2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01."

Transkript

1 HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande översiktsplan Framtidsplan 2030 Strategisk översiktsplan för Halmstads kommun (bilaga 1) med den justeringen att 4 stycket under rubriken Planeringsinriktning - Bebyggelse på landsbygden på sid. 23 får följande lydelse: Ny, enstaka bebyggelse utanför befintlig bebyggelsestruktur tillkommer normalt inte inom riksintresse för högexploaterad kust. Undantag kan, efter särskild prövning, medges där bebyggelsetryck saknas. Motsvarande förhållningssätt tillämpas vad gäller områden med höga landskapsvärden. 2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande översiktsplan, ÖP Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande fördjupade översiktsplaner tillhörande ÖP 2000: Gamletull, Getinge, Kärleken- Kårarp, Simlångsdalen, Östra stranden, Halmstads hamn, Söder, Söder Gullbrandstorp och Tylösand-Frösakull- Sandhamn samt tematiskt tillägg Vindkraft. Ärendet Kommunstyrelsen gav stadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att arbeta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Halmstads kommun. Den nu framtagna antagandehandlingen för översiktsplanen bygger på fingerstråk med tätorter i rader likt pärlor på ett band ut från staden, där tätortsutveckling, offentlig och kommersiell service och kollektivtrafik koncentreras. Mellan stråken slås vakt om de höga landskapsvärdena. Planen ställdes ut och granskades mellan den 20 december februari Av utställningen dras slutsatser som har genererat följande förändringar i planen: Nya riksintresseområdena för vindbruk pekas ut i planen. Energimyndigheten tog den 16 december 2013 beslut om nya riksintressen för vindbruk och att de gäller omgående. Tidigare utpekade riksintresseområden från 2008 upphör att gälla i och med beslutet. Harplinge- Östra delen av område V6 (öster om gamla banvallen) ändras från område för verksamheter till område för bostäder.

2 Ytterligare förändringar i text och kartor har gjorts i syfte att rätta till sakfel och för att ytterligare förtydliga planen. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplan Framtidsplan 2030 Strategisk översiktsplan för Halmstads kommun och samtidigt godkänna tillhörande utlåtande samt upphäva nu gällande översiktsplan ÖP 2000 med tillhörande fördjupade översiktsplaner samt tematiskt tillägg. Ärendets beredning Kommunstyrelsens protokoll , 153. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott , 98. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott bordlade ärendet vid sammanträdet , KSU 88. Kommunstyrelsen gav stadskontoret i uppdrag att ta fram projektbeskrivning och tidplan inför revidering av den kommunomfattande översiktsplanen. Projektbeskrivningen för den nya översiktsplanen behandlades i chefsgruppen och i samordningsgruppen. Kommunstyrelsen beslutade att ge stadskontoret i uppdrag att med framtagen projektbeskrivning som grund ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen inleddes officiellt med en kick-off för kommunstyrelsen och bolags- och förvaltningschefer Vid flera tillfällen därefter har sedan diskussioner i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott genomförts. Programmet godkändes av kommunstyrelsen Med programhandlingen som grund genomfördes under april och maj 2012 en bred medborgardialog runt om i kommunen. Med programmet och dialogen som utgångspunkter har samrådsversion av översiktsplanen tagits fram. Samrådsversionen av översiktsplanen godkändes och beslutades av kommunstyrelsen och sändes ut på ett två månaders långt samråd. Efter samrådet har översiktsplanen varit uppe för information och diskussion hos planens styrgrupp kommunstyrelsen under två tillfällen, och , vid ett av dessa tillfällen har inriktningsbeslut för ÖP tagits. Efter samrådet bearbetades planen och en utställningshandling togs fram. Utställningsversionen av planen godkändes och beslutades av kommunstyrelsen och sändes ut på en två månaders lång utställning och granskning. Med inkomna yttranden under utställningen som grund har nu smärre justeringar av planen gjort. Andra grupper Med översiktsplanens programhandling som grund genomfördes under april och maj 2012 en

3 bred medborgardialog runt om i kommunen. Samråd med allmänheten och andra berörda aktörer genomfördes under mars till och med maj Planen var utställd och granskades mellan den 20 december februari Yrkanden m m Maria Johansson (V) yrkar att ärendet återremitteras och att följande ändringar görs, varefter översiktsplanen ställs ut på nytt: - Att områden i kartor och texter om Halmstads Flygplats markeras som framtida möjligt bostadsområde och texter anpassas till samarbete med Ängelholm om flygresenärer. - Att område mellan Fylgiaparken och Fyllinge utreds för ett möjligt nytt område för bostäder - Att avsnitt som gäller strandskydd skall ha skrivningar om största möjliga nivå på strandskyddet. Avsnitt om LIS och lägre strandskydd t ex i Tylösand ska strykas. - Att hela Öpl ska gås igenom för att visa på områden möjliga för placering av kolonistugor/- kolonilotter utan krav som för permanentbostäder. - Att skrivningar om samlokalisering av skolor och förskolor ska strykas ur planen. - Att översiktsplanen ska innehålla möjlighet för ett framtida nytt reningsverks lokalisering. - Att områden utmed E6 med möjlighet för mindre vindkraftverk ska utredas i ny vindkraftplan - Att områden för möjlig utbyggnad av golfbanor i områden Väster-Söndrum-Sandhamn- Tylösand- Frösakull ska ändras så att möjlighet finns att bygga fler bostäder i området. Texter om effektiv markanvändning och förtätning på Öster ska strykas i planen. Istället skall texten ta upp behoven av att bygga fler hyresrätter i området Väster- Söndrum. - Att skrivningen på sid 23 om planeringsinriktning bebyggelse på landsbygden ska vara kvar som tidigare, d v s Centerns yrkande om undantag avslås. (Texten skall vara: "Ny enstaka bebyggelse utanför befintlig bebyggelsestruktur tillkommer inte inom riksintresse för högexploaterad kust. Inom områden med höga landskapsbildsvärden eller som omfattas av kulturmiljöprogrammet råder restriktivitet mot ny bebyggelse" C har yrkat skrivningar som medger undantag från strandskydd och kulturmiljöprogram genom en ändrad text som säger att undantag efter särskild prövning skall kunna medges där bebyggelsetryck saknas. Vi vill värna strandskyddet och landskapet.) - Att skrivningen på sid 43 om planeringsinriktning av Befintliga handelsområden ändras i första stycket till: "Centrum och Stenalyckan/Eurostop ökar sin attraktivitet- inga nya externa handelsområden tillkommer. Inga ytterligare ytor för handel bör heller tillåtas vid

4 Flygstaden." (= MP:s yrk) - Att tillägg till skrivningen om handel på sid 43 görs med texten: "Befintliga handelsområden bör utvecklas mot mer skrymmande handel och sällanköpshandel." (för att öka möjligheter och förutsättningar för att behålla dagligvaruhandel i våra olika bostadsområden) - Att texten på sid 52 i ÖP : "Områden med höga kulturmiljövärden värnas för att bevara och utveckla kommunens identitet. Inom områden med höga kulturmiljövärden följs rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet" skall vara kvar. (KSU har föreslagit att där bara ska stå "Kulturmiljöerna är viktiga värdeskapare". Då finns inget skydd mot exploatering av miljöer med höga kulturella värden.) - Att Alla planer på/ skrivningar om en eventuell ny förbindelse över Nissan i förlängningen av Södra Infarten tas bort sid 135 karta staden, sid 138, sid 151, sid 154 mfl. (=MP:s yrk) - Att den nya bron i närheten av Slottsmöllebron tas bort sid 135 karta staden, sid 144 (=MP:s yrk) - Att centrumnoden vid slottsmöllans tegelbruk tas bort. Centrumnoden i stråk Norr lokaliseras istället till ett mer centralt läge på Kärleken eller Sofieberg sid 135 karta staden, 145 (=M P:s yrk) Henrik Oretorp (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande justeringar: sid 135 i ÖP, Staden Pil vid flyget västerut stryks sid 23 i ÖP Texten i 4 stycket under rubriken Planeringsinriktning - Bebyggelse på landsbyggden, ges följande lydelse: Ny, enstaka bebyggelse utanför befintlig bebyggelsestruktur tillkommer normalt inte inom riksintresse för högexploaterad kust. Undantag kan, efter särskild prövning, medges där bebyggelsetryck saknas. Motsvarande förhållningssätt tillämpas vad gäller områden med höga landskapsvärden. Carl Fredrik Graf (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den justering som Henrik Oretorp (C) framställt såvitt gäller sidan 23. Jenny Axelsson (C), Anna-Lena Cumtell (KD) och Suzanne Åkerlund (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med de justeringar som Henrik Oretorp (C) framställt. Tove Bergman (MP) yrkar att ärendet återremitteras och att följande ändringar görs, varefter översiktsplanen ställs ut på nytt: - Sidan 43, inriktning Befintliga handelsområden utvecklas, stycke 1, ny formulering: Centrum och Stenalyckan/Eurostop ökar sin attraktivitet inga nya externa handelsområden tillkommer. Inga ytterligare ytor för handel bör heller tillåtas vid Flygstaden. - Sidan 135 karta staden, sidan 138, 151, 154 m fl Alla planer på/skrivningar om en eventuell ny förbindelse över Nissan i förlängningen av Södra infarten tas bort. - Sidan 135 karta staden, sidan 144 Den nya bron i närheten av Slottsmöllebron tas bort.

5 - Sidan 135 karta staden, sidan 145 Centrumnoden vid Slottsmöllans tegelbruk tas bort. Centrumnoden i stråk Norr lokaliseras istället till ett mer centralt läge på Kärleken eller Sofieberg. - Sidan 135 karta staden, sidan 145 Utbyggnadsområdet vid Folkparken (B48) tas bort. Tony Stané (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden (M) ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i enlighet med Tove Bergmans (MP) och Maria Johanssons (V) yrkande och finner att ärendet skall avgöras idag. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: "Den som stödjer att ärendet skall avgöras idag röstar ja och den som stödjer Marie Johanssons (V) och Tove Bergmans (MP) yrkande röstar nej." Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster, allt enligt voteringslista 59, bilaga 1. Ärendet skall således avgöras idag. Ordföranden (M) ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och på Henrik Oretorps (C) m.fl:s ändringsyrkande på sidan 135 i ÖP och finner att kommunstyrelsens antagits. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: "Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stödjer Henrik Oretorps (C) m.fl:s ändringsyrkande röstar nej." Vid omröstningen avges 54 ja-röster, 15 nej-röster och 2 avstår; allt enligt voteringslista 59, bilaga 2. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och på Henrik Oretorps (C) m.fl:s yrkande om textändring på sidan 23 och finner att Henrik Oretorps (C) m.fl:s ändringsyrkande antagits. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: "Den som stödjer Henrik Oretorps (C) m.fl:s ändringsyrkande röstar ja och den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar nej." Vid omröstningen avges 39 ja-röster, 31 nej-röster och 1 avstår; allt enligt voteringslista 59, bilaga 3. Ordföranden (M) efterhör slutligen om kommunstyrelsens förslag i övrigt kan antas och finner att så är fallet.

6 Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag men med den textförändring Henrik Oretorp (C) m.fl. yrkat såvitt gäller sidan 23. Reservation Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Vid protokollet Kai Sällström Justerat Ordförande Justerare Ann-Charlotte Westlund Arife Yeniler Ante Hultin

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Projektplan för revidering av översiktsplan

Projektplan för revidering av översiktsplan Projektplan för revidering av översiktsplan Inledning Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 3 Kap. 1. Översiktsplanen

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer