Innehåll. Tema: Kundmötet. Inbjudan till bolagsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Tema: Kundmötet. Inbjudan till bolagsstämma"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2001

2 Innehåll Inbjudan till bolagsstämma 1 År 2001 i sammandrag 2 VD-kommentar 4 Affärsidé, mål, strategier och historik 6 Organisation och IT-utveckling 7 Personal 10 Miljö 12 Marknadsöversikt 20 Aktiedata 22 Finansiering och känslighetsanalys 24 Femårsöversikt 25 Förvaltningsberättelse 27 Resultaträkningar 28 Balansräkningar 30 Kassaflödesanalys 31 Bokslutskommentarer 32 Noter Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum torsdagen den 4 april 2002 klockan i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 25 mars 2002, dels anmäla sitt deltagande till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, Malmö, antingen per e-post till eller telefon eller telefax anmälan skall varawihlborgs tillhanda senast tisdagen den 26 mars 2002 kl Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid före måndagen den 25 mars Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning för år 2001 lämnas med 0,80 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 9 april Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen utsändas av VPC AB fredagen den 12 april Revisionsberättelse 38 Styrelse 39 Koncernledning och revisorer 40 Definitioner Ekonomisk information 2002 Bolagsstämma Delårsrapport januari mars Halvårsrapport januari juni Delårsrapport januari september 4 april 2 maj 8 augusti 31 oktober 41 Fastighetsportfölj 46 Fastighetsvärdering 47 Köp och försäljning 48 Fastighetsbestånd Stockholmsregionen 52 Fastighetsbestånd Öresundsregionen Tema: Kundmötet 9 Effektiva redaktörer i Klara Zenit 19 Profilen dök upp i Ubåtshallen 45 Kylslaget rekord i Helsingborg 56 Övriga Fastigheter 61 Marknadsföring på kontoret i Järla Sjö 58 Projekt och Utveckling 62 Fastighetschefer 63 Fastighetsförvärv och försäljningar under Fastighetsförteckning FOTO: Bengt Alm, Bo Ericsson, Johan Palmborg. Bildmontage Klara Zenit: Kopare Bild AB. Bildmontage Hammarbyhamnen: White arkitekter samt Lund & Valentin arkitekter.

3 År 2001 i sammandrag Linneduken i Bromma ingick i förvärvet av Postfastigheter. Wihlborgs har under 2001 stärkt sina positioner inom huvudmarknaderna Stockholms- och Öresundsregionerna. Det höga tempot i försäljningarna av fastigheter utanför kärnområden och prioriterade segment har fortsatt. Totalt såldes 117 fastigheter för ca 2,7 miljarder kr och med en sammanlagd vinst om 386 Mkr. Postfastigheter förvärvades för 2,7 miljarder kr och Wihlborgs tillträdde fastigheterna den 1 december. Postfastigheter omfattade vid förvärvstillfället 73 fastigheter med en sammanlagd yta om ca kvm. En stor del av fastighetsvärdet utgörs av sju fastigheter i Stockholms innerstad med en uthyrningsbar yta på kvm. Fastigheterna har stor utvecklingspotential och Wihlborgs stärker genom förvärvet sin position betydligt på lokalhyresmarknaden. Resultat efter finansiella poster ökade med 8 procent till 704 Mkr (652) Vinst per aktie ökade till 1,69 kr (1,48) 117 fastigheter såldes för 2,7 miljarder kr I Malmö färdigställdes under året ombyggnaden av Ubåtshallen med totalt kvm yta. Förslag om utdelning om 0,80 kr (0,70) per aktie Substansvärde per aktie den 31 december 2001: 21 kr 1) Nyckeltal 2) Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Avkastning på eget kapital, % 10,0 9,3 Soliditet, % 23,3 24,0 Räntetäckningsgrad, ggr 1,9 1,8 Vinst per aktie, kr 1,69 1,48 Kassaflöde per aktie, kr 2,33 2,43 Utdelning per aktie, kr 3) 0,80 0,70 1) Baserat på marknadsvärde om 23,5 miljarder kr. 2) För definitioner se sid 40. 3) Föreslagen utdelning för WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING

4 VD - kommentar Ett starkt Wihlborgs med fortsatt högt affärstempo Bästa aktieägare, År 2001 blev ännu ett framgångsrikt år för Wihlborgs. Resultatet efter finansnetto uppgick till 704 Mkr en ökning med 8 procent jämfört med året före och i linje med vår prognos. Som en följd av den goda utvecklingen har styrelsen också föreslagit en höjning av utdelningen med tio öre per aktie till 0,80 kr. Wihlborgsaktien För Wihlborgsaktien gick det dock betydligt bättre. Med en kursuppgång på drygt 9 procent fortsatte den positiva utvecklingen efter den mycket kraftiga uppgången under år Tillsammans med utdelningen innebar detta att totalavkastningen på Wihlborgsaktien under förra året uppgick till 15 procent. Marknaden Tillväxttakten dämpades påtagligt under första hälften av Ett antal tunga aktörer inom telekombranschen tvingades vinstvarna och varsla om omfattande neddragningar. USA har en stark påverkan på vår ekonomi, och statistik därifrån ingav förhoppningar om en återhämtning under hösten. De dramatiska händelserna i september blev dock ytterligare ett hårt slag mot en försvagad konjunktur. I det rådande ekonomiska klimatet har det blivit svårare att lämna och ställa prognoser om den framtida utvecklingen. Skeendet har också kunnat avläsas i utvecklingen på Stockholmsbörsen. Trots att en viss återhämtning skedde under senhösten, blev året som helhet ytterligare ett generellt sett svagt börsår. Affärsvärldens generalindex sjönk med nära 17 procent och även om Carnegies fastighetsindex backade blev facit att fastighetsbranschen utvecklades bättre än börsens genomsnitt. Fortsatt koncentration Wihlborgs fortsatte under året att koncentrera verksamheten till de prioriterade huvudmarknaderna Stockholms- och Öresundsregionerna, där tillväxten även fortsättningsvis kommer att vara starkast. Fokuseringen på kommersiella fastigheter och projekt blev också ännu tydligare då Wihlborgs beslöt att minska andelen bostadsfastigheter i portföljen från 20 procent till 10 procent. Vår strategi är nu förändrad till 70/20/10, där kommersiella fastigheter utgör 70 procent, fastighetsprojekt 20 procent och bostäder 10 procent. Wihlborgs har fortsatt sitt höga affärstempo och sålt fastigheter för 2,7 miljarder kr och med en vinst på 386 Mkr. För Wihlborgs ingår detta som en naturlig del i strategin för verksamheten; att realisera övervärden i fastighetsbeståndet för att sedan förvärva eller utveckla nya projekt till nya vinster. 2 WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING 2001

5 Rubrik Under 2001 fick Wihlborgs ett utmärkt tillfälle att stärka positionerna i Stockholm då Postfastigheter med ett fastighetsvärde om 2,7 miljarder kr förvärvades. Utvecklingspotentialen är mycket stor och det finns ett gott utrymme för marknadsanpassning av hyrorna då många kontrakt tecknats till lägre nivåer för flera år sedan. Vi kan också genom samordning med våra övriga fastigheter i centrala Stockholm få en rationell och effektiv förvaltning. Ett nytt marknadsområde, Stockholm City, har därför bildats. Med förvärvet av Postfastigheter följde även ett antal fastigheter på orter som ligger utanför våra prioriterade regioner Stockholm och Öresund. Dessa fastigheter, som är i gott skick och finns på bra lägen i respektive ort, kommer att avyttras i takt med marknadsförutsättningarna. Min bedömning är att dessa fastigheter bör vara avyttrade senast vid utgången av år Fler kontor och färre bostäder Under de senaste tre åren har vi sålt fastigheter för 7 miljarder kr med en sammanlagd vinst på 730 Mkr. Samtidigt har vi förvärvat fastigheter för 5,8 miljarder kr. Detta har inneburit att vårt fastighetsbestånd genomgått en stark förändring. Vi har idag ett bättre och mer koncentrerat fastighetsbestånd än vi hade Många fastigheter på oprioriterade orter har sålts, samtidigt har bostädernas andel av vårt bestånd minskat betydligt. I Wihlborgs projektportfölj har Ubåtshallen och kontorsbygget till Tyréns i Västra Hamnen i Malmö blivit färdiga under året. Klara Zenit, som är Wihlborgs enskilt största projekt, blir färdigt under Det är ett projekt som utvecklats mycket positivt och överträffat alla våra högt ställda förväntningar. Ett nytt spännande projekt, Järla Sjö, dit bl a Wihlborgs huvudkontor flyttat, är under stark utveckling. En äldre, sliten fabriksmiljö har därmed fått ett nytt ansikte med nybyggda bostäder och moderna kontorslokaler. Effektivare organisation Under det gångna året har vi fortsatt att utveckla och effektivisera vår organisation. Wihlborgs medarbetare har fått nya och kraftfulla verktyg som stöd i arbetet. Wihlborgs har flyttat sina kontor i Stockholm och Malmö till nya rationella lokaler som kostnadseffektivt utrustats med effektiva hjälpmedel inom IT och telefoni. Vi kan se hur de geografiska avstånden inom organisationen krymper, och samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan marknadsområdena ökar. Vi kommer att fortsätta detta arbete eftersom jag är övertygad att endast en väl integrerad organisation kan utveckla hela kraften i företaget, till gagn för aktieägare, kunder och anställda. Den under 2001 bildade vinstandelsstiftelsen, med tillgångarna placerade i Wihlborgsaktier, ger Wihlborgs alla medarbetare ytterligare incitament att bidra till företagets resultat- och kursutveckling. Wihlborgs utveckling och framtid Under 2002 kommer försäljning och förädling av fastigheter att fortsätta, dels för att minska fastighetsbeståndet inom de oprioriterade orterna, dels för att minska balansomslutningen och därmed stärka soliditeten. Genom förvärvet av Postfastigheter har soliditeten tillfälligt sjunkit, men återställning och ytterligare förbättring har största prioritet under Även om konjunkturen år 2002 inledningsvis synes svagare, kommer Wihlborgs i kraft av sin storlek och positionering att vara en fortsatt stark aktör med en positiv utveckling på den svenska fastighetsmarknaden. Vi kommer att hålla ett fortsatt högt tempo i affärerna och jag bedömer att vi kommer att uppnå ett gott resultat även under Återköp och omvänd split Till bolagsstämman kommer förslag att läggas om omvänd split på 1:5, dvs fem aktier läggs samman till en aktie. Ett förslag föreligger också om att ge styrelsen bemyndigande om återköp av aktier. Vi har också sett över vår bolagsordning som föreslås bli föremål för en revidering. Erik Paulsson, VD WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING

6 Affärsidé, mål, strategier och historik Affärsidé Wihlborgs skall verka på ett begränsat antal väl fungerande delmarknader med hög tillväxt i Stockholms- och Öresundsregionerna. Bolaget skall på ett effektivt sätt förvalta befintliga fastighetsbestånd och utveckla lönsamma fastighetsprojekt. Fastighetsportföljen skall ständigt förbättras genom försäljning, köp och förädling av fastigheter. Övergripande mål Wihlborgs skall i kraft av sin storlek, styrka och inriktning ge aktieägarna en avkastning som överstiger den genomsnittliga avkastningen för liknande bolag på Stockholmsbörsen. Finansiella mål Aktieutdelningen skall vara minst 40 procent och högst 60 procent av nettoresultatet. Wihlborgs skall uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet (avkastning på synligt eget kapital) samtidigt som den skall överstiga den riskfria räntan med minst fyra procentenheter. Den synliga soliditeten skall vara lägst 25 procent. Räntetäckningsgraden skall uppgå till minst 2,0. Strategier Wihlborgs marknadspositioner i Öresund och Stockholm skall befästas och ytterligare stärkas genom koncentration till utvalda marknadssegment. Omstrukturering och Historik Wihlborgs säljs vidare och en ren fastighetskoncern bildas inom Active I samband med en nyemission om 371 Mkr förvärvar Wihlborgs 33 fastigheter, varefter 1996 I november lämnar Wihlborgs ett offentligt erbjudande om förvärv av M2 Fastigheter 1924 Byggmästare O P Wihlborg grundar den byggnadsfirma i Malmö som givit namn åt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Den malmöbaserade koncernen Active förvärvar Wihlborgs från familjen Wihlborg. Byggverksamheten inom 1987 Handel med Wihlborgsaktien sker utan att någon officiell notering genomförs Wihlborgs B-aktier noteras på Stockholms fondbörs O-lista. Peab AB blir ny huvudägare i Wihlborgs. Wihlborgs totala fastighetsbestånd uppgår till kvm. Bergaliden blir ny huvudägare i Wihlborgs Fastighets AB Stillman förvärvas i början av året. Whlborgs B-aktie noteras på Stockholms Fondbörs OTC-lista. AB. I december noteras Wihlborgs B-aktie på Stockholms Fondbörs A-lista Wihlborgs slutför under våren förvärvet av M2 Fastigheter. I september lämnar Wihlborgs ett offentligt erbjudade om förvärv av Klövern Fastigheter. 4 WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING 2001

7 Effektivitet Wihlborgs skall ha fortsatt hög kostnadseffektivitet och vara ett av de främsta fastighetsbolagen i jämförelse med andra svenska fastighetsbolag. avyttring av fastighetsbeståndet i övriga Sverige fortsätter. Wihlborgs skall ha ett fortsatt högt tempo i fastighetsförsäljningarna. Fastighetsportföljen skall fokuseras på segmenten kommersiella lokaler och utveckling av fastighetsprojekt, och i mindre utsträckning inriktas mot bostäder. Wihlborgs har under 2001 beslutat att ytterligare minska andelen bostäder från 20 procent till 10 procent av fastighetsportföljens värde. Långsiktigt skall fastighetsportföljen bestå av 70 procent kommersiella lokaler, 20 procent projekt samt 10 procent bostäder. Kund För kommersiella lokaler är huvudmålgruppen mindre och medelstora företag med stark finansiell ställning. Wihlborgs skall upprätthålla goda kundrelationer genom god prisvärdhet i tjänste- och affärsutbud. Bolaget skall sträva efter att öka andelen kunder som hyr lokaler i både Stockholms- och Öresundsregionen. Wihlborgs skall erbjuda tjänster som ökar mervärdet och stimulerar långsiktiga relationer, ett exempel är IT- Nomaden (se sid 6). Förädling För Wihlborgs är förvärv av fastigheter med utvecklingspotential och avyttring av färdigutvecklade fastigheter en betydelsefull del av verksamheten. Härigenom skapas värden som bidrar till en fortsatt god lönsamhet i bolaget. Den genomsnittliga omloppstiden för projekt skall ligga i intervallet 3 5 år. Projekt skall finansieras med minst 50 procent egna medel. Den synliga direktavkastningen skall uppgå till minst 9 procent Wihlborgs slutför i början av året förvärvet av Klövern Fastigheter AB. Wihlborgs avyttrar sitt bestånd i Holland om 11 fastigheter, vilka tillförts Wihlborgs vid förvärvet av Klövern. Den 13 april 1998 lägger Wihlborgs bud på Fastighets AB Storheden i Stockholm, och samgåendet sker under sensommaren samma år. cent i det bolag som äger fastigheten Blåmannen 20/Klara Zenit i centrala Stockholm. Wihlborgs äger därefter 75 procent av det gemensamma bolaget där Peab AB sedan tidigare är innehavare av 25 procent Omvandling sker av röststarka A-aktier till B-aktier. Wihlborgs har därefter endast ett Wihlborgs förvärvar övriga delägares andelar i Activum Fastighetsutveckling AB i Södertälje. JM, Peab och Wihlborgs bildar ett gemensamt exploateringsbolag för Kranenområdet i Västra Hamnen i Malmö Huvudägaren Bergaliden avyttrar hela sitt aktieinnehav om heter med 73 fastigheter, varav sju fastigheter i Stockholms innerstad. I december noteras Wihlborgs-aktien på Stockholmsbörsens O-lista Wihlborgs förvärvar Svedeg GmbHs andel om 50 pro- aktieslag, Wihlborg B, där varje aktie berättigar till en röst. 30,2 procent i Wihlborgs. Wihlborgs förvärvar Postfastig- WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING

8 Organisation och IT-utveckling Organisation och IT-utveckling Den höga affärstakten inom Wihlborgskoncernen förutsätter en flexibel organisation. Justeringar och anpassningar av organisationsstrukturen sker kontinuerligt som en följd av förändringar i fastighetsbeståndet. Det finns en beredskap bland de anställda att utvecklas och byta arbetsuppgifter när nya behov uppstår. Nya konstellationer och arbetsgemenskaper leder till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Koncernledning Affärsutveckling Kommunikation Projekt/Utveckling Ekonomi/Adm. Köpenhamn Övriga fastigheter Helsingborg Malmö Nord Malmö Syd Stockholm Nord Stockholm City Stockholm Syd Organisation Wihlborgs organisation består av åtta marknadsområden som ansvarar för förvaltningen av fastigheterna i Wihlborgs två huvudregioner, Stockholm och Öresund, samt fastigheterna i övriga Sverige. Därutöver finns stödjande och bolagsgemensamma funktioner som Projekt och Utveckling, Affärsutveckling, Ekonomi och Administration samt Kommunikation. Uppdelningen i kundnära marknadsområden innebär att Wihlborgs har en god lokal förankring och kan reagera snabbt på nya trender och förändrade behov hos kunderna. Wihlborgs agerande ska präglas av affärsmässighet, snabbhet, effektivitet och lönsamhetstänkande i förening med hög servicegrad. Under 2001 genomfördes en omorganisation som innebar att bostadsfastigheterna sammanfördes med kommersiella lokaler i geografiska marknadsområden. Wihlborgs arbetar ständigt med att förbättra fastighetsportföljen, genom försäljning, köp och förädling av fastigheter. Enheten Projekt och Utveckling har härvidlag en central roll, genom att samordna och leda projekten. Inom koncernen sker ett kontinuerligt arbete för att överbrygga det geografiska avståndet mellan regionerna. Årligen genomförs en personalkonferens där samtliga medarbetare får aktuell information på olika områden och aktivt kan deltaga i diskussioner om företagets utveckling. Även IT-satsningarna (se nedan) bidrar till ett mer geografiskt och affärsmässigt integrerat företag. Nya IT-lösningar Wihlborgs ser kontinuerligt över behovet av verksamhetsstöd i form av IT- och telekommunikationslösningar, med syftet att öka effektiviteten i organisationen och stödja affärsverksamheten. Visionen är att bli Det ITbaserade fastighetsbolaget. I samband med att kontoren i Stockholm och Malmö flyttade till nya lokaler installerades nya tele- och datafunktioner i ett gemensamt VPN-nät. Detta innebar bland annat nya televäxlar med integrerad mobiltelefoni och nya client-server-lösningar för datakommunikation. Under 2002 fortsätter arbetet med att utveckla en arbetsportal för att centralt kunna lagra och publicera information som kan nås via näten med enkla och säkra utrustningar. IT-Nomaden Projektet IT-Nomaden lanserades under året och ska med nya tjänster stödja hyresgästerna i deras förändringsarbete. Tjänsteutbudet omfattar bland annat analyser, teknik, telekommunikation, lokaler, stödsystem och projektledning. Som en del av IT-Nomaden ingår bildandet av större nätverk av leverantörer. Wihlborgs har tecknat samarbetsavtal med ett antal ledande leverantörer där tjänsterna och produkterna samordnas, marknadsförs och förmedlas genom IT-Nomaden. Genom att utöka tjänsteutbudet kan Wihlborgs öka sin konkurrenskraft och skapa mervärde för hyresgästerna. 6 WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING 2001

9 Personal Wihlborgs framtid bygger på medarbetarnas engagemang där kunskaper och idéer till förbättring såväl internt och externt skall tas till vara för en gemensam och fortsatt positiv utveckling av företaget och medarbetarna som grupp och som individer. (Ur Personalpolicyn) Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och rätt kombination av medarbetare är en avgörande faktor för utvecklingen av företaget och kvaliteten i arbetet. Vid rekrytering av nya medarbetare ska företagets långsiktiga behov och planer för breddad och fördjupad kompetens vara vägledande. Företaget ska vid tillsättning av tjänster sträva efter att bereda befintliga medarbetare tillfälle att utvecklas inom koncernen. Personalsammansättning Wihlborgskoncernen hade vid årsskiftet 169 anställda. Av dem arbetar 65 i Malmö, 64 i Stockholm och 35 i Helsingborg. I Köpenhamn finns fem anställda. Antalet årsanställda uppgick till 178. Under år 2001 har 29 personer lämnat företaget och 17 nyanställts. Personalomsättningen var 16 procent och den genomsnittliga anställningstiden inom koncernen 6,7 år. Åldersspridningen i koncernen är stor. Medelåldern är 44 år. Ett mindre antal är under 30 eller över 60 år gamla. Kvinnor och män I företaget arbetar 108 män och 61 kvinnor. Bland tjänstemännen är fördelningen hälften män, hälften kvinnor, medan samtliga fastighetsskötare är män. Vid nyanställningar betonas vikten av en jämnare fördelning mellan män och kvinnor samt en ökad spridning i kulturell bakgrund. Medarbetare, åldersfördelning % Medarbetare, fördelning per arbetsuppgift Ledning 3% Info/IT/Miljö/Personal 3% Finans/Affärsutveckling 4% Projekt och utveckling 8% Marknad/Uthyrning 6% Förvaltning/Fastighetsskötsel 57% Ekonomi/Administration 19% Medarbetare, fördelning efter kön Män 64% Kvinnor 36% Uppgifterna avser WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING

10 PERSONAL Kompetensutveckling Wihlborgs kompetenshöjande insatser utformas så att de blir lönsamma för både företaget och den enskilde medarbetaren. Kompetensutvecklingen ska ge medarbetarna de kunskaper de behöver för att de ska känna trygghet i sin arbetssituation och göra ett professionellt och engagerat arbete. Utbildningsinsatserna är uppgiftsrelaterade och sker på individuell nivå utifrån organisatoriska behov. Varje chef genomför utvecklingssamtal med sina medarbetare minst en gång per år. Ansvaret för att samtalen ska bli konstruktiva och ge konkreta resultat, ligger hos båda parter. Erfarenheterna av samtalen är goda inom Wihlborgs. Under 2001 har utbildning inom miljö- och IT-områdena varit prioriterade. Förändring av antalet medarbetare under 2001 Antal anställda Försäljningar; Burlöv Center -4 Nyköping -3 Pensionärer -4 Förvärv av Postfastigheter 5 Slutat -18 Nyanställda 12 Antal anställda Anställda som slutat -29 Nyanställda 17 Summa förändring -12 Vinstandelsstiftelsen För att belöna och stimulera medarbetarna har Wihlborgs under året, efter beslut på bolagsstämman 2001, bildat en vinstandelsstiftelse där samtliga anställda erhåller andelar i form av aktier i bolaget, baserat på det årliga resultatet. Medarbetarna får härigenom ökat incitament att bidra till resultat- och kursutvecklingen i Wihlborgs. 8 WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING 2001

11 Kundmötet Fr. v. Jan Johansson, projektledare Klara Zenit, Axel Östergren, controller E+T Förlag och Urban Ehrling, projektchef Klara Zenit Effektiva redaktörer i Klara Zenit I Klara Zenit har vi skapat ett flexibelt och yteffektivt kontor. Genom att vi kom in tidigt i processen, och att Wihlborgs varit väldigt lyhörda, kunde vi i samband med flytten på ett naturligt sätt se över vårt sätt att arbeta och skapa mer effektiva arbetsflöden. Det konstaterar Axel Östergren, controller på E+T Förlag, som bland annat ger ut tidningarna Affärsvärlden och Ny Teknik. Numera arbetar förlagets ca 170 medarbetare i ett modernt, öppet kontorslandskap, med stora möjligheter till direktkommunikation. Totalt produceras fem tidskrifter samt ett antal nyhetsbrev och webbsidor i de nya lokalerna i Klara Zenit. I Klara Zenit, ett helt kvarter vid Drottninggatan-Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm, skapas ca kvm moderna lokaler och bostäder. Totalt omfattar kontorsdelen av projektet sex våningsplan med kvm uthyrningsbar yta. Hösten 2001 flyttade E+T Förlag, Svenska Dagbladet, Vinnova, Mediacom och Anoto in i sina nya lokaler. Förutom kontor blir det nya butiksytor med Debenhams som största hyresgäst samt 100 lägenheter, varav de allra flesta byggs på taket, med utsikt över Stockholms takåsar. WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING

12 Miljö Miljöarbetet inom Wihlborgs bedrivs långsiktigt och målinriktat. Som större fastighetsägare arbetar Wihlborgs kontinuerligt med att minska negativ miljöpåverkan, och miljöfrågor är en integrerad del av såväl fastighetsförvaltning som projektutveckling. Miljömål Prioriterade områden som Wihlborgs arbetar med enligt ISO är energi och vattenförbrukning samt avfallshantering. Därutöver sker fortlöpande miljöinventering av fastigheter samt avveckling av ozonnedbrytande köldmedia och inbyggda miljöfarliga material. Det fortsatta arbetet med införande av ISO har resulterat i ett mer miljöorienterat arbetssätt inom organisationen. Inom varje förvaltningsområde upprättas miljömål som regelbundet följs upp och revideras. Specifika miljöprogram tas fram för varje projekt och större ombyggnad. Prisbelönt gård, Sundspromenaden på Bo01, Malmö Energi I Wihlborgs avtal med Sydkraft avseende energileveranser och energitjänster har det också ingått att effektivisera energiadministrationen och energianvändandet inom Wihlborgs. I projektet har det tagits fram ett register över fastigheternas energiförbrukning. Det innebär att man tidigt kan upptäcka problem enligt att mäta är att veta och rätta till dem med enkla justeringar i energisystemet. Projektet har även omfattat ett stort antal generella energisparåtgärder. Vidare har energibesiktningar av fastigheter genomförts med förslag till åtgärder för att minska förbrukningen. Omfattande utbildning av Wihlborgs förvaltnings- och driftspersonal i energieffektivisering har också skett. Möjligheten att mäta energiförbrukning genom ett statistikprogram har givit säkrare underlag för prognos och budget. Samarbetet med Sydkraft har resulterat i en besparing på fem miljoner kronor per år enbart i Öresundsregionen och har blivit en plattform för Wihlborgs fortsatta hantering av energifrågor. Källsortering Ett övergripande beslut om införande av källsortering har fattats. I vissa områden har källsortering redan införts. I andra områden kräver de tekniska förutsättningar noggranna utredningar. Arbetet med att finna lösningar för att kunna erbjuda källsortering fortsätter under år Wihlborgs miljöpolicy: Införa ISO Utarbeta miljömål och handlingsplaner Effektivisera användning av energi och vatten Prioritera miljövänliga produkter/tjänster Införa källsortering Genomföra miljöinventeringar Fastställa miljöprogram vid om- och nybyggnationer Information till hyresgäster För att minska en fastighets miljöpåverkan krävs även insatser från hyresgästerna. Wihlborgs har därför inlett en affischkampanj där både lokal- och bostadshyresgäster får ta del av information i trapphus eller hissar. Affischerna byts ut månadsvis och berör olika teman, alltifrån grannsämja till energibesparing. Miljöanpassning Vid varje större om- och nybyggnation tar Wihlborgs fram ett miljöprogram. Miljöprogrammet baseras på 10 WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING 2001

13 Wihlborgs miljöpolicy samt de miljöaspekter som prioriteras i projektet, och utgör ett styrande dokument i projekterings- och byggskedet. Syftet är att säkerställa uppsatta miljömål så att förutsättningar skapas för en miljöanpassad byggnad. Målen med miljöprogrammet är att: Skapa en sund inomhusmiljö Minimera resursanvändning Undvika användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen Miljöprogrammet och miljöplanen är inte statiska handlingar utan kan förändras allt eftersom projektet fortskrider. Utifrån Wihlborgs miljöprogram diskuteras och prövas lösningar för ökad miljöhänsyn. Det är ett processinriktat arbetssätt som leder till en kunskapsutveckling som sedan kan utnyttjas i kommande projekt. Vid slutet av varje skede görs därför en noggrann uppföljning av hur väl målen uppfyllts. Flera av Wihlborgs projekt har också haft utökade krav på miljöhänsyn, exempelvis Järla Sjö i Nacka, Reykjavik i Kista, Sundspromenaden på Bo01-mässan samt Ubåtshallen och Tyréns-huset i Västra Hamnen i Malmö. Prisbelönat miljöarbete Under 2001 fick Wihlborgs flera bevis på att arbetet med miljö och kvalitet givit resultat. På Bomässan i Malmö, Bo01, erhöll Wihlborgs fastighet Sundspromenaden första priset, Gröna Lansen. Juryn konstaterade att den bäst motsvarade kriterierna som ställts upp för priset: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För gårdsmiljön förärades dessutom Wihlborgs ett hedersomnämnande i tävlingen Gröna gårdar vilda grannar. Exempel på energibesparing Stadsarkivet, Malmö Problembeskrivning: Höga underhållskostnader Hög elförbrukning Problem att uppnå önskade klimatkrav (viss temperatur och fuktighet i de olika arkiven) Genomförda åtgärder: Bytt avfuktare som motsvarade hyresgästens speciella klimatkrav Bytt befuktning som ger 15 % högre befuktningskapacitet Optimerat driften med hjälp av datoriserad styrning & reglering (arkiven körs via behovsstyrd drift). Resultat: 35 % mindre elförbrukning Lägre underhållskostnader Uppfyllda klimatkrav Före Efter Besparing El kwh kwh kwh - 35 % Övrigt Sparade tid- och materialkostnader: kr Miljömål för Sundspromenaden, Bo01: Skapa en energi- och vatteneffektiv byggnad Skapa en fuktsäker byggnad Omsorg vid materialval samt minskad användning av lim, fogmassor, spackel och färg i jämförelse med konventionellt byggande. Stadsarkivet, Malmö WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING

14 Marknadsöversikt Ett starkt fastighetsår trots den dämpade konjunkturen ALLMÄNT Den internationella konjunkturavmattningen under 2001 innebar att den svenska BNP-tillväxten bromsades upp och stannade vid ca 1 procent (Konjunkturinstitutets prognos). Särskilt IT- och telekombranscherna visade en svag utveckling under året, med fallande lönsamhet och omfattande personalminskningar som följd. Terrordåden i USA den 11 september förstärkte osäkerheten på de finansiella marknaderna. Dock följde en återhämtning på börserna under årets sista månader, då risken för ytterligare terrorattacker föreföll ha minskat och efter kraftfull stimulans av den amerikanska ekonomin var utan tvekan ett händelserikt år för fastighetsaktörerna i Sverige. De snabba kasten i delar av näringslivet reflekterades även i aktiviteten för landets fastighetsinvesterare och hyresvärdar. Inledningsvis såg 2001 ut att bli ett nytt rekordår beträffande antalet transaktioner. Efter halvårsskiftet och fram till i november dämpades aktiviteterna. Antalet transaktioner med nybildade bostadsrättsföreningar var oförändrat högt under Även utanför den fortsatt ombildningsintensiva Stockholmsmarknaden slog sig hyresgäster samman och köpte sina hus. Inför årsskiftet genomfördes ett antal strategiska affärer inrymmande alla fastighetstyper. Antalet mindre transaktioner sjönk under andra halvåret främst beroende på en ökad osäkerhet från långivarnas sida. Antalet sysselsatta i svenskt näringsliv var under 2001 rekordhögt. Arbetslösheten i storstäderna var vid halvårsskiftet den lägsta på många år. Eftersom nyproduktionen av verksamhetslokaler varit låg under snart 10 år var andelen hyreslediga lokaler under första kvartalet 2001 mycket låg. Under sommaren vände trenden på lokalhyresmarknaden, efter en rad varsel inom främst telekommunikations- och IT-branschen. Inledningsvis påverkades lokalefterfrågan endast marginellt. Trots stora varsel och neddragningar var sysselsättningen fortsatt hög. Under sommaren 2001 nådde antalet sysselsatta i Stockholms stad nya högstanoteringar. Under hösten ökade till följd av neddragningar andelen hyreslediga kontor. Svensk handel noterade en fortsatt stark tillväxt under Den privata konsumtionen steg under hela året. Efter höstens händelser noterades dock en minskning i handelns tillväxt. Efterfrågan på butikslokaler var under hela 2001 mycket stark inom alla storstadsområden. VÄRDEUTVECKLING I början av 2002 kan det konstateras att fastigheterna sällan haft så låga förväntningsvärden. Skillnaden mellan fastigheternas direktavkastning och låneräntorna är historiskt hög. Prisbildningen på fastigheter förefaller således innehålla betydande rabatter på förväntade kassaflöden. Marknadsvärdet på fastigheter styrs av en kombination av förändringar av fastigheternas driftnetto och marknadens krav på direktavkastning vid investeringar i fastigheter. Den senare kan sägas vara ett mått på den riskersättning placerarna kräver för att köpa en fastighet. Vid en mycket låg direktavkastningsnivå är förväntningarna på tillväxt i driftnettot höga. Mot slutet av 2001 märktes en tydlig ökning av placerarnas krav på direktavkastning. Detta är naturligt med tanke på den lägre ekonomiska tillväxten och den tilltagande osäkerheten inför en kommande konjunkturavmattning. Marknadsvärdeutvecklingen har sedan mitten av 1990-talet fram till mitten av 2001 varit god för samtliga fastighetstyper. Tre faktorer har varit avgörande för den gynnsamma utvecklingen: Den ekonomiska tillväxten, med starkt ökande sysselsättning och lokalbehov En god tillgång till förhållandevis billig finansiering En längre period med begränsad nyproduktion 12 WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING 2001

15 Riksäpplet, Haninge WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING

16 MARKNADSÖVERSIKT Avmattningen mot slutet av 2001 kan till största delen förklaras av en snabb minskning av den ekonomiska tillväxten. Av denna anledning drabbades ej alla fastighetskategorier. Värdeutvecklingen för bostadsfastigheter och lokalfastigheter med stor andel butiker påverkades endast marginellt. De största värdeförändringarna skedde i Stockholms centrala affärsdistrikt, CBD. För de flesta övriga marknaderna blev effekten oförändrade värdenivåer eller svagt minskade värden. Under den senare delen av 1990-talet ökade intresset för industri- och lagerfastigheter. Efterfrågan på effektiva logistikytor har vuxit i takt med den snabba utvecklingen av konsumtionen. I storstädernas bästa kommunikationsläge har skillnaden mellan kontors- och lagerhyror nästan eliminerats. Detta märks tydligt i värdeutvecklingen för industrifastigheter med en kombination av kontor/lager och ibland produktion. Tendensen var under 2001 densamma i samtliga storstadsområden. HYRESMARKNADEN Hyresintäkterna från både bostäder och lokaler fortsatte att stiga, trots att hyresnivåerna vid nyteckning stannade upp eller sjönk. Den senast femårsperiodens snabba hyresökningstakt för lokaler medför att den genomsnittliga hyresintäkten kommer att fortsätta uppåt, trots att toppnivåerna sjunker. Tydligast är detta på marknaden i Mkr De största börsnoterade fastighetsbolagen Marknadsvärde fastigheter Börsvärde Drott Wihlborgs Hufvudstaden* Castellum Tornet JM* Kungsleden* Wallenstam * Marknadsvärden enligt Tidningen Aktiespararen/ Forum Fastighetsekonomi sept 2001 Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Storstockholm där nyteckningsnivån trots avmattningen överstiger hyresnivån för tre respektive fem år sedan. Kommersiella lokaler kontor Stockholmsregionen Störst förändring under 2001 skedde i Stockholms city där högstanoteringarna för kontor sjönk från ca kr/kvm och år ner till ca kr/kvm. De flesta hyreskontrakten omförhandlas efter tre eller fem år, vilket betyder att fördröjningar uppstår. För kontor i Stockholms ytterområden har hyresutvecklingen skuggats av den för innerstaden. Armaturen, Lund Landstingsmannen, Stockholm Slagthuset, Malmö 14 WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING 2001

17 MARKNADSÖVERSIKT Medianhyra för kontor i bästa läge Kommersiella fastigheter, prisutveckling Stockholm Malmö Helsingborg Stockholms innerstad Malmö innerstad Kr/kvm Kr/kv ;1 1995;2 1995;3 1995;4 1996;1 1996;2 1996;3 1996;4 1997;1 1997;2 1997;3 1997;4 1998;1 1998;2 1998;3 1998;4 1999;1 1999;2 1999;3 1999;4 2000;1 2000;2 2000;3 2000;4 2001;1 2001;2 2001;3 2001;4 Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Bostadshyreshus, prisutveckling efter köparkategori, Stockholm Bostadshyreshus, prisutveckling efter köparkategori, Öresund Stockholm innerstad, Brf Stockholm innerstad, Övriga Stockholm ytterstad, Brf Stockholm ytterstad, Övriga Malmö, Brf Helsingborg, Brf Malmö, Övriga Helsingborg, Övriga Kr/kvm Kr/kvm Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Järnlodet, Stockholm Svea, Helsingborg Röros, Kista WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING

18 MARKNADSÖVERSIKT Nyproduktionen har dock varit större och i exempelvis Kista förekommer omfattande nybyggen. Variationen i hyresnivåer för Stockholms ytterområden och förorter är stor. Generellt kan sägas att hyresnivåerna i de norra delarna är något högre än för motsvarande enheter i södra Storstockholm. I områden i stadens yttre delar förekom vid nyteckning hyresnivåer inom intervallet kr/kvm. Toppnoteringar i de norra kranskommunerna förekom under inledningen av Med undantag av Kista var tendensen en avstannande utveckling. I Kista dämpades hyresutvecklingen och ett hyresfall inleddes när Ericsson och Nokia offentliggjorde omfattande neddragningar och uppsägningar av lokalytor. Stockholmsregionen Stockholms län, som rymmer 20 procent av Sveriges befolkning och 25 procent av landets privata företag, hade en fortsatt stark utveckling under året. Under året ökade befolkningen med personer till drygt 1,8 miljoner. Länet svarade för 2/3 av befolkningsökningen i landet. Trots den dämpade konjunkturen var efterfrågan på arbetskraft fortsatt stark i Stockholms län under Antalet sysselsatta ökade med två procent under året. Dock ökade antalet varsel om uppsägning under årets sista månader. Källa: Länsstyrelsen Stockholm m.fl. Öresundsregionen På kontorshyresmarknaden i Malmö stannade hyresutvecklingen under andra halvåret Vi nyteckning i centrala Malmö passerades under 1999/2000 kontorshyresnivån kr/kvm. Under 2001 tecknades ett mindre antal kontrakt på nivåer upp emot kr/kvm. Kontorshyresmarknaden i Öresundsregionen är uppdelad i ett antal delmarknader. Lund uppvisar regionens kraftigaste hyresökning efter Inom Ideon-området finns regionens högsta kontorshyror. Malmömarknaden påverkades under slutet av talet av fortsatt relativt höga vakanstal. Under 2001 erhölls dock i princip samma hyresnivåer som i Lund. Kontorsmarknaden i Helsingborg hade en positiv 16 WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING 2001

19 MARKNADSÖVERSIKT utveckling under I centrum nåddes nivåer på kr/kvm. Under andra halvåret dämpades utvecklingen. Skillnaden mellan kontorshyra i bästa läge och i bra externläge är i Öresundsregionen inte lika markant som på Stockholmsmarknaden. Det finns ett flertal exempel på moderna fastigheter med bra kommunikationsläge utanför bästa läge vilka ger lika höga eller högre hyror än kontor i centrumkärnan. Avgörande för hyresnivåerna är möjligheten till effektivt lokalutnyttjande samt tillgången till bilparkering för anställda. I Storköpenhamn var efterfrågan på lokaler fortsatt god under 2001, även om det syntes tecken på stagnation på marknaden. Intresset för dyra centrala lokaler föreföll ha minskat, medan efterfrågan på bra lokaler i sekundära lägen var fortsatt stark. industri- och lagerlokaler Stockholmsregionen Hyresutvecklingen för industrienheter påverkas av den ekonomiska tillväxttakten. De högsta hyresnivåerna återfinns i och kring Stockholm. För de hetaste objekten betalades under 2001 hyresnivåer upp mot kr/kvm. För de flesta delmarknader har en normalnivå inom intervallet kr/kvm etablerats. Öresundsregionen Inom Öresundsregionen finns en viss variation, men tendensen var under 2001 tydlig. En hyresnivå upp mot 850 kr/kvm har etablerats på marknaden för industrilokaler i Malmö och Lund. I Helsingborg är nivån kr lägre för motsvarande enheter. butikslokaler Butikshyror kan vara framförhandlade med villkor liknande de för kontors- eller industrilokaler. Alternativet är att de har en hyra baserad på butikens försäljning. Dessa omsättningsbaserade hyror justeras oftast årligen baserat på föregående års omsättning i respektive butik. Variationerna är stora beroende på typen av butik. Stockholmsregionen För en butik med en säljyta kring kvm finns landets högsta notering inte överraskande i Stockholms bästa butiksläge. Under 2001 tecknades enstaka omsättningsbaserade avtal med hyresnivåer överstigande kr/kvm. En normal stockholmsnivå för mindre butiker i city återfinns inom intervallet kr/kvm. Öresundsregionen I Öresundsregionen omfattande Skåne och Själland finns ca 3,2 miljoner invånare. Regionen utgör ett av Europas större centra för forskning och utbildning. I Skåne uppgick folkmängden till drygt 1,1 miljoner vid årsskiftet. Befolkningen ökade med 0,5% eller personer under Det är den kraftigaste befolkningsökningen sedan Efter öppnandet av Öresundsbron har invandringen från Danmark till Skåne mer än fördubblats. Under året beräknas närmare personer ha flyttat över Sundet, de allra flesta till Malmö kommun eller till kommuner kring Malmö. Citytunneln, som börjar byggas 2003, knyter ihop järnvägen norr om Malmö med den mot Köpenhamn, Ystad och Trelleborg. Tunneln beräknas vara färdigställd 2008 och innebär att rörligheten och dynamiken på arbetsmarknaden ökar ytterligare. Sysselsättningen i Skåne ökade marginellt under 2001 och ökningen har mattats av betydligt jämfört med Under senare delen av året ökade varslen om uppsägning. Antalet arbetstillfällen har dock ännu inte börjat sjunka. Källa: Region Skåne m.fl. WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING

20 MARKNADSÖVERSIKT Öresundsregionen Inom Öresundsregionen tog butikshyrorna ett steg uppåt när det gamla mönstret med svenskar som handlar i Danmark delvis har ersatts med strömmar i motsatt riktning. I Malmö har butikshyrorna ökat i takt med en snabbt stigande efterfrågan. Regionens högsta butikshyror hamnade under 2001 en liten bit under kr/kvm. Bostäder Antalet hyreslediga bostäder i Storstockholm är ytterst få. Nyproduktionen är till största delen inriktad mot bostadsrätter. I Malmö har efterfrågan på bostäder ökat starkt under Efterfrågan förväntas öka ytterligare under För bostäder sker prissättningen i ett reglerat system. Trots detta går det att tala om hyresutvecklingstendenser. Förhandlingarna sker lokalt och resulterar i olika utveckling i skilda regioner. Generellt kan sägas att 2001 präglades av en fortsatt trend mot differentiering inom ramen för gällande system. I Stockholm kan det leda till att hyran varierar i ett och samma hus eftersom hyresgästerna enskilt kan välja standard. I Öresundsregionen återfinns landets högsta bostadshyresnivåer i samband med nyproduktion. Lägenheter har hyrts ut med hyresnivåer upp mot kr/kvm och år. Samtidigt har en politiskt styrd inriktning mot högre hyresnivåer i centrala lägen och lägre i ytterområden givit vissa effekter. Vid renoveringar av centralt belägna bostadshyreshus är det inte ovanligt med hyresnivåer överstigande kr/kvm Hyresförhandlingarna i Stockholm och Malmö resulterade i höjningar med i snitt 2 procent respektive 1,2 procent från den 1 januari Källa: Forum Fastighetsekonomi och Wihlborgs Dragonen, Malmö 18 WIHLBORGS ÅRSREDOVISNING 2001

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Pressmeddelande 2002-05-02

Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr Delårsrapport januari-mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Innehåll. Inbjudan till bolagsstämman. Ekonomisk information 2003

Innehåll. Inbjudan till bolagsstämman. Ekonomisk information 2003 ÅRSREDOVISNING 2002 Inbjudan till bolagsstämman Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 2 april 2003 klockan 17.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö. Aktieägare

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Pressmeddelande 2001-05-02

Pressmeddelande 2001-05-02 Pressmeddelande 2001-05-02 Delårsrapport januari mars 2001 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Resultat efter finansiella poster ökade med 17 % till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26)

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2003

Delårsrapport januari juni 2003 Delå rsrapport januari juni 2003 Delårsrapport januari juni 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75) Oförändrad vakansgrad Resultat

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr. Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) Soliditeten ökade till 26,2% (24,0)

Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr. Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) Soliditeten ökade till 26,2% (24,0) DELÅRSRAPPORT januari september 2001 DELÅRSRAPPORT Januari september 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) Soliditeten ökade till 26,2%

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004

Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004 Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004 an-juni 004n Resultat efter skatt ökade till 396 Mkr (333), motsvarande 6,52 kr (5,37) per aktie n Hyresintäkterna minskade till 851 Mkr (1 030) till följd av fastighetsförsäljningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Delårsrapport januari september 2003

Delårsrapport januari september 2003 Delå rsrapport januari september 2003 Delårsrapport januari september 2003 Hyresintäkterna uppgick till 1 526 Mkr (1 751) Resultat efter skatt uppgick till 409 Mkr (505), motsvarande 6,63 kr (8,01) per

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Pressmeddelande 2001-08-09

Pressmeddelande 2001-08-09 Pressmeddelande 2001-08-09 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari juni 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 45 % till 373 Mkr Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) Soliditeten

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari juni 2001 3 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 45% till 373 Mkr Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) Soliditeten ökade till 25,4% (24,0)

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

KUNGSLEDEN. DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014. Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör

KUNGSLEDEN. DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014. Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör KUNGSLEDEN DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör VIKTIG INFORMATION Detta material utgör inte något erbjudande

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer