Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari Gruppmöten kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00."

Transkript

1 r-t ^*.s komr Kallelse/underrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari Gruppmöten kl Plats: Malungsrummet, kommunhuset, Malung Tid: kl Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Kurt Podgorski /Nämndkansliet Telefonnr Ärenden 1. Val av justerare 2. Avfallstaxa Allmänt uppdrag avseende personalkostnadssituationen 4. Riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag 5. Föreningsbidrag Anläggningsbidrag till hembygdsgårdar 7. Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet Dalarna 8. Ansökan om bidrag från Lima SKG Biathlon 9. Ansökan om bidrag till riksarrangemang i skotercross och rally Ansökan om förlustbidrag för Skinnarspelet Ansökan om bidrag till Barnens rätt i samhället, BRIS år Ekonomiskt stöd till Folkmusikens hus för perioden Uppdragslistan Msiung-Sälens kon-.mun j Box 14. "82 ;;i Malung i r"p C2SG-131 C C i-ax :;: : Piusgiro: i Bankgiro: : vww.malung-3alen.se

2 Malung-Salens kommun Tjinsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Kommunkansliet Handläggare: Erik Hansson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunfullmäktige Diarienr: KS/2014:17 Avfallstaxa 2014 Förslag till beslut Avfallstaxan är oförändrad för Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Taxan för avfall ska fastställas av kommunfullmäktige årligen. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun har ännu inte fastställt denna taxa för Styrelsen för VAMAS har i beslut den 22 oktober 2013, 248, föreslagit en oförändrad avfallstaxa för >3, e > J = v 4-3- Kl ~ :

3 vvaidas Välten & Avfall i Malung-Salen AB ANKOM 2 J *» «{} g PROTOKOLL VAMAS PROTOKOLL STYRELSEMÖTE VAMAS, 22 OKTOBER Bolag: VAMAS, Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Organisationsnummer: ( ') Datum: Tid: ^ / Plats: Kommunkontoret, Malung Löpnummer: Närvarande styrelseledamöter: Fackliga representanter: VAMAS personal: Kurt Podgorski, ordförande Lars Henriksson Maggie Ahlbin Maritha Eriksson Lars Gudmundsson Lars Landström, Kommunal Per Sivertsen, Vision Björn Sjögren, VD Kristina Elfström, Chef Ekonomi & Administration Anders Bergman, Chef Vattentjänster Ylva Syvertsen, tillträdande Chef Avfallstjänster David Jonsson ( 234) Josefine Lissbol ( 239) Godkännes: Ordförande: U Kurt Podgorski i/ '-ipo Justerare: V yi 4»^- Lars Henriksson Protokollförare: Krisfma Elfström VAMAS Styrelsemöte Sida 1

4 PROTOKOLL VAfTlAS Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Björn Sjögren redovisade driftbudget för renhållningen (se bilaga 3) och den fastställdes av styrelsen. 248 Ekonomi & Administration; Förslag till VA-taxor och Avfallstaxor 2014 Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att föreslagna taxor går vidare för behandling i kommunfullmäktige. Beslut: Styrelsen beslutar att en taxe-höjning på VA med 10% går vidare för behandling i kommunfullmäktige. Styrelsen beslutar om oförändrad taxa för renhållningen. 249 Övriga frågor: Lördagsöppet ÅVC Sälen under Allhelgona-helgen. Björn informerade om att ÅVC i Sälen kommer att ha extra-öppet lördagen 2 november mellan kl Övriga frågor: Annonsering Sälen-guiden. Maggie Ahlbin informerade om Sälen-guiden och lade fram ett önskemål om att en sida med samhälls-info borde finnas med. 251 Mötets avslutande. Ordförande tackar alia närvarande och förklarar mötet avslutat. VAMAS Styrelsemöte Sida 5

5 Mak Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag Förslag till beslut 1. Riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag fastställs enligt bilaga. 2. Kommunstyrelsens budgetutskott ges i uppdrag att planera för att det i kommunstyrelsens budget för år 2015 avsätts en summa för att finansiera arrangörsbidragen. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2013, 12, att riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag samt förslag på tydliggjord budgetering för dessa bidrag ska utarbetas. Uppdraget lämnades till kontoret för verksamhetsstöd. Utgångspunkt för utarbetat förslag till riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag är den praxis som gällt i Malung-Sälens kommun. I förslaget finns syfte, villkor och kriterier för att bevilja bidrag samt en rutinbeskrivning, där det framgår hur ansökningar ska göras och hur de hanteras i kommunen. För att skapa större tydlighet avseende budgetmedel föreslås att det i kommunstyrelsens budget avsätts en särskild pott som används för arrangörsbidrag. Utifrån gällande praxis har att det under 2013 beviljats bidrag, som kan inrymmas i föreslagna riktlinjer, motsvarande 55 tkr. Därutöver utbetalades under förra året bidrag enligt avtal till Malungs IF/Dansbandsveckan om drygt 90 tkr samt årliga medel till Malungs och Sälens golfklubbar och OK Skogsmårdarna om drygt 46 tkr. Eftersom kommunstyrelsen för närvarande gör en genomlysning av riktlinjerna för föreningsbidrag, kan det vara lämpligt att hantera bedömning av hur stor budgetpost som kan avsättas för arrangörsbidrag i anslutning till den översynen. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag, daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV - _ 1 i - - i" 09 Piusgiro: r.nt>- - - " : v.r»

6 Malung-Salens kommun Dokumenttyp: Beredningsunderlag Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Förslag till riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag Bakgrund Kommunstyrelsen fattade beslut vid sammanträde den 25 februari 2013 om att riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag samt förslag på tydliggjord budgetering ska utarbetas. Uppdraget lämnades till kontoret för verksamhetsstöd. Nedan redovisas utarbetat förslag till riktlinjer och rutin. Riktlinjer Syfte Arrangörsbidraget avser att underlätta för ideella föreningar inom Malung- Sälens kommun att anordna offentliga evenemang/aktiviteter och syftar till att främja ett allsidigt och varierat utbud för kommunens invånare och besökare. Villkor Ideella föreningar som söker arrangörsbidrag ska uppfylla villkoren i kommunens policy för föreningsbidrag. Arrangemanget ska äga rum inom Malung-Sälens kommun och vara offentligt. Med offentligt menas att allmänheten ges tillträde utan medlemstvång. Bidraget söks före arrangemanget. Kriterier Som bedömningsgrund för att bevilja arrangörsbidrag ska ett eller flera av nedanstående kriterier uppfyllas. Arrangemanget stärker bilden av Malung-Sälens kommun som en attraktiv plats att bo, besöka och etablera företag på. Arrangemanget har internationell, nationell eller regional status. Arrangemanget har förutsättningar att nå en stor målgrupp. Arrangemanget är intressant för media att bevaka. Arrangemanget är långsiktigt utvecklingsbart. Malung-Sälens kommun j Box 14, Malung Tfn; 1. ax; i Plusgii.' www,malungsalen.se

7 Malung-Salens kommun Rutin Ansökan Ansökningar kan inlämnas löpande under året. Ansökan ska innefatta: a. Föreningens namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson och utbetalningskonto. b. Programmets namn, innehåll, tidpunkt, lokal, medverkande och målgrupp. c. Beräknade kostnader och intäkter, inklusive egen insats och eventuell medarrangörs. Senast tre månader efter arrangemanget ska slutredovisning lämnas till kommunstyrelseförvaltningen. I marknadsföringen ska det framgå att Malung-Salens kommun lämnar arrangörsbidrag. Om överenskommelse inte träffats om annat, utbetalas bidraget först efter att redovisning av genomförandet inkommit till förvaltningen Bidrag Bidrag beviljas efter bedömning i mån av utrymme i budget. Beslut om att bevilja bidrag sker fortlöpande i kommunstyrelsens budgetutskott. ig-sälens kcmrnun \ c : Z" 1 Mr i -!- : " ",, - "" salen.se 1

8 Malung-Sålens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Föreningsbidrag 2014 Förslag till beslut 1. Föreningsbidrag och hyror beviljas enligt bilaga. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunstyrelsen ansvarar för föreningsbidrag avseende vissa samlingslokaler och anläggningar samt stöd till fritids-, pensionärs/kultur- och handikappverksamhet. Ansökningar om föreningsbidrag ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober varje år. Efter genomgång av inkomna ansökningar har en sammanställning över sökta belopp gjorts. I sammanställningen framgår även föreningslån och hyror för vissa verksamheter. Några föreningsbidrag för lokalhyror redovisas, trots att ansökningar ej inkommit, eftersom kommunen står för tecknade hyresavtal eller äger lokalerna. Ett tjänstemannaförslag, där hänsyn tagits till kommunstyrelsen samlade anslag för föreningsbidrag, finns också redovisad. Totalt föreslås att cirka tkr beviljas i föreningsbidrag för år Av denna summa utgör 207 tkr föreningslån och cirka 866 tkr hyror. Summan ligger på motsvarande nivå som föregående år. Beslutsunderlag Sammanställning över sökta föreningsbidrag, daterad Skickas till För kännedom: Berörda föreningar För åtgärd: KFV Malung-Säiens wmmun j Box Malung ; Tfn Fs;* 0?F0- = TO "!-! 0 r ji ~., w

9 SAMMANSTÄLLNING ÖVER KOMMUNSTYRELSENS FÖRENINGSBIDRAG 2014 Förening Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 Amortering lån Bidrag hyra Förslag bidrag I Beslut bidrag 2014 I 2014 Stöd till flygklubbar Malungs ftygklubb (lån 111 tkr) Underhåll drift ( Sälenfjällens flygklubb (lån 75 tkr) Snöröjning Ej sökt i: Summa Förening Ansökan avser Beviljat bidrag Sökt bidrag I Amortering Förslag bidrag I Beslut bidrag Varav lån Varav hyror Bidrag hyra I lån 2014 I 20l4 Samlingslokaler Malungs Parkförening UPA Verksamhet IOGT/NTO Malung Investeringar /drift Transtrands Bygdegårdsförening Fastighet Vallerås & -Mobyarna Bygdegårdsförening Verksamhet Folkets Hus Föreningen Rörbäcksnäs UPA Fastighet Hole byförening Fastighet Olnispa Bystuga Verksamhet /drift Södra Lima bystugeförening (tom 2015) Enligt avtal KSAU Ej sökt Bystugan Idbäck-Romarheden Verksamhet I Högsta möjliga Malungs hembygdsförening Fastighet Tyngsjö bygdegårdsförening Fastighet Summa i.

10 Förening Stöd till fritidsverksamhet Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 Amortering lån. Forslag bidrag a Beslut bidrag a Bidrag a hyra f Naturskyddsföreningen Malung-Sälen Verksamhet Stifteisen Byråsens Fritidsområde (lån 215 tkr) Drift U UUU 9HMM8B Vilande Korpen Malung Verksamhet Biståndsverksamhet Marta & Maria Hyresavtal I Ej sökt Malung-Sälens ridklubb Drift I Big Wheels (lån 225 tkr) Ej sökt Malungs skytteförening (lån 60 tkr) Ej sökt Malung-Sälens föreningar Verksamhet Nornans IF Hyresavtal Ej sökt Lima idrottsförening Anläggning Lima SKG/Lima IF (lån 200 tkr) Ej sökt Vuxna på Grönland Verksamhet Skinnkroken Hyresavtal Ej sökt Internationella föreningen i Malung-Sälens kommun Hyra Malungs curlingklubb Anläggning Malungs IF Drift Skinnarvallen Malungs slalomklubb Verksamhet Summa oj Förening Övrig kulturell verksamhet Pensionärsföreningar 39 kr/medlem Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 ; Amortering, Forslag bidrag Beslut bidrag a Bidrag hyra i an a i Lima PRO (210medl) Verksamhet J PRO Transtrand (131 medl) Verksamhet SPF Skinnarbygd (252 medl) Verksamhet Malungs PRO (560 medl) Verksamhet Övriga Malungs dragspelsklubb/spelmanslag Hyresavtal Ej sökt Malungs konstförening/galleri Grönland Hyresavtal Ej sökt Summa a a

11 Förening Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 Amortering lån Bidrag hyra Förslag bidrag 2014 Stöd till föreningar (sjukvård) Ovansiljan PSO Verksamhet Ej sökt Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Malung Verksamhet Brottsofferjouren Hyresavtal Ej sökt Kvinnojouren i Malung-Vansbro Hyresavtal Beslut bijcirag 2014 Summa ! 0 Summa bidrag, totalt f : ^ 0

12 K l Salens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Anläggningsbidrag till hembygdsgårdar Förslag till beslut 1. Anläggningsbidrag till hembygdföreningar ska principiellt hanteras av kulturnämnden. 2. Kulturnämndens begäran om omfördelning av medel för anläggningsbidrag till hembygdsgårdar beaktas i kommunstyrelsens pågående översyn av riktlinjer för föreningsbidrag. Beskrivning av ärendet Sammanfattning När kommunstyrelsen vid sammanträde den 4 september 2012, 126, fattade beslut om riktlinjer för föreningsbidrag fanns ett uppdrag att bilda en tjänstemannagrupp, föreningsbidragsgruppen. Gruppens uppgift är att samordna och skapa en gemensam beredning av de årliga ansökningarna avseende alla typer av föreningsbidrag. Föreningsbidragsgruppen har arbetat med olika frågeställningar sedan bildandet. Bland annat har frågan om bidrag till anläggningar inom kommunstyrelsen respektive kulturnämnden tagits upp. Kommunstyrelsen ansvarar för föreningsbidrag avseende vissa samlingslokaler och anläggningar samt stöd till fritids-, pensionärs/kultur- och handikappverksamhet. Kulturnämnden ansvarar för stöd till kulturföreningar och har inom ramen för sin budget valt att i första hand prioritera verksamhet och arrangemang. En återkommande fråga från hembygdsföreningarna har varit möjligheten att få anläggningsbidrag för de hembygdsgårdar som finns i Malung-Sälens kommun. De föreningar som är aktuella är Transtrands, Rörbäcksnäs, Lima och Malungs hembygdsföreningar. Inför 2013 inkom en ansökan från Malungs hembygdsförening gällande anläggningsbidrag. Ansökan var ställd till kommunstyrelsen men lämnades vidare till kulturnämnden för beredning. Ansökan avsåg ett driftbidrag om drygt 160 tkr. Kulturnämnden beviljade ett verksamhetsbidrag om kr. Vid kulturnämndens sammanträde den 29 maj 2013, 13, behandlades frågan om anläggningsbidrag till hembygdsgårdar rent principiellt. Kulturnämnden beslutade då att det ska finnas ett speciellt anläggningsbidrag till hembygdsgårdar och att det bör hanteras av kulturnämnden. Nämnden föreslog också att kommunstyrelsen ska omfördela kr från den egna Malung-Salens \ ~ *n Box 14, Tfn: ^ x: Hlusgiro: _ ~ _ *w '3iung-salen.se

13 A v- -,g-sälens kommun föreningsbidragsbudgeten till kulturnämnden för att finansiera anläggningsbidragen. Inför kommande beslut om föreningsbidrag för år 2014 har åter en ansökan från Malungs hembygdförening inkommit till kommunstyrelsen. Denna ansökan har hanterats inom ramen för befintlig budget för kommunstyrelsens föreningsbidrag. Kommunstyrelsens budget för föreningsbidrag för år 2014 är oförändrad och det är därmed svårt att tillmötesgå kulturnämndens begäran under innevarande år. Eftersom kommunstyrelsen för närvarande gör en genomlysning av riktlinjerna för föreningsbidrag, kan det vara lämpligt att göra en bedömning av hur stor budgetpost som eventuellt skulle kunna avsättas för anläggningsbidrag enligt kulturnämndens önskemål i anslutning till den översynen. Beslutsunderlag Kulturnämndens sammanträdesprotokoll , 13 Skickas till För kännedom: Kulturnämnden För åtgärd: KFV Malung-Salens Kommun j Bc:< Malung ; 1 f n, Fax: " ; Plusgiro: ' Bankgiro: 488-^ _ '.^a Jrg^a -n.se

14 Malung-Salens kommun Kulturnämnden Sammanträdesprotokoll Saroraanträdesdatum, Ankom Sida Q Dnr Anläggningsbidrag till hembygdsgårdar Maiung-Sälens Kommun Dn r. t. &L(?, L, Kulturnämndens beslut 1.Ett speciellt anläggningsbidrag till Maiung-Sälens kommuns hembygdsgårdar ska finnas att söka, bidraget fördelas av kulturnämnden och delas ut till respektive förening i samråd med kommunens kulturarvsutvecklare kr föreslås omfördelas från kommunstyrelsens föreningsbidragsbudget till kulturnämndens budget för att finansiera ett årligt utbetalt anläggningsbidrag till hembygdsgårdarna i Maiung-Sälens kommun. Beskrivning av ärendet Maiung-Sälens kommun har ett intresse av att kommunens hembygdsgårdar sköts om och görs tillgängliga för allmänheten samt att kommunen bör uppmuntra hembygdsföreningarnas arbete. Kulturnämndens nuvarande budget för Stöd till kulturföreningar bör stötta föreningars verksamhet och arrangemang, och är inte ett anläggningsbidrag. I kommunen finns en policy att bevilja föreningar gratis föreningslokaler, något som hembygdsgårdarna i nuläget inte kan dra nytta av då de äger sina egna föreningslokaler Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Kulturchef Anette Åhlenius föreslår i tjänsteutiåtande daterat , att ett speciellt anläggningsbidrag till Maiung-Sälens kommuns hembygdsgårdar ska finnas att söka, bidraget fördelas av kulturnämnden och delas ut till respektive förening i samråd med kommunens kulturarvsutvecklare kr föreslås omfördelas från kommunstyrelsens föreningsbidragsbudget till kulturnämndens budget för att finansiera ett årligt utbetalt anläggningsbidrag till hembygdsgårdarna i Maiung-Sälens kommun. Dagens sammanträde Kulturchef Anette Åhlenius redogör för ärendet. Ordföranden finner att kulturnämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut,. Beslutsunderlag Tjänsteutiåtande daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunstyrelsen Juste ra re Utdragsbestyrkande Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas: ' w ' ' '

15 ' Ankom : Malungs Hembygasfoféhing Box 147 Mal o, Malung Dnr i Malung Kommunstyrelsen (KS) Malung-Sälen kommun Box Malung Anslagsbegäran för täckande av driftkostnader verksamhetsåret Föreningen har under en följd av år begärt och erhållit kommunbidrag för verksamheten med en årlig nivå av kronor. För 2012 ansöktes genom Kulturnämnden om ett föreningsbidrag på kronor. Vår ansökan beviljades ej med nämnden gav ett bidrag till en scen på kronor. Föreningens styrelse reagerade stark på detta förfarande och begärde i brev till kulturnämnden ( se bilagä*med våra synpunkter) ett sammanträffande med nämnden som kom till stånd 6 november. Där framgick att kulturförvaltningen ej längre ger föreningsbidrag till driftkostnader utan enbart till verksamhetsbidrag och arrangemang. För täckande av driftbidrag skall föreningen i fortsättningen söka kommunalt stöd direkt till kommunstyrelse/tekniska förvaltningen. Då vi inte i tid upplysts om Er organisationsförändring utgår vi från att det inte läggs oss till last att vår ansökan lämnats till fel nämnd. Mot denna bakgrund riktar vi nu oss till kommunstyrelsen för att erhålla bidrag till våra driftkostnader. En summering av verksamheten sedan 2007, då nuvarande styrelse tog över verksamheten är av intresse för att få en bild av vår ekonomi. Styrelsen tog över en förening med konkursmässig ekonomi, skulder och saknade i stort intäktsgivande verksamheter. Hembygdsgårdens byggnader och samlingar var i mycket dålig kondition efter åtskilliga års bristande underhåll. Efter en inspektion 2005 av Dalarnas Museum av våra byggnader fick vi en utredning om vad som mycket skyndsamt måste åtgärdas. Detta blev nu vår prioritering av de kommande årens verksamhet. Först gällde att få en ekonomisk verksamhet som gav överskott och en solid grund att gå vidare ifrån. De överskott som vi skapade och nu har går oavkortat till restaurering av hus och samlingar. Av våra 22 hus på Hundholn är nu 7 restaurerade och under 2013 kommer

16 ytterligare 8 äncjratius att restaureras (i huvudsak nya eller^renovéfadéläl<): UM kommer Jannesgårdens ingång att byggas om, ny ingångsportal att färdigställas, anpassad belysning anläggs i visningshus, inbrottsskydd (galler och låsbyglar) monteras i ett antal hus. Efter dessa åtgärder är de mest akuta behoven genomförda och vidare arbeten kan förhoppningsvis ske i ett lugnare tempo. Det ska påpekas att nu återstår stora behov med dränering, lyftning av hus, byte av bottenstockar o.s.v. Det nu påbörjade restaureringsarbetet måste därför fortgå under åtskilliga år framåt. Arbetet sker till en betydande del av ideella krafter men det visar sig att denna del sviktar. Vi måste köpa upp tjänster till en allt större del. För att ekonomisk klara alla utgifter tär detta på vårt kapital i allt för snabb takt. Vi kan inte äventyra vår sunda ekonomi och vårt konsolideringskapital ska bibehållas intakt. Våra fonder som till stora delar är ändamålsbestämda kan heller inte användas till driftkostnader. Bidrag från fonder och regleringsfonder har också begärts för verksamheten. För att nu återgå till vårt behov av bidrag till driftkostnader vill vi påpeka följande som förklaring av bilagda budget. f- Våra intäkter (netto) är fördelade på arrangemang , medlemsavgifter och lönebidrag samt bokförsäljning kr. Nettot av bokförsäljning skall helt gå till gårdens renoveringar. Utgifterna är allmänna kostnader , personal och avskrivning kr. Planerade utgifter Guide , broschyr Sammanfattning Verksamhetsinkomster (Exkl. bokförsäljning) Driftkostnader Underskott Ansökan om bidrag till verksamheten har också gått till kulturnämnden till de ändamål denna nämnd kan medge. Det rör sig i så fall om guidning- och broschyrkostnader. Malungs Hembygdsförening ansöker härmed om ett driftbidrag till föreningens verksamhet om kronor för år M a I u ngs Hern.bygdsf ören i rig gftnom styxelsen W, (Britt Siv Nilsson) (Åke Bondjers) (Inge Groop) (Arnold Joos)

17 '-r-r v -5 - ", - _ - " ' Ä f - -= ~~*«"=-» _, «/,«,. v.>, -.,, - r'-,v - >*?/» Budget för verksamhetsåret 2013 Malungs Hembygdsförening ; rf;:/ 1 '. : k t l isi v 'S. Intäkter ' Nettointäkt försäljning av Skin na re bygd o. almanackor - "Midsommararrangemang netto : v Hallsjökvarn netto Medlemsavgifter Bidrag personal statligt Bidrag personal kommunalt,, Beräknade " ~ - '>.- intäkter V,'. Kostnader Öfre Gäldet " Arrangemangskostnader (ej int vande) El och VA Fastighetsskötsel Förbrukningsinventarier o. materiel Rep. och underhåll av inventarier.i- v Annonsering Kontorsmateriel g Telefon! o, datakostnader -, Portot. Försäkringar j- v- rsona.. "V;/' Planerad Gu v W dertotalt Underskott :!1 - ; ftl 'K 1111 IfM tgo. ' ; W "g":;-.. - v >' T'. : :. m f-.vä v;v.\,^. -V : :v;.".."v '-..,; V :r - ; : s >r iiitv

18 Malungs Hembygdsförening L 2 Box Malung Malung Kulturnämnden i Malung-Sälen kommun Box Malung, Ang föreningsstöd till vår förening och inbjudan till överläggning. Vi har ansökt om det årliga föreningsstödet enligt brev och kompletterat senare. Utan kontakter eller dialog har vi därefter fått en utbetalning av kr. Något svar från nämnden på vår ansökan om föreningsstöd har inte erhållits. Vår slutsats är därför att vår ansökan ej bifallits. Den erhållna utbetalningen är dessutom styrd till ett projekt om scenbygge. Den gängse modellen för föreningsstöd till vår förening har nämnden ensidigt brutit. Vår långsiktiga planering för utveckling och restaurering av hembygdsgården är nu ifrågasatt och framtidsaspekterna är svårbedömda. Styrelsen upplever nu situationen som mycket besvärande och tankeväckande och vi funderar verkligen över meningen att fortsätta vårt åtagande i styrelsearbetet. Nuvarande styrelse såg sig kallad att 2007 överta en förening som vid vägs ände slutligen skrivit till kommunen med besked om situationens allvar och risk för nedläggning av hela verksamheten samt begäran om hjälp att lösa krisen. Föreningen stod också utan styrelse. Föreningen hade efter flera förluståren konkursmässig ekonomi, en hembygdsgård med mångårigt bristande underhåll, ingen intäktsgivande verksamhet, en dalande medlemsanslutning, stadgestridiga överföringar från fonder, obetalda räkningar (bl.a.brandförsäkring), o.s.v. v Den nya styrelsen tog sig an uppgiften att få igång verksamheten och fastställde vilka mål och prioriteringar som skulle gälla. Första prioritet var att sanera ekonomin. Efter detta gällde det att börja upprustningen av gårdens hus och samlingar som även i dag är vår mest angelägna prioritering. Vi hade att ta oss an åtskilliga decenniers försummade underhåll av våra anläggningar. Som stöd för vår prioritering kan nämnas att Dalarnas Museum efter inspektion 2005 skriftligt gett oss besked ( Sture Werlinder, om vilka åtgärder som mycket skyndsamt måste åtgärdas. ;

19 Andra prioriteringar är översyn av den yttre miljön, dokumentera våra samlingar, etc. Ekonomin har förbättrats främst genom en kraftsamling att år 2008 ge ut "Skinnarebygd" i nyskick. Detta genom att ta ett lån som återbetalts direkt efter utgivning första året. Nu sker årlig utgivning med ett gott resultat netto. Vi har satsat på intäktsgivande arrangemang. Vi har bantat på utgiftssidan med bl. a. bergvärmeinstallation. Antalet medlemmar ökar. Vår ekonomiska verklighet är att mycket kapital är bundet i fonder med ändamålsbestämnda medel som inte kan styras till andra konton. Nettot från bokutgivning fonderas för underhåll av exempelvis gårdens hus och samlingar. Vi har även ett eget krav på konsolideringskapital motsvarande ett års driftkostnader. De belopp som erhållits i arv från Sven Hedén och det kapital vi erhållit i den juridiska uppgörelsen med Anders Eliasson är investeringskapital. Detta enligt testamentator och Brita Skoglunds vilja. Vi ska respektera deras sista vilja. Alla åtgärder tillsammans har gett ett bra utbyte och vi hade balans i våra åtaganden. Den sista budgeten för verksamheten 2012 balanserades med att arrangemang, medlemsavgifter och kommunalt bidrag skulle motsvara föreningens driftkostnader. Efter konstaterandet att vår ansökan om föreningsstöd inte bifallits har budgeten nu omarbetats. Beslut har därför fattats att inte ha öppet under sommaren, ingen guide ska anställas, flera arrangemang kommer inte genomföras. Projektarbetet med scen läggs nu vilande. Trots detta kommer inte budgeten att kunna balanseras. Medel från andra konton måste överföras för att hålla verksamheten i gång. Dessa medel måste nu tas från konton som är destinerade till underhåll, alltså från vår främsta prioritering ' för : underhåll av hus. Överföring från fonder till driftkapital är stadgestridigt och våra prioriterade verksamheter v?'.. -S«v.-i ska inte äventyras. Vi vill här kraftigt påpeka att vi inte kommer att medverka till sådan överföring i fortsättningen. Våra driftkostnader skall motsvara intäkter från arrangemang, medlemsavgifter och kommunalt anslag. Våra fonder ska användas till de områden de är : avsedda för. Avsättningar; till medel för underhåll av hus och föremål ska användas för att uppnå vår första prioritering Jnyesteringsmedel ska användas för de projekt vi planerar. ' ; Kon u>lideringsmedel ska finnas för risken att inte hamna på obestånd. Vårt krav till nämnden är att vårt föreningsbidrag ska vara på den nivån att bidraget samt medlemsavgifter och arrangemang motsvarar hembygdsgårdens driftkostnader.

20 - Vi kan i annat fall inte ta ansvar för att driva hembygdsföreningens verksamhet vidare på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt. Nuvarande styrelse kommer inte att medverka till att än en gång köra ekonomin i botten och ta'driftmedel.ur ärvda'medel.. Malungs hembygdsförening förhållande till Malungs kommun regleras i föreningens stadgar 8 som lyder: "Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Majungs kommun eller det organ denna beslutar. Egendomen skall vårdas i enlighet med föreningens syften." Om ny styrelse inte kan tillsättas finns risk att föreningen upplöses. Då tillfaller egendomen Malung-Salens kommun. Driftkostnader och underhållskostnader kvarstår och intäkterna i sådant fall kommer i så fall att äventyras. Ideellt arbete kommer säkerligen att minska eller helt utebli. Kommunens risk för ökade kostnader blir då betydligt högre än om vårt yrkande om föreningsbidrag tillstyrks. Vi utgår från att kulturnämnden förstår allvaret i denna skrivelse och att detta endast är ett kallt konstaterande av den verklighet vi upplever. Vi vill fortsätta vår verksamhet men vi måste ha ett skäligt föreningsbidrag för att kunna bedriva vår verksamhet. Vi har känt att vi arbetat i samarbete med kommunen och är integrerade i den kommunala verksamheten och att det därför i detta läge finns skäl att se på vår förening med nya ögon. Vi gör naturligtvis vårt arbete helt ideellt och^årt intresse är att bevara vår kulturella historia för vår bygds bästa och för våra framtida generationer. Den gåva våra förfäder gett oss alla måste bevaras för framtiden och det är vår uppmaning till nämnden att göra detta möjligt. ^ ^ VI vill därför inbjuda kulturnämnden till ett besök på hembygdsgården och träffa föreningens styrelse där vi vill visa och berätta om verksamheten. Vi kommer också närmare att redovisa bakgrunden till varför vi skickat denna skrivelse. ' '.. : V ' ' ' ' : ' Tidpunkten kan vara augusti-september (v34-37). Nämnden kan välja datum. Malungs Hembygdsförening Enligt uppdrag v : ä i - > :, 'V* - /Åke Bondjers/ V--; /! ' = ;ir '.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-01-28 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen

Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen Det uppdukade fikabordet mötte kvällens deltagare. Kerstin Söderlund, planeringschef på Malung-Sälens kommun, inleder kvällen. Kvällens program:

Läs mer

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57 Datum Sida 2017-02-24 1 (5) Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige 2017-05-08, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden o Kultur-och fritidsnämnden 2015-11-26 1 Plats och tid Beslutande stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anton Frid (S) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Åsa Hedlöf /Nämndskansliet 0280-181 71

Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Åsa Hedlöf /Nämndskansliet 0280-181 71 fryi w Ji Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättels Sida 2014-11-05 1 Kulturnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-11-12. Plats: Bibliotekets sammanträdesrum, Malung Tid: 13:00 Ersättarna underrättas

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 23 KS 357/16 Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande i Mölndals stad Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad

Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad Syftet med stadens stöd till barn- och ungdomsverksamhet är att det genom en bred

Läs mer

Kommunalt föreningsbidrag

Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010 187 att fastställa bidragsnormerna Innehållsförteckning Sid Allämna bestämmelser...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Dnr 85/2016 Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 49. Uppdateras före 2020-06-20. 1/7 Innehållsförteckning Allmänt om föreningsstöd... 3 Allmänt om ansökan... 3 Bidragsformer...

Läs mer

Koncernledningsstab Folkhälsoenheten

Koncernledningsstab Folkhälsoenheten Koncernledningsstab Folkhälsoenheten Ann-Christine Lundqvist Folkhälsostrateg 044-309 32 38 ann-christine.lundqvist@skane.se Datum 2006-08-24 1 (8) Folkhälsoutskottet Förslag till allmänna riktlinjer och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun (KFN) den 2009-08-27 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-11-10 I dokumentet anges Kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN Regelverk för föreningsbidrag

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 20 (23) Sammanträdesdatum 2013-01-29 24 Dnr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M),

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport BILAGA 102/ Nämndsbudget /2010

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport BILAGA 102/ Nämndsbudget /2010 NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 25 oktober 2010 kl. 09:00 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

1. Resultatmål KS/2016:272 Kl Lars-Gunnar Karlsson. 2. Driftsbudget KS/2016: Investeringsbudget KS/2016:272

1. Resultatmål KS/2016:272 Kl Lars-Gunnar Karlsson. 2. Driftsbudget KS/2016: Investeringsbudget KS/2016:272 Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2016-11-07 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-22 Ärende Dnr Föredragande 1. Resultatmål KS/2016:272 Kl. 13.30 Lars-Gunnar

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 A Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 95-97, 99 Lilian Olsson (S) 95-100 Bitte Lindberg Ås (S) 95-99 Lars-Erik Bech (V) 95,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0338 Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring IT- och informationsavdelningen Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS 2014-11-05 Reviderad: KS 2016-04-06 RIKTLINJE Sponsring Sponsring 2/5 Generella kriterier... 3 Ansökan... 3 Kriterier vid bedömning...

Läs mer

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser.

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser. Bidragsregler Kriterier för handläggning av ansökningar rörande bidrag till rekreationsvistelser, lägervistelser, föreningsarrangemang, korta kurser samt organisationsbidrag Allmänt Ansökan skall vara

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Enskede-Årsta-s stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-11-22 Handläggare Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Vara en träffpunkt: ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/ öppethållandetillfällen.

Vara en träffpunkt: ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/ öppethållandetillfällen. OMSORGSNÄMNDEN Ansökan om bidrag för sociala föreningar 2017 Anvisningar Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för sociala föreningar. Redogör för den planerade verksamheten så att beskrivningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Bidragsnormer för kultur och fritid

Bidragsnormer för kultur och fritid Bidragsnormer för kultur och fritid Riktlinjer Kommunfullmäktige bestämmer ramen för Nämnden för bildning, fritid och kulturs (BFK) anslag. Denna ram styr nämndens föreningsstöd. Kultur- och fritidspolitikers

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 2012-11-28 Bidrag till sociala föreningar 2014 Förslag till beslut föreslås besluta att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag till sociala föreningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung.

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Närvaro enligt separat närvarolista. 48 personer deltog. Eva Renström från Radio Dalarna var på plats och intervjuade

Läs mer

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2016-11-28 230 Giltighetstid Stadsbacken AB bevakar behov av utveckling av riktlinjerna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2012-03-05 13 Reviderade KF 2015-12-14 105 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Utbildnings- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

\zfu I jlj:k.. Akt. aga

\zfu I jlj:k.. Akt. aga Bilaga KS 2011/134/1 Sala 2011-06-15 SALA KOMMUN 1\0,'"', S Kommunstyrelsens förvaltning \zfu I jlj:k.. Akt. aga Liv och rörelse i centrum - Evenemangsstöd till "Mässvecka i centrumhandeln" Kommunfullmäktige

Läs mer