Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari Gruppmöten kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00."

Transkript

1 r-t ^*.s komr Kallelse/underrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari Gruppmöten kl Plats: Malungsrummet, kommunhuset, Malung Tid: kl Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Kurt Podgorski /Nämndkansliet Telefonnr Ärenden 1. Val av justerare 2. Avfallstaxa Allmänt uppdrag avseende personalkostnadssituationen 4. Riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag 5. Föreningsbidrag Anläggningsbidrag till hembygdsgårdar 7. Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet Dalarna 8. Ansökan om bidrag från Lima SKG Biathlon 9. Ansökan om bidrag till riksarrangemang i skotercross och rally Ansökan om förlustbidrag för Skinnarspelet Ansökan om bidrag till Barnens rätt i samhället, BRIS år Ekonomiskt stöd till Folkmusikens hus för perioden Uppdragslistan Msiung-Sälens kon-.mun j Box 14. "82 ;;i Malung i r"p C2SG-131 C C i-ax :;: : Piusgiro: i Bankgiro: : vww.malung-3alen.se

2 Malung-Salens kommun Tjinsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Kommunkansliet Handläggare: Erik Hansson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunfullmäktige Diarienr: KS/2014:17 Avfallstaxa 2014 Förslag till beslut Avfallstaxan är oförändrad för Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Taxan för avfall ska fastställas av kommunfullmäktige årligen. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun har ännu inte fastställt denna taxa för Styrelsen för VAMAS har i beslut den 22 oktober 2013, 248, föreslagit en oförändrad avfallstaxa för >3, e > J = v 4-3- Kl ~ :

3 vvaidas Välten & Avfall i Malung-Salen AB ANKOM 2 J *» «{} g PROTOKOLL VAMAS PROTOKOLL STYRELSEMÖTE VAMAS, 22 OKTOBER Bolag: VAMAS, Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Organisationsnummer: ( ') Datum: Tid: ^ / Plats: Kommunkontoret, Malung Löpnummer: Närvarande styrelseledamöter: Fackliga representanter: VAMAS personal: Kurt Podgorski, ordförande Lars Henriksson Maggie Ahlbin Maritha Eriksson Lars Gudmundsson Lars Landström, Kommunal Per Sivertsen, Vision Björn Sjögren, VD Kristina Elfström, Chef Ekonomi & Administration Anders Bergman, Chef Vattentjänster Ylva Syvertsen, tillträdande Chef Avfallstjänster David Jonsson ( 234) Josefine Lissbol ( 239) Godkännes: Ordförande: U Kurt Podgorski i/ '-ipo Justerare: V yi 4»^- Lars Henriksson Protokollförare: Krisfma Elfström VAMAS Styrelsemöte Sida 1

4 PROTOKOLL VAfTlAS Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Björn Sjögren redovisade driftbudget för renhållningen (se bilaga 3) och den fastställdes av styrelsen. 248 Ekonomi & Administration; Förslag till VA-taxor och Avfallstaxor 2014 Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att föreslagna taxor går vidare för behandling i kommunfullmäktige. Beslut: Styrelsen beslutar att en taxe-höjning på VA med 10% går vidare för behandling i kommunfullmäktige. Styrelsen beslutar om oförändrad taxa för renhållningen. 249 Övriga frågor: Lördagsöppet ÅVC Sälen under Allhelgona-helgen. Björn informerade om att ÅVC i Sälen kommer att ha extra-öppet lördagen 2 november mellan kl Övriga frågor: Annonsering Sälen-guiden. Maggie Ahlbin informerade om Sälen-guiden och lade fram ett önskemål om att en sida med samhälls-info borde finnas med. 251 Mötets avslutande. Ordförande tackar alia närvarande och förklarar mötet avslutat. VAMAS Styrelsemöte Sida 5

5 Mak Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag Förslag till beslut 1. Riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag fastställs enligt bilaga. 2. Kommunstyrelsens budgetutskott ges i uppdrag att planera för att det i kommunstyrelsens budget för år 2015 avsätts en summa för att finansiera arrangörsbidragen. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2013, 12, att riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag samt förslag på tydliggjord budgetering för dessa bidrag ska utarbetas. Uppdraget lämnades till kontoret för verksamhetsstöd. Utgångspunkt för utarbetat förslag till riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag är den praxis som gällt i Malung-Sälens kommun. I förslaget finns syfte, villkor och kriterier för att bevilja bidrag samt en rutinbeskrivning, där det framgår hur ansökningar ska göras och hur de hanteras i kommunen. För att skapa större tydlighet avseende budgetmedel föreslås att det i kommunstyrelsens budget avsätts en särskild pott som används för arrangörsbidrag. Utifrån gällande praxis har att det under 2013 beviljats bidrag, som kan inrymmas i föreslagna riktlinjer, motsvarande 55 tkr. Därutöver utbetalades under förra året bidrag enligt avtal till Malungs IF/Dansbandsveckan om drygt 90 tkr samt årliga medel till Malungs och Sälens golfklubbar och OK Skogsmårdarna om drygt 46 tkr. Eftersom kommunstyrelsen för närvarande gör en genomlysning av riktlinjerna för föreningsbidrag, kan det vara lämpligt att hantera bedömning av hur stor budgetpost som kan avsättas för arrangörsbidrag i anslutning till den översynen. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag, daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV - _ 1 i - - i" 09 Piusgiro: r.nt>- - - " : v.r»

6 Malung-Salens kommun Dokumenttyp: Beredningsunderlag Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Förslag till riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag Bakgrund Kommunstyrelsen fattade beslut vid sammanträde den 25 februari 2013 om att riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag samt förslag på tydliggjord budgetering ska utarbetas. Uppdraget lämnades till kontoret för verksamhetsstöd. Nedan redovisas utarbetat förslag till riktlinjer och rutin. Riktlinjer Syfte Arrangörsbidraget avser att underlätta för ideella föreningar inom Malung- Sälens kommun att anordna offentliga evenemang/aktiviteter och syftar till att främja ett allsidigt och varierat utbud för kommunens invånare och besökare. Villkor Ideella föreningar som söker arrangörsbidrag ska uppfylla villkoren i kommunens policy för föreningsbidrag. Arrangemanget ska äga rum inom Malung-Sälens kommun och vara offentligt. Med offentligt menas att allmänheten ges tillträde utan medlemstvång. Bidraget söks före arrangemanget. Kriterier Som bedömningsgrund för att bevilja arrangörsbidrag ska ett eller flera av nedanstående kriterier uppfyllas. Arrangemanget stärker bilden av Malung-Sälens kommun som en attraktiv plats att bo, besöka och etablera företag på. Arrangemanget har internationell, nationell eller regional status. Arrangemanget har förutsättningar att nå en stor målgrupp. Arrangemanget är intressant för media att bevaka. Arrangemanget är långsiktigt utvecklingsbart. Malung-Sälens kommun j Box 14, Malung Tfn; 1. ax; i Plusgii.' www,malungsalen.se

7 Malung-Salens kommun Rutin Ansökan Ansökningar kan inlämnas löpande under året. Ansökan ska innefatta: a. Föreningens namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson och utbetalningskonto. b. Programmets namn, innehåll, tidpunkt, lokal, medverkande och målgrupp. c. Beräknade kostnader och intäkter, inklusive egen insats och eventuell medarrangörs. Senast tre månader efter arrangemanget ska slutredovisning lämnas till kommunstyrelseförvaltningen. I marknadsföringen ska det framgå att Malung-Salens kommun lämnar arrangörsbidrag. Om överenskommelse inte träffats om annat, utbetalas bidraget först efter att redovisning av genomförandet inkommit till förvaltningen Bidrag Bidrag beviljas efter bedömning i mån av utrymme i budget. Beslut om att bevilja bidrag sker fortlöpande i kommunstyrelsens budgetutskott. ig-sälens kcmrnun \ c : Z" 1 Mr i -!- : " ",, - "" salen.se 1

8 Malung-Sålens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Föreningsbidrag 2014 Förslag till beslut 1. Föreningsbidrag och hyror beviljas enligt bilaga. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunstyrelsen ansvarar för föreningsbidrag avseende vissa samlingslokaler och anläggningar samt stöd till fritids-, pensionärs/kultur- och handikappverksamhet. Ansökningar om föreningsbidrag ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober varje år. Efter genomgång av inkomna ansökningar har en sammanställning över sökta belopp gjorts. I sammanställningen framgår även föreningslån och hyror för vissa verksamheter. Några föreningsbidrag för lokalhyror redovisas, trots att ansökningar ej inkommit, eftersom kommunen står för tecknade hyresavtal eller äger lokalerna. Ett tjänstemannaförslag, där hänsyn tagits till kommunstyrelsen samlade anslag för föreningsbidrag, finns också redovisad. Totalt föreslås att cirka tkr beviljas i föreningsbidrag för år Av denna summa utgör 207 tkr föreningslån och cirka 866 tkr hyror. Summan ligger på motsvarande nivå som föregående år. Beslutsunderlag Sammanställning över sökta föreningsbidrag, daterad Skickas till För kännedom: Berörda föreningar För åtgärd: KFV Malung-Säiens wmmun j Box Malung ; Tfn Fs;* 0?F0- = TO "!-! 0 r ji ~., w

9 SAMMANSTÄLLNING ÖVER KOMMUNSTYRELSENS FÖRENINGSBIDRAG 2014 Förening Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 Amortering lån Bidrag hyra Förslag bidrag I Beslut bidrag 2014 I 2014 Stöd till flygklubbar Malungs ftygklubb (lån 111 tkr) Underhåll drift ( Sälenfjällens flygklubb (lån 75 tkr) Snöröjning Ej sökt i: Summa Förening Ansökan avser Beviljat bidrag Sökt bidrag I Amortering Förslag bidrag I Beslut bidrag Varav lån Varav hyror Bidrag hyra I lån 2014 I 20l4 Samlingslokaler Malungs Parkförening UPA Verksamhet IOGT/NTO Malung Investeringar /drift Transtrands Bygdegårdsförening Fastighet Vallerås & -Mobyarna Bygdegårdsförening Verksamhet Folkets Hus Föreningen Rörbäcksnäs UPA Fastighet Hole byförening Fastighet Olnispa Bystuga Verksamhet /drift Södra Lima bystugeförening (tom 2015) Enligt avtal KSAU Ej sökt Bystugan Idbäck-Romarheden Verksamhet I Högsta möjliga Malungs hembygdsförening Fastighet Tyngsjö bygdegårdsförening Fastighet Summa i.

10 Förening Stöd till fritidsverksamhet Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 Amortering lån. Forslag bidrag a Beslut bidrag a Bidrag a hyra f Naturskyddsföreningen Malung-Sälen Verksamhet Stifteisen Byråsens Fritidsområde (lån 215 tkr) Drift U UUU 9HMM8B Vilande Korpen Malung Verksamhet Biståndsverksamhet Marta & Maria Hyresavtal I Ej sökt Malung-Sälens ridklubb Drift I Big Wheels (lån 225 tkr) Ej sökt Malungs skytteförening (lån 60 tkr) Ej sökt Malung-Sälens föreningar Verksamhet Nornans IF Hyresavtal Ej sökt Lima idrottsförening Anläggning Lima SKG/Lima IF (lån 200 tkr) Ej sökt Vuxna på Grönland Verksamhet Skinnkroken Hyresavtal Ej sökt Internationella föreningen i Malung-Sälens kommun Hyra Malungs curlingklubb Anläggning Malungs IF Drift Skinnarvallen Malungs slalomklubb Verksamhet Summa oj Förening Övrig kulturell verksamhet Pensionärsföreningar 39 kr/medlem Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 ; Amortering, Forslag bidrag Beslut bidrag a Bidrag hyra i an a i Lima PRO (210medl) Verksamhet J PRO Transtrand (131 medl) Verksamhet SPF Skinnarbygd (252 medl) Verksamhet Malungs PRO (560 medl) Verksamhet Övriga Malungs dragspelsklubb/spelmanslag Hyresavtal Ej sökt Malungs konstförening/galleri Grönland Hyresavtal Ej sökt Summa a a

11 Förening Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 Amortering lån Bidrag hyra Förslag bidrag 2014 Stöd till föreningar (sjukvård) Ovansiljan PSO Verksamhet Ej sökt Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Malung Verksamhet Brottsofferjouren Hyresavtal Ej sökt Kvinnojouren i Malung-Vansbro Hyresavtal Beslut bijcirag 2014 Summa ! 0 Summa bidrag, totalt f : ^ 0

12 K l Salens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Anläggningsbidrag till hembygdsgårdar Förslag till beslut 1. Anläggningsbidrag till hembygdföreningar ska principiellt hanteras av kulturnämnden. 2. Kulturnämndens begäran om omfördelning av medel för anläggningsbidrag till hembygdsgårdar beaktas i kommunstyrelsens pågående översyn av riktlinjer för föreningsbidrag. Beskrivning av ärendet Sammanfattning När kommunstyrelsen vid sammanträde den 4 september 2012, 126, fattade beslut om riktlinjer för föreningsbidrag fanns ett uppdrag att bilda en tjänstemannagrupp, föreningsbidragsgruppen. Gruppens uppgift är att samordna och skapa en gemensam beredning av de årliga ansökningarna avseende alla typer av föreningsbidrag. Föreningsbidragsgruppen har arbetat med olika frågeställningar sedan bildandet. Bland annat har frågan om bidrag till anläggningar inom kommunstyrelsen respektive kulturnämnden tagits upp. Kommunstyrelsen ansvarar för föreningsbidrag avseende vissa samlingslokaler och anläggningar samt stöd till fritids-, pensionärs/kultur- och handikappverksamhet. Kulturnämnden ansvarar för stöd till kulturföreningar och har inom ramen för sin budget valt att i första hand prioritera verksamhet och arrangemang. En återkommande fråga från hembygdsföreningarna har varit möjligheten att få anläggningsbidrag för de hembygdsgårdar som finns i Malung-Sälens kommun. De föreningar som är aktuella är Transtrands, Rörbäcksnäs, Lima och Malungs hembygdsföreningar. Inför 2013 inkom en ansökan från Malungs hembygdsförening gällande anläggningsbidrag. Ansökan var ställd till kommunstyrelsen men lämnades vidare till kulturnämnden för beredning. Ansökan avsåg ett driftbidrag om drygt 160 tkr. Kulturnämnden beviljade ett verksamhetsbidrag om kr. Vid kulturnämndens sammanträde den 29 maj 2013, 13, behandlades frågan om anläggningsbidrag till hembygdsgårdar rent principiellt. Kulturnämnden beslutade då att det ska finnas ett speciellt anläggningsbidrag till hembygdsgårdar och att det bör hanteras av kulturnämnden. Nämnden föreslog också att kommunstyrelsen ska omfördela kr från den egna Malung-Salens \ ~ *n Box 14, Tfn: ^ x: Hlusgiro: _ ~ _ *w '3iung-salen.se

13 A v- -,g-sälens kommun föreningsbidragsbudgeten till kulturnämnden för att finansiera anläggningsbidragen. Inför kommande beslut om föreningsbidrag för år 2014 har åter en ansökan från Malungs hembygdförening inkommit till kommunstyrelsen. Denna ansökan har hanterats inom ramen för befintlig budget för kommunstyrelsens föreningsbidrag. Kommunstyrelsens budget för föreningsbidrag för år 2014 är oförändrad och det är därmed svårt att tillmötesgå kulturnämndens begäran under innevarande år. Eftersom kommunstyrelsen för närvarande gör en genomlysning av riktlinjerna för föreningsbidrag, kan det vara lämpligt att göra en bedömning av hur stor budgetpost som eventuellt skulle kunna avsättas för anläggningsbidrag enligt kulturnämndens önskemål i anslutning till den översynen. Beslutsunderlag Kulturnämndens sammanträdesprotokoll , 13 Skickas till För kännedom: Kulturnämnden För åtgärd: KFV Malung-Salens Kommun j Bc:< Malung ; 1 f n, Fax: " ; Plusgiro: ' Bankgiro: 488-^ _ '.^a Jrg^a -n.se

14 Malung-Salens kommun Kulturnämnden Sammanträdesprotokoll Saroraanträdesdatum, Ankom Sida Q Dnr Anläggningsbidrag till hembygdsgårdar Maiung-Sälens Kommun Dn r. t. &L(?, L, Kulturnämndens beslut 1.Ett speciellt anläggningsbidrag till Maiung-Sälens kommuns hembygdsgårdar ska finnas att söka, bidraget fördelas av kulturnämnden och delas ut till respektive förening i samråd med kommunens kulturarvsutvecklare kr föreslås omfördelas från kommunstyrelsens föreningsbidragsbudget till kulturnämndens budget för att finansiera ett årligt utbetalt anläggningsbidrag till hembygdsgårdarna i Maiung-Sälens kommun. Beskrivning av ärendet Maiung-Sälens kommun har ett intresse av att kommunens hembygdsgårdar sköts om och görs tillgängliga för allmänheten samt att kommunen bör uppmuntra hembygdsföreningarnas arbete. Kulturnämndens nuvarande budget för Stöd till kulturföreningar bör stötta föreningars verksamhet och arrangemang, och är inte ett anläggningsbidrag. I kommunen finns en policy att bevilja föreningar gratis föreningslokaler, något som hembygdsgårdarna i nuläget inte kan dra nytta av då de äger sina egna föreningslokaler Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Kulturchef Anette Åhlenius föreslår i tjänsteutiåtande daterat , att ett speciellt anläggningsbidrag till Maiung-Sälens kommuns hembygdsgårdar ska finnas att söka, bidraget fördelas av kulturnämnden och delas ut till respektive förening i samråd med kommunens kulturarvsutvecklare kr föreslås omfördelas från kommunstyrelsens föreningsbidragsbudget till kulturnämndens budget för att finansiera ett årligt utbetalt anläggningsbidrag till hembygdsgårdarna i Maiung-Sälens kommun. Dagens sammanträde Kulturchef Anette Åhlenius redogör för ärendet. Ordföranden finner att kulturnämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut,. Beslutsunderlag Tjänsteutiåtande daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunstyrelsen Juste ra re Utdragsbestyrkande Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas: ' w ' ' '

15 ' Ankom : Malungs Hembygasfoféhing Box 147 Mal o, Malung Dnr i Malung Kommunstyrelsen (KS) Malung-Sälen kommun Box Malung Anslagsbegäran för täckande av driftkostnader verksamhetsåret Föreningen har under en följd av år begärt och erhållit kommunbidrag för verksamheten med en årlig nivå av kronor. För 2012 ansöktes genom Kulturnämnden om ett föreningsbidrag på kronor. Vår ansökan beviljades ej med nämnden gav ett bidrag till en scen på kronor. Föreningens styrelse reagerade stark på detta förfarande och begärde i brev till kulturnämnden ( se bilagä*med våra synpunkter) ett sammanträffande med nämnden som kom till stånd 6 november. Där framgick att kulturförvaltningen ej längre ger föreningsbidrag till driftkostnader utan enbart till verksamhetsbidrag och arrangemang. För täckande av driftbidrag skall föreningen i fortsättningen söka kommunalt stöd direkt till kommunstyrelse/tekniska förvaltningen. Då vi inte i tid upplysts om Er organisationsförändring utgår vi från att det inte läggs oss till last att vår ansökan lämnats till fel nämnd. Mot denna bakgrund riktar vi nu oss till kommunstyrelsen för att erhålla bidrag till våra driftkostnader. En summering av verksamheten sedan 2007, då nuvarande styrelse tog över verksamheten är av intresse för att få en bild av vår ekonomi. Styrelsen tog över en förening med konkursmässig ekonomi, skulder och saknade i stort intäktsgivande verksamheter. Hembygdsgårdens byggnader och samlingar var i mycket dålig kondition efter åtskilliga års bristande underhåll. Efter en inspektion 2005 av Dalarnas Museum av våra byggnader fick vi en utredning om vad som mycket skyndsamt måste åtgärdas. Detta blev nu vår prioritering av de kommande årens verksamhet. Först gällde att få en ekonomisk verksamhet som gav överskott och en solid grund att gå vidare ifrån. De överskott som vi skapade och nu har går oavkortat till restaurering av hus och samlingar. Av våra 22 hus på Hundholn är nu 7 restaurerade och under 2013 kommer

16 ytterligare 8 äncjratius att restaureras (i huvudsak nya eller^renovéfadéläl<): UM kommer Jannesgårdens ingång att byggas om, ny ingångsportal att färdigställas, anpassad belysning anläggs i visningshus, inbrottsskydd (galler och låsbyglar) monteras i ett antal hus. Efter dessa åtgärder är de mest akuta behoven genomförda och vidare arbeten kan förhoppningsvis ske i ett lugnare tempo. Det ska påpekas att nu återstår stora behov med dränering, lyftning av hus, byte av bottenstockar o.s.v. Det nu påbörjade restaureringsarbetet måste därför fortgå under åtskilliga år framåt. Arbetet sker till en betydande del av ideella krafter men det visar sig att denna del sviktar. Vi måste köpa upp tjänster till en allt större del. För att ekonomisk klara alla utgifter tär detta på vårt kapital i allt för snabb takt. Vi kan inte äventyra vår sunda ekonomi och vårt konsolideringskapital ska bibehållas intakt. Våra fonder som till stora delar är ändamålsbestämda kan heller inte användas till driftkostnader. Bidrag från fonder och regleringsfonder har också begärts för verksamheten. För att nu återgå till vårt behov av bidrag till driftkostnader vill vi påpeka följande som förklaring av bilagda budget. f- Våra intäkter (netto) är fördelade på arrangemang , medlemsavgifter och lönebidrag samt bokförsäljning kr. Nettot av bokförsäljning skall helt gå till gårdens renoveringar. Utgifterna är allmänna kostnader , personal och avskrivning kr. Planerade utgifter Guide , broschyr Sammanfattning Verksamhetsinkomster (Exkl. bokförsäljning) Driftkostnader Underskott Ansökan om bidrag till verksamheten har också gått till kulturnämnden till de ändamål denna nämnd kan medge. Det rör sig i så fall om guidning- och broschyrkostnader. Malungs Hembygdsförening ansöker härmed om ett driftbidrag till föreningens verksamhet om kronor för år M a I u ngs Hern.bygdsf ören i rig gftnom styxelsen W, (Britt Siv Nilsson) (Åke Bondjers) (Inge Groop) (Arnold Joos)

17 '-r-r v -5 - ", - _ - " ' Ä f - -= ~~*«"=-» _, «/,«,. v.>, -.,, - r'-,v - >*?/» Budget för verksamhetsåret 2013 Malungs Hembygdsförening ; rf;:/ 1 '. : k t l isi v 'S. Intäkter ' Nettointäkt försäljning av Skin na re bygd o. almanackor - "Midsommararrangemang netto : v Hallsjökvarn netto Medlemsavgifter Bidrag personal statligt Bidrag personal kommunalt,, Beräknade " ~ - '>.- intäkter V,'. Kostnader Öfre Gäldet " Arrangemangskostnader (ej int vande) El och VA Fastighetsskötsel Förbrukningsinventarier o. materiel Rep. och underhåll av inventarier.i- v Annonsering Kontorsmateriel g Telefon! o, datakostnader -, Portot. Försäkringar j- v- rsona.. "V;/' Planerad Gu v W dertotalt Underskott :!1 - ; ftl 'K 1111 IfM tgo. ' ; W "g":;-.. - v >' T'. : :. m f-.vä v;v.\,^. -V : :v;.".."v '-..,; V :r - ; : s >r iiitv

18 Malungs Hembygdsförening L 2 Box Malung Malung Kulturnämnden i Malung-Sälen kommun Box Malung, Ang föreningsstöd till vår förening och inbjudan till överläggning. Vi har ansökt om det årliga föreningsstödet enligt brev och kompletterat senare. Utan kontakter eller dialog har vi därefter fått en utbetalning av kr. Något svar från nämnden på vår ansökan om föreningsstöd har inte erhållits. Vår slutsats är därför att vår ansökan ej bifallits. Den erhållna utbetalningen är dessutom styrd till ett projekt om scenbygge. Den gängse modellen för föreningsstöd till vår förening har nämnden ensidigt brutit. Vår långsiktiga planering för utveckling och restaurering av hembygdsgården är nu ifrågasatt och framtidsaspekterna är svårbedömda. Styrelsen upplever nu situationen som mycket besvärande och tankeväckande och vi funderar verkligen över meningen att fortsätta vårt åtagande i styrelsearbetet. Nuvarande styrelse såg sig kallad att 2007 överta en förening som vid vägs ände slutligen skrivit till kommunen med besked om situationens allvar och risk för nedläggning av hela verksamheten samt begäran om hjälp att lösa krisen. Föreningen stod också utan styrelse. Föreningen hade efter flera förluståren konkursmässig ekonomi, en hembygdsgård med mångårigt bristande underhåll, ingen intäktsgivande verksamhet, en dalande medlemsanslutning, stadgestridiga överföringar från fonder, obetalda räkningar (bl.a.brandförsäkring), o.s.v. v Den nya styrelsen tog sig an uppgiften att få igång verksamheten och fastställde vilka mål och prioriteringar som skulle gälla. Första prioritet var att sanera ekonomin. Efter detta gällde det att börja upprustningen av gårdens hus och samlingar som även i dag är vår mest angelägna prioritering. Vi hade att ta oss an åtskilliga decenniers försummade underhåll av våra anläggningar. Som stöd för vår prioritering kan nämnas att Dalarnas Museum efter inspektion 2005 skriftligt gett oss besked ( Sture Werlinder, om vilka åtgärder som mycket skyndsamt måste åtgärdas. ;

19 Andra prioriteringar är översyn av den yttre miljön, dokumentera våra samlingar, etc. Ekonomin har förbättrats främst genom en kraftsamling att år 2008 ge ut "Skinnarebygd" i nyskick. Detta genom att ta ett lån som återbetalts direkt efter utgivning första året. Nu sker årlig utgivning med ett gott resultat netto. Vi har satsat på intäktsgivande arrangemang. Vi har bantat på utgiftssidan med bl. a. bergvärmeinstallation. Antalet medlemmar ökar. Vår ekonomiska verklighet är att mycket kapital är bundet i fonder med ändamålsbestämnda medel som inte kan styras till andra konton. Nettot från bokutgivning fonderas för underhåll av exempelvis gårdens hus och samlingar. Vi har även ett eget krav på konsolideringskapital motsvarande ett års driftkostnader. De belopp som erhållits i arv från Sven Hedén och det kapital vi erhållit i den juridiska uppgörelsen med Anders Eliasson är investeringskapital. Detta enligt testamentator och Brita Skoglunds vilja. Vi ska respektera deras sista vilja. Alla åtgärder tillsammans har gett ett bra utbyte och vi hade balans i våra åtaganden. Den sista budgeten för verksamheten 2012 balanserades med att arrangemang, medlemsavgifter och kommunalt bidrag skulle motsvara föreningens driftkostnader. Efter konstaterandet att vår ansökan om föreningsstöd inte bifallits har budgeten nu omarbetats. Beslut har därför fattats att inte ha öppet under sommaren, ingen guide ska anställas, flera arrangemang kommer inte genomföras. Projektarbetet med scen läggs nu vilande. Trots detta kommer inte budgeten att kunna balanseras. Medel från andra konton måste överföras för att hålla verksamheten i gång. Dessa medel måste nu tas från konton som är destinerade till underhåll, alltså från vår främsta prioritering ' för : underhåll av hus. Överföring från fonder till driftkapital är stadgestridigt och våra prioriterade verksamheter v?'.. -S«v.-i ska inte äventyras. Vi vill här kraftigt påpeka att vi inte kommer att medverka till sådan överföring i fortsättningen. Våra driftkostnader skall motsvara intäkter från arrangemang, medlemsavgifter och kommunalt anslag. Våra fonder ska användas till de områden de är : avsedda för. Avsättningar; till medel för underhåll av hus och föremål ska användas för att uppnå vår första prioritering Jnyesteringsmedel ska användas för de projekt vi planerar. ' ; Kon u>lideringsmedel ska finnas för risken att inte hamna på obestånd. Vårt krav till nämnden är att vårt föreningsbidrag ska vara på den nivån att bidraget samt medlemsavgifter och arrangemang motsvarar hembygdsgårdens driftkostnader.

20 - Vi kan i annat fall inte ta ansvar för att driva hembygdsföreningens verksamhet vidare på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt. Nuvarande styrelse kommer inte att medverka till att än en gång köra ekonomin i botten och ta'driftmedel.ur ärvda'medel.. Malungs hembygdsförening förhållande till Malungs kommun regleras i föreningens stadgar 8 som lyder: "Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Majungs kommun eller det organ denna beslutar. Egendomen skall vårdas i enlighet med föreningens syften." Om ny styrelse inte kan tillsättas finns risk att föreningen upplöses. Då tillfaller egendomen Malung-Salens kommun. Driftkostnader och underhållskostnader kvarstår och intäkterna i sådant fall kommer i så fall att äventyras. Ideellt arbete kommer säkerligen att minska eller helt utebli. Kommunens risk för ökade kostnader blir då betydligt högre än om vårt yrkande om föreningsbidrag tillstyrks. Vi utgår från att kulturnämnden förstår allvaret i denna skrivelse och att detta endast är ett kallt konstaterande av den verklighet vi upplever. Vi vill fortsätta vår verksamhet men vi måste ha ett skäligt föreningsbidrag för att kunna bedriva vår verksamhet. Vi har känt att vi arbetat i samarbete med kommunen och är integrerade i den kommunala verksamheten och att det därför i detta läge finns skäl att se på vår förening med nya ögon. Vi gör naturligtvis vårt arbete helt ideellt och^årt intresse är att bevara vår kulturella historia för vår bygds bästa och för våra framtida generationer. Den gåva våra förfäder gett oss alla måste bevaras för framtiden och det är vår uppmaning till nämnden att göra detta möjligt. ^ ^ VI vill därför inbjuda kulturnämnden till ett besök på hembygdsgården och träffa föreningens styrelse där vi vill visa och berätta om verksamheten. Vi kommer också närmare att redovisa bakgrunden till varför vi skickat denna skrivelse. ' '.. : V ' ' ' ' : ' Tidpunkten kan vara augusti-september (v34-37). Nämnden kan välja datum. Malungs Hembygdsförening Enligt uppdrag v : ä i - > :, 'V* - /Åke Bondjers/ V--; /! ' = ;ir '.

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

2011-2015-03-17 1 (2)

2011-2015-03-17 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2011-2015-03-17 1 (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl. 09.00 Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer