Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari Gruppmöten kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00."

Transkript

1 r-t ^*.s komr Kallelse/underrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari Gruppmöten kl Plats: Malungsrummet, kommunhuset, Malung Tid: kl Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Kurt Podgorski /Nämndkansliet Telefonnr Ärenden 1. Val av justerare 2. Avfallstaxa Allmänt uppdrag avseende personalkostnadssituationen 4. Riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag 5. Föreningsbidrag Anläggningsbidrag till hembygdsgårdar 7. Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet Dalarna 8. Ansökan om bidrag från Lima SKG Biathlon 9. Ansökan om bidrag till riksarrangemang i skotercross och rally Ansökan om förlustbidrag för Skinnarspelet Ansökan om bidrag till Barnens rätt i samhället, BRIS år Ekonomiskt stöd till Folkmusikens hus för perioden Uppdragslistan Msiung-Sälens kon-.mun j Box 14. "82 ;;i Malung i r"p C2SG-131 C C i-ax :;: : Piusgiro: i Bankgiro: : vww.malung-3alen.se

2 Malung-Salens kommun Tjinsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Kommunkansliet Handläggare: Erik Hansson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunfullmäktige Diarienr: KS/2014:17 Avfallstaxa 2014 Förslag till beslut Avfallstaxan är oförändrad för Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Taxan för avfall ska fastställas av kommunfullmäktige årligen. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun har ännu inte fastställt denna taxa för Styrelsen för VAMAS har i beslut den 22 oktober 2013, 248, föreslagit en oförändrad avfallstaxa för >3, e > J = v 4-3- Kl ~ :

3 vvaidas Välten & Avfall i Malung-Salen AB ANKOM 2 J *» «{} g PROTOKOLL VAMAS PROTOKOLL STYRELSEMÖTE VAMAS, 22 OKTOBER Bolag: VAMAS, Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Organisationsnummer: ( ') Datum: Tid: ^ / Plats: Kommunkontoret, Malung Löpnummer: Närvarande styrelseledamöter: Fackliga representanter: VAMAS personal: Kurt Podgorski, ordförande Lars Henriksson Maggie Ahlbin Maritha Eriksson Lars Gudmundsson Lars Landström, Kommunal Per Sivertsen, Vision Björn Sjögren, VD Kristina Elfström, Chef Ekonomi & Administration Anders Bergman, Chef Vattentjänster Ylva Syvertsen, tillträdande Chef Avfallstjänster David Jonsson ( 234) Josefine Lissbol ( 239) Godkännes: Ordförande: U Kurt Podgorski i/ '-ipo Justerare: V yi 4»^- Lars Henriksson Protokollförare: Krisfma Elfström VAMAS Styrelsemöte Sida 1

4 PROTOKOLL VAfTlAS Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Björn Sjögren redovisade driftbudget för renhållningen (se bilaga 3) och den fastställdes av styrelsen. 248 Ekonomi & Administration; Förslag till VA-taxor och Avfallstaxor 2014 Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att föreslagna taxor går vidare för behandling i kommunfullmäktige. Beslut: Styrelsen beslutar att en taxe-höjning på VA med 10% går vidare för behandling i kommunfullmäktige. Styrelsen beslutar om oförändrad taxa för renhållningen. 249 Övriga frågor: Lördagsöppet ÅVC Sälen under Allhelgona-helgen. Björn informerade om att ÅVC i Sälen kommer att ha extra-öppet lördagen 2 november mellan kl Övriga frågor: Annonsering Sälen-guiden. Maggie Ahlbin informerade om Sälen-guiden och lade fram ett önskemål om att en sida med samhälls-info borde finnas med. 251 Mötets avslutande. Ordförande tackar alia närvarande och förklarar mötet avslutat. VAMAS Styrelsemöte Sida 5

5 Mak Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag Förslag till beslut 1. Riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag fastställs enligt bilaga. 2. Kommunstyrelsens budgetutskott ges i uppdrag att planera för att det i kommunstyrelsens budget för år 2015 avsätts en summa för att finansiera arrangörsbidragen. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2013, 12, att riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag samt förslag på tydliggjord budgetering för dessa bidrag ska utarbetas. Uppdraget lämnades till kontoret för verksamhetsstöd. Utgångspunkt för utarbetat förslag till riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag är den praxis som gällt i Malung-Sälens kommun. I förslaget finns syfte, villkor och kriterier för att bevilja bidrag samt en rutinbeskrivning, där det framgår hur ansökningar ska göras och hur de hanteras i kommunen. För att skapa större tydlighet avseende budgetmedel föreslås att det i kommunstyrelsens budget avsätts en särskild pott som används för arrangörsbidrag. Utifrån gällande praxis har att det under 2013 beviljats bidrag, som kan inrymmas i föreslagna riktlinjer, motsvarande 55 tkr. Därutöver utbetalades under förra året bidrag enligt avtal till Malungs IF/Dansbandsveckan om drygt 90 tkr samt årliga medel till Malungs och Sälens golfklubbar och OK Skogsmårdarna om drygt 46 tkr. Eftersom kommunstyrelsen för närvarande gör en genomlysning av riktlinjerna för föreningsbidrag, kan det vara lämpligt att hantera bedömning av hur stor budgetpost som kan avsättas för arrangörsbidrag i anslutning till den översynen. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag, daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV - _ 1 i - - i" 09 Piusgiro: r.nt>- - - " : v.r»

6 Malung-Salens kommun Dokumenttyp: Beredningsunderlag Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Förslag till riktlinjer och rutin för arrangörsbidrag Bakgrund Kommunstyrelsen fattade beslut vid sammanträde den 25 februari 2013 om att riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag samt förslag på tydliggjord budgetering ska utarbetas. Uppdraget lämnades till kontoret för verksamhetsstöd. Nedan redovisas utarbetat förslag till riktlinjer och rutin. Riktlinjer Syfte Arrangörsbidraget avser att underlätta för ideella föreningar inom Malung- Sälens kommun att anordna offentliga evenemang/aktiviteter och syftar till att främja ett allsidigt och varierat utbud för kommunens invånare och besökare. Villkor Ideella föreningar som söker arrangörsbidrag ska uppfylla villkoren i kommunens policy för föreningsbidrag. Arrangemanget ska äga rum inom Malung-Sälens kommun och vara offentligt. Med offentligt menas att allmänheten ges tillträde utan medlemstvång. Bidraget söks före arrangemanget. Kriterier Som bedömningsgrund för att bevilja arrangörsbidrag ska ett eller flera av nedanstående kriterier uppfyllas. Arrangemanget stärker bilden av Malung-Sälens kommun som en attraktiv plats att bo, besöka och etablera företag på. Arrangemanget har internationell, nationell eller regional status. Arrangemanget har förutsättningar att nå en stor målgrupp. Arrangemanget är intressant för media att bevaka. Arrangemanget är långsiktigt utvecklingsbart. Malung-Sälens kommun j Box 14, Malung Tfn; 1. ax; i Plusgii.' www,malungsalen.se

7 Malung-Salens kommun Rutin Ansökan Ansökningar kan inlämnas löpande under året. Ansökan ska innefatta: a. Föreningens namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson och utbetalningskonto. b. Programmets namn, innehåll, tidpunkt, lokal, medverkande och målgrupp. c. Beräknade kostnader och intäkter, inklusive egen insats och eventuell medarrangörs. Senast tre månader efter arrangemanget ska slutredovisning lämnas till kommunstyrelseförvaltningen. I marknadsföringen ska det framgå att Malung-Salens kommun lämnar arrangörsbidrag. Om överenskommelse inte träffats om annat, utbetalas bidraget först efter att redovisning av genomförandet inkommit till förvaltningen Bidrag Bidrag beviljas efter bedömning i mån av utrymme i budget. Beslut om att bevilja bidrag sker fortlöpande i kommunstyrelsens budgetutskott. ig-sälens kcmrnun \ c : Z" 1 Mr i -!- : " ",, - "" salen.se 1

8 Malung-Sålens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Föreningsbidrag 2014 Förslag till beslut 1. Föreningsbidrag och hyror beviljas enligt bilaga. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunstyrelsen ansvarar för föreningsbidrag avseende vissa samlingslokaler och anläggningar samt stöd till fritids-, pensionärs/kultur- och handikappverksamhet. Ansökningar om föreningsbidrag ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober varje år. Efter genomgång av inkomna ansökningar har en sammanställning över sökta belopp gjorts. I sammanställningen framgår även föreningslån och hyror för vissa verksamheter. Några föreningsbidrag för lokalhyror redovisas, trots att ansökningar ej inkommit, eftersom kommunen står för tecknade hyresavtal eller äger lokalerna. Ett tjänstemannaförslag, där hänsyn tagits till kommunstyrelsen samlade anslag för föreningsbidrag, finns också redovisad. Totalt föreslås att cirka tkr beviljas i föreningsbidrag för år Av denna summa utgör 207 tkr föreningslån och cirka 866 tkr hyror. Summan ligger på motsvarande nivå som föregående år. Beslutsunderlag Sammanställning över sökta föreningsbidrag, daterad Skickas till För kännedom: Berörda föreningar För åtgärd: KFV Malung-Säiens wmmun j Box Malung ; Tfn Fs;* 0?F0- = TO "!-! 0 r ji ~., w

9 SAMMANSTÄLLNING ÖVER KOMMUNSTYRELSENS FÖRENINGSBIDRAG 2014 Förening Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 Amortering lån Bidrag hyra Förslag bidrag I Beslut bidrag 2014 I 2014 Stöd till flygklubbar Malungs ftygklubb (lån 111 tkr) Underhåll drift ( Sälenfjällens flygklubb (lån 75 tkr) Snöröjning Ej sökt i: Summa Förening Ansökan avser Beviljat bidrag Sökt bidrag I Amortering Förslag bidrag I Beslut bidrag Varav lån Varav hyror Bidrag hyra I lån 2014 I 20l4 Samlingslokaler Malungs Parkförening UPA Verksamhet IOGT/NTO Malung Investeringar /drift Transtrands Bygdegårdsförening Fastighet Vallerås & -Mobyarna Bygdegårdsförening Verksamhet Folkets Hus Föreningen Rörbäcksnäs UPA Fastighet Hole byförening Fastighet Olnispa Bystuga Verksamhet /drift Södra Lima bystugeförening (tom 2015) Enligt avtal KSAU Ej sökt Bystugan Idbäck-Romarheden Verksamhet I Högsta möjliga Malungs hembygdsförening Fastighet Tyngsjö bygdegårdsförening Fastighet Summa i.

10 Förening Stöd till fritidsverksamhet Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 Amortering lån. Forslag bidrag a Beslut bidrag a Bidrag a hyra f Naturskyddsföreningen Malung-Sälen Verksamhet Stifteisen Byråsens Fritidsområde (lån 215 tkr) Drift U UUU 9HMM8B Vilande Korpen Malung Verksamhet Biståndsverksamhet Marta & Maria Hyresavtal I Ej sökt Malung-Sälens ridklubb Drift I Big Wheels (lån 225 tkr) Ej sökt Malungs skytteförening (lån 60 tkr) Ej sökt Malung-Sälens föreningar Verksamhet Nornans IF Hyresavtal Ej sökt Lima idrottsförening Anläggning Lima SKG/Lima IF (lån 200 tkr) Ej sökt Vuxna på Grönland Verksamhet Skinnkroken Hyresavtal Ej sökt Internationella föreningen i Malung-Sälens kommun Hyra Malungs curlingklubb Anläggning Malungs IF Drift Skinnarvallen Malungs slalomklubb Verksamhet Summa oj Förening Övrig kulturell verksamhet Pensionärsföreningar 39 kr/medlem Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 ; Amortering, Forslag bidrag Beslut bidrag a Bidrag hyra i an a i Lima PRO (210medl) Verksamhet J PRO Transtrand (131 medl) Verksamhet SPF Skinnarbygd (252 medl) Verksamhet Malungs PRO (560 medl) Verksamhet Övriga Malungs dragspelsklubb/spelmanslag Hyresavtal Ej sökt Malungs konstförening/galleri Grönland Hyresavtal Ej sökt Summa a a

11 Förening Ansökan avser Beviljat bidrag 2013 Varav lån Varav hyror Sökt bidrag 2014 Amortering lån Bidrag hyra Förslag bidrag 2014 Stöd till föreningar (sjukvård) Ovansiljan PSO Verksamhet Ej sökt Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Malung Verksamhet Brottsofferjouren Hyresavtal Ej sökt Kvinnojouren i Malung-Vansbro Hyresavtal Beslut bijcirag 2014 Summa ! 0 Summa bidrag, totalt f : ^ 0

12 K l Salens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Anläggningsbidrag till hembygdsgårdar Förslag till beslut 1. Anläggningsbidrag till hembygdföreningar ska principiellt hanteras av kulturnämnden. 2. Kulturnämndens begäran om omfördelning av medel för anläggningsbidrag till hembygdsgårdar beaktas i kommunstyrelsens pågående översyn av riktlinjer för föreningsbidrag. Beskrivning av ärendet Sammanfattning När kommunstyrelsen vid sammanträde den 4 september 2012, 126, fattade beslut om riktlinjer för föreningsbidrag fanns ett uppdrag att bilda en tjänstemannagrupp, föreningsbidragsgruppen. Gruppens uppgift är att samordna och skapa en gemensam beredning av de årliga ansökningarna avseende alla typer av föreningsbidrag. Föreningsbidragsgruppen har arbetat med olika frågeställningar sedan bildandet. Bland annat har frågan om bidrag till anläggningar inom kommunstyrelsen respektive kulturnämnden tagits upp. Kommunstyrelsen ansvarar för föreningsbidrag avseende vissa samlingslokaler och anläggningar samt stöd till fritids-, pensionärs/kultur- och handikappverksamhet. Kulturnämnden ansvarar för stöd till kulturföreningar och har inom ramen för sin budget valt att i första hand prioritera verksamhet och arrangemang. En återkommande fråga från hembygdsföreningarna har varit möjligheten att få anläggningsbidrag för de hembygdsgårdar som finns i Malung-Sälens kommun. De föreningar som är aktuella är Transtrands, Rörbäcksnäs, Lima och Malungs hembygdsföreningar. Inför 2013 inkom en ansökan från Malungs hembygdsförening gällande anläggningsbidrag. Ansökan var ställd till kommunstyrelsen men lämnades vidare till kulturnämnden för beredning. Ansökan avsåg ett driftbidrag om drygt 160 tkr. Kulturnämnden beviljade ett verksamhetsbidrag om kr. Vid kulturnämndens sammanträde den 29 maj 2013, 13, behandlades frågan om anläggningsbidrag till hembygdsgårdar rent principiellt. Kulturnämnden beslutade då att det ska finnas ett speciellt anläggningsbidrag till hembygdsgårdar och att det bör hanteras av kulturnämnden. Nämnden föreslog också att kommunstyrelsen ska omfördela kr från den egna Malung-Salens \ ~ *n Box 14, Tfn: ^ x: Hlusgiro: _ ~ _ *w '3iung-salen.se

13 A v- -,g-sälens kommun föreningsbidragsbudgeten till kulturnämnden för att finansiera anläggningsbidragen. Inför kommande beslut om föreningsbidrag för år 2014 har åter en ansökan från Malungs hembygdförening inkommit till kommunstyrelsen. Denna ansökan har hanterats inom ramen för befintlig budget för kommunstyrelsens föreningsbidrag. Kommunstyrelsens budget för föreningsbidrag för år 2014 är oförändrad och det är därmed svårt att tillmötesgå kulturnämndens begäran under innevarande år. Eftersom kommunstyrelsen för närvarande gör en genomlysning av riktlinjerna för föreningsbidrag, kan det vara lämpligt att göra en bedömning av hur stor budgetpost som eventuellt skulle kunna avsättas för anläggningsbidrag enligt kulturnämndens önskemål i anslutning till den översynen. Beslutsunderlag Kulturnämndens sammanträdesprotokoll , 13 Skickas till För kännedom: Kulturnämnden För åtgärd: KFV Malung-Salens Kommun j Bc:< Malung ; 1 f n, Fax: " ; Plusgiro: ' Bankgiro: 488-^ _ '.^a Jrg^a -n.se

14 Malung-Salens kommun Kulturnämnden Sammanträdesprotokoll Saroraanträdesdatum, Ankom Sida Q Dnr Anläggningsbidrag till hembygdsgårdar Maiung-Sälens Kommun Dn r. t. &L(?, L, Kulturnämndens beslut 1.Ett speciellt anläggningsbidrag till Maiung-Sälens kommuns hembygdsgårdar ska finnas att söka, bidraget fördelas av kulturnämnden och delas ut till respektive förening i samråd med kommunens kulturarvsutvecklare kr föreslås omfördelas från kommunstyrelsens föreningsbidragsbudget till kulturnämndens budget för att finansiera ett årligt utbetalt anläggningsbidrag till hembygdsgårdarna i Maiung-Sälens kommun. Beskrivning av ärendet Maiung-Sälens kommun har ett intresse av att kommunens hembygdsgårdar sköts om och görs tillgängliga för allmänheten samt att kommunen bör uppmuntra hembygdsföreningarnas arbete. Kulturnämndens nuvarande budget för Stöd till kulturföreningar bör stötta föreningars verksamhet och arrangemang, och är inte ett anläggningsbidrag. I kommunen finns en policy att bevilja föreningar gratis föreningslokaler, något som hembygdsgårdarna i nuläget inte kan dra nytta av då de äger sina egna föreningslokaler Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Kulturchef Anette Åhlenius föreslår i tjänsteutiåtande daterat , att ett speciellt anläggningsbidrag till Maiung-Sälens kommuns hembygdsgårdar ska finnas att söka, bidraget fördelas av kulturnämnden och delas ut till respektive förening i samråd med kommunens kulturarvsutvecklare kr föreslås omfördelas från kommunstyrelsens föreningsbidragsbudget till kulturnämndens budget för att finansiera ett årligt utbetalt anläggningsbidrag till hembygdsgårdarna i Maiung-Sälens kommun. Dagens sammanträde Kulturchef Anette Åhlenius redogör för ärendet. Ordföranden finner att kulturnämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut,. Beslutsunderlag Tjänsteutiåtande daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunstyrelsen Juste ra re Utdragsbestyrkande Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas: ' w ' ' '

15 ' Ankom : Malungs Hembygasfoféhing Box 147 Mal o, Malung Dnr i Malung Kommunstyrelsen (KS) Malung-Sälen kommun Box Malung Anslagsbegäran för täckande av driftkostnader verksamhetsåret Föreningen har under en följd av år begärt och erhållit kommunbidrag för verksamheten med en årlig nivå av kronor. För 2012 ansöktes genom Kulturnämnden om ett föreningsbidrag på kronor. Vår ansökan beviljades ej med nämnden gav ett bidrag till en scen på kronor. Föreningens styrelse reagerade stark på detta förfarande och begärde i brev till kulturnämnden ( se bilagä*med våra synpunkter) ett sammanträffande med nämnden som kom till stånd 6 november. Där framgick att kulturförvaltningen ej längre ger föreningsbidrag till driftkostnader utan enbart till verksamhetsbidrag och arrangemang. För täckande av driftbidrag skall föreningen i fortsättningen söka kommunalt stöd direkt till kommunstyrelse/tekniska förvaltningen. Då vi inte i tid upplysts om Er organisationsförändring utgår vi från att det inte läggs oss till last att vår ansökan lämnats till fel nämnd. Mot denna bakgrund riktar vi nu oss till kommunstyrelsen för att erhålla bidrag till våra driftkostnader. En summering av verksamheten sedan 2007, då nuvarande styrelse tog över verksamheten är av intresse för att få en bild av vår ekonomi. Styrelsen tog över en förening med konkursmässig ekonomi, skulder och saknade i stort intäktsgivande verksamheter. Hembygdsgårdens byggnader och samlingar var i mycket dålig kondition efter åtskilliga års bristande underhåll. Efter en inspektion 2005 av Dalarnas Museum av våra byggnader fick vi en utredning om vad som mycket skyndsamt måste åtgärdas. Detta blev nu vår prioritering av de kommande årens verksamhet. Först gällde att få en ekonomisk verksamhet som gav överskott och en solid grund att gå vidare ifrån. De överskott som vi skapade och nu har går oavkortat till restaurering av hus och samlingar. Av våra 22 hus på Hundholn är nu 7 restaurerade och under 2013 kommer

16 ytterligare 8 äncjratius att restaureras (i huvudsak nya eller^renovéfadéläl<): UM kommer Jannesgårdens ingång att byggas om, ny ingångsportal att färdigställas, anpassad belysning anläggs i visningshus, inbrottsskydd (galler och låsbyglar) monteras i ett antal hus. Efter dessa åtgärder är de mest akuta behoven genomförda och vidare arbeten kan förhoppningsvis ske i ett lugnare tempo. Det ska påpekas att nu återstår stora behov med dränering, lyftning av hus, byte av bottenstockar o.s.v. Det nu påbörjade restaureringsarbetet måste därför fortgå under åtskilliga år framåt. Arbetet sker till en betydande del av ideella krafter men det visar sig att denna del sviktar. Vi måste köpa upp tjänster till en allt större del. För att ekonomisk klara alla utgifter tär detta på vårt kapital i allt för snabb takt. Vi kan inte äventyra vår sunda ekonomi och vårt konsolideringskapital ska bibehållas intakt. Våra fonder som till stora delar är ändamålsbestämda kan heller inte användas till driftkostnader. Bidrag från fonder och regleringsfonder har också begärts för verksamheten. För att nu återgå till vårt behov av bidrag till driftkostnader vill vi påpeka följande som förklaring av bilagda budget. f- Våra intäkter (netto) är fördelade på arrangemang , medlemsavgifter och lönebidrag samt bokförsäljning kr. Nettot av bokförsäljning skall helt gå till gårdens renoveringar. Utgifterna är allmänna kostnader , personal och avskrivning kr. Planerade utgifter Guide , broschyr Sammanfattning Verksamhetsinkomster (Exkl. bokförsäljning) Driftkostnader Underskott Ansökan om bidrag till verksamheten har också gått till kulturnämnden till de ändamål denna nämnd kan medge. Det rör sig i så fall om guidning- och broschyrkostnader. Malungs Hembygdsförening ansöker härmed om ett driftbidrag till föreningens verksamhet om kronor för år M a I u ngs Hern.bygdsf ören i rig gftnom styxelsen W, (Britt Siv Nilsson) (Åke Bondjers) (Inge Groop) (Arnold Joos)

17 '-r-r v -5 - ", - _ - " ' Ä f - -= ~~*«"=-» _, «/,«,. v.>, -.,, - r'-,v - >*?/» Budget för verksamhetsåret 2013 Malungs Hembygdsförening ; rf;:/ 1 '. : k t l isi v 'S. Intäkter ' Nettointäkt försäljning av Skin na re bygd o. almanackor - "Midsommararrangemang netto : v Hallsjökvarn netto Medlemsavgifter Bidrag personal statligt Bidrag personal kommunalt,, Beräknade " ~ - '>.- intäkter V,'. Kostnader Öfre Gäldet " Arrangemangskostnader (ej int vande) El och VA Fastighetsskötsel Förbrukningsinventarier o. materiel Rep. och underhåll av inventarier.i- v Annonsering Kontorsmateriel g Telefon! o, datakostnader -, Portot. Försäkringar j- v- rsona.. "V;/' Planerad Gu v W dertotalt Underskott :!1 - ; ftl 'K 1111 IfM tgo. ' ; W "g":;-.. - v >' T'. : :. m f-.vä v;v.\,^. -V : :v;.".."v '-..,; V :r - ; : s >r iiitv

18 Malungs Hembygdsförening L 2 Box Malung Malung Kulturnämnden i Malung-Sälen kommun Box Malung, Ang föreningsstöd till vår förening och inbjudan till överläggning. Vi har ansökt om det årliga föreningsstödet enligt brev och kompletterat senare. Utan kontakter eller dialog har vi därefter fått en utbetalning av kr. Något svar från nämnden på vår ansökan om föreningsstöd har inte erhållits. Vår slutsats är därför att vår ansökan ej bifallits. Den erhållna utbetalningen är dessutom styrd till ett projekt om scenbygge. Den gängse modellen för föreningsstöd till vår förening har nämnden ensidigt brutit. Vår långsiktiga planering för utveckling och restaurering av hembygdsgården är nu ifrågasatt och framtidsaspekterna är svårbedömda. Styrelsen upplever nu situationen som mycket besvärande och tankeväckande och vi funderar verkligen över meningen att fortsätta vårt åtagande i styrelsearbetet. Nuvarande styrelse såg sig kallad att 2007 överta en förening som vid vägs ände slutligen skrivit till kommunen med besked om situationens allvar och risk för nedläggning av hela verksamheten samt begäran om hjälp att lösa krisen. Föreningen stod också utan styrelse. Föreningen hade efter flera förluståren konkursmässig ekonomi, en hembygdsgård med mångårigt bristande underhåll, ingen intäktsgivande verksamhet, en dalande medlemsanslutning, stadgestridiga överföringar från fonder, obetalda räkningar (bl.a.brandförsäkring), o.s.v. v Den nya styrelsen tog sig an uppgiften att få igång verksamheten och fastställde vilka mål och prioriteringar som skulle gälla. Första prioritet var att sanera ekonomin. Efter detta gällde det att börja upprustningen av gårdens hus och samlingar som även i dag är vår mest angelägna prioritering. Vi hade att ta oss an åtskilliga decenniers försummade underhåll av våra anläggningar. Som stöd för vår prioritering kan nämnas att Dalarnas Museum efter inspektion 2005 skriftligt gett oss besked ( Sture Werlinder, om vilka åtgärder som mycket skyndsamt måste åtgärdas. ;

19 Andra prioriteringar är översyn av den yttre miljön, dokumentera våra samlingar, etc. Ekonomin har förbättrats främst genom en kraftsamling att år 2008 ge ut "Skinnarebygd" i nyskick. Detta genom att ta ett lån som återbetalts direkt efter utgivning första året. Nu sker årlig utgivning med ett gott resultat netto. Vi har satsat på intäktsgivande arrangemang. Vi har bantat på utgiftssidan med bl. a. bergvärmeinstallation. Antalet medlemmar ökar. Vår ekonomiska verklighet är att mycket kapital är bundet i fonder med ändamålsbestämnda medel som inte kan styras till andra konton. Nettot från bokutgivning fonderas för underhåll av exempelvis gårdens hus och samlingar. Vi har även ett eget krav på konsolideringskapital motsvarande ett års driftkostnader. De belopp som erhållits i arv från Sven Hedén och det kapital vi erhållit i den juridiska uppgörelsen med Anders Eliasson är investeringskapital. Detta enligt testamentator och Brita Skoglunds vilja. Vi ska respektera deras sista vilja. Alla åtgärder tillsammans har gett ett bra utbyte och vi hade balans i våra åtaganden. Den sista budgeten för verksamheten 2012 balanserades med att arrangemang, medlemsavgifter och kommunalt bidrag skulle motsvara föreningens driftkostnader. Efter konstaterandet att vår ansökan om föreningsstöd inte bifallits har budgeten nu omarbetats. Beslut har därför fattats att inte ha öppet under sommaren, ingen guide ska anställas, flera arrangemang kommer inte genomföras. Projektarbetet med scen läggs nu vilande. Trots detta kommer inte budgeten att kunna balanseras. Medel från andra konton måste överföras för att hålla verksamheten i gång. Dessa medel måste nu tas från konton som är destinerade till underhåll, alltså från vår främsta prioritering ' för : underhåll av hus. Överföring från fonder till driftkapital är stadgestridigt och våra prioriterade verksamheter v?'.. -S«v.-i ska inte äventyras. Vi vill här kraftigt påpeka att vi inte kommer att medverka till sådan överföring i fortsättningen. Våra driftkostnader skall motsvara intäkter från arrangemang, medlemsavgifter och kommunalt anslag. Våra fonder ska användas till de områden de är : avsedda för. Avsättningar; till medel för underhåll av hus och föremål ska användas för att uppnå vår första prioritering Jnyesteringsmedel ska användas för de projekt vi planerar. ' ; Kon u>lideringsmedel ska finnas för risken att inte hamna på obestånd. Vårt krav till nämnden är att vårt föreningsbidrag ska vara på den nivån att bidraget samt medlemsavgifter och arrangemang motsvarar hembygdsgårdens driftkostnader.

20 - Vi kan i annat fall inte ta ansvar för att driva hembygdsföreningens verksamhet vidare på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt. Nuvarande styrelse kommer inte att medverka till att än en gång köra ekonomin i botten och ta'driftmedel.ur ärvda'medel.. Malungs hembygdsförening förhållande till Malungs kommun regleras i föreningens stadgar 8 som lyder: "Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Majungs kommun eller det organ denna beslutar. Egendomen skall vårdas i enlighet med föreningens syften." Om ny styrelse inte kan tillsättas finns risk att föreningen upplöses. Då tillfaller egendomen Malung-Salens kommun. Driftkostnader och underhållskostnader kvarstår och intäkterna i sådant fall kommer i så fall att äventyras. Ideellt arbete kommer säkerligen att minska eller helt utebli. Kommunens risk för ökade kostnader blir då betydligt högre än om vårt yrkande om föreningsbidrag tillstyrks. Vi utgår från att kulturnämnden förstår allvaret i denna skrivelse och att detta endast är ett kallt konstaterande av den verklighet vi upplever. Vi vill fortsätta vår verksamhet men vi måste ha ett skäligt föreningsbidrag för att kunna bedriva vår verksamhet. Vi har känt att vi arbetat i samarbete med kommunen och är integrerade i den kommunala verksamheten och att det därför i detta läge finns skäl att se på vår förening med nya ögon. Vi gör naturligtvis vårt arbete helt ideellt och^årt intresse är att bevara vår kulturella historia för vår bygds bästa och för våra framtida generationer. Den gåva våra förfäder gett oss alla måste bevaras för framtiden och det är vår uppmaning till nämnden att göra detta möjligt. ^ ^ VI vill därför inbjuda kulturnämnden till ett besök på hembygdsgården och träffa föreningens styrelse där vi vill visa och berätta om verksamheten. Vi kommer också närmare att redovisa bakgrunden till varför vi skickat denna skrivelse. ' '.. : V ' ' ' ' : ' Tidpunkten kan vara augusti-september (v34-37). Nämnden kan välja datum. Malungs Hembygdsförening Enligt uppdrag v : ä i - > :, 'V* - /Åke Bondjers/ V--; /! ' = ;ir '.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen

Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen Det uppdukade fikabordet mötte kvällens deltagare. Kerstin Söderlund, planeringschef på Malung-Sälens kommun, inleder kvällen. Kvällens program:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung.

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Närvaro enligt separat närvarolista. 48 personer deltog. Eva Renström från Radio Dalarna var på plats och intervjuade

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

dc Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande

dc Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande ten Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll 2014-06-11 1 Plats och Tid Beslutande Sammanträdesrum på Lilla Sigrids kafé i Lima, kl. 11.00-13.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Malung-Salens barn- och utbildningsnämnds arbetsutskott kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 april 2014

Malung-Salens barn- och utbildningsnämnds arbetsutskott kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 april 2014 Malung-Säleris kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens barn- och utbildningsnämnds arbetsutskott kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 april 2014 Plats: Tid: Ulla sammanträdesrummet i kom

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal 1(6) 2009-12-01 SBAB dnr 36/09 105 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal Beslutade av Stadsbacken AB:s styrelse 2009-12-09, 114. Utgångspunkt Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

'>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00

'>'.c 5 :~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 '>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-12-17 1 Side Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 Beslutande Rune Högberg (FP), ordförande

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Plats och tid: Beslutande: Ericssonrummet 9.00-11.00 Torbjörn Parling, ordförande Patrik Fornander Ersättare: Övriga deltagande: Anders Eriksson Inger

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 ) Plats och tid: BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Anita Widman, ordförande 59 Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00 n Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2014-11-19 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Plats: Tid: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung

Läs mer

Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget "Kom till gården i Svartådalen".

Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget Kom till gården i Svartådalen. SALA KOMMUN Bilaga KS 2012/61/1 SALA KOMMUN Ink. 2012-03- 2 6 1 (l) 2011-03-20 SKRIVELSE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Information Sala SKRIVELSE Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer