Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2006"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter 12 Aktien 16 Femårsöversikten 18 Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkningar 23 Balansräkningar 24 Förändringar i koncernens eget kapital 26 Förändringar i moderbolagets eget kapital 27 Kassaflödesanalys koncernen 28 Kassaflödesanalys moderbolaget 29 Noter 30 Förslag till vinstdisposition 52 Revisionsberättelse 53 Styrelse 54 Ledning 55 Definitioner 56 Kallelse till årsstämma 57 Aktieägarinformation 57 Koncernadresser 58 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I NORDISK UNION Wilh. Sonesson har sedan starten 1892 varit ett tongivande företag i det skånska näringslivet. Bolaget grundades av grosshandlare Wilhelm Sonesson och var ursprungligen ett grossist- och handelsföretag inom verkstadsindustrin. Ett stort antal stora industrier och nu verksamma börsbolag har sitt ursprung i Wilh. Sonessons verksamhet. Bolaget har under ett sekel bytt skepnad ett flertal gånger och noterades redan 1971 på Stockholms Fondbörs. Bolaget noterades åter på Stockholmsbörsen 1999 och har sedan 2001 haft en hälsoinriktning. Sedan 2005 har Wilh. Sonesson åter sitt säte i ursprungsstaden Malmö. Midelfart är ett välkänt norskt familjeföretag som grundades redan 1923 av Ole Midelfart. Företaget, med säte i Oslo, har ägts och letts av familjen Midelfart i fyra generationer och har en lång tradition och stor kunskap inom hälsa, skönhet och välbefinnande. Wilh. Sonesson förvärvade Midelfart i slutet av december Sedan 2007 har Wilh. Sonesson namnändrat till Midelfart Sonesson AB (publ). I samband med namnbytet har bolaget en ny logotyp. Två blå stiliserade delfiner bildar ett M som symboliserar att sätta nya och utmanande mål. Delfinen är vald som symbol för att den är nyfiken, snabb, intelligent, handlingskraftig och lekfull och söker snabbt efter nya möjligheter.

3 2006 I KORTHET Förvärv av norska örtmedicinföretaget Promed Pharma. Kontrakt med svenska och norska apotek om egenutvecklade kosttillskott under varumärket Vitamax och Midelfarts varumärke Prevent. Förvärv av medicintekniska företaget Miwana, som tillverkar och marknadsför saltlösningsprodukterna Renässans och Drop-It. Distributionsavtal med tyska SALUS-Haus avseende marknadsföring, försäljning och distribution av produkter på den svenska marknaden. Distributionsavtal med Cederroth för exklusiv fullsortimentsdistribution till den svenska hälsofackhandeln. Förvärv av norska Midelfart och beslut om nyemission om 231 Mkr, nyemitterade B-aktier till en teckningskurs om 13 SEK. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för år Nettoomsättningen minskade till (1 289) Mkr. Rörelseresultat före avskrivningar 5 (75) Mkr 1). Resultat efter finansnetto 42 (40) Mkr 1). Resultat per aktie 0,93 (1,10) SEK 1). 1) Poster av engångskaraktär belastade resultatet med 46 (26) Mkr, se förvaltningsberättelsen, sidan 19. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Nyemission slutförd i februari med anledning av förvärvet av Midelfart. Nyemissionen fulltecknades. Namnändring till firmanamnet Midelfart Sonesson AB (publ) är genomförd och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap under benämningen MSON A och MSON B. I mars 2007, med tillträde den 2 april, förvärvades Vitalas International AB, abonnemangsförsäljning av hälsoprodukter I KORTHET 3

4 VD HAR ORDET 2006 ETT STORT INVESTERINGSÅR Vi har länge haft ambitionen att öka vår närvaro på den nordiska marknaden utanför Sverige och även att stärka oss sortimentsmässigt. Konsumenterna i Norden, precis som i övriga Europa, visar ett allt större intresse för sin hälsa och sitt välbefinnande. Det är därför glädjande att konstatera att vi genom förvärvet av norska Midelfart tagit ett stort steg i linje med vår strategi. Vi har genom förvärvet ökat vår omsättning med 50 procent så att den inom kort når två miljarder SEK på årsbasis. Geografiskt har vi fått två hemmamarknader i både Sverige och Norge. Dessutom utvecklas vår finska verksamhet bra. Produktmässigt innebär förvärvet av Midelfart att vi stärker vår portfölj med ett antal egna varumärken, men även med licensavtal med kända internationella tillverkare. Genom förvärvet tillförs koncernen kompetens inom hygien- och skönhetsområdet, vilket vi kommer att ha stor glädje av i fortsättningen då detta är ett produktområde med stark och stabil tillväxt. Av de 600 Mkr som Midelfart omsätter, så utgör Personal Care, det vill säga hygien och skönhet, cirka två tredjedelar och Health Care cirka en tredjedel. Tidigare under 2006 förvärvade vi det Gällivarebaserade bolaget Miwana AB, som innebar att koncernen tillfördes ytterligare medicinteknisk kompetens med produkter och starka varumärken, näsdroppar och nässprayer under varumärkena Renässans och Miwana. Företaget har idag en stark position på apoteken i Sverige, Norge och Danmark och har ambitioner att utveckla sortimentet ytterligare. Det sker genom samarbete med öron-, näs- och halsläkare. Slutligen förvärvade vi helt nyligen, med tillträde 2 april 2007, det Malmöbaserade bolaget Vitalas International AB. Vitalas är en konkurrent till vårt eget Naturpost och säljer alltså hälsoprodukter under eget varumärke på abonnemang. Vitalas är längre komna än Naturpost vad gäller rekrytering av nya medlemmar/abonnenter via Internet. Vi kommer under året att slå samman organisationerna Vitalas och Naturpost. VÅRA PRODUKTER Våra Personal Care produkter, som främst säljs i Norge, grundar sig oftast på licensavtal med internationella huvudmän. Johnson & Johnson, Reckitt Benckiser och Revlon är namn på några av våra kända samarbetspartners. För många utomnordiska produktbolag är det attraktivt att ha en enda marknadsföringspartner för Norden. Där är vi nu ett slagkraftigt alternativ med så kallad flerkanalsdistribution i tre länder. Våra Health Care produkter är till största delen egna produkter, men även här kompletterar vi vår portfölj med licensavtal. Vid årsskiftet 2006/2007 övertog vi till exempel tyska SALUS-Haus produkterna på licensbasis på den svenska marknaden, vilket stärkte oss både i hälsofackhandel och dagligvaruhandel. VI HAR FLERKANALDISTRIBUTION Vi har idag specialiserade marknadsorganisationer som är anpassade till de olika distributionskanalernas krav och möjligheter. Dagligvaruhandel, parfymerier, hälsobutiker och apotek har samtliga ett stort intresse för hälsa och välbefinnande. De har emellertid också stora olikheter, vilket kräver att vi är organiserade på ett sätt som underlättar för våra kunder att göra affärer med oss. VÅR LÖNSAMHET Vår lönsamhet under 2006 stördes av stora engångsavsättningar i ett av våra dotterbolag, Vitamex. Felaktigheter begångna av tidigare dotterbolagsledning har konstaterats avseende bland annat varulager, kundförluster och leverantörsfakturor. Felen berör egentligen tidigare år, men större delen av kostnaden har belastat Se förvaltningsberättelsen sid 19. Vår målsättning vad gäller rörelsemarginal på EBITDA-nivå är 8 procent med nuvarande sammansättning av verksamheter, där grossiströrelsen HKC Egenvård representerar cirka 20 procent av den totala omsättningen. NORDISKT SAMARBETE Under 2007 kommer ett intensivt arbete i ett stort antal projektgrupper att göras. Grupperna arbetar främst med att integrera organisationerna och realisera synergierna inom Midelfart Sonesson. En rad möjligheter har öppnat sig i och med Midelfart-förvärvet. Jag vill tacka aktieägarna som möjliggjorde de stora investeringarna under Jag är säker på att det kommer att visa sig vara strategiska och riktiga beslut. Med den kompetens och entusiasm som vår nordiska koncern besitter, har vi nu alla förutsättningar att lyckas bli en stark och uthållig spelare inom nordisk hälsa och välbefinnande. Malmö i april 2007 Lennart Nylander VD och koncernchef 4 VD HAR ORD

5 VD HAR ORD 5

6 MIDELFART SONESSON I KORTHET AFFÄRSIDÉ Midelfart Sonesson är ett produktbolag inom hälsa, skönhet, och hygien som utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter för hälsa och välbefinnande. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för daglivaruhandel, apotek och hälsofackhandel. STRATEGIER Öka samarbetet mellan koncernbolagen för att ytterligare stärka den operativa lönsamheten Utveckla nya produkter och etablera allianser med internationella samarbetspartners Strategiska förvärv av företag och innovativa produkter. FINANSIELLA MÅL Midelfart Sonessons grundläggande finansiella mål är att skapa långsiktig hög värdetillväxt för aktieägarna. Midelfart Sonesson skall växa organiskt mer än den nordiska marknaden, dvs mer än 3 4 procent årligen. Midelfart Sonesson skall ha en rörelsemarginal (EBITDA) på 8 procent med nuvarande sammansättning av verksamheten. Midelfart Sonesson har som mål att ha en soliditet om cirka 30 procent. Midelfart Sonessons skall genom kvalitativ information till aktieägare, investorer, medarbetare och intressenter ge en korrekt och tillförlitlig bild av koncernen för att skapa förutsättningar för en objektiv värdering som återger Midelfart Sonessons verksamhet. 6 MIDELFART SONESSON I KORTHET

7 Produktionsenheter Gällivare: Miwana utvecklar och tillverkar näsdroppar och nässprayer. Mest kända varumärke är Renässans. Norrköping: Vitamex utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av tabletter, brustabletter och kapslar som kosttillskott och naturläkemedel. Mest kända varumärke ärvitamax. Malmö: Bioglan utvecklar och tillverkar dermatologiska läkemedel som krämer, salvor och geler. Mest kända varumärken är Microcid/ Crystacide. Odense: Australian Bodycare utvecklar och tillverkar hudvårdsprodukter baserade på Tea Tree Oil. Sälj- & Marknadsförings enheter Oslo: Midelfart Sonesson AS marknadsför hälso-, hygien- och skönhetsprodukter genom dagligvaruhandel, parfymerier, hälsobutiker och apotek. Salo: MaxMedica Oy marknadsför hälsoprodukter genom dagligvaruhandel, hälsobutiker och apotek. Stockholm: Friggs AB marknadsför hälso- och hygienprodukter genom dagligvaruhandeln. Norrköping/Malmö: Naturpost och Vitalas marknadsför hälsoprodukter i abonnemangsform. Malmö: MaxMedica AB marknadsför hälsoprodukter genom hälsobutiker och apotek Distributionsenheter Drammen: Centrallager för Midelfart Sonesson AS. Malmö: HKC Egenvård är den största grossisten för Sveriges hälsofackhandel. MIDELFART SONESSON I KORTHET 7

8 KONCERNSTRUKTUR Midelfart Sonesson är idag ett av ledande företagen inom hälsa, skönhet och hygien på den nordiska marknaden. Midelfart Sonessons verksamhet är organiserad i två affärsområden Nordic Market & Distribution och International & Manufacturing. Nordic Market & Distribution I Nordic Market ingår de tre nordiska marknadsbolagen; Friggs, med fokus på dagligvaruhandeln i Sverige, Finland och Norge; MaxMedica, marknadsför och säljer naturläkemedel, kosttillskott och hudvårdsprodukter i hälsofackhandel och på apotek i Norden; Naturpost som säljer kosttillskott via direktförsäljning i Norden och Holland. Sedan 2006 ingår även nyförvärvet Midelfart i affärsområdet. Friggs Dagligvaruhandelns starkaste varumärke inom hälsa. Friggs erbjuder ett brett sortiment av hälsosamma livsmedel och naturläkemedel som skall hjälper konsumenten att öka välbefinnandet i sitt dagliga liv. Friggs är en ledande leverantör inom hälsosamma livsmedel, kosttillskott och naturläkemedel. Friggs produkter, som alla marknadsförs under eget varumärke, säljs i dagligvaruhandeln i Sverige, Finland och Norge. Dagligvaruhandeln utgör idag en betydande andel av Midelfart Sonessons marknad och denna andel förväntas öka i snabb takt de närmaste åren. I Friggs sortiment ingår bland annat hälsosamma livsmedel som riskakor, multikakor, teer, juicer och linser. MaxMedica Ledande produktleverantör till hälsofackhandeln och apotek. MaxMedica är ett marknadsbolag som idag marknadsför både produkter på apotek och i hälsofackhandeln och som har några av branschens mest etablerade och välkända märken som exempelvis Salus Blutsaft, Esberitox, Remifemin och MyggA. Dessutom ingår ett produktsortiment av innovativa produkter baserat på en ny teknologi, BEE, Bio Enhanced Extraction Technology, som möjliggör mer snabbverkande produkter, som exempelvis C24 och Reductol, som idag finns försäljning på marknader även utanför Norden. Vitalas/Naturpost Hälsa på abonnemang. Naturpost är norra Europas största abonnemangsföretag inom hälsa och når nya kunder genom direktreklam och Internet. Naturpost erbjuder ett effektivt och bekvämt sätt att beställa och abonnera på hälsoprodukter. Företaget marknadsför sig genom direktreklam, telefonförsäljning och sin webbplats. Efter beställning skickas produkterna direkt hem till kunden. Genom en ny interaktiv webbplats, nya produkter och konsumentanpassade förpackningar attraherar Naturpost nya målgrupper och kunder som prioriterar bekvämlighet och enkelhet. Sedan 2006 finns även Naturpost i Polen och Holland. Med tillträde den 2 april 2007 förvärvades det Malmöbaserade bolaget Vitalas International AB, en konkurrent till Naturpost. Under året kommer organisationerna Vitalas och Naturpost att slås samman. Miwana Marknadsledande på apotek för saltlösningsprodukter. Miwana är ett medicin tekniskt företag i Gällivare som utvecklar, producerar och marknadsför näs- och ögonprodukter under varumärkena Renässans och Drop-it. Renässans innehåller en fysiologisk saltlösning, som effektiviserar näsans naturliga reningsfunktion, och som är helt ofarlig för användning under längre tid. Renässans finns som näsdroppar, nässpray och näsdusch och säljs på apotek i Norden. 8 KONCERNSTRUKTUR

9 Drop-it är en praktisk och hygieniskt förpackad saltlösning för ögon och linser. Lösningen är steril och innehåller inga konserveringsmedel eller ämnen som är skadliga för ögat. Midelfart Sonesson Norges ledande produktbolag inom hälsa, skönhet och välbefinnande. Midelfart är sedan generationer ett av Norges mest kända företag och den ledande leverantören av produkter för hälsa, skönhet och välbefinnande i alla försäljningskanaler. Midelfart distribuerar och marknadsför starka varumärken från ett antal internationella och norska samarbetspartner. Midelfart äger också egna varumärken som bland annat XL 1, Triomega, Prevent Herbal Essence och Catzy. Bland de externa märkena återfinnns John Frieda, Piz Buin, Clearasil, Revlon och Finish. Distribution Affärsområdet utgörs av koncernens distributionsföretag HKC Egenvård som erbjuder logistiklösningar för hälsoprodukter till hälsofackhandel och dagligvaruhandel. HKC Egenvård Ledande fullsortimentsgrossist på den svenska hälsomarknaden. HKC Egenvård är Midelfart Sonessons distributionsföretag och erbjuder ett brett sortiment av hälsoprodukter med några av branschens starkaste varumärken. Idag samarbetar HKC Egenvård med drygt 500 kunder, främst detaljister inom hälsofackhandeln, och 200 leverantörer. Som fullsortimentsgrossist förenklar HKC Egenvård hantering för butikerna genom att erbjuda en beställning, en leverans och en faktura. International & Manufacturing I International & Manufacturing ingår Vitamex, koncernens nav för produktion och export av naturläkemedel och kosttillskott och Bioglan, som utvecklar och tillverkar dermatologiska läkemedel. I Bioglan ingår även Australian Bodycare som tillverkar och marknadsför, via MaxMedica och direktförsäljning på Internet, hudvårdsprodukter i eget varumärke. Vitamex Nordens största inom tillverkning av kosttillskott och naturläkemedel. Vitamex är Midelfart Sonessons största tillverkningsenhet. Vitamex består idag av två integrerade delar; dels Manufacturing, tillverkning, dels avdelningen för exportförsäljning, International Sales. Vitamex tillverkar huvudparten av de koncerninterna kunderna Friggs och Naturpost sortiment vad avser kosttillskott och naturläkemedel. Vitamex har även välkända internationella kunder. Bioglan Medicinsk hudvård. Bioglan utvecklar, tillverkar och exporterar läkemedel och hudvårdsprodukter främst inom medical skin care. Företaget är specialiserat på produktion av dermatologiska läkemedel som salvor, krämer och geler under egna varumärken. Microcid/Crystacide, en antibakteriell kräm för behandling av impetigo, och Micanol, för behandling av psoriasis, är två exempel. Bioglans produkter säljs främst på apotek i Norden och Europa. Australian Body Care är en hud- och hårvårdsserie som är baserad på Tea Tree-olja, en olja med antispetiska egenskaper som är bra för problemhud. KONCERNSTRUKTUR Våra kunder Friggs MaxMedica Vitalas/Naturpost Vitamex Bioglan HKC Egenvård Miwana Midelfart Sonesson AS Norge Midelfart Sonesson AB Våra aktieägare MIDELFART SONESSON I KORTHET 9

10 Fakta om Midelfart Historik Företaget grundades 1923 av Ole Midelfart och har letts av familjen Midelfart i fyra generationer. Verksamhet Midelfart är Norges ledande leverantör av hälso-, skönhets- och välbefinnande produkter till dagligvaruhandel, apotek, parfymerier och hälsokostbutiker. Midelfart distribuerar och marknadsför starka varumärken från ett antal internationella och norska samarbetspartners. Midelfart äger också egna varumärken som exempelvis XL-I, Triomega, Prevent, Sano, Herbal Essence och Catzy. Företaget har dessutom långa distributionsavtal med ett antal så kallade principaler, samarbetspartners, som exempelvis Johnson & Johnson, P&G, Reckitt Benckiser och Revlon. Finansiell information Historiskt sett har Midelfarts omsättning fördubblats sedan Omsättningen 2006 uppgick till cirka 600 Mkr. Ett ökat fokus har skett på utveckling av egna varumärken och på uppbyggandet av en hälsodivision. Organisation Midelfart är organiserat i två marknadsdivisioner: Hälsofackhandel/Apotek som representerar cirka 25 procent av omsättningen. Dagligvaruhandel och parfymerier som representerar cirka 75 procent av omsättningen. Midelfart har cirka 110 medarbetare i Norge, huvudsakligen inom marknadsföring och försäljning, med huvudkontor i Skøyen. 10 FAKTA OM MIDELFART

11 FÖRVÄRVET AV MIDELFART I KORTHET Att skapa Nordens ledande företag inom hälsa och välbefinnande. Förvärvet av Midelfart möjliggör Midelfart Sonessons ambition att vara den ledande inom skönhet, hälsa och hygien på den nordiska marknaden. Genom förvärvet sker en konsolidering i branschen av två av Nordens största aktörer på marknaden. Koncernen ökar i storlek och stabilitet och blir ledande på såväl den norska som svenska marknaden, och fortsatt starkt på den finska marknaden. Midelfart Sonesson ser följande industriella synergier: Genom förvärvet ökar koncernens styrka gentemot såväl leverantörer som detaljhandelskedjor. Förvärvet ökar dessutom möjligheten till korsförsäljning av de koncerninterna produkterna med högre marginaler och integrerad produktutveckling. Som exempel kan nämnas lanseringen av Friggs i den norska dagligvaruhandeln. En ledande nordisk aktör medför större intresse från internationella huvudmän. För internationella partners kan koncernen erbjuda ett heltäckande nordiskt partnerskap. Samordning och effektivisering av produktutveckling och produktion. Ett flertal av koncernens olika varumärken inom kosttillskott och naturläkemedel tillverkas redan på Vitamex. Nya produkter kan lättare tas fram till olika marknader. Reducerade inköpskostnader på grund av ökade volymer. Koncernens storlek ger ökad möjlighet till bättre priser. Effektivisering av distribution Ökad samordning inom koncernen avseende fraktavtal och logistikfunktioner Midelfart Sonesson ser följande finansiella synergier: Omsättningen ökar och kommer att uppgå till cirka Mkr på årsbasis Resultat och kassaflöde ökar väsentligt Positiv effekt på vinsten per aktie Förvärvets finansiering: Wilh. Sonesson förvärvade samtliga aktier i Midelfart AS till en köpeskilling om 381 Mkr (inklusive förvärvskostnader). I syfte att finansiera förvärvet beslutade bolagsstämman i Wilh. Sonesson att genomföra en nyemission, 1:2, om 231 Mkr (innan emissionskostnader), dvs 17,8 miljoner B-aktier till en kurs om 13 SEK. Nyemissionen garanterades av huvudägarna och slutfördes i februari Nyemissionen fulltecknades. Celina Midelfart och Lennart Nylander informerar personalen om Wilh. Sonessons förvärv av Midelfart den 14 november 2006 FÖRVÄRVET AV MIDELFART I KORTHET 11

12 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER SVERIGE Den svenska marknadens storlek Midelfart Sonesson är verksam på den svenska marknaden för hälso produkter. Med hälsoprodukter avses kosttillskott, naturläkemedel, måltidsersättning, sportnutrition och hälsolivsmedel, exklusive receptfria läkemedel. Hälsoproduktsmarknaden omsatte uppskattningsvis Mkr i konsumentledet under 2006 (exklusive receptfria läkemedel som omsatte cirka Mkr). MARKNADENS TILLVÄXT Den svenska marknaden för hälsoprodukter har traditionellt visat upp en årlig tillväxt på 3 4 procent. Marknaden är trendkänslig, vilket innebär att framgångsrika produktintroduktioner kan leda till stora förändringar i tillväxt i olika segment, vilket även påverkar marknaden i stort. DISTRIBUTIONSKANALER Hälsoprodukter finns till försäljning i flera olika distributionskanaler, varav hälsofackhandeln är den största kanalen. Hälsofackhandeln utgörs av cirka 500 butiker där fackhandelskedjan Life är den enskilt största aktören med cirka 200 butiker. Av den totala distributionen av hälsoprodukter står hälsofackhandeln för cirka 38 procent. Den näst största kanalen är i dagsläget dagligvaruhandeln med cirka försäljningsställen som tillsammans representerar 33 procent av distributionen. Det statliga apoteket står för en distribution som motsvarar cirka 21 procent. Direktförsäljning, via abonnemang eller Internet, står uppskattningsvis för 8 procent av den totala distributionen. Det finns förväntningar på att det svenska apoteksmonopolet ska komma att avregleras. I dagsläget har Apoteket fortfarande monopol på försäljning av receptfria och receptbelagda läkemedel, trots att det inom EU är tillåtet med direktförsäljning av läkemedel via Internet. Regeringen har nyligen initerat en utredning i syfte att slutligt avveckla apoteksmono polet den 1 januari NORGE Den norska marknadens storlek Marknaden för hälsoprodukter i Norge uppskattas uppgå till MNOK. Under perioden har det i Norge skett en konsolidering av branschen vilket lett till ökad professionalism och kunskap. Dock är fortfarande marknaden relativt omogen och heterogen. Ett ökat antal butiker har organiserats i butikskedjor och i nuläget finns det tre större butikskedjor och en mindre. MARKNADSSTORLEK FÖR SKÖNHET OCH HYGIEN Midelfart-förvärvet innebar ett stort sortimenstillskott inom skönhet och hygien. Storleken på dessa marknader är inte inräknade i ovan tal, utan bedöms som avsevärt större. MARKNADENS TILLVÄXT Mellan 2000 och 2006 uppskattas den norska marknaden för hälso produkter ha vuxit med cirka 45 procent, vilket är betydligt mer än andra fack- och detaljhandelssegment. Orsaken till detta bedöms vara en ökad efterfrågan på hälsokost samt ett bredare produktutbud. Utökad marknadsföring och tillgänglighet har också påverkat utvecklingen positivt. Drivkraften bakom den ökade efterfrågan i Norge bedöms bero främst på att allt fler fokuserar på att förebygga sjukdomar samt att naturläkemedel och vitaminer har blivit accepterade som fullvärdiga egenvårdsprodukter. En bidragande faktor till utvecklingen är att de norska myndigheterna har genomfört flera olika kampanjer för att öka befolkningens hälsomedvetande. Diskussioner har även förts om att införa högre vårdavgifter för livsstils relaterade sjukdomar som till viss del kan avhjälpas med hjälp av naturläkemedel och vitaminer. DISTRIBUTIONSKANALER Hälsobutiker bedöms vara den viktigaste kanalen för försäljning av hälsokost i Norge. Försäljning i dagligvaruhandeln, apotek och över Internet bedöms motsvara ungefär lika stora andelar av den totala marknaden. I Norge är marknaden för receptfria läkemedel avreglerad. Försäljning i dagligvaruhandeln ökar och bedöms framöver att bli den viktigaste försäljningskanalen följt av näthandeln. För många mindre aktörer är lönsamheten låg och mycket tyder på en fortsatt konsolidering i marknaden. Det stora utbudet av likartade produkter talar också för en fortsatt konsolidering. De större aktörerna bedöms kunna dra nytta av konsolideringen eftersom de har storlek nog att förvärva samtidigt som det finns klara stordriftsfördelar. NORDEN Övriga nordiska marknader Den nordiska marknaden för hälsoprodukter omsätter årligen uppskattningsvis totalt 10 miljarder kronor i konsumentledet (exklusive receptfria läkemedel). DEMOGRAFISK UTVECKLING I NORDEN Hälsoprodukter används i stor utsträckning av personer över 45 år vilket medför att försäljningen är beroende av 12 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER

13 den demografiska utvecklingen i Norden. Medellivslängden i Norden har ökat signifikant under de senaste decennierna beroende av bland annat en positiv medicinsk utveckling och att människor lever mer hälso samt. Den ökade medellivslängden har lett till att befolkningsandelen över 45 år har ökat under de senaste decennierna. Detta skifte i demografi bedöms fortsätta framöver vilket kommer att gynna marknaden för hälsoprodukter. ANDRA AKTÖRER PÅ DEN NORDISKA HÄLSOMARKNADEN Marknaden för hälsoprodukter i Norden är starkt fragmenterad. Det finns både stora och små aktörer som konkurrerar med att erbjuda konsumenterna de mest attraktiva produkterna. Bland de större aktörerna återfinns bland annat det norska företaget Orkla, de danska Ferrosan och Dansk Droge (förvärvat av Orkla), det amerikanskägda Cederroth och svenska Recip. GLOBALT Stor internationell marknad Midelfart Sonesson har en stark position på den nordiska marknaden och har som mål att bli en stark internationell aktör. Den totala europeiska hälsoproduktmarknaden bedöms omsätta cirka 5,5 miljarder euro (2006) och växa med drygt 4 procent årligen. De nationella skillnaderna när det gäller traditioner och konsumtionsmönster innebär nya utvecklingsmöjligheter för Midelfart Sonesson på den internationella marknaden. Förbrukningen av exempelvis naturläkemedel per capita i Tyskland är fyra gånger så stor som motsvarande förbrukning i Sverige, medan den i Frankrike är ungefär tre gånger så stor. I Sverige äter knappt var fjärde person dagligen kosttillskott som vitaminer och mineraler medan mer än var tredje engelsman varje dag konsumerar kosttillskottsprodukter. I dessa länder finns en stor inhemsk konsumentmarknad som efterfrågar innovativa och högkvalitativa hälsoprodukter. Erfarenheter från andra aktörer har visat att etablering och lönsamhet kan uppnås på kort tid. Det finns på dessa marknader även stora möjligheter för introduktion av direktförsäljning av hälsoprodukter, vilket innebär nya affärsmöjligheter för Midelfart. Sonesson. KOSTENS BETYDELSE FÖR HÄLSAN Maten har en central betydelse i alla människors liv. Det handlar om ren överlevnad, rätt näring, njutning och smakupplevelser samt social samvaro. De flesta är idag medvetna om sambandet mellan mat, motion, sömn och välbefinnande. Både forskare och konsumenter är övertygade om att framtida hälsoproblem effektivt kan förebyggas med rätt kost. Flera vetenskapliga studier visar på att fiberrik kost bidrar till att skydda mot tjocktarmscancer, att äta fet fisk flera gånger i veckan kan bidra till skydd mot hjärt- och kärl sjukdomar och att reumatiker påverkas positivt av rätt sammansatt kost. Vid fel kost uppstår en mängd hälsoproblem. Bristsjukdomar som järnbrist och osteoporos kan uppstå vid undernäring. Även överkonsumtion kan försämra hälsan. Ett stort intag av socker påverkar vår hälsa och diabetes blir allt vanligare. Den utbredda fetman i samhället är ett tydligt tecken på fel sammansatt kost. Många är felnärda trots överproduktion av livsmedel i västvärlden. De internationella trenderna visar att fler och fler konsumenter just är intresserade av kostens preventiva aspekter för att bibehålla hälsan och för att undvika medicinsk behandling. Det har ur detta intresse uppstått forskning och en mängd olika begrepp för att beskriva mat med hälsoeffekter, så kallade hälsosamma livsmedel. Den integrerade hälsomarknaden i fram tiden finns i gränslandet mellan läkemedel och livsmedel. Midelfart Sonesson bedömer att intresset för kosten som förebyggande av medicinska problem kommer att öka stort under de närmaste åren. Det medför även att konsumenterna efterfrågar nya produkter. Internationellt sett har denna marknad visat stor tillväxt då den attraherar individen att äta mer hälsosamt för att öka det personliga välbefinnandet och få ett bättre liv. Trenden är även positiv för samhället och sjukvården som kan spara enorma kostnader då individen tar ansvar för sin hälsa och livsstil och genom prevention bidrar till att skydda sig mot sjukdomar som är direkt kostrelaterade. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER 13

14 AKTÖRER PÅ DEN NORDISKA HÄLSOMARKNADEN Land Danmark Norge Sverige Företag Ferrosan Dansk Droge (förvärvat av Orkla) Midelfart Sonesson Orkla Cederroth Recip Midelfart Sonesson NORDISK JÄMFÖRELSE AV DISTRIBUTION OCH ANTAL FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN Land Hälsofackhandel Dagligvaruhandel Apotek Direktförs. Sverige Norge Danmark Finland KONSUMTION AV NATURLÄKEMEDEL PER CAPITA Tyskland Frankrike Italien Storbritannien Sverige EURO SORTIMENTSFÖRDELNING DEN SVENSKA HÄLSOPRODUKTMARKNADEN 2006 I KONSUMENTPRISER Hälsolivsmedel: MSEK (bönor linser, riskakor, måltidsersättning) 35% Naturläkemedel: 780 MSEK (Gingko Biloba, Johannesört, Echinacea) 21% Kosttillskott: MSEK (vitaminer, mineraler, fiskolja, sport-nutrition) 38% Hudvård & Övrigt: 200 MSEK 6% Källa: Svensk Egenvård 14 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER

15 Svenska dam- och herrlandslaget i skidor använder regelbundet Renässans. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER 15

16 AKTIEN AKTIEN Midelfart Sonessons aktier av serie A och B är noterade på Stockholmsbörsen sedan 15 juni Sedan 1 juli 2005 är Midelfart Sonesson noterat på nordiska listan Small Cap under benämningen MSON A och MSON B. En börspost i Midelfart Sonesson uppgår till 500 aktier. Midelfart Sonesson hade aktieägare den 31 december AKTIEKAPITAL Midelfart Sonessons aktiekapital uppgick den 31 december 2006 till SEK, fördelat på aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B, envar med ett nominellt värde av 5 SEK. Aktie av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktie av serie B till en röst per aktie. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nyemissionen som beslutades på den extra bolagstämman i december medför en ökning av antalet B-aktier med UTDELNINGSPOLICY Långsiktigt har styrelsens för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt över en konjunkturcykel skall motsvara procent av Midelfart Sonessons vinst. Framtida utdelningar kommer att vara beroende av koncernens finansiella ställning, rörelseresultat och andra faktorer som styrelsen anser vara relevanta. UTDELNING Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ingen utdelning ges för år AKTIENS UTVECKLING Midelfart Sonessons aktie av serie B noterades vid utgången av 2006 till 30,00 (30,50) SEK. Högsta och lägsta kurs under 2006 var 33,00 SEK och 22,00 SEK. Det totala börsvärdet i Midelfart Sonesson uppgick den 31 december 2006 till (1 058) Mkr. INVESTERAR RELATIONER Midelfart Sonessons ledning arbetar löpande med att förbättra den finansiella informationen till aktieägare, investorer, medarbetare och andra intressenter i syfte att skapa förutsättningar för en objektiv värdering av Midelfart Sonessons verksamhet. I detta arbete ingår att medverka aktivt i möten med analytiker, institutioner, aktiesparare och media. AKTIENS UTVECKLING 2006 Midelfart Sonesson B OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier per vecka J F M A M J J A S O N D tal 16 AKTIEN

17 FULLSTÄNDIG ÄGARFÖRTECKNING Antal aktieägare Aktieägare (%) Innehav Kapital (%) Röster Röster (%) SVERIGEBOENDE , , ,99 ÖVRIGA NORDEN 38 0, , ,04 ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) 91 1, , ,12 USA 15 0, , ,23 ÖVRIGA VÄRLDEN 19 0, , ,61 Summa , , ,00 FULLSTÄNDIG ÄGARFÖRTECKNING FÖRDELNING I STORLEKSKLASSER. Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Kapital (%) Röster (%) ,68 18, ,32 81,62 Summa ,00 100,00 DE 10 STÖRSTA ÄGARNA Namn Antal AK A Antal AK B Kapital (%) Röster (%) Totalt antal aktier MIDELFART HOLDING AS ,43 27, STENA ADACTUM AB ,94 25, NOLEFO AB ,90 2, NUDEL, HARRY ,10 2, ODIN SVERIGE 1, NORDEA BANK NORGE ASA ,56 2, RADAR ,80 1, NORGE ODIN SVERIGE II, NORDEA BANK NORGE ASA ,78 1, WAHLBERG, PETER ,62 1, BANCO SMÅBOLAGSFOND ,50 1, SKOGLUND, LARS ,22 0, De 10 största totalt ,85 65, Totalt AKTIEN 17

18 FEMÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatt, Mkr Årets resultat, Mkr Rörelsemarginal, % 2,1 4,2 6,3 4,5 4,0 Rörelsemarginal före avskrivningar, % 0,4 5,8 8,0 8,3 8,6 Vinstmarginal, % 3,6 3,1 4,9 3,4 4,2 Anläggningstillgångar, Mkr Omsättningstillgångar, Mkr Summa tillgångar, Mkr Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, Mkr Minoritetsintresse, Mkr 0 Räntebärande skulder och avsättningar, Mkr Icke räntebärande skulder och avsättningar, Mkr Summa skulder och eget kapital, Mkr Soliditet, % 31,5 52,0 41,0 34,3 51,8 Nettoskuld, Mkr Skuldsättningsgrad, ggr 1,5 0,4 0,8 1,2 0,5 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,5 0,4 0,7 0,9 0,3 Ränteteckningsgrad, ggr neg. 3,7 3,6 3,4 neg. Genomsnittligt sysselsatt kapital, Mkr Avkastning på totalt kapital, % neg. 5,6 8,6 4,6 neg. Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. 7,4 11,6 6,1 neg. Avkastning på eget kapital, % neg. 7,7 16,5 8,2 5,6 Antal årsanställda, genomsnitt, antal Nettoomsättning per anställd, Tkr Rörelseresultat per anställd, Tkr Data per aktie Antal aktier vid periodens slut utestående, tusental Antal aktier vid periodens slut totalt utgivna, tusental Genomsnittligt antal aktier under året utestående, tusental Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr 0,93 1,10 2,29 1,01 0,79 Utdelning, kr 0,40 0,30 0,25 Direktavkastning, % 1,3 1,1 1,7 Utdelningsandel, % 38,7 17,5 24,8 Eget kapital, kr 15,17 16,34 14,90 12,90 11,90 Börskurs B-aktien på balansdagen, kr 30,00 30,50 27,00 15,00 12,70 Börsvärde, Mkr P/E-tal (baserat på faktisk skatt), ggr neg. 27,7 11,8 14,9 16,1 1 För definitiner av nyckeltal, se sid Jämförelsetalen för är ej omräknade enligt IFRS 3 Jämförelsetalen för 2005 är omräknade i enlighet med IAS 8 på grund av fel, se not FEMÅRSÖVERSIKT

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Midelfart Sonesson AB (publ), organisationsnummer med säte i Malmö, avger härmed årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsåret Om inte annat anges, redovisas samtliga belopp i miljoner kronor. Information inom parentes avser föregående räkenskapsår. Midelfart Sonessons A- och B aktier är noterade på OMX Nordic Exchange, Stockholm Small Cap list. VERKSAMHET Midelfart Sonesson är ett produktbolag inom hälsa, skönhet, och hygien som utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter för hälsa och välbefinnande. Distributionskanaler är apotek, hälsofackhandel, dagligvaruhandel och postorder genom abonnemangsförsäljning. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Nordic Market & Distribution och Manufacturing & International. I affärsområdet Nordic Market & Distribution ingår de rörelsedrivande säljbolagen inom special-, dagligvaru-, postorderoch grossisthandeln, medan koncernens tillverkande enheter ingår i affärsområdet Manufacturing & International. MARKNADENS UTVECKLING Den nordiska marknaden för hälsoprodukter omsätter årligen cirka 10 miljarder kronor i konsumentledet (exklusive receptfria läkemedel) och visar traditionellt upp en årlig tillväxt på 3-4 procent. Marknaden är trendkänslig, vilket innebär att framgångsrika produktintroduktioner kan leda till stora förändringar i tillväxt inom olika segment, som även påverkar marknaden i stort. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Den 2 januari förvärvade koncernen samtliga aktier i det norska bolaget Promed Pharma AS för 18 Mkr inklusive förvärvskostnader. Promed Pharma AS marknadsför och utvecklar örtmedicinska produkter, vilket kompletterar koncernens tidigare verksamhet i Norge. Bolaget hade vid förvärvstidpunkten 4 anställda. Under mars förvärvade koncernen försäljningsrättigheterna i Norden till Gamp Medical AB s hela produktsortiment av diagnostiska självtester. Licensavtalet innefattar även en option för koncernen att förvärva hela företaget efter fem år. Diagnostiska självtester omsätter cirka 100 Mkr på apotek i Sverige. Dessutom tillkommer betydande försäljning via internet och postorder. Marknaden växer årligen med cirka 10-15%. I juni lanserades det egna varumärket Vitamax hos apoteken i Sverige, samtidigt som ett långsiktigt leveransavtal tecknades med apotekets inköpsbolag Adara AB. Den 15 augusti förvärvade koncernen samtliga aktier i det medicintekniska bolaget AB Artic Medica med dotterföretaget Miwana AB för 45 Mkr inklusive förvärvskostnader. Bolaget marknadsför, utvecklar och producerar naturligt baserade nässprayer och ögondroppar. Bolaget hade vid förvärvstillfället 14 anställda. Förvärvet delfinansierades genom apportemission om aktier av serie B. I september tecknade koncernen ett leveransavtal med Cederroth om fullsortimentsdistribution av samtliga deras produkter till hälsofackhandeln. Det nya avtalet förväntas ge en omsättningsökning på cirka 25 Mkr per år. I september tecknades ett distributionsavtal med tyska SALUS-Haus, om att från och med 1 januari 2007 ta över marknadsföring och försäljning av SALUS-Haus produkter i Sverige. Det nya avtalet förväntas initialt ge en ökad omsättning på 25 Mkr per år. I november tecknades ett nytt distributionsavtal med den engelska detaljhandelskedjan Sainsbury om leverans av detox- och dietprodukterna C24 och Reductol. Avtalet förväntas ge en omsättningsökning på Mkr under kommande två år. Den 28 december förvärvades koncernen samtliga aktier i Midelfart AS för 381 Mkr inklusive förvärvskostnader. Midelfart AS är Norges ledande leverantör av hälso, skönhets- och välbefinnandeprodukter till dagligvaru- och hälsofackhandeln, apotek och parfymerier. Bolaget hade vid förvärvstidpunkten 109 anställda. Förvärvet finansierades genom en företrädesemission 1:2 om totalt nya aktier av serie B och upptagande av nya lån. Genom förvärvet blir Midelfart Sonesson marknadsledare i Norden inom hälsa och välbefinnande, med en omsättning på årsbasis om cirka Mkr. På extra bolagsstämma 21 december 2006 beslutades att ändra företagets namn till Midelfart Sonesson AB. Dessutom utsågs Celina Midelfart till ny styrelseledamot i Midelfart Sonesson AB. Räkenskapsåret har belastats, som framgår av bokslutskommunikén, med betydande kostnader om 46 Mkr. I resultaträkningen har dessa kostnader belastat kostnad för sålda varor med 25 Mkr och försäljningskostnader med 21 Mkr. Kostnader uppgående till 19 Mkr som felaktigt ej redovisades vid bokslutet 2005 har rättats i fjärde kvartalet Felet i tidigare redovisad period har genom retroaktiv omräkning rättats till i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar samt fel (se not 39). Merparten av kostnaderna avsåg felperiodiserade leverantörsfakturor. En genomgång av redovisningen i Vitamex koncernen slutfördes under det fjärde kvartalet 2006, med bistånd av revisorer och juridisk expertis. Med anledning av denna utredning beslutade styrelsen för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

20 moderbolaget Midelfart Sonesson AB att inge en polisanmälan mot den tidigare ledningen för Vitamex koncernen, avseende misstanke om bland annat bokföringsbrott. Polisanmälan inlämnades 13 februari 2007 till ekobrottsmyndigheten. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr (1 289), vilket var en minskning med 132 Mkr. Att nettoomsättningen minskade beror på avyttringen av Naturapoteket AB i december 2005.Justerat för strukturförändringar i form av förvärvade och avyttrade verksamheter ökade nettoomsättningen med 4 Mkr jämfört med Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 5 Mkr (75) medan rörelseresultatet uppgick till 24 Mkr (54). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 42 Mkr (40) och årets resultat uppgick till 33 Mkr (36). FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIERING Koncernens likvida medel uppgick till 49 Mkr (49). Dessutom fanns vid årets slut outnyttjade krediter på 60 Mkr (40). Soliditeten i koncernen uppgick till 32 % (52). Eget kapital uppgick till 538 Mkr (567), medan räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 831 Mkr (251). Nettoskulden var vid periodens utgång 782 Mkr (201), där 231 Mkr utgör en bryggkredit inför förvärvet av Midelfart AS. De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 62 Mkr (60), varav 61 Mkr (60) i uppskjuten skattefordran. Årets kassaflöde var 0 Mkr (15). Eget kapital under perioden påverkades främst av nyemittering av aktier om 22 Mkr i augusti, samt periodens resultat. Räntebärande avsättningar och skulder påverkades under perioden bland annat av nyupplåning vid förvärvet av Midelfart AS. I samband med förvärvet av Midelfart AS ställdes förvärvade aktier som säkerhet för de upptagna lånen. I övrigt har inga väsentliga förändringar skett i ställda säkerheter och ansvarsförbindelser under perioden. INVESTERINGAR Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 382 Mkr (158). Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 Mkr (18). Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 8 Mkr (3), främst avseende löpande ersättningsinvesteringar i maskiner och inventarier. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0). Nettoförvärv av företag 374 Mkr (136) avser förvärv av Promed Pharma AS, AB Artic Medica och Midelfart AS. MEDARBETARE Genomsnittligt antal anställda uppgick under perioden till 347 (387). Minskningen jämfört med föregående år beror främst på avyttringen av dotterföretaget Naturapoteket AB. Vid periodens utgång var antalet anställda i koncernen 443 (318). Ökningen jämfört med föregående år beror främst på under året förvärvade bolag. ERSÄTTNINGAR OCH INCITAMENTSPROGRAM Under perioden gjordes lönejusteringar för VD samt för övriga befattningshavare. Det fanns vid periodens slut inga avtal om aktierelaterad ersättning, utestående optionsprogram eller liknande. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Löner och ersättningar till styrelse och andra ledande befattningshavare framgår av not 9. Utöver detta har det inte förekommit några lån, inköp eller försäljningar med styrelse eller ledande befattningshavare. Bolagets större aktieägare räknas även in som närstående. Stena Adactum AB och Midelfart Holding AS har enligt avtal om emissionsgaranti vid nyemission erhållit ersättning på 2% av garantibeloppet. Ersättningen uppgick till cirka 2,5 Mkr och utbetalades under MILJÖPÅVERKAN Dotterföretaget Bioglan AB bedriver tillståndspliktig verksamhet, B-verksamhet, enligt miljöbalken. Tillståndet (beslut i december 2005) avser en årlig tillverkning av ton per år av läkemedel i form av salvor, geler, krämer och andra hudprodukter. Till följd av det nya tillståndet skall Bioglan AB i samråd med VA-verket och Miljöförvaltningen ta fram ett kontrollprogram som skall lämnas in till Länsstyrelsen under Kontrollprogrammet kommer att fastställa dagens provisoriska gränsvärde gällande utsläpp till luft och utgående processavloppsvatten samt buller och hantering av farligt avfall. MANDAT NYEMISSION AV AKTIER Styrelsen hade mandat från bolagsstämman att nyemittera högst 2,5 miljoner nya B-aktier. Detta mandat har utnyttjats under 2006 vid förvärv av Miwana med 0,8 miljoner aktier och i april 2007 vid förvärv av Vitalas International med 1,3 miljoner aktier. 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

21 INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Det finns flera faktorer som kan påverka Midelfart Sonessons resultat och verksamhet. Många av dessa kan hanteras genom interna åtgärder medan andra i högre utsträckning styrs av yttre faktorer. Lagstiftning och myndighetsbeslut En betydande del av de hälso- och egenvårdsprodukter som koncernen säljer omfattas av lagstiftning om läkemedel eller livsmedel. Förändringar i lagstiftningen för läkemedel eller myndighetsbeslut avseende kosttillskott kan få en stor betydelse för koncernens möjlighet att sälja en enskild produkt eller produktgrupp. Finansiella risker Koncernens policy är för närvarande att inte säkra den valutariskexponering som uppstår främst genom exportförsäljning och inköp i utländsk valuta (transaktionsrisk). Koncernens policy är vidare att alla räntebärande skulder till kreditinstitut skall löpa med rörlig ränta. Det ger upphov till icke säkrade finansiella risker som under ett enskilt räkenskapsår kan få negativa konsekvenser för koncernens resultat eller kassaflöde, se not 31. Koncernens rörelseresultat har under året påverkats med 0 Mkr(-1) i valutakursdifferenser. Finansiella valutakursdifferenser uppgick till -3 Mkr(0). Koncernens valutaberoende är mycket begränsat och nettoflödena i samtliga utländska valutor är små. Konsumentmarknadsföring Koncernens intäkter är till övervägande del försäljning av konsumentprodukter. Verksamheten är därför exponerad för konsumentsamhällets inställning till hälso- och egenvårdsprodukter i allmänhet, svängningar i konsumentopinionen samt medias intresse för hälsomarknaden. Konjunkturkänslighet Försäljning av hälso- och egenvårdsprodukter anses ha låg konjunkturkänslighet. Kundberoende Koncernens verksamhet är diversifierad genom att verksamheten bedrivs i flera av värdekedjans led i samtliga nordiska länder. Ingen enskild kund är av väsentlig betydelse för koncernens lönsamhet eller utvecklingsmöjligheter på lång sikt. Genom förvärvet av Midelfart AS fördelas marknadsriskerna på två länder. Leverantörer och råvaror En betydande del av koncernens försäljning avser andra företags produkter med stöd av antingen långsiktiga distributionsavtal för en definierad geografisk marknad eller löpande leveransavtal för grossist- eller detaljhandeln. Den producerande verksamheten är beroende av fortlöpande leveranser av ett stort antal råvaror, vilkas priser kan fluktuera mer eller mindre över tiden. Koncernens leverantörsrelationer är därför av stor betydelse. Ingen enskild leverantör av produkter anses emellertid ha en väsentlig betydelse för koncernens verksamhet. BOLAGSSTYRNING Midelfart Sonessons bolagsstyrning utgår ifrån svensk lagstiftning främst aktiebolagslagen, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen samt de regler som ges ut av relevanta organisationer. Sedan den 1 juli 2005 rekommenderas alla företag som är noterade på Stockholmsbörsen och har ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder, att börja tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Midelfart Sonessons marknadsvärde är lägre än det värde bolagskoden anger och omfattas därför inte av koden men styrelsen har beslutat att inleda en successiv anpassning. Här redovisas delar av vad koden kräver i syfte att ge aktieägarna information om Bolagets styrning och kontroll. Styrelsens arbete Styrelsen består av sju personer, varav tre valts in under Styrelsens övergripande ansvar är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolaget på ett sätt så att ägarnas intresse av en långsiktig god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen har under 2006 genomfört nio protokollförda möten. Under februarimötet behandlades årsbokslut, förslag till utdelning och bokslutskommuniké. I detta möte deltog revisorerna. I april, då styrelsemötet hölls i samband med bolagsstämman behandlades delårsrapporten för första kvartalet. Konstituerande sammanträde hölls omedelbart efter ordinarie bolagsstämma. I augusti behandlades delårsrapporten för första halvåret. I oktober behandlades främst delårsrapport för januari till september. Under november och december fattade styrelsen det strategiska beslutet att förvärva Midelfart AS. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21

22 Finansiell rapportering och intern kontroll Styrelsen ansvarar för att finansiella rapporter såsom delårsrapporter och årsbokslut till marknaden utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav som finns för börsnoterade bolag. Delårsrapporterna behandlas av styrelsen och utfärdas av koncernchefen på styrelsens uppdrag. Nomineringsutskott Bolagsstämman utsåg ett nomineringsutskott med uppgift att förbereda och föreslå val av styrelse till bolagsstämman. I utskottet ingår Geir Udnaes, Göran Danielsson och Thomas Olausson. Revisionsutskott Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott vars syfte är att stödja styrelsens arbete avseende övervakning av redovisningen, intern kontroll och den finansiella rapporteringen och därmed sammanhängande revision av räkenskaperna. I detta utskott ingår Martin Svalstedt och Sven Sandberg. Ersättningsutskott Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott för förslag till ersättningsavtal med VD och styrelseledamöter. Utskottet upprättar förslag till ersättningsavtal att presenteras för styrelsens beslut. I detta utskott ingår Per Båtelson och Harald Norvik. Utdelningspolitik Styrelsens långsiktiga utdelningspolitik innebär att den har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt över en konjunkturcykel skall motsvara procent av Midelfart Sonessons vinst. Framtida utdelningar kommer att vara beroende av koncernens finansiella ställning, rörelseresultat och andra faktorer som styrelsen anser relevanta. Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar IFRS redovisningsprinciper godkända av EU-kommissionen. Inga förändringar av redovisningsprinciper har gjorts under 2006 i jämförelse med de som tilllämpades föregående år. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet omfattar koncerngemensamma lednings- och finansfunktioner samt holdingverksamhet för koncernens dotterföretag. Under 2006 uppgick nettoomsättningen till 25 Mkr (29), med ett resultat före skatt på 37 Mkr (-74). Nettoomsättningen avser främst koncernintern fakturering för tjänster. I resultatet före skatt ingår kostnader för nedskrivning av aktier i dotterföretag med 21 Mkr (74). Moderbolagets likviditet, inklusive outnyttjade krediter, uppgick den 31 december 2006 till 58 Mkr (40). Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0). Antalet anställda i moderbolaget var vid årets utgång 4 (8). VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Bolagets firma har efter balansdagen ändrats till Midelfart Sonesson AB. Bolaget noterades fr.o.m. 22 januari 2007 under sitt nya firmanamn Midelfart Sonesson AB, med de nya kortnamnen MSON A och MSON B. Nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare slutfördes under februari Bolaget tillfördes 225 Mkr efter emissionskostnader. Inga emissionsgarantier behövdes tas i anspråk då emissionen fulltecknades. Den 2 april förvärvade koncernen samtliga aktier i Vitalas International AB med säte i Malmö för 50 Mkr. Förvärvet delfinansierades genom emittering av aktier av serie B. Företaget utvecklar och säljer hälsoprodukter i abonnemangsform i Norden och Polen. Vid förvärvstidpunkten hade företaget 11 anställda. För 2007 förväntas företaget omsätta cirka 85 Mkr med ett rörelseresultat före avskrivningar på cirka 8 Mkr. UTSIKTER 2007 Genom förvärvet av det norska hälso- och skönhetsföretaget Midelfart AS, har koncernen fått en betydligt starkare bas att stå på inför kommande år. En rad möjligheter har öppnat sig i och med förvärvet. Under 2007 kommer produkter från flera internationellt ledande varumärken att lanseras i Norge. Dessutom kommer varumärket Friggs att introduceras i Norge. Flera projektgrupper med medarbetare från Sverige, Norge och Finland arbetar med integrationsprojekt avseende såväl försäljning som kostnader. Med den kompetens som koncernen nu besitter finns förutsättningar att lyckas bli en stark och uthållig aktör inom nordisk hälsa och välbefinnande. 22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER TREDJE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 386 MSEK (276) RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 MSEK (-9) OCH RÖRELSERESULTAT -1 MSEK (-14) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Halvårsrapport för Midelfart Sonesson

Halvårsrapport för Midelfart Sonesson Halvårsrapport för Midelfart Sonesson januari juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 Nettoomsättning 379 Mkr (424) Rörelseresultat 16 Mkr ( 12) Resultat före skatt 6 Mkr ( 20) Periodens resultat 4 Mkr ( 16) Periodens

Läs mer

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products 1 Nordic leader in health & wellbeing products 2 Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart och namnändrar till Midelfart Sonesson Midelfart är Norges ledande leverantör av produkter för hälsa och välbefinnande

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL

MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ), nedan SHEB Orgnr 556684-3636 2007 i sammandrag ett år av uppbyggnad - 2007 har

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) Andra kvartalet 2006 Året ackumulerat * Nettoomsättningen 294,1 (305,1) MSEK * Nettoomsättningen 594,9 (631,2) MSEK * EBITDA 10,1 (-1,8) MSEK * EBITDA 26,3 (28,2) MSEK * Rörelseresultatet 5,6 (-6,7) MSEK

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa & friskvård. Vi erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster, både lokalt och rikstäckande, till företag och organisationer.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - September 2015

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - September 2015 Delårsrapport Januari - September 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Rapportperioden Juli - september 215 (tre månader) Omsättningen uppgick till 22,5 MSEK (27,2). EBITDA uppgick till,8 MSEK (,5). Kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Omsättningen uppgick till 136 (129) MSEK, varav 71 (66) MSEK under andra kvartalet Orderingången uppgick till 132 (142) MSEK, varav 64 (75) MSEK under

Läs mer

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek CoolGuard Delårsrapport, andra tertialet 2005 Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek Omsättningen under årets åtta första månader var 9 676 (2 415) ksek Rörelseresultatet för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 22 augusti, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2003 Finansiell utveckling under första halvåret 2003 - Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor vilket är en

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 är en apotekskedja med frivilligt anslutna apotek, där varje apotek ägs av en egenföretagare. Närheten till den lokala marknaden speglar vår affärsidé och vårt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 1 Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Med anledning av de omfattande förändringarna i koncernstrukturen presenteras uppgifter rörande kvarvarande verksamhet exklusivt. Den efterföljande informationen avser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ortivus AB (publ) Organisationsnummer 556259-1205 Styrelsen och verkställande direktören för Ortivus AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Året i sammanfattning

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer