Wilh. Sonesson AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wilh. Sonesson AB (publ)"

Transkript

1 * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26 (0,70) SEK * Förvärv av Promed Pharma, Norge * Säljrättigheter avtalade med Gamp Medical * Kommersiellt samarbete med Midelfart har påbörjats VD s kommentar Wilh. Sonesson AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Vid årsskiftet 2005/2006 avyttrades butikskedjan Naturapoteket. Justerat för Naturapotekets omsättning första kvartalet förra året så har vår omsättning hittills i år ökat med cirka 7%. I resultatet första kvartalet 2005 gjordes en reavinst på 18,5 MSEK. Justerat för denna så har årets rörelseresultat ökat till 11,4 MSEK (5,6). Säsongsmässigt belastas Wilh. Sonessons marknadsbolag Friggs, MaxMedica och Naturpost normalt med högre marknadsföringskostnader första halvåret än andra halvåret. Vi har under kvartalet förvärvat Promed Pharma i Norge, ett företag med örtmedicinska produkter som även säljs i England. Integrationsarbetet med vårt andra norska bolag Max Medica AS går bra. Säljrättigheterna till Gamp Medical s diagnostiska självtester har övertagits, och ett optionsavtal om att förvärva företaget har ingåtts. Ett samarbetsavtal mellan Midelfart AS och vårt dotterbolag Vitamex har ingåtts avseende utveckling och tillverkning av kosttillskottsprodukter till 500 norska apotek. Lanseringen sker nu under Midelfarts varumärke Prevent. Vårt dotterbolag Naturpost går nu utanför Norden och testlanserar i Polen och Holland. Vi lanserar i vår flera nya produkter: Friggs Body Check, den första kompletta Sports Nutrition-serien i dagligvaruhandeln. MaxMedica Femicur, det första naturläkemedlet mot pre-menstruella besvär. Australian Bodycare, ny hudvårdsserie baserad på afrikanska Roibos- och Arganextrakt. Nya dotterbolagschefer har under kvartalet tillträtt i HKC Egenvård, Naturpost och Vitamex. Ny CFO har också tillträtt i moderbolaget. Lennart Nylander, VD och Koncernchef Wilh. Sonesson AB (publ) Telefon: Emdalavägen 16 Telefax: SE Lund Organisationsnummer:

2 Året ackumulerat 2006 Investeringar under perioden (MSEK) (MSEK) Nettoomsättning 300,7 326,1 Nettoinvesteringar, totalt -10,6-195,0 Rörelseresultat före avskrivningar 16,2 30,0 Immateriella tillgångar, brutto -1,7-13,8 Rörelseresultat 11,4 24,1 Materiella tillgångar, brutto -1,8-6,3 Resultat efter finansnetto 9,1 20,1 Finansiella tillgångar, brutto 0,0 0,0 Förvärv av företag, netto -7,1-175,0 I föregående års nettoomsättning ingick Naturapoteket med 45,6 MSEK. Justerat för denna omsättning ökade Investeringar i immateriella tillgångar avser främst koncernens försäljning med ca 7 %. Rörelseresultatet investeringar i mjukvara. Investeringar i materiella minskade med 12,7 MSEK jämfört med I anläggningstillgångar avser främst löpande resultatet 2005 ingick en reavinst avseende förtida ersättningsinvesteringar i den producerande lösen av säljarrevers med 18,5 MSEK. Justerat för verksamheten. Netto förvärv av företag 2006 avser denna post ökade rörelseresultatet med 5,8 MSEK. Promed Pharma och 2005 avser Friggs. Nordic Market & Distribution Finansiell ställning vid periodens utgång (MSEK) (MSEK) Nettoomsättning 243,0 270,5 Likvida medel 47,4 34,6 Rörelseresultat 13,3 8,1 Soliditet, % 53,9% 46,7% Eget kapital 590,0 512,0 Räntebärande avsättningar / skulder 271,6 354,9 Nettoskuld 224,2 320,3 Finansiella anläggningstillgångar 54,1 67,3 Nettokassaflöde under perioden -2,0-0,2 Verksamhetens omsättning minskade framför allt som en effekt av avyttringen av Naturapoteket, vilket ingick Rörelseresultatet ökade med 5,2 MSEK. I affärsområdet ingår marknadsbolagen Friggs, Max Medica, Naturpost samt grossistbolaget HKC Egenvård. Eget kapital under perioden påverkades främst av periodens resultat. Räntebärande avsättningar och skulder påverkades under perioden bland annat av förvärvet av Promed Pharma och amortering av krediter. Inga väsentliga förändringar har skett i ställda säkerheter och ansvarsförbindelser under perioden. Manufacturing & International Medarbetare (MSEK) (Antal) Nettoomsättning 77,8 72,6 Genomsnittligt antal under perioden Rörelseresultat 2,3 0,8 Förändringen av antalet anställda förklaras främst av Verksamhetens resultat har ökat med 1,5 MSEK. I avyttringen av Naturapoteket. affärsområdet ingår tillverknings- och exportbolagen Vitamex, Bioglan samt Australian BodyCare Wilh. Sonesson aktien Börskurs vid periodens slut, SEK 29,80 29,00 Börsvärde, MSEK Utestående aktier (miljoner) 34,7 32,8 Wilh. Sonessons A- och B-aktier är noterade vid Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40. Styrelsen har mandat från bolagsstämman att nyemittera högst 2,5 miljoner nya B-aktier. Moderbolaget under perioden Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 6,7 (5,7) MSEK och består i huvudsak av koncernintern försäljning av tjänster. Resultatet efter finansnetto blev 0,9 (26,8) MSEK. Bruttoinvesteringar uppgick till 0 (0) MSEK. Utsikter 2006 Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas öka jämfört med 2005.

3 Transaktioner med närstående Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden. Wilh. Sonesson är närstående till Stena Adactum AB och Midelfart AS Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen för Väsentliga händelser efter periodens utgång Kommande rapporttillfällen Det har inte förekommit några väsentliga händelser efter periodens utgång. Delårsrapport januari-juni 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Bokslutskommuniké Lund den 25 april 2006 Wilh. Sonesson AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Lennart Nylander, VD, , Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer

4 RESULTATRÄKNINGAR Året ackumulerat Helåret / 12 månader KSEK / Jan Jan Apr Jan Not Mar Mar Mar Dec Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Övriga finansiella poster -951 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Antal aktier i tusental (vägt genomsnitt) Vinst per aktie, SEK 0,26 0,70 1,12 1,52 Avskrivningar i resultatet Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) BALANSRÄKNINGAR KSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank inkl. kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder - räntebärande Långfristiga skulder - ej räntebärande Avsättningar - räntebärande Avsättningar - ej räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder - räntebärande Kortfristiga skulder - ej räntebärande Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Året ackumulerat Helåret KSEK Jan Jan Jan Mar Mar Dec Ingående balans Periodens resultat Utdelning Nyemission Överlåtelse av egna aktier Utgående balans exklusive omräkningsdifferenser Ingående balans omräkningsdifferenser Årets omräkningsdifferens Utgående balans omräkningsdifferenser Utgående balans inklusive omräkningsdifferenser

5 KASSAFLÖDESANALYSER Året ackumulerat Helåret / 12 månader KSEK / Jan Jan Apr Jan Not Mar Mar Mar Dec Resultat efter finansiella poster Justeringar av icke kassaflödespåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde före rörelsekapitalförändringar Kassaflöde från rörelsekapitalförändringar Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde efter investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut REDOVISNING AV SEGMENT Rörelsegrenar - Året ackumulerat Nordic Manufacturing Centrala Koncern 2006 Market & & poster mm KSEK Distribution International Nettoomsättning - koncernextern Nettoomsättning - koncernintern Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Avskrivningar i resultatet Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelsegrenar - Året ackumulerat Nordic Manufacturing Centrala Koncern 2005 Market & & poster mm KSEK Distribution International Nettoomsättning - koncernextern Nettoomsättning - koncernintern Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Avskrivningar i resultatet Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Geografiska marknader - Året ackumulerat Extern nettoomsättning KSEK Sverige Övriga Norden Övriga länder Summa

6 NYCKELTAL Året ackumulerat Helåret / 12 månader KSEK / Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets resultat (efter skatt) Rörelsemarginal, % 3,8% 7,4% 4,7% 5,6% Rörelsemarginal före avskrivningar, % 5,4% 9,2% 6,3% 7,3% Vinstmarginal, % 3,0% 6,2% 3,8% 4,6% Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder och avsättningar Icke räntebärande skulder och avsättningar Summa skulder och eget kapital Soliditet, % 53,9% 46,7% 53,9% 56,4% Nettoskuld Skuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,7 0,5 0,4 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,6 0,4 0,3 Räntetäckningsgrad, ggr 4,3 6,7 4,4 4,7 Genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på totalt kapital, % 5,7% 7,8% Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,2% 10,0% Avkastning på eget kapital, % 6,9% 10,5% Data per aktie Antal aktier (tusental) vid periodens slut - utestående Antal aktier (tusental) vid periodens slut - totalt utgivna Genomsnittligt antal aktier (tusental) under perioden - utestående Vinst efter faktisk skatt, SEK 0,26 0,70 1,12 1,52 Utdelning, SEK 0,40 0,40 Direktavkastning, % 1,3% 1,3% Utdelningsandel, % 35,7% 28,1% Synligt eget kapital per aktie, SEK 17,0 15,6 17,0 16,7 Börskurs B-aktien, SEK 29,80 29,00 29,80 30,50 Börsvärde, MSEK NOTER KSEK Not 1 Året ackumulerat Övriga rörelseintäkter Reavinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar Reavinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar -20 Valutakursdifferenser av rörelsekaraktär Reavinst vid förtida lösen av säljarrevers Summa övriga rörelseintäkter Not 2 Året ackumulerat Specifikation av investeringsverksamhet Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Not 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Under perioden har inga väsentliga förändringar skett i ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL

MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer