Halvårsrapport för Midelfart Sonesson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport för Midelfart Sonesson"

Transkript

1 Halvårsrapport för Midelfart Sonesson januari juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 Nettoomsättning 379 Mkr (424) Rörelseresultat 16 Mkr ( 12) Resultat före skatt 6 Mkr ( 20) Periodens resultat 4 Mkr ( 16) Periodens resultat per aktie 0,07 kr ( 0,29) FÖRSTA HALVÅRET 2008 Nettoomsättning 753 Mkr (870) Rörelseresultat 40 Mkr (8) Resultat före skatt 18 Mkr ( 7) Periodens resultat 15 Mkr ( 4) q2 Periodens resultat per aktie 0,27 kr ( 0,08)

2 Koncernchefens kommentar Rörelseresultatet förbättrades under andra kvartalet i jämförelse med motsvarande period föregående år. Den svenska verksamheten fortsatte att utvecklas väl med försäljningsökningar i framförallt dagligvaru- och apotekshandeln. I den norska verksamheten började tidigare kommunicerade omorganisation och sänkning av kostnadsbasen att ge resultat. Trots en omsättningsminskning, på grund av förlorade försäljningsuppdrag, ökade resultatet väsentligt i den norska verksamheten. Vi har fortsatta utmaningar i direktförsäljningsverksamheten, som hade en svag försäljningsutveckling. Direktförsäljningsverksamheten kommer att koncentreras till Malmö, varför verksamheten i Norrköping avvecklas. Vidare inleds en strategisk översyn av verksamheten under ledning av nytillträdd VD. Som tidigare kommunicerats pågår projekt som ingår i det långsiktiga åtgärdsprogrammet Avstamp 2008 som siktar på att i) öka integrationen inom koncernen ii) fokusera på våra kärnområden och iii) bredda distributionen av våra produkter i Norden. Integration och förstärkning av organisationen fortsatte under det andra kvartalet. Den nya koncernledningen och organisationsstrukturen är nu i princip implementerad. Vidare har nya VDar tillsatts för ett antal av våra viktigaste dotterbolag. För att driva på integrationen i koncernen avser vi under hösten att etablera ett nytt huvudkontor i Malmö, där delar av verksamheter i Malmö-regionen kommer att samlokaliseras. Ett annat prioriterat område är att skapa organisk tillväxt genom produktinnovation och varumärkesbyggande inom våra kärnområden. Genom ett intensifierat arbete och högt engagemang kommer redan under hösten ett stort antal nya produkter, under såväl eget som under uppdragsgivares varumärke, att lanseras. Flertalet av produkterna kommer att lanseras nordiskt. Arbetet med att förbättra lönsamheten går enligt plan. Vi är väl rustade för att konkurrera på en marknad där avreglering av apoteken och omstrukturering av hälsofackhandeln nu öppnar nya affärsmöjligheter. Vi fortsätter arbetet med att bygga ett stabilt Midelfart Sonesson med god tillväxt och lönsamhet. Peter Åsberg VD och koncernchef Finansiell översikt Nettoomsättning ANDRA KVARTALET 2 Midelfart Sonesson Halvårsrapport januari juni 2008 Nettoomsättningen uppgick till 379 Mkr (424), en minskning med 11%. Minskningen i nettoomsättningen var 12% exklusive valutaomräkningseffekter för jämförbara enheter. Koncernens vikande försäljningsutveckling beror i huvudsak på förlorade försäljningsuppdrag inom den norska verksamheten, på en vikande försäljning via telemarketing i direktförsäljningsverksamheten och på att olönsamma verksamheter avvecklades i direktförsäljningsverksamheten. Det initierade förbättringsprogrammet i den norska verksamheten fortgår enligt plan och flera positiva tecken på en vändning finns nu. I direktförsäljningsverksamheten pågår ett arbete med att hitta nya försäljningskanaler för att kompensera för försäljningsbortfallet via telemarketing. Friggs, den ledande leverantören inom hälsosamma livsmedel, kosttillskott och naturläkemedel till dagligvaruhandeln, hade en bra försäljning av sitt bassortiment och var framgångsrika med nylanseringar, framför allt med lanseringen av Naturdiet Smoothie. Max Medica hade framgångar i sin försäljning till apotek, men detta motverkades dock av en i motsvarande grad lägre försäljning till hälsofackhandeln. Under kommande kvartal intensifieras bearbetningen av hälsofackhandeln genom ett flertal nylanseringar. Miwana, som utvecklar och producerar egna näs- och ögonprodukter, ökade sin försäljning jämfört med samma period föregående år, vilket förklaras av lyckade nylanseringar av Renässans Plus och Renässans Pollen samt en fortsatt god försäljning i det övriga sortimentet. De producerande enheterna Bioglan, inom hudläkemedel, och Vitamex, inom kosttillskott och naturläkemedel, hade båda en stabil försäljning i nivå med samma period föregående år. Likaså grossist- och logistikföretaget HKC Egenvård hade en stabil försäljning i nivå med samma period förewww.global-reports.com

3 gående år. Beaktande hårdnande konkurrens på grossistmarknaden i branschen och den förväntade avregleringen av apoteksmarknaden inleddes en strategisk översyn av HKC Egenvård. För affärsområde Health Care uppgick nettoomsättningen till 319 Mkr (346) medan den var 109 Mkr (110) för affärsområdet Personal Care. I affärsområde Health Care ingår marknadsenheterna Friggs, Max Medica, Vitalas och Helsedivisionen i den norska verksamheten, produktionsenheterna Miwana, Bioglan och Vitamex samt grossistenheten HKC Egenvårds avdelning Hälsa. I affärsområde Personal Care ingår Massmarketdivisionen i den norska verksamheten, produktionsenheten Australian Bodycare samt grossistenheten HKC Egenvårds avdelning Kosmetik. FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 753 Mkr (870), en minskning med 13 %. Minskningen var 16 % exklusive valutaomräkningseffekter för jämförbara enheter. Den vikande försäljningsutvecklingen beror i huvudsak på förlorade försäljningsuppdrag inom den norska verksamheten och på att försäljningen inom direktförsäljningsverksamheten hade en svag utveckling. Försäljningen till dagligvaruhandeln via Friggs och till apotek och hälsofackhandel via Max Medica ökade jämfört med samma period föregående år. Likaså ökade Miwana sin försäljning främst beroende på lyckade nylanseringar. Hudläkemedelsföretaget Bioglan ökade sin försäljning i perioden genom fler externa utvecklingsuppdrag medan kosttillskotts- och naturläkemedelsföretaget Vitamex hade en något lägre försäljning jämfört med samma period föregående år. Även för grossistföretaget HKC Egenvård minskade försäljningen jämfört med föregående år, beroende på ett svagare första kvartal För affärsområdet Health Care uppgick nettoomsättningen till 658 Mkr (704) medan den var 192 Mkr (235) för affärsområdet Personal Care. Resultat Resultateffekter av engångskaraktär påverkade jämförbarheten med motsvarande perioder föregående år. Rörelseresultatet första kvartalet 2008 påverkades positivt av en intäkt av engångskaraktär uppgående till 8 Mkr avseende omförhandlad tilläggsköpeskilling hänförlig till tidigare förvärv. Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2007 belastades med 17 Mkr enligt skiljedom i en tvist. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förbättrades till 32 Mkr (25) för det första halvåret. ANDRA KVARTALET Bruttoresultatet uppgick till 154 Mkr (177) motsvarande en bruttomarginal på 41 % (42). Försäljningskostnaderna uppgick till 86 Mkr vilket var en minskning med 29 Mkr, som främst beror på lägre affärsvolymer och minskade marknadsaktiviteter i direktförsäljningsverksamheten. Dessutom har försäljningsoch marknadsaktiviteter i större utsträckning samordnats på ett mer kostnadseffektivt sätt inom koncernen. Administrationskostnaderna uppgick till 52 Mkr (57). Sammantaget minskade försäljnings- och administrationskostnaderna med 34 Mkr, där även åtgärdsprogram i den norska verksamheten och integration mellan direktförsäljningsverksamheterna Naturpost och Vitalas givit avsedd effekt. Rörelseresultatet uppgick till 16 Mkr ( 12) inklusive poster av engångskaraktär och till 16 Mkr (5) exklusive poster av engångskaraktär, motsvarande en rörelsemarginal på 4,2 % (1,2). Rörelseresultatet för affärsområdet Health Care uppgick till 16 Mkr (7) och för affärsområdet Personal Care till 10 Mkr (3). Finansnettot uppgick till 10 Mkr ( 8) och resultat före skatt till 6 Mkr ( 20) inklusive poster av engångskaraktär och 6 Mkr ( 3) exklusive poster av engångskaraktär, motsvarande en vinstmarginal på 1,6 % ( 0,7). Periodens resultat var 4 Mkr ( 16), motsvarande ett resultat per aktie på 0,07 kr ( 0,29). FÖRSTA HALVÅRET Rörelseresultatet uppgick till 40 Mkr (8) inklusive poster av engångskaraktär och till 32 Mkr (25) exklusive poster av engångskaraktär, motsvarande en rörelsemarginal på 4,2 % (2,9). Rörelseresultatet för affärsområdet Health Care uppgick till 37 Mkr (21) och för affärsområdet Personal Care till 7 Mkr (14). Resultat före skatt var 18 Mkr ( 7) inklusive och 10 Mkr (10) exklusive poster av engångskaraktär, motsvarande en vinstmarginal på 1,3 % (1,1). Periodens resultat var 15 Mkr ( 4), motsvarande ett resultat per aktie på 0,27 kr ( 0,08). I koncernens norska verksamhet genomfördes organisationsförändringar med personalreduceringar under årets första månader för att anpassa omkostnaderna till verksamhetens lägre volymer. Kostnadsreserveringar gjordes i koncernen i årsbokslutet 2007, varför uppsägningskostnader inte påverkade rörelseresultatet innevarande år. Midelfart Sonesson Halvårsrapport januari juni

4 Kassaflöde, finansiering och finansiell ställning ANDRA KVARTALET Kassaflödet efter investeringsverksamheten förbättrades till 12 Mkr ( 30), dels beroende på ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten och dels på en lägre investeringsverksamhet. Nettoinvesteringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar belastade investeringsverksamheten med 4 Mkr ( 3), som även påverkades negativt till följd av utbetalningar av köpeskillingar avseende tidigare års förvärv med 5 Mkr. Föregående år påverkades investeringsverksamheten negativt med 14 Mkr till följd av förvärv av dotterföretag. Likvida medel uppgick till 44 Mkr (46). Dessutom fanns vid periodens slut outnyttjade krediter på 27 Mkr (30). Nettoskuldsättningen var vid periodens utgång 551 Mkr (603). Räntebärande skulder uppgick till 595 Mkr och har under det andra kvartalet minskat med 3 Mkr. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 34 % (42). FÖRSTA HALVÅRET Kassaflödet efter investeringsverksamheten förbättrades till 26 Mkr ( 45) i huvudsak beroende på väsentligt lägre kapitalbindning i varulager och rörelsefordringar, som delvis kan förklaras med lägre affärsvolymer i jämförelse med föregående år. Kapitalbindningen i varulager ökade något från årsskiftet enligt sedvanligt årsmönster inför sommarmånaderna. Nettoinvesteringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar påverkade investeringsverksamheten med 7 Mkr ( 7). Investeringar Investeringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar uppgick för det andra kvartalet till 5 Mkr (3) och till 9 Mkr (7) för det första halvåret. Investeringarna avsåg främst ny- och ersättningsinvesteringar i producerande enheter. Avskrivningarna under det andra kvartalet var 7 Mkr (8) medan avskrivningarna för det första halvåret uppgick till 14 Mkr (15). Övrig information Personal Medelantal anställda var 404 (448) för det första halvåret. Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 393 (453). Minskningen hänförs främst till uppsägningar under 2007 relaterade till integrationen av direktförsäljningsverksamheterna i Malmö och Norrköping samt uppsägningar i koncernens norska verksamhet under 2007 och Moderbolaget Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 13 Mkr (18) och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster. Resultatet före skatt blev 5 Mkr (2). Likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick till 28 Mkr (39). Vid periodens utgång var antalet anställda 6 (4). Aktien Midelfart Sonessons A-aktie och B-aktie är noterade på OMX Nordic Exchange, Stockholm Small Cap List under benämningen MSON A respektive MSON B. En börspost motsvarar 500 aktier. Under perioden januari juni 2008 omsattes aktier. Högsta betalkurs för B-aktien var 11,25 kr medan lägsta betalkurs var 8,00 kr. Den 30 juni noterades aktien, senast betalt, till 8,90 kr. Det totala antalet aktier var vid periodens utgång aktier, fördelade på A-aktier och B-aktier. Transaktioner med närstående För moderbolaget avser 13 Mkr (18) motsvarande 100 % (100) av försäljningen och 3 Mkr (1) motsvarande 17 % (9) av inköpen från dotterbolag inom koncernen. Försäljningen till dotterbolag avser i huvudsak administrativa tjänster medan inköp från dotterbolag i huvudsak avser konsulttjänster och kostnadsersättningar. All prissättning sker till marknadsmässiga priser. Dotterbolaget Midelfart Sonesson AS hyr lagerlokal av en av huvudägarna, Midelfart Holding AS. Utöver vad som framgår ovan, finns inga väsentliga transaktioner med närstående. 4 Midelfart Sonesson Halvårsrapport januari juni 2008

5 Händelser efter rapportperiodens utgång Från den 1 augusti 2008 ingår Anders Ström i koncernledningen, som marknadschef. Koncernledningens sammansättning är därefter Peter Åsberg (VD och koncernchef), Kent Sandin (CFO), Vidar Eskelund (chef Norge), Jukka Allos (chef Export och Affärsutveckling), Anders Ström (Marknadschef) och Anna Langåker från 1 september 2008 (chef Direktförsäljning). Direktförsäljningsverksamheten koncentreras till Malmö, vilket medför att verksamheten i Norrköping avvecklas. MBL-förhandlingar har slutförts och medförde att 5 anställda blev övertaliga. Personluppsägningarna trädde i kraft den 1 augusti 2008 och kostnaderna för uppsägningarna kommer att belasta det tredje kvartalet Eva Milesson kommer att tillträda som ny VD för Max Medica AB den 1 september Hon har lång erfarenhet från hälsobranschen, bland annat som VD för New Nordic i Sverige och Hälsomedia AB. Övrigt Delårsrapport för januari september 2008 lämnas den 22 oktober Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Malmö den 22 augusti 2008 Midelfart Sonesson AB (publ) Harald Norvik STYRELSENS ORDFÖRANDE Lennart Bohlin STYRELSELEDAMOT Celina Midelfart STYRELSELEDAMOT Sven Sandberg STYRELSELEDAMOT Martin Svalstedt STYRELSELEDAMOT Peter Åsberg VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Granskning av revisor Denna halvårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Notera Informationen är sådan som Midelfart Sonesson AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Midelfart Sonesson Halvårsrapport januari juni

6 Koncernens resultaträkning APR JUNI APR JUNI JAN JUNI JAN JUNI JULI 2007 HELÅR MKR JUNI Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Periodens resultat fördelas på: Moderbolagets aktieägare (Mkr) Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr), före och efter utspädning 0,07 0,29 0,27 0,08 5,56 6,27 Antal aktier (tusen) Per balansdagen Genomsnittligt under perioden Av- och nedskrivningar i rörelseresultatet Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Midelfart Sonesson Halvårsrapport januari juni 2008

7 Koncernens balansräkning 30 JUNI 30 JUNI 31 DEC MKR TILLGÅNGAR Varumärken Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Andra fordringar Likvida medel Omsättningstillgångar Tillgångar EGET KAPITAL och skulder Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad förlust/balanserad vinst, inklusive periodens resultat och övriga reserver Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Avsättningar till pensioner Andra avsättningar och andra skulder Långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Andra skulder Kortfristiga skulder S k u l d e r Eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Midelfart Sonesson Halvårsrapport januari juni

8 Förändring i koncernens eget kapital 30 JUNI 30 JUNI 31 DEC MKR Ingående värde Förändring omräkningsreserv Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare Nyemission Förändring minoritetsintresse 0 0 Utgående värde Koncernens kassaflödesanalys APR JUNI APR JUNI JAN JUNI JAN JUNI JULI 2007 HELÅR MKR JUNI Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens segmentsredovisning, januari-juni OFÖRDELADE KONCERN- GEMENSAMMA INTÄKTER health care Personal Care OCH KOSTNADER KONCERNEN MKR Nettoomsättning Rörelsekostnader Rörelseresultat Avskrivningar i rörelseresultatet Rörelseresultat före avskrivningar Midelfart Sonesson Halvårsrapport januari juni 2008

9 Nyckeltal för koncernen APR JUNI APR JUNI JAN JUNI JAN JUNI JULI 2007 HELÅR MKR JUNI Bruttomarginal % 40,6 41,7 41,0 40,5 27,8 28,4 Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar % 6,1 0,9 7,2 2,6 0,8 1,1 Rörelsemarginal % 4,2 2,8 5,3 0,9 17,9 18,6 Vinstmarginal % 1,6 4,7 2,4 0,8 20,6 20,7 Genomsnittligt sysselsatt kapital Mkr Avkastning på sysselsatt kapital % 1,5 neg. 3,7 0,8 neg. neg. Avkastning på eget kapital % 0,8 neg. 3,0 neg. neg. neg. Nettoskuldsättning Mkr Skuldsättningsgrad ggr 1,2 0,8 1,2 0,8 1,2 1,3 Räntetäckningsgrad ggr 1,5 neg. 1,8 0,6 neg. neg. Soliditet % 33,9 42,2 33,9 42,2 33,9 32,5 Kvartalsdata för koncernen APR JUNI jan mars okt dec juli sept apr juni JAN MARS MKR Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Av- och nedskrivningar i rörelseresultatet Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Kassaflöde efter investeringsverksamheten Antal anställda, per balansdagen Midelfart Sonesson Halvårsrapport januari juni

10 Moderbolagets resultaträkning APR JUNI APR JUNI JAN JUNI JAN JUNI JULI 2007 HELÅR MKR JUNI Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 0 0 Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i dotterföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat 2 2 PERIODENS resultat Moderbolagets balansräkning 30 JUNI 30 JUNI 31 DEC MKR TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Uppskjutna skattefordringar Fordringar hos dotterföretag Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Fordringar hos dotterföretag Övriga fordringar Likvida medel Omsättningstillgångar Tillgångar EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Ansamlad förlust/balanserad vinst, inklusive periodens resultat och övriga reserver Eget kapital SKULDER Skulder till kreditinstitut Skulder till dotterföretag 8 8 Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till dotterföretag Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Eget kapital och skulder Midelfart Sonesson Halvårsrapport januari juni 2008

11 Bedömningar och uppskattningar Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Risker och osäkerhetsfaktorer Midelfart Sonesson-koncernen är i sin verksamhet utsatt för vissa operationella och finansiella risker som kan påverka resultaten i mindre eller större omfattning. De operationella riskerna hanteras av de operativa enheterna medan de finansiella riskerna hanteras av den centrala finansfunktionen i moderbolaget. En stor del av koncernens egenvårdsprodukter omfattas direkt eller indirekt av lagstiftning om läkemedel eller livsmedel. Förändringar i lagstiftning eller myndighetsbeslut kan utgöra en risk för koncernens möjlighet att marknadsföra och sälja en produkter eller produktgrupp. Vidare kan en avreglering av apoteksmonopolet få en väsentlig påverkan på verksamheten. Inom koncernen finns både egna varumärken och licensierade varumärken. Licensierade varumärken löper med långa avtal, där en risk finns vid avtalens utgång att de inte förnyas. Dessutom finns avtal, med kortare löptid, med internationella samarbetspartners för marknadsföring och distribution av produkter. Koncernens producerande verksamheter är beroende av fortlöpande leveranser av råvaror. Priser på råvaror kan flukuera mer eller mindre över tiden, vilket potentiellt kan påverka verksamheten negativt. Moderbolaget bedriver ingen operativ verksamhet, varför riskerna i bolaget är begränsade till valuta-, ränte- och likviditetsrisker. För en detaljerad redogörelse av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Vidare har rekommendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats. Denna halvårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting, samt i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL). Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) samt rekommendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. För detaljerad information om redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen för Midelfart Sonesson Halvårsrapport januari juni

12 För ytterligare information kontakta: Peter Åsberg, VD och koncernchef, , Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport januari september oktober Bokslutskommuniké 2008 Februari 2009 Kent Sandin, CFO, , Produktnyheter Flera produktnyheter till både hälsofackhandeln och apotek är lanseringsklara: SuperFruit och SuperGreen Internationellt sett är produktkategorin Antioxidanter den som har näst störst tillväxt efter Omega-3. MaxMedica lanserar två produktnyheter inom Naturliga Antioxidanter; SuperFruit innehållande naturliga extrakter från; tranbär, blåbär och granatäpple samt Supergreen som innehåller motsvarande men från; spenat, grönkål och broccoli. Produkterna lanseras i två försäljningskanaler. På Apoteket under varumärket Vitamax samt i hälsofackhandeln under varumärket MaxMedica. Max Medica Omega-3 Omega-3 är produktkategorin med den absolut största tillväxten! MidelfartSonesson har mycket god kunskap och en innovativ produktportfölj som vi nu utnyttjar effektivt över alla försäljningskanaler. Vi lanserar OmegaMax Hjärta som är en högkoncentrerad Omega-3 nu med extra tillsatt Q10. En unik kombination som är extra effektiv för alla som använder Omega-3 för att stärka hjärtat. Samt OmegaMax Forte som är den starkaste fiskoljan på marknaden med en 80% koncentration. Den lanseras endast i hälsofackhandeln i en första fas. Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning. Midelfart Sonesson AB (publ.), organisationsnummer Postadress: Box SE Malmö Telefon Fax: E-post:

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER TREDJE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 386 MSEK (276) RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 MSEK (-9) OCH RÖRELSERESULTAT -1 MSEK (-14) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Midsona AB Organisationsnummer: 556241-5322 Delårsrapport januari-mars JANUARI-MARS KVARVARANDE VERKSAMHETER (FÖRSTA KVARTALET) * Nettoomsättningen uppgick till 221 (262), en minskning med 16 procent.

Läs mer

Delårsrapport för Midelfart Sonesson

Delårsrapport för Midelfart Sonesson Delårsrapport för Midelfart Sonesson januari september 2008 TREDJE KVARTALET 2008 Nettoomsättning 342 Mkr (386) Rörelseresultat 8 Mkr ( 1) Resultat före skatt 2 Mkr ( 11) Periodens resultat 3 Mkr ( 10)

Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2012

Halvårsrapport januari-juni 2012 Midsona AB Organisationsnummer: 556241-5322 Halvårsrapport januari-juni APRIL-JUNI KVARVARANDE VERKSAMHETER (ANDRA KVARTALET) Nettoomsättningen uppgick till 210 (241), en minskning med 13 procent. för

Läs mer

Bokslutskommuniké för Midelfart Sonesson

Bokslutskommuniké för Midelfart Sonesson Bokslutskommuniké för Midelfart Sonesson januari december 2008 FJÄRDE KVARTALET 2008 Nettoomsättning 363 Mkr (403) Rörelseresultat 6 Mkr ( 315) Resultat före skatt 15 Mkr ( 325) Periodens resultat 5 Mkr

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2013

Halvårsrapport januari-juni 2013 Midsona AB Organisationsnummer: 556241-5322 Halvårsrapport januari-juni APRIL-JUNI KVARVARANDE VERKSAMHETER (ANDRA KVARTALET) Nettoomsättningen uppgick till 220 (210), en ökning med 5 %. Bruttomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Starkt rörelseresultat med förbättrad rörelsemarginal i det tredje kvartalet

Starkt rörelseresultat med förbättrad rörelsemarginal i det tredje kvartalet DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Starkt rörelseresultat med förbättrad rörelsemarginal i det tredje kvartalet JULI-SEPTEMBER (TREDJE KVARTALET) Nettoomsättningen uppgick till 228 (229). Bruttomarginalen

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Starkt resultat och kassaflöde under 2013

Starkt resultat och kassaflöde under 2013 Midsona AB Organisationsnummer: 556241-5322 Bokslutskommuniké Starkt resultat och kassaflöde under OKTOBER DECEMBER KVARVARANDE VERKSAMHETER (FJÄRDE KVARTALET) Nettoomsättningen uppgick till 225 (223),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 är en apotekskedja med frivilligt anslutna apotek, där varje apotek ägs av en egenföretagare. Närheten till den lokala marknaden speglar vår affärsidé och vårt

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Noterade på AktieTorget ONE Media Holding AB (publ) Delårsrapport juli-sept 2006 Företagsgruppen ONE har under första kvartalet 2006 (juli-september)

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Delårsrapport januari-september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Tredje kvartalet, koncernen Omsättningen för perioden uppgick till 6,6 MSEK (6,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Med anledning av de omfattande förändringarna i koncernstrukturen presenteras uppgifter rörande kvarvarande verksamhet exklusivt. Den efterföljande informationen avser

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad

Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Bokslutskommuniké MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Förvärvet av Mermaid A/S har gjort MultiQ till Nordeuropas största Digital Signage bolag men även gett temporärt högre kostnader.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501 Perioden juli-september Intäkterna uppgick till 134,5 MSEK (142,5), minskning med 5,6 % Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (11,1), rörelsemarginal 5,1 % (7,8 %) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2010

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2010 Utökat industrisortiment, ny distributör i Australien Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 36,9 (50,5) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -4,9 (-3,1) Resultatet

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer