Bokslutskommuniké för perioden 1 april mars 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för perioden 1 april mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet ökade med 32 % till 131 MSEK (99). Under fjärde kvartalet ökade resultatet till 40 MSEK (33). Rörelsemarginalen för helåret ökade till 6,0 % (5,0 %) och till 7,1 % (5,9 %) för kvartal fyra. Resultatet efter finansiella poster ökade till 121 MSEK (90) för räkenskapsåret och 37 MSEK (29) under kvartal fyra. Resultatet efter skatt ökade till 91 MSEK (65) för 2007/08. Resultatet per aktie ökade till 3,92 SEK (2,75). Avkastningen på eget kapital uppgick till 21 % (16 %) och soliditeten till 44 % (39). CAD Kompagniet A/S förvärvades under kvartalet med tillträde fr o m 1 april Styrelsen lämnar förslag om utdelning om 1,50 SEK (1,25) per aktie samt förslag om indragning samt återköp av aktier.

2 Året som gått Koncernchefens årliga kommentar Tre år av resultatförbättringar visar att vi hittat inriktningen och strategin för Lagercrantz. Stärkta av framgångarna bygger vi nu vidare med fortsatt fokus på marginaler och tillväxt, såväl organiskt som via förvärv. Året som gått Verksamhetsåret 2007/08 innebar ett tredje år med påtagligt förbättrade resultat. Resultatet efter finansiella poster ökade till 121 MSEK, att jämföra med 90 MSEK för året innan och 55 MSEK för två år sedan. Med årets sista kvartal har vi nu levererat 12 kvartal i följd med förbättrad intjäning jämfört med samma period året innan. Vinsten per aktie för verksamhetsåret ökade med 43 procent till 3,92 kronor (2,75). Koncernens ena finansiella mål om en resultattillväxt om minst 15 procent per år har därigenom överträffats under de senaste åren. För det andra finansiella målet, en avkastning på eget kapital om 25 %, uppvisades en tydlig positiv trend och vi nådde för helåret nivån 21 %. Här har vi således ännu en bit kvar men ökningen från 16 % föregående år visar att vi är på god väg att nå även detta mål. Divisionerna Speciellt glädjande är det att kunna konstatera att förbättringarna kommer från alla våra tre divisioner. Lagercrantz har idag tre jämnstora divisioner och ett 25-tal resultatenheter i 9 länder. Denna plattform har under året ytterligare förstärkts på flera sätt. Electronics uppvisar den kanske tydligaste resultatförbättringen. Rörelseresultatet ökade med 65 % till 38 MSEK och rörelsemarginalen steg från 3,1 % till 4,9 %. Orsakerna bedöms vara strategin med nischfokus och ökade förädlingsvärden. Inom divisionen satsar vi alltmer utpräglat på tillväxtområdena inbyggnadselektronik och industriell trådlös kommunikation. Detta har under året kommit till uttryck i tilläggsförvärv med inriktning mot IT och elektronik till sjukvården i Norge och satsningen i Polen med egna produkter och designtjänster. Mechatronics rörelseresultat ökade med 43 % till 50 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,3 % (6,5 %). Här har framförallt verksamheten inom Elpress som vi förvärvade i juni 2006 utvecklats väl. Nya positioner har inarbetats hos viktiga kunder och under året har vi etablerat bolaget på den kinesiska marknaden. Även våra danska och finska verksamheter inom specialanpassat kablage utvecklades väl. Communications ökade sitt rörelseresultat med 19 % till 51 MSEK med en något förbättrad rörelsemarginal till 6,5%. Inom divisionen uppvisar framför allt delområdet Access tydliga förbättringar. Förändringar med leverantörsbyten, bolagsomstrukturering i Sverige och nyförvärvade enheter (K&K i Finland och Direktronik i Sverige) ligger bakom förbättringarna. Inom delområdet Mjukvara fortsätter den fina omsättningstillväxten sedan tidigare. I divisionens tredje delområde Digital Bild/Teknisk säkerhet minskade dock resultatet under året och var årets besvikelse. Orsaken är att några större projekt inte utfallit som planerat och åtgärder för ökad kontroll och organisationsanpassningar har därför satts in. Förvärv Under året har vi också flyttat fram positionerna när det gäller företagsförvärv. Detta är en viktig del i vår tillväxtstrategi och under de senaste drygt två åren har Lagercrantz genomfört ett antal förvärv med gott resultat. Idéer kring förvärvsobjekt kommer ofta från våra dotterbolag och vi driver kontinuerligt en handfull processer i syfte att förvärva nya bolag. Vi går nu vidare med dessa ambitioner och har bl a under 2007/08 förstärkt den centrala organisationen med ytterligare förvärvskompetens. Målstyrning och decentralisering Sammantaget är jag övertygad om att vår organisationsmodell med tydlig målstyrning och decentralt beslutsfattande ger dessa goda resultat. Strategier utgår från varje resultatenhets lokala kund- och marknadsförutsättningar och genomförandet sker med stora påverkansmöjligheter från våra många engagerade ledare och medarbetare. Ett särskilt tack vill jag rikta till alla koncernens medarbetare för ett fantastiskt engagemang och många goda insatser under året! Framtid Den senaste tidens oro på de internationella finansmarknaderna har ökat osäkerheten kring utvecklingen av den europeiska industrikonjunkturen. Vi ser emellertid ännu inga påtagliga tecken på någon mera generell avmattning i efterfrågan. Vi arbetar därför fortsatt vidare med fokus att bygga starka marknadspositioner i nischer. Lagercrantz uppbyggda plattform med tre lönsamma divisioner, en väl fungerande strategi och spridning avseende affärsidéer, kundgrupper och marknader är en bra utgångspunkt för att hantera ett osäkert konjunkturläge. Stockholm den 13 maj 2008 Jörgen Wigh VD och koncernchef

3 Aktuell rapportperiod 1 april mars Omsättning per produktkategori Omsättning per land /08, 2007/08, Specialprodukter och system, 57% 2. Standardkomponenter, 9% 3. Egen produktion, 32% 4. Service och konsulting, 2% Sverige, 38% 2. Danmark, 33% 3. Norge, 9% 4. Finland, 10% 5. Tyskland, 5% 6. Övriga, 5% Lagercrantz är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och har ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Nettoomsättning och resultat Lagercrantz nettoomsättning för räkenskapsåret 2007/08 (1 april mars 2008) ökade med 10 % till MSEK (1 974). Omsättningsökningen för jämförbara enheter uppgick till cirka 4 %. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 1 % till 562 MSEK (557). Den lägre omsättningstillväxten under sista kvartalet beror framför allt på en något lägre omsättning i division Electronics som följd av förändring av produktutbud samt färre försäljningsdagar. Orderingången utvecklades positivt under året jämfört med året innan. Rörelsemarginalen fortsatte att stärkas, till 7,1 % (5,9 %) under det fjärde kvartalet. För räkenskapsåret uppgick rörelsemarginalen till 6,0 %. Rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (33) under kvartal fyra, motsvarande en ökning om 21 %. I resultatet ingår resultat från poster av engångskaraktär om netto 1 MSEK. Rörelseresultatet för helåret ökade med 32 % till 131 MSEK (99). I resultatet ligger en positiv påverkan med totalt cirka 4 MSEK från poster av engångskaraktär jämfört med cirka 5 MSEK föregående år. Rensat för poster av engångskaraktär ökade resultatet under räkenskapsåret med 35 %. Resultatet efter finansnetto uppgick till 121 MSEK (90) under perioden och 37 MSEK (29) under kvartal fyra. Resultatförbättringen under fjärde kvartalet innebär det tolfte kvartalet i rad med förbättrat resultat i förhållande till motsvarande kvartal året innan. Förändrade valutakurser påverkade koncernens resultat med cirka -2 MSEK (1) under räkenskapsåret. Resultatet per aktie ökade till 3,92 SEK (2,75). Lönsamhet, Finansiell ställning & investeringar Avkastningen på sysselsatt kapital för räkenskapsåret uppgick till 21 % att jämföra med 18 % för föregående år. Även avkastningen på eget kapital har stärkts, till 21 % mot 16 % föregående år. Koncernen uppvisade en finansiell nettoskuld vid periodens slut om 93 MSEK, att jämföra med 161 MSEK vid räkenskapsårets ingång. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 120 MSEK (76) under räkenskapsåret och under kvartal fyra till 82 MSEK (69). Såväl resultat som rörelsekapitalförbättringar har bidragit till det starkare kassaflödet. Investeringar i anläggningstillgångar har uppgått till brutto 25 MSEK (34) medan fastighetsförsäljningar har påverkat kassaflödet positivt med 70 MSEK (25) under året. Återköp av egna aktier har genomförts för cirka 37 MSEK och utdelning lämnats med 30 MSEK. Inga aktier återköptes under kvartal fyra. Totalt har aktier återköpts under 2007/08. Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 20,40 SEK, att jämföra med 18,20 SEK vid räkenskapsårets ingång. Soliditeten vid periodens slut uppgick till 44 % jämfört med 39 % vid räkenskapsårets ingång. Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % MSEK 2007/ / / / / /07 Electronics ,9 3,1 Mechatronics ,3 6,5 Communications ,5 6,3 Moderbolaget/koncernposter KONCERNEN TOTALT ,0 5,0

4 Aktuell rapportperiod 1 april mars 2008 Nettoomsättning och resultat per Division Electronics Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 195 MSEK (207). Omsättningen ökade inom områden med högre marginaler medan däremot omsättningen från standardkomponenter minskade. Under kvartalet innebar detta en samlad minskning av divisionens omsättning. Rörelseresultatet ökade till 13 MSEK (9), motsvarande en marginal om 6,7 % (4,3 %). Förbättringen är hänförlig till främst verksamheterna i Danmark och Norge där resultatförstärkande åtgärder haft effekt. Inom divisionen ses också i övrigt positiva effekter av arbetet med att förändra och utveckla sortimentet mot ökad värdeaddering. Som ett led i detta etablerades ett bolag i Polen under kvartalet som erbjuder egna produkter och designtjänster. Moderbolaget och övriga koncernposter Moderbolagets interna nettoomsättning för året uppgick till 26 MSEK (24) och resultatet efter finansnetto till 32 MSEK (13). I resultatet ingår kursjusteringar på koncernintern utlåning om - 1 MSEK (-1) och nedskrivning av aktier i dotterbolag med 30 MSEK (0) med anledning av lämnade utdelningar från dotterbolag om 81 MSEK (32). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till netto 0 MSEK (0). Moderbolaget har en beviljad checkkredit om 250 MSEK. Av denna har 19 MSEK utnyttjats mot 89 MSEK vid ingången av räkenskapsåret. Därutöver har moderbolaget en långfristig förvärvskredit om 78 MSEK. Under föregående år räntesäkrades 100 MSEK av koncernens upplåning över en bindningstid om 5 år. I övrigt finns likvida medel om 0 MSEK mot 1 MSEK vid ingången av räkenskapsåret. Mechatronics Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 157 MSEK (154). Omsättningen stärktes följd av att efterfrågan inom divisionens handelsverksamhet ökade något mot tidigare och ett fortsatt gynnsamt marknadsläge för de tillverkande enheterna. Rörelseresultatet under kvartalet ökade till 15 MSEK (11), motsvarande en rörelsemarginal om 9,6 % (7,1 %). Resultatförbättringen beror på ett gynnsamt kapacitetsutnyttjande i divisionens tillverkande enheter samt att åtgärder för bättre marginaler haft effekt. Communications Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade till 210 MSEK (196). Ökningen kommer från förvärvade verksamheter samt från ökad omsättning inom divisionens mjukvaruverksamhet. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 14 MSEK (14), motsvarande en rörelsemarginal om 6,7 % (7,1 %). Resultatet har påverkats positivt av förvärvade verksamheter samt av ett förbättrat resultat inom divisionens accessområde. Divisionens område digital bild / teknisk säkerhet uppvisade ett sämre resultat än jämförelseåret. Åtgärder har därför satts in för att vända utvecklingen. 4

5 Finansiell utveckling i sammandrag NETTOOMSÄTTNING kvartalsuppgifter 2007/ /07 MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Electronics Mechatronics Communications Moderbolaget/koncernposter KONCERNEN TOTALT RÖRELSERESULTAT kvartalsuppgifter 2007/ /07 MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Electronics Mechatronics Communications Moderbolaget/koncernposter KONCERNEN TOTALT KONCERNENS RESULTATRÄKNING 3 mån 3 mån Räkenskapsår Räkenskapsår MSEK jan-mar 2008 jan-mar / /07 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forskning- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT (varav avskrivningar) (-6) (-5) (-23) (-21) Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatter PERIODENS RESULTAT Resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Periodens resultat Resultat per aktie, SEK 1,34 0,89 3,92 2,75 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,34 0,89 3,92 2,75 Vägt antal aktier efter återköp ( 000) Vägt antal aktier efter återköp justerat för utspädning ( 000) Antal utestående aktier vid periodens slut ( 000) Med hänsyn till lösenkursen på utestående köpoptioner (36,00 SEK samt 44,40 SEK) och genomsnittlig aktiekurs (33,40 SEK) under den del av den senaste tolvmånadersperioden då optionsprogrammet var utestående förelåg ingen utspädningseffekt för den senaste tolvmånadersperioden. E j heller för senaste kvartalet förelåg någon utspädningseffekt då genomsnittlig aktiekurs (27,70 SEK) var lägre än lösenkurs. 5

6 Finansiell utveckling i sammandrag KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital hänförligt till minoriteten - 0 Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Räntebärande tillgångar Räntebärande skulder KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 3 mån 3 mån Räkenskapsår Räkenskapsår MSEK jan - mar 2008 jan-mar / /07 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för betald skatt, poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i verksamheter Investeringar i övriga anläggningstillgångar netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning & återköp av egna aktier Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MSEK apr mar 2007/08 apr mar 2006/07 Belopp vid periodens ingång Återköp av egna aktier Utdelning Förändring omräkningsreserv 3-2 Förändring av säkringsreserv 0 - Periodens resultat Belopp vid periodens utgång

7 Finansiell utveckling i sammandrag NYCKELTAL Räkenskapsår 2007/ / / / /04 Omsättningsförändring % 10,0 22,8 5,9-3,2 7,2 Rörelsemarginal % 6,0 5,0 3,5 0,3 1,7 Vinstmarginal % 5,6 4,6 3,4-0,1 1,5 Soliditet % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Skuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 Räntetäckningsgrad, ggr Netto räntebärande skulder (+) / fordran (-), MSEK Antal anställda periodens slut Omsättning utanför Sverige, MSEK Data per aktie Antal aktier vid periodens slut efter återköp ( 000) Vägt antal antal aktier efter återköp ( 000) Vägt antal antal aktier efter återköp & utspädning ( 000) Rörelseresultat per aktie, SEK 5,64 4,18 2,38 0,17 1,09 Resultat per aktie, SEK 3,92 2,75 1,63 0,21 0,57 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,92 2,75 1,63 0,21 0,57 Kassaflöde per aktie, SEK -0,60 1,69-1,00-2,45 1,21 Eget kapital per aktie, SEK 20,40 18,20 16,60 15,50 16,70 Senaste betalkurs per aktie, SEK 28,80 33,50 30,10 19,50 22,60 Definitioner återfinns i den senaste årsredovisningen på sidan 25. År 2004/05 och framåt är redovisade enligt IFRS. Tidigare år är ej omräknade. Moderbolagets RESULTATRÄKNING 3 mån 3 mån Räkenskapsår Räkenskapsår MSEK jan-mar 2008 jan-mar / /07 Nettoomsättning Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatter PERIODENS RESULTAT Moderbolagets BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 1 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

8 Övrig information Redovisningsprinciper och kommentarer Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. De redovisningsprinciper som tillämpas är de som framgår av årsredovisningen 2006/07. Medarbetare Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare inom koncernen till 763, vilket kan jämföras med 751 vid periodens ingång. Ökningen förklaras av förvärvad verksamhet. Aktiefördelning och återköp Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 48,8 MSEK. Fördelningen på aktieslag är följande: Aktieslag Utestående aktier A-aktier B-aktier Återköpta B-aktier Totalt Lagercrantz äger aktier av serie B, vilket motsvarar 7,9 % av antalet aktier och 5,6 % av röstetalet i Lagercrantz. Under året har aktier förvärvats för totalt cirka 37 MSEK. Inga aktier återköptes under kvartal fyra. Av återköpta aktier är aktier avsedda att fullgöra bolagets åtagande i utestående optionsprogram (tilldelning 2006 och 2007) där lösenkursen uppgår till 36,00 SEK respektive 44,40 SEK per köpoption. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 28,25 SEK per aktie. Kvotvärdet per aktie uppgår till 2 SEK. Företagsförvärv Under året förvärvad verksamhet har påverkat nettoomsättning och resultat före skatt med cirka 55 MSEK respektive 6 MSEK. I mars 2008 förvärvades det danska företaget CAD Kompagniet. Tillträde var den 1 april 2008 (se nedan). händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse för Lagercrantz är konjunkturläget, strukturförändringar på marknaden, leverantörs- och kundberoende, konkurrenssituationen samt valutakursutvecklingen. Då inga väsentliga förändringar skett under perioden avseende risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisning 2006/07 för ytterligare detaljer. Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. Transaktioner med närstående Transaktioner mellan Lagercrantz och närstående som väsentligen påverkat ställning och resultat har inte ägt rum. Händelser efter balansdagen CAD Kompagniet A/S förvärvades med tillträde fr o m 1 april Bolaget bedriver konsultverksamhet inom CAD-området (computer-aided design) och kommer att samverka med den mjukvaruverksamhet inom detta område som finns i division Communications. CAD Kompagniet omsatte under 2007 knappt 30 MDKK med god lönsamhet. Årsstämma 2008 Årsstämma 2008 avseende räkenskapsåret 2007/08 kommer att hållas den 1 september 2008, klockan i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Information kring stämman kommer att tillsändas aktieägare samt hållas tillgänglig på bolagets hemsida: Årsredovisningen beräknas offentliggöras i slutet av juni 2008 och kommer att distribueras till aktieägare via post samt hållas tillgänglig på hemsidan. Risker och osäkerhetsfaktorer Lagercrantz resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som bolaget styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka 8

9 Övrig information Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK (1,25). Utdelningen motsvarar totalt 34 MSEK (30). Indragning och återköp av aktier Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om indragning av återköpta aktier av serie B upp till ett antal som motsvarar det överskjutande antalet aktier som ej krävs för att täcka bolagets åtagande i optionsprogram. Styrelsen föreslår årsstämman att förnya styrelsens mandat att återköpa egna aktier. Förslaget omfattar mandat för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall ske över börsen. Styrelsens mandat föreslås även omfatta möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv samt för att täcka bolagets åtagande i incitamentsprogram. Stockholm den 13 maj 2008 Jörgen Wigh Verkställande direktör GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av tolvmånadersperioden i Bokslutskommunikén (delårsrapporten) för Lagercrantz Group AB per den 31 mars Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 13 maj 2008 KPMG Bohlins AB George Pettersson Auktoriserad revisor

10 Lagercrantz Group i korthet LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och har ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder el- och elektromekaniska komponenter samt produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring / teknisk säkerhet, accessprodukter och designmjukvara. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter cirka 2,2 miljarder kronor och har omkring 800 anställda. KALENDARIUM Årsredovisning för räkenskapsåret 2007/08 Omkring 30 juni 2008 Delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni augusti 2008 Årsstämma för 2007/08 1 september 2008 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (0) Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (0) LAGERCRANTZ GROUP AB (PUBL) Box 3508 Torsgatan 2, STOCKHOLM Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Org nr

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader)

Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader) 1 2 3 4 Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader) Nettoomsättningen för perioden ökade med 24% till 533 MSEK (431). Rörelseresultatet för första kvartalet 2007/08 ökade med 33% till 28 MSEK (21),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 7 maj 2013 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån)

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) Lagercrantz Group AB Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) 11 februari 2008 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vice VD, CFO Perioden april december 2007/08 (9 mån) Nettoomsättningen ökade 14 % till 1

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Nettoomsättningen för perioden. kvartalet, 1 juli 30 september 2005, uppgick

Nettoomsättningen för perioden. kvartalet, 1 juli 30 september 2005, uppgick Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 september 2005 (6 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 september 2005 (6 mån) uppgick till 772 MSEK (770). För det andra kvartalet, 1 juli 30 september

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88%

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88% Ticket Travel Group Delårsrapport januari september Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88 Januari September Försäljning 3 865,7 (2 565,5) MSEK, +51, i lokal valuta +53 Nettoomsättning 392,9 (243,6)

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet ökade till 13 MSEK (4). Resultatet efter skatt för perioden april

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet ökade till 13 MSEK (4). Resultatet efter skatt för perioden april Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 31 december 2005 (9 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 31 december 2005 (9 mån) ökade till 1 177 MSEK (1 157). Under det tredje kvartalet, 1 oktober 31

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16 - B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK på årsbasis och

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease

THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease År 1999 visar en förlust på ca 4 MSEK före skatt och ca 3 MSEK efter skatt. Den genomgripande omstruktureringen av koncernen har

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2008 Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Tredje kvartalet, 1 juli 30 september 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 7 procent till 704

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Noterade på AktieTorget ONE Media Holding AB (publ) Delårsrapport juli-sept 2006 Företagsgruppen ONE har under första kvartalet 2006 (juli-september)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

1 jan-30 juni 2006 2006-08-15

1 jan-30 juni 2006 2006-08-15 2006-08-15 XTRACOM AB (publ) 1 jan-30 juni 2006 Koncernen i sammandrag Omsättning: 6,45 MSEK Resultat före av- och nedskrivningar: +0,68 MSEK Resultat före skatt: +0,66 MSEK Nettoresultat: +0,58 MSEK Kassaflöde:

Läs mer