MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter 12 Aktien 16 Femårsöversikten 18 Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkningar 23 Balansräkningar 24 Förändringar i koncernens eget kapital 26 Förändringar i moderbolagets eget kapital 27 Kassaflödesanalys koncernen 28 Kassaflödesanalys moderbolaget 29 Noter 30 Förslag till vinstdisposition 52 Revisionsberättelse 53 Styrelse 54 Ledning 55 Definitioner 56 Kallelse till årsstämma 57 Aktieägarinformation 57 Koncernadresser 58 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I NORDISK UNION Wilh. Sonesson har sedan starten 1892 varit ett tongivande företag i det skånska näringslivet. Bolaget grundades av grosshandlare Wilhelm Sonesson och var ursprungligen ett grossist- och handelsföretag inom verkstadsindustrin. Ett stort antal stora industrier och nu verksamma börsbolag har sitt ursprung i Wilh. Sonessons verksamhet. Bolaget har under ett sekel bytt skepnad ett flertal gånger och noterades redan 1971 på Stockholms Fondbörs. Bolaget noterades åter på Stockholmsbörsen 1999 och har sedan 2001 haft en hälsoinriktning. Sedan 2005 har Wilh. Sonesson åter sitt säte i ursprungsstaden Malmö. Midelfart är ett välkänt norskt familjeföretag som grundades redan 1923 av Ole Midelfart. Företaget, med säte i Oslo, har ägts och letts av familjen Midelfart i fyra generationer och har en lång tradition och stor kunskap inom hälsa, skönhet och välbefinnande. Wilh. Sonesson förvärvade Midelfart i slutet av december Sedan 2007 har Wilh. Sonesson namnändrat till Midelfart Sonesson AB (publ). I samband med namnbytet har bolaget en ny logotyp. Två blå stiliserade delfiner bildar ett M som symboliserar att sätta nya och utmanande mål. Delfinen är vald som symbol för att den är nyfiken, snabb, intelligent, handlingskraftig och lekfull och söker snabbt efter nya möjligheter.

3 2006 I KORTHET Förvärv av norska örtmedicinföretaget Promed Pharma. Kontrakt med svenska och norska apotek om egenutvecklade kosttillskott under varumärket Vitamax och Midelfarts varumärke Prevent. Förvärv av medicintekniska företaget Miwana, som tillverkar och marknadsför saltlösningsprodukterna Renässans och Drop-It. Distributionsavtal med tyska SALUS-Haus avseende marknadsföring, försäljning och distribution av produkter på den svenska marknaden. Distributionsavtal med Cederroth för exklusiv fullsortimentsdistribution till den svenska hälsofackhandeln. Förvärv av norska Midelfart och beslut om nyemission om 231 Mkr, nyemitterade B-aktier till en teckningskurs om 13 SEK. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för år Nettoomsättningen minskade till (1 289) Mkr. Rörelseresultat före avskrivningar 5 (75) Mkr 1). Resultat efter finansnetto 42 (40) Mkr 1). Resultat per aktie 0,93 (1,10) SEK 1). 1) Poster av engångskaraktär belastade resultatet med 46 (26) Mkr, se förvaltningsberättelsen, sidan 19. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Nyemission slutförd i februari med anledning av förvärvet av Midelfart. Nyemissionen fulltecknades. Namnändring till firmanamnet Midelfart Sonesson AB (publ) är genomförd och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap under benämningen MSON A och MSON B. I mars 2007, med tillträde den 2 april, förvärvades Vitalas International AB, abonnemangsförsäljning av hälsoprodukter I KORTHET 3

4 VD HAR ORDET 2006 ETT STORT INVESTERINGSÅR Vi har länge haft ambitionen att öka vår närvaro på den nordiska marknaden utanför Sverige och även att stärka oss sortimentsmässigt. Konsumenterna i Norden, precis som i övriga Europa, visar ett allt större intresse för sin hälsa och sitt välbefinnande. Det är därför glädjande att konstatera att vi genom förvärvet av norska Midelfart tagit ett stort steg i linje med vår strategi. Vi har genom förvärvet ökat vår omsättning med 50 procent så att den inom kort når två miljarder SEK på årsbasis. Geografiskt har vi fått två hemmamarknader i både Sverige och Norge. Dessutom utvecklas vår finska verksamhet bra. Produktmässigt innebär förvärvet av Midelfart att vi stärker vår portfölj med ett antal egna varumärken, men även med licensavtal med kända internationella tillverkare. Genom förvärvet tillförs koncernen kompetens inom hygien- och skönhetsområdet, vilket vi kommer att ha stor glädje av i fortsättningen då detta är ett produktområde med stark och stabil tillväxt. Av de 600 Mkr som Midelfart omsätter, så utgör Personal Care, det vill säga hygien och skönhet, cirka två tredjedelar och Health Care cirka en tredjedel. Tidigare under 2006 förvärvade vi det Gällivarebaserade bolaget Miwana AB, som innebar att koncernen tillfördes ytterligare medicinteknisk kompetens med produkter och starka varumärken, näsdroppar och nässprayer under varumärkena Renässans och Miwana. Företaget har idag en stark position på apoteken i Sverige, Norge och Danmark och har ambitioner att utveckla sortimentet ytterligare. Det sker genom samarbete med öron-, näs- och halsläkare. Slutligen förvärvade vi helt nyligen, med tillträde 2 april 2007, det Malmöbaserade bolaget Vitalas International AB. Vitalas är en konkurrent till vårt eget Naturpost och säljer alltså hälsoprodukter under eget varumärke på abonnemang. Vitalas är längre komna än Naturpost vad gäller rekrytering av nya medlemmar/abonnenter via Internet. Vi kommer under året att slå samman organisationerna Vitalas och Naturpost. VÅRA PRODUKTER Våra Personal Care produkter, som främst säljs i Norge, grundar sig oftast på licensavtal med internationella huvudmän. Johnson & Johnson, Reckitt Benckiser och Revlon är namn på några av våra kända samarbetspartners. För många utomnordiska produktbolag är det attraktivt att ha en enda marknadsföringspartner för Norden. Där är vi nu ett slagkraftigt alternativ med så kallad flerkanalsdistribution i tre länder. Våra Health Care produkter är till största delen egna produkter, men även här kompletterar vi vår portfölj med licensavtal. Vid årsskiftet 2006/2007 övertog vi till exempel tyska SALUS-Haus produkterna på licensbasis på den svenska marknaden, vilket stärkte oss både i hälsofackhandel och dagligvaruhandel. VI HAR FLERKANALDISTRIBUTION Vi har idag specialiserade marknadsorganisationer som är anpassade till de olika distributionskanalernas krav och möjligheter. Dagligvaruhandel, parfymerier, hälsobutiker och apotek har samtliga ett stort intresse för hälsa och välbefinnande. De har emellertid också stora olikheter, vilket kräver att vi är organiserade på ett sätt som underlättar för våra kunder att göra affärer med oss. VÅR LÖNSAMHET Vår lönsamhet under 2006 stördes av stora engångsavsättningar i ett av våra dotterbolag, Vitamex. Felaktigheter begångna av tidigare dotterbolagsledning har konstaterats avseende bland annat varulager, kundförluster och leverantörsfakturor. Felen berör egentligen tidigare år, men större delen av kostnaden har belastat Se förvaltningsberättelsen sid 19. Vår målsättning vad gäller rörelsemarginal på EBITDA-nivå är 8 procent med nuvarande sammansättning av verksamheter, där grossiströrelsen HKC Egenvård representerar cirka 20 procent av den totala omsättningen. NORDISKT SAMARBETE Under 2007 kommer ett intensivt arbete i ett stort antal projektgrupper att göras. Grupperna arbetar främst med att integrera organisationerna och realisera synergierna inom Midelfart Sonesson. En rad möjligheter har öppnat sig i och med Midelfart-förvärvet. Jag vill tacka aktieägarna som möjliggjorde de stora investeringarna under Jag är säker på att det kommer att visa sig vara strategiska och riktiga beslut. Med den kompetens och entusiasm som vår nordiska koncern besitter, har vi nu alla förutsättningar att lyckas bli en stark och uthållig spelare inom nordisk hälsa och välbefinnande. Malmö i april 2007 Lennart Nylander VD och koncernchef 4 VD HAR ORD

5 VD HAR ORD 5

6 MIDELFART SONESSON I KORTHET AFFÄRSIDÉ Midelfart Sonesson är ett produktbolag inom hälsa, skönhet, och hygien som utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter för hälsa och välbefinnande. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för daglivaruhandel, apotek och hälsofackhandel. STRATEGIER Öka samarbetet mellan koncernbolagen för att ytterligare stärka den operativa lönsamheten Utveckla nya produkter och etablera allianser med internationella samarbetspartners Strategiska förvärv av företag och innovativa produkter. FINANSIELLA MÅL Midelfart Sonessons grundläggande finansiella mål är att skapa långsiktig hög värdetillväxt för aktieägarna. Midelfart Sonesson skall växa organiskt mer än den nordiska marknaden, dvs mer än 3 4 procent årligen. Midelfart Sonesson skall ha en rörelsemarginal (EBITDA) på 8 procent med nuvarande sammansättning av verksamheten. Midelfart Sonesson har som mål att ha en soliditet om cirka 30 procent. Midelfart Sonessons skall genom kvalitativ information till aktieägare, investorer, medarbetare och intressenter ge en korrekt och tillförlitlig bild av koncernen för att skapa förutsättningar för en objektiv värdering som återger Midelfart Sonessons verksamhet. 6 MIDELFART SONESSON I KORTHET

7 Produktionsenheter Gällivare: Miwana utvecklar och tillverkar näsdroppar och nässprayer. Mest kända varumärke är Renässans. Norrköping: Vitamex utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av tabletter, brustabletter och kapslar som kosttillskott och naturläkemedel. Mest kända varumärke ärvitamax. Malmö: Bioglan utvecklar och tillverkar dermatologiska läkemedel som krämer, salvor och geler. Mest kända varumärken är Microcid/ Crystacide. Odense: Australian Bodycare utvecklar och tillverkar hudvårdsprodukter baserade på Tea Tree Oil. Sälj- & Marknadsförings enheter Oslo: Midelfart Sonesson AS marknadsför hälso-, hygien- och skönhetsprodukter genom dagligvaruhandel, parfymerier, hälsobutiker och apotek. Salo: MaxMedica Oy marknadsför hälsoprodukter genom dagligvaruhandel, hälsobutiker och apotek. Stockholm: Friggs AB marknadsför hälso- och hygienprodukter genom dagligvaruhandeln. Norrköping/Malmö: Naturpost och Vitalas marknadsför hälsoprodukter i abonnemangsform. Malmö: MaxMedica AB marknadsför hälsoprodukter genom hälsobutiker och apotek Distributionsenheter Drammen: Centrallager för Midelfart Sonesson AS. Malmö: HKC Egenvård är den största grossisten för Sveriges hälsofackhandel. MIDELFART SONESSON I KORTHET 7

8 KONCERNSTRUKTUR Midelfart Sonesson är idag ett av ledande företagen inom hälsa, skönhet och hygien på den nordiska marknaden. Midelfart Sonessons verksamhet är organiserad i två affärsområden Nordic Market & Distribution och International & Manufacturing. Nordic Market & Distribution I Nordic Market ingår de tre nordiska marknadsbolagen; Friggs, med fokus på dagligvaruhandeln i Sverige, Finland och Norge; MaxMedica, marknadsför och säljer naturläkemedel, kosttillskott och hudvårdsprodukter i hälsofackhandel och på apotek i Norden; Naturpost som säljer kosttillskott via direktförsäljning i Norden och Holland. Sedan 2006 ingår även nyförvärvet Midelfart i affärsområdet. Friggs Dagligvaruhandelns starkaste varumärke inom hälsa. Friggs erbjuder ett brett sortiment av hälsosamma livsmedel och naturläkemedel som skall hjälper konsumenten att öka välbefinnandet i sitt dagliga liv. Friggs är en ledande leverantör inom hälsosamma livsmedel, kosttillskott och naturläkemedel. Friggs produkter, som alla marknadsförs under eget varumärke, säljs i dagligvaruhandeln i Sverige, Finland och Norge. Dagligvaruhandeln utgör idag en betydande andel av Midelfart Sonessons marknad och denna andel förväntas öka i snabb takt de närmaste åren. I Friggs sortiment ingår bland annat hälsosamma livsmedel som riskakor, multikakor, teer, juicer och linser. MaxMedica Ledande produktleverantör till hälsofackhandeln och apotek. MaxMedica är ett marknadsbolag som idag marknadsför både produkter på apotek och i hälsofackhandeln och som har några av branschens mest etablerade och välkända märken som exempelvis Salus Blutsaft, Esberitox, Remifemin och MyggA. Dessutom ingår ett produktsortiment av innovativa produkter baserat på en ny teknologi, BEE, Bio Enhanced Extraction Technology, som möjliggör mer snabbverkande produkter, som exempelvis C24 och Reductol, som idag finns försäljning på marknader även utanför Norden. Vitalas/Naturpost Hälsa på abonnemang. Naturpost är norra Europas största abonnemangsföretag inom hälsa och når nya kunder genom direktreklam och Internet. Naturpost erbjuder ett effektivt och bekvämt sätt att beställa och abonnera på hälsoprodukter. Företaget marknadsför sig genom direktreklam, telefonförsäljning och sin webbplats. Efter beställning skickas produkterna direkt hem till kunden. Genom en ny interaktiv webbplats, nya produkter och konsumentanpassade förpackningar attraherar Naturpost nya målgrupper och kunder som prioriterar bekvämlighet och enkelhet. Sedan 2006 finns även Naturpost i Polen och Holland. Med tillträde den 2 april 2007 förvärvades det Malmöbaserade bolaget Vitalas International AB, en konkurrent till Naturpost. Under året kommer organisationerna Vitalas och Naturpost att slås samman. Miwana Marknadsledande på apotek för saltlösningsprodukter. Miwana är ett medicin tekniskt företag i Gällivare som utvecklar, producerar och marknadsför näs- och ögonprodukter under varumärkena Renässans och Drop-it. Renässans innehåller en fysiologisk saltlösning, som effektiviserar näsans naturliga reningsfunktion, och som är helt ofarlig för användning under längre tid. Renässans finns som näsdroppar, nässpray och näsdusch och säljs på apotek i Norden. 8 KONCERNSTRUKTUR

9 Drop-it är en praktisk och hygieniskt förpackad saltlösning för ögon och linser. Lösningen är steril och innehåller inga konserveringsmedel eller ämnen som är skadliga för ögat. Midelfart Sonesson Norges ledande produktbolag inom hälsa, skönhet och välbefinnande. Midelfart är sedan generationer ett av Norges mest kända företag och den ledande leverantören av produkter för hälsa, skönhet och välbefinnande i alla försäljningskanaler. Midelfart distribuerar och marknadsför starka varumärken från ett antal internationella och norska samarbetspartner. Midelfart äger också egna varumärken som bland annat XL 1, Triomega, Prevent Herbal Essence och Catzy. Bland de externa märkena återfinnns John Frieda, Piz Buin, Clearasil, Revlon och Finish. Distribution Affärsområdet utgörs av koncernens distributionsföretag HKC Egenvård som erbjuder logistiklösningar för hälsoprodukter till hälsofackhandel och dagligvaruhandel. HKC Egenvård Ledande fullsortimentsgrossist på den svenska hälsomarknaden. HKC Egenvård är Midelfart Sonessons distributionsföretag och erbjuder ett brett sortiment av hälsoprodukter med några av branschens starkaste varumärken. Idag samarbetar HKC Egenvård med drygt 500 kunder, främst detaljister inom hälsofackhandeln, och 200 leverantörer. Som fullsortimentsgrossist förenklar HKC Egenvård hantering för butikerna genom att erbjuda en beställning, en leverans och en faktura. International & Manufacturing I International & Manufacturing ingår Vitamex, koncernens nav för produktion och export av naturläkemedel och kosttillskott och Bioglan, som utvecklar och tillverkar dermatologiska läkemedel. I Bioglan ingår även Australian Bodycare som tillverkar och marknadsför, via MaxMedica och direktförsäljning på Internet, hudvårdsprodukter i eget varumärke. Vitamex Nordens största inom tillverkning av kosttillskott och naturläkemedel. Vitamex är Midelfart Sonessons största tillverkningsenhet. Vitamex består idag av två integrerade delar; dels Manufacturing, tillverkning, dels avdelningen för exportförsäljning, International Sales. Vitamex tillverkar huvudparten av de koncerninterna kunderna Friggs och Naturpost sortiment vad avser kosttillskott och naturläkemedel. Vitamex har även välkända internationella kunder. Bioglan Medicinsk hudvård. Bioglan utvecklar, tillverkar och exporterar läkemedel och hudvårdsprodukter främst inom medical skin care. Företaget är specialiserat på produktion av dermatologiska läkemedel som salvor, krämer och geler under egna varumärken. Microcid/Crystacide, en antibakteriell kräm för behandling av impetigo, och Micanol, för behandling av psoriasis, är två exempel. Bioglans produkter säljs främst på apotek i Norden och Europa. Australian Body Care är en hud- och hårvårdsserie som är baserad på Tea Tree-olja, en olja med antispetiska egenskaper som är bra för problemhud. KONCERNSTRUKTUR Våra kunder Friggs MaxMedica Vitalas/Naturpost Vitamex Bioglan HKC Egenvård Miwana Midelfart Sonesson AS Norge Midelfart Sonesson AB Våra aktieägare MIDELFART SONESSON I KORTHET 9

10 Fakta om Midelfart Historik Företaget grundades 1923 av Ole Midelfart och har letts av familjen Midelfart i fyra generationer. Verksamhet Midelfart är Norges ledande leverantör av hälso-, skönhets- och välbefinnande produkter till dagligvaruhandel, apotek, parfymerier och hälsokostbutiker. Midelfart distribuerar och marknadsför starka varumärken från ett antal internationella och norska samarbetspartners. Midelfart äger också egna varumärken som exempelvis XL-I, Triomega, Prevent, Sano, Herbal Essence och Catzy. Företaget har dessutom långa distributionsavtal med ett antal så kallade principaler, samarbetspartners, som exempelvis Johnson & Johnson, P&G, Reckitt Benckiser och Revlon. Finansiell information Historiskt sett har Midelfarts omsättning fördubblats sedan Omsättningen 2006 uppgick till cirka 600 Mkr. Ett ökat fokus har skett på utveckling av egna varumärken och på uppbyggandet av en hälsodivision. Organisation Midelfart är organiserat i två marknadsdivisioner: Hälsofackhandel/Apotek som representerar cirka 25 procent av omsättningen. Dagligvaruhandel och parfymerier som representerar cirka 75 procent av omsättningen. Midelfart har cirka 110 medarbetare i Norge, huvudsakligen inom marknadsföring och försäljning, med huvudkontor i Skøyen. 10 FAKTA OM MIDELFART

11 FÖRVÄRVET AV MIDELFART I KORTHET Att skapa Nordens ledande företag inom hälsa och välbefinnande. Förvärvet av Midelfart möjliggör Midelfart Sonessons ambition att vara den ledande inom skönhet, hälsa och hygien på den nordiska marknaden. Genom förvärvet sker en konsolidering i branschen av två av Nordens största aktörer på marknaden. Koncernen ökar i storlek och stabilitet och blir ledande på såväl den norska som svenska marknaden, och fortsatt starkt på den finska marknaden. Midelfart Sonesson ser följande industriella synergier: Genom förvärvet ökar koncernens styrka gentemot såväl leverantörer som detaljhandelskedjor. Förvärvet ökar dessutom möjligheten till korsförsäljning av de koncerninterna produkterna med högre marginaler och integrerad produktutveckling. Som exempel kan nämnas lanseringen av Friggs i den norska dagligvaruhandeln. En ledande nordisk aktör medför större intresse från internationella huvudmän. För internationella partners kan koncernen erbjuda ett heltäckande nordiskt partnerskap. Samordning och effektivisering av produktutveckling och produktion. Ett flertal av koncernens olika varumärken inom kosttillskott och naturläkemedel tillverkas redan på Vitamex. Nya produkter kan lättare tas fram till olika marknader. Reducerade inköpskostnader på grund av ökade volymer. Koncernens storlek ger ökad möjlighet till bättre priser. Effektivisering av distribution Ökad samordning inom koncernen avseende fraktavtal och logistikfunktioner Midelfart Sonesson ser följande finansiella synergier: Omsättningen ökar och kommer att uppgå till cirka Mkr på årsbasis Resultat och kassaflöde ökar väsentligt Positiv effekt på vinsten per aktie Förvärvets finansiering: Wilh. Sonesson förvärvade samtliga aktier i Midelfart AS till en köpeskilling om 381 Mkr (inklusive förvärvskostnader). I syfte att finansiera förvärvet beslutade bolagsstämman i Wilh. Sonesson att genomföra en nyemission, 1:2, om 231 Mkr (innan emissionskostnader), dvs 17,8 miljoner B-aktier till en kurs om 13 SEK. Nyemissionen garanterades av huvudägarna och slutfördes i februari Nyemissionen fulltecknades. Celina Midelfart och Lennart Nylander informerar personalen om Wilh. Sonessons förvärv av Midelfart den 14 november 2006 FÖRVÄRVET AV MIDELFART I KORTHET 11

12 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER SVERIGE Den svenska marknadens storlek Midelfart Sonesson är verksam på den svenska marknaden för hälso produkter. Med hälsoprodukter avses kosttillskott, naturläkemedel, måltidsersättning, sportnutrition och hälsolivsmedel, exklusive receptfria läkemedel. Hälsoproduktsmarknaden omsatte uppskattningsvis Mkr i konsumentledet under 2006 (exklusive receptfria läkemedel som omsatte cirka Mkr). MARKNADENS TILLVÄXT Den svenska marknaden för hälsoprodukter har traditionellt visat upp en årlig tillväxt på 3 4 procent. Marknaden är trendkänslig, vilket innebär att framgångsrika produktintroduktioner kan leda till stora förändringar i tillväxt i olika segment, vilket även påverkar marknaden i stort. DISTRIBUTIONSKANALER Hälsoprodukter finns till försäljning i flera olika distributionskanaler, varav hälsofackhandeln är den största kanalen. Hälsofackhandeln utgörs av cirka 500 butiker där fackhandelskedjan Life är den enskilt största aktören med cirka 200 butiker. Av den totala distributionen av hälsoprodukter står hälsofackhandeln för cirka 38 procent. Den näst största kanalen är i dagsläget dagligvaruhandeln med cirka försäljningsställen som tillsammans representerar 33 procent av distributionen. Det statliga apoteket står för en distribution som motsvarar cirka 21 procent. Direktförsäljning, via abonnemang eller Internet, står uppskattningsvis för 8 procent av den totala distributionen. Det finns förväntningar på att det svenska apoteksmonopolet ska komma att avregleras. I dagsläget har Apoteket fortfarande monopol på försäljning av receptfria och receptbelagda läkemedel, trots att det inom EU är tillåtet med direktförsäljning av läkemedel via Internet. Regeringen har nyligen initerat en utredning i syfte att slutligt avveckla apoteksmono polet den 1 januari NORGE Den norska marknadens storlek Marknaden för hälsoprodukter i Norge uppskattas uppgå till MNOK. Under perioden har det i Norge skett en konsolidering av branschen vilket lett till ökad professionalism och kunskap. Dock är fortfarande marknaden relativt omogen och heterogen. Ett ökat antal butiker har organiserats i butikskedjor och i nuläget finns det tre större butikskedjor och en mindre. MARKNADSSTORLEK FÖR SKÖNHET OCH HYGIEN Midelfart-förvärvet innebar ett stort sortimenstillskott inom skönhet och hygien. Storleken på dessa marknader är inte inräknade i ovan tal, utan bedöms som avsevärt större. MARKNADENS TILLVÄXT Mellan 2000 och 2006 uppskattas den norska marknaden för hälso produkter ha vuxit med cirka 45 procent, vilket är betydligt mer än andra fack- och detaljhandelssegment. Orsaken till detta bedöms vara en ökad efterfrågan på hälsokost samt ett bredare produktutbud. Utökad marknadsföring och tillgänglighet har också påverkat utvecklingen positivt. Drivkraften bakom den ökade efterfrågan i Norge bedöms bero främst på att allt fler fokuserar på att förebygga sjukdomar samt att naturläkemedel och vitaminer har blivit accepterade som fullvärdiga egenvårdsprodukter. En bidragande faktor till utvecklingen är att de norska myndigheterna har genomfört flera olika kampanjer för att öka befolkningens hälsomedvetande. Diskussioner har även förts om att införa högre vårdavgifter för livsstils relaterade sjukdomar som till viss del kan avhjälpas med hjälp av naturläkemedel och vitaminer. DISTRIBUTIONSKANALER Hälsobutiker bedöms vara den viktigaste kanalen för försäljning av hälsokost i Norge. Försäljning i dagligvaruhandeln, apotek och över Internet bedöms motsvara ungefär lika stora andelar av den totala marknaden. I Norge är marknaden för receptfria läkemedel avreglerad. Försäljning i dagligvaruhandeln ökar och bedöms framöver att bli den viktigaste försäljningskanalen följt av näthandeln. För många mindre aktörer är lönsamheten låg och mycket tyder på en fortsatt konsolidering i marknaden. Det stora utbudet av likartade produkter talar också för en fortsatt konsolidering. De större aktörerna bedöms kunna dra nytta av konsolideringen eftersom de har storlek nog att förvärva samtidigt som det finns klara stordriftsfördelar. NORDEN Övriga nordiska marknader Den nordiska marknaden för hälsoprodukter omsätter årligen uppskattningsvis totalt 10 miljarder kronor i konsumentledet (exklusive receptfria läkemedel). DEMOGRAFISK UTVECKLING I NORDEN Hälsoprodukter används i stor utsträckning av personer över 45 år vilket medför att försäljningen är beroende av 12 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER

13 den demografiska utvecklingen i Norden. Medellivslängden i Norden har ökat signifikant under de senaste decennierna beroende av bland annat en positiv medicinsk utveckling och att människor lever mer hälso samt. Den ökade medellivslängden har lett till att befolkningsandelen över 45 år har ökat under de senaste decennierna. Detta skifte i demografi bedöms fortsätta framöver vilket kommer att gynna marknaden för hälsoprodukter. ANDRA AKTÖRER PÅ DEN NORDISKA HÄLSOMARKNADEN Marknaden för hälsoprodukter i Norden är starkt fragmenterad. Det finns både stora och små aktörer som konkurrerar med att erbjuda konsumenterna de mest attraktiva produkterna. Bland de större aktörerna återfinns bland annat det norska företaget Orkla, de danska Ferrosan och Dansk Droge (förvärvat av Orkla), det amerikanskägda Cederroth och svenska Recip. GLOBALT Stor internationell marknad Midelfart Sonesson har en stark position på den nordiska marknaden och har som mål att bli en stark internationell aktör. Den totala europeiska hälsoproduktmarknaden bedöms omsätta cirka 5,5 miljarder euro (2006) och växa med drygt 4 procent årligen. De nationella skillnaderna när det gäller traditioner och konsumtionsmönster innebär nya utvecklingsmöjligheter för Midelfart Sonesson på den internationella marknaden. Förbrukningen av exempelvis naturläkemedel per capita i Tyskland är fyra gånger så stor som motsvarande förbrukning i Sverige, medan den i Frankrike är ungefär tre gånger så stor. I Sverige äter knappt var fjärde person dagligen kosttillskott som vitaminer och mineraler medan mer än var tredje engelsman varje dag konsumerar kosttillskottsprodukter. I dessa länder finns en stor inhemsk konsumentmarknad som efterfrågar innovativa och högkvalitativa hälsoprodukter. Erfarenheter från andra aktörer har visat att etablering och lönsamhet kan uppnås på kort tid. Det finns på dessa marknader även stora möjligheter för introduktion av direktförsäljning av hälsoprodukter, vilket innebär nya affärsmöjligheter för Midelfart. Sonesson. KOSTENS BETYDELSE FÖR HÄLSAN Maten har en central betydelse i alla människors liv. Det handlar om ren överlevnad, rätt näring, njutning och smakupplevelser samt social samvaro. De flesta är idag medvetna om sambandet mellan mat, motion, sömn och välbefinnande. Både forskare och konsumenter är övertygade om att framtida hälsoproblem effektivt kan förebyggas med rätt kost. Flera vetenskapliga studier visar på att fiberrik kost bidrar till att skydda mot tjocktarmscancer, att äta fet fisk flera gånger i veckan kan bidra till skydd mot hjärt- och kärl sjukdomar och att reumatiker påverkas positivt av rätt sammansatt kost. Vid fel kost uppstår en mängd hälsoproblem. Bristsjukdomar som järnbrist och osteoporos kan uppstå vid undernäring. Även överkonsumtion kan försämra hälsan. Ett stort intag av socker påverkar vår hälsa och diabetes blir allt vanligare. Den utbredda fetman i samhället är ett tydligt tecken på fel sammansatt kost. Många är felnärda trots överproduktion av livsmedel i västvärlden. De internationella trenderna visar att fler och fler konsumenter just är intresserade av kostens preventiva aspekter för att bibehålla hälsan och för att undvika medicinsk behandling. Det har ur detta intresse uppstått forskning och en mängd olika begrepp för att beskriva mat med hälsoeffekter, så kallade hälsosamma livsmedel. Den integrerade hälsomarknaden i fram tiden finns i gränslandet mellan läkemedel och livsmedel. Midelfart Sonesson bedömer att intresset för kosten som förebyggande av medicinska problem kommer att öka stort under de närmaste åren. Det medför även att konsumenterna efterfrågar nya produkter. Internationellt sett har denna marknad visat stor tillväxt då den attraherar individen att äta mer hälsosamt för att öka det personliga välbefinnandet och få ett bättre liv. Trenden är även positiv för samhället och sjukvården som kan spara enorma kostnader då individen tar ansvar för sin hälsa och livsstil och genom prevention bidrar till att skydda sig mot sjukdomar som är direkt kostrelaterade. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER 13

14 AKTÖRER PÅ DEN NORDISKA HÄLSOMARKNADEN Land Danmark Norge Sverige Företag Ferrosan Dansk Droge (förvärvat av Orkla) Midelfart Sonesson Orkla Cederroth Recip Midelfart Sonesson NORDISK JÄMFÖRELSE AV DISTRIBUTION OCH ANTAL FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN Land Hälsofackhandel Dagligvaruhandel Apotek Direktförs. Sverige Norge Danmark Finland KONSUMTION AV NATURLÄKEMEDEL PER CAPITA Tyskland Frankrike Italien Storbritannien Sverige EURO SORTIMENTSFÖRDELNING DEN SVENSKA HÄLSOPRODUKTMARKNADEN 2006 I KONSUMENTPRISER Hälsolivsmedel: MSEK (bönor linser, riskakor, måltidsersättning) 35% Naturläkemedel: 780 MSEK (Gingko Biloba, Johannesört, Echinacea) 21% Kosttillskott: MSEK (vitaminer, mineraler, fiskolja, sport-nutrition) 38% Hudvård & Övrigt: 200 MSEK 6% Källa: Svensk Egenvård 14 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER

15 Svenska dam- och herrlandslaget i skidor använder regelbundet Renässans. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER 15

16 AKTIEN AKTIEN Midelfart Sonessons aktier av serie A och B är noterade på Stockholmsbörsen sedan 15 juni Sedan 1 juli 2005 är Midelfart Sonesson noterat på nordiska listan Small Cap under benämningen MSON A och MSON B. En börspost i Midelfart Sonesson uppgår till 500 aktier. Midelfart Sonesson hade aktieägare den 31 december AKTIEKAPITAL Midelfart Sonessons aktiekapital uppgick den 31 december 2006 till SEK, fördelat på aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B, envar med ett nominellt värde av 5 SEK. Aktie av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktie av serie B till en röst per aktie. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nyemissionen som beslutades på den extra bolagstämman i december medför en ökning av antalet B-aktier med UTDELNINGSPOLICY Långsiktigt har styrelsens för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt över en konjunkturcykel skall motsvara procent av Midelfart Sonessons vinst. Framtida utdelningar kommer att vara beroende av koncernens finansiella ställning, rörelseresultat och andra faktorer som styrelsen anser vara relevanta. UTDELNING Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ingen utdelning ges för år AKTIENS UTVECKLING Midelfart Sonessons aktie av serie B noterades vid utgången av 2006 till 30,00 (30,50) SEK. Högsta och lägsta kurs under 2006 var 33,00 SEK och 22,00 SEK. Det totala börsvärdet i Midelfart Sonesson uppgick den 31 december 2006 till (1 058) Mkr. INVESTERAR RELATIONER Midelfart Sonessons ledning arbetar löpande med att förbättra den finansiella informationen till aktieägare, investorer, medarbetare och andra intressenter i syfte att skapa förutsättningar för en objektiv värdering av Midelfart Sonessons verksamhet. I detta arbete ingår att medverka aktivt i möten med analytiker, institutioner, aktiesparare och media. AKTIENS UTVECKLING 2006 Midelfart Sonesson B OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier per vecka J F M A M J J A S O N D tal 16 AKTIEN

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31 Årsredovisning 2010 Innehåll Efter ett omfattande arbete har vi nu en stabil grund för att bygga Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande. Med Midsona satsar vi på starka varumärken och har fokus

Läs mer

Ett fokuserat bolag med starka varumärken

Ett fokuserat bolag med starka varumärken Årsredovisning 2012 Ett fokuserat bolag med starka varumärken Ett fokuserat bolag med starka varumärken Midsona är ett konsumentvaruföretag som, efter de senaste årens renodling, är fokuserat på att utveckla

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier i Midelfart Sonesson AB (publ) Viktig information Detta Prospekt har upprättats av Midelfart Sonesson i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. New Nordic Healthbrands AB (publ) Org. nr. 556698-0453

Årsredovisning 2013. New Nordic Healthbrands AB (publ) Org. nr. 556698-0453 Årsredovisning 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Org. nr. 556698-0453 N E W N O R D I C H E A LT H B R A N D S A B ( P U B L ) O R G. N R 556 698-0 4 53 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 5 Utvalda

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012.

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. Seamless Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. 1 Det fjärde kvartalet har kännetecknats av en rekordartad utrullning av SEQR i Sverige och en lyckad företrädesemission som kraftigt övertecknades. Pengarna

Läs mer