MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter 12 Aktien 16 Femårsöversikten 18 Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkningar 23 Balansräkningar 24 Förändringar i koncernens eget kapital 26 Förändringar i moderbolagets eget kapital 27 Kassaflödesanalys koncernen 28 Kassaflödesanalys moderbolaget 29 Noter 30 Förslag till vinstdisposition 52 Revisionsberättelse 53 Styrelse 54 Ledning 55 Definitioner 56 Kallelse till årsstämma 57 Aktieägarinformation 57 Koncernadresser 58 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I NORDISK UNION Wilh. Sonesson har sedan starten 1892 varit ett tongivande företag i det skånska näringslivet. Bolaget grundades av grosshandlare Wilhelm Sonesson och var ursprungligen ett grossist- och handelsföretag inom verkstadsindustrin. Ett stort antal stora industrier och nu verksamma börsbolag har sitt ursprung i Wilh. Sonessons verksamhet. Bolaget har under ett sekel bytt skepnad ett flertal gånger och noterades redan 1971 på Stockholms Fondbörs. Bolaget noterades åter på Stockholmsbörsen 1999 och har sedan 2001 haft en hälsoinriktning. Sedan 2005 har Wilh. Sonesson åter sitt säte i ursprungsstaden Malmö. Midelfart är ett välkänt norskt familjeföretag som grundades redan 1923 av Ole Midelfart. Företaget, med säte i Oslo, har ägts och letts av familjen Midelfart i fyra generationer och har en lång tradition och stor kunskap inom hälsa, skönhet och välbefinnande. Wilh. Sonesson förvärvade Midelfart i slutet av december Sedan 2007 har Wilh. Sonesson namnändrat till Midelfart Sonesson AB (publ). I samband med namnbytet har bolaget en ny logotyp. Två blå stiliserade delfiner bildar ett M som symboliserar att sätta nya och utmanande mål. Delfinen är vald som symbol för att den är nyfiken, snabb, intelligent, handlingskraftig och lekfull och söker snabbt efter nya möjligheter.

3 2006 I KORTHET Förvärv av norska örtmedicinföretaget Promed Pharma. Kontrakt med svenska och norska apotek om egenutvecklade kosttillskott under varumärket Vitamax och Midelfarts varumärke Prevent. Förvärv av medicintekniska företaget Miwana, som tillverkar och marknadsför saltlösningsprodukterna Renässans och Drop-It. Distributionsavtal med tyska SALUS-Haus avseende marknadsföring, försäljning och distribution av produkter på den svenska marknaden. Distributionsavtal med Cederroth för exklusiv fullsortimentsdistribution till den svenska hälsofackhandeln. Förvärv av norska Midelfart och beslut om nyemission om 231 Mkr, nyemitterade B-aktier till en teckningskurs om 13 SEK. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för år Nettoomsättningen minskade till (1 289) Mkr. Rörelseresultat före avskrivningar 5 (75) Mkr 1). Resultat efter finansnetto 42 (40) Mkr 1). Resultat per aktie 0,93 (1,10) SEK 1). 1) Poster av engångskaraktär belastade resultatet med 46 (26) Mkr, se förvaltningsberättelsen, sidan 19. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Nyemission slutförd i februari med anledning av förvärvet av Midelfart. Nyemissionen fulltecknades. Namnändring till firmanamnet Midelfart Sonesson AB (publ) är genomförd och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap under benämningen MSON A och MSON B. I mars 2007, med tillträde den 2 april, förvärvades Vitalas International AB, abonnemangsförsäljning av hälsoprodukter I KORTHET 3

4 VD HAR ORDET 2006 ETT STORT INVESTERINGSÅR Vi har länge haft ambitionen att öka vår närvaro på den nordiska marknaden utanför Sverige och även att stärka oss sortimentsmässigt. Konsumenterna i Norden, precis som i övriga Europa, visar ett allt större intresse för sin hälsa och sitt välbefinnande. Det är därför glädjande att konstatera att vi genom förvärvet av norska Midelfart tagit ett stort steg i linje med vår strategi. Vi har genom förvärvet ökat vår omsättning med 50 procent så att den inom kort når två miljarder SEK på årsbasis. Geografiskt har vi fått två hemmamarknader i både Sverige och Norge. Dessutom utvecklas vår finska verksamhet bra. Produktmässigt innebär förvärvet av Midelfart att vi stärker vår portfölj med ett antal egna varumärken, men även med licensavtal med kända internationella tillverkare. Genom förvärvet tillförs koncernen kompetens inom hygien- och skönhetsområdet, vilket vi kommer att ha stor glädje av i fortsättningen då detta är ett produktområde med stark och stabil tillväxt. Av de 600 Mkr som Midelfart omsätter, så utgör Personal Care, det vill säga hygien och skönhet, cirka två tredjedelar och Health Care cirka en tredjedel. Tidigare under 2006 förvärvade vi det Gällivarebaserade bolaget Miwana AB, som innebar att koncernen tillfördes ytterligare medicinteknisk kompetens med produkter och starka varumärken, näsdroppar och nässprayer under varumärkena Renässans och Miwana. Företaget har idag en stark position på apoteken i Sverige, Norge och Danmark och har ambitioner att utveckla sortimentet ytterligare. Det sker genom samarbete med öron-, näs- och halsläkare. Slutligen förvärvade vi helt nyligen, med tillträde 2 april 2007, det Malmöbaserade bolaget Vitalas International AB. Vitalas är en konkurrent till vårt eget Naturpost och säljer alltså hälsoprodukter under eget varumärke på abonnemang. Vitalas är längre komna än Naturpost vad gäller rekrytering av nya medlemmar/abonnenter via Internet. Vi kommer under året att slå samman organisationerna Vitalas och Naturpost. VÅRA PRODUKTER Våra Personal Care produkter, som främst säljs i Norge, grundar sig oftast på licensavtal med internationella huvudmän. Johnson & Johnson, Reckitt Benckiser och Revlon är namn på några av våra kända samarbetspartners. För många utomnordiska produktbolag är det attraktivt att ha en enda marknadsföringspartner för Norden. Där är vi nu ett slagkraftigt alternativ med så kallad flerkanalsdistribution i tre länder. Våra Health Care produkter är till största delen egna produkter, men även här kompletterar vi vår portfölj med licensavtal. Vid årsskiftet 2006/2007 övertog vi till exempel tyska SALUS-Haus produkterna på licensbasis på den svenska marknaden, vilket stärkte oss både i hälsofackhandel och dagligvaruhandel. VI HAR FLERKANALDISTRIBUTION Vi har idag specialiserade marknadsorganisationer som är anpassade till de olika distributionskanalernas krav och möjligheter. Dagligvaruhandel, parfymerier, hälsobutiker och apotek har samtliga ett stort intresse för hälsa och välbefinnande. De har emellertid också stora olikheter, vilket kräver att vi är organiserade på ett sätt som underlättar för våra kunder att göra affärer med oss. VÅR LÖNSAMHET Vår lönsamhet under 2006 stördes av stora engångsavsättningar i ett av våra dotterbolag, Vitamex. Felaktigheter begångna av tidigare dotterbolagsledning har konstaterats avseende bland annat varulager, kundförluster och leverantörsfakturor. Felen berör egentligen tidigare år, men större delen av kostnaden har belastat Se förvaltningsberättelsen sid 19. Vår målsättning vad gäller rörelsemarginal på EBITDA-nivå är 8 procent med nuvarande sammansättning av verksamheter, där grossiströrelsen HKC Egenvård representerar cirka 20 procent av den totala omsättningen. NORDISKT SAMARBETE Under 2007 kommer ett intensivt arbete i ett stort antal projektgrupper att göras. Grupperna arbetar främst med att integrera organisationerna och realisera synergierna inom Midelfart Sonesson. En rad möjligheter har öppnat sig i och med Midelfart-förvärvet. Jag vill tacka aktieägarna som möjliggjorde de stora investeringarna under Jag är säker på att det kommer att visa sig vara strategiska och riktiga beslut. Med den kompetens och entusiasm som vår nordiska koncern besitter, har vi nu alla förutsättningar att lyckas bli en stark och uthållig spelare inom nordisk hälsa och välbefinnande. Malmö i april 2007 Lennart Nylander VD och koncernchef 4 VD HAR ORD

5 VD HAR ORD 5

6 MIDELFART SONESSON I KORTHET AFFÄRSIDÉ Midelfart Sonesson är ett produktbolag inom hälsa, skönhet, och hygien som utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter för hälsa och välbefinnande. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för daglivaruhandel, apotek och hälsofackhandel. STRATEGIER Öka samarbetet mellan koncernbolagen för att ytterligare stärka den operativa lönsamheten Utveckla nya produkter och etablera allianser med internationella samarbetspartners Strategiska förvärv av företag och innovativa produkter. FINANSIELLA MÅL Midelfart Sonessons grundläggande finansiella mål är att skapa långsiktig hög värdetillväxt för aktieägarna. Midelfart Sonesson skall växa organiskt mer än den nordiska marknaden, dvs mer än 3 4 procent årligen. Midelfart Sonesson skall ha en rörelsemarginal (EBITDA) på 8 procent med nuvarande sammansättning av verksamheten. Midelfart Sonesson har som mål att ha en soliditet om cirka 30 procent. Midelfart Sonessons skall genom kvalitativ information till aktieägare, investorer, medarbetare och intressenter ge en korrekt och tillförlitlig bild av koncernen för att skapa förutsättningar för en objektiv värdering som återger Midelfart Sonessons verksamhet. 6 MIDELFART SONESSON I KORTHET

7 Produktionsenheter Gällivare: Miwana utvecklar och tillverkar näsdroppar och nässprayer. Mest kända varumärke är Renässans. Norrköping: Vitamex utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av tabletter, brustabletter och kapslar som kosttillskott och naturläkemedel. Mest kända varumärke ärvitamax. Malmö: Bioglan utvecklar och tillverkar dermatologiska läkemedel som krämer, salvor och geler. Mest kända varumärken är Microcid/ Crystacide. Odense: Australian Bodycare utvecklar och tillverkar hudvårdsprodukter baserade på Tea Tree Oil. Sälj- & Marknadsförings enheter Oslo: Midelfart Sonesson AS marknadsför hälso-, hygien- och skönhetsprodukter genom dagligvaruhandel, parfymerier, hälsobutiker och apotek. Salo: MaxMedica Oy marknadsför hälsoprodukter genom dagligvaruhandel, hälsobutiker och apotek. Stockholm: Friggs AB marknadsför hälso- och hygienprodukter genom dagligvaruhandeln. Norrköping/Malmö: Naturpost och Vitalas marknadsför hälsoprodukter i abonnemangsform. Malmö: MaxMedica AB marknadsför hälsoprodukter genom hälsobutiker och apotek Distributionsenheter Drammen: Centrallager för Midelfart Sonesson AS. Malmö: HKC Egenvård är den största grossisten för Sveriges hälsofackhandel. MIDELFART SONESSON I KORTHET 7

8 KONCERNSTRUKTUR Midelfart Sonesson är idag ett av ledande företagen inom hälsa, skönhet och hygien på den nordiska marknaden. Midelfart Sonessons verksamhet är organiserad i två affärsområden Nordic Market & Distribution och International & Manufacturing. Nordic Market & Distribution I Nordic Market ingår de tre nordiska marknadsbolagen; Friggs, med fokus på dagligvaruhandeln i Sverige, Finland och Norge; MaxMedica, marknadsför och säljer naturläkemedel, kosttillskott och hudvårdsprodukter i hälsofackhandel och på apotek i Norden; Naturpost som säljer kosttillskott via direktförsäljning i Norden och Holland. Sedan 2006 ingår även nyförvärvet Midelfart i affärsområdet. Friggs Dagligvaruhandelns starkaste varumärke inom hälsa. Friggs erbjuder ett brett sortiment av hälsosamma livsmedel och naturläkemedel som skall hjälper konsumenten att öka välbefinnandet i sitt dagliga liv. Friggs är en ledande leverantör inom hälsosamma livsmedel, kosttillskott och naturläkemedel. Friggs produkter, som alla marknadsförs under eget varumärke, säljs i dagligvaruhandeln i Sverige, Finland och Norge. Dagligvaruhandeln utgör idag en betydande andel av Midelfart Sonessons marknad och denna andel förväntas öka i snabb takt de närmaste åren. I Friggs sortiment ingår bland annat hälsosamma livsmedel som riskakor, multikakor, teer, juicer och linser. MaxMedica Ledande produktleverantör till hälsofackhandeln och apotek. MaxMedica är ett marknadsbolag som idag marknadsför både produkter på apotek och i hälsofackhandeln och som har några av branschens mest etablerade och välkända märken som exempelvis Salus Blutsaft, Esberitox, Remifemin och MyggA. Dessutom ingår ett produktsortiment av innovativa produkter baserat på en ny teknologi, BEE, Bio Enhanced Extraction Technology, som möjliggör mer snabbverkande produkter, som exempelvis C24 och Reductol, som idag finns försäljning på marknader även utanför Norden. Vitalas/Naturpost Hälsa på abonnemang. Naturpost är norra Europas största abonnemangsföretag inom hälsa och når nya kunder genom direktreklam och Internet. Naturpost erbjuder ett effektivt och bekvämt sätt att beställa och abonnera på hälsoprodukter. Företaget marknadsför sig genom direktreklam, telefonförsäljning och sin webbplats. Efter beställning skickas produkterna direkt hem till kunden. Genom en ny interaktiv webbplats, nya produkter och konsumentanpassade förpackningar attraherar Naturpost nya målgrupper och kunder som prioriterar bekvämlighet och enkelhet. Sedan 2006 finns även Naturpost i Polen och Holland. Med tillträde den 2 april 2007 förvärvades det Malmöbaserade bolaget Vitalas International AB, en konkurrent till Naturpost. Under året kommer organisationerna Vitalas och Naturpost att slås samman. Miwana Marknadsledande på apotek för saltlösningsprodukter. Miwana är ett medicin tekniskt företag i Gällivare som utvecklar, producerar och marknadsför näs- och ögonprodukter under varumärkena Renässans och Drop-it. Renässans innehåller en fysiologisk saltlösning, som effektiviserar näsans naturliga reningsfunktion, och som är helt ofarlig för användning under längre tid. Renässans finns som näsdroppar, nässpray och näsdusch och säljs på apotek i Norden. 8 KONCERNSTRUKTUR

9 Drop-it är en praktisk och hygieniskt förpackad saltlösning för ögon och linser. Lösningen är steril och innehåller inga konserveringsmedel eller ämnen som är skadliga för ögat. Midelfart Sonesson Norges ledande produktbolag inom hälsa, skönhet och välbefinnande. Midelfart är sedan generationer ett av Norges mest kända företag och den ledande leverantören av produkter för hälsa, skönhet och välbefinnande i alla försäljningskanaler. Midelfart distribuerar och marknadsför starka varumärken från ett antal internationella och norska samarbetspartner. Midelfart äger också egna varumärken som bland annat XL 1, Triomega, Prevent Herbal Essence och Catzy. Bland de externa märkena återfinnns John Frieda, Piz Buin, Clearasil, Revlon och Finish. Distribution Affärsområdet utgörs av koncernens distributionsföretag HKC Egenvård som erbjuder logistiklösningar för hälsoprodukter till hälsofackhandel och dagligvaruhandel. HKC Egenvård Ledande fullsortimentsgrossist på den svenska hälsomarknaden. HKC Egenvård är Midelfart Sonessons distributionsföretag och erbjuder ett brett sortiment av hälsoprodukter med några av branschens starkaste varumärken. Idag samarbetar HKC Egenvård med drygt 500 kunder, främst detaljister inom hälsofackhandeln, och 200 leverantörer. Som fullsortimentsgrossist förenklar HKC Egenvård hantering för butikerna genom att erbjuda en beställning, en leverans och en faktura. International & Manufacturing I International & Manufacturing ingår Vitamex, koncernens nav för produktion och export av naturläkemedel och kosttillskott och Bioglan, som utvecklar och tillverkar dermatologiska läkemedel. I Bioglan ingår även Australian Bodycare som tillverkar och marknadsför, via MaxMedica och direktförsäljning på Internet, hudvårdsprodukter i eget varumärke. Vitamex Nordens största inom tillverkning av kosttillskott och naturläkemedel. Vitamex är Midelfart Sonessons största tillverkningsenhet. Vitamex består idag av två integrerade delar; dels Manufacturing, tillverkning, dels avdelningen för exportförsäljning, International Sales. Vitamex tillverkar huvudparten av de koncerninterna kunderna Friggs och Naturpost sortiment vad avser kosttillskott och naturläkemedel. Vitamex har även välkända internationella kunder. Bioglan Medicinsk hudvård. Bioglan utvecklar, tillverkar och exporterar läkemedel och hudvårdsprodukter främst inom medical skin care. Företaget är specialiserat på produktion av dermatologiska läkemedel som salvor, krämer och geler under egna varumärken. Microcid/Crystacide, en antibakteriell kräm för behandling av impetigo, och Micanol, för behandling av psoriasis, är två exempel. Bioglans produkter säljs främst på apotek i Norden och Europa. Australian Body Care är en hud- och hårvårdsserie som är baserad på Tea Tree-olja, en olja med antispetiska egenskaper som är bra för problemhud. KONCERNSTRUKTUR Våra kunder Friggs MaxMedica Vitalas/Naturpost Vitamex Bioglan HKC Egenvård Miwana Midelfart Sonesson AS Norge Midelfart Sonesson AB Våra aktieägare MIDELFART SONESSON I KORTHET 9

10 Fakta om Midelfart Historik Företaget grundades 1923 av Ole Midelfart och har letts av familjen Midelfart i fyra generationer. Verksamhet Midelfart är Norges ledande leverantör av hälso-, skönhets- och välbefinnande produkter till dagligvaruhandel, apotek, parfymerier och hälsokostbutiker. Midelfart distribuerar och marknadsför starka varumärken från ett antal internationella och norska samarbetspartners. Midelfart äger också egna varumärken som exempelvis XL-I, Triomega, Prevent, Sano, Herbal Essence och Catzy. Företaget har dessutom långa distributionsavtal med ett antal så kallade principaler, samarbetspartners, som exempelvis Johnson & Johnson, P&G, Reckitt Benckiser och Revlon. Finansiell information Historiskt sett har Midelfarts omsättning fördubblats sedan Omsättningen 2006 uppgick till cirka 600 Mkr. Ett ökat fokus har skett på utveckling av egna varumärken och på uppbyggandet av en hälsodivision. Organisation Midelfart är organiserat i två marknadsdivisioner: Hälsofackhandel/Apotek som representerar cirka 25 procent av omsättningen. Dagligvaruhandel och parfymerier som representerar cirka 75 procent av omsättningen. Midelfart har cirka 110 medarbetare i Norge, huvudsakligen inom marknadsföring och försäljning, med huvudkontor i Skøyen. 10 FAKTA OM MIDELFART

11 FÖRVÄRVET AV MIDELFART I KORTHET Att skapa Nordens ledande företag inom hälsa och välbefinnande. Förvärvet av Midelfart möjliggör Midelfart Sonessons ambition att vara den ledande inom skönhet, hälsa och hygien på den nordiska marknaden. Genom förvärvet sker en konsolidering i branschen av två av Nordens största aktörer på marknaden. Koncernen ökar i storlek och stabilitet och blir ledande på såväl den norska som svenska marknaden, och fortsatt starkt på den finska marknaden. Midelfart Sonesson ser följande industriella synergier: Genom förvärvet ökar koncernens styrka gentemot såväl leverantörer som detaljhandelskedjor. Förvärvet ökar dessutom möjligheten till korsförsäljning av de koncerninterna produkterna med högre marginaler och integrerad produktutveckling. Som exempel kan nämnas lanseringen av Friggs i den norska dagligvaruhandeln. En ledande nordisk aktör medför större intresse från internationella huvudmän. För internationella partners kan koncernen erbjuda ett heltäckande nordiskt partnerskap. Samordning och effektivisering av produktutveckling och produktion. Ett flertal av koncernens olika varumärken inom kosttillskott och naturläkemedel tillverkas redan på Vitamex. Nya produkter kan lättare tas fram till olika marknader. Reducerade inköpskostnader på grund av ökade volymer. Koncernens storlek ger ökad möjlighet till bättre priser. Effektivisering av distribution Ökad samordning inom koncernen avseende fraktavtal och logistikfunktioner Midelfart Sonesson ser följande finansiella synergier: Omsättningen ökar och kommer att uppgå till cirka Mkr på årsbasis Resultat och kassaflöde ökar väsentligt Positiv effekt på vinsten per aktie Förvärvets finansiering: Wilh. Sonesson förvärvade samtliga aktier i Midelfart AS till en köpeskilling om 381 Mkr (inklusive förvärvskostnader). I syfte att finansiera förvärvet beslutade bolagsstämman i Wilh. Sonesson att genomföra en nyemission, 1:2, om 231 Mkr (innan emissionskostnader), dvs 17,8 miljoner B-aktier till en kurs om 13 SEK. Nyemissionen garanterades av huvudägarna och slutfördes i februari Nyemissionen fulltecknades. Celina Midelfart och Lennart Nylander informerar personalen om Wilh. Sonessons förvärv av Midelfart den 14 november 2006 FÖRVÄRVET AV MIDELFART I KORTHET 11

12 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER SVERIGE Den svenska marknadens storlek Midelfart Sonesson är verksam på den svenska marknaden för hälso produkter. Med hälsoprodukter avses kosttillskott, naturläkemedel, måltidsersättning, sportnutrition och hälsolivsmedel, exklusive receptfria läkemedel. Hälsoproduktsmarknaden omsatte uppskattningsvis Mkr i konsumentledet under 2006 (exklusive receptfria läkemedel som omsatte cirka Mkr). MARKNADENS TILLVÄXT Den svenska marknaden för hälsoprodukter har traditionellt visat upp en årlig tillväxt på 3 4 procent. Marknaden är trendkänslig, vilket innebär att framgångsrika produktintroduktioner kan leda till stora förändringar i tillväxt i olika segment, vilket även påverkar marknaden i stort. DISTRIBUTIONSKANALER Hälsoprodukter finns till försäljning i flera olika distributionskanaler, varav hälsofackhandeln är den största kanalen. Hälsofackhandeln utgörs av cirka 500 butiker där fackhandelskedjan Life är den enskilt största aktören med cirka 200 butiker. Av den totala distributionen av hälsoprodukter står hälsofackhandeln för cirka 38 procent. Den näst största kanalen är i dagsläget dagligvaruhandeln med cirka försäljningsställen som tillsammans representerar 33 procent av distributionen. Det statliga apoteket står för en distribution som motsvarar cirka 21 procent. Direktförsäljning, via abonnemang eller Internet, står uppskattningsvis för 8 procent av den totala distributionen. Det finns förväntningar på att det svenska apoteksmonopolet ska komma att avregleras. I dagsläget har Apoteket fortfarande monopol på försäljning av receptfria och receptbelagda läkemedel, trots att det inom EU är tillåtet med direktförsäljning av läkemedel via Internet. Regeringen har nyligen initerat en utredning i syfte att slutligt avveckla apoteksmono polet den 1 januari NORGE Den norska marknadens storlek Marknaden för hälsoprodukter i Norge uppskattas uppgå till MNOK. Under perioden har det i Norge skett en konsolidering av branschen vilket lett till ökad professionalism och kunskap. Dock är fortfarande marknaden relativt omogen och heterogen. Ett ökat antal butiker har organiserats i butikskedjor och i nuläget finns det tre större butikskedjor och en mindre. MARKNADSSTORLEK FÖR SKÖNHET OCH HYGIEN Midelfart-förvärvet innebar ett stort sortimenstillskott inom skönhet och hygien. Storleken på dessa marknader är inte inräknade i ovan tal, utan bedöms som avsevärt större. MARKNADENS TILLVÄXT Mellan 2000 och 2006 uppskattas den norska marknaden för hälso produkter ha vuxit med cirka 45 procent, vilket är betydligt mer än andra fack- och detaljhandelssegment. Orsaken till detta bedöms vara en ökad efterfrågan på hälsokost samt ett bredare produktutbud. Utökad marknadsföring och tillgänglighet har också påverkat utvecklingen positivt. Drivkraften bakom den ökade efterfrågan i Norge bedöms bero främst på att allt fler fokuserar på att förebygga sjukdomar samt att naturläkemedel och vitaminer har blivit accepterade som fullvärdiga egenvårdsprodukter. En bidragande faktor till utvecklingen är att de norska myndigheterna har genomfört flera olika kampanjer för att öka befolkningens hälsomedvetande. Diskussioner har även förts om att införa högre vårdavgifter för livsstils relaterade sjukdomar som till viss del kan avhjälpas med hjälp av naturläkemedel och vitaminer. DISTRIBUTIONSKANALER Hälsobutiker bedöms vara den viktigaste kanalen för försäljning av hälsokost i Norge. Försäljning i dagligvaruhandeln, apotek och över Internet bedöms motsvara ungefär lika stora andelar av den totala marknaden. I Norge är marknaden för receptfria läkemedel avreglerad. Försäljning i dagligvaruhandeln ökar och bedöms framöver att bli den viktigaste försäljningskanalen följt av näthandeln. För många mindre aktörer är lönsamheten låg och mycket tyder på en fortsatt konsolidering i marknaden. Det stora utbudet av likartade produkter talar också för en fortsatt konsolidering. De större aktörerna bedöms kunna dra nytta av konsolideringen eftersom de har storlek nog att förvärva samtidigt som det finns klara stordriftsfördelar. NORDEN Övriga nordiska marknader Den nordiska marknaden för hälsoprodukter omsätter årligen uppskattningsvis totalt 10 miljarder kronor i konsumentledet (exklusive receptfria läkemedel). DEMOGRAFISK UTVECKLING I NORDEN Hälsoprodukter används i stor utsträckning av personer över 45 år vilket medför att försäljningen är beroende av 12 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER

13 den demografiska utvecklingen i Norden. Medellivslängden i Norden har ökat signifikant under de senaste decennierna beroende av bland annat en positiv medicinsk utveckling och att människor lever mer hälso samt. Den ökade medellivslängden har lett till att befolkningsandelen över 45 år har ökat under de senaste decennierna. Detta skifte i demografi bedöms fortsätta framöver vilket kommer att gynna marknaden för hälsoprodukter. ANDRA AKTÖRER PÅ DEN NORDISKA HÄLSOMARKNADEN Marknaden för hälsoprodukter i Norden är starkt fragmenterad. Det finns både stora och små aktörer som konkurrerar med att erbjuda konsumenterna de mest attraktiva produkterna. Bland de större aktörerna återfinns bland annat det norska företaget Orkla, de danska Ferrosan och Dansk Droge (förvärvat av Orkla), det amerikanskägda Cederroth och svenska Recip. GLOBALT Stor internationell marknad Midelfart Sonesson har en stark position på den nordiska marknaden och har som mål att bli en stark internationell aktör. Den totala europeiska hälsoproduktmarknaden bedöms omsätta cirka 5,5 miljarder euro (2006) och växa med drygt 4 procent årligen. De nationella skillnaderna när det gäller traditioner och konsumtionsmönster innebär nya utvecklingsmöjligheter för Midelfart Sonesson på den internationella marknaden. Förbrukningen av exempelvis naturläkemedel per capita i Tyskland är fyra gånger så stor som motsvarande förbrukning i Sverige, medan den i Frankrike är ungefär tre gånger så stor. I Sverige äter knappt var fjärde person dagligen kosttillskott som vitaminer och mineraler medan mer än var tredje engelsman varje dag konsumerar kosttillskottsprodukter. I dessa länder finns en stor inhemsk konsumentmarknad som efterfrågar innovativa och högkvalitativa hälsoprodukter. Erfarenheter från andra aktörer har visat att etablering och lönsamhet kan uppnås på kort tid. Det finns på dessa marknader även stora möjligheter för introduktion av direktförsäljning av hälsoprodukter, vilket innebär nya affärsmöjligheter för Midelfart. Sonesson. KOSTENS BETYDELSE FÖR HÄLSAN Maten har en central betydelse i alla människors liv. Det handlar om ren överlevnad, rätt näring, njutning och smakupplevelser samt social samvaro. De flesta är idag medvetna om sambandet mellan mat, motion, sömn och välbefinnande. Både forskare och konsumenter är övertygade om att framtida hälsoproblem effektivt kan förebyggas med rätt kost. Flera vetenskapliga studier visar på att fiberrik kost bidrar till att skydda mot tjocktarmscancer, att äta fet fisk flera gånger i veckan kan bidra till skydd mot hjärt- och kärl sjukdomar och att reumatiker påverkas positivt av rätt sammansatt kost. Vid fel kost uppstår en mängd hälsoproblem. Bristsjukdomar som järnbrist och osteoporos kan uppstå vid undernäring. Även överkonsumtion kan försämra hälsan. Ett stort intag av socker påverkar vår hälsa och diabetes blir allt vanligare. Den utbredda fetman i samhället är ett tydligt tecken på fel sammansatt kost. Många är felnärda trots överproduktion av livsmedel i västvärlden. De internationella trenderna visar att fler och fler konsumenter just är intresserade av kostens preventiva aspekter för att bibehålla hälsan och för att undvika medicinsk behandling. Det har ur detta intresse uppstått forskning och en mängd olika begrepp för att beskriva mat med hälsoeffekter, så kallade hälsosamma livsmedel. Den integrerade hälsomarknaden i fram tiden finns i gränslandet mellan läkemedel och livsmedel. Midelfart Sonesson bedömer att intresset för kosten som förebyggande av medicinska problem kommer att öka stort under de närmaste åren. Det medför även att konsumenterna efterfrågar nya produkter. Internationellt sett har denna marknad visat stor tillväxt då den attraherar individen att äta mer hälsosamt för att öka det personliga välbefinnandet och få ett bättre liv. Trenden är även positiv för samhället och sjukvården som kan spara enorma kostnader då individen tar ansvar för sin hälsa och livsstil och genom prevention bidrar till att skydda sig mot sjukdomar som är direkt kostrelaterade. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER 13

14 AKTÖRER PÅ DEN NORDISKA HÄLSOMARKNADEN Land Danmark Norge Sverige Företag Ferrosan Dansk Droge (förvärvat av Orkla) Midelfart Sonesson Orkla Cederroth Recip Midelfart Sonesson NORDISK JÄMFÖRELSE AV DISTRIBUTION OCH ANTAL FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN Land Hälsofackhandel Dagligvaruhandel Apotek Direktförs. Sverige Norge Danmark Finland KONSUMTION AV NATURLÄKEMEDEL PER CAPITA Tyskland Frankrike Italien Storbritannien Sverige EURO SORTIMENTSFÖRDELNING DEN SVENSKA HÄLSOPRODUKTMARKNADEN 2006 I KONSUMENTPRISER Hälsolivsmedel: MSEK (bönor linser, riskakor, måltidsersättning) 35% Naturläkemedel: 780 MSEK (Gingko Biloba, Johannesört, Echinacea) 21% Kosttillskott: MSEK (vitaminer, mineraler, fiskolja, sport-nutrition) 38% Hudvård & Övrigt: 200 MSEK 6% Källa: Svensk Egenvård 14 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER

15 Svenska dam- och herrlandslaget i skidor använder regelbundet Renässans. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER 15

16 AKTIEN AKTIEN Midelfart Sonessons aktier av serie A och B är noterade på Stockholmsbörsen sedan 15 juni Sedan 1 juli 2005 är Midelfart Sonesson noterat på nordiska listan Small Cap under benämningen MSON A och MSON B. En börspost i Midelfart Sonesson uppgår till 500 aktier. Midelfart Sonesson hade aktieägare den 31 december AKTIEKAPITAL Midelfart Sonessons aktiekapital uppgick den 31 december 2006 till SEK, fördelat på aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B, envar med ett nominellt värde av 5 SEK. Aktie av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktie av serie B till en röst per aktie. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nyemissionen som beslutades på den extra bolagstämman i december medför en ökning av antalet B-aktier med UTDELNINGSPOLICY Långsiktigt har styrelsens för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt över en konjunkturcykel skall motsvara procent av Midelfart Sonessons vinst. Framtida utdelningar kommer att vara beroende av koncernens finansiella ställning, rörelseresultat och andra faktorer som styrelsen anser vara relevanta. UTDELNING Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ingen utdelning ges för år AKTIENS UTVECKLING Midelfart Sonessons aktie av serie B noterades vid utgången av 2006 till 30,00 (30,50) SEK. Högsta och lägsta kurs under 2006 var 33,00 SEK och 22,00 SEK. Det totala börsvärdet i Midelfart Sonesson uppgick den 31 december 2006 till (1 058) Mkr. INVESTERAR RELATIONER Midelfart Sonessons ledning arbetar löpande med att förbättra den finansiella informationen till aktieägare, investorer, medarbetare och andra intressenter i syfte att skapa förutsättningar för en objektiv värdering av Midelfart Sonessons verksamhet. I detta arbete ingår att medverka aktivt i möten med analytiker, institutioner, aktiesparare och media. AKTIENS UTVECKLING 2006 Midelfart Sonesson B OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier per vecka J F M A M J J A S O N D tal 16 AKTIEN

17 FULLSTÄNDIG ÄGARFÖRTECKNING Antal aktieägare Aktieägare (%) Innehav Kapital (%) Röster Röster (%) SVERIGEBOENDE , , ,99 ÖVRIGA NORDEN 38 0, , ,04 ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) 91 1, , ,12 USA 15 0, , ,23 ÖVRIGA VÄRLDEN 19 0, , ,61 Summa , , ,00 FULLSTÄNDIG ÄGARFÖRTECKNING FÖRDELNING I STORLEKSKLASSER. Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Kapital (%) Röster (%) ,68 18, ,32 81,62 Summa ,00 100,00 DE 10 STÖRSTA ÄGARNA Namn Antal AK A Antal AK B Kapital (%) Röster (%) Totalt antal aktier MIDELFART HOLDING AS ,43 27, STENA ADACTUM AB ,94 25, NOLEFO AB ,90 2, NUDEL, HARRY ,10 2, ODIN SVERIGE 1, NORDEA BANK NORGE ASA ,56 2, RADAR ,80 1, NORGE ODIN SVERIGE II, NORDEA BANK NORGE ASA ,78 1, WAHLBERG, PETER ,62 1, BANCO SMÅBOLAGSFOND ,50 1, SKOGLUND, LARS ,22 0, De 10 största totalt ,85 65, Totalt AKTIEN 17

18 FEMÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatt, Mkr Årets resultat, Mkr Rörelsemarginal, % 2,1 4,2 6,3 4,5 4,0 Rörelsemarginal före avskrivningar, % 0,4 5,8 8,0 8,3 8,6 Vinstmarginal, % 3,6 3,1 4,9 3,4 4,2 Anläggningstillgångar, Mkr Omsättningstillgångar, Mkr Summa tillgångar, Mkr Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, Mkr Minoritetsintresse, Mkr 0 Räntebärande skulder och avsättningar, Mkr Icke räntebärande skulder och avsättningar, Mkr Summa skulder och eget kapital, Mkr Soliditet, % 31,5 52,0 41,0 34,3 51,8 Nettoskuld, Mkr Skuldsättningsgrad, ggr 1,5 0,4 0,8 1,2 0,5 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,5 0,4 0,7 0,9 0,3 Ränteteckningsgrad, ggr neg. 3,7 3,6 3,4 neg. Genomsnittligt sysselsatt kapital, Mkr Avkastning på totalt kapital, % neg. 5,6 8,6 4,6 neg. Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. 7,4 11,6 6,1 neg. Avkastning på eget kapital, % neg. 7,7 16,5 8,2 5,6 Antal årsanställda, genomsnitt, antal Nettoomsättning per anställd, Tkr Rörelseresultat per anställd, Tkr Data per aktie Antal aktier vid periodens slut utestående, tusental Antal aktier vid periodens slut totalt utgivna, tusental Genomsnittligt antal aktier under året utestående, tusental Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr 0,93 1,10 2,29 1,01 0,79 Utdelning, kr 0,40 0,30 0,25 Direktavkastning, % 1,3 1,1 1,7 Utdelningsandel, % 38,7 17,5 24,8 Eget kapital, kr 15,17 16,34 14,90 12,90 11,90 Börskurs B-aktien på balansdagen, kr 30,00 30,50 27,00 15,00 12,70 Börsvärde, Mkr P/E-tal (baserat på faktisk skatt), ggr neg. 27,7 11,8 14,9 16,1 1 För definitiner av nyckeltal, se sid Jämförelsetalen för är ej omräknade enligt IFRS 3 Jämförelsetalen för 2005 är omräknade i enlighet med IAS 8 på grund av fel, se not FEMÅRSÖVERSIKT

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Midelfart Sonesson AB (publ), organisationsnummer med säte i Malmö, avger härmed årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsåret Om inte annat anges, redovisas samtliga belopp i miljoner kronor. Information inom parentes avser föregående räkenskapsår. Midelfart Sonessons A- och B aktier är noterade på OMX Nordic Exchange, Stockholm Small Cap list. VERKSAMHET Midelfart Sonesson är ett produktbolag inom hälsa, skönhet, och hygien som utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter för hälsa och välbefinnande. Distributionskanaler är apotek, hälsofackhandel, dagligvaruhandel och postorder genom abonnemangsförsäljning. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Nordic Market & Distribution och Manufacturing & International. I affärsområdet Nordic Market & Distribution ingår de rörelsedrivande säljbolagen inom special-, dagligvaru-, postorderoch grossisthandeln, medan koncernens tillverkande enheter ingår i affärsområdet Manufacturing & International. MARKNADENS UTVECKLING Den nordiska marknaden för hälsoprodukter omsätter årligen cirka 10 miljarder kronor i konsumentledet (exklusive receptfria läkemedel) och visar traditionellt upp en årlig tillväxt på 3-4 procent. Marknaden är trendkänslig, vilket innebär att framgångsrika produktintroduktioner kan leda till stora förändringar i tillväxt inom olika segment, som även påverkar marknaden i stort. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Den 2 januari förvärvade koncernen samtliga aktier i det norska bolaget Promed Pharma AS för 18 Mkr inklusive förvärvskostnader. Promed Pharma AS marknadsför och utvecklar örtmedicinska produkter, vilket kompletterar koncernens tidigare verksamhet i Norge. Bolaget hade vid förvärvstidpunkten 4 anställda. Under mars förvärvade koncernen försäljningsrättigheterna i Norden till Gamp Medical AB s hela produktsortiment av diagnostiska självtester. Licensavtalet innefattar även en option för koncernen att förvärva hela företaget efter fem år. Diagnostiska självtester omsätter cirka 100 Mkr på apotek i Sverige. Dessutom tillkommer betydande försäljning via internet och postorder. Marknaden växer årligen med cirka 10-15%. I juni lanserades det egna varumärket Vitamax hos apoteken i Sverige, samtidigt som ett långsiktigt leveransavtal tecknades med apotekets inköpsbolag Adara AB. Den 15 augusti förvärvade koncernen samtliga aktier i det medicintekniska bolaget AB Artic Medica med dotterföretaget Miwana AB för 45 Mkr inklusive förvärvskostnader. Bolaget marknadsför, utvecklar och producerar naturligt baserade nässprayer och ögondroppar. Bolaget hade vid förvärvstillfället 14 anställda. Förvärvet delfinansierades genom apportemission om aktier av serie B. I september tecknade koncernen ett leveransavtal med Cederroth om fullsortimentsdistribution av samtliga deras produkter till hälsofackhandeln. Det nya avtalet förväntas ge en omsättningsökning på cirka 25 Mkr per år. I september tecknades ett distributionsavtal med tyska SALUS-Haus, om att från och med 1 januari 2007 ta över marknadsföring och försäljning av SALUS-Haus produkter i Sverige. Det nya avtalet förväntas initialt ge en ökad omsättning på 25 Mkr per år. I november tecknades ett nytt distributionsavtal med den engelska detaljhandelskedjan Sainsbury om leverans av detox- och dietprodukterna C24 och Reductol. Avtalet förväntas ge en omsättningsökning på Mkr under kommande två år. Den 28 december förvärvades koncernen samtliga aktier i Midelfart AS för 381 Mkr inklusive förvärvskostnader. Midelfart AS är Norges ledande leverantör av hälso, skönhets- och välbefinnandeprodukter till dagligvaru- och hälsofackhandeln, apotek och parfymerier. Bolaget hade vid förvärvstidpunkten 109 anställda. Förvärvet finansierades genom en företrädesemission 1:2 om totalt nya aktier av serie B och upptagande av nya lån. Genom förvärvet blir Midelfart Sonesson marknadsledare i Norden inom hälsa och välbefinnande, med en omsättning på årsbasis om cirka Mkr. På extra bolagsstämma 21 december 2006 beslutades att ändra företagets namn till Midelfart Sonesson AB. Dessutom utsågs Celina Midelfart till ny styrelseledamot i Midelfart Sonesson AB. Räkenskapsåret har belastats, som framgår av bokslutskommunikén, med betydande kostnader om 46 Mkr. I resultaträkningen har dessa kostnader belastat kostnad för sålda varor med 25 Mkr och försäljningskostnader med 21 Mkr. Kostnader uppgående till 19 Mkr som felaktigt ej redovisades vid bokslutet 2005 har rättats i fjärde kvartalet Felet i tidigare redovisad period har genom retroaktiv omräkning rättats till i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar samt fel (se not 39). Merparten av kostnaderna avsåg felperiodiserade leverantörsfakturor. En genomgång av redovisningen i Vitamex koncernen slutfördes under det fjärde kvartalet 2006, med bistånd av revisorer och juridisk expertis. Med anledning av denna utredning beslutade styrelsen för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

20 moderbolaget Midelfart Sonesson AB att inge en polisanmälan mot den tidigare ledningen för Vitamex koncernen, avseende misstanke om bland annat bokföringsbrott. Polisanmälan inlämnades 13 februari 2007 till ekobrottsmyndigheten. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr (1 289), vilket var en minskning med 132 Mkr. Att nettoomsättningen minskade beror på avyttringen av Naturapoteket AB i december 2005.Justerat för strukturförändringar i form av förvärvade och avyttrade verksamheter ökade nettoomsättningen med 4 Mkr jämfört med Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 5 Mkr (75) medan rörelseresultatet uppgick till 24 Mkr (54). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 42 Mkr (40) och årets resultat uppgick till 33 Mkr (36). FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIERING Koncernens likvida medel uppgick till 49 Mkr (49). Dessutom fanns vid årets slut outnyttjade krediter på 60 Mkr (40). Soliditeten i koncernen uppgick till 32 % (52). Eget kapital uppgick till 538 Mkr (567), medan räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 831 Mkr (251). Nettoskulden var vid periodens utgång 782 Mkr (201), där 231 Mkr utgör en bryggkredit inför förvärvet av Midelfart AS. De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 62 Mkr (60), varav 61 Mkr (60) i uppskjuten skattefordran. Årets kassaflöde var 0 Mkr (15). Eget kapital under perioden påverkades främst av nyemittering av aktier om 22 Mkr i augusti, samt periodens resultat. Räntebärande avsättningar och skulder påverkades under perioden bland annat av nyupplåning vid förvärvet av Midelfart AS. I samband med förvärvet av Midelfart AS ställdes förvärvade aktier som säkerhet för de upptagna lånen. I övrigt har inga väsentliga förändringar skett i ställda säkerheter och ansvarsförbindelser under perioden. INVESTERINGAR Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 382 Mkr (158). Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 Mkr (18). Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 8 Mkr (3), främst avseende löpande ersättningsinvesteringar i maskiner och inventarier. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0). Nettoförvärv av företag 374 Mkr (136) avser förvärv av Promed Pharma AS, AB Artic Medica och Midelfart AS. MEDARBETARE Genomsnittligt antal anställda uppgick under perioden till 347 (387). Minskningen jämfört med föregående år beror främst på avyttringen av dotterföretaget Naturapoteket AB. Vid periodens utgång var antalet anställda i koncernen 443 (318). Ökningen jämfört med föregående år beror främst på under året förvärvade bolag. ERSÄTTNINGAR OCH INCITAMENTSPROGRAM Under perioden gjordes lönejusteringar för VD samt för övriga befattningshavare. Det fanns vid periodens slut inga avtal om aktierelaterad ersättning, utestående optionsprogram eller liknande. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Löner och ersättningar till styrelse och andra ledande befattningshavare framgår av not 9. Utöver detta har det inte förekommit några lån, inköp eller försäljningar med styrelse eller ledande befattningshavare. Bolagets större aktieägare räknas även in som närstående. Stena Adactum AB och Midelfart Holding AS har enligt avtal om emissionsgaranti vid nyemission erhållit ersättning på 2% av garantibeloppet. Ersättningen uppgick till cirka 2,5 Mkr och utbetalades under MILJÖPÅVERKAN Dotterföretaget Bioglan AB bedriver tillståndspliktig verksamhet, B-verksamhet, enligt miljöbalken. Tillståndet (beslut i december 2005) avser en årlig tillverkning av ton per år av läkemedel i form av salvor, geler, krämer och andra hudprodukter. Till följd av det nya tillståndet skall Bioglan AB i samråd med VA-verket och Miljöförvaltningen ta fram ett kontrollprogram som skall lämnas in till Länsstyrelsen under Kontrollprogrammet kommer att fastställa dagens provisoriska gränsvärde gällande utsläpp till luft och utgående processavloppsvatten samt buller och hantering av farligt avfall. MANDAT NYEMISSION AV AKTIER Styrelsen hade mandat från bolagsstämman att nyemittera högst 2,5 miljoner nya B-aktier. Detta mandat har utnyttjats under 2006 vid förvärv av Miwana med 0,8 miljoner aktier och i april 2007 vid förvärv av Vitalas International med 1,3 miljoner aktier. 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER FJÄRDE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 403 MSEK (286) RÖRELSERESULTAT -315 MSEK (-27) RESULTAT EFTER SKATT -308 MSEK (-24) RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE 5,63 SEK (-0,68) HELÅRET

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 9 mars 2011

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 9 mars 2011 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 9 mars 2011 Agenda Midsona fokuserat på hälsa och välbefinnande i Norden Hälsa och välbefinnande en framtidsmarknad Ny strategi för omsättnings-

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 oktober 31 december 2007 1 januari 31 december 2007 Nettoomsättning 50,0 msek Nettoomsättning 180,6 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer