MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter 12 Aktien 16 Femårsöversikten 18 Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkningar 23 Balansräkningar 24 Förändringar i koncernens eget kapital 26 Förändringar i moderbolagets eget kapital 27 Kassaflödesanalys koncernen 28 Kassaflödesanalys moderbolaget 29 Noter 30 Förslag till vinstdisposition 52 Revisionsberättelse 53 Styrelse 54 Ledning 55 Definitioner 56 Kallelse till årsstämma 57 Aktieägarinformation 57 Koncernadresser 58 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I NORDISK UNION Wilh. Sonesson har sedan starten 1892 varit ett tongivande företag i det skånska näringslivet. Bolaget grundades av grosshandlare Wilhelm Sonesson och var ursprungligen ett grossist- och handelsföretag inom verkstadsindustrin. Ett stort antal stora industrier och nu verksamma börsbolag har sitt ursprung i Wilh. Sonessons verksamhet. Bolaget har under ett sekel bytt skepnad ett flertal gånger och noterades redan 1971 på Stockholms Fondbörs. Bolaget noterades åter på Stockholmsbörsen 1999 och har sedan 2001 haft en hälsoinriktning. Sedan 2005 har Wilh. Sonesson åter sitt säte i ursprungsstaden Malmö. Midelfart är ett välkänt norskt familjeföretag som grundades redan 1923 av Ole Midelfart. Företaget, med säte i Oslo, har ägts och letts av familjen Midelfart i fyra generationer och har en lång tradition och stor kunskap inom hälsa, skönhet och välbefinnande. Wilh. Sonesson förvärvade Midelfart i slutet av december Sedan 2007 har Wilh. Sonesson namnändrat till Midelfart Sonesson AB (publ). I samband med namnbytet har bolaget en ny logotyp. Två blå stiliserade delfiner bildar ett M som symboliserar att sätta nya och utmanande mål. Delfinen är vald som symbol för att den är nyfiken, snabb, intelligent, handlingskraftig och lekfull och söker snabbt efter nya möjligheter.

3 2006 I KORTHET Förvärv av norska örtmedicinföretaget Promed Pharma. Kontrakt med svenska och norska apotek om egenutvecklade kosttillskott under varumärket Vitamax och Midelfarts varumärke Prevent. Förvärv av medicintekniska företaget Miwana, som tillverkar och marknadsför saltlösningsprodukterna Renässans och Drop-It. Distributionsavtal med tyska SALUS-Haus avseende marknadsföring, försäljning och distribution av produkter på den svenska marknaden. Distributionsavtal med Cederroth för exklusiv fullsortimentsdistribution till den svenska hälsofackhandeln. Förvärv av norska Midelfart och beslut om nyemission om 231 Mkr, nyemitterade B-aktier till en teckningskurs om 13 SEK. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för år Nettoomsättningen minskade till (1 289) Mkr. Rörelseresultat före avskrivningar 5 (75) Mkr 1). Resultat efter finansnetto 42 (40) Mkr 1). Resultat per aktie 0,93 (1,10) SEK 1). 1) Poster av engångskaraktär belastade resultatet med 46 (26) Mkr, se förvaltningsberättelsen, sidan 19. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Nyemission slutförd i februari med anledning av förvärvet av Midelfart. Nyemissionen fulltecknades. Namnändring till firmanamnet Midelfart Sonesson AB (publ) är genomförd och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap under benämningen MSON A och MSON B. I mars 2007, med tillträde den 2 april, förvärvades Vitalas International AB, abonnemangsförsäljning av hälsoprodukter I KORTHET 3

4 VD HAR ORDET 2006 ETT STORT INVESTERINGSÅR Vi har länge haft ambitionen att öka vår närvaro på den nordiska marknaden utanför Sverige och även att stärka oss sortimentsmässigt. Konsumenterna i Norden, precis som i övriga Europa, visar ett allt större intresse för sin hälsa och sitt välbefinnande. Det är därför glädjande att konstatera att vi genom förvärvet av norska Midelfart tagit ett stort steg i linje med vår strategi. Vi har genom förvärvet ökat vår omsättning med 50 procent så att den inom kort når två miljarder SEK på årsbasis. Geografiskt har vi fått två hemmamarknader i både Sverige och Norge. Dessutom utvecklas vår finska verksamhet bra. Produktmässigt innebär förvärvet av Midelfart att vi stärker vår portfölj med ett antal egna varumärken, men även med licensavtal med kända internationella tillverkare. Genom förvärvet tillförs koncernen kompetens inom hygien- och skönhetsområdet, vilket vi kommer att ha stor glädje av i fortsättningen då detta är ett produktområde med stark och stabil tillväxt. Av de 600 Mkr som Midelfart omsätter, så utgör Personal Care, det vill säga hygien och skönhet, cirka två tredjedelar och Health Care cirka en tredjedel. Tidigare under 2006 förvärvade vi det Gällivarebaserade bolaget Miwana AB, som innebar att koncernen tillfördes ytterligare medicinteknisk kompetens med produkter och starka varumärken, näsdroppar och nässprayer under varumärkena Renässans och Miwana. Företaget har idag en stark position på apoteken i Sverige, Norge och Danmark och har ambitioner att utveckla sortimentet ytterligare. Det sker genom samarbete med öron-, näs- och halsläkare. Slutligen förvärvade vi helt nyligen, med tillträde 2 april 2007, det Malmöbaserade bolaget Vitalas International AB. Vitalas är en konkurrent till vårt eget Naturpost och säljer alltså hälsoprodukter under eget varumärke på abonnemang. Vitalas är längre komna än Naturpost vad gäller rekrytering av nya medlemmar/abonnenter via Internet. Vi kommer under året att slå samman organisationerna Vitalas och Naturpost. VÅRA PRODUKTER Våra Personal Care produkter, som främst säljs i Norge, grundar sig oftast på licensavtal med internationella huvudmän. Johnson & Johnson, Reckitt Benckiser och Revlon är namn på några av våra kända samarbetspartners. För många utomnordiska produktbolag är det attraktivt att ha en enda marknadsföringspartner för Norden. Där är vi nu ett slagkraftigt alternativ med så kallad flerkanalsdistribution i tre länder. Våra Health Care produkter är till största delen egna produkter, men även här kompletterar vi vår portfölj med licensavtal. Vid årsskiftet 2006/2007 övertog vi till exempel tyska SALUS-Haus produkterna på licensbasis på den svenska marknaden, vilket stärkte oss både i hälsofackhandel och dagligvaruhandel. VI HAR FLERKANALDISTRIBUTION Vi har idag specialiserade marknadsorganisationer som är anpassade till de olika distributionskanalernas krav och möjligheter. Dagligvaruhandel, parfymerier, hälsobutiker och apotek har samtliga ett stort intresse för hälsa och välbefinnande. De har emellertid också stora olikheter, vilket kräver att vi är organiserade på ett sätt som underlättar för våra kunder att göra affärer med oss. VÅR LÖNSAMHET Vår lönsamhet under 2006 stördes av stora engångsavsättningar i ett av våra dotterbolag, Vitamex. Felaktigheter begångna av tidigare dotterbolagsledning har konstaterats avseende bland annat varulager, kundförluster och leverantörsfakturor. Felen berör egentligen tidigare år, men större delen av kostnaden har belastat Se förvaltningsberättelsen sid 19. Vår målsättning vad gäller rörelsemarginal på EBITDA-nivå är 8 procent med nuvarande sammansättning av verksamheter, där grossiströrelsen HKC Egenvård representerar cirka 20 procent av den totala omsättningen. NORDISKT SAMARBETE Under 2007 kommer ett intensivt arbete i ett stort antal projektgrupper att göras. Grupperna arbetar främst med att integrera organisationerna och realisera synergierna inom Midelfart Sonesson. En rad möjligheter har öppnat sig i och med Midelfart-förvärvet. Jag vill tacka aktieägarna som möjliggjorde de stora investeringarna under Jag är säker på att det kommer att visa sig vara strategiska och riktiga beslut. Med den kompetens och entusiasm som vår nordiska koncern besitter, har vi nu alla förutsättningar att lyckas bli en stark och uthållig spelare inom nordisk hälsa och välbefinnande. Malmö i april 2007 Lennart Nylander VD och koncernchef 4 VD HAR ORD

5 VD HAR ORD 5

6 MIDELFART SONESSON I KORTHET AFFÄRSIDÉ Midelfart Sonesson är ett produktbolag inom hälsa, skönhet, och hygien som utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter för hälsa och välbefinnande. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för daglivaruhandel, apotek och hälsofackhandel. STRATEGIER Öka samarbetet mellan koncernbolagen för att ytterligare stärka den operativa lönsamheten Utveckla nya produkter och etablera allianser med internationella samarbetspartners Strategiska förvärv av företag och innovativa produkter. FINANSIELLA MÅL Midelfart Sonessons grundläggande finansiella mål är att skapa långsiktig hög värdetillväxt för aktieägarna. Midelfart Sonesson skall växa organiskt mer än den nordiska marknaden, dvs mer än 3 4 procent årligen. Midelfart Sonesson skall ha en rörelsemarginal (EBITDA) på 8 procent med nuvarande sammansättning av verksamheten. Midelfart Sonesson har som mål att ha en soliditet om cirka 30 procent. Midelfart Sonessons skall genom kvalitativ information till aktieägare, investorer, medarbetare och intressenter ge en korrekt och tillförlitlig bild av koncernen för att skapa förutsättningar för en objektiv värdering som återger Midelfart Sonessons verksamhet. 6 MIDELFART SONESSON I KORTHET

7 Produktionsenheter Gällivare: Miwana utvecklar och tillverkar näsdroppar och nässprayer. Mest kända varumärke är Renässans. Norrköping: Vitamex utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av tabletter, brustabletter och kapslar som kosttillskott och naturläkemedel. Mest kända varumärke ärvitamax. Malmö: Bioglan utvecklar och tillverkar dermatologiska läkemedel som krämer, salvor och geler. Mest kända varumärken är Microcid/ Crystacide. Odense: Australian Bodycare utvecklar och tillverkar hudvårdsprodukter baserade på Tea Tree Oil. Sälj- & Marknadsförings enheter Oslo: Midelfart Sonesson AS marknadsför hälso-, hygien- och skönhetsprodukter genom dagligvaruhandel, parfymerier, hälsobutiker och apotek. Salo: MaxMedica Oy marknadsför hälsoprodukter genom dagligvaruhandel, hälsobutiker och apotek. Stockholm: Friggs AB marknadsför hälso- och hygienprodukter genom dagligvaruhandeln. Norrköping/Malmö: Naturpost och Vitalas marknadsför hälsoprodukter i abonnemangsform. Malmö: MaxMedica AB marknadsför hälsoprodukter genom hälsobutiker och apotek Distributionsenheter Drammen: Centrallager för Midelfart Sonesson AS. Malmö: HKC Egenvård är den största grossisten för Sveriges hälsofackhandel. MIDELFART SONESSON I KORTHET 7

8 KONCERNSTRUKTUR Midelfart Sonesson är idag ett av ledande företagen inom hälsa, skönhet och hygien på den nordiska marknaden. Midelfart Sonessons verksamhet är organiserad i två affärsområden Nordic Market & Distribution och International & Manufacturing. Nordic Market & Distribution I Nordic Market ingår de tre nordiska marknadsbolagen; Friggs, med fokus på dagligvaruhandeln i Sverige, Finland och Norge; MaxMedica, marknadsför och säljer naturläkemedel, kosttillskott och hudvårdsprodukter i hälsofackhandel och på apotek i Norden; Naturpost som säljer kosttillskott via direktförsäljning i Norden och Holland. Sedan 2006 ingår även nyförvärvet Midelfart i affärsområdet. Friggs Dagligvaruhandelns starkaste varumärke inom hälsa. Friggs erbjuder ett brett sortiment av hälsosamma livsmedel och naturläkemedel som skall hjälper konsumenten att öka välbefinnandet i sitt dagliga liv. Friggs är en ledande leverantör inom hälsosamma livsmedel, kosttillskott och naturläkemedel. Friggs produkter, som alla marknadsförs under eget varumärke, säljs i dagligvaruhandeln i Sverige, Finland och Norge. Dagligvaruhandeln utgör idag en betydande andel av Midelfart Sonessons marknad och denna andel förväntas öka i snabb takt de närmaste åren. I Friggs sortiment ingår bland annat hälsosamma livsmedel som riskakor, multikakor, teer, juicer och linser. MaxMedica Ledande produktleverantör till hälsofackhandeln och apotek. MaxMedica är ett marknadsbolag som idag marknadsför både produkter på apotek och i hälsofackhandeln och som har några av branschens mest etablerade och välkända märken som exempelvis Salus Blutsaft, Esberitox, Remifemin och MyggA. Dessutom ingår ett produktsortiment av innovativa produkter baserat på en ny teknologi, BEE, Bio Enhanced Extraction Technology, som möjliggör mer snabbverkande produkter, som exempelvis C24 och Reductol, som idag finns försäljning på marknader även utanför Norden. Vitalas/Naturpost Hälsa på abonnemang. Naturpost är norra Europas största abonnemangsföretag inom hälsa och når nya kunder genom direktreklam och Internet. Naturpost erbjuder ett effektivt och bekvämt sätt att beställa och abonnera på hälsoprodukter. Företaget marknadsför sig genom direktreklam, telefonförsäljning och sin webbplats. Efter beställning skickas produkterna direkt hem till kunden. Genom en ny interaktiv webbplats, nya produkter och konsumentanpassade förpackningar attraherar Naturpost nya målgrupper och kunder som prioriterar bekvämlighet och enkelhet. Sedan 2006 finns även Naturpost i Polen och Holland. Med tillträde den 2 april 2007 förvärvades det Malmöbaserade bolaget Vitalas International AB, en konkurrent till Naturpost. Under året kommer organisationerna Vitalas och Naturpost att slås samman. Miwana Marknadsledande på apotek för saltlösningsprodukter. Miwana är ett medicin tekniskt företag i Gällivare som utvecklar, producerar och marknadsför näs- och ögonprodukter under varumärkena Renässans och Drop-it. Renässans innehåller en fysiologisk saltlösning, som effektiviserar näsans naturliga reningsfunktion, och som är helt ofarlig för användning under längre tid. Renässans finns som näsdroppar, nässpray och näsdusch och säljs på apotek i Norden. 8 KONCERNSTRUKTUR

9 Drop-it är en praktisk och hygieniskt förpackad saltlösning för ögon och linser. Lösningen är steril och innehåller inga konserveringsmedel eller ämnen som är skadliga för ögat. Midelfart Sonesson Norges ledande produktbolag inom hälsa, skönhet och välbefinnande. Midelfart är sedan generationer ett av Norges mest kända företag och den ledande leverantören av produkter för hälsa, skönhet och välbefinnande i alla försäljningskanaler. Midelfart distribuerar och marknadsför starka varumärken från ett antal internationella och norska samarbetspartner. Midelfart äger också egna varumärken som bland annat XL 1, Triomega, Prevent Herbal Essence och Catzy. Bland de externa märkena återfinnns John Frieda, Piz Buin, Clearasil, Revlon och Finish. Distribution Affärsområdet utgörs av koncernens distributionsföretag HKC Egenvård som erbjuder logistiklösningar för hälsoprodukter till hälsofackhandel och dagligvaruhandel. HKC Egenvård Ledande fullsortimentsgrossist på den svenska hälsomarknaden. HKC Egenvård är Midelfart Sonessons distributionsföretag och erbjuder ett brett sortiment av hälsoprodukter med några av branschens starkaste varumärken. Idag samarbetar HKC Egenvård med drygt 500 kunder, främst detaljister inom hälsofackhandeln, och 200 leverantörer. Som fullsortimentsgrossist förenklar HKC Egenvård hantering för butikerna genom att erbjuda en beställning, en leverans och en faktura. International & Manufacturing I International & Manufacturing ingår Vitamex, koncernens nav för produktion och export av naturläkemedel och kosttillskott och Bioglan, som utvecklar och tillverkar dermatologiska läkemedel. I Bioglan ingår även Australian Bodycare som tillverkar och marknadsför, via MaxMedica och direktförsäljning på Internet, hudvårdsprodukter i eget varumärke. Vitamex Nordens största inom tillverkning av kosttillskott och naturläkemedel. Vitamex är Midelfart Sonessons största tillverkningsenhet. Vitamex består idag av två integrerade delar; dels Manufacturing, tillverkning, dels avdelningen för exportförsäljning, International Sales. Vitamex tillverkar huvudparten av de koncerninterna kunderna Friggs och Naturpost sortiment vad avser kosttillskott och naturläkemedel. Vitamex har även välkända internationella kunder. Bioglan Medicinsk hudvård. Bioglan utvecklar, tillverkar och exporterar läkemedel och hudvårdsprodukter främst inom medical skin care. Företaget är specialiserat på produktion av dermatologiska läkemedel som salvor, krämer och geler under egna varumärken. Microcid/Crystacide, en antibakteriell kräm för behandling av impetigo, och Micanol, för behandling av psoriasis, är två exempel. Bioglans produkter säljs främst på apotek i Norden och Europa. Australian Body Care är en hud- och hårvårdsserie som är baserad på Tea Tree-olja, en olja med antispetiska egenskaper som är bra för problemhud. KONCERNSTRUKTUR Våra kunder Friggs MaxMedica Vitalas/Naturpost Vitamex Bioglan HKC Egenvård Miwana Midelfart Sonesson AS Norge Midelfart Sonesson AB Våra aktieägare MIDELFART SONESSON I KORTHET 9

10 Fakta om Midelfart Historik Företaget grundades 1923 av Ole Midelfart och har letts av familjen Midelfart i fyra generationer. Verksamhet Midelfart är Norges ledande leverantör av hälso-, skönhets- och välbefinnande produkter till dagligvaruhandel, apotek, parfymerier och hälsokostbutiker. Midelfart distribuerar och marknadsför starka varumärken från ett antal internationella och norska samarbetspartners. Midelfart äger också egna varumärken som exempelvis XL-I, Triomega, Prevent, Sano, Herbal Essence och Catzy. Företaget har dessutom långa distributionsavtal med ett antal så kallade principaler, samarbetspartners, som exempelvis Johnson & Johnson, P&G, Reckitt Benckiser och Revlon. Finansiell information Historiskt sett har Midelfarts omsättning fördubblats sedan Omsättningen 2006 uppgick till cirka 600 Mkr. Ett ökat fokus har skett på utveckling av egna varumärken och på uppbyggandet av en hälsodivision. Organisation Midelfart är organiserat i två marknadsdivisioner: Hälsofackhandel/Apotek som representerar cirka 25 procent av omsättningen. Dagligvaruhandel och parfymerier som representerar cirka 75 procent av omsättningen. Midelfart har cirka 110 medarbetare i Norge, huvudsakligen inom marknadsföring och försäljning, med huvudkontor i Skøyen. 10 FAKTA OM MIDELFART

11 FÖRVÄRVET AV MIDELFART I KORTHET Att skapa Nordens ledande företag inom hälsa och välbefinnande. Förvärvet av Midelfart möjliggör Midelfart Sonessons ambition att vara den ledande inom skönhet, hälsa och hygien på den nordiska marknaden. Genom förvärvet sker en konsolidering i branschen av två av Nordens största aktörer på marknaden. Koncernen ökar i storlek och stabilitet och blir ledande på såväl den norska som svenska marknaden, och fortsatt starkt på den finska marknaden. Midelfart Sonesson ser följande industriella synergier: Genom förvärvet ökar koncernens styrka gentemot såväl leverantörer som detaljhandelskedjor. Förvärvet ökar dessutom möjligheten till korsförsäljning av de koncerninterna produkterna med högre marginaler och integrerad produktutveckling. Som exempel kan nämnas lanseringen av Friggs i den norska dagligvaruhandeln. En ledande nordisk aktör medför större intresse från internationella huvudmän. För internationella partners kan koncernen erbjuda ett heltäckande nordiskt partnerskap. Samordning och effektivisering av produktutveckling och produktion. Ett flertal av koncernens olika varumärken inom kosttillskott och naturläkemedel tillverkas redan på Vitamex. Nya produkter kan lättare tas fram till olika marknader. Reducerade inköpskostnader på grund av ökade volymer. Koncernens storlek ger ökad möjlighet till bättre priser. Effektivisering av distribution Ökad samordning inom koncernen avseende fraktavtal och logistikfunktioner Midelfart Sonesson ser följande finansiella synergier: Omsättningen ökar och kommer att uppgå till cirka Mkr på årsbasis Resultat och kassaflöde ökar väsentligt Positiv effekt på vinsten per aktie Förvärvets finansiering: Wilh. Sonesson förvärvade samtliga aktier i Midelfart AS till en köpeskilling om 381 Mkr (inklusive förvärvskostnader). I syfte att finansiera förvärvet beslutade bolagsstämman i Wilh. Sonesson att genomföra en nyemission, 1:2, om 231 Mkr (innan emissionskostnader), dvs 17,8 miljoner B-aktier till en kurs om 13 SEK. Nyemissionen garanterades av huvudägarna och slutfördes i februari Nyemissionen fulltecknades. Celina Midelfart och Lennart Nylander informerar personalen om Wilh. Sonessons förvärv av Midelfart den 14 november 2006 FÖRVÄRVET AV MIDELFART I KORTHET 11

12 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER SVERIGE Den svenska marknadens storlek Midelfart Sonesson är verksam på den svenska marknaden för hälso produkter. Med hälsoprodukter avses kosttillskott, naturläkemedel, måltidsersättning, sportnutrition och hälsolivsmedel, exklusive receptfria läkemedel. Hälsoproduktsmarknaden omsatte uppskattningsvis Mkr i konsumentledet under 2006 (exklusive receptfria läkemedel som omsatte cirka Mkr). MARKNADENS TILLVÄXT Den svenska marknaden för hälsoprodukter har traditionellt visat upp en årlig tillväxt på 3 4 procent. Marknaden är trendkänslig, vilket innebär att framgångsrika produktintroduktioner kan leda till stora förändringar i tillväxt i olika segment, vilket även påverkar marknaden i stort. DISTRIBUTIONSKANALER Hälsoprodukter finns till försäljning i flera olika distributionskanaler, varav hälsofackhandeln är den största kanalen. Hälsofackhandeln utgörs av cirka 500 butiker där fackhandelskedjan Life är den enskilt största aktören med cirka 200 butiker. Av den totala distributionen av hälsoprodukter står hälsofackhandeln för cirka 38 procent. Den näst största kanalen är i dagsläget dagligvaruhandeln med cirka försäljningsställen som tillsammans representerar 33 procent av distributionen. Det statliga apoteket står för en distribution som motsvarar cirka 21 procent. Direktförsäljning, via abonnemang eller Internet, står uppskattningsvis för 8 procent av den totala distributionen. Det finns förväntningar på att det svenska apoteksmonopolet ska komma att avregleras. I dagsläget har Apoteket fortfarande monopol på försäljning av receptfria och receptbelagda läkemedel, trots att det inom EU är tillåtet med direktförsäljning av läkemedel via Internet. Regeringen har nyligen initerat en utredning i syfte att slutligt avveckla apoteksmono polet den 1 januari NORGE Den norska marknadens storlek Marknaden för hälsoprodukter i Norge uppskattas uppgå till MNOK. Under perioden har det i Norge skett en konsolidering av branschen vilket lett till ökad professionalism och kunskap. Dock är fortfarande marknaden relativt omogen och heterogen. Ett ökat antal butiker har organiserats i butikskedjor och i nuläget finns det tre större butikskedjor och en mindre. MARKNADSSTORLEK FÖR SKÖNHET OCH HYGIEN Midelfart-förvärvet innebar ett stort sortimenstillskott inom skönhet och hygien. Storleken på dessa marknader är inte inräknade i ovan tal, utan bedöms som avsevärt större. MARKNADENS TILLVÄXT Mellan 2000 och 2006 uppskattas den norska marknaden för hälso produkter ha vuxit med cirka 45 procent, vilket är betydligt mer än andra fack- och detaljhandelssegment. Orsaken till detta bedöms vara en ökad efterfrågan på hälsokost samt ett bredare produktutbud. Utökad marknadsföring och tillgänglighet har också påverkat utvecklingen positivt. Drivkraften bakom den ökade efterfrågan i Norge bedöms bero främst på att allt fler fokuserar på att förebygga sjukdomar samt att naturläkemedel och vitaminer har blivit accepterade som fullvärdiga egenvårdsprodukter. En bidragande faktor till utvecklingen är att de norska myndigheterna har genomfört flera olika kampanjer för att öka befolkningens hälsomedvetande. Diskussioner har även förts om att införa högre vårdavgifter för livsstils relaterade sjukdomar som till viss del kan avhjälpas med hjälp av naturläkemedel och vitaminer. DISTRIBUTIONSKANALER Hälsobutiker bedöms vara den viktigaste kanalen för försäljning av hälsokost i Norge. Försäljning i dagligvaruhandeln, apotek och över Internet bedöms motsvara ungefär lika stora andelar av den totala marknaden. I Norge är marknaden för receptfria läkemedel avreglerad. Försäljning i dagligvaruhandeln ökar och bedöms framöver att bli den viktigaste försäljningskanalen följt av näthandeln. För många mindre aktörer är lönsamheten låg och mycket tyder på en fortsatt konsolidering i marknaden. Det stora utbudet av likartade produkter talar också för en fortsatt konsolidering. De större aktörerna bedöms kunna dra nytta av konsolideringen eftersom de har storlek nog att förvärva samtidigt som det finns klara stordriftsfördelar. NORDEN Övriga nordiska marknader Den nordiska marknaden för hälsoprodukter omsätter årligen uppskattningsvis totalt 10 miljarder kronor i konsumentledet (exklusive receptfria läkemedel). DEMOGRAFISK UTVECKLING I NORDEN Hälsoprodukter används i stor utsträckning av personer över 45 år vilket medför att försäljningen är beroende av 12 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER

13 den demografiska utvecklingen i Norden. Medellivslängden i Norden har ökat signifikant under de senaste decennierna beroende av bland annat en positiv medicinsk utveckling och att människor lever mer hälso samt. Den ökade medellivslängden har lett till att befolkningsandelen över 45 år har ökat under de senaste decennierna. Detta skifte i demografi bedöms fortsätta framöver vilket kommer att gynna marknaden för hälsoprodukter. ANDRA AKTÖRER PÅ DEN NORDISKA HÄLSOMARKNADEN Marknaden för hälsoprodukter i Norden är starkt fragmenterad. Det finns både stora och små aktörer som konkurrerar med att erbjuda konsumenterna de mest attraktiva produkterna. Bland de större aktörerna återfinns bland annat det norska företaget Orkla, de danska Ferrosan och Dansk Droge (förvärvat av Orkla), det amerikanskägda Cederroth och svenska Recip. GLOBALT Stor internationell marknad Midelfart Sonesson har en stark position på den nordiska marknaden och har som mål att bli en stark internationell aktör. Den totala europeiska hälsoproduktmarknaden bedöms omsätta cirka 5,5 miljarder euro (2006) och växa med drygt 4 procent årligen. De nationella skillnaderna när det gäller traditioner och konsumtionsmönster innebär nya utvecklingsmöjligheter för Midelfart Sonesson på den internationella marknaden. Förbrukningen av exempelvis naturläkemedel per capita i Tyskland är fyra gånger så stor som motsvarande förbrukning i Sverige, medan den i Frankrike är ungefär tre gånger så stor. I Sverige äter knappt var fjärde person dagligen kosttillskott som vitaminer och mineraler medan mer än var tredje engelsman varje dag konsumerar kosttillskottsprodukter. I dessa länder finns en stor inhemsk konsumentmarknad som efterfrågar innovativa och högkvalitativa hälsoprodukter. Erfarenheter från andra aktörer har visat att etablering och lönsamhet kan uppnås på kort tid. Det finns på dessa marknader även stora möjligheter för introduktion av direktförsäljning av hälsoprodukter, vilket innebär nya affärsmöjligheter för Midelfart. Sonesson. KOSTENS BETYDELSE FÖR HÄLSAN Maten har en central betydelse i alla människors liv. Det handlar om ren överlevnad, rätt näring, njutning och smakupplevelser samt social samvaro. De flesta är idag medvetna om sambandet mellan mat, motion, sömn och välbefinnande. Både forskare och konsumenter är övertygade om att framtida hälsoproblem effektivt kan förebyggas med rätt kost. Flera vetenskapliga studier visar på att fiberrik kost bidrar till att skydda mot tjocktarmscancer, att äta fet fisk flera gånger i veckan kan bidra till skydd mot hjärt- och kärl sjukdomar och att reumatiker påverkas positivt av rätt sammansatt kost. Vid fel kost uppstår en mängd hälsoproblem. Bristsjukdomar som järnbrist och osteoporos kan uppstå vid undernäring. Även överkonsumtion kan försämra hälsan. Ett stort intag av socker påverkar vår hälsa och diabetes blir allt vanligare. Den utbredda fetman i samhället är ett tydligt tecken på fel sammansatt kost. Många är felnärda trots överproduktion av livsmedel i västvärlden. De internationella trenderna visar att fler och fler konsumenter just är intresserade av kostens preventiva aspekter för att bibehålla hälsan och för att undvika medicinsk behandling. Det har ur detta intresse uppstått forskning och en mängd olika begrepp för att beskriva mat med hälsoeffekter, så kallade hälsosamma livsmedel. Den integrerade hälsomarknaden i fram tiden finns i gränslandet mellan läkemedel och livsmedel. Midelfart Sonesson bedömer att intresset för kosten som förebyggande av medicinska problem kommer att öka stort under de närmaste åren. Det medför även att konsumenterna efterfrågar nya produkter. Internationellt sett har denna marknad visat stor tillväxt då den attraherar individen att äta mer hälsosamt för att öka det personliga välbefinnandet och få ett bättre liv. Trenden är även positiv för samhället och sjukvården som kan spara enorma kostnader då individen tar ansvar för sin hälsa och livsstil och genom prevention bidrar till att skydda sig mot sjukdomar som är direkt kostrelaterade. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER 13

14 AKTÖRER PÅ DEN NORDISKA HÄLSOMARKNADEN Land Danmark Norge Sverige Företag Ferrosan Dansk Droge (förvärvat av Orkla) Midelfart Sonesson Orkla Cederroth Recip Midelfart Sonesson NORDISK JÄMFÖRELSE AV DISTRIBUTION OCH ANTAL FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN Land Hälsofackhandel Dagligvaruhandel Apotek Direktförs. Sverige Norge Danmark Finland KONSUMTION AV NATURLÄKEMEDEL PER CAPITA Tyskland Frankrike Italien Storbritannien Sverige EURO SORTIMENTSFÖRDELNING DEN SVENSKA HÄLSOPRODUKTMARKNADEN 2006 I KONSUMENTPRISER Hälsolivsmedel: MSEK (bönor linser, riskakor, måltidsersättning) 35% Naturläkemedel: 780 MSEK (Gingko Biloba, Johannesört, Echinacea) 21% Kosttillskott: MSEK (vitaminer, mineraler, fiskolja, sport-nutrition) 38% Hudvård & Övrigt: 200 MSEK 6% Källa: Svensk Egenvård 14 DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER

15 Svenska dam- och herrlandslaget i skidor använder regelbundet Renässans. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER 15

16 AKTIEN AKTIEN Midelfart Sonessons aktier av serie A och B är noterade på Stockholmsbörsen sedan 15 juni Sedan 1 juli 2005 är Midelfart Sonesson noterat på nordiska listan Small Cap under benämningen MSON A och MSON B. En börspost i Midelfart Sonesson uppgår till 500 aktier. Midelfart Sonesson hade aktieägare den 31 december AKTIEKAPITAL Midelfart Sonessons aktiekapital uppgick den 31 december 2006 till SEK, fördelat på aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B, envar med ett nominellt värde av 5 SEK. Aktie av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktie av serie B till en röst per aktie. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nyemissionen som beslutades på den extra bolagstämman i december medför en ökning av antalet B-aktier med UTDELNINGSPOLICY Långsiktigt har styrelsens för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt över en konjunkturcykel skall motsvara procent av Midelfart Sonessons vinst. Framtida utdelningar kommer att vara beroende av koncernens finansiella ställning, rörelseresultat och andra faktorer som styrelsen anser vara relevanta. UTDELNING Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ingen utdelning ges för år AKTIENS UTVECKLING Midelfart Sonessons aktie av serie B noterades vid utgången av 2006 till 30,00 (30,50) SEK. Högsta och lägsta kurs under 2006 var 33,00 SEK och 22,00 SEK. Det totala börsvärdet i Midelfart Sonesson uppgick den 31 december 2006 till (1 058) Mkr. INVESTERAR RELATIONER Midelfart Sonessons ledning arbetar löpande med att förbättra den finansiella informationen till aktieägare, investorer, medarbetare och andra intressenter i syfte att skapa förutsättningar för en objektiv värdering av Midelfart Sonessons verksamhet. I detta arbete ingår att medverka aktivt i möten med analytiker, institutioner, aktiesparare och media. AKTIENS UTVECKLING 2006 Midelfart Sonesson B OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier per vecka J F M A M J J A S O N D tal 16 AKTIEN

17 FULLSTÄNDIG ÄGARFÖRTECKNING Antal aktieägare Aktieägare (%) Innehav Kapital (%) Röster Röster (%) SVERIGEBOENDE , , ,99 ÖVRIGA NORDEN 38 0, , ,04 ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) 91 1, , ,12 USA 15 0, , ,23 ÖVRIGA VÄRLDEN 19 0, , ,61 Summa , , ,00 FULLSTÄNDIG ÄGARFÖRTECKNING FÖRDELNING I STORLEKSKLASSER. Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Kapital (%) Röster (%) ,68 18, ,32 81,62 Summa ,00 100,00 DE 10 STÖRSTA ÄGARNA Namn Antal AK A Antal AK B Kapital (%) Röster (%) Totalt antal aktier MIDELFART HOLDING AS ,43 27, STENA ADACTUM AB ,94 25, NOLEFO AB ,90 2, NUDEL, HARRY ,10 2, ODIN SVERIGE 1, NORDEA BANK NORGE ASA ,56 2, RADAR ,80 1, NORGE ODIN SVERIGE II, NORDEA BANK NORGE ASA ,78 1, WAHLBERG, PETER ,62 1, BANCO SMÅBOLAGSFOND ,50 1, SKOGLUND, LARS ,22 0, De 10 största totalt ,85 65, Totalt AKTIEN 17

18 FEMÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatt, Mkr Årets resultat, Mkr Rörelsemarginal, % 2,1 4,2 6,3 4,5 4,0 Rörelsemarginal före avskrivningar, % 0,4 5,8 8,0 8,3 8,6 Vinstmarginal, % 3,6 3,1 4,9 3,4 4,2 Anläggningstillgångar, Mkr Omsättningstillgångar, Mkr Summa tillgångar, Mkr Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, Mkr Minoritetsintresse, Mkr 0 Räntebärande skulder och avsättningar, Mkr Icke räntebärande skulder och avsättningar, Mkr Summa skulder och eget kapital, Mkr Soliditet, % 31,5 52,0 41,0 34,3 51,8 Nettoskuld, Mkr Skuldsättningsgrad, ggr 1,5 0,4 0,8 1,2 0,5 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,5 0,4 0,7 0,9 0,3 Ränteteckningsgrad, ggr neg. 3,7 3,6 3,4 neg. Genomsnittligt sysselsatt kapital, Mkr Avkastning på totalt kapital, % neg. 5,6 8,6 4,6 neg. Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. 7,4 11,6 6,1 neg. Avkastning på eget kapital, % neg. 7,7 16,5 8,2 5,6 Antal årsanställda, genomsnitt, antal Nettoomsättning per anställd, Tkr Rörelseresultat per anställd, Tkr Data per aktie Antal aktier vid periodens slut utestående, tusental Antal aktier vid periodens slut totalt utgivna, tusental Genomsnittligt antal aktier under året utestående, tusental Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr 0,93 1,10 2,29 1,01 0,79 Utdelning, kr 0,40 0,30 0,25 Direktavkastning, % 1,3 1,1 1,7 Utdelningsandel, % 38,7 17,5 24,8 Eget kapital, kr 15,17 16,34 14,90 12,90 11,90 Börskurs B-aktien på balansdagen, kr 30,00 30,50 27,00 15,00 12,70 Börsvärde, Mkr P/E-tal (baserat på faktisk skatt), ggr neg. 27,7 11,8 14,9 16,1 1 För definitiner av nyckeltal, se sid Jämförelsetalen för är ej omräknade enligt IFRS 3 Jämförelsetalen för 2005 är omräknade i enlighet med IAS 8 på grund av fel, se not FEMÅRSÖVERSIKT

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Midelfart Sonesson AB (publ), organisationsnummer med säte i Malmö, avger härmed årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsåret Om inte annat anges, redovisas samtliga belopp i miljoner kronor. Information inom parentes avser föregående räkenskapsår. Midelfart Sonessons A- och B aktier är noterade på OMX Nordic Exchange, Stockholm Small Cap list. VERKSAMHET Midelfart Sonesson är ett produktbolag inom hälsa, skönhet, och hygien som utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter för hälsa och välbefinnande. Distributionskanaler är apotek, hälsofackhandel, dagligvaruhandel och postorder genom abonnemangsförsäljning. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Nordic Market & Distribution och Manufacturing & International. I affärsområdet Nordic Market & Distribution ingår de rörelsedrivande säljbolagen inom special-, dagligvaru-, postorderoch grossisthandeln, medan koncernens tillverkande enheter ingår i affärsområdet Manufacturing & International. MARKNADENS UTVECKLING Den nordiska marknaden för hälsoprodukter omsätter årligen cirka 10 miljarder kronor i konsumentledet (exklusive receptfria läkemedel) och visar traditionellt upp en årlig tillväxt på 3-4 procent. Marknaden är trendkänslig, vilket innebär att framgångsrika produktintroduktioner kan leda till stora förändringar i tillväxt inom olika segment, som även påverkar marknaden i stort. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Den 2 januari förvärvade koncernen samtliga aktier i det norska bolaget Promed Pharma AS för 18 Mkr inklusive förvärvskostnader. Promed Pharma AS marknadsför och utvecklar örtmedicinska produkter, vilket kompletterar koncernens tidigare verksamhet i Norge. Bolaget hade vid förvärvstidpunkten 4 anställda. Under mars förvärvade koncernen försäljningsrättigheterna i Norden till Gamp Medical AB s hela produktsortiment av diagnostiska självtester. Licensavtalet innefattar även en option för koncernen att förvärva hela företaget efter fem år. Diagnostiska självtester omsätter cirka 100 Mkr på apotek i Sverige. Dessutom tillkommer betydande försäljning via internet och postorder. Marknaden växer årligen med cirka 10-15%. I juni lanserades det egna varumärket Vitamax hos apoteken i Sverige, samtidigt som ett långsiktigt leveransavtal tecknades med apotekets inköpsbolag Adara AB. Den 15 augusti förvärvade koncernen samtliga aktier i det medicintekniska bolaget AB Artic Medica med dotterföretaget Miwana AB för 45 Mkr inklusive förvärvskostnader. Bolaget marknadsför, utvecklar och producerar naturligt baserade nässprayer och ögondroppar. Bolaget hade vid förvärvstillfället 14 anställda. Förvärvet delfinansierades genom apportemission om aktier av serie B. I september tecknade koncernen ett leveransavtal med Cederroth om fullsortimentsdistribution av samtliga deras produkter till hälsofackhandeln. Det nya avtalet förväntas ge en omsättningsökning på cirka 25 Mkr per år. I september tecknades ett distributionsavtal med tyska SALUS-Haus, om att från och med 1 januari 2007 ta över marknadsföring och försäljning av SALUS-Haus produkter i Sverige. Det nya avtalet förväntas initialt ge en ökad omsättning på 25 Mkr per år. I november tecknades ett nytt distributionsavtal med den engelska detaljhandelskedjan Sainsbury om leverans av detox- och dietprodukterna C24 och Reductol. Avtalet förväntas ge en omsättningsökning på Mkr under kommande två år. Den 28 december förvärvades koncernen samtliga aktier i Midelfart AS för 381 Mkr inklusive förvärvskostnader. Midelfart AS är Norges ledande leverantör av hälso, skönhets- och välbefinnandeprodukter till dagligvaru- och hälsofackhandeln, apotek och parfymerier. Bolaget hade vid förvärvstidpunkten 109 anställda. Förvärvet finansierades genom en företrädesemission 1:2 om totalt nya aktier av serie B och upptagande av nya lån. Genom förvärvet blir Midelfart Sonesson marknadsledare i Norden inom hälsa och välbefinnande, med en omsättning på årsbasis om cirka Mkr. På extra bolagsstämma 21 december 2006 beslutades att ändra företagets namn till Midelfart Sonesson AB. Dessutom utsågs Celina Midelfart till ny styrelseledamot i Midelfart Sonesson AB. Räkenskapsåret har belastats, som framgår av bokslutskommunikén, med betydande kostnader om 46 Mkr. I resultaträkningen har dessa kostnader belastat kostnad för sålda varor med 25 Mkr och försäljningskostnader med 21 Mkr. Kostnader uppgående till 19 Mkr som felaktigt ej redovisades vid bokslutet 2005 har rättats i fjärde kvartalet Felet i tidigare redovisad period har genom retroaktiv omräkning rättats till i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar samt fel (se not 39). Merparten av kostnaderna avsåg felperiodiserade leverantörsfakturor. En genomgång av redovisningen i Vitamex koncernen slutfördes under det fjärde kvartalet 2006, med bistånd av revisorer och juridisk expertis. Med anledning av denna utredning beslutade styrelsen för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

20 moderbolaget Midelfart Sonesson AB att inge en polisanmälan mot den tidigare ledningen för Vitamex koncernen, avseende misstanke om bland annat bokföringsbrott. Polisanmälan inlämnades 13 februari 2007 till ekobrottsmyndigheten. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr (1 289), vilket var en minskning med 132 Mkr. Att nettoomsättningen minskade beror på avyttringen av Naturapoteket AB i december 2005.Justerat för strukturförändringar i form av förvärvade och avyttrade verksamheter ökade nettoomsättningen med 4 Mkr jämfört med Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 5 Mkr (75) medan rörelseresultatet uppgick till 24 Mkr (54). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 42 Mkr (40) och årets resultat uppgick till 33 Mkr (36). FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIERING Koncernens likvida medel uppgick till 49 Mkr (49). Dessutom fanns vid årets slut outnyttjade krediter på 60 Mkr (40). Soliditeten i koncernen uppgick till 32 % (52). Eget kapital uppgick till 538 Mkr (567), medan räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 831 Mkr (251). Nettoskulden var vid periodens utgång 782 Mkr (201), där 231 Mkr utgör en bryggkredit inför förvärvet av Midelfart AS. De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 62 Mkr (60), varav 61 Mkr (60) i uppskjuten skattefordran. Årets kassaflöde var 0 Mkr (15). Eget kapital under perioden påverkades främst av nyemittering av aktier om 22 Mkr i augusti, samt periodens resultat. Räntebärande avsättningar och skulder påverkades under perioden bland annat av nyupplåning vid förvärvet av Midelfart AS. I samband med förvärvet av Midelfart AS ställdes förvärvade aktier som säkerhet för de upptagna lånen. I övrigt har inga väsentliga förändringar skett i ställda säkerheter och ansvarsförbindelser under perioden. INVESTERINGAR Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 382 Mkr (158). Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 Mkr (18). Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 8 Mkr (3), främst avseende löpande ersättningsinvesteringar i maskiner och inventarier. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0). Nettoförvärv av företag 374 Mkr (136) avser förvärv av Promed Pharma AS, AB Artic Medica och Midelfart AS. MEDARBETARE Genomsnittligt antal anställda uppgick under perioden till 347 (387). Minskningen jämfört med föregående år beror främst på avyttringen av dotterföretaget Naturapoteket AB. Vid periodens utgång var antalet anställda i koncernen 443 (318). Ökningen jämfört med föregående år beror främst på under året förvärvade bolag. ERSÄTTNINGAR OCH INCITAMENTSPROGRAM Under perioden gjordes lönejusteringar för VD samt för övriga befattningshavare. Det fanns vid periodens slut inga avtal om aktierelaterad ersättning, utestående optionsprogram eller liknande. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Löner och ersättningar till styrelse och andra ledande befattningshavare framgår av not 9. Utöver detta har det inte förekommit några lån, inköp eller försäljningar med styrelse eller ledande befattningshavare. Bolagets större aktieägare räknas även in som närstående. Stena Adactum AB och Midelfart Holding AS har enligt avtal om emissionsgaranti vid nyemission erhållit ersättning på 2% av garantibeloppet. Ersättningen uppgick till cirka 2,5 Mkr och utbetalades under MILJÖPÅVERKAN Dotterföretaget Bioglan AB bedriver tillståndspliktig verksamhet, B-verksamhet, enligt miljöbalken. Tillståndet (beslut i december 2005) avser en årlig tillverkning av ton per år av läkemedel i form av salvor, geler, krämer och andra hudprodukter. Till följd av det nya tillståndet skall Bioglan AB i samråd med VA-verket och Miljöförvaltningen ta fram ett kontrollprogram som skall lämnas in till Länsstyrelsen under Kontrollprogrammet kommer att fastställa dagens provisoriska gränsvärde gällande utsläpp till luft och utgående processavloppsvatten samt buller och hantering av farligt avfall. MANDAT NYEMISSION AV AKTIER Styrelsen hade mandat från bolagsstämman att nyemittera högst 2,5 miljoner nya B-aktier. Detta mandat har utnyttjats under 2006 vid förvärv av Miwana med 0,8 miljoner aktier och i april 2007 vid förvärv av Vitalas International med 1,3 miljoner aktier. 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2006

Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter

Läs mer

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products 1 Nordic leader in health & wellbeing products 2 Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart och namnändrar till Midelfart Sonesson Midelfart är Norges ledande leverantör av produkter för hälsa och välbefinnande

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) Andra kvartalet 2006 Året ackumulerat * Nettoomsättningen 294,1 (305,1) MSEK * Nettoomsättningen 594,9 (631,2) MSEK * EBITDA 10,1 (-1,8) MSEK * EBITDA 26,3 (28,2) MSEK * Rörelseresultatet 5,6 (-6,7) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER TREDJE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 386 MSEK (276) RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 MSEK (-9) OCH RÖRELSERESULTAT -1 MSEK (-14) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport för Midelfart Sonesson

Halvårsrapport för Midelfart Sonesson Halvårsrapport för Midelfart Sonesson januari juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 Nettoomsättning 379 Mkr (424) Rörelseresultat 16 Mkr ( 12) Resultat före skatt 6 Mkr ( 20) Periodens resultat 4 Mkr ( 16) Periodens

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI ANDRA KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 424 MSEK (294) RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -4 MSEK (10) OCH RÖRELSERESULTAT -12 MSEK (6) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 13 MSEK

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER FJÄRDE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 403 MSEK (286) RÖRELSERESULTAT -315 MSEK (-27) RESULTAT EFTER SKATT -308 MSEK (-24) RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE 5,63 SEK (-0,68) HELÅRET

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer