Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lonnen - Vibäck 1:16 m fl"

Transkript

1 UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013

2

3 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16 M FL samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Karlskoga kommun Örebro län Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR SYFTE PLANDATA Läge Omfattning Areal Markägarförhållanden TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Detaljplan Översiktsplan Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning (Fastighetsförteckning) Samrådsredogörelse Huvudsyftet med planen är att möjliggöra konvertering av befintliga fritidshus till åretruntboende genom att öka utnyttjandegraden, d v s hur stora hus som får byggas, samt att skapa 4-6 nya tomter samtidigt som några obebyggda tomtlägen utgår. Därutöver görs mindre justeringar av byggrätter och vägområden samt att de ytor som tidigare var tänkta att användas för enskilda eller gemensamma avloppsanläggningar utgår och att planen upphävs för dessa ytor. Planområdet är beläget öster om Knappforsälvens utlopp i Lonnen, ca 10 km norr om Karlskoga tätort. Planområdet omfattar del av stamfastigheten Vibäck 1:16, de avstyckade fastigheterna 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22 1:23 samt del av Vibäck S:1. Planområdets areal är ca m² (9,5 ha). All mark inom planområdet är i privat ägo. För området gäller detaljplan: Nr 411 Lonnen 6 - Vibäck fastställd , akt 1883-P 96/4. I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige mars 2011, ingår det aktuella området som ett område prioriterat för landsbygdsutveckling och är dessutom utpekat som s k LIS-område. Konvertering till åretruntboende är önskvärt.

4 4 (13) Planläggningen har således stöd i översiktsplan. Överföringsledning VA BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Övergripande stadsbyggnadskaraktär och användning Bebyggelse Kommunfullmätige beslutade 2006 att bygga en överföringsledning för vatten- och avlopp till Lunedet. Syftet var att ersätta befintligt reningsverk vid Lunedet som inte längre har godkänd funktion. Överföringsledningen medger att fastigheter runt Lonnen, kan anslutas till ledningen som är kopplad till det allmänna nätet vid Timsbron. Ledningen eller planområdet ingår dock inte i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Överföringsledningen och anslutning till det aktuella området blev klar Samtliga befintliga och nya bostäder kan därför, via ett lokalt enskilt nät, anslutas till allmänt vatten och avlopp. Planområdet är enligt gällande detaljplan planlagt för bostadsbebyggelse med inriktning på fritidsboende med en exploateringsgrad anpassad för vad som då var brukligt för fritidsområden inom kommunen. Syftet med gällande detaljplan var att möjliggöra avstyckningar från stamfastigheten och av 16 föreslagna tomter har sju fastigheter styckats av från stamfastigheten Vibäck 1:16. Området planlades även med öppna naturområden med syfte att rymma vattentäkt, vatten- och avloppsanläggningar samt bad och båtplatser. Den äldre bebyggelsen inom planområdet, uppförda på 1950-talet är karaktäristisk för en lantlig miljö, där bebyggelsen placerats på naturens villkor intill skogsbruk. Större delen av bebyggelsen tillkom ursprungligen under 1950-talet och enstaka hus är byggda på 2000-talet. Inom planområdet finns det idag sex huvudbyggnader, varav fyra är belägna på avstyckade fastigheter och två på arrenderad mark från stamfastigheten. Fem av husen är belägna mitt i planområdet och det sista i nordvästra hörnet. Husen har sedan deras uppkomst byggts om samt kompletterats med gäststugor, uthus, mm. Huvudbyggnaderna, med majoritet av träfasader, har en area som varierar mellan m². Flera fastigheter inom planområdet utreds för tillfället för olovligt byggande. Söder och väster om planområdet finns några mindre bostadsoch fritidshus medan områdena närmast norr- och österut är obebyggda. Samtliga huvudbyggnader utom två ligger inom strandskyddat område. Verksamheter och service Inom och runt om planområdet bedrivs skogsbruk. Nordväst om planområdet ligger Lunedets friluftsområde och slussen vid Knappfors där det under främst sommarhalvåret bedrivs turistverksamhet i form av camping, friluftsaktiviteter, mm. Restaurang, café och viss konferensverksamhet bedrivs året runt. Saab Bofors har en mindre kursgård, Knappfors gård ett stycke norr om planområdet. Närmaste skola är Lonnhyttan/Granbergsdal friskola cirka 3 km

5 5 (13) sydöst om planområdet. Vissa varor kan köpas i anslutning till caféet i Lunedet. Övrig offentlig och kommersiell service finns i Karskoga tätort. Mark, vegetation och rekreation Området ligger i direkt anslutning till Knappforsälven, vilken binder samman Alvettern och Lonnen. Marken inom planområdet, likväl som ytorna närmast runt detsamma, sluttar från nordöst mot sydväst, d v s ner mot älven. I samband med den planläggningen av befintlig detaljplan gjordes en geoteknisk grundundersökning för att lokalisera platser lämpliga för infiltration. Marken består till stor del av lera, vilket gör risken för radon liten. Planområdet och dess omgivning består till stor del av skogsbevuxen naturmark, där stora delar reglerats som naturmark i gällande detaljplan. Terrängen är delvis kuperad och blockig och då främst i planområdets mittersta del, i det nordöstra hörnet av planområdet är marken sank. I övrigt utgörs planområdet främst av skogsmark. Delar av marken i planområdet ingår i det föreslagna sekundära och primära skyddszonen för Timsälvens vattenskyddsområde, vilket i framtiden kan innebära restriktioner på markens användning. Gator och trafik Tillfart till planområdet sker från länsväg 237, cirka 500 meter sydöst om planområdet. En samfälld gata (Vibäck s:1) ansluter mot länsvägen och delar sig inom planområdet i två delar, en mot den södra större bebyggelsegruppen och en mot Lunedet. Gällande detaljplan medger en förlängning av den norra vägen mot befintligt bostadshus i nordväst och nya tomter men har inte byggts. Det nordvästliga huset har i dag tillfart mot väg utanför planområdet, utan servitut för väg. Den södra vägen har nyligen förlängts fram till en gemensam pumpstation och är försedd med vändplan medan den norra vägen saknar vändplan men å andra sidan fortsätter den utanför planområdet. Vägarna inom området är grusade och relativt smala, men anses vara av godtagbar standard för nuvarande ändamål. Parkering sker på den egna fastigheten. Länsbuss 403 mellan Karlskoga och Storfors trafikerar länsvägen, närmaste busshållplats, Vibäck ligger drygt 650 meter från planområdet. Turtätheten är låg, cirka 7 avgångar i vardera riktning. Naturreservat, fornlämningar och kulturlandskap Väster om planområdet ligger Lunedets naturreservat, omfattande halvön som utgör Lunedet och vattenområdet runt om. Detta statliga naturreservat är avsett för social aktivitet och ett uppskattat friluftområde med flertalet friluftsanläggningar och historiska lämningar. Utanför naturreservatet, vid Knappforsslussen finns två yngre fornlämningar i form av den yngre och den äldre Knappforshyttan på östra respektive västra stranden för den järnhantering som skedde vid platsen. Även Knappforseken, vid slussen betraktas som fornlämning. Samtliga fornlämningar har vid tidigare

6 6 (13) planläggning bedömts vara av sådan karaktär att de inte har spridning och därför inte berör planområdet. Vattenomområden och badplatser Planområdet berör delvis Knappforsälven samt strandkanten till denna. Längs strandkanten tillåts i gällande detaljplan en bad-, brygg- och båtplats i planområdets södra del samt bryggor vid föreslagna strandtomter. Befintliga bryggor finns vid strandfastigheterna och vid den gemensamma badplatsen. Knappforsen utgör en del av sjön Lonnen som är kommunens ytvattentäkt. Vattenområdet och delar av planområdet på land ingår i den föreslagna primära skyddszonen för Timsälvens vattenskyddsområde, vilket i framtiden kan komma att ge restriktioner på vattnet och markens användning. Allmän platsmark Teknisk försörjning Enligt gällande detaljplan är naturmark och vägar reglerade som allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. Marken är således tillgänglig för allmänheten men sköts och ägs inte av kommunen. Området är via ett enskilt lokalt vatten- och avloppsnät anslutet till en överföringsledning i Lonnen som i sin tur är ansluten till det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp. Ledningen och planområdet ingår dock inte i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Det finns fastigheter och arrendatorer som fortfarande har enskilda lösningar för vatten och avlopp. Området är anslutet till el- och telenäten och har tillgång till bredband via fiber. Närmaste återvinningsstation finns i Karlskoga tätort, cirka 8 km söder om planområdet. FÖRÄNDRINGAR Övergripande användning Jämfört med befintlig detaljplan tas delar av befintlig naturmark i anspråk för att skapa en lokalgata mellan planområdets södra bostadsgrupp och det nordvästliga huset, samt för 4-5 nya bostadstomter längs gatan. Föreslagna tomter i nordöstra hörnet ersätts med naturmark på grund av att markförhållandena här är mindre lämpliga. Befintlig badplats på enskild mark (kvartersmark) ersätts med bad- och båtplats på allmän platsmark. I vattenområdet närmast stranden får bryggor anläggas för närliggande bostäder, på samma sätt som i gällande detaljplan. Tidigare planlagd naturmark tillgänglig för avlopp- och vattenanläggningar upphävs i och med att planen vinner laga kraft, då den funktionen inte längre behövs. Användningen bostäder behålls men inriktningen ändras från fritidsboende till åretruntboende genom att utnyttjandegraden, hur stora hus som får byggas, ökas. Därutöver preciseras att det är bostäder för ett lantligt boende. Med det menas att bebyggelsen i viss mån bör anpassas till den lantliga miljön, dels att det är ett lantligt läge där djurhållning kan och ska förväntas i nära anslutning till bostäderna. Se även under rubrikerna

7 7 (13) bebyggelse och djurhållning nedan. Bebyggelse och fastigheter Byggrätter för 6-7 nya tomter som överensstämmer med gällande plan behålls och ytterligare 4-6 tomter möjliggörs längs förlängningen av lokalgatan mitt i planområdet och vid vattnet i planområdet södra del. Samtidigt utgår 3-4 tomtplatser p g a att markförhållandena här är mindre lämpliga. Tomterna längs den nya gatan bidrar till att området blir mer sammanhängande än tidigare. I den södra delen blir tomten vid vattnet en förlängning av bostadsbebyggelse belägen på fastigheten Vibäck 1:3 söder om planområdet och den andra tomten blir en förlängning av befintligt planlaga tomter. De nya föreslagna tomterna bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till stranden negativt då de med ett undantag är belägna med interngatan och en strandzon mellan tomten och stranden. I ett fall ligger tomten vid vattnet men ansluter då till befintligt bebyggelsemönster och inskränker inte på möjligheten att naturligt ta sig fram på det hävdvunna stråket längs stranden. Utnyttjandegraden, dvs hur stort man får bygga, regleras till 240 m 2 i byggnadsarea för huvudbyggnad samt 100m 2 för komplementbyggnader per fastighet. Detta är en generell och medveten strategi, särskilt utpekad i översiktsplanen, om att möjliggöra konvertering från fritidsboende till åretruntboende inom ramen för landsbygdsutveckling och boende med anknytning till vatten. Med hänsyn till den lantliga miljön ska bebyggelsen, med stöd av 2 kap 3 PBL, ges en för det enskilda läget anpassad gestaltning. Det utesluter inte materialval och uttryck som inte fullt ut harmonierar med befintlig bebyggelse och traditionella byggnadssätt men ett visst hänsynstagande bör ske, vilket också kan variera beroende på placering inom planområdet. Husen ska vara friliggande och antalet våningar begränsas till två (2). Högsta byggnadshöjd för uthus och komplementbyggnader begränsas till 3 meter. Vid två hela våningar får byggnaderna inte ha en takvinkel som överstiger 25 grader. På mark som inte får bebyggas med byggander, så kallad prickmark får anläggningar, till exempel staket och plank uppföras till en högsta höjd på 1,3 meter. Bestämmelsen reglerar inte åtgärder som är bygglovsbefriade. För de föreslagna nya byggrätterna har landsbygdsutveckling i strandnära lägen angetts som skärskilt skäl för att upphäva strandskyddet (se strandskydd). Verksamheter Mark och vegetation Skogsbruk ska kunna bedrivas vidare som tidigare på omgivande ytor. Ökade möjligheter att bosätta sig året runt i området bedöms öka möjligheten att behålla och utveckla servicen vid Lunedet samt underlaget för Lonnhyttans skola. Större områden har i enlighet med gällande detaljplan

8 8 (13) markanvändningen NATUR. De områdena närmast sjökanten med tillägget öppen som innebär att marken ska hållas öppen, eller glest bevuxen. Gata, trafik och parkering Allmän platsmark Vattenområden Teknisk försörjning Befintligt gatunät samt planlagda gator enligt gällande detaljplan behålls och kompletteras med en lokalgata som kopplar ihop den planerade norra och södra bebyggelsegruppen längs med älvbrinken. Befintlig väg till den nordvästra fastigheten tas i anspråk för bostadsfastighet och fastigheten får istället tillfart från den nya lokalgatan. Gatunätet läggs ut som allmän platsmark men där kommunen inte huvudman, det betyder att stamfastighetsägaren alternativt en samfällighetsförening ansvarar för utbyggnad och skötsel. Befintliga servitut för väg inom planområdet bör upphävas genom att vägarna i området regleras som allmänna och bör istället regleras som en gemensamhetsanläggning. De ytor som inte bedömts lämpliga som bostadstomter regleras, likt gällande plan som naturmark. Ytor närmast strandkanten har med ett undantag och i de fall där marken inte sedan tidigare avstyckats, lämnats tillgänglig för allmänheten. Marken ska dock även kunna nyttjas för bad- och båtplatser. Den föreslagna tomten längst i söder, vilken är en förlängning av ianspråktagen mark söder om planområdet och därmed lämpar sig som strandtomt, bedöms inte inverka negativt på allmänhetens tillgång till stranden då ytan inte nyttjas som ett naturligt stråk för den som vill ta sig fram längs stranden. Allmän platsmark inom planområdet regleras med enskilt huvudmannaskap, vilket betyder att kommunen inte ansvarar för skötsel och iordningställande. I vattnet tillåts att bryggor uppförs, de enskilda fastigheterna får uppföra en (1) brygga per fastighet om maximalt 10 m 2 och vid badplatserna får fyra (4) gemensamma bryggor om sammanlagt högst 40 m2 uppföras per badplats. De gemensamma bryggorna ska vara till för boende i närområdet. Naturmarkerna ska fungera som bad- och båtplats och tillåts bebyggas med mindre byggnader för redskap. Samtliga fastigheter som bygger nytt eller bygger om och till bör ansluta vatten och avlopp till det enskilda vatten- och avloppsnätet som i sin tur är anslutet till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Samtliga kvartersmarksytor som är interngator fungerar även som u-område för underjordiska ledningar. Två områden skapas för pumpstationer (för VA-nätet) inom planområdet. Det förutsätts att typen av anläggning inte orsakar bräddning. De gemensamma ytorna som avsattes i gällande plan för att rymma avloppsanläggningar har idag inget syfte då fastigheterna inom området är anslutna eller kan anslutas till ett enskilt lokalt va-nät. De gemensamma ytorna för avloppsanläggningar utgår i och med att gällande detaljplan upphävs i dessa delar.

9 9 (13) Hämtning av avfall kan ske vid respektive fastighet förutsatt att gator och vändplaner byggts ut enligt planen och håller erforderlig standard. Om så önskas kan avfallskärl samlas vid en eller flera gemensamma plaster inom området. Detta är dock ur plansynpunkt inget krav. Störningar och risker Översvämningsrisker Djurhållning Miljökonsekvenser Området är inte överdrivet kuperat varför det inte bedöms finnas någon risk för ras eller skred. Kompletterande grundundersökningar rekommenderas dock inför grundläggning av enskilda hus. Avståndet från länsvägen är så pass stort, ca 300 meter, att buller från trafik inte bedöms överskrida gällande riktvärden vid tomterna. Området ligger till stor del direkt invid sjön Lonnen. Några av byggrätterna ligger nära vattenytan, generellt ca 2 meter över densamma, men på en nivå som inte anses olämplig för sitt ändamål. Översvämningsrisken ska beaktas vid byggande och hur respektive berörd tomt utformas. Låglänta ytor på andra platser runt sjön utgör buffert vid högt vattenstånd. Med tanke på läget längs vattnet och tillhörande översvämningsrisk regleras lägsta golvhöjd till +113,0 meter över nollplanet för hemmens kärnfunktioner. Utrymmen som kan översvämmas, till exempel källare etc. tillåts att ligga på en lägre nivå. Byggnader tillåts även byggas med alternativa metoder, till exempel genom amfibiehus, utan kravet på att lägsta golvhöjd är +113,0 meter. Befintliga hus närmast stranden kan vid större om- eller tillbyggnader behöva förläggas något högre än idag. Det är planens intention att boendet med tanke på den lantliga miljön och det lantliga läget ska kunna vara kombinerat med omgivande djurhållning. Planen ger i sig inget tillstånd att kombinera boende och djurhållning vilket om en prövning skulle bli aktuell bestäms av det lokala miljö- och hälsoskyddskontoret. Vid prövning bör dock planområdets lantliga läge, där djurhållning naturligt kan förväntas, utgöra en förutsättning som beaktas, främst avseende skyddsavstånd till betande djur men även till djurstallar och gödselhantering. Det kan dock inte uteslutas att bostäderna kan påverka placering av olika funktioner för djurhållningen på angränsande fastigheter. De förändringar planen medger syftar dels till att öka utnyttjandegraden för befintliga bostadshus samt ett antal obebyggda byggrätter. Genom den nya överföringsledningen för vatten- och avlopp har påverkan på miljön från bostäderna minskat betydligt. Andelen trafikflöden ökar jämfört med om de nya bostadstomterna förlagts inom tätorten, men i enlighet med riktlinjerna i översiktsplanen ska det finnas full frihet och möjlighet att bosätta sig utanför tätorten och det nu aktuella området är utpekat som prioriterat för landsbygdsutveckling. Denna påverkan anses därför som fullt acceptabel. De lokala miljökonsekvenserna bedöms vara marginella och i ett

10 10 (13) vidare miljöperspektiv försumbara. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att en miljöbedömning enligt PBL 5. Kap 18 inte behöver göras. Administrativa frågor Planen bekostas till större delen genom avtal med ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16. Planavgift ska därför inte tas ut för bygglov på fastigheten Vibäck 1:16 eller fastigheter som efter att planen vunnit laga kraft avstyckas från Vibäck 1:16. För redan avstyckade fastigheter får planavgift tas ut i samband med framtida bygglovbeslut i enlighet med vid tidpunkten aktuell taxa. Planområdets västligaste del ligger direkt i gränsen till Lunedets naturreservat. Ett arbete med att justera reservatsgränsen har precis inletts men påverkas inte av det denna detaljplan medger. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark Se även genomförandebeskrivningen. Strandskydd Strandskydd gäller inom större delen av planområdet, de delar som ligger närmare stranden än 100 meter, eftersom det inte upphävdes i samband med tidigare planläggning. Strandskyddet föreslås upphävas i berörda delar genom att en prövning görs enligt 7 kap Miljöbalken. Det område där strandskyddet upphävs redovisas på plankartan med en administrativ gräns och bestämmelse. En del av den mark som berörs, främst bostadstomter och vägar, är redan ianspråktagen. Utöver detta skapas nya bostadstomter samt en ny väg. Gemensamma ytor läggs ut som allmän platsmark vilket innebär att de ska vara tillgängliga för allmänheten. Dessa ytor utgörs främst av vägar, gemensamma bad- och båtplatser och naturmark för passage genom området. Planen påverkar marginellt strandskyddets syfte eftersom endast ny mark i direkt anslutning till stranden tas i anspråk för en ny tomt. Djurlivet bedöms inte påverkas alls av det planen medger. Området runt Lonnen är i översiktsplanen, antagen 1 mars 2011, särskilt utpekat för landsbygdsutveckling och större delen av planområde omfattas av sk LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandskyddsområden) vilket kan utgöra särskilt skäl att upphäva strandskyddet vid planläggning. Översiktsplanen pekar även ut konvertering från fritidsboende till åretruntboende som ett önskvärt sätt att utveckla boendet i kommunen. Med hänvisning till karta på sidan 13 anges följande särskilda skäl enligt 7 kap 18c och 18e Miljöbalken (MB): (Bilaga 1) 1. Hela eller delar av sex befintliga bostadsfastigheter och arrendetomter. Särskilda skäl: Marken är ianspråktagen för bostadsändamål sedan tidigare och saknar därför betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c pkt 1 MB). 2. Hela eller delar av fem befintliga avstyckade bostadsfastigheter och/eller planlagda bostadstomter som

11 11 (13) ännu inte bebyggts och som är belägna bakom befintliga bostadstomter. Särskilda skäl: marken är väl avskild från stranden där stranden redan är ianspråktagen för bostadsändamål sedan tidigare och saknar därför betydelse för strandskyddets syfte (7 kap 18c pkt 2 MB). 3. Hela eller delar av tre tidigare planlagda bostadstomter som inte har bebyggts. Särskilda skäl: Bostadstomterna anses värdefulla för utvecklingen av landsbygdsområdet och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt varför upphävande av strandskyddet sker med hänvisning till godkänt LIS-område i gällande översiktsplan (7 kap 18e pkt 1 och 2 MB). 4. Hela eller delar av sex nya bostadsfastigheter/ arrendetomter vilka är belägna i direkt anslutning till befintliga bostadstomter och med en befintlig väg mellan tomterna och stranden där allmänheten kan passera och ha full tillgång till stranden. Särskilda skäl: Bostadstomterna anses värdefulla för utvecklingen av landsbygdsområdet och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt varför upphävande av strandskyddet sker med hänvisning till godkänt LIS-område i gällande översiktsplan (7 kap 18e pkt 1 och 2 MB). 5. En (1) ny bostadsfastighet/arrendetomt vilken är belägen i direkt anslutning till befintliga bostadstomter och utgår en liten förlängning av befintligt bostadskvarter (beläget utanför planområdet). Allmänheten passerar naturligt ovanför det samlade bostadsområdet. Särskilda skäl: Bostadstomterna anses värdefulla för utvecklingen av landsbygdsområdet och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt varför upphävande av strandskyddet sker med hänvisning till godkänt LIS-område i gällande översiktsplan (7 kap 18e pkt 1 och 2 MB). 6. Gamla och nya allmänna vägar. Särskilda skäl: Vägar som försörjer området och såväl befintliga som nya bostadstomter, mm och gör området tillgängligt för allmänheten. Behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Angeläget allmänt intresse (7 kap 18c pkt 5 MB). 7. Allmänna ytor i form av natur med särskilda funktioner. Ytor som garanterar allmänhetens tillgång till stranden eller passage genom området, inkl gemensamma ytor i anslutning till stranden för båtar och badmöjligheter, vilka innehåller särskilda funktioner som innebär att åtgärder av olika slag

12 12 (13) måste kunna göras. Gångvägar ska kunna anläggas för ökad tillgänglighet och strandbrinken kräver över tid förstärkning för att motverka erosion. Behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Särskilda skäl: Angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18c pkt 5 MB). 8. Gemensamma bryggor Gemensamma anläggningar, till stor del befintliga, som delvis är tillgängliga för allmänheten och som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Särskilda skäl: Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet och därutöver är ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18c pkt 3 och 5 MB). 9. Enskilda bryggor Avser enskilda bryggor enligt begränsningar i planbestämmelse vilka är belägna vid befintliga bostadsfastigheter/arrendetomter och som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Särskilda skäl: Stranden är redan ianspråktagen med befintliga bostadsfastigheter/arrendetomter och tillhörande befintliga bryggor och saknar därför betydelse för strandskyddets syften samt att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet (7 kap 18c pkt 1 och 3 MB). Därutöver bör uppmärksammas att anläggande av bryggor är vattenverksamhet vilken kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Samråd MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Se samrådsredogörelse Detaljplanen är ursprungligen upprättad av planarkitekt Hanna Bäckgren och sedan fysisk planerare Lisa Dieckhoff i samarbete med planchef Bosse Björk och plansekreterare Hans Bohlin. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Lisa Dieckhoff Fysisk planerare Bosse Björk Planchef

13 13 (13)

14 ENKELT PLANFÖRFARANDE - GAMLA PBL - UTSTÄLLNING 1 (2) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16 M FL samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Karlskoga kommun Örebro län Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Handläggning och tidplan Antagande Genomförandetid Huvudmannaskap, ansvarsfördelning Avtal FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Handläggning och tidplan Planen handläggs med normalt planförfarande enligt lagstiftningen i den plan- och bygglag (PBL) som gällde före 2 maj Planuppdrag gavs den 10 juni Handläggning pågår under våren 2013 och förväntas vinna laga kraft runt halvårsskiftet Då detaljplanens inriktning och syfte inte strider mot översiktsplanen och planen i övrigt inte omfattar frågor av principiell art föreslås att planen kan antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Genomförandetiden skall vara 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Kommunen är inte huvudman för allmänna platser, då marken är i privat ägo. Ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16, Håkan Forsberg, är ansvarig för planens genomförande och tills vidare huvudmannaskapet för allmän platsmark. Ansvarig för åtgärder på avstyckade fastigheter är respektive fastighetsägare. Ansvarig för det enskilda lokala vatten- och avloppsnätet är Lonnen-Vibäcks samfällighetsförening (Vibäck ga:1) fram till fastighetsgräns eller annan anvisad anslutningspunkt. Karlskoga Elnät ansvarar för elförsörjningen. Ett avtal som reglerar plankostnaden har upprättats mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16, Håkan Forsberg. Från Vibäck 1:16 kan vid valfri tidpunkt avstyckas önskat antal bostadsfastigheter i enlighet med planen, som enstaka förrättningar eller i grupper om flera fastigheter. Planen reglerar inte exakt hur stora eller hur många fastigheter som kan avstyckas.

15 ENKELT PLANFÖRFARANDE - GAMLA PBL - UTSTÄLLNING 2 (2) Servitut Gemensamhetsanläggningar EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi TEKNISKA FRÅGOR Tekniska undersökningar Servitut finns för att använda väg i förmån för Vibäck 1:17 och 1:18, belastar Vibäck 1:16. Servitut finns för parkering i förmån för Vibäck 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23, belastar Vibäck 1:16. Servitut finns för att använda den samfällda vägen i förmån för Vibäck 1:16, 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23, belastar Vibäck S:1. Servitut finns för vattentäkt i förmån för Vibäck 1:18, belastar Vibäck 1:17 Utrymmesservitut finns i förmån för Vibäck GA:1 för vatten och avloppsledningar, belastar Lunedet 2:9 och Vibäck 1:13. Gemensamhetsanläggning finns för det enskilda lokala vattenoch avloppsnätet (Vibäck GA:1). En gemensamhetsanläggning bör bildas för drift och skötsel av gator och övrig allmän plats. Ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16, Håkan Forsberg, bekostar planläggning, avstyckning av nya fastigheter, anläggande av nya gator och andra åtgärder för plangenomförandet. Kostnader för detta kan senare regleras vid eventuell försäljning. Lonnen-Vibäcks samfällighetsförening bekostar åtgärder som rör det gemensamma va-nätet. Respektive blivande ägare till bostadsfastigheterna bekostar vainstallationer samt övriga åtgärder på den egna fastigheten. Fastighetsägare, samfällighetsförening, byggherre eller ansvarig för respektive verksamhet är ansvariga att genomföra erforderliga tekniska utredningar inför byggande eller andra åtgärder på respektive fastighet eller inom planområdet i övrigt. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Bosse Björk, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan Hans Bohlin, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan Lisa Dieckhoff, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan Hanna Bäckgren, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan (konsult) Bertil Malmström, Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsarkitekt Håkan Blomqvist, Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygglov Eleonore Åkerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen, lantmäteriet Terese Riddersand, Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöskydd Johan Ljung, Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark- och expl Stig Rengman, Samhällsbyggnadsförvaltningen, gata Lars Näsström, KS ledningskontor Pontus Nermark, Karlskoga Energi & Miljö Jenny Johrin, Karlskoga Energi & Miljö SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Lisa Dieckhoff Fysisk planerare Bosse Björk Planchef

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012 Dnr 2011SBN0510 1(12) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 17 feb 2012 2 (12) Planhandlingar Planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING

dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING Omslag Beställare Konsult Utblick inom planområdet med del av Morbrors Ådra - en del av Klarälvsdeltat

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer