Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lonnen - Vibäck 1:16 m fl"

Transkript

1 UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013

2

3 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16 M FL samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Karlskoga kommun Örebro län Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR SYFTE PLANDATA Läge Omfattning Areal Markägarförhållanden TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Detaljplan Översiktsplan Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning (Fastighetsförteckning) Samrådsredogörelse Huvudsyftet med planen är att möjliggöra konvertering av befintliga fritidshus till åretruntboende genom att öka utnyttjandegraden, d v s hur stora hus som får byggas, samt att skapa 4-6 nya tomter samtidigt som några obebyggda tomtlägen utgår. Därutöver görs mindre justeringar av byggrätter och vägområden samt att de ytor som tidigare var tänkta att användas för enskilda eller gemensamma avloppsanläggningar utgår och att planen upphävs för dessa ytor. Planområdet är beläget öster om Knappforsälvens utlopp i Lonnen, ca 10 km norr om Karlskoga tätort. Planområdet omfattar del av stamfastigheten Vibäck 1:16, de avstyckade fastigheterna 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22 1:23 samt del av Vibäck S:1. Planområdets areal är ca m² (9,5 ha). All mark inom planområdet är i privat ägo. För området gäller detaljplan: Nr 411 Lonnen 6 - Vibäck fastställd , akt 1883-P 96/4. I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige mars 2011, ingår det aktuella området som ett område prioriterat för landsbygdsutveckling och är dessutom utpekat som s k LIS-område. Konvertering till åretruntboende är önskvärt.

4 4 (13) Planläggningen har således stöd i översiktsplan. Överföringsledning VA BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Övergripande stadsbyggnadskaraktär och användning Bebyggelse Kommunfullmätige beslutade 2006 att bygga en överföringsledning för vatten- och avlopp till Lunedet. Syftet var att ersätta befintligt reningsverk vid Lunedet som inte längre har godkänd funktion. Överföringsledningen medger att fastigheter runt Lonnen, kan anslutas till ledningen som är kopplad till det allmänna nätet vid Timsbron. Ledningen eller planområdet ingår dock inte i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Överföringsledningen och anslutning till det aktuella området blev klar Samtliga befintliga och nya bostäder kan därför, via ett lokalt enskilt nät, anslutas till allmänt vatten och avlopp. Planområdet är enligt gällande detaljplan planlagt för bostadsbebyggelse med inriktning på fritidsboende med en exploateringsgrad anpassad för vad som då var brukligt för fritidsområden inom kommunen. Syftet med gällande detaljplan var att möjliggöra avstyckningar från stamfastigheten och av 16 föreslagna tomter har sju fastigheter styckats av från stamfastigheten Vibäck 1:16. Området planlades även med öppna naturområden med syfte att rymma vattentäkt, vatten- och avloppsanläggningar samt bad och båtplatser. Den äldre bebyggelsen inom planområdet, uppförda på 1950-talet är karaktäristisk för en lantlig miljö, där bebyggelsen placerats på naturens villkor intill skogsbruk. Större delen av bebyggelsen tillkom ursprungligen under 1950-talet och enstaka hus är byggda på 2000-talet. Inom planområdet finns det idag sex huvudbyggnader, varav fyra är belägna på avstyckade fastigheter och två på arrenderad mark från stamfastigheten. Fem av husen är belägna mitt i planområdet och det sista i nordvästra hörnet. Husen har sedan deras uppkomst byggts om samt kompletterats med gäststugor, uthus, mm. Huvudbyggnaderna, med majoritet av träfasader, har en area som varierar mellan m². Flera fastigheter inom planområdet utreds för tillfället för olovligt byggande. Söder och väster om planområdet finns några mindre bostadsoch fritidshus medan områdena närmast norr- och österut är obebyggda. Samtliga huvudbyggnader utom två ligger inom strandskyddat område. Verksamheter och service Inom och runt om planområdet bedrivs skogsbruk. Nordväst om planområdet ligger Lunedets friluftsområde och slussen vid Knappfors där det under främst sommarhalvåret bedrivs turistverksamhet i form av camping, friluftsaktiviteter, mm. Restaurang, café och viss konferensverksamhet bedrivs året runt. Saab Bofors har en mindre kursgård, Knappfors gård ett stycke norr om planområdet. Närmaste skola är Lonnhyttan/Granbergsdal friskola cirka 3 km

5 5 (13) sydöst om planområdet. Vissa varor kan köpas i anslutning till caféet i Lunedet. Övrig offentlig och kommersiell service finns i Karskoga tätort. Mark, vegetation och rekreation Området ligger i direkt anslutning till Knappforsälven, vilken binder samman Alvettern och Lonnen. Marken inom planområdet, likväl som ytorna närmast runt detsamma, sluttar från nordöst mot sydväst, d v s ner mot älven. I samband med den planläggningen av befintlig detaljplan gjordes en geoteknisk grundundersökning för att lokalisera platser lämpliga för infiltration. Marken består till stor del av lera, vilket gör risken för radon liten. Planområdet och dess omgivning består till stor del av skogsbevuxen naturmark, där stora delar reglerats som naturmark i gällande detaljplan. Terrängen är delvis kuperad och blockig och då främst i planområdets mittersta del, i det nordöstra hörnet av planområdet är marken sank. I övrigt utgörs planområdet främst av skogsmark. Delar av marken i planområdet ingår i det föreslagna sekundära och primära skyddszonen för Timsälvens vattenskyddsområde, vilket i framtiden kan innebära restriktioner på markens användning. Gator och trafik Tillfart till planområdet sker från länsväg 237, cirka 500 meter sydöst om planområdet. En samfälld gata (Vibäck s:1) ansluter mot länsvägen och delar sig inom planområdet i två delar, en mot den södra större bebyggelsegruppen och en mot Lunedet. Gällande detaljplan medger en förlängning av den norra vägen mot befintligt bostadshus i nordväst och nya tomter men har inte byggts. Det nordvästliga huset har i dag tillfart mot väg utanför planområdet, utan servitut för väg. Den södra vägen har nyligen förlängts fram till en gemensam pumpstation och är försedd med vändplan medan den norra vägen saknar vändplan men å andra sidan fortsätter den utanför planområdet. Vägarna inom området är grusade och relativt smala, men anses vara av godtagbar standard för nuvarande ändamål. Parkering sker på den egna fastigheten. Länsbuss 403 mellan Karlskoga och Storfors trafikerar länsvägen, närmaste busshållplats, Vibäck ligger drygt 650 meter från planområdet. Turtätheten är låg, cirka 7 avgångar i vardera riktning. Naturreservat, fornlämningar och kulturlandskap Väster om planområdet ligger Lunedets naturreservat, omfattande halvön som utgör Lunedet och vattenområdet runt om. Detta statliga naturreservat är avsett för social aktivitet och ett uppskattat friluftområde med flertalet friluftsanläggningar och historiska lämningar. Utanför naturreservatet, vid Knappforsslussen finns två yngre fornlämningar i form av den yngre och den äldre Knappforshyttan på östra respektive västra stranden för den järnhantering som skedde vid platsen. Även Knappforseken, vid slussen betraktas som fornlämning. Samtliga fornlämningar har vid tidigare

6 6 (13) planläggning bedömts vara av sådan karaktär att de inte har spridning och därför inte berör planområdet. Vattenomområden och badplatser Planområdet berör delvis Knappforsälven samt strandkanten till denna. Längs strandkanten tillåts i gällande detaljplan en bad-, brygg- och båtplats i planområdets södra del samt bryggor vid föreslagna strandtomter. Befintliga bryggor finns vid strandfastigheterna och vid den gemensamma badplatsen. Knappforsen utgör en del av sjön Lonnen som är kommunens ytvattentäkt. Vattenområdet och delar av planområdet på land ingår i den föreslagna primära skyddszonen för Timsälvens vattenskyddsområde, vilket i framtiden kan komma att ge restriktioner på vattnet och markens användning. Allmän platsmark Teknisk försörjning Enligt gällande detaljplan är naturmark och vägar reglerade som allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. Marken är således tillgänglig för allmänheten men sköts och ägs inte av kommunen. Området är via ett enskilt lokalt vatten- och avloppsnät anslutet till en överföringsledning i Lonnen som i sin tur är ansluten till det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp. Ledningen och planområdet ingår dock inte i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Det finns fastigheter och arrendatorer som fortfarande har enskilda lösningar för vatten och avlopp. Området är anslutet till el- och telenäten och har tillgång till bredband via fiber. Närmaste återvinningsstation finns i Karlskoga tätort, cirka 8 km söder om planområdet. FÖRÄNDRINGAR Övergripande användning Jämfört med befintlig detaljplan tas delar av befintlig naturmark i anspråk för att skapa en lokalgata mellan planområdets södra bostadsgrupp och det nordvästliga huset, samt för 4-5 nya bostadstomter längs gatan. Föreslagna tomter i nordöstra hörnet ersätts med naturmark på grund av att markförhållandena här är mindre lämpliga. Befintlig badplats på enskild mark (kvartersmark) ersätts med bad- och båtplats på allmän platsmark. I vattenområdet närmast stranden får bryggor anläggas för närliggande bostäder, på samma sätt som i gällande detaljplan. Tidigare planlagd naturmark tillgänglig för avlopp- och vattenanläggningar upphävs i och med att planen vinner laga kraft, då den funktionen inte längre behövs. Användningen bostäder behålls men inriktningen ändras från fritidsboende till åretruntboende genom att utnyttjandegraden, hur stora hus som får byggas, ökas. Därutöver preciseras att det är bostäder för ett lantligt boende. Med det menas att bebyggelsen i viss mån bör anpassas till den lantliga miljön, dels att det är ett lantligt läge där djurhållning kan och ska förväntas i nära anslutning till bostäderna. Se även under rubrikerna

7 7 (13) bebyggelse och djurhållning nedan. Bebyggelse och fastigheter Byggrätter för 6-7 nya tomter som överensstämmer med gällande plan behålls och ytterligare 4-6 tomter möjliggörs längs förlängningen av lokalgatan mitt i planområdet och vid vattnet i planområdet södra del. Samtidigt utgår 3-4 tomtplatser p g a att markförhållandena här är mindre lämpliga. Tomterna längs den nya gatan bidrar till att området blir mer sammanhängande än tidigare. I den södra delen blir tomten vid vattnet en förlängning av bostadsbebyggelse belägen på fastigheten Vibäck 1:3 söder om planområdet och den andra tomten blir en förlängning av befintligt planlaga tomter. De nya föreslagna tomterna bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till stranden negativt då de med ett undantag är belägna med interngatan och en strandzon mellan tomten och stranden. I ett fall ligger tomten vid vattnet men ansluter då till befintligt bebyggelsemönster och inskränker inte på möjligheten att naturligt ta sig fram på det hävdvunna stråket längs stranden. Utnyttjandegraden, dvs hur stort man får bygga, regleras till 240 m 2 i byggnadsarea för huvudbyggnad samt 100m 2 för komplementbyggnader per fastighet. Detta är en generell och medveten strategi, särskilt utpekad i översiktsplanen, om att möjliggöra konvertering från fritidsboende till åretruntboende inom ramen för landsbygdsutveckling och boende med anknytning till vatten. Med hänsyn till den lantliga miljön ska bebyggelsen, med stöd av 2 kap 3 PBL, ges en för det enskilda läget anpassad gestaltning. Det utesluter inte materialval och uttryck som inte fullt ut harmonierar med befintlig bebyggelse och traditionella byggnadssätt men ett visst hänsynstagande bör ske, vilket också kan variera beroende på placering inom planområdet. Husen ska vara friliggande och antalet våningar begränsas till två (2). Högsta byggnadshöjd för uthus och komplementbyggnader begränsas till 3 meter. Vid två hela våningar får byggnaderna inte ha en takvinkel som överstiger 25 grader. På mark som inte får bebyggas med byggander, så kallad prickmark får anläggningar, till exempel staket och plank uppföras till en högsta höjd på 1,3 meter. Bestämmelsen reglerar inte åtgärder som är bygglovsbefriade. För de föreslagna nya byggrätterna har landsbygdsutveckling i strandnära lägen angetts som skärskilt skäl för att upphäva strandskyddet (se strandskydd). Verksamheter Mark och vegetation Skogsbruk ska kunna bedrivas vidare som tidigare på omgivande ytor. Ökade möjligheter att bosätta sig året runt i området bedöms öka möjligheten att behålla och utveckla servicen vid Lunedet samt underlaget för Lonnhyttans skola. Större områden har i enlighet med gällande detaljplan

8 8 (13) markanvändningen NATUR. De områdena närmast sjökanten med tillägget öppen som innebär att marken ska hållas öppen, eller glest bevuxen. Gata, trafik och parkering Allmän platsmark Vattenområden Teknisk försörjning Befintligt gatunät samt planlagda gator enligt gällande detaljplan behålls och kompletteras med en lokalgata som kopplar ihop den planerade norra och södra bebyggelsegruppen längs med älvbrinken. Befintlig väg till den nordvästra fastigheten tas i anspråk för bostadsfastighet och fastigheten får istället tillfart från den nya lokalgatan. Gatunätet läggs ut som allmän platsmark men där kommunen inte huvudman, det betyder att stamfastighetsägaren alternativt en samfällighetsförening ansvarar för utbyggnad och skötsel. Befintliga servitut för väg inom planområdet bör upphävas genom att vägarna i området regleras som allmänna och bör istället regleras som en gemensamhetsanläggning. De ytor som inte bedömts lämpliga som bostadstomter regleras, likt gällande plan som naturmark. Ytor närmast strandkanten har med ett undantag och i de fall där marken inte sedan tidigare avstyckats, lämnats tillgänglig för allmänheten. Marken ska dock även kunna nyttjas för bad- och båtplatser. Den föreslagna tomten längst i söder, vilken är en förlängning av ianspråktagen mark söder om planområdet och därmed lämpar sig som strandtomt, bedöms inte inverka negativt på allmänhetens tillgång till stranden då ytan inte nyttjas som ett naturligt stråk för den som vill ta sig fram längs stranden. Allmän platsmark inom planområdet regleras med enskilt huvudmannaskap, vilket betyder att kommunen inte ansvarar för skötsel och iordningställande. I vattnet tillåts att bryggor uppförs, de enskilda fastigheterna får uppföra en (1) brygga per fastighet om maximalt 10 m 2 och vid badplatserna får fyra (4) gemensamma bryggor om sammanlagt högst 40 m2 uppföras per badplats. De gemensamma bryggorna ska vara till för boende i närområdet. Naturmarkerna ska fungera som bad- och båtplats och tillåts bebyggas med mindre byggnader för redskap. Samtliga fastigheter som bygger nytt eller bygger om och till bör ansluta vatten och avlopp till det enskilda vatten- och avloppsnätet som i sin tur är anslutet till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Samtliga kvartersmarksytor som är interngator fungerar även som u-område för underjordiska ledningar. Två områden skapas för pumpstationer (för VA-nätet) inom planområdet. Det förutsätts att typen av anläggning inte orsakar bräddning. De gemensamma ytorna som avsattes i gällande plan för att rymma avloppsanläggningar har idag inget syfte då fastigheterna inom området är anslutna eller kan anslutas till ett enskilt lokalt va-nät. De gemensamma ytorna för avloppsanläggningar utgår i och med att gällande detaljplan upphävs i dessa delar.

9 9 (13) Hämtning av avfall kan ske vid respektive fastighet förutsatt att gator och vändplaner byggts ut enligt planen och håller erforderlig standard. Om så önskas kan avfallskärl samlas vid en eller flera gemensamma plaster inom området. Detta är dock ur plansynpunkt inget krav. Störningar och risker Översvämningsrisker Djurhållning Miljökonsekvenser Området är inte överdrivet kuperat varför det inte bedöms finnas någon risk för ras eller skred. Kompletterande grundundersökningar rekommenderas dock inför grundläggning av enskilda hus. Avståndet från länsvägen är så pass stort, ca 300 meter, att buller från trafik inte bedöms överskrida gällande riktvärden vid tomterna. Området ligger till stor del direkt invid sjön Lonnen. Några av byggrätterna ligger nära vattenytan, generellt ca 2 meter över densamma, men på en nivå som inte anses olämplig för sitt ändamål. Översvämningsrisken ska beaktas vid byggande och hur respektive berörd tomt utformas. Låglänta ytor på andra platser runt sjön utgör buffert vid högt vattenstånd. Med tanke på läget längs vattnet och tillhörande översvämningsrisk regleras lägsta golvhöjd till +113,0 meter över nollplanet för hemmens kärnfunktioner. Utrymmen som kan översvämmas, till exempel källare etc. tillåts att ligga på en lägre nivå. Byggnader tillåts även byggas med alternativa metoder, till exempel genom amfibiehus, utan kravet på att lägsta golvhöjd är +113,0 meter. Befintliga hus närmast stranden kan vid större om- eller tillbyggnader behöva förläggas något högre än idag. Det är planens intention att boendet med tanke på den lantliga miljön och det lantliga läget ska kunna vara kombinerat med omgivande djurhållning. Planen ger i sig inget tillstånd att kombinera boende och djurhållning vilket om en prövning skulle bli aktuell bestäms av det lokala miljö- och hälsoskyddskontoret. Vid prövning bör dock planområdets lantliga läge, där djurhållning naturligt kan förväntas, utgöra en förutsättning som beaktas, främst avseende skyddsavstånd till betande djur men även till djurstallar och gödselhantering. Det kan dock inte uteslutas att bostäderna kan påverka placering av olika funktioner för djurhållningen på angränsande fastigheter. De förändringar planen medger syftar dels till att öka utnyttjandegraden för befintliga bostadshus samt ett antal obebyggda byggrätter. Genom den nya överföringsledningen för vatten- och avlopp har påverkan på miljön från bostäderna minskat betydligt. Andelen trafikflöden ökar jämfört med om de nya bostadstomterna förlagts inom tätorten, men i enlighet med riktlinjerna i översiktsplanen ska det finnas full frihet och möjlighet att bosätta sig utanför tätorten och det nu aktuella området är utpekat som prioriterat för landsbygdsutveckling. Denna påverkan anses därför som fullt acceptabel. De lokala miljökonsekvenserna bedöms vara marginella och i ett

10 10 (13) vidare miljöperspektiv försumbara. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att en miljöbedömning enligt PBL 5. Kap 18 inte behöver göras. Administrativa frågor Planen bekostas till större delen genom avtal med ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16. Planavgift ska därför inte tas ut för bygglov på fastigheten Vibäck 1:16 eller fastigheter som efter att planen vunnit laga kraft avstyckas från Vibäck 1:16. För redan avstyckade fastigheter får planavgift tas ut i samband med framtida bygglovbeslut i enlighet med vid tidpunkten aktuell taxa. Planområdets västligaste del ligger direkt i gränsen till Lunedets naturreservat. Ett arbete med att justera reservatsgränsen har precis inletts men påverkas inte av det denna detaljplan medger. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark Se även genomförandebeskrivningen. Strandskydd Strandskydd gäller inom större delen av planområdet, de delar som ligger närmare stranden än 100 meter, eftersom det inte upphävdes i samband med tidigare planläggning. Strandskyddet föreslås upphävas i berörda delar genom att en prövning görs enligt 7 kap Miljöbalken. Det område där strandskyddet upphävs redovisas på plankartan med en administrativ gräns och bestämmelse. En del av den mark som berörs, främst bostadstomter och vägar, är redan ianspråktagen. Utöver detta skapas nya bostadstomter samt en ny väg. Gemensamma ytor läggs ut som allmän platsmark vilket innebär att de ska vara tillgängliga för allmänheten. Dessa ytor utgörs främst av vägar, gemensamma bad- och båtplatser och naturmark för passage genom området. Planen påverkar marginellt strandskyddets syfte eftersom endast ny mark i direkt anslutning till stranden tas i anspråk för en ny tomt. Djurlivet bedöms inte påverkas alls av det planen medger. Området runt Lonnen är i översiktsplanen, antagen 1 mars 2011, särskilt utpekat för landsbygdsutveckling och större delen av planområde omfattas av sk LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandskyddsområden) vilket kan utgöra särskilt skäl att upphäva strandskyddet vid planläggning. Översiktsplanen pekar även ut konvertering från fritidsboende till åretruntboende som ett önskvärt sätt att utveckla boendet i kommunen. Med hänvisning till karta på sidan 13 anges följande särskilda skäl enligt 7 kap 18c och 18e Miljöbalken (MB): (Bilaga 1) 1. Hela eller delar av sex befintliga bostadsfastigheter och arrendetomter. Särskilda skäl: Marken är ianspråktagen för bostadsändamål sedan tidigare och saknar därför betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c pkt 1 MB). 2. Hela eller delar av fem befintliga avstyckade bostadsfastigheter och/eller planlagda bostadstomter som

11 11 (13) ännu inte bebyggts och som är belägna bakom befintliga bostadstomter. Särskilda skäl: marken är väl avskild från stranden där stranden redan är ianspråktagen för bostadsändamål sedan tidigare och saknar därför betydelse för strandskyddets syfte (7 kap 18c pkt 2 MB). 3. Hela eller delar av tre tidigare planlagda bostadstomter som inte har bebyggts. Särskilda skäl: Bostadstomterna anses värdefulla för utvecklingen av landsbygdsområdet och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt varför upphävande av strandskyddet sker med hänvisning till godkänt LIS-område i gällande översiktsplan (7 kap 18e pkt 1 och 2 MB). 4. Hela eller delar av sex nya bostadsfastigheter/ arrendetomter vilka är belägna i direkt anslutning till befintliga bostadstomter och med en befintlig väg mellan tomterna och stranden där allmänheten kan passera och ha full tillgång till stranden. Särskilda skäl: Bostadstomterna anses värdefulla för utvecklingen av landsbygdsområdet och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt varför upphävande av strandskyddet sker med hänvisning till godkänt LIS-område i gällande översiktsplan (7 kap 18e pkt 1 och 2 MB). 5. En (1) ny bostadsfastighet/arrendetomt vilken är belägen i direkt anslutning till befintliga bostadstomter och utgår en liten förlängning av befintligt bostadskvarter (beläget utanför planområdet). Allmänheten passerar naturligt ovanför det samlade bostadsområdet. Särskilda skäl: Bostadstomterna anses värdefulla för utvecklingen av landsbygdsområdet och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt varför upphävande av strandskyddet sker med hänvisning till godkänt LIS-område i gällande översiktsplan (7 kap 18e pkt 1 och 2 MB). 6. Gamla och nya allmänna vägar. Särskilda skäl: Vägar som försörjer området och såväl befintliga som nya bostadstomter, mm och gör området tillgängligt för allmänheten. Behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Angeläget allmänt intresse (7 kap 18c pkt 5 MB). 7. Allmänna ytor i form av natur med särskilda funktioner. Ytor som garanterar allmänhetens tillgång till stranden eller passage genom området, inkl gemensamma ytor i anslutning till stranden för båtar och badmöjligheter, vilka innehåller särskilda funktioner som innebär att åtgärder av olika slag

12 12 (13) måste kunna göras. Gångvägar ska kunna anläggas för ökad tillgänglighet och strandbrinken kräver över tid förstärkning för att motverka erosion. Behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Särskilda skäl: Angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18c pkt 5 MB). 8. Gemensamma bryggor Gemensamma anläggningar, till stor del befintliga, som delvis är tillgängliga för allmänheten och som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Särskilda skäl: Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet och därutöver är ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18c pkt 3 och 5 MB). 9. Enskilda bryggor Avser enskilda bryggor enligt begränsningar i planbestämmelse vilka är belägna vid befintliga bostadsfastigheter/arrendetomter och som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Särskilda skäl: Stranden är redan ianspråktagen med befintliga bostadsfastigheter/arrendetomter och tillhörande befintliga bryggor och saknar därför betydelse för strandskyddets syften samt att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet (7 kap 18c pkt 1 och 3 MB). Därutöver bör uppmärksammas att anläggande av bryggor är vattenverksamhet vilken kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Samråd MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Se samrådsredogörelse Detaljplanen är ursprungligen upprättad av planarkitekt Hanna Bäckgren och sedan fysisk planerare Lisa Dieckhoff i samarbete med planchef Bosse Björk och plansekreterare Hans Bohlin. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Lisa Dieckhoff Fysisk planerare Bosse Björk Planchef

13 13 (13)

14 ENKELT PLANFÖRFARANDE - GAMLA PBL - UTSTÄLLNING 1 (2) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16 M FL samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Karlskoga kommun Örebro län Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Handläggning och tidplan Antagande Genomförandetid Huvudmannaskap, ansvarsfördelning Avtal FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Handläggning och tidplan Planen handläggs med normalt planförfarande enligt lagstiftningen i den plan- och bygglag (PBL) som gällde före 2 maj Planuppdrag gavs den 10 juni Handläggning pågår under våren 2013 och förväntas vinna laga kraft runt halvårsskiftet Då detaljplanens inriktning och syfte inte strider mot översiktsplanen och planen i övrigt inte omfattar frågor av principiell art föreslås att planen kan antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Genomförandetiden skall vara 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Kommunen är inte huvudman för allmänna platser, då marken är i privat ägo. Ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16, Håkan Forsberg, är ansvarig för planens genomförande och tills vidare huvudmannaskapet för allmän platsmark. Ansvarig för åtgärder på avstyckade fastigheter är respektive fastighetsägare. Ansvarig för det enskilda lokala vatten- och avloppsnätet är Lonnen-Vibäcks samfällighetsförening (Vibäck ga:1) fram till fastighetsgräns eller annan anvisad anslutningspunkt. Karlskoga Elnät ansvarar för elförsörjningen. Ett avtal som reglerar plankostnaden har upprättats mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16, Håkan Forsberg. Från Vibäck 1:16 kan vid valfri tidpunkt avstyckas önskat antal bostadsfastigheter i enlighet med planen, som enstaka förrättningar eller i grupper om flera fastigheter. Planen reglerar inte exakt hur stora eller hur många fastigheter som kan avstyckas.

15 ENKELT PLANFÖRFARANDE - GAMLA PBL - UTSTÄLLNING 2 (2) Servitut Gemensamhetsanläggningar EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi TEKNISKA FRÅGOR Tekniska undersökningar Servitut finns för att använda väg i förmån för Vibäck 1:17 och 1:18, belastar Vibäck 1:16. Servitut finns för parkering i förmån för Vibäck 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23, belastar Vibäck 1:16. Servitut finns för att använda den samfällda vägen i förmån för Vibäck 1:16, 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23, belastar Vibäck S:1. Servitut finns för vattentäkt i förmån för Vibäck 1:18, belastar Vibäck 1:17 Utrymmesservitut finns i förmån för Vibäck GA:1 för vatten och avloppsledningar, belastar Lunedet 2:9 och Vibäck 1:13. Gemensamhetsanläggning finns för det enskilda lokala vattenoch avloppsnätet (Vibäck GA:1). En gemensamhetsanläggning bör bildas för drift och skötsel av gator och övrig allmän plats. Ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16, Håkan Forsberg, bekostar planläggning, avstyckning av nya fastigheter, anläggande av nya gator och andra åtgärder för plangenomförandet. Kostnader för detta kan senare regleras vid eventuell försäljning. Lonnen-Vibäcks samfällighetsförening bekostar åtgärder som rör det gemensamma va-nätet. Respektive blivande ägare till bostadsfastigheterna bekostar vainstallationer samt övriga åtgärder på den egna fastigheten. Fastighetsägare, samfällighetsförening, byggherre eller ansvarig för respektive verksamhet är ansvariga att genomföra erforderliga tekniska utredningar inför byggande eller andra åtgärder på respektive fastighet eller inom planområdet i övrigt. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Bosse Björk, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan Hans Bohlin, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan Lisa Dieckhoff, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan Hanna Bäckgren, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan (konsult) Bertil Malmström, Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsarkitekt Håkan Blomqvist, Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygglov Eleonore Åkerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen, lantmäteriet Terese Riddersand, Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöskydd Johan Ljung, Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark- och expl Stig Rengman, Samhällsbyggnadsförvaltningen, gata Lars Näsström, KS ledningskontor Pontus Nermark, Karlskoga Energi & Miljö Jenny Johrin, Karlskoga Energi & Miljö SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Lisa Dieckhoff Fysisk planerare Bosse Björk Planchef

Detaljplan för LONNEN - ROSENSJÖ 1:6 M FL samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 4 Rosensjö 1:6 Karlskoga kommun Örebro län

Detaljplan för LONNEN - ROSENSJÖ 1:6 M FL samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 4 Rosensjö 1:6 Karlskoga kommun Örebro län NORMALT PLANFÖRFARANDE GAMLA PBL UTSTÄLLNINGHANDLING 1 (11) Detaljplan för LONNEN - ROSENSJÖ 1:6 M FL samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 4 Rosensjö 1:6 Karlskoga kommun Örebro län Upprättad

Läs mer

Lonnen - Rosensjö 1:6 m fl

Lonnen - Rosensjö 1:6 m fl SAMRÅDSHANDLING Förslag till detaljplan för Lonnen - Rosensjö 1:6 m fl samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 4 - Rosensjö 1:6 Normalt planförfarande - gamla PBL Upprättad 25 april 2012 SAMRÅD

Läs mer

Vårbo 1:33 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för. Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012

Vårbo 1:33 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för. Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012 UTSTÄLLNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårbo 1:33 Normalt planförfarande - gamla PBL Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012 upprättad av K-Konsult Karlskoga på uppdrag av

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Detaljplan för SNÄPPAN 10 M FL (Vadaregatan) Karlskoga kommun Örebro län P L A N B E S K R I V N I N G

Detaljplan för SNÄPPAN 10 M FL (Vadaregatan) Karlskoga kommun Örebro län P L A N B E S K R I V N I N G 1 (4) ENKELT PLANFORFARANDE GAMLA PBL Samrådshandling Detaljplan för SNÄPPAN 10 M FL (Vadaregatan) Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2011-08-01 av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga P L A N

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANERNAS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE. Preliminär tidplan Utställning av planförslaget 1:a kvartalet 2013

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANERNAS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE. Preliminär tidplan Utställning av planförslaget 1:a kvartalet 2013 2014-03-10 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54, Solö s:2 med flera, etapp 1, i Länna församling enligt ÄPBL och Detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54, Solö s:2 med flera,

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län Antagandehandling Handläggare: 1 (5) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Billsta 5:11

Detaljplan för Billsta 5:11 Samhällsbyggnadskontoret GenomförandeBESKRIVNING P 2009-00068-214 Detaljplan för Billsta 5:11 inom Järna kommundel i Söder tälje Upprättad 2013-05-31 SAMRÅDSHANDLING(UTKAST) Handlingar Detaljplanen utgörs

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

Nattskärran 1 del av (Torpdalshemmet) antagande av förslag till detaljplan

Nattskärran 1 del av (Torpdalshemmet) antagande av förslag till detaljplan Tjänsteskrivelse 2012-02-04 Handläggare: Bosse Björk Samhällsbyggnadsnämnden Nattskärran 1 del av (Torpdalshemmet) antagande av förslag till detaljplan Sammanfattning Fastigheten Nattskärran 1 är belägen

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE

Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser skala 1:1000 Illustrationskarta för Morgårdshammar-Söppenmyren-Västansjö skala 1:2000 Planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling 2016-01-27 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG arkitekter i Piteå

Planhandling. Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG arkitekter i Piteå ANTAGANDEHANDLING Dnr. MBN 2011-407 Version Plannr. V1 D 2030 Planhandling Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG arkitekter i Piteå Postadress

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby. Laga kraft Dnr 2012/0749 KS 203

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby. Laga kraft Dnr 2012/0749 KS 203 Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Laga kraft 0-07-03 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar 3 Planområdet 3 Bakgrund och beslut 3 Miljöbedömning

Läs mer