Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lonnen - Vibäck 1:16 m fl"

Transkript

1 UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013

2

3 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16 M FL samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Karlskoga kommun Örebro län Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR SYFTE PLANDATA Läge Omfattning Areal Markägarförhållanden TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Detaljplan Översiktsplan Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning (Fastighetsförteckning) Samrådsredogörelse Huvudsyftet med planen är att möjliggöra konvertering av befintliga fritidshus till åretruntboende genom att öka utnyttjandegraden, d v s hur stora hus som får byggas, samt att skapa 4-6 nya tomter samtidigt som några obebyggda tomtlägen utgår. Därutöver görs mindre justeringar av byggrätter och vägområden samt att de ytor som tidigare var tänkta att användas för enskilda eller gemensamma avloppsanläggningar utgår och att planen upphävs för dessa ytor. Planområdet är beläget öster om Knappforsälvens utlopp i Lonnen, ca 10 km norr om Karlskoga tätort. Planområdet omfattar del av stamfastigheten Vibäck 1:16, de avstyckade fastigheterna 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22 1:23 samt del av Vibäck S:1. Planområdets areal är ca m² (9,5 ha). All mark inom planområdet är i privat ägo. För området gäller detaljplan: Nr 411 Lonnen 6 - Vibäck fastställd , akt 1883-P 96/4. I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige mars 2011, ingår det aktuella området som ett område prioriterat för landsbygdsutveckling och är dessutom utpekat som s k LIS-område. Konvertering till åretruntboende är önskvärt.

4 4 (13) Planläggningen har således stöd i översiktsplan. Överföringsledning VA BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Övergripande stadsbyggnadskaraktär och användning Bebyggelse Kommunfullmätige beslutade 2006 att bygga en överföringsledning för vatten- och avlopp till Lunedet. Syftet var att ersätta befintligt reningsverk vid Lunedet som inte längre har godkänd funktion. Överföringsledningen medger att fastigheter runt Lonnen, kan anslutas till ledningen som är kopplad till det allmänna nätet vid Timsbron. Ledningen eller planområdet ingår dock inte i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Överföringsledningen och anslutning till det aktuella området blev klar Samtliga befintliga och nya bostäder kan därför, via ett lokalt enskilt nät, anslutas till allmänt vatten och avlopp. Planområdet är enligt gällande detaljplan planlagt för bostadsbebyggelse med inriktning på fritidsboende med en exploateringsgrad anpassad för vad som då var brukligt för fritidsområden inom kommunen. Syftet med gällande detaljplan var att möjliggöra avstyckningar från stamfastigheten och av 16 föreslagna tomter har sju fastigheter styckats av från stamfastigheten Vibäck 1:16. Området planlades även med öppna naturområden med syfte att rymma vattentäkt, vatten- och avloppsanläggningar samt bad och båtplatser. Den äldre bebyggelsen inom planområdet, uppförda på 1950-talet är karaktäristisk för en lantlig miljö, där bebyggelsen placerats på naturens villkor intill skogsbruk. Större delen av bebyggelsen tillkom ursprungligen under 1950-talet och enstaka hus är byggda på 2000-talet. Inom planområdet finns det idag sex huvudbyggnader, varav fyra är belägna på avstyckade fastigheter och två på arrenderad mark från stamfastigheten. Fem av husen är belägna mitt i planområdet och det sista i nordvästra hörnet. Husen har sedan deras uppkomst byggts om samt kompletterats med gäststugor, uthus, mm. Huvudbyggnaderna, med majoritet av träfasader, har en area som varierar mellan m². Flera fastigheter inom planområdet utreds för tillfället för olovligt byggande. Söder och väster om planområdet finns några mindre bostadsoch fritidshus medan områdena närmast norr- och österut är obebyggda. Samtliga huvudbyggnader utom två ligger inom strandskyddat område. Verksamheter och service Inom och runt om planområdet bedrivs skogsbruk. Nordväst om planområdet ligger Lunedets friluftsområde och slussen vid Knappfors där det under främst sommarhalvåret bedrivs turistverksamhet i form av camping, friluftsaktiviteter, mm. Restaurang, café och viss konferensverksamhet bedrivs året runt. Saab Bofors har en mindre kursgård, Knappfors gård ett stycke norr om planområdet. Närmaste skola är Lonnhyttan/Granbergsdal friskola cirka 3 km

5 5 (13) sydöst om planområdet. Vissa varor kan köpas i anslutning till caféet i Lunedet. Övrig offentlig och kommersiell service finns i Karskoga tätort. Mark, vegetation och rekreation Området ligger i direkt anslutning till Knappforsälven, vilken binder samman Alvettern och Lonnen. Marken inom planområdet, likväl som ytorna närmast runt detsamma, sluttar från nordöst mot sydväst, d v s ner mot älven. I samband med den planläggningen av befintlig detaljplan gjordes en geoteknisk grundundersökning för att lokalisera platser lämpliga för infiltration. Marken består till stor del av lera, vilket gör risken för radon liten. Planområdet och dess omgivning består till stor del av skogsbevuxen naturmark, där stora delar reglerats som naturmark i gällande detaljplan. Terrängen är delvis kuperad och blockig och då främst i planområdets mittersta del, i det nordöstra hörnet av planområdet är marken sank. I övrigt utgörs planområdet främst av skogsmark. Delar av marken i planområdet ingår i det föreslagna sekundära och primära skyddszonen för Timsälvens vattenskyddsområde, vilket i framtiden kan innebära restriktioner på markens användning. Gator och trafik Tillfart till planområdet sker från länsväg 237, cirka 500 meter sydöst om planområdet. En samfälld gata (Vibäck s:1) ansluter mot länsvägen och delar sig inom planområdet i två delar, en mot den södra större bebyggelsegruppen och en mot Lunedet. Gällande detaljplan medger en förlängning av den norra vägen mot befintligt bostadshus i nordväst och nya tomter men har inte byggts. Det nordvästliga huset har i dag tillfart mot väg utanför planområdet, utan servitut för väg. Den södra vägen har nyligen förlängts fram till en gemensam pumpstation och är försedd med vändplan medan den norra vägen saknar vändplan men å andra sidan fortsätter den utanför planområdet. Vägarna inom området är grusade och relativt smala, men anses vara av godtagbar standard för nuvarande ändamål. Parkering sker på den egna fastigheten. Länsbuss 403 mellan Karlskoga och Storfors trafikerar länsvägen, närmaste busshållplats, Vibäck ligger drygt 650 meter från planområdet. Turtätheten är låg, cirka 7 avgångar i vardera riktning. Naturreservat, fornlämningar och kulturlandskap Väster om planområdet ligger Lunedets naturreservat, omfattande halvön som utgör Lunedet och vattenområdet runt om. Detta statliga naturreservat är avsett för social aktivitet och ett uppskattat friluftområde med flertalet friluftsanläggningar och historiska lämningar. Utanför naturreservatet, vid Knappforsslussen finns två yngre fornlämningar i form av den yngre och den äldre Knappforshyttan på östra respektive västra stranden för den järnhantering som skedde vid platsen. Även Knappforseken, vid slussen betraktas som fornlämning. Samtliga fornlämningar har vid tidigare

6 6 (13) planläggning bedömts vara av sådan karaktär att de inte har spridning och därför inte berör planområdet. Vattenomområden och badplatser Planområdet berör delvis Knappforsälven samt strandkanten till denna. Längs strandkanten tillåts i gällande detaljplan en bad-, brygg- och båtplats i planområdets södra del samt bryggor vid föreslagna strandtomter. Befintliga bryggor finns vid strandfastigheterna och vid den gemensamma badplatsen. Knappforsen utgör en del av sjön Lonnen som är kommunens ytvattentäkt. Vattenområdet och delar av planområdet på land ingår i den föreslagna primära skyddszonen för Timsälvens vattenskyddsområde, vilket i framtiden kan komma att ge restriktioner på vattnet och markens användning. Allmän platsmark Teknisk försörjning Enligt gällande detaljplan är naturmark och vägar reglerade som allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. Marken är således tillgänglig för allmänheten men sköts och ägs inte av kommunen. Området är via ett enskilt lokalt vatten- och avloppsnät anslutet till en överföringsledning i Lonnen som i sin tur är ansluten till det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp. Ledningen och planområdet ingår dock inte i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Det finns fastigheter och arrendatorer som fortfarande har enskilda lösningar för vatten och avlopp. Området är anslutet till el- och telenäten och har tillgång till bredband via fiber. Närmaste återvinningsstation finns i Karlskoga tätort, cirka 8 km söder om planområdet. FÖRÄNDRINGAR Övergripande användning Jämfört med befintlig detaljplan tas delar av befintlig naturmark i anspråk för att skapa en lokalgata mellan planområdets södra bostadsgrupp och det nordvästliga huset, samt för 4-5 nya bostadstomter längs gatan. Föreslagna tomter i nordöstra hörnet ersätts med naturmark på grund av att markförhållandena här är mindre lämpliga. Befintlig badplats på enskild mark (kvartersmark) ersätts med bad- och båtplats på allmän platsmark. I vattenområdet närmast stranden får bryggor anläggas för närliggande bostäder, på samma sätt som i gällande detaljplan. Tidigare planlagd naturmark tillgänglig för avlopp- och vattenanläggningar upphävs i och med att planen vinner laga kraft, då den funktionen inte längre behövs. Användningen bostäder behålls men inriktningen ändras från fritidsboende till åretruntboende genom att utnyttjandegraden, hur stora hus som får byggas, ökas. Därutöver preciseras att det är bostäder för ett lantligt boende. Med det menas att bebyggelsen i viss mån bör anpassas till den lantliga miljön, dels att det är ett lantligt läge där djurhållning kan och ska förväntas i nära anslutning till bostäderna. Se även under rubrikerna

7 7 (13) bebyggelse och djurhållning nedan. Bebyggelse och fastigheter Byggrätter för 6-7 nya tomter som överensstämmer med gällande plan behålls och ytterligare 4-6 tomter möjliggörs längs förlängningen av lokalgatan mitt i planområdet och vid vattnet i planområdet södra del. Samtidigt utgår 3-4 tomtplatser p g a att markförhållandena här är mindre lämpliga. Tomterna längs den nya gatan bidrar till att området blir mer sammanhängande än tidigare. I den södra delen blir tomten vid vattnet en förlängning av bostadsbebyggelse belägen på fastigheten Vibäck 1:3 söder om planområdet och den andra tomten blir en förlängning av befintligt planlaga tomter. De nya föreslagna tomterna bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till stranden negativt då de med ett undantag är belägna med interngatan och en strandzon mellan tomten och stranden. I ett fall ligger tomten vid vattnet men ansluter då till befintligt bebyggelsemönster och inskränker inte på möjligheten att naturligt ta sig fram på det hävdvunna stråket längs stranden. Utnyttjandegraden, dvs hur stort man får bygga, regleras till 240 m 2 i byggnadsarea för huvudbyggnad samt 100m 2 för komplementbyggnader per fastighet. Detta är en generell och medveten strategi, särskilt utpekad i översiktsplanen, om att möjliggöra konvertering från fritidsboende till åretruntboende inom ramen för landsbygdsutveckling och boende med anknytning till vatten. Med hänsyn till den lantliga miljön ska bebyggelsen, med stöd av 2 kap 3 PBL, ges en för det enskilda läget anpassad gestaltning. Det utesluter inte materialval och uttryck som inte fullt ut harmonierar med befintlig bebyggelse och traditionella byggnadssätt men ett visst hänsynstagande bör ske, vilket också kan variera beroende på placering inom planområdet. Husen ska vara friliggande och antalet våningar begränsas till två (2). Högsta byggnadshöjd för uthus och komplementbyggnader begränsas till 3 meter. Vid två hela våningar får byggnaderna inte ha en takvinkel som överstiger 25 grader. På mark som inte får bebyggas med byggander, så kallad prickmark får anläggningar, till exempel staket och plank uppföras till en högsta höjd på 1,3 meter. Bestämmelsen reglerar inte åtgärder som är bygglovsbefriade. För de föreslagna nya byggrätterna har landsbygdsutveckling i strandnära lägen angetts som skärskilt skäl för att upphäva strandskyddet (se strandskydd). Verksamheter Mark och vegetation Skogsbruk ska kunna bedrivas vidare som tidigare på omgivande ytor. Ökade möjligheter att bosätta sig året runt i området bedöms öka möjligheten att behålla och utveckla servicen vid Lunedet samt underlaget för Lonnhyttans skola. Större områden har i enlighet med gällande detaljplan

8 8 (13) markanvändningen NATUR. De områdena närmast sjökanten med tillägget öppen som innebär att marken ska hållas öppen, eller glest bevuxen. Gata, trafik och parkering Allmän platsmark Vattenområden Teknisk försörjning Befintligt gatunät samt planlagda gator enligt gällande detaljplan behålls och kompletteras med en lokalgata som kopplar ihop den planerade norra och södra bebyggelsegruppen längs med älvbrinken. Befintlig väg till den nordvästra fastigheten tas i anspråk för bostadsfastighet och fastigheten får istället tillfart från den nya lokalgatan. Gatunätet läggs ut som allmän platsmark men där kommunen inte huvudman, det betyder att stamfastighetsägaren alternativt en samfällighetsförening ansvarar för utbyggnad och skötsel. Befintliga servitut för väg inom planområdet bör upphävas genom att vägarna i området regleras som allmänna och bör istället regleras som en gemensamhetsanläggning. De ytor som inte bedömts lämpliga som bostadstomter regleras, likt gällande plan som naturmark. Ytor närmast strandkanten har med ett undantag och i de fall där marken inte sedan tidigare avstyckats, lämnats tillgänglig för allmänheten. Marken ska dock även kunna nyttjas för bad- och båtplatser. Den föreslagna tomten längst i söder, vilken är en förlängning av ianspråktagen mark söder om planområdet och därmed lämpar sig som strandtomt, bedöms inte inverka negativt på allmänhetens tillgång till stranden då ytan inte nyttjas som ett naturligt stråk för den som vill ta sig fram längs stranden. Allmän platsmark inom planområdet regleras med enskilt huvudmannaskap, vilket betyder att kommunen inte ansvarar för skötsel och iordningställande. I vattnet tillåts att bryggor uppförs, de enskilda fastigheterna får uppföra en (1) brygga per fastighet om maximalt 10 m 2 och vid badplatserna får fyra (4) gemensamma bryggor om sammanlagt högst 40 m2 uppföras per badplats. De gemensamma bryggorna ska vara till för boende i närområdet. Naturmarkerna ska fungera som bad- och båtplats och tillåts bebyggas med mindre byggnader för redskap. Samtliga fastigheter som bygger nytt eller bygger om och till bör ansluta vatten och avlopp till det enskilda vatten- och avloppsnätet som i sin tur är anslutet till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Samtliga kvartersmarksytor som är interngator fungerar även som u-område för underjordiska ledningar. Två områden skapas för pumpstationer (för VA-nätet) inom planområdet. Det förutsätts att typen av anläggning inte orsakar bräddning. De gemensamma ytorna som avsattes i gällande plan för att rymma avloppsanläggningar har idag inget syfte då fastigheterna inom området är anslutna eller kan anslutas till ett enskilt lokalt va-nät. De gemensamma ytorna för avloppsanläggningar utgår i och med att gällande detaljplan upphävs i dessa delar.

9 9 (13) Hämtning av avfall kan ske vid respektive fastighet förutsatt att gator och vändplaner byggts ut enligt planen och håller erforderlig standard. Om så önskas kan avfallskärl samlas vid en eller flera gemensamma plaster inom området. Detta är dock ur plansynpunkt inget krav. Störningar och risker Översvämningsrisker Djurhållning Miljökonsekvenser Området är inte överdrivet kuperat varför det inte bedöms finnas någon risk för ras eller skred. Kompletterande grundundersökningar rekommenderas dock inför grundläggning av enskilda hus. Avståndet från länsvägen är så pass stort, ca 300 meter, att buller från trafik inte bedöms överskrida gällande riktvärden vid tomterna. Området ligger till stor del direkt invid sjön Lonnen. Några av byggrätterna ligger nära vattenytan, generellt ca 2 meter över densamma, men på en nivå som inte anses olämplig för sitt ändamål. Översvämningsrisken ska beaktas vid byggande och hur respektive berörd tomt utformas. Låglänta ytor på andra platser runt sjön utgör buffert vid högt vattenstånd. Med tanke på läget längs vattnet och tillhörande översvämningsrisk regleras lägsta golvhöjd till +113,0 meter över nollplanet för hemmens kärnfunktioner. Utrymmen som kan översvämmas, till exempel källare etc. tillåts att ligga på en lägre nivå. Byggnader tillåts även byggas med alternativa metoder, till exempel genom amfibiehus, utan kravet på att lägsta golvhöjd är +113,0 meter. Befintliga hus närmast stranden kan vid större om- eller tillbyggnader behöva förläggas något högre än idag. Det är planens intention att boendet med tanke på den lantliga miljön och det lantliga läget ska kunna vara kombinerat med omgivande djurhållning. Planen ger i sig inget tillstånd att kombinera boende och djurhållning vilket om en prövning skulle bli aktuell bestäms av det lokala miljö- och hälsoskyddskontoret. Vid prövning bör dock planområdets lantliga läge, där djurhållning naturligt kan förväntas, utgöra en förutsättning som beaktas, främst avseende skyddsavstånd till betande djur men även till djurstallar och gödselhantering. Det kan dock inte uteslutas att bostäderna kan påverka placering av olika funktioner för djurhållningen på angränsande fastigheter. De förändringar planen medger syftar dels till att öka utnyttjandegraden för befintliga bostadshus samt ett antal obebyggda byggrätter. Genom den nya överföringsledningen för vatten- och avlopp har påverkan på miljön från bostäderna minskat betydligt. Andelen trafikflöden ökar jämfört med om de nya bostadstomterna förlagts inom tätorten, men i enlighet med riktlinjerna i översiktsplanen ska det finnas full frihet och möjlighet att bosätta sig utanför tätorten och det nu aktuella området är utpekat som prioriterat för landsbygdsutveckling. Denna påverkan anses därför som fullt acceptabel. De lokala miljökonsekvenserna bedöms vara marginella och i ett

10 10 (13) vidare miljöperspektiv försumbara. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att en miljöbedömning enligt PBL 5. Kap 18 inte behöver göras. Administrativa frågor Planen bekostas till större delen genom avtal med ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16. Planavgift ska därför inte tas ut för bygglov på fastigheten Vibäck 1:16 eller fastigheter som efter att planen vunnit laga kraft avstyckas från Vibäck 1:16. För redan avstyckade fastigheter får planavgift tas ut i samband med framtida bygglovbeslut i enlighet med vid tidpunkten aktuell taxa. Planområdets västligaste del ligger direkt i gränsen till Lunedets naturreservat. Ett arbete med att justera reservatsgränsen har precis inletts men påverkas inte av det denna detaljplan medger. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark Se även genomförandebeskrivningen. Strandskydd Strandskydd gäller inom större delen av planområdet, de delar som ligger närmare stranden än 100 meter, eftersom det inte upphävdes i samband med tidigare planläggning. Strandskyddet föreslås upphävas i berörda delar genom att en prövning görs enligt 7 kap Miljöbalken. Det område där strandskyddet upphävs redovisas på plankartan med en administrativ gräns och bestämmelse. En del av den mark som berörs, främst bostadstomter och vägar, är redan ianspråktagen. Utöver detta skapas nya bostadstomter samt en ny väg. Gemensamma ytor läggs ut som allmän platsmark vilket innebär att de ska vara tillgängliga för allmänheten. Dessa ytor utgörs främst av vägar, gemensamma bad- och båtplatser och naturmark för passage genom området. Planen påverkar marginellt strandskyddets syfte eftersom endast ny mark i direkt anslutning till stranden tas i anspråk för en ny tomt. Djurlivet bedöms inte påverkas alls av det planen medger. Området runt Lonnen är i översiktsplanen, antagen 1 mars 2011, särskilt utpekat för landsbygdsutveckling och större delen av planområde omfattas av sk LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandskyddsområden) vilket kan utgöra särskilt skäl att upphäva strandskyddet vid planläggning. Översiktsplanen pekar även ut konvertering från fritidsboende till åretruntboende som ett önskvärt sätt att utveckla boendet i kommunen. Med hänvisning till karta på sidan 13 anges följande särskilda skäl enligt 7 kap 18c och 18e Miljöbalken (MB): (Bilaga 1) 1. Hela eller delar av sex befintliga bostadsfastigheter och arrendetomter. Särskilda skäl: Marken är ianspråktagen för bostadsändamål sedan tidigare och saknar därför betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c pkt 1 MB). 2. Hela eller delar av fem befintliga avstyckade bostadsfastigheter och/eller planlagda bostadstomter som

11 11 (13) ännu inte bebyggts och som är belägna bakom befintliga bostadstomter. Särskilda skäl: marken är väl avskild från stranden där stranden redan är ianspråktagen för bostadsändamål sedan tidigare och saknar därför betydelse för strandskyddets syfte (7 kap 18c pkt 2 MB). 3. Hela eller delar av tre tidigare planlagda bostadstomter som inte har bebyggts. Särskilda skäl: Bostadstomterna anses värdefulla för utvecklingen av landsbygdsområdet och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt varför upphävande av strandskyddet sker med hänvisning till godkänt LIS-område i gällande översiktsplan (7 kap 18e pkt 1 och 2 MB). 4. Hela eller delar av sex nya bostadsfastigheter/ arrendetomter vilka är belägna i direkt anslutning till befintliga bostadstomter och med en befintlig väg mellan tomterna och stranden där allmänheten kan passera och ha full tillgång till stranden. Särskilda skäl: Bostadstomterna anses värdefulla för utvecklingen av landsbygdsområdet och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt varför upphävande av strandskyddet sker med hänvisning till godkänt LIS-område i gällande översiktsplan (7 kap 18e pkt 1 och 2 MB). 5. En (1) ny bostadsfastighet/arrendetomt vilken är belägen i direkt anslutning till befintliga bostadstomter och utgår en liten förlängning av befintligt bostadskvarter (beläget utanför planområdet). Allmänheten passerar naturligt ovanför det samlade bostadsområdet. Särskilda skäl: Bostadstomterna anses värdefulla för utvecklingen av landsbygdsområdet och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt varför upphävande av strandskyddet sker med hänvisning till godkänt LIS-område i gällande översiktsplan (7 kap 18e pkt 1 och 2 MB). 6. Gamla och nya allmänna vägar. Särskilda skäl: Vägar som försörjer området och såväl befintliga som nya bostadstomter, mm och gör området tillgängligt för allmänheten. Behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Angeläget allmänt intresse (7 kap 18c pkt 5 MB). 7. Allmänna ytor i form av natur med särskilda funktioner. Ytor som garanterar allmänhetens tillgång till stranden eller passage genom området, inkl gemensamma ytor i anslutning till stranden för båtar och badmöjligheter, vilka innehåller särskilda funktioner som innebär att åtgärder av olika slag

12 12 (13) måste kunna göras. Gångvägar ska kunna anläggas för ökad tillgänglighet och strandbrinken kräver över tid förstärkning för att motverka erosion. Behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Särskilda skäl: Angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18c pkt 5 MB). 8. Gemensamma bryggor Gemensamma anläggningar, till stor del befintliga, som delvis är tillgängliga för allmänheten och som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Särskilda skäl: Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet och därutöver är ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18c pkt 3 och 5 MB). 9. Enskilda bryggor Avser enskilda bryggor enligt begränsningar i planbestämmelse vilka är belägna vid befintliga bostadsfastigheter/arrendetomter och som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Särskilda skäl: Stranden är redan ianspråktagen med befintliga bostadsfastigheter/arrendetomter och tillhörande befintliga bryggor och saknar därför betydelse för strandskyddets syften samt att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet (7 kap 18c pkt 1 och 3 MB). Därutöver bör uppmärksammas att anläggande av bryggor är vattenverksamhet vilken kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Samråd MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Se samrådsredogörelse Detaljplanen är ursprungligen upprättad av planarkitekt Hanna Bäckgren och sedan fysisk planerare Lisa Dieckhoff i samarbete med planchef Bosse Björk och plansekreterare Hans Bohlin. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Lisa Dieckhoff Fysisk planerare Bosse Björk Planchef

13 13 (13)

14 ENKELT PLANFÖRFARANDE - GAMLA PBL - UTSTÄLLNING 1 (2) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16 M FL samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Karlskoga kommun Örebro län Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Handläggning och tidplan Antagande Genomförandetid Huvudmannaskap, ansvarsfördelning Avtal FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Handläggning och tidplan Planen handläggs med normalt planförfarande enligt lagstiftningen i den plan- och bygglag (PBL) som gällde före 2 maj Planuppdrag gavs den 10 juni Handläggning pågår under våren 2013 och förväntas vinna laga kraft runt halvårsskiftet Då detaljplanens inriktning och syfte inte strider mot översiktsplanen och planen i övrigt inte omfattar frågor av principiell art föreslås att planen kan antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Genomförandetiden skall vara 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Kommunen är inte huvudman för allmänna platser, då marken är i privat ägo. Ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16, Håkan Forsberg, är ansvarig för planens genomförande och tills vidare huvudmannaskapet för allmän platsmark. Ansvarig för åtgärder på avstyckade fastigheter är respektive fastighetsägare. Ansvarig för det enskilda lokala vatten- och avloppsnätet är Lonnen-Vibäcks samfällighetsförening (Vibäck ga:1) fram till fastighetsgräns eller annan anvisad anslutningspunkt. Karlskoga Elnät ansvarar för elförsörjningen. Ett avtal som reglerar plankostnaden har upprättats mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16, Håkan Forsberg. Från Vibäck 1:16 kan vid valfri tidpunkt avstyckas önskat antal bostadsfastigheter i enlighet med planen, som enstaka förrättningar eller i grupper om flera fastigheter. Planen reglerar inte exakt hur stora eller hur många fastigheter som kan avstyckas.

15 ENKELT PLANFÖRFARANDE - GAMLA PBL - UTSTÄLLNING 2 (2) Servitut Gemensamhetsanläggningar EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi TEKNISKA FRÅGOR Tekniska undersökningar Servitut finns för att använda väg i förmån för Vibäck 1:17 och 1:18, belastar Vibäck 1:16. Servitut finns för parkering i förmån för Vibäck 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23, belastar Vibäck 1:16. Servitut finns för att använda den samfällda vägen i förmån för Vibäck 1:16, 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23, belastar Vibäck S:1. Servitut finns för vattentäkt i förmån för Vibäck 1:18, belastar Vibäck 1:17 Utrymmesservitut finns i förmån för Vibäck GA:1 för vatten och avloppsledningar, belastar Lunedet 2:9 och Vibäck 1:13. Gemensamhetsanläggning finns för det enskilda lokala vattenoch avloppsnätet (Vibäck GA:1). En gemensamhetsanläggning bör bildas för drift och skötsel av gator och övrig allmän plats. Ägaren till stamfastigheten Vibäck 1:16, Håkan Forsberg, bekostar planläggning, avstyckning av nya fastigheter, anläggande av nya gator och andra åtgärder för plangenomförandet. Kostnader för detta kan senare regleras vid eventuell försäljning. Lonnen-Vibäcks samfällighetsförening bekostar åtgärder som rör det gemensamma va-nätet. Respektive blivande ägare till bostadsfastigheterna bekostar vainstallationer samt övriga åtgärder på den egna fastigheten. Fastighetsägare, samfällighetsförening, byggherre eller ansvarig för respektive verksamhet är ansvariga att genomföra erforderliga tekniska utredningar inför byggande eller andra åtgärder på respektive fastighet eller inom planområdet i övrigt. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Bosse Björk, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan Hans Bohlin, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan Lisa Dieckhoff, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan Hanna Bäckgren, Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan (konsult) Bertil Malmström, Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsarkitekt Håkan Blomqvist, Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygglov Eleonore Åkerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen, lantmäteriet Terese Riddersand, Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöskydd Johan Ljung, Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark- och expl Stig Rengman, Samhällsbyggnadsförvaltningen, gata Lars Näsström, KS ledningskontor Pontus Nermark, Karlskoga Energi & Miljö Jenny Johrin, Karlskoga Energi & Miljö SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Lisa Dieckhoff Fysisk planerare Bosse Björk Planchef

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning (denna handling) Planprogram

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer