POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby"

Transkript

1 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november

2 Detaljplan för Poeten 7 och del av Poeten 8 Karlskoga kommun Örebro län Upprättad av Sweco Architects AB på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Uppdragsnummer:

3 3 (11) P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning med genomförandefrågor (Granskningsutlåtande) Fastighetsförteckning BAKGRUND I slutet av juni 2013 vände sig OKQ8 Värmland till Karlskoga kommun och begärde planbesked för fastigheten Poeten 7 och del av Poeten 8. OKQ8 Värmland ville utöka sin verksamhet inom fastigheterna med en mindre bilverkstad och bilprovning vilket inte överensstämmer med gällande detaljplan för fastigheterna. Dessa förändringar sker invändigt i byggnaden på fastigheterna. Inga tillbyggnader utvändigt kommer att ske. Två skyltar ska sättas upp ovanför portarna in till bilverkstaden och den ena porten ska målas gul. SYFTE Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen på fastigheten Poeten 7 och del av Poeten 8 för att möjliggöra för utveckling av OKQ8s verksamhet som är bilverkstad och bilprovning. PLANDATA Läge Planområdet är beläget i stadsdelen Ekeby, ca 2 km väster om Karlskoga centrum. Omfattning Planområdet omfattar fastigheten Poeten 7 del av Poeten 8 och avgränsas av Gösta Berglings väg i norr, Selma Lagerlöfs väg i öster, fastigheten Poeten 3 i väster samt E18 i söder. Areal Planområdets areal är straxt över 2000 m 2 Orienteringskarta: Karlskoga, planområdet markerat

4 4 (11) Markägarförhållanden Fastigheten Poeten 7 ägs av OK Värmland Fastighets AB och fastigheten Poeten 8 ägs av OK Värmland Ek. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Detaljplan För området gäller följande detaljplaner Nr 445 Poeten 3, 7 och 8 - Ekeby, akt nr 1883-P 00/10 Nr 566 Yrkesskolan 2 - Norra delen, akt nr P11/31 Fastigheterna Poeten 7 och del av Poeten 8 ingår i en större detaljplan, nr 445 Poeten 3, 7 och 8- Ekeby som vann laga kraft Detaljplan 445 reglerar området för Handel (H) på fastigheten Poeten 7 och Bilservice med dagligvaruhandel (G 1 ) på fastigheten Poeten 8. Detaljplan 566 reglerar en mindre del av Poeten 7 nordöstra hörn som lokalgata. Detta för att möjliggöra för en ny cirkulationsplats nordöst om planområdet. Cirkulationsplatsen är idag utbyggd utan att del av Poteten 7 behövde tas i anspråk. Översiktsplan Översiktsplanen (antagen 1 mars 2011) anger att Ekebykorset kan behöva byggas om så att trafiksäkerheten förbättras, till exempel genom att en cirkulationsplats eller en planskild korsning anläggs. Det finns emellertid tillräckligt med utrymme för att bygga sådana lösningar, varför eventuella framtida åtgärder vid Ekebykorset inte påverkar eller påverkas av denna planfråga.

5 5 (11) FÖRUTSÄTTNINGAR Bebyggelse Bebyggelsen inom planområdet består av en tvätthall. Fasaderna är generellt i vitt med huvudbyggnadens murade väggpartier med inslag av plåt tillsammans med profilytor i blått och rött. Utanför planområdet på resterande del av Poeten 8 ligger idag en OKQ8 drivmedelsstation, nordost om planområdet finns en del villabebyggelse och i väster på fastigheten Poeten 3 finns tre 9-vånings punkthus. Kringliggande bebyggelse består nästan uteslutande av 3-4- vånings flerbostadshus. Mark, vegetation och rekreation Höjdskillnaderna inom planområdet är försumbara. Stora ytor är hårdgjorda och i väster mellan fastigheterna Poeten 7, 8 och 3 finns en meterhög betongmur som helt saknar passagemöjligheter. Fastigheterna är dock inramade av ett smalt gräsområde med enstaka lövträd, men också med många skyltar och flaggstänger. Verksamheter och service Inom planområdet finns en tvätthall som ägs och drivs av OKQ8. Intilliggande verksamheter på Poeten 8 drivs också av OKQ8 i form av en drivmedelsstation som erbjuder bilservice samt även typisk kompletterande försäljning, exempelvis dagligvaruvaror, snabbmat och motorfordonstillbehör. Gator, parkering och trafik Området har via Selma Lagerlöfs väg anslutning till E18. E18 är en öppen väg med en trafikmängd på cirka fordon per årsmedeldygn år 2012 och uppskattas till cirka fordon per årsmedeldygn Andelen tung trafik är ca 11 % och hastighetsbegränsningen är 60 km/h i korsningen E18/Gösta Berglings väg, innan och efter korsningen är hastighetsbegränsningen 80 km/h. Tillgången på parkeringar är god och sker helt på den egna fastigheten. Längs Selma Lagerlöfs väg finns gång-/cykelvägar på båda sidor men den på västsidan upphör norr om Gösta Berglings väg. I korsningen Gösta Berglings väg - Selma Lagerlöfs väg finns en rondell. Översiktsplanen (antagen 1 mars 2011) säger att Ekebykorset (korsningen E18- Selma Lagerlöfs väg) kan behöva byggas om så att trafiksäkerheten förbättras, till exempel genom att en cirkulationsplats eller en planskild korsning anläggs. Det finns emellertid tillräckligt med utrymme för att bygga sådana lösningar, varför eventuella framtida åtgärder vid Ekebykorset inte påverkar eller påverkas av denna planfråga. Flerbostadshus Villabebyggelse Gösta Berglings väg Selma Lagerlöfs väg Flerbostadshus Poeten 3 Poeten 7 Poeten 8 Flerbostadshus E 18-Kristinehamnsvägen

6 6 (11) Teknisk försörjning Området är anslutet till det allmänna ledningsnätet. Över angränsande fastigheten Poeten 3 nära gränsen mot Poeten 7 och 8 löper en fjärrvärmekulvert. Byggnaderna på fastigheten Poeten 7 och del av Poeten 8 är ej anslutna till fjärrvärmenätet, istället har de egen bergvärme. En teleledning löper över det norra hörnet av Poeten 7. Risker, säkerhet och störningar E18 är en primär väg för farligt gods och har även i övrigt en stor andel tung trafik. Denna passerar ca 50 meter söder om planområdet. Mellan de allmänna ytorna och europavägen finns idag inget staket eller avskärmande vegetation. Den högst tillåtna hastigheten på E18 är 60 km/h i korsningen och sedan är den 80 km/h. Inga klagomål från de boende i området gällande buller från verksamheten inom planområdet är inrapporterade till kommunen.

7 7 (11) FÖRÄNDRINGAR Övergripande användning De förändringar som detta, förslag till ny detaljplan möjliggör, är ändrad markanvändning från handel (H) till handel och fordonsservice, exklusive drivmedelshantering (HG 2 ). Detta möjliggör att verksamheten kan kompletteras med en mindre bilverkstad samt bilprovning i den befintliga byggnaden. Allmän platsmark Detaljplanen omfattar ej allmän platsmark. Gata och trafik Förslag till ny markanvändning bedöms inte medföra att trafikmängden ökar nämnvärt. In- och utfart till OKQ8-stationen och bilverkstaden/bilprovningen sker via Selma Lagerlöfs väg i anslutning till E18. Det finns gott om parkeringsplatser på den egna fastigheten. Inga nya parkeringsplatser behövs. Mark och vegetation Ingen förändring av mark- och vegetationsförhållanden föreslås i förslag till ny detaljplan, då det endast är ändring inom byggnaden inom planområdet sker. Teknisk försörjning Ingen ändring görs inom den tekniska försörjningen. Befintligt u-område i norr justeras inte i detta förslag till ny detaljplan. Störningar och risker E18 är en primär väg för farligt gods och har även i övrigt en stor andel tung trafik. Förslag till ny markanvändning bedöms inte påverka trafikalstringen i planområdet negativt. Det bedöms inte heller vara troligt att situationen för intilliggande bostäder, när det gäller störningar och risker, kommer att påverkas i negativ riktning på grund av förslaget till detaljplaneändring. Det finns inte några sakskäl som tydligt motsäger att den ändrade verksamheten skulle kunna finnas på platsen. Närheten till E18 är en förutsättning för att denna typ av verksamhet ska kunna verka. Då det inom planområdet inte föreslås någon markanvändning som innebär att människor kommer att vistas på platsen stadigvarande, bedöms inte Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller behöva följas.

8 8 (11) Miljökonsekvenser Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, i samband med att planuppdraget gavs, att en miljöbedömning inte behöver genomföras då planen inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Administrativa frågor Ingen detaljplan utgår helt efter att denna plan vunnit laga kraft.

9 9 (11) Genomförandefrågor Handläggning och tidplan Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt lagstiftningen i nya plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 7,15. Samråd bedöms kunna genomföras under tiden 24 oktober till 14 november Planen förväntas antas innan årsskiftet 2013/2014. Antagande Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplanen. Genomförandetid Genomförandetiden ska vara 5 år efter att planen vunnit laga kraft. Huvudmannaskap och avtal Planen omfattar ingen allmän platsmark. OKQ8 Värmland kommer att stå för plankostnader. Intilliggande allmän platsmark såsom gator, gång- och cykelvägar och övrig allmän platsmark är Karlskoga kommun huvudman för. Trafikverket är huvudman och ansvarig för E18. Fastighetsbildning och fastighetsrättsliga konsekvenser Idag går fastighetsgräns genom befintlig bebyggelse, den del av byggnaden som tillhör Poeten 8 bör regleras till Poeten 7. Planekonomi Kostnader för plangenomförande på kvartersmark bekostas av fastighetsägaren. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planhandlingarna har upprättats av Jenny Fredriksson, Hanna Bäckgren och Ida Andersson, Sweco Architects AB på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen. Under processen har samråd med berörda tjänstemän inom kommunen skett.

10 10 (11)

11 11 (11) PLANBESTÄMMELSER 3 Följande gäller inom områden som har nedanstående beteckning. Där beteckningen saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. GRÄNSER Planområdesgränsen redovisas 3 m utanför området. Användningsgräns Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Kvartersmark HG 2 Handel och fordonsservice, exklusive drivmedelshantering BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE u Utfart, stängsel Byggnader får inte uppföras Marken skall vara tillgänglig för underjordiska ledningar Körbar förbindelse får inte anordnas PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE Utformning I Högsta antal våningar ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

12

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer