Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2014 Det gånga året har för RC Syds del till stor del präglats av arbete med att ytterligare integrera enhetens båda noder, Lund och Karlskrona med varandra. Även om man formellt sett varit ett registercentrum sedan 2013 har avdelningarna ändå till viss del fungerat som separata enheter och utbytet har skett genom kontakter på individnivå under Under 2014 har emellertid medvetna steg tagits mot att skapa ett registercentrum lokaliserat på två ställen. Två gemensamma heldagsmöten för all personal har hållits, ett i maj och ett i november, som båda varit uppskattade och gjort att medarbetarna fått tillfälle att skapa och fördjupa relationer. Samtidigt har det också tagits fram en ny struktur för gemensam ledningsfunktion som skall börja gälla från 2015, denna redovisas i Verksamhetsplan RCO Syd 2015 som skickades in i januari Cheferna på respektive enhet haft under året haft regelbundna kontakter varje vecka för att stämma av och planera det löpande arbetet. Alla övergripande kontakter med register och med kansliet på SKL sker gemensamt och fullt ut samordnat. Ett Advisory Board med representanter för lokala och regionala sjukvårdshuvudmän men också för epidemiologisk forskning samt representanter på nationell och internationell nivå har skapats och haft sitt första möte i september Möten kommer att hållas två gånger per år. Under hösten 2014 har också de första stegen tagits för att skapa RCO Syd. Ett möte hölls för all personal på RC Syd och för personalen på registerdelen på RCC Syd. Förutom gemensamma föreläsningar blev det också tillfälle till gruppdiskussioner mellan personal med likartade funktioner på RC respektive RCC som fick tillfälle att diskutera hur samarbetsytor kan skapas inom ramen för RCO. Ett nätverk för statistiker skapades och riktlinjer för utvecklingen av RCO under 2015 drogs upp, se bilaga 2 samt tidigare insänd Verksamhetsplan RCO Syd Den ekonomiska redovisningen för RC Syd Karlskrona och Lund 2014 är samordnad och uppvisar ett resultat på kr. Överskottet är planerat att användas till gemensamma RCOaktiviteter och projekt under 2014, se bilaga 1. Lund och Karlskrona Ingemar Peterson Thomas Troëng Björn Ohlsson 2

3 Basresurser Personal Thomas Troëng, chef till och med , har under 2014 tjänstgjort 60 % på RC Syd Karlskrona. Därutöver har Thomas tjänstgjort deltid som medicinsk rådgivare vid Landstinget Blekinge. Björn Ohlsson, chef för verksamheten från , har från 1 september 2014 arbetat 20 % på RC Syd Karlskrona. Därutöver har Björn tjänstgjort 70 % som kirurg på Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset och 10 % som regional processledare inom RCC Syd. Ingemar Petersson, har som chef tjänstgjort 40 % av heltid på RC Syd Lund, 40 % som chef ERC Syd Lund samt 20 % som adjungerad professor, Lunds Universitet. Övrig personal på RC Syd Karlskrona, tjänstgöringsgrad i procent: Susanne Albrecht, utvecklingsledare/projektledare, 100 % Eva Wendel, utvecklingsledare/projektledare, 100 % Kristin Svensson, verksamhetscontroller, 100 % Irene Serring, systemadministratör (finansieras av Nationella Kataraktregistret men är delaktig i RC Syd Karlskronas verksamhet), 100 % Jonas Eriksson och Michelle Martinez, systemförvaltare LTB, delar på 20 % Övrig personal på RC Syd Lund, tjänstgöringsgrad i procent: Aldana Rosso, statistiker, 100 % Alicja Wizert, statistiker, 100 % Martin Zedig, IT-koordinator, 100 % Tomasz Czuba, statistiker, 80 % Rebecca Rylance, statistiker, 80 % Penelope Lindegren, handläggare, 50 % Ljuba Kedza, statistiker, 100 % Jonas Ranstam, statistiker, 20 % Elisabeth Quensel, verksamhetsutvecklare, fram till %, därefter timanställning Konsulter Mats Lundström har under 2014 arbetat som konsult på RC Syd Karlskrona. För övrigt har antalet konsulter varit oförändrat under året. RC Syd Lund har använt konsultstöd från Force 12/Avensia, Lund för IT plattformsutveckling. Samarbetspartners Långsiktiga kontrakt finns sedan tidigare med 1. Nasher AB för utveckling och support av programvaror för webbaserade nationella register 2. Force 12/Avensia, Lund för utveckling och support av programvaror för webbaserade nationella register 3. Landstinget Blekinges samt Region Skånes IT-avdelningar för support av hårdvaror och i vissa fall serverkapacitet 4. Karlskrona IT-konsult för utveckling av RiksSår nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår 5. NQRDI (tidigare SDIR, Swedish Dental Implant Register) för drift och support av register för dentalimplantat 6. SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit) för drift och support av kvalitetsregister inom tandvård 3

4 7. BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) för drift av ett webbaserat system för inrapportering av data och uttag av rapporter. 8. Svensk e-identitet för registrering i HSA, licenser etc. vilket ger möjlighet till inloggning med SITHS-kort 9. QlikView för att kunna erbjuda registren möjlighet att via presentationsprogrammet QlikView ta fram och använda aktuella kvalitetsregisterdata Lokaler RC Syd Karlskrona har bedrivit sin verksamhet på Blekingesjukhuset, Landstinget Blekinge, Karlskrona. RC Syd Lund har bedrivit sin verksamhet i Wigerthuset (forskningsadministration), Skånes Universitetssjukhus, Lund. Kompetensutveckling Konferenser, seminarium, kurser och andra möten där RC Syd Karlskrona medverkat. Medarbetarna på RC Syd har under året deltagit i bl. a. följande: XXXII Congress of the ESCRS, London Kvalitetsregisterkonferens, Malmö Möjliggörande kvalitetsregisterkunskap, Stockholm International Forum on Quality & Safety in Healthcare, Paris Stata Summer School Survival Analysis Using Stata Advanced Regression Methods for Large Register Studies Stöd för uppbyggnad och drift av Nationella Kvalitetsregister Stödja uppbyggnad och drift av nya och befintliga Nationella Kvalitetsregister. RC Syd stöder följande Nationella kvalitetsregisterregister Nationella Kataraktregistret Certifieringsnivå 2 Barnkataraktregistret Underregister till Nationella Kataraktregistret Svenska Cornearegistret Svenska Makularegistret Certifieringsnivå 2 Svenskt register för Karies och Parodontit (SKaPa) RiksSår Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) Svenska Traumaregistret (SweTrau) Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning (SKRS) Certifieringsnivå K Under 2014 blev Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning (SKRS) bland 20 registerinitiativ godkänd som en av tre registerkandidater. Syftet med SKRS är 4

5 att öka kunskapen om rehabiliteringsåtgärder och dess effekt för att uppnå likvärdig synrehabilitering i Sverige. Amputations- och Protesregistret Skulder- och armbågsregistren Certifieringsnivå 2 Uppföljningsprogram för Cerebral Pares (CPUP) Certifieringsnivå 2 Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR) Svenska Knäprotesregistret Certifieringsnivå 2 RIKSHÖFT Certifieringsnivå 2 Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery (SQRTPA) Registret för Svenska Bukväggsbråck Certifieringsnivå K Uppföljningsprogram vid spinal dysrafism och hydrocefalus (MMCUP) Registret Neuromuskulära Sjukdomar i Sverige (NMiS) Certifieringsnivå K Svenska Fotledsregistret Certifieringsnivå K The Swedish National CLP Registry Certifieringsnivå K Nationellt register för infektionssjukdomar Könsdysforiregistret Certifieringsnivå K Registercentrum som nationell resurs RC Syd fungerar tillsammans med övriga registercentra som en nationell resurs där viss samordning avseende utvecklingsarbete av kvalitetsregister sker och där de olika kompetensprofilerna kompletterar varandra. Mötesdeltagande Deltagande i RC-chefsmöten, möten med RCC-chefer, Rundabordsmöten, Hearing. RC Syds båda chefer har deltagit i samtliga RC-chefsmöten och möten med RCC-chefer som varit under året. Någon av cheferna har tillsammans med medarbetare deltagit de Rundabordmöten, hearing, telefonmöten och även i övrigt deltagit i de gemensamma möten och aktiviteter som ordnats på RC-chefsnivå. Patientsamverkan På RC Syd har projektledarna/utvecklingsledarna arbetat med patientsamverkan, vilket är viktigt för att bidra till vårdens utveckling. Under året har begreppet patientmedverkan omformulerats till patientsamverkan. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare ge patienter och deras 5

6 närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Många myndigheter arbetar aktivt med patientsamverkan redan i dag, så också inom kvalitetsregistren. I registren finns värdefull kunskap om patienters och anhörigas erfarenheter kring sjukdom, behandlingar och möten med vården som är viktigta bidrag till att skapa en säkrare vård. Vi har arbetat med en utbildning för patientföreträdare under hösten, där Susanne Albrecht deltog som föreläsare. En guide finns utvecklad i samarbete med samtliga registercentrum som stöd till alla som arbetar med kvalitetsregister i hur man kan öka patientperspektivet i sitt registerarbete. Den är anpassad för att användas av både patientföreträdare och andra i ett registers styrgrupp. RC-verkstaden RC-verkstaden är ett samarbetsforum för utvecklingsledare och projektledare från samtliga RC och Susanne Albrecht och Eva Wendel har deltagit från RC Syd Karlskronas sida. Två möten har genomförts under året, 3 april och 22 oktober. Utöver redovisning av varje registercentrums aktuella aktiviteter har diskussion förts runt erfarenheter av olika typer av utdata och säker överföring av registerdata. Den planerade utbildningen för nya kvalitetsregisterarbetare genomfördes mars på Ersta konferens, Stockholm. Susanne Albrecht deltog i planeringsgruppen och medverkade också tillsammans med Thomas Troëng som föreläsare. PROM-nätverk, PROM-seminarium och PROM-handboken Under året har Susanne Albrecht, Eva Wendel, Thomas Troëng och Mats Lundström deltagit i PROM-nätverket. Under året har en validering av översättningen av RAND-36 pågått, förhandlingar med EuroQol-gruppen för att kunna använda EQ-5D inom svenska kvalitetsregister samt skrivande av vetenskaplig artikel om översättningen av Rand-36. RC Syd har för tredje gången arrangerat ett PROM-seminarium inriktad i första hand på sjukdomsspecifika PROM. Årets möte innehöll föreläsning av professor Konrad Pesudovs, Adelaide, Australia, om psykometri, Rasch-analys och Item-banking. Professor Mats Lundström föreläste om användning av sjukdomsspecifika PROM för närliggande sjukdomar. Eva-Lill Nilsson, QRC, medverkade och talade om att kombinera sjukdomsspecifika PROM med generiska PROM. Fyra kvalitetsregister, Swedvasc, SweTrau, Swefoot/Swedankle och tandvårdsregistret SKaPa bidrog med presentationer över registrets verksamhet inom PROM. RC Syd Karlskrona har i samarbete med Mats Lundström publicerat en handbok om sjukdomsspecifika PROM. Projektledarnätverket Projektledarnätverket, bestående av de projektledare/utvecklingsledare som koordinerat och drivit nationella förbättringsprojekt utgående från kvalitetsregisterdata, har träffats regelbundet med Sofia Kialt som sammankallande. Deltagare från RC Syd Karlskrona har varit Susanne Albrecht och Eva Wendel. Tre telefonmöten har arrangerats för att stämma av projekten och utbyta erfarenheter. RC Syd Karlskrona har även deltagit i fyra fysiska träffar på kansliet, där två av träffarna ägnades åt att planera två seminarier på Nationella Kvalitetsregisterkonferensen i januari Kommunikatörsnätverket Med initiativ från kommunikatör Karolina Krystek, Kansliet för Nationella Kvalitetsregister, bilades 2014 ett kommunikatörsnätverk med första mötet i Stockholm Från RC Syd deltog Kristin Svensson. Syftet med kommunikatörsnätverket är bland annat att kommunikatörer eller andra representanter från RC ska ha gemensamma diskussioner om informationsutbyte, samarbete och spridning av information mellan registercentra. Andra mötet hölls på 6

7 Registercentrum VGR i Göteborg där Kristin Svensson och Irene Serring från RC Syd deltog. Valideringshandbok RC Syds medarbetare har aktivt medverkat vid utarbetande av nationell valideringshandbok för kvalitetsregister liksom i utbildningar och projekt inom validering för kvalitetsregister. IT-stöd och drift Dataplattformar För de nationella kvalitetsregistren tillhandahåller idag RC Syd Karlskrona två registerplattformar, EyeNet Common Platform (ECP) och Pharos, där den senare är under utveckling tillsammans med IT-företaget Nasher AB, Lund. Tanken är att registren efterhand ska erbjudas överflyttning till den nya plattformen när den är färdigutvecklad inom ett till två år. För närvarande ligger registerkandidaten SKRS på den nya plattformen. Serverdrift till plattformarna sker i samarbete med IT-enheten i Landstinget Blekinge För de nationella kvalitetsregistren tillhandahåller idag RC Syd Lund i huvudsak en registerplattform. Detta är det multifunktionella systemet Comporto (3C) som tillhandahålls av Force 12/Avensia i Lund och där ett tills vidareavtal är skrivet. En viss utveckling har gjorts inom plattformen men en förberedelse tillsammans med IT-upphandlingsenheten Region Skåne har gjorts för ramupphandling enligt strikta kriterier och behovsanalys samt krav på CE-märkning. Utöver detta planeras att undersöka möjligheten att ansluta utveckling av nya och överföring av befintliga register till andra plattformar t ex INCA-plattformen eller egenutvecklade plattformar inom t ex Registercentrum VGR. Direktöverföring från datajournal till register Tandvårdsregistret SKaPa har sedan starten 2008 arbetat med automatisk direktöverföring från journaldokumentationen till kvalitetsregistret. Datafångst sker från datoriserade journaler samt filöverföringar från de databaser som dessa genererat. Filspecifikationer finns utarbetade. För tandvården gäller att huvuddelen av de aktuella variablerna redan i datajournalerna och deras databaser är systematiskt hanterade i kodifierade tabellstrukturer. Informationen till SKaPa bygger huvudsakligen på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) diagnos- och åtgärdskoder. 17 landsting av 21 finns med i SKaPa och under året har arbete påbörjats för att ansluta en privattandläkarkoncern som använder samma journalsystem. När lösningen är klar kommer hela koncernen (54 kliniker) att anslutas samtidigt samt även inkludera data från 2008 och framåt. Rikshöft ingår tillsammans med andra nationella kvalitetsregister i ett stort projekt i Region Skåne med direktöverföring från mallar i journalsystemet Melior direkt till kvalitetsregister, de första överföringarna startade hösten Halsregistret har med Örebro Läns Landsting som bas utarbetat en inmatningsmodul som dels levererar data till journal, dels till kvalitetsregistret på RC Syd. Inloggning med SIHTS-kort Sedan tidigare har säker inloggning med SITHS-kort införts för samtliga register. Nytillkommande användare erbjuds endast detta alternativ medan vissa etablerade användare fortfarande använder inloggning med eget lösenord (äldre datorutrustning på kommunsidan framförallt). De uppmanas systematiskt gå över till säker inloggning. För 3 C gäller att alla nya användare får användarnamn och lösenord och information efter inloggning att man ska och hur man gör för att registrera sitt SITHS-kort. 7

8 Datatransfer För krypterad och säker överföring av individdata tillhandahåller RC Syd kostnadsfritt plattformen Data Transfer Utveckling av funktioner och tjänster Driva kvalitetsregisterutvecklingen genom att utveckla nya funktioner och tjänster, ex prenumerationstjänster, inloggningsfunktioner, presentationsmoduler, statistiska presentationsmodeller och förbättringskoncept. Bakgrundsvalidering Under året har projektet Bakgrundsvalidering slutförts. Genom denna funktion erbjuds register att, med hjälp av olika regler (typ identifiera saknade värden, felaktiga registreringar osv) hitta fel i sin databas och rätta till dem. Programmet körs på lågintensiv tid för att i minsta möjliga mån interferera med det ordinarie registerarbetet. Utdatapresentation med QlikView Presentationsprogrammet QlikView har tillförts våra alternativ för utdata till användare. Två register har utvecklat egna rapportapplikationer i detta program, ytterligare två har planerat göra det. Strukturerad vårddata (SVD-projektet) Svenska Makularegistret har under året samarbetat med SLL (Stockholms Läns Landsting) för att skapa automatisk överföring mellan journaldokumentationen Take Care och kvalitetsregistret. Journalmallar i Take Care finns utformade och kommer när arbetet är klart, genom automatisk överföring via tjänsteplattformslösningen IVR att förse kvalitetsregistret med data från Stockholm och Gotland. Stockholm är en stor del (10-15 %) av Svenska Makularegistrets databas. Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev har skickats ut till alla registerhållare på anslutna kvalitetsregister med rapport från bl. a Runda Bordsmötet 24 november. Nationella Programmet för Datainsamling - NPDi Landstinget Blekinge har under året haft besök av NPDi som ska förenkla datainsamling och begränsa dubbelregistrering. RC Syd Karlskrona representerades på mötet av Thomas Troëng, Susanne Albrecht och Irene Serring. Programmet är avsett att bidra till att minskad administrativ belastning på vården, högre kvalitet och täckningsgrad i registren, förbättrad grund för datautbyte och att IT-stöden når en högre grad av gemensam struktur och terminologi. Flera register var aktuella för att starta det gemensamma arbetet med NPDi-gruppen, den lokala landstingsledningen och representanter från journaldokumentationen NCS Cross (f.d. SYSteam Cross); Senior Alert, RiksSår. Makularegistret och Kataraktregistret. Efter överläggning inom landstinget beslutades att arbetet ska starta med RiksSår och Senior Alert och efter utvärdering följer arbete mot Makula- och Kataraktregistret. Automatisk uppdatering av dödsdatum En funktion med automatisk månatlig kontroll av dödsdatum i Befolkningsregistret har under året installerats i SweTrau, SKRS, samt i forskningsregistren SweAAA och BRUM. Vid träff ändras status på registrets post till avliden och datum förs in om det är tillgängligt. Denna service erbjuds nu också övriga register på RC Syd. 8

9 Sammanställningar, analyser och redovisning av kvalitetsregisterdata Medarbetarna på registercentrum arbetar nära registrens styrgrupper och är i många fall adjungerade i registerstyrgrupperna. Här sker en kontinuerlig dialog och om stöd önskas för utveckling av utdatapresentation tillhandhålls det. Ett särskilt utvecklingsarbete pågår rörande presentationsprogrammet QlikView tillsammans med två av våra register. Programmet ger på användarna tillgång till ett lättarbetat verktyg där utdatapresentation kan göras allt efter önskemål. Förutom de två register som engagerat sig i projektet har ytterligare två har planerat göra det. Datakvalitet och täckningsgrad RC Syd har under 2014 fortsatt mycket aktivt arbetat med olika typer av valideringsstöd för olika register bl. a Cornearegistret. Ämnet har också tagits upp på årliga registerkonferensen samt vid enskilda möten med de allra flesta registerstyrgrupper. Bakgrundsvalidering Genom ett utvecklingsarbete tillsammans med datakonsultföretaget Nasher AB kan vi numera erbjuda våra register s.k. bakgrundsvalidering. Genom denna funktion kan register med hjälp av olika regler (typ identifiera saknade värden, felaktiga registreringar osv) hitta fel i sin databas och rätta till dem. Programmet körs på lågintensiv tid för att i minsta möjliga mån interferera med det ordinarie registerarbetet. Aktiv dialog med styrgrupper, deltagande i styrgruppsmöten på konsultbasis Medarbetarna på registercentrum har ett stort engagemang i registerstyrgruppernas arbete och är i många fall adjungerade i dessa. Man för också en kontinuerlig dialog med registerhållarna i olika frågor. Mäta vårdens kvalitet i flera dimensioner och följer hela vårdkedjan Aktivt främja att de anslutna registren mäter vårdens kvalitet i flera dimensioner och följer hela vårdkedjan. PROM, PREM (samarbete med Synskadades Riksförbund), Catquest-9SF PROM- Patientrapporterade mått används i flertalet av RC Syds associerade kvalitetsregister. Kataraktregistret har varit en föregångare som inkluderade patients subjektiva upplevelser av synen redan Catquest har sedermera använts av både Cornea- och Makularegistret. Catquest 9-SF är ett sjukdomsspecifikt patientrapporterat mått utvecklat för uppföljning före och efter av patienter med katarakt som genomgått operation. RC Syd Karlskrona kontaktades av Synskadades Riksförbund för att gemensamt arbeta fram en modell för uppföljning av PREM i ögonsjukvården. Ett möte har ägt rum på SRF, Enskede. Kvalitetsutveckling med stöd av kvalitetsregister Aktivt främja kvalitetsutveckling med stöd av kvalitetsregister. HDMI-projektet Sedan 2013 har RC Syd Karlskrona drivit ett förbättringsprojekt med namnet HDMI tillsammans med BPSD-registret och Makularegistret. Gemensam målgrupp för de deltagande enheterna har varit äldre personer där ett bättre omhändertagande snabbt ger ökat mervärde genom minskat lidande och bättre livskvalitet. Projektet har bedrivits som ett Genombrottsprojekt med fyra 9

10 lärandeseminarier och avslutades under hösten Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne (f.d. Utvecklingscentrum), anlitades som utbildare. Susanne Albrecht och Eva Wendel har varit projektledare och handledare och haft regelbunden kontakt med teamen under projekttiden. Varje deltagande enhet har skrivit en projektrapport för sitt arbete och övergripande rapport har skrivits av RC Syd Karlskrona. Palliativ Syd Under året har ett förbättringsprojekt i samverkan mellan SKL och ERC Syd/RCC Syd/RCO Syd samt Palliativt utvecklingscentrum. Lund och Region Skåne samt Södra sjukvårdsregionen startat. Projektet delades i tre arbetsprojekt. Arbetsprojekt 3(AP3), förbättringsdelen har planerats och organiserat under verksamhetsåret av Anna Unné har varit projektsamordnare tillsammans med Susanne Albrecht och Eva Wendel RC Syd Karlskrona-Lund tillsammans med Svenska Palliativregistret, Regionalt Cancercentrum Syd, Palliativt utvecklingscentrum, Södra sjukvårdsregionen och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling. Inbjudan till projektet skickades i december och 15 team från Skåne, Blekinge och Kronoberg hade sitt första läroseminarium 18 mars Fokus utgår initialt ifrån fyra indikatorer då dessa uppmärksammats som förbättringsutrymme från Svenska palliativregistret: brytpunktssamtal till patient utfört samt dokumenterat; smärtskattning utförd med hjälp av validerade smärtskattningsinstrument; munhälsa bedömd enligt ROAG samt dokumenterad; vid behovsordination mot ångest ordinerad. Målet är att nå 100 % i samtliga indikatorer. Möjlighet finns även att arbeta med andra kvalitetsmål som för verksamheten upplever som relevanta, grundat från Svenska palliativregistret. LAG-projektet I början av 2014 kunde huvudmän och vårdgivare söka medel för att öka användningen av kvalitetsregister i verksamhetsnära förbättringsarbete. Landstinget Blekinge i samarbete med RC Syd Karlskrona sökte och erhöll medel för ett projekt med syftet att etablera en landstingsövergripande analysgrupp som kan säkerställa en kontinuerlig dialog med förvaltningschefer och verksamhetschefer kring medicinska resultatdata från kvalitetsregister och andra källor. I projektet ska en arbetsmodell utvecklas där data, analys och tolkning blir en förmedlande länk mellan registerdata och verksamhet som leder till förbättringsarbete. Ambitionen var att starta minst fem förbättringsarbeten med utgångspunkt i kvalitetsregisterarbete under Landstingets analysgrupp (LAG) etablerades som ett nätverk med kompetenser från skilda område såsom planering- och utvecklingsenheten, IT och kommunikationsenheten och Registercentrum Syd Karlskrona. En projektledare anställdes på 50 %. Huvudansvarig för projektet är Gunilla Skoog, planerings-och utvecklingsdirektör i Landstinget Blekinge. RC Syd Karlskrona har under utvecklingsarbetet bistått med expertkunskap och erfarenhet och som handledare i förbättringsprojekten. RC Syd-dagarna Den september arrangerade RC Syd registerdagar på Grand Hotell i Lund. Deltagarna bestod av registercentrums medarbetare och associerade kvalitetsregisters styrgrupper. Programmet under dag 1 berörde gemensamt ramavtal för IT-lösningar, validering, sjukdomsspecifika PROM och förbättringsarbete i praktiken. Föreläsare var Ingemar Petterson, Martin Zedig, Aldana Rosso, Ulf Stenevi, Susanne Albrecht och Thomas Troëng. Dag 2 inleddes med kvalitetsregistersatsningens mål och visioner, följt av epidemiologisk forskning på 10

11 kvalitetsregisterdata och hälsoekonomi. Föreläsare var Karin Christensson, Martin Englund, Anna Jöud, Katarina Steen-Carlsson. Kompetens inom biostatistik, epidemiologi, programmering och förbättringsmetodik Förbättringsmetodik Utvecklingsledarna Susanne Albrecht och Eva Wendel har genom gått projektledarutbildning och utbildning i Genombrottsmetodik via Sveriges Kommuner och Landsting samt erhållit praktisk erfarenhet via Qulturum, Jönköping. Som utbildningsprojekt användes NDRs IQ-projekt. Susanne Albrecht har vid Ledarskaps och Organisationsutbildning via Växjö Universitet fördjupat sig inom projektledning, kvalitet och förbättringsmetodik. Utvecklingsledarna har deltagit i förbättringsarbete med bland annat Kataraktregistret, Makularegistret och BPSDregistret. För att fånga nyheter inom området har medarbetarna på RC Syd Karlskrona deltagit i International Forum on Quality & Safety in Healthcare de senaste åren. Under konferensen 2014 arrangeras kursdagar med specifik inriktning inom förbättringsmetodik, att inkludera patientens perspektiv med konceptet What s in it for me, To keep track of the goal med mera. PROM och Rasch-analys RC Syd Karlskrona har sedan flera år arbetat med utveckling av sjukdomsspecifika PROM och har här en spetskompetens genom professor Mats Lundström som är knuten till RC Syd på konsultbasis. Bland annat finns kompetens att förfina enkäter genom s.k. Rasch-analys, vilket gör att antalet enkätfrågor kan reduceras och frågornas precision förbättras. En handbok för att skapa ett sjukdomsspecifikt frågeformulär har tagits fram. Vi har också ett pågående samarbete med professor Konrad Pesudovs vid Flinders University i Australien rörande utveckling av itembanking. Epidemiologi Inom RC Syd finns fyra seniora epidemiologer på postdoc respektive professorsnivå. Detta är en resurs för alla register och den har presenterats på Registerdagarna i Lund samt vid enskilda möten med ett antal av våra anslutna register. Statistik RC Syd har en betydande kompetens både praktiskt och forskningsmässigt avseende biostatistik. Detta är en resurs för alla register och den har presenterats på Registerdagarna i Lund samt vid enskilda möten med ett antal av våra anslutna register. Hälsoekonomi RC Syd har knutet till sig en erfaren hälsoekonom på deltid. Detta är en resurs för alla register och den har presenterats på Registerdagarna i Lund och några register har visat intresse under 2014 för att påbörja hälsoekonomiskt inriktade analyser. Bevakning av registerområdet internationellt på ett övergripande plan Deltagande i IHE För tredje året i rad deltog RC Syd i konferensen International Forum om Quality and Safety in Healthcare, 8-11 april i Paris. Temat för året var Strive for excellence, Seek value, Spark a revolution. Konferensen erbjöd ett späckat program med kurser, seminarier och föreläsningar. 11

12 Samarbete inom EUREQUO och ICHOM Makularegistret och Kataraktregistret medverkar i det internationella nätverket ICHOM, se https://www.ichom.org/ ICHOMs uppdrag är att frigöra potentialen i värdebaserad vård genom att definiera globala standardset av utfallsmått som verkligen betyder något för patienter för de mest relevanta medicinska tillstånden. Genom att driva mot en gemensam bas för rapportering av dessa åtgärder i hela världen syftar man till att förbättra hälso- och sjukvården på internationell nivå. Det finns 12 utformade standardsets i dagsläget men målet är att 2017 ha publicerat 50 standardsets som då täcker mer än 50 procent av den globala sjukdomsbördan. EU Inom kvalitetsregisternätverket PARENT har RC Syd erfaren statistiker som representant för RC Syd samt för Sverige. EULAR Inom den reumatologiska specialistföreningen EULAR har RC Syd erfaren epidemiolog som representant för RC Syd samt för Sverige i den vetenskapliga kommittén avseende kvalitetsregisterarbete inom rörelseorganens sjukdomar. Forskning med stöd av kvalitetsregister Aktivt främja forskning med stöd av kvalitetsregister. Samarbete inom Makularegistret och Nationella kataraktregistret Svenska Makularegistret och Kataraktregistret har startat ett gemensamt forskningsprojekt- CATMAC. Det övergripande syftet med forskningsprojekt är att kartlägga relationen mellan kataraktkirurgi och utvecklingen av behandlingskrävande AMD. Mer specifikt vill vi undersöka förekomsten av behandlingskrävande våt AMD hos patienter som opererats respektive inte opererats för katarakt. Utöver detta vill vi undersöka utfallet beträffande patientnöjdhet efter operation för katarakt hos patienter som redan behandlats för våt AMD. Slutligen vill vi undersöka om användandet av en intraokulär lins med filter mot blått ljus påverkar utvecklingen av behandlingskrävande AMD (används vid c:a 49% av kataraktoperationerna i Sverige idag). Deltagare i projektet: Anders Behndig, Mats Lundström, Inger Westborg, Elisabet Granstam och Susanne Albrecht. Samverka med industrin Vi har haft ett mycket aktivt samarbete i planering med Tina Lidén Mascher kring industrisamarbete 2014 och framåt. Planer finns på industrisamverkan för att starta ett register inom osteoporosprevention och -behandling Samverka med Nationell registerservice Samverkan har skett avseende uppläggning av variabellister och täckningsgradsanalyser för associerade register. Makularegistret har även gjort specifika körningar för kopplingar mellan patienter med våt AMD och systembiverkan som hjärtinfarkt, stroke. Sidoverksamhet Vi tillhandahåller dataplattformar för följande forskningsregister/registerinitiativ: NQRDI - Ett register för tandimplantat BRUM Ett register för brachyterapi vid uveala melanom, riksspecialitet. SweAAA- Ett register för screening av Abdominellt Aorta Aneurysm 12

13 Redogörelse av kundundersökning Kommentarer till användarenkät RC Syd för verksamhetsåret 2014 Svar har kommit från 17 av 21 register vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. Genomgående uppfattas stödet från RC Syd som gott även om förbättringspotential finns på samtliga områden. Vi är medvetna om att bemanningen i på RC Syd i vissa avseenden varit otillräcklig, vilket lett till av en ny registerkoordinator på heltid anställts på RC Syd Lund från och med samt också ny ansvarig för IT plattformar och IT stöd från januari Ett noterbart förhållande är att omkring 50 % av registerens svarat Inte aktuellt på frågor rörande datakvalitet, täckningsgrad, rapporter, förbättringsarbeten, PROM, PREM etc. Det kräver en djupare analys av vad detta står för. Om det är uttryck för att man inte har tid eller intresse av att arbeta med dessa frågor är detta en utmaning på såväl regional som nationell nivå. Om resultatet är liknande i övriga registercentras enkäter måste vi ta upp en diskussion på RCchefsnivå om hur registrens aktivitet kan stimuleras i dessa frågor. En sammanställning av användarenkäten finns i bilaga 3. Ekonomisk redovisning Bilaga 1 Den ekonomiska redovisningen för RC Syd Karlskrona och Lund 2014 är samordnad och uppvisar ett resultat på kr. Överskottet är planerat att användas till gemensamma RCOaktiviteter och projekt under Ansvarig för den ekonomiska sammanställningen är Kristin Svensson, verksamhetscontroller, RC Syd. Bilagor 1. Ekonomisk redovisning 2014 RC Syd 2. Samverkan RC Syd och RCC Syd under Användarenkät RC Syd 13

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda.

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Kvalitet Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Florence Nightingale Att vara delägare Amputation och Protesregistret Andningssviktregistrett AuriculA (Nationellt

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2013 Bo Magnusson Registerhållare Årsberättelse Svenska barnreumaregistret började registrera patienter 2009. I den separata årsrapporten redovisas

Läs mer

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Peter Kammerlind Civ ing, Tech Lic, Utvecklingsledare, Landstinget i Jönköpings län Registercentrum Sydost QULTURUM här jobbar jag Mäta

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2009

Verksamhetsberättelse för 2009 Verksamhetsberättelse för 2009 Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen Karlstad i september 2010 Kvalitetsregister för tandvård Svenskt

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Nationella Kataraktregistret

Nationella Kataraktregistret Nationella Kataraktregistret, FAR14-016 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Kataraktregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Svenskt register för BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Bakgrund I Sverige finns idag ca 148 000 personer med demenssjukdom och ca 50 % av dessa

Läs mer

Svenska Cornearegistret

Svenska Cornearegistret Svenska Cornearegistret, FAR14-017 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Cornearegistret Registrets kortnamn Corneareg Nummer

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Inledning och bakgrund RCO Uppsala Örebro utgörs av enheterna UCR och RCC Uppsala Örebro. Redan innan bildandet av RCO, finns sedan flera år tillbaka

Läs mer

Makularegistret, Q2-15-083

Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst?

Läs mer

Modell för systematiskt förbättringsarbete utifrån registerdata. Peter Kammerlind Agneta Vinge

Modell för systematiskt förbättringsarbete utifrån registerdata. Peter Kammerlind Agneta Vinge Modell för systematiskt förbättringsarbete utifrån registerdata Peter Kammerlind Agneta Vinge 1 Nationellt kvalitetsregister i tandvården för epidemiologi och uppföljning kvalitetssäkring och vårdutveckling

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 2014-01-31 kl 09:30-15.30, Sturup Namn Funktion Närv Ej närv Hans Rahme Ordförande, Armbåge X Björn Salomonsson Registerhållare, Axel X Henrik Ahlborg Instabilitet X Anders

Läs mer

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2013-02-14 1 (12) Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2012-02-11 Närvarande: Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson, Svensk sjuksköterskeförening Måns Belfrage,

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad

Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad PM 2014:3 Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad beskrivning, beräkning och bedömning Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret Nationella Diabetes Registret (NDR), FAR14-009 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Diabetes Registret (NDR) Registrets

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Mats Lundström Nationella Kataraktregistret Karlskrona, Sverige Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår:

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 VISION Nationella Kvalitets registren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Svenska Korsbandsregistret

Svenska Korsbandsregistret Svenska Korsbandsregistret, FAR14-093 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Korsbandsregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Utbildning fo r patientfo retra dare som medverkar i kvalitetsregisterarbete. Slutrapport 2015-03-16

Utbildning fo r patientfo retra dare som medverkar i kvalitetsregisterarbete. Slutrapport 2015-03-16 Utbildning fo r patientfo retra dare som medverkar i kvalitetsregisterarbete Slutrapport 2015-03-16 Till Nationella Beslutsgruppen Nationella Kvalitetsregister Sveriges Kommuner och Landsting 118 62 Stockholm

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Makularegistret. Årsrapport för 2009.

Makularegistret. Årsrapport för 2009. Makularegistret. Årsrapport för 2009. Ingrid Johansson och Per Törnquist september 2010. Bakgrund och syfte: Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av exsudativa

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsberättelse RMMS 2014

Verksamhetsberättelse RMMS 2014 Verksamhetsberättelse RMMS 2014 MARS 2015 Registret för medfödda metabola sjukdomar RMMS Verksamhetsberättelse RMMS 2014 2 Innehåll Möten & aktiviteter... 4 Registerkunskap till användare... 4 Medverkan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning-

Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning- Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning- Redovisning av ett förbättringsarbete FoU Fyrbodal 2014: 1 Ewa Lidman NU sjukvården Gunnel Svensson, Solveig Nyberg & Ingela Edvardsson

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: rcsydkarlskrona@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion till kvalitetsregister

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården Verksamhet Datum Sida 2 (18) Innehåll Plan att komma igång med Senior alert sid 3 Ett preventivt arbetssätt sid 4 Bakomliggande orsaker sid 7 Förebyggande

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Välkommen till Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Ditt landsting har anmält intresse att delta i det nationella projektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

UCR Uppsala Clinical Research Center

UCR Uppsala Clinical Research Center 27 nov 2013 UCR Uppsala Clinical Research Center Lena Ohrt Grünberg Eva Jacobsson Anja Kyllönen Administrativ Chef Projektledare Ekonom Academic Research Organization (ARO) UCR:s övergripande mål är att

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:204

Regeringens skrivelse 2013/14:204 Regeringens skrivelse 2013/14:204 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Skr. 2013/14:204

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2012

Upphandlingskonferensen 2012 Konferensen arrangeras av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna Upphandlingskonferensen 2012 Uppsala Konsert & Kongress 26-27 september 2012 Välkommen! Om Upphandlingskonferensen Konferensens

Läs mer

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården?

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? En förbättringsresa i palliativ vård Särskilt boende och korttidsboende Umeå Kommun 2013 Pernilla Blomdal, Verksamhetschef

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer