Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2014 Det gånga året har för RC Syds del till stor del präglats av arbete med att ytterligare integrera enhetens båda noder, Lund och Karlskrona med varandra. Även om man formellt sett varit ett registercentrum sedan 2013 har avdelningarna ändå till viss del fungerat som separata enheter och utbytet har skett genom kontakter på individnivå under Under 2014 har emellertid medvetna steg tagits mot att skapa ett registercentrum lokaliserat på två ställen. Två gemensamma heldagsmöten för all personal har hållits, ett i maj och ett i november, som båda varit uppskattade och gjort att medarbetarna fått tillfälle att skapa och fördjupa relationer. Samtidigt har det också tagits fram en ny struktur för gemensam ledningsfunktion som skall börja gälla från 2015, denna redovisas i Verksamhetsplan RCO Syd 2015 som skickades in i januari Cheferna på respektive enhet haft under året haft regelbundna kontakter varje vecka för att stämma av och planera det löpande arbetet. Alla övergripande kontakter med register och med kansliet på SKL sker gemensamt och fullt ut samordnat. Ett Advisory Board med representanter för lokala och regionala sjukvårdshuvudmän men också för epidemiologisk forskning samt representanter på nationell och internationell nivå har skapats och haft sitt första möte i september Möten kommer att hållas två gånger per år. Under hösten 2014 har också de första stegen tagits för att skapa RCO Syd. Ett möte hölls för all personal på RC Syd och för personalen på registerdelen på RCC Syd. Förutom gemensamma föreläsningar blev det också tillfälle till gruppdiskussioner mellan personal med likartade funktioner på RC respektive RCC som fick tillfälle att diskutera hur samarbetsytor kan skapas inom ramen för RCO. Ett nätverk för statistiker skapades och riktlinjer för utvecklingen av RCO under 2015 drogs upp, se bilaga 2 samt tidigare insänd Verksamhetsplan RCO Syd Den ekonomiska redovisningen för RC Syd Karlskrona och Lund 2014 är samordnad och uppvisar ett resultat på kr. Överskottet är planerat att användas till gemensamma RCOaktiviteter och projekt under 2014, se bilaga 1. Lund och Karlskrona Ingemar Peterson Thomas Troëng Björn Ohlsson 2

3 Basresurser Personal Thomas Troëng, chef till och med , har under 2014 tjänstgjort 60 % på RC Syd Karlskrona. Därutöver har Thomas tjänstgjort deltid som medicinsk rådgivare vid Landstinget Blekinge. Björn Ohlsson, chef för verksamheten från , har från 1 september 2014 arbetat 20 % på RC Syd Karlskrona. Därutöver har Björn tjänstgjort 70 % som kirurg på Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset och 10 % som regional processledare inom RCC Syd. Ingemar Petersson, har som chef tjänstgjort 40 % av heltid på RC Syd Lund, 40 % som chef ERC Syd Lund samt 20 % som adjungerad professor, Lunds Universitet. Övrig personal på RC Syd Karlskrona, tjänstgöringsgrad i procent: Susanne Albrecht, utvecklingsledare/projektledare, 100 % Eva Wendel, utvecklingsledare/projektledare, 100 % Kristin Svensson, verksamhetscontroller, 100 % Irene Serring, systemadministratör (finansieras av Nationella Kataraktregistret men är delaktig i RC Syd Karlskronas verksamhet), 100 % Jonas Eriksson och Michelle Martinez, systemförvaltare LTB, delar på 20 % Övrig personal på RC Syd Lund, tjänstgöringsgrad i procent: Aldana Rosso, statistiker, 100 % Alicja Wizert, statistiker, 100 % Martin Zedig, IT-koordinator, 100 % Tomasz Czuba, statistiker, 80 % Rebecca Rylance, statistiker, 80 % Penelope Lindegren, handläggare, 50 % Ljuba Kedza, statistiker, 100 % Jonas Ranstam, statistiker, 20 % Elisabeth Quensel, verksamhetsutvecklare, fram till %, därefter timanställning Konsulter Mats Lundström har under 2014 arbetat som konsult på RC Syd Karlskrona. För övrigt har antalet konsulter varit oförändrat under året. RC Syd Lund har använt konsultstöd från Force 12/Avensia, Lund för IT plattformsutveckling. Samarbetspartners Långsiktiga kontrakt finns sedan tidigare med 1. Nasher AB för utveckling och support av programvaror för webbaserade nationella register 2. Force 12/Avensia, Lund för utveckling och support av programvaror för webbaserade nationella register 3. Landstinget Blekinges samt Region Skånes IT-avdelningar för support av hårdvaror och i vissa fall serverkapacitet 4. Karlskrona IT-konsult för utveckling av RiksSår nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår 5. NQRDI (tidigare SDIR, Swedish Dental Implant Register) för drift och support av register för dentalimplantat 6. SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit) för drift och support av kvalitetsregister inom tandvård 3

4 7. BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) för drift av ett webbaserat system för inrapportering av data och uttag av rapporter. 8. Svensk e-identitet för registrering i HSA, licenser etc. vilket ger möjlighet till inloggning med SITHS-kort 9. QlikView för att kunna erbjuda registren möjlighet att via presentationsprogrammet QlikView ta fram och använda aktuella kvalitetsregisterdata Lokaler RC Syd Karlskrona har bedrivit sin verksamhet på Blekingesjukhuset, Landstinget Blekinge, Karlskrona. RC Syd Lund har bedrivit sin verksamhet i Wigerthuset (forskningsadministration), Skånes Universitetssjukhus, Lund. Kompetensutveckling Konferenser, seminarium, kurser och andra möten där RC Syd Karlskrona medverkat. Medarbetarna på RC Syd har under året deltagit i bl. a. följande: XXXII Congress of the ESCRS, London Kvalitetsregisterkonferens, Malmö Möjliggörande kvalitetsregisterkunskap, Stockholm International Forum on Quality & Safety in Healthcare, Paris Stata Summer School Survival Analysis Using Stata Advanced Regression Methods for Large Register Studies Stöd för uppbyggnad och drift av Nationella Kvalitetsregister Stödja uppbyggnad och drift av nya och befintliga Nationella Kvalitetsregister. RC Syd stöder följande Nationella kvalitetsregisterregister Nationella Kataraktregistret Certifieringsnivå 2 Barnkataraktregistret Underregister till Nationella Kataraktregistret Svenska Cornearegistret Svenska Makularegistret Certifieringsnivå 2 Svenskt register för Karies och Parodontit (SKaPa) RiksSår Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) Svenska Traumaregistret (SweTrau) Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning (SKRS) Certifieringsnivå K Under 2014 blev Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning (SKRS) bland 20 registerinitiativ godkänd som en av tre registerkandidater. Syftet med SKRS är 4

5 att öka kunskapen om rehabiliteringsåtgärder och dess effekt för att uppnå likvärdig synrehabilitering i Sverige. Amputations- och Protesregistret Skulder- och armbågsregistren Certifieringsnivå 2 Uppföljningsprogram för Cerebral Pares (CPUP) Certifieringsnivå 2 Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR) Svenska Knäprotesregistret Certifieringsnivå 2 RIKSHÖFT Certifieringsnivå 2 Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery (SQRTPA) Registret för Svenska Bukväggsbråck Certifieringsnivå K Uppföljningsprogram vid spinal dysrafism och hydrocefalus (MMCUP) Registret Neuromuskulära Sjukdomar i Sverige (NMiS) Certifieringsnivå K Svenska Fotledsregistret Certifieringsnivå K The Swedish National CLP Registry Certifieringsnivå K Nationellt register för infektionssjukdomar Könsdysforiregistret Certifieringsnivå K Registercentrum som nationell resurs RC Syd fungerar tillsammans med övriga registercentra som en nationell resurs där viss samordning avseende utvecklingsarbete av kvalitetsregister sker och där de olika kompetensprofilerna kompletterar varandra. Mötesdeltagande Deltagande i RC-chefsmöten, möten med RCC-chefer, Rundabordsmöten, Hearing. RC Syds båda chefer har deltagit i samtliga RC-chefsmöten och möten med RCC-chefer som varit under året. Någon av cheferna har tillsammans med medarbetare deltagit de Rundabordmöten, hearing, telefonmöten och även i övrigt deltagit i de gemensamma möten och aktiviteter som ordnats på RC-chefsnivå. Patientsamverkan På RC Syd har projektledarna/utvecklingsledarna arbetat med patientsamverkan, vilket är viktigt för att bidra till vårdens utveckling. Under året har begreppet patientmedverkan omformulerats till patientsamverkan. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare ge patienter och deras 5

6 närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Många myndigheter arbetar aktivt med patientsamverkan redan i dag, så också inom kvalitetsregistren. I registren finns värdefull kunskap om patienters och anhörigas erfarenheter kring sjukdom, behandlingar och möten med vården som är viktigta bidrag till att skapa en säkrare vård. Vi har arbetat med en utbildning för patientföreträdare under hösten, där Susanne Albrecht deltog som föreläsare. En guide finns utvecklad i samarbete med samtliga registercentrum som stöd till alla som arbetar med kvalitetsregister i hur man kan öka patientperspektivet i sitt registerarbete. Den är anpassad för att användas av både patientföreträdare och andra i ett registers styrgrupp. RC-verkstaden RC-verkstaden är ett samarbetsforum för utvecklingsledare och projektledare från samtliga RC och Susanne Albrecht och Eva Wendel har deltagit från RC Syd Karlskronas sida. Två möten har genomförts under året, 3 april och 22 oktober. Utöver redovisning av varje registercentrums aktuella aktiviteter har diskussion förts runt erfarenheter av olika typer av utdata och säker överföring av registerdata. Den planerade utbildningen för nya kvalitetsregisterarbetare genomfördes mars på Ersta konferens, Stockholm. Susanne Albrecht deltog i planeringsgruppen och medverkade också tillsammans med Thomas Troëng som föreläsare. PROM-nätverk, PROM-seminarium och PROM-handboken Under året har Susanne Albrecht, Eva Wendel, Thomas Troëng och Mats Lundström deltagit i PROM-nätverket. Under året har en validering av översättningen av RAND-36 pågått, förhandlingar med EuroQol-gruppen för att kunna använda EQ-5D inom svenska kvalitetsregister samt skrivande av vetenskaplig artikel om översättningen av Rand-36. RC Syd har för tredje gången arrangerat ett PROM-seminarium inriktad i första hand på sjukdomsspecifika PROM. Årets möte innehöll föreläsning av professor Konrad Pesudovs, Adelaide, Australia, om psykometri, Rasch-analys och Item-banking. Professor Mats Lundström föreläste om användning av sjukdomsspecifika PROM för närliggande sjukdomar. Eva-Lill Nilsson, QRC, medverkade och talade om att kombinera sjukdomsspecifika PROM med generiska PROM. Fyra kvalitetsregister, Swedvasc, SweTrau, Swefoot/Swedankle och tandvårdsregistret SKaPa bidrog med presentationer över registrets verksamhet inom PROM. RC Syd Karlskrona har i samarbete med Mats Lundström publicerat en handbok om sjukdomsspecifika PROM. Projektledarnätverket Projektledarnätverket, bestående av de projektledare/utvecklingsledare som koordinerat och drivit nationella förbättringsprojekt utgående från kvalitetsregisterdata, har träffats regelbundet med Sofia Kialt som sammankallande. Deltagare från RC Syd Karlskrona har varit Susanne Albrecht och Eva Wendel. Tre telefonmöten har arrangerats för att stämma av projekten och utbyta erfarenheter. RC Syd Karlskrona har även deltagit i fyra fysiska träffar på kansliet, där två av träffarna ägnades åt att planera två seminarier på Nationella Kvalitetsregisterkonferensen i januari Kommunikatörsnätverket Med initiativ från kommunikatör Karolina Krystek, Kansliet för Nationella Kvalitetsregister, bilades 2014 ett kommunikatörsnätverk med första mötet i Stockholm Från RC Syd deltog Kristin Svensson. Syftet med kommunikatörsnätverket är bland annat att kommunikatörer eller andra representanter från RC ska ha gemensamma diskussioner om informationsutbyte, samarbete och spridning av information mellan registercentra. Andra mötet hölls på 6

7 Registercentrum VGR i Göteborg där Kristin Svensson och Irene Serring från RC Syd deltog. Valideringshandbok RC Syds medarbetare har aktivt medverkat vid utarbetande av nationell valideringshandbok för kvalitetsregister liksom i utbildningar och projekt inom validering för kvalitetsregister. IT-stöd och drift Dataplattformar För de nationella kvalitetsregistren tillhandahåller idag RC Syd Karlskrona två registerplattformar, EyeNet Common Platform (ECP) och Pharos, där den senare är under utveckling tillsammans med IT-företaget Nasher AB, Lund. Tanken är att registren efterhand ska erbjudas överflyttning till den nya plattformen när den är färdigutvecklad inom ett till två år. För närvarande ligger registerkandidaten SKRS på den nya plattformen. Serverdrift till plattformarna sker i samarbete med IT-enheten i Landstinget Blekinge För de nationella kvalitetsregistren tillhandahåller idag RC Syd Lund i huvudsak en registerplattform. Detta är det multifunktionella systemet Comporto (3C) som tillhandahålls av Force 12/Avensia i Lund och där ett tills vidareavtal är skrivet. En viss utveckling har gjorts inom plattformen men en förberedelse tillsammans med IT-upphandlingsenheten Region Skåne har gjorts för ramupphandling enligt strikta kriterier och behovsanalys samt krav på CE-märkning. Utöver detta planeras att undersöka möjligheten att ansluta utveckling av nya och överföring av befintliga register till andra plattformar t ex INCA-plattformen eller egenutvecklade plattformar inom t ex Registercentrum VGR. Direktöverföring från datajournal till register Tandvårdsregistret SKaPa har sedan starten 2008 arbetat med automatisk direktöverföring från journaldokumentationen till kvalitetsregistret. Datafångst sker från datoriserade journaler samt filöverföringar från de databaser som dessa genererat. Filspecifikationer finns utarbetade. För tandvården gäller att huvuddelen av de aktuella variablerna redan i datajournalerna och deras databaser är systematiskt hanterade i kodifierade tabellstrukturer. Informationen till SKaPa bygger huvudsakligen på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) diagnos- och åtgärdskoder. 17 landsting av 21 finns med i SKaPa och under året har arbete påbörjats för att ansluta en privattandläkarkoncern som använder samma journalsystem. När lösningen är klar kommer hela koncernen (54 kliniker) att anslutas samtidigt samt även inkludera data från 2008 och framåt. Rikshöft ingår tillsammans med andra nationella kvalitetsregister i ett stort projekt i Region Skåne med direktöverföring från mallar i journalsystemet Melior direkt till kvalitetsregister, de första överföringarna startade hösten Halsregistret har med Örebro Läns Landsting som bas utarbetat en inmatningsmodul som dels levererar data till journal, dels till kvalitetsregistret på RC Syd. Inloggning med SIHTS-kort Sedan tidigare har säker inloggning med SITHS-kort införts för samtliga register. Nytillkommande användare erbjuds endast detta alternativ medan vissa etablerade användare fortfarande använder inloggning med eget lösenord (äldre datorutrustning på kommunsidan framförallt). De uppmanas systematiskt gå över till säker inloggning. För 3 C gäller att alla nya användare får användarnamn och lösenord och information efter inloggning att man ska och hur man gör för att registrera sitt SITHS-kort. 7

8 Datatransfer För krypterad och säker överföring av individdata tillhandahåller RC Syd kostnadsfritt plattformen Data Transfer Utveckling av funktioner och tjänster Driva kvalitetsregisterutvecklingen genom att utveckla nya funktioner och tjänster, ex prenumerationstjänster, inloggningsfunktioner, presentationsmoduler, statistiska presentationsmodeller och förbättringskoncept. Bakgrundsvalidering Under året har projektet Bakgrundsvalidering slutförts. Genom denna funktion erbjuds register att, med hjälp av olika regler (typ identifiera saknade värden, felaktiga registreringar osv) hitta fel i sin databas och rätta till dem. Programmet körs på lågintensiv tid för att i minsta möjliga mån interferera med det ordinarie registerarbetet. Utdatapresentation med QlikView Presentationsprogrammet QlikView har tillförts våra alternativ för utdata till användare. Två register har utvecklat egna rapportapplikationer i detta program, ytterligare två har planerat göra det. Strukturerad vårddata (SVD-projektet) Svenska Makularegistret har under året samarbetat med SLL (Stockholms Läns Landsting) för att skapa automatisk överföring mellan journaldokumentationen Take Care och kvalitetsregistret. Journalmallar i Take Care finns utformade och kommer när arbetet är klart, genom automatisk överföring via tjänsteplattformslösningen IVR att förse kvalitetsregistret med data från Stockholm och Gotland. Stockholm är en stor del (10-15 %) av Svenska Makularegistrets databas. Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev har skickats ut till alla registerhållare på anslutna kvalitetsregister med rapport från bl. a Runda Bordsmötet 24 november. Nationella Programmet för Datainsamling - NPDi Landstinget Blekinge har under året haft besök av NPDi som ska förenkla datainsamling och begränsa dubbelregistrering. RC Syd Karlskrona representerades på mötet av Thomas Troëng, Susanne Albrecht och Irene Serring. Programmet är avsett att bidra till att minskad administrativ belastning på vården, högre kvalitet och täckningsgrad i registren, förbättrad grund för datautbyte och att IT-stöden når en högre grad av gemensam struktur och terminologi. Flera register var aktuella för att starta det gemensamma arbetet med NPDi-gruppen, den lokala landstingsledningen och representanter från journaldokumentationen NCS Cross (f.d. SYSteam Cross); Senior Alert, RiksSår. Makularegistret och Kataraktregistret. Efter överläggning inom landstinget beslutades att arbetet ska starta med RiksSår och Senior Alert och efter utvärdering följer arbete mot Makula- och Kataraktregistret. Automatisk uppdatering av dödsdatum En funktion med automatisk månatlig kontroll av dödsdatum i Befolkningsregistret har under året installerats i SweTrau, SKRS, samt i forskningsregistren SweAAA och BRUM. Vid träff ändras status på registrets post till avliden och datum förs in om det är tillgängligt. Denna service erbjuds nu också övriga register på RC Syd. 8

9 Sammanställningar, analyser och redovisning av kvalitetsregisterdata Medarbetarna på registercentrum arbetar nära registrens styrgrupper och är i många fall adjungerade i registerstyrgrupperna. Här sker en kontinuerlig dialog och om stöd önskas för utveckling av utdatapresentation tillhandhålls det. Ett särskilt utvecklingsarbete pågår rörande presentationsprogrammet QlikView tillsammans med två av våra register. Programmet ger på användarna tillgång till ett lättarbetat verktyg där utdatapresentation kan göras allt efter önskemål. Förutom de två register som engagerat sig i projektet har ytterligare två har planerat göra det. Datakvalitet och täckningsgrad RC Syd har under 2014 fortsatt mycket aktivt arbetat med olika typer av valideringsstöd för olika register bl. a Cornearegistret. Ämnet har också tagits upp på årliga registerkonferensen samt vid enskilda möten med de allra flesta registerstyrgrupper. Bakgrundsvalidering Genom ett utvecklingsarbete tillsammans med datakonsultföretaget Nasher AB kan vi numera erbjuda våra register s.k. bakgrundsvalidering. Genom denna funktion kan register med hjälp av olika regler (typ identifiera saknade värden, felaktiga registreringar osv) hitta fel i sin databas och rätta till dem. Programmet körs på lågintensiv tid för att i minsta möjliga mån interferera med det ordinarie registerarbetet. Aktiv dialog med styrgrupper, deltagande i styrgruppsmöten på konsultbasis Medarbetarna på registercentrum har ett stort engagemang i registerstyrgruppernas arbete och är i många fall adjungerade i dessa. Man för också en kontinuerlig dialog med registerhållarna i olika frågor. Mäta vårdens kvalitet i flera dimensioner och följer hela vårdkedjan Aktivt främja att de anslutna registren mäter vårdens kvalitet i flera dimensioner och följer hela vårdkedjan. PROM, PREM (samarbete med Synskadades Riksförbund), Catquest-9SF PROM- Patientrapporterade mått används i flertalet av RC Syds associerade kvalitetsregister. Kataraktregistret har varit en föregångare som inkluderade patients subjektiva upplevelser av synen redan Catquest har sedermera använts av både Cornea- och Makularegistret. Catquest 9-SF är ett sjukdomsspecifikt patientrapporterat mått utvecklat för uppföljning före och efter av patienter med katarakt som genomgått operation. RC Syd Karlskrona kontaktades av Synskadades Riksförbund för att gemensamt arbeta fram en modell för uppföljning av PREM i ögonsjukvården. Ett möte har ägt rum på SRF, Enskede. Kvalitetsutveckling med stöd av kvalitetsregister Aktivt främja kvalitetsutveckling med stöd av kvalitetsregister. HDMI-projektet Sedan 2013 har RC Syd Karlskrona drivit ett förbättringsprojekt med namnet HDMI tillsammans med BPSD-registret och Makularegistret. Gemensam målgrupp för de deltagande enheterna har varit äldre personer där ett bättre omhändertagande snabbt ger ökat mervärde genom minskat lidande och bättre livskvalitet. Projektet har bedrivits som ett Genombrottsprojekt med fyra 9

10 lärandeseminarier och avslutades under hösten Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne (f.d. Utvecklingscentrum), anlitades som utbildare. Susanne Albrecht och Eva Wendel har varit projektledare och handledare och haft regelbunden kontakt med teamen under projekttiden. Varje deltagande enhet har skrivit en projektrapport för sitt arbete och övergripande rapport har skrivits av RC Syd Karlskrona. Palliativ Syd Under året har ett förbättringsprojekt i samverkan mellan SKL och ERC Syd/RCC Syd/RCO Syd samt Palliativt utvecklingscentrum. Lund och Region Skåne samt Södra sjukvårdsregionen startat. Projektet delades i tre arbetsprojekt. Arbetsprojekt 3(AP3), förbättringsdelen har planerats och organiserat under verksamhetsåret av Anna Unné har varit projektsamordnare tillsammans med Susanne Albrecht och Eva Wendel RC Syd Karlskrona-Lund tillsammans med Svenska Palliativregistret, Regionalt Cancercentrum Syd, Palliativt utvecklingscentrum, Södra sjukvårdsregionen och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling. Inbjudan till projektet skickades i december och 15 team från Skåne, Blekinge och Kronoberg hade sitt första läroseminarium 18 mars Fokus utgår initialt ifrån fyra indikatorer då dessa uppmärksammats som förbättringsutrymme från Svenska palliativregistret: brytpunktssamtal till patient utfört samt dokumenterat; smärtskattning utförd med hjälp av validerade smärtskattningsinstrument; munhälsa bedömd enligt ROAG samt dokumenterad; vid behovsordination mot ångest ordinerad. Målet är att nå 100 % i samtliga indikatorer. Möjlighet finns även att arbeta med andra kvalitetsmål som för verksamheten upplever som relevanta, grundat från Svenska palliativregistret. LAG-projektet I början av 2014 kunde huvudmän och vårdgivare söka medel för att öka användningen av kvalitetsregister i verksamhetsnära förbättringsarbete. Landstinget Blekinge i samarbete med RC Syd Karlskrona sökte och erhöll medel för ett projekt med syftet att etablera en landstingsövergripande analysgrupp som kan säkerställa en kontinuerlig dialog med förvaltningschefer och verksamhetschefer kring medicinska resultatdata från kvalitetsregister och andra källor. I projektet ska en arbetsmodell utvecklas där data, analys och tolkning blir en förmedlande länk mellan registerdata och verksamhet som leder till förbättringsarbete. Ambitionen var att starta minst fem förbättringsarbeten med utgångspunkt i kvalitetsregisterarbete under Landstingets analysgrupp (LAG) etablerades som ett nätverk med kompetenser från skilda område såsom planering- och utvecklingsenheten, IT och kommunikationsenheten och Registercentrum Syd Karlskrona. En projektledare anställdes på 50 %. Huvudansvarig för projektet är Gunilla Skoog, planerings-och utvecklingsdirektör i Landstinget Blekinge. RC Syd Karlskrona har under utvecklingsarbetet bistått med expertkunskap och erfarenhet och som handledare i förbättringsprojekten. RC Syd-dagarna Den september arrangerade RC Syd registerdagar på Grand Hotell i Lund. Deltagarna bestod av registercentrums medarbetare och associerade kvalitetsregisters styrgrupper. Programmet under dag 1 berörde gemensamt ramavtal för IT-lösningar, validering, sjukdomsspecifika PROM och förbättringsarbete i praktiken. Föreläsare var Ingemar Petterson, Martin Zedig, Aldana Rosso, Ulf Stenevi, Susanne Albrecht och Thomas Troëng. Dag 2 inleddes med kvalitetsregistersatsningens mål och visioner, följt av epidemiologisk forskning på 10

11 kvalitetsregisterdata och hälsoekonomi. Föreläsare var Karin Christensson, Martin Englund, Anna Jöud, Katarina Steen-Carlsson. Kompetens inom biostatistik, epidemiologi, programmering och förbättringsmetodik Förbättringsmetodik Utvecklingsledarna Susanne Albrecht och Eva Wendel har genom gått projektledarutbildning och utbildning i Genombrottsmetodik via Sveriges Kommuner och Landsting samt erhållit praktisk erfarenhet via Qulturum, Jönköping. Som utbildningsprojekt användes NDRs IQ-projekt. Susanne Albrecht har vid Ledarskaps och Organisationsutbildning via Växjö Universitet fördjupat sig inom projektledning, kvalitet och förbättringsmetodik. Utvecklingsledarna har deltagit i förbättringsarbete med bland annat Kataraktregistret, Makularegistret och BPSDregistret. För att fånga nyheter inom området har medarbetarna på RC Syd Karlskrona deltagit i International Forum on Quality & Safety in Healthcare de senaste åren. Under konferensen 2014 arrangeras kursdagar med specifik inriktning inom förbättringsmetodik, att inkludera patientens perspektiv med konceptet What s in it for me, To keep track of the goal med mera. PROM och Rasch-analys RC Syd Karlskrona har sedan flera år arbetat med utveckling av sjukdomsspecifika PROM och har här en spetskompetens genom professor Mats Lundström som är knuten till RC Syd på konsultbasis. Bland annat finns kompetens att förfina enkäter genom s.k. Rasch-analys, vilket gör att antalet enkätfrågor kan reduceras och frågornas precision förbättras. En handbok för att skapa ett sjukdomsspecifikt frågeformulär har tagits fram. Vi har också ett pågående samarbete med professor Konrad Pesudovs vid Flinders University i Australien rörande utveckling av itembanking. Epidemiologi Inom RC Syd finns fyra seniora epidemiologer på postdoc respektive professorsnivå. Detta är en resurs för alla register och den har presenterats på Registerdagarna i Lund samt vid enskilda möten med ett antal av våra anslutna register. Statistik RC Syd har en betydande kompetens både praktiskt och forskningsmässigt avseende biostatistik. Detta är en resurs för alla register och den har presenterats på Registerdagarna i Lund samt vid enskilda möten med ett antal av våra anslutna register. Hälsoekonomi RC Syd har knutet till sig en erfaren hälsoekonom på deltid. Detta är en resurs för alla register och den har presenterats på Registerdagarna i Lund och några register har visat intresse under 2014 för att påbörja hälsoekonomiskt inriktade analyser. Bevakning av registerområdet internationellt på ett övergripande plan Deltagande i IHE För tredje året i rad deltog RC Syd i konferensen International Forum om Quality and Safety in Healthcare, 8-11 april i Paris. Temat för året var Strive for excellence, Seek value, Spark a revolution. Konferensen erbjöd ett späckat program med kurser, seminarier och föreläsningar. 11

12 Samarbete inom EUREQUO och ICHOM Makularegistret och Kataraktregistret medverkar i det internationella nätverket ICHOM, se https://www.ichom.org/ ICHOMs uppdrag är att frigöra potentialen i värdebaserad vård genom att definiera globala standardset av utfallsmått som verkligen betyder något för patienter för de mest relevanta medicinska tillstånden. Genom att driva mot en gemensam bas för rapportering av dessa åtgärder i hela världen syftar man till att förbättra hälso- och sjukvården på internationell nivå. Det finns 12 utformade standardsets i dagsläget men målet är att 2017 ha publicerat 50 standardsets som då täcker mer än 50 procent av den globala sjukdomsbördan. EU Inom kvalitetsregisternätverket PARENT har RC Syd erfaren statistiker som representant för RC Syd samt för Sverige. EULAR Inom den reumatologiska specialistföreningen EULAR har RC Syd erfaren epidemiolog som representant för RC Syd samt för Sverige i den vetenskapliga kommittén avseende kvalitetsregisterarbete inom rörelseorganens sjukdomar. Forskning med stöd av kvalitetsregister Aktivt främja forskning med stöd av kvalitetsregister. Samarbete inom Makularegistret och Nationella kataraktregistret Svenska Makularegistret och Kataraktregistret har startat ett gemensamt forskningsprojekt- CATMAC. Det övergripande syftet med forskningsprojekt är att kartlägga relationen mellan kataraktkirurgi och utvecklingen av behandlingskrävande AMD. Mer specifikt vill vi undersöka förekomsten av behandlingskrävande våt AMD hos patienter som opererats respektive inte opererats för katarakt. Utöver detta vill vi undersöka utfallet beträffande patientnöjdhet efter operation för katarakt hos patienter som redan behandlats för våt AMD. Slutligen vill vi undersöka om användandet av en intraokulär lins med filter mot blått ljus påverkar utvecklingen av behandlingskrävande AMD (används vid c:a 49% av kataraktoperationerna i Sverige idag). Deltagare i projektet: Anders Behndig, Mats Lundström, Inger Westborg, Elisabet Granstam och Susanne Albrecht. Samverka med industrin Vi har haft ett mycket aktivt samarbete i planering med Tina Lidén Mascher kring industrisamarbete 2014 och framåt. Planer finns på industrisamverkan för att starta ett register inom osteoporosprevention och -behandling Samverka med Nationell registerservice Samverkan har skett avseende uppläggning av variabellister och täckningsgradsanalyser för associerade register. Makularegistret har även gjort specifika körningar för kopplingar mellan patienter med våt AMD och systembiverkan som hjärtinfarkt, stroke. Sidoverksamhet Vi tillhandahåller dataplattformar för följande forskningsregister/registerinitiativ: NQRDI - Ett register för tandimplantat BRUM Ett register för brachyterapi vid uveala melanom, riksspecialitet. SweAAA- Ett register för screening av Abdominellt Aorta Aneurysm 12

13 Redogörelse av kundundersökning Kommentarer till användarenkät RC Syd för verksamhetsåret 2014 Svar har kommit från 17 av 21 register vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. Genomgående uppfattas stödet från RC Syd som gott även om förbättringspotential finns på samtliga områden. Vi är medvetna om att bemanningen i på RC Syd i vissa avseenden varit otillräcklig, vilket lett till av en ny registerkoordinator på heltid anställts på RC Syd Lund från och med samt också ny ansvarig för IT plattformar och IT stöd från januari Ett noterbart förhållande är att omkring 50 % av registerens svarat Inte aktuellt på frågor rörande datakvalitet, täckningsgrad, rapporter, förbättringsarbeten, PROM, PREM etc. Det kräver en djupare analys av vad detta står för. Om det är uttryck för att man inte har tid eller intresse av att arbeta med dessa frågor är detta en utmaning på såväl regional som nationell nivå. Om resultatet är liknande i övriga registercentras enkäter måste vi ta upp en diskussion på RCchefsnivå om hur registrens aktivitet kan stimuleras i dessa frågor. En sammanställning av användarenkäten finns i bilaga 3. Ekonomisk redovisning Bilaga 1 Den ekonomiska redovisningen för RC Syd Karlskrona och Lund 2014 är samordnad och uppvisar ett resultat på kr. Överskottet är planerat att användas till gemensamma RCOaktiviteter och projekt under Ansvarig för den ekonomiska sammanställningen är Kristin Svensson, verksamhetscontroller, RC Syd. Bilagor 1. Ekonomisk redovisning 2014 RC Syd 2. Samverkan RC Syd och RCC Syd under Användarenkät RC Syd 13

Registercentrum Syd Lund-Karlskrona/EyeNet Sweden. Verksamhetsberättelse för 2013

Registercentrum Syd Lund-Karlskrona/EyeNet Sweden. Verksamhetsberättelse för 2013 Registercentrum Syd Lund-Karlskrona/EyeNet Sweden Verksamhetsberättelse för 2013 Lund / Karlskrona 2014-03-31 RE[Skriv text] Sida 1 Sammanfattning De två registercentrum-enheterna i Lund och Karlskrona

Läs mer

Palliativ Syd -ett stöd för vårdutveckling och forskning inom palliativ vård

Palliativ Syd -ett stöd för vårdutveckling och forskning inom palliativ vård Palliativ Syd -ett stöd för vårdutveckling och forskning inom palliativ vård Bengt Sallerfors Medicinsk rådgivare, docent Palliativt Utvecklingscentrum Svenska Palliativregistret, kvalitetsresultat 2014

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 RCO SYD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 RCO SYD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 RCO SYD Kontaktpersoner: Björn Ohlsson, RC Syd, e-post: bjorn.ohlsson@ltblekinge.se Maria Rejmyr-Davis, RCC Syd, e-post: maria.rejmyrdavis@skane.se Mikael Åström, RC Syd, e-post:

Läs mer

Kvalitetsregister - tillsammans förbättrar vi vården Registercentrum Syd

Kvalitetsregister - tillsammans förbättrar vi vården Registercentrum Syd Kvalitetsregister - tillsammans förbättrar vi vården Registercentrum Syd Susanne Albrecht & Eva Wendel Projektledare/Utvecklingsledare Utvecklingskraft 6 maj Jönköping Lärandelab. 2 HDMI-projektet Registerbaserat

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR 2015-09-17 1 HISTORIK 1975 bildades det första kvalitetsregistret. 1995 började Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ge ekonomiskt stöd till registren

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV RC SYD REGISTERDAGAR 2014-09-26--27 Karin Christensson Kansliet för Nationella Kvalitetsregister VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat

Läs mer

BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015

BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015 Sida 1 (7) 2013-12-13 Dnr:13/3914 BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015 Detta är förteckningen över de Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater som får nationellt stöd under 2014 och 2015. Registerkandidater

Läs mer

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda.

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Kvalitet Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Florence Nightingale Att vara delägare Amputation och Protesregistret Andningssviktregistrett AuriculA (Nationellt

Läs mer

Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister. Göran Henriks Ref:Anders Tennlind, RCSO

Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister. Göran Henriks Ref:Anders Tennlind, RCSO Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister Göran Henriks Ref:Anders Tennlind, RCSO Vad är kvalitetsregister? Vad är kvalitetsregister? Definition av Nationellt Kvalitetsregister:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för EyeNet Sweden 2011

Verksamhetsberättelse för EyeNet Sweden 2011 Verksamhetsberättelse för EyeNet Sweden 2011 Antalet anställda har varit oförändrad under 2011 jämfört med året innan. EyeNet Sweden har således haft tillgång till kompetens inom områdena klinisk epidemiologi

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Projekt Palliativ Syd Registercentrums fo rba ttringsarbete (SKL)

Projekt Palliativ Syd Registercentrums fo rba ttringsarbete (SKL) Projekt Palliativ Syd Registercentrums fo rba ttringsarbete 2014-2015 (SKL) Inledning Aktuellt förbättringsprojekt ingick som en del i dennationella kvalitetsregisters satsningen. Fokus var att ge deltagande

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2013 Bo Magnusson Registerhållare Årsberättelse Svenska barnreumaregistret började registrera patienter 2009. I den separata årsrapporten redovisas

Läs mer

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona Vad är RCC? Varför en nationell cancerstrategi? Dubblering

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

KVALITETSREGISTRENS ROLL FÖR FRÄMJANDE AV HÖGKVALITATIV VÅRD

KVALITETSREGISTRENS ROLL FÖR FRÄMJANDE AV HÖGKVALITATIV VÅRD KVALITETSREGISTRENS ROLL FÖR FRÄMJANDE AV HÖGKVALITATIV VÅRD KARIN CHRISTENSSON Chef kansliet för Nationella Kvalitetsregister www.kvalitetsregister.se EN NATIONELL SATSNING 2012-2016 PÅ 1 500 000 KR FÖR

Läs mer

GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE

GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE 1 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt av svensk hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet för löpande lärande, förbättring,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2009

Verksamhetsberättelse för 2009 Verksamhetsberättelse för 2009 Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen Karlstad i september 2010 Kvalitetsregister för tandvård Svenskt

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2013-04-25 1 (7) Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2012-04-25 Närvarande: Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson, Svensk sjuksköterskeförening Margareta

Läs mer

Styrgruppsmöte i SweTrau, mötesprotokoll (telefonmöte)

Styrgruppsmöte i SweTrau, mötesprotokoll (telefonmöte) Styrgruppsmöte i SweTrau, mötesprotokoll (telefonmöte) Datum 2016-09-12 Tid 13:00 14:15 Mötesdeltagare: Olof Brattström, Hans Granhed (tom punkt 11), Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg RC Syd:

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN Nationella Kvalitetsregister 2016-01-21 Ärende nr 1 Bilaga 1 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2016-01-21 NÄRVARANDE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Måns Belfrage,

Läs mer

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Nationella Kataraktregistret och PROM

Nationella Kataraktregistret och PROM Nationella Kataraktregistret och PROM Mats Lundström Registerhållare, Nationella Kataraktregistret EyeNet Sweden Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår: 1992 Täckningsgrad: 100% av alla kliniker, 98.5%

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NatonelIa Kvalitetsregister 2 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NATIONELLA KVALITETSREGISTER PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2014-11-04 NÄRVARAN DE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson,

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 I Örebro län har projektgruppen uppdraget för införandet av kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret,

Läs mer

De framtida läkarintygens betydelse som underlag för uppföljning, utvärdering och forskning

De framtida läkarintygens betydelse som underlag för uppföljning, utvärdering och forskning De framtida läkarintygens betydelse som underlag för uppföljning, utvärdering och forskning Ingemar Petersson, professor Enhetschef och överläkare ERC Syd (Epidemiologi och Registercentrum Syd) Skånes

Läs mer

Automatisk överföring från vårdsystem till kvalitetsregister

Automatisk överföring från vårdsystem till kvalitetsregister Automatisk överföring från vårdsystem till kvalitetsregister Maria Karlsson Resursfunktion informatik maria.karlsson6@regionorebrolan.se 019-602 61 42 Gemensam informationsstruktur Förutsättningar för

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning?

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Lotti Orwelius Med Dr, Intensivvårdssjuksköterska Registercentrum sydost (RCSO) /PROMcenter Verksamhetsutvecklare

Läs mer

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Dag 1 - Tisdag 6 oktober 09.00-10.00 Registrering och kaffe 10.00-12.00 Plenum I Inledning Socialstyrelsen Patientrapporterat utfall en självklarhet

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Kansliet för Nationella kvalitetsregister

Kansliet för Nationella kvalitetsregister Kansliet för Nationella kvalitetsregister Nationella programmet för datainsamling - NPDi Datainsamling till kvalitetsregister, till nytta både för register och landstingens huvudmän Användande av standard

Läs mer

Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi

Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi Program 1. Organisationsstruktur 2. Information SWEAPS Uppdrag och syfte med SWEAPS Hur långt vi

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Peter Kammerlind Civ ing, Tech Lic, Utvecklingsledare, Landstinget i Jönköpings län Registercentrum Sydost QULTURUM här jobbar jag Mäta

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås MINNESANTECKNINGAR 1 (1) Mötesrubrik Plats Samordningsmöte med projektledningsgrupp/utvecklingsledare/teamsamordnare Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås Tidpunkt 2013-08-27 Närvarande Projektgruppen:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003 för EyeNet Sweden

Verksamhetsberättelse 2003 för EyeNet Sweden 1 Verksamhetsberättelse 2003 för EyeNet Sweden EyeNet Swedens etablering Rekrytering På uppdrag av Socialstyrelsen och Landstingsförbundet bildade Mats Lundström, registerhållare Nationella Kataraktregistret,

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

En modell med sex områden som underlättar det kliniknära arbetet med registerbaserad utveckling

En modell med sex områden som underlättar det kliniknära arbetet med registerbaserad utveckling En modell med sex områden som underlättar det kliniknära arbetet med registerbaserad utveckling Micael Ljuslinder, Ortopedkliniken, NorrlandsUniveritetssjukhus Anders Edström, Memeologen, Västerbottens

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden

Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden Utlåtande 2011:151 RV (Dnr 327-1512/2011) Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Chef RC Norr Umeå Kvalitetsregisterbaserad forskning Nuläget, framtiden och metodologisk utveckling som ställer nya krav på infrastrukturen

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Senior alert, FAR14-118

Senior alert, FAR14-118 Senior alert, FAR14-118 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Senior alert Registrets kortnamn Nummer 118 Startår 2006 Webbadress

Läs mer

Nationella Kataraktregistret

Nationella Kataraktregistret Nationella Kataraktregistret, FAR14-016 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Kataraktregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 för EyeNet Sweden

Verksamhetsberättelse 2004 för EyeNet Sweden Verksamhetsberättelse 2004 för EyeNet Sweden Förändringar av basresurser under 2004 Personal Den 1/5 anställdes en forskningssekreterare, Kristin Svensson, på 50 %. Under året har två forskningssköterskor,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Svenskt register för BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Bakgrund I Sverige finns idag ca 148 000 personer med demenssjukdom och ca 50 % av dessa

Läs mer

Verksamhetsberättelse för EyeNet Sweden 2008

Verksamhetsberättelse för EyeNet Sweden 2008 Verksamhetsberättelse för EyeNet Sweden 2008 Sammanfattning En viktig nyhet under 2008 var anställning av två nya medarbetare på deltid som inneburit en ökad kompetens för vår verksamhet inom områdena

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret, FAR14-7 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Barnreumaregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDI. Datainsamling till kvalitetsregister genom praktisk tillämpning av de nationella verktygen

NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDI. Datainsamling till kvalitetsregister genom praktisk tillämpning av de nationella verktygen NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDI Datainsamling till kvalitetsregister genom praktisk tillämpning av de nationella verktygen NPDI Mål: Strategi: Ta fram en nationell lösning för datainsamling

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Registerforskning vad har hänt och vad återstår att göra?

Registerforskning vad har hänt och vad återstår att göra? Registerforskning vad har hänt och vad återstår att göra? Måns Rosén F.d. Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen 1992-2006 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete Foto: Från Google HabQ Koordinatorsträff 2016-09-22 Maria Johansson, Utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län Qulturum - Qvalitet Utveckling Ledarskap

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-26 Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan kvalitetsregister

Projektplan kvalitetsregister 1 Projektplan kvalitetsregister Delprojekt: Införande av Senior alert på Visby lasarett samt i hemsjukvården och primärvården. Stöd till och uppföljning av förbättringsarbetet inom vårdprevention hos särskilda

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar 2014.

Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar 2014. Uppsala "KOMMUN KOMMUN ALDREFORVALTNINGEN 3 Handläggare Datum Diarienummer Carina Kumlin 2015-01-14 ALN-2012-0161.30 Äldrenämnden Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2017 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2017 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2017 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister Nationella Kvalitetsregister Presentation 2007-05-10 Bodil Klintberg Sektionen för verksamhetsutveckling Sveriges Kommuner och Landsting 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av system

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren Utdrag Protokoll I:9 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8974/FS/(delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Modell för systematiskt förbättringsarbete utifrån registerdata. Peter Kammerlind Agneta Vinge

Modell för systematiskt förbättringsarbete utifrån registerdata. Peter Kammerlind Agneta Vinge Modell för systematiskt förbättringsarbete utifrån registerdata Peter Kammerlind Agneta Vinge 1 Nationellt kvalitetsregister i tandvården för epidemiologi och uppföljning kvalitetssäkring och vårdutveckling

Läs mer

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök SAMMANFATTNING PER är en internetbaserad e-hälsotjänst där patienten själv registrerar uppgifter om sin hälsa och sjukdomsutveckling

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer