Utdelningstillväxt 2015 om 7%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdelningstillväxt 2015 om 7%"

Transkript

1 CASTELLUMAKTIEN Utdelningstillväxt 2015 om 7% Castellum ska verka för att bolagets aktie ger en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risk samt hög likviditet. Allt agerande ska utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget ska ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning till aktieägare, kapitaloch kreditmarknaden samt till media, dock utan att enskild affärsrelation exponeras. Långsiktigt ska Castellum vara ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige CASTELLUM ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2 Castellumaktien Castellumaktien är registrerad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Castellums börsvärde, d v s värdet av samtliga utestående aktier i Castellum, uppgick per den 31 december 2015 till 19,8 miljarder kr (20,0), vilket motsvarar ca 9% av det totala börsvärdet för renodlade svenska fastighetsbolag om drygt 219 miljarder kr och knappt 0,3% av det samlade börsvärdet för svenska noterade bolag om ca miljarder kr. Aktiekapitalet uppgår till 86 Mkr, fördelat på A-aktier med ett kvotvärde om vardera 0,50. Varje aktie, förutom återköpta egna aktier, berättigar till en röst och medför lika rätt till andel i Castellums kapital. Under 2015 har totalt 188 miljoner (133) aktier omsatts motsvarande i genomsnitt aktier per handelsdag ( ), vilket på års basis motsvarar en omsättningshastighet om 114% (81%). Aktieomsättningen baseras på statistik från Nasdaq, Chi-X, Burgundy, Turquoise samt BATS Europe. 67% av handeln genomfördes på Nasdaq, 22% på Chi-X, 7% på Turquoise, 4% på BATS och 0% på Burgundy. Föreslagen utdelning Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 4,90 kr per aktie, vilket innebär en höjning med 7% mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 52% utifrån förvaltningsresultat före skatt. Beslutar årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om avstämningsdag för utdelning tisdagen den 21 mars 2016, kommer aktien att handlas inklusive utdelning till och med årsstämmodagen torsdagen den 17 mars Utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 24 mars Utdelningen ryms inom Castellums målsättning att dela ut minst 50% av förvaltningsresultat, dock med hänsyn tagen till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Orealiserade värdeförändringar, positiva eller negativa, ingår således ej i det utdelningsgrundande resultatet. Substansvärde Substansvärdet är det samlade kapital som företaget förvaltar åt sina ägare. Utifrån detta kapital vill Castellum skapa stabil avkastning och tillväxt under lågt finansiellt risktagande. Då tillgångar och skulder är värderade till verkligt värde kan substansvärdet beräknas utifrån balansräkningens egna kapital. Dock bör hänsyn tas till att den effektiva skatten är lägre än den redovisade nominella skatten på grund av dels möjligheten att sälja fastigheter på ett skatteeffektivt sätt, dels tidsfaktorn som medför att skatten ska diskonteras. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) kan beräknas till 129 kr/aktie (114). Aktiekursen vid årsskiftet utgjorde således 94% (107%) av långsiktigt substansvärde. Substansvärde Mkr kr/aktie Eget kapital enligt balansräkning Återläggning Derivat enligt balansräkning Uppskjuten skatt enligt balansräkning Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) Avdrag Räntederivat enligt ovan Bedömd verklig skuld uppskjuten skatt 5%* Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) * Bedömd verklig uppskjuten skatteskuld netto har beräknats till 5% baserat på en diskonteringsränta om 3%. Vidare har antagits dels att underskottsavdragen realiseras under 2 år med en nominell skatt om 22%, vilket ger ett nuvärde av uppskjuten skattef ordran om 21%, dels att fastigheterna realiseras under 50 år där 33% säljs direkt med en nominell skatt om 22% och 67% säljs indirekt via bolag där köparens skatteavdrag är 6%, vilket ger ett nuvärde av uppskjuten skatteskuld om 6%. IR-KONTAKT Henrik Saxborn, VD Tel Ulrika Danielsson, CFO Tel Castellumaktiens utveckling sedan börsintroduktionen 23 maj 1997 till och med 31 december 2015 Börsnoterade fastighetsbolag CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 59

3 4,90 Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 4,90 kr per aktie, vilket innebär en höjning med 7% mot föregående år. Castellums aktie är sedan 1997 noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap och handlas under kortnamnet CAST. 2,3% Under 2015 har aktiens totalavkastning inklusive utdelning om 4,60 kr, varit 2%. Ett 20-tal svenska och utländska aktieanalytiker följer utvecklingen i såväl Castellum som svensk fastighetssektor. 6% Den genomsnittliga utdelningstillväxten för Castellums aktie under de senaste 10 åren har uppgått till i genomsnitt 6% per år. Intjäning Förvaltningsresultat per aktie efter avdrag för skatt hänförligt till skattepliktigt förvaltningsresultat (EPRA EPS) uppgick 2015 till 9,03 kr (8,26), vilket utifrån aktiekursen vid årsskiftet ger en avkastning om 7,5% (6,8%), motsvarande en multipel om 13 (15). Det synliga förvaltningsresultatet bör justeras för värdetillväxt i det långsiktiga fastighetsinnehavet samt effektiv betald skatt. Resultatet efter skatt per aktie uppgick 2015 till 17,57 kr (7,38), vilket utifrån aktiekursen ger en avkastning om 14,6% (6,1%) motsvarande ett P/E om 7 (17). Totalavkastning Totalavkastningen speglar aktiekursens utveckling med tillägg för lämnade utdelningar under perioden. Kursen på Castellumaktien vid årets slut var 120,70 kr (122,10) motsvarande ett börsvärde om 19,8 miljarder kr (20,0), beräknat på antalet utestående aktier. Under 2015 har aktiens totalavkastning inklusive utdelning om 4,60 kr, varit 2% (27%). Tillväxt, avkastning och finansiell risk år snitt/år 10 år snitt/år Tillväxt Hyresintäkt kr/aktie 1% 2% 6% Förvaltningsresultat kr/aktie 6% 7% 6% Årets resultat efter skatt kr/aktie 138% 25% 8% Utdelning kr/aktie 7% 7% 6% Långsiktigt substansvärde kr/aktie 13% 9% 6% Aktuellt substansvärde kr/aktie 16% 9% 6% Fastighetsbestånd kr/aktie 11% 5% 7% Värdeförändring fastigheter 4,6% 2,1% 1,1% Avkastning Avkastning långsiktigt substansvärde 18,2% 11,4% 10,6% Avkastning aktuellt substansvärde 20,4% 11,6% 10,6% Avkastning totalt kapital 10,0% 6,7% 6,6% Aktiens totalavkastning (inkl utdelning) Castellum 2,3% 13,5% 9,1% Nasdaq Stockholm (SIX Return) 10,4% 17,8% 9,2% Fastighetsindex Sverige (EPRA) 25,4% 27,5% 12,9% Fastighetsindex Europa (EPRA) 18,8% 18,4% 4,9% Fastighetsindex Eurozone (EPRA 17,4% 15,5% 6,2% Fastighetsindex Storbritannien (EPRA) 12,1% 19,0% 2,1% Finansiell risk Belåningsgrad 49% 51% 50% Räntetäckningsgrad 351% 311% 302% Direktavkastning Direktavkastning är företagets utdelning dividerat med aktuell aktiekurs och utgör den avkastning man som aktieägare får kontant varje år efter årsstämmans beslut. Nyckeltalet uttrycker således en relation mellan två olika sfärer - dels Castellums prestation i form av utdelning, dels aktiemarknadens prissättning av företaget. Värderingen speglar sålunda marknadens åsikt om vilken direktavkastning som krävs för att ge en totalavkastning som möter marknadens avkastning på Castellumaktien. Den föreslagna utdelningen om 4,90 kronor (4,60) motsvarar en direktavkastning om 4,1% (3,8%) beräknat på kursen vid årets utgång. Avkastning substans och resultat inkl. långsiktig värdeförändring I bolag som förvaltar s k realtillgångar, t ex fastigheter, avspeglar förvaltningsresultatet endast en om än större del av det totala resultatet. I definitionen på realtillgångar framgår att dessa är värdeskyddade, d v s över tid och med gott underhåll har de en värdeutveckling som kompenserar för inflationen. Substansvärdet, d v s nämnaren i avkastningskvoten resultat/kapital, justeras årligen genom IFRS-reglerna med avseende på värdeförändringar. För att ge en korrekt avkastning måste även täljaren, d v s resultatet, justeras på samma sätt. Det redovisade förvaltningsresultatet måste sålunda kompletteras med en värdeförändringskomponent samt effektiv skatt för att ge en korrekt bild av resultat och avkastning. Ett problem är att värdeförändring kan variera kraftigt mellan år och kvartal och medföra volatila resultat. För en långsiktig aktör med stabilt kassaflöde och en väl sammansatt fastighetsportfölj kan därför den långsiktiga värdeförändringen användas för att justera täljaren i ekvationen. I nedanstående tabell har Castellums genomsnittliga värdeförändringar om 1,1% de senaste 10 åren använts. Avkastning substans och resultat inkl. långsiktig värdeförändring Känslighetsanalys 1%-enhet +1%-enhet Förvaltningsresultat Värdeförändring fastighet (snitt 10 år) D:o % 1,1% 0,1% 2,1% Aktuell skatt, 5% Resultat efter skatt Resultat kr/aktie 11,56 9,12 14,00 Avkastning långsiktig substans 10,2% 8,0% 12,4% Resultat / aktiekurs 9,6% 7,6% 11,6% P/E Skapat aktieägarvärde Vid börsintroduktionen i maj 1997 uppgick Castellums fastighetsportfölj till ca 10 miljarder kr, förvaltningsresultatet till ca 300 Mkr och ägarnas kapital till ca 4 miljarder kr. Sedan dess har Castellum skapat aktieägarvärde genom att öka ägarnas kapital till 21 miljarder kr per 31 december 2015, samtidigt som Castellum skiftat ut ca 8,5 miljarder kr i utdelning, återköp och inlösen. Fastighetsportföljen har växt under samma period och uppgick vid utgången av 2015 till ca 42 miljarder kr medan förvaltningsresultatet ökat till Mkr. 60 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

4 CASTELLUMAKTIEN Värdering Placerarens avkastningskrav för en viss aktie är utgångspunkten för en värdering på lång sikt. Avkastningskravet varierar såväl från aktie till aktie som över tid, vilket bland annat beror på den risk placeraren upplever finns för det aktuella företaget och som denne vill kompenseras för - ju högre risk desto högre avkastningskrav. Beroende på placerarens - eller snarare kollektivet av placerares - bedömning av aktiens framtida totalavkastning (direktavkastning plus kurstillväxt) och risknivå framkommer en motiverad kurs. På kort sikt är det dock i hög grad utbud och efterfrågan på aktien i fråga som styr kursrörelserna och sätter dagskursen. Faktorer som påverkar på kort sikt (förutom placerarens bedömning av aktiens långsiktiga avkastning) är t ex branschutsikter, makrobedömningar, omvärldshändelser, allokeringsaspekter, avkastning på alternativa placeringar och regelverk. På lång sikt blir dock bolagets faktiska prestation i form av totalavkastning och tillväxt avgörande för kursutvecklingen. Som framgår av tabellen till vänster har Castellum de senaste 10 åren presterat en totalavkastning på i genomsnitt 9% per år, varav direktavkastningen står för ca 4% och kursutvecklingen ca 5%, med för den svenska fastighetsbranschen måttligt risktagande. Den genomsnittliga utdelningstillväxten har under samma period uppgått till 6% per år. Aktieägare Vid årsskiftet hade Castellum ca aktieägare. Andelen registrerade aktier i utlandet uppgick vid årets slut till 50%. Aktieägare registrerade i utlandet kan inte särskil jas vad avser direktägda och förvaltarregistrerade aktier förutom i de fall aktieägaren är skyldig att flagga. En utländsk ägare har flaggat för innehav över 5%, Stichting Pensioensfonds ABP. Castellum har ingen direktregistrerad aktieägare med ett innehav överstigande 10%. Aktiemarknadskontakter Aktiemarknadskontakter bygger framförallt på kvartalsvis ekonomisk rapportering, pressmeddelanden vid större affärshändelser och presentationer av Castellum. Presentationer sker dels i samband med kvartalsrapporter, dels vid besök från investerare och analytiker samt investerarträffar i såväl Sverige som utlandet. Den stora andelen utländska ägare gör att kontakten med utländska investerare är omfattande. Därutöver lämnas kompletterande marknads- och finansiell information på koncernens hemsida Återköp av egna aktier Castellum har återköpt totalt egna aktier för 194 Mkr, motsvarande 4,7% av totalt registrerat antal aktier, vilket genomfördes år Det medför att antalet utestående aktier, d v s antalet registrerade aktier minskat med antal återköpta aktier, uppgår till Återköp är en bra metod för att anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan, varför styrelsen kommer föreslå årsstämman att mandatet om återköp, som innebär möjlighet att återköpa och överlåta aktier, förlängs fram till nästa årsstämma. Skapat aktieägarvärde Fastighetsvärde (staplar), Mkr Förvaltningsresultat och utdelning (kurvor), Mkr Aktieägare fördelat per land Förvaltningsresultat, Mkr Utdelning, Mkr Fastighetsvärde, Mkr x x0 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 61

5 Aktieägare per Pressmeddelanden 2015 Aktieägare Antal aktier Andel röster/ kapital SEB Fonder ,3% Lannebo Fonder ,8% AMF Försäkring & Fonder ,9% Länsförsäkringar Fonder ,4% Handelsbanken Fonder ,8% Stiftelsen Global Challenges ,5% Kåpan Pensioner ,3% Danske Invest & Danica Pension ,2% Carnegie Fonder ,2% Magdalena Szombatfalvy ,2% Fjärde AP-Fonden ,0% Susanna Lööw ,0% Folksam ,9% Avanza Pension ,9% Nordea Fonder ,9% Tredje AP-Fonden ,7% AFA Försäkring ,7% Andra AP-Fonden ,6% Swedbank Robur Fonder ,6% Jennie Lööw ,5% SPP Fonder ,5% Andrea Carpelan ,5% SEB Trygg Liv ,4% Uppsala Universitets Stift.förv ,4% Livförsäkringsbolaget Skandia ,3% Carl Tryggers Stiftelse För Vetenskaplig Forskning ,3% Styrelse och ledning Castellum ,2% Övriga aktieägare registrerade i Sverige ,2% 885 aktieägare registrerade i utlandet ,7% Totalt utestående aktier ,0% Återköpta egna aktier Totalt registrerade aktier Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ) Castellum satsar på logistikanläggning i Göteborg och investerar 100 Mkr i Örebro Castellums bokslutskommuniké 2014: 8% tillväxt i förvaltningsresultat och utdelning Castellum investerar för 762 Mkr Castellums årsredovisning 2014 finns nu på hemsidan Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ) Castellum investerar i Göteborg för 115 Mkr och säljer för 65 Mkr Årsstämma i Castellum AB (publ) Castellum och Heimstaden i affär om 2,4 miljarder kr Castellums delårsrapport januari-mars 2015: 5% tillväxt i förvaltningsresultatet Castellum startar nästa kontorsprojekt på Lindholmen i Göteborg investerar 212 Mkr Castellum säljer för 183 Mkr och investerar 35 Mkr Castellums halvårsrapport januari-juni 2015: Hög investeringstakt och ett förstärkt Castellum Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma Castellum investerar på Kungsholmen i Stockholm Castellum investerar 180 Mkr Castellums delårsrapport januari-september 2015: Tillväxt i förvaltningsresultatet Castellums hållbarhetsarbete utmärker sig internationellt Castellum anställer Erika Olsén som CIO Castellum investerar 289 Mkr Castellum investerar 327 Mkr - första etableringen i Hyllie, Malmö Castellum omdisponerar portföljen i Stockholm och säljer för 822 Mkr Castellum investerar 1,6 miljarder kr i Hagastaden i Stockholm och säljer för 280 Mkr Några potentiella aktier (t ex konvertibler) förekommer inte. Källa: Modular Finance AB enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB Aktiens kurs/substansvärde Avkastning vinst per aktie Aktiens direktavkastning 62 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

6 CASTELLUMAKTIEN Tioårsöversikt Nyckeltal, kr/aktie Hyresintäkt 20,12 20,23 19,81 18,74 17,80 16,82 16,43 15,25 13,77 12,28 Förvaltningsresultat 9,35 8,84 8,21 7,65 7,15 6,96 6,89 5,93 5,63 5,38 Årets resultat 17,57 7,38 10,41 8,98 4,34 11,98 0,98 4,04 9,07 10,21 Utdelning (för 2015 föreslagen) 4,90 4,60 4,25 3,95 3,70 3,60 3,50 3,15 3,00 2,85 Fastighetsvärde Värdering Förvaltningsresultat per aktie/kurs 7,7% 7,2% 8,2% 8,3% 8,4% 7,6% 9,5% 9,8% 8,4% 5,9% Kurs/Förvaltningsresultat per aktie Förvaltningsresultat efter skatt per aktie (EPRA EPS)/Kurs 7,5% 6,8% 8,0% 7,9% 8,2% 7,2% 9,6% 9,6% 8,2% 5,6% Utdelning/Kurs (direktavkastning) 4,1% 3,8% 4,2% 4,3% 4,3% 3,9% 4,8% 5,2% 4,5% 3,1% Kurs/Långsiktigt substansvärde per aktie 94% 107% 94% 92% 88% 100% 88% 72% 76% 116% Kurs/Aktuellt substansvärde per aktie 105% 122% 103% 103% 98% 108% 99% 81% 79% 120% Aktien Börsvärde, Mkr Totalavkastning, Castellumaktien 2,3% 26,9% 13,1% 13,0% 3,1% 32,6% 27,4% 5,9% 24,2% 31,7% Nasdaq Stockholm (SIX Return) 10,4% 15,8% 28,0% 16,5% 13,5% 26,7% 52,5% 39,0% 2,6% 28,1% Fastighetsindex Sverige (EPRA) 25,4% 37,1% 20,6% 16,2% 13,0% 48,5% 24,0% 21,4% 18,5% 35,8% Fastighetsindex Europa (EPRA) 18,8% 26,5% 10,1% 28,7% 9,2% 19,8% 33,7% 48,8% 32,2% 49,4% Fastighetsindex Eurozone (EPRA) 17,4% 24,1% 5,6% 29,2% 14,2% 15,5% 43,1% 43,4% 24,2% 50,0% Fastighetsindex Storbritannien (EPRA) 12,1% 22,5% 22,6% 29,9% 8,1% 7,9% 11,8% 45,6% 36,8% 48,0% Utdelningsandel förvaltningsresultat 52% 52% 52% 52% 52% 52% 51% 53% 53% 53% Utdelningsandel långsiktigt substansvärde 3,8% 4,0% 4,0% 4,0% 3,8% 3,9% 4,3% 3,8% 3,4% 3,6% Aktiekurs, kr stängningskurs årets sista handelsdag 120,70 122,10 100,10 92,30 85,30 91,55 72,50 60,75 67,25 91,25 högsta kurs under året 125,30 124,10 107,50 94,50 97,50 91,75 73,75 80,00 107,00 95,50 lägsta kurs under året 113,50 99,05 87,75 76,30 65,25 58,50 42,80 41,40 62,00 56,50 genomsnitt (högst/lägst per dag) 119,10 112,28 95,43 87,27 88,69 75,70 58,57 63,42 87,55 78,54 Antal aktier, tusental genomsnitt och utestående registrerade Antal aktieägare Utländsk ägarandel 50% 52% 62% 60% 51% 46% 46% 47% 49% 53% Antal omsatta aktier per år, tusental Omsättningshastighet per år 114% 81% 65% 79% 92% 93% 117% 133% 126% 66% EPRA nyckeltal EPRA Earnings (Förv. res. efter betald skatt), Mkr EPRA Earnings (EPS), kr/aktie 9,03 8,26 8,04 7,27 7,01 6,62 6,93 5,85 5,50 5,09 EPRA NAV (Långsiktigt substansvärde), Mkr EPRA NAV, kr/aktie EPRA NNNAV (Aktuellt substansvärde), Mkr EPRA NNNAV, kr/aktie EPRA Vacancy Rate (Vakansgrad) 10% 11% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 12% 13% EPRA, European Public Real Estate Association, är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europa, som bl a sätter standard avseende den finansiella rapporteringen. En del i detta är nyckeltalen EPRA EPS (Earnings Per Share), EPRA NAV (Net Asset Value), EPRA NNNAV (Triple Net Asset Value) och EPRA vacancy. CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 63

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

Castellumaktien 56 CASTELLUM 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Castellumaktien 56 CASTELLUM 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Castellum vill attrahera aktieägare som siktar på att få en god totalavkastning under lågt fi nansiellt risktagande och god utdelningstillväxt. Castellum ska verka för att bolagets aktie ger en konkurrenskraftig

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt NASDAQ Stockholms klassificering.

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt NASDAQ Stockholms klassificering. ICA Gruppens aktie noterade under 2014 en kursuppgång på 52 procent och tillhörde därmed kursvinnarna på NASDAQ Stockholm, vars All-share-index gick upp med 12 procent. ICA Gruppen ingår i segmentet Large

Läs mer

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering.

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering. Aktiekursen gick ned med cirka 10 procent under 2016 medan handeln i aktien ökade något. ICA Gruppens styrelse föreslår höjd utdelning till 10,50 kr per aktie (10,00). ICA Gruppen ingår i segmentet Large

Läs mer

ICA-handlarnas Förbund 103 163 599 51,3% Industrivärden 21 125 000 10,5% Handelsbanken 3 054 499 1,5% SEB 2 412 787 1,2% Skandia 1 998 607 1,0%

ICA-handlarnas Förbund 103 163 599 51,3% Industrivärden 21 125 000 10,5% Handelsbanken 3 054 499 1,5% SEB 2 412 787 1,2% Skandia 1 998 607 1,0% Aktiekursen gick upp svagt under 2015 och handeln ökade. Utdelningen föreslås höjas. ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 DIÖS FASTIGHETER Q1 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 VI ÄR DEN MEST AKTIVA OCH EFTERFRÅGADE FASTIGHETSÄGAREN PÅ VÅR MARKNAD NORRA SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSÄGARE 13 001

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

2016 1/7-30/ /1-30/ /7-30/ /1-30/ /1-31/ /2017 1/10-30/9

2016 1/7-30/ /1-30/ /7-30/ /1-30/ /1-31/ /2017 1/10-30/9 / (BR) Uppskjuten skatteskuld 4 513 3 545 4 513 3 545 4 010 4 513 Skattesats 22% 22% 22% 22% 22% 22% Underliggande värde 19 936 15 650 19 936 15 650 18 227 19 936 Underliggande värde 19 936 15 650 19 936

Läs mer

2016 1/4-30/ /1-30/ /4-30/ /1-30/ /1-31/ /2017 1/7-30/6

2016 1/4-30/ /1-30/ /4-30/ /1-30/ /1-31/ /2017 1/7-30/6 AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL 2017-06-30 Avstämning avseende alternativa nyckeltal har upprättats i enlighet med ESMA - Alternativa Nyckeltal (ESMA//2015/1415sv). Informationen har ej varit föremål

Läs mer

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ 20 0 8 Intäkterna uppgick till 1 220 (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226),

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Castellum AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Castellum AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Castellum AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Castellum AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Castellum AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Castellum AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

(RR) Periodens resultat 306 1 138 240 1 100-57 760 Periodens resultat x 4 (årseffekt) 1 224 4 552 960 4 400-230 3 040

(RR) Periodens resultat 306 1 138 240 1 100-57 760 Periodens resultat x 4 (årseffekt) 1 224 4 552 960 4 400-230 3 040 AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL Avstämning avseende alternativa nyckeltal har upprättats i enlighet med ESMA - Alternativa Nyckeltal (ESMA//2015/1415sv). Informationen har ej varit föremål för revisorernas

Läs mer

Pressmeddelande nr 13 Göteborg 13 april 2016

Pressmeddelande nr 13 Göteborg 13 april 2016 Pressmeddelande nr 13 Göteborg 13 april 2016 Castellum förvärvar Norrporten samt genomför företrädesemission och riktad emission till Andra och Sjätte AP-fonden Castellum AB (publ) ( Castellum ) har idag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Substansvärdet ökade med 6,8 procent till 127 kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till 8,40 (50,67) kronor Försäljning av HQ Fonder och investering i

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Genomsnittligt antal utestående aktier under året Antal aktier vid årets början plus antal aktier vid årets slut dividerat med två.

Genomsnittligt antal utestående aktier under året Antal aktier vid årets början plus antal aktier vid årets slut dividerat med två. Årsredovisning 2009 EKONOMISK ORDLISTA EKONOMISK ORDLISTA Aktiekurs Sista betalkurs under perioden. Andel riskbärande kapital Eget kapital och latent skatteskuld dividerat med balansomslutningen. Antal

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Delårsrapport Creades AB (publ) 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport Creades AB (publ) 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Substansvärdet 1) har ökat med 21 procent. Six Return Index steg 9 procent Nettoförsäljning av aktier i Haldex och Concentric motsvarande

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget: 1 (6) Punkt 8(c) s i (publ), org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag om utdelning för år 2009, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2009

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Apoteket AB: s Pensionsstiftelse får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Bokslutskommuniké Creades AB (publ)

Bokslutskommuniké Creades AB (publ) Bokslutskommuniké Creades AB (publ) 1 januari - 31 december 2012 Substansvärdet har ökat med 5 % till 132 kr per aktie 396 Mkr, 17 kr per aktie, har skiftats ut genom syntetiska aktieåterköp Uppdelning

Läs mer

PRESENTATION NASDAQ OMX

PRESENTATION NASDAQ OMX PRESENTATION NASDAQ OMX 9 mars 2016 Historia 1995, Stendörren grundas av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Affärsområden; Lager/logistik, bostadsfastigheter samt utveckling av byggrätter/

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Standard 5.1. Bilaga I

Standard 5.1. Bilaga I Standard 5.1 Regelbunden informationsskyldighet Bilaga I Nyckeltal FINANSINSPEKTIONEN 5 Informationsgivning tills vidare dnr 1/120/2008 2 (2) INNEHÅLL 1 Finansiella nyckeltal 4 1.1 Definitioner av komponenterna

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 Catenas fastighet i Svågertorp, Malmö, invigdes i mars 2009. Hyresgäst: Vestas Northern Europe AB Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari mars sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars Jämförelsesiffror i denna

Läs mer

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, och (B) säkringsåtgärder med anledning därav (punkterna 14 A-B på dagordningen) A. Införande av Programmet Styrelsen

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 15 april 2013 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 ❶ Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20 procent till 4:50 kronor. Härigenom blir den genomsnittliga utdelningstillväxten 15 procent per år under den senaste femårsperioden.

Läs mer

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i årsstämman

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Pressmeddelande 5/2015

Pressmeddelande 5/2015 Pressmeddelande 5/2015 Stockholm 31 mars 2015 Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 13.30. Årsstämman kommer att

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari mars 2014 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under perioden blev 1.157 TSEK (988) Resultat efter finansiella poster blev 60 TSEK (5) Likvida medel

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

VD-tal stämman 2016. Hög aktivitet 2015

VD-tal stämman 2016. Hög aktivitet 2015 VD-tal stämman 2016 Hög aktivitet 2015 Jag stod här för ett år sedan och sa att 2014 varit ett aktivt år, men nu kan vi konstatera att 2015 har för Castellum varit ett mycket aktivt år. De senaste 15 månaderna

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003

K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003 K L Ö V E R N 12 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Hyresintäkterna för 2003 uppgick till 322 Mkr (96) Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 87 Mkr (23) Årets resultat

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 Fullständigt förslag Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Bakgrund Vid

Läs mer