K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003"

Transkript

1 K L Ö V E R N 12 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Hyresintäkterna för 2003 uppgick till 322 Mkr (96) Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 87 Mkr (23) Årets resultat efter skatt uppgick till 87 Mkr (210) Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 1,65 kr (1,61) Resultat per aktie uppgick till 1,65 kr (13,98) Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr per aktie (0) Resultat Resultat efter skatt uppgick till 87 Mkr (210) under året. Resultatet för föregående år, exkl. positiva jämförelsestörande poster uppgående till 143 Mkr hänförliga till omstruktureringen av Adcore och positivt skatteutfall om 44 Mkr, uppgick till 23 Mkr. Av årets resultat utgör vinster från fastighetsförsäljningar 19 Mkr (0). Driftöverskottet var 189 Mkr (61) och finansnettot blev -103 Mkr (-34). Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 148 Mkr (-15) under året. Soliditeten var vid årets slut 26,9 procent (23,4), motsvarande 28,4 procent (25,6) efter full konvertering. Eget kapital uppgick till 908 Mkr (522), likvida medel var 211 Mkr (63) och räntebärande skulder var Mkr (1 552). Intäkter och fastighetskostnader Hyresintäkterna uppgick till 322 Mkr (96) under året, fastighetskostnaderna till 133 Mkr (35) och därmed blev driftsöverskottet 189 Mkr (61). Fastighetsförsäljningar Sammanlagt har 15 fastigheter sålts för en total köpeskilling om 204 Mkr (0) med en vinst uppgående till 19 Mkr (0). Fjärde kvartalet 2003 Resultat efter skatt uppgick till 24 Mkr (53). Resultatet för föregående år påverkades av positiva skatteposter om 44 Mkr. Av resultatet utgör vinster från fastighetsförsäljningar 3 Mkr (0). Driftöverskottet var 60 Mkr (30) och finansnettot blev -32 Mkr (-18). 1

2 Verksamhet Klövern är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och sälja högavkastande fastigheter i större och medelstora städer utanför storstadsregionerna. Klövern ska expandera genom att förvärva fastigheter i syfte att på ett antal orter nå en storlek som skapar grund för en effektiv drift och ledande position. Klöverns finansiella mål är att avkastningen på eget kapital långsiktigt ska uppgå till lägst 15 procent, soliditeten ska överstiga 20 procent och att räntetäckningsgraden ska vara lägst 1,3. Klövern ska också uppnå en storlek på verksamheten och börsvärdet som skapar förutsättningar för att Klövernaktien ska vara ett attraktivt investeringsalternativ för aktiemarknadens aktörer. Marknad och fastighetsinnehav Under årets andra och tredje kvartal märktes en viss avmattning vad gäller efterfrågan på Klöverns marknader, främst avseende industri- och lagerlokaler. Hyresnivåerna vid nyuthyrning har dock endast påverkats marginellt. Under fjärde kvartalet har Klövern konstaterat en ökning av antalet förfrågningar avseende nyuthyrning. Nettoeffekten av in- och utflyttade hyresgäster har varit svagt positiv under såväl årets fjärde kvartal som under hela Den ekonomiska uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet uppgick per 31 december till 88 %, vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med ingången av året, beroende på en högre vakansgrad i förvärvade fastigheter. Fastighetsinnehav per Fastighetstyp Antal fastigheter Yta, kvm Hyresvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad Kontor % Industri/lager % Butiker % Utbildning % Bostäder % Totalt % Kontraktsförfallostruktur per Yta, kvm Kontraktsvärde, Mkr Andel av kontraktsvärde Förfalloår 1) Antal kontrakt % % % % % > % Summa % Bostäder Summa ex garage/p-platser Garage/p-platser Totalt ) Den genomsnittliga kontraktstiden var 2,7 år vid utgången av

3 Värdering av Klöverns fastighetsbestånd Per 31 december 2003 har Klövern internt värderat samtliga 103 fastigheter i koncernen. Ett urval av tio representativa fastigheter har externvärderats av DTZ. Det sammanlagda avkastningsvärdet för Klöverns fastigheter enligt genomförda värderingar uppgår per 31 december 2003 till Mkr. Klöverns totala bokförda fastighetsvärde uppgår vid samma tidpunkt till Mkr. De interna värderingarna är gjorda enligt kassaflödesmodell med en kalkylperiod på fem år och specifika bedömningar för varje fastighet. Referensvärden för parametrarna i värderingsmodellen har hämtats från de nygjorda och tidigare utförda externvärderingarna för respektive fastighet. Hyresintäkterna utgörs av den kontraktsbas som fanns vid värdetidpunkten. I de fall kontrakt har varit uppsagda för avflyttning eller kontrakt har tecknats med nya hyresgäster har detta beaktats i vakansgraden för fastigheten. Direktavkastningen har åsatts individuellt för varje fastighet utifrån en bedömning av den lokala marknaden och fastighetens läge. Kalkylräntan är beräknad utifrån direktavkastningskravet plus två procentenheter. Hyresintäkter och kostnader räknas upp med två procent varje år enligt Riksbankens inflationsmål. Utöver den generella prisutvecklingen har inga indexuppräkningar eller liknande gjorts i värderingarna. Finansiering Vid årets slut uppgick de räntebärande skulderna till Mkr (1 552) med en genomsnittlig ränta om 5,6 % (5,8) och en genomsnittlig räntebindningstid uppgående till 2,4 år (2,5). De lån som förfaller under 2004 hade vid årets slut en genomsnittlig räntebindningstid om 76 dagar (66). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 4,5 år (3,9). Lånestruktur per Genomsnittlig Ränteförfalloår Mkr ränta Andel, % ,6% ,9% ,7% ,3% ,2% ,5% 11 Förlagslån 49 6,3% 2 Totalt ,6% 100 Investeringar Under året har fastigheter i Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping och Örebro/Kumla förvärvats för sammanlagt Mkr. Årets totala investeringar i ombyggnationer uppgick till 90 Mkr och avser fastigheter i främst Karlstad, Norrköping, Nyköping och Uppsala. Totalt två Mkr har investerats i inventarier. Samtliga belopp har aktiverats i sin helhet. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2003 lämnas med 0,50 kr per aktie, maximalt 44 Mkr vid full konvertering motsvarande c:a 50 procent av 2003 års resultat efter skatt. Den föreslagna utdelningen är baserad på antalet utestående aktier, 84,3 miljoner, efter beslut på extra bolagsstämma 27 januari 2004 med tillägg för de aktier (4,4 miljoner) som kan tillkomma vid konvertering av utestående konvertibelt lån. 3

4 Skattesituation Klövern har för beskattningsåret 2002 ett skattemässigt deklarerat underskott om Mkr. Skatteverket har vid 2003 års taxering beslutat att taxera bolaget i enlighet med inlämnad deklaration. Underskottet är huvudsakligen hänförligt till avyttringar av svenska och utländska dotterbolag inom den tidigare IT-konsultverksamheten. I samband med förvärv av andelar i dotterföretag under 2003 har aktuell skatt om 0,2 Mkr belastat resultatet. I bokslutet för 2003 har bolaget redovisat en uppskjuten skattefordran om 200 Mkr. Den uppskjutna skattefordran är hänförlig till det skattemässiga underskott som bolaget deklarerat och som Skatteverket taxerat bolaget i enlighet med. Skatteeffekten av uppbokad uppskjuten skattefordran och 2003 års skattemässiga resultat innebär sammantaget att Klövern redovisningsmässigt har utnyttjat ca 953 Mkr av det skattemässiga underskottet om Mkr. Uppskjuten skattefordran kommer att prövas vid varje bokslutstillfälle. Efter utgången av 2003 års taxeringsperiod har Klövern yrkat avdrag för kapitalförlust vid avyttring av dotterbolag med ytterligare ca Mkr. Yrkandet behandlas därför formellt som en begäran om omprövning av 2003 års taxering. Klöverns bedömning är att Skatteverket kommer att ta ställning till avdragsyrkandet under Utöver ovanstående bedömer bolaget att det finns ytterligare avdrag om ca Mkr att yrka vid framtida taxeringar. Organisation och personal Under 2003 har organisationen utökats i takt med att fastighetsbeståndet expanderat. Vid ingången av året hade Klövern 17 anställda och vid utgången av året uppgick personalstyrkan till 37 personer, organiserade i tio lokala enheter utifrån fastigheternas och kundernas geografiska läge. Avnotering av Klöverns A-aktie I enlighet med beslut fattat på ordinarie bolagsstämma i Klövern AB 23 april 2003 att samtliga aktier i Klövern av serie A ska omvandlas till aktier av serie B per 2 januari 2004, lämnades begäran in till Stockholmsbörsen att avnotera Klöverns A-aktie från O-listan per 2 januari Detta innebar att sista dag för handel med Klöverns A-aktie var den 30 december I januari 2004 konverterades samtliga A-aktier till B-aktier. Rapportering och redovisningsprinciper Klöverns redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer samt Redovisningsrådets Akutgrupps uttalanden. Den 1 januari 2003 trädde ett antal nya rekommendationer i kraft. Tillämpningen av dessa rekommendationer har ej inneburit någon väsentlig påverkan på Klöverns redovisning. Då Klövern bedömer att verksamheten som bedrivs klassificeras som ett segment, aktualiseras inte en tillämpning av de upplysningskrav som anges av RR25 Rapportering av segment. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Med anledning av Klöverns ändrade inriktning från konsultverksamhet till fastigheter under andra halvåret 2002 gjordes förändringar och kompletteringar i den finansiella rapporteringen. Det historiska jämförelsematerialet i denna delårsrapport som omfattas av första halvåret 2002 är dock i sin helhet hänförligt till dåvarande Adcores konsultverksamhet. I anslutning till resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt nyckeltalsredovisning finns ytterligare förklarande kommentarer. 4

5 Moderbolaget Verksamheten utgörs av koncerngemensamma funktioner och ägande av koncernens dotterbolag. Resultat efter skatt i moderbolaget uppgick till - 13 Mkr. Moderbolaget har mottagit koncernbidrag om 97 Mkr från dotterbolag i koncernen. Moderbolagets likvida medel uppgick den 31 december till 6 Mkr. Nettoinvesteringarna i aktier, andelar och inventarier uppgick till 3 Mkr. Klöverns ägare Vid utgången av 2003 uppgick antalet aktier i Klövern till fördelat på ca ägare. Aktieägare Ägare Antal aktier Innehav,% Lantbrukarnas Riksförbund ,6 Länsförsäkringar Södermanland ,4 Catella Fonder ,3 Nect Holding B.V ,4 SEB Fonder ,9 Gustaf Hermelin ,8 Akelius Insurance ,8 Erik Paulsson ,6 Länsförsäkringar fonder ,6 Investment AB Öresund ,6 Summa 10 största ägare ,0 Övriga ägare ,0 Totalt samtliga ägare ,0 Händelser efter rapportperiodens utgång Förvärv av fastigheter i Borås Den 1 februari 2004 tillträdde Klövern nio fastigheter med en uthyrningsbar yta om ca kvm i Borås. Förvärvspriset för fastigheterna uppgick till 209 Mkr och del av köpeskillingen erlades med 4,2 miljoner nyemitterade Klövernaktier. Klöverns extra bolagsstämma 27 januari 2004 Vid en extra bolagsstämma den 27 januari 2004 beslutades att ändra gränserna för bolagets aktiekapital till att utgöra lägst 300 Mkr och högst Mkr, samt att bolagets aktier utges endast i en serie med en röst per aktie. Vidare beslöts att Klöverns aktiekapital ska ökas med högst 65 Mkr, genom emission av högst 13 miljoner nya aktier. Rätt att teckna nya aktier tillkommer endast Wihlborgs Fastigheter AB för omvandling av utestående revers gentemot Klövern. Styrelsen bemyndigades att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 20 miljoner aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor. 5

6 Förvärv av fastigheter i Norrköping, Örebro och Örnsköldsvik Med tillträde 1 april 2004 har Klövern förvärvat fyra fastigheter i Örebro, Norrköping och Örnsköldsvik för en total köpeskilling om 120 Mkr. Säljare är Wihlborgs Fastigheter och fastigheterna omfattar sammanlagt c:a kvm uthyrningsbar yta med årliga hyresintäkter vid förvärvstillfället om c:a 16 Mkr. Britt-Marie Einar Informationschef på Klövern Klövern har anställt Britt-Marie Einar som informationschef med ansvar för intern och extern information samt personalfrågor. Hon ingår i Klöverns ledningsgrupp och tillträdde sin tjänst den 8 januari Investor relations handhas som tidigare av ekonomdirektör Anders Lundquist. Britt-Marie Einar kommer närmast från en tjänst som informations- och IR-chef på Fastighets AB Tornet. Årsredovisning och bolagsstämma Årsredovisning för 2003 kommer att finnas tillgänglig på bolagets huvudkontor i Nyköping och på Klöverns hemsida från och med slutet av mars. Klövern ABs ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen 21 april 2004 kl i Restaurangskolan, Gästabudsvägen 4, Nyköpings Strand i Nyköping. Nominering av styrelseledamöter Enligt beslut av ordinarie bolagsstämma i Klövern 23 april 2003 har följande representanter utsetts att under styrelseordförandens ledning framtaga ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Representanterna är: Mattias Nordin, LRF, Axel von Stockenström, Länsförsäkringar Södermanland, Anders Swensson, Nect Holding, Erik Paulsson, Henrik Strömbom, Catella Kapitalförvaltning samt Nils Magnus Lilja. Representanterna kan nås via e-postadressen eller per telefon via Klövern Kalendarium 2004 Årsredovisning 2003 Mars Ordinarie bolagsstämma 2004 i Nyköping Onsdag 21 april Delårsrapport januari-mars 2004 Onsdag 5 maj Delårsrapport januari-juni 2004 Fredag 20 augusti Delårsrapport januari-september 2004 Onsdag 3 november Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida där det också ges möjlighet att prenumerera på delårsrapporter och pressmeddelanden. Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Nyköping 12 februari 2004 Klövern AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Gustaf Hermelin, VD, tel , Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel , Britt-Marie Einar, Informationschef, tel , Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Efter genomfört förvärv per 1 februari 2004 uppgår fastigheternas bokförda värde till c:a 3,1 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är cirka 410 Mkr. Klövern AB (publ), Box 1024, Nyköping, Tel , Fax Org.nr Styrelsens säte: Nyköping Hemsida: 6

7 Koncernens resultaträkningar MKR 3 mån 1) 3 mån 1) 12 mån 1) 12 mån 2)3) okt-dec okt-dec Jan-dec jan-dec Hyresintäkter 109,1 51,1 322,5 96,5 Fastighetskostnader -49,2-21,0-133,2-35,5 Driftöverskott 59,9 30,1 189,3 61,0 Resultat fastighetsförsäljningar 2,6 0,0 19,2 0,0 Avskrivningar inventarier -0,3-0,5-1,4-0,5 Bruttoresultat 62,2 29,6 207,1 60,5 Central administration -6,2-2,5-16,9-4,1 Jämförelsestörande poster 0,0 0,1 0,0 143,4 Rörelseresultat 56,0 27,2 190,2 199,8 Finansiella intäkter 2,4 1,1 3,8 2,6 Finansiella kostnader -34,6-19,0-107,2-36,3 Resultat efter finansiella poster 23,8 9,3 86,8 166,1 Aktuell skatt 4)5) -0,2 4,3-0,2 4,3 Uppskjuten skatt 6) 0,0 39,2 0,0 39,2 Nettoresultat 23,6 52,8 86,6 209,6 Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och skatt före utspädning och Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och skatt efter utspädning och Resultat per aktie före utspädning och 0,36 0,30 1,74 1,71 0,35 0,28 1,65 1,61 0,36 1,71 1,73 15,76 Resultat per aktie efter utspädning och Antal aktier vid periodens utgång före utspädning och konvertering, miljoner Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning och konvertering, miljoner Genomsnittligt antal aktier före utspädning och konvertering, miljoner Genomsnittligt antal aktier efter utspädning och konvertering, miljoner 0,35 1,51 1,65 13,98 67,4 41,3 67,4 41,3 71,9 45,9 71,9 45,9 66,2 30,8 50,0 13,3 70,6 35,4 54,5 15,1 1) Värden i kolumnerna för kvartal , 2003 och 12 mån 2003 innehåller fastighetsverksamheten inom Klövern. 2) Värden i kolumnerna för 12 mån 2002 innehåller moderbolaget i dåvarande Adcorekoncernens IT-konsultverksamhet i kvartal 1 och 2 samt fastighetsverksamheten inom Klövern i kvartal 3 och 4. 3) Rörelsekostnader hänförliga till omstruktureringen av verksamheten under 2002 är redovisade som jämförelsestörande poster. 4) Belopp under 2002 avser effekter i samband med förvärv av StrandFastigheter i Nyköping AB och StrömFastigheter i Norrköping AB. 5) I samband med förvärv av andelar i dotterföretag under 2003 har aktuell skatt om 0,2 Mkr belastat resultatet 6) Då Klöverns resultat för 2003 (exkl. not 5 ovan) täcks av skattemässiga underskott, beräknas uppskjuten skatt till 0. 7

8 Koncernens balansräkningar Mkr Anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 200,0 200,0 Inventarier 6,2 5,4 Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Summa anläggningstillgångar 206,2 205,4 Omsättningstillgångar Fastigheter 2 889, ,9 Kortfristiga fordringar 58,3 89,2 Likvida medel 1) 210,8 62,9 Summa omsättningstillgångar 3 158, ,0 SUMMA TILLGÅNGAR 3 364, ,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 636,3 336,5 Fritt eget kapital 272,0 185,7 Summa eget kapital 908,3 522,2 Avsättningar 12,2 18,7 Konvertibelt förlagslån 49,0 50,0 Räntebärande skulder 2 266, ,0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 88,6 84,9 Leverantörsskulder 35,1 36,2 Övriga skulder 4,8 19,4 Summa skulder 2 456, ,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 364, ,4 1) Häri ingår 76 Mkr som utgörs av medel på spärrkonto som säkerhet för återbetalning av lån. Förändring av eget kapital Bundna reserver Fria Summa Summa Aktiekapital reserver reserver eget kapital eget kapital Ingående balans 206,6 129,9 185,7 522,2 124,9 Nyemission 130,4 169,4 0,0 299,8 421,3 Övrigt, netto 0,0 0,0-0,3-0,3-233,6 Periodens resultat 0,0 0,0 86,6 86,6 209,6 Utgående balans 337,0 299,3 272,0 908,3 522,2 8

9 Koncernens kassaflödesanalyser Mkr 3 mån 1) 3 mån 1) 12 mån 1) 12 mån 2) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 23,6 9,2 86,6 166,1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 0,3-19,7 1,4-169,8 Betald inkomstskatt -0,2 0,0-0,2 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 23,7-10,5 87,8-3,7 Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar 1,3-62,6 30,9 42,2 Förändring av rörelseskulder -0,8 147,3-12,0-86,3 Summa förändring av rörelsekapital 0,5 84,7 18,9-44,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,2 74,2 106,7-47,8 Investeringsverksamheten Nyemmission i samband med förvärv 84,3 0,0 299,3 0,0 Förvärv av dotterbolag och rörelser 0,0 1,1 0,0 1,1 Förvärv av fastigheter -291,5 105, , ,0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 1,9 0,0 0,0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,4-5,9-2,0-5,9 Avyttring av fastigheter 42,9 0,0 185,1 0,0 Investeringar i finansiella tillgångar 0,0-2,2 0,0-2,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -164,7 100,5-716, ,0 Finansieringsverksamheten Nyemission 0,0 0,0 0,0 253,3 Förändring av räntebärande skulder 123,7-271,1 763,9 952,6 Kostnader för nyemissioner 0,0 0,0 0,0-21,3 Förändring av avsättningar -1,9 0,0-6,5 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 121,8-271,1 757, ,6 Periodens kassaflöde -18,7-96,4 147,9-15,2 Likvida medel vid periodens början 229,5 159,3 62,9 78,1 Likvida medel vid periodens slut 210,8 62,9 210,8 62,9 1) Värden i kolumnerna för kvartal , 2003 och 12 mån 2003 innehåller fastighetsverksamheten inom Klövern. 2) Värden i kolumnen för 12 mån 2002 innehåller fastighetsverksamheten inom Klövern för kvartal 3 och 4 samt kvartal 1-2 avseende verksamheten inom moderbolaget dåvarande Adcore AB. 9

10 Koncernens nyckeltal mån 3 mån 1) 12 mån 2) 12 mån 2) Avkastning på eget kapital före jämförelsestörande poster och skatt före konvertering, % okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 2,8 2,2 12,1 7,0 Avkastning på eget kapital före jämförelsestörande poster och skatt efter konvertering, % Avkastning på eget kapital före konvertering, % Avkastning på eget kapital efter konvertering, % Soliditet vid periodens utgång före konvertering, % Soliditet vid periodens utgång efter konvertering, % Synligt eget kapital per aktie vid periodens utgång före utspädningseffekt och Synligt eget kapital per aktie vid periodens utgång efter utspädningseffekt och 2,7 2,2 11,8 7,0 2,8 12,8 12,1 64,8 2,7 11,6 11,7 60,6 26,9 23,4 26,9 23,4 28,4 25,6 28,4 25,6 13,48 12,64 13,48 12,64 13,31 12,47 13,31 12,47 Räntetäckningsgrad, ggr 1,7 1,5 1,8 5,6 1) Värden i kolumnen för 3 mån 2002 innehåller fastighetsverksamheten inom Klövern för kvartal 4 2) Värden i kolumnen för 12 mån 2002 innehåller fastighetsverksamheten inom Klövern för kvartal 3 och 4 samt kvartal 1-2 avseende verksamheten inom moderbolaget dåvarande Adcore AB. 10

11 Definitioner Beräkning av nyckeltal Nyckeltal baserade på genomsnittligt antal aktier har beräknats utifrån vägda genomsnitt. I redovisade nyckeltal efter utspädning har effekt avseende utgivna teckningsoptioner beaktats. I redovisade nyckeltal efter konvertering har effekter på såväl eget kapital som finansiella kostnader avseende utgivet konvertibelt skuldebrev om 50 Mkr beaktats. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. Soliditet Redovisat eget kapital i relation till redovisade totala tillgångar vid periodens utgång. Resultat per aktie Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Synligt eget kapital per aktie Redovisat eget kapital i relation till antalet aktier vid periodens utgång. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Synligt eget kapital per aktie Redovisat eget kapital i relation till antalet aktier vid periodens utgång. 11

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ 20 0 8 Intäkterna uppgick till 1 220 (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226),

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars 2004

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars 2004 K L Ö V E R N 5 maj 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Hyresintäkterna uppgick till 105 Mkr (65) Periodens resultat efter skatt ökade till 27 Mkr (13) Resultat per aktie uppgick till 0,35 kr (0,30) Etablering

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari september 2004

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari september 2004 3 november 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari september 2004 Hyresintäkterna uppgick till 339 Mkr (213) Periodens resultat efter skatt ökade till 125 Mkr (63) Resultat per aktie ökade till 1,42 kr

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars Resultat efter skatt uppgick till 13,2 Mkr

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars Resultat efter skatt uppgick till 13,2 Mkr K L Ö V E R N 2003-05-15 Delårsrapport januari mars 2003 Resultat efter skatt uppgick till 13,2 Mkr Fastigheter på sju orter har sålts för 39 Mkr med 3,4 Mkr i vinst Klöverns aktier åter på ordinarie O-lista

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Columna har blivit Realia!

Columna har blivit Realia! 1 REALIA AB publ (f d Columna Fastigheter AB) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Columna har blivit Realia! Vinsten för delårsperioden blev 125,2 Mkr (-5,3) motsvarande 11,70 kr per aktie (-0,50) huvudsakligen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-12-31 Resultatet efter skatt för 1998 uppgick till 61,5 Mkr (27,2) motsvarande en vinst per aktie på 4,10 kronor ( 2,47). Driftsöverskottet

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Resultat efter skatt uppgick till 106,5 Mkr, motsvarande 6,89 kr per aktie Hyresintäkterna uppgick till 205,3 Mkr Förvaltningsresultat före skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Pressmeddelande 25 februari 2009

Pressmeddelande 25 februari 2009 Pressmeddelande 25 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr Hyresintäkter: 488,2 (381,5) MSEK Resultat per aktie: -1,52 (7,16) kr Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-mars 2013 Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är

Läs mer

Pressmeddelande 2002-08-08

Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs förbättrade resultatet med 12% till 418 Mkr Delårsrapport januari-juni 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 418 Mkr (373)

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 Bild: Vision av Timotejen 19 Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 JÄMFÖRT

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-02-12 Bokslutskommuniké 1997 Resultatet efter skatt för 1997 uppgick till 27,2 Mkr. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 2,72 kronor.

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol.

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. TREMÅNADERSRAPPORT 1 september - 30 november 2003 Viktiga händelser under perioden Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 24 MSEK (27), resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 07-5519-413 Datum 8 maj Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Resultat efter skatt uppgick till 440,8 Mkr (264,4), motsvarande 28,12 kr per aktie (20,35) Hyresintäkterna uppgick till 523,5 Mkr (130,1) Förvaltningsresultat

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Försäljningen ökade med 35% till 355.5 Mkr (263.8 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 64% till 231.2 Mkr (141.3 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 41.7 Mkr (29.8 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Orderingången ökade med 2 % och uppgick till 7 544 MSEK (7 428) Periodens resultat ökade med 43 % och uppgick till 169 MSEK (118)

Orderingången ökade med 2 % och uppgick till 7 544 MSEK (7 428) Periodens resultat ökade med 43 % och uppgick till 169 MSEK (118) . Pressmeddelande 20110215 Bra resultat men fortsatt press på lönsamhet i kärnaffären Det är tillfredställande att se att de strukturella åtgärder vi vidtagit inom vår beläggningsverksamhet, gett önskad

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015 Jefast Holding org. nr 556721-2526 Kvartal 4 2015 Sammanfattning oktober december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 65,3 mkr (Q4 2014: 47,6) Rörelseresultatet uppgick till 11,2 mkr (Q4 2014: 8,4) Kvartalets

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Första kvartalet januari-mars 2014 Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 Mkr (24,4) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,3 Mkr (3,6) Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer