NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23"

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010: Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att följa nedanstående format. Samtliga Slutliga villkor kommer att inledas med följande informationstext, varefter instrumentspecifik information enligt relevant mall kommer att följa. För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant och Certifikat program ( Programmet ) av den 6 oktober 2010 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bankens Program återges i Bankens Grundprospekt för Programmet daterat den 6 oktober Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

2 1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten under Programmet, dvs. Banken, och villkoren för Programmet, liksom Warranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrument: Typ av warrant: Köpwarrant: Säljwarrant: Underliggande Tillgång: Reglerad marknad: Warrant Köp och Sälj Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Aktie Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic derivatives Exchange) Kod på reglerad marknad: Se Tabell 1 Emissionsdag: Se Tabell 2 Noteringsdag: Se Tabell 2 Noteringsvaluta: SEK ISIN-kod: Se Tabell 1 Handelspost: 1 stycken Instrument utgör en handelspost. Högst stycken Instrument erbjuds vid varje givet tillfälle, dvs. det högsta antal Instrument Banken ställer pris för. Fastställelseperiod för Slutkurs: Se Tabell 2 Löptid: Se tabell 2 Lösenförfarande: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Se Tabell 2 Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängningskurs i underliggande tillgång

3 Multiplikator: Se Tabell 2 Referenskälla: NASDAQ OMX Stockholm Slutdag /sista handelsdag: Se Tabell 2 Slutkurs: Slutlikvid: Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Slutlikviddag: Se Tabell 2 För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Market Making: Banken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Banken vid var tid beslutar. För instrument vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs. 3. Information om Underliggande Tillgång Se Tabell 1 Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Antal emitterade Instrument: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Högst Instrument per serie

4 Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISINkod Underliggande Aktie Underliggande ISIN SEB1C 67NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE SEB1O 50NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE SEB1E 67NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE SEB1F 67NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE SEB1X 47NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE SEB2B 62NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE SEB2B 67NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE SEB2B 72NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE SEB2L 70NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE Ytterligare info om bolaget kan erhållas på SKA1B 145NDS SE Skanska AB ser. B SE AZN1B 325NDS SE AstraZeneca Plc. GB AZN1E 330NDS SE AstraZeneca Plc. GB AZN2L 335NDS SE AstraZeneca Plc. GB AZN2X 285NDS SE AstraZeneca Plc. GB AZN2B 330NDS SE AstraZeneca Plc. GB AZN2N 290NDS SE AstraZeneca Plc. GB AZN1N 295NDS SE AstraZeneca Plc. GB BOL2B 150NDS SE Boliden AB SE BOL2N 110NDS SE Boliden AB SE ELU1B 200NDS SE Electrolux ser. B SE ELU1B 210NDS SE Electrolux ser. B SE ELU1N 178NDS SE Electrolux ser. B SE ELU2A 215NDS SE Electrolux ser. B SE ELU2N 175NDS SE Electrolux ser. B SE ELU2B 220NDS SE Electrolux ser. B SE ERI1B 90NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI1B 95NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI1N 70NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI1P 70NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI1E 87NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI1E 92NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI1Q 70NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI1F 92NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI1R 70NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI1L 90NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI2B 90NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI2B 95NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE ERI2L 100NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE NDA1B 82NDS SE Nordea Bank AB SE NDA1B 85NDS SE Nordea Bank AB SE NDA2A 90NDS SE Nordea Bank AB SE NDA2L 90NDS SE Nordea Bank AB SE NDA2X 60NDS SE Nordea Bank AB SE ABB1C 155NDS SE ABB Ltd CH ABB1C 160NDS SE ABB Ltd CH ABB1O 145NDS SE ABB Ltd CH HMB1B 235NDS SE Hennes & Mauritz AB SE HMB1C 235NDS SE Hennes & Mauritz AB SE

5 HMB1C 240NDS SE Hennes & Mauritz AB SE SSA1B 110NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE SSA1B 115NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE STE1B 70NDS SE Stora Enso ser. R FI STE1B 73NDS SE Stora Enso ser. R FI STE1N 63NDS SE Stora Enso ser. R FI SWE1B 95NDS SE Swedbank AB ser. A SE SWE1N 90NDS SE Swedbank AB ser. A SE SWE2L 110NDS SE Swedbank AB ser. A SE SWE2L 120NDS SE Swedbank AB ser. A SE TEL1F 150NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL1F 155NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL1R 135NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL2B 155NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL2B 165NDS SE Tele2 AB ser. B SE TLS1B 55NDS SE TeliaSonera SE TLS1B 57NDS SE TeliaSonera SE TLS1B 60NDS SE TeliaSonera SE TLS1N 52NDS SE TeliaSonera SE TLS2B 60NDS SE TeliaSonera SE TLS2B 62NDS SE TeliaSonera SE VOL2L 120NDS SE Volvo AB ser. B SE VOL2L 125NDS SE Volvo AB ser. B SE Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag SEB1C 67NDS 23/12/ Köp 18/03/ /03/ /03/ /04/2011 SEB1O 50NDS 23/12/ Sälj 18/03/ /03/ /03/ /04/2011 SEB1E 67NDS 23/12/ Köp 20/05/ /05/ /05/ /06/2011 SEB1F 67NDS 23/12/ Köp 17/06/ /06/ /06/ /07/2011 SEB1X 47NDS 23/12/ Sälj 16/12/ /12/ /12/ /01/2012 SEB2B 62NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 SEB2B 67NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 SEB2B 72NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 SEB2L 70NDS 23/12/ Köp 21/12/ /12/ /12/ /01/2013 SKA1B 145NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 AZN1B 325NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 AZN1E 330NDS 23/12/ Köp 20/05/ /05/ /05/ /06/2011 AZN2L 335NDS 23/12/ Köp 21/12/ /12/ /12/ /01/2013 AZN2X 285NDS 23/12/ Sälj 21/12/ /12/ /12/ /01/2013 AZN2B 330NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 AZN2N 290NDS 23/12/ Sälj 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 AZN1N 295NDS 23/12/ Sälj 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 BOL2B 150NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 BOL2N 110NDS 23/12/ Sälj 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 ELU1B 200NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 ELU1B 210NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 ELU1N 178NDS 23/12/ Sälj 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 ELU2A 215NDS 23/12/ Köp 20/01/ /01/ /01/ /02/2012

6 ELU2N 175NDS 23/12/ Sälj 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 ELU2B 220NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 ERI1B 90NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 ERI1B 95NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 ERI1N 70NDS 23/12/ Sälj 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 ERI1P 70NDS 23/12/ Sälj 15/04/ /04/ /04/ /05/2011 ERI1E 87NDS 23/12/ Köp 20/05/ /05/ /05/ /06/2011 ERI1E 92NDS 23/12/ Köp 20/05/ /05/ /05/ /06/2011 ERI1Q 70NDS 23/12/ Sälj 20/05/ /05/ /05/ /06/2011 ERI1F 92NDS 23/12/ Köp 17/06/ /06/ /06/ /07/2011 ERI1R 70NDS 23/12/ Sälj 17/06/ /06/ /06/ /07/2011 ERI1L 90NDS 23/12/ Köp 16/12/ /12/ /12/ /01/2012 ERI2B 90NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 ERI2B 95NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 ERI2L 100NDS 23/12/ Köp 21/12/ /12/ /12/ /01/2013 NDA1B 82NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 NDA1B 85NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 NDA2A 90NDS 23/12/ Köp 20/01/ /01/ /01/ /02/2012 NDA2L 90NDS 23/12/ Köp 21/12/ /12/ /12/ /01/2013 NDA2X 60NDS 23/12/ Sälj 21/12/ /12/ /12/ /01/2013 ABB1C 155NDS 23/12/ Köp 18/03/ /03/ /03/ /04/2011 ABB1C 160NDS 23/12/ Köp 18/03/ /03/ /03/ /04/2011 ABB1O 145NDS 23/12/ Sälj 18/03/ /03/ /03/ /04/2011 HMB1B 235NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 HMB1C 235NDS 23/12/ Köp 18/03/ /03/ /03/ /04/2011 HMB1C 240NDS 23/12/ Köp 18/03/ /03/ /03/ /04/2011 SSA1B 110NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 SSA1B 115NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 STE1B 70NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 STE1B 73NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 STE1N 63NDS 23/12/ Sälj 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 SWE1B 95NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 SWE1N 90NDS 23/12/ Sälj 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 SWE2L 110NDS 23/12/ Köp 21/12/ /12/ /12/ /01/2013 SWE2L 120NDS 23/12/ Köp 21/12/ /12/ /12/ /01/2013 TEL1F 150NDS 23/12/ Köp 17/06/ /06/ /06/ /07/2011 TEL1F 155NDS 23/12/ Köp 17/06/ /06/ /06/ /07/2011 TEL1R 135NDS 23/12/ Sälj 17/06/ /06/ /06/ /07/2011 TEL2B 155NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 TEL2B 165NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 TLS1B 55NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 TLS1B 57NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 TLS1B 60NDS 23/12/ Köp 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 TLS1N 52NDS 23/12/ Sälj 18/02/ /02/ /02/ /03/2011 TLS2B 60NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 TLS2B 62NDS 23/12/ Köp 17/02/ /02/ /02/ /03/2012 VOL2L 120NDS 23/12/ Köp 21/12/ /12/ /12/ /01/2013 VOL2L 125NDS 23/12/ Köp 21/12/ /12/ /12/ /01/2013

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2014:3 FI Inledande informationstext Dessa slutliga villkor

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Inledande informationstext SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2015:2 Dessa slutliga villkor ( Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA CERTIFIKAT Avseende: Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA Emissionsdag: 11 mars 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 665, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG.

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Lån 1383 Avseende: Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Emissionsdag: 10 juli 2015 Slutliga Villkor Lån

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1015. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1015. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1015 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 ) Avseende: AstraZeneca, Volvo och TeliaSonera Med likviddag: 7 december Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 659, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: -10-28 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABUSA6E SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286 EMISSIONSBILAGA Lån 286 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286 Swing Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2009-09-30 Risk En placering i detta lån

Läs mer

Version per 2005-04-21 17:34:0015. Warrantprogram

Version per 2005-04-21 17:34:0015. Warrantprogram Version per 2005-04-21 17:34:0015 Warrantprogram Börsprospekt 26 april 2005 Börsprospekt Börsprospektet för warranter som emitteras inom ramen för warrantprogrammet består som basdel av detta prospekt,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639 Slutliga Villkor Lån 639 Swedbank ABs SPAX Lån 639 Dollarintervall 13 - Återbetalningsdag 2013-09-30 SWEODOL13 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Kupongbevis "Ericsson, KuB nr 1" Slutdag 2003-07-25 Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR FöreningsSparbankens Kupongbevis Ericsson,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer