E. Öhman J:or Capital AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E. Öhman J:or Capital AB"

Transkript

1 E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av warranter avseende: ABB Ltd Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson H & M Hennes & Mauritz AB Holmen AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj OMXS30 Index Sandvik AB

2 Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Svenska Handelsbanken AB (publ) Skanska AB SKF AB SSAB AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB TeliaSonera AB (publ) Trelleborg AB Volvo AB Med noteringsdag: 29 oktober 2012

3 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga Villkor till E. Öhman J:or Capital AB:s ( Öhman ) grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat av den 5 mars 2012 ( Grundprospektet ) enligt 2 kap 25 och 26 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Fullständig information om Öhman Capital och villkoren för erbjudandet kan endast fås genom att Innehavaren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet och eventuella tillägg till Grundprospektet. Grundprospektet finns att tillgå på De definitioner som finns angivna i Grundprospektet gäller även för dessa Slutliga Villkor. Riskbedömning och risker En investerare i Warranter är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av dessa transaktioner. Investerare ska förvissa sig om att investerarens kunskap om handel med Warranter är tillräcklig för att investeraren ska kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Investerare ska även förstå riskerna som förknippas med en investering i Warranter och ska endast fatta ett investeringsbeslut efter att noggrant övervägt lämpligheten av en investering mot bakgrund av sin egen finansiella och skattemässiga ställning. En investering i Warranter ska endast göras efter ett noggrant övervägande om möjliga framtida förändringar i värdet på den underliggande tillgången, sammansättningen eller metoden att beräkna värdet på den underliggande tillgången. Investerare bör noggrant läsa dessa Slutliga Villkor och Grundprospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Innehavaren av Warranter kan förlora hela värdet av investeringen eller en del av denna beroende på omständigheterna. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Öhman Capital, liksom de Instrument som ges ut inom ramen för Öhman Capitals warrant- och certifikatprogram. En investering i Warranter är förenad med risker beträffande såväl sådana förhållanden som har anknytning till Öhman Capital eller Warranterna som sådana förhållanden som saknar specifik anknytning till Öhman Capital eller Warranterna. Vid köp av Instrument emitterade under Öhman Capitals warrant- och certifikatprogram tas en kreditrisk på Öhman Capital. Instrumenten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Innehavare av Instrument har vidare inte någon säkerhet i Öhman Capitals tillgångar och kommer att vara en oprioriterad borgenär i händelse av Öhman Capital konkurs. Den som investerar i Instrumenten bör självständigt pröva om Öhman Capital kan förväntas fullgöra sina åtaganden gentemot Innehavaren. Konstruktionen av Warranter gör att prisutvecklingen på den underliggande tillgången får genomslag i kursen på Warranter och kan leda till större förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Detta brukar uttryckas så att Warranter har en hävstångseffekt jämfört med en investering i underliggande tillgång och innebär att en kursförändring (såväl uppgång som nedgång) för underliggande tillgång medför en procentuellt sett större förändring av värdet på Warranten. Detta innebär att

4 risken förknippad med att investera i Warranter är större än vid investering i underliggande tillgång. Warranter kan vidare förfalla värdelösa. För Warranter av typ köp bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller Warranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För Warranter av typ sälj bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller Warranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Andra faktorer som påverkar Warranters värde är exempelvis volatilitet, räntor och utdelningar. För Warranter är volatiliteten betydelsefull vid prissättning såtillvida att den är den okända parameter som är svårast att bedöma. Framtida volatilitet, marknadsränta och framtida utdelningar är okända parametrar och grundas därför på Öhman Capitals egen uppskattning när en Warrant ska prissättas i samband med att Öhman Capital ställer priser för Warranter under deras löptid. Öhman Capital gör kontinuerliga uppskattningar av dessa parametrar och kan när som helst under Warrantens löptid ändra sin uppskattning, vilket medför en risk för negativa förändringar i eventuella köp- och säljkurser i en Warrant som Öhman Capital tidigare ställt. Innehavare uppmärksammas på att värdet på Warranter kan uppvisa mycket snabba rörelser och att värdet kan minska mycket kraftigare än värdet på de underliggande tillgångarna. Mer information om risker förknippade med Warranter finns i Grundprospektets avsnitt Riskfaktorer. Distribution med mera Öhman Capital erbjuder inte Warranter till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Öhman Capital. Varken de Slutliga villkoren, Grundprospektet eller eventuella tillägg till Grundprospektet får distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med Grundprospektet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. Instrumenten är inte garanterade, godkända, sålda eller marknadsförda av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närstående bolag Företagen ). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till Instrumenten. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av Instrumenten eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i Instrumenten i synnerhet eller OMXS30 Index möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagen enda relation till E. Öhman J:or Capital AB ( Licenstagaren ) är licensieringen av de registrerade varumärkena Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, OMXS30TM och OMX Stockholm 30 IndexTM och vissa av Företagens handelsnamn och användningen av OMXS30 Index som bestäms, sätts samman och beräknas av NASDAQ OMX utan hänsynstagande till Licenstagarens Instrument. NASDAQ OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till Licenstagarens eller innehavarnas av Instrumenten

5 behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av OMXS30 Index. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet Instrument som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken Instrumenten omräknas till kontanta medel. Företagen har inget ansvar för eller i samband med administrationen, marknadsföringen eller handeln med Instrumenten. FÖRETAGEN GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN AV OCH/ELLER OAVBRUTEN BERÄKNING AV OMXS30 INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE AVKASTNING ELLER ANNAT RESULTAT FÖR LICENSTAGAREN, INNEHAVARE AV WARRANTERNA ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDIKS PERSON GENOM ANVÄNDNINGEN AV OMXS30 INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER OM KVALITETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANVÄNDNINGEN SÅVITT AVSER OMXS30 INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE SÅ HAR FÖRETAGEN INTE I NÅGOT FALL NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLORAD VINST ELLER SKADA AV VILKET SLAG DEN VARA MÅ SÅSOM EXEMPELVIS INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA ÄVEN OM FÖRETAGEN UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA.

6 Slutliga Villkor Produktspecifika Villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator Slutdag ABB3C 160OHC ABB Ltd Köp ABB3F 160OHC ABB Ltd Köp ABB3I 160OHC ABB Ltd Köp ABB4A 160OHC ABB Ltd Köp ABB4E 160OHC ABB Ltd Köp ALI3I 400OHC Autoliv Inc. SDB Köp ALI3I 450OHC Autoliv Inc. SDB Köp ALI4A 450OHC Autoliv Inc. SDB Köp ASS3E 250OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp ASS3F 250OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp ASS3K 250OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp ASS4A 250OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp ASS4A 280OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp ASS4E 220OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp ASS4E 250OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp ASS4E 280OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp ATC4E 140OHC Atlas Copco AB Ser. A Köp ATC4E 160OHC Atlas Copco AB Ser. A Köp ATC4E 180OHC Atlas Copco AB Ser. A Köp AZN3I 330OHC AstraZeneca PLC Köp AZN4E 300OHC AstraZeneca PLC Köp AZN4E 340OHC AstraZeneca PLC Köp AZN4E 380OHC AstraZeneca PLC Köp BOL3F 140OHC Boliden AB Köp BOL3I 140OHC Boliden AB Köp BOL3K 140OHC Boliden AB Köp BOL3R 120OHC Boliden AB Sälj ELU4A 190OHC Electrolux AB Ser. B Köp ELU4E 150OHC Electrolux AB Ser. B Köp ELU4E 170OHC Electrolux AB Ser. B Köp ELU4E 190OHC Electrolux AB Ser. B Köp ERI3K 100OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Köp ERI3L 60OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Köp ERI3L 80OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Köp ERI4E 40OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Köp ERI4E 60OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Köp ERI4E 80OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Köp ERI4E 100OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Köp HM 3C 230OHC H & M Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp HM 3E 230OHC H & M Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp

7 Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator Slutdag HM 3H 230OHC H & M Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp HM 3K 230OHC H & M Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp HM 4E 200OHC H & M Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp HM 4E 250OHC H & M Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp HM 4E 290OHC H & M Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp HM 4E 320OHC H & M Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp HOL3I 160OHC Holmen AB Ser. B Köp HOL3I 180OHC Holmen AB Ser. B Köp HOL3I 200OHC Holmen AB Ser. B Köp HOL3O 180OHC Holmen AB Ser. B Sälj MTG3C 270OHC Modern Times Group MTG AB Ser. B Köp MTG3C 330OHC Modern Times Group MTG AB Ser. B Köp MTG3F 270OHC Modern Times Group MTG AB Ser. B Köp MTG3F 300OHC Modern Times Group MTG AB Ser. B Köp MTG3F 330OHC Modern Times Group MTG AB Ser. B Köp NDA3H 90OHC Nordea Bank AB (publ) Köp NDA3K 90OHC Nordea Bank AB (publ) Köp NDA3Q 70OHC Nordea Bank AB (publ) Sälj NDA4E 50OHC Nordea Bank AB (publ) Köp NDA4E 70OHC Nordea Bank AB (publ) Köp NDA4E 90OHC Nordea Bank AB (publ) Köp NOK3K 17OHC Nokia Oyj Köp NOK3Q 20OHC Nokia Oyj Sälj NOK4E 14OHC Nokia Oyj Köp NOK4E 17OHC Nokia Oyj Köp NOK4E 20OHC Nokia Oyj Köp NOK4E 24OHC Nokia Oyj Köp OXS3C1150OHC OMXS30 Index Köp OXS3D1150OHC OMXS30 Index Köp OXS3F1200OHC OMXS30 Index Köp OXS3F1250OHC OMXS30 Index Köp OXS3I 900OHC OMXS30 Index Köp OXS3I1000OHC OMXS30 Index Köp OXS3I1100OHC OMXS30 Index Köp OXS3I1200OHC OMXS30 Index Köp OXS3I1300OHC OMXS30 Index Köp OXS3J1250OHC OMXS30 Index Köp OXS3J1300OHC OMXS30 Index Köp OXS3L1200OHC OMXS30 Index Köp OXS3L1250OHC OMXS30 Index Köp

8 Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator Slutdag OXS3L1300OHC OMXS30 Index Köp OXS3L1400OHC OMXS30 Index Köp OXS4A1250OHC OMXS30 Index Köp OXS4A1300OHC OMXS30 Index Köp OXS4A1400OHC OMXS30 Index Köp SAN3A 100OHC Sandvik AB Köp SAN3A 110OHC Sandvik AB Köp SAN3C 120OHC Sandvik AB Köp SAN4E 80OHC Sandvik AB Köp SAN4E 100OHC Sandvik AB Köp SAN4E 120OHC Sandvik AB Köp SCA3C 140OHC Svenska Cellulosa Aktiebolaget Ser. B Köp SCV3C 140OHC Scania AB Ser. B Köp SCV3I 100OHC Scania AB Ser. B Köp SCV3I 120OHC Scania AB Ser. B Köp SCV3I 140OHC Scania AB Ser. B Köp SEB3G 40OHC Skandinaviska Enskilda Banken AB Ser. A Köp SEB3I 40OHC Skandinaviska Enskilda Banken AB Ser. A Köp SEB3I 70OHC Skandinaviska Enskilda Banken AB Ser. A Köp SEB3I 80OHC Skandinaviska Enskilda Banken AB Ser. A Köp SEB3K 70OHC Skandinaviska Enskilda Banken AB Ser. A Köp SEB3K 80OHC Skandinaviska Enskilda Banken AB Ser. A Köp SEB4A 70OHC Skandinaviska Enskilda Banken AB Ser. A Köp SEB4A 80OHC Skandinaviska Enskilda Banken AB Ser. A Köp SHB3R 230OHC Svenska Handelsbanken AB (publ) Ser. A Sälj SHB4E 200OHC Svenska Handelsbanken AB (publ) Ser. A Köp SHB4E 230OHC Svenska Handelsbanken AB (publ) Ser. A Köp SHB4E 260OHC Svenska Handelsbanken AB (publ) Ser. A Köp SHB4E 290OHC Svenska Handelsbanken AB (publ) Ser. A Köp SKA3I 135OHC Skanska AB Ser. B Köp SKA3K 135OHC Skanska AB Ser. B Köp SKA4A 135OHC Skanska AB Ser. B Köp SKA4E 80OHC Skanska AB Ser. B Köp SKA4E 100OHC Skanska AB Ser. B Köp SKA4E 120OHC Skanska AB Ser. B Köp SKA4E 135OHC Skanska AB Ser. B Köp SKF3E 130OHC SKF AB Ser. B Köp SKF4E 110OHC SKF AB Ser. B Köp SKF4E 130OHC SKF AB Ser. B Köp SKF4E 150OHC SKF AB Ser. B Köp

9 Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator Slutdag SKF4E 170OHC SKF AB Ser. B Köp SSA3C 40OHC SSAB AB Ser. A Köp SSA3I 40OHC SSAB AB Ser. A Köp STE3I 40OHC Stora Enso Oyj Ser. R Köp STE3I 50OHC Stora Enso Oyj Ser. R Köp SWE4E 100OHC Swedbank AB Ser. A Köp SWE4E 160OHC Swedbank AB Ser. A Köp SWM3O 270OHC Swedish Match AB Sälj SWM4E 240OHC Swedish Match AB Köp SWM4E 270OHC Swedish Match AB Köp TEL3F 150OHC Tele2 AB Ser. B Köp TEL3I 150OHC Tele2 AB Ser. B Köp TEL3K 150OHC Tele2 AB Ser. B Köp TEL3R 130OHC Tele2 AB Ser. B Sälj TEL4E 110OHC Tele2 AB Ser. B Köp TEL4E 130OHC Tele2 AB Ser. B Köp TEL4E 150OHC Tele2 AB Ser. B Köp TLS3C 56OHC TeliaSonera AB (publ) Köp TLS3R 50OHC TeliaSonera AB (publ) Sälj TRE3E 90OHC Trelleborg AB Ser. B Köp TRE3Q 70OHC Trelleborg AB Ser. B Sälj VOL3F 120OHC Volvo AB Ser. B Köp

10 Värdepappersnamn ISIN-kod Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs ABB3C 160OHC SE ABB3F 160OHC SE ABB3I 160OHC SE ABB4A 160OHC SE ABB4E 160OHC SE ALI3I 400OHC SE ALI3I 450OHC SE ALI4A 450OHC SE ASS3E 250OHC SE ASS3F 250OHC SE ASS3K 250OHC SE ASS4A 250OHC SE ASS4A 280OHC SE ASS4E 220OHC SE ASS4E 250OHC SE ASS4E 280OHC SE ATC4E 140OHC SE ATC4E 160OHC SE ATC4E 180OHC SE AZN3I 330OHC SE AZN4E 300OHC SE AZN4E 340OHC SE AZN4E 380OHC SE BOL3F 140OHC SE BOL3I 140OHC SE BOL3K 140OHC SE BOL3R 120OHC SE ELU4A 190OHC SE ELU4E 150OHC SE ELU4E 170OHC SE ELU4E 190OHC SE ERI3K 100OHC SE ERI3L 60OHC SE ERI3L 80OHC SE ERI4E 40OHC SE ERI4E 60OHC SE ERI4E 80OHC SE ERI4E 100OHC SE HM 3C 230OHC SE HM 3E 230OHC SE

11 Värdepappersnamn ISIN-kod Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs HM 3H 230OHC SE HM 3K 230OHC SE HM 4E 200OHC SE HM 4E 250OHC SE HM 4E 290OHC SE HM 4E 320OHC SE HOL3I 160OHC SE HOL3I 180OHC SE HOL3I 200OHC SE HOL3O 180OHC SE MTG3C 270OHC SE MTG3C 330OHC SE MTG3F 270OHC SE MTG3F 300OHC SE MTG3F 330OHC SE NDA3H 90OHC SE NDA3K 90OHC SE NDA3Q 70OHC SE NDA4E 50OHC SE NDA4E 70OHC SE NDA4E 90OHC SE NOK3K 17OHC SE NOK3Q 20OHC SE NOK4E 14OHC SE NOK4E 17OHC SE NOK4E 20OHC SE NOK4E 24OHC SE OXS3C1150OHC SE OXS3D1150OHC SE OXS3F1200OHC SE OXS3F1250OHC SE OXS3I 900OHC SE OXS3I1000OHC SE OXS3I1100OHC SE OXS3I1200OHC SE OXS3I1300OHC SE OXS3J1250OHC SE OXS3J1300OHC SE OXS3L1200OHC SE OXS3L1250OHC SE

12 Värdepappersnamn ISIN-kod Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs OXS3L1300OHC SE OXS3L1400OHC SE OXS4A1250OHC SE OXS4A1300OHC SE OXS4A1400OHC SE SAN3A 100OHC SE SAN3A 110OHC SE SAN3C 120OHC SE SAN4E 80OHC SE SAN4E 100OHC SE SAN4E 120OHC SE SCA3C 140OHC SE SCV3C 140OHC SE SCV3I 100OHC SE SCV3I 120OHC SE SCV3I 140OHC SE SEB3G 40OHC SE SEB3I 40OHC SE SEB3I 70OHC SE SEB3I 80OHC SE SEB3K 70OHC SE SEB3K 80OHC SE SEB4A 70OHC SE SEB4A 80OHC SE SHB3R 230OHC SE SHB4E 200OHC SE SHB4E 230OHC SE SHB4E 260OHC SE SHB4E 290OHC SE SKA3I 135OHC SE SKA3K 135OHC SE SKA4A 135OHC SE SKA4E 80OHC SE SKA4E 100OHC SE SKA4E 120OHC SE SKA4E 135OHC SE SKF3E 130OHC SE SKF4E 110OHC SE SKF4E 130OHC SE SKF4E 150OHC SE

13 Värdepappersnamn ISIN-kod Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs SKF4E 170OHC SE SSA3C 40OHC SE SSA3I 40OHC SE STE3I 40OHC SE STE3I 50OHC SE SWE4E 100OHC SE SWE4E 160OHC SE SWM3O 270OHC SE SWM4E 240OHC SE SWM4E 270OHC SE TEL3F 150OHC SE TEL3I 150OHC SE TEL3K 150OHC SE TEL3R 130OHC SE TEL4E 110OHC SE TEL4E 130OHC SE TEL4E 150OHC SE TLS3C 56OHC SE TLS3R 50OHC SE TRE3E 90OHC SE TRE3Q 70OHC SE VOL3F 120OHC SE Lösenförfarande: Öhman Capital genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Framgår av produktspecifika villkor. Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Slutlikvid för Köpwarrant: Officiell Stängning Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelsedagar för Slutkurs Om Slutkurs > Lösenkurs (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll Slutlikvid för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator

14 I annat fall noll Slutlikviddag: Tio (10) Bankdagar efter Slutdagen. Information om underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Underliggande Emittent av underliggande Referenskälla ISIN-kod på Ytterligare information Underliggande om Underliggande ABB Ltd ABB Ltd NASDAQ OMX Stockholm AB CH Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. NASDAQ OMX Stockholm AB SE ASSA ABLOY AB Ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Atlas Copco AB Ser. A Atlas Copco AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX Stockholm AB GB Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Electrolux AB Ser. B Electrolux AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson NASDAQ OMX Stockholm AB SE H & M Hennes & Mauritz AB Ser. B H & M Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Holmen AB Ser. B Holmen AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Modern Times Group MTG AB Ser. B Modern Times Group MTG AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank AB (publ) NASDAQ OMX Stockholm AB SE Nokia Oyj Nokia Oyj NASDAQ OMX Stockholm AB FI OMXS30 Index OMXS30 Index NASDAQ OMX Stockholm AB SE Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Svenska Cellulosa Aktiebolaget Ser. B Svenska Cellulosa Aktiebolaget NASDAQ OMX Stockholm AB SE Scania AB Ser. B Scania AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Skandinaviska Enskilda Banken AB Ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Svenska Handelsbanken AB (publ) Ser. A Svenska Handelsbanken AB (publ) NASDAQ OMX Stockholm AB SE Skanska AB Ser. B Skanska AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE SKF AB Ser. B SKF AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE SSAB AB Ser. A SSAB AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Stora Enso Oyj Ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX Stockholm AB FI Swedbank AB Ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Swedish Match AB Swedish Match AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Tele2 AB Ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE TeliaSonera AB (publ) TeliaSonera AB (publ) NASDAQ OMX Stockholm AB SE Trelleborg AB Ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE Volvo AB Ser. B Volvo AB NASDAQ OMX Stockholm AB SE

15 Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Arrangör: warranter per serie. Öhman Capital förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om Öhman Capital så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den reglerade marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats som Warrant är noterad på. Öhman Capital Betalningsombud: Citibank, N.A., London Branch Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom Central värdepappersförvarare: Courtage: Emissionsdag: Euroclear Sweden AB Vid handel genom Öhman Capital utgår courtage enligt Öhman Capitals vid var tid gällande prislista. Noteringsdagen Upptagande till handel och handelssystem Notering: Noteringsdag: Noteringsvaluta: Market making: Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till NDX vid NGM. Framgår av produktspecifika villkor. SEK Warrant kan vara noterad på reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats under

16 löptiden. Öhman Capital agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Öhman Capital avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Öhman Capital vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Öhman Capitals bedömning är lägre än SEK 0,10 eller motsvarande belopp i annan valuta kan Öhman Capital helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Öhman Capital att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Öhman Capitals hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Minsta handelspost: Sista handelsdag: 1 Warrant per serie. Slutdagen Stockholm den 25 oktober 2012 E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Premiumcertifikat Nordiska Banker

Premiumcertifikat Nordiska Banker Premiumcertifikat Nordiska Banker Avseende: Swedbank, SEB, DnB NOR och Danske Bank Emissionsdag: 11 juni 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv

Läs mer

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA CERTIFIKAT Avseende: Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA Emissionsdag: 11 mars 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Inledande informationstext SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2015:2 Dessa slutliga villkor ( Slutliga

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 ) Avseende: AstraZeneca, Volvo och TeliaSonera Med likviddag: 7 december Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information

Läs mer

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG.

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Lån 1383 Avseende: Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Emissionsdag: 10 juli 2015 Slutliga Villkor Lån

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2014:3 FI Inledande informationstext Dessa slutliga villkor

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer

SpotR TM 1. Faktablad

SpotR TM 1. Faktablad Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 13 juni 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

7 SKF AB-B SHARES (SE0000108227) 8 SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS (SE0000193120) 9 SKANSKA AB-B SHS (SE0000113250)

7 SKF AB-B SHARES (SE0000108227) 8 SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS (SE0000193120) 9 SKANSKA AB-B SHS (SE0000113250) Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 676 serie E och F utgivna av Swedbank AB

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 16.5.2012

GRUNDPROSPEKT 16.5.2012 GRUNDPROSPEKT 16.5.2012 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer