Checklista Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista 2008-06-25 Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad"

Transkript

1 1 Checklista Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad Frågorna eller punkterna i detta dokument är den information om respektive hus som är nödvändig för att kunna göra en korrekt utvärdering och som man förr eller senare under en utredning eller utvärdering vill ha svar på. Det kan tyckas vara mycket men det är nödvändigt för att inte ombyggnaden ska orsaka försämrat inneklimat eller minskad fuktbeständighet. En stor del av informationen kan man själva ta fram med hjälp förvaltningspersonalen och när man väl har ritningar och teknisk beskrivning så kan mycket hämtas från dessa. Viss information kan verka perifer för ett energieffektiviseringsprojekt t ex bedömning och kontroll av legionella. Men det skulle ju vara förargligt om det visar sig finnas risk och vi inte uppmanat till kontroll. Samma sak med miljöstörande ämnen som kan påverka ombyggnader t ex genom speciella arbetsföreskrifter eller deponikostnader. När konsulterna så småningom gör sin besiktning så kommer BeBos Resurspool att delta. 1. Fastighetsbeteckning, adress, förvaltare, byggår etc 2. Foton på byggnaden; N, Ö, S och V 3. Arkivhandlingar Ritningar: situationsplan, planer, sektioner, fasader, detaljlösningar, konstruktionshandlingar för både K och VVS. Teknisk beskrivning och geoteknisk undersökning. 4. Genomförda ombyggnader/ändringar/förbättringar jämfört med original Vilka, när, orsak, omfattning t ex Omdränering av grund Utvändigt fuktskydd av källarvägg Utvändig tilläggsisolering Invändig tilläggsisolering Källaryttervägg under mark Byte fasadmaterial Byte av takskikt Balkonger renovering, inglasning Tilläggsisolering vind Elledningar Avloppsstammar byte Relining av avloppsstammar Tappvattenledningar Värmekälla - ny värmekälla, cirkulationspump, värmepump, ackumulatortank

2 2 Värmeledningar distributionsledningar, isolering Ny eller omisolerad markkulvert Injustering av värmesystem Värmare - radiatorer, installation av komfortgolvvärme Byte av termostatventiler Styr- och reglersystem Ventilationssystem fläktbyte, injustering av ventilationssystem Fönster byte, ommålning Renovering våtrum - tätskikt, ytmaterial, porslin Byte av vitvaror i lgh Byte av tvätt- och torkutrustning Byte av fast inredning såsom snickerier, skåpsinredningar 5. Finns det idag behov av ombyggnader/ändringar? Vilka i så fall, om de är inplanerade, orsak och omfattning 6. Finns det uppenbara hinder som omöjliggör eller väsentligt fördyrar energieffektivisering t ex Tilläggsisolering av ytterväggarnas utsida; långsidor eller gavlar Vindsbjälklagets ovansida/varmt tak/bygga om låglutande tak till extra våning Källarytterväggar Installation av solfångare på tak Jordvärme 7. I vilken omgivning ligger huset? T ex innerstad, tätort, förort, mindre tätort med i huvudsak flerbostadshus, huset ligger i ett område där det är långt mellan de flesta husen, i många fall 200 m eller mer. Inneklimat 8. Vilken rumstemperatur försöker förvaltaren hålla i lägenheterna? 9. Har inneklimatet undersökts med boendeenkät? Se förslag på enkätfrågor 10. Mottagna synpunkter från brukarna på luftkvalitén Matos, rök, avgaser, instängd luft etc 11. Mottagna synpunkter från brukarna på det termiska klimatet Drag, låg temperatur, hög temperatur, belysning etc Mätningar före ombyggnad Program för konsulternas mätningar utarbetas i samarbete med resurspoolen

3 3 Mät fuktkvoten i trä i en eventuell krypgrund med fuktkvotsmätare. Mät fuktkvot i minst tre punkter och anteckna det högsta värdet i protokollet. Kallvind; mät i minst tre mätpunkter i underlagstaket om detta är träbaserat. Finns synlig påväxt görs mätningarna i anslutning till denna. Vattentemperatur vid tappställe. Tryckprovning vilken omfattning alla lägenheterna eller stickprov. Kolla så att man kan komma in och göra samma provning efter ombyggnaden. Avtal/kontrakt måste finnas så att inte den första provningen blir värdelös. Luftomsättning Termografering Radon. Vid behov t ex om det finns blå lättbetong. Temperatur på returvattnet från vvc vid värmeväxlaren Temperatur på varmvattnet vid handfat i badrum Långtidsmätningar med LTH Temperaturer Relativ luftfuktighet Fukt i byggnadsmaterial temperatur och relativ luftfuktighet och fuktkvot Viktigt att mätningarna görs rätt så att de blir tillförlitliga. T ex kalibrering av mätare. Byggnadens användning och dess lokala omgivning 12. Upplåtelseform Äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt eller annan 13. Byggnadstyp Lamellhus, punkthus, loftgångshus etc 14. Antal våningsplan i byggnaden Även halvplan kommentera i så fall Ovan mark inklusive markplan och inredd vind Under mark inklusive suterräng; i så fall antal bostadslägenheter i källarplan/sutterängvåning? 15. Antal trappuppgångar. 16. Finns dagsljus i trapphus? 17. Fördelning av antal lägenheter: Ettor, tvåor, treor etc 18. Antal personer som bor i huset? På ett ungefär om uppgift saknas få, normalt eller många! 19. Finns uppvärmt garage i anslutning till huset?

4 4 Area, vintertid uppvärmd till 20. Finns källare och om den är uppvärmd? Area, vintertid uppvärmd till minst Till uppvärmd källare räknas inte pannrum, tvättstuga, torkrum och liknande som blir uppvärmt av spillvärme från utrustningen. Värms dessa utrymmen med radiatorer bör de dock räknas som uppvärmda. 21. Vilka rumstyper finns i källaren? Förråd, undercentral, soprum, tvättstuga etc 22. Finns vind och om den är uppvärmd? Area, vintertid uppvärmd till minst 23. Vilka rumstyper finns på vinden? Förråd, torkrum, fläktrum etc 24. Finns lokaler och verksamhet? Area och typ av verksamhet 25. Finns gemensam tvättstuga i den aktuella byggnaden? Om i så fall hur många lägenheter är den avsedd för? 26. Hur kan tvätten torkas i en eventuell gemensam tvättstuga? T ex torkskåp, torktumlare, torkrum med avfuktare, torkrum utan avfuktare 27. Uppmätta areor eller tillförlitliga ritningar LOA, BOA, BiA etc Golvareor; källare eller grund, lägenhetsplan, vind (de areor som finns) + Atemp Fasadarea: Ytterväggsarea (invändig), fönsterarea och dörrarea allt per väderstreck Källareyttervägg (invändig) under mark Källaryttervägg (invändig) ovan mark 28. Vilken är den huvudsakliga rumshöjden? I lägenheterna, källare, vind 29. Byggnadens läge i förhållande till närliggande byggnader. Helt friliggande, helt mellanliggande, hopbyggt med annat men inte mellanliggande 30. Byggnadens exponering av sol Till stor del skyddad, måttligt skyddad eller helt exponerad. 31. Byggnadens exponering för vind Tätort, något vindskyddat, helt fritt 32. Ligger byggnaden i en miljö som påverkar luftkvaliteten negativt utomhus? T ex nära större trafikled, industriområde.

5 5 Undermätare på husnivå och lägenhetsnivå 33. Finns separat mätare för den aktuella byggnadens totala användning av energi till uppvärmning, dvs till värmesystem (dvs till radiatorer, luftvärmare el liknande)? 34. Finns separat mätare för den aktuella byggnadens totala användning av fastighetsel? 35. Finns separat mätare för den aktuella byggnadens totala användning av hushållsel? 36. Finns separat mätare för den aktuella byggnadens totala användning av kallvatten? 37. Finns separat mätare för den aktuella byggnadens totala användning av varmvatten? 38. Mäts varmvatten, kallvatten, värme eller hushållsel individuellt per lägenhet? 39. Om värme- och tappvatten mäts per lägenhet; utnyttjas mätningarna för debitering? 40. Är huset förberett för byggnadsvis eller lägenhetsvis mätning? T ex med passbitar Teknisk beskrivning av klimatskal och stomme Grund 41. Vilken huvudsaklig typ av mark är byggnaden grundlagd på? Berg, lera, silt, sand, grus, morän, fyllnadsmassor, etc 42. Byggnadens grundkonstruktion/er? Ex platta på mark, källare, krypgrund 43. Fungerar dräneringssystemet? Om huset är grundlagt med platta på mark eller källaregolv 44. vilken typ i så fall? Med kantförstyvning, pålgrundläggning, plintar och mellanliggande gjuten platta 45. beskriv skikten i detta. från insida till dränerings- och kapillärbrytande skikt på utsidan Material Tjocklek

6 6 Se upp med att äldre hus ibland bara har randisolering dvs 0 6 m. 46. vilket golvmaterial ligger på golvplattan? 47. finns i källaren kalkfläckar, fritt vatten eller spår av vatten? 48. finns överliggande uppreglat golv på betong? 49. finns överliggande flytande golv på t.ex. sandfyllning, cellplast? 50. finns lättklinker som isolering under grunden? 51. är betongplattan kantisolerad? 52. finns horisontella markskivor utanför grundplattan? 53. misstänks bjälklaget vara luftotätt, t.ex. vid genomföringar? Om det finns källare 54. beskriv skikten i källarväggarna under mark: från insida till dränerings- och kapillärbrytande skikt på utsidan Material Tjocklek 55. beskriv skikten i källarväggarna ovan mark: Från insida till utsida Material Tjocklek 56. är källarytterväggen invändigt tilläggsisolerad? Ja, med träreglar, oorganiskt material etc 57. hur är källarytterväggen skyddad mot fukt utvändigt? Fuktskydd saknas, dränering, asfaltstrykning, mineralull, cellplast, dränerande cellplastskiva, luftspaltbildande skiva, vattentät betong etc 58. och den är ouppvärmd beskriv bjälklagets skikt ovan ouppvärmd källare: Från undersida till ovansida Material Tjocklek 59. Finns synlig påväxt eller missfärgning på ytterväggens insida?

7 7 Stomme 60. Vilken huvudsaklig typ av bärande konstruktion har byggnaden? Betong med utfackningsväggar av lättkonstruktion, pelare av betong med utfackningsväggar av lättkonstruktion osv 61. Vilket material är mellanbjälklagen huvudsakligen tillverkade av? Betong, lättbetong, trä, annat 62. Förekommer sandfyllning på mellanbjälklag? T ex i badrum Övriga stomkompletteringar 63. Finns balkonger och i så fall hur bärs de? Utanför fasadlivet, indragna etc? Utkragning av bjälklag, med eller utan intermittent isolering, står på pelare, hänger etc Beskriv infästning 64. Finns vind- och/eller regnskydd för entrén och i så fall hur bärs dessa? Beskriv infästningen 65. Hur avvattnas vind/regnskyddet över entré? Inåt utåt? Ytterväggar 66. Är ytterväggarna prefabricerade? Betongelement, utfackningsväggar etc 67. Beskriv skikten i ytterväggarna på långsidorna Från insida till utsida Material Tjocklek 68. Beskriv skikten i ytterväggarna på gavlarna Från insida till utsida Material Tjocklek

8 8 69. Har någon av ytterväggarna fasadtegel som utsätts för slagregn? 70. Har någon av ytterväggarna en putsad oventilerad odränerad träregelvägg? 71. I vilket skick är ytterväggarna långsidor och gavelväggar? T ex i tegelväggar kan det röra sig om frostsprängningar, dåliga fogar, armeringskorrosion, kramlornas skick, sättningssprickor. Takkonstruktion 72. Byggnadens takkonstruktion? T ex; kall vind och kallt tak, Uppvärmd vind och varmt tak, ingen vind och varmt tak 73. Beskriv skikten i ett eventuellt vindsbjälklag till kall vind samt yttertaket Från undersida till översida Material Tjocklek vindsutrymme 74. Beskriv skikten i ett eventuellt varmt eller parallelltak Från undersida till översida Material Tjocklek 75. Hur ventileras kallvind? Längs med takfot, ventiler på gavlar, ventilerad nock, annat sätt 76. Finns det missfärgningar, synlig påväxt eller märken efter fuktskador på kallvinden? På takbjälkar omfattning i %. Fuktkvot På underlagstak omfattning i %. Fuktkvot 77. Om kallvind: Känns mögellukt eller annan avvikande lukt i vindsutrymmet? 78. Fuktkvoten på underlagstaket ska mätas i minst 3 punkter. 79. Finns genomföringar genom vindsbjälklag eller varmt tak som bedöms som stora köldbryggor eller läckage? T ex lucka för besiktning av vind.

9 9 Yttertak 80. Hur bärs yttertaket? Uppstolpat från bjälklag, fribärande i betong, fribärande träfackverkstakstol fribärande limträkonstruktion etc 81. Vilka/et material är yttertaket täckt med? 82. Vilken huvudsaklig takform har byggnaden? Sadeltak, horisontal/låglutande tak - ser man på foton 83. Hur stor är takets lutning? 84. Hur stora är taksprången och gavelsprång, horisontellt? 85. På vilket sätt sker takavvattningen? Invändig, utvändig, gesimsrännor etc Fönster 86. Vilka fönstertyper förekommer. Anges i väderstreck N, S, Ö, V Antal glas, kopplingssätt, antal luft, öppningsbara, vädringsluckor etc 87. Finns solavskärmning? Solskyddande skikt på fönsterglaset, markiser, invändiga persienner, utvändiga persienner, fast solavskärmning etc 88. Vilken kvalitet har lufttätning mellan karm/båge/yttervägg? Tätningslister, drevning 89. Är fönstersnickerierna ursprungliga? I huvudsak, kompletterade, delvis etc 90. I vilket skick är fönstersnickerierna? Kök och våtrum 91. Beskriv material och skick på ytskikten i badrum etc 92. Finns det synlig påväxt eller missfärgning i badrum, tvättstugor e dyl? 93. Finns det bubblor i ev plastmatta i badrum, tvättstugor Hur ser det ut runt golvbrunnarna läckage, etc 95. Finns öppningsbara fönster i badrum och andra våtrum

10 Finns badkar? Inför eventuellt byte till dusch 97. Finns tvätt- och torktumlare i badrummen? 98. Finns det icke-fackmannamässiga hål utförda i väggar och tak i våtrum? 99. Hur är eventuella diskmaskiner anslutna? Kallvatten, varmvatten 100. Är diskmaskinen vattenskadesäkert installerad? 101. Förekommer tvättmaskiner i varje lägenhet? 102. Finns handdukstorkar i badrummen? Anslutna till el, vvc, värmesystemet Miljö- och hälsostörande ämnen 103. Förekommer asbest? Kan finnas i mattor, lim, kakel och fix, branddörrar, brandisolering, rör- och ventilationsisolering, undertak, fasadmaterial, yttertakstäckning Finns PCB? Mätvärde, mätmetod, tidpunkt, mjukfogar, isolerglas, golv, lysrörskondensatorer etc 105. Finns radon? Mätvärde, mätmetod tidpunkt, från byggnadsmaterial t ex blåradon, mark 106. Finns andra kända miljöstörande ämnen som inte påverkar energieffektivisering men en eventuell ombyggnad? Bly, zink, kvicksilver, kadmium, koppar, freoner, impregnerat virke. Informationen behövs för eventuell deponering Uppvärmning 107. Vilka värmekällor har byggnaden? Fjärrvärme, kvarters/gruppcentral, egen förbrännings/elpanna, direktverkande el, värmepump, etc 108. Om det finns en förbränningspanna, vad kan den eldas med? Olja, gas, ved, flis, spån, pellets etc 109. Har byggnadens egen undercentral/pannrum eller försörjs den via kulvert?

11 Isoleringsstandarden på den markförlagda kulverten? 111. Hur många rör går i kulverten? 112. Hur stort är avståndet från byggnaden till undercentralen? 113. Om värmepump, var hämtar den energi ifrån? Sjö eller vattendrag, bergvärme, jordvärme (markförlagd slang) etc 114. Om värmepump, ange kompressorstorlek 115. Finns restriktioner mot eldning av biobränsle eller annan förbränning i området? Vattenburet distributionssystem 116. Är systemet ett eller C-system? 117. På vilket/vilka sätt regleras framledningstemperaturen? Manuellt, automatiskt via utegivare, automatiskt via returtemperatur, automatiskt via rumsgivare etc 118. Cirkulationspumpens effekt, ålder och skick? 119. Vilka styrfunktioner har cirkulationspumparna? Inga, tryckstyrda, stängs av sommartid etc 120. Finns staminjusteringsventiler? 121. När injusterades värmesystemet för rumsvärmning senast? 122. I vilken utsträckning är värmeledningarna i huset isolerade? 123. Var är stammarna till värmesystemet i huvudsak förlagda? I eller innanför fasaden, i byggnadens centrala schakt etc 124. Hur värms badrummen? Radiator ansluten till värmesystem, radiator på vvc, handdukstork på vvc Vattenburna rumsvärmare 125. Vilken typ av vattenburna värmare finns i byggnaden? Radiatorer, konvektorer, golvvärme, takvärme 126. Vilken typ av rumsventiler finns för lokal reglering/styrning av värmeavgivningen? Manuella ventiler, termostatventiler 127. Hur stor andel av radiatorerna har termostatventiler?

12 %, %, %, % 128. Hur gamla är termostatventilerna? 129. Om det finns vattenburen golvvärme, hur stor del av golven? 130. Om det finns vattenburen golvvärme, hur regleras den? Direktverkande el 131. Vilken typ? Elradiatorer, elgolvvärme 132. Hur regleras dessa? Manuellt, en termostat per radiator, central reglering för flera rum etc 133. Hur styrs regleringen av elvärmen? Programmerbart med dygns-/veckour, Reglering efter utetemperatur etc Luftburen värme 134. Om luftburen värme, vilken typ? Värme genom ventilationsluften, luftdistribuerad golvvärme. Tappvarmvatten 135. Hur sker beredning av tappvarmvatten? Gemensamt för flera byggnader, gemensamt för hela byggnaden, med separata varmvattenberedare i varje lägenhet Vilka värmekällor används för tappvarmvattenberedning Fjärrvärme, kvarters/gruppcentral, beredare i egen förbränningspanna, beredare i elpanna, separat elvärmd beredare, värmepump, sommar/vinter Hur begränsas utgående tappvarmvattentemperatur? Blandningsventil, ingen reglering Finns varmvattencirkulation? 139. Vvc-pumpens effekt, ålder och skick? 140. Finns och används elkabel för varmhållning av vattenledningarna? 141. Är tappvarmvattenledningarna i kalla utrymmen eller i schakt värmeisolerade? Ja helt, delvis, samisolerade med VVC ledningarna etc

13 Är tappkallvattenledningarna kondensisolerade i varma utrymmen? 143. Verkar det finnas risk för tillväxt av legionella i någon del av tappvattensystemet? Handdukstorkar anslutna till vvc, uppenbara ledningssträckor med grova dimensioner och liten användning, uppenbara blindtarmar, <60 C vid varmvattenberedning (varmvattentank/ackumulator), ej heltäckande VVC-system, tappställen som inte används, installationer där stillastående vatten kan förekomma etc Hur är tappvattenledningarna dragna i våtrummet? Utanpåliggande, i vägg etc Hur är tappvattenstammarna förlagda till kök och badrum etc? En eller flera per lägenhet 146. Huvudsakliga typer av armaturer för tappvatten? Termostatblandare, engreppsblandare, separata kranar för varmt och kallt vatten, snålspolande etc Ackumulatortank och förrådsberedare 147. Finns ackumulatortankar för värmevatten och/eller tappvarmvatten i byggnaden? Total volym 148. Är yttemperaturen på förrådsberedare eller ackumulatortank på någon del varmare än 45 C? 149. Hur är tankarna huvudsakligen orienterade? Stående, liggande 150. Temperaturer i ackumulatortanken? Elutrustning (ej fläktar) 151. Vilken typ av elsystem finns i byggnaden? 152. Används el för att värma följande? Stuprör/hängrännor, elfilm på fönster, bjälklagskanter, takbrunn, garageuppfart etc 153. Huvudsaklig typ av belysning i trapphus, garage och gemensamma utrymmen? Vanliga glödljus, lågenergilampor, lysrör etc 154. Hur styrs belysningen i trapphus, garage och gemensamma utrymmen? 155. Ange typ av belysning i trapphus, garage, etc Vanliga glödljus, lågenergilampor, lysrör.

14 Hur styrs belysningen i respektive del? Belysning styrs av närvaro eller ljus, manuell on och timer off, manuell on/off 157. Finns hissar i byggnaden och i så fall hur gamla är de och av vilken typ? 158. Finns utomhusbelysning och i så fall i vilken omfattning, typ och styrning? 159. Finns extra värmekällor i byggnaden för att upprätthålla komfort? T ex komfortgolvvärme i enstaka rum I vilka utrymmen? 160. Finns motorvärmare? Storlek och styrning Ventilation 161. Vilka typer av ventilationssystem finns i byggnaden? S-, F-, FVP centralt för hela byggnaden, FVP med ett aggregat för varje lgh, FT-system med ett eller flera gemensamma aggregat, FT-system med ett aggregat i varje lgh, FTXsystem med ett eller flera gemensamma aggregat, FTX-system med ett aggregat till varje lgh Finns godkända OVK-protokoll? Ja, för hela byggnaden, delvis, saknas 163. Datum för senaste OVK? 164. Vilken typ av fläkt/fläktar finns och hur gamla är de? Bakåtböjda, framåtböjda, direkt- eller remdrift 165. Ange installerad motoreffekt till respektive fläkt? Mäts 166. Ventilationsflödet genom respektive fläkt? Mäts 167. Styrs ventilationsflödet centralt på något sätt? Tidstyrd, fuktstyrd, manuellt styrd t ex kopplad till belysningen eller till timer 168. På vilket sätt sker flödesregleringen? Strypning med spjäll eller varvtalsreglering 169. I vilken omfattning är styr- och reglersystemen för ventilationssystem datoriserat? T ex helt, delvis, inte alls

15 15 Rumssystem 170. Om det finns uteluftsventiler vilka reglerande egenskaper har de? Igensatta/stängda, självreglerande efter temperatur, självreglerande efter fukt, ljuddämpade 171. Vilken typ av frånluft finns i köket? Kökskåpa med spjäll, köksfläkt, fläkt med kolfilter och cirkulationsluft utan kanalanslutning, reglerbart frånluftsdon med t ex kedja etc 172. Vilken huvudsaklig typ av frånluft finns i våtrum? Kontrollventil, frånluftsgaller, motsvarande PAX-fläkt, flödesstyrd ventilation 173. Är eventuell frånlufts- och tilluftsdon placerade så att risk för kortslutning finns; gäller endast FT eller FTX-system? 174. Var är frånluftsdon placerade i bad- och våtrum 175. Vilket arrangemang gäller för överluft till bad- och våtrum? Karmöverstycke eller del av tröskel borta Var är tilluftsdonen placerade, gäller endast FT eller FTX-system? Deplacerade don, i tak, bakkant av rummet, i framkant av rummet, under fönster etc 177. Uteluftsventilernas placering, gäller endast S-, F-system Ventil ovan fönster, ventil i karm eller båge, bakom radiator, vid sidan av radiator etc Uppgifter för konvertering och ombyggnad 178. Finns lämpligt utrymme inomhus för ackumulatortankar? 179. Finns skorsten i byggnaden som nu eller tidigare har använts som rökkanal? 180. Om solvärme saknas, finns förutsättningar för att installera solfångare? 181. Om värmepump saknas, finns lämpliga källor för värmepumpar i närheten av byggnaden? 182. Om ja, hur stort utrymme finns till förfogande för ackumulatortank? Några inneklimatfrågor som bör finnas med i boendeenkät Enkäten utformas i samarbete med resurspoolen 183. Drar det från dörrar och fönster? 184. Kallras från fönster? 185. Bildas det kondens på fönsterrutorna när det är kallt ute? på insidan, mellan rutorna, på utsidan 186. Upplevs golven som kalla?

16 Upplevs miljön i bostadens rum som tyst? 188. Förekommer ljudläckage genom fönstren eller i skarven mellan fönster och vägg? 189. Förekommer ljudläckage genom annan del av fasaden? 190. Upplevs miljön utanför den besiktigade byggnaden som bullrig? 191. Finns störande ljud från andra källor, t ex ventilationsbuller eller annat installationsbuller, på den avskärmade sidan? 192. Är ljudet från ventilationssystemet störande? 193. Förekommer störande ljud från vatten- eller värmerör? 194. Drar det från tilluftsventiler? 195. Drar det från uteluftsventiler? 196. Fuktproblem i badrum?

4. Byggnadstyp och läge Lamellhus, punkthus, loftgångshus etc Friliggande, gavel, mellanliggande

4. Byggnadstyp och läge Lamellhus, punkthus, loftgångshus etc Friliggande, gavel, mellanliggande Kv Kvarteret, AB Bostadsbolaget Rev. 2012-09-19 1 Checklista för faktainsamling i Rekorderlig renovering Denna checklista specificerar den information om byggnaden som är nödvändig för att kunna göra en

Läs mer

Bilaga 5, Checklista. Lövgatan 2, BRF Enerbacken Checklista för faktainsamling i Rekorderlig renovering. Februari 2015 1

Bilaga 5, Checklista. Lövgatan 2, BRF Enerbacken Checklista för faktainsamling i Rekorderlig renovering. Februari 2015 1 Februari 2015 1 Bilaga 5, Checklista Lövgatan 2, BRF Enerbacken Checklista för faktainsamling i Rekorderlig renovering Denna checklista specificerar den information om byggnaden som är nödvändig för att

Läs mer

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Fastighetsägare: Helsingborgshem AB Kontaktperson: John Nielsen, telefon: 042 20 82 20, mobil: 0730 70 09 20 Anders Olsson, telefon: 042 20 82 37 Total antal

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Sammanställning platsbesök Objekt: Sandviken, brf Stensötan, Polhemsgatan 9 Datum: 2012-02-14, kl 10.00 16.30

Sammanställning platsbesök Objekt: Sandviken, brf Stensötan, Polhemsgatan 9 Datum: 2012-02-14, kl 10.00 16.30 Allmänt Deltagande vid platsbesöket: Utetemperatur vid besöket: Väderförhållanden: Jan Akander, Mathias Cehlin, Linn Liu, Sanne Godow Bratt, Svante Lindström, Gustav Persson +2,5 grader vindstilla, växlande

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Besiktningsprotokoll ver 1.0 för Lokaler

Besiktningsprotokoll ver 1.0 för Lokaler Besiktningsprotokoll ver 1.0 för Lokaler Besiktningsprotokoll ver 1.0 för LOKALER 2007-10-25 1(3) Byggnadens UE-nr (identifikationsnummer) Besiktningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Besiktningsperson 1 Besiktningsperson

Läs mer

Bilaga C: Beskrivning av demonstrationshus. Teknikupphandling värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Bilaga C: Beskrivning av demonstrationshus. Teknikupphandling värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Fastighetsägare: STOCKHOLMSHEM AB Kontaktperson: Peter Axelsson, 08-50839496 Byggnadens namn: Område 170 Adress: Skattungsvägen 23-27, Åmänningevägen 64-68, Stockholm Det finns ca 1100 liknande lägenheter

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

Besiktningsprotokoll ver 1.0 för Flerbostadshus

Besiktningsprotokoll ver 1.0 för Flerbostadshus Besiktningsprotokoll ver 1.0 för Flerbostadshus Besiktningsprotokoll ver 1.0 för FLERBOSTADSHUS 2007-10-25 1(5) Byggnadens UE-nr (identifikationsnummer) Besiktningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Besiktningsperson

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden?

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden? Instruktion till Enkel Energikartläggning Detta dokument försöker förklara begrepp i den Energikartläggning enkel. Anläggningens namn: Allmänt/Energiledning Har energikartläggning genomförts? JA NEJ Är

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-02-24 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING JÄRVA KULLE, NORRA DELEN, SUNDBYBERG sid 2 (7) MARK UTRUSTNING PÅ TOMTMARK Se även bofaktablad för respektive tomt Kallförråd enligt bofaktablad

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Brf Punktsnurran Uppsala

Brf Punktsnurran Uppsala Brf Punktsnurran Uppsala Protokoll från konditionsbesiktning och underhållsplan Upprättad 2016-03-20 Byggkonsult Urban Nilsson Tångvägen 15, 744 51 Morgongåva Tel 0707-56 77 25 E-post: urban.byggkonsult@gmail.com

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, VILLOR sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, allrum/kontor/sovrum,

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar Vägg Golv Tak mellan Veken 1 och dess medlemmar Föreningen äger hela fastigheten, och all fast inredning i samtliga lägenheter. Medan ansvaret för de olika installationerna fördelas mellan de två parterna.

Läs mer

Brogården miljonhusen blir passiva

Brogården miljonhusen blir passiva Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter

Ett hus, fem möjligheter Emma Karlsson, WSP 1 BeBo Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder Emma Karlsson, WSP 2 Presentation Preliminär Rapport, Bakgrund Åtgärdpaketen, åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Teknisk beskrivning, bilaga till bygglovansökan och anmälan

Teknisk beskrivning, bilaga till bygglovansökan och anmälan Ärende Fastighetsbeteckning Byggherrens namn Typ av byggnad Enbostadshus Flerbostadshus Industri Ekonomibyggnad Annan byggnad, ange vilken Åtgärden avser Nybyggnad Till-, på- eller ombyggnad Ändring Annan

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 33:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Arborraren Göteborg 2008-12-18 Utförd av: Torkel Rosenberg Certifierad Energiexpert 1(11) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Arborraren utfört energideklarationer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energideklaration BRF Gubbero 17

Energideklaration BRF Gubbero 17 Energideklaration Byggnadens ägare Kontaktuppgifter Ägarens namn: Personnr/Org.nr: Adress: Gubberogatan 17 Postnummer: 41663 Telefonnummer: Mobilnummer: 0761-647223 E-postadress: fatimalidholm@live.se

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, KEDJEHUS sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, hall,

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-04-18 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, ETAPP 2, RADHUS sid 2 (9) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, matplats/allrum, vardagsrum/matplats, förråd, wc/dusch, klädvård

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Giraffhus Mariedal Vargvägen Vargskinnet Energiinventering

Giraffhus Mariedal Vargvägen Vargskinnet Energiinventering Stefan Rönnberg Energiretur i Umeå AB Kylgränd 6 A 906 20 Umeå Tel 090-181010, 070-256 26 29 Giraffhus Mariedal Vargvägen Vargskinnet Energiinventering Stefan Rönnberg 2009-05-27 VARGVÄGEN GIRAFFHUS Allmänt

Läs mer

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? 35-43 i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 35 Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10

BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10 334012 1 (14) Göran Ingelhammar Besiktningsman Hifab AB BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10 Teknisk besiktning vid ombildning till Brf. Fastighet: Brämaregården 12:24 Göteborg Utlåtande

Läs mer

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011.

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. FÖRSÄLJNING HusmanHagberg, tel 08-530 388 80. peabbostad.se PEAB BYGGER PASSIVHUS PÅ SOLHÖJDEN

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer