!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!"

Transkript

1 Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa

2 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD INTEGRERADMEDSVENSKASOMANDRASPRÅK 4 LEKTION2.SAMLEVNAD 8 LEKTION3.ANATOMI 13 LEKTION4.PUBERTET 21 LEKTION5.ÅLDERSGRÄNS 27 LEKTION6.GRAVIDITETDEL1 30 LEKTION7.GRAVIDITETDEL2 34 LEKTION8.ABORT 35 LEKTION9.SEXUELLLÄGGNING 37 LEKTION10.VÅLDOCHKRÄNKNING 42 LEKTION11.PREVENTIVMEDEL 44 LEKTION12.KÖNSSJUKDOMAR 46

3 TSärsexochsamlevnadförelevermedsärskildabehov. TSärettsjälvständigtlektionsmaterialsomkananvändasförsig. BildernailektionsmaterialetochPowerpointssomskaanvändas,finnsattladda nerpå Tilllektionsmaterialetkanmananvändaelevboken sexochsamlevnad på lättlästsvenska.elevbokenärettbrakomplementmenvirekommenderaratt manintedelarutelevbokenibörjanavkursenutantilllektionnr4. Lektionsmaterialetärupplagtförattåstadkommaenmjukstartochförankra ämnetinnanmankommerinpåsexochanatomi.elevbokenmåsteinnehållaalla delarochdärkanmandärförintestyraivilkenordningelevernamöterolika ämnen.ommandelarutelevbokenunderlektion4kanmananvändatillfälletför enrepetitionavlektion1,2och3ochsedankommainpålektion4somär pubertet. 3

4 TS är sex och samlevnad för elever i behov av särskilt stöd. Lektionnr1TS De#elever#som#går#i#särskilda#klasser#kan#ha#olika#traumatiska#upplevelser#som#skapat# blockeringar.#de#kan#ha#lite#svårt#att#ta#in#information.#sedan#kan#det#också#finnas#elever# med#olika#diagnoser.#många#kan#vara#deprimerade.#andra#kan#ha#inlärningssvårigheter.# Gruppen#glömmer#lättare.#Ofta#gruppen#är#omotiverad#och#passiv.#Eleverna#i#gruppen#är# väldigt#olika,#en#del#är#tysta,#andra#tar#stor#plats.# # Undervisningen#måste#ske#i#små#grupper#och#det#krävs#fler#lektioner.#Eleverna#behöver#mer# tid#för#reflektion.#lektionspasset#bör#inte#vara#för#länga#och#det#är#viktigt#med#repetition.## # Gruppen#behöver#långsam#undervisning#och#kortare#men#fler#lektioner.#Mer#repetitioner.# INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNADINTEGRERADMEDSVENSKASOM ANDRASPRÅKFÖRELEVERMEDSÄRSKILTSTÖD. Ställenfrågatilleleverna,hurgammalskaettbarnvaranärdetbörjariskolan? Svaretkanvara,5eller6år.Sompedagogskamandåfådemattskiljamellansina hemländer(skapakommunikation,ingenrädsla,ingetsex,baraprataskolsystem)och Sverige,nimenarattdetäråldernattbörjaskolanierahemländer? Dåskrivermanpåtavlan,iSverigeärettbarn7årnärdebörjarskolaniförstaklass. Vadkallasdetreförstaåren?. 1lågstadiet 2 3 4mellanstadiet 5 6 7högstadiet 8 9 Vadkallasallatre?Grundskolan Vilkaämnenstuderasigrundskolan?Ideolikastadierna,låtelevernasvara.Skriv svarenpåtavlan. Matematik Engelska Geografi Historia Språk Kemi 4

5 Fysik (ingenkommerpåidrott,estetiska,) Dåskamanmarkerafördem,såärdetieraländermenvadstuderarmanhäriSverige. Igrundskolanärdetobligatorisktattläsaföljande16skolämnen: Bild Engelska Hemgochkonsumentkunskap Idrottochhälsa Matematik Musik Slöjd Svenskaellersvenskasomandraspråk Teknik Naturorienterandeämnen:(NO) Biologi Fysik Kemi Samhällsorienterandeämnen:(SO) Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Dessutomläserdeflestaelevermodernaspråk,vanligtvisantingenspanska,franska ellertyska,menandraspråkförekommer.teckenspråkförhörandeärettannatämne somkanväljasigrundskolan.vissaläserävenmodersmål. Gåigenomdeolikaämnena: Svenska Engelska Matematik SO Samhällsorienterandeämnen,betyderhistoriageografireligionsamhällskunskap, ettsvensktsamlingsbegreppför Vanligafrågorfråneleverna Läser#ni#bara#kristendom,#för#det#här#är#ett#kristet#land?# Nej,#vi#läser#om#alla#religioner#i#Sverige.# Vad#läser#man#i#samhällskunskap?# Man#studerar#samhället,#demokrati# #(PS#fortfarande#inget#om#sex)# NO,Naturorienterandeämnen,kemi,fysikochbiologi(igrundskolan,) 5

6 6 Hemkunskap,vadgörmanpåhemkunskap,manlagarmat,baka,etc. Dåkommerfrågor#frånkillarna,bådekillarochtjejer?Endeltjejersäger,vad,studerar killarocksåmatlagning? Nukommerennydiskussion,jämställdhet,oftastkopplaskvinnortillhemarbeteoch barnafödande.dåkanmanförmedlahurdetärisverige,mänochkvinnorarbetar,den somkommerhemförstfårlagamat,omdenenaarbetarfårdenandrastäda,såärdet. Jämställdhetiskolanhandlarinteomattflickorochpojkarskablilikadana,jämställdhet handlariställetomattvarjeindivid,flickaellerpojkefårmöjlighetattutvecklaseftersitt egetintresse,ochsinegenpotential,utanatthindrasavkönsstereotypaföreställningar. (Texfinnsdetkillarsomälskarattlagamat.Oftastsägerdeinget). Syslöjdochträslöjd.Ämnetärganskafrämmandeförendelavdem.Andrahadeämneti skolanmendettogsintepåallvar. isverigeärdetettviktigtämneochbådeflickor ochpojkargårpådet,allaämnenärpåallvar. MusikochBild,ämnet.Elevernatyckeromämnenamendetkanfinnasdesomtyckeratt musikinteärettriktigtämneavolikaskäl. musikärlikaviktigtsomandraämnen,via musikkanvilärakännahelavärlden,uttryckavårakänslor,omviärledsnaellerglada, kommuniceramedandramänniskor. Idrottochhälsa.Elevernaförstårämnetidrottsomettämnedärmanbaraspelarfotboll ochhälsakommerdetsällankommentarerom.dåärdetviktigtattmanförklararatt idrottärettämneochattmanmåstelärasigomhurkroppenfungerar,vilkenmatsom ärbra,vilkenmotionsomärbra,idrottärintebarafotbollutanolikaaktiviteter. Igrundskolanstuderarallaeleversexochsamlevnadintegreratiandraämnen,ochdet ärobligatoriskt.detharsvenskapolitikerbestämtredanpå1950gtalet.elevernapå språkintroduktionenstuderarsexochsamlevnadintegreratidetsvenskaspråket. Nuharmanförklaratförelevernaolikaskolämnenochvarförvistuderarsexoch samlevnad.fortsättmedattställaenfråga: VetnivadBarnkonventionenärförnågot? Svaretblirdå,oftastnej.Förklaravarförbarnkonventionenfinns,vaddetärochberätta vilkaländersomharskrivitpå.sedankanmantauppettparartiklar,t.ex.art1och2. Börjamedbarnkonventionen. Någraparagraferibarnkonventionen: Artikel1 Barnkonventionengällervarjemänniskaunder18år. Artikel2 Rättigheternagällerallaoavsettvarmankommerifrån,vilketkönmanhar,vadman trorpåellerommanharetthandikapp.barnetskallskyddasfrånalldiskriminering. Allaärlikamycketvärda.

7 7 Utifrånvårerfarenhetförstärkerdiskussionenelevernassjälvkänslaochökarderas självförtroende.motiverardemattsjälvavågataegnabeslut. Artikel13 Barnenharrätttillyttrandefrihet,rättenattfrittuttryckatankarochinformationgenom atttillexempeltala,skrivaelleriannanformsombarnetväljer. Förklara,omnityckerattnågotskermoteregenvilja,omtexeraföräldrarvalten partneråtersomniintegillarharnirättattuttryckadenåsikten. Artikel31 Barnetharrätttilllek,vila,fritidochattdeltaidetkulturellaochkonstnärligalivet. Förklara,attommantexvillspelafotbollefterskolanellergåpåendanskursellerlära sigmålasåharmanrättattgöradet.förattlänkaungdomarnatillsamhälletsresurser ärdetextraviktigtattförklarafördemhurmansökerolikaaktiviteter,detkanvaravia fritidsledarenellermentorn/klassföreståndarenellerenideellorganisation. Ordenhälsa,barnkonventionen,barnsrättigheterintresserardem Fråga,vadbetyderhälsa?Svaretärofta,attmaninteärsjuk,dåsvararman,baraföratt maninteärsjukinnebärdetinteattmanharenbrahälsa.begreppethälsaärstortoch vikommersåsmåningomattläraossmeromhälsan.reflekteraöverdittlandoch barnensrättigheterdär.

8 8 Lektionnr2TS SAMLEVNAD Det$är$bra$att$börja$andra$lektionen$med$repetition$och$se$hur$mycket$de$kommer$ ihåg$från$första$lektionen.$ Detärviktigtattelevernaharskrivbokochpennamedsigochskrivernedalltsom skrivspåtavlan. Tänkpåatttalalångsamt Haögonkontaktmedeleverna. Varlyhördpåvaddesäger. Iblanddykerdetuppkommentarer.Dåskamanutveckladekommentarersomkommer frångruppen.syftetärattutvecklamålgruppensverklighet.texkannågonsägaordet boyfriend,dåutvecklarmanordetboyfriend,vadärdetochvadbetyderdetpåsvenska. Säg: Texomjagflyttartillettannatland,somAfghanistan,ochjagvillbosättamigdär, dåärdetviktigtförmigattförståhurmänniskornalevertillsammansdär,vaddetfinns förnormerochregler.detärsammasakförer,eftersomniärnyaisverige,behöverni vetahurmänniskorlevertillsammanshär.därförskaviidagprataomsamlevnad. Sexochsamlevnad,skrivpåtavlanpåengång.Strykerunderordetsamlevnadmed annanfärg.fråga,vadbetydersamlevnad? Tystiklassen.Detkanberopåosäkerhetellerspråket.Iblandsägernågonpåengelska, tolivetogether, Förklara,samlevnadbetyderattlevatillsammanspåsvenska. VilkakanlevatillsammansiSverige? Hurlevervitillsammans? Oftaärsvaret,manochkvinnakanlevatillsammans. Hurkandelevatillsammans? Deskavaragifta. Dågårmaninteemotderaspåståenden,bekräftaattenmanochenkvinnakanvara giftaochlevatillsammans,men,isverigekanmangiftasig,meniblandbehöverman integiftasigförattlevatillsammans. Förklaraolikasortersäktenskap,borgerligtellerkyrkligt.Låtdemreflekteraöversitt ursprungsland.kanmangiftasigborgerligtdär?utanattbehövagåtillmoskéneller kyrkan? ISverigekanmanlevatillsammansutanattbehövavaragift.Mankanvarasambo. Vadbetydersambo? Förklaraordetsambo.Ommaninteärsambokanmanvarasärbo.Begreppetsärboär svårtattförstå.förklaraordentligt.detbetyderattmanärettpar.menattmanintebor påsammaställe.killenharenegenlägenhet.tjejenharenegenlägenhet.iblandsover tjejenöverhoskillen.iblandsoverkillenöverhostjejen.

9 Ommaninteärsamboellersärbo,vadärmandå?Flickvän,pojkvän,ettpar,manär tillsammans,ordetparochpartnervadbetyderdet?detfinnsolikatyperavpartners, sexuellapartners(fortfarandepratarviintedirektomsex)ellerkärlekspartner. Säg: Tvåmänniskorkanlevatillsammansutanattvaragifta.Förstårnivadordetgift betyder? Sambo.Problemenhärärdelsattdetärettabstraktord.Begreppetärfrämmandeför målgruppen.ikulturenelevernakommerifrångårdetoftastinteattvarasambo.man måstevaragift. (BILDSambo) Bildtexten: ISverigekanmanlevatillsammansutanattvaragift.Mankanvarasambo. Vadbetydersambo?Detbetyderattbotillsammans.Attvaraettpar. Berättahistoriensambo,omAhmadochLeilamedhjälpavbilden.Detärviktigtatt artikulera.elevernaserpålärarensmun.sambo,vemärsambo?,ahmad,hanärsambo medleila,varför?eftersomdeälskarvarandra. Bildtextenblirsomenberättelsesagaiettgenusperspektiv.Leilajobbarsompolis, Ahmadsomfrisör,värderingaromvadsomärtabuochmoraliskt/omoraliskttasupp. Bildenkonkretiserarundervisningenförattökaelevernasförståelseochsenarekunna övergåtillattprataimerabstraktatermer. 9

10 10 Senareskaelevernaskrivaentextombilden.Kommaihågvaddetvarförbild, scenernafrånbilden. dagenefter,kommerniihågsambo?repetera,sedanfår elevernaberättamedegnaord,dåvetmanhurmycketelevernaharförstått,eller inteförstått. Ommaninteärsamboellersärbo,vadärmandå?Flickvän,pojkvän,ettpar,manär tillsammans,ordetparochpartnervadbetyderdet?detfinnsolikatyperavpartners, sexuellapartnersellerkärlekspartners. Skämtochironi,lektionenskavararolig,tex,närelevernafrågar,jagharingen pojkvän/flickvänärintesamboochintegiftvadskajagkallamigsjälvpåsvenska?då ärdetmambo,manbormedsinmamma,ellersingel.dåfrågarkillarna,ommanintehar mammaochbormedsinpappavadskamankalladetdå,pappbo,ellerkombosombor medenkompis?ledertillskratttillsammans.(endeleleverharkommitheltensamma tillsverigeochdetärbraatthakännedomomderassituation.iblandkandetkomma reaktionerfråneleversomförloratsinaföräldrarellerhartraumatiskaminnenmedsin familj). Ommanborsjälvochärsingeldåkanmansägasjälvbo ISverigearbetarvårakvinnor ochkanbosjälva självboärstark Kanenkvinnabosjälvieraursprungsländer?Gedemordet.Bedereflektera. Ledsamtalet/lektionenpåtemakärlek.Tauppettförhållande,ellerommanärettpar, kärlek,kärlekvänskapsrelation.redautbegreppetkärlek. Vadbetyderkärlekpåeraspråk?Skriverallaordpåtavlan. Hurkännsdetattvarakär?Svar..skönt,pirrigt,sorgligt,förvirring,underbartellerjag vetinte.visaentecknadbildpåettparsomärkäraivarandra. NUVILLJAGATTALLAELEVERSKASKRIVAORDETKÄRLEKPÅSITTSPRÅK. Dåkommer Kujaelay(somaliska) Hobb(arabiska) Eishq(persiska) Tiamo(spanska) Lublit(ryska) Mohebat(urdu) Miloscht(polska) Quanrap(thailändska) Dennametodskapartrivseliklassrummetochgruppenblirmeravspänd.Detger förutsättningartillelevernaattsamtalakringkärlek,relationerochvänskap. Vadskadugöraomdinaföräldrarvillgiftabortdigmotdinvilja? Deförstårintefrågan.Dåmåstemantydliggörafrågan.Tex,duvillstuderahäriSverige ochduär17år.mendinaföräldrarvillattduskagiftadigmednågonsomdevaltutåt dig.deaccepterarintedinvilja. Vetduvartdukanvändadigförattfåhjälp?

11 Manfårintesåmycketreaktionerfråneleverna.Oftaärdetystaochdetkanberopå okunskapoch,liteelleringenkännedomtillegenrättighet. Gåinpå lektionsinnehållsomdeandragrupperna.fört1blirdethärmerinformativt,it2och T3blirdetmerdiskussion) Klickapå hurfårjaghjälp sedanharmanivänsterfliken:polisen,socialtjänst,rädd attblibortgiftmedmera.förklararmedenklaordvadvarjeinstitutiongör,varextra nogamedpoliseneftersomendeleleverhardåligaerfarenhetermedpolisenfrånsina hemländer. Betonaattvarochenharrättattbestämmaöversittlivochharrättattvaramedden mantyckerom.enligtsvensklagärtvångsäktenskapförbjudetochmanbehöverinte varagiftförattbliförälder. JämförmedhurdetvariSverigeförritiden,dåvardethellerinteokejatthabarn utanföräktenskapet.menmångaförändringarharskettunderdensenaste100åren. Sambolagenkomtex1987.Ennysambolagsominkluderarhomosexuellasamborkom (BILDKärlek) 11

12 12 Nukommerolikabegrepp,jagälskardig,jagtyckeromdig,jagärkäridig,dubetyder mycketförmig,duärmitthjärta,duärminaögon,etc. (allaharlärtsigomsärbo, samboetc.,detharvidgatramarnafördiskussionen). Nuharallaförståttsamlevnad Nugårpedagogentillordetsex,strykunder,kannågonförklaraförmigvadordetsex betyder? Tystiklassen.Förattbrytatystnadengårmantillbakatillbegreppetsamlevnadoch säger,nuharvistuderattillsammanssamlevnadochnivarsåduktiga(berömochatt förstärkaderassjälvkänslaärväsentligt)sånuvilljagattniskaförklararförmigvad tänkernipånärniserordetsex?oftasägernågon,siffrannummer6.dåskriverman siffran6påtavlan,bekräftar,absolut,detkanvarasiffran6. Varförharvisex? Oftablirsvaret,barn,vivillförökaoss. Okej,detärsant,menharmansexbaraförattgörabarn? Nej,sägerkillarnaibland. Varförharmandetdåommanintevillhabarn? Killarna,förattmanvillhasex.(Demenarattmanärkåt). Nuharordetsexavdramatiseratstillvissdel Jagvillattniskasägameromsex,vadtänkernipånärniserordetsex?Dåkommer olikakommentarer/förslag:aids,pengar,prostitution,djur,kärlek,njutning,våld (rape),kondom,kyss,kram,(förklarakramärintesex)naken,(förklara,baraföratt manärnakenärdetintesammasaksomattmanvillhasex,texlättkläddatjejer, (vissaeleverharsettenmassaporr trekant,69,(förklarahärpratarviomolika ställningardetkanviocksåprataomsenare,väntalite). Avslutalektionenmedattkopplasextillnjutningochkänslor.Detskavarakärlek, respektochömsesidighet. TIPS:Alltsomsägsskaskrivaspåtavlan,sedankanmanförklara. Vadtyckteniomlektionen,vardenbra?

13 13 Lektionnr3TS # # ANATOMI # Startalektionenmedattbeelevernaattläggaframsinskrivbokochgåigenomförra lektionen.entypiskrepetitionfastsomläxförhör,förattförståomdetagittillsig kunskapen,hardereflekteratunderdengångnaveckan,hardetskettnågonutveckling? RepeteraSAMBO.Fråga,kommerniihågvadvipratadeomförralektionen?Vemsom kanvarasambo? Sompedagogsermanskillnaden,manmärkerattdetagittillsigkunskapen,detser annorlundautjämförtmedförragången. Lektion3handlaromanatomimendetfungerarinteattkommainpåkönsorgandirekt meddenmålgruppen,ochritabilderpåtavlandirektutanattförklaravarförvistuderar anatomiochvadanatomiinnebär. Förklaraföreleverna.Närjagkommertillettnyttlandbehöverjagläramigdetnya språket.ochdetärenrättighetattkunnanamnenpåminaegnakroppsdelar.bådeyttre organochinreorgan. Teater/Gesterståmittiklassen, niharstuderatnamnenpåolikakroppsdelar visar händerna vadheterdom?desäger,enhand,tvåhänder(deälskarattvaraduktigaoch visaattdekan)visafingrar vadheterdedå?fingrarpekapåhuvudet.vadheterdet? Gåigenomallakroppsdelarframtillkönet dethärdå?vadheterdet?(fnissiklassen) Förklara,detärenrättighetattvetavadallakroppsdelarheter,nikanjudetpåertspråk mennimåstevetadetpåsvenskaockså.(beröm,niungdomarärviktiga,studerar vidare,texarbetasomtolkochvillhjälpaenmänniskapåettsjukhusdåmåstedu kunnanamnpåallakroppsdelar)stämningenblirmyckettryggareefterensådan förklaring,deblirmotiveradeochsedankanutbildaren/pedagogenutvecklasamtalet viaattskriva: Mannensanatomi Någonsägerkuk. Kuk Dåritarmanenpenispåtavlan. Kanninågraflernamn? Penis Snopp Kuk Mannenskönsorgan

14 Mannensunderliv Oftastärsvaretnej.Förklara,detfinnsolikanamn,penis,kuk,snopp,mannens underliv/könsorgan. OBSRepeteramångagånger,ochbedemsägadetpåderasegetspråk.Enligt forskningenhareleversomharkunskaperisittmodersmållättareattlärasigettnytt språk.omelevernagårpåspråkhandledningmedenmodersmålslärareärdetbraatt samarbetameddenläraren,attgöraenterminologiomkroppensanatomi gedettill modersmålsläraren. Kanninågraflernamn? Ollon Gåtillbildenritadpåtavlan.Pekapåollonetochfråga,vadheterdet? Oftastsägerelevernaattdetkallasförhuvud.Dåsägermanattmanförstårhurni tänker,påertspråkheterdetsåmenpåsvenskaheterdetettollon.sedanförklararman förhud.förkillarsominteharförhudkandetvarasvårtattförstå.dåförklararmanför demattivissakulturerellerreligioneranvändermanomskärelsepåpojkar.pojkarsom inteharförhudkallasföromskurna.mankanvisabilderpåenpenismedförhudochen utan. (BILDOmskuren) (Iblandblirdetstordiskussionkringämnet,varförgörmanomskärelse?Varförgörman intedet?svaretkanvaraattomskärelsegörsavmedicinskaskäl,ellerreligiösaskäl.) 14

15 15 Testiklar Mångakaninteskiljapåpungochtestiklar.Endeleleverkallartestiklarnaföräggoch devetintevaddeharförfunktion.förklaratestiklarnasfunktion. Pung Förklara,pungenärsomenpåsesomhängerunderpenisenochipungenfinns testiklarna. Penisskaft Pekapåbildenpåtavlan,dethärkallasförpenisskaft. Sträng Pekapåsträng. Smegma Smegmaärettfrämmandeordföreleverna.Förklaraattdetärenviktigvätskasomär kroppenssmörjmedel.oftakommerdetfrågor/påståenden,oj,detärdärförpenisen luktarillaibland.dågårmaninlitemerpåhygien. Erektion Dethärordetförstårmångaeftersomordetärnäraengelska. Upphetsning Närmanblirkåthändersakermedkönet.Detkommerblodtillkönetvilketfårdetatt växa.påkillarväxerpenisochblirhård.påtjejersvällerblygdläpparnaochsärarsig.ur peniskommervätska,detkallaförförsats.islidanproducerasenvätskasomgörattdet gliderbra,detkallasförlubrikation. Stånd Deflestaförstårinteordetstånd.Bildenhjälperelevernaattförståordet stånd och slak.

16 (BILDSlakvsstånd) Kåt Vadinnebardetattvarakåt,förklara.Ärdetbarakillarsomärkåtaellerkantjejerockså varakåta?ja,detkande.närmanärkåtdåvillmanhasex. Orgasm Oftastförstårdeorgasm,enskönkänslanärmankommerframtillutlösningen. Utlösning Närmankommertillutlösningendåsprutarmanutspermier,satsen. Spermier Detärspermansomgörbarn.(Detärtillräckliginformationsåhärlångt).Iblandvisar manbildpåspermier. Penisstorlek Förklaraattpenisarserutpåolikasätt,långa,tjocka,snedaosv. 16

17 Gåinpå Gåinpåkroppen Klickakillarsunderliv Dåsermanentecknadbild,förstfårelevernasepåbildentillsammansiklassen.Sedan dubbelklickapåbilden,dåfårmanuppriktigafotonpåtvåpenisar.förendeleleverkan detvaraförstagångendeserenliknandebild.viddethärlagetharmanavdramatiserat könsorganetsåpassmycketattdetskafungeraattsepåenriktigbild. Underdenhärdelenavlektionenfrågarkillarnaofta,skaviinteprataomkvinnor också?delängtarefterdet. Kvinnansanatomi Ärdetnågonsomvetvadkvinnanskönheter.Oftaärdetnågonsomkansäga,fitta.Då skrivermanordetfittapåtavlan.sedanfrågarmanomdekanflernamn.vaginakan kommauppeftersomdetärnäraengelskan.sedanskrivermanocksåpåtavlan,slida, underlivochkönsorgan. Detärsvårareattprataomkvinnanskönsorganänommannens. Ritaenvaginapåtavlan. (Bildvagina) Urinrörsöppning, Slidöppning, Ändtarmsöppning Storblygdläpp Litenblygdläpp Klitoris 17

18 Närmangårigenomdenyttredelenavvaginanochvadvarjedelharförfunktion,tex urinrörsöppning,meddenkissarman,detärfaktasomkillarnaoftaintekännertill.de trorattdetärfrånsammahållsommankissar,harsamlagochföderbarn.dåärdet viktigtattmanförklarardelarnasfunktioner,somurinrörsöppning, slidöppning,efterdetkanmanfrågaeleverna,vadharklitorisförfunktion?tysti klassen,gfundersamma.iblandkännerdeinteigendendelen,klitorisdelen,därförska pedagogentauppämnet,förklara,ivissaländer,utförmankönsstympningarpåflickor, förstårnivadkönsstympninginnebär?deförstårinte.dågårmantillbakatillbilden. Pekapåklitoris,(teater)fingrarnasomensax.Manklipperavden,dåförstårdeelever somkommerfrånensådankulturdärdetutförs). (BILDKönsstympning) Nukommerviinpåkönsstympning HURMANTARUPPkönsstympning: Härkandetblikrock,eftersomdetigruppenkanfinnaseleverförvilkakönsstympning ärheltfrämmande,deundrarvarför?dåbollarmanfrågantillbakatilleleverna,varför görmandet?endelsäger,mangörbaradet,manmåstegöradet,ochendelsäger,detär religion.detfinnseleversominteärmuslimerochhargåttigenomkönsstympning, förklaraattdethärärgamlatraditionerochkoppladettillsvenskalagstiftning,atti Sverigeärdetförbjudetattutförakönsstympningeftersomklitorisansessomenviktig delsomharenviktigfunktion,vilketinnebärattdenhjälperkvinnorattkommatill orgasm,eftersomklitorisökarlustenvidsamlagochdethjälpermödrarnavid 18

19 förlossning,attfåmindreont,ochskyddarvaginanmotolikainfektioner.samtidigtär könsstympningensmärtsamprocessförettbarnattgåigenom.endelbegriperfakta snabbtochkommermedsnabbareflektioner,sägertex,detärfelattutföra könsstympning,ochendelstårfastvidsinaåsikter.förattåstadkommaförändringari derasåsikterskamanförklara,extra,attallaharrättattbestämmaöversinegenkropp, ochattdetärettbrottsombegåsmotbarnen,attbarnenuppleverdetsomsmärtsam upplevelse.däreftergårmaninpåinredelarikvinnanskönsorgan. (BILDLivmoder) Livmoder Livmoderhals Äggledare Äggstockar Mellangård Lubrikation Kåthet Lust Närmanprataromlivmoderhalsenärdetbraatttauppattdetfinnsvaccinationmot livmoderscancerochdetärkostnadsfritt.förklara,omniharyngresystrarhemma,då ärdetbraattnivetattdekantavaccinmotlivmoderhalscancer. Kåthetochlust.Ärlikaförbådemänochkvinnor,bådakanhalustochblikåta.Förklara begreppetkåtenkelt,attkåtbetyderattmanärsugenpåatthasexellerkanskemanvill onanera. 19

20 20 Innanmanavslutarlektionensägattniskagåinpånätet.Omdetfinnssmartboardi klassgrummetgåinpåhemsidanwww.umo.se kroppen killensunderliv,klickapå denvisabildendärimitten,sedangörmansammasakmedtjejensunderliv klickapå bilden.syftetärattavdramatiserabegreppetkönsorganochsamtidigtlänkaelevernatill internetsåattdesjälvakansökainformation.ävenomdeintekanläsasåmycket svenskasåärambitionenochintressetförämnethögimålgruppenochdekantolkavia bildernaochförsökaläsa. Avslutalektionenmedensnabbrepetitionavnamnpåmannenskönsorgan,namnpå olikadelar,sammasakmedkvinnanskönsorgan.berömdemmycket,attdevarit duktigaochattdekansåmycket

21 21 Lektionnr4TS # Om#ni#använder#elevboken#sex#och#samlevnad#är#det#dags#att#dela#ut#den#nu.#Ämnet#sex#och# samlevnad#ska#nu#vara#förankrat#och#delvis#avdramatiserat#i#klassen.#med#hjälp#av#boken# kan#du#repetera#lektion1,2#och#3.# PUBERTET Elevernasförståelseavpubertetenärganskabegränsad.Deflestahargåttigenomden utanattvetavaddetheterochvarfördetskersåmycketförändringarikroppen.när manfrågarvadpubertetärsåfårmaningetsvar. Skrivpåtavlan. Barnetsålder Förklarafrån1g6ärmanbarnochgåriförskolan.(Återkopplingtillbörjarav undervisning,repetitionosv) 7g15dågårmanigrundskolan. Mennärmanärmellan10g13årkommerdeflestabarninipuberteten.Detinnebäratt kroppenutvecklasfrånbarntillvuxen.texförändrasrösten,manfårhårunder armarna,könetändras,endelfårfinnariansiktet.

22 (BILDPubertet) Förattlektioneninteskabliheteronormativ,förklaraförelevernaattettbarnkan kommainipubertetenutanattvetavilketköndetillhör.detärnormalt.endel människorkanintesesigsjälvasomkilleellertjej.endelmänniskorattraherasinteav detmotsattakönetutanavsammakön.endelbytersenarekön,andrakanbehöva könskorrigering.merdetaljeratihbtqlektionen. Fråga,harniyngresyskonhemma?Tittapådem,serniförändringar? Fråga,hurkändesdetattkommainipuberteten?Deminnsinte.Menendelminnsoch berättar. KILLAR Frågor: Vilkaärdetförstatecknenpåpubertethoskillar? Oftafårmaningetsvar.Dåkanmanställaenfrågatill. Vadhändermedkillarnanärdekommeruppipuberteten?Närmanärelva,tolvår? Defårhårpåkroppen. Könetmognar. Debörjartänkapåsex. 22

23 Mankännersigoftakåt.(Förklaraordetkåt/horny justbegreppetkåtärväldigt komplicerativissaspråk.förklaramedenklaordattmantänkerpåsex,manvillligga mednågon.ellermankännersigkåtutanattviljaligga. Debörjaronanera.(Förklaraordetonaneraochrunka.Utvecklasynenpåonani.Koppla tillhälsan,attdetinteärfarligt). Defårhårväxtiansiktet.Skäggochmustasch. Förklaraattunderhärperiodenbehövermanbranäringochmotionochsovabra eftersomkroppenväxer.gåinpå Klickapåbilderna.Integreramedsvenskaspråket,morot,banan,kött,fisketc. Iblandkanmankännasigextratröttochbehöversovamycketochdetärnormalt. (BILDTallriksmodellen) Förklaraviktenavattätarättochvadmanskatänkapånärdetgällermat. Medanmanärpåtematpubertetkanmangåinpåhälsa,stressfaktorer,trötthetoch sömnochmotion. kropp trötthet till bildspel vadhänderikillens/tjejenskroppvidpubertet.metodenärpraktiskför gruppents.detsomsagtgälleralla,killarochtjejer,ätarätt,motionosv. 23

24 TJEJER. Börjamedsammafråga. Vilkaärdeförstatecknenpåpubertethostjejer?Vanligtvisärtjejernatystaochkillarna tarplats.detäralltidnågonsomskrikerbröstdetärsexkillarnatänkerpå,intedet biologiska.detärviktigtattsompedagogstyradiskussionentillsyftetmedlektionen somärpubertet.förklaraatttjejerna.. fårhårpåkroppen. Könetmognar. Debörjartänkapåsex. Bröstenväxer Debörjaronanera.(Killarnatrorinteatttjejernakanonanera.Defrågaroftaomdet sant,förklarahurdetgårtill,stimulerarsinklitoris.sammatemasomförkillarna ) Förklaraattdenhärperiodenbehövermanbranäringochmotionochsovabra eftersomkroppenväxer. bilderna.integreramedsvenskaspråket,morot,banan,kött,fisketc. Iblandkanmankännasigextratröttochbehöversovamycketochdetärnormalt. Ritapåtavlan,modelltallrikelleranvändbilden. (BILDTallriksmodellen) 24

25 Förklaraviktenavattätarättochvadmanskatänkapånärdetgällermat. Sistafrågan,dethändernågotnärtjejernakommerinipubertetensomintehändermed killar,vadkandetvara?tystiklassen,detkanocksåberopåklassensnivå,omdetärt1, t2ellert3.oftahart3:ornanågonsomsäger,jo,defårblod.dettaeftersomdeintevet vaddetkallas.menstruationpåsvenska.dåförklararmanmenstruation.hurdetgårtill, vadsomhänderikroppen,hurtjejernamårnärdeharmens.ettbratipsäratt (kulturförståelse)tänkpådinmamma,ellerdinsysterkommerhemfrånjobbet,har jobbatitiotimmar,dekanhaontimagen,ontiryggen,irriteradochförloratendelblod vilketkanorsakatrötthetetc. Förklara,kopparmedblod,olikapersontillperson,vissaförlorarsåhärmycketblod blödningsprocess (BILDMenstruation) Efterattmanavdramatiseratbegreppetmenshänderdetattvissatjejerprataromsina mensbesvär.ochattkillarnavisarförståelseförattmannensochkvinnanskropp fungerarolika,ochbörjarreflektera: Detärdärförminsysterblirsåargiblandislutetavmånaden. Sedanfrågarman,vadanvändertjejernanärdeharmens?SvaretäroftaAlways,#föratt förklaravadalwaysstårförvisarmanbindorochtamponger,delarutbroschyrerom menstruation.detfinnsensomheter Denlillaröda.Berättaförelevernaattomman harmensochärpåskolankanmanalltidfrågakuratornellerskolsköterskanellernågon vuxen.enfrågadykeroftaupp,ärdetokejattvaratjejochattanvändatampong?syftet medfråganärattderäddaattbliavmedoskulden.dåkommerviinpåennyfråga, mödomshinnan,somärenkonkretfrågahosmånga.dåförklararmanattnärblodet 25

26 26 kommerutfrånslidöppningeninnebärdetattdetintekanfinnasenmödomshinnasom stopparblodet.frågorsomdykerupp: Vadskajaggöranärjagharmensochmycketont? Svar:Mankangöraolikaövningar,somattstretchabenenochmagen,vidstorabesvär kanmantaiprensomärreceptfri.stämningenblirväldigtgemensamochkillarnavisar någontypavödmjukhet,ochvisarrespektochomtankeförtjejerna.viktigtattupprepa, tänkpådinasystrarochdinmamma.elevernaberättarattivåraländerpratarvialdrig menstruation.detärskämmigtattsägaattmanharmens. Jagtroddeattdetärbarasvenskakvinnorsomfårmens,ochintekvinnorfrånmitt hemland,mennuvetjagattminmammaochminasystrarkanhasammabesvär eftersomduocksåkommerfrånmittlandochduärlärare,ochdusägerattdinasystrar ochdinmammaocksåfårmens. Ungman19årochförlovad. Mödomshinnan Mödomshinnanärettknepigtbegreppochsynenpåmödomshinnaärväldigtkonkret. Detärintelättattändrasynenpåmödomshinnabaragenomattprataomslidkransen.I Sverigeerkännsintemödomshinnanmendetfinnsslidkrans,läsmeri handledarmanualen. Ettenkeltsättattförklarabegreppetfördemärattkoppladettillmenstruation.Attdet ärfrånsammaslidöppningsomblodetkommerutvarjemånad,hurkandetdåvara möjligtattdetfinnsenhinnaomdetkommerbloddärifrånvarjemånad? Begreppetslidkranskanoftainteensvanligasvensktalandeförstå.Dåblirdetextra svårtochkompliceratommanfördjuparsigjustidetbegreppet.detärbättreattman kopplardiskussionentillattallaharrättattbestämmaöversinkropp.ochförklara,hur skavivetaattkillarnaäroskulder?omtjejernamåstebevarasinoskuldochvararena, hurskamanvetaomkillarnahargjortsammasak? Avslutalektionenmedberöm,ochsägattnästalektionkommerviattprataomettnytt tema.tackföridag

27 27 Lektionnr5TS ÅLDERSGRÄNS Fråga,vadäråldersgränsenförsexiSverige?Omdeinteförstårfråganförklararman, hurgammalbörmanvaraföratthasex?endelsäger18,endelsäger9g10.detberorpå ursprungsland.förklara,gåinpåbarnkonventionen,artikel34(barnetskaskyddasmot sexuelltutnyttjandeochsexuelltövergrepp). ISverigeärmanintemyndigförränmanfyllt18år.MenåldersgränsenförsexiSverige enligtsvensklagär15år.detinnebärattdukanhasexnärduharfyllt15år.eleverna frågar,vadhänderomjagharsexmednågonsomärunder15år?förklaraattdetärett sexualbrottsomärstraffbartisverige.deträknassomvåldtäktochkangefängelse.de frågar,vadinnebärvåldtäkt?detinnebäratthasexmotsinvilja,åldernspelaringen roll,ettnejäralltidettnej. Blandelevernasomgåridennagruppkanfinnaseleversomär20år.Deharendel erfarenheteromsexochrelationer.deställermycketfrågordärförärdetviktigtatt mötademdärdeärochvaralyhörd. Sexualbrottslagenfinnssombilagaihandledarmanualen. Detärväsentligtattgåigenomsexualbrottslagenochåldersgränsenförsex. Sedangårmantillnästafråga,hurgammalbörmanvaranärmangiftersig?Måsteman giftasig?varförochvarförinte?svarenskiljersigåtberoendepåvarmankommerifrån, litenbyellerstorstadenetc. Nästanallavillgiftasigochhabarnochfamilj.Endeltjejersomkommerfrånenviss kulturvillhamångabarn. Närmanfrågar,menstudierdåochjobb?väckermanenviktigfråga.Attvaraen självständigkvinnautanutbildningochutanjobb.vadhänderommannenlämnardig? Dåkommervitillendiskussionspunkt,viktenavutbildning,ochsedanjobb. ISverigearbetarbådemänochkvinnor,mandelarkostnadernahemma,påsammasätt sommandelarpåhemarbetet.enfamiljmedeninkomstharsvårtattklarasig/eller levabra.därförmåstebådemänochkvinnorarbeta. Hurgammalbörmanvaranärmangiftersig?Dethänderattendeleleversäger9år. Närmanfrågaromdetgällerbådepojkarochflickor,svarardenej,detgällerbara flickor.dåärdetextraviktigtattgåtillbakatillbarnkonventionenochförklaraatthäri Sverigeärdetdensvenskalagensomgäller.Närmanär9årärmanfortfarandeett barn.atthasexmedmindreårigflickasåärmanenpedofil.förklaravadpedofil betyder.finnspedofilerieraländer? Endelsäger,manbörvara15g20årnärmangiftersig.Närmanfrågar,varförmåste mangiftasig?blirsvaretofta,manmåstehabarn.

28 Fårmangiftasigmedvemmanvill?Deförstårintefrågan,förklara,omjagärentjejoch kommerfrånlibanonochärkristen,fårjagdågiftamigmedenkillefrånafghanistan somärmuslim?ellertvärtom.svaretblirnej.eftersomdetärtvåolikareligionerochen deleleversäger,föräldrarnakommerinteattaccepteradet.fråga,hurmångareligioner finnsdetivärlden? Religionskunskapenärlågimålgruppenangåendeandrasreligion,ommanboriett muslimsktlandläsermanomislam,sammaivissakristnaländer,idennyaskolmiljön 50gtalnationaliteterochmångaolikareligionersomläsersvenskasomandraspråk.I målgruppenfinnseleversomkommerfrånreligionersomdetintegårattkonverteratill, ochdärdetäromöjligtattgiftasigmednågonfrånenannanreligion. (BILDKyrkorochreligioner) Förklara: Islam Koranen mangiftersigimoskén Kristendomen Bibeln mangiftersigikyrkan JudendomengToran mangiftersigisynagogan HinduismgVedaskrifterna Mandai Ginzaraba Buddism Olikaskrifter,blandandraTipitakaocholikasutrorsomtantriskatexter, tantrisksex. Efterattmanförklaratolikareligionergårmanfrånreligiösaperspektivettilldet humanistiskaperspektivetochförklararattisverigekanmangiftasigbådekyrkligtoch borgerligt,vilketbetyderattmangiftersigutanförkyrkan,manbehöverintevara troendeförattgiftasig. 28

29 29 Jagbestämmersjälvmedvemjagvillgiftamig.Vadhänderomföräldrarnaväljerenman åtdig.?tystiklassen.oftakommerkommentaren,föräldrarnavetbäst.ochibland kommerkommentaren,nej,jagskaväljasjälv.fråga,omdublirtvingad,vetduvaddet finnsförhjälpfördig?nej,detvetdeinte.förklara,dukanvändadigtillenvuxeni skolan,enlärare,enfritidsledare,skolkurator.ochvikommerinteattringahemoch berättafördinaföräldrareftersomvihartystnadsplikt.förklaravadtystnadsplikt innebär.viaskolkuratorkandufådenhjälpsomfinns. Skrivpåtavlan: Allaharrättattbestämmaöversittliv.Bådepojkarochflickor,ochmanskagiftasig meddenmanälskar.(nukandetdykauppåsikter,fundamentalistiskameniblandkan detstärkaelevernassjälvkänsla).

30 Lektionnr6TS GRAVIDITETDEL1 Skrivpåtavlan,Graviditet Repeteramenstruation,huroftakvinnorfårmenstruation,hurdemårnärdefårmens, vaddeanvändernärdeharmens. Ställenfråga: Omentjejintefåttmensislutetavmånadenellerdetdatumhonbrukarfåmens,vad innebärdet?tystiklassen.dethänderattnågonsäger,kanskehonärsjuk.dåutvecklar man,jasjukkanvara,men,detkanvaratexstresssomorsakarattmensenintekommer itid.menompersoneninteärsjuk,vadbetyderdetdå?efterendelfunderingar kommeroftaentjejpåattdetkanbetydagraviditet. (BILDGraviditet) Visabildenovansåattdeförstårordetgravid. Dågårviinpå,hurettbarnblirtill.Förattmanskafåettbarnbehövermanhasex.Men mankanocksåbligravidutansexmedinsemination,mendetkanvigåinpåsedan. Vilkensortssexskamanhaommanvillhabarn?(Manharintebarasexförattskaffa barn,menhärtalarviomgraviditet.) Skrivpåtavlan,storabokstäver: OLIKASORTERSSAMLAG VAGINA+PENIS=VAGINALSEX,förklaraattmanochkvinnaharsexochpenisen kommerinivaginan. MUN+PENIS=ORALSEX,förklara..elevernareagerarpådet,endeltyckerattdetär tabuochattdetäräckligt,menkillarnatyckerattdetärjätteskönt.förklaraettannat ordföroralsexär:sugaav.förklara Omdetömsesidigtärdetokej,menomenav parternaintevillbetyderettnejalltidettnej. 30

31 31 ANUS+PENIS=ANALSEX,förklara,sammasak,reaktionertabu,förklara,omdetär ömsesidigtärdetokannarsbetyderettnej,nej. VAGINA+MUN=Oralsex,manslickarklitoris.Ettannatordärslicka. ANAL+TUNGA=Rimming,närmanslickariochruntändtarmsöppningenärocksåen typavanalsex. ONANI=RUNKA,attmanharsköntmedsigsjälv,harfantasierochsedanstimulerarsitt könochkommertillorgasm/utlösning,ochdetkanbådetjejerochkillargöra.några frågorsomdykerupp,tex: Huroftakanmanrunka? Ärdetfarligtattrunka? Svar,manskaonaneranärmankännerfördetochdetärintefarligt. SMEKSEX,mankanvaranaken,ellerhakläderpåsigochsmekervarandraochhånglar. Elevernauppleverdetsomromantisktochfint. Sedankanmangåigenomolikauttryck,Ivardagsspråketsägermaninteanal,oraleller vaginalutananvänderandraord.(eftersomdestuderarsvenskasomandraspråkärdet braomdelärsigandraordochuttryck.iblandkandetexsäga,jagsovamedmin kompisikvällochdetbetyderatthanskahasexmedsinkompispåsvenskafastdetär dethan/honmenar. g liggamedvarandra g sovamedvarandra g knulla g hasex g fuck g älskamedvarandra Nugårvitillbakatillgraviditet.Förattunderlättagraviditetkopplarvidettillkärlek, relationerochpartnerskap. LäsSaraochAhmadsberättelsemedklassenochdiskutera. SARAOCHAHMADSBERÄTTELSE Ahmad&är&18&år.&Han&går&på&fordonsprogrammet.&Ahmad&har&en&vän&som&heter&David.&&David& arbetar&som&målare.&david&vill&ordna&en&fest.&david&bjuder&några&vänner.&bland&vännerna&är& Ahmad&och&Sara.&Sara&är&17&år&gammal.&Hon&går&på&omvårdnadsprogrammet&på&gymnasiet.&&Sara& och&david&är&vänner.&david&och&saras&bror&farid&spelade&fotboll&tillsammans.&festen&är&hemma& hos&david.&sara&är&redan&där.&ahmad&kommer&till&festen.&han&träffar&sara.&ahmad&börjar&prata.& & Hej,&jag&heter&Sara. &säger&sara.& Hur&känner&du&David? &frågar&sara.&

32 Vi&har&gått&på&samma&grundskola,&och&du? &frågar&ahmad.& Jag&känner&David&via&min&bror.&De&spelade&i&samma&fotbollslag. &svarar&sara.& Festen&börjar.&Alla&är&glada.&Ahmad&och&Sara&fortsätter&att&prata&om&olika&saker.&De&pratar&om& intressen&och&de&pratar&om&musik.& Klockan&22:00&vill&Sara&åka&hem.&Hon&säger&hejdå&till&gästerna&och&till&Ahmad.&Innan&Sara&går& frågar&ahmad&om&hon&vill&ha&sällskap&till&tågstationen.&sara&tackar&ja.&på&väg&till&tunnelbanan& byter&sara&och&ahmad&telefonnummer.& Dagen&efter&skriver&Ahmad&ett&sms&till&Sara.& & Hej&Sara&Tack&för&igår&det&var&trevligt&att&träffa&dig& Hur&mår&du?& Hälsningar/Ahmad&& & Sara&svarar&på&Ahmads&meddelande.&Hon&skriver:& Tack&själv,&detsamma&Jag&mår&bra&hur&mår&du&själv?& Hälsningar/Sara& & &Ahmad&och&Sara&fortsätter&att&skicka&SMS&till&varandra.& Ahmad&frågar&Sara&om&hon&har&lust&att&ses&någon&dag?&Över&en&fika?&Efter&skolan?& Sara&tackar&ja.&De&bestämmer&att&träffas.& När&de&träffas&går&tiden&fort.&De&har&mysigt&tillsammans.&De&pratar&om&olika&saker.&De&skrattar& tillsammans.&sen&går&de&till&busshållplatsen.&de&säger&hejdå&till&varandra&och&ger&varandra&en& kram.& &Ahmad&skriver&ett&sms&till&Sara.&Han&tackar&henne&för&fikat&i&onsdags.& Sara&svarar&och&tackar&också&Ahmad&för&fikat.& De&bestämmer&att&de&ska&gå&på&bio.&De&tittar&på&en&kärleksfilm.&De&äter&popcorn.&Båda&är&glada.& De&håller&varandra&i&handen.&Efter&filmen&går&de&på&en&kvällspromenad.&Ahmad&säger&till&Sara:& & Jag&tycker&mycket&om&dig & 32

33 &Sara&rodnar.&&Sara&säger:& & Jag&tycker&mycket&om&dig&också& Sara&och&Ahmad&fortsätter&att&träffa&varandra.& De&träffar&varandras&vänner.&& De&gör&olika&saker&tillsammans.& Sara&och&Ahmad&har&känslor&för&varandra.&& Sara&är&kär&i&Ahmad.&& Ahmad&är&kär&i&Sara.&& 33

34 34 Lektionnr7TS GRAVIDITETDEL2 Hurettbarnblirtill.Repetera,viharpratatomSaraochAhmad,omalltfungerarbra mellandem.deharklaratavsinastudierochfåttjobb.ochomdefortfarandekänneren ömsesidigkärlekkanskedeflyttarihop,blirsambo,ellergiftersig.dekanske bestämmersigförattskaffabarn. Visahemsidan,sjukvårdsguiden, filmer befruktning visaklippet Klippetgerentydligbild,ochdeförstårteorinsommanpratatom.klipperärväldigt viktigtsärskiltfört1ocht2.påpekaattdetärmannensspermasomavgörbarnetskön. Ivissakulturergiftermännenomsigfleragångereftersomdevillahaenson.Menvid varjegiftermålblirdetbaradöttrareftersomdeäromedvetnaomattdetärmannens spermiersomavgör.enligtsvensklagärdetintetillåtetatthaflerafruar. Mammanärgravid.Detärdagsförförlossning.ISverigebrukarpappanföljamedpå förlossningensomstöd,medanimångaandrakulturer,omkvinnanföderbarnhemma såfårmännenintevarahemma. Hurskerförlossningen.?Medhjälpavenbarnmorska.Förklara,vadbarnmorska betyder.förattblibarnmorskaisverigemåstemanstuderapåhögskolan. Visafilm, filmergförlossning visaklippet. Närmammanfårbarnetharbarneträttattbäramammansefternamn,ochmammanhar rättattvaramammaledigungefärettår.pappanharocksårättattvaraledig,ochmåste varapappaledigiminsttvåmånader. Underbarnensuppväxtochuppfostranärbådaföräldrarnadelaktiga,texkanpapporna ocksåbytablöjor. Omföräldrarnaintekommeröverensmedvarandrasåkanmansökahjälp,tex familjeterapi,ochvadbetyderfamiljeterapi?enpersonsomanalyserarproblemenför familjenochförsökerlösadem.isverigeärdetspecialistersomförsökerlösasådana problemochinteklanenellerdenövrigafamiljenetc.omfamiljeterapinintehjälper bestämmersigföräldrarnaförattskiljasig.skilsmässanskergenomattfyllaien blankettsomskickastilltingsrätten. Ommanharbarnärdetenbetänketidpå6månader,förbarnensbästa.Detärintesåatt ommammavillskiljasigochintepappaatthankanbestämmaöverhenne,tvingahenna attstannakvariäktenskapet.närparetharskiltsigfårdegemensamvårdnad.detär intesåattpappankantabarnen.menomdetfinnsstarkaskäl,omnågonavföräldrarna ärolämpligsomförälder(vålddroger)kanenförälderfåensamvårdnad,mendetär ovanligt. Fråga:Ärdetokejattmanskiljersig?Varförochvarförinte?Hurärdetieraländer?Kan enkvinnaskiljasigochbosjälv?(syftetärattdereflekteraröversinaländer)

35 35 Lektionnr8TS ABORT Abortärettämnesomdetärganskasvårtattjobbamed.Detfinnsalltidreligiösaoch humanistiskaåsikteriklassensomäremotabort.mensyftetmedlektionenärattge elevernakunskapomsinarättigheterochförståsynenpåabortisverige,ochvadlagen säger. Skriv ABORT stortpåtavlan. Prata:Saraärgravid,hennesgraviditetärinteplanerad.Honharproblemmedsinkille ochdekommerframtillattdevillskiljas.härharsararättattgöraabort.honärung ochvillkanskeinteblimammanu,ellerkanskeharandraplaner,texattstuderaeller attgörakarriär. Reaktionenbliroftastarkfråneleverna.(EndeltrorattdetärSarasmansom bestämmer.) DågårmaninpåattiSverigeärrättentillabortlagstadgadsedan1975.Lagenger kvinnanmöjlighettillfriabortframtill18:eveckan.kvinnorharrättattgöraabortom deärsvenskamedborgare,ellerasylsökande,elleromdebarabottilandeti3månader. Detärkvinnansval,menefter18veckormåsteSocialstyrelsenfattabeslut,såattdet inteärfaraförmammanshälsa. Fråga,hurmångaaborterskerivärlden?Svaretär50miljonerochdeflestaskeriländer däraborterärförbjudet,isverigeärdet30g35000perår. Fråga,kanmangöraabortieraländer?Endelsäger,jagvetinte,endelsäger,nej,detär förbjudet. Fråga,vadtyckerni?Ärdetbraellerdåligtattgöraabort? SkrivJAochNEJpåtavlan. Omröstning. Oftastsägerungefär4jaochrestennej. Etisktdilemma Fråga,omenfamiljharfyrabarnochbådepappaochmammaärarbetslösa,ellerattde harproblemmedekonominellerandraproblem,alkoholproblem,ochattfamiljeninte fungerarsomdenborde.skamammangöraabortochkoncentrerasigpåatttahandom de4barnhonhar,ellerskahonfödabarnnummerfem.svaret,endeländrarsigoch säger,nej,honskagöraabort.endelstårfastvidsinåsikt. Fråga,omettelvaårigtbarnblirvåldtagetochsedanblirmedbarn,elleromenvuxen kvinnablirvåldtagenochblirmedbarn,skahongöraabort?svaret,ytterligarenågra ändrarmenfortfarandeärdetmångakvarsomsägernej.

36 36 Mensyftetmeddiskussionenärattgebaskunskapomabort,rättentillabort,huren abortskerochattdetärkvinnansombestämmeröversinegenkropp. Sedangårmaninpåvardguiden.se sjukvårdochvård filmer abortg(härkanman ocksåläsamycketomabort,informationomabortrekommenderaelevernaattläsa, samtidigtvisafilmomabort. Diskussionenfortsätteriklassenochkanledatillandraämnen,gatubarn,prostitution, ekonomi,endeleleverharmererfarenhetavdiskussionen,dekännerigendet devet t.ex.attoftaattdesomärprostitueradekanbligravida.närabortinteärtillåtetsker aborternahosoutbildade barnmorskor. GåigenomordetPROSTITUTION.Vadbetyderordet?Elevernasäger,hora. Vadbetyderhora?Enkvinnasomsäljersex. Ärdetbarakvinnorsomkansäljasex?Oftaärsvaret,ja,detärbarakvinnor. Fråga,menomenkilleharsexmedkvinnaochfårbetalt,elleromenkilleharsexmed enmanochfårbetaltärintedetocksåattvarahora?elevernaharintetänktsålångt,det finnsstarkanormeridiskussionenmenstämpelnliggerpåkvinnorochintepåkillar. Fråga,finnsprostitutionieraländer?Vissasäger,absolutinte.Medanandraeleverfrån andraländervetattproblemetfinns. Fråga,varförsäljermansex?Detkanvaraekonomiskaskäl,texnärpappandörikrig ochdetintefinnsnågotbrasocialtekonomisktsystem.dåharkvinnaningetannatval. Ungatjejersomkanskeblirutnyttjade.Påsammasättsomungakillarkanbliutnyttjade. MenhurärdetiSverige?KanmanköpaochsäljasexiSverige?Elevernavetinte. Förklara,iSverigeärdetolagligt/straffbartattköpasexmeninteattsälja. Attsäljaärinteolagligtmensamtidigthjälperstatenindividersomsäljersexattsluta meddet.förklaraattisverigeharviettbrasocialsystem,manbehöverintegåpågatan ochsäljasex,ochingenkantvingadigattsäljasexeftersomvarochenharrättatt bestämmaöversinkropp. Detfinnsmanligaprostituerade.Detärviktigtattförklaravadhorainnebär,ochvarför manblirprostituerarsig.reflektionkringbegreppethoraiolikaländer,vaddetfinns förstraff,ochsamhälletharförsynpåpersonersomprostituerarsig.detärkvinnornas fel detärindividensfel sägerde.åsikternaärkonkretamenviadiskussionkommer elevernaframtillenlitemerabstraktsyn,ochkansepåbegreppenhoraoch prostitutionurettnyttperspektiv.

37 Lektionnr9TS SEXUELLLÄGGNING Syfte:AttprataomhomosexualitetmendetfungerarinteattdirektgåinpåHBTQ frågor. Skrivstortpåtavlan:Vadbetydersexuellläggning? Förklara,sexuellläggninghandlaromvadmansjälvharförkönochvadpersonenman blirkäriellerblirkåtpåharförkön.mankansägaattmanärheterosexuell,asexuell, homosexuellellerbisexuell.ellersåsägermanattmaninteharnågonsexuellläggning. T.ex.Heterosexualitetärnärtjejerblirkäraiellerkåtapåkillar,ellernärkillarblirkärai ellerkåtapåtjejer.heterosexualitetärensexuellläggning.(denbildenärnormalför eleverna,allaförstårochingendiskussion).dethärärdenkonkretabildensomeleverna harpårelationer.dekopplartillkärlekochbarnafödande. Innanvigårinpåhomosexualitetärdebraattställaenfråga,ärallamänniskor heterosexuella?tystiklassen,ochsedanblirsvaret:ja.ytterligareenfråga,ommaninte ärheterosexuell,vadärmandå?ingetsvar.ellersåsägerde,vadmenardu?förklara, omjagärenmanmenintevillvaramedkvinnor,vadbetyderdet?(detkanhändaatten elevsäger,aboumannendetärkeff)(elevenvetalltsåattdetfinnshomosexualitetoch tyckerattdetärfel)dethänderocksåattdevetattommaninteärheterodåärmanbig ellerhomosexuell. Förklarahanochhonochhen.Henärkönsneutraltochersätterhanochhonfördem somintekännersighemmaihanellerhon.(begreppethenärsvårtattförklarafören nyanländelev.detkanskapaförvirring.detkanskeärrimligareatttauppdetsenare.) Därförärdetviktigtattgåigenomvarjebegreppochförklaranoggrantochpålätt svenska.mankanbörjamedattfråga 37

38 (BILDSymboler) Skrivpåtavlan: HBTQ Fråga,kannisägaalfabetet? A,b,c,d,e,f. Nuskaviplockanågrabokstäverhärifrån,vitarH Skrivpåtavlan: Homosexualitet Homosexualitetärnärtjejerblirkäraiellerkåtapåandratjejer,ellernärkillarblirkära iellerkåtapåkillar.homosexualitetärensexuellläggning.(bildenärkomplicerad,de tänkerbarapåsexetochintepåkärlek,ochdetyckeroftastinteetärnormalt.) Fråga,finnshomosexuellaieraländer? 38

39 Svaretärnej.Endeleleversäger,jodetfinnsmendetärinteokej. Blandelevernakandetfinnasstarkakonkretaåsikteromhomosexualitet.Ochdetkan kopplastillhederochdekollektivanormernasomstyrochbestämmeröverindividerna. Elevernassynpåhomosexualitetkommerurdenkollektivasynenpåhomosexualitet fråndeländerdekommerifrån.demarginaliserarheltdenindividuellafrihetenoch rättentillsjälvbestämmande.härärdetviktigtsompedagogattgåtillbakatillatti Sverigeharvarochenrättattbestämmaöversinkroppochsinsexualitet.Denrättenär lagstiftad,ochisverigefinnsävendiskrimineringslagensomfrämjarindividernas rättigheter.gåinpådesjupunkternaidiskrimineringslagen,diskrimeringsgrunder: 1. Kön 2. Etnisktillhörighet 3. Religionellerannantrosuppfattning 4. Funktionshinder 5. Sexuellläggning 6. Könsöverskridandeidentitetelleruttryck 7. Ålder Gåinpåreligionochtrosuppfattningochförklaraattmanfårtropåvadmanvill,eller attmanfårvaraateist.förklara,attenateistiskmänniskaharenhumanistisk värdegrundochvillvaradelaktigifrågorsomberörmänniskorochmänniskors utveckling,mendevillintegöradetförgudensskullutanförmänniskorsskull.menom manharentro,texommanmuslimellerkristenellerjudedåmåstemanenligtden svenskalagenrespekteravarandrasreligioner. Fortsättattdiskuterapunktförpunkt,religionochtrosuppfattning,funktionshinderosv. Närnikommertillsexuellläggning,förklaraattdetärenrättighetenligtdensvenska lagenattsommanlevamedenannanman,ellerattsomkvinnalevamedenannan kvinna.dethandlaromkärlekmellantvåsamkönademänniskor.enmansomälskaren annanmankallasförbög,ochenbögkanvaralärare,läkare,fotbollsspelare,polis, pizzabagare,taxichaufför.enkvinnasomälskarenannankvinnakallasförlesbisk. Sammasak,enlesbiskkvinnakanvaralärare,fotomodell,polis,läkare.Elevernabörjar funderakringhurkanenlärareellerläkarevarahomosexuell.detharmedden förbestämdabildenomhomosexualitetattgöra frånhemländerna menmed diskussionochkunskapkanmanändrapådensynen. NutarvibokstavenB. Bisexualitet Bisexualitetärnärtjejerblirkäraiellerkåtapåbådekillarochtjejer,ellernärkillarblir käraiellerkåtapåbådakön.bisexualitetärensexuellläggning.(elevernatroratten mankanvaragiftmedenmanochenkvinna.förklara,bisexuellhandlaromattmankan 39

40 bliattraheradavbådakönmenattnärmanbestämmersigförattgiftasigsågifterman sigmeddetenakönet.) NutarvibokstavenT. Transsexuell Ommanärtranssexuellsåkännermanoftaattmanärföddifelkroppochattmanhar ettannatkönändetsomståripassetellerandramyndighetsdokument.entranssexuell personvilloftaständrapåsinkroppochlevasittlivsomdetkönmankännerattman verkligenär.attvaratranssexuellärettavflerasättsommankanvaratranspersonpå. Transvestit Transvestitärenpersonsomoftastärnöjdmedsinkroppochkönetsomståripasset, mensomvillkläsigitjejkläderommanärkilleellerkillkläderommanärtjej.attvara transvestitärettavflerasättsommankanvaratranspersonpå. Transsexualism Transsexualismärenmedicinskdiagnossommankanfåförattsomtranssexuellkunna ändrapåsinkropptilldetkönsomkännsrätt.dethetertranssexualismochinte transsexualitet,förattintemisstasförattvaraensexuellläggningsomheterosexualitet, bisexualitetellerhomosexualitet.(elevernaärganskabekantameddet,debegriperom enpersonfödsifelkroppochvillgöraenkönskorrigeringellerbytakön.)transperson Transpersonerhargemensamtattmanbrytermotförväntningarochreglerkringköni samhället.ordettransbetyder"gåöver"eller"överskrida".närmanärtranspersonkan detkännassomomnågotavföljandeintestämmeröverensmedvarandra:(1)kroppen, (2)könetsomståripassetellerandramyndighetsdokument,(3)könetmansjälvkänner sigsom,eller(4)kläderochannatsomharmedutseendeattgöra. OBS#Förklara#med#enkla#ord#och#lätt#svenska.#NärmangåttigenomtematHBTQdåkan manfortsättamedattprataomolikatyperavfamiljer.attmankanvarahomosexuell ochgift,samboetc. (BILDFamilj) 40

41 Fråga, vad ser ni? Utveckla frågan, att det här är n typ av familj men det finns olika typer av familjer i Sverige. Gå till nästa (BILD Samkönad familj) Bildenföreställersamkönadepartnerskap.Parenkanvaragiftaborgerligtellerkyrkligt (kristet)ellerdekanvararegistreradesomsamboshosskatteverket. Fråga,kansamkönadegiftasigimoskénellersynagogan? Varförinte? TyckerniattdetärokejattsamkönadeskafågiftasigiMoskén,Synagoganeller kyrkan?varför,varförinte? Vadtyckerniomsamkönadepartner,närdeskaffarbarnelleradopterarbarn? (BILDSamkönadfamilj) Nu tar vi bokstaven Q. Queer Queer är ett ord som man kan använda för att beskriva sig själv om man till exempel inte vill tillhöra ett visst kön eller en viss sexuell läggning. Det kan också vara ett sätt att visa att man tycker att heterosexualitet inte ska vara ett ideal i samhället, eller att tjejer och killar inte måste vara på olika sätt. OBS Lättlästa texter om HBTQ t.ex. sagan om Samir och Adam. Sahar som finns med i elev boken sex- och samlevnad. Använd de texterna och dissektioner sedan i klassen. 41

42 42 Lektionnr10TS # VÅLDOCHKRÄNKNING Sexuelltvåld Gåtillbakatillåldersgränsförsex.Gåigenomvadlagensäger.Sexskavaraömsesidigt. Texommanharenpartnerochvillhasexmenhon,han,henvillinte,ävenommanär gift,dåmåstemanaccepteraattnejbetydernej.ommanvillliggamedenpersonmed tvångsåklassificerasdetsomvåldtäkteftersomvarochenharrättattbestämmaöver sinkropp.reaktionernabliriblandsåhär:ja,menomdetärminfruochjagvillhasex, elleromdetärminflickvän Svaret,jadetklassificerassomvåldtäkteftersomdudå harsexemotpersonensvilja.ommantvingarnågontillsexdåkanmanblipolisanmäld. Gekonkretaexempel,enkvällärduochdinflickvänhemmaochtittarpåfilm,duvillha sexmenhonvillinte.duuppreparnågragångerattduvillhasex,tillsluttvingardu hennetillsexmothennesvilja.dåärdetvåldtäkt Sexuellaövergrepp ärnamnetpåolikahandlingardärnågonellernågrakränkerenannanpersonpåett sexuelltsätt. Manharrättattbestämmaöversinegenkroppochsinegensexualitet.DetståriFN:s deklarationommänskligarättigheterochibarnkonventionen. Ommanärunder15årharingenäldretonåringellervuxenrättattgöranågotsexuellt medellermoten,ävenommansjälvvillellertarinitiativ.detärbrottsligt.ettbarnhar intehellerrättatttapåettannatbarnmotdessvilja. Exempelpåsexuellaövergrepp: Attnågontarpåenskroppmedhänderna,munnenellerkönetpåettobehagligt sättellersåattmanblirrädd. Förklara,omentjejärlättkläddbetyderdetinteatthonsökersexuellakontakter, ochmanharingenrättatttapåhenneellertittapåhennemednedsättande blickar. Mobbning Fråga,vadbetydermobbning?Oftastvetdeintevadbegreppetmobbningbetyder.Då förklararmanattmobbningär Mobbningärnärnågonsystematiskttrakasserarenannanpersonfysisktellerpsykiskt. Mobbningbetyderattmanuteslutsurkamratkretsen,blirillabehandladochförtrycks. Mobbningäringenengångsföreteelseutanensystematiskkränkningavenperson. Mobbningkanvaraalltifrånattblikalladnedsättandesakertillattbliutsattförvåld. Detharävenblivitvanligareattmobbningskerviaegpostellersms.Mobbningkanockså varaattintebliutsattförnågontingallsutanattiställetbliutfrystheltochhållet. (vårdguiden)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning. Kära barn och ungdomar Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning. Alla människor är lika mycket värda och

Läs mer

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff SEX- och Samlevnad Historiskt Snoppar Eunucker Kastratsångare Snoppstraff Snoppar idag Testikelfestival Irezumi Allmänt om snoppen Hos de flesta är vänster testikel större än den högre och den hänger lite.

Läs mer

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116)

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) Namn: Klass: 1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) 2. Vad kallas det med ett annat ord, då man rör sina egna könsorgan? (se sid 116) 3. Vad menas med att

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut)

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) livmoder klitoris urinrörsmynning slida G-punkt lubrikation analöppning yttre blygdläppar ägg inre blygdläppar stånd Anatomiska

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

Anatomi och fysiologi. Anatomi och fysiologi

Anatomi och fysiologi. Anatomi och fysiologi Anatomi och fysiologi 1 Checklista Hjärnan Fittan Kuken Analen Fokus på njutning och säkrare sex Fakta Hjärnan viktigaste organet när det gäller sex bestämmer om man vill ha sex eller inte. Vissa vill

Läs mer

Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se

Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se De yttre består av penis och pung. Penis; urinrör, ollon, svällkroppar och förhud. Pungen; testiklar, bitestiklar

Läs mer

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN I detta kapitel hittar du konkreta råd för hur du kan planera och genomföra undervisningen. Här finns förslag på innehåll och upplägg, men även generella tips om metoder, åldersanpassning,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b

Läs mer

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov 1 (1) 2013-06-10 Tjänsteskrivelse Dnr KDN 2013/09 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Ingela Netz 08-5230 29 90 Ingela.netz@sodertalje.se Hölö kommundelsnämnd Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2,

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017 Lärvux Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017 Lärvux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla

Läs mer

Flickor och pojkar och puberteten

Flickor och pojkar och puberteten Flickor och pojkar och puberteten Flickor och pojkar och puberteten Puberteten är en övergångsperiod mellan barndomen och vuxenlivet. Kroppen förändras och känslolivet utvecklas. Under puberteten blir

Läs mer

Djurens biologi, 100 p; Djuren i naturbruket, 100 p, Djurhållning, 100 p Inriktning Djur Häst 300 p

Djurens biologi, 100 p; Djuren i naturbruket, 100 p, Djurhållning, 100 p Inriktning Djur Häst 300 p Matematik 5, 100 p Matematik 4, 100 p Fysik 2, 100 p Fysik 1b2, 50 p Kemi 2, 100 p Biologi 2, 100 p (tentas av) Fysik 1b1, 100 p Kemi 1, 100 p Naturvetenskapliga kurser Körning 1, 100 p Djurvård, inom

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren 11 Sex och samlevnad 11.1 1 Vem är du? 2 Ensamhet på gott och ont 3 Diskutera om sex 4 Vad är kärlek? 5 Kär och galen? 6 Vem har du fått sexinformation ifrån? 7 Sexualitet och adoption 11.2 8 Våra könsorgan

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2015-16 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande 14 augusti 2015 BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på vilka ämnen som är

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2016 2017 Välkommen att studera på Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad

Läs mer

Kurskatalog 2016-2017

Kurskatalog 2016-2017 Kurskatalog 2016-2017 Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i Enköping. Lärvux är en del av den kommunala

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack Elevhälsans medicinska insats PUBERTET Killsnack KÖNSORGANENS ANATOMI Penis Penis är det manliga könsorganet som är uppbyggt av rot, skaft, ollon, sträng och förhud. En del killar oroar sig för om deras

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9 Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kansliet 2013-12-11 senast uppdaterad 1 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9 Med hjälp av denna beskrivning får du en översikt över dina möjligheter att välj andra ämne

Läs mer

Områdesbehörighet och meritpoäng

Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015

Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015 LärVux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015 LärVux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla dina kunskaper Vill

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX Kurskatalog, 2014/2015 Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna Särvux Särvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som har fyllt 20

Läs mer

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Kalmar och Växjö den 6 mars 2013 Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Nedan följer information om behörighetskrav

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Information sidan 2 Kurser på grundläggande nivå motsvarande grundsärskola: Biologi sidan 5 Engelska sidan 6

Läs mer

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kurserna startar 17 mars FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare (ABF Vux, Cuben utbildning, Eductus, Vuxenskolan) Engelska

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Testosteron 12/13/2012. Människan: biologi och hälsa SJSD11

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Testosteron 12/13/2012. Människan: biologi och hälsa SJSD11 Reproduktionssystemen Människan: biologi och hälsa SJSD11 Annelie Augustinsson Testosteronproduktion Foster Nyfödd Barndom Pubertet Vuxen Ålderdom FSH LH Testosteron Utveckling av mannens primära (manliga

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016

Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016 Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016 Åsa Kastbom, tf överläkare BUP Elefanten Universitetssjukhuset i Linköping Vad betyder egentligen sexualitet? Ett

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

sex och trans [Här ska ett ordmoln vara]

sex och trans [Här ska ett ordmoln vara] Sex och trans [Här ska ett ordmoln vara] 2 Ord kan ha stor betydelse De ord man använder för att prata om kropp, kön och sex kan påverka hur man känner kring sig själv, kring sexpartner och kring sex.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 0-0- DNR BUN 0.09 SUSANNE MALMER SID / KVALITETSHANDLÄGGARE 08-8 78 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

SEX OCH SAMLEVNAD. ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan. ,/ Mannens yttre och inre könsorgan. ,/ Erektion och lubrikation. ,/ Spermie och ägg

SEX OCH SAMLEVNAD. ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan. ,/ Mannens yttre och inre könsorgan. ,/ Erektion och lubrikation. ,/ Spermie och ägg SEX OCH SAMLEVNAD FOKUS PÅ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan,/ Mannens yttre och inre könsorgan,/ Erektion och lubrikation,/ Spermie och ägg,/ Pubertet och menstruationscykeln,/ Samlag, hångla och onani,/

Läs mer

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid LÄRVUX KURSKATALOG 2012 VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid VEM? Utbildning för dig som är minst 20 år har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller

Läs mer

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Sidan 1 av 5 KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Ett förslag till hur man kan lägga upp killsnack, utarbetat av Olle Katz Några utgångspunkter: Hur många tillfällen skall vi träffas? Hur är gruppen? (mognad, sammanhållning,

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Lärare Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Kontroll av registreringar Procapita har en kontrollfunktion som gör det möjligt att definiera vilka värden som kan registreras i en resultatcell.

Läs mer

Ledamöterna i Kommunstyrelsens skola-välfärdsutskott kallas till sammanträde. 3 Betygsstatistik. Sven-Erik Rhén kl. 08.00

Ledamöterna i Kommunstyrelsens skola-välfärdsutskott kallas till sammanträde. 3 Betygsstatistik. Sven-Erik Rhén kl. 08.00 STORFORS KOMMUN Datum 20150114 Ersättare FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens skolavälfärdsutskott kallas till sammanträde. Tid: Fredagen den 23 januari 2015 kl. 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning Arbetsmaterial inför gällande Nämnden för lärarutbildning senaste versionen finns på Medarbetare, Lärarutbildningens kansli Byggnad Kalmar Byggnad Växjö Lärarutbildningens kansli Storken M Helårsstudenter

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna.

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Tommy Eriksson Undervisningsråd, Skolverket Sex och samlevnad varför?

Läs mer

Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3

Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3 Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3 Hejsan kan man bli med barn fast man inte har ägg lossning och mens jag e 29 år har inte haft min mens på 2 år men vill ha barn? // jag

Läs mer

SVENSKA. För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Grundläggande nivå. Delkurser 1-5. Kurskod: SGRSVE7

SVENSKA. För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Grundläggande nivå. Delkurser 1-5. Kurskod: SGRSVE7 SVENSKA För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Delkurser 1-5 Kurskod: SGRSVE7 Samtala och lyssna Läsa och förstå Skriva ord och texter Träna stavning och ordkunskap Kurs 1-4

Läs mer

Elevens val 60 min 50 min Summa 800 min 970 min 1180 min

Elevens val 60 min 50 min Summa 800 min 970 min 1180 min TIMPLAN År 1 3 Ämne År 1 År 2 År 3 Svenska 330 min 420 min 420 min Matematik 160 min 150 min 190 min Engelska 10 min 10 min 20 min SO 90 min 120 min 150 min NO 80 min 90 min 120 min Idrott 80 min 80 min

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Läsåret 2016/2017 KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN LÄRVUX SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särskild utbildning för vuxna på gymnasienivå är en del av vuxenutbildningen i Halmstad

Läs mer

Språkintroduktion i Umeå

Språkintroduktion i Umeå Språkintroduktion i Umeå Utbildningskedja Språkintroduktion Mo4agande/UNIK (6 veckor SVA, inskrivning, introdukcon Midgårdsskolan Steg 1 (1 3 terminer Midgårdsskolan Dragonskolan Forslundagymnasiet Nivå

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Nya bestämmelser 2016 En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. (3 kap. 12 c

Läs mer

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2. 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.1 skyddar ollonet 3.Hur bör penis tvättas och hur ofta? 3.1 varje dag, med vatten, mild tvål 4.Vad

Läs mer

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11:

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11: Elever som ht11 inte nådde kunskapskraven Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån skolornas inskickade underlag sammanställt andel och antal elever som i år 8 och 9 inte nådde kunskapskraven Då

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Hösten 2015 - Våren 2016

Hösten 2015 - Våren 2016 Hösten 2015 - Våren 2016 Masugnen ~ 1 ~ Vem kan gå på särvux? Särskild utbildning för vuxna (särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 RFSU RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.

Läs mer

SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING

SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Sexbyrån är ett program för särskolan som handlar om kroppen, kärlek, känslor och sex. De flesta av de medverkande i programmets olika inslag har en intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Skogshöjdens skola 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Skogshöjdens skola 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Skogshöjdens skola 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot grundskolan årskurs 7-9 läser tre ämnen, 90 högskolepoäng i ingångsämnet och sedan

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009.

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkäten delades ut och samlades in av studiefaddrarna tors vecka 1 alt tis v 2. 266 studenter (av ca 330) svarade på enkäten. Syftet

Läs mer

Statistik om lärare oktober 2015

Statistik om lärare oktober 2015 2016-04-04 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/138-630 Utbildningsnämnden Statistik om lärare oktober 2015 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Att vara tonåring är härligt. Men det kan också kännas stressigt. Under dessa år händer mycket med din kropp och ditt sätt att tänka.

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Min mens har hoppat över tre månader, jag har inte haft sex så jag är ju inte med barn. Men varför kommer den inte? Om man mår dåligt och inte vill prata

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap för årskurs 5 4 lektioner i ½ klass 1. KLASSIFIKATIONSSYSTEMET Böckerna är ordnade ämnesvis i olika huvudavdelningar, med en stor bokstav, en signatur,

Läs mer

Hösten Våren 2018

Hösten Våren 2018 Hösten 2017 - Våren 2018 ~ 1 ~ Vem kan gå på lärvux? Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

[Praktika: folkbok med råd och rön]

[Praktika: folkbok med råd och rön] Kondompraktika [Praktika: folkbok med råd och rön] RFSU är en medlemsorganisation. Vill du bli medlem? Anmäl dig på www.rfsu.se/medlem. Du kan läsa mer om RFSU:s verksamhet på www.rfsu.se. Tio fakta om

Läs mer

Erik Rova

Erik Rova pedagogiskpsykologi.se/material Ensamkommande ungdomar Sexuell hälsa 14.30-15.00 fikapaus Jonas Jälmbrant, leg. distriktssköterska Erik Rova, leg. psykolog Agenda för eftermiddagen Den sexuella terrängen

Läs mer

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument Utvecklingsavdelningen 1 (15) Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument 2 (15) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET... 5 1.

Läs mer

Hur ger vi våra elever förutsättningar att samtala, reflektera och föra fram sina åsikter?

Hur ger vi våra elever förutsättningar att samtala, reflektera och föra fram sina åsikter? Hur ger vi våra elever förutsättningar att samtala, reflektera och föra fram sina åsikter? Många av de elever jag möter har svårt att berätta vad de vill och tycker. De har svårt att ta ställning och själva

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Några råd om hur man kommunicerar i relationen

Några råd om hur man kommunicerar i relationen Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Malena Pratar Potens! Se Malenas film Malena pratar potens och gör ett potenstest direkt i din smartphone eller gå in på www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel: 08-550 52

Läs mer

I komvux. Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog

I komvux. Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog I komvux Lärvux Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog Innehåll Så söker du till Lärvux > 3 Vi som arbetar på Lärvux > 3 Så arbetar vi > 4 Kurser på Grundläggande nivå Natur och miljö > 5 Individ och

Läs mer

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för läsåret 2015 2016 HITTA TILL OSS Vår expedition finns på Brogårdsskolan Gamla Kyrkogatan 2, Kristinehamn Studie- och yrkesvägledare 0550-874

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Varför ska man läsa?

Varför ska man läsa? Varför ska man läsa? Lgr 11, ämnet svenska: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstå

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik

Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik VÄLKOMMEN ATT STUDERA PÅ SÄRVUX I AVESTA 2014-2015 Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik Särskild utbildning för vuxna är en frivillig vuxenutbildning.

Läs mer

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan).

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan). SID 1(1) INSTRUKTION TILL LÄRARE SOM SKA REGISTRERA ÄMNESPROVSRESULTAT VIA STOCKHOLM SKOLWEBB Logga in i Skolwebben Klicka på ikonen Ämnesprov under Tjänster Välj klass eller grupp genom att klicka på

Läs mer

Biologi Kunskapens användning

Biologi Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Biologi Kunskapens användning utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande. utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk

Läs mer

Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö kommun

Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö kommun Tjänsteskrivelse 2016-12 - 20 Handläggare Jane Jonsson - Syrén Avdelningen styrning och kvalitet Diarienummer 2016UTN/0271 Utbildningsnämnden Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö

Läs mer