!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!"

Transkript

1 Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa

2 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD INTEGRERADMEDSVENSKASOMANDRASPRÅK 4 LEKTION2.SAMLEVNAD 8 LEKTION3.ANATOMI 13 LEKTION4.PUBERTET 21 LEKTION5.ÅLDERSGRÄNS 27 LEKTION6.GRAVIDITET 30 LEKTION7.GRAVIDITETDEL2 34 LEKTION8.ABORT 35 LEKTION9.SEXUELLLÄGGNING 37 LEKTION10.VÅLDOCHKRÄNKNING 42 LEKTION11.PREVENTIVMEDEL 44 LEKTION12.KÖNSSJUKDOMAR 46

3 3 T2ärsexochsamlevnadförelevermedkortskolbakgrund. T2ärettsjälvständigtlektionsmaterialsomkananvändasförsig. BildernailektionsmaterialetochPowerpointssomskaanvändas,finnsattladda nerpå Tilllektionsmaterialetkanmananvändaelevboken sexochsamlevnad på lättlästsvenska.elevbokenärettbrakomplementmenvirekommenderaratt manintedelarutelevbokenibörjanavkursenutantilllektionnr4. Lektionsmaterialetärupplagtförattåstadkommaenmjukstartochförankra ämnetinnanmankommerinpåsexochanatomi.elevbokenmåsteinnehållaalla delarochdärkanmandärförintestyraivilkenordningelevernamöterolika ämnen.ommandelarutelevbokenunderlektion4kanmananvändatillfälletför enrepetitionavlektion1,2och3ochsedankommainpålektion4somär pubertet.

4 4 Lektionnr1T2 T2#grupper#kan#skilja#sig#från#varandra#kunskapsmässigt.#Ibland#kan#en#T2#grupp#vara# väldigt#långsam#och#det#kan#finnas#elever#i#gruppen#som#lider#av#oro#som#påverkar# koncentrationsförmåga#och#skolgång.#därför#är#det#viktigt#att#man#känner#efter,#använder# sin#fingertoppskänsla.#det#är#bra#med#ett#helhetsperspektiv,#för#att#möjliggöra#för#alla#att# vara#med.#repetition#och#att#på#olika#sätt#få#bekräftelse#på#att#de#har#förstått# undervisningen#är#viktigt.# INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNADINTEGRERADMEDSVENSKASOM ANDRASPRÅK. Eftersomelevernaärnyanländaochinteharstuderatsexochsamlevnadihemlandetpå detdjuparesättsomvigörisverige,ocheftersomklassenbeståravolikanationaliteter medolikareligionerochvärderingarärenintroduktionavsexoch samlevnadslektionernaviktig.detunderlättarochminskarrädslanförämnet. Fördelenmedintroduktionenfördigsomlärareärattdufårenövergripandebildav klassen.vidintroduktionenkandusnabbtbedömaderaskunskapsnivåochspråknivå. Detgårinteattkommadirektiniklassenochritaenpenispåtavlan. Förendelavflickornaochpojkarnaärdetförstagångensomdesitterienblandadklass medolikakön. Ställenfrågatilleleverna,hurgammalskaettbarnvaranärdetbörjarförstaklassi skolan? Svaretkanvara,5eller6år.Sompedagogskamandåfådemattskiljamellansina hemländer(skapakommunikation,ingenrädsla,ingetsex,baraprataskolsystem)och Sverige,nimenarattdetäråldernmanbörjarbörjaskolanierahemländer? Dåskrivermanpåtavlan,iSverigeärettbarn7årnärdetbörjarskolaniförstaklass. Vadkallasdetreförstaåren? 1lågstadiet 2 3 4mellanstadiet 5 6 7högstadiet 8 9 Vadkallasallatre?Grundskolan Vilkaämnenstuderasigrundskolan?Ideolikastadierna,låtelevernasvara.Skriv svarenpåtavlan.

5 Matematik Engelska Geografi Historia Språk Kemi Fysik (Iblandglömmerdeidrottochdeestetiskaämnena) Dåskamanmarkerafördem,såärdetieraländermenvadstuderarmanhäriSverige? Igrundskolanärdetobligatorisktattläsaföljande16skolämnen: Bild Engelska Slöjd Svenskaellersvenskasomandraspråk Teknik Hemfochkonsumentkunskap Idrottochhälsa Matematik Musik Naturorienterandeämnen: Biologi Fysik Kemi Samhällsorienterandeämnen: Geografi Religionskunskap Samhällskunskap Historia Dessutomläserdeflestaelevermodernaspråk,vanligtvisantingenspanska,franska ellertyska,menandraspråkförekommer.teckenspråkförhörandeärettannatämne somkanväljasigrundskolan.vissaläserävenmodersmål. Gåigenomdeolikaämnena: Svenska Engelska Matematik SO Samhällsorienterandeämnen,ärhistoria,geografi,religionochsamhällskunskap, ettsvensktsamlingsbegreppfördeämnena. Vanligafrågorfråneleverna: Läsernibarakristendom,fördethärärettkristetland? Nej,viläseromallareligioneriSverige. 5

6 6 Vadläsermanisamhällskunskap? Manstuderarsamhället,demokrati.(PSfortfarandeingetomsex) NO,Naturorienterandeämnensomkemi,fysikochbiologi. Hemkunskap,vadgörmanpåhemkunskapen?manlagarmat,bakar,etc...Dåkommer oftafrågorfrånkillarna,bådekillarochtjejer? Endeltjejersäger,vad,studerarkillarocksåmatlagning? Nukommerennydiskussionomjämställdhet,oftastkopplaskvinnortillhemarbeteoch barnafödande.dåkanmanförmedlahurdetärisverige,mänochkvinnorarbetar,den somkommerhemförstfårlagamat,omdenenaarbetarfårdenandrastäda,såärdet. Jämställdhetiskolanhandlarinteomattflickorochpojkarskablilikadana,jämställdhet handlariställetomattvarjeindivid,flickaellerpojkefårmöjlighetattutvecklaseftersitt egetintresse,ochsinegenpotential,utanatthindrasavkönsstereotypaföreställningar. (Texfinnsdetkillarsomälskarattlagamat.Oftastsägerdeinget) Syslöjdochträslöjd.Ämnetärganskafrämmandeförendelavdem.Andrahadeämneti skolanmendettogsintepåallvar. isverigeärdetettviktigtämneochbådeflickor ochpojkargårpådet,allaämnenärpåallvar. MusikochBild.Elevernatyckeromämnenamendetkanfinnasdesomtyckerattmusik inteärettriktigtämneavolikaskäl.förklaraattmusikärlikaviktigtsomandraämnen, viamusikkanvilärakännahelavärlden,uttryckavårakänslor,omviärledsnaeller glada,kommuniceramedandramänniskor. Idrottochhälsa.Elevernaförstårämnetidrottsomettämnedärmanbaraspelarfotboll ochhälsakommerdetsällankommentarerom.dåärdetviktigtattmanförklararatt idrottärettämneochattmanmåstelärasigomhurkroppenfungerar,vilkenmatsom ärbra,vilkenmotionsomärbra,idrottärintebarafotbollutanolikaaktiviteter. Igrundskolanstuderarallaeleversexochsamlevnadintegreratiandraämnen,ochdet ärobligatoriskt.detharsvenskapolitikerbestämtredanpå1950ftalet.elevernapå språkintroduktionenstuderarsexochsamlevnadintegreratidetsvenskaspråket. Nuharmanförklaratolikaskolämnenförelevernaochvarförvistuderarsexoch samlevnad.fortsättmedattställaenfråga: VetnivadBarnkonventionenärförnågot? Svaretblirdåoftastnej.Förklaravarförbarnkonventionenfinns,vaddetärochvilka ländersomharskrivitpå.sedankanmantauppettparartiklar,texartiklarna2,13och 31. Artikel2,att rättigheternagällerallaoavsettvarmankommerifrån,vilketkönmanhar, vadmantrorpåellerommanharetthandikapp.barnetskallskyddasfrånall diskriminering.allaärlikamycketvärda.

7 7 Utifrånvårerfarenhetförstärkerdiskussionenelevernassjälvkänslaochökarderas självförtroende.motiverardemattsjälvavågataegnabeslut. Artikel13, barnenharrätttillyttrandefrihet,rättenattfrittuttryckatankaroch informationgenomatttillexempeltala,skrivaelleriannanformsombarnetväljer. Förklara,omnityckerattnågotskermoteregenvilja,omtexeraföräldrarvalten partneråtersomniintegillarharnirättattuttryckadenåsikten. Artikel31, barnetharrätttilllek,vila,fritidochattdeltaidetkulturellaoch konstnärligalivet. Förklara,attommantexvillspelafotbollefterskolanellergåpåendanskursellerlära sigmålasåharmanrättattgöradet.förattlänkaungdomarnatillsamhälletsresurser ärdetextraviktigtattförklarafördemhurmansökerolikaaktiviteter,detkanvaravia fritidsledarenellermentorn/klassföreståndarenellerenideellorganisation. Ordenhälsaochbarnkonventionenochbarnsrättigheterintresserardem Fråga,vadbetyderhälsa?Svaretäroftaattmaninteärsjuk,dåsvararman,baraföratt maninteärsjukinnebärdetinteattmanharenbrahälsa.begreppethälsaärstortoch vikommersåsmåningomattläraossmeromhälsan.reflekteraöverdittlandoch barnensrättigheterdär Ivårtspråkintroduktionsprogramstuderarnisvenskasomandraspråkintegreratmed andraämnentexkemiochfysikochmatematik,mennimåsteocksåstuderadetämne somvinämndenyss.ivårskolakallasdetämnetförsexochsamlevnad. Avslutalektionenmedfrågan,vadärsamlevnad?(fortfarandeingetomsex)

8 8 Lektionnr2T2 SAMLEVNAD Detärviktigtattelevernaharskrivbokochpennamedsigochskrivernedalltsom skrivspåtavlan. Talalångsamt Tänkpåatthaögonkontaktmedeleverna. Varlyhördförvaddesäger. Iblanddykerdetuppkommentarer.Dåskamanutveckladekommentarersomkommer frångruppen.syftetärattutvecklamålgruppensverklighet.texkannågonsägaordet boyfriend,dåutvecklarmanordetboyfriend,vaddetärochvadbetyderdetpåsvenska. Säg: Texomjagflyttartillettannatland,somAfghanistan,ochjagvillbosättamigdär, dåärdetviktigtförmigattförståhurmänniskornalevertillsammansdär,vaddetfinns förnormerochregler.detärsammasakförer,eftersomniärnyaisverige,behöverni vetahurmänniskorlevertillsammanshär.därförskaviidagprataomsamlevnad. Sexochsamlevnad,skrivpåtavlanpåengång.Strykunderordetsamlevnadmed annanfärg.fråga,vadbetydersamlevnad? Tystiklassen.Detkanberopåosäkerhetellerspråket.Iblandsägernågonpåengelska, tolivetogether, Förklara,samlevnadbetyderattlevatillsammanspåsvenska. VilkakanlevatillsammansiSverige? Hurlevervitillsammans? Oftaärsvaret,manochkvinnakanlevatillsammans. Hurkandelevatillsammans? Deskavaragifta. Dågårmaninteemotderaspåståenden,bekräftaattenmanochenkvinnakanvara giftaochlevatillsammans,men,isverigekanmangiftasig,meniblandbehöverman integiftasigförattlevatillsammans. Förklaraolikasortersäktenskap,borgerligtellerkyrkligt.Låtdemreflekteraöversitt ursprungsland.kanmangiftasigborgerligtdär?utanattbehövagåtillmoskéneller kyrkan? ISverigekanmanlevatillsammansutanattbehövavaragift.Mankanvarasambo. Vadbetydersambo? Förklaraordetsambo.Ommaninteärsambokanmanvarasärbo.Begreppetsärboär svårtattförstå.förklaraordentligt.detbetyderattmanärettpar.menattmanintebor påsammaställe.killenharenegenlägenhet.tjejenharenegenlägenhet.iblandsover tjejenöverhoskillen.iblandsoverkillenöverhostjejen. Ommaninteärsamboellersärbo,vadärmandå?Flickvän,pojkvän,ärettpar,manär tillsammans,ordetparochpartnervadbetyderdet?detfinnsolikatyperavpartner, sexuellapartners,(fortfarandepratarviintedirektomsex)

9 Säg:Tvåmänniskorkanlevatillsammansutanattvaragifta.Förstårnivadordetgift betyder? SAMBO.Problemenhärärdelsattdetärettabstraktord.Begreppetärfrämmandeför målgruppen.ikulturenelevernakommerifrångårdetoftastinteattvarasambo.man måstevaragift. Förklara,iSverigekanmanlevatillsammansutanattvaragift.Mankanvarasambo. Vadbetydersambo?Detbetyderattbotillsammans.Attvaraettpar. (BILDSambo) Bildenkananvändassomenberättelse,ensagamedgenusperspektiv,Leilajobbarsom polis,ahmadsomfrisör,värderingaromvadsomärtabuochmoraliskt/omoraliskttas upp. BerättahistorienomSAMBO,AhmadochLeilamenhjälpavbilden.Detärviktigtatt artikulera.elevernaserpålärarensmun.sambo,vemärsambo,ahmad,hanärsambo medleila,varför?eftersomdeälskarvarandra. Bildenkonkretiserarundervisningenförattökaelevernasförståelseochsenarekunna övergåtillprataimerabstraktatermer. Senarekanelevernaskrivaentextombilden,berättamedegnaord,dåvetmanhur mycketelevernaharförstått,ellerinteförstått. 9

10 Ommaninteärsamboellersärbo,vadärmandå?Flickvän,pojkvän,manärettpar,man ärtillsammans,ordetparochpartnervadbetyderdet?detfinnsolikatyperavpartner, sexuellapartnersellerkärlekspartners. Skämtochironi,lektionenskavararolig,tex,närelevernafrågar,jagharingen pojkvän/flickvänärintesamboochintegiftvadskajagkallamigsjälvpåsvenska? Dåärdetmambo,manbormedsinmamma,ellersingelommanborsjälv. Dåfrågarkanskekillarna,ommaninteharmammaochbormedsinpappavadskaman kalladetdå,pappbo,ellerkombosombormedenkompis?ledertillskratttillsammans. Ommanborsjälvochärsingeldåkanmansägaärsjälvbo ISverigearbetarkvinnor ochborsjälva självboärstark Ieraursprungsländer,kanenkvinnabosjälv? Ledinsamtaletpåtemakärlek.Tauppolikabegrepp. Ettförhållande,ommanärettpar,kärlek,kärlekvänskaprelation,redautbegreppet kärlek. Vadbetyderkärlekpåeraspråk?Skriverallaordpåtavlan. Hurkännsdetattvarakär?Svar...skönt,pirrigt,sorgligt,förvirring,underbartellerjag vetinte.visaentecknadbildpåettparsomärkäraivarandra. (BILDKärlek) 10

11 11 NUVILLJAGATTALLAELEVERSKASKRIVAORDETKÄRLEKPÅSITTSPRÅK. Dåkommer Kujaelay(somaliska) Hobb(arabiska) Eishq(persiska) Tiamo(spanska) Lublit(ryska) Mohebat(urdu) Miloscht(polska) Quanrap(thailändska) Dennametodskapartrivseliklassrummetochgruppenblirmeravspänd.Detger förutsättningarförelevernaattsamtalakringkärlek,relationerochvänskap. Vadskadugöraomdinaföräldrarvillgiftabortdigmotdinvilja? Deförstårintefrågan.Dåmåstemantydliggörafrågan.Tex,duvillstuderahäriSverige ochduär17år.mendinaföräldrarvillattduskagiftadigmednågonsomdevaltutåt dig.deaccepterarintedinvilja. Vetduvartdukanvändadigförattfåhjälp? Svaretärnej. Gåinpå Klickapå hurfårjaghjälp sedanharmanivänsterfliken:polisen,socialtjänst,rädd attblibortgiftmedmera.förklararmedenklaordvadvarjeinstitutiongör,varextra nogamedpoliseneftersomendeleleverhardåligaerfarenhetermedpolisenfrånsina hemländer. Betonaattvarochenharrättattbestämmaöversittlivochharrättattvaramedden mantyckerom.enligtsvensklagärtvångsäktenskapförbjudetochmanbehöverinte varagiftförattbliförälder. JämförmedhurdetvariSverigeförritiden,dåvardethellerinteokejatthabarn utanföräktenskapet.menmångaförändringarharskettunderdensenaste100åren. Sambolagenkomtex1987.Ennysambolagsominkluderarhomosexuellasamborkom Nuharallaförståttsamlevnad Nugårpedagogentillordetsex,strykunder,kannågonförklaraförmigvadordetsex betyder? Tystiklassen.Förattbrytatystnadengårmantillbakatillbegreppetsamlevnadoch säger,nuharvistuderattillsammanssamlevnadochnivarsåduktiga. Berömochattförstärkaderassjälvkänslaärväsentligt. Sånuvilljagattniskaförklaraförmigvadtänkernipånärniserordetsex? Oftasägernågon,siffrannummer6. Dåskrivermansiffran6påtavlan,bekräftar,absolut,detkanvarasiffran6. Varförharvisex? Oftablirsvaret,barn,vivillförökaoss.

12 12 Okej,detärsant,menharmansexbaraförattgörabarn? Nej,sägerkillarnaibland. Varförharmandetdåommanintevillhabarn? Killarna,förattmanvillhasex.(Demenarattmanärkåt) Nuharordetsexavdramatiseratstillvissdel Jagvillattniskasägameromsex,vadtänkernipånärniserordetsex? Dåkommerolikakommentarer/förslag:AIDS,pengar,prostitution,djur,kärlek, njutning,våld(rape),kondom,kyss,kram,(förklaraattkraminteärsex)naken, (förklara,baraförattmanärnakenärdetintesammasaksomattmanvillhasex,tex lättkläddatjejer,(vissaeleverharsettenmassaporr trekant,69,(förklarahär pratarviomolikaställningardetkanviocksåprataomsenare,väntalite.) Avslutalektionenmedattkopplasextillnjutningochkänslor.Detskavarakärlek, respektochömsesidighet. TIPSAlltsomsägsskaskrivaspåtavlan,sedankanmanförklara. Vadtyckteniomlektionen,vardenbra?

13 13 Lektionnr3T2 # ANATOMI # Startalektionenmedattbeelevernaattläggaframsinskrivbokochgåigenomförra lektionen?entypiskrepetitionfastsomläxförhör,förattförståomdetagittillsig kunskapen,hardereflekteratunderdengångnaveckan,hardetskettnågonutveckling? RepeteraSAMBO.Fråga,kommerniihågvadvipratadeomförralektionen?Vemsom kanvarasambo? Sompedagogsermanskillnaden,manmärkerattdetagittillsigkunskapen,detser annorlundautjämförtmedförragången. Förklaraföreleverna.Närjagkommertillettnyttlandbehöverjagläramigdetnya språket.ochdetärenrättighetattkunnanamnenpåminaegnakroppsdelar.bådeyttre organochinreorgan. Nukandetfungerabraattspelaliteteater.Pedagogenstårmittiklassen, nihar studeratnamnenpåolikakroppsdelar visahänderna vadheterde?desäger,en hand,tvåhänder(deälskarattvaraduktigaochvisaattdekan)visafingrar vadheter dedå?fingrarpekapåhuvudet.vadheterdet? Gåigenomallakroppsdelarframtillkönet dethärdå?vadheterdet?(fnissiklassen) Förklara,detärenrättighetattvetavadallakroppsdelarheter,nikanjudetpåertspråk mennimåstevetadetpåsvenskaockså.(berömdem,niungdomarärviktiga,ska studeravidare,texarbetasomtolksenareochtexhjälpamänniskorpåettsjukhus,då måstenikunnanamnenpåallakroppsdelarna.)stämningenblirmyckettryggareefter ensådanförklaring,deblirmotiveradeochsedankanpedagogenutvecklasamtaletvia attskriva: Mannensanatomi Någonsägerkuk. Kuk Dåritarmanenbildavenpenispåtavlan. Kanninågraflernamn? Oftastärsvaretnej.Förklara,detfinnsolikanamn: Penis Snopp Kuk Mannenskönsorgan Mannensunderliv

14 OBSRepeteramångagånger,ochbedemsägadetpåderasegetspråk.Enligt forskningenhareleversomharkunskaperisittmodersmållättareattlärasigettnytt språk.omelevernagårpåspråkhandledningmedenmodersmålslärareärdetbraatt samarbetameddenläraren,attgöraenterminologiomkroppensanatomi gedettill modersmålsläraren. Kanninågraflernamn? Ollon Gåtillbildenpåtavlan.Pekapåollonetochfråga,vadheterdet? Oftastsägerelevernaattdetkallasförhuvud.Dåsägermanattmanförstårhurni tänker,påertspråkheterdetsåmenpåsvenskaheterdetettollon.sedanförklararman förhud.förkillarsominteharförhudkandetvarasvårtattförstå.dåförklararmanför demattivissakulturerellerreligioneranvändermanomskärelsepåpojkar.förhuden skärsbort.mankanvisabilderpåenpenismedförhudochenutan. (BILDOmskuren) Iblandblirdetstordiskussionkringämnet,varförgörmanomskärelse?Varförgörman intedet?svaretkanvaraattomskärelsegörsavmedicinskaskäl,elleravreligiösaskäl. 14

15 Testiklar Mångakaninteskiljapåpungochtestiklar.Endeleleverkallartestiklarnaföräggoch devetintevaddeharförfunktion.förklaratestiklarnasfunktion. Pung Förklara,pungenärsomenpåsesomhängerunderpenisenochipungenfinns testiklarna. Penisskaft Pekapåbildenpåtavlan,dethärkallasförpenisskaft. Sträng Pekapåsträng. Smegma Smegmaärettfrämmandeordföreleverna.Förklaraattdetärenviktigvätskasomär kroppenssmörjmedel.oftakommerdetfrågor/påståenden,oj,detärdärförpenisen luktarillaibland.dågårmaninlitemerpåhygien. Erektion Dethärordetförstårmångaeftersomordetärnäraengelska. Upphetsning Närmanblirkåthändersakermedkönet.Detkommerblodtillkönetvilketfårdetatt växa.påkillarväxerpenisochblirhård.påtjejersvällerblygdläpparnaochsärarsig.ur peniskommervätska,detkallaförförsats.islidanproducerasenvätskasomgörattdet gliderbra,detkallasförlubrikation. Stånd Deflestaförstårinteordetstånd. 15

16 (BILDslakvsstånd) Bildenhjälperelevernaattförståordet stånd och slak. Kåt Vadinnebärdetattvarakåt,förklara.Ärdetbarakillarsomärkåtaellerkantjejerockså varakåta?ja,detkande.närmanärkåtdåvillmanhasex. Orgasm Oftastförstårdeorgasm,enskönkänslanärmankommerframtillutlösningen. Utlösning Närmankommertillutlösningendåsprutarmanutspermier,satsen. Spermier Detärspermansomgörbarn.(Detärtillräckliginformationsåhärlångt.)Iblandvisar manbildpåspermier. Penisstorlek Förklaraattpenisarserutpåolikasätt,långa,tjocka,snedaosv. Gåinpå Gåinpåkroppen Klickakillarsunderliv 16

17 Dåsermanentecknadbild,förstfårelevernasepåbildentillsammansiklassen. Dubbelklickasedanpåbilden,dåfårmanuppriktigafotonpåtvåpenisar.Förendel eleverkandetvaraförstagångendeserenliknandebild.viddethärlagetharman avdramatiseratkönsorganetsåpassmycketattdetskafungeraattsepåenriktigbild. Underdenhärdelenavlektionenfrågarkillarnaofta,skaviinteprataomkvinnor också?delängtarefterdet. Kvinnansanatomi Ärdetnågonsomvetvadkvinnanskönheter.Oftaärdetnågonsomkansäga,fitta.Då skrivermanordetfittapåtavlan.sedanfrågarmanomdekanflernamn.vaginakan kommauppeftersomdetärnäraengelskan.sedanskrivermanocksåpåtavlan,slida, underlivochkönsorgan. Detärsvårareattprataomkvinnanskönsorganänommannens. Ritaenvaginapåtavlanelleranvändbildennedan. (BILDVagina) Gåigenomdeolikadelarna: Urinrörsöppning Slidöppning, Ändtarmsöppning Storblygdläpp Litenblygdläpp Klitoris 17

18 Nukommerviinpåkönsstympning HURMANTARUPPkönsstympning: Närmangårigenomdenyttredelenavvaginanochvadvarjedelharförfunktion,tex urinrörsöppning,meddenkissarman,detärfaktasomkillarnaoftaintekännertill.de trorattdetärfrånsammahålsommankissar,harsamlagochföderbarn.dåärdet viktigtattmanförklarardelarnasfunktioner,somurinrörsöppning, slidöppning,efterdetkanmanfrågaeleverna,vadharklitorisförfunktion?tysti klassen,ffundersamma.iblandkännerdeinteigendendelen,klitorisdelen,därförska pedagogentauppämnet,förklara,ivissaländer,utförmankönsstympningarpåflickor, förstårnivadkönsstympninginnebär? Deförstårinte.Dågårmantillbakatillbilden.Pekapåklitoris,(spelaliteteater) fingrarnasomensax.manklipperavden,dåförstårdeeleversomkommerfrånen sådankulturdärdetutförs. (BILDKönsstympning) Härkandetblikrock,eftersomdetigruppenkanfinnaseleverförvilkakönsstympning ärheltfrämmande,deundrar,varför? Dåbollarmanfrågantillbakatilleleverna,varförgörmandet? Endelsäger,mangörbaradet,manmåstegöradet,ochendelsäger,detärreligion. Detfinnseleversominteärmuslimerochhargåttigenomkönsstympning,förklaraatt dethärärgamlatraditionerochkoppladettilldensvenskalagstiftningen,attisverige ärdetförbjudetattutförakönsstympningeftersomklitorisanseshaenviktigfunktion, denhjälperkvinnorattkommatillorgasm,klitorisökarlustenvidsamlagochdet hjälpermödrarnavidförlossningattfåmindreont,ochskyddarvaginanmotolika 18

19 infektioner.samtidigtärkönsstympningensmärtsamprocessförettbarnattgåigenom. Endelbegriperfaktasnabbtochkommermedsnabbareflektioner,sägertex,detärfel attutförakönsstympning,ochendelstårfastvidsinaåsikter.förattåstadkomma förändringariderasåsikterskamanförklara,extra,attallaharrättattbestämmaöver sinegenkropp,ochattdetärettbrottsombegåsmotbarnen,attbarnenuppleverdet somsmärtsamupplevelse.däreftergårmaninpåinredelarikvinnanskönsorgan. (BILDLivmoder) Livmoder Livmoderhals Äggledare Äggstockar Mellangård Lubrikation Kåthet Lust Närmanprataromlivmoderhalsenärdetbraatttauppattdetfinnsvaccinationmot livmoderscancerochdetärkostnadsfritt.förklara,omniharyngresystrarhemma,då ärdetbraattnivetattdekantavaccinmotlivmoderhalscancer. 19

20 20 Kåthetochlust.Ärlikaförbådemänochkvinnor,bådakanhalustochblikåta.Förklara begreppetkåtenkelt,attkåtbetyderattmanärsugenpåatthasexellerkanskemanvill onanera. Innanmanavslutarlektionensäg,attniskagåinpånätetOmdetfinnssmartboardi klassengåinpåhemsidanwww.umo.se kroppen killensunderliv klickapåbilden, visabildenimitten,sedangörmansammasakmedtjejensunderliv klickapåbilden. Syftetärattavdramatiserabegreppetkönsorganochsamtidigtlänkaelevernatill internetsåattdesjälvakansökainformation.ävenomdeintekanläsasåmycket svenskasåärambitionenochintressetförämnethögimålgruppenochdekantolkavia bildernaochförsökaläsa. Avslutalektionenmedensnabbrepetitionavnamnpåmannenskönsorgan,namnpå olikadelar,sammasakmedkvinnanskönsorgan.berömdemmycket,attdevarit duktigaochattdekansåmycket

21 21 Lektionnr4T2 Om#du#använder#elevboken#sex#och#samlevnad#är#det#dags#att#dela#ut#den#nu.#Ämnet#sex# och#samlevnad#ska#nu#vara#förankrat#och#delvis#avdramatiserat#i#klassen.#med#hjälp#av# boken#kan#du#repetera#lektion1,2#och#3.# # PUBERTET Elevernasförståelseavpubertetenärganskabegränsad.Deflestahargåttigenomden utanattvetavaddetheterochvarfördetskersåmycketförändringarikroppen.när manfrågarvadpubertetärsåfårmaningetsvar. Ritapåtavlan. Barnetsålder Förklarafrån1f6ärmanbarnochgåriförskolan.(Återkopplingtillbörjanav undervisningen,repetitionosv) 7f15dågårmanigrundskolan. Närmanärmellan10f13årkommerdeflestabarninipuberteten.Detinnebäratt kroppenutvecklasfrånbarntillvuxen.texförändrasrösten,manfårhårunder armarna,könetändras,endelfårfinnariansiktet. Förattlektioneninteskabliheteronormativ,förklaraförelevernaattettbarnkan kommainipubertetenutanattvetavilketköndetillhör.detärnormalt.endel människorkanintesesigsjälvasomkilleellertjej.endelmänniskorattraherasinteav detmotsattakönetutanavsammakön.endelbytersenarekön,andrakanbehöva könskorrigering.merdetaljeratihbtqlektionen.

22 Fråga,harniyngresyskonhemma?Tittapådem,serniförändringar? Fråga,hurkändesdetattkommainipuberteten?Deminnsinte.Menendelminnsoch berättar. (BILDPubertet) KILLAR Frågor: Vilkaärdetförstatecknenpåpubertethoskillar? Oftafårmaningetsvar.Dåkanmanställaenfrågatill. Vadhändermedkillarnanärdekommeruppipuberteten?Närmanärelva,tolvår? Defårhårpåkroppen. Könetmognar. Debörjartänkapåsex. Mankännersigoftakåt.(Förklaraordetkåt/horny justbegreppetkåtärväldigt komplicerativissaspråk) Killarsomkommituppipubertetenbörjaronanera.Förklaraordenonaneraochrunka. Utvecklasynenpåonani.Kopplatillhälsan,attdetinteärfarligt. 22

23 Killaripubertetenfårhårväxtiansiktet,defårskäggochmustasch. Förklaraattunderdenhärperiodenbehövermanbranäringochmotionochattsova braeftersomkroppenväxer.gåinpå Klickapåbilderna.Integreramedsvenskaspråket,morot,banan,kött,fisketc. Iblandkanmankännasigextratröttochbehöversovaextramycketochdetärnormalt. (BILDTallriksmodellen) Förklaraviktenavattätarättochvadmanskatänkapånärdetgällermat. Medanmanärpåtematpubertetkanmangåinpåhälsa,stressfaktorer,trötthetoch sömnochmotion.gåinpå kropp trötthet tillbildspel vadhänderikillens/tjejenskroppvidpuberteten. TJEJER. Börjamedsammafråga. Vilkaärdeförstatecknenpåpubhostjejer?Vanligtvisärtjejernatystaochkillarnatar plats.detäralltidnågonsomskrikerbröstdetärsexkillarnatänkerpå,intedet biologiska.detärviktigtattsompedagogstyradiskussionentillsyftetmedlektionen somärpub.förklaraatttjejerna. 23

24 Defårhårpåkroppen. Könetmognar. Debörjartänkapåsex. Bröstenväxer Debörjaronanera killarnatrorinteatttjejernakanonanera.defrågaroftaomdet sant,förklarahurdetgårtill,stimulerarsinklitoris.sammatemasomförkillarna Förklaraattdenhärperiodenbehövermanbranäringochmotionochsovabra eftersomkroppenväxer. bilderna.integreramedsvenskaspråket,morot,banan,kött,fisketc. Iblandkanmankännasigextratröttochbehöversovaextraochdetärnormalt. Ritapåtavlan,modelltallrik,elleranvändbildennedan. Förklaraviktenavattätarättochvadmanskatänkapånärdetgällermat. Sistafrågan,Dethändernågotnärtjejernakommerinipubertetensomintehändermed killar,vadkandetvara?tystiklassen,detkanocksåberopåklassensnivå,omdetärt1, t2ellert3.oftahart3:ornanågonsomsäger,jo,defårblod.dettaeftersomdeintevet vaddetkallas.menstruationpåsvenska.dåförklararmanmenstruation.hurdetgårtill, vadsomhänderikroppen,hurtjejernamårnärdeharmens.ettbratipsäratt(kultur) tänkpådinmamma,ellerdinsysterkommerhemfrånjobbet,harjobbatitiotimmar,de kanhaontimagen,ontiryggen,irriteradochförloratendelblodvilketkanorsaka trötthetetc. 24

25 Förklara,kopparmedblod,olikapersontillperson,vissaförlorarsåhärmycketblod blödningsprocess (BILDMenstruation) Efterattmanavdramatiseratbegreppetmenshänderdetattvissatjejerprataromsina mensbesvär.ochattkillarnavisarförståelseförattmannensochkvinnanskropp fungerarolika,ochbörjarreflektera: Detärdärförminsysterblirsåargiblandislutetavmånaden. Sedanfrågarman,vadanvändertjejernanärdeharmens?SvaretäroftastAlways,#för attförklaravadalwaysstårförvisarmanbindorochtamponger. Berättaförelevernaattommanharmensochärpåskolankanmanalltidfrågakuratorn ellerskolsköterskanellernågonvuxen. Enfrågadykeroftaupp,ärdetokejattvaratjejochattanvändatampong?Bakgrunden tillfråganärattdeärräddaattbliavmedoskulden.dåkommerviinpåennyfråga, mödomshinnan,somärettkonkretproblemförmånga.dåförklararmanattnärblodet kommerutfrånslidöppningen,vidmenstruationeninnebärjudetattdetintekanfinnas enmödomshinnasomstopparblodet. Frågorsomdykeruppär: Vadskajaggöranärjagharmensochmycketont? Svar:Mankangöraolikaövningar,somattstretchabenenochmagen,vidstorabesvär kanmantaiprensomärreceptfri.stämningenblirväldigtgemensamochkillarnavisar någontypavödmjukhet,ochvisarrespektochomtankeförtjejerna.viktigtattupprepa, 25

26 26 tänkpådinasystrarochdinmamma.elevernaberättarattivåraländerpratarvialdrig ommenstruation.detärskämmigtattsägaattmanharmens. Jag#trodde#att#det#är#bara#svenska#kvinnor#som#får#mens,#och#inte#kvinnor#från#mitt# hemland,#men#nu#vet#jag#att#min#mamma#och#mina#systrar#kan#ha#samma#besvär#eftersom# du#också#kommer#från#mitt#land#och#du#är#lärare,#och#du#säger#att#dina#systrar#och#din# mamma#också#får#mens. Ungman19årochförlovad. Mödomshinnan Mödomshinnanärettknepigtbegreppochsynenpåmödomshinnaärväldigtkonkret. Detärintelättattändrasynenpåmödomshinnabaragenomattprataomslidkransen. ISverigeerkännsintemödomshinnanmendetfinnsslidkrans,läsmeri handledarmanualen. Ettenkeltsättattförklarabegreppetfördemärattkoppladettillmenstruation.Attdet ärfrånsammaslidöppningsomblodetkommerutvarjemånad,hurkandetdåvara möjligtattdetfinnsenhinnaomdetkommerbloddärifrånvarjemånad? Begreppetslidkranskanoftainteensvanligasvensktalandeförstå.Dåblirdetextra svårtochkompliceratommanfördjuparsigjustidetbegreppet.detärbättreattman kopplardiskussionentillattallaharrättattbestämmaöversinkropp.ochförklara,hur skavivetaattkillarnaäroskulder?omtjejernamåstebevarasinoskuldochvararena, hurskamanvetaomkillarnahargjortsammasak? Avslutalektionenmedberömochsägattnästalektionkommerviattprataomettnytt tema.tackföridag

27 27 Lektionnr5T2 ÅLDERSGRÄNS Fråga,vadäråldersgränsenförsexiSverige?Omdeinteförstårfråganförklararman, hurgammalbörmanvaraföratthasex?endelsäger18,endelsäger9f10.detberorpå ursprungsland.förklara,gåinpåbarnkonventionen,artikel34(barnetskaskyddasmot sexuelltutnyttjandeochsexuelltövergrepp). ISverigeärmanintemyndigförränmanfyllt18år.MenåldersgränsenförsexiSverige enligtsvensklagär15år.detinnebärattdukanhasexnärduharfyllt15år.eleverna frågar,vadhänderomjagharsexmednågonsomärunder15år?förklaraattdetärett sexualbrottsomärstraffbartisverige.deträknassomvåldtäktochkangefängelse.de frågar,vadinnebärvåldtäkt?detinnebäratthasexmotsinvilja,åldernspelaringen roll,ettnejäralltidettnej. Sexualbrottslagenfinnssombilagaihandledarmanualen. Detärväsentligtattgåigenomsexualbrottslagenochåldersgränsenförsex. Sedangårmantillnästafråga,hurgammalbörmanvaranärmangiftersig?Måsteman giftasig?varförochvarförinte?svarenskiljersigåtberoendepåvarmankommerifrån litenbyellerstorstadenetc. Deflestatjejernavillgiftasigochhabarnochfamilj.Endeltjejersomkommerfrånen visskulturvillhamångabarn. Närmanfrågar,menstudierdåochjobb?väckermanenviktigfråga.Attvaraen självständigkvinnautanutbildningochutanjobb.vadhänderommannenlämnardig? Dåkommervitillendiskussionspunkt,viktenavutbildning,ochsedanjobb. ISverigearbetarbådemänochkvinnor,mandelarkostnadernahemma,påsammasätt sommandelarpåhemarbetet.enfamiljmedeninkomstharsvårtattklarasig/eller levabra.därförmåstebådemänochkvinnorarbeta. Hurgammalbörmanvaranärmangiftersig?Dethänderattendeleleversäger9år. Närmanfrågaromdetgällerbådepojkarochflickor,svarardenej,detgällerbara flickor.dåärdetextraviktigtattgåtillbakatillbarnkonventionenochförklaraatthäri Sverigeärdetdensvenskalagensomgäller.Närmanär9årärmanfortfarandeett barn.harmansexmedenminderårigflickasåärmanenpedofil.förklaravadpedofil betyder.finnspedofilerieraländer? Endelsäger,manbörvara15f20årnärmangiftersig.Närmanfrågar,varförmåste mangiftasig?blirsvaretofta,manmåstehabarn. Fårmangiftasigmedvemmanvill?Deförstårintefrågan,förklara,omjagärentjejoch kommerfrånlibanonochärkristen,fårjagdågiftamigmedenkillefrånafghanistan somärmuslim?ellertvärtom.svaretblirnej.eftersomdetärtvåolikareligionerochen deleleversäger,föräldrarnakommerinteattaccepteradet.fråga,hurmångareligioner finnsdetivärlden?

28 Religionskunskapenärlågimålgruppenangåendeandrasreligion,ommanboriett muslimsktlandläsermanomislam,sammaivissakristnaländer,idennyaskolmiljön 50ftalnationaliteterochmångaolikareligionersomläsersvenskasomandraspråk.I målgruppenfinnseleversomkommerfrånreligionersomdetintegårattkonverteratill, ochdärdetäromöjligtattgiftasigmednågonfrånenannanreligion. (BILDKyrkorochreligioner) Förklara: Islam Koranen mangiftersigimoskén Kristendomen Bibeln mangiftersigikyrkan JudendomenfTora mangiftersigisynagogan HinduismenfVedaskrifterna Mandai Ginzaraba Buddism OlikaskrifterblandandraTipitakaocholikasutrorsomtantriskatexter, tantrisksex. Efterattmanförklaratolikareligionergårmanfråndetreligiösaperspektivettilldet humanistiskaperspektivetochförklararattisverigekanmangiftasigbådekyrkligtoch borgerligt,vilketbetyderattmangiftersigutanförkyrkan,manbehöverintevara troendeförattgiftasig. Jagbestämmersjälvmedvemjagvillgiftamig.Vadhänderomföräldrarnaväljerenman åtdig?tystiklassen.oftakommerkommentaren,föräldrarnavetbäst.ochibland kommerkommentaren,nej,jagskaväljasjälv.fråga,omdublirtvingad,vetduvaddet finnsförhjälpfördig?nej,detvetdeinte.förklara,dukanvändadigtillenvuxeni skolan,enlärare,enfritidsledare,skolkurator.ochvikommerinteattringahemoch berättafördinaföräldrareftersomvihartystnadsplikt.förklaravadtystnadsplikt innebär.viaskolkuratorkandufådenhjälpsomfinns. 28

29 29 Skrivpåtavlan: Allaharrättattbestämmaöversittliv.Bådepojkarochflickor,ochmanskagiftasig meddenmanälskar. Nukandetdykauppåsikter,fundamentalistiskaochandraåsikter,mendetkanockså stärkaelevernassjälvkänslaattfåhöraomsinarättigheter.

30 Lektionnr6 GRAVIDITET Skrivpåtavlan,Graviditet Repeteramenstruation,huroftakvinnorfårmenstruation,hurdemårnärdefårmens, vaddeanvändernärdeharmens. Ställenfråga: Omentjejintefåttmensislutetavmånadenellerdetdatumhonbrukarfåmens,vad innebärdet?tystiklassen.dethänderattnågonsäger,kanskehonärsjuk.dåutvecklar man,jahonkanvarasjukellerdetkanvaratexstresssomorsakarattmenseninte kommeritid.menomhoninteärsjuk,vadbetyderdetdå? Efterendelfunderingarkommeroftaentjejpåattdetkanbetydagraviditet. (BILDGraviditet) Visabildenovansåattdeförstårordetgravid. Dågårviinpå,hurettbarnblirtill.Förattmanskafåettbarnbehövermanhasex.Men mankanocksåbligravidutansexmedinsemination,mendetkanvigåinpåsedan. Vilkensortssexskamanhaommanvillhabarn?(Manharintebarasexförattskaffa barn,menhärtalarviomgraviditet.) Skrivpåtavlan,storabokstäver: OLIKASORTERSSAMLAG VAGINA+PENIS=VAGINALSEX,förklaraattdetärnärmanochkvinnaharsexoch penisenkommerinivaginan. 30

31 31 MUN+PENIS=ORALSEX,förklara..elevernareagerarpådet,endeltyckerattdetär tabuochattdetäräckligt,menkillarnatyckerattdetärjätteskönt.förklaraettannat ordföroralsexär:sugaav.förklara.omdetömsesidigtärdetokej,menomenav parternaintevillbetyderettnejalltidettnej. ANUS+PENIS=ANALSEX,förklara,sammasak,reaktionertabu,förklara,omdetär ömsesidigtärdetokannarsbetyderettnej,nej. ONANI=RUNKA,attmanharsköntmedsigsjälv,harfantasierochsedanstimulerarsitt könochkommertillorgasm/utlösning,ochdetkanbådetjejerochkillargöra.några frågorsomdykerupp,tex: Huroftakanmanrunka? Ärdetfarligtattrunka? Svar,manskaonaneranärmankännerfördetochdetärintefarligt. SMEKSEX,mankanvaranaken,ellerhakläderpåsigochsmekervarandraochhånglar. Elevernauppleverdetsomromantisktochfint. Sedankanmangåigenom Eftersomdestuderarsvenskasomandraspråkärdetbraomdelärsigandraordoch uttryck.iblandkandetexsäga,jagskasovamedminkompisikvällochdetbetyderatt hanskahasexmedsinkompispåsvenskafastdetärintedethan/honmenar. Gåigenomolikauttryck,ivardagsspråketsägermanintesägaanal,oralellervaginal utananvänderandraord. f liggamedvarandra f sovamedvarandra f knulla f hasex f görasex f fuck f älskamedvarandra Nugårvitillbakatillgraviditet.Förattunderlättagraviditetkopplarvidettillkärlek, relationerochpartnerskap. LäsSaraochAhmadsberättelsemedklassen. eär18år. Hangårpåfordonsprogrammet. AhmadharenvänsomheterDavid. Davidarbetarsommålare. Davidvillordnaenfest. Davidbjudernågravänner. BlandvännernaärAhmadochSara. Saraär17årgammal. Hongårpåomvårdnadsprogrammetpågymnasiet. SaraochDavidärvänner.

32 32 DavidochSarasbrorFaridspeladefotbolltillsammans. FestenärhemmahosDavid. Saraärredandär. Ahmadkommertillfesten. HanträffarSara. Ahmadbörjarprata. Hej,jagheterAhmad. sägerahmad. Hej,jagheterSara. sägersara. HurkännerduDavid? frågarsara. Vihargåttpåsammagrundskola,ochdu? frågarahmad. JagkännerDavidviaminbror.Despeladeisammafotbollslag. svararsara. Festenbörjar. Allaärglada. AhmadochSarafortsätterattprataomolikasaker. Deprataromintressenochdepratarommusik. Klockan22:00villSaraåkahem. HonsägerhejdåtillgästernaochtillAhmad. InnanSaragårfrågarAhmadomhonvillhasällskaptilltågstationen. Saratackarja. PåvägtilltunnelbananbyterSaraochAhmadtelefonnummer. DagenefterskriverAhmadettsmstillSara. HejSara Tackförigårdetvartrevligtattträffadig Hurmårdu? Hälsningar/Ahmad SarasvararpåAhmadsmeddelande. Honskriver: Tacksjälv,detsamma Jagmårbrahurmårdusjälv? Hälsningar/Sara AhmadochSarafortsätterattskickasmstillvarandra. AhmadfrågarSaraomhonharlustattsesnågondag? Överenfika? Efterskolan? Saratackarja. Debestämmerattdeskaträffas. Närdeträffasgårtidenfort. Deharmysigttillsammans. Deprataromolikasaker. Deskrattartillsammans.

33 33 Sengårdetillbusshållplatsen. Desägerhejdåtillvarandraochgervarandraenkram. AhmadskriverettsmstillSara. Hantackarhenneförfikationsdags. SarasvararochtackarocksåAhmadförfikat. Debestämmerattdeskagåpåbio. Detittarpåenkärleksfilm. Deäterpopcorn. Bådaärglada. Dehållervarandraihanden. Efterfilmengårdepåenkvällspromenad. AhmadsägertillSara: Jagtyckermycketomdig Sararodnar.Sarasäger: Jagtyckermycketomdigockså SaraochAhmadfortsätterattträffavarandra. Deträffarvarandrasvänner. Degörolikasakertillsammans. SaraochAhmadharkänslorförvarandra. SaraärkäriAhmad. AhmadärkäriSara.

34 34 Lektionnr7T2 GRAVIDITETDEL2 Hurettbarnblirtill.Repetera,viharpratatomSaraochAhmad,omalltfungerarbra mellandem.omdeharklaratavsinastudierochfåttjobb.ochomdefortfarande kännerenömsesidigkärlekkanskedeflyttarihop,blirsambos,ellergiftersig.de kanskebestämmersigförattskaffabarn. Visahemsidan,sjukvårdsguiden, filmer befruktning visaklippet Klippetgerentydligbild,ochdeförstårteorinsommanpratatom.Klippetärväldigt viktigtsärskiltfört1ocht2.påpekaattdetärmannensspermasomavgörbarnetskön. Ivissakulturergiftermännenomsigfleragångereftersomdevillahaenson.Menvid varjegiftermålblirdetbaradöttrareftersomdetärmannensspermiersomavgör.enligt svensklagärdetintetillåtetatthaflerafruar. Mammanärgravid.Detärdagsförförlossning.ISverigebrukarpappanföljamedpå förlossningensomstöd,medandetfungerarannorlundaimångaandrakulturer,om kvinnanföderbarnhemmasåfårmännenoftaintevarahemma. Hurskerförlossningen?Medhjälpavenbarnmorska.Förklara,vadbarnmorska betyder.förattblibarnmorskaisverigemåstemanstuderapåhögskolan. Visafilm, filmerförlossning visaklippet. Närmammanfårbarnetharbarneträttattbäramammansefternamn,ochmammanhar rättattvaraföräldraledigungefärettår.pappanharocksårättattvaraledig,ochmåste varapappaledigiminsttvåmånader. Underbarnensuppväxtochuppfostranärbådaföräldrarnadelaktiga,texkanpapporna ocksåbytablöjor. Omföräldrarnaintekommeröverensmedvarandrasåkandesökahjälp,tex familjeterapi,ochvadbetyderfamiljeterapi?enpersonsomanalyserarproblemenför familjenochförsökerlösadem.isverigeärdetspecialistersomförsökerlösasådana problemochinteklanenellerdenövrigafamiljenetc.omfamiljeterapinintehjälper bestämmersigföräldrarnaförattskiljasig.skilsmässanskergenomattfyllaien blankettsomskickastilltingsrätten.ommanharbarnärdetenbetänketidpå6 månader,förbarnensbästa.detärintesåattommammavillskiljasigochintepappaatt hankanbestämmaöverhenne,tvingahenneattstannakvariäktenskapet.närparethar skiltsigfårdeoftastgemensamvårdnad.detärintesåattpappankantabarnen.men omdetfinnsstarkaskäl,omnågonavföräldrarnaärolämpligsomförälder(våld, droger)kanenförälderfåensamvårdnad,mendetärovanligt. Fråga.Ärdetokattmanskiljersig?Varförochvarförinte?Hurärdetieraländer?Kan enkvinnaskiljasigochbosjälv?(syftetärattdereflekteraröversinaländer.)

35 35 Lektionnr8T2 ABORT Abortärettämnesomdetärganskasvårtattjobbamed.Detfinnsalltidreligiösaoch humanistiskaåsikteriklassensomäremotabort.mensyftetmedlektionenärattge elevernakunskapomsinarättigheterochförståförsynenpåabortisverige,ochvad lagensäger. Skriv ABORT stortpåtavlan. Inledsåhär:Saraärgravid,hennesgraviditetärinteplanerad.Honharproblemmedsin manochdekommerframtillattdevillskiljas.saraharrättattgöraabort.honärung ochvillkanskeinteblimammanu,ellerkanskeharandraplaner,texstuderaellergöra karriär. Reaktionenbliroftastarkfråneleverna.EndeltrorattdetärSarasmansom bestämmer. DågårmaninpåattiSverigeärrättentillabortlagstadgadsedan1975.Lagenger kvinnanmöjlighettillfriabortframtill18:eveckan.kvinnorharrättattgöraabortom deärsvenskamedborgare,ellerasylsökande,elleromdebottilandeti3månader.det ärkvinnansval,menefter18veckormåstesocialstyrelsenfattabeslut,såattdetinteär faraförmammanshälsa. Fråga,hurmångaaborterskerivärlden?Svaretär50miljonerochdeflestaskeriländer däraborterärförbjudet,isverigeärdet30f35000perår. Fråga,kanmangöraabortieraländer?Endelsäger,jagvetinte,endelsäger,nej,detär förbjudet. Fråga,vadtyckerni?Ärdetbraellerdåligtattgöraabort? SkrivJAochNEJpåtavlan. Omröstning. Oftastsägerungefär4jaochrestennej. Fråga,omenfamiljharfyrabarnochbådepappaochmammaärarbetslösa,ellerattde harproblemmedekonominellerandraproblem,alkoholproblem,ochattfamiljeninte fungerarsomdenborde.skamammangöraabortochkoncentrerasigpåatttahandom defyrabarnhonhar,ellerskahonfödabarnnummerfem? Svaret,endeländrarsigochsäger,nej,honskagöraabort.Endelstårfastvidsinåsikt. Fråga,omettelvaårigtbarnblirvåldtagetavenfemtioårigmanochblirmedbarn,eller omenvuxenkvinnablirvåldtagenochblirmedbarn,skahongöraabort?svaret, ytterligarenågraändrarsigmenfortfarandeärdetmångakvarsomsägernej. Mensyftetmeddiskussionenärattgebaskunskapomabort,rättentillabort,huren abortsker,ochattärkvinnansombestämmeröversinegenkropp.

36 36 Sedangårmaninpå sjukvårdochvård filmer abort (Härkan manocksåläsamycketomabort,rekommenderaelevernaattläsainformationom abort),ochvisafilmomabort. Diskussionenfortsätteriklassenochkanledatillandraämnen,gatubarn,prostitution, ekonomi.endeleleverharmererfarenhetavdiskussionen,dekännerigendet devet texattdesomärprostitueradekanbligravida.närabortinteärtillåtetskeraborterna hosoutbildade barnmorskor. GåigenomordetPROSTITUTION.Vadbetyderordet?Elevernasäger,hora. Vadbetyderhora?Enkvinnasomsäljersex. Ärdetbarakvinnorsomkansäljasex?Oftaärsvaret,ja,detärbarakvinnor. Fråga,menomenkilleharsexmedkvinnaochfårbetalt,elleromenkilleharsexmed enmanochfårbetaltärintedetocksåattvarahora?elevernaharintetänktså,detfinns starkanormeridiskussionenmenstämpelnliggerpåkvinnorochintepåkillar. Fråga,finnsprostitutionieraländer?Vissaeleverkansäga,absolutinte.Medanandra vetattproblemetfinns. Fråga,varförsäljermansex?Detkanvaraekonomiskaskäl,texnärpappandörikrig ochdetintefinnsnågotbrasocialtskyddsnät.dåharkvinnaningetannatval.unga tjejersomkanskeblirutnyttjadepåsammasättsomungakilarkanbliutnyttjade. MenhurärdetiSverige?KanmanköpaochsäljasexiSverige?Elevernavetinte. Förklara,iSverigeärdetolagligt/straffbartattköpasexmeninteattsälja.Attsäljaär inteolagligtmensamtidigthjälperstatenindividersomsäljersexattslutameddet. FörklaraattiSverigeharviettbrasocialsystem,manbehöverintegåpågatanochsälja sex,ochingenkantvingadigattsäljasexeftersomvarochenharrättattbestämmaöver sinkropp. Detfinnsmanligaprostituerade.Detärviktigtattförklararvadhorainnebär,ochvarför manprostituerarsig.reflektionkringbegreppethoraiolikaländer,vaddetfinnsför straff,ochvadsamhälletharförsynpåpersonersomprostituerarsig.detärkvinnornas fel detärindividensfel sägerde.åsikternaärkonkretamenviadiskussionkommer elevernaframtillenlitemerabstraktsyn,ochkansepåbegreppenhoraoch prostitutionurettnyttperspektiv.

37 Lektionnr9T2 SEXUELLLÄGGNING Syfte:AttprataomhomosexualitetmendetfungerarinteattdirektgåinpåHBTQ frågor. Skrivstortpåtavlan:Vadbetydersexuellläggning?Ingetsvar. Förklara,sexuellläggninghandlaromvadmansjälvharförkönochvadpersonenman blirkäriellerblirkåtpåharförkön.mankansägaattmanärheterosexuell,asexuell, homosexuellellerbisexuell.ellersåsägermanattmaninteharnågonsexuellläggning. BlandT2:ornakanförkunskapenskiljasigstort.Iblandförstårvissaelevervad begreppeninnebär,hetero,homoochbi. Förklarahanochhonochhen.Henärkönsneutraltochersätterhanochhonfördem somintekännersighemmaihanellerhon.(begreppethenärsvårtattförklarafören nyanländelev.detkanskapaförvirring.detkanskeärrimligareatttauppdetsenare.) (BILDSymboler) 37

38 Heterosexualitet Heterosexualitetärnärtjejerblirkäraiellerkåtapåkillar,ellernärkillarblirkärai ellerkåtapåtjejer.heterosexualitetärensexuellläggning.(denbildenärnormalför eleverna,allaförstårochingendiskussion).dethärärdenbildsomelevernaharav relationer.dekopplardettillkärlekochbarnafödande. Innanvigårinpåhomosexualitetärdebraattställaenfråga,ärallamänniskor heterosexuella?tystiklassen,ochsedanblirsvaret:ja.ytterligareenfråga,ommaninte ärheterosexuell,vadärmandå?ingetsvar.ellersåsägerde,vadmenardu?förklara, omjagärenmanmenintevillvaramedkvinnor,vadbetyderdet?(detkanhändaatten elevsäger,aboumannendetärkeffelevenvetalltsåattdetfinnshomosexualitetoch tyckerattdetärfel) Fråga,kannisägaalfabetet? A,b,c,d,e,f Nuskaviplockanågrabokstäverhärifrån,tex,vitarHBTQ Skrivmittpåtavlan: HBTQ VitarbokstavenH: Hbetyderhomosexualitet,ochdetbetyderenmanochenman,ellerenkvinnaochen kvinna. Homosexualitet Homosexualitetärnärtjejerblirkäraiellerkåtapåtjejer,ellernärkillarblirkärai ellerkåtapåkillar.homosexualitetärensexuellläggning.(denbildenärkomplicerad, detänkerbarapåsexetochintepåkärlek,ochdetyckeroftastintedetärnormalt.) Fråga,finnshomosexuellaieraländer? Svaretärnej.Endeleleversäger,jodetfinnsmendetärinteokej. Blandelevernakandetfinnasstarkaåsikteromhomosexualitet.Detkankopplastill hederochdekollektivanormernasomstyrochbestämmeröverindividerna.elevernas synpåhomosexualitetkommerurdenkollektivasynenpåhomosexualitetfrånde länderdekommerifrån.demarginaliserardenindividuellafrihetenochrättentill självbestämmande.härärdetviktigtsompedagogattgåtillbakatillattisverigeharvar ochenrättattbestämmaöversinkroppochsinsexualitet.denrättenärlagstiftad,ochi Sverigefinnsävendiskrimineringslagensomfrämjarindividernasrättigheter.Gåinpå desjupunkternaidiskrimineringslagen,diskrimeringsgrunder: 38

39 Skrivpåtavlan: 1. Kön 2. Etnisktillhörighet 3. Religionellerannantrosuppfattning 4. Funktionshinder 5. Sexuellläggning 6. Könsöverskridandeidentitetelleruttryck 7. Ålder Gåinpåreligionochtrosuppfattningochförklaraattmanfårtropåvadmanvill,eller attmanfårvaraateist.förklara,attenateistiskmänniskaharenhumanistisk värdegrundochvillvaradelaktigifrågorsomberörmänniskorochmänniskors utveckling,mendevillintegöradetförengudsskullutanförmänniskorsskull.menom manharentro,texommanmuslim,kristenellerjudemåstemanenligtdensvenska lagenrespekteravarandrasreligioner. Fortsättattdiskuterapunktförpunkt,religionochtrosuppfattning,funktionshinderosv. Närnikommertillsexuellläggning,förklaraattdetärenrättighetenligtdensvenska lagenattsommanlevamedenannanman,ellerattsomkvinnalevamedenannan kvinna.dethandlaromkärlekmellantvåsamkönademänniskor.enmansomälskaren annanmankallasförbög,ochenbögkanvaralärare,läkare,fotbollsspelare,polis, pizzabagareellertaxichaufför.enkvinnasomälskarenannankvinnakallasförlesbisk. Sammasak,enlesbiskkvinnakanvaralärare,fotomodell,polisellerläkare.Eleverna börjarfunderakringhurenlärareellerläkarekanvarahomosexuell.detharmedden förbestämdabildenavhomosexualitetattgöra frånhemländerna menmed diskussionochkunskapkanmanändrapådensynen. VitarbokstavenB: Bisexualitet Bisexualitetärnärtjejerblirkäraiellerkåtapåbådekillarochtjejer,ellernärkillarblir käraiellerkåtapåbådakönen.bisexualitetärensexuellläggning.(elevernatroratten mankanvaragiftmedenmanochenkvinna.förklara,attbisexualitethandlaromatt mankanbliattraheradavbådakönenmenattnärmanbestämmersigförattgiftasigså giftermansigmedenperson.) VitarbokstavenT: Tstårförtransexuell,transvestit,transsexualismochtransperson. 39

40 Transsexuell Ommanärtranssexuellsåkännermanoftaattmanärföddifelkroppochattmanhar ettannatkönändetsomståripassetellerandramyndighetsdokument.entranssexuell personvilloftaständrapåsinkroppochlevasittlivsomdetkönmankännerattman verkligenär.attvaratranssexuellärettavflerasättsommankanvaratranspersonpå. Transvestit Transvestitärenpersonsomoftastärnöjdmedsinkroppochkönetsomståripasset, mensomvillkläsigitjejkläderommanärkilleellerkillkläderommanärtjej.attvara transvestitärettavflerasättsommankanvaratranspersonpå. Transsexualism Transsexualismärenmedicinskdiagnossommankanfåförattsomtranssexuellkunna ändrapåsinkropptilldetkönsomkännsrätt.dethetertranssexualismochinte transsexualitet,förattintemisstasförattvaraensexuellläggningsomheterosexualitet, bisexualitetellerhomosexualitet.(elevernaärganskabekantameddet,debegriperom enpersonfödsifelkroppochvillgöraenkönskorrigeringellerbytakön.) Transperson Transpersonerhargemensamtattmanbrytermotförväntningarochreglerkringköni samhället.ordettransbetyder"gåöver"eller"överskrida".närmanärtranspersonkan detkännassomomnågotavföljandeintestämmeröverensmedvarandra:(1)kroppen, (2)könetsomståripassetellerandramyndighetsdokument,(3)könetmansjälvkänner sigsom,eller(4)kläderochannatsomharmedutseendeattgöra. OBS#förklara#med#enkla#ord#och#lätt#svenska.#NärmangåttigenomtematHBTQdåkan manfortsättamedattprataomolikatyperavfamiljer.attmankanvarahomosexuell ochgift,samboetc. VitarbokstavenQ: Queer Queerärettordsommankananvändaförattbeskrivasigsjälvommantillexempelinte villtillhöraettvisstkönellerenvisssexuellläggning.detkanocksåvaraettsättattvisa attmantyckerattheterosexualitetinteskavaraettidealisamhället,elleratttjejeroch killarintemåstevarapåolikasätt. OBS:LättlästatexteromHBTQt.ex.saganomSahar,ochSamirochAdamielevboken. Använddetexternaochhasedandissektionsfrågoriklassen. 40

41 (BILDFamilj) Fråga,vadserni?Utvecklafrågan,attdethärärentypavfamilj,menattdetfinnsolika typeravfamiljerisverige.gåtillnästabild. Bildenföreställersamkönatpartnerskap. Parkanvaragiftaborgerligtellerkyrkligt(religiöst)ellerdekanvararegistreradesom samboshosskatteverket. Fråga,kansamkönadegiftasigimoskénellersynagogan? Varförinte? TyckerniattdetärokattsamkönadeskafågiftasigiMoskén,Synagoganellerikyrkan? Varför,varförinte? Vadtyckerniomsamkönadepartners,närdeskaffarbarnelleradopterarbarn? (BILDSamkönadefamiljer) 41

42 Lektionnr10T2 VÅLDOCHKRÄNKNING Sexuelltvåld Gåtillbakatillåldersgränsenförsex.Gåigenomvadlagensäger.Sexskavara ömsesidigt.texommanharenpartnerochvillhasexmenhonellerhanintevill,även ommanärgift,dåmåstemanaccepteraattnejbetydernej.ommanvillliggameden personmedtvångsåklassificerasdetsomvåldtäkteftersomvarochenharrättatt bestämmaöversinkropp.reaktionernabliriblandsåhär:ja,menomdetärminfruoch jagvillhasex,elleromdetärminflickvän Svaret,jadetklassificerassomvåldtäkt eftersomdudåharsexmotpersonensvilja.ommantvingarnågontillsexkanmanbli polisanmäld. Gekonkretaexempel,enkvällärduochdinflickvänhemmaochtittarpåfilm,duvillha sexmenhonvillinte.duuppreparnågragångerattduvillhasex,tillsluttvingardu hennetillsexmothennesvilja.dåärdetvåldtäkt. Sexuellaövergrepp ärnamnetpåolikahandlingardärnågonellernågrakränkerenannanpersonpåett sexuelltsätt. Manharrättattbestämmaöversinegenkroppochsinegensexualitet.DetståriFN:s deklarationommänskligarättigheterochibarnkonventionen. Ommanärunder15årharingenäldretonåringellervuxenrättattgöranågotsexuellt medellermoten,ävenommansjälvvillellertarinitiativ.detärbrottsligt.ettbarnhar intehellerrättatttapåettannatbarnmotdessvilja. Exempelpåsexuellaövergrepp: Attnågontarpåenskroppmedhänderna,munnenellerkönetpåettobehagligtsätt ellersåattmanblirrädd. Förklara,omentjejärlättkläddbetyderdetinteatthonsökersexuellakontakter,och manharingenrättatttapåhenneellertittapåhennemednedsättandeblickar. Mobbning Fråga,vadbetydermobbning?Oftastvetdeintevadbegreppetmobbningbetyder.Då förklararmanattmobbningär Mobbningärnärnågonsystematiskttrakasserarenannanpersonfysisktellerpsykiskt. Mobbningbetyderattmanuteslutsurkamratkretsen,blirillabehandladochförtrycks. Mobbningäringenengångsföreteelseutanensystematiskkränkningavenperson. Mobbningkanvaraalltifrånattblikalladnedsättandesakertillattbliutsattförvåld. Detharävenblivitvanligareattmobbningskerviaefpostellersms.Mobbningkanockså varaattintebliutsattförnågontingallsutanattiställetbliutfrystheltochhållet. (vårdguiden) 42

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning. Kära barn och ungdomar Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning. Alla människor är lika mycket värda och

Läs mer

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116)

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) Namn: Klass: 1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) 2. Vad kallas det med ett annat ord, då man rör sina egna könsorgan? (se sid 116) 3. Vad menas med att

Läs mer

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff SEX- och Samlevnad Historiskt Snoppar Eunucker Kastratsångare Snoppstraff Snoppar idag Testikelfestival Irezumi Allmänt om snoppen Hos de flesta är vänster testikel större än den högre och den hänger lite.

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut)

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) livmoder klitoris urinrörsmynning slida G-punkt lubrikation analöppning yttre blygdläppar ägg inre blygdläppar stånd Anatomiska

Läs mer

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN I detta kapitel hittar du konkreta råd för hur du kan planera och genomföra undervisningen. Här finns förslag på innehåll och upplägg, men även generella tips om metoder, åldersanpassning,

Läs mer

Anatomi och fysiologi. Anatomi och fysiologi

Anatomi och fysiologi. Anatomi och fysiologi Anatomi och fysiologi 1 Checklista Hjärnan Fittan Kuken Analen Fokus på njutning och säkrare sex Fakta Hjärnan viktigaste organet när det gäller sex bestämmer om man vill ha sex eller inte. Vissa vill

Läs mer

Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se

Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se De yttre består av penis och pung. Penis; urinrör, ollon, svällkroppar och förhud. Pungen; testiklar, bitestiklar

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b

Läs mer

Flickor och pojkar och puberteten

Flickor och pojkar och puberteten Flickor och pojkar och puberteten Flickor och pojkar och puberteten Puberteten är en övergångsperiod mellan barndomen och vuxenlivet. Kroppen förändras och känslolivet utvecklas. Under puberteten blir

Läs mer

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov 1 (1) 2013-06-10 Tjänsteskrivelse Dnr KDN 2013/09 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Ingela Netz 08-5230 29 90 Ingela.netz@sodertalje.se Hölö kommundelsnämnd Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2,

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren 11 Sex och samlevnad 11.1 1 Vem är du? 2 Ensamhet på gott och ont 3 Diskutera om sex 4 Vad är kärlek? 5 Kär och galen? 6 Vem har du fått sexinformation ifrån? 7 Sexualitet och adoption 11.2 8 Våra könsorgan

Läs mer

Djurens biologi, 100 p; Djuren i naturbruket, 100 p, Djurhållning, 100 p Inriktning Djur Häst 300 p

Djurens biologi, 100 p; Djuren i naturbruket, 100 p, Djurhållning, 100 p Inriktning Djur Häst 300 p Matematik 5, 100 p Matematik 4, 100 p Fysik 2, 100 p Fysik 1b2, 50 p Kemi 2, 100 p Biologi 2, 100 p (tentas av) Fysik 1b1, 100 p Kemi 1, 100 p Naturvetenskapliga kurser Körning 1, 100 p Djurvård, inom

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2015-16 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017 Lärvux Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017 Lärvux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2016 2017 Välkommen att studera på Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad

Läs mer

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2. 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.1 skyddar ollonet 3.Hur bör penis tvättas och hur ofta? 3.1 varje dag, med vatten, mild tvål 4.Vad

Läs mer

Kurskatalog 2016-2017

Kurskatalog 2016-2017 Kurskatalog 2016-2017 Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i Enköping. Lärvux är en del av den kommunala

Läs mer

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Testosteron 12/13/2012. Människan: biologi och hälsa SJSD11

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Testosteron 12/13/2012. Människan: biologi och hälsa SJSD11 Reproduktionssystemen Människan: biologi och hälsa SJSD11 Annelie Augustinsson Testosteronproduktion Foster Nyfödd Barndom Pubertet Vuxen Ålderdom FSH LH Testosteron Utveckling av mannens primära (manliga

Läs mer

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Sidan 1 av 5 KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Ett förslag till hur man kan lägga upp killsnack, utarbetat av Olle Katz Några utgångspunkter: Hur många tillfällen skall vi träffas? Hur är gruppen? (mognad, sammanhållning,

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack Elevhälsans medicinska insats PUBERTET Killsnack KÖNSORGANENS ANATOMI Penis Penis är det manliga könsorganet som är uppbyggt av rot, skaft, ollon, sträng och förhud. En del killar oroar sig för om deras

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9 Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kansliet 2013-12-11 senast uppdaterad 1 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9 Med hjälp av denna beskrivning får du en översikt över dina möjligheter att välj andra ämne

Läs mer

Områdesbehörighet och meritpoäng

Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Erik Rova

Erik Rova pedagogiskpsykologi.se/material Ensamkommande ungdomar Sexuell hälsa 14.30-15.00 fikapaus Jonas Jälmbrant, leg. distriktssköterska Erik Rova, leg. psykolog Agenda för eftermiddagen Den sexuella terrängen

Läs mer

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna.

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Tommy Eriksson Undervisningsråd, Skolverket Sex och samlevnad varför?

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

SEX OCH SAMLEVNAD. ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan. ,/ Mannens yttre och inre könsorgan. ,/ Erektion och lubrikation. ,/ Spermie och ägg

SEX OCH SAMLEVNAD. ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan. ,/ Mannens yttre och inre könsorgan. ,/ Erektion och lubrikation. ,/ Spermie och ägg SEX OCH SAMLEVNAD FOKUS PÅ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan,/ Mannens yttre och inre könsorgan,/ Erektion och lubrikation,/ Spermie och ägg,/ Pubertet och menstruationscykeln,/ Samlag, hångla och onani,/

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015

Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015 LärVux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015 LärVux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla dina kunskaper Vill

Läs mer

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Kalmar och Växjö den 6 mars 2013 Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Nedan följer information om behörighetskrav

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Information sidan 2 Kurser på grundläggande nivå motsvarande grundsärskola: Biologi sidan 5 Engelska sidan 6

Läs mer

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009.

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkäten delades ut och samlades in av studiefaddrarna tors vecka 1 alt tis v 2. 266 studenter (av ca 330) svarade på enkäten. Syftet

Läs mer

Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3

Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3 Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3 Hejsan kan man bli med barn fast man inte har ägg lossning och mens jag e 29 år har inte haft min mens på 2 år men vill ha barn? // jag

Läs mer

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kurserna startar 17 mars FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare (ABF Vux, Cuben utbildning, Eductus, Vuxenskolan) Engelska

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016

Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016 Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016 Åsa Kastbom, tf överläkare BUP Elefanten Universitetssjukhuset i Linköping Vad betyder egentligen sexualitet? Ett

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

HUR FUNKAR DET? OM SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING I SKOLAN

HUR FUNKAR DET? OM SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING I SKOLAN HUR FUNKAR DET? OM SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING I SKOLAN Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. RFSU är en politiskt

Läs mer

sex och trans [Här ska ett ordmoln vara]

sex och trans [Här ska ett ordmoln vara] Sex och trans [Här ska ett ordmoln vara] 2 Ord kan ha stor betydelse De ord man använder för att prata om kropp, kön och sex kan påverka hur man känner kring sig själv, kring sexpartner och kring sex.

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 0-0- DNR BUN 0.09 SUSANNE MALMER SID / KVALITETSHANDLÄGGARE 08-8 78 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid LÄRVUX KURSKATALOG 2012 VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid VEM? Utbildning för dig som är minst 20 år har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller

Läs mer

SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING

SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Sexbyrån är ett program för särskolan som handlar om kroppen, kärlek, känslor och sex. De flesta av de medverkande i programmets olika inslag har en intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer

Bland horor, bockar och bögar

Bland horor, bockar och bögar Bland horor, bockar och bögar - en rapport byggd på RFSU Stockholms skolprojekt Maria Bergström Daniel Foxhage RFSU Stockholm 2001 Inledning Den här skriften vänder sig till vuxna som i någon form arbetar

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Lärare Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Kontroll av registreringar Procapita har en kontrollfunktion som gör det möjligt att definiera vilka värden som kan registreras i en resultatcell.

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 RFSU RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.

Läs mer

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning Arbetsmaterial inför gällande Nämnden för lärarutbildning senaste versionen finns på Medarbetare, Lärarutbildningens kansli Byggnad Kalmar Byggnad Växjö Lärarutbildningens kansli Storken M Helårsstudenter

Läs mer

Biologi Kunskapens användning

Biologi Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Biologi Kunskapens användning utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande. utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk

Läs mer

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Att vara tonåring är härligt. Men det kan också kännas stressigt. Under dessa år händer mycket med din kropp och ditt sätt att tänka.

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande 14 augusti 2015 BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på vilka ämnen som är

Läs mer

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp.

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Vi hade två grupper med ca 8-9 killar i varje grupp. Vi träffades två tillfällen per grupp. Första lektionstillfället 1. Vi gjorde

Läs mer

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument Utvecklingsavdelningen 1 (15) Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument 2 (15) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET... 5 1.

Läs mer

SVENSKA. För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Grundläggande nivå. Delkurser 1-5. Kurskod: SGRSVE7

SVENSKA. För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Grundläggande nivå. Delkurser 1-5. Kurskod: SGRSVE7 SVENSKA För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Delkurser 1-5 Kurskod: SGRSVE7 Samtala och lyssna Läsa och förstå Skriva ord och texter Träna stavning och ordkunskap Kurs 1-4

Läs mer

I komvux. Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog

I komvux. Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog I komvux Lärvux Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog Innehåll Så söker du till Lärvux > 3 Vi som arbetar på Lärvux > 3 Så arbetar vi > 4 Kurser på Grundläggande nivå Natur och miljö > 5 Individ och

Läs mer

Elevens val 60 min 50 min Summa 800 min 970 min 1180 min

Elevens val 60 min 50 min Summa 800 min 970 min 1180 min TIMPLAN År 1 3 Ämne År 1 År 2 År 3 Svenska 330 min 420 min 420 min Matematik 160 min 150 min 190 min Engelska 10 min 10 min 20 min SO 90 min 120 min 150 min NO 80 min 90 min 120 min Idrott 80 min 80 min

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Läsåret 2016/2017 KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN LÄRVUX SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särskild utbildning för vuxna på gymnasienivå är en del av vuxenutbildningen i Halmstad

Läs mer

Språkintroduktion i Umeå

Språkintroduktion i Umeå Språkintroduktion i Umeå Utbildningskedja Språkintroduktion Mo4agande/UNIK (6 veckor SVA, inskrivning, introdukcon Midgårdsskolan Steg 1 (1 3 terminer Midgårdsskolan Dragonskolan Forslundagymnasiet Nivå

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX Kurskatalog, 2014/2015 Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna Särvux Särvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som har fyllt 20

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Nya bestämmelser 2016 En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. (3 kap. 12 c

Läs mer

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd År 0-3? familjen, konfliktlösning hur ett barn blir till lekdagar kompisdagar övernattningsresa år 3 reviderad version 2002-03-19 Sida - 1 År 4-6 Kill och tjejgrupper - inom klassen 1:a mens - puberteten,

Läs mer

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11:

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11: Elever som ht11 inte nådde kunskapskraven Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån skolornas inskickade underlag sammanställt andel och antal elever som i år 8 och 9 inte nådde kunskapskraven Då

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo

Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo 1. Vilka två syften tjänar sex hos människan? Alltså: Varför har vi sex? Två eller flera anledningar. Människan har sex dels för att föröka sig, genom

Läs mer

Hösten 2015 - Våren 2016

Hösten 2015 - Våren 2016 Hösten 2015 - Våren 2016 Masugnen ~ 1 ~ Vem kan gå på särvux? Särskild utbildning för vuxna (särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd År 0-3? familjen, konfliktlösning hur ett barn blir till lekdagar kompisdagar övernattningsresa år 3 Att diskutera mera: Under den här rubriken har jag, funderat och diskuterat med samlevnadsgruppen några

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Skogshöjdens skola 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Skogshöjdens skola 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Skogshöjdens skola 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 47 Naturkunskap 1a1 Sexualitet och relationer Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 C apensis Förlag AB Sexualitet och relationer Följande delar av det centrala innehållet för kursen Naturkunskap 1a1

Läs mer

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot grundskolan årskurs 7-9 läser tre ämnen, 90 högskolepoäng i ingångsämnet och sedan

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

FOKUS15 RÄTTEN TILL KUNSKAP UNGAS SEXUELLA OCH REPRODUKTIVA RÄTTIGHETER. Malte Sundberg Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

FOKUS15 RÄTTEN TILL KUNSKAP UNGAS SEXUELLA OCH REPRODUKTIVA RÄTTIGHETER. Malte Sundberg Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF RÄTTEN TILL KUNSKAP UNGAS SEXUELLA OCH REPRODUKTIVA RÄTTIGHETER Malte Sundberg Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Min mens har hoppat över tre månader, jag har inte haft sex så jag är ju inte med barn. Men varför kommer den inte? Om man mår dåligt och inte vill prata

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

SRHR på HVB Att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på hem för vård och boende.

SRHR på HVB Att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på hem för vård och boende. SRHR på HVB Att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på hem för vård och boende. Metodbok med utgångspunkt i projektet SRHR på HVB 2013 2016. Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Läs mer

Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass

Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass RFSU Katrineholms kolinformatör kommer gärna till er grundskola, gymnasieskola eller annan verksamhet för ungdomar och håller i ett 90-minuterspass kring

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

[Praktika: folkbok med råd och rön]

[Praktika: folkbok med råd och rön] Kondompraktika [Praktika: folkbok med råd och rön] RFSU är en medlemsorganisation. Vill du bli medlem? Anmäl dig på www.rfsu.se/medlem. Du kan läsa mer om RFSU:s verksamhet på www.rfsu.se. Tio fakta om

Läs mer

Hösten Våren 2018

Hösten Våren 2018 Hösten 2017 - Våren 2018 ~ 1 ~ Vem kan gå på lärvux? Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Hur ger vi våra elever förutsättningar att samtala, reflektera och föra fram sina åsikter?

Hur ger vi våra elever förutsättningar att samtala, reflektera och föra fram sina åsikter? Hur ger vi våra elever förutsättningar att samtala, reflektera och föra fram sina åsikter? Många av de elever jag möter har svårt att berätta vad de vill och tycker. De har svårt att ta ställning och själva

Läs mer