!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!"

Transkript

1 Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa

2 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD INTEGRERADMEDSVENSKASOMANDRASPRÅK 4 LEKTION2.SAMLEVNAD 9 LEKTION3.ANATOMI 14 LEKTION4.PUBERTET 21 LEKTION5.GRAVIDITETDEL1 27 LEKTION6.ÅLDERSGRÄNS 32 LEKTION7.GRAVIDITETDEL2 34 LEKTION8.ABORT 35 LEKTION9.SEXUELLLÄGGNING 37 LEKTION10.VÅLDOCHKRÄNKNING 42 LEKTION11.PREVENTIVMEDEL 44 LEKTION12.KÖNSSJUKDOMAR 46

3 3 T1ärsexochsamlevnadföreleverutanskolbakgrund. T1ärettsjälvständigtlektionsmaterialsomkananvändasförsig. BildernailektionsmaterialetochPowerpointssomskaanvändas,finnsattladda nerpå Tilllektionsmaterialetkanmananvändaelevboken sexochsamlevnad på lättlästsvenska.elevbokenärettbrakomplementmenvirekommenderaratt manintedelarutelevbokenibörjanavkursenutantilllektionnr4. Lektionsmaterialetärupplagtförattåstadkommaenmjukstartochförankra ämnetinnanmankommerinpåsexochanatomi.elevbokenmåsteinnehållaalla delarochdärkanmandärförintestyraivilkenordningelevernamöterolika ämnen.ommandelarutelevbokenunderlektion4kanmananvändatillfälletför enrepetitionavlektion1,2och3ochsedankommainpålektion4somär pubertet.

4 4 Lektionnr1T1 INTRODUKTION. Eftersomelevernaärnyanländaochinteharstuderatsexochsamlevnadihemlandet tidigareocheftersomklassenbeståravolikanationalitetermedolikareligioneroch värderingarärenintroduktionavsexochsamlevnadslektionernaviktig.detunderlättar ochminskarrädslanförämnet. (Detgårinteattkommainiklassenochritaenstorpenispåtavlan.) Förendelavflickornaochpojkarnaärdetförstagångensomdesitterienblandadklass medolikakön. T1undervisningskiljersigfrånT2ochT3. T1förkunskaperärbegränsadeinomämnet.Vissatermerförstårgruppenintedirekt. Debehövermertidförreflektion.Eftersomdesaknarspråketblirdetsvårtattställa frågor.repetitionärextraviktigtfördenhärgruppen.gruppenharenkonkret verklighetssynochsvårtförabstraktabegrepp. Dekaninteanvändalexikonföröversättning.Ävenommanöversätterettordtill språketdepratarsåkanskedeändåinteförståreftersomdetärettakademisktord. Ettkonkretexempelärattnärlärarenförklararvadspermaärsåmåstedetkopplastill barnafödandeochgraviditet. T1haringenskolvana.Manmåsteskapaolikarutinerfördemsåattdekommerini skolarbetet.t1behöveroftamotiveras.ettsättäratttaallatillfällenattberömmadem. Attsägaattdeärviktigaochsamhälletsframtid. Enmetodsomfungerarbraärattritaochförklaralångsamt.Användtavlansåmycket sommöjligt.ritamycketpåtavlanochskrivmycketpåtavlanvidvarjetemasåattde förstårvaddupratarom.bedemsamtidigthelatidenattsägaolikabegreppochordpå sittegetspråk,vadheterdetpådittspråk? Förattgedemenförståelseförhurderassamhällefungerarochderassynpåsexoch samlevnad,innanmanförmedlardensvenskasynen,ärdetbraattutgåfrånsyneni derashemländerochdiskuteradengenomkonkretaexempel,giftermål,hurmanväljer partner,hurträffarmanenpartner,vadmanvillgöramedsittliv?syftetmed diskussionenärattsynliggöraindividensmaktöversittegetliv.efteratthalyssnatpå hurdetäriderashemländersåkanmanberättaomolikavalmöjligheterisverige. Iblandberättarelevernaombarnäktenskapochföräldrarnasochanhörigasmakt (klanen).därförärdetviktigtattmanbörjarmedbarnkonventionen. Börjamedbarnkonventionen. Fråga:Vadärbarnkonventionen?

5 5 Förklaraattbarnkonventionenärenlagombarnsrättigheter.Idenstårdetattallabarn harrättattsägavaddetycker,attdeharrättattslippablidiskrimineradeeller utnyttjade. Barnkonventionengällerallabarnivärldenmeninteallaländerföljerlagen.ISverige gällerbarnkonventionen. OmnågonbrytermotbarnkonventionenkanmananmäladettillBarnombudsmannen. Enparagrafibarnkonventionen: Artikel2 Rättigheternagällerallaoavsettvarmankommerifrån,vilketkönmanhar, vadmantrorpåellerommanharetthandikapp.barnetskallskyddasfrånall diskriminering.allaärlikamycketvärda. Utifrånvårerfarenhetförstärkerdiskussionenelevrnassjälvkänslaochökarderas självförtroende.detmotiverardemattvågataegnabeslut. Artikel13 Barnenharrätttillyttrandefrihet,rättenattfrittuttryckatankaroch information... Förklaravaddetbetyderattomnågotskermotensegenvilja,omtexattom föräldrarnavaltenpartneråtersomniintegillarharnirättattuttryckadenåsikten. Artikel31 Barnetharrätttilllek,vila,fritidochattdeltaidetkulturellaoch konstnärligalivet. Förklaraattommantexvillspelafotbollefterskolanellergåpåendanskursellerlära sigattmålasåharmanrättattgöradet.förattlänkaungdomarnatillsamhällets resurserärdetextraviktigtattförklarafördemhurmansökerolikaaktiviteter,detkan varaviafritidsledarenellermentorn/klassföreståndarenellerenideellorganisation. Läggmärketillattvibakarinolikatemanisexochsamlevnad,särskiltförT1.Detökar intressetförämnet.jumerdehöromsinarättigheterdestomermotiveradeblirde.leta efterderesursersomelevernaharinombordsochförstärkdem. Läggnedmertidochgedemtidförattläsaochförstå. Eftersomelevernainteharkännedomomdetsvenskaskolsystemetochvilkaämnen somstuderasochvadämnenainnehållerärdetbraattbörjahär: Ställenfrågatilleleverna.Hurgammaltskaettbarnvaranärdetbörjarskolan? Svaretkanvara5eller6år.Sompedagogkanmandåfådemattskiljamellansina hemländer(skaparkommunikation,ingenrädsla,ingetsex,baraprataskolsystem)och Sverige,nimenarattdetäråldernförattbörjaskolanierahemländer?

6 DåskrivermanpåtavlanattiSverigemåsteettbarnvara7årnärdetbörjarskolan. Vadkallasdetreförstaåren? 1lågstadiet 2 3 4mellanstadiet 5 6 7högstadiet 8 9 Vadkallasallatre?Grundskolan Vilkaämnenstuderasigrundskolan?Ideolikastadierna,låtbarnensvara.Skrivsvaren påtavlan. Matematik Engelska Geografi Historia Språk arabiska,bengali Kemi Fysik (Oftakommeringenpåidrottellerestetiskaämnen.) Dåkanmanmarkerafördemattsåärdetieraländermenvadstuderarmanhäri Sverige? ISverigeläservi: Igrundskolanärdetobligatorisktattläsaföljande16skolämnen: Bild Engelska Slöjd Svenskaellersvenskasomandraspråk Teknik Hemiochkonsumentkunskap Idrottochhälsa Matematik Musik Naturorienterandeämnen: Biologi Fysik 6

7 Kemi Samhällsorienterandeämnen: Geografi Religionskunskap Samhällskunskap Historia Dessutomläsersvenskaelevervanligtvisantingenspanska,franskaellertyska,men ävenandraspråk.teckenspråkförhörandeärettannatämnesomkanväljasi grundskolan.vissaläserävenmodersmål. Förklaraämnena: Svenska Engelska Matematik SO Samhällsorienterandeämnenbetyderhistoria,geografi,religionoch samhällskunskap. Nukommerfrågorfråneleverna: Läsernibarakristendom,fördethärärettkristetland? Nej,viläseromallareligioneriSverige. Vadläsermanisamhällskunskap? Manstuderarsamhället,demokrati (psfortfarandeintesex) NOiNaturorienterandeämnen.Deärkemi,fysikochbiologi(igrundskolan) Hemkunskap.Vadgörmanpåhemkunskapen?Manlagarmat,bakar,etc. Dåkommer frågorfrånkillarna,bådekillarochtjejer?endeltjejersäger Va,studerarkillarnaockså hurmanlagarmat? Nukommerennydiskussionomjämställdhet.Oftakopplaskvinnortillhemarbeteoch barnafödande.dåkanmanförmedlahurdetärisverige,mänochkvinnorarbetar,den somkommerhemförstfårlagamat,omdenenaarbetarfårdenandrastäda,såärdet. Jämställdhetiskolanhandlarinteomattflickorochpojkarskablilikadana,jämställdhet handlariställetomattvarjeindivid,flickaellerpojkefårmöjlighetattutvecklaseftersitt egetintresse,ochsinegenpotential,utanatthindrasavkönsstereotypaföreställningar. (Texfinnsdetkillarsomälskarattlagamat.Oftastsägerdeinget) Syslöjdochträslöjd.Ämnenaärganskafrämmandeförendelaveleverna.Andrahade ämnenaiskolanmendetogsintepåallvar.isverigeärdeettviktigaämnenochbåde flickorochpojkargårpådem,allaämnenärpåallvar. MusikochBild.Elevernatyckeromämnenamendetkanfinnasdesomtyckerattmusik inteärettriktigtämneavolikaskäl.musikärlikaviktigtsomandraämnen,viamusik 7

8 8 kanvilärakännahelavärlden,uttryckavårakänslor,omviärledsnaellerglada, kommuniceramedandramänniskor. Idrottochhälsa.Elevernaförstårämnetidrottsomattbaraspelafotbollochhälsa kommerdetsällankommentarerom.dåärdetviktigtattmanförklararattidrottoch hälsaärettämneochattmanmåstelärasigomhurkroppenfungerar,vilkenmatsom ärbra,vilkenmotionsomärbra,idrottärintebarafotbollutanolikaaktiviteter.när mantalaromhälsa,särskiltiårskurs8och9,studerarmanocksåsexochsamlevnad. Detärobligatorisktattstuderasexochsamlevnad.PolitikernaiSverigebestämderedan på1950italetattallabarnsomgåridensvenskaskolanmåstestuderasexoch samlevnadintegreratmedandraämnen. Fråga:Vadbetyderhälsa?Svaretäroftaattmaninteärsjuk.Dåsvararmanattbaraför attmaninteärsjuksåinnebärdetinteattmanharenbrahälsa.begreppethälsaärstort ochvikommersåsmåningomattläraossmeromhälsa.reflekteraöverdittlandoch barnensrättigheterdär. Ivårtspråkintroduktionsprogramstuderarnisvenskasomandraspråkintegreratmed andraämnentexkemi,fysikochmatematik/svenskamennimåsteocksåstuderasex ochsamlevnadintegreratmedsvenskasomandraspråk. Avslutalektionenmedfrågan,vadärsamlevnad?

9 Lektionnr2T1 Ett&professionellt&bemötande&och&ett&gott&förhållningssätt&är&kärnan&i&undervisningen.&Kom& ihåg.&långsam&undervisning.&repetition.&lite&i&formen&av&förhör&för&att&få&bekräftelse&på&att& eleverna&förstår&temat.&beröm&är&extra&viktigt&för&t1.&lyft&upp&deras&självkänsla&och& självförtroende.&ge&mer&utrymme&för&reflektion&och&diskussion.&den&gemensamma& diskussionen&i&klassen&ger&utrymme&för&utveckling&och&utbyte&av&erfarenheter.& & SAMLEVNAD Detärviktigtattelevernaharskrivbokochpennamedsigochskrivernedalltsom skrivspåtavlan.detgällerocksåfört1. Talalångsamt Haögonkontaktmedeleverna. Varlyhördinförvaddesäger. Iblanddykerdetuppkommentarer.Dåkanmanutveckladekommentarersomkommer frångruppen.syftetärattutvecklamålgruppensverklighet.texkannågonsägaordet boyfriend,dåutvecklarmanordetboyfriend,vaddetärochvadbetyderdetpåsvenska. Säg: tex:omjagflyttartillettannatland,somafghanistan,ochjagvillbosättamigdär dåärdetviktigtförmigattförståhurmänniskornalevertillsammansdär,vaddetfinns förnormerochregler.detärsammasakförereftersomniärnyaisverigebehöverni vetahurmänniskorlevertillsammanshär.därförskaviidagprataomsamlevnad. Skrivpåtavlan: Sexochsamlevnad Strykunderordetsamlevnadmedenannanfärg.Fråga:Vad betydersamlevnad? Tystiklassen.Detkanberopåosäkerhetellerspråket.Iblandsägernågonpå engelska, tolivetogether. BlandanalfabeternakandetfinnasafrikanersompratarbrokenEnglish,mångaelever frånafrikapratarengelskamenkaninteläsatexter. Förklara:Samlevnadbetyderattlevatillsammanspåsvenska. VemkanlevatillsammansiSverige? Hurlevervitillsammans? Oftaärsvaretattmanochkvinnakanlevatillsammans. Hurkandelevatillsammans? Deskavaragifta. Dågårmaninteemotderaspåståenden.Bekräftaattenmanochenkvinnakanvara giftaochlevatillsammans.isverigekanmangiftasig,meniblandbehövermanintegifta sigförattlevatillsammans. 9

10 Förklaraolikasortersäktenskap,borgerligtellerreligiöst.Beelevernareflekteraöver sinaursprungsländer.kanmangiftasigborgerligtdär?utanattbehövagåtillmoskén ellerkyrkan? Förklara:Religiöstäktenskapbetyderattmangiftersigikyrkan,moskéneller synagogan.detberorpåvilkenreligionmanhar.gåigenombildennedan. (BildKyrkorochreligioner) Iblandvillmanintegiftasigreligiöstochdåkanmangiftasigborgerligt.Detbetyderatt mangiftersigutanreligion.enborgerligvigselharsammalegitimitetilagensomen religiösvigsel.enborgerligvigselkanutformasprecissommanvill. ISverigekanmanlevatillsammansutanattvaragift.MankanvaraSambo. VadbetyderSambo? Sambo.Problemethärärattdetärettabstraktord.Begreppetärfrämmandeför målgruppen,dekaninteläsaochärintevanavidattläsaböcker.därförkandeinte hellerslåuppordetilexikonellersökainformationpåandratextbundnasätt. Däremotärmålgruppenvanvidatthöraberättelseochdetärnågotsommankan användaiundervisningen. 10

11 (BILDSambo) BerättahistorienomSamborna,AhmadochLeilamedhjälpavbilden.Ungefär: HonheterLeila.Leilaärpolis.HanheterAhmad.Ahmadärfrisör.AhmadochLeila älskarvarandra.deärintegifta.debortillsammans.deärsambo.ahmadochleilaär registreradepåsammaadress. Observeragenusperspektivet,Leilajobbarsompolis,Ahmadsomfrisör,värderingarom vadsomärtabuochmoraliskt/omoraliskt. OBSinomgruppenT1kandetvarasåattderepeteraralltsomlärarensäger.Detär viktigtattartikulera.elevernaserpålärarensmun.sambo,vemärsambo,ahmad,han ärsambomedleila,varför?eftersomdeälskarvarandra. Bildkonkretiserarundervisningenförattökaelevernasförståelseochsenarekunna övergåtillattprataimerabstraktatermer. OBSOmdetfinnstidvidettsenaretillfällekanmanbeelevernaskrivaentextom bilden. Pånästalektionkanmangöraenrepetition.KommerniihågSambo?Repeterabild Sambo,sedanfårelevernaberätta/skrivamedegnaord,dåvetmanhurmycket elevernaharförstått,ellerinte. 11

12 OmmaninteärSamboärmansärbo.Begreppetsärboärsvårtattförstå.Förklara ordentligt:ommaninteärsambokanmanvarasärbo.detbetyderattmanärettpar menattmaninteborpåsammaställe.killenharenegenlägenhet.tjejenharenegen lägenhet.iblandsovertjejenöverhoskillen.iblandsoverkillenöverhostjejen. OmmaninteärSamboellersärbo,vadärmandå?Flickvän,pojkvän,ettpar,manär tillsammans,ordenparochpartnervadbetyderde? Skämtochironi,lektionenskavararolig.Texnärelevernafrågar:jagharingen pojkvän/flickvän,ärintesamboochintegiftvadskajagkallamigsjälvpåsvenska?då ärdetmambo,manbormedsinmamma,ellersingel.dåfrågarkillarna,ommanintehar mammaochbormedsinpappavadskamankalladetdå,pappbo?ledertillskratt tillsammans. OmmanborsjälvochärsingeldåkanmansägaattmanärSjälvbo ISverigearbetar vårakvinnorochborsjälva Självboärstark. Ieraursprungsländer,kanenkvinnabosjälv? Varförkaninteenkvinnabosjälv? Kanenmanbosjälv? Ettförhållande,ellerommanärettpar,temakärlek.Prataomkärlekivänskap relation.redautbegreppetkärlek. Vadbetyderkärlekpåeraspråk?Skrivallaordpåtavlan. Hurkännsdetattvarakär?Svar skönt,pirrigt,sorgligt,förvirring,underbartellerjag vetinte.visaentecknadbildpåettparsomärkäraivarandra. (BildKärlek) 12

13 13 Nukommerolikabegrepp:Jagälskardig,jagtyckeromdig,jagärkäridig,dubetyder mycketförmig,duärmitthjärta,duärminaögon,etc. (allalärsigomsärbo,sambo etc.,viharvidgatramarnafördiskussionen) Nuharallaförståttsamlevnad Nugårpedagogentillordetsex,skrivpåtavlan,strykunder.Kannågonförklaraförmig vadordetsexbetyder? Tystiklassen.Förattbrytatystnadengårmantillbakatillbegreppetsamlevnadoch säger:nuharvistuderatsamlevnadtillsammansochnivarsåduktiga(attberömma demochattförstärkaderassjälvkänslaärväsentligt)sånuvilljagattniskaförklaraför migvadnitänkerpånärniserordetsex? Oftasägernågon,siffrannummer6.Dåskrivermansiffran6påtavlan,bekräftar, absolut,detkanvarasiffran6. Varförharvisex? Oftablirsvaret,barn,vivillförökaoss. Okej,detärsant,menharmansexbaraförattgörabarn? Nej,sägerkillarnaibland. Varförharmandetdåommanintevillhabarn? Killarna,förattmanvillhasex.(Demenarattmanärkåt) Nuharordetsexavdramatiseratstillvissdel Jagvillattniskasägameromsex.Vadtänkernipånärniserordetsex?Dåkommer olikakommentarer/förslag:aids,pengar,prostitution,djur,kärlek,njutning,våld(rape), kondom,kyss,kram,(förklara,attenkraminteärsex)naken,(förklaraattbaraföratt manärnakenärdetintesammasaksomattmanvillhasex,texlättkläddatjejer). Vissaeleverharsettenmassaporr trekant,69(förklaraatthärpratarviomolika ställningardetkanviocksåprataomsenare,väntalite) Avslutalektionenmedattkopplasextillnjutningochkänslor.Detskavarakärlek, ömsesidighet. TIPSAlltsomsägskanskrivaspåtavlan,sedankanmanförklara. Vadtyckteniomlektionen,vardenbra?

14 14 Lektionnr3T1 & & ANATOMI Startalektionenmedattbeelevernaatttaframsinaskrivböckerochfråga;vadpratade viomförralektionen?entypiskrepetitionfastsomläxförhörförattförståomdetagit tillsigkunskapen,hardereflekteratunderdengångnaveckan,utveckling? Repetera.Fråga:kommerniihågvadvipratadeomförralektionen?Vemsomkanvara Sambo? Sompedagogsermanskillnaden,manmärkeromdetagittillsigkunskapen,detser annorlundautjämförtmedförragången. Lektion3handlaromanatomimendetfungerarinteattkommainpåkönsorddirekt medmålgruppenochattritabilderpåtavlandirektutanattförklaravarförvistuderar anatomiochvadanatomiinnebär. Förklaraföreleverna.Närjagkommertillettnyttlandbehöverjagläramigdetnya språket.detärenrättighetattkunnanamnenpåminaegnakroppsdelar.bådeyttreoch inreorgan. Pedagogenstårmittiklassen.Niharstuderatnamnenpåolikakroppsdelar visar händerna vadheterde?elevernasäger,enhand,tvåhänder(deälskarattvaraduktiga ochvisaattdekan)visafingrar vadheterdedå?fingrarpekapåhuvudet.vadheter det? gåigenomallakroppsdelarframtillkönet dethärdå?vadheterdet?(fnissi klassen)förklaraattdetärenrättighetattvetavadallakroppsdelarheter.nikandetpå ertspråkmennimåstevetadetpåsvenskaockså.(beröm,niungdomarärviktiga,nivill kanskestuderavidare,texarbetasomtolkochhjälpaenmänniskapåettsjukhusochdå måstenikunnanamnpåallakroppsdelar.).stämningenblirmyckettryggareefteren sådanförklaring,deblirmotiveradeochsedankanpedagogenutvecklasamtaletgenom attskriva: Mannensanatomi(påtavlan) Penis Snopp Kuk Mannenskönsorgan Mannensunderliv Dåritarpedagogenenpenisbildpåtavlan. Skrivnamnpådeolikadelarna,ollon,testiklarpenisskaft.Ritapilartillbilden(via bildenkant1förståorden,inteannars.)

15 OBSRepeteramångagånger,ochbedemsägaordenpåsittegetspråk.Enligt forskningenhareleversomharkunskaperisittmodersmållättareattlärasigettnytt språk.omelevernagårpåspråkhandledningmedenmodersmålslärareärdetbraatt samarbetameddenläraren,görenterminologiomkroppensanatomiochgedettill modersmålsläraren. Kanninågraflernamn? Ollon Gåtillbakatillbildensomärritadpåtavlan.Pekapåollonetochfråga;vadheterdet? Oftastsägerelevernaattdetkallasförhuvud.Dåsägermanatt;Jagförstårhurnitänker, påertspråkheterdetsåmenpåsvenskaheterdetettollon.sedanförklararmanförhud. Förkillarsominteharförhudkandetvarasvårtattförstå.Dåförklararmanfördematt ivissakulturerellerreligionerutförmanomskärelsepåpojkar.pojkarsomintehar förhudkallasföromskurna. (BildOmskuren) Iblandblirdetstordiskussionkringämnet.Varförutförmanomskärelse?Varförgör manintedet?svaretkanvaraattomskärelsegörsavmedicinskaskälellerreligiösaskäl. Testiklar Mångakaninteskiljapåpungochtestiklar.Endeleleverkallartestiklarnaföräggoch vetintevaddeharförfunktion.förklaratestiklarnasfunktion. 15

16 Pung Förklaraattpungenärsomenpåsesomhängerunderpenisenochipungenfinns testiklarna. Penisskaft Pekapåbildenpåtavlan,dethärkallasförpenisskaft. Sträng Pekapåsträng. Smegma Smegmaärettfrämmandeordföreleverna.Förklaraattdetärenviktigvätskasomär kroppenssmörjmedel.oftakommerdetfrågor/påståenden,som oj,detärdärför penisenluktarillaibland.dågårmaninlitemerpåhygien. Erektion Dethärordetförstårmångaeftersomordetärnäraengelskan(erection). Stånd Deflestaförstårinteordetstånd. (Bildslakvsstånd) Kåt Vadinnebardetattvarakåt?Förklara. Ärdetbarakillarsomärkåtaellerkantjejerocksåvarakåta?Ja,detkande.Närmanär kåtdåvillmanhasex. 16

17 Orgasm Oftastförstårdeorgasm,enskönkänslanärmankommerframtillutlösningen. Utlösning Närmankommertillutlösningendåsprutarmanutspermier,satsen. Spermier Detärspermansomgörbarn.(Detärtillräckliginformationsåhärlångt)Iblandvisar manbildpåspermier. Penisstorlek Förklaraattpenisarserutpåolikasätt,långa,tjocka,snedaosv. Gåinpå Gåinpåkroppen Klickapåkillarsunderliv Dåsermanentecknadbild.Förstfårelevernasepåbildentillsammansiklassen. Dubbelklickasedanpåbilden,dåfårmanuppriktigafotonpåtvåpenisar.Förendel eleverkandetvaraförstagångendeserenliknandebild.viddethärlagetharman avdramatiseratkönsorganetsåpassmycketattdetskafungeraattsepåenriktigbild. Underdenhärdelenavlektionenfrågarkillarnaofta,skaviinteprataomkvinnor också? Skrivpåtavlan: Kvinnansanatomi Ärdetnågonsomvetvadkvinnanskönheter?Oftaärdetnågonsomkansägafitta.Då skrivermanordetfittapåtavlan.sedanfrågarmanomdekanflernamn.svaretblirnej ochdetärinteallaiklassensomförstårvadfittabetyder.(blandt1kandetocksåfinnas olikanivåerpåspråkkunskaperna.eleversomännuinte landat,ocheleversomlever underoroligaomständigheter.detgörattdeärliteblockeradeochdåärdetextra viktigtattkunnamotiveradem,texnärduskriverordetfittapåtavlanberduenelevatt läsadetsedankanmanutveckladiskussionengenomattvisa: (BildVagina) 17

18 Urinrörsöppning Slidöppning Ändtarmsöppning Storblygdläpp Litenblygdläpp Klitoris Härkommerviinpåkönsstympning.Hurmankantauppkönsstympning: Närmangårigenomdenyttredelenavvaginanochvadvarjedelharförfunktiontex urinrörsöppning,meddenkissarmanärdetärfaktasomkillarnaoftaintekännertill. Detrorattdetärfrånsammahålmankissar,harsamlagochföderbarn.Dåärdetviktigt attmanförklarardelarnasfunktioner,somurinrörsöppning, Slidöppning.Efterdetkanmanfrågaeleverna:Vadharklitorisförfunktion?Tysti klassen,fundersamma.iblandkännerdeinteigendendelen,klitorisdelen,därförska pedagogentauppämnetochförklaraattivissaländerutförmankönsstympningarpå flickor.förstårnivadkönsstympninginnebär?deförstårinte.dågårmantillbakatill bilden.pekapåklitoris,användfingrarnasomensax.manklipperavdenochdåförstår deeleversomkommerfrånensådankulturdärdetutförs. (BILDKönsstympning) 18

19 Härkandetblienkrock,eftersomdetigruppenkanfinnaseleverförvilka könsstympningärheltfrämmandeochdeundrarvarför?dåbollarmanfrågantillbaka tilleleverna.varförgörmandet?endelsägerattmanbaragördetattmanmåstegöra det.endelsägerattdetärreligion.detfinnseleversominteärmuslimerochhargått igenomkönsstympning,förklaraattdethärärgamlatraditioner.koppladettillden svenskalagstiftningen.isverigeärdetförbjudetattutförakönsstympningeftersom klitorisansessomenviktigdelsomharenviktigfunktion.denhjälperkvinnoratt kommatillorgasmeftersomklitorisökarlustenvidsamlagochdethjälpermödrarnaatt fåmindreontvidförlossningenochskyddarvaginanmotolikainfektioner.samtidigtär könsstympningensmärtsamprocessförettbarnattgåigenom.endelbegriperfakta snabbtochkommermedsnabbareflektioner,sägertex,attdetärfelattutföra könsstympning.endelstårfastvidsinaåsikter.förattåstadkommaförändringari derasåsikterskamantydligtförklaraattallaharrättattbestämmaöversinegenkropp ochattdetärettbrottsombegåsmotbarnen,attbarnenuppleverdetsomensmärtsam upplevelse. Däreftergårmaninpådeinredelarikvinnanskönsorgan. (BILDLivmoder) Livmoder Livmodertapp Äggledare Äggstockar Mellangården Lubrikation Kåthet Lust Närmanprataromlivmoderhalsenärdetbraatttauppattdetfinnsvaccinationmot livmodershalscancerochattdetärkostnadsfritt.förklara,attomniharyngresystrar hemma,dåärdetbraattnivetattdekantavaccinmotlivmoderhalscancer. 19

20 20 Kåthetochlust.Ärsammaförbådemänochkvinnor,bådakanhalustochblikåta. Förklarabegreppetkåtenkelt,attkåtbetyderattmanärsugenpåatthasexellerkanske villonanera. Innanmanavslutarlektionensägermanattelevernagåinpånätet.Omdetfinnsen smartboardiklassengårmaninpåhemsidanwww.umo.se kroppen killensunderliv klickarpådenivisarbilden.sedangörmansammasakmedtjejensunderliv klickar pådenochvisarpåbilden.syftetärattavdramatiserabegreppetkönsorganoch samtidigtlänkaelevernatillinternetsåattdesjälvakansökainformation.ävenomde intekanläsasåmycketsvenskasåärambitionenochintressetförämnethögti målgruppenochdekantolkabildernaochförsökaläsa. Avslutalektionenmedensnabbrepetitionavnamnpåmannenskönsorgan,namnpå olikadelar,sammasakmedkvinnanskönsorgan.berömdemmycket.attdevarit duktigaochattdekansåmycket

21 21 Lektionnr4T1 & Om&ni&använder&elevboken&sex&och&samlevnad&är&det&dags&att&dela&ut&den&nu.&Ämnet&sex&och& samlevnad&ska&nu&vara&förankrat&och&delvis&avdramatiserat&i&klassen.&med&hjälp&av&boken& kan&du&repetera&lektion1,2&och&3.& & PUBERTET Elevernaskunskapompubertetenärganskabegränsad.Deflestahargåttigenomden utanattvetavaddetheterochvarfördetskersåmycketförändringarikroppen.när manfrågarvadpubertetärsåfårmaningetsvar.självaordetärettsvårtbegrepp,dels attuttalaochdelsattförstå. Ritapåtavlan(återkommandebild,pedagogiskvisualisering) Förklaraattmellan1i6årärmanbarnochgåriförskolan.(Återkopplingtillbörjanav undervisning,repetition.) Mellan7i15årgårmanigrundskolan. Närmanärmellan10i13årkommerdeflestabarninipuberteten.Detinnebäratt kroppenutvecklasfrånbarntillvuxen.texförändrasrösten,manfårhårunder armarna,könetändras,endelfårfinnariansiktet.

22 (BILDPubertet) Förattlektioneninteskabliheteronormativförklararmanförelevernaattettbarnkan kommainipubertetenutanattvetavilketköndettillhör.detärnormalt.endel människorkanintesesigsjälvasomkilleellertjej.endelmänniskorattraherasinteav detmotsattakönetutanavsammakön.endelbytersenarekön,andrakanbehöva könskorrigering.(merdetaljeratunderhbtqilektionen.) Fråga:Harniyngresyskonhemma?Tittapådem,serniförändringar? Fråga:Hurkändesdetattkommainipuberteten?Deminnsinte. KILLAR Frågor: Vilkaärdeförstatecknenpåpubertethoskillar? Oftafårmaningetsvar.Dåkanmanställaenfrågatill. Vadhändermedkillarnanärdekommerinipuberteten?Närdeärelva,tolvår?(Man fåroftastingetsvar.) Förklara: Defårhårpåkroppen. 22

23 Könetmognar. Debörjartänkapåsex. Dekännersigoftakåta.Förklaraordetkåt/horny justbegreppetkåtärväldigt komplicerativissaspråk. Närenpojkekommerinipubertetenbörjarhanonanera.Förklaraordetonaneraoch runka. Attdefårhårväxtiansiktetsomskäggochmustasch. Förklaraattunderdenhärperiodenbehövermanbranäring,motionochsovabra eftersomkroppenväxer.gåinpå bilderna,morot,banan,kött,fisketc. Iblandkanmankännasigextratröttochbehöversovamerochdetärnormalt. (BILDTallriksmodellen) Förklaraviktenavattätarättochvadmanskatänkapånärdetgällermat. Medanmanärpåtematpubertetkanmangåinpåhälsa,stressfaktorer,trötthetoch sömnochmotion.gåinpå kropp pubertet tillbildspel vadhänderi killens/tjejenskroppvidpuberteten.metodenärpraktiskförgruppent1ocht2.det gällerallakillarochtjejer,ätarätt,motionosv OBSBildspeletpassarperfektförT1.Bläddraibildspeletochförklaramedenklaordde förändringarsomskerideolikabilderna. 23

24 TJEJER Börjamedsammafråga. Vilkaärdeförstatecknenpåpubertethostjejer?Vanligtvisärtjejernatystaochkillarna tarplats.detäralltidnågonsomskrikerbröstdetärsexsomkillarnatänkerpå,inte detbiologiska.detärviktigtattsompedagogstyradiskussionentillsyftetmed lektionensomärpubertet. Gådirekttillwww.umo.seikroppen bildspelet,vadhänderitjejenskroppipubertet. Förstabildenentjej,nästabildtjejenfårbröst,nästabildfinnaretc. Förklaramedenklaordvadsomhänderpåbilderna. OBSLektionenärbådesexochsamlevnadochsvenskasomandraspråk.Detärviktigt attpedagogenanpassarsigefterelevernasspråknivå.vissaordärheltnyaoch främmandefördem.deärbraomelevernahartidpåsigförattförståpåsittegetspråk vadordetinnebär. Förklaraatttjejersomkommituppipubertetenbörjaronanera killarnatrorinteatt tjejernakanonanera.defrågaroftaomdetsant.förklarahurdetgårtilltexatttjejer stimulerarsinklitoris.sammatemasomförkillarna. Förklaraattunderdenhärperiodenbehövermanbranäring,motionochsovabra eftersomkroppenväxer. Integreramedsvenskaspråket,morot,banan,kött,fisketc. Iblandkanmankännasigextratröttochbehövasovamerochdetärnormalt. Förklaraviktenavattätarättochvadmanskatänkapånärdetgällermat. Sistafrågan,Dethändernågotnärtjejernakommerinipubertetensomintehändermed killar,vadkandetvara?tystiklassen.dåförklararmanmenstruation.(gåtillsista bildenibildspelet.)förklarahurdetgårtill,vadsomhänderikroppen,hurtjejernamår närdeharmens.ettbratipsärattsäga,tänkpådinmamma,ellerdinsystersom kommerhemfrånjobbet,harjobbatitiotimmar,dekanhaontimagen,ontiryggen, varairriteradeochhaförloratendelblod,vilketkanorsakatrötthetetc. Sedanvisarman (BILDMenstruation) 24

25 Efterattmanavdramatiseratbegreppetmenshänderdetattvissatjejerprataromsina mensbesvärochattkillarnavisarförståelseförattmannensochkvinnanskropp fungerarolikaochbörjarreflektera. Frågasedan:Vadanvändertjejernanärdeharmens?SvaretäroftaAlways,&föratt förklaravadalwaysstårförvisarmanbindorochtamponger.berättaförelevernaatt ommanharmensochärpåskolankanmanalltidfrågakuratorn,skolsköterskaneller någonannanvuxeneftermensskydd.enfrågadykeroftaupp;ärdetokejattvaratjej ochattanvändatampong?orsakentillfråganärattderäddaattbliavmedoskulden.då kommerviinpåennyfråga;mödomshinnan,somärenkonkretfrågahosmånga.då förklararmanatteftersomblodetkommerutfrånslidöppningeninnebärdetattdetinte kanfinnasenmödomshinnasomstopparblodet. Frågorsomdykerupp: Vadskajaggöranärjagharmensochmycketont? Svar:Mankangöraolikaövningarsomattstretchabenenochmagen.Vidstorabesvär kanmantaiprensomärreceptfritt.stämningenblirväldigtgemensamochkillarna visarnågontypavödmjukhet,respektochomtankeförtjejerna.detärviktigtatt upprepa;tänkpådinasystrarochdinmamma.elevernaberättarattivåraländerpratar vialdrigmenstruation.detärskämmigtattsägaattmanharmens. Jagtroddeattdetbaraärsvenskakvinnorsomfårmensochintekvinnorfrånmitt hemland.mennuvetjagattminmammaochminasystrarkanhasammabesvär 25

26 26 eftersomduocksåkommerfrånmittlandochduärlärareochdusägerattdinasystrar ochdinmammaocksåfårmens. Ungman19årochförlovad. Mödomshinnan Mödomshinnanärettknepigtbegreppochsynenpåmödomshinnanärväldigtkonkret. Detärintelättattändrasynenpåmödomshinnanbaragenomattprataomslidkransen. ISverigeerkännsintemödomshinnanmendetfinnsenslidkrans,läsmeri lärarhandledningen. Ettenkeltsättattförklarabegreppetförelevernaärattkoppladettillmenstruation.Att detärfrånsammaslidöppningsomblodetkommerutvarjemånad,hurkandetvara möjligtattdetfinnsenhinnaomdetkommerbloddärifrånvarjemånad? Begreppetslidkranskanoftaintesvensktalandeförstå.Dåblirdetextrasvårtoch kompliceratommanfördjuparsigjustidetbegreppet.detärbättreattmankopplar diskussionentillattallaharrättattbestämmaöversinkropp.förklara;hurkanviveta omkillaräroskulder?omtjejermåstebevarasinoskuldochvararena,hurkanman vetaomkillarnahargjortsammasak?

27 Lektionnr5T1 & GRAVIDITETDEL1 Skrivpåtavlan,Graviditet (BILDGraviditet) Repeteramenstruation,hurmårdenärdefårmens,vadanvänderdenärdeharmens. Ställenfråga: OmtjejenintefåttmensislutetavmånadenellerdetdatumSOMhonbrukarfåmens, vadinnebärdet?tystiklassen.dethänderattnågonsäger,kanskeärhonsjuk.då utvecklarman;ja,sjukkanmanvara,detkanvaratexstresssomorsakarattmensen intekommeritid.menompersoneninteärsjuk,vadbetyderdetdå?efterendel funderingarkommeroftaentjejpåattdetkanbetydagraviditet. Dågårviinpåhurettbarnblirtill.Förattmanskafåettbarnkanmanhasex.Mankan ocksåbligravidutansexgenominsemination,detkanvigåinpåsedan.vilkensortssex skamanhaommanvillhabarn?skrivpåtavlanmedstorabokstäver: OLIKASORTERSSAMLAG. 27

28 28 VAGINA+PENIS=VAGINALSEXFörklaraattmanochkvinnaharsexochpenisen kommerinivaginan. MUN+PENIS=ORALSEX Elevernareagerarpådetendeltyckerattdetärtabuochattdetäräckligt,menkillarna tyckerattdetärjätteskönt.förklaraattettannatordföroralsexärsugaav.förklaraatt omdetömsesidigtärdetokej,menomenavparternaintevillbetyderettnejalltidett nej. MUN+VAGINA=ORALSEX Ettannatordärslicka.Munnenstimulerarklitoristillorgasm. ANUS+PENIS=ANALSEXFörklara.Sammasak,reaktioneromtabu,förklaraattomdet ärömsesidigtärdetokannarsbetyderettnejalltidettnej. ONANI=RUNKAFörklaraattmanhardetsköntmedsigsjälv,harfantasierochsedan stimulerarsittkönochkommertillorgasm/utlösning.detkanbådetjejerochkillargöra. Någrafrågorsomdykerupp,tex: Huroftakanmanrunka? Ärdetfarligtattrunka? Svar:mankanonaneranärmankännerfördetochdetärintefarligt. SMEKSEX=Mankanvaranakenellerhakläderpåsig,mansmekervarandraochhånglar. Elevernauppleverdetsomromantisktochfint. Eftersomdestuderarsvenskasomandraspråkärdetbraomdelärsigandraordoch uttryck.iblandkandetexsäga, Jagsovermedminkompisikväll menmenar egentligen Jagskahasexmedminkompis Gåigenomolikauttryck.Ivardagsspråketsägermaninteanal,oralellervaginalutan använderandraord. ANDRAUTTRYCKFÖRSEX(braförelevernaattkunna) i liggamedvarandra i sovamedvarandra i knulla i hasex i fuck i älskamedvarandra Nugårvitillbakatillgraviditet.Förattunderlättaattprataomgraviditetkopplarvidet tillkärlek,relationerochpartnerskap. SARAOCHAHMEDSBERÄTTELSE. Ahmedär18år. Hangårpåfordonsprogrammet.

29 29 AhmedharenvänsomheterDavid. Davidarbetarsommålare. Davidvillordnaenfest. Davidbjudernågravänner. BlandvännernaärAhmedochSara. Saraär17årgammal. Hongårpåomvårdnadsprogrammetpågymnasiet. SaraochDavidärvänner. DavidochSarasbrorFaridspelarfotbolltillsammans. FestenärhemmahosDavid. Saraärredandär. Ahmedkommertillfesten. HanträffarSara. Ahmedbörjarprata. Hej,jagheterAhmed. sägerahmed. Hej,jagheterSara. sägersara. HurkännerduDavid? frågarsara. Vihargåttpåsammagrundskola,ochdu? frågarahmed. JagkännerDavidviaminbror.Despeladeisammafotbollslag. svararsara. Festenbörjar. Allaärglada. AhmedochSarafortsätterattprataomolikasaker. Deprataromintressenochdepratarommusik. Klockan22:00villSaraåkahem. HonsägerhejdåtillgästernaochtillAhmed. InnanSaragårfrågarAhmedomhonvillhasällskaptilltunnelbanan. Saratackarja. PåvägtilltunnelbananbyterSaraochAhmedtelefonnummer. DagenefterskriverAhmedettsmstillSara. HejSara Tackförigårdetvartrevligtattträffadig Hurmårdu? Hälsningar/Ahmed SarasvararpåAhmedsmeddelande. Honskriver: Tacksjälv,detsamma Jagmårbrahurmårdusjälv? Hälsningar/Sara AhmedochSarafortsätterattskickasmstillvarandra. AhmedfrågarSaraomhonharlustattsesnågondag?

30 30 Överenfika? Efterskolan? Saratackarja. Debestämmerattdeskaträffas. Närdeträffasgårtidenfort. Deharmysigttillsammans. Deprataromolikasaker. Deskrattartillsammans. Sengårdetillbusshållplatsen. Desägerhejdåtillvarandraochgervarandraenkram. AhmedskriverettsmstillSara. Hantackarhenneförfikationsdags. SarasvararochtackarocksåAhmedförfikat. Debestämmerattdeskagåpåbio. Detittarpåenkärleksfilm. Deäterpopcorn. Bådaärglada. Dehållervarandraihanden. Efterfilmengårdepåenkvällspromenad. AhmedsägertillSara: Jagtyckermycketomdig Sararodnar.Sarasäger: Jagtyckermycketomdigockså SaraochAhmedfortsätterattträffavarandra. Deträffarvarandrasvänner. Degörolikasakertillsammans. SaraochAhmedharkänslorförvarandra. SaraärkäriAhmed. AhmedärkäriSara. Avslutalektionenmedettsamtalomkärlek.Säg:Nuvilljagattallaeleverskaskriva ordetkärlekpåtavlan. T1kansägaordetpåsittegetspråkochmankanskrivadetmedlatinskabokstäver. Dåkommer Kujaelay(somaliska) Hobb(arabiska) Eishq(persiska) Tiamo(spanska) Lublit(ryska) Mohebat(urdu)

31 31 Miloscht(polska) Quanrap(thailändska) Dennametodskapartrivseliklassrummetochgruppenblirmeravspänd.Detger förutsättningartillelevernaattsamtalakringkärlek,relationerochvänskap.

32 32 Lektionnr6T1 & ÅLDERSGRÄNS BörjalektionenmedattFråga:vadäråldersgränsenförsexiSverige?Omdeinteförstår fråganförklararman,hurgammalbörmanvaraföratthasex?endelsäger18,endel säger9i10.detberorpåursprungsland. Gåinpåbarnkonventionenochartikel34(Barnetskaskyddasmotsexuelltutnyttjande ochsexuellaövergrepp). ISverigeärmanintemyndigförränmanfyllt18år.Menåldersgränsenförsexärenligt svensklag15år.detinnebärattdukanhasexnärduharfyllt15år.elevernafrågar; vadhänderomjagharsexmednågonsomärunder15år?förklaraattdetärett sexualbrottsomärstraffbartisverige.deträknassomvåldtäktochkangefängelse.de frågar;vadinnebärvåldtäkt?detinnebärsexmotsinvilja,åldernspelaringenroll,ett nejäralltidettnej. Sexualbrottslagenfinnssombilagailärarhandledningen. Detärväsentligtattgåigenomsexualbrottslagenochåldersgränsenförsex. SedangårmantillnästaFråga:hurgammalbörmanvaranärmangiftersig?Måsteman giftasig?varförochvarförinte?svarenskiljersigåtberoendepåvarelevernakommer ifrån,litenbyellerstorstadenetc. Mångaavtjejernavillgiftasigochhabarnochfamilj.Endeltjejersomkommerfrånen visskulturvillhamångabarn. Närmanfrågaromstudierdåochjobb?väckermanenviktigfråga.Kanmanvaraen självständigkvinnautanutbildningochjobb.vadhänderommannenlämnardig?då kommermantillendiskussionomviktenavutbildningochjobb. ISverigearbetarbådemänochkvinnor,mandelarkostnadernahemmapåsammasätt sommandelarpåhemarbetet.enfamiljmedeninkomstharsvårtattklarasig/levabra. Därförmåstebådemänochkvinnorarbeta. Hurgammalbörmanvaranärmangiftersig?Dethänderattendeleleversäger9år. Närmanfrågaromdetgällerbådepojkarochflickor,svarardenej,detgällerbara flickor.dåärdetextraviktigtattgåtillbakatillbarnkonventionenochförklaraatti Sverigeärdetdensvenskalagensomgäller.Närmanär9årärmanfortfarandeettbarn. Ommanharsexmedenminderårigflickaärmanenpedofil.Förklaravadpedofil betyder.finnspedofilerieraländer? Endelsägerattmanbörvara15i20årnärmangiftersig.Närmanfrågaromvarförman måstegiftasigblirsvaretoftaattmanmåstehabarn. Fårmangiftasigmedvemmanvill?Deförstårintefrågan.Förklaraattomjagärentjej ochkommerfrånlibanonochärkristenfårjagdågiftamigmedenkillefrån Afghanistansomärmuslim?Ellertvärtom.Svaretblirnej.Eftersomdetärtvåolika

33 33 religioner.endeleleversäger,attföräldrarnaintekommerattaccepteradet.frågahur mångareligionerfinnsdetivärlden? Religionskunskapenärlågimålgruppenomandrasreligioner.Ommanboriett muslimsktlandläsermanomislam.detsammagällerivissakristnaländer.idennya skolmiljön kandetfinnascirka50olikanationaliteterochmångaolikareligionersom läsersvenskasomandraspråk.imålgruppenfinnseleversomkommerfrånreligioner somdetintegårattkonverteratillochdärdetäromöjligtattgiftasigmednågonfrånen annanreligion. Jagbestämmersjälvmedvemjagvillgiftamig. Vadhänderomföräldrarnaväljerenmanåtdig.Tystiklassen.Oftakommer kommentarenattföräldrarnavetbäst.iblandkommerkommentarenattnej,jagska väljasjälv.fråga:omdublirtvingad,vetduvaddetfinnsförhjälpfördig?nej,detvetde inte.förklaraattdukanvändadigtillenvuxeniskolan,enlärare,enfritidsledareeller enskolkurator.vikommerinteattringahemochberättafördinaföräldrareftersomvi hartystnadsplikt.förklaravadtystnadspliktinnebär.viaskolkuratorkanmanfåden hjälpsomfinns. Skrivpåtavlan: Allaharrättattbestämmaöversittliv.Bådepojkarochflickor,ochmanskagiftasig meddenmanälskar.nukandetdykauppåsikter. Vadskadugöraomdinaföräldrarvillgiftabortdigmotdinvilja? Deförstårkanskeintefrågan.Dåmåstemantydliggörafrågan.Tex,attduvillstudera härisverige.mendinaföräldrarvillattduskagiftadigmednågonsomdevaltutåtdig. Deaccepterarintedinvilja. Vetduvartdukanvändadigförattfåhjälp? Svaretärnej. Gåinpå lektionsinnehållsomdeandragrupperna.fört1blirdethärmerinformativt,it2och T3blirdetmerdiskussion) Klickapå hurfårjaghjälp sedanharmanivänsterfliken:polisen,socialtjänst,rädd attblibortgiftmedmera.förklaramedenklaordvadvarjeinstitutiongör,varextra nogamedpoliseneftersomendeleleverhardåligaerfarenhetermedpolisenfrånsina hemländer.

34 34 Lektionnr7T1 GRAVIDITETDEL2 Hurettbarnblirtill.Repetera,viharpratatomSaraochAhmed,omalltfungerarbra mellandem.omdeharklaratavsinastudierochfåttjobb.omdefortfarandekänneren ömsesidigkärlekkanskedeflyttarihop,blirsambo,ellergiftersig.dekanske bestämmersigförattskaffabarn. Visahemsidan,sjukvårdsguiden, filmer befruktning visaklippet Klippetgerentydligbildochelevernaförstårteorinsommanpratatom.Klippetär väldigtviktigtsärskiltfört1ocht2. Påpekaattdetärmannensspermasomavgörbarnetskön.Ivissakulturergifter männenomsigfleragångereftersomdevillhaenson.menvidvarjegiftermålblirdet baradöttrareftersomdeäromedvetnaomattdetärmannensspermiersomavgör. Enligtsvensklagärdetintetillåtetatthaflerafruar. Mammanärgravid.Detärdagsförförlossning.ISverigebrukarpappanföljamedtill förlossningensomstöd,medandetiandrakulturerkanvarasåattomkvinnanföder barnhemmasåfårmannenintevarahemma. Hurskerförlossningen?Medhjälpavenbarnmorska.Förklara,vadbarnmorskabetyder. FörattblibarnmorskaiSverigemåstemanstuderapåhögskolan. Visafilm, filmerförlossning visaklippet. Närmammanfårbarnetharbarneträttattbäramammansefternamnochmammanhar rättattvaraföräldraledigungefärettår.pappanharocksårättattvaraledigochmåste varapappaledigiminsttvåmånader. Underbarnensuppväxtochuppfostranärbådaföräldrardelaktigatexkanpapporna ocksåbytablöjor. Omföräldrarnaintekommeröverensmedvarandrasåkandesökahjälptex familjeterapi.vadbetyderfamiljeterapi?enpersonsomanalyserarproblemenför familjenochförsökerlösadem.isverigeärdetspecialistersomförsökerlösasådana problemochinteklanenellerdenövrigafamiljen.omfamiljeterapinintehjälper bestämmersigföräldrarnaförattskiljasig.skilsmässanskergenomattfyllaien blankettsomskickastilltingsrätten.ommanharbarnärdetenbetänketidenpå6 månaderförbarnensbästa.detärintesåattommammanvillskiljasigochintepappan såkanhanbestämmaöverhenneochtvingahenneattstannakvariäktenskapet.när paretharskiltsigfårföräldrarnaoftastgemensamvårdnad.detärintesåattpappan kantabarnen.menomdetfinnsstarkaskäl,omnågonavföräldrarnaärolämpligsom förälder(våld,droger)kanenförälderfåensamvårdnad,mendetärovanligt. Fråga?Ärdetokejattmanskiljersig?Varförochvarförinte?Hurärdetieraländer? Kanenkvinnaskiljasigochbosjälv?(Syftetärattdereflekteraröverdetegnalandet)

35 35 Lektionnr8T1 & ABORT Abortärettämnesomdetärganskasvårtattjobbamed.Detfinnsalltidreligiösaoch humanistiskaåsikteremotabortiklassen.mensyftetmedlektionenärattgeeleverna kunskapomsinarättigheterochförståelseförsynenpåabortisverige,ochvadlagen säger. Skriv ABORT stortpåtavlan. Fråga:OmSaraärgravidmenharmycketproblemmedsinmanochdekommerframtill attdevillskiljas.harsararättattgöraabort?honärungochvillkanskeinteblimamma nu,ellerhonkanskeharandraplaner,texstuderaellergörakarriär? Reaktionenbliroftastarkfråneleverna.DetrorattdetärSarasmansombestämmer. Elevernatyckerattabortinnebärattmandödarenmänniska.Endeltyckerattom abortenskerväldigttidigtdåharbarnetännuintefåttnågonsjäl,dåärdetokej,annars ärabortensynd.endelelevertyckerattombarnetärmissbildatdåkanmangöraabort. Synenpåhandikappochfunktionsnedsättningpräglasoftaavelevernassvårasituationi ländernadekommerifrån.ideländernakanenrullstolsbundnapersonintegöra mycketmeränattsittahemmaochblindakanintegåochsimma.detärbraför pedagogenattkännatilldetochvidettannattillfällekanmanocksåtauppdehär frågorna. Förklaraattivissaländerdörkvinnordagligenpågrundavdåligtgenomfördaaborter. Närdetinteärlagligtsågenomförsaborternaoftaavoutbildadepersoner. DågårmaninpåattiSverigeärrättentillabortinskrivenilagensedan1975.Läsmer omdettailärarhandledningen.lagengerkvinnanmöjlighettillfriabortframtill18:e veckan.kvinnorharrättattgöraabortomdeärsvenskamedborgare,asylsökandeeller omdebottilandeti3månader.detärkvinnansval,menefter18veckormåste Socialstyrelsenfattabeslutsåattdetinteärfaraförmammanshälsa. Fråga:Hurmångaaborterskerivärldenperår?Svaretär50miljonerochdeflestaskeri länderdäraborterärförbjudet.isverigeärantaletmellan30i Fråga:Kanmangöraabortieraländer?Endelsäger,jagvetinte,endelsäger,nej,detär förbjudet. Fråga:Vadtyckerni?Ärdetbraellerdåligtattgöraabort? SkrivJAochNejpåtavlan. Omröstning. Oftastsägerungefärfyrajaochrestennej. Fråga:Omenfamiljharfyrabarnochbådepappaochmammaärarbetslösaellerhar problemmedekonominellerandraproblem,texalkoholproblemellerattfamiljeninte

36 36 fungerarsomdenborde.skamammangöraabortochkoncentrerasigpåatttahandom defyrabarnhonharellerskahonfödabarnnummerfem.svaret:endeländrarsigoch säger,nej,honskagöraabort.endelstårfastvidsinåsikt. Fråga:Omettelvaårigtbarnblirvåldtagetochblirmedbarn,elleromenvuxenkvinna blirvåldtagenochblirmedbarn,skahongöraabort?svaret:ytterligarenågraändrar sigmenfortfarandeärdetmångakvarsomsägernej.hålliminnetattsyftetinteiförsta handärattvinnaendebattutanattmeddiskussionensomhjälpgebaskunskapom abort,rättentillabortochhurenabortsker. Sedangårmaninpåvardguiden.se sjukvårdochvård filmer abort Diskussionenfortsätteriklassenochkanledatillandraämnen,gatubarn,prostitution, ekonomi,spanska,latinamerikanskaochryskaeleverharmererfarenhetav diskussionenochdekännerigendet.devettexattoftaattdesomärprostitueradekan bligravida.närabortinteärtillåtetskeraborternahosoutbildade barnmorskor. GåigenomordetPROSTITUTION.Vadbetyderordet?Elevernasäger,hora. Vadbetyderhora?Enkvinnasomsäljersex. Ärdetbarakvinnorsomkansäljasex?Oftaärsvaret,ja,detärbarakvinnor. Fråga:Mmenomenkilleharsexmedkvinnaochfårbetalt,elleromenkilleharsexmed enmanochfårbetaltärintedetocksåattvarahora?elevernaharintetänktså,detfinns starkanormeridiskussionenmenstämpelnliggerpåkvinnorochintepåkillar. Fråga:Finnsprostitutionieraländer?TexkaneleverfrånSomaliasäga,absolutinte. MedaneleverfrånandraområdensomÖsteuropaochLatinamerikavetattproblemet finns. Fråga:Varförsäljermansex?Detkanvaraekonomiskaskäl,texnärpappandörikrig ochdetintefinnsnågotbrasocialtskyddsnät.dåharkvinnaningetannatval.unga tjejersomkanskeblirutnyttjade. MenhurärdetiSverige?KanmanköpaochsäljasexiSverige?Elevernavetinte. FörklaraattiSverigeärdetolagligt/straffbartattköpasexmeninteattsälja.Attsäljaär inteolagligtmensamtidigthjälperstatenindividersomsäljersexattslutameddet. FörklaraattiSverigeharviettbrasocialsystemochmanbehöverintegåpågatanoch säljasex.ingenkantvingadigattsäljasexeftersomvarochenharrättattbestämma översinkropp. Detfinnsmanligaprostituerade.Detärviktigtattförklararvadhorainnebärochvarför manblirhora.reflektionkringbegreppethoraiolikaländer,vaddetfinnsförstraff,och vadsamhälletharförsynpåpersonersomprostituerarsig.detärkvinnornasfel.detär individensfel.åsikternaärkonkretamenviadiskussionkommerelevernaframtillen litemerabstraktochnyanseradsynochkansepåbegreppethoraochprostitutionurett nyttperspektiv.

37 Lektionnr9T1 & SEXUELLLÄGGNING Syfte:AttprataomHbtq,mendetfungerarintebaradirektgåinpåhomobitransoch queer. Skrivstortpåtavlan:Vadbetydersexuellläggning?Ingetsvar. Förklara:Sexuellläggninghandlaromvadmansjälvharförkönochvadpersonenman blirkäriellerblirkåtpåharförkön.mankansägaattmanärheterosexuell, homosexuellellerbisexuell.ellersåsägermanattmaninteharnågonsexuellläggning. (BildSymboler) Heterosexualitet Heterosexualitetärnärtjejerblirkäraiellerkåtapåkillar,ellernärkillarblirkäraieller kåtapåtjejer.heterosexualitetärensexuellläggning.(denbildenärvälkändför eleverna,allaförstårochdenväckeringendiskussion).dethärärendenbildsom elevernaharavrelationer.dekopplardettillkärlekochbarnafödande. 37

38 Innanvigårinpåhomosexualitetärdetbraattställaenfråga:ärallamänniskor heterosexuella?tystiklassen,ochsedanblirsvaret:ja.ytterligareenfråga:ommaninte ärheterosexuell,vadärmandå?ingetsvar.ellersåsägerde,vadmenardu?förklaraatt omjagärenmanmenintevillvaramedkvinnor,vadbetyderdet?(detkanhändaatten elevsäger;aboumannendetärkeff)(elevenvetalltsåattdetfinnshomosexualitetoch tyckerattdetärfel.) Fråga:kannisägaalfabetet? A,b,c,d,e,f Nuskaviplockanågrabokstäverhärifrån,tex,vitarHBTQ Skrivmittpåtavlan: HBTQ VitarbokstavenH,Hbetyderhomosexualitet,ochdetbetyderenmanochenman,eller enkvinnaochenkvinna.. Homosexualitet Homosexualitetärnärtjejerblirkäraiellerkåtapåtjejer,ellernärkillarblirkäraieller kåtapåkillar.homosexualitetärensexuellläggning.(denbildenärkomplicerad,de tänkerbarapåsexetochintepåkärlek,ochdetyckerintedetärnormalt.) Fråga:finnshomosexuellaieraländer? Svaretärnej.Endeleleversäger;attjodetfinnsmendetärinteokej.Förklaraför elevernaattsexualitetärnågotpersonligtochattallaharrättattälskadendetyckerom ochattlevameddendetyckerom.isverigefinnsdiskrimineringslagensomsägeratt ingenmänniskafårdiskrimineraspågrundav: Religionochtrosuppfattning Funktionshinder Ålder Kön Etnisktillhörighet Sexuellläggning Könsöverskridandeidentitetelleruttryck. Gåinpåreligionochtrosuppfattningochförklaraattmanfårtropåvadmanvill,eller attmanfårvaraateist.förklara,attenateistiskmänniskaharenhumanistisk värdegrundochvillvaradelaktigifrågorsomberörmänniskorochmänniskors utveckling,mendevillintegöradetförgudensskullutanförmänniskorsskull.menom manharentro,texommanmuslimellerkristenellerjudedåmåstemanenligtden svenskalagenrespekteravarandrasreligioner. 38

39 39 Fortsättattvidarediskuterapunktförpunkt.Närnikommertillsexuellläggning förklararniattdetärenrättighetenligtdensvenskalagenattsomkillelevameden annankille,ellerattsomtjejlevamedenannantjej.dethandlaromkärlekmellantvå människoravsammakön.enmansomälskarenannanmankallasförbög.enbögkan varalärare,läkare,fotbollsspelare,polis,pizzabagareellertaxichaufför.enkvinnasom älskarenannankvinnakallasförlesbisk.enlesbiskkvinnakanvaralärare,fotomodell, polisellerläkare.elevernabörjarfunderakringhurenlärareellerläkarekanvara homosexuell.detharmedbildenomhomosexualitetattgöra.meddiskussionoch kunskapkanmanändrapådenbilden. NutarvibokstavenB. Bisexualitet Bisexualitetärnärtjejerblirkäraiellerkåtapåbådekillarochtjejer,ellernärkillarblir käraiellerkåtapåbådakönen.bisexualitetärensexuellläggning.(elevernatroratten mankanvaragiftmedenmanochenkvinna.förklaraattbisexualitethandlaromatt mankanbliattraheradavbådakönenmenattnärmanbestämmersigförattgiftasigså giftermansigmedenperson.) NutarvibokstavenT. Transsexuell Ommanärtranssexuellsåkännermanoftaattmanärföddifelkroppochattmanhar ettannatkönändetsomståripassetellerandramyndighetsdokument.entranssexuell personvilloftaständrapåsinkroppochlevasittlivsomdetkönmankännerattman verkligenär.attvaratranssexuellärettavflerasättsommankanvaratranspersonpå. Transvestit Transvestitärenpersonsomoftastärnöjdmedsinkroppochkönetsomståripasset, mensomvillkläsigitjejkläderommanärkilleellerkillkläderommanärtjej.attvara transvestitärettavflerasättsommankanvaratranspersonpå. Transsexualism Transsexualismärenmedicinskdiagnossommankanfåförattsomtranssexuellkunna ändrapåsinkropptilldetkönsomkännsrätt.dethetertranssexualismochinte transsexualitetförattintemisstagasförattvaraensexuellläggningsom heterosexualitet,bisexualitetellerhomosexualitet.elevernaärganskabekantameddet. Deförstårattomenpersonsomfödsifelkroppvillgöraenkönskorrigeringellerbyta kön. Transperson Transpersonerhardetgemensamtattdebrytermotförväntningarochreglerkringkön isamhället.ordettransbetyder"gåöver"eller"överskrida".närmanärtransperson

40 kandetkännassomomnågotavföljandeintestämmeröverensmedvarandra:(1) kroppen,(2)könetsomståripassetellerandramyndighetsdokument,(3)könetman självkännersigsom,eller(4)kläderochannatsomharmedutseendeattgöra. OBS&förklara&med&enkla&ord&och&lätt&svenska.&NärmangåttigenomtematHBTQkanman fortsättamedattprataomolikatyperavfamiljer.attmankanvarahomosexuellochgift, Samboetc.Visanedanståendebilder: NutarvibokstavenQ. Queer Queerärettordsommankananvändaförattbeskrivasigsjälvommantillexempelinte villtillhöraettvisstkönellerenvisssexuellläggning.detkanocksåvaraettsättattvisa attmantyckerattheterosexualitetinteskavaraettidealisamhället,elleratttjejeroch killarintemåstevarapåolikasätt. OBS:lättlästetexteromHBTQt.ex.saganomSahar,ochSamirochAdamielevboken. Användtexternaochhasedandiskussionsfrågoriklassen. (BILDFamilj) Fråga: vad ser ni? Utveckla frågan med att det här är en typ av familj men att det finns olika typer av familjer i Sverige. Gå till nästa bild. Bildernaföreställersamkönatpartnerskap.Parkanvaragiftborgerligtellerreligiöst ellervararegistreradesomsamboshosskatteverket. Fråga:KansamkönadegiftasigiMoskénellerSynagogan? Varförinte? 40

41 TyckerniattdetärokattsamkönadegiftersigiMoskén,Synagoganellerkyrkan?Varför, varförinte? Vadtyckerniomsamkönadepartner,närdeskaffarbarnelleradopterarbarn? (BILDSamkönadefamiljer) 41

42 42 Lektionnr10T1 & VÅLDOCHKRÄNKNING Sexuelltvåld Gåtillbakatillåldersgränsenförsex.Gåigenomvadlagensäger.Sexskavaraömsesidigt. Ommanharenpartnerochvillhasexmenhonellerhanintevill,måstemanacceptera attnejbetydernej,ävenommanärgift.ommanvillliggamedenpersonmedtvångså klassificerasdetsomvåldtäkteftersomvarochenharrättattbestämmaöversinkropp. Reaktionernabliriblandsåhär:Ja,menomdetärminfruochjagvillhasex,elleromdet ärminflickvän.svaret:jadetklassificerassomvåldtäktomduharsexmotpersonens vilja.ommantvingarnågontillsexdåkanmanblipolisanmäld. Gekonkretaexempel,enkvällärduochdinflickvänhemmaochtittarpåfilm,mendu villhasexochhonvillinte.duuppreparnågragångerattduvillhasex,tillsluttvingar duhennetillsexmothennesvilja.dåärdetvåldtäkt Sexuellaövergrepp Detärnamnetpåolikahandlingardärnågonellernågrakränkerenannanpersonpåett sexuelltsätt. Manharrättattbestämmaöversinegenkroppochsinegensexualitet.DetståriFN:s deklarationommänskligarättigheterochibarnkonventionen. Ommanärunder15årharingenäldretonåringellervuxenrättattgöranågotsexuellt medellermoten,ävenommansjälvvillellertarinitiativ.detärbrottsligt.ettbarnhar intehellerrättatttapåettannatbarnmotdessvilja. Ettexempelpåsexuellaövergrepp: Attnågontarpåenskroppmedhänderna,munnenellerkönetpåettobehagligtsätt ellersåattmanblirrädd. Förklaraattomentjejärlättkläddbetyderdetinteatthonsökersexuellakontakteroch manharingenrättatttapåhenneellertittapåhennemednedsättandeblickar. Mobbning Fråga:Vadbetydermobbning?Oftastvetdeintevadbegreppetmobbningbetyder.Då förklararmanvadmobbningär. Mobbningärnärnågonsystematiskttrakasserarenannanpersonfysisktellerpsykiskt. Mobbningbetyderattmanuteslutsurkamratkretsen,blirillabehandladochförtrycks. Mobbningäringenengångsföreteelseutanensystematiskkränkningavenperson. Mobbningkanvaraalltifrånattblikalladnedsättandesakertillattbliutsattförvåld. Detharävenblivitvanligareattmobbningskerviaeipostellersms.Mobbningkanockså varaattintebliutsattförnågontingallsutanattiställetbliutfrystheltochhållet. (vårdguiden.se)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning. Kära barn och ungdomar Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning. Alla människor är lika mycket värda och

Läs mer

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116)

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) Namn: Klass: 1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) 2. Vad kallas det med ett annat ord, då man rör sina egna könsorgan? (se sid 116) 3. Vad menas med att

Läs mer

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff SEX- och Samlevnad Historiskt Snoppar Eunucker Kastratsångare Snoppstraff Snoppar idag Testikelfestival Irezumi Allmänt om snoppen Hos de flesta är vänster testikel större än den högre och den hänger lite.

Läs mer

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut)

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) livmoder klitoris urinrörsmynning slida G-punkt lubrikation analöppning yttre blygdläppar ägg inre blygdläppar stånd Anatomiska

Läs mer

Ordlista SVENSKA KÄNSLOR OCH RELATIONER

Ordlista SVENSKA KÄNSLOR OCH RELATIONER Ordlista SVENSKA Här kan du hitta ord som handlar om kropp, känslor, relationer, sex, identitet och hälsa. Olika ord har olika laddning. Vissa ord är mer neutrala och passar bra att säga när man till exempel

Läs mer

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN I detta kapitel hittar du konkreta råd för hur du kan planera och genomföra undervisningen. Här finns förslag på innehåll och upplägg, men även generella tips om metoder, åldersanpassning,

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b

Läs mer

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov 1 (1) 2013-06-10 Tjänsteskrivelse Dnr KDN 2013/09 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Ingela Netz 08-5230 29 90 Ingela.netz@sodertalje.se Hölö kommundelsnämnd Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2,

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande 14 augusti 2015 BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på vilka ämnen som är

Läs mer

Sex-och samlevnad årskurs 6

Sex-och samlevnad årskurs 6 Sex-och samlevnad årskurs 6 Begrepp att kunna: Mannens könsorgan och dess delar. Kvinnans könsorgan och dess delar. Stånd Gravid Smegma Omskärelse Mens, mensskydd Könsceller, spermier och ägg Preventivmedel

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) Utfärdad den 12 juli 2018 Publicerad den 18 juli 2018 Regeringen föreskriver att bilaga 1 3 till skolförordningen (2011:185)

Läs mer

SEX OCH SAMLEVNAD VAD HANDL AR DET OM EGENTLIGEN? SKRIV NER ORD ELLER MENINGAR OM VAD DU TROR!

SEX OCH SAMLEVNAD VAD HANDL AR DET OM EGENTLIGEN? SKRIV NER ORD ELLER MENINGAR OM VAD DU TROR! V.2-8 SEX OCH SAMLEVNAD VAD HANDL AR DET OM EGENTLIGEN? SKRIV NER ORD ELLER MENINGAR OM VAD DU TROR! VÅR BIOLOGISKA KROPP KÄRLEK ATT BLI KÖNSMOGEN PUBERTETEN LIV ANSVAR IDENTITET JÄMSTÄLLDHET RELATIONER

Läs mer

Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se

Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se De yttre består av penis och pung. Penis; urinrör, ollon, svällkroppar och förhud. Pungen; testiklar, bitestiklar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2015-16 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Anatomi och fysiologi. Anatomi och fysiologi

Anatomi och fysiologi. Anatomi och fysiologi Anatomi och fysiologi 1 Checklista Hjärnan Fittan Kuken Analen Fokus på njutning och säkrare sex Fakta Hjärnan viktigaste organet när det gäller sex bestämmer om man vill ha sex eller inte. Vissa vill

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför beslut om elev har rätt att läsa enligt grundsärskolans kursplaner i specialskolan

Pedagogisk bedömning inför beslut om elev har rätt att läsa enligt grundsärskolans kursplaner i specialskolan Pedagogisk bedömning Blanketten skickas till Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Pedagogisk bedömning inför beslut om elev har rätt att läsa enligt grundsärskolans kursplaner i

Läs mer

Djurens biologi, 100 p; Djuren i naturbruket, 100 p, Djurhållning, 100 p Inriktning Djur Häst 300 p

Djurens biologi, 100 p; Djuren i naturbruket, 100 p, Djurhållning, 100 p Inriktning Djur Häst 300 p Matematik 5, 100 p Matematik 4, 100 p Fysik 2, 100 p Fysik 1b2, 50 p Kemi 2, 100 p Biologi 2, 100 p (tentas av) Fysik 1b1, 100 p Kemi 1, 100 p Naturvetenskapliga kurser Körning 1, 100 p Djurvård, inom

Läs mer

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren 11 Sex och samlevnad 11.1 1 Vem är du? 2 Ensamhet på gott och ont 3 Diskutera om sex 4 Vad är kärlek? 5 Kär och galen? 6 Vem har du fått sexinformation ifrån? 7 Sexualitet och adoption 11.2 8 Våra könsorgan

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

SAMTALSUNDERLAG TILL RFSU INFORMERAR OM SLIDKRANSEN

SAMTALSUNDERLAG TILL RFSU INFORMERAR OM SLIDKRANSEN SAMTALSUNDERLAG TILL RFSU INFORMERAR OM SLIDKRANSEN 1. Berätta att ni nu ska prata om slidkransen och att ni ska börja med att titta på en film med information om det. Berätta att det förekommer teckningar

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Testosteron 12/13/2012. Människan: biologi och hälsa SJSD11

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Testosteron 12/13/2012. Människan: biologi och hälsa SJSD11 Reproduktionssystemen Människan: biologi och hälsa SJSD11 Annelie Augustinsson Testosteronproduktion Foster Nyfödd Barndom Pubertet Vuxen Ålderdom FSH LH Testosteron Utveckling av mannens primära (manliga

Läs mer

Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den

Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den kommunala skolan grundskolan som klarat samtliga delprov

Läs mer

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid

LÄRVUX. VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid LÄRVUX KURSKATALOG 2012 VARFÖR? Du vill lära dig nya saker som du har nytta av på ditt jobb på din fritid VEM? Utbildning för dig som är minst 20 år har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 13 juni 2018 Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185) dels att

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kurserna startar 17 mars FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare (ABF Vux, Cuben utbildning, Eductus, Vuxenskolan) Engelska

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015

Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015 LärVux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2014/2015 LärVux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla dina kunskaper Vill

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

Sex & Relationer. Arbetshäfte. Namn:... Klass: 8A

Sex & Relationer. Arbetshäfte. Namn:... Klass: 8A Sex & Relationer Arbetshäfte Namn:... Klass: 8A Syfte: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att Du utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer

Läs mer

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9 Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kansliet 2013-12-11 senast uppdaterad 1 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9 Med hjälp av denna beskrivning får du en översikt över dina möjligheter att välj andra ämne

Läs mer

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning Arbetsmaterial inför gällande Nämnden för lärarutbildning senaste versionen finns på Medarbetare, Lärarutbildningens kansli Byggnad Kalmar Byggnad Växjö Lärarutbildningens kansli Storken M Helårsstudenter

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009.

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkäten delades ut och samlades in av studiefaddrarna tors vecka 1 alt tis v 2. 266 studenter (av ca 330) svarade på enkäten. Syftet

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack Elevhälsans medicinska insats PUBERTET Killsnack KÖNSORGANENS ANATOMI Penis Penis är det manliga könsorganet som är uppbyggt av rot, skaft, ollon, sträng och förhud. En del killar oroar sig för om deras

Läs mer

Puberteten STUDIEHANDLEDNING

Puberteten STUDIEHANDLEDNING STUDIEHANDLEDNING Filmfakta Ämne: Biologi Ålder: Från 10 år (M, H) Speltid: 1 minuter Svenskt tal med svensk text Produktion: Frames Studio i samarbete med Kunskapsmedia AB, 018 Syfte/strävansmål Att lära

Läs mer

Ledamöterna i Kommunstyrelsens skola-välfärdsutskott kallas till sammanträde. 3 Betygsstatistik. Sven-Erik Rhén kl. 08.00

Ledamöterna i Kommunstyrelsens skola-välfärdsutskott kallas till sammanträde. 3 Betygsstatistik. Sven-Erik Rhén kl. 08.00 STORFORS KOMMUN Datum 20150114 Ersättare FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens skolavälfärdsutskott kallas till sammanträde. Tid: Fredagen den 23 januari 2015 kl. 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Flickor och pojkar och puberteten

Flickor och pojkar och puberteten Flickor och pojkar och puberteten Flickor och pojkar och puberteten Puberteten är en övergångsperiod mellan barndomen och vuxenlivet. Kroppen förändras och känslolivet utvecklas. Under puberteten blir

Läs mer

Områdesbehörighet och meritpoäng

Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2018/19. Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:1562

Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2018/19. Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:1562 Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2018/19 Diarienummer: 2018:1562 1 (9) Sammanfattning I denna promemoria beskrivs s statistik om planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2018/19.

Läs mer

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017 Lärvux Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2016 2017 Lärvux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Kalmar och Växjö den 6 mars 2013 Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Nedan följer information om behörighetskrav

Läs mer

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Barnkonventionen - med Mattecentrum Uppdrag 2 Nivå 1: Rätt till utbildning, lek, vila och fritid Introduktion I Mattecentrums uppdrag Rätt till utbildning, lek, vila och fritid får eleverna fördjupa sig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2017:620 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Inläsningshjälp inför biologiprovet om sex, samlevnad och barnets utveckling

Inläsningshjälp inför biologiprovet om sex, samlevnad och barnets utveckling Inläsningshjälp inför biologiprovet om sex, samlevnad och barnets utveckling Kopplingar till läroplanen samt inläsningshjälp Ur läroplanens centrala innehåll i biologi: Människans sexualitet och reproduktion

Läs mer

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2. 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.1 skyddar ollonet 3.Hur bör penis tvättas och hur ofta? 3.1 varje dag, med vatten, mild tvål 4.Vad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 0-0- DNR BUN 0.09 SUSANNE MALMER SID / KVALITETSHANDLÄGGARE 08-8 78 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Skogshöjdens skola 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Skogshöjdens skola 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Skogshöjdens skola 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Läsåret 2016/2017 KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN LÄRVUX SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särskild utbildning för vuxna på gymnasienivå är en del av vuxenutbildningen i Halmstad

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Information om SRHR. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Närhälsan

Information om SRHR. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Närhälsan Information om SRHR Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Närhälsan Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR SRHR är en del av de mänskliga rättigheterna och består av fyra delar. Sexuell

Läs mer

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan).

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan). SID 1(1) INSTRUKTION TILL LÄRARE SOM SKA REGISTRERA ÄMNESPROVSRESULTAT VIA STOCKHOLM SKOLWEBB Logga in i Skolwebben Klicka på ikonen Ämnesprov under Tjänster Välj klass eller grupp genom att klicka på

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Statistik om lärare oktober 2015

Statistik om lärare oktober 2015 2016-04-04 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/138-630 Utbildningsnämnden Statistik om lärare oktober 2015 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNING Uppföljning internkontrollplan

BARN- OCH UTBILDNING Uppföljning internkontrollplan BARN- OCH UTBILDNING Uppföljning internkontrollplan Uppföljning av risk för bristande måluppfyllelse ht 18 Nedan följer en stadievis sammanställning av andel elever med F i respektive samt andelen elever

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Lärare Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Kontroll av registreringar Procapita har en kontrollfunktion som gör det möjligt att definiera vilka värden som kan registreras i en resultatcell.

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3

Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3 Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3 Hejsan kan man bli med barn fast man inte har ägg lossning och mens jag e 29 år har inte haft min mens på 2 år men vill ha barn? // jag

Läs mer

Olikheterna är för stora

Olikheterna är för stora Redovisning av regeringsuppdrag Dnr. U2011/6544/GV 1 Olikheterna är för stora Omrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan, 2013 Resultatbilaga 2 BILAGA 1 RESULTAT AV OMRÄTTNINGEN...

Läs mer

skolan läsåret 2013/2014

skolan läsåret 2013/2014 Introduktionsprogrammen på Bergska skolan läsåret 2013/2014 Upprättad 20110322 Reviderad 2013-01-09 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Sexbyrån. Lärarhandledning

Sexbyrån. Lärarhandledning Sexbyrån Lärarhandledning 1 SEXBYRÅN FÖRORD Sexbyrån är ett program för särskolan som handlar om kroppen, kärlek, känslor och sex. De flesta av de medverkande i programmets olika inslag har en intellektuell

Läs mer

Stadieindelad timplan från höstterminen 2018

Stadieindelad timplan från höstterminen 2018 Tjänsteskrivelse 2018-02-26 Handläggare Maria Åfeldt Bryant/Mats Lundström Avdelningen styrning och kvalitet Diarienummer 2018UTN/0015 Utbildningsnämnden Stadieindelad timplan från höstterminen 2018 Förslag

Läs mer

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Sidan 1 av 5 KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Ett förslag till hur man kan lägga upp killsnack, utarbetat av Olle Katz Några utgångspunkter: Hur många tillfällen skall vi träffas? Hur är gruppen? (mognad, sammanhållning,

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

Biologi Kunskapens användning

Biologi Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Biologi Kunskapens användning utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande. utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk

Läs mer

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument Utvecklingsavdelningen 1 (15) Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument 2 (15) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET... 5 1.

Läs mer

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET. Ämneskombinationer Hösten 2019

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET. Ämneskombinationer Hösten 2019 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2019 INRIKTNING ÅRSKURS 7-9 (4,5 ÅR, 270 HP) HUVUDÄMNE OCH KOMBINATIONER 2 BILD 90 HP I KOMBINATION MED Observera att godkänt färdighetsprov i krävs. BIOLOGI

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna.

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Tommy Eriksson Undervisningsråd, Skolverket Sex och samlevnad varför?

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Nya bestämmelser 2016 En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. (3 kap. 12 c

Läs mer

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för läsåret 2015 2016 HITTA TILL OSS Vår expedition finns på Brogårdsskolan Gamla Kyrkogatan 2, Kristinehamn Studie- och yrkesvägledare 0550-874

Läs mer

Framtidens skola i Luleå. Framtidens skola, 2015-11-03

Framtidens skola i Luleå. Framtidens skola, 2015-11-03 Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2015-11-03 Områdesmöte Bergnäset/Sörbyarna Program 3 november 18.00-18.10 Inledning 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli 18.15-18.45

Läs mer

Varför ska man läsa?

Varför ska man läsa? Varför ska man läsa? Lgr 11, ämnet svenska: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstå

Läs mer

Vulva-teamet i Varberg

Vulva-teamet i Varberg 1 Vulva-teamet i Varberg Eva Nilsson, barnmorska Christina Rydberg, gynekolog Katarina Lindgren, kurator Kliniken för kvinnors och barns hälsa 2 Vilka patienter träffar vi? Långvariga besvär från vulva

Läs mer

Verksamhetsrapport Valla skola

Verksamhetsrapport Valla skola Verksamhetsrapport V skola Rektor: Ann-Britt Eriksson : 2017-09-07 www.katrineholm.se 2 (9) Vår handläggare Verksamhetsrapport för V skola september 2017 V skola är en kommunal grundskola i Katrineholms

Läs mer

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11:

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11: Elever som ht11 inte nådde kunskapskraven Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån skolornas inskickade underlag sammanställt andel och antal elever som i år 8 och 9 inte nådde kunskapskraven Då

Läs mer

Välkomna. Introduktionsmöte för Nätverk i Sörmland sex- och samlevnadsundervisning i skolan 11 november 2014

Välkomna. Introduktionsmöte för Nätverk i Sörmland sex- och samlevnadsundervisning i skolan 11 november 2014 Välkomna Introduktionsmöte för Nätverk i Sörmland sex- och samlevnadsundervisning i skolan 11 november 2014 Katarina Gustafson Folkhälsocentrum Elin Ståhl Johansson Smittskydd/Vårdhygien www.landstingetsormland.se/sexochsamlevnadskola

Läs mer

SEX OCH SAMLEVNAD. ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan. ,/ Mannens yttre och inre könsorgan. ,/ Erektion och lubrikation. ,/ Spermie och ägg

SEX OCH SAMLEVNAD. ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan. ,/ Mannens yttre och inre könsorgan. ,/ Erektion och lubrikation. ,/ Spermie och ägg SEX OCH SAMLEVNAD FOKUS PÅ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan,/ Mannens yttre och inre könsorgan,/ Erektion och lubrikation,/ Spermie och ägg,/ Pubertet och menstruationscykeln,/ Samlag, hångla och onani,/

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer