1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?"

Transkript

1 I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms län. Vi ville att de skulle redovisa vad de tänker göra om de vinner valet i höst. Tillsammans med FUB i Stockholms län gjorde vi också en skrivelse till partierna där vi ville att de skulle redovisa sina förslag till förbättringar inom vården för våra medlemmar. När det gäller Landstingsfrågorna fick vi svar från samtliga av Alliansens och De röd grönas partier. Sammantaget kan man säga att alla partier har en förståelse för problematiken, men att det är osäkert om den politiska viljan verkligen finns för att förbättra våra medlemmars situation. Resultatet från kommunerna och stadsdelarna har däremot varit magert. Endast tre av 14 stadsdelar redovisade sin politik: Kungsholmen (mp) Rinkeby-Kista (m) och Spånga-Tensta (fp). Bara åtta av 26 kommuner i länet svarade på våra frågor. Det är tydligt att intresset för dessa frågor är svagt. Bland de politiska partierna var Socialdemokraterna ivrigast på att svara medan Centerpartiet inte svarade alls. När du läser det här har valet redan varit och du vet vilka som ska styra i landet, länet och din kommun. Här följer ändå en redovisning av de svar vi fått in, så att du vet vad du kan förvänta dig ska hända inom den närmaste mandatperioden. Frågor till samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholms län: 1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? Svar:Miljöpartiet, Kungsholmens stadsdel Det är inte bara vuxna med funktionsnedsättning som har svårt att få bostad. Själv har jag faktiskt erfarenhet av att en ung kvinna i min familj med funktionsnedsättning fått förtur till egen hyreslägenhet, i Skarpnäck. I övrigt har vi i oppositionen varit emot alliansens stora utförsäljning av allmännyttan. Det är bl.a. den som gjort att det blivit så ont om bostäder och andra lokaler. Nu behöver vi bygga mer allmännytta där vi kan ha gruppboenden, förskolor och andra kommunala verksamheter insprängda bland vanliga hyresrätter. Svar:Moderaterna, Rinkeby-Kista stadsdel Vi tänker fortsätta på den inslagna vägen och bygga mer i Stockholm bostäder har byggts i Stockholm under mandatperioden och vi satsar på till för nästa. Kan vi få upp byggnadstalen kan vi också få upp antalet lägenheter som uppfyller de krav som ställs av personer med särskilda behov. Svar: Folkpartiet, Spånga-Tensta stadsdel Stockholm stad håller en hög takt i bostadsbyggande och planering för nya bostäder. När nya bostäder projekteras anser Folkpartiet att det samtidigt alltid ska planeras för nya gruppbostäder och insprängda lägenheter. Det är viktigt med en sammanhållen strategi för hela staden och att det finns medel avsatta för detta. Stadsdelarna har en viktigt uppgift att driva på utvecklingen för fler bostäder för personer med funktionsnedsättningar samt se till att ha god information om både aktuellt och kommande behov. Planering och byggande tar lång tid så det gäller att alltid vara ute tidigt.

2 Svar: Moderaterna, Stockholms stad Vi tänker fortsätta på den inslagna vägen och bygga mer i Stockholm bostäder har byggts i Stockholm under mandatperioden och vi satsar på till för nästa. Kan vi få upp byggnadstalen kan vi också få upp antalet lägenheter som uppfyller de krav som ställs av personer med särskilda behov. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad Det har under hela mandatperioden byggts för få gruppbostäder i Stockholm och staden når inte sina egna mål. Vi vill bygga fler bostäder och införa en central projektledning, där berörda nämnder samordnas, för att lösa bristen på gruppbostäder. Dessutom vill vi se över resursfördelningssystemet för att se om det kan öka incitamenten för stadsdelsnämnderna att starta fler gruppbostäder. Svar: Vänsterpartiet, Stockholms stad Vi vill bygga minst nya lägenheter, mest hyresrätter nästa mandatperiod. Det ger bättre möjligheter än den under den nuvarande mandatperioden att bygga ifatt bostadsbristen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism liksom för andra som behöver gruppbostäder och alternativa boenden. Vi vill ha bättre samverkan mellan berörda nämnder för att bygga minst de 740 lägenheter som finns i stadens planering Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Bostadsbristen är stor inom alla områden, vi har varit kritiska till att borgerligheten inte tagit tillräckliga initiativ för att bygga fler bostäder. Speciellt gäller det trygghetsboenden, särskilda boenden och gruppboenden som faktiskt till och med blivit cirka femtio färre under den senaste mandatperioden. I dag finns en kö till dessa boenden som kommunen inte kan tillgodose trots att det finns beslut om att man har rätt till en anpassad bostad med stöd. Detta är oacceptabelt. Borgerligheten uppfyller inte ens gällande lagstiftning på detta område. Vi kommer att öka bostadsbyggandet inom dessa områden och tillgodose de behov som finns. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun Socialförvaltningen i Nynäshamn har sedan en tid arbetat med utformning av en boendeplan, vilken i det närmaste kommer att färdigställas. Denna bygger på de uppdrag och mål som syftar till att den enskilde ska ges möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. I samband med detta arbete utformas en enkät där den enskilde själv beskriver egna behov och önskemål samt regelbunden kartläggning av befintliga boendeenheter i syfte att tillgodose platsbehov. I Nynäshamns kommun har vi under flera år arbetat för att man ska kunna bo kvar i hemkommunen både i gruppboende men framför allt i eget boende. Vi samarbetar när hyresvärdarna i kommun en för att hitta bra lösningar för enskilda personer och har också utvecklat vårt boendestöd för att kunna möta upp. Svar: Moderaterna, Salems kommun Det är planerat ett boende för personer med autism med start 1/ Det pågår ett arbete i Victoriagruppen (planerings- och samarbetsgrupp mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen) med att ta fram en långsiktig plan för målgruppen. Myndighetsenheten kommer att ta fram en enkät med förfrågan om behov och önskemål om Bostad med särskild service till samtliga elever som slutar särskolan. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun Sigtuna kommun har ett väl utbyggt bestånd av gruppbostäder och service-bostäder efter dagens behov. Vi ser att många personer med utvecklings-störning och autism som inte har behov av vård dygnet runt, väljer att skaffa boende själv. Vi ser att vi behöver utveckla kommunens stöd i det egna boendet så att det är möjligt för den som klarar och vill bo i en egen lägenhet. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun

3 Vi måste allmänt bygga fler bostäder, gärna i centrala lägen. I Sollentuna kommun har vi inte upplevt att det är bostadskris för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism. Alla de som enligt LSS bedöms behöva en bostad får det. Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun Utmaningen att bygga tillräckligt många bostäder till ett pris som människor orkar betala är en fråga som inte bara är aktuell om man har en funktionsnedsättning. Mycket grovt sammanfattat kan man säga att det handlar om att fortsätta ge Sollentunahem förutsättningar att bygga nya hyresrätter. Det byggs äntligen en del just nu, men det behöver byggas mer. Ett sätt att snabbt skapa ett antal nya hyresmöjligheter till en mer begränsad kostnad är att hitta vägar att utnyttja befintligt bestånd på ett mer effektivt sätt. Vi vill därför se en slopad beskattning vid uthyrning av del av privatbostad. Det skulle direkt skapa ett värdefullt tillskott av bostäder, exempelvis för ungdomar och studenter som har svårt att få bostad i Stockholm. I Norge finns en sådan modell som visat sig vara mycket framgångsrik. För personer som har behov av samhällets stöd ska kommunen bygga LSS-bostäder. I Sollentuna har vi en långsiktig planering att bygga ett LSS-boende per år, och det motsvarar det behov som finns just nu. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Vi är tacksamma för att ni riktar vår uppmärksamhet på viktiga frågor. Vi måste dock erkänna att Vänsterpartiet i Sollentuna för närvarande är en liten organisation och saknar den insyn i verksamheten som skulle behövas för att ge konkreta svar på alla era frågor. Vi har aktivt agerat för att bostäder ska byggas så att de täcker behoven för dem som inte klarar att bo i ett ordinärt boende. Vi tar gärna emot information från er om de problem som finns för barn, unga och vuxna i Sollentuna eftersom vi delar er uppfattning att alla utifrån sina förutsättningar ska ha möjlighet att leva på ett likvärdigt sätt. Vi vill gärna lägga konkreta förslag i kommunfullmäktige som gör att detta blir verklighet. Svar: Vänsterpartiet, Sundbybergs kommun I Sundbyberg har vi ett stort allmännyttigt bostadsbolag vilket har möjliggjort för många att snabbt få en bostad. Tyvärr så ombildas nu många hyresrätter till bostadsrätter, detta är vi i Vänsterpartiet emot. Kommunens bostadsanpassning och bostadsbolaget har ett nära samarbete. I vårt nya bostadsområde i Ursvik så planerar vi för två nya gruppbostäder med fem platser i varje. I Hallonbergen planeras ett LSS-boende med fyra platser. Till våra befintliga åtta gruppbostäder finns idag ingen kö. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Socialdemokraterna i Södertälje har tillsammans med våra samverkande partier - Miljöpartiet och Vänsterpartiet - tagit ansvar för att det inom Södertälje kommun finns en mycket väl utbyggd verksamhet och service för personer med funktionsnedsättning. När det gäller gruppbostäder är vårt mål att även i framtiden upphandla och bygga ut bostäder i takt med efterfrågan. Svar: Moderaterna, Upplands Väsby Vi har en lokalförsörjningsplan och en handlingsplan för utbyggnad för att täcka behovet av bostäder för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Vi vill överlag bygga fler bostäder men också fler gruppboenden. 2. Vi vet att många personer med kognitiva funktionsnedsättningar ofta lever ett helt liv på existensminimum. Vilka åtgärder tänker ni att vidta för att förändra detta? Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel

4 Dessa personer ska förstås inte behöva leva ett helt liv på existensminimum. Vi behöver anstränga oss att hitta avlönade arbetsuppgifter som passar. Svar: Moderaterna, Rinkeby Kista stadsdel Vi vill att alla personer ska leva på sin egen inkomst. Genom de skattesänkningar moderaterna har genomfört har vi ökat marginalerna även för dem som har väldigt låg inkomst. Genom bla Jobbtorg Stockholm vill vi hjälpa alla arbetslösa bidragsmottagare till egen försörjning och har vissa specifika projekt, utöver ordinarie verksamhet, som syftar till att hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar. Vi kommer fortsätta arbetet med jobbtorgen och vi vill utveckla nya sätt att arbeta. Svar: Folkpartiet, Spånga Tensta stadsdel Det krävs olika former av åtgärder för att förbättra möjligheterna att komma ut i olika former av arbete (se svar på andra frågor!). För personer med funktionsnedsättning som trots dessa åtgärder inte har möjlighet att komma ut i arbete bör en ny aktivitetsersättning utformas, något som också utretts och föreslagits av en statlig utredning. Utredningen föreslår att en ny ersättning inte bör knytas till målen för sjukförsäkringen. Istället bör utredningen knytas till de handikappolitiska målen, framförallt vad gäller full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Ersättningen bör syfta till att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få bättre ekonomiska förutsättningar. Svar: Moderaterna, Stockholms stad Vi vill att alla personer ska leva på sin egen inkomst. Genom de skattesänkningar moderaterna har genomfört har vi ökat marginalerna även för dem som har väldigt låg inkomst. Genom bla Jobbtorg Stockholm vill vi hjälpa alla arbetslösa bidragsmottagare till egen försörjning och har vissa specifika projekt, utöver ordinarie verksamhet, som syftar till att hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar. Vi kommer fortsätta arbetet med jobbtorgen och vi vill utveckla nya sätt att arbeta. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad Vi vill höja försörjningsstödet. Tidigare ingick extra stöd motsvarande ett sl-kort men det har den borgerliga majoriteten avskaffat. Dessutom vill vi ha en jobbgaranti som innefattar alla. Att så många som möjligt ska få bidra på arbetsmarknaden tycker vi är viktigt. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar ska få komma in på jobbtorgen eller motsvarande. Handikappersättningen är en fråga för Riksdagen som vi kommunalt inte har några beslutanderätt över. Svar: Vänsterpartiet, Stockholm stad Vi vill öka möjligheterna till arbete och egen försörjning genom aktiva arbetsmarknadsinsatser och större möjligheter att få jobb i kommunen. Grunden läggs i skolan, och där behöver det fungera bättre än idag. Även vuxenutbildning måste vara tillgänglig för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Möjligheten till olika typer av lönebidragsanställningar måste utökas så att så många som möjlighet kan arbeta efter sin förmåga. Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Inget svar. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun KomAn är ett EU-projekt som ska arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning får ett meningsfullt arbete. KomAn drivs av kommunerna Värmdö, Tyresö, Haninge och Nynäshamn, samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samarbete med primärvård, psykiatri, arbetsgivare, fackliga organisationer samt brukar- och frivilligorganisationer. KomAn-projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning av intellektuell, neuropsykiatrisk eller psykisk karaktär och har

5 som syfte att skapa vägar ut i arbetslivet. Projektet är av stor strategisk betydelse och förutsätts förändra arbetssättet hos deltagande myndigheter. Projektet är nytänkande när det gäller att anpassa arbetsmarknadsinsatserna för att passa målgrupperna. Speciellt utvecklingsarbete finns när det gäller kartläggning, mobilisering, Supported Employment, skräddarsydda yrkesutbildningar och sociala arbetskooperativ. Svar: Moderaterna Salems kommun Personer med funktionsnedsättning kan söka försörjningsstöd om inkomsten är låg. Vi försöker på olika sätt att få ut dessa personer i arbete, se svar under punkt 5. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun Dels genom att uppmärksamma staten på denna grupps situation och behov av ett högre bostadstillägg, då hyrorna är höga och bostadstillägget inte har justerats de senaste åren i den omfattning som skulle behövas. Dels genom att arbeta för att den som kan och vill får hjälp att komma ut på arbetsmarknaden genom arbetspraktik och lönebidrag, vilket på sikt kan leda till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. (Försörjningsstöd?) Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun För det första gäller det att lära ut hur personer, såväl de med kognitiva funktionsnedsättningar som andra, ska handskas med pengar. För det andra bör vi på sikt höja lönen för personer som arbetar inom daglig verksamhet. De ska löna sig att arbete för alla! Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun Det behöver skapas bättre förutsättningar att få ett arbete, se närmare fråga 5. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbybergs kommun Med en rödgrön regering så kommer den nuvarande nedmonteringen av trygghetssystemen att avbrytas. Regelverket för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer att förändras i en mer social riktning. Möjligheten att kunna studera och komma in i sysselsättning och arbete förbättras. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun När de gäller den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning är detta en statlig, och inte kommunal, uppgift. Den nuvarande moderatledda regeringen har försämrat trygghetssystemen, vilket även drabbar personer med funktionsnedsättning. Vi anser att ett rikt land som Sverige har råd med ett försäkrings- och trygghetssystem som garanterar alla en bra levnadsstandard. Svar: Moderaterna, Upplands Väsby När personen fått en diagnos och på så sätt tillhör LSS personkrets försöker vi ordna med ev arbete eller daglig verksamhet. Vi arbetar så redan idag. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Har inte fått något svar från ansvarig person gällande denna fråga. 3.Många barn med autism vägrar gå till skolan på grund av att skolan inte fungerar för dem, de kallas för hemmasittare. Hur ska hemmasittarna få tillbaka rätten till utbildning?

6 Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel En knepig fråga! Dagens skola är tyvärr ganska ensidigt anpassad till barn som klarar sig bra i skolan. Vi behöver fler små grupper gärna i mindre skolor där verksamheten dessutom sköts av utbildad personal. Speciellt de stora högstadierna och det sätt som undervisningen är organiserat på kan vara förödande för barn med autism. Svar: Moderaterna, Rinkeby Kista stadsdel Självklart så är det av yttersta vikt att alla barn får tillgång till sin lagstadgade rätt till utbildning. Det kräver ofta båda samverkan mellan skola och socialtjänst, samt kompetenta rektorer som ser till varje enskilt barns behov. Vi hämtar dock inga barn med polisbil. Skolan har ett ansvar att ge alla barn goda förutsättningar till en bra start i livet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. Svar: Folkpartiet, Spånga Tensta stadsdel Rektor/skolan alltid måste agera omedelbart när en elev uteblir från skolan och ta reda på skälet till detta. Detta kan ha många orsaker, t ex en funktionsnedsättning. Åtgärdsprogram kan behöva tas fram, i andra fall kan en anmälan till socialtjänsten vara aktuell etc. Det är skolans uppgift att tillsammans med vårdnadshavare på alla sätt och med olika medel få tillbaka eleven i skolarbetet igen. Elevhälsoteamens olika kompetenser är (tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog) mycket värdefull i dessa sammanhang. Inom utbildningsförvaltningen i Stockholm finns en handlingsplan för elevers frånvaro som stöd för lärare och rektorer. Frågan kommer upp som ett avsnitt i ett kommande stödmaterial för samverkan mellan skola och socialtjänst. Detta stödmaterialet kommer att antas av utbildningsnämnden i höst. Svar: Moderaterna, Stockholms stad Självklart så är det av yttersta vikt att alla barn får tillgång till sin lagstadgade rätt till utbildning. Det kräver ofta båda samverkan mellan skola och socialtjänst, samt kompetenta rektorer som ser till varje enskilt barns behov. Vi hämtar dock inga barn med polisbil. Skolan har ett ansvar att ge alla barn goda förutsättningar till en bra start i livet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad För att skolan ska bli en attraktiv och stimulerande miljö för alla barn krävs det att skolan har möjlighet och resurser att möta varje elevs behov. Stockholms skolor har mött många år av nedskärningar under denna mandatperiod. Särskilt hårt har de elever drabbats som har särskilda behov av stöd. Vi vill öka resurserna generellt, men i synnerhet den del av skolornas bidrag som går till elever som behöver extra stöd. Vi vill införa en skolstödsgaranti, och där stödet till elever som behöver en särskild resurs finansieras av ett centralt anslag. Alla elever och föräldrar ska kunna känna sig trygga i att våra skolor ger det stöd som behövs - när det behövs. Vår garanti ska också innebära att föräldrar ges möjlighet att kräva omprövning av skolans beslut om särskilt stöd - oavsett om en elev har diagnos eller ej. Omprövning ska genomföras snabbt och omedelbart ändra befintligt åtgärdsprogram i de fall bedömningen är att stödet bör utökas. Föräldrar ska också kunna klaga i händelse av att insatser i åtgärdsprogram inte genomförs. Vi vill också att rektorer ska ges bättre stöd i att göra professionella bedömningar av elevers hjälpbehov. Svar: Vänsterpartiet, Stockholms stad Vi vill att skolan ska anpassas till barnen och inte tvärtom. Vi vill säkra att alla elever med behov av särskilt stöd ska få det. Socialtjänsten och skolan måste samarbeta på ett mycket bättre sätt än idag. En metod som prövats är skolresursteam med både lärare och kuratorer som arbetar med hemmasittare. Det är viktigt att snabbt ingripa när ett barn börja sitta hemma. Vi tror att samverkan mellan skolan och socialtjänsten blir bättre och snabbare om skolorna flyttas tillbaka till stadsdelsnämnderna.

7 Vi vill att staden ska ta fram en strategi och handlingsplaner för att alla elever ska få fullständiga betyg i grundskolan. Alla barn med funktionsnedsättningar som behöver ett pedagogiskt åtgärdsprogram ska få det och programmet ska följas upp. Skolan ska förstärka specialpedagogernas samordnande, handledande och konsultativa roll för att öka kunskapen om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna integreras i ordinarie verksamhet. Samverkan med föräldrar, barn och landstinget är viktig för att hitta bästa möjliga planering för skolgång, fritid, rehabilitering och habilitering. Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Vi måste skapa en trygg miljö i våra skolor och individuellt anpassa undervisningen. Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla barns förutsättningar och speciella behov. Lika chans kräver olika resurser. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun I kommunen finns ett mobilt skolteam. Det mobila skolteamet som består av en socionom och en specialpedagog har som uppgift att med olika insatser skapa goda möjligheter för elever som är eller tenderar att bli hemmasittare att få en bra skolsituation. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrar och elevens skola. Svar: Moderaterna, Salems kommun Det finns en elevcoach anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen, som arbetar med eleverna i ett nära samarbete med hemmet, skolan och socialtjänsten utifrån en framtagen modell som heter Nytorpsmodellen. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun I Sigtuna kommun har vi arbetat fram en handlingsplan för skolnärvaro. Där beskrivs konkreta åtgärder på olika nivåer förebyggande insatser på kommunnivå och skolnivå samt rutiner och åtgärder vid frånvaro. Detta för att förhindra att eleverna hamnar i ett utanförskap så som ni beskriver i frågeställningen. Handlingsplanen bifogas. Vi har även små resursgrupper där elever med diagnoser inom autismspektrat kan gå där detta bäst motsvarar elevens behov. För ungdomar finns det stora valmöjligheter av gymnasieutbildning. Det finns särskilda aspergerklasser i närliggande kommuner och egen gymnasiesärskola i kommunen. Elever med autism, asperger eller autismliknande tillstånd är i stort behov av mycket strukturerad undervisning. Särvux Sigtuna erbjuder undervisning som överensstämmer med elevernas olika behov. Varje elev har en individuell studieplan där man tar hänsyn till elevens behov av specialpedagogiska undervisningsmetoder. Särvuxlärarna har i sin kompetensutveckling kontinuerligt förbättrat sina kunskaper för att utveckla undervisningen för vuxna med funktionshinder i kommunen. Särvux har ett nära samarbete med elevernas olika arbetsplatser. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun Det är viktigt att alla barn och ungdomar går i skolan, dels för att lära sig men även för att få del av det sociala livet. Ett första steg för att hemmasittare ska trivas i skolan är att de elevvårdande insatserna är effektiva och fångar upp dessa personer. Dessutom bör lärarna utbildas för att kunna nå hemmasittarna. Vidare behöver samverkan mellan kommunen och landstinget bli bättre. Sollentuna kommun startade för 3 år sedan en grundskole- och gymnasieverksamhet för barn och ungdomar som har asperger. Flera av de elever som går på skolan hade tidigare mycket hög frånvaro. Dessutom fördelar kommunen extra stöd till elever i grundskolan som har t ex autism eller asperger. De extra medlen ska användas till att underlätta elevernas skolgång, att skapa struktur och goda förutsättningar för eleven att få gå kvar i sin skola.

8 Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun Då det gäller elever inom Aspergerområdet har vi för tre år sedan startat en grundskole- och gymnasieverksamhet. Detta för att på ett mycket anpassat sätt möta behovet hos dessa elever. Ett antal av dem har en omfattande frånvaro i sin tidigare skolgång. För närvarande är det 25 grundskoleelever som vi har placerade där. Via elevstödsenheten på vårt barn- och ungdomskontor så fördelas dessutom extra ekonomiskt stöd till elever i grundskolan. För närvarande är det drygt 40 elever med autism och ca 10 elever med Asperger som erhåller detta extra ekonomiska bidrag. Summorna varierar mellan till maximalt per år för dessa elever. Syftet med dessa bidrag är att säkerställa att verksamheterna har möjlighet att möta elevernas specifika behov främst då det gäller att anpassa skoldagen via struktur och samtidigt medverka till att tillvaron blir så förutsägbar som möjligt, då vi vet att detta är faktorer som är mycket viktiga för dessa elever. Målsättningen är alltid att eleverna så långt möjligt skall gå kvar i sin egen skola i sitt eget sociala sammanhang. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbybergs kommun En rödgrön regering kommer att utöka statsbidraget till kommunerna. Därmed ökar våra möjligheter att sätta in stöd till bl a barn som missar sin rätt till utbildning pga sociala skäl. I Sundbyberg har den nuvarande majoriteten startat ett projekt kallat Gemensamma barn vilket kommer att leda till en bättre samverkan mellan våra förvaltningar samt med landstinget. Detta projekt ska nu, om vi vinner valet, permanentas. Här kan vi fånga upp barn och ungdomar som riskerar att hamna utanför. Vi vill även satsa mer på förebyggande verksamhet inom socialtjänsten. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Alla skolor har ett ansvar för att deras elever får den utbildning som de har rätt till. Det gäller givetvis också barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi kommer fortsätta satsa på särskolan, men också på det resurscentrum som finns i Södertälje kommun, och som är ett stöd för lärare och annan personal i deras arbete med barn och ungdomar. Svar: Moderaterna: Upplands Väsby kommun Vi verkar för att alla barn ska komma till skolan genom uppsökande verksamhet samt i vissa fall att erbjuda särskilda undervisningsgrupper. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Vi vill ha ett starkare stöd i skolan och för barn och unga med specifika behov ska det finnas resurser för att få en välfungerande skolgång. Fler speciallärare är viktigt. 4.Hur säkerställer ni rektorernas kompetens för att ta emot elever inom autismspektrum? Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel Det behöver naturligtvis ingå i den rektorsutbildning, som alla rektorer ska ha. Svar: Moderaterna, Rinkeby Kista stadsdel Vi vill att utbildningsförvaltningen ska få ett tydligare uppdrag i att lotsa och guida rektorerna i den här typen av frågor. Det måste vara tydligt till vem eller vart de ska höra av sig med sina funderingar

9 och frågor. Skolorna har ett uppdrag att tillgodose utbildning till alla, då måste de också arbeta för att se till att det efterlevs. Svar: Folkpartiet, Spånga Tensta stadsdel Genom fortbildning och information till skolledare och skolpersonal. Alla rektorer i Stockholms stad har under läsåret fått utbildning om elever i behov av särskilt stöd. Det finns mycket bra och kvalificerad fortbildning inom området t.ex. genom Autismforum. Svar: Moderaterna Stockholms stad Vi vill att utbildningsförvaltningen ska få ett tydligare uppdrag i att lotsa och guida rektorerna i den här typen av frågor. Det måste vara tydligt till vem eller vart de ska höra av sig med sina funderingar och frågor. Skolorna har ett uppdrag att tillgodose utbildning till alla, då måste de också arbeta för att se till att det efterlevs. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad Rektorernas kompetens och ledarskap är centrala för att skapa en bra skola. Vi vill satsa på vidareutbildning och kompetensutveckling av rektorer både i ledarskap och relevanta kunskapsområden Svar: Vänsterpartiet, Stockholms stad Alla rektorer ska utbildas om den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Där bör ges en allmän orientering om olika funktionsnedsättningar. Så snart det är aktuellt att en elev inom autismspektrum kommer till en skola måste staden se till att det finns kompetensutveckling för alla som behöver det, rektorer, lärare och annan personal i skolan. Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Vi måste kompentsutveckla både rektorer, lärare och annan skolpersonal så att de får förståelse och kan ge rätt bemötande. De måste få kunskap att inte se individen/personen som ett handikapp utan att den bara har ett annat sätt att fungera. Kunskapsnivån måste höjas för att kunna ge rätt bemötande och rätt resurser. Tydliga strukturer måste skapas Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun I kommunen startar till hösten en ny elevhälsoenhet. Ett av enhetens prioriterade områden är kompetensutveckling för de som leder skolan och för de som finns i elevernas vardag. Grundskolan har därutöver fått särskilda medel för att kunna anställa fler specialpedagoger och för att satsa på kompetensutveckling. Kommunen har kunnat erbjuda 21 lärare att studera inom lärarlyftet flertalet av dem har läst specialpedagogik. Även under nästa läsår kommer lärare att studera inom lärarlyftet. Sammantaget kommer dessa satsningar att ytterligare tydliggöra rektors uppdrag och öka kompetensen omkring elever med autism/autismliknande tillstånd. Svar: Moderaterna, Salems kommun Centralt placerad specialpedagog är med före och vid återlämning av utredning för att säkerställa att det finns kompetens på skolan för att kunna omsätta utredningen i ett pedagogiskt sammanhang. Personalen erbjuds också handledning från det centrala elevhälsoteamets psykolog och specialpedagog. Vi har också satsat på föreläsningsserier på våra skolor med litteraturstudier i ämnet. Utöver det håller vi på att slutföra sammanställning av ett kompetenspaket som varje lärare får i samband med återlämnandet av utredning. I paketet finns lättillgänglig information, förslag på fördjupningslitteratur och bra länkar på Internet. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun När det gäller rektorernas kompetens så pågår en kontinuerlig fortbildning i kommunen. Rektorerna är organiserade i olika utvecklingsgrupper varav en handlar om frågor som rör elever med funktionshinder inom autismspektrat. Här diskuterar vi bemötande, utveckling/forskning samt

10 fortbildning för både rektorer och pedagoger, inkludering, särskilda undervisningsgrupper bl.a. Detta förs sedan ut i hela rektorsgruppen för att just sprida kompetens. Vi har en väl utbyggd elevhälsa som också fortbildas kontinuerligt och bistår rektorerna i deras arbete. Med jämna mellanrum erbjuder vi föreläsningar till all personal som arbetar inom förskola/skola. Vi läser forskningsrapporter och deltar i seminarier när sådana erbjuds. På förvaltningen finns också en sakkunnig person som rektorerna kan vända sig till i dessa frågor. (Gäller komvux, särvux och sfi) Flera rektorer har byggt på sin grundutbildning och läst 30 hp specialpedagogik. En särskild utbildningssatsning för all personal kring vuxna med funktionshinder har genomförts. Komvux har en heltidsanställd specialpedagog. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun Kommunen anordnar sedan 3 terminer utbildningsinsatser för elevassistenter. Det är rektorn som har det lokala, övergripande utbildningsansvaret för sin personal. Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun Elevstödsenheten har under tre terminer arrangerat fortbildningsinsatser för de elevassistenter som bland annat arbetar med de elever som är aktuella i dessa fall. Vi vet att kunskaperna är varierande i denna personalgrupp och denna insats förstärker arbetsinsatsen kring eleverna. För övrigt är det rektorerna som har det lokala, övergripande fortbildningsansvaret för sin personal, men vi ansåg att vi ville komplettera med utbildningsinsatsen utifrån vår erfarenhet av detta speciella behov. Elevstödsenheten genomför varje år en kartläggning av elevfrånvaron. Resultatet från denna kommuniceras både till chefen för den kommunala skolan samt politikerna inom Barn- och ungdomsnämnden. Orsaker och mekanismer bakom dessa siffror analyseras. Det har även arbetats fram ett tydligt och omfattande program med konkreta åtgärder för att komma tillrätta med skolfrånvaron. Många av punkterna i detta program kan direkt användas för elever med problem inom autism- och Aspergerområdet. Detta program kommer att läggas fram för rektorerna i samband med skolstarten i augusti Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbybergs kommun Våra rektorer har antingen gått rektorsutbildningen eller kommer att påbörja den senast i höst. Barn- och utbildningsnämnden fattade i augusti 2009 beslut om att skolan skall ledas av rektorer med akademisk utbildning lägst grundnivå. Det är få kommuner som ställer så stora krav på grundutbildning som Sundbyberg gör. Det finns ett elevvårdsteam på varje skola där specialistkompetenser finns samlade. Man utgår från varje enskilt barn och ser det som angeläget att jobba tillsammans med föräldrarna i dialog. Kompetensen som finns på autismcentrum är värdefull, handledning och erfarenhet av de elever som man har följt i många år bygger kompetensen. Slutligen, det finns alltid erfarna rektorskollegor att samråda med. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Alla rektorer bör ha en grundläggande kunskap om olika former av funktionsnedsättning, men i Södertälje kan de också kunna nyttja den kompetens som finns inom Utbildningskontorets centrala resurscentrum. Svar: Moderaterna: Upplands Väsby kommun Detta ingår i rektors uppdrag. Vi ser till att alla rektorer har gått rektorsutbildningen.

11 Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Genom fortbildning, 5.Vilken strategi har ni för att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetet? Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel Praktik är ofta ett bra sätt att ta sig in på arbetsplatser. Där kan både kommun och arbetsförmedling göra mycket. Hela samhället kan hjälpa till med att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. På arbetsplatser behöver man erbjuda praktik i mycket större utsträckning. Sen, om det kommer till anställning kan lönebidrag vara ett sätt att göra det mer attraktivt för arbetsgivaren att anställa. Sociala Svar: Moderaterna, Rinkeby Kista stadsdel Vi har en central arbetsmarknadsorganisation, för att det inte ska spela någon roll var du bor utan alla ska få samma hjälp, som heter Jobbtorg Stockholm. Jobbtorg Stockholm hjälper personer med bidrag att bli mer anställningsbara och lotsa personer mot egen försörjning Svar: Folkpartiet, Spånga Tensta stadsdel Unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som t ex ADHD bör erbjudas en personlig coach för att öka deras chanser till deltagande i arbetslivet, minska utanförskapet och förbättra den psykiska hälsan. Vi vill införa one stop shops. Personer med funktionsnedsättningar har ofta många olika kontakter med olika myndigheter vilket riskerar leda till att man tappar helhetsbilden. Vi vill ha fler arbetsförmedlare, öppna upp för privata arbetsförmedlingar som kan specialisera sig på olika grupper och branscher. Som ett mer sammanhållet grepp från samhällets sida vill Folkpartiet se en så kallad jobbcheck. Ett sorts intyg som redan på förhand visar vika stödformer personen har rätt till. I en anställningssituation kan det vara svårt för den arbetssökande och för arbetsgivaren att veta vilka stödformer som faktiskt finns att tillgå, något som kan vara avgörande i en anställningssituation. Jobbtorgen i Stockholm har nu också från och med i år i uppgift att arbeta och coacha personer med funktionsnedsättningar ut i arbetslivet. Svar: Moderaterna, Stockholms stad Vi har en central arbetsmarknadsorganisation, för att det inte ska spela någon roll var du bor utan alla ska få samma hjälp, som heter Jobbtorg Stockholm. Jobbtorg Stockholm hjälper personer med bidrag att bli mer anställningsbara och lotsa personer mot egen försörjning Svar: Socialdemokraterna, Stockholm stad Vi vill se ett arbetsliv där alla får ta plats. En funktionsnedsättning ska inte utgöra ett hinder för arbete. Personer med funktionsnedsättning har samma rätt till stöd, matchning och utbildning som personer utan funktionsnedsättningar, och stadens satsningar ska självklart inkludera alla. Ibland behövs en anpassning av arbetsplatsen, vilket är arbetsgivarens ansvar. Anställning med lönebidrag och Samhall, ska finnas för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Diskrimineringslagstiftningen ska bli skarpare. Svar: Vänsterpartiet, Stockholms stad Vi vill bygga upp sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer, i minst fem stadsdelsområden. Vi vill att staden i samverkan med arbetsförmedlingen utvecklar insatser för att fler

12 funktionshindrade ska få arbete. Vänsterpartiet i riksdagen driver ökade statsbidrag till kommunerna vilket ger fler jobb. En del av de nya jobben ska vara traineeanställningar för unga arbetslösa och personer med funktionsnedsättningar. Vi har formulerat indikatorer i vår alternativa budget för att följa upp antal funktionsnedsatta kvinnor och män som får en arbetsmarknadsinsats samt andel funktionsnedsatta kvinnor och män som får arbete eller utbildning efter arbetsmarknadsinsats Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Att kommunala bolag, förvaltningar och entreprenörer får i uppdrag att se över sin verksamhet för att ta fram lämpliga arbetsuppgifter och arbetsplatser. Att i samtal med det lokala näringslivet lyfta fram behovet av anpassade arbetsplatser. Kommunen skall föregå med goda exempel. Vi är positiva till arbetskooperativ som kan utföra uppdrag åt kommunen. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun Se punkt 2 om KomAn. Svar: Moderaterna Salems kommun Inom arbetsmarknadsenheten finns daglig verksamhet LSS, personkrets 1. Aktiviteternas utbud och kvalitet utökas kontinuerligt. Enheten arbetar aktivt med att finna nya interna och externa praktikplatser. Möjlighet finns även till praktik och/eller arbetsträning på Arbetscentrum inom AME. Planering av arbetsuppgifter, praktik arbetsträning, arbetshabilitering och studier anpassas i möjligaste mån efter personens önskemål, behov och förmågor. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun Vi har inom vår dagliga verksamhet en 3-stegsmodell, en möjlighet till utveckling för den som har förutsättningar till det. Vi har personal som arbetar med att se hur personer i våra verksamheter kan utvecklas, hitta lämpliga sysselsättningar, praktikplatser och som tar kontakt med arbets-förmedlingen när det är dags att planera ut på arbetsmarknaden. Ett socialt företag har startat, Service i Sigtuna, med tankar på att anställa personer från våra verksamheter med lönebidrag. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun De som är LSS berättigade får sysselsättning inom daglig verksamhet. Dessutom har socialkontoret en verksamhet med inriktning på den målgrupp som kontoret ansvarar för, personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den verksamheten omfattar dels egen verksamhet men arbetar även enligt den evidensbaserade metoden supported employment med att matcha klientens behov med praktikplatser på den öppna arbetsmarknaden. Vidare har även kommunen verksamheten Arbetscenter som i vissa fall kan vara en ytterligare del i vårdkedjan för att kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun Vi vet att arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är nästan dubbelt så hög som arbetslösheten bland befolkningen i övrigt. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Vårt parti har tagit fram ett batteri av förslag som kan räta upp dessa siffror. I kort sammanfattad form handlar det om följande åtgärder: * Skapa en gemensam ingång för den enskilde i kontakten med myndigheter. * Arbetsförmågebedömning ska göras från dag ett. * Skapa en mångfald av arbetsförmedlingar genom certifiering och inrättande av en jobbpeng. * Ha ett belöningssystem för arbetsförmedlingar som lyckas bra. * Vi vill se betygsättning och öppna jämförelser mellan arbetsförmedlingar.

13 * Det ska finnas en återkommande prövning av arbetsförmågan i daglig verksamhet. * Det ska finnas en rätt för alla i personkrets 3 att prövas för daglig verksamhet. * Förläng tiden för förberedande insatser, SIUS konsulent och utvecklingsanställning. * Förbättra finansieringsmöjligheterna för sociala företag. * Öka antalet lönebidrag. * Ställ krav på fler företag att de måste ta sitt sociala ansvar. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbyberg kommun Vi vill ge personer med funktionsnedsättning ett ökat stöd att komma in i arbetslivet. Bland annat vill vi införa ett utvecklingsår där man får särskilt stöd för att studera, personlig arbetsförmedlare och personligt lönebidrag för att minska krånglet. I Sundbyberg har vi en arbetscoach och en särskild verksamhet som kallas Grinstugan. Här kan man hitta individuella lösningar för våra brukare både inom vår kommunala verksamhet och externt, t ex ICA. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Vårt mål är att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete, men tyvärr är det svårt att finna arbeten som passar. I Södertälje kommun finns en omfattande daglig verksamhet, men vi efterlyser också större insatser från bl a Samhall. Svar: Moderaterna: Upplands Väsby kommun Arbetar med bl.a med arbetsförmedlingen också viktigt att skolorna förbereder eleverna på kommande arbetsliv. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Samverkan med Arbetsförmedlingen, daglig verksamhet och kommungrupper, där kommunen anställer personer med funktionsnedsättning. 6.Hur säkerställer ni att verksamheter följer de kvalitetsgarantier som de har åtagit sig? Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel Genom uppföljning Svar: Moderaterna, Rinkeby-Kista stadsdel Moderaterna har under 2008 initierat och anställt funktionshindersinspektörer. Dessa inspektörers uppgift är att granska all funktionshinderverksamhet, både offentlig och privat, för att säkerställa kvalité Svar: Folkpartiet, Spånga -Tensta stadsdel Noggrann uppföljning av kvalitetsgarantierna är mycket viktigt och en förutsättning för att säkerställa kvaliteten. Andra mycket viktiga delar för att säkerställa kvaliteten och för att kontinuerligt kunna arbeta med förbättringar är Stockholms stads brukarundersökningar som ju också genomförs inom detta område. Funktionshindersinspektörernas rapporter fyller en dessutom mycket viktigt funktion

14 Svar: Moderaterna, Stockholm stad Moderaterna har under 2008 initierat och anställt funktionshindersinspektörer. Dessa inspektörers uppgift är att granska all funktionshinderverksamhet, både offentlig och privat, för att säkerställa kvalité. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad Vid en valvinst i september kommer vi att inrätta ett kansli för kvalitetssäkring av kommunal och privatiserad verksamhet. Privat verksamhet som inte uppfyller kvalitetskraven ska återtas i kommunal regi. Det är viktigt att kvalitetssäkringen sker regelbundet och utifrån tydliga bedömningskriterier. Vi kommer också sätta stopp för fler privatiseringar. Under mandatperioden har en stor del av verksamheten privatiserat. Detta har skett innan en tillfredsställande plan för en kvalitetssäkring av verksamheten har hunnit utarbetats. Kontrollen över verksamheten har också minskat genom privatiseringarna, och sker nu genom betydligt trubbigare verktyg eftersom allt nu regleras genom avtal. Svar: Vänsterpartiet, Stockholm stad Det är varje förvaltning och nämnd som är ansvariga för att kvalitetsgarantierna följs. Självfallet ska varje verksamhet följa upp och åtgärda om de inte följer garantierna. Om det kommer in klagomål ska de utredas ordentligt och redovisas till nämnden. Systemet med kvalitetsgarantier har varit igång i flera år och vi anser att det bör utvärderas. Frågan är vilken nytta brukarna har av garantierna, som ofta är urvattnade och lovar mycket mindre än det som lagstiftningen stadgar. Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Den verksamhet vi är ansvariga för ska hålla hög kvalité. Samma kvalitetskrav ska ställas på egenregi och entreprenörer. Verksamheterna ska systematiskt och regelbundet utvärderas utifrån gällande lagstiftning och de kvalitetskrav som gäller för respektive upphandling. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun Arbete pågår för att utveckla ett lednings- och kvalitetssystem inom hela Socialförvaltningens område. Uppföljning av funktionshinderområdets verksamheter sker och redovisas tertialvis till socialnämnden. Den nybildade elevhälsoenheten har i uppdrag att både utvärdera och analysera gjorda insatser. Varje skola beskriver i sina kvalitetsredovisningar vad de gjort, vilka insatser de gjort, resultatet av dem och behov av fortsatt utveckling. Kvalitetsredovisningarna presenteras och diskuteras med barnoch utbildningsnämnden vid en temadag. Svar: Moderaterna Salems kommun Socialförvaltningen arbetar med årliga brukarenkäter som redovisas för Socialnämnden samt i årsbokslut. Målet är att alla verksamheter minst ska upp till 4 på en 5 gradig skala. I verksamhet på entreprenad görs uppföljning utifrån kvalitetskrav som ställs i upphandlingen. Det finns ett kvalitetsledningssystem som följer socialstyrelsens föreskrifter. Detta ledningssystem har fastställts av socialnämnden under våren Ledningssytemet kommer att följas upp kontinuerligt. Uppföljningen kommer att redovisas för nämnden. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun Genom olika kvalitets- och verksamhetsuppföljningar. I verksamhetsplanen har mål satts som har följts upp. Utifrån målen har nämnden tagit fram aktiviteter som skulle genomgöras och redovisas. I samband med fast-ställande av verksamhetsplanen beslutades om införande av ett nytt styr- och ledningssystem med en utvecklad modell för målstyrning. Politiska mål för kommunen och verksamheterna framöver utarbetas, mäts och följs upp systematiskt med hjälp av balanserade styrkort

15 som en integrerad del av budgetprocessen. Kommunen har deltagit i SCB s medborgarundersökning, gjort en medarbetarenkät, analyserat personal-statistik samt gjort en analys av nämndernas genomförda aktiviteter. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun Kommunens verksamheter granskas med jämna mellanrum samt de verksamheter som upphandlats följs upp. Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun När det gäller de verksamheter där kommunen är ansvariga så sker en kontinuerlig kvalitetssäkring genom den controller som anställdes för en tid sedan. Det görs också flera olika mätningar, t ex Socialstyrelsen och SKL. Sedan ett par år har vi också en egen utvärdering som kallas Kvalitetsbarometern där Blekinge läns högskola är en samarbetspartner. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbyberg kommun Vi har inga kvalitetsgarantier, däremot gör vi brukarundersökningar en gång per år för att få en uppfattning om vad brukarna/företrädarna tycker om verksamheten. Då ser vi också vilka förbättringsområden som finns. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Kommunens social- och omsorgskontor har en uppföljning av kvaliteten för upphandlade verksamheter. Generellt är också vår uppfattning att den "privata" verksamheten, som i Södertälje i stor utsträckning är knuten till den antroposofiska verksamheten, håller en god kvalitet. Svar: Moderaterna: Upplands Väsby kommun Vi följer upp alla kvalitetsgarantier årligen. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Genom bra och nogrann uppföljning av hela verksamheten. Insyn kontroll och utvärdering är också viktigt. 7.Vad gör ni för att personer med funktionsnedsättning ska få anställning i kommunens verksamheter? Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel Eftersom jag befinner mig i opposition kan jag inte göra mycket just nu. Det är en fråga som jag själv skulle vilja jobba med. Den behöver diskuteras igenom grundligt med verksamhetscheferna och hitta fungerande lösningar för att göra arbetsplatserna mer tillgängliga. Svar: Moderaterna, Rinkeby Kista stadsdel Stockholms stad arbetar aktivt med att hjälpa alla som står långt ifrån arbetsmarknaden, både via jobbtorg men också internt inom stadens verksamheter. Staden kan dock säkert bli bättre på att via praktikplatser och liknande slussa människor vidare ut i ett livskraftigt arbetsliv Svar: Folkpartiet, Spånga-Tensta stadsdel Vi i Folkpartiet i Stockholm vill införa särskilda trainee platser inom stadens verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar. Kompetensutveckling för stadens chefer inom detta

16 område är en annan viktigt åtgärd. Det handlar bland annat dels om kunskapen om olika funktionshinder men också vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Svar: Moderaterna, Stockholms stad Stockholms stad arbetar aktivt med att hjälpa alla som står långt ifrån arbetsmarknaden, både via jobbtorg men också internt inom stadens verksamheter. Staden kan dock säkert bli bättre på att via praktikplatser och liknande slussa människor vidare ut i ett livskraftigt arbetsliv. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad Vi vill öka tillgängligheten i kommunens verksamheter för att förbättra möjligheten för alla att vistas, ta del av och arbeta för kommunen. Kommunen ska även erbjuda anställningar med lönebidrag för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Svar: Vänsterpartiet, Stockholms stad Vi vill ha ett uppföljningsbart personalpolitiskt program med tillgänglighetsperspektiv. Vi vill utbilda chefer om den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Se svar på fråga 5. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun Anställning i kommunens verksamheter sker efter kompetensbehov och personlig lämplighet. Funktionsnedsättning utgör inget hinder i denna prövning. Svar: Moderaterna Salems kommun Kommunen har ett antal anställda med lönebidrag. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun Kommunen arbetar kontinuerligt med frågor gällande mångfald, att ingen ska diskrimineras utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. För de personer som sökt och beviljats sysselsättning eller daglig verksamhet och som har haft förutsättningar till att klara ett arbete på öppna arbetsmarknaden, har kommunen arbetat aktivt med att utifrån individens önskan och förutsättningar ordna praktikplatser, lönebidragsanställning och i vissa fall offentligt skyddad anställning ibland ute på enskilda företag och ibland i kommunens verksamheter. I samarbete med Arbetsförmedlingen anställer kommunen varje år ca 20 personer med funktionsnedsättning och ca 40 personer i skyddat offentligt arbete. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun Personer med funktionsnedsättning har ofta sysselsättning via daglig verksamhet antingen i vår egen kommun eller om inte den inriktning finns här som passar personen ifråga köps en plats utanför den egna kommunen. Förhoppningen är att personer som arbetar inom daglig verksamhet ska få andra anställningar t ex inom kommunen. Personer med olika former av funktionsnedsättningar kan anställas på en sk OSA-anställning, (offentligt skyddad anställning) vilket i sin tur kan leda till en annan anställningsform. Dessvärre utnyttjas nog den möjligheten för lite för denna målgrupp. Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun

17 Vi håller sökarljuset på denna fråga och bevakar ständigt att det ska finnas en mångfald av människor inom kommunens verksamheter. Den bistra sanningen är att vi en del hemläxa att göra innan vi kan säga att kommunen till fullo har lyckats leva upp till de vackra formuleringarna i likabehandlingsplanen som varje nämnd med personalansvar ska upprätta. Det finns en del goda exempel ute i verksamheterna. På en skola nyligen så anställde rektorn en ny medarbetare där man medvetet valde en person med autism just för att man skulle bli bättre på att kunna hjälpa sina elever med motsvarande förutsättningar. Detta tror vi är en bra modell som bör användas mer. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbyberg kommun Vi följer kommunens arbetsgivarpolicy och likabehandlingspolicy. Inom Individ- och omsorgsförvaltningen, och även andra förvaltningar, så finns det medarbetare med funktionsnedsättning anställda. Här har vår arbetscoach en viktig roll att ständigt försöka hitta nya lösningar. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Vi skulle önska att kommunen kunde anställa fler personer med funktionsnedsättning, vi arbetar också för att bygga ut olika former av daglig verksamhet. Svar: Moderaterna: Upplands Väsby kommun Vi har egna arbetsplatser inom kommunens verksamhet inom daglig verksamhet. Mycket viktig funktion och oerhört uppskattat av alla. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Vi har redan nu många anställda i kommunen med funktionsnedsättning. Utöver det samarbetar vi med AMS.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer