1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?"

Transkript

1 I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms län. Vi ville att de skulle redovisa vad de tänker göra om de vinner valet i höst. Tillsammans med FUB i Stockholms län gjorde vi också en skrivelse till partierna där vi ville att de skulle redovisa sina förslag till förbättringar inom vården för våra medlemmar. När det gäller Landstingsfrågorna fick vi svar från samtliga av Alliansens och De röd grönas partier. Sammantaget kan man säga att alla partier har en förståelse för problematiken, men att det är osäkert om den politiska viljan verkligen finns för att förbättra våra medlemmars situation. Resultatet från kommunerna och stadsdelarna har däremot varit magert. Endast tre av 14 stadsdelar redovisade sin politik: Kungsholmen (mp) Rinkeby-Kista (m) och Spånga-Tensta (fp). Bara åtta av 26 kommuner i länet svarade på våra frågor. Det är tydligt att intresset för dessa frågor är svagt. Bland de politiska partierna var Socialdemokraterna ivrigast på att svara medan Centerpartiet inte svarade alls. När du läser det här har valet redan varit och du vet vilka som ska styra i landet, länet och din kommun. Här följer ändå en redovisning av de svar vi fått in, så att du vet vad du kan förvänta dig ska hända inom den närmaste mandatperioden. Frågor till samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholms län: 1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? Svar:Miljöpartiet, Kungsholmens stadsdel Det är inte bara vuxna med funktionsnedsättning som har svårt att få bostad. Själv har jag faktiskt erfarenhet av att en ung kvinna i min familj med funktionsnedsättning fått förtur till egen hyreslägenhet, i Skarpnäck. I övrigt har vi i oppositionen varit emot alliansens stora utförsäljning av allmännyttan. Det är bl.a. den som gjort att det blivit så ont om bostäder och andra lokaler. Nu behöver vi bygga mer allmännytta där vi kan ha gruppboenden, förskolor och andra kommunala verksamheter insprängda bland vanliga hyresrätter. Svar:Moderaterna, Rinkeby-Kista stadsdel Vi tänker fortsätta på den inslagna vägen och bygga mer i Stockholm bostäder har byggts i Stockholm under mandatperioden och vi satsar på till för nästa. Kan vi få upp byggnadstalen kan vi också få upp antalet lägenheter som uppfyller de krav som ställs av personer med särskilda behov. Svar: Folkpartiet, Spånga-Tensta stadsdel Stockholm stad håller en hög takt i bostadsbyggande och planering för nya bostäder. När nya bostäder projekteras anser Folkpartiet att det samtidigt alltid ska planeras för nya gruppbostäder och insprängda lägenheter. Det är viktigt med en sammanhållen strategi för hela staden och att det finns medel avsatta för detta. Stadsdelarna har en viktigt uppgift att driva på utvecklingen för fler bostäder för personer med funktionsnedsättningar samt se till att ha god information om både aktuellt och kommande behov. Planering och byggande tar lång tid så det gäller att alltid vara ute tidigt.

2 Svar: Moderaterna, Stockholms stad Vi tänker fortsätta på den inslagna vägen och bygga mer i Stockholm bostäder har byggts i Stockholm under mandatperioden och vi satsar på till för nästa. Kan vi få upp byggnadstalen kan vi också få upp antalet lägenheter som uppfyller de krav som ställs av personer med särskilda behov. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad Det har under hela mandatperioden byggts för få gruppbostäder i Stockholm och staden når inte sina egna mål. Vi vill bygga fler bostäder och införa en central projektledning, där berörda nämnder samordnas, för att lösa bristen på gruppbostäder. Dessutom vill vi se över resursfördelningssystemet för att se om det kan öka incitamenten för stadsdelsnämnderna att starta fler gruppbostäder. Svar: Vänsterpartiet, Stockholms stad Vi vill bygga minst nya lägenheter, mest hyresrätter nästa mandatperiod. Det ger bättre möjligheter än den under den nuvarande mandatperioden att bygga ifatt bostadsbristen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism liksom för andra som behöver gruppbostäder och alternativa boenden. Vi vill ha bättre samverkan mellan berörda nämnder för att bygga minst de 740 lägenheter som finns i stadens planering Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Bostadsbristen är stor inom alla områden, vi har varit kritiska till att borgerligheten inte tagit tillräckliga initiativ för att bygga fler bostäder. Speciellt gäller det trygghetsboenden, särskilda boenden och gruppboenden som faktiskt till och med blivit cirka femtio färre under den senaste mandatperioden. I dag finns en kö till dessa boenden som kommunen inte kan tillgodose trots att det finns beslut om att man har rätt till en anpassad bostad med stöd. Detta är oacceptabelt. Borgerligheten uppfyller inte ens gällande lagstiftning på detta område. Vi kommer att öka bostadsbyggandet inom dessa områden och tillgodose de behov som finns. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun Socialförvaltningen i Nynäshamn har sedan en tid arbetat med utformning av en boendeplan, vilken i det närmaste kommer att färdigställas. Denna bygger på de uppdrag och mål som syftar till att den enskilde ska ges möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. I samband med detta arbete utformas en enkät där den enskilde själv beskriver egna behov och önskemål samt regelbunden kartläggning av befintliga boendeenheter i syfte att tillgodose platsbehov. I Nynäshamns kommun har vi under flera år arbetat för att man ska kunna bo kvar i hemkommunen både i gruppboende men framför allt i eget boende. Vi samarbetar när hyresvärdarna i kommun en för att hitta bra lösningar för enskilda personer och har också utvecklat vårt boendestöd för att kunna möta upp. Svar: Moderaterna, Salems kommun Det är planerat ett boende för personer med autism med start 1/ Det pågår ett arbete i Victoriagruppen (planerings- och samarbetsgrupp mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen) med att ta fram en långsiktig plan för målgruppen. Myndighetsenheten kommer att ta fram en enkät med förfrågan om behov och önskemål om Bostad med särskild service till samtliga elever som slutar särskolan. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun Sigtuna kommun har ett väl utbyggt bestånd av gruppbostäder och service-bostäder efter dagens behov. Vi ser att många personer med utvecklings-störning och autism som inte har behov av vård dygnet runt, väljer att skaffa boende själv. Vi ser att vi behöver utveckla kommunens stöd i det egna boendet så att det är möjligt för den som klarar och vill bo i en egen lägenhet. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun

3 Vi måste allmänt bygga fler bostäder, gärna i centrala lägen. I Sollentuna kommun har vi inte upplevt att det är bostadskris för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism. Alla de som enligt LSS bedöms behöva en bostad får det. Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun Utmaningen att bygga tillräckligt många bostäder till ett pris som människor orkar betala är en fråga som inte bara är aktuell om man har en funktionsnedsättning. Mycket grovt sammanfattat kan man säga att det handlar om att fortsätta ge Sollentunahem förutsättningar att bygga nya hyresrätter. Det byggs äntligen en del just nu, men det behöver byggas mer. Ett sätt att snabbt skapa ett antal nya hyresmöjligheter till en mer begränsad kostnad är att hitta vägar att utnyttja befintligt bestånd på ett mer effektivt sätt. Vi vill därför se en slopad beskattning vid uthyrning av del av privatbostad. Det skulle direkt skapa ett värdefullt tillskott av bostäder, exempelvis för ungdomar och studenter som har svårt att få bostad i Stockholm. I Norge finns en sådan modell som visat sig vara mycket framgångsrik. För personer som har behov av samhällets stöd ska kommunen bygga LSS-bostäder. I Sollentuna har vi en långsiktig planering att bygga ett LSS-boende per år, och det motsvarar det behov som finns just nu. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Vi är tacksamma för att ni riktar vår uppmärksamhet på viktiga frågor. Vi måste dock erkänna att Vänsterpartiet i Sollentuna för närvarande är en liten organisation och saknar den insyn i verksamheten som skulle behövas för att ge konkreta svar på alla era frågor. Vi har aktivt agerat för att bostäder ska byggas så att de täcker behoven för dem som inte klarar att bo i ett ordinärt boende. Vi tar gärna emot information från er om de problem som finns för barn, unga och vuxna i Sollentuna eftersom vi delar er uppfattning att alla utifrån sina förutsättningar ska ha möjlighet att leva på ett likvärdigt sätt. Vi vill gärna lägga konkreta förslag i kommunfullmäktige som gör att detta blir verklighet. Svar: Vänsterpartiet, Sundbybergs kommun I Sundbyberg har vi ett stort allmännyttigt bostadsbolag vilket har möjliggjort för många att snabbt få en bostad. Tyvärr så ombildas nu många hyresrätter till bostadsrätter, detta är vi i Vänsterpartiet emot. Kommunens bostadsanpassning och bostadsbolaget har ett nära samarbete. I vårt nya bostadsområde i Ursvik så planerar vi för två nya gruppbostäder med fem platser i varje. I Hallonbergen planeras ett LSS-boende med fyra platser. Till våra befintliga åtta gruppbostäder finns idag ingen kö. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Socialdemokraterna i Södertälje har tillsammans med våra samverkande partier - Miljöpartiet och Vänsterpartiet - tagit ansvar för att det inom Södertälje kommun finns en mycket väl utbyggd verksamhet och service för personer med funktionsnedsättning. När det gäller gruppbostäder är vårt mål att även i framtiden upphandla och bygga ut bostäder i takt med efterfrågan. Svar: Moderaterna, Upplands Väsby Vi har en lokalförsörjningsplan och en handlingsplan för utbyggnad för att täcka behovet av bostäder för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Vi vill överlag bygga fler bostäder men också fler gruppboenden. 2. Vi vet att många personer med kognitiva funktionsnedsättningar ofta lever ett helt liv på existensminimum. Vilka åtgärder tänker ni att vidta för att förändra detta? Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel

4 Dessa personer ska förstås inte behöva leva ett helt liv på existensminimum. Vi behöver anstränga oss att hitta avlönade arbetsuppgifter som passar. Svar: Moderaterna, Rinkeby Kista stadsdel Vi vill att alla personer ska leva på sin egen inkomst. Genom de skattesänkningar moderaterna har genomfört har vi ökat marginalerna även för dem som har väldigt låg inkomst. Genom bla Jobbtorg Stockholm vill vi hjälpa alla arbetslösa bidragsmottagare till egen försörjning och har vissa specifika projekt, utöver ordinarie verksamhet, som syftar till att hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar. Vi kommer fortsätta arbetet med jobbtorgen och vi vill utveckla nya sätt att arbeta. Svar: Folkpartiet, Spånga Tensta stadsdel Det krävs olika former av åtgärder för att förbättra möjligheterna att komma ut i olika former av arbete (se svar på andra frågor!). För personer med funktionsnedsättning som trots dessa åtgärder inte har möjlighet att komma ut i arbete bör en ny aktivitetsersättning utformas, något som också utretts och föreslagits av en statlig utredning. Utredningen föreslår att en ny ersättning inte bör knytas till målen för sjukförsäkringen. Istället bör utredningen knytas till de handikappolitiska målen, framförallt vad gäller full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Ersättningen bör syfta till att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få bättre ekonomiska förutsättningar. Svar: Moderaterna, Stockholms stad Vi vill att alla personer ska leva på sin egen inkomst. Genom de skattesänkningar moderaterna har genomfört har vi ökat marginalerna även för dem som har väldigt låg inkomst. Genom bla Jobbtorg Stockholm vill vi hjälpa alla arbetslösa bidragsmottagare till egen försörjning och har vissa specifika projekt, utöver ordinarie verksamhet, som syftar till att hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar. Vi kommer fortsätta arbetet med jobbtorgen och vi vill utveckla nya sätt att arbeta. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad Vi vill höja försörjningsstödet. Tidigare ingick extra stöd motsvarande ett sl-kort men det har den borgerliga majoriteten avskaffat. Dessutom vill vi ha en jobbgaranti som innefattar alla. Att så många som möjligt ska få bidra på arbetsmarknaden tycker vi är viktigt. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar ska få komma in på jobbtorgen eller motsvarande. Handikappersättningen är en fråga för Riksdagen som vi kommunalt inte har några beslutanderätt över. Svar: Vänsterpartiet, Stockholm stad Vi vill öka möjligheterna till arbete och egen försörjning genom aktiva arbetsmarknadsinsatser och större möjligheter att få jobb i kommunen. Grunden läggs i skolan, och där behöver det fungera bättre än idag. Även vuxenutbildning måste vara tillgänglig för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Möjligheten till olika typer av lönebidragsanställningar måste utökas så att så många som möjlighet kan arbeta efter sin förmåga. Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Inget svar. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun KomAn är ett EU-projekt som ska arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning får ett meningsfullt arbete. KomAn drivs av kommunerna Värmdö, Tyresö, Haninge och Nynäshamn, samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samarbete med primärvård, psykiatri, arbetsgivare, fackliga organisationer samt brukar- och frivilligorganisationer. KomAn-projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning av intellektuell, neuropsykiatrisk eller psykisk karaktär och har

5 som syfte att skapa vägar ut i arbetslivet. Projektet är av stor strategisk betydelse och förutsätts förändra arbetssättet hos deltagande myndigheter. Projektet är nytänkande när det gäller att anpassa arbetsmarknadsinsatserna för att passa målgrupperna. Speciellt utvecklingsarbete finns när det gäller kartläggning, mobilisering, Supported Employment, skräddarsydda yrkesutbildningar och sociala arbetskooperativ. Svar: Moderaterna Salems kommun Personer med funktionsnedsättning kan söka försörjningsstöd om inkomsten är låg. Vi försöker på olika sätt att få ut dessa personer i arbete, se svar under punkt 5. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun Dels genom att uppmärksamma staten på denna grupps situation och behov av ett högre bostadstillägg, då hyrorna är höga och bostadstillägget inte har justerats de senaste åren i den omfattning som skulle behövas. Dels genom att arbeta för att den som kan och vill får hjälp att komma ut på arbetsmarknaden genom arbetspraktik och lönebidrag, vilket på sikt kan leda till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. (Försörjningsstöd?) Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun För det första gäller det att lära ut hur personer, såväl de med kognitiva funktionsnedsättningar som andra, ska handskas med pengar. För det andra bör vi på sikt höja lönen för personer som arbetar inom daglig verksamhet. De ska löna sig att arbete för alla! Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun Det behöver skapas bättre förutsättningar att få ett arbete, se närmare fråga 5. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbybergs kommun Med en rödgrön regering så kommer den nuvarande nedmonteringen av trygghetssystemen att avbrytas. Regelverket för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer att förändras i en mer social riktning. Möjligheten att kunna studera och komma in i sysselsättning och arbete förbättras. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun När de gäller den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning är detta en statlig, och inte kommunal, uppgift. Den nuvarande moderatledda regeringen har försämrat trygghetssystemen, vilket även drabbar personer med funktionsnedsättning. Vi anser att ett rikt land som Sverige har råd med ett försäkrings- och trygghetssystem som garanterar alla en bra levnadsstandard. Svar: Moderaterna, Upplands Väsby När personen fått en diagnos och på så sätt tillhör LSS personkrets försöker vi ordna med ev arbete eller daglig verksamhet. Vi arbetar så redan idag. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Har inte fått något svar från ansvarig person gällande denna fråga. 3.Många barn med autism vägrar gå till skolan på grund av att skolan inte fungerar för dem, de kallas för hemmasittare. Hur ska hemmasittarna få tillbaka rätten till utbildning?

6 Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel En knepig fråga! Dagens skola är tyvärr ganska ensidigt anpassad till barn som klarar sig bra i skolan. Vi behöver fler små grupper gärna i mindre skolor där verksamheten dessutom sköts av utbildad personal. Speciellt de stora högstadierna och det sätt som undervisningen är organiserat på kan vara förödande för barn med autism. Svar: Moderaterna, Rinkeby Kista stadsdel Självklart så är det av yttersta vikt att alla barn får tillgång till sin lagstadgade rätt till utbildning. Det kräver ofta båda samverkan mellan skola och socialtjänst, samt kompetenta rektorer som ser till varje enskilt barns behov. Vi hämtar dock inga barn med polisbil. Skolan har ett ansvar att ge alla barn goda förutsättningar till en bra start i livet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. Svar: Folkpartiet, Spånga Tensta stadsdel Rektor/skolan alltid måste agera omedelbart när en elev uteblir från skolan och ta reda på skälet till detta. Detta kan ha många orsaker, t ex en funktionsnedsättning. Åtgärdsprogram kan behöva tas fram, i andra fall kan en anmälan till socialtjänsten vara aktuell etc. Det är skolans uppgift att tillsammans med vårdnadshavare på alla sätt och med olika medel få tillbaka eleven i skolarbetet igen. Elevhälsoteamens olika kompetenser är (tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog) mycket värdefull i dessa sammanhang. Inom utbildningsförvaltningen i Stockholm finns en handlingsplan för elevers frånvaro som stöd för lärare och rektorer. Frågan kommer upp som ett avsnitt i ett kommande stödmaterial för samverkan mellan skola och socialtjänst. Detta stödmaterialet kommer att antas av utbildningsnämnden i höst. Svar: Moderaterna, Stockholms stad Självklart så är det av yttersta vikt att alla barn får tillgång till sin lagstadgade rätt till utbildning. Det kräver ofta båda samverkan mellan skola och socialtjänst, samt kompetenta rektorer som ser till varje enskilt barns behov. Vi hämtar dock inga barn med polisbil. Skolan har ett ansvar att ge alla barn goda förutsättningar till en bra start i livet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad För att skolan ska bli en attraktiv och stimulerande miljö för alla barn krävs det att skolan har möjlighet och resurser att möta varje elevs behov. Stockholms skolor har mött många år av nedskärningar under denna mandatperiod. Särskilt hårt har de elever drabbats som har särskilda behov av stöd. Vi vill öka resurserna generellt, men i synnerhet den del av skolornas bidrag som går till elever som behöver extra stöd. Vi vill införa en skolstödsgaranti, och där stödet till elever som behöver en särskild resurs finansieras av ett centralt anslag. Alla elever och föräldrar ska kunna känna sig trygga i att våra skolor ger det stöd som behövs - när det behövs. Vår garanti ska också innebära att föräldrar ges möjlighet att kräva omprövning av skolans beslut om särskilt stöd - oavsett om en elev har diagnos eller ej. Omprövning ska genomföras snabbt och omedelbart ändra befintligt åtgärdsprogram i de fall bedömningen är att stödet bör utökas. Föräldrar ska också kunna klaga i händelse av att insatser i åtgärdsprogram inte genomförs. Vi vill också att rektorer ska ges bättre stöd i att göra professionella bedömningar av elevers hjälpbehov. Svar: Vänsterpartiet, Stockholms stad Vi vill att skolan ska anpassas till barnen och inte tvärtom. Vi vill säkra att alla elever med behov av särskilt stöd ska få det. Socialtjänsten och skolan måste samarbeta på ett mycket bättre sätt än idag. En metod som prövats är skolresursteam med både lärare och kuratorer som arbetar med hemmasittare. Det är viktigt att snabbt ingripa när ett barn börja sitta hemma. Vi tror att samverkan mellan skolan och socialtjänsten blir bättre och snabbare om skolorna flyttas tillbaka till stadsdelsnämnderna.

7 Vi vill att staden ska ta fram en strategi och handlingsplaner för att alla elever ska få fullständiga betyg i grundskolan. Alla barn med funktionsnedsättningar som behöver ett pedagogiskt åtgärdsprogram ska få det och programmet ska följas upp. Skolan ska förstärka specialpedagogernas samordnande, handledande och konsultativa roll för att öka kunskapen om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna integreras i ordinarie verksamhet. Samverkan med föräldrar, barn och landstinget är viktig för att hitta bästa möjliga planering för skolgång, fritid, rehabilitering och habilitering. Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Vi måste skapa en trygg miljö i våra skolor och individuellt anpassa undervisningen. Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla barns förutsättningar och speciella behov. Lika chans kräver olika resurser. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun I kommunen finns ett mobilt skolteam. Det mobila skolteamet som består av en socionom och en specialpedagog har som uppgift att med olika insatser skapa goda möjligheter för elever som är eller tenderar att bli hemmasittare att få en bra skolsituation. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrar och elevens skola. Svar: Moderaterna, Salems kommun Det finns en elevcoach anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen, som arbetar med eleverna i ett nära samarbete med hemmet, skolan och socialtjänsten utifrån en framtagen modell som heter Nytorpsmodellen. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun I Sigtuna kommun har vi arbetat fram en handlingsplan för skolnärvaro. Där beskrivs konkreta åtgärder på olika nivåer förebyggande insatser på kommunnivå och skolnivå samt rutiner och åtgärder vid frånvaro. Detta för att förhindra att eleverna hamnar i ett utanförskap så som ni beskriver i frågeställningen. Handlingsplanen bifogas. Vi har även små resursgrupper där elever med diagnoser inom autismspektrat kan gå där detta bäst motsvarar elevens behov. För ungdomar finns det stora valmöjligheter av gymnasieutbildning. Det finns särskilda aspergerklasser i närliggande kommuner och egen gymnasiesärskola i kommunen. Elever med autism, asperger eller autismliknande tillstånd är i stort behov av mycket strukturerad undervisning. Särvux Sigtuna erbjuder undervisning som överensstämmer med elevernas olika behov. Varje elev har en individuell studieplan där man tar hänsyn till elevens behov av specialpedagogiska undervisningsmetoder. Särvuxlärarna har i sin kompetensutveckling kontinuerligt förbättrat sina kunskaper för att utveckla undervisningen för vuxna med funktionshinder i kommunen. Särvux har ett nära samarbete med elevernas olika arbetsplatser. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun Det är viktigt att alla barn och ungdomar går i skolan, dels för att lära sig men även för att få del av det sociala livet. Ett första steg för att hemmasittare ska trivas i skolan är att de elevvårdande insatserna är effektiva och fångar upp dessa personer. Dessutom bör lärarna utbildas för att kunna nå hemmasittarna. Vidare behöver samverkan mellan kommunen och landstinget bli bättre. Sollentuna kommun startade för 3 år sedan en grundskole- och gymnasieverksamhet för barn och ungdomar som har asperger. Flera av de elever som går på skolan hade tidigare mycket hög frånvaro. Dessutom fördelar kommunen extra stöd till elever i grundskolan som har t ex autism eller asperger. De extra medlen ska användas till att underlätta elevernas skolgång, att skapa struktur och goda förutsättningar för eleven att få gå kvar i sin skola.

8 Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun Då det gäller elever inom Aspergerområdet har vi för tre år sedan startat en grundskole- och gymnasieverksamhet. Detta för att på ett mycket anpassat sätt möta behovet hos dessa elever. Ett antal av dem har en omfattande frånvaro i sin tidigare skolgång. För närvarande är det 25 grundskoleelever som vi har placerade där. Via elevstödsenheten på vårt barn- och ungdomskontor så fördelas dessutom extra ekonomiskt stöd till elever i grundskolan. För närvarande är det drygt 40 elever med autism och ca 10 elever med Asperger som erhåller detta extra ekonomiska bidrag. Summorna varierar mellan till maximalt per år för dessa elever. Syftet med dessa bidrag är att säkerställa att verksamheterna har möjlighet att möta elevernas specifika behov främst då det gäller att anpassa skoldagen via struktur och samtidigt medverka till att tillvaron blir så förutsägbar som möjligt, då vi vet att detta är faktorer som är mycket viktiga för dessa elever. Målsättningen är alltid att eleverna så långt möjligt skall gå kvar i sin egen skola i sitt eget sociala sammanhang. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbybergs kommun En rödgrön regering kommer att utöka statsbidraget till kommunerna. Därmed ökar våra möjligheter att sätta in stöd till bl a barn som missar sin rätt till utbildning pga sociala skäl. I Sundbyberg har den nuvarande majoriteten startat ett projekt kallat Gemensamma barn vilket kommer att leda till en bättre samverkan mellan våra förvaltningar samt med landstinget. Detta projekt ska nu, om vi vinner valet, permanentas. Här kan vi fånga upp barn och ungdomar som riskerar att hamna utanför. Vi vill även satsa mer på förebyggande verksamhet inom socialtjänsten. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Alla skolor har ett ansvar för att deras elever får den utbildning som de har rätt till. Det gäller givetvis också barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi kommer fortsätta satsa på särskolan, men också på det resurscentrum som finns i Södertälje kommun, och som är ett stöd för lärare och annan personal i deras arbete med barn och ungdomar. Svar: Moderaterna: Upplands Väsby kommun Vi verkar för att alla barn ska komma till skolan genom uppsökande verksamhet samt i vissa fall att erbjuda särskilda undervisningsgrupper. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Vi vill ha ett starkare stöd i skolan och för barn och unga med specifika behov ska det finnas resurser för att få en välfungerande skolgång. Fler speciallärare är viktigt. 4.Hur säkerställer ni rektorernas kompetens för att ta emot elever inom autismspektrum? Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel Det behöver naturligtvis ingå i den rektorsutbildning, som alla rektorer ska ha. Svar: Moderaterna, Rinkeby Kista stadsdel Vi vill att utbildningsförvaltningen ska få ett tydligare uppdrag i att lotsa och guida rektorerna i den här typen av frågor. Det måste vara tydligt till vem eller vart de ska höra av sig med sina funderingar

9 och frågor. Skolorna har ett uppdrag att tillgodose utbildning till alla, då måste de också arbeta för att se till att det efterlevs. Svar: Folkpartiet, Spånga Tensta stadsdel Genom fortbildning och information till skolledare och skolpersonal. Alla rektorer i Stockholms stad har under läsåret fått utbildning om elever i behov av särskilt stöd. Det finns mycket bra och kvalificerad fortbildning inom området t.ex. genom Autismforum. Svar: Moderaterna Stockholms stad Vi vill att utbildningsförvaltningen ska få ett tydligare uppdrag i att lotsa och guida rektorerna i den här typen av frågor. Det måste vara tydligt till vem eller vart de ska höra av sig med sina funderingar och frågor. Skolorna har ett uppdrag att tillgodose utbildning till alla, då måste de också arbeta för att se till att det efterlevs. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad Rektorernas kompetens och ledarskap är centrala för att skapa en bra skola. Vi vill satsa på vidareutbildning och kompetensutveckling av rektorer både i ledarskap och relevanta kunskapsområden Svar: Vänsterpartiet, Stockholms stad Alla rektorer ska utbildas om den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Där bör ges en allmän orientering om olika funktionsnedsättningar. Så snart det är aktuellt att en elev inom autismspektrum kommer till en skola måste staden se till att det finns kompetensutveckling för alla som behöver det, rektorer, lärare och annan personal i skolan. Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Vi måste kompentsutveckla både rektorer, lärare och annan skolpersonal så att de får förståelse och kan ge rätt bemötande. De måste få kunskap att inte se individen/personen som ett handikapp utan att den bara har ett annat sätt att fungera. Kunskapsnivån måste höjas för att kunna ge rätt bemötande och rätt resurser. Tydliga strukturer måste skapas Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun I kommunen startar till hösten en ny elevhälsoenhet. Ett av enhetens prioriterade områden är kompetensutveckling för de som leder skolan och för de som finns i elevernas vardag. Grundskolan har därutöver fått särskilda medel för att kunna anställa fler specialpedagoger och för att satsa på kompetensutveckling. Kommunen har kunnat erbjuda 21 lärare att studera inom lärarlyftet flertalet av dem har läst specialpedagogik. Även under nästa läsår kommer lärare att studera inom lärarlyftet. Sammantaget kommer dessa satsningar att ytterligare tydliggöra rektors uppdrag och öka kompetensen omkring elever med autism/autismliknande tillstånd. Svar: Moderaterna, Salems kommun Centralt placerad specialpedagog är med före och vid återlämning av utredning för att säkerställa att det finns kompetens på skolan för att kunna omsätta utredningen i ett pedagogiskt sammanhang. Personalen erbjuds också handledning från det centrala elevhälsoteamets psykolog och specialpedagog. Vi har också satsat på föreläsningsserier på våra skolor med litteraturstudier i ämnet. Utöver det håller vi på att slutföra sammanställning av ett kompetenspaket som varje lärare får i samband med återlämnandet av utredning. I paketet finns lättillgänglig information, förslag på fördjupningslitteratur och bra länkar på Internet. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun När det gäller rektorernas kompetens så pågår en kontinuerlig fortbildning i kommunen. Rektorerna är organiserade i olika utvecklingsgrupper varav en handlar om frågor som rör elever med funktionshinder inom autismspektrat. Här diskuterar vi bemötande, utveckling/forskning samt

10 fortbildning för både rektorer och pedagoger, inkludering, särskilda undervisningsgrupper bl.a. Detta förs sedan ut i hela rektorsgruppen för att just sprida kompetens. Vi har en väl utbyggd elevhälsa som också fortbildas kontinuerligt och bistår rektorerna i deras arbete. Med jämna mellanrum erbjuder vi föreläsningar till all personal som arbetar inom förskola/skola. Vi läser forskningsrapporter och deltar i seminarier när sådana erbjuds. På förvaltningen finns också en sakkunnig person som rektorerna kan vända sig till i dessa frågor. (Gäller komvux, särvux och sfi) Flera rektorer har byggt på sin grundutbildning och läst 30 hp specialpedagogik. En särskild utbildningssatsning för all personal kring vuxna med funktionshinder har genomförts. Komvux har en heltidsanställd specialpedagog. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun Kommunen anordnar sedan 3 terminer utbildningsinsatser för elevassistenter. Det är rektorn som har det lokala, övergripande utbildningsansvaret för sin personal. Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun Elevstödsenheten har under tre terminer arrangerat fortbildningsinsatser för de elevassistenter som bland annat arbetar med de elever som är aktuella i dessa fall. Vi vet att kunskaperna är varierande i denna personalgrupp och denna insats förstärker arbetsinsatsen kring eleverna. För övrigt är det rektorerna som har det lokala, övergripande fortbildningsansvaret för sin personal, men vi ansåg att vi ville komplettera med utbildningsinsatsen utifrån vår erfarenhet av detta speciella behov. Elevstödsenheten genomför varje år en kartläggning av elevfrånvaron. Resultatet från denna kommuniceras både till chefen för den kommunala skolan samt politikerna inom Barn- och ungdomsnämnden. Orsaker och mekanismer bakom dessa siffror analyseras. Det har även arbetats fram ett tydligt och omfattande program med konkreta åtgärder för att komma tillrätta med skolfrånvaron. Många av punkterna i detta program kan direkt användas för elever med problem inom autism- och Aspergerområdet. Detta program kommer att läggas fram för rektorerna i samband med skolstarten i augusti Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbybergs kommun Våra rektorer har antingen gått rektorsutbildningen eller kommer att påbörja den senast i höst. Barn- och utbildningsnämnden fattade i augusti 2009 beslut om att skolan skall ledas av rektorer med akademisk utbildning lägst grundnivå. Det är få kommuner som ställer så stora krav på grundutbildning som Sundbyberg gör. Det finns ett elevvårdsteam på varje skola där specialistkompetenser finns samlade. Man utgår från varje enskilt barn och ser det som angeläget att jobba tillsammans med föräldrarna i dialog. Kompetensen som finns på autismcentrum är värdefull, handledning och erfarenhet av de elever som man har följt i många år bygger kompetensen. Slutligen, det finns alltid erfarna rektorskollegor att samråda med. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Alla rektorer bör ha en grundläggande kunskap om olika former av funktionsnedsättning, men i Södertälje kan de också kunna nyttja den kompetens som finns inom Utbildningskontorets centrala resurscentrum. Svar: Moderaterna: Upplands Väsby kommun Detta ingår i rektors uppdrag. Vi ser till att alla rektorer har gått rektorsutbildningen.

11 Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Genom fortbildning, 5.Vilken strategi har ni för att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetet? Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel Praktik är ofta ett bra sätt att ta sig in på arbetsplatser. Där kan både kommun och arbetsförmedling göra mycket. Hela samhället kan hjälpa till med att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. På arbetsplatser behöver man erbjuda praktik i mycket större utsträckning. Sen, om det kommer till anställning kan lönebidrag vara ett sätt att göra det mer attraktivt för arbetsgivaren att anställa. Sociala Svar: Moderaterna, Rinkeby Kista stadsdel Vi har en central arbetsmarknadsorganisation, för att det inte ska spela någon roll var du bor utan alla ska få samma hjälp, som heter Jobbtorg Stockholm. Jobbtorg Stockholm hjälper personer med bidrag att bli mer anställningsbara och lotsa personer mot egen försörjning Svar: Folkpartiet, Spånga Tensta stadsdel Unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som t ex ADHD bör erbjudas en personlig coach för att öka deras chanser till deltagande i arbetslivet, minska utanförskapet och förbättra den psykiska hälsan. Vi vill införa one stop shops. Personer med funktionsnedsättningar har ofta många olika kontakter med olika myndigheter vilket riskerar leda till att man tappar helhetsbilden. Vi vill ha fler arbetsförmedlare, öppna upp för privata arbetsförmedlingar som kan specialisera sig på olika grupper och branscher. Som ett mer sammanhållet grepp från samhällets sida vill Folkpartiet se en så kallad jobbcheck. Ett sorts intyg som redan på förhand visar vika stödformer personen har rätt till. I en anställningssituation kan det vara svårt för den arbetssökande och för arbetsgivaren att veta vilka stödformer som faktiskt finns att tillgå, något som kan vara avgörande i en anställningssituation. Jobbtorgen i Stockholm har nu också från och med i år i uppgift att arbeta och coacha personer med funktionsnedsättningar ut i arbetslivet. Svar: Moderaterna, Stockholms stad Vi har en central arbetsmarknadsorganisation, för att det inte ska spela någon roll var du bor utan alla ska få samma hjälp, som heter Jobbtorg Stockholm. Jobbtorg Stockholm hjälper personer med bidrag att bli mer anställningsbara och lotsa personer mot egen försörjning Svar: Socialdemokraterna, Stockholm stad Vi vill se ett arbetsliv där alla får ta plats. En funktionsnedsättning ska inte utgöra ett hinder för arbete. Personer med funktionsnedsättning har samma rätt till stöd, matchning och utbildning som personer utan funktionsnedsättningar, och stadens satsningar ska självklart inkludera alla. Ibland behövs en anpassning av arbetsplatsen, vilket är arbetsgivarens ansvar. Anställning med lönebidrag och Samhall, ska finnas för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Diskrimineringslagstiftningen ska bli skarpare. Svar: Vänsterpartiet, Stockholms stad Vi vill bygga upp sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer, i minst fem stadsdelsområden. Vi vill att staden i samverkan med arbetsförmedlingen utvecklar insatser för att fler

12 funktionshindrade ska få arbete. Vänsterpartiet i riksdagen driver ökade statsbidrag till kommunerna vilket ger fler jobb. En del av de nya jobben ska vara traineeanställningar för unga arbetslösa och personer med funktionsnedsättningar. Vi har formulerat indikatorer i vår alternativa budget för att följa upp antal funktionsnedsatta kvinnor och män som får en arbetsmarknadsinsats samt andel funktionsnedsatta kvinnor och män som får arbete eller utbildning efter arbetsmarknadsinsats Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Att kommunala bolag, förvaltningar och entreprenörer får i uppdrag att se över sin verksamhet för att ta fram lämpliga arbetsuppgifter och arbetsplatser. Att i samtal med det lokala näringslivet lyfta fram behovet av anpassade arbetsplatser. Kommunen skall föregå med goda exempel. Vi är positiva till arbetskooperativ som kan utföra uppdrag åt kommunen. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun Se punkt 2 om KomAn. Svar: Moderaterna Salems kommun Inom arbetsmarknadsenheten finns daglig verksamhet LSS, personkrets 1. Aktiviteternas utbud och kvalitet utökas kontinuerligt. Enheten arbetar aktivt med att finna nya interna och externa praktikplatser. Möjlighet finns även till praktik och/eller arbetsträning på Arbetscentrum inom AME. Planering av arbetsuppgifter, praktik arbetsträning, arbetshabilitering och studier anpassas i möjligaste mån efter personens önskemål, behov och förmågor. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun Vi har inom vår dagliga verksamhet en 3-stegsmodell, en möjlighet till utveckling för den som har förutsättningar till det. Vi har personal som arbetar med att se hur personer i våra verksamheter kan utvecklas, hitta lämpliga sysselsättningar, praktikplatser och som tar kontakt med arbets-förmedlingen när det är dags att planera ut på arbetsmarknaden. Ett socialt företag har startat, Service i Sigtuna, med tankar på att anställa personer från våra verksamheter med lönebidrag. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun De som är LSS berättigade får sysselsättning inom daglig verksamhet. Dessutom har socialkontoret en verksamhet med inriktning på den målgrupp som kontoret ansvarar för, personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den verksamheten omfattar dels egen verksamhet men arbetar även enligt den evidensbaserade metoden supported employment med att matcha klientens behov med praktikplatser på den öppna arbetsmarknaden. Vidare har även kommunen verksamheten Arbetscenter som i vissa fall kan vara en ytterligare del i vårdkedjan för att kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun Vi vet att arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är nästan dubbelt så hög som arbetslösheten bland befolkningen i övrigt. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Vårt parti har tagit fram ett batteri av förslag som kan räta upp dessa siffror. I kort sammanfattad form handlar det om följande åtgärder: * Skapa en gemensam ingång för den enskilde i kontakten med myndigheter. * Arbetsförmågebedömning ska göras från dag ett. * Skapa en mångfald av arbetsförmedlingar genom certifiering och inrättande av en jobbpeng. * Ha ett belöningssystem för arbetsförmedlingar som lyckas bra. * Vi vill se betygsättning och öppna jämförelser mellan arbetsförmedlingar.

13 * Det ska finnas en återkommande prövning av arbetsförmågan i daglig verksamhet. * Det ska finnas en rätt för alla i personkrets 3 att prövas för daglig verksamhet. * Förläng tiden för förberedande insatser, SIUS konsulent och utvecklingsanställning. * Förbättra finansieringsmöjligheterna för sociala företag. * Öka antalet lönebidrag. * Ställ krav på fler företag att de måste ta sitt sociala ansvar. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbyberg kommun Vi vill ge personer med funktionsnedsättning ett ökat stöd att komma in i arbetslivet. Bland annat vill vi införa ett utvecklingsår där man får särskilt stöd för att studera, personlig arbetsförmedlare och personligt lönebidrag för att minska krånglet. I Sundbyberg har vi en arbetscoach och en särskild verksamhet som kallas Grinstugan. Här kan man hitta individuella lösningar för våra brukare både inom vår kommunala verksamhet och externt, t ex ICA. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Vårt mål är att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete, men tyvärr är det svårt att finna arbeten som passar. I Södertälje kommun finns en omfattande daglig verksamhet, men vi efterlyser också större insatser från bl a Samhall. Svar: Moderaterna: Upplands Väsby kommun Arbetar med bl.a med arbetsförmedlingen också viktigt att skolorna förbereder eleverna på kommande arbetsliv. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Samverkan med Arbetsförmedlingen, daglig verksamhet och kommungrupper, där kommunen anställer personer med funktionsnedsättning. 6.Hur säkerställer ni att verksamheter följer de kvalitetsgarantier som de har åtagit sig? Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel Genom uppföljning Svar: Moderaterna, Rinkeby-Kista stadsdel Moderaterna har under 2008 initierat och anställt funktionshindersinspektörer. Dessa inspektörers uppgift är att granska all funktionshinderverksamhet, både offentlig och privat, för att säkerställa kvalité Svar: Folkpartiet, Spånga -Tensta stadsdel Noggrann uppföljning av kvalitetsgarantierna är mycket viktigt och en förutsättning för att säkerställa kvaliteten. Andra mycket viktiga delar för att säkerställa kvaliteten och för att kontinuerligt kunna arbeta med förbättringar är Stockholms stads brukarundersökningar som ju också genomförs inom detta område. Funktionshindersinspektörernas rapporter fyller en dessutom mycket viktigt funktion

14 Svar: Moderaterna, Stockholm stad Moderaterna har under 2008 initierat och anställt funktionshindersinspektörer. Dessa inspektörers uppgift är att granska all funktionshinderverksamhet, både offentlig och privat, för att säkerställa kvalité. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad Vid en valvinst i september kommer vi att inrätta ett kansli för kvalitetssäkring av kommunal och privatiserad verksamhet. Privat verksamhet som inte uppfyller kvalitetskraven ska återtas i kommunal regi. Det är viktigt att kvalitetssäkringen sker regelbundet och utifrån tydliga bedömningskriterier. Vi kommer också sätta stopp för fler privatiseringar. Under mandatperioden har en stor del av verksamheten privatiserat. Detta har skett innan en tillfredsställande plan för en kvalitetssäkring av verksamheten har hunnit utarbetats. Kontrollen över verksamheten har också minskat genom privatiseringarna, och sker nu genom betydligt trubbigare verktyg eftersom allt nu regleras genom avtal. Svar: Vänsterpartiet, Stockholm stad Det är varje förvaltning och nämnd som är ansvariga för att kvalitetsgarantierna följs. Självfallet ska varje verksamhet följa upp och åtgärda om de inte följer garantierna. Om det kommer in klagomål ska de utredas ordentligt och redovisas till nämnden. Systemet med kvalitetsgarantier har varit igång i flera år och vi anser att det bör utvärderas. Frågan är vilken nytta brukarna har av garantierna, som ofta är urvattnade och lovar mycket mindre än det som lagstiftningen stadgar. Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Den verksamhet vi är ansvariga för ska hålla hög kvalité. Samma kvalitetskrav ska ställas på egenregi och entreprenörer. Verksamheterna ska systematiskt och regelbundet utvärderas utifrån gällande lagstiftning och de kvalitetskrav som gäller för respektive upphandling. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun Arbete pågår för att utveckla ett lednings- och kvalitetssystem inom hela Socialförvaltningens område. Uppföljning av funktionshinderområdets verksamheter sker och redovisas tertialvis till socialnämnden. Den nybildade elevhälsoenheten har i uppdrag att både utvärdera och analysera gjorda insatser. Varje skola beskriver i sina kvalitetsredovisningar vad de gjort, vilka insatser de gjort, resultatet av dem och behov av fortsatt utveckling. Kvalitetsredovisningarna presenteras och diskuteras med barnoch utbildningsnämnden vid en temadag. Svar: Moderaterna Salems kommun Socialförvaltningen arbetar med årliga brukarenkäter som redovisas för Socialnämnden samt i årsbokslut. Målet är att alla verksamheter minst ska upp till 4 på en 5 gradig skala. I verksamhet på entreprenad görs uppföljning utifrån kvalitetskrav som ställs i upphandlingen. Det finns ett kvalitetsledningssystem som följer socialstyrelsens föreskrifter. Detta ledningssystem har fastställts av socialnämnden under våren Ledningssytemet kommer att följas upp kontinuerligt. Uppföljningen kommer att redovisas för nämnden. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun Genom olika kvalitets- och verksamhetsuppföljningar. I verksamhetsplanen har mål satts som har följts upp. Utifrån målen har nämnden tagit fram aktiviteter som skulle genomgöras och redovisas. I samband med fast-ställande av verksamhetsplanen beslutades om införande av ett nytt styr- och ledningssystem med en utvecklad modell för målstyrning. Politiska mål för kommunen och verksamheterna framöver utarbetas, mäts och följs upp systematiskt med hjälp av balanserade styrkort

15 som en integrerad del av budgetprocessen. Kommunen har deltagit i SCB s medborgarundersökning, gjort en medarbetarenkät, analyserat personal-statistik samt gjort en analys av nämndernas genomförda aktiviteter. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun Kommunens verksamheter granskas med jämna mellanrum samt de verksamheter som upphandlats följs upp. Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun När det gäller de verksamheter där kommunen är ansvariga så sker en kontinuerlig kvalitetssäkring genom den controller som anställdes för en tid sedan. Det görs också flera olika mätningar, t ex Socialstyrelsen och SKL. Sedan ett par år har vi också en egen utvärdering som kallas Kvalitetsbarometern där Blekinge läns högskola är en samarbetspartner. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbyberg kommun Vi har inga kvalitetsgarantier, däremot gör vi brukarundersökningar en gång per år för att få en uppfattning om vad brukarna/företrädarna tycker om verksamheten. Då ser vi också vilka förbättringsområden som finns. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Kommunens social- och omsorgskontor har en uppföljning av kvaliteten för upphandlade verksamheter. Generellt är också vår uppfattning att den "privata" verksamheten, som i Södertälje i stor utsträckning är knuten till den antroposofiska verksamheten, håller en god kvalitet. Svar: Moderaterna: Upplands Väsby kommun Vi följer upp alla kvalitetsgarantier årligen. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Genom bra och nogrann uppföljning av hela verksamheten. Insyn kontroll och utvärdering är också viktigt. 7.Vad gör ni för att personer med funktionsnedsättning ska få anställning i kommunens verksamheter? Svar: Miljöpartiet, Kungsholmen stadsdel Eftersom jag befinner mig i opposition kan jag inte göra mycket just nu. Det är en fråga som jag själv skulle vilja jobba med. Den behöver diskuteras igenom grundligt med verksamhetscheferna och hitta fungerande lösningar för att göra arbetsplatserna mer tillgängliga. Svar: Moderaterna, Rinkeby Kista stadsdel Stockholms stad arbetar aktivt med att hjälpa alla som står långt ifrån arbetsmarknaden, både via jobbtorg men också internt inom stadens verksamheter. Staden kan dock säkert bli bättre på att via praktikplatser och liknande slussa människor vidare ut i ett livskraftigt arbetsliv Svar: Folkpartiet, Spånga-Tensta stadsdel Vi i Folkpartiet i Stockholm vill införa särskilda trainee platser inom stadens verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar. Kompetensutveckling för stadens chefer inom detta

16 område är en annan viktigt åtgärd. Det handlar bland annat dels om kunskapen om olika funktionshinder men också vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Svar: Moderaterna, Stockholms stad Stockholms stad arbetar aktivt med att hjälpa alla som står långt ifrån arbetsmarknaden, både via jobbtorg men också internt inom stadens verksamheter. Staden kan dock säkert bli bättre på att via praktikplatser och liknande slussa människor vidare ut i ett livskraftigt arbetsliv. Svar: Socialdemokraterna, Stockholms stad Vi vill öka tillgängligheten i kommunens verksamheter för att förbättra möjligheten för alla att vistas, ta del av och arbeta för kommunen. Kommunen ska även erbjuda anställningar med lönebidrag för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Svar: Vänsterpartiet, Stockholms stad Vi vill ha ett uppföljningsbart personalpolitiskt program med tillgänglighetsperspektiv. Vi vill utbilda chefer om den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Svar: Socialdemokraterna, Norrtälje kommun Se svar på fråga 5. Svar: Socialdemokraterna, Nynäshamns kommun Anställning i kommunens verksamheter sker efter kompetensbehov och personlig lämplighet. Funktionsnedsättning utgör inget hinder i denna prövning. Svar: Moderaterna Salems kommun Kommunen har ett antal anställda med lönebidrag. Svar: Socialdemokraterna, Sigtuna kommun Kommunen arbetar kontinuerligt med frågor gällande mångfald, att ingen ska diskrimineras utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. För de personer som sökt och beviljats sysselsättning eller daglig verksamhet och som har haft förutsättningar till att klara ett arbete på öppna arbetsmarknaden, har kommunen arbetat aktivt med att utifrån individens önskan och förutsättningar ordna praktikplatser, lönebidragsanställning och i vissa fall offentligt skyddad anställning ibland ute på enskilda företag och ibland i kommunens verksamheter. I samarbete med Arbetsförmedlingen anställer kommunen varje år ca 20 personer med funktionsnedsättning och ca 40 personer i skyddat offentligt arbete. Svar: Folkpartiet, Sollentuna kommun Personer med funktionsnedsättning har ofta sysselsättning via daglig verksamhet antingen i vår egen kommun eller om inte den inriktning finns här som passar personen ifråga köps en plats utanför den egna kommunen. Förhoppningen är att personer som arbetar inom daglig verksamhet ska få andra anställningar t ex inom kommunen. Personer med olika former av funktionsnedsättningar kan anställas på en sk OSA-anställning, (offentligt skyddad anställning) vilket i sin tur kan leda till en annan anställningsform. Dessvärre utnyttjas nog den möjligheten för lite för denna målgrupp. Svar: Kristdemokraterna, Sollentuna kommun

17 Vi håller sökarljuset på denna fråga och bevakar ständigt att det ska finnas en mångfald av människor inom kommunens verksamheter. Den bistra sanningen är att vi en del hemläxa att göra innan vi kan säga att kommunen till fullo har lyckats leva upp till de vackra formuleringarna i likabehandlingsplanen som varje nämnd med personalansvar ska upprätta. Det finns en del goda exempel ute i verksamheterna. På en skola nyligen så anställde rektorn en ny medarbetare där man medvetet valde en person med autism just för att man skulle bli bättre på att kunna hjälpa sina elever med motsvarande förutsättningar. Detta tror vi är en bra modell som bör användas mer. Svar: Vänsterpartiet, Sollentuna kommun Se svar på fråga 1. Svar: Vänsterpartiet, Sundbyberg kommun Vi följer kommunens arbetsgivarpolicy och likabehandlingspolicy. Inom Individ- och omsorgsförvaltningen, och även andra förvaltningar, så finns det medarbetare med funktionsnedsättning anställda. Här har vår arbetscoach en viktig roll att ständigt försöka hitta nya lösningar. Svar: Socialdemokraterna, Södertälje kommun Vi skulle önska att kommunen kunde anställa fler personer med funktionsnedsättning, vi arbetar också för att bygga ut olika former av daglig verksamhet. Svar: Moderaterna: Upplands Väsby kommun Vi har egna arbetsplatser inom kommunens verksamhet inom daglig verksamhet. Mycket viktig funktion och oerhört uppskattat av alla. Svar: Socialdemokraterna, Upplands Väsby Vi har redan nu många anställda i kommunen med funktionsnedsättning. Utöver det samarbetar vi med AMS.

Enkätundersökning, Val 2014

Enkätundersökning, Val 2014 Enkätundersökning, Val 2014 Det här är ett kortfattat sammandrag av svaren som inkommit på Autism & Aspergerföreningens enkätundersökning inför valen 2014 till kommun, landsting och riksdag. Enkäten skickades

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Bakgrund Enkätutskicket är ett resultat av en satsning på LSS-frågor som Autism- och Aspergerförbundet gör nationellt. Samtliga 13 kommuner

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Unga med aktivitetsersättning. -Varför ökar antalet unga förtidspensionärer?

Unga med aktivitetsersättning. -Varför ökar antalet unga förtidspensionärer? Unga med aktivitetsersättning -Varför ökar antalet unga förtidspensionärer? januari 2011 Unga med aktivitetsersättning Ohälsan sjunker men inte för de unga Ohälsan sjunker - men inte för unga med långa

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer