Bilaga 1. Regionalfonden Övre Norrland 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Regionalfonden Övre Norrland 2011"

Transkript

1 Bilaga 1. Regionalfonden Övre Norrland 2011 Projekt Projektägare Övriga medverkande, finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd/ Insatsområde Finansiering Besluts- och slutdatum Total EU Offentl Västerbotten - Berättarnas län. Att profilera och marknadsföra ett varumärke för ökad konkurrenskraft Regionförbundet Västerbottens län Regionförbundet Västerbottens län, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Västerbottens museum Projektet ska tillvara och utveckla Västerbottens muntliga berättartradition. Med berättandets hjälp ska fler turister hitta till våra finaste historiska besöksmål, och länets företagare ska ges möjlighet att stärka sina varumärken genom berättandet. För att lyckas med detta ska särskilda berättarguider utbildas, och 1 Innovation och berättarföreställningar ska produceras vid ett antal besöksmål. förnyelse 2011/ Totalt Sida 1 av 1

2 Bilaga 2. Regionalfonden 2011 Mellersta Norrland Projekt Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd JHT i samarbete med Filmpool Jämtland genomför en förstudie utreda förutsättningarna för etablerandet av en funktion som aktivt ska arbeta med att skapa förutsättningar för att filmproduktioner och events ska Regionförbundet Jämtlands län kunna förläggas till länet. Förstudie - Green movie and event making region - allt under JÄMTLAND-HÄRJEDALEN ett tak TURISM JHT EK FÖR Drivkraft - för kreativa och kulturella näringar i mellersta Norrland Kunskapsbaserad turismutveckling Landstinget i Jämtlands län Mittuniversitetet Jämtlands läns landsting, Regionförbundet Jämtlands län, Statens kulturråd, Tillväxtverket, Östersunds kommun Länsstyrelsen i Jämtlands län, Mittuniversitetet Nationalmuseum Norr Jamtli Jämtlands läns museum 1 Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utv Projektets målsättning är att utveckla företagen inom KKN. KKN-företagen ska arbeta med talangutveckling och mentorskap i olika grupper. De ska i workshops och seminarieform öka kunskapen inom branschen men också synliggöra densamma för att hitta nya marknader. 1 Förnyelse av Det senare gäller även i arbetet med att arrangera näringsliv, energi och Spektakeldagar. miljödriven utv Finansiering Besluts- och slutdatum Total EU Offentl / / Projektet introducerar nya forskningsområden inom ETOUR:s verksamhet. Inom populärkulturellt resande har man inom ETOUR ingen forskningsverksamhet idag. Evenemangsforskning bedrivs, men den saknar inriktning mot design, vilket är syftet detta projekt. Projektet skapar förutsättningar för nya samarbetskonstellationer till turismnäringen, inte minst inom det populärkulturella området och vad gäller kompetens och rekryteringsfrågor 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling, / (arbetsmarknadsforskningen). forskning och utveckling Sommaren 2014 kan en permanent filial till Nationalmuseum invigas på Jamtli i Östersund. Projektet syftar till att stimulera konst- och kulturlivet och stärka regionens självförtroende och varumärke. Genom att höja attraktionskraften ökar intresset för att bo i och att besöka regionen. Projektet kommer att resultera i att en ny verksamhet (företag) etableras, minst tio nya helårsarbeten skapas och att särskilt besöksnäringen 2. Tillgänglighet och förbättras genom större konsumtion. attraktivitet 2011/ Totalt Sida 1 av 1

3 Bilaga 3. Regionalfonden Norra Mellansverige 2011 Besluts- och slutdatum Total EU Offentl Samverkansprojekt i Dalarna och Gävleborg för att stärka företagare och företagande inom kulturella och kreativa näringar genom insatser som svarar mot de behov som detekterats i projekt KKN I som pågår t.o.m Syftet för KKN II är att etablera stödjande processer (infrastruktur) för ett långsiktigt, hållbart entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar. Projektet riktas till presumtiva och etablerade företagare för att öka och stärka deras företagande (vilket sker på individ och gruppnivå). Vidare främjar projektet företagandet (strukturnivå) genom att arbeta för att positionera sektorn som en naturlig del av näringslivet med samma möjligheter och förutsättningar 1 som övrigt näringsliv, men med hänsyn till kreativa näringars speciella Näringslivsutvec , villkor. kling Projekt Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd KKN II - Kulturella och kreativa näringar II REGION DALARNA Gävleborgs läns landsting, Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Regionförbundet Gävleborg Finansiering Magasinet - öppen mötesplats och kreativt labb Gävleborg Dalarna PostProduktion av film Kulturföreningen Magasinet The Galaxy of Post Production Borlänge kommun, Dalarnas museum Falun, Dalateatern, Falu kommun, Falun-Borlänge regionen AB, Högskolan i Dalarna, Landstinget Dalarna, Region Dalarna Bollnäs kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gävle kommun, Gävleborgs läns landsting, Hudiksvalls kommun, Hudiksvalls näringslivs AB, Landstinget Dalarna, Regionförbundet Gävleborg, Söderhamns kommun, Tillväxtverket, Vinnova Det sökta projektet bygger vidare på Magasinet-kreativt entreprenörskap (pågår ) men tar det ytterligare ett steg framåt genom bl.a. - att arbeta med skarpa samverkansprojekt med nya parter och agera mäklare som länkar samman den kreativa sektorn med övrigt näringsliv och därigenom skapa förutsättningar för ökad tillväxt på bred front, -att i hela projektarbetet medverka till att skapa en marknad för den kreativa sektorn, - att utveckla Magasinet som innovativ mötesplats för näringsliv, högskola och den kreativa sektorn regionalt, nationellt och internationellt, - att erbjuda entreprenörer och företagare kvalificerat processtöd och möjlighet att utveckla innovativa koncept och affärsmöjligheter, - att inspirera näringsliv och samhälle till nytänkande och utvidga begreppet kreativt och innovativt entreprenörskap till ett 1 Näringslivsutsjälvklart inslag i det övriga näringslivets affärsprocesser. veckling Projektets kommer att utveckla region Gävleborg/Dalarna till ett innovativt centrum för postproduktion och efterbearbetning av film och digitala medier. Detta kommer att ske genom utvecklande av en kreativ virtuell miljö med unika samverkansformer samt infrastruktur och mäklarfunktioner för professionell efterbearbetning av 1 Näringslivsutaudiovisuellt material. veckling / / Totalt Sida 1 av 1

4 Bilaga 4 Regionalfonden 2011 Stockholm Projektnamn Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd Det treåriga EU-projektet Moving Pictures Stockholm-Mälardalen ( ) har flyttat fram regionens position på den nationella och internationella filmkartan. Projektet går nu in i sin slutfas och det är angeläget att ta vara på och vidareutveckla de delar som har visat sig framgångsrika men samtidigt behöver Botkyrka kommun, Nacka kommun, mer tid för att nå full potential. Projektet har bidragit till att stärka Filmregion Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun, Stockholm-Mälardalen ("FRSM") som en regional plattform för samverkan mellan Regionförbundet Örebro län, Solna kommun, kommuner och bransch. Stockholmsregionen har under projektperioden ökat sin Filmregion Stockholm Business Region Development, internationella närvaro. Det har bl.a. resulterat i att intresset från den Moving Pictures Stockholm - Stockholms kommun, Stockholms läns internationella filmbranschen har tilltagit. Ett stort antal unga filmare har coachats 2.0 Mälardalen AB landsting inom ramen för Filmbasens talangutveckling som är en del av Moving Pictures. Finansiering Beslutsdatum / slutår Total EU Offentl 1 Storstadens /2014- innovativa miljöer Sida 1 av 1

5 Bilaga 5. Regionalfonden 2011 Östra Mellansverige Finansiering Projekt Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd Filmutveckling i Örebroregionen- FÖr Filmregion Stockholm - Mälardalen AB Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Regionförbundet Örebro län, Örebro kommun Genom ett tidigare projekt har man sett att det finns ett behov av att utveckla manusskrivandet i regionen. För att göra detta har det tagits fram ett antal olika aktiviteter. Manusverkstad: Bygga upp spetskompetens inom manusförfattande. Webbportal Svenskamanus.se: Som det ser ut idag finns ingen gemensam portal eller dylikt för att marknadsföra eller lägga ut filmmanus. Koncept- Skript Factory: En verksamhet som fortbildar i metoder och ger verktyg till att man som dramaturg tillexempel undviker att vara subjektiv utan är professionell i sitt bemötande med manusförfattare, och trygg i att läsa manus. Manuskonvent: Manuskonvent kommer att hållas vartannat år. Marknadsföring: Ta fram en marknadsföringsplan för vad regionen kan erbjuda av såväl miljöer som studio 1 Innovativa miljöer Besluts- och slutdatum Total EU Offentl / Totalt Sida 1 av 1

6 Bilaga 6. Regionalfonden 2011 Västsverige Besluts- och Finansiering Projekt Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd slutdatum Total EU Offentl Textil- och modefabriken Stadsutveckling i Nordost (UNO) ESPIRA Inkubator AB Högskolan i Borås, Västra götalandsregionen Business region Göteborg AB, Utveckling Nordost AB Göteborgs kommun Textil- och Modefabriken utgör en del av Espira Inkubator AB:s verksamhet och syftar till att skapa förutsättningar för studenter och entreprenörer inom textil- och moderelaterade områden. Textil- och Modefabriken erbjuder en fysisk plats i en kreativ verkstadsmiljö, coachning i affärsutveckling, ett nätverk inom branschen och en nära koppling till högskola. Genom projektet avser Textil- och modefabriken att arbeta med följande tre utvecklingsområden: - kvalitetssäkring och utveckling av processerna för affärscoachning, - utveckling och tydliggörande av kunderbjudandet, och - ökad kännedomen om verksamheten nationellt. Projektets övergripande syfte är att bidra till hållbar stadsutveckling i Göteborg genom höjd attraktivitet och nya arbetstillfällen i nordost. Målet är att utveckla företagandet, kulturlivet, stadsmiljön och attraktionskraften i Göteborgs nordöstra stadsdelar. Den primära målgruppen är de som bor, arbetar och bedriver verksamhet där. Projektets aktiviteter är indelade i fyra temaområden: näringsliv, kultur, stadsmiljö samt vision och kommunikation. Det kommunala bolaget Utveckling Nordost AB. Bolaget får i uppgift att verka för hållbar stadsutveckling i nordöstra Göteborg och i detta syfte stötta samordning mellan olika parter. En modell för att organisera och driva breda stadsutvecklingsprojekt med stöd från EU:s strukturfonder förväntas på detta sätt utvecklas, liksom ett ökat engagemang från hela staden och regionen i det urbana utvecklingsarbetet. 1 Entreprenörskap och innovativt företagande 3 Hållbar stadsutveckling / / Totalt Sida 1 av 1

7 Bilaga 7. Regionalfonden Småland och öarna 2011 Re-think Projektnamn Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd Projektet ska etablera en mötesplats för design. Mötesplatsen har till syfte att fokusera och visa upp de insatser som görs inom design i Kronoberg, samt ge arbetet en spets genom att arbeta med hållbar design, re-design, för att bidra till REGIONFÖRBUNDET Regionförbundet södra Småland, synlighet såväl nationellt som internationellt (med re-design menas att arbeta 2 Innovation SÖDRA SMÅLAND Tillväxtverket med återanvänt material, exempelvis spillmaterial från företag). och förnyelse Förstudie: Astrid Lindgrens Trädgårdar S:t Nicolai Kultudral Astrid Lindgrens Näs AB Kultudralen AB Astrid Lindgrens Näs AB, Regionförbundet i Kalmar län, Vimmerby kommun Boverket, Gotlands kommun, Riksantikvarieämbetet I förstudien ska man utreda förutsättningarna för att etablera en publik trädgårdsanläggning vid Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Förstudien skall inriktas på en året-runt-öppen trädgårdsanläggning i direkt anslutning till kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs, som också blir huvudman. Astrid Lindgrens Trädgårdar" består på idéstadiet av flera delar eller "kvarter". Astrid Lindgrens bevarade barndomshem kommer att integreras i trädgårdarna och runt barndomshemmet är bevarandeaspekten och museiträdgården tongivande. S:t Nicolai Kultudral i Visby är ett kulturellt utvecklingsprojekt i samverkan med näringsliv, forskning och samhälle med lokal, regional och internationell potential. Kultudralen blir genom sin kombination av 1200-talets arkitektur och 2000-talets design och kulturella verksamhet en unik arena som röner internationell uppmärksamhet och blir en reseanledning till regionen. S:t Nicolai Kultudral skall komplettera de satsningar på besöks- och mötesnäringen som gjorts i regionen och stärka regionens varumärke "Magiska Gotland". 2 Innovation och förnyelse 2 Innovation och förnyelse Finansiering Besluts- och slutdatum Total EU Offentl , / / Totalt Sida 1 av 1

8 Bilaga 8. Regionalfonden Skåne-Blekinge 2011 Projekt Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd Science Center Malmö Malmö stad Malmö kommun Utredning av samhällsekonomiska effekter av etablering av upplevelseparken Eksploria Region Skåne Näringsliv Region Skåne Startslutdatum Total EU Offentl Projektet Science Center Malmö inom ramen för Museistaden Malmö ska skapa en unik mötesplats med både levande djur, föremål och installationer där kunskap och aktuell information om miljö, klimat och hållbar utveckling kan förmedlas på ett pedagogiskt attraktivt och nyskapande sätt. Satsningen på Science Center Malmö syftar till att skapa engagemang och intresse för naturvetenskap och teknik genom att inspirera, utbilda och underhålla inom området samt vara tillgängligt för alla åldrar. Satsning ska göras på fyra insatsområden: Din natur/natursynsprofilen (interaktiv), Sustainable City Science Center, Teknik X och Pedagogiska koncept. I Science Center ska totalt 60 gymnasieungdomar från Malmöstads områdesprogram utbildas som kommer att 3 Särskilda arbeta som gymnasiegudier i centrat. storstadsinsatser , Upplevelseanläggningen Eksploria ska bli en kombination av klassisk temapark och scinece center med det övergripande temat människan civilisationen miljön. I projektet ska genomföras en studie som belyser de samhällsekonomiska effekterna av etableringen av Eksploria. Bl.a. ska nya intäkter för besöksnäringen och staten som Eksploria kommer att medföra uppskattas, liksom antal arbetstillfällen som genereras inom Eksploria samt i verksamheter utanför. 3 Särskilda storstadsinsatser Finansiering , Genomförbarhetsstudie- Uppåkra Arkeologiska Center Stiftelsen Uppåkra Expon Arkeologiska Center Expandera XL Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID Lunds universitet, Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center Länsstyrelsen i Blekinge län Malmö kommun, Region Blekinge, Region Skåne, Stift. svensk industridesign I Uppåkra i Staffanstorps kommun finns en fornlämning som är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersstad, från cirka 100.f Kr till 1000 e.kr. Ett antal utredningar kring Uppåkra tyder på att området har en potential att bli ett attraktivt regionalt besökscentrum där forskning och samhälle möts. Det saknas dock en gemensam samsyn på projektet, en gemensam målbild och väg till målet. För att klarlägga de olika förutsättningarna för att anlägga ett integrerat arkeologiskt besökscenter i Uppåkra vill styrelsen för stiftelsen Uppåkra 1 Innovation och Arkeologiska Center göra en genomförbarhetsstudie. förnyelse Expandera XL är en plattform för projektutveckling inom designområdet med fokus på visualisering och metodutveckling. Projektet ska skapa tillväxt i små och medelstora företag med hjälp av ett medvetet designarbete. Projektet ska också vidareutveckla det kreativa kapital som finns investerat inom designkåren med mål att skapa fler och starkare designföretag i regionen. Huvudmålgruppen är tjänsteföretag. 1 Innovation och förnyelse / / Totalt

9 Bilaga 9. Gränsregionala program 2011: Öresund-Kattegat-Skagerrak Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Medverkande Projektbeskrivning Total EU Offentl EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK Teaterdialog Öresund - Ett metod- och kommunikationsutvecklingsproje kt för teater Malmö stadsteater AB Teater FÅR302, Københavns Musikteater, Malmö Högskola, Roskilde Universitet Projektets syfte är att främja samproduktion och turnéer med teaterföreställningar samt kommunikation gentemot en mobil publik

10 Bilaga 10. Gränsregionala program 2011: Sverige Norge Finansiering (kr) Projektnamn Projektägare Medverkande Projektbeskrivning Åtgärd Beslutsdatum Total EU Offentl Ny i Inre Skandinavien Sverige Amerika Centret i Karlstad Østfold fylkeskommune Projektets övergripande mål är att skapa ett attraktivt kulturliv för inflyttade. Attraktiv livsmiljö Utmarksbete ett biologiskt kulturarv som resurs för en hållbar framtid Sveriges lantbruksuniversitet Bioforsk Midt-Norge Förprojektets mål är att identifiera näringens behov för kompetensutveckling innanför temat Säterbrukets biologiska kulturarv i Nordens Gröna Bälte. Attraktiv livsmiljö En karolinerförening mot vision 2018 Naboer AB Halden kommune Målet med projektet är att skapa en Jämt-trøndersk karolinerförening som i framtiden kan förvalta och koordinera det gemensamma arbetet med nätverket Armfeldts karoliner. Attraktiv livsmiljö Rookie To Whiz Studiefrämjandet Värmland och Bergslagen Högskolan i Hedmark Projektets övergripande mål är att skapa bättre förutsättningar att utveckla affärsverksamhet. Det riktar sig mot musiker, studenter, nyetablerade och etablerade företag inom musikbranschen samt relaterade kulturella och kreativa näringar. Ekonomisk tillväxt Information och nyheter ÖVER GRÄNSEN Handelskammaren Mittsverige Thora Storm videregående skole Projektmålet är att skapa en mötesplats för att utveckla en nyhetstjänst som har betydelse på båda sidor om gränsen. En permanent gränsöverskridande nyhetsrapportering är ett långsiktigt mål. Ekonomisk tillväxt

11 I projektet ska ett mittnordiskt nätverk av personal från vårdoch museisektorn utveckla kulturarvets möjligheter att bidra till högre livskvalitet för Museer och minnen - Museer människor med begynnande som arena för minnesträning Stiftelsen Jamtli Eldrerådet i Nord-Trøndel demens. Attraktiv livsmiljö Söka gammalt skapa nytt - "Skapa Nytt Mathantverk" Länsstyrelsen i Jämtlands län Mære landbruksskole Genom att använda forskningsresultat och ny information kommer projektet att hjälpa tillverkarna att profilera sig allt mer med nya hantverksmässiga produkter och nya tjänster såsom näringsvärde, effektivare produktion och hantverkskunskap. Ekonomisk tillväxt Norsk-svensk förskolelärarutbildning med inriktning mot kulturarv Mittuniversitetet Dronning Mauds Minne Höjskole for Förskollererutdanning Projektet vill utveckla kulturarvspedagogik för förskolan och kulturinstitutionerna kopplat till modern barndomsförståelse genom att planera och genomföra en gemensam svensk-norsk förskollärarutbildning med inriktning mot kulturarv och barnkultur med denna kunskap som grund. Ekonomisk tillväxt Totalt

12 Bilaga 11. Gränsregionala program 2011: Botnia Atlantica Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Medverkande Projektbeskrivning Åtgärd Beslutsdatum Total EU Offentl EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK SELLING - regional tillväxt genom kultur Kvarkenrådet Region Västerbotten Projektets syfte är att öka management- och producentkompetensen inom den kreativa sektorn samt att höja intresset och kännedomen för företag inom Näringsliv (Tillväxt genom kreativa näringar. samverkan) Projektet Kulturarvet i Nordskandinavisk gammelskog 2 (KING 2) Skogsstyrelsen Region Nord Västerbottens Museum AB, Skogsmuseet Lycksele, Länsstyrelsen Västerbotten Projektets övergripande mål är att i bred samverkan skydda, bevara, tillgängliggöra och utveckla skogens kulturarv i Västerbottens inland och Helgeland. Sammanhållning KulturBygge Satakunta Museum Landstinget Västernorrland, Länsmuseet Västernorrland I KulturBygge ska man lyfta fram industrihistoriska miljöer och ta fram pedagogiska aktiviteter som ska sprida information om ländernas gemensamma historia till allmänheten. Sammanhållning Totalt

13 Bilaga 12. Gränsregionala program 2011: Nord Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Övriga medverkande Projektbeskrivning Åtgärd Beslutsdatum Total EU Offentl EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK Bevarande av militärhistoriska arv (förstudie) Stiftelsen Kalixlinjens museum Norsk luftfartsmuseum Syftet med projektet är att utreda ifall det finns intresse bland ett antal svenska, norska och finska museer att bilda ett nätverk för gemensamt synliggörande och marknadsföring av det militärhistoriska arvet. Utveckling av näringslivet Yhessä/Tillsammans (Förstudie) Stiftelsen Tornedalens folkhögskola Ylitornen Kristillinen Opisto Två folkhögskolor belägna på var sin sida av Torneälven, som bägge bedriver utbildningar för personer med olika former av funktionsnedsättning, ska gemensamt genomföra kulturarrangemang som stärker det fortsatta gränsöverskridande samarbetet. Regional funktionalitet och identitet Music on top 2 Norrbottens läns landsting Oulun kaupunki, - Oulu Sinfonia Nordnorska lamdsdelsmusikerordningen Projektet skall utveckla kulturen till en regional profilering där den samlade musikkompetensen på Nordkalotten tillvaratas och vidareutvecklas. Regional funktionalitet och identitet

14 Meet, Play and Learn 2 Northern Research Institute /Luleå tekniska universitet Rovaniemen ammattikorkeakouku (RAMK), Norut Alta, Frostware entertainment Forskare och spelindustri i regionen ska gemensamt skapa spel med multiplayer funktion som kan främja att barn med grav sjukdom/funktionsnedsättning kan ta större makt över sin egen vardag och att ge dem förbättrade möjligheter att klara sin sjukdom. Forskning, utveckling och utbildning Northern network on climate change Jokkmokks kommun Norrbottens Energikontor AB (Nenet) Oulukaaren kuntayhtymä (Oulu Arc Subregion) VINN Troms Universitet University of Lapland Projektet strävar efter att sammanföra lokala och regionala aktörer i ett gränsöverskridande samarbete för att tackla gemensamma utmaningar som befolkningsutvecklingen, hållbar användning av naturresurser samt bevaring av samiskt kulturarv i ett förändrat klimat. Regional funktionalitet och identitet Totalt

15 Bilaga 13. Gränsregionala program 2011: Central Baltic Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Medverkande Projektbeskrivning Åtgärd Beslutsdatum Total EU Offentl EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK BYMIC: Baltic Young Musicians in an International Context Katrineholms kommun The Emils Darzins Music School (Litauen) Projektets syfte är att hjälpa unga musiker att utveckla internationell karriär genom att stärka deras framgångar i internationella tävlingar. Attraktiva och dynamiska samhällen SMC: Sustainable Management of Historic Rural Churches at the Baltic Sea Region Conservation Centre Kanut (Estland) Högskolan på Gotland, Tallinn University of Technology Projektets syfte är att hitta modeller för ett långsiktigt underhåll och skötsel av landsortskyrkor för att bevara kulturhistoriskt Attraktiva och dynamiska värde som har potential att attrahera turism. samhällen EMTACCESS: Access Estonian Academy of Music and Theatre Estonian Academy of Arts, Aalto University, School of Economics, Small Business Center, Kungliga Musikhögskolan Sverige Projektets syfte är att ta fram ett ramverk till konststudenter för arbete inom en kulturekonomisk sektor. Ekonomisk konkurrenskraftig och innovativ region Totalt

16 Bilaga 14. Gränsregionala program 2011: South Baltic Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Medverkande Projektbeskrivning Åtgärd Total EU Offentl EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK Creat Learn - Creative Learning Environment schools building competences to lead & learn in rapid changing world. Kalmar kommun Sju partner från Polen, Danmark, Tyskland och Sverige (Linnéuniversitetet och Riksteatern) Idén med projektet är att introducera, pröva och utvärdera nya kreativa och estetiska metoder i skolans lärprocesser. Attraktivitet och gemensam identitet Totalt

17 Bilaga 15. Transnationella Program Norra Periferiprogrammet Projektnamn Projektägare Creative Edge A Pan-regional initiative for sustainable growth of NPP creative businesses through increasing their access to international markets, and developing their emerging National University of creative talent 7.5 Ireland, Galway, Irland Finansiering (euro) Deltagande län och regioner, övriga medverkanden Projektbeskrivning Åtgärd Total EU Region Västerbotten / Film i Västerbotten,Kemi-Tornio University of Applied Science, Finland, Western Development Commission, Irland, SEED, Irland Ett initiativ för att skapa och pröva en praktisk modell för att skapa hållbar utveckling av regionala företag inom den kreativa ekonomin (Creative Economy businesses). Främst ska en sådan nås genom en tillgång till exportutveckling och ett ökat samspel med det vidare affärsekosystemet i regionerna i norra periferin. (förberedande projekt) EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK Promoting innovation and competitiveness in remote and peripheral areas Craft International 7.1 Hordaland County Council, Norge Jämtlands landsting, The Economusee Society Network, Kanada, Innovation Center, Island, The esearch Center for Social Development, Färöarna, Causeway Coast and Glens Heritage Trust, Nordirland, Greenland Tourism and Business Council, Grönland, Teagasc (Agriculture and Food Development Authority), Irland Insatsen är en fortsättning på ett tidigare projekt och handlar om att utveckla marknadsföring och försäljning av hantverksprodukter med koppling till kulturarv. Inom projektet ska man välja ut hantverksföretag med särskilt fokus på att skapa nya arbetstillfällen för ungdomar och kvinnor. Syftet med projektet är att utveckla kopplingarna till turismsektorn i regionerna, att utveckla innovativa webbaserade försäljningsoch kommunikationsmetoder, att med kanadensisk förebild utveckla försäljning på plats och att slutligen sammanställa erfarenheterna till en affärsmodell för framtiden och att säkra ett långsiktigt nätverk. Promoting innovation and competitiveness in remote and peripheral areas Totalt

18 Bilaga 16. Programmet för interregionalt samarbete (Interreg IV C) Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Deltagande län och regioner, övriga medverkanden Projektbeskrivning Åtgärd Beslut Total EU EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK Hybrid Parks: Combining abilities, creating synergies and enhancing the performance of parks for sustainable local and regional development policies Schloss Dyck Foundation. Centre for Garden Art and Landscape Design, Scloss Dyck, Tyskland State Chancellery of North Rhine-Westfalia, Düsseldorf, Kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom Rhineland Regional Council, Köln, The Regional Association of Westphalia-Lippe (LWL), Münster workshops, studieresor, konferens och slutrapport. Policies för använding av parker (Tyskland), Lunds kommun, Linköpings kommun, Paola som medel för ekonomisk, miljömässig och Local Council, Paola (Malta), Silesian Botanical social utveckling undersöks i gemensamma Garden, Mikolow (Polen), University of Turku (Finland), workshops. Utifrån dessa olika synvinklar REGION OF SOUTH AEGEAN, Rhodes (Grekland), UMBRIA REGIONAL AUTHORITY, Perugia (Italien), Emilia-Romagna Region, Bologna (Italien), Garden Platform Lower Austria, St.Pölten (Österrike), Cheshire West and Chester Council (UK), Association of Parks and Gardens in Brittany, Rennes (Frankrike), Environmental Protection Association Citizen and Environment, Department Nature in the Garden, St. Pölten (Österrike) undersöks hur man kan öka parkers roll/betydelse inom strategier för hållbar utvbeckling och för minskning av klimatförändringar i regionala utvecklingsplaner. En rapport avslutar projektet: Best practice case studies and the Hybrid Parks Model for integrated management of parks within sustainable development and climate change policies. Environment and risk prevention Totalt

19 Bilaga 17. Europeiska socialfonden Projektnamn Projektägare Projektbeskrivning Programområde / Åtgärd Finansiering Beslutsdatum / slutår Total EU Offentlig Varav transnationellt Län Våga mötas om Tillgänglighet! Scenkonstbolaget Projektet går ut på att ge personalen utbildning om olika typer av funktionsnedsättning och behoven av tillgänglighet och bemötande för att därmed öka möjligheterna för funktionsnedsatta att ta del av kulturlivet. Kompetensförsörjning / Genomförande / Mellersta Norrland Kompetensförsörjning för Musik och Kulturskolor i Mellersta Norrland Sundsvalls Kulturskola Projektet är att kartlägga och synliggöra kompetensutvecklingsområden samt Kompetensförsörjning / förbereda och planera ett Förprojektering kompetensutvecklingsprojekt för ledare och pedagoger inom musik- och kulturskolorna i Mellersta Norrland / Mellersta Norrland KulturKraft Nord TRS Servicebolag AB Projektet ska undersöka hur en huvudaktör inom kompetensutveckling på scenkonstområdet i Mellersta Norrland kan organiseras och bygger på ett koncept som har genomförts i andra delar av landet med stöd från Socialfonden. Kompetensförsörjning / Förprojektering / Mellersta Norrland Kultur för Alla Kulturlyftet KompoBib 2020 BESÖK (Bibliotekspersonal i E-län Samverkar för Ökad Kompetens) Stockholms Kulturförvaltning Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) Landstinget Sörmland, Kultur och utbildningsförvaltningen Länsbibliotek Östergötland Projektet ska i samverkan med Botkyrka kommuns Kultur- och Fritidsförvaltning, genomföra utbildningsinsatser för att bättre Kompetensförsörjning / bemöta de olika grupper som besöker Genomförande förvaltningens verksamheter både hos stadens institutioner och i det fria kulturlivet. Projektet ska utveckla de deltagande konstnärernas verksamhet och företagande i dialog med uppdragsgivare och näringsliv så att Kompetensförsörjning / kulturarbetarna bättre ska kunna verka Genomförande på en utvidgad marknad i samverkan med industri, vård och omsorg, skola, personalutveckling och samhällsplanering. Projektet ska identifiera behov och genomföra kompetensutveckling för bibliotekspersonal på de tre länsbiblioteken i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Projektet ska identifiera specifika behov av kompetensutveckling för alla medarbetare på folkbiblioteken, universitetsbiblioteket och länsbiblioteket i Östergötland. Kompetensförsörjning / Genomförande Kompetensförsörjning / Genomförande / Stockholm / Stockholm / Östra Mellansverige / Östra Mellansverige

20 Projektnamn Projektägare Projektbeskrivning Programområde / Åtgärd Projektet ska trygga framtiden för folkhögskolans kulturutbildningar genom att bredda verksamheten med Biskops Arnö 2015 Stiftelsen Nordens Biskops Arnö konferens-, turism- och Kompetensförsörjning / kulturverksamheter och ett samarbete Genomförande med kommunen för att erbjuda ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder gymnasiestudier. Entreprenörskap Kapacitetsbyggande för företagande och hållbart ledarskap KNEP, Kulturella Näringars Entreprenörskapsprogram Kultur, strategi och framtid Skolbibliotekarielyftet KulturKraft Syd 2.0 Danscentrum Väst Nätverkstan Kultur i Väst Kulturparken Småland Regionförbundet i Kalmar län Kulturkraft Syd, Trygghetsrådet TRS Projektet ska förbättra attityder och kunskaper om entreprenörskap för verksamma inom dansområdet för att öka tillväxten och sysselsättningen. Kompetensförsörjning / Genomförande Projektet riktar sig till kulturföretagare i Västra Götalandsregionen och ska ge branschspecifik utbildning och utveckling av kulturföretagare, både Kompetensförsörjning / professionella konstnärer som bedriver Genomförande egen verksamhet inom alla konstarter och studerande vid de konstnärliga högskolorna Projektet ska möta den förändring av uppdragen som kulturinstitutionerna står inför. Att tillgängliggöra kulturarvet i museum och samlingar i ökad Kompetensförsörjning / utsträckning kräver samverkan mellan Genomförande olika aktörer. Projektet ska leda fram till en modell för utveckling och samverkan inom kulturområdet. Projektet ska kartlägga behov och genomföra kompetensutveckling för yrkesverksamma bibliotekarier inom grundskola och gymnasium. Kompetensförsörjning / Genomförande En andra etapp med fokus på genreövergripande aktiviteter, användning av ny teknik, verksamhetsoch organisationsutveckling samt Kompetensförsörjning / entreprenörskap inom de kulturella Genomförande näringarna i ett projekt som ska stärka individer och organisationer och bidra till att skapa nya kontaktytor mellan kulturbranschens aktörer. Finansiering Beslutsdatum / slutår Total EU Offentlig Varav transnationellt / Östra Mellansverige / Västsverige / Västsverige / Småland och Öarna / Småland och Öarna / Sydsverige Ventus Art Launch Ventus Projektets ska erbjuda redskap för kulturskapare för att strukturera kreativiteten och öka den egna kompetensen inom entreprenörskap Kompetensförsörjning / och yrkesutövande samt öka den Genomförande / Sydsverige individuella kompetensen genom samarbeten mellan genrer och yrkesgrupper. Summa Län

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge I enlighet med vänskapsavtalet mellan Norrbottens läns landsting och Troms fylkeskommune, undertecknat den 11 januari

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Hälsingegårdarna och projekten

Hälsingegårdarna och projekten Sveriges 15:e världsarv 1 juli 2012 Hälsingegårdarna och projekten Kultur och kulturarv som drivkraft för regional utveckling och tillväxt 14 mars 2013 Lena Landström Världsarvskoordinator Länsstyrelsen

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Moving Media Southern Sweden En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Karin Johansson-Mex Utveckligssamordnare för film och rörlig bild Näringslivsutveckling Region Skåne Karin.mex@skane.se

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer