Bilaga 1. Regionalfonden Övre Norrland 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Regionalfonden Övre Norrland 2011"

Transkript

1 Bilaga 1. Regionalfonden Övre Norrland 2011 Projekt Projektägare Övriga medverkande, finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd/ Insatsområde Finansiering Besluts- och slutdatum Total EU Offentl Västerbotten - Berättarnas län. Att profilera och marknadsföra ett varumärke för ökad konkurrenskraft Regionförbundet Västerbottens län Regionförbundet Västerbottens län, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Västerbottens museum Projektet ska tillvara och utveckla Västerbottens muntliga berättartradition. Med berättandets hjälp ska fler turister hitta till våra finaste historiska besöksmål, och länets företagare ska ges möjlighet att stärka sina varumärken genom berättandet. För att lyckas med detta ska särskilda berättarguider utbildas, och 1 Innovation och berättarföreställningar ska produceras vid ett antal besöksmål. förnyelse 2011/ Totalt Sida 1 av 1

2 Bilaga 2. Regionalfonden 2011 Mellersta Norrland Projekt Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd JHT i samarbete med Filmpool Jämtland genomför en förstudie utreda förutsättningarna för etablerandet av en funktion som aktivt ska arbeta med att skapa förutsättningar för att filmproduktioner och events ska Regionförbundet Jämtlands län kunna förläggas till länet. Förstudie - Green movie and event making region - allt under JÄMTLAND-HÄRJEDALEN ett tak TURISM JHT EK FÖR Drivkraft - för kreativa och kulturella näringar i mellersta Norrland Kunskapsbaserad turismutveckling Landstinget i Jämtlands län Mittuniversitetet Jämtlands läns landsting, Regionförbundet Jämtlands län, Statens kulturråd, Tillväxtverket, Östersunds kommun Länsstyrelsen i Jämtlands län, Mittuniversitetet Nationalmuseum Norr Jamtli Jämtlands läns museum 1 Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utv Projektets målsättning är att utveckla företagen inom KKN. KKN-företagen ska arbeta med talangutveckling och mentorskap i olika grupper. De ska i workshops och seminarieform öka kunskapen inom branschen men också synliggöra densamma för att hitta nya marknader. 1 Förnyelse av Det senare gäller även i arbetet med att arrangera näringsliv, energi och Spektakeldagar. miljödriven utv Finansiering Besluts- och slutdatum Total EU Offentl / / Projektet introducerar nya forskningsområden inom ETOUR:s verksamhet. Inom populärkulturellt resande har man inom ETOUR ingen forskningsverksamhet idag. Evenemangsforskning bedrivs, men den saknar inriktning mot design, vilket är syftet detta projekt. Projektet skapar förutsättningar för nya samarbetskonstellationer till turismnäringen, inte minst inom det populärkulturella området och vad gäller kompetens och rekryteringsfrågor 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling, / (arbetsmarknadsforskningen). forskning och utveckling Sommaren 2014 kan en permanent filial till Nationalmuseum invigas på Jamtli i Östersund. Projektet syftar till att stimulera konst- och kulturlivet och stärka regionens självförtroende och varumärke. Genom att höja attraktionskraften ökar intresset för att bo i och att besöka regionen. Projektet kommer att resultera i att en ny verksamhet (företag) etableras, minst tio nya helårsarbeten skapas och att särskilt besöksnäringen 2. Tillgänglighet och förbättras genom större konsumtion. attraktivitet 2011/ Totalt Sida 1 av 1

3 Bilaga 3. Regionalfonden Norra Mellansverige 2011 Besluts- och slutdatum Total EU Offentl Samverkansprojekt i Dalarna och Gävleborg för att stärka företagare och företagande inom kulturella och kreativa näringar genom insatser som svarar mot de behov som detekterats i projekt KKN I som pågår t.o.m Syftet för KKN II är att etablera stödjande processer (infrastruktur) för ett långsiktigt, hållbart entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar. Projektet riktas till presumtiva och etablerade företagare för att öka och stärka deras företagande (vilket sker på individ och gruppnivå). Vidare främjar projektet företagandet (strukturnivå) genom att arbeta för att positionera sektorn som en naturlig del av näringslivet med samma möjligheter och förutsättningar 1 som övrigt näringsliv, men med hänsyn till kreativa näringars speciella Näringslivsutvec , villkor. kling Projekt Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd KKN II - Kulturella och kreativa näringar II REGION DALARNA Gävleborgs läns landsting, Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Regionförbundet Gävleborg Finansiering Magasinet - öppen mötesplats och kreativt labb Gävleborg Dalarna PostProduktion av film Kulturföreningen Magasinet The Galaxy of Post Production Borlänge kommun, Dalarnas museum Falun, Dalateatern, Falu kommun, Falun-Borlänge regionen AB, Högskolan i Dalarna, Landstinget Dalarna, Region Dalarna Bollnäs kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gävle kommun, Gävleborgs läns landsting, Hudiksvalls kommun, Hudiksvalls näringslivs AB, Landstinget Dalarna, Regionförbundet Gävleborg, Söderhamns kommun, Tillväxtverket, Vinnova Det sökta projektet bygger vidare på Magasinet-kreativt entreprenörskap (pågår ) men tar det ytterligare ett steg framåt genom bl.a. - att arbeta med skarpa samverkansprojekt med nya parter och agera mäklare som länkar samman den kreativa sektorn med övrigt näringsliv och därigenom skapa förutsättningar för ökad tillväxt på bred front, -att i hela projektarbetet medverka till att skapa en marknad för den kreativa sektorn, - att utveckla Magasinet som innovativ mötesplats för näringsliv, högskola och den kreativa sektorn regionalt, nationellt och internationellt, - att erbjuda entreprenörer och företagare kvalificerat processtöd och möjlighet att utveckla innovativa koncept och affärsmöjligheter, - att inspirera näringsliv och samhälle till nytänkande och utvidga begreppet kreativt och innovativt entreprenörskap till ett 1 Näringslivsutsjälvklart inslag i det övriga näringslivets affärsprocesser. veckling Projektets kommer att utveckla region Gävleborg/Dalarna till ett innovativt centrum för postproduktion och efterbearbetning av film och digitala medier. Detta kommer att ske genom utvecklande av en kreativ virtuell miljö med unika samverkansformer samt infrastruktur och mäklarfunktioner för professionell efterbearbetning av 1 Näringslivsutaudiovisuellt material. veckling / / Totalt Sida 1 av 1

4 Bilaga 4 Regionalfonden 2011 Stockholm Projektnamn Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd Det treåriga EU-projektet Moving Pictures Stockholm-Mälardalen ( ) har flyttat fram regionens position på den nationella och internationella filmkartan. Projektet går nu in i sin slutfas och det är angeläget att ta vara på och vidareutveckla de delar som har visat sig framgångsrika men samtidigt behöver Botkyrka kommun, Nacka kommun, mer tid för att nå full potential. Projektet har bidragit till att stärka Filmregion Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun, Stockholm-Mälardalen ("FRSM") som en regional plattform för samverkan mellan Regionförbundet Örebro län, Solna kommun, kommuner och bransch. Stockholmsregionen har under projektperioden ökat sin Filmregion Stockholm Business Region Development, internationella närvaro. Det har bl.a. resulterat i att intresset från den Moving Pictures Stockholm - Stockholms kommun, Stockholms läns internationella filmbranschen har tilltagit. Ett stort antal unga filmare har coachats 2.0 Mälardalen AB landsting inom ramen för Filmbasens talangutveckling som är en del av Moving Pictures. Finansiering Beslutsdatum / slutår Total EU Offentl 1 Storstadens /2014- innovativa miljöer Sida 1 av 1

5 Bilaga 5. Regionalfonden 2011 Östra Mellansverige Finansiering Projekt Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd Filmutveckling i Örebroregionen- FÖr Filmregion Stockholm - Mälardalen AB Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Regionförbundet Örebro län, Örebro kommun Genom ett tidigare projekt har man sett att det finns ett behov av att utveckla manusskrivandet i regionen. För att göra detta har det tagits fram ett antal olika aktiviteter. Manusverkstad: Bygga upp spetskompetens inom manusförfattande. Webbportal Svenskamanus.se: Som det ser ut idag finns ingen gemensam portal eller dylikt för att marknadsföra eller lägga ut filmmanus. Koncept- Skript Factory: En verksamhet som fortbildar i metoder och ger verktyg till att man som dramaturg tillexempel undviker att vara subjektiv utan är professionell i sitt bemötande med manusförfattare, och trygg i att läsa manus. Manuskonvent: Manuskonvent kommer att hållas vartannat år. Marknadsföring: Ta fram en marknadsföringsplan för vad regionen kan erbjuda av såväl miljöer som studio 1 Innovativa miljöer Besluts- och slutdatum Total EU Offentl / Totalt Sida 1 av 1

6 Bilaga 6. Regionalfonden 2011 Västsverige Besluts- och Finansiering Projekt Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd slutdatum Total EU Offentl Textil- och modefabriken Stadsutveckling i Nordost (UNO) ESPIRA Inkubator AB Högskolan i Borås, Västra götalandsregionen Business region Göteborg AB, Utveckling Nordost AB Göteborgs kommun Textil- och Modefabriken utgör en del av Espira Inkubator AB:s verksamhet och syftar till att skapa förutsättningar för studenter och entreprenörer inom textil- och moderelaterade områden. Textil- och Modefabriken erbjuder en fysisk plats i en kreativ verkstadsmiljö, coachning i affärsutveckling, ett nätverk inom branschen och en nära koppling till högskola. Genom projektet avser Textil- och modefabriken att arbeta med följande tre utvecklingsområden: - kvalitetssäkring och utveckling av processerna för affärscoachning, - utveckling och tydliggörande av kunderbjudandet, och - ökad kännedomen om verksamheten nationellt. Projektets övergripande syfte är att bidra till hållbar stadsutveckling i Göteborg genom höjd attraktivitet och nya arbetstillfällen i nordost. Målet är att utveckla företagandet, kulturlivet, stadsmiljön och attraktionskraften i Göteborgs nordöstra stadsdelar. Den primära målgruppen är de som bor, arbetar och bedriver verksamhet där. Projektets aktiviteter är indelade i fyra temaområden: näringsliv, kultur, stadsmiljö samt vision och kommunikation. Det kommunala bolaget Utveckling Nordost AB. Bolaget får i uppgift att verka för hållbar stadsutveckling i nordöstra Göteborg och i detta syfte stötta samordning mellan olika parter. En modell för att organisera och driva breda stadsutvecklingsprojekt med stöd från EU:s strukturfonder förväntas på detta sätt utvecklas, liksom ett ökat engagemang från hela staden och regionen i det urbana utvecklingsarbetet. 1 Entreprenörskap och innovativt företagande 3 Hållbar stadsutveckling / / Totalt Sida 1 av 1

7 Bilaga 7. Regionalfonden Småland och öarna 2011 Re-think Projektnamn Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd Projektet ska etablera en mötesplats för design. Mötesplatsen har till syfte att fokusera och visa upp de insatser som görs inom design i Kronoberg, samt ge arbetet en spets genom att arbeta med hållbar design, re-design, för att bidra till REGIONFÖRBUNDET Regionförbundet södra Småland, synlighet såväl nationellt som internationellt (med re-design menas att arbeta 2 Innovation SÖDRA SMÅLAND Tillväxtverket med återanvänt material, exempelvis spillmaterial från företag). och förnyelse Förstudie: Astrid Lindgrens Trädgårdar S:t Nicolai Kultudral Astrid Lindgrens Näs AB Kultudralen AB Astrid Lindgrens Näs AB, Regionförbundet i Kalmar län, Vimmerby kommun Boverket, Gotlands kommun, Riksantikvarieämbetet I förstudien ska man utreda förutsättningarna för att etablera en publik trädgårdsanläggning vid Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Förstudien skall inriktas på en året-runt-öppen trädgårdsanläggning i direkt anslutning till kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs, som också blir huvudman. Astrid Lindgrens Trädgårdar" består på idéstadiet av flera delar eller "kvarter". Astrid Lindgrens bevarade barndomshem kommer att integreras i trädgårdarna och runt barndomshemmet är bevarandeaspekten och museiträdgården tongivande. S:t Nicolai Kultudral i Visby är ett kulturellt utvecklingsprojekt i samverkan med näringsliv, forskning och samhälle med lokal, regional och internationell potential. Kultudralen blir genom sin kombination av 1200-talets arkitektur och 2000-talets design och kulturella verksamhet en unik arena som röner internationell uppmärksamhet och blir en reseanledning till regionen. S:t Nicolai Kultudral skall komplettera de satsningar på besöks- och mötesnäringen som gjorts i regionen och stärka regionens varumärke "Magiska Gotland". 2 Innovation och förnyelse 2 Innovation och förnyelse Finansiering Besluts- och slutdatum Total EU Offentl , / / Totalt Sida 1 av 1

8 Bilaga 8. Regionalfonden Skåne-Blekinge 2011 Projekt Projektägare Övriga finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd Science Center Malmö Malmö stad Malmö kommun Utredning av samhällsekonomiska effekter av etablering av upplevelseparken Eksploria Region Skåne Näringsliv Region Skåne Startslutdatum Total EU Offentl Projektet Science Center Malmö inom ramen för Museistaden Malmö ska skapa en unik mötesplats med både levande djur, föremål och installationer där kunskap och aktuell information om miljö, klimat och hållbar utveckling kan förmedlas på ett pedagogiskt attraktivt och nyskapande sätt. Satsningen på Science Center Malmö syftar till att skapa engagemang och intresse för naturvetenskap och teknik genom att inspirera, utbilda och underhålla inom området samt vara tillgängligt för alla åldrar. Satsning ska göras på fyra insatsområden: Din natur/natursynsprofilen (interaktiv), Sustainable City Science Center, Teknik X och Pedagogiska koncept. I Science Center ska totalt 60 gymnasieungdomar från Malmöstads områdesprogram utbildas som kommer att 3 Särskilda arbeta som gymnasiegudier i centrat. storstadsinsatser , Upplevelseanläggningen Eksploria ska bli en kombination av klassisk temapark och scinece center med det övergripande temat människan civilisationen miljön. I projektet ska genomföras en studie som belyser de samhällsekonomiska effekterna av etableringen av Eksploria. Bl.a. ska nya intäkter för besöksnäringen och staten som Eksploria kommer att medföra uppskattas, liksom antal arbetstillfällen som genereras inom Eksploria samt i verksamheter utanför. 3 Särskilda storstadsinsatser Finansiering , Genomförbarhetsstudie- Uppåkra Arkeologiska Center Stiftelsen Uppåkra Expon Arkeologiska Center Expandera XL Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID Lunds universitet, Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center Länsstyrelsen i Blekinge län Malmö kommun, Region Blekinge, Region Skåne, Stift. svensk industridesign I Uppåkra i Staffanstorps kommun finns en fornlämning som är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersstad, från cirka 100.f Kr till 1000 e.kr. Ett antal utredningar kring Uppåkra tyder på att området har en potential att bli ett attraktivt regionalt besökscentrum där forskning och samhälle möts. Det saknas dock en gemensam samsyn på projektet, en gemensam målbild och väg till målet. För att klarlägga de olika förutsättningarna för att anlägga ett integrerat arkeologiskt besökscenter i Uppåkra vill styrelsen för stiftelsen Uppåkra 1 Innovation och Arkeologiska Center göra en genomförbarhetsstudie. förnyelse Expandera XL är en plattform för projektutveckling inom designområdet med fokus på visualisering och metodutveckling. Projektet ska skapa tillväxt i små och medelstora företag med hjälp av ett medvetet designarbete. Projektet ska också vidareutveckla det kreativa kapital som finns investerat inom designkåren med mål att skapa fler och starkare designföretag i regionen. Huvudmålgruppen är tjänsteföretag. 1 Innovation och förnyelse / / Totalt

9 Bilaga 9. Gränsregionala program 2011: Öresund-Kattegat-Skagerrak Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Medverkande Projektbeskrivning Total EU Offentl EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK Teaterdialog Öresund - Ett metod- och kommunikationsutvecklingsproje kt för teater Malmö stadsteater AB Teater FÅR302, Københavns Musikteater, Malmö Högskola, Roskilde Universitet Projektets syfte är att främja samproduktion och turnéer med teaterföreställningar samt kommunikation gentemot en mobil publik

10 Bilaga 10. Gränsregionala program 2011: Sverige Norge Finansiering (kr) Projektnamn Projektägare Medverkande Projektbeskrivning Åtgärd Beslutsdatum Total EU Offentl Ny i Inre Skandinavien Sverige Amerika Centret i Karlstad Østfold fylkeskommune Projektets övergripande mål är att skapa ett attraktivt kulturliv för inflyttade. Attraktiv livsmiljö Utmarksbete ett biologiskt kulturarv som resurs för en hållbar framtid Sveriges lantbruksuniversitet Bioforsk Midt-Norge Förprojektets mål är att identifiera näringens behov för kompetensutveckling innanför temat Säterbrukets biologiska kulturarv i Nordens Gröna Bälte. Attraktiv livsmiljö En karolinerförening mot vision 2018 Naboer AB Halden kommune Målet med projektet är att skapa en Jämt-trøndersk karolinerförening som i framtiden kan förvalta och koordinera det gemensamma arbetet med nätverket Armfeldts karoliner. Attraktiv livsmiljö Rookie To Whiz Studiefrämjandet Värmland och Bergslagen Högskolan i Hedmark Projektets övergripande mål är att skapa bättre förutsättningar att utveckla affärsverksamhet. Det riktar sig mot musiker, studenter, nyetablerade och etablerade företag inom musikbranschen samt relaterade kulturella och kreativa näringar. Ekonomisk tillväxt Information och nyheter ÖVER GRÄNSEN Handelskammaren Mittsverige Thora Storm videregående skole Projektmålet är att skapa en mötesplats för att utveckla en nyhetstjänst som har betydelse på båda sidor om gränsen. En permanent gränsöverskridande nyhetsrapportering är ett långsiktigt mål. Ekonomisk tillväxt

11 I projektet ska ett mittnordiskt nätverk av personal från vårdoch museisektorn utveckla kulturarvets möjligheter att bidra till högre livskvalitet för Museer och minnen - Museer människor med begynnande som arena för minnesträning Stiftelsen Jamtli Eldrerådet i Nord-Trøndel demens. Attraktiv livsmiljö Söka gammalt skapa nytt - "Skapa Nytt Mathantverk" Länsstyrelsen i Jämtlands län Mære landbruksskole Genom att använda forskningsresultat och ny information kommer projektet att hjälpa tillverkarna att profilera sig allt mer med nya hantverksmässiga produkter och nya tjänster såsom näringsvärde, effektivare produktion och hantverkskunskap. Ekonomisk tillväxt Norsk-svensk förskolelärarutbildning med inriktning mot kulturarv Mittuniversitetet Dronning Mauds Minne Höjskole for Förskollererutdanning Projektet vill utveckla kulturarvspedagogik för förskolan och kulturinstitutionerna kopplat till modern barndomsförståelse genom att planera och genomföra en gemensam svensk-norsk förskollärarutbildning med inriktning mot kulturarv och barnkultur med denna kunskap som grund. Ekonomisk tillväxt Totalt

12 Bilaga 11. Gränsregionala program 2011: Botnia Atlantica Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Medverkande Projektbeskrivning Åtgärd Beslutsdatum Total EU Offentl EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK SELLING - regional tillväxt genom kultur Kvarkenrådet Region Västerbotten Projektets syfte är att öka management- och producentkompetensen inom den kreativa sektorn samt att höja intresset och kännedomen för företag inom Näringsliv (Tillväxt genom kreativa näringar. samverkan) Projektet Kulturarvet i Nordskandinavisk gammelskog 2 (KING 2) Skogsstyrelsen Region Nord Västerbottens Museum AB, Skogsmuseet Lycksele, Länsstyrelsen Västerbotten Projektets övergripande mål är att i bred samverkan skydda, bevara, tillgängliggöra och utveckla skogens kulturarv i Västerbottens inland och Helgeland. Sammanhållning KulturBygge Satakunta Museum Landstinget Västernorrland, Länsmuseet Västernorrland I KulturBygge ska man lyfta fram industrihistoriska miljöer och ta fram pedagogiska aktiviteter som ska sprida information om ländernas gemensamma historia till allmänheten. Sammanhållning Totalt

13 Bilaga 12. Gränsregionala program 2011: Nord Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Övriga medverkande Projektbeskrivning Åtgärd Beslutsdatum Total EU Offentl EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK Bevarande av militärhistoriska arv (förstudie) Stiftelsen Kalixlinjens museum Norsk luftfartsmuseum Syftet med projektet är att utreda ifall det finns intresse bland ett antal svenska, norska och finska museer att bilda ett nätverk för gemensamt synliggörande och marknadsföring av det militärhistoriska arvet. Utveckling av näringslivet Yhessä/Tillsammans (Förstudie) Stiftelsen Tornedalens folkhögskola Ylitornen Kristillinen Opisto Två folkhögskolor belägna på var sin sida av Torneälven, som bägge bedriver utbildningar för personer med olika former av funktionsnedsättning, ska gemensamt genomföra kulturarrangemang som stärker det fortsatta gränsöverskridande samarbetet. Regional funktionalitet och identitet Music on top 2 Norrbottens läns landsting Oulun kaupunki, - Oulu Sinfonia Nordnorska lamdsdelsmusikerordningen Projektet skall utveckla kulturen till en regional profilering där den samlade musikkompetensen på Nordkalotten tillvaratas och vidareutvecklas. Regional funktionalitet och identitet

14 Meet, Play and Learn 2 Northern Research Institute /Luleå tekniska universitet Rovaniemen ammattikorkeakouku (RAMK), Norut Alta, Frostware entertainment Forskare och spelindustri i regionen ska gemensamt skapa spel med multiplayer funktion som kan främja att barn med grav sjukdom/funktionsnedsättning kan ta större makt över sin egen vardag och att ge dem förbättrade möjligheter att klara sin sjukdom. Forskning, utveckling och utbildning Northern network on climate change Jokkmokks kommun Norrbottens Energikontor AB (Nenet) Oulukaaren kuntayhtymä (Oulu Arc Subregion) VINN Troms Universitet University of Lapland Projektet strävar efter att sammanföra lokala och regionala aktörer i ett gränsöverskridande samarbete för att tackla gemensamma utmaningar som befolkningsutvecklingen, hållbar användning av naturresurser samt bevaring av samiskt kulturarv i ett förändrat klimat. Regional funktionalitet och identitet Totalt

15 Bilaga 13. Gränsregionala program 2011: Central Baltic Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Medverkande Projektbeskrivning Åtgärd Beslutsdatum Total EU Offentl EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK BYMIC: Baltic Young Musicians in an International Context Katrineholms kommun The Emils Darzins Music School (Litauen) Projektets syfte är att hjälpa unga musiker att utveckla internationell karriär genom att stärka deras framgångar i internationella tävlingar. Attraktiva och dynamiska samhällen SMC: Sustainable Management of Historic Rural Churches at the Baltic Sea Region Conservation Centre Kanut (Estland) Högskolan på Gotland, Tallinn University of Technology Projektets syfte är att hitta modeller för ett långsiktigt underhåll och skötsel av landsortskyrkor för att bevara kulturhistoriskt Attraktiva och dynamiska värde som har potential att attrahera turism. samhällen EMTACCESS: Access Estonian Academy of Music and Theatre Estonian Academy of Arts, Aalto University, School of Economics, Small Business Center, Kungliga Musikhögskolan Sverige Projektets syfte är att ta fram ett ramverk till konststudenter för arbete inom en kulturekonomisk sektor. Ekonomisk konkurrenskraftig och innovativ region Totalt

16 Bilaga 14. Gränsregionala program 2011: South Baltic Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Medverkande Projektbeskrivning Åtgärd Total EU Offentl EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK Creat Learn - Creative Learning Environment schools building competences to lead & learn in rapid changing world. Kalmar kommun Sju partner från Polen, Danmark, Tyskland och Sverige (Linnéuniversitetet och Riksteatern) Idén med projektet är att introducera, pröva och utvärdera nya kreativa och estetiska metoder i skolans lärprocesser. Attraktivitet och gemensam identitet Totalt

17 Bilaga 15. Transnationella Program Norra Periferiprogrammet Projektnamn Projektägare Creative Edge A Pan-regional initiative for sustainable growth of NPP creative businesses through increasing their access to international markets, and developing their emerging National University of creative talent 7.5 Ireland, Galway, Irland Finansiering (euro) Deltagande län och regioner, övriga medverkanden Projektbeskrivning Åtgärd Total EU Region Västerbotten / Film i Västerbotten,Kemi-Tornio University of Applied Science, Finland, Western Development Commission, Irland, SEED, Irland Ett initiativ för att skapa och pröva en praktisk modell för att skapa hållbar utveckling av regionala företag inom den kreativa ekonomin (Creative Economy businesses). Främst ska en sådan nås genom en tillgång till exportutveckling och ett ökat samspel med det vidare affärsekosystemet i regionerna i norra periferin. (förberedande projekt) EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK Promoting innovation and competitiveness in remote and peripheral areas Craft International 7.1 Hordaland County Council, Norge Jämtlands landsting, The Economusee Society Network, Kanada, Innovation Center, Island, The esearch Center for Social Development, Färöarna, Causeway Coast and Glens Heritage Trust, Nordirland, Greenland Tourism and Business Council, Grönland, Teagasc (Agriculture and Food Development Authority), Irland Insatsen är en fortsättning på ett tidigare projekt och handlar om att utveckla marknadsföring och försäljning av hantverksprodukter med koppling till kulturarv. Inom projektet ska man välja ut hantverksföretag med särskilt fokus på att skapa nya arbetstillfällen för ungdomar och kvinnor. Syftet med projektet är att utveckla kopplingarna till turismsektorn i regionerna, att utveckla innovativa webbaserade försäljningsoch kommunikationsmetoder, att med kanadensisk förebild utveckla försäljning på plats och att slutligen sammanställa erfarenheterna till en affärsmodell för framtiden och att säkra ett långsiktigt nätverk. Promoting innovation and competitiveness in remote and peripheral areas Totalt

18 Bilaga 16. Programmet för interregionalt samarbete (Interreg IV C) Finansiering (euro) Projektnamn Projektägare Deltagande län och regioner, övriga medverkanden Projektbeskrivning Åtgärd Beslut Total EU EU-stöd i SEK, 1 euro=9 SEK Hybrid Parks: Combining abilities, creating synergies and enhancing the performance of parks for sustainable local and regional development policies Schloss Dyck Foundation. Centre for Garden Art and Landscape Design, Scloss Dyck, Tyskland State Chancellery of North Rhine-Westfalia, Düsseldorf, Kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom Rhineland Regional Council, Köln, The Regional Association of Westphalia-Lippe (LWL), Münster workshops, studieresor, konferens och slutrapport. Policies för använding av parker (Tyskland), Lunds kommun, Linköpings kommun, Paola som medel för ekonomisk, miljömässig och Local Council, Paola (Malta), Silesian Botanical social utveckling undersöks i gemensamma Garden, Mikolow (Polen), University of Turku (Finland), workshops. Utifrån dessa olika synvinklar REGION OF SOUTH AEGEAN, Rhodes (Grekland), UMBRIA REGIONAL AUTHORITY, Perugia (Italien), Emilia-Romagna Region, Bologna (Italien), Garden Platform Lower Austria, St.Pölten (Österrike), Cheshire West and Chester Council (UK), Association of Parks and Gardens in Brittany, Rennes (Frankrike), Environmental Protection Association Citizen and Environment, Department Nature in the Garden, St. Pölten (Österrike) undersöks hur man kan öka parkers roll/betydelse inom strategier för hållbar utvbeckling och för minskning av klimatförändringar i regionala utvecklingsplaner. En rapport avslutar projektet: Best practice case studies and the Hybrid Parks Model for integrated management of parks within sustainable development and climate change policies. Environment and risk prevention Totalt

19 Bilaga 17. Europeiska socialfonden Projektnamn Projektägare Projektbeskrivning Programområde / Åtgärd Finansiering Beslutsdatum / slutår Total EU Offentlig Varav transnationellt Län Våga mötas om Tillgänglighet! Scenkonstbolaget Projektet går ut på att ge personalen utbildning om olika typer av funktionsnedsättning och behoven av tillgänglighet och bemötande för att därmed öka möjligheterna för funktionsnedsatta att ta del av kulturlivet. Kompetensförsörjning / Genomförande / Mellersta Norrland Kompetensförsörjning för Musik och Kulturskolor i Mellersta Norrland Sundsvalls Kulturskola Projektet är att kartlägga och synliggöra kompetensutvecklingsområden samt Kompetensförsörjning / förbereda och planera ett Förprojektering kompetensutvecklingsprojekt för ledare och pedagoger inom musik- och kulturskolorna i Mellersta Norrland / Mellersta Norrland KulturKraft Nord TRS Servicebolag AB Projektet ska undersöka hur en huvudaktör inom kompetensutveckling på scenkonstområdet i Mellersta Norrland kan organiseras och bygger på ett koncept som har genomförts i andra delar av landet med stöd från Socialfonden. Kompetensförsörjning / Förprojektering / Mellersta Norrland Kultur för Alla Kulturlyftet KompoBib 2020 BESÖK (Bibliotekspersonal i E-län Samverkar för Ökad Kompetens) Stockholms Kulturförvaltning Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) Landstinget Sörmland, Kultur och utbildningsförvaltningen Länsbibliotek Östergötland Projektet ska i samverkan med Botkyrka kommuns Kultur- och Fritidsförvaltning, genomföra utbildningsinsatser för att bättre Kompetensförsörjning / bemöta de olika grupper som besöker Genomförande förvaltningens verksamheter både hos stadens institutioner och i det fria kulturlivet. Projektet ska utveckla de deltagande konstnärernas verksamhet och företagande i dialog med uppdragsgivare och näringsliv så att Kompetensförsörjning / kulturarbetarna bättre ska kunna verka Genomförande på en utvidgad marknad i samverkan med industri, vård och omsorg, skola, personalutveckling och samhällsplanering. Projektet ska identifiera behov och genomföra kompetensutveckling för bibliotekspersonal på de tre länsbiblioteken i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Projektet ska identifiera specifika behov av kompetensutveckling för alla medarbetare på folkbiblioteken, universitetsbiblioteket och länsbiblioteket i Östergötland. Kompetensförsörjning / Genomförande Kompetensförsörjning / Genomförande / Stockholm / Stockholm / Östra Mellansverige / Östra Mellansverige

20 Projektnamn Projektägare Projektbeskrivning Programområde / Åtgärd Projektet ska trygga framtiden för folkhögskolans kulturutbildningar genom att bredda verksamheten med Biskops Arnö 2015 Stiftelsen Nordens Biskops Arnö konferens-, turism- och Kompetensförsörjning / kulturverksamheter och ett samarbete Genomförande med kommunen för att erbjuda ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder gymnasiestudier. Entreprenörskap Kapacitetsbyggande för företagande och hållbart ledarskap KNEP, Kulturella Näringars Entreprenörskapsprogram Kultur, strategi och framtid Skolbibliotekarielyftet KulturKraft Syd 2.0 Danscentrum Väst Nätverkstan Kultur i Väst Kulturparken Småland Regionförbundet i Kalmar län Kulturkraft Syd, Trygghetsrådet TRS Projektet ska förbättra attityder och kunskaper om entreprenörskap för verksamma inom dansområdet för att öka tillväxten och sysselsättningen. Kompetensförsörjning / Genomförande Projektet riktar sig till kulturföretagare i Västra Götalandsregionen och ska ge branschspecifik utbildning och utveckling av kulturföretagare, både Kompetensförsörjning / professionella konstnärer som bedriver Genomförande egen verksamhet inom alla konstarter och studerande vid de konstnärliga högskolorna Projektet ska möta den förändring av uppdragen som kulturinstitutionerna står inför. Att tillgängliggöra kulturarvet i museum och samlingar i ökad Kompetensförsörjning / utsträckning kräver samverkan mellan Genomförande olika aktörer. Projektet ska leda fram till en modell för utveckling och samverkan inom kulturområdet. Projektet ska kartlägga behov och genomföra kompetensutveckling för yrkesverksamma bibliotekarier inom grundskola och gymnasium. Kompetensförsörjning / Genomförande En andra etapp med fokus på genreövergripande aktiviteter, användning av ny teknik, verksamhetsoch organisationsutveckling samt Kompetensförsörjning / entreprenörskap inom de kulturella Genomförande näringarna i ett projekt som ska stärka individer och organisationer och bidra till att skapa nya kontaktytor mellan kulturbranschens aktörer. Finansiering Beslutsdatum / slutår Total EU Offentlig Varav transnationellt / Östra Mellansverige / Västsverige / Västsverige / Småland och Öarna / Småland och Öarna / Sydsverige Ventus Art Launch Ventus Projektets ska erbjuda redskap för kulturskapare för att strukturera kreativiteten och öka den egna kompetensen inom entreprenörskap Kompetensförsörjning / och yrkesutövande samt öka den Genomförande / Sydsverige individuella kompetensen genom samarbeten mellan genrer och yrkesgrupper. Summa Län

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Nätverket för upplevelseindustrin. Hur använder vi FUNK?

Nätverket för upplevelseindustrin. Hur använder vi FUNK? Nätverket för upplevelseindustrin Nybyggarna Hur använder vi FUNK? Vi bygger nytt. Och det säljer. 2 Inledning Inledning 3 400 miljarder kronor. Att skapa nytt är vad vi kan. Som tur är säljer det. Under

Läs mer

Kulturarv och entreprenörskap

Kulturarv och entreprenörskap Kulturarv och entreprenörskap Dokumentation av konferens i Jönköping 10 11 maj 2007 Kulturarv och entreprenörskap Dokumentation av konferens i Jönköping 10 11 maj 2007 Redaktör: Per-Olof Remmare och Elina

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer