Länsförsäkringar Kalmar län. Årsredovisning Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Kalmar län. Årsredovisning 2012. Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter."

Transkript

1 Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2012 Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter.

2 Året i korthet Tjänster via mobilen Förbättrat fondutbud Vi tackar ödmjukt! Under året fick kunderna utökade möjligheter till att utföra sina tjänster via vår mobila applikation. Det är nu bland annat enkelt att överföra pengar samt betala e-fakturor och räkningar till bank-eller plusgiro. Via appen går det även att se och handla med sina fonder samt hantera sitt regelbundna fondsparande. Tillsammans med andra banker lanserade vi Swish - en säker tjänst som enkelt överför pengar mellan privatpersoner via mobilen. Betalningslösningen har på kort tid blivit en succé och under februari 2013 har i Sverige totalt laddat ner Swish. Länsförsäkringars satsning på tjänstepensionsmarknaden gjorde tydliga avtryck. Bland annat levererades förbättringar i fondutbudet, en ny garantiprodukt och förbättringar av internettjänsterna. Fondutbud består av ungefär 30 fonder med eget varumärke och cirka 40 externa fonder. Fonderna under eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget fondbolag och förvaltas av noga utvalda externa förvaltare. De externa fonderna ger ytterligare bredd och djup åt utbudet och har valts ut för att de presterar goda resultat jämfört med andra liknande fonder på marknaden. Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar hade Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen etta bland både privatkunderna och företagskunderna. Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar de näst mest nöjda kunderna inom både tjänstepension och privat pension. Agria Djurförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 57 procent. Affärsvolymen för smådjursförsäkring har nu passerat en miljard kronor. Agria växer sig också sig allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Samverkan som stärker oss Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under ett gemensamt varumärke. För våra kunder är vi alltid lokala Länsförsäkringar Kalmar län har alltid kundkontakterna här i länet. För gemensam service och utveckling äger bolagen tillsammans Länsförsäkringar AB. Där bedrivs också affärsverksamhet, liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar Kalmar län äger 3,4 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Exempel på några gemensamma projekt finns här ovan. 2 ÅRET SOM GÅTT

3 Innehåll Året i siffror Förmånskund Sjukvårdsförsäkring Under 2012 arbetades det fram en helt ny sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjäns- ter, arbetslivsinriktad rehabilitering och behandling av missbruk. De kunder som redan har vår sjukvårdsförsäkring får utan extra kostnad den utökade försäkringen. Ansvaret för rehabilitering och missbruksfrågor är något som framför allt oroar småföretagare som är beroende av att alla är på plats för att verksamheten ska fungera. Inledning 2 Året i korthet 4 Vd-kommentar Vår lokala närvaro 6 Kundägda 7 Medarbetare 8 Samhällsansvar 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 14 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys 18 Balansräkning 20 Finansiell ställning 22 Förändringar i eget kapital 23 Kassafl ödesanalys 24 Noter och kommentarer Bolagsstyrning 48 Revisionsberättelse 50 Fullmäktigeledamöter 52 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 54 Ord och uttryck Marknadsandelar i länet (sakförsäkring) Hushåll Villa och villahem Fritidshus NYCKELTAL Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (Mkr) Balansomslutning (Mkr) Konsolideringsgrad (procent) Antal anställda Antal Förmånskunder Bank In- och utlåning (Mkr) Antal kunder Fonder Marknadsvärde (Mkr) Livförsäkring Premieinkomst (Mkr) Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen (Mkr) 2 1 Totalt försäkringskapital (Mkr) Antal kunder Sakförsäkring Premieinkomst (Mkr) Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen (Mkr) Totalkostnadsprocent för egen räkning (procent) Totalavkastning kapitalförvaltning (procent) 7-5 Antal kunder Skador Skadekostnad (Mkr) Lantbruk Företag Personbilar 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Bolagsstämma Onsdagen den 17 april klockan hålls bolagsstämma för Länsförsäkringar Kalmar län i LF-huset, Kalmar. Förmånskund Samla bank, försäkring och sparande och bli Förmånskund. Du får en mängd förmåner som gör vardagen bättre för dig. Din personliga bankrådgivare ger dig råd och du når alla dina konton, lån, fonder, pensionssparande och försäkringar med en enda inloggning. Läs mer på LFkalmar.se ÅRET SOM GÅTT 3

4 VD-KOMMENTAR Lars B Danielsson Niklas Lundin Ett starkt år i marknaden År 2012 var ett år som i stora delar av världen präglades av svag konjunktur och finansiell turbulens. För vår del blev året dock i många avseenden framgångsrikt. Flertalet produktområden inom både bank och försäkring visade stark volymtillväxt. Vårt totalresultat blev också riktigt bra, främst genom en mycket god avkastning för vår aktieförvaltning. Under året bedrevs ett omfattande arbete med förberedelser inför införandet av det nya regelverket för försäkringsföretag inom EU - Solvens 2. Alla medarbetare var på något sätt involverade. Återbäring och förmånskundsrabatt Ett bra totalresultat gör att vi även för 2012 kan lämna återbäring till våra kunder och ägare. Återbäringen blir fem procent för flertalet sakförsäkringar. Totalt lämnas återbäring och förmånskundsrabatt med 51 Mkr. Därmed har vi sedan 1993, som var det första egentliga återbäringsåret, lämnat återbäring i olika former med cirka 750 Mkr. Kommentar till årets resultat Skadeförsäkringsrörelsen lämnade, i koncernen, efter återbäring och rabatter ett överskott på 15 Mkr. Skadekostnaderna visade en fortsatt långsiktigt ökande trend. Detta bland annat klimat- och väderrelaterat. Återförsäkringsbolaget Munich Re har nyligen presenterat siffror som visar att det är tre gånger fler naturkatastrofer i världen idag jämfört med på 80-talet. Denna utveckling bedöms bland annat få konsekvenser i ökade återförsäkringskostnader. Under året drabbades vi av stora översvämningar i de norra och mellersta delarna av länet med en totalt reservsatt kostnad på cirka 13 Mkr. För att säkra kommande års försäkringsresultat, med åtföljande fortsatt hög service och tillgänglighet i länet för våra kunder, har en del åtgärder vidtagits under året. Förmånskundskonceptet har fått en något förändrad utformning med bland annat sänkning av den högsta rabattsatsen 21 procent till 15 procent. Konceptet är trots sänkningen mycket attraktivt. Vidare har en del premier, utöver index, höjts med mellan två och fem procent. Genom vidtagna åtgärder bedömer jag att större premiehöjningar kan undvikas under i vart fall de närmaste åren. Årets resultat, före dispositioner och skatt, blev en vinst på 119 Mkr (-105). En betydande del av vinsten består av orealiserade aktievinster. Resultatet för förmedlad affär - livförsäkring, bank och Agria Djurförsäkring visar sammanlagt ett underskott på cirka 19 Mkr. Detta uppvägs dock i huvudsak av vår värdetillväxt i länsförsäkringsgruppens gemensamt ägda bolag. Lönsamheten i den lokala bankverksam- 4 VD-KOMMENTAR

5 heten bedöms bli väsentligt bättre när marknadsräntorna stiger till mera normala nivåer. Några nyckeltal Konsolideringsgraden ökade till följd av det goda finansresultatet från 248 procent till 263 procent och kapitalkvoten från 228 procent till 244 procent. Totalkostnadsprocenten ökade från 98 procent till 99 procent. Att notera här är en ökad skadekostnad med fyra procentenheter och en minskning av driftskostnaderna med tre procentenheter. Förmånskund viktig tillväxtmotor Det är glädjande att konstatera att våra höga marknadsandelar för sakförsäkring ytterligare stärktes under året samtidigt som vi fick en mycket kraftig volymtillväxt för vår bankverksamhet. Den totala affärsvolymen för verkamheten - sak, liv och bank - ökade med cirka 20 procent till 6,2 mdr. Många kunder uppskattar vårt samlade erbjudande för bank, försäkring, sparande och fastighetsförmedling. Vår målsättning för ökat antal förmånskunder infriades med god marginal. Ökad tillgänglighet De senaste åren har vi gjort en genomgripande översyn av våra kontor för att bli mera tillgängliga för våra kunder och för att möjliggöra ännu bättre kundmöten. Vidtagna förändringar har också ökat förutsättningarna för utökad samverkan mellan olika avdelningar inom bolaget. Under hösten 2012 har vi även förlängt tiderna, flertalet kvällar till klockan 19.00, när våra kunder kan komma i kontakt med oss per telefon. Parallellt med arbetet med de fysiska arbetsplatserna har vi även arbetat vidare med utvecklingen av våra digitala mötesplatser. Under hösten lanserade vi en egen facebooksida och tog därmed ett stort steg ut i de sociala medierna. På Facebook vill vi skapa en ny kontaktyta med våra kunder och vara en ekonomisk kompis som ger tips och råd om allt från skadeförebygg till sparande. Vår mobilapp har också blivit mycket uppskattad av kunderna och har av Web Service Award tilldelats pris för bästa mobilapp. Dessutom fick vi pris för bästa förbättrare av hemsida. Värderingar som uppskattas Vår självständighet och vår kundägda bolagsform är och har alltid varit en viktig grundförutsättning för vår framgångsrika utveckling. Vi verkar nära våra kunder på hemmaplan, på kundernas uppdrag och utan att ha till exempel aktieägares intressen att beakta. Detta har under många år starkt bidragit till att Länsförsäkringsgruppen fått åtskilliga utmärkelser. Under 2012 har till exempel undersökningarna enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex, visat att vi har Sveriges mest nöjda bankkunder, mest nöjda sakförsäkringskunder både på privat- och företagsmarknaden och mest nöjda bolånekunder. Våra egna kundundersökningar har sedan många år visat att skadedrabbade kunder ger vår skadereglering mycket höga betyg Under årets första månader har vi kunnat glädjas åt en fortsatt minskad finansiell oro i världen med en genomgående god utveckling för flertalet börser. Fortfarande finns dock många orosmoln kvar, varför det är svårt att sia om den fortsatta utvecklingen. Våra skadekostnader har dessvärre fortsatt att ligga på en ganska hög nivå. Detta bland annat till följd av en stor explosionsskada i Västervik. Vid explosionen drabbades ett antal företag och den totala skadeersättningen beräknas komma att överstiga 70 Mkr. Det är därmed en av våra största skador genom tiderna. Tack vare vårt återförsäkringsprogram blir bolagets kostnad 13,5 Mkr. Satsningen på Förmånskund fortsätter med oförminskad kraft och har säkert bidragit till den goda volymtillväxten under årets inledning. Arbetet med Solvens 2 fortsätter under året och inriktas i första hand på att säkerställa vår efterlevnad av det kommande regelverket. Mycket av detta tillämpar vi dessutom redan före det formella ikraftträdandet, vars tidpunkt för övrigt fortfarande är oklar. Samtidigt strävar vi efter att skapa så stor kund- och affärsnytta som möjligt och översynen av våra processer förväntas även ge ökad effektivitet. En av våra framgångsrika bobutiker för fastighetsförmedling - Kalmarbutiken - fick i januari utmärkelsen Årets kvalitetsbobutik. Under året kommer fortsatt fokus ligga på vårt skadeförebyggande arbete och på andra insatser för att främja en hållbar miljöutveckling. Detta bland annat i samarbete med de kommunala klimat- och energirådgivarna. I samband med bolagstämman den 17 april lämnar jag min vd-tjänst efter tjugoett fantastiskt roliga och spännande år. Samtidigt som jag tackar för mig ber jag att få hälsa vår nye vd, Niklas Lundin, varmt välkommen och önska honom all lycka och framgång i sitt nya arbete. Min samlade bedömning är att Länsförsäkringar Kalmar län med kunniga och engagerade medarbetare, stabil ekonomi och en mycket stark marknadsposition står väl rustat för en fortsatt framgångsrik utveckling. Kalmar i mars 2013 Lars B Danielsson VD-KOMMENTAR 5

6 KUNDÄGDA Kundägda - till fördel för både kunder och samhälle För oss handlar det kundägda om att styras av en idé inte av en börskurs. Det innebär att vi har våra ägare som kunder och våra kunder som enda ägare. Omsorgen om kundernas pengar och trygghet är vårt enda uppdrag, eftersom våra kunder också är våra uppdragsgivare. Eventuella vinster återinvesteras i vår verksamhet eller delas ut till kunderna. Detta är en av våra bärande principer. Den kundägda formen hos oss Vi är ett lokalt, kundägt och självständigt bolag med verksamhet i Kalmar län. Demokratin bygger på en fullmäktigeförsamling som väljer styrelse för bolaget och kunderna får därmed en närhet till beslutsfattarna. Pengar tillbaka till kunderna År då verksamheten ger ett överskott kan delar av detta betalas tillbaka till kunderna i form av återbäring. Sedan 1993 har vi till våra kunder i Kalmar län delat ut cirka 750 Mkr i återbäring i olika former. Styrkan i att vara kundägda En kundägd bolagsform har historiskt sett visat sig gynna såväl kunder som samhälle. Styrkan av att vara kundägda förutom fokus på kunderna är att bolagsformen bidrar till ekonomisk långsiktighet och stabilitet, som prioriteras framför kortsiktig kvartalsekonomi. Den kundägda bolagsformen medför också ett naturligt samhällsengagemang. Fem gånger så många svenskar anser att kundägda bolag bidrar till en positiv samhällsutveckling, jämfört med de aktieägda försäkringsbolagen, enligt en undersökning från Demoskop Vårt engagemang i samhället sker på många olika sätt men alla aktiviteter har samma mål ökad trygghet för människor och företag. Det kan handla om att visa miljöhänsyn, förebygga skador, skapa ekonomisk trygghet och visa omtanke om våra kunders vardag allt för en hållbar framtid. Läs gärna mer om vårt samhällsengagemang på sidan 8. Hur stort förtroende har du för respektive försäkringsbolag? Länsförsäkringar Trygg-Hansa Dina Försäkringar Folksam If Skadeförsäkring Moderna Försäkringar 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet Varken eller Vet inte/ej svar Sammanlagd återbäring i olika former Länsförsäkringar Kalmar län Mkr KUNDÄGDA

7 MEDARBETARE Medarbetarna är vår viktigaste resurs Vi är lokala med verksamhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Detta, tillsammans med vårt finansiella kunnande, gör oss till en naturlig samtalspartner för de flesta som bor och verkar i Kalmar län. Närmare 60 procent av länsborna är våra kunder och ägare. Vår verksamhet kännetecknas av att vi är lokala, kundägda, tillgängliga och personliga. Vi är cirka 170 stycken engagerade och motiverade medarbetare som alla bidrar med sin kompetens. Vi vill vara nära våra kunder och fortsätta få dem att känna sig nöjda med oss som bolag. För att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Vi når detta mål genom att erbjuda bra arbetsmiljö, delaktighet, kompetensutveckling och möjlighet till karriär. Ökad tillgänglighet De senaste årens satsningar på fler samlade kundmöten på kontoren har blivit ett lyft. Förutom kundytorna på kontoren har vi arbetat vidare med utvecklingen av digitala mötesplatser, till exempel vår egen sida på Facebook och den mobila applikationen för utvalda banktjänster. Hösten 2012 deltog alla medarbetare i ett gemensamt arbete kring hur vi ska arbeta för att fortsätta att ha nöjda kunder. Många bra förslag kom fram som vi arbetar vidare med. Rekrytering, kompetensförsörjning och studentpool Verksamheten har vuxit och många pensionsavgångar är aktuella de närmaste åren. Under 2012 har sju nya medarbetare börjat arbeta hos oss för att förstärka olika verksamhetsområden. Omvärlden förändras ständigt och det ställer stora krav på anpassning av både verksamhet och arbetsuppgifter. Kompetensutveckling är en annan del som är viktig för att vi ska klara vårt uppdrag och fortsatt vara konkurrenskraftiga. Vi investerar löpande i medarbetarnas kompetens genom intern utbildning, fortbildning och andra kompetenshöjande insatser. Vi har utvecklingssamtal minst en gång per år och medarbetarundersökningar genomförs vartannat år. En väldigt lyckad satsning är vår studentpool med studenter från Linnéuniversitetet. Studenterna erbjuds arbetslivserfarenhet hos oss under sin studietid samtidigt som vi får extra arbetskraft och lär känna den yngre generationens önskemål och krav. Under drygt tio år har ungefär 60 studenter arbetat i studentpoolen, varav tio fått anställning hos oss eller i annat bolag i länsförsäkringsgruppen. I mars 2013 fick vi stolta och glada ta emot Linnéuniversitetets pris Årets Karmavän på Karmadagen. Jämn könsfördelning Jämställdhetsarbetet hos oss bedrivs enligt en mångfalds- och jämställdhetsplan. Vid årets slut var vi nästan lika många kvinnor som män. Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen och styrelsen är nu 40 procent kvinnor och 60 procent män. God arbetsmiljö är bra för hälsan Vi har under många år aktivt arbetat för att stärka medarbetarnas goda hälsa, vi arbetar förebyggande och fortsätter utveckla vårt arbetsmiljöarbete där hälsa är en viktig del. Sedan 2002 är vi till exempel hälsodiplomerade. Alla medarbetare har under året erbjudits hälsokontroll, deltagande i en gemensam motionsaktivitet och får fortsatt subventionering av egna motions- och friskvårdsaktiviteter. Bland annat bidrar detta till att vi under många år haft låga sjuktal. MEDARBETARE 7

8 SAMHÄLLSANSVAR Samhällsengagemang för hållbar utveckling Vårt engagemang i samhället sker på många olika sätt men alla aktiviteter har samma mål ökad trygghet för människor och företag. Att vi är kundägda gör det naturligt för oss att engagera oss och ta ansvar där våra kunder fi nns. Vår miljöhänsyn Att visa samhällsengagemang handlar för oss om att visa miljöhänsyn, förebygga skador, skapa ekonomisk trygghet och visa omtanke om våra kunders vardag - allt för en hållbar utveckling. Sedan 2002 är vi miljöcertifierade enligt ISO Vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle. På olika sätt försöker vi påverka och vägleda kunder, leverantörer och entreprenörer i olika miljöfrågor. Det är främst brand-, vatten- och motorskadorna som har stor miljöpåverkan. Till exempel medför en villabrand ett utsläpp av cirka 25 ton koldioxid. Vi ser det som en mycket viktig uppgift att informera och utbilda kunder, samarbetspartners och allmänheten i hur vi tillsammans kan undvika skador och minska miljöpåverkan. Vi påverkar och utbildar klimatsmart Vi arbetar ständigt med förebyggande insatser. Exempel på detta är utbildningarna Säker gård och Säker hästverksamhet, där vi hjälper till att skapa säkrare och mer miljöanpassade gårdar. Grannsamverkan är ett samarbete vi har med Stöldskyddsföreningen och Polisen i syfte att minska vardagsbrottsligheten. Vi besiktigar flispannor, utför elbesiktningar, provtrycker skorstenar i lantbruksvillor och informerar byggföretag och installatörer om hur kök och badrum byggs vattensäkert. Under 2012 har vi inlett ett samarbete med Energikontor Sydost och länets tolv energi- och klimatrådgivare. I våra kundmöten tipsar vi kunder att kontakta sin kommunala energi- och klimatrådgivare för att få en opartisk och kostnadsfri energirådgivning. Minskat avfall i skog och mark genom vår återvinningsförsäkring Vår återvinningsförsäkring hjälper lantbrukare att rensa sina gårdar från skrot och miljöfarligt avfall. Sedan 2008 har cirka hämtningar genomförts i länet. Vår landsbygd har därmed befriats på närmare ton skrot och 370 ton bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, färgavfall och lysrör. Färre tjänsteresor och fler e-fakturor Förutom att hjälpa och påverka vår omgivning arbetar vi själva med att bli bättre. Att minska utsläppen från våra tjänsteresor är ett exempel. Bland annat har vi installerat en videokonferensanläggning som bidrar till minskade resor. Tjänsteresorna med bil har minskat med hela 11 procent under Det Vi klimatkompenserar för våra tjänsteresors utsläpp genom att, tillsammans med Vi-skogen, plantera 785 träd i Afrika. Vi-skogen är en biståndsorganisation som bidrar till att förbättra levnadsförhållandena runt Victoriasjön i östra Afrika. 8 SAMHÄLLSANSVAR

9 motsvarar en minskning av våra koldioxidutsläpp med 14 procent jämfört med Utöver satsningen med videokonferenser har vi bytt till bilar som klarar riktlinjerna för miljöbilsdefinitionen. Vi fortsätter att utbilda medarbetare i ecodriving och vi erbjuder tjänstecyklar för kundbesök i närheten. Eftersom en hel del tjänsteresor ändå inte kan undvikas klimatkompenserar vi i samarbete med Vi-skogen. Vårt utsläpp för tjänsteresor motsvarar planteringen av 785 träd, vilka planterats i Tanzania, Afrika. Vi förbrukar också en hel del papper. Förbrukning har dock minskat med drygt 30 procent de senaste åren. Även kunderna kan hjälpa till genom att tacka nej till kontoutdrag på papper och välja e-faktura istället för pappersfaktura. Pris för vårt aktiva miljöarbete Vårt huvudkontor i Kalmar är sedan 2011 miljöcertifierat enligt den högsta klassen - platina - i det internationella certifieringssystemet LEED. Som ett erkännande för detta arbete fick vi under 2012 ta emot ännu en miljöutmärkelse. Denna gång från Regionförbundet med motiveringen: Länsförsäkringar Kalmar län har genom ett målinriktat arbete bidragit till ett klimatsmartare Kalmar län. Med sitt engagemang och arbete har de inspirerat andra att arbeta med klimatfrågan samt bidragit till länets mål att bli fossilbränslefritt Lokalt engagemang hos föreningar, kultur- och näringsliv Vi känner oss stolta när vi kan bidra till framgångar och förbättringar inom områden vi stödjer. Vårt lokala engagemang märks inom idrott, miljö, kultur och näringsliv. Totalt har vi ungefär 130 olika sponsringssamarbeten. Under hösten arrangerade vi, tillsammans med Vimmerby kommun och Smålandsidrotten, en inspirerande föreläsning med Tina Thörner för kommunens ungdomar i syfte att kanalisera ett positivt motorintresse. Grundskoleeleverna i Västerviks kommun får på ett roligt och pedagogiskt sätt lära sig hur alla kan leva på ett sätt som tar hänsyn till både natur och miljö. Vi medverkar genom att stödja Natur & Miljöpärmen som används i undervisningen. Vi satsar på Ung Företagsamhet i Kalmar län och hjälper till att bidra till ungdomars utveckling inom entreprenörskap och företagande. Ung Företagsamhet är en ideell organisation som ger ungdomar möjlighet att utveckla sin företagssamhet och kreativitet genom olika utbildningskoncept på grundskolan och gymnasiet. En gång per år delar vi, tillsammans med Länsförsäkring Kronoberg, ut ett Omtankepris på Linnéuniversitetet. Priset delas ut för att uppmärksamma omtanken om studenternas hälsa och trygghet. Årets pris gick till Mentorerna för studenter med funktionsnedsättning. Ökad säkerhet för alla Vi är en aktiv medlem i ideella Brandskyddsföreningen Kalmar län. Tillsammans med andra regionala ideella brandskyddsföreningar, Brandskyddsföreningen Sverige och kommunala räddningstjänster samarbetar vi för ett säkrare Sverige med särskild inriktning på brandskydd. Hjärt och lungräddning Sedan några år tillbaka har vi investerat i hjärtstartare som finns i anslutning till våra kontor och i vår husbil. För oss är det viktigt att hjärtstartarna ska finnas lätt åtkomliga om olyckan är framme. I samband med att hjärtstartarna köptes in fick alla medarbetare utbildning i Första hjälpen och Hjärt- och lungräddning (HLR). Forskning för att öka tryggheten Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Det är en av delarna i vårt engagemang i det lokala samhället. Vill du läsa mer om forskningsfonden, ansöka eller läsa om pågående projekt finns information på vår webbplats LFkalmar.se Vi får på hösten 2012 stolta ta emot Regionförbundet i Kalmar läns utmärkelse för aktivt miljöarbete. Leif Larsson, vice ordförande i Regionförbundet, Ewa Johnsson, miljösamordnare, Lars B Danielsson, vd Länsförsäkringar Kalmar län och Akko Karlsson, vice ordförande i Regionförbundet. SAMHÄLLSANSVAR 9

10 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Kalmar län avger härmed årsredovisning för 2012, bolagets 124:e verksamhetsår. Verksamhet Länsförsäkringar Kalmar län har sitt verksamhetsområde i Kalmar län och erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Vi är marknadsledande inom ett flertal områden. Länsförsäkringar bedriver även, genom franchisetagare, fastighetsförmedling och vi har tre bobutiker i länet. Vi deltar även i länsförsäkringsgruppens återförsäkringssystem genom att avge och ta emot återförsäkring inom gruppen. Förutom den försäkringsverksamhet som vi har egen koncession i, erbjuder bolaget andra försäkringar inom såväl sak- som livförsäkringsområdet samt tjänster inom bank, fond- och fastighetsförmedling genom avtal med Länsförsäkringar AB (LFAB) och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade Total affärsvolym i Mkr affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna. Organisation och struktur Länsförsäkringar Kalmar län ingår som ett av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Bolaget är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets sakförsäkringstagare. Dessa har inflytande över verksamheten och väljer 46 fullmäktigeledamöter som ska företräda dem på bolagsstämman. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som under året bestått av sju ledamöter. Därutöver ingår två personalrepresentanter i styrelsen. Affärsvolym Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Förmedlad affär Sakförsäkring (premieinkomst) Livförsäkring (premieinkomst) Bank (in- och utlåning) Fonder (marknadsvärde) Total affärsvolym Väsentliga händelser under året Under hösten 2011 stängdes möjligheten till nyteckning av traditionell livförsäkring med garanterad avkastning. Detta till följd av kraftigt försämrade nyckeltal, påverkade av den oförutsägbara räntenedgången. För att trygga kundernas intressen köpte LFAB ut fondlivbolaget. Detta möjliggjordes genom att länsförsäkringsbolagen ställde upp i en nyemission i LFAB med tre miljarder kr. Bolaget tecknade sin andel om 101,5 Mkr. Stockholmsbörsen har under året haft en positiv utveckling om 12,0 procent (-16,7). Detta är av stor vikt för bolagets totalavkastning som blev 7,1 procent (-4,8). Införandet av de nya solvensreglerna för försäkringsbolag är ytterligare försenat. Finansinspektionen förväntas införa tillfälliga åtgärder avseende intern styrning och kontroll samt egen riskbedömning. Förslag från Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommer ut på remiss under våren Händelser efter verksamhetsåret En explosionsartad brand i ett industrihotell nära Västerviks centrum inträffade den 7 januari. Skadekostnaden för bolaget är beräknade till mellan 70 och 80 Mkr. Bolagets kostnad är 13,5 Mkr och resterande belastar återförsäkringen. De finansiella marknaderna har haft en positiv utveckling under årets första månader, vilket påverkat kapitalavkastningen positivt. Några andra väsentliga händelser har inte inträffat efter verksamhetsåret. Resultat och ekonomisk ställning Skadeförsäkringsrörelsen redovisar ett överskott om 21,7 Mkr (27,2), efter att återbäring och rabatter har lämnats med 50,7 Mkr (47,7). Bolaget diskonterar alla trafikreserver från och med Diskonteringseffekten har minskat reservavsättningen med 48,7 Mkr (54,5). Motiv till valet av diskontering, antaganden samt resultatpåverkan framgår av not 1. Skadeutfallen de två senaste åren har varit mindre gynnsamma och ger en skadekostnadsprocent på 82,3 procent (78,0) och en totalkostnadsprocent på 99,1 procent (98,1). 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 Resultatet av bolagets förmedlade verksamhet avseende liv- och djurförsäkring, bankverksamhet samt fastighetsförmedling lämnar ett underskott om 18,4 Mkr (6,3). En kraftig tillväxt i bankens affärsvolym har inte hjälpt upp resultatet. Det låga ränteläget innebär att marginalerna minskar samtidigt som banken expanderar personellt. Livverksamheten lämnar ett mindre överskott. Premieinkomst och marknad Kapitalavkastningen netto i koncernen, efter kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen, visar ett överskott om 122,2 Mkr (-118,4). Årets resultat i koncernen före dispositioner och skatt visar ett överskott om -119,0 Mkr (-105,1). Efter dispositioner och skatt är överskottet 142,7 Mkr (-62,5). Förändrad skattesats från 26,3 procent till 22,0 procent Premieinkomst (Mkr) Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Olycksfall Summa direktförsäkring Mottagen återförsäkring Total premieinkomst Marknadsandelar sakförsäkring (procent) Hushåll Villa och villahem Fritidshus Lantbruk Företag Personbilar Skadekostnad (Mkr) Direktförsäkring Driftskostnader Avgiven återförsäkring Mottagen återförsäkring Total skadekostnad från och med 2013 innebär att den uppskjutna skatten har påverkat resultatet med 49,0 Mkr, se not 9 på sidan 38. Kapitalförvaltning Bolagets aktieportfölj som i huvudsak består av svenska aktier hade positiv avkastning om 21,4 procent och utgör en väsentlig del av totalavkastningen. Den totala avkastningen uppgår till 162,7 Mkr (-126,6) varav direktavkastning 32,0 Mkr (31,5). För att minska bolagets risk har omallokering skett från aktierelaterade tillgångar till räntebärande tillgångar. Bolagets likvida medel uppgick vid verksamhetsårets slut till 107,2 Mkr (97,4). Avveckling av 2011 och tidigare års avsättning för oreglerade skador innebar en vinst för egen räkning om 18,6 Mkr (9,4). Kapitalförvaltning Förväntad utveckling Bolagets mål inom bank och försäkring är att alla verksamhetsgrenar långsiktigt ska generera ett positivt resultat. Sakförsäkring och livförsäkring lämnar idag ett positivt resultat. Livverksamheten förväntas få en sämre utveckling på grund av att den så kallade tradlivprodukten med garanterad avkastning stängdes under Bankverksamheten lämnar stora underskott för de lokala länsförsäkringsbolagen. Volymmässigt har bankens tillväxt varit mycket god. Dock krävs en högre räntenivå för att generera överskott. Inom sakförsäkring har utvecklingen varit stabil och förväntas vara så även Ökningen av naturrelaterade skador är ett allvarligt hot som på sikt kan komma att påverka såväl premiesättning som försäkringsvillkor. Avkastningsprocenprocent Avkastnings- Placeringsstruktur i koncernen (Mkr) Belopp Belopp Räntebärande 732 5, ,0 Aktier , ,4 Fastigheter 394 1, ,6 Summa placeringstillgångar , ,8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Kapitalavkastningen förväntas ligga på en nivå i paritet med Risk finns dock för fortsatta politiska oroligheter som kan påverka de finansiella marknaderna negativt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför Försäkringsrisker Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Den genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning (f e r) på 77,5 procent under den senaste femårsperioden återspeglar försäkringsrisken. Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 41,3 Mkr (103,9) eller 6,6 procent (16,9) av premieinkomsten i egen affär. Förändringen beror på att bolaget har gått ur Allmänna kvoten som 2012 innebar mottagen premie om 60,6 Mkr. Den avgivna återförsäkringspremien påverkas i motsvarande grad. Den största risken i mottagen affär bedöms vara den i Medlemsbolagspoolen ingående sektion Katastrof. Denna tar bland annat storm- och översvämningsskador som kan drabba flera länsförsäkringsbolag samtidigt. För varje särskild händelse och för varje enskild risk uppgår bolagets eget självbehåll Valutarisk i SEK till 13,5 Mkr (10,0) från och med För olycksfalls- och trafikskador är bolagets självbehåll 1,5 Mkr, för motorkasko 1 Mkr och för båtkasko 0,5 Mkr. Det finns även en överskadeförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad för egen räkning. Finansiella risker Bolagets finansiella risker består i allt väsentligt av aktiekursrisk. Valutarisk och kreditrisk finns endast i begränsad omfattning. I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Aktiekursrisk Aktiernas marknadsvärde i koncernen var vid räkenskapsårets utgång 1 294,3 Mkr, omräknat till SEK. Valutarisk Valutarisk finns i tillgångsslaget Aktier och andelar. Vid årsskiftet var marknadsvärdet fördelat enligt tabellen längst ner på sidan, omräknat i SEK. Ränterisk Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar, obligationer och lån var vid räkenskapsårets utgång 614,9 Mkr (394,5). Information om icke-finansiella resultatindikationer Miljö Extern revision för omcertifiering av bolagets miljöledningssystem, enligt ISO 14001, genomfördes den 3 och 4 april av SFK Certification AB. Konstaterades att miljöledningssystemet är väl fungerande och att medarbetarna är väl förtrogna med våra miljömål. Certifieringen gäller till och med mars Områden som identifierats som betydande ur miljösynpunkt är brandskador, vattenskador, motorskador, uppvärmning och tjänsteresor. Vårt skadeförebyggande arbete syftar till att förhindra och begränsa sådana skador och därigenom minska miljöpåverkan. Personalfrågor Bolaget betraktas som en mycket attraktiv arbetsgivare vilket tydligast syns på en mycket låg personalomsättning, mycket hög frisknärvaro och många sökande vid ersättningsrekrytering och rekrytering av nya tjänster. Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare redovisas i Not 31 på sidan 45. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal hålls årligen mellan medarbetare och närmaste chef. Samtalets syfte är att finna utvecklingsmöjligheter för medarbetaren till nytta för bägge parter. Individuella planer upprättas grundade på samtalen. Valuta (Mkr) USD NOK EUR 10 9 Summa valutaexponering Säkerhet och kris Varje kontor har en säkerhetsansvarig. Säkerhetsgruppen består av nio medarbetare inklusive säkerhetschefen. Säkerhetschefen tillsammans med HR-funktionen är stöd i 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

13 händelse av krissituationer. Avtal finns med psykolog som vid behov är behjälplig. Incidentrapportering sker till närmaste chef och säkerhetschefen. Arbetsmiljö och sociala aspekter Arbetsmiljökommittén består av fem medarbetare varav två från ledningen. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Bolaget verkar också för att skapa en vikänsla genom olika aktiviteter såväl på det lokala kontoret som för hela bolaget i samband med exempelvis höstupptakt, kontorsmöten med mera. Många medarbetare använder friskvårdsbidrag från bolaget. Detta används bland annat till individuella former av träningsaktiviteter, massage- och naprapatbehandling. Bolaget är hälsodiplomerat och program finns för att främja medarbetarnas hälsa. Den låga sjukfrånvaron visar att denna satsning ger önskad effekt. Utbildning HR-funktionen, i samråd med avdelningscheferna, samordnar produktutbildning samt ledarutbildning för våra chefer på alla nivåer. Etiska riktlinjer, intressekonflikt och sekretess Bank, försäkring och fastighetsförmedling innebär att vi har ett gemensamt ansvar för människors trygghet. Vår omfattande verksamhet medför att det är väsentligt att våra kunder ska känna förtroende och tillit till hur vi hanterar och förvaltar varje enskild persons eller företags särskilda behov. De ska dessutom känna förtroende för att den information som lämnas av dem stannar hos oss och inte riskerar att spridas. Reglerna omfattar därför inte bara medarbetare i Länsförsäkringar Kalmar län utan även de som inte är anställda, men säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller utför eller har utfört andra uppdrag för bolaget. I den rollen representerar man också länsförsäkringsgruppen som helhet. Alla dagliga möten hos kunder eller på den egna arbetsplatsen innebär ett ständigt ställningstagande till problem och valsituationer, då överväganden måste göras om vad som händer om man gör på det ena eller andra sättet. Ofta behöver det inte med nödvändighet styras av några allmänna lagregler utan istället av etiska regler eller rationella moralbegrepp. Uppföljning Styrelsen ska se till att det finns etiska regler som är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Styrelsen ska med en viss regelbundenhet utvärdera reglerna och följa upp hur de tillämpas. Samtliga medarbetare som upplever tveksamhet eller osäkerhet om regeltillämpning ska ta upp detta med närmaste chef. Internrevisionen är styrelsens stöd vad gäller styrning och kontroll av bolagets verksamhet. Internrevisionen ska åtminstone årligen dokumentera sina observationer i en rapport och överlämna denna till styrelsen. Bolagets funktioner för compliance och riskkontroll lämnar kvartalsvis, eller därutöver vid behov, rapport till verkställande direktören och styrelsen vid avvikelse från regelverket. Dotterbolag LFK Finans AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Kalmar län. LFK Finans AB äger och förvaltar aktier i publika fastighetsbolag. LFK Mästaren AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Kalmar län. LFK Mästaren AB äger och förvaltar fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Koncernen Koncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Kalmar län ( ) samt de helägda dotterbolagen LFK Finans AB ( ) och LFK Mästaren AB ( ). Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernens balanserade vinstmedel inklusive årets resultat uppgår till tkr. Av detta ska inget överföras till reserver som då uppgår till tkr. Förslag till vinstdisposition i moderbolaget Föregående års förlust har i enlighet med bolagsstämmans beslut överförts till balanserade vinstmedel. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets vinst, tkr, och balanserade vinstmedel om tkr, sammantaget tkr, balanseras i ny räkning. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

14 FEMÅRSÖVERSIKT KONCERNEN tkr Resultat Premieintäkt för egen räkning (f e r) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r Återbäring och rabatter Driftskostnader f e r Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen Återstående kapitalavkastning Övriga intäkter och kostnader Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde*** Premieinkomst f e r Försäkringstekniska avsättningar f e r Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Återlagd uppskjuten skatt Summa konsolideringskapital Konsolideringsgrad i procent 214,3 250,2 276,0 247,6 262,8 Kapitalbas* Erforderlig solvensmarginal Solvenskvot 13,3 12,4 13,5 10,8 12,6 Nyckeltal försäkringsrörelsen** Skadeprocent för egen räkning (f e r) i procent 67,8 78,5 80,5 78,0 82,3 Driftskostnadsprocent f e r i procent 19,7 16,3 19,4 20,1 16,8 Totalkostnadsprocent f e r i procent 87,6 94,9 99,9 98,1 99,1 Nyckeltal kapitalförvaltningen*** Direktavkastning i procent 2,3 1,1 0,8 1,5 1,4 Totalavkastning i procent -14,5 12,1 8,7-4,8 7,1 * Kapitalbas och solvens avser moderbolaget. ** Nyckeltalen i försäkringsrörelsen har beräknats efter avdrag av rabatter från premier. *** Exklusive depåer hos företag som avgivit återförsäkring. Nyckeltalet inkluderar likvida medel och rörelsefastigheter. 14 FEMÅRSÖVERSIKT

15 RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget tkr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter för egen räkning (f e r) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r 5 Utbetalda försäkringsersättningar - Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador - Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader f e r 6, Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring tekniska resultat Återbäring och rabatter Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat efter återbäring ICKE TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner i moderbolaget Återföring från periodiseringsfond Avsättning till säkerhetsreserven Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Övrigt totalresultat Omvärdering av rörelsefastigheter Uppskjuten skatt på omvärdering ÅRETS TOTALRESULTAT RESULTATRÄKNING 15

16 RESULTATANALYS MODERBOLAGET tkr Sjuk- och olycksfall Hem och villa Direkt försäkring av svenska risker Företag och fastigheter Motorfordon Trafik Summa direkt försäkring Mottagen återförsäkring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkt för egen räkning (not A) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r (not B) Återbäring och rabatter f e r Driftskostnader f e r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Totalt 2012 Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat för egen räkning (f e r) Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättning för återbäring Summa avsättningar före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av avsättning för oreglerade skador NOTER TILL RESULTATANALYS tkr Sjuk- och olycksfall Hem och villa Direkt försäkring av svenska risker Företag och fastigheter Motorfordon Trafik Summa direkt försäkring Mottagen återförsäkring Not A Premieintäkt f e r Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkt f e r Totalt 2012 Not B Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f e r RESULTATANALYS

17 17

18 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET Moderbolaget tkr Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Byggnader och mark Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar 13 - Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 14 Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING

19 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET Moderbolaget tkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Reservfond Uppskrivningsfond Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Utjämningsfond Periodiseringsfond Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring och rabatter Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar SKULDER Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Eventualförpliktelser BALANSRÄKNING 19

20 FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN Koncernen tkr Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter Andra finansiella placeringstillgångar 13 - Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 14 Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Rörelsefastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Kassa och bank Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR FINANSIELL STÄLLNING

Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län

Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 1 2 ÅRSREDOVISNING 2009 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN Innehåll VD-kommentar 4 Vår lokala närvaro 6 Det är bra

Läs mer

Årsredovisning 2009. Länsförsäkringar Kalmar län

Årsredovisning 2009. Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Kalmar län Innehåll VD-kommentar 4 Vår lokala närvaro 6 Förmånskunder 7 Vi satsar med hjärtat 8 Miljöhänsyn 9 Lokala aktiviteter 10 Gemensam utveckling stärker det

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Innehåll Inledning 1 Vd har ordet Verksamheten 4 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 5 Länsförsäkringsgruppen 11 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 14 5-årsöversikt 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Västerbotten

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Västerbotten ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar Västerbotten ÅRETS RESULTAT 180 Mkr 130 ANTAL KUNDER 000 INNEHÅLL INLEDNING 3 Kort om Länsförsäkringar Västerbotten 4 Vd:s kommentar 5 Samverkan 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg

Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg 2011 Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2012 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG Rapporten omfattar följande bolag: - Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) - Reda Pensionsadministration AB - Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning

2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning 2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning Innehåll Inledning 4 Vd-kommentar Verksamheten 6 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 10 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Sak

Årsredovisning Länsförsäkringar Sak Årsredovisning Länsförsäkringar Sak Det finansiella året 2015 Året i korthet Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 972 (320) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 501

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014/2015

Årsredovisning 2014/2015 Årsredovisning 2014/2015 Utsynade stamblock av tall i Skorped Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 Vid vårt styrelsemöte i mitten av december 2015 beviljades 36 stycken nya medlemmar

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Årsredovisning. Marks Golfklubb

Årsredovisning. Marks Golfklubb Årsredovisning för Marks Golfklubb 865000-1749 Räkenskapsåret 2015 Marks Golfklubb 1 (9) Styrelsen för Marks Golfklubb får härmed avge åresredovinsing för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Väsentliga

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Detta är Agria Djurförsäkring

Detta är Agria Djurförsäkring Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2012 Detta är Agria Djurförsäkring KORT OM AGRIA DJURFÖRSÄKRING KORT OM LÄNSFÖRSÄKRINGAR Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Alternativ resultaträkning 12 6. Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2005 Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm. Tel: 08-5065 1700. Fax: 08-5065 1701. PlusGiro: 40 01 70-7. Bankgiro: 562-2899. Org.nr: 556072-2596. www.aktieinvest.se Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,10 (-0,18)

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015 STOCKHOLMS UNIVERSITET MT7015 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015 Tentamen i Försäkringsredovisning 7,5 hp 09.00-14.00 onsdag den 27 maj 2015 Tillåtna hjälpmedel

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari - 31 mars 2016

Delårsrapport. 1 januari - 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 409,1 KSEK (484,8 KSEK helåret 2015). Resultatet efter skatt under perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB 2 Innehåll 2013 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Värderingsprinciper 9 Noter 9 Styrelse 10 Underskrifter 11 Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org Nr: 556530-4523 Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org.nr: 556530-4523 får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Vd-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12

Vd-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12 Årsredovisning 2015 Innehåll Vd-ord 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 8 Resultatanalys 10 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital 16 Direkt försäkring 2014 fördelad

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 1 november 2000 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:19) om mindre lokala svenska

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB Skövde Biogas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer