Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg"

Transkript

1 2011 Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg

2 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk ställning 9 - Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 11 - Information om icke - finansiella resultatindikationer 11 - Förslag till resultatdisposition 13 - Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse 17 Noter till resultatanalys för försäkringsrörelse 17 Balansräkning 18 Rapport över förändringar i eget kapital 20 Kassaflödesanalys 21 Noter till de finansiella rapporterna 22 Revisionsberättelse 53 Miljöredovisning 55 Hur framförs kundsynpunkter 56 Styrelse och revisorer 57 Företagsledning och valberedning 58 Fullmäktige 59 Bolagsstyrningsrapport 60 Styrelsens rapport och intern kontroll 62 Liten ordlista 64

3 Korta fakta om året som gått: Länsförsäkringar Skaraborg Koncernen Länsförsäkringar Skaraborgs koncern redovisar ett totalt resultat inklusive fastighetsbolaget Länsförsäkringar Skaraborg Loke 6 AB på 4,6 Mkr. Konsolideringsgraden är 113 procent. Skuldtäckningen liksom kassaflödet är betryggande. Moderbolaget Länsförsäkringar Skaraborg redovisar ett resultat inklusive negativ finansavkastning på 0,9 Mkr. Det operativa rörelseresultatet är 100 Mkr, ett av bolagets bästa någonsin. Omkostnaderna per anställd har minskat och driftskostnadsprocenten är fortsatt låg. På bolagsövergripande nivå kan även konstateras följande: Den totala tillväxten i affärsvolym i sakförsäkring har ökat med 5 procent och livförsäkring med 3 procent. Bankvolymerna har ökat med 21 procent. Bolaget har ökat antalet kunder till totalt stycken. Antalet Guldkunder/Förmånskunder har ökat med till totalt stycken. Flera nya säljkanaler fortsatte utvecklas starkt under året, främst internet. Totala skadeutfallet blev lågt, trots inledande hårt vinterväder. Finansresultatet är negativt med 5,6 procent. Förvaltningen har omstrukturerats till färre och enklare produkter med lägre risk. Bolaget har uppfyllt alla granskningar och certifieringsrevision avseende kvalitet och miljö med noll avvikelser mot standarden. Bolaget har förberett sig väl för Solvens II-inträdet Bolaget har 141 anställda. Total sjukfrånvaro är låga 2,65 procent, långt under branschsnittet. Sakaffär kunder gav oss sitt förtroende. Affärsvolymen inklusive gemensam sakaffär ökade och uppgick till 655 Mkr. Totalkostnadsprocenten blev 86 procent, varav skadeprocenten är 67 och driftskostnadsprocenten 19. Livaffär kunder sparade långsiktigt hos oss genom Länsförsäkringar Liv. Konsolideringen är 109 procent. Den genomsnittliga återbäringsräntan har varit 4 procent. Premieinkomsten i livaffären ökade till 231 Mkr. Bankaffär bankkunder finns hos Länsförsäkringar Skaraborg. Affärsvolymen närmar sig sex miljarder och ligger före långsiktig plan. Den starka tillväxten kombinerat med väl avvägd affärsmarginal, effektiva processer och låga kreditförluster gör att det lokala bankresultatet blir positivt på sista raden. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är nu tredje största fastighetsförmedlingskedja i landet och den mest snabbväxande. I Skaraborg har nya franchisetagare och bobutiker etablerats i våra lokaler i Mariestad och Vara. Efter årsskiftet etableras även franchisetagare och bobutik i Lidköping. Därmed är vi heltäckande i Skaraborg. Marknadsandelen i Skaraborg är 7,5 procent. På de etablerade orterna är denna marknadsandel mer än dubbelt så hög. En framgångsfaktor som utvecklats väl i Skaraborg är att få kunderna att köpa bank och försäkring av Länsförsäkringar i samband med bostadsbytet. NYCKELTAL i koncernen Resultat före återbäring, bokslutsdispositioner 2 27 och skatt, Mkr Totalavkastning kapitalförvaltning i % -6 4 Återbäring, Mkr - - Balansomslutning Konsolidering i procent Antal anställda Antal kunder totalt Bank Inlåning, Mkr Utlåning, Mkr Fond marknadsvärde, Mkr Antal kunder Livförsäkring Premieinkomst, Mkr Totalt försäkringskapital, Mkr Antal kunder Sakförsäkring Premieinkomst brutto, Mkr Tekniskt resultat 94 7 Rörelsemarginal 18 1 Rörelsemarginal 3 års snitt 9 6 Totalkostnadsprocent f.e.r Antal kunder

4 Vd-kommentar Omvärld 2011 blev ett mycket händelserikt år i världen med fyra starka trender: Klimatförändringarna är gemensam utlösande faktor till flera stora skador. Alltifrån köld- och snörasskador i början av året, jordbävningar, tsunami och kärnkraftskatastroferna i Japan till stormar och översvämningar på flera håll i världen under hösten. Facebookrevolutionen är medlet som gjorde att den arabiska våren blommade ut och spred sig snabbt till en frihetsrörelse i Nordafrika. Minoritetsregeringar har styrt flera av världens ledande länder och därmed ekonomier, med handlingsförlamning och finanspolitisk oro som konsekvens. Finanskrisen flyttade från företag till offentlig verksamhet och flöt upp till ytan igen i USA och framförallt i Europa. Detta har lett till en svår EU-kris med ifrågasättande av eurosamarbetet och nedgradering av många utvecklade länders kreditvärdighet med begynnande lågkonjunktur som följd. Sverige har en av världens starkaste ekonomier och hör därmed till de minst drabbade, men Stockholmsbörsen är ändå en av de börser som reagerat mest negativt i världen. Länsförsäkringar Skaraborg påverkas allmänt av om statens finanser är goda och i balans. Detta gynnar företagsamheten och privatekonomin - även i Skaraborg. Allt fler utländska aktörer uppfattar Sverige som en framtidsmarknad, vilket bidrar till ökad konkurrens för att köpa in sig på vår marknad. Omsatt till vår verklighet, innebär fler aktörer och branschglidningen att allt fler erbjuder allt på samma ställe, dock hittills mest i partnerskap. Vi är fortsatt den enda aktören som har denna helhet inom samma företag, nu även med fastighetsförmedling, vilket gör oss heltäckande. En konkurrensfördel som vi måste värna om. Länsförsäkringar Länsförsäkringsgruppen är en av de största finansiella aktörerna på marknaden, med det starkaste varumärket av alla. Gruppen har som en av få aktörer bibehållit oförändrad god rating, vilket gör oss lika konkurrens-kraftiga som de fyra storbankerna vid upplåning. Gruppens helägda Länsförsäkringar AB har köpt ut Länsförsäkringar Fondliv samt riskaffären från vårt traditionella ömsesidiga livbolag. I dessa ägartillskott har Länsförsäkringar Skaraborg bidragit med 30 miljoner kronor. Vår ägarandel i LFAB är därmed totalt 3,04 procent efter denna nyemission. Vidare har Tradlivbolaget infört nyteckningsstopp. Ett omfattande produktutvecklingsprogram har satts igång för att möta morgondagens behov inom sparandemarknaden. Allt detta var åtgärder som planerades att genomföras till 2015, men som nu istället genomförs direkt. Bankens tillväxttakt är fortfarande hög, men har mattats något i takt med riksbankens räntehöjningar samt åtstramningarna i utlåningen till bostäder. Däremot ökar lönsamheten i banken. Länsförsäkringar Skaraborg har bidragit med ett nytt ägarlån till banken på 20 miljoner kronor, för att tillgodose det ökade utlåningsbehovet effektivt. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är nu tredje största i landet och den mest snabbväxande. Kund vi ska få minst nya guldkunder Våra kunder inser fördelen med att samla allt på samma ställe. Därför har våra guldkundserbjudanden mottagits väl och vi har fått nya guld- och förmånskunder netto. Beträffande affärsvolymer följer vi plan och har på bolagsövergripande nivå en fortsatt god tillväxt, inte minst inom bank. Det är även glädjande att trots prisjusteringar på sakaffären, som gjordes inför årsskiftet, har vi inte tappat i affärsvolym. Det är mycket viktigt att vi ser möjligheterna att öka marknadsbearbetningen utanför de kommuner där vi har kontor, och därför har vi gjort särskilda tillväxtsatsningar på de orterna. För att kunderna ska få fler kontaktytor och större valfrihet, har vi börjat använda oss av nya säljkanaler på nätet och skapat en egen sida på Facebook. Under året har vi etablerat nya bobutiker för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling på våra kontor i Mariestad och Vara. Vi har också ett avtal klart med ny franchisetagare i Lidköping 2

5 Process vi ska inte öka omkostnaderna per anställd Driftskostnaderna är fortsatt låga tack vare ett hushållande tiopunktsprogram. Den skadeförebyggande planen har genomförts på ett effektivt och miljömässigt sätt. Vi har också startat ett aktivt riskurvalsprogram, vars effekter vi hoppas kunna skörda kommande år. Genomförda organisationsförbättringar i den nya kundorienterade organisationen har gett avsedd effekt. Bolaget har även organiserats för att anpassa oss till aktuella Solvens II-regler. Ett intensivt arbete med implementering av ett nytt beslutsstödssystem har lett till att vi nu även kan analysera våra bokslutsiffror utifrån både segment och marknadsområden; något vi kommer ha stor nytta av i framtiden. Bolaget har för elfte året i rad fått en godkänd ISO-certifiering i kvalitet och miljö utan avvikelser mot standarden. som just startat sin verksamhet. Därmed är vi heltäckande i hela Skaraborg och alla våra kontor har nu fastighetsförmedling, något som samverkar med våra erbjudanden inom bank och försäkring under samma starka varumärke. Ekonomi vi ska nå lönsamhet i våra kärnaffärer I bokslutet redovisar vi ett av de starkaste resultaten i kärnaffären under min tid i bolaget. Tack vare att högt ställda volymmål har uppnåtts och att skadekostnaderna kunnat hållas i schack så är totalkostnadsprocenten låg. Samtidigt har skaderegleringen och den skadeförebyggande verksamheten varit effektiv, och lett till sänkta driftskostnader. Vi har också gjort anpassningar inför Solvens II för de försäkringstekniska avsättningarna, vilket ingår som en positiv engångspost i resultatet. Det är glädjande att både bank och försäkring lokalt visar på överskott, vilket är första gången sedan bankens start Detta ger cirka 98 miljoner kronor i resultat för våra kärnaffärer tillsammans. Beträffande finansförvaltningen har vi sedan 2008 vidtagit kraftfulla åtgärder med en långsiktig och strukturerad finansplan. Vi har valt att behålla de strukturerade produkter som har lång durationstid, för att över tid ge bästa möjliga avkastning till bolaget. På kort sikt ger detta dock fortsatt riskexponering. Fokus ligger på lägre risktagande, så att vi även fortsättningsvis kan behålla våra goda nyckeltal för att nå den långsiktiga finansplanen. Ändå drabbas vi, liksom övriga försäkringsbolag, kraftigt av den rådande finanskrisen, vilket betyder att marknadsvärdena sjunkit och finansavkastningen blir negativ. Moderbolagets resultat på sista raden före skatt blir därmed -0,3 miljoner kronor. Medarbetare vi ska öka affärsmannaskapet Våra styrkortsmål genomsyrar hela organisationen och på övergripande nivå har vi nått alla de fyra perspektivens mål. Dessutom har samtliga avdelningar nått sina högt satta mål, vilket är unikt. Bolaget har även infört individuella mål för samtliga medarbetare. Affärsmannaskapet är definierat som Rätt kund till rätt pris med rätt produkt och på rätt sätt. I alla medarbetares och ledares individuella mål ingår minst ett individanpassat affärsmannaskapsmål och utbildningar därtill. Sjukfrånvaron under året stannar på låga 2,65 procent inklusive några långtidssjukskrivningar, något vi tolkar som att medarbetarna tycker att de har en god arbetsmiljö och ett meningsfullt arbete. Till sist vill jag uttrycka stor tacksamhet till alla medarbetare för kunniga och empatiska insatser för våra kunder och ägare. Motsvarande uppskattning vill jag också rikta till våra ombud, franchisetagare, mäklare och samarbetspartners, som gör vårt kunderbjudande heltäckande. Tack också till våra ägarföreträdare valberedningen, fullmäktige och styrelsen för ett förtroendefullt och inspirerande samarbete. Och sist men inte minst ett hjärtligt tack till våra kunder för förtroendet. Carl Henrik Ohlsson Vd, Länsförsäkringar Skaraborg 3

6 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skaraborg äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala - Länsförsäkringar Skaraborg har alltid kundkontakterna lokalt, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom liv- och pensionsförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Skaraborg äger 3,04 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringars Skaraborgs konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärke är fortsatt mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Nordic Brand Academys mätning anseendebarometern 2011 visar att Länsförsäkringar har högst anseende bland företag verksamma inom bank och försäkring. Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar återigen hade Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen tvåa både bland privatkunderna och företagskunderna. Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar de mest nöjda tjänstepensionskunderna. På privatmarknaden blev placeringen trea. För första gången hamnade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i topp bland fastighetsmäklarföretagen i SKI:s mätning av kundnöjdhet. Liv- och pensionsförsäkring Liv- och pensionsförsäkring bedrivs inom Länsförsäkringar AB i de två dotterbolagen Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv. Länsförsäkringar genomför för närvarande en omfattande satsning på tjänstepensionsmarknaden och Länsförsäkringar AB förvärvade under 2011 fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv, som ett viktigt steg för att förstärka fondförsäkringserbjudandet ytterligare och möta företagarens behov. Sedan 6 september 2011 är det inte längre möjligt att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning. Ett skäl till detta är att allt fler väljer fondförsäkring och Länsförsäkringar har länge arbetat med att utveckla erbjudandet i den riktningen. De historiskt låga räntorna har bidragit till tidpunkten för beslutet, eftersom traditionella garantiprodukter inte är anpassade till dagens förutsättningar. Som en följd av utvecklingen på de finansiella marknaderna sänktes återbäringsräntan för traditionellt förvaltade försäkringar den 1 november till noll. Under 2011 var återbäringsräntan i genomsnitt 4 procent. De förändringar som genomförts under året är en del av Länsförsäkringars långsiktiga strategi att bedriva pensionsförsäkringsverksamhet i vinstutdelande bolag. 4

7 Bankverksamhet Bankverksamheten bedrivs i en helägd dotterbolagskoncern till Länsförsäkringar AB. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank ingår också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek som erbjuder bolån, Länsförsäkringar Fondförvaltning som erbjuder sparande i investeringsfonder och Wasa Kredit som erbjuder leasing och avbetalning. Bankverksamheten erbjuder ett komplett utbud av banktjänster till privatpersoner och lantbrukare. Ett erbjudande finns även till småföretag och är under fortsatt utveckling. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en lönsam tillväxt och en god kreditkvalitet med låga kreditförluster. Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och utsågs i december till Årets Bank 2011 av tidningen Privata Affärer. Länsförsäkringar har för sjunde gången både Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och Sveriges mest nöjda bolånekunder. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på cirka 60 procent. Specialiseringen innebär ett renodlat fokus på djuren och dess ägare och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har också ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer samt stöttar forskning kring djurhälsa. Verksamheten växer sig också allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har länsförsäkringsbolagen också en möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Skaraborg betalar årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Skaraborgs kunder. respektive marknader och att realisera marknadsstrategins mål om lönsam tillväxt och de mest nöjda kunderna. En central del i utvecklingsarbetet handlar om att förflytta kunderbjudandet för att differentiera Länsförsäkringar och realisera marknadsstrategin. Ledstjärnan är de önskade positionerna inom respektive delmarknad; privat, företag och lantbruk. Under 2011 drevs ett antal gemensamma utvecklingsfrågor genom Länsförsäkringar AB. Några exempel: Allmänt: Solvensarbete med kundernas bästa för ögonen Privatmarknad: Automatiserad skadereglering ger ökad effektivitet Vassare sparerbjudande Mobila tjänster Företagsmarknad: Fler leveranser av banktjänster för småföretagare Förenklad premieberäkningsmodell Effektivare kundmöten Fortsatt fokus på motoraffären Lantbruksmarknad: Vassare erbjudande till skogsägare Förmedlad affär Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäkringar de kunder som väljer att företrädas av försäkringsmäklare när de köper försäkring. Samtliga länsbolag är med och tjänsterna förmedlas via regionala diskar inom sak- och livförsäkringar. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är gruppens franchisekoncept som ägs på motsvarande sätt som Länsförsäkringar Mäklarservice AB av länsbolagen direkt. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är nu Sveriges tredje största fastighetsförmedlingskedja och den mest snabbväxande. Finns heltäckande i alla länsbolag och är en av de allra viktigaste säljkanalerna på privatmarknaden. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar AB:s uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete. Syftet är att skapa ännu bättre förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli ännu mer framgångsrika på sina 5

8 6

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt avger härmed årsredovisning för förvaltningen under 2011, bolagets 170:e verksamhetsår. Verksamhetsinriktning Länsförsäkringar Skaraborgs verksamhetsområde är f.d. Skaraborgs 17 kommuner, varav 15 i Västra Götalands län och två i Jönköpings län. Kunderna erbjuds ett heltäckande försäkringsskydd inom sakförsäkring, livförsäkring och banktjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare. Inom sakförsäkring är bolaget marknadsledande. Kundägande Bolagsformen är ömsesidigt försäkringsbolag. Detta innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna. Ägarnas inflytande utövas av 56 fullmäktigeledamöter som valts av försäkringstagarna via lokala val i varje kommun. För varje påbörjat 2000-tal kunder i respektive kommun utses en fullmäktigeledamot. Fullmäktige är indelat i bolagets fyra marknadsområden inom koncessionsområdet. Bolagsstämman utser en ledamot per varje marknadsområde till valberedning som förbereder förslag till val av styrelse. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som för närvarande består av sju ledamöter valda av bolagsstämman. Dessutom ingår två personalrepresentanter i styrelsen. Vd är föredragande och sekreterare. Ägarförhållanden Bolaget ingår som ett av 23 kundägda, lokala bolag i Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger dessa bolag Länsförsäkringar AB (LFAB). Länsförsäkringar Skaraborg äger 3,04 procent av aktiekapitalet i LFAB. Anpassning av vår ägarandel har skett under året, i samband med att länsförsäkringsbolagen genom LFAB köpte ut fondlivbolaget och riskaffären från Livbolaget. Förutom den del av verksamheten där bolaget har egen koncession, erbjuder bolaget djur- och grödaförsäkring genom Agria, liv-, pensions- och fondförsäkring genom Länsförsäkringar Liv, samt banktjänster och fondsparande genom Länsförsäkringar Bank. Dessa bolag ägs av Länsförsäkringsbolagen gemensamt och ingår i en koncern med LFAB som moderbolag. De 23 länsbolagen och LFAB äger även gemensamt Mäklarservice AB. Mäklarservice har till uppgift att hantera den mäklarsålda försäkringsportföljen. På motsvarande sätt ägs Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, som huvudman och stöd för de lokala franchisetagare, som arbetar nära Länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Skaraborg deltar även i Länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem som innefattar såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Organisation Bolagets operativa organisation, under vd:s ledning bestod av Privat-, Företags-, Lantbruksmarknad och Affärsstöd samt VD-stab. Dessutom bedrivs fastighetsförmedling, som franchiseverksamhet under varumärket Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Skaraborg är en koncern, som förutom genom ägandet i LFAB, även har haft aktiv dotterbolagsverksamhet genom LF Skaraborg Loke 6 AB. Detta är ett helägt fastighetsbolag, inköpt 2009, för vår verksamhet i Skövde. 7

10 Väsentliga händelser under 2011 Fokus för årets verksamhetsplan har varit lönsamhet, byggd på de tre hörnstenarna ökat affärsmannaskap, rätt riskurval samt prisvärdhet för kunden. Resultatet i ordinarie kärnverksamheter är god. Trots en inledning av året med mycket snötryck-, halk- och frysskador i Södra Skaraborg har det totalt sett varit ett normalt skadeår. Vi har haft ovanligt lite storskador inom privatmarknaden. Den lokala bankrörelsen redovisade för första gången överskott. Bolaget har aktivt arbetat med att möta kundernas krav på moderna säljkanaler. Särskilt har internet etablerat som säljkanal med inloggningar i vår internetbutik. Det är fler och fler kunder som sköter sin vardagsekonomi via internet. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har vidareutvecklats till vår viktigaste säljkanal för bank och försäkring. Under året har bobutiker skapats i våra lokaler i Mariestad och Vara. I Lidköping öppnas ny bobutik efter årsskiftet. Därmed är fastighetsförmedlingen heltäckande i Skaraborg. Fastigheten Loke 6 lokaler har renoverats för våra nya hyresgäster. Fastigheten har därmed 100 procent uthyrningsgrad med långsiktiga avtal. Länsförsäkringar Skaraborg har lokalt förberett sig inför införandet av EU:s Solvens II-regelverk, samt tillsammans med övriga länsförsäkringsgruppen. Marknadsutveckling Bolaget har mer än var tredje Skaraborgare försäkrad, kunder totalt. Per kärnaffär är kundunderlaget sak-, liv- samt bankkunder. I stort bibehållna marknadsandelar inom alla tre kärnverksamheter, försäkring, liv och bank, trots ökad konkurrens i Skaraborg. Se vidare under rubriken Resultat och ekonomisk ställning. Framförallt har kundandelarna ökat, det vill säga hur många engagemang varje kund har hos bolaget. Detta har gynnats av vårt kundbonussystem, där cirka 16 Mkr utbetalts i kundbonus under året. Dessutom har satsningen på Guldkunder/Förmånskunder inneburit att bolaget nu har Guldkunder/Förmånskunder totalt, varav tillkommit under året. Affärsvolymer Bolagsövergripande Tillväxten i affärsvolym har under året haft en gynnsam utveckling. I kundmötet har premieinkomsterna i sakförsäkring ökat med 5 procent och i livförsäkring med 3 procent. Bankvolymerna har ökat med hela 21 procent. Försäkring Den totala premieinkomsten blev 594 Mkr, varav 105 Mkr i den lokala trafikaffären. Vidare är smådjur, hästar, lantbruksdjur samt ha gröda försäkrat genom Agria Djurförsäkring. Bank Totala affärsvolymen blev Mkr, varav utlåningen står för Mkr. Antalet vardagsekonomikunder har ökat till stycken. Liv Totala premieinkomsten uppgår till 231 Mkr i alla säljkanaler. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Vår fastighetsförmedling bedrivs i franchiseform och har fortsatt att utvecklas starkt under året. Marknadsandelarna för respektive bobutik är följande vid årsskiftet: Skövde Falköping Habo Mariestad Vara Tidaholm 22,0 procent 16,5 procent 16,1 procent 1,3 procent 1,4 procent 1,2 procent Länsförsäkringar Skaraborgs ambition är att utveckla franchisekoncept i anslutning till alla våra kontor i Skaraborg. Information om risker och riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen Framgår av Not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen. Finansiella risker och riskhantering Framgår av Not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen. Byte av redovisningsprinciper Från och med 2010 tillämpar Länsförsäkringar Skaraborg full IFRS i koncernredovisningen i enlighet med ändrade regler från Finansinspektionen. Konsekvenserna av övergången till full IFRS i koncernredovisningen framgår av redovisningsprinciperna, Not 1. Inga nya eller förändrade redovisningsprinciper har tilllämpats under 2011 jämfört med

11 Resultat och ekonomisk ställning Affärsvolymer Den totala volymen samt marknadsandelarna av såväl egen sakförsäkringsaffär som gemensam affär fördelar sig enligt nedan: Premieinkomst i Mkr Privat Företag och fastighet Kommun Lantbruk Motorfordon och trafik Olycksfall Mottagen återförsäkring Summa egen sakaffär Gemensam sakaffär Bank- och Livvolymer i Mkr Total premieinkomst livaffär Totalt försäkringskapital Bank - inlåning Bank - utlåning Fond (marknadsvärde) Skador Skadekostnaden, totalt för egen räkning, blev 353 (414) Mkr. Skadekostnadsprocenten, skadors del av inkomna premier, blev 67 (81) procent. I skadeutfallet ingår en reservjustering i trafikaffären som påverkat kostnaden positivt med 37 Mkr. Totalt har 17 Mkr rapporterats till återförsäkring (två skador över självbehåll) och netto i egen räkning för bolaget efter att återförsäkrarna tagit sin andel, cirka 10 Mkr. Totalt har under året registrerats (9 685) kombinerade skador och (12 121) motorskador, varav personskador 492 (557). ** Ny beräkningsmetod medför att marknadstäckningen i absoluta tal ligger på en annan nivå än tidigare. Detta beror på att SCB infört förändringar i sin företagsdatabas gällande definitionen av aktiva företag och att beräkningen av marknadstäckning har anpassats utifrån den förändringen. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på bolagets placeringstillgångar uppgick vid verksamhetsårets slut till (1 358) Mkr enligt följande struktur: Placeringsstruktur Marknadsandelar sakförsäkring i procent Hem Villahem Fritidshus Personbil Lastbil Traktor Lantbruk Företag Fastigheter Aktier i Länsförsäkringar AB Aktier, konvertibler och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Aktieindexobligationer Derivat Lån och övrigt Summa placeringstillgångar

12 Bolagets placeringskapital definierat som marknadsvärden brutto, som även innefattar värdet på våra aktier i Länsförsäkringar AB, värderas till (1358) Mkr. Bolagets placeringsstrategi präglas av professionell riskspridning, där ledord är långsiktighet och trygghet. Av det totala placeringskapitalet motsvarar 824 (845) Mkr försäkringstekniska avsättningar för egen räkning. Den totala kapitalavkastningen på bolagets placeringar uppgick till -71 (52) Mkr redovisat i koncernen, varav -78 (47) Mkr i moderbolaget. Årets totalavkastning blev därmed -6 (4) procent. Bolagets likviditet inklusive korta placeringar uppgick vid verksamhetsårets slut till 87 (68) Mkr. Affärsplanen innebär att vi kraftfullt ska öka kundengagemanget, nå lönsamhet enligt treårig beslutad resultaträkning, inte öka omkostnaderna per anställd, samt öka affärsmannaskapet. Arbetet med Solvens II har under året fortskridit och anpassas löpande för såväl vårt bolag som för övriga länsförsäkringsbolag där så bedöms erforderligt. Solvens II planeras vara infört inom EU Under not 2 går att läsa mer om Solvens II, dess syften och effekter. Resultat Årets resultat i koncernen, före dispositioner och skatt, uppgick till 2 (27) och efter dispositioner och skatt till 4 (19) Mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat i moderbolaget uppgick till 100 (17) Mkr. Förväntad framtida utveckling Faktorer som finanskraschen, branschglidningen, integreringen i värdekedjan, internationaliseringen samt den snabba IT-utvecklingen ökar konkurrensen såväl nationellt som lokalt i Skaraborg. Detta leder till fortsatt prispress samt ökande grad av helhetserbjudanden från fler finansiella aktörer till kunderna. Branschen fokuserar på lönsamhet i varje led och varje produkt för att vara prisvärda på marknaden. De inträffade och på grund av klimatförändringar ökande riskerna för naturkatastrofer, samt ökat våld, sabotage och terrorhot, leder till stigande premier för återförsäkring. Riskexponeringen blir särskilt viktig och ska ses som en helhet av marknadsrisker, kapitalrisker, operativa risker och skaderisker. Nya affärsmöjligheter finns dock i alla tre kärnverksamheterna sak, liv och bank. Detta beror både på ökat utrymme i gränslandet mellan offentligt och privat, men även genom att det individuella trygghetsbehovet ökar, liksom samspelet om välfärden och strävan mot ett hållbart samhälle. Internet har gått från att vara en informationskanal till en lika viktig säljkanal som alla andra inom finansbranschen. Länsförsäkringar Skaraborg möter framtiden med missionen Kundens trygghet vårt engagemang och visionen att vara Kundens bästa val för helheten Bank och Försäkring. Dessutom med ett tydligt helhetserbjudande inom hela affärsidén Skydda, spara, låna på hemmaplan. Bolaget är välkänt och har ett gott anseende samt starkt varumärke på marknaden såväl lokalt som nationellt. 10

13 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför Försäkringsrisker Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Premieinkomsten i den direkta affären uppgick under verksamhetsåret till 560 (534) Mkr. Den genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning uppgår till 75 procent under senaste femårsperioden och återspeglar försäkringsrisken. Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 34 (31) Mkr eller 5,7 procent av premieinkomsten i direkt försäkring. Största risk i mottagen affär bedöms vara den i affären ingående Nordiska kärnförsäkringspoolen, där vi för 2011 valt att deltaga med 100 andelar. Maximal ansvarighet per skadehändelse och andel är motsvarande Euro. Det högsta självbehåll per enskild skadehändelse som bolaget valt för 2011 är 8 Mkr. Det finns även överskadeförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad för egen räkning. Valutarisker Bolaget har genom sina placeringar viss exponering i utländsk valuta. Se not 2. Ränterisk Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar, obligationer exklusive aktieindexobligationer och lån utgjorde vid räkenskapsårets utgång 130 (106) Mkr. Samtliga innehav är i kronor. Bolaget har även ränterisk i form av diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafikförsäkringen. Kreditrisk för bank I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras bolagets ersättning för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att Länsförsäkringar Skaraborg ska stå för 80 procent av uppkomna kreditförluster på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en begränsning i ansvaret, vilket innebär att bolagets maximala ansvar uppgår till det enskilda årets totala ersättning från banken. Finansiella risker och övriga risker I not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Information om icke finansiella resultatindikationer Kvalitet och Miljö Länsförsäkringar Skaraborgs kvalitets- och miljöarbete utgår från en strategiskt beslutad kvalitets- respektive miljöpolicy, preciserad i de fyra perspektiven kund, ekonomi, processer och medarbetare. Årliga kvalitets- och miljömål fastställes och, kompletteras med handlingsplan för uppföljning. Upphandlingar prioriterar miljövänliga alternativ och vi ska också påverka våra kunder och leverantörer i riktning mot ökat miljöansvar. Förebyggande aktiviteter och kompetensutveckling är ett led i att höja vår medvetenhet i kvalitets- och miljöfrågor. Alla länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO Länsförsäkringar Skaraborg är även certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001, såväl som ISO sedan Resultatet av årets certifiering i både kvalitets- och miljö blev noll avvikelser mot standarden, vilket vi haft sedan starten. Certifiering sker årligen. 11

14 Personalfrågor För att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare eftersträvar Länsförsäkringar Skaraborg att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Detta gör vi genom att erbjuda en god arbetsmiljö, engagerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och bra personalförmåner. Även inom Länsförsäkringsgruppen gemensamt pågår strukturerat arbete för att vara attraktiv arbetsgivare såväl för befintlig personal som vid nyrekryteringar. Vad gäller ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare hänvisas till not 38. Hälsoläget Genom aktivt hälsofrämjande arbete och tidiga rehabiliteringsinsatser i bolaget är hälsoläget mycket gott. Under 2011 hade vi en total sjukfrånvaro på endast 2,65 procent, vilket är klart under branschsnittet. Medarbetarsamtal Alla anställda har rätt till personligt utvecklingssamtal tillsammans med närmaste chef minst en gång per år. I detta samtal skall ingå individuell utbildningsplanering i form av kompetensutvecklingsplan. På motsvarande sätt genomförs även årligen individuella lönesamtal liksom samtal om resultat-, aktivitets- och kvalitetsmål för ökad målstyrning. Arbetsmiljö Arbetsmiljökommitté finns med representanter från företagsledningen och från den fackliga organisationen. Kommittén svarar för planering, handlingsplan och övervakning av arbetsmiljöarbetet. För att få en så god arbetsmiljö som möjligt genomförs skyddsronder och arbetsplatserna gås igenom ur ergonomisynpunkt. Medarbetarundersökningar genomförs också under affärsplaneperioden där bland annat medarbetarnas stressnivå mäts. De anställda kan även lämna synpunkter genom det datoriserade system som finns för förbättringsförslag. Utbildning För att medarbetaren på ett tillfredsställande sätt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter får var och en yrkesutbildning. Utbildningen ska bestå av dels en första basutbildning omfattande bank- och försäkringsverksamheternas gemensamma komponenter, dels en vidareutbildning bestående av bolagets tjänster och produkter. Utöver detta får alla medarbetare kvalitets- och miljöutbildning där syftet är att säkerställa att medarbetarna och andra personer som utför uppdrag åt oss har tillräcklig kvalitets- och miljökompetens för att våra kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ska fungera väl. Samtliga kundansvariga med finansiell rådgivning har utbildats och certifierats som finansiella rådgivare. Dessutom ska all finansiell rådgivning dokumenteras skriftligt, vilket ger trygghet för både kund och medarbetare. Särskild affärsmannaskapsutveckling för alla anställda har genomförts 2011 kopplat till var och ens individuella mål. Krisledningssystem Bolagets krisledning består idag av företagsledningen. Krisledningen utser vid behov adjungeringar och krisgrupp anpassad till aktuellt nödläge eller kris. Samtliga anställda har erhållit så kallat nödlägeskort innehållande vägledning, namn och telefonnummer för kontakt med ansvariga och för olika nödlägen. Övningar genomförs för att ständigt förbättra beredskap och hantering av krissituationer. Säkerhet Bolaget har ett säkerhetsråd, vars uppgift är att säkerställa uppgradering av säkerhetsfrågorna inom hela bolaget till motsvarande bankstandard. Säkerhetsrådet består av säkerhetschef/hr-chef, kreditcontroller bank, riskingenjör samt kommunikationschef. Etiska riktlinjer Bolaget har ett gemensamt ansvar för människors trygghet i vårt kundägda bolag. I kundmötet ska våra kunder känna förtroende och tillit till hur vi hanterar och förvaltar varje enskild persons eller företags särskilda försäkringsbehov. De skall dessutom känna förtroende för att den information som lämnas stannar hos oss och inte riskerar att spridas. Reglerna om etik och moral har reviderats och förtydligats under året och omfattar inte bara medarbetare i Länsförsäkringar Skaraborg, utan även de som inte är anställda men säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller har arbetat som konsult eller annars har uppdrag för Länsförsäkringar Skaraborg. De representerar i den rollen, liksom varje enskild medarbetare, också Länsförsäkringsgruppen som helhet. Styrelsen ansvarar för att det finns etiska regler som är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Styrelsen och vd utvärderar reglerna och följer upp hur de tillämpas. Uppföljning Uppföljning av affärsplanen sker enligt balanserat styrkort i fyra perspektiv kvartalsvis såväl bolagsövergripande som avdelningsvis. Uppföljningen sker enligt processbeskrivning i ISO-certifieringen 9001 för kvalitet och för miljö. Sociala aspekter Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning. I vår verksamhetsbok finns strategiska och operativa policy, med riktlinjer för våra värderingar och beteenden. Förutom övergripande kvalitets- och miljöpolicy har bolaget även uttalade policy för: ersättningar, innehav av finansiella instrument, intressekonflikter, personal, risk, arbetsmiljö, IT/Internet, likabehandling, löner, missbruk samt etiska riktlinjer. 12

15 Koncernen Koncernen består vid årsskiftet 2011/2012 av: - Länsförsäkringar Skaraborg ( ) - LF Skaraborg Loke 6 AB ( ) Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernens egna kapital inklusive årets resultat uppgår till 475,7 Mkr. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets resultat 0,9 Mkr jämte balanserad vinst 153,5 Mkr, sammanlagt disponibla vinstmedel å 154,4 Mkr avsätts till balanserat resultat. Koncernens egna kapital uppgår till 475,7 Mkr. Vad beträffar försäkringsföretagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13

16 14

17 Femårsöversikt Nedanstående redovisas för egen räkning Femårsöversikt för koncernen, Mkr RESULTAT Premieintäkt 527,2 511,8 507,4 510,9 491,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 19,8 20,3 16,6 20,6 19,0 Övriga tekniska intäkter ,1 7,7 Försäkringsersättningar -352,6-414,2-391,9-389,9-355,9 Driftskostnader -100,0-110,8-96,7-92,2-86,0 Övriga tekniska kostnader ,4-0,3 Återbäring och rabatter ,5-37,1 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 94,4 7,1 35,4 49,6 38,5 Finansrörelsens resultat -91,0 31,4 75,7-607,6 19,3 Övriga intäkter och kostnader -1,3-11,3-9,9-10,0-7,6 Resultat före dispositioner och skatt 2,1 27,2 101,2-568,0 50,2 Årets resultat 4,1 18,6 73,0-410,2 37,2 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde 1 273, , , , ,5 Premieinkomst 538,1 513,9 511,4 507,4 516,1 Försäkringstekniska avsättningar 818,2 845,1 789,3 741,9 734,1 Erforderlig solvensmarginal * 99,3 105,6 99,3 97,3 92,8 Kapitalbas * 592,4 538,8 513,2 432, ,9 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 475,7 471,1 452,5 379,5 789,7 Uppskjuten skatt 132,9 135,0 126,2 98,3 272,6 Konsolideringskapital 608,6 606,1 578,7 477, ,3 Konsolideringsgrad i procent Soliditet i procent Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadekostnad i procent av premieintäkt 67,0 80,9 77,2 76,3 72,5 Driftskostnad i procent av premieintäkt 19,0 21,7 19,1 18,2 17,7 Totalkostnad i procent av premieintäkt 86,0 102,6 96,3 94,5 90,2 Rörelsemarginal, tekniska resultat i procent av premieintäkt (före återbäring) 17,9 1,4 7,0 9,5 15,3 Bank & Liv Kostnader/Intäkter (Intäkter/Kostnader ) 1,0 1,2 1,4 0,8 0,9 Kapitalförvaltningen Direktavkastning i procent * 0,3 1,4 0,6 2,0 1,5 Totalavkastning i procent * -5,6 3,6 7,8-33,6 2,1 * uppgifterna avser moderbolaget Länsförsäkringar Skaraborg tillämpar sedan den 1 januari 2010 IFRS i koncernredovisningen. Uppgifterna avseende räkenskapsåren är oförändrade, d.v.s. presenteras i enlighet med tidigare redovisade redovisningsprinciper. För jämförbarhet har räkenskapsår 2009 omräknats. 15

18 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, tkr Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Fastighetsrörelsens resultat Fastighetsmäklarrörelsens resultat Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat Rapport över totalresultat (tkr) Koncernen Moderbolaget Periodens resultat Omräkningsdifferens överfört till årets resultat Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat för perioden

19 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse Direkt försäkring av svenska risker Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat i moderbolaget Totalt 2011 Sjuk och olycksfall Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Summa Mottagen återförsäkring Premieintäkter f e r (not A) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar f e r (not B) Driftskostnader Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f e r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avg. återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till resultatanalys för försäkringsrörelse Totalt 2011 Sjuk och olycksfall Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Summa Mottagen återförsäkring Not A Premieintäkter f e r Premieinkomst (före avg åf) Premier för avgiven åf Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter Not B Försäkringsersättn. f e r Utbetald försäkringsersättn. före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oregl. skador före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa försäkringsersättningar

20 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar, tkr Not Immateriella tillgångar 16 Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter/Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktieindexobligationer Derivat Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Likvida medel / Kassa och bank Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

21 Balansräkning Fortsättning Koncernen Moderbolaget Eget kapital, avsättningar och skulder, tkr Not Eget kapital 26 Reservfond (avser moderföretag) Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Utjämningsfond Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Andra avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen (moderbolaget) Eventualförpliktelser Övriga eventualförpliktelser 36 Not 36 Not

22 Rapport över förändringar i eget kapital (koncernen) Belopp i tkr Totalt kapital Fritt kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Ingående eget kapital Resultatdisposition av 2009 års resultat Årets resultat Årets övriga totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition av 2010 års resultat Årets resultat Årets övriga totalresultat Utgående eget kapital Rapport över förändringar i eget kapital (moderbolaget) Belopp i tkr Bundet kapital Fritt kapital Reservfonde Balanseramedel vinst- Årets resultat Totalt kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition av 2009 års resultat Årets resultat Årets övriga totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition av 2010 års resultat Årets resultat Årets övriga totalresultat Utgående eget kapital Bundet eget kapital Reservfond (avser moderföretag) Reservfonden är en balansräkningspost som räknas till bundet eget kapital och får endast användas till vissa ändamål. Syftet med reservfonden är att spara den del av nettovinsten som inte går åt för täckning av balanserad förlust Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell avsättning till reservfond och bildar tillsammans årets resultat summa fritt eget kapital Känslighetsanalys redovisas i not 2. 20

Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län

Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 1 2 ÅRSREDOVISNING 2009 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN Innehåll VD-kommentar 4 Vår lokala närvaro 6 Det är bra

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Innehåll Inledning 1 Vd har ordet Verksamheten 4 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Västerbotten

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Västerbotten ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar Västerbotten ÅRETS RESULTAT 180 Mkr 130 ANTAL KUNDER 000 INNEHÅLL INLEDNING 3 Kort om Länsförsäkringar Västerbotten 4 Vd:s kommentar 5 Samverkan 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 5 Länsförsäkringsgruppen 11 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 14 5-årsöversikt 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Årsredovisning 2012. Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter.

Länsförsäkringar Kalmar län. Årsredovisning 2012. Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter. Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2012 Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter. Året i korthet Tjänster via mobilen Förbättrat fondutbud Vi tackar ödmjukt!

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Årsredovisning 2009. Länsförsäkringar Kalmar län

Årsredovisning 2009. Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Kalmar län Innehåll VD-kommentar 4 Vår lokala närvaro 6 Förmånskunder 7 Vi satsar med hjärtat 8 Miljöhänsyn 9 Lokala aktiviteter 10 Gemensam utveckling stärker det

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Sak

Årsredovisning Länsförsäkringar Sak Årsredovisning Länsförsäkringar Sak Det finansiella året 2015 Året i korthet Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 972 (320) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 501

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning

2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning 2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning Innehåll Inledning 4 Vd-kommentar Verksamheten 6 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 10 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2005 Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm. Tel: 08-5065 1700. Fax: 08-5065 1701. PlusGiro: 40 01 70-7. Bankgiro: 562-2899. Org.nr: 556072-2596. www.aktieinvest.se Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Detta är Agria Djurförsäkring

Detta är Agria Djurförsäkring Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2012 Detta är Agria Djurförsäkring KORT OM AGRIA DJURFÖRSÄKRING KORT OM LÄNSFÖRSÄKRINGAR Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande Årsredovisning 2014 VD har ordet Jag tror på uthållighet och lagspelande Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett litet företag med stor kraft 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB 2 Innehåll 2013 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Värderingsprinciper 9 Noter 9 Styrelse 10 Underskrifter 11 Revisionsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG Rapporten omfattar följande bolag: - Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) - Reda Pensionsadministration AB - Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2009 Revisorsnämnden 2009 3. Trisolde Production AB Deluppgift 3.1 Av ÅRL 2 kap 4 p 5 framgår att beståndsdelarna i balansräkningens poster och delposter ska värderas

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer