Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)"

Transkript

1 Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

2 Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till (6 020) TSEK Rörelseresultatet blev 112 ( ) TSEK Resultat före skatt 129 (-1 306) TSEK Resultat efter skatt blev 458 (-1 274) TSEK Likvida medel vid periodens utgång uppgick till (18 259) TSEK Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,04) SEK Viktiga händelser Vid den extra bolagsstämman i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) onsdagen den 25 mars fattades beslut om förvärv av samtliga aktier i Eastern Bio Holding AB genom en riktad nyemission av aktier mot apport. Emissionen riktades till aktieägarna i Eastern Bio Holding AB. Förvärvet slutfördes den 31 mars genom att SystemSeparation då kom att erhålla samtliga aktier i EBH. Värdet av den förvärvade apportegendomen enligt IFRS har därvid bestämts till kronor. Den 17 april beslutade styrelsen att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 mars, genomföra en nyemission om nya aktier med företrädesrätt för SystemSeparations befintliga aktieägare. Nyemissionen som beräknas tillföra SystemSeparation cirka 47Mkr efter emissionkostnader kommer att användas för att driftssätta pelletsanläggningen i Ystad. Av nyemissionen har SystemSeparation som förskott erhållit 25 Mkr. Den 13 maj avslutades teckningsperioden avseende SystemSeparations nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare ( Företrädesemissionen ). Nyemissionen blev fulltecknad. Sven Karlin valdes till koncernchef från och med den 1 maj. Nyckeltal TSEK -4 Orderingång Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat per aktie SEK 0,01-0,04 0,04 Antal utestående aktier vid periodens slut Soliditet % Rörelsevinstmarginal % 0,8-22,9 0,1 Antal anställda vid periodens utgång För ytterligare information, var vänlig kontakta: Magnus Unger, Styrelseordförande Sven Karlin, VD och Styrelseledamot Tel: Tel: Gunnar Hasselmark, CFO Tel: Delårsrapport januari-mars 2

3 Innehållsförteckning sida Koncernchefens kommentar 2 Perioden januari - mars 3 Förvärvsbalansräkning 4 Redovisningsprinciper 5 Transaktioner till närstående 5 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 5 Aktien 5 Resultaträkning - Koncernen 6 Balansräkning - Koncernen 7 Förändring eget kapital - Koncernen 7 Kassaflödesanalys - Koncernen 8 Resultaträkning - Moderbolag 9 Balansräkning - Moderbolag 9 Förändring av eget kapital 10 Omsättning per marknadsområde 10 Ägarstruktur 11 Kommande rapportdatum SystemSeparation avser att lämna följande ekonomisk information för verksamhetsåret : Delårsrapport andra kvartalet 28 augusti Delårsrapport tredje kvartalet 27 november Bokslutskommuniké Februari 2010 Årsredovisning April 2010 Delårsrapport januari-mars 1

4 Koncernchefens kommentar - ny strategisk inriktning Stigande försäljning, växande orderingång och positivt resultat utmärkte första kvartalet. I vår nya strategiplan har vi slagit fast att koncernen ska fokusera på energi- och miljöteknik och som ett led i denna plan har vi förvärvat Eastern Bio Holding och genomfört en framgångsrik nyemission. Till följd av förvärvet av Eastern Bio Holding AB har SystemSeparations verksamhet delats upp de två affärsområdena: Power Chemicals och Biomass Fuels. Affärsområde Power Chemicals motsvarar SystemSeparations ursprungliga verksamhet. Försäljningen av Power Chemicals specialkemiska produkter för oljeeldade kraftverk har fortsatt att utvecklats positivt under första kvartalet. Vi har ett bra intresse från såväl befintliga som nya kunder på en rad marknader, däribland den asiatiska, den pakistanska, den ryska och de central- och nordamerikanska marknaderna. Power Chemicals kommer att fokusera på att utveckla relationen med befintliga kunder samt söka etablera nya kundkontakter på några få väl selekterade nya marknader. Affärsområde Biomass Fuels, som bildades i och med förvärvet av Eastern Bio Holding AB, kommer att göra SystemSeparation till en ledande pelletstillverkare i Sverige. Det femåriga leveranskontrakt som Ystad Pellets AB har ingått med Fortum Värme avseende ton pellets per år ger oss en bra bas att fortsätta att utveckla pelletstillverkningen. Målsättningen är att vårt nya affärsområde Biomass Fuels ska generera positiva operativa kassaflöden redan under Vår ambition är att, så snart vi har uppnått full produktion och säkerställt kvaliteten på tillverkad pellets, uppgradera anläggningen till en kapacitet om cirka ton per år under Vi kan konstatera att den globala miljödebatten har ökat miljömedvetandet generellt samt också medfört en ökad ambition från kraftindustrin att medverka till en hållbar utveckling. Vidare har uppföljningen av Kyotoprotokollet och starka krafter inom den Europeiska Unionen varit drivande för att både minska koldioxidutsläppen och öka användningen av förnybar energi. Vi är övertygade om att denna utveckling kommer att gynna oss. Vår utmaning ligger i att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva miljötekniska produkter som möter den ökande efterfrågan. Det har därför varit naturligt steg i SystemSeparations utveckling att utöka sin verksamhet till att omfatta ytterligare affärsområden. Vidare har Power Chemicals under vintern / utvecklat och testat en ny specialkemisk produkt för fasta biobränslen, vilken har uppvisat mycket lovande resultat under den första testperioden. För närvarande utförs ytterligare tester. Om dessa faller väl ut kan produkten lanseras i Norden inom en inte alltför avlägsen framtid. Ett samarbete mellan SystemSeparations två affärsområden förväntas ge synergieffekter inte minst genom den ovan beskrivna produkten, men även genom införsäljning till kunder, utveckling av kundanpassade produkter samt en effektivare administration. Vi har nu en organisation som står väl rustad för vidare expansion och utveckling. Det kommer att bli en spännande och givande utmaning att tillsammans med Bolagets gamla och nya nya medarbetare utveckla Bolaget under de närmaste åren. Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling till glädje för såväl våra anställda som våra aktieägare. Sven Karlin VD och koncernchef Delårsrapport januari-mars 2

5 Perioden januari - mars Koncernen Easten Bio Holding förvärvades via en riktad nyemission om 15 miljoner aktier värderade enligt aktuell börskurs den 26 mars på 1,09 kronor till sammanlagt 16,35 miljoner kronor. Kostnaden för denna riktade emission uppskattas till 1,4 miljoner kronor. Eastern Bio Holding AB har tre dotterföretag med följande ägarandel. Sia Pellets Latvia 100%, Ystad Pellets AB 80% och Biofuels Hungrary Ltd som inte bedriver någon verksamhet 51%. Power Chemicals Orderingången för första kvartalet uppgick till 10,9 (8,5) Mkr, vilket var en ökning med 28 procent, eller 2,4 Mkr totalt. Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick sammanlagt till 14,1 (6,0) Mkr. Samtliga regioner svarade för tillväxt. Asien/Pacific 8,3 (4,4) Mkr, Europa 2,4 (0,6) Mkr och Ryssland/CIS med 3,4 (1,1) Mkr Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och moderbolagsfunktioner. Moderbolaget redovisade ingen omsättning under perioden januari - mars. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -0,4 (-0,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster blev -0,4 (-0,1) Mkr för perioden januari - mars. Personalkostnader för perioden januari - mars motsvarande 60 Tkr avser aktierelaterad ersättning. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner och underliggande teckningsoptioner medför optionsprogrammet en utspädning om 3%. Moderbolagets egna kapital uppgick den 31 mars till 50,7 Mkr. Bruttomarginalen för första kvartalet steg till 56 (49) procent jämfört med första kvartalet. Den förbättrade marginalen beror främst på en gynnsam marknadsmix. Rörelseresultatet för första kvartalet blev 0,1 (-1,4) Mkr vilket är en förbättring med 1,5 Mkr totalt. Biomass Fuels Affärsområdet bildades i samband med förvärvet av 100% av aktierna och rösterna i Eastern Bio Holding AB den 25 mars. Affärsområdet består av en pelletsfabrik under byggnad i Ystad vilken beräknas tas i produktion under andra halvåret. Vidare har affärsområdet en pelletsfabrik i Lettland som håller på att utvärderas. För närvarande är denna fabrik inte i drift. Rörelseresultatet sedan förvärvet den 25 mars är en förlust om 0,2 Mkr. Om förvärvet hade genomförts vid årets början skulle koncerens intäkter ha varit 5,4 Mkr högre och rörelseresultatet 10,9 Mkr lägre. Eastern Bio Holdings resultat har påverkats negativt av nedskrivningar om 2,4 mkr, ej aktiverade kostnader om 1,2 mkr i samband med uppbyggnaden av Ystads Pellets nya anläggning samt 7,3 mkr i rörelseförlust inom Eastern Bio Holding och dess dotterbolag Sia pellets Latvia i Lettland. Förlusten i Lettland kan hänföras till låg nyttjandegrad och höga kostnader. Pelletsfabriken i Lettland stängdes under april. Fabriken är under utvärdering. Delårsrapport januari-mars 3

6 Förvärv av Eastern Bio Holding AB - Förvärvsbalansräkning I enlighet med IFRS 3 redovisas förvärvet av Eastern Bio Holding i enlighet med den ekonomiska innebörden av dessa avtal då det finns köp- och säljoptioner att köpa respektive sälja minoritetsandelarna i Ystads Pellets AB Eastern Bio Holding Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Skulder Korfristiga skulder och avsättningar Summa skulder Nettotil lgångar Vid upprättande av den preliminära förvärvsanalysen har tillgångar och skulder tagits upp till dess verkliga värde. Skillnaden mellan den beräknade köpeskillingen och redovisade nettotillgångar har i förvärvsanalysen ansetts hänförligt till det femåriga leveransavtal som har ingåtts med Fortum Värme och återspeglas i balansräkningen som en ökning av immateriella anläggningstillgångar. Tillgången skrivs av under 5 år. Preliminär förvärvsanalys TSEK Köpeskilling Förvärvsrelaterade kostnader Förvärvade nettotillgångar Övervärde varav: Kundrelationer och övriga tillgångar Uppskjuten skatt Delårsrapport januari-mars 4

7 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tilllämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och bedömningsgrunder som i senaste årsredovisningen har använts. Bolaget redovisar från och med två rörelsesegment enligt IFRS 8. För hade koncernen endast ett rörelsesegment Bolagets uppställningsform av de finansiella rapporterna har ändrats enligt IAS 1 (Reviderad) Denna delårsrapport har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Transaktioner till närstående SystemSeparation som ägs till 23,78% av Vostok Nafta Ltd har förvärvat Estern Bio Holding AB som till 43,4% ägs av Vostok Nafta Ltd. I samband med förvärvet av Estern Bio Holding övertog System Separation lån mot Vostok Nafta Ltd om 20 Mkr. Vostok Nafta Ltd är emissionsgarant om maximalt 3,5 Mkr i den pågående nyemissionen. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Om utförlig beskrivning av riskfaktorer och osäkerhetsfaktorer, se sidan 8 och sidan 40 Riskhantering i årsredovisningen. Genom förvärvet av EBH expanderar SystemSeparation på en för Bolaget ny marknad. Utvecklingen av EBH:s fabrik i Ystad är kapitalkrävande. Det är styrelsens bedömning att Bolaget, efter tillförsel av emissionslikvid från föreliggande Företrädesemission, är tillräckligt kapitaliserat för detta ändamål. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att krävas. Det kan inte garanteras att sådan ytterligare finansiering kan erhållas i den utsträckning som krävs och det kan inte heller garanteras att tidsplanen för denna eller andra framtida investeringar kan efterlevas. Aktien SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) är sedan 2004 noterat på Aktietorget, en auktoriserad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn. Från och med den 29 mars 2007 är Aktietorget inte en auktoriserad marknadsplats. Den 31 mars var aktier utgivna. Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare i SystemSeparations Sweden Holding AB uppgick den 31 mars till 685. SystemSeparation Sweden Holding AB:s börsvärde uppgick den 31 mars till 49,1 (72,6) Mkr. Delårsrapport januari-mars 5

8 Resultaträkning - Koncernen TSEK -4 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totalt Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Totalt Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övriga totalresultat Omräkningsdifferenser Övriga totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie, SEK 0,01-0,04 0,04 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,01-0,04 0,04 Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare Delårsrapport januari-mars 6

9 Balansräkning - Koncernen TSEK Tillgångar 31 mars 31 mars 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital & Skulder Eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatteskulder Leverantörsskulder Räntebärande skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital & skulder Förändring av eget kapital - Koncernen TSEK -4 Ingående kapital Nyemission vid rörelseförvärv Aktierelaterad ersättning Summa totalresultat för perioden Utgående kapital Delårsrapport januari-mars 7

10 Kassaflödesanalys - Koncernen TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Förändring av lager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av verksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut SystemSeparation har innan förvärvet av Eastern Bio Holding AB betalat ut 8 Mkr. Delårsrapport januari-mars 8

11 Resultaträkning - Moderbolag TSEK -4 Nettoomsättning Totalt Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Rörelsens resultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balansräkning - Moderbolag TSEK Tillgångar 31 mars 31 mars 31 dec Övriga finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital & Skulder Eget kapital Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital & skulder Delårsrapport januari-mars 9

12 Förändring av eget kapital - Moderbolag TSEK -4 Ingående kapital Nyemission vid rörelseförvärv Aktierelaterad ersättning Periodens resultat Utgående kapital Omsättning och rörelseresultat - Koncernen Omsättning per marknadsområde TSEK -4 Europa Asien/Pacific Ryssland/CIS Totalt Omsättning per affärsområde TSEK -4 Power Chemicals Biomass Fuels (från 25 mars ) Totalt Delårsrapport januari-mars 10

13 Rörelseresultat per affärsområde TSEK -4 Power Chemicals Biomass Fuels (från 25 mars ) Koncerngemensamt Totalt Tillgångar per affärsområde TSEK -4 Power Chemicals Biomass Fuels (från 25 mars ) Koncerngemensamt Totalt Ägarstruktur Aktieägare 1 Andel i % Kvartal 4 Andel i % Vostok Nafta Ltd , ,78 Bohusman AB , Swede Bondsko , Alga Styrinvest AB , ,46 Gunnar Ström , ,80 Magnus Unger , ,66 Nordnet Pernsionsförsäkring AB , ,94 Göran Källebo , ,27 AB Johan Hansson , ,00 SEB Trygg life Ireland Assurance , ,83 Övriga , ,26 Totalt , ,00 1) Utdrag enligt Euroclear AB (tidigare VPC AB ) den 31 mars. Delårsrapport januari-mars 11

14 SystemSeparation Sweden Holding AB Sjöängsvägen Sollentuna Tele: Fax:

Delårsrapport januari - september 2009 Clean Tech East Holding AB (publ) (Tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB)

Delårsrapport januari - september 2009 Clean Tech East Holding AB (publ) (Tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB) Delårsrapport januari - september Clean Tech East Holding AB (publ) (Tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB) Sammanfattning för perioden januari - september Orderingången blev 25 736 (29 660) TSEK

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport oktober - december och bokslutskommuniké 2009. Clean Tech East Holding AB (publ)

Delårsrapport oktober - december och bokslutskommuniké 2009. Clean Tech East Holding AB (publ) Delårsrapport oktober - december och bokslutskommuniké Clean Tech East Holding AB (publ) Helåret Orderingången blev 49 645(34 454) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 51 795 (33 784) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Första kvartalet januari-mars 2014 Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 Mkr (24,4) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,3 Mkr (3,6) Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS 2016

Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS 2016 Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS Första kvartalet i sammandrag Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år. Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 158,0

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ) 1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari mars sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars Jämförelsesiffror i denna

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Noterade på AktieTorget ONE Media Holding AB (publ) Delårsrapport juli-sept 2006 Företagsgruppen ONE har under första kvartalet 2006 (juli-september)

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer