Landstingsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen 188-211"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 8 december 2003, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) ordförande Göran Karlsson (c) 1:e vice ordförande Dan Skantz (s) 2:e vice ordförande Gun-Marie Stenström (m) Lisbeth Waagstein (m) Eva Johansson (c) Bo-Christer Windehem (fp) Marianne Kronbäck (kd) Inger Johansson (s) Maud Lanne (s) Agneta Karlsson (s) Kjell-Arne Andersson (s) Sasa Sacipovic (v) Tjänstgörande ersättare Bengt Eliasson (fp) Ersättare Ann-Christin Essunger (m) Arne Andersson (c) Bengt Eliasson (fp) 197 Elisabeth Pettersson (kd) Lena Angviken (mp) Kerstin Zander (s) Lars Fritzon (s) Hans-Jörgen Wahlhed (s) Ove Andersson (s) Jenny Emnér (s) Närvarorätt Inge Pettersson (c) Tjänstemän Mona Boström Anette Henriksson Rune Lejon Ann Fröström Kerstin Bengtson landstingsfullmäktiges ordförande landstingsdirektör ekonomidirektör personaldirektör informationschef kanslidirektör, sekreterare 1 (16)

2 188 Justering Landstingsstyrelsen beslutar utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 189 Godkännande av föredragningslistan Landstingsstyrelsen beslutar godkänna den utsända föredragningslistan. 190 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Landstingsstyrelsen beslutar notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: Struktur och verksamhetsutveckling av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Regionalt tillväxtprogram för Halland , med bilagor. Protokoll från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde Organ för samverkan landstinget - privata vårdgivare. Granskning av Landstinget Hallands hantering och aktiviteter utifrån den regionala handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården. Uppföljning av insatser för förbättring av tillgängligheten enligt tillgänglighetsöverenskommelsen. Protokoll från Etiska kommitténs sammanträde (16)

3 191 Landstingsstyrelsens Mål & Budget för 2004 LK/ Landstingsstyrelsen beslutar att anta Landstinget Hallands övergripande mål som styrelsens egna mål. fastställa budget för 2004 i enlighet med redovisat förslag. Vid sammanträdet kompletterade arbetsutskottet sitt förslag med följande justering: I skrivelsen från Landstingets kansli ändra texten på sidan 2 under rubrik: Utveckling och personalverksamhet genom att stryka formuleringen ytterligare för att minska OH-kostnaderna. Styrelsen och nämnderna ska fastställa egna mål som anses bidra till att uppnå de övergripande målen för Landstinget Halland. Styrelsens uppdrag är just att ta ansvar för och ha överinseende över hela landstingets fortlöpande verksamhet på fullmäktiges vägnar. Det är av det skälet inte meningsfullt att styrelsen sätter andra mål än de av fullmäktige fastställda övergripande målen. Landstingsstyrelsens framställning till fullmäktige om landstingsbidrag för verksamheten 2004 grundades på de planeringsförutsättningar som fullmäktige beslutat om för Med utgångspunkt från den totala ramen gjordes anpassningar i ramförslaget för att dels kunna klara av kostnadsökningar och verksamhetsförändringar som inte inräknats i den ursprungliga budgetramen och dels för att kunna bidra till landstingets totala ekonomi genom att äska en lägre nivå än den fastställda ramen. Som komplement till 2004 års budget erfordras att avsatta överskottsmedel ianspråktas för finansiering av tidigare beslutade garantipensioner/särskilda ålderspensioner samt för partiernas utbildningsanslag. Ianspråktagande av överskottsmedel kan även bli aktuellt för FoU-projekt, kompetensutveckling samt andra anslag efter analys av 2003 års bokslut. Ianspråktagande av överskottsmedel sker genom särskilt beslut om kompletteringsbudget under Skrivelse från Landstingets kansli (LK/030095, ) 3 (16)

4 Yrkande Sasa Sacipovic (v) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag, med genomgående ändring av formuleringen Stark ekonomi till Stabil ekonomi. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag med överenskommen ändring och Sasa Sacipovis (v) yrkande om omformulering i texten och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. Reservation Sasa Sacipovic (v) reserverade sig mot beslutet avseende omformulering i texten till förmån för eget förslag. 192 Redovisning av Kostnad Per Patient (KPP) vid länets båda sjukhus för 2002 LK/ Landstingsstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna och ser fram emot motsvarande leverans av KPP-redovisning för helår 2003 senast Länets båda sjukhus har inkommit med KPP-redovisning för helår 2002 i allt väsentligt enligt den ambitionsnivå som gavs i landstingsstyrelsens uppdrag, 202/01. KPP-modellen följer Landstingsförbundets nationella rekommendationer. Den fortsatta utvecklingen av KPP-redovisningen inom Landstinget Halland ger möjligheter till en vidareutveckling av nuvarande ersättningsmodeller i relationen länssjukvårdsnämnd gentemot sjukhusen. Tillsammans med KPPredovisningen för ett ökande antal andra sjukhus ges ett bättre underlag för nationella resursvikter. KPP-redovisningen möjliggör fördjupade jämförelser mellan de båda sjukhusen och andra sjukhus i riket. Redovisningen ger också bättre kostnadsuppföljning och därmed ett underlag för åtgärder att förbättra patientflödet genom sjukhusen. Skrivelse från Landstingets kansli (LK/030189, ) 4 (16)

5 193 Internpriser för laboratoriemedicin 2004 LK/ Landstingsstyrelsen beslutar fastställa internpriser för laboratoriemedicin 2004 enligt bilagda prislistor. I den tillämpade ekonomistyrmodellen ingår interna priser på olika tjänster och produkter som ett viktigt inslag. Enligt fullmäktiges beslut är det landstingsstyrelsen som beslutar om nämndsgemensamma internpriser. Driftförvaltningen har ansvar för att göra erforderliga analyser och beräkningar som underlag för 2004 års priser. Länssjukvårdsnämndens kansli har, efter dialog med förvaltningen, lämnat förslag till prisförändringar för laboratoriemedicin. Skrivelse från Landstingets kansli (LK/030186, ) 194 Socialstyrelsens riktlinjer för astma och KOL LK/ Landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt förslag. Socialstyrelsen har skickat ut förslag till riktlinjer för astma och KOL för eventuella synpunkter senast den 1 november 2003 (förlängt till den 1 december). Syftet med riktlinjerna är att ge beslutsunderlag som stöd för öppna vertikala prioriteringar på regional och lokal nivå. Riktlinjerna utgår från SBU:s rapporter om astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt internationella riktlinjer. Riktlinjerna kommer att ges ut i tre versioner: för beslutsfattare, vårdpersonal samt för patienter och anhöriga. 5 (16)

6 s tidigare behandling har utsänts på remiss till Primärvården i Falkenberg, Länssjukhuset, Sjukhuset i Varberg och Närsjukvården Kungsbacka. Länssjukhuset har ombetts samordna yttrandena för länssjukvården. Även Primärvården i Falkenberg har beretts tillfälle att avge yttrande. Skrivelse från Landstingets kansli (LK/030131, ) Yttrande från primärvårdens kansli i Falkenberg (B 100, ) Yttrande från Sjukhuset i Varberg ( ) Yttrande från medicinska basenheten, Länssjukhuset Halmstad ( ) Yttrande till Socialstyrelsen (LK/030131) Skrivelse från Socialstyrelsen (LK/030090, LK/030131) 195 Förslag till förändring av nu gällande Internhyresregler LK/ Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna redovisade förslag till förändringar av nu gällande Internhyresregler med giltighet fr o m 1 januari Landstinget Halland har alltsedan 1990 tillämpat Internhyresregler för intern prissättning av lokaler. Detta regelverk har kontinuerligt utvecklats och anpassats utifrån ändrade förutsättningar och behov. Under 2003 har en ny översyn av gällande Internhyresregler genomförts. Som en följd härav föreslås vissa förändringar vilka redovisas i bilagda PM. Skrivelse från Landstingsfastigheter (LK/030185, ) PM från Landstingsfastigheter (oktober 2003) 196 Uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén Halland LK/ (16)

7 Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ny uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén Halland med giltighet från I samband med läkemedelsreformen 1997, trädde en ny lag om läkemedelskommittéer i kraft. Genom lagen ska det i varje landsting finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Läkemedelskommitténs uppgift ska, enligt lagen, vara att lämna rekommendationer och på annat sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nuvarande uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén har gällt från Ett förslag till uppdragsbeskrivning har nu tagits fram med giltighet från Jämfört med nuvarande uppdragsbeskrivning har i 3 och 7 tydligare markerats kommitténs organisatoriska tillhörighet. Vidare har antalet ledamöter minskat från 18 till 15. I övrigt har vissa mindre justeringar gjorts. Skrivelse från Landstingets kansli (LK/030180, ) Uppdragsbeskrivning - Läkemedelskommittén Halland (LK/030180) 197 Utseende av ledamöter i Läkemedelskommittén Halland LK/ Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till nya ledamöter i Läkemedelskommittén Halland med giltighet från Vid sammanträdet informerades om att en av de ledamöter som föreslås Sven Halén, läkare på vårdcentralen i Getinge har avsagt sig uppdraget. Ingen ersättare föreslås för närvarande. Enligt 4 i uppdragsbeskrivningen för Läkemedelskommittén Halland ska kommittén bestå av högst 15 ledamöter med följande representation: 4 läkare från länssjukvården (två från vardera länsdelen) 4 läkare från primärvården (två från vardera länsdelen) 7 (16)

8 1 psykiatriker 2 läkare från offentligt finansierad privat hälso- och sjukvård 1 sjuksköterska (från öppen vård) 1 tandläkare 1 apotekare 1 läkemedelschef Enligt paragrafen utses ledamöterna från den offentliga vården av landstingsstyrelsen efter förslag från hälso- och sjukvårdsdirektören. Samråd skall ske med förvaltningscheferna. Ledamöterna från den privata vården utses av Hallands Privatläkarförening. Landstingsstyrelsen utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande. Läkemedelschefen är sekreterare i kommittén. Två ledamöter bör vara verksamhetschefer. Skrivelse från Landstingets kansli (LK/030183, ) 198 Ramavtal om läkemedelsförsörjning med mera i Landstinget Halland LK/ Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ramavtal om läkemedelsförsörjning med mera i Landstinget Halland från år 2004 inklusive upprättade underavtal. Mellan Landstinget Halland och Apoteket AB finns för närvarande två avtal, dels ett avtal som avser drift av sjukhusapotek och läkemedelsleveranser till vårdinrättningar dels ett avtal som avser medverkan i landstingets läkemedelskommittéverksamhet. Parterna har kommit överens om att en översyn av avtalen bör ske, varför avtalen har sagts upp från Ett förslag till nytt avtal har nu tagits fram med giltighet från Mellan parterna har ett ramavtal upprättats, som översiktligt reglerar förhållandet mellan parterna. Till ramavtalet har knutits tre underavtal, som är mer detaljerade. Vid ramavtalets ingående har följande underavtal upprättats: drift av sjukhusapotek, läkemedelsförsörjning och apotekstjänster till landstingets inrättningar 8 (16)

9 cytostatikaberedningsverksamhet läkemedelskommittéverksamhet. Apoteket AB:s ersättning enligt avtalen uppgår för år 2004 totalt till drygt 12,8 mkr. Skrivelse från Landstingets kansli (LK/030187, ) 199 Fördelning av medel för FoU-projekt 2004 LK/00396 Landstingsstyrelsen beslutar att bevilja medel för FoU-projekt motsvarande tkr enligt Vetenskapliga rådets förslag att finansieras av landstingsstyrelsens anslag för FoU-medel i 2004 års budget inklusive överskott från tidigare år. I början av maj 2003 informerades om möjligheten att söka bidrag till FoUprojekt inom Landstinget Halland. Ansökningstiden gick ut den 15 september Sammanlagt har 64 ansökningar lämnats in. Enligt fastlagda rutiner stäms alla förslag till projekt av hos respektive FoUenhet innan dessa lämnas in till Vetenskapliga rådet. Ansökningarna fördelas på följande områden: Område Antal 2004 Antal 2003 Antal 2002 Primärvård Länssjukvård Totalt Skrivelse från Vetenskapliga rådet (LK/00396, ) 9 (16)

10 200 VIS-projektet LK/ Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen IT-satsning i VIS-projektet för åren om totalt kronor, varav kronor i investeringsutgifter och kronor i driftkostnader. investeringsutgifterna finansieras ur landstingsstyrelsens anslag för IT-investeringar i respektive års budget. driftkostnaderna finansieras ur centralt driftanslag för ITverksamheten genom kostnadsreduceringar inom landstingets IT-verksamhet. Landstinget Halland har arbetat fram en vision om hur den framtida vården skall utvecklas. Visionen bygger bland annat på att viss patientbunden information skall kunna följa patienten över professionsbaserade och administrativa gränser. Det kan gälla förutbestämda vårdkedjor eller vård där patienten själv söker sig till olika inrättningar. Visionen kräver i sin tur IT-stöd som kan kommunicera och överföra information och finns beskrivet i de rapporter som tagits fram inom VIS-projektet i Halland. Projektet är nu redo att gå in i en realiseringsfas. Målet, som nu är nåbart, är att införa en landstingsgemensam plattform, för att på sikt få en samverkan mellan journalsystem och stödsystem till den medicinska vården. Framgent skall också möjligheter finnas till integration av privata vårdgivare, kommunal hälso- och sjukvård, kommunikation med andra landsting samt möjlighet för medborgarna att ta del av den egna journalen. Skrivelse från Landstingets kansli (LK/030196, ) 201 Gemensamt vård- och informationssystem för psykiatrin LK/ (16)

11 Landstingsstyrelsen beslutar att överföra kronor 2003 ur styrelsens anslag för IT-investeringar till psykiatrinämnden för införande av ett nytt gemensamt vårdinformationssystem. tillstyrka driftmedel i form av kapitalkostnader för investeringen med fördelning till psykiatrinämnden under 2004 när systemet införts att finansieras ur styrelsens anslag i 2004 års budget för kapitalkostnader för IT-investeringar. avslå nämndens hemställan om driftmedel i övrigt. Psykiatrinämnden har i framställning till landstingsstyrelsen hemställt om kronor i investeringsmedel för år 2003 för att införa ett gemensamt system för vårddokumentation i hela organisationen. Det nya systemet BMS-Cross planeras att införas under första kvartalet Systemet innebär att vårddokumentation med patientregistrering och journalföring kommer att ske på samma sätt inom psykiatrin i hela länet och behörig personal har då alltid tillgång till de senaste journalanteckningarna oavsett var inom psykiatrin i länet patienten sökt vård. Systemet möjliggör också att en gemensam modell för verksamhetsuppföljning kan utvecklas. Skrivelse från Landstingets kansli (LK/030209, ) Skrivelse från Psykiatrin i Halland ledning (PsH03012, ) Utdrag ur protokoll från Psykiatrinämnden ( ) Protokoll från Vetenskapliga rådet ( ) 202 Förslag till mål, uppdrag, organisation och reglemente för Onkologiskt centrum LK/ Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna rapport med förslag till mål, uppdrag, organisation och reglemente för Onkologiskt centrum. På förslag av samverkansnämnden godkände Kommunalförbundet Västra Götaland och Landstinget Halland 1997 en rapport angående utvecklings- 11 (16)

12 inriktning och ledningsorganisation för Onkologiskt centrum i västra sjukvårdsregionen. Verksamheten vid Onkologiskt centrum har därefter genomgått en snabb utveckling och verksamheten har fått vidgade uppgifter. Ny verksamhetschef har anställts 2002 och tillsättning av en professur i cancerepidemiologi pågår för närvarande. Det finns därför behov av precisering av målen och uppdragen för Onkologiskt centrum samt översyn av organisation och ansvarsavgränsning. Mot denna bakgrund har en rapport tagits fram med förslag till mål, uppdrag, organisation och reglemente för Onkologiskt centrum. Rapporten har godkänts av Onkologiskt centrums styrelse. Samverkansnämnden beslöt i maj 2002 att rekommendera huvudmännen att godkänna rapporten. Skrivelse från Hälso- och sjukvårdsavdelningen (LK/030164, ) Protokollsutdrag från Västra sjukvårdsregionen (LK/030164, ) Skrivelse från Västra sjukvårdsregionen (9-2003, ) 203 Redovisningsmässig avskrivning av obetalda vårdavgifter B 56 EA Landstingsstyrelsen beslutar att redovisningsmässigt avskriva resterande vårdavgiftsfordringar inom den öppna vården med kronor. avskriva övriga avgiftsfordringar med kronor. Ekonomiavdelningen administrerar uppbörden av vårdavgifter för den öppna vården inom hela landstinget. Kravverksamheten har skett i landstingets eget kundreskontrasystem. Detta innebär att avskrivningskostnaderna kan redovisas per verksamhet. För vårdavgifter som ej direkt kontantbetalas på respektive mottagning och ej betalas inom föreskriven tid tillämpas kravrutin i Kundreskontran. Kravrutinen innebär att betalningspåminnelse och inkassokrav med lagstadgad inkassoavgift utsänds för alla obetalda öppenvårdsavgifter. 12 (16)

13 Skrivelse från ekonomiavdelningen (B 56 EA, ) 204 Bergerska donationen LK/ Landstingsstyrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att i första hand kartlägga vilka möjligheter som finns att bedriva fortsatt verksamhet i Bergerska fastigheten. kartläggningen redovisas för styrelsens arbetsutskott som därefter ger uppdrag om fortsatt handläggning av ärendet. Landstingsstyrelsen beslöt i maj 2002 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet. Som grund för ansökan hade Landstinget Halland, i samråd med företrädare för donatorns arvingar (Bergerska familjen), och Länsförsäkringar Halland en överenskommelse om att Länsförsäkringar övertar fastighet och donationsvillkor i avsikt att driva frisk- och sjukvårdsverksamhet. I oktober 2002 avslog Kammarkollegiet landstingets ansökan om permutation. et överklagades till Socialdepartementet. Styrelsen för Länsförsäkringar Halland har i augusti 2003 beslutat att vid nu angivna förhållanden avstå från att överta äganderätten till Bergerska sjukhemmet samt förklarat att ärendet åter kan tas upp till behandling om nya förutsättningar framkommer som tillåter ett övertagande. Landstinget Halland har återkallat sitt överklagande hos Socialdepartementet. Skrivelse från Landstingets kansli (LK/020132, ) 205 Förslag till firmatecknare för Landstingets kansli samt huvudattestanter för landstingsstyrelsens verksamhetsområde 2004 B 55 EA 13 (16)

14 Landstingsstyrelsen beslutar att utse firmatecknare, nämndsattestant och huvudattestanter för 2004 enligt förslag. delegera rätten att utse ersättare för huvudattestant i högst två månader för landstingsstyrelsens verksamhetsområde till landstingsdirektör Mona Boström. Behandlades ärende om förslag till firmatecknare för Landstingets kansli samt huvudattestanter för landstingsstyrelsens verksamhetsområde Skrivelse från Landstingets kansli (B 55 EA, ) 206 Försäkring LK/ Landstingsstyrelsen beslutar att ge landstingsdirektör Mona Boström i uppdrag att besluta om val av ny försäkringsgivare för Landstinget Hallands samlade försäkringsansvar. Landstinget Halland har påbörjat en upphandling avseende försäkringsgivare för landstingets kommunförsäkring, innehållande bland annat fast och lös egendom och ansvar, tjänstereseförsäkring, motorfordonsförsäkring, gruppolycksfallsförsäkring samt skadedjursavtal. I upphandlingen är Region Halland medförsäkrad. Landstinget Halland och Region Halland samarbetar med försäkringsmäklarna Väst, Halmstad, i löpande försäkringsfrågor och diskussioner kring förebyggande åtgärder. Upphandlingen, förfrågningsunderlag och anbudsutvärdering, sker också i samarbete med Försäkringsmäklarna Väst. Upphandlingen handläggs som en öppen upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Landstinget har förbehållit sig rätten att välja en eller flera försäkringsgivare. 14 (16)

15 Utvärdering av anbudsunderlagen kommer att presenteras under december Skrivelse från Landstingets kansli (LK/030208, ) 207 Åtgärder för ekonomi i balans LK/ Landstingsstyrelsen beslutade att anteckna informationen till protokollet. Landstingdirektören informerade om vidtagna åtgärder. 208 Återkoppling från utvecklingsprogrammet Landstingsstyrelsen beslutade att anteckna informationen till protokollet. Med stöd av sammanfattning från utvecklingsprogrammet den 13 och 14 november 2003, diskuterades styrelsens arbetsformer. 209 Förslag till nytt skatteutjämningssystem LK/ Landstingsstyrelsen beslutade att anteckna informationen till protokollet. Landstinget Halland har fått förslag till nytt skatteutjämningssystem för yttrande. Inför remisshanteringen lämnas information om förslaget. 210 Anmälan av delegationsbeslut 15 (16)

16 Landstingsstyrelsen beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Anmäldes beslut fattade på delegation enligt landstingsstyrelsens beslut 23/2003 angående fastighetsärenden daterad Servitutsavtal från Landstingsfastigheter Halland ( ) 211 Anmälan av protokoll Landstingsstyrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna. Anmäldes protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott , landstingsstyrelsens arbetsutskott och Protokoll från personalutskottet ( ) Protokoll från arbetsutskottet ( ) Protokoll från arbetsutskottet ( ) Vid protokollet Kerstin Bengtson Justerat Mats Eriksson Dan Skantz Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 16 (16)

Rune Lejon personaldirektör, 23, 29, 32, 39

Rune Lejon personaldirektör, 23, 29, 32, 39 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-02-03 LANDSTINGSSTYRELSEN 13-39 Tid: kl 10.00 11.45 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Gun-Marie Stenström

Läs mer

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad.

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82 Tid: kl 10.00 12.15 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan Skantz

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 18-30

Länssjukvårdsnämnden 18-30 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-03-16 Länssjukvårdsnämnden 18-30 Tid: Onsdagen den 16 mars, kl 11.50-12.20 (beslut) kl 09.00-11.50 + 12.20-17.00 (föredragning, information etc) (Sammanträdet ajournerades

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 131-147

Landstingsstyrelsen 131-147 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-11-30 Landstingsstyrelsen 131-147 Tid Måndagen den 30 november 2009, kl 11:15-12:05 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Ls 2005-12-12. First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad

Ls 2005-12-12. First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-12-12 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 12 december 2005, kl 09:00 Plats: First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad Obs! Tid och plats ------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-04-13. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-04-13. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-04-13 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 13 april 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-05-07 Patientnämnden 21-30 Tid: Torsdagen den 7 maj 2009, kl. 13:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Ls 2009-11-30. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Lise-Lotte Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2009-11-30. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Lise-Lotte Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2009-11-30 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 30 november 2009, kl 11:15 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal - Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-09-27 Primärvårdsnämnden Hylte Tid: Tisdagen den 27 september 2005, kl 15:00 Plats: Förvaltningen, Vårdcentralen Hyltebruk 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02 Psykiatrinämnden Tid: Torsdagen den 2 december, Klockan 16.00 Plats: Landstingets kansli, Halmstad Borgsalen Utvecklingskraft möte med LS -au 13.00 14.30

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2005-12-05 Primärvårdsnämnden Hylte 49-61 Tid: Måndagen 5 december 2005, kl 15:00-18:00 Plats: Vårdcentralen Unnaryd Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s) Bo Gunnar

Läs mer

Landstingsstyrelsen 14-48

Landstingsstyrelsen 14-48 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-03-13 Landstingsstyrelsen 14-48 Tid: Måndagen den 13 mars 2006, kl 10:00-12:05 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-11-22. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-11-22. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-11-22 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 22 november 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsen 114-130

Landstingsstyrelsen 114-130 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-10 Landstingsstyrelsen 114-130 Tid: Måndagen den 10 september 2007, kl 09:00-09:40 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie

Läs mer

PSYKIATRINÄMNDEN 67-79

PSYKIATRINÄMNDEN 67-79 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-11-27 PSYKIATRINÄMNDEN 67-79 Tid: Klockan 15.00 16.30 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Ledamöter Christina Nillius (m) Hans- Jörgen Wahlhed (s) Berit Ozolins

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden 31-38

Hjälpmedelsnämnden 31-38 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-12 Hjälpmedelsnämnden 31-38 Tid: Tisdagen den 12 juni kl.09:00-15:00 Plats: Kungsbacka närsjukhus, sammanträdesrum Tjolöholm Ledamöter Bengt Eliasson (fp) Berit von

Läs mer

Falkenbergsnämnden 26-36

Falkenbergsnämnden 26-36 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-04-25 Falkenbergsnämnden Falkenbergsnämnden 26-36 Tid: Onsdagen 25 april 2007, kl 13:00-17:00 Plats: Vårdcentralsområdet Falkenberg, sammanträdesrummet Utsikten Ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011 Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2010-04-13 Ls100087 Landstingskontoret Kristian Samuelsson, utvecklare Tfn 035-13 48 90 kristian.samuelsson@lthalland.se Landstingsstyrelsen Förslag till ny organisation

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

... Viktoria Åkerlund ...

... Viktoria Åkerlund ... PROTOKOLL 1 (5) 28 35, 1 bilagor Plats Beslutande Närvarande ersättare Skellefteå, Medlefors folkhögskola Marita Fransson, ordförande Bo Brydsten Per Dahlgren, ersättare för Nicke Grahn Eve Högberg Jonny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 15-23 Tid: 2003-02-17 kl. 14:00 15:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Läs mer

Tid: måndag 10 december 2001, kl 16.00 17.40 139-156

Tid: måndag 10 december 2001, kl 16.00 17.40 139-156 PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I KUNGSBACKA Tid: måndag 10 december 2001, kl 16.00 17.40 139-156 Plats: Närvarande: ledamöter Hotell Halland, Kungsbacka Gerhard Isacsson (kd), ordförande Maud Lanne (s),

Läs mer

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(10) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S), 46-62 Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:30 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

1999-04-08 36-54. 1999-04-08, kl 13.00 15.00 Information från Fou-chef Bertil Marklund och förvaltningschef Irene Takanen kl 15.00 18.

1999-04-08 36-54. 1999-04-08, kl 13.00 15.00 Information från Fou-chef Bertil Marklund och förvaltningschef Irene Takanen kl 15.00 18. 1999-04-08 36-54 1999-04-08, kl 13.00 15.00 Information från Fou-chef Bertil Marklund och förvaltningschef Irene Takanen kl 15.00 18.00 Sammanträde Sammanträdesrum Åbrinken, vårdcentralen Falkenberg Göran

Läs mer

Landstingsstyrelsen 10-17

Landstingsstyrelsen 10-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-02-09 Landstingsstyrelsen 10-17 Tid Måndagen den 9 februari 2009, kl 11:30-11:40 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Landstingsstyrelsen 129-139

Landstingsstyrelsen 129-139 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-20 Landstingsstyrelsen 129-139 Tid: Måndagen den 20 november 2006, kl 10:00-10:20 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 24 september 2010 kl. 09:00 Plats: Komikapp - Rehabteks lokaler, Varberg Kardanvägen 15 Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (6) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-09-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-12 Psykiatrinämnden Tid: Torsdagen den 12 februari 2004, klockan 15.00 Plats: Landstingets kansli, Sälen Gruppmöten: Sälen och Böcklingen är bokande klockan

Läs mer

Kungsbackanämnden 1-9

Kungsbackanämnden 1-9 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-01-26 Kungsbackanämnden 1-9 Tid: Måndag 26 januari 2009 kl 13:00-15:30 Plats: Sammanträdesrummet, Tjolöholm Närvarande Margareta Ödman (M) Maud Lanne (S) Marianne Hultén

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 86-96

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 86-96 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-14 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 86-96 Tid: Onsdagen den 14 november 2007, kl 09:00-12:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 20 januari 2015, kl. 09.30-16.00 (lunchuppehåll kl 12-13) Plats: Konferensrum Bocksten, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

2003-12-03 58-76. Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande 2003-12-03. Göran Giselsson.

2003-12-03 58-76. Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande 2003-12-03. Göran Giselsson. PROTOKOLL 1(8) 2003-12-03 58-76 Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden Närvarande 2003-12-03 Landstinget Kronoberg Erling Persson Göran Giselsson Ove Löfqvist Landstinget

Läs mer

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 18 december 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Sal A, Regionens hus ande: Maria Frisk (KD), ordförande Emelie Walfridsson (C) (ers Helena Stålhammar (C)) Marcus Eskdahl (S) Britt Johansson (M) (ers Maritha

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Kallelse och föredragningslista Sammanträdesdatum 2008-01-30 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Tid: Onsdagen den 30 januari kl 09:00-12:00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhusledningens kansli Sjukhuset i

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Lars

Läs mer

Halmstadsnämnden 1 14

Halmstadsnämnden 1 14 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-01-26 Halmstadsnämnden 1 14 Tid: Onsdag 26 januari 2011, kl. 09:00 14:35 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 (l(aq,a S20. ~s 070,05 Landstingsstyrelsens 1-4 arbetsutskott Tid: Måndagen den 8 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Kungsbackanämnden 67-79

Kungsbackanämnden 67-79 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-10-12 Kungsbackanämnden 67-79 Tid: 2009-10-12 kl 13:00-16:30 Plats: Konferensrummet Tjolöholm, Kungsbacka Närsjukhus Närvarande: Ledamöterna Margareta Ödman (M) ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl 14.45-16.30 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 31 januari 2012 kl 09:30-11:00 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ingela Melchersson (S), ersättare för Ove Bäck (C) Maria

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Thomas Pettersson, ordförande i Regionala medicinska rådet hjärta/kärl 60

Thomas Pettersson, ordförande i Regionala medicinska rådet hjärta/kärl 60 PROTOKOLL 1(7) 2004-10-15 57-71 Protokoll fört vid sammanträde i Växjö, 2004-10-15 med Södra Regionvårdsnämnden Närvarande 2004-10-15 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Rosette

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-11-24

Förbundsfullmäktige 2015-11-24 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 24 november 2015 kl 18.00 18.32, Gårda brandstation. ande Ledamöter Göteborg Tord Karlsson (S), ordförande Hampus Magnusson (M) Mats Arnsmar (S) Maria Rydén (M) Mölndal

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

2003-12-09. förvaltningschef Handikappförvaltningen förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen

2003-12-09. förvaltningschef Handikappförvaltningen förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-12-09 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 128-141 Tid: kl 14.00 14.30 Plats: Spar Hotel Majorna, Göteborg Ledamöter Bengt Eliasson (fp) ordförande Gun-Marie Stenström (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

Arbetsutskottets förslag att utse Hans-Jörgen Wahlhed att jämte ordföranden justera protokollet.

Arbetsutskottets förslag att utse Hans-Jörgen Wahlhed att jämte ordföranden justera protokollet. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PSYKIATRINÄMNDEN 29-38 Tid: Tisdagen den 29 april, Klockan 15.00 16.20 Plats: Vårdcentralen, Falkenberg Ledamöter Christina Nillius (m) Hans- Jörgen Wahlhed (s) Berit Ozolins

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer