Landstingsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen 131-147"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 30 november 2009, kl 11:15-12:05 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie Stenström (M) Lise-Lotte Olsson (S) Ulrika Jörgensen (M) Christina Nillius (M) Göran Karlsson (C) Bengt Eliasson (FP) Niklas Mattsson (KD) Lars Fritzon (S) Dan Skantz (S) Maud Lanne (S) Tjänstgörande ersättare Kristina Karlsson (C) Agneta Karlsson (S) Ersättare Thomas Jönsson (M) Rolf Åsberg (M) Lisbeth Waagstein (M) Maria Bengtsson (C) Roland Adler (FP) Helene Nilsson (KD) Inger Johansson (S) Kristina Johansson (S) Tjänstemän Catarina Dahlöf Lena Kierkegaard Ann Fröström Jörgen Britzén Jörgen Preuss Lena Parmlöv ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande landstingsdirektör hälso- och sjukvårdsdirektör informationsdirektör personaldirektör chef för ledning och styrning sekreterare 1 (15)

2 131 Justering utse Lise-Lotte Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. 132 Godkännande av föredragningslista Landstingsstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag, med den ändringen att ärendet Försäljning av, tandvårdsmottagningen med mera, fastigheten kv Fastarp 3:26, Tvååker, Varberg utgår. godkänna den utsända föredragningslistan, 133 Facklig samverkan enligt detta protokoll kan verkställas först efter att central samverkan genomförts. 134 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Sveriges Kommuner och Landsting - Nya regler om planering och prövning av vindkraft. Cirkulär 09:57. Ls (15)

3 2. Sveriges Kommuner och Landsting - Procentsatser år 2010 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. Cirkulär 09:59. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. Cirkulär 09:61. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Arbetsdomstolens dom 2009 nr 45 om avslag av kursansökan i anslutning till föräldraledighet var könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Cirkulär 09:62. Ls Bilaga 1 kan rekvireras från diariet, Landstingskontoret 5. Sveriges Kommuner och Landsting - Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år Cirkulär 09:63. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Nya regler för skyddsombud. Cirkulär 09:64. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn. Cirkulär 09:65. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälsooch sjukvården och socialtjänsten. Cirkulär 09:66. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Ensamkommande barn och ungdomar. Cirkulär 09:67. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Förteckning E fr o m den 1 januari 2010 t o m den 31 december Styrelsens beslut nr 12. Ls Västra sjukvårdsregionens samverkansnämnd - protokoll Västra sjukvårdsregionens samverkansnämnd - Verksamhetsberättelse för Onkologiskt Centrum Ls (15)

4 Landstingsstyrelseärenden 135 Landstingsstyrelsens budget 2010 Ls fastställa budget enligt bifogat förslag Landstingsstyrelsens uppdrag är att ansvara för beredning av ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter. I styrelsens uppgifter ingår också att verkställa landstingsfullmäktiges beslut. Styrelsen arbetar efter de av fullmäktige fastställda övergripande målen. Under 2006 fattade landstingsfullmäktige beslut om ny nämnds- och förvaltningsorganisation. Detta innebär att landstingsfullmäktige fördelar huvuddelen av de ekonomiska medlen för den samlade hälso- och sjukvården till landstingsstyrelsen. Därefter beslutar landstingsstyrelsen om hur budgeten ska användas för att nå de landstingsövergripande målen. Detta sker genom uppdrag till driftstyrelserna och privata leverantörer samt till olika aktiviteter. Landstingsfullmäktiges beslut om Vårdval Halland innebär att Landstingsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut genom att betala ut hälso- och sjukvårdspeng till de vårdenheter som invånarna valt. Landstingsfullmäktige har fattat beslut om Budget Enligt detta beslut anvisas landstingsstyrelsen landstingsbidrag enligt följande: Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsverksamhet Landstingsstyrelsens egen verksamhet Landstingsstyrelsens gemensamma verksamhet Totalt landstingsbidrag tkr tkr tkr tkr Investeringsutrymme är upptaget enligt följande: Fastighetsinvesteringar IT-investeringar Summa tkr tkr tkr Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090126, ) 4 (15)

5 136 Mål och inriktning 2010 för Landstingskontoret Ls fastställa Mål och inriktning 2010 för Landstingskontoret. Varje år i anslutning till årsskiftet fastställer landstingsstyrelsen, i sin roll som nämnd till Landstingskontoret, Mål och inriktning för kommande år. Planen reglerar det som är föränderligt över åren och ska ses som ett av flera styrande dokument för förvaltningens uppdrag att stödja den långsiktiga utvecklingen av Landstinget Halland. Som en del i Landstingskontorets verksamhetsplan finns nu också Landstingsstyrelsens internkontrollplan. Enligt beslut i landstingsfullmäktige i november 2006 ska varje styrelse/nämnd årligen anta en kontrollplan med särskilda aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen enligt ett internkontrollreglemente. Den interna kontrollen skall utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna nå mål såväl inom verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter. Den interna kontrollen syftar också till att skydda mot förluster eller förstörelse av landstingets tillgångar samt att upptäcka och eliminera allvarliga fel. Kontrollområdena i internkontrollplanen har bedömts utifrån väsentlighet och risk. Väsentlighet kan uttryckas som de konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister. Risken bedöms utifrån sannolikheten att fel och brister uppkommer. Landstingsstyrelsens plan för 2010 består av fyra kontrollområden, samtliga koncernövergripande. Redovisning av internkontrollplanen föreslås ske på landstingsstyrelsens möte i februari Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090303, ) Mål och inriktning rapport - bilaga 5 (15)

6 137 Hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 för driftstyrelserna Ls Landstingsstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag med Lise-Lotte Olssons (S) ändringsyrkande. godkänna Hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 till driftstyrelserna. fastställa uppdragen för 2010 till Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland, Styrelsen för Sjukhuset i Varberg, Styrelsen för Närsjukvården Landstinget Halland, Styrelsen för Psykiatrin i Halland och Styrelsen för Landstingsservice enligt bilagt förslag Hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 för driftstyrelserna. fastställa ekonomisk ersättning enligt bilagt förslag Hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 för driftstyrelserna Yrkanden Bengt Eliasson (FP) framställde följande ändringsyrkande: Samordna så att ansvaret inom området medicinsk diagnostik rörande radiologi och medicinsk teknik hänförs till Styrelsen för Sjukhuset i Varberg. Göran Karlsson (C) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Niklas Mattsson (KD) och GunMarie Stenström (M). Lise-Lotte Olsson (S) framställde följande ändringsyrkande: Sidan 13 - femte styckets sista mening - läggs som ett eget stycke och ändras till följande lydelse: Ytterligare utbud av specialistvård finns enligt avtal om valfrihet, regionsamverkan och rikssjukvård. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på Lise-Lotte Olssons (S) ändringsyrkande och förklarade sig ha funnit att detsamma bifallits. Därefter ställde ordförande proposition om bifall till respektive avslag på Bengt Eliassons (FP) ändringsyrkande och förklarade sig ha funnit att detsamma avslagits. Reservation Bengt Eliasson (FP) reserverade sig till förmån för eget förslag. 6 (15)

7 Landstingsstyrelsen är tillika hälso- och sjukvårdsnämnd och har ett övergripande ansvar att tillgodose vård utifrån invånarnas behov. Landstingsstyrelsen ska utifrån fullmäktiges beslut styra, leda och samordna den samlade hälsooch sjukvården. Hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 för driftstyrelserna innehåller till största delen uppdrag och insatser av hälso- sjukvård som ska utföras av uppdragstagarna och vilken ersättning som utgår för genomförandet av uppdragen. Hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 för driftstyrelserna innehåller också rollen som arbetsgivare och uppdraget till Styrelsen för Landstingsservice. Landstingsstyrelsen har i Hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 för driftstyrelserna ökat tydligheten i ledning och styrning, i uppdragen och i uppföljningen utifrån ledorden helhet, samordning och delaktighet. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090313, ) Hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 för driftstyrelserna med tillägg och ändringar 138 Landstingsstyrelsens uppföljning 2010 Ls godkänna landstingsstyrelsens uppföljning uppdra åt landstingsdirektören att ta fram indikatorer för uppföljning av uppdrag och uppföljningsområden till driftstyrelser och lokala nämnder, utifrån ovanstående förslag till beslut. Landstingsfullmäktige fördelar huvuddelen av de ekonomiska medlen för hälso- och sjukvård till Landstingsstyrelsen. I Landstingsstyrelsens uppgift ingår att verkställa och följa upp Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsen beslutar i sin tur om uppdrag till driftsstyrelserna samt tecknar avtal med externa vårdleverantörer. Styrelsen har också i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut om Vårdval Halland. Uppföljningen är till för att uppnå en effektiv styrning på kort och lång sikt genom att säkerställa att den plan som är beslutad följs samt att veta vilka eventuella korrigeringar som kan behövas under året. 7 (15)

8 Syftet med uppföljningen är att ta fram det informationsunderlag, som är nödvändigt för en effektiv styrning på respektive organisatorisk nivå och för att ge landstingsstyrelsen möjlighet att fullfölja sitt uppdrag från landstingsfullmäktige. Uppföljningen gäller fullmäktiges beslutade mål, policys och övriga beslut. Landstingsstyrelsen följer upp de beslutade uppdragen. I reglementet till styrelserna och nämnderna framgår det vilket ansvar var och en har för att följa upp sin verksamhet. En viktig del i uppföljningen är information om och analys av eventuell avvikelse från uppdraget. Förekommer avvikelse ska åtgärdsplan i normalfallet upprättas. Sker uppföljningen för sällan eller för sent förloras möjligheten att sätta in åtgärder i rätt tid och risken finns att beslutsfattare ställs inför fullbordat faktum att till exempel inte de fastställa målen uppnås. Uppföljningen används som underlag för styrning, ledning och samordning. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090316, ) Landstingsstyrelsens uppföljning rapport 139 Vårdval Halland , modellbeskrivning: förfrågningsunderlag, uppföljning av mål och tillämpningsföreskrifter Ls Landstingsstyrelsen beslutar om Vårdval Halland , modellbeskrivning: förfrågningsunderlag och tillämpningsföreskrifter för Vårdval Halland 2010 samt de särskilda uppdragen enligt bilagt förslag. Den 1 januari 2009 infördes en ny lag om valfrihetssystem. Lagen beskriver hur en myndighet ska förfara när den ämnar anskaffa vård- och omsorgstjänster inom i ett valfrihetssystem. Vårdval Halland, som i detta sammanhang är att betrakta som ett valfrihetssystem, harmonierar i allt väsentligt med den föreslagna lagen års modellbeskrivning innehöll de kompletteringar med dess ekonomiska villkor, som måste finnas i ett förfrågningsunderlag. Förändringar i Modellbeskrivning 2010 är endast av karaktären förtydliganden och uppdateringar. 8 (15)

9 Landstingsstyrelsen har fullmäktiges bemyndigande att besluta om förändringar i tillämpningsföreskrifterna och tydliggöra hur målen ska följas upp. I tillämpningsföreskrifterna framgår också basnivån för de särskilda uppdragen. I Modellbeskrivningen 2010 är även de av fullmäktige beslutade målen och de ekonomiska ramarna infogade. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090314, ) Vårdval Halland - Modellbeskrivning Revisionsrapport - Granskning av landstingets införande av nytt journalsystem, VAS Ls yttra sig enligt förslag. Landstingets revisorer har låtit Öhrlings PricewaterhouseCoopers göra en granskning av Landstinget Hallands införande av ett nytt gemensamt journalsystem, VAS. I sin skrivelse till Landstingsstyrelsen om resultatet av granskningen pekar man på: Att vissa kostnader i projektet uppstått senare än vi ursprungligen planerat. Att vi inte gjort några nyttokalkyler inför genomförandet av VAS-projektet och vi i stället bör göra en nyttokalkyl nu. Att vi inte har någon samlad bild av vilka IT-system som finns inom Landstinget Halland. Inför och under projektets gång har vi framgångsrikt använt oss av Landstinget Hallands projektstyrningsmodell och vi har hela tiden arbetat med en aktiv projektstyrning och regelbundna genomgångar av projektets risker. 9 (15)

10 Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090268, ) - bilaga 1 Yttrande från Landstingsstyrelsen (Ls090268, ) Protokoll från sammanträde med Komrev (Ls090268, ) Revisionsrapport - Fördjupad granskning av VAS-projektet 141 Redovisningsmässig avskrivning av obetalda vårdavgifter Ls redovisningsmässigt avskriva resterande vårdavgiftsfordringar inom den öppna vården med kronor. redovisningsmässigt avskriva övriga fordringar med kronor. För vårdavgifter som inte direkt kontantbetalas på respektive mottagning och inte betalas inom föreskriven tid tillämpas landstinget regelverk. Regelverket innebär att betalningspåminnelse och inkassokrav med lagstadgad inkassoavgift skickas ut för alla obetalda öppenvårdsavgifter. Landstinget samarbetar med externt inkassoföretag avseende oreglerade vårdavgifter. Under tiden har kronor influtit genom inkassoföretags försorg avseende vårdavgifter i öppen vård. För 2008 återstår krav på kronor. Beloppet är kronor högre än Beloppet skall ställas i relation till de under 2008 kontant erlagda patientavgifterna på kronor. Om hänsyn dessutom tas till de kronor som debiterats kreditpatienterna uppgår avskrivningarna till 2,18 % av de totalt uppburna patientavgifterna, en ökning med 0,22 procentenheter jämfört med Andelen avskrivna fordringar har under den senaste femårsperioden minskat från 2,36% till 2,18 %. Avskrivningsbehovet för 2008 ska ses mot bakgrund av att det under året gjorts ca läkarbesök och ca avgiftsbelagda sjukvårdande behandlingar. Under 2008 har kreditpatienternas andel av de totala patientavgifterna minskat från 16,92 % till 16,39 %. Kreditpatienternas avskrivningsandel för debiterade avgifter var 13,29 %, vilket är 1,73 procentenheter högre än föregående år. 10 (15)

11 Avskrivningsbelopp för sjukresor, vårdavgifter för EU-patienter och övriga fordringar uppgår till kronor. Fordringarna är föremål för långtidsbevakning hos externt inkassoföretag. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090300, ) 142 Fördelning av medel för FoU-projekt 2010 Ls bevilja tkr för FoU-projekt enligt Vetenskapliga rådets förslag och finansiera kostnaden ur anslaget för FoU-medel i 2010 års budget. uppdra åt arbetsutskottet att - efter en kompletterande ansökningsomgång - besluta om fördelning av ytterligare 300 tkr till två vårdnivåövergripande projekt. FoU-projekten ska bl a stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården och bidra till kompetensutveckling av personalen. Arbetsutskottet har i sin granskning av FoU-projekten, utöver de vetenskapliga kriterierna, också vägt in Landstinget Hallands övergripande mål, fastställda prioriterade områden och FoU-rådets bedömningar om projektens betydelse för utveckling av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Sammanlagt har 44 ansökningar lämnats in för år 2010, varav 17 avser projekt som tidigare erhållit medel. 82 % avser projekt inom länssjukvården och 18 % inom närsjukvården. Rådet föreslår att 29 projekt beviljas FoU-medel till en kostnad av tkr. Rådet föreslår dessutom att ytterligare 300 tkr beviljas till två vårdnivåövergripande projekt. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090170, ) FOU-ansökningar 2010 Protokoll från Vetenskapliga rådet (15)

12 143 Internpriser för medicinsk service 2010 Ls fastställa internpriser för röntgenverksamhet och laboratoriemedicin enligt förslag och bilagda prislistor. Interna priser på olika tjänster och produkter är ett viktigt inslag i verksamhetsoch ekonomistyrningen. Enligt fullmäktiges beslut är det landstingsstyrelsen som beslutar om nämndsgemensamma internpriser. Fastställda internpriser tillämpas även för externa kunder som inte är särskilt upphandlade. I det landstingsgemensamma arbetet för ekonomi i balans ingår samordning av radiologin. I den förstudie som gjorts redovisas betydande möjligheter till effektivisering och minskade kostnader genom samordning i länet. Samordningen ska leda till långsiktiga kostnadsreduceringar med början För 2010 medges inte någon prisuppräkning av prislistan. I den årliga översynen av den gemensamma röntgenprislistan har vissa kompletteringar gjorts samt har konstaterats att det inte behöver göras några regleringar mellan befintliga undersökningar års prislista används således även Den uteblivna uppräkningen av prislistan för pris- och löneökningar 2010 medför lägre kostnader för kunderna. Hänsyn till detta har tagits i 2010 års budget och i hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 för driftstyrelser. Under ett flertal år har laboratoriemedicin redovisat överskott. Även 2009 kommer laboratorierna sammanlagt att redovisa ett överskott i bokslutet. Länssjukhuset har tagit fram priskalkyler för laboratoriemedicin 2010 som diskuterats och reviderats i samråd med Landstingskontoret. Priskalkylerna har utgått från utfall under 2008 som indexerats till 2009 års prisnivå. Komplettering har gjorts för förändringar som påverkar verksamheten under 2009 och Prisuppräkning till 2010 års prisnivå har gjorts enligt budgetens förutsättningar. Sammantaget föreslås en prisreducering som motsvarar cirka 6,3 mnkr före pris- och löneuppräkningen till 2010 års prisnivå. Den föreslagna prisreduceringen för laboratoriemedicin har så långt möjligt inarbetats i 2010 års budgetförslag och hälso- och sjukvårdsuppdrag 2010 för driftstyrelser. 12 (15)

13 Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090295, ) Bilaga Fråga om åtagande att förvalta stiftelse Ls Landstinget Halland åtar sig uppdraget att förvalta Stiftelsen Hallands läns allmänna försäkringskassas understödsfond. Försäkringskassans styrelse beslutade den 10 juni 2005 att myndigheten skulle vidta åtgärder för att avveckla sådana stiftelser med anknuten förvaltning som hade tillgångar understigande en halv miljon kronor. Försäkringskassans länskontor i Halland hade i sin tur uppdraget att lämna förslag på lämplig förvaltare för understödsfonden. Försäkringskassans uppfattning var att Landstinget Halland är en lämplig förvaltare av fonden särskilt med hänsyn till att fondens medel ursprungligen var tänkt att bistå sjuka och handikappade personer med bidrag till sådant som kunde lindra effekten av sjukdomen eller handikappet. Fondens medel har använts i huvudsak för två ändamål; dels att bekosta insatser för sjukskrivna personer, som inte kan bekostas av Försäkringskassans medel för köp av rehabiliteringstjänster, med syftet att underlätta återgång i arbetet och dels för projekt inom ohälsoområdet. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090069, ) 145 Yttrande över departementsskrivelsen - Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (Ds 2009:51) Ls (15)

14 ställa sig bakom förslaget till gemensamt yttrande över departementsskrivelsen Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (Ds 2009:51). I Skåne och Västra Götaland pågår en försöksverksamhet enligt lagen om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. I den nu aktuella departementsskrivelsen föreslås att denna försöksverksamhet ska göras permanent. Förslaget är även föranlett av den gemensamma ansökan som de halländska kommunerna tillsammans med landstinget skickade till regeringen i juni Verksamheten ska enligt förslaget regleras genom en ny lag som ska omfatta Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland. Ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen (kommande Region Halland) föreslås följa den som för närvarande gäller i försöksverksamheten. Lagen förslås innehålla uppgifter för regionalt tillväxtarbete och arbete med länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lagen förslås träda i kraft den 1 januari Frågan om ny ansvarsfördelning inom kulturen, den så kallade kulturportföljen, beslutas i särskild ordning. En proposition med förslag till ny lag kommer att läggas av regeringen senast i mars 2010 för att riksdagen ska kunna fatta beslut före valet. Regionstyrelsens uppfattning (vid sitt möte 28 november 2009) är att man i samverkan tar fram ett gemensamt yttrande från kommunerna, landstinget och regionen genom Region Halland. Genom att formulera ett gemensamt yttrande från Halland betonas den politiska enigheten och det gemensamma ansvaret för regionbildningsprocessen. I det gemensamma yttrandet tillstyrks förslaget till ny ansvarsfördelning. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090278, ) - bilaga 146 Anmälan av delegationsbeslut lägga anmälningarna till handlingarna. 14 (15)

15 Anmäles beslut i enlighet med av landstingsstyrelsen antagen delegationsordning. Landstingsdirektören - sattestanter för landstingsstyrelsen Skrivelse från landstingsdirektör Catarina Dahlöf (B55, , , , , ) 147 Landstingsdirektören informerar Landstingsstyrelsen beslutade att anteckna informationen till protokollet. Landstingsdirektör Catarina Dahlöf m fl informerar om - Månadsrapport Landstinget Halland januari-oktober Bergerska fastigheten Innan sammanträdet avslutades tackade ordföranden styrelsens ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän för det gångna året och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 1:e vice ordförande GunMarie Stenström tackade ordföranden för det gångna året och önskade en God Jul och ett Gott Nytt År Vid protokollet Lena Parmlöv Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Olsson Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla (15)

Ls 2009-11-30. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Lise-Lotte Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2009-11-30. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Lise-Lotte Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2009-11-30 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 30 november 2009, kl 11:15 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal - Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 188-211

Landstingsstyrelsen 188-211 Protokoll Sammanträdesdatum 2003-12-08 Landstingsstyrelsen 188-211 Tid: Måndagen den 8 december 2003, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats

Läs mer

Ls 2005-12-12. First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad

Ls 2005-12-12. First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-12-12 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 12 december 2005, kl 09:00 Plats: First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad Obs! Tid och plats ------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 18-30

Länssjukvårdsnämnden 18-30 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-03-16 Länssjukvårdsnämnden 18-30 Tid: Onsdagen den 16 mars, kl 11.50-12.20 (beslut) kl 09.00-11.50 + 12.20-17.00 (föredragning, information etc) (Sammanträdet ajournerades

Läs mer

Landstingsstyrelsen 114-130

Landstingsstyrelsen 114-130 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-10 Landstingsstyrelsen 114-130 Tid: Måndagen den 10 september 2007, kl 09:00-09:40 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie

Läs mer

Landstingsstyrelsen 10-17

Landstingsstyrelsen 10-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-02-09 Landstingsstyrelsen 10-17 Tid Måndagen den 9 februari 2009, kl 11:30-11:40 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie Stenström

Läs mer

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad.

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82 Tid: kl 10.00 12.15 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan Skantz

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 18-43

Landstingsstyrelsen 18-43 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-03-16 Landstingsstyrelsen 18-43 Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl 11:30-12:20 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsen 12-24

Landstingsstyrelsen 12-24 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-02-08 Landstingsstyrelsen 12-24 Tid Måndagen den 8 februari 2010, kl 11:00-11:45 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) Lise-Lotte Olsson

Läs mer

Rune Lejon personaldirektör, 23, 29, 32, 39

Rune Lejon personaldirektör, 23, 29, 32, 39 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-02-03 LANDSTINGSSTYRELSEN 13-39 Tid: kl 10.00 11.45 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Gun-Marie Stenström

Läs mer

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011 Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2010-04-13 Ls100087 Landstingskontoret Kristian Samuelsson, utvecklare Tfn 035-13 48 90 kristian.samuelsson@lthalland.se Landstingsstyrelsen Förslag till ny organisation

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Kallelse och föredragningslista Sammanträdesdatum 2008-01-30 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Tid: Onsdagen den 30 januari kl 09:00-12:00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhusledningens kansli Sjukhuset i

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2005-12-05 Primärvårdsnämnden Hylte 49-61 Tid: Måndagen 5 december 2005, kl 15:00-18:00 Plats: Vårdcentralen Unnaryd Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s) Bo Gunnar

Läs mer

Kungsbackanämnden 1-9

Kungsbackanämnden 1-9 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-01-26 Kungsbackanämnden 1-9 Tid: Måndag 26 januari 2009 kl 13:00-15:30 Plats: Sammanträdesrummet, Tjolöholm Närvarande Margareta Ödman (M) Maud Lanne (S) Marianne Hultén

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 15-23 Tid: 2003-02-17 kl. 14:00 15:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden 31-38

Hjälpmedelsnämnden 31-38 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-12 Hjälpmedelsnämnden 31-38 Tid: Tisdagen den 12 juni kl.09:00-15:00 Plats: Kungsbacka närsjukhus, sammanträdesrum Tjolöholm Ledamöter Bengt Eliasson (fp) Berit von

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 24 september 2010 kl. 09:00 Plats: Komikapp - Rehabteks lokaler, Varberg Kardanvägen 15 Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Bidrag för glasögon till barn och unga

Bidrag för glasögon till barn och unga Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga,

Läs mer

Ls 2006-11-20. Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen

Ls 2006-11-20. Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2006-11-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 november 2006, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen 1 Justering utse

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02 Psykiatrinämnden Tid: Torsdagen den 2 december, Klockan 16.00 Plats: Landstingets kansli, Halmstad Borgsalen Utvecklingskraft möte med LS -au 13.00 14.30

Läs mer

Landstingsstyrelsen 129-139

Landstingsstyrelsen 129-139 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-20 Landstingsstyrelsen 129-139 Tid: Måndagen den 20 november 2006, kl 10:00-10:20 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

2003-12-09. förvaltningschef Handikappförvaltningen förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen

2003-12-09. förvaltningschef Handikappförvaltningen förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-12-09 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 128-141 Tid: kl 14.00 14.30 Plats: Spar Hotel Majorna, Göteborg Ledamöter Bengt Eliasson (fp) ordförande Gun-Marie Stenström (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 131-154

Landstingsstyrelsen 131-154 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-10-15 Landstingsstyrelsen 131-154 Tid: Måndagen den 15 oktober 2007, kl 11:30-12:20 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 (l(aq,a S20. ~s 070,05 Landstingsstyrelsens 1-4 arbetsutskott Tid: Måndagen den 8 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 20 januari 2015, kl. 09.30-16.00 (lunchuppehåll kl 12-13) Plats: Konferensrum Bocksten, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11 Kommunstyrelsens personalutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-11 Kommunhuset klockan 08.30-12:00. Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot

Läs mer

Halmstadsnämnden 1 14

Halmstadsnämnden 1 14 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-01-26 Halmstadsnämnden 1 14 Tid: Onsdag 26 januari 2011, kl. 09:00 14:35 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 1 oktober 2007 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 1 oktober 2007 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 1 oktober 2007 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde på Länssjukhuset i Halmstad, måndagen den 1 oktober 2007. Ärenden Sammanträdets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

1999-04-08 36-54. 1999-04-08, kl 13.00 15.00 Information från Fou-chef Bertil Marklund och förvaltningschef Irene Takanen kl 15.00 18.

1999-04-08 36-54. 1999-04-08, kl 13.00 15.00 Information från Fou-chef Bertil Marklund och förvaltningschef Irene Takanen kl 15.00 18. 1999-04-08 36-54 1999-04-08, kl 13.00 15.00 Information från Fou-chef Bertil Marklund och förvaltningschef Irene Takanen kl 15.00 18.00 Sammanträde Sammanträdesrum Åbrinken, vårdcentralen Falkenberg Göran

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider

Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 29 maj 2013 Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider Regionskatten blir oförändrad 2014 och endast små förändringar görs när det gäller avgifter i hälso- och sjukvården.

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-09-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 24 september 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-04-13. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-04-13. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-04-13 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 13 april 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 44-58

Landstingsstyrelsen 44-58 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-04-27 Landstingsstyrelsen 44-58 Tid Måndagen den 27 april 2009, kl 11:30-11:45 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Landstingsstyrelsen 14-48

Landstingsstyrelsen 14-48 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-03-13 Landstingsstyrelsen 14-48 Tid: Måndagen den 13 mars 2006, kl 10:00-12:05 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Länspensionärsrådet 44 53

Länspensionärsrådet 44 53 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-18 Länspensionärsrådet 44 53 Tid: Fredag den 18 december 2009, kl. 09:30 12:00 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingshuset, Halmstad Ledamöter Lise-Lotte Olsson

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 86-96

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 86-96 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-14 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 86-96 Tid: Onsdagen den 14 november 2007, kl 09:00-12:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-02-20 LS 0906-0562 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-03- 02 0001 9 Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller Föredragande

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-02 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Fredagen den 2 november 2007 kl 08.30-11.00 Plats: Länssjukhuset i Halmstad, Konferensrum

Läs mer

Reglemente för lokal nämnd i Region Halland

Reglemente för lokal nämnd i Region Halland Reglemente för lokal nämnd i Region Halland Beslutat av Regionfullmäktige den 5 november 2014 108 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2008-09-10 Sammanträdestid 8.30-11.45 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Lise-Lotte Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Lise-Lotte Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-03-15 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 15 mars 2010, kl 11:30 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering utse Lise-Lotte

Läs mer

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(10) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S), 46-62 Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta

Läs mer

Lisbeth Waagstein (M), tjg ersättare Ingemar Andersson (S), ersättare. Anna Fransson (S) Paul Johansson (C), ersättare

Lisbeth Waagstein (M), tjg ersättare Ingemar Andersson (S), ersättare. Anna Fransson (S) Paul Johansson (C), ersättare PROTOKOLL 1(9) 2009-12-17 61-86 Protokoll fört vid sammanträde i Halmstad 2009-12-17 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Marie Sällström (S) Bodil Nyström (S), ersättare Petronella

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 16.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Lars

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut under 2009

Landstingsfullmäktiges beslut under 2009 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2010-03-23 Anders Marmon Rev/10010 Landstingsfullmäktiges beslut under 2009 Rapport 10-09 Landstingsfullmäktige 2009 - uppföljning av beslut Bakgrund, syfte En uppföljning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-04-22 Tid kl 13.00-16.30 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 36-50 ande Steve Sjögren (S) ordförande Ingegerd Petersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 83 93 Datum 2015-11-16 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 09.30-12.00 Plats:

Läs mer