ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH"

Transkript

1 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH

2 Ledare När några av oss i höstas höll ett föredrag om REACH för ett antal personer som dagligen arbetar med REACH-frågor inom bland annat näringslivet, framkom det att kunskapen om REACH inom företagen i regel begränsar sig till vissa REACHspecialister. Företagsledning, inköpsavdelning och andra enheter inom företagen är regelmässigt omedvetna om REACH. Enkäter som har genomförts i ett stort antal EUländer visar att företagen vanligtvis inte kan lämna den konsumentinformation om deras produkter som REACH kräver. Stickprovskontroller som tillsynsmyndigheterna har utfört i Sverige visar oroväckande ofta att varor i handeln innehåller oväntade och oönskade kemiska ämnen, vilket resulterar i att åtal väcks och att företagsbot utdöms. Ytterligare en viktig fråga är att REACH också påverkar exempelvis företagens leveransbestämmelser, eftersom en vara till följd av REACH kan bli osäljbar utan att vara behäftad med fel i sedvanlig bemärkelse. I detta nummer av Miljöaffärer vill vi belysa att REACH är något som företagen måste arbeta långsiktigt och strategiskt med för att undvika allvarliga problem i framtiden. Vårt mål är att ge er en tydligare bild av vad REACH innebär för er och ert företag. ansvarig utgivare advokat mårten tagaeus , redaktion advokat mårten tagaeus assistent eva lernmyr kontaktpersoner advokat per molander, stockholm , advokat mårten tagaeus, göteborg , advokat bo hansson, malmö , foto Andreas Lind Joachim Lundgren trevlig läsning! per molander mårten tagaeus bo hansson nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. 2

3 Vad är REACH? REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EU-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen. På svenska står REACH för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i REACH börjar gälla stegvis. Förordningen omnämns ofta som den mest komplexa och omfattande lagstiftningsprodukt som EU hittills har antagit. REACH bygger på grundsatsen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare, det vill säga industrin, som bär ansvaret för att de ämnen de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder, inte har några skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Dokumentationsansvaret och bevisbördan för ett ämnes egenskaper ligger alltså inte på myndigheterna, utan på företagen själva. Principen No data, No market sammanfattar detta på ett bra sätt: utan information och utförda riskbedömningar får ett ämne inte släppas ut på den europeiska marknaden. Bland reglerna i REACH återfinns bland annat ett omfattande krav på registrering av alla kemiska ämnen och blandningar överstigande 1 ton per år och tillverkare/importör. Kravet innebär att den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen ska registrera dessa hos den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Tidsfristerna för registrering skiljer sig åt beroende på mängden tillverkade/ importerade ämnen. Avgörande årtal är 2010, 2013 och Utöver kravet på registrering finns också krav på tillstånd för användning av vissa kemikalier som har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper (så kallade SVHC-ämnen). Tillståndsämnen upptas i en särskild bilaga (bilaga XIV) i REACH som uppdateras kontinuerligt och fylls på med nya ämnen. Dessa ämnen plockas från en kandidatförteckning som ECHA ansvarar för. Förteckningen uppdateras kontinuerligt, och exempelvis lades 20 nya ämnen till på listan i december Sverige och Tyskland föreslår även att åtta nya ämnen ska upptas på kandidatförteckningen till sommaren Ytterligare en särskild bilaga som man bör känna till är bilaga XVII, som förbjuder eller begränsar användningen av vissa ämnen. REACH är alltså ett dynamiskt regelverk och ytterligare förändringar och uppdateringar är att vänta inte minst av den enkla anledningen att effekterna av reglerna träder i kraft successivt. malin lönnqvist

4 Registrering av ämnen vad händer härnäst? Enligt REACH är registrering av ämnen en grundförutsättning för att ämnet ska få släppas ut på den europeiska marknaden. Om registrering inte sker innebär det i praktiken att kommersiell användning av ämnet förbjuds. Det är därför viktigt att berörda företag (tillverkare och importörer av kemikalier) sörjer för att registrering av ämnena görs inom de fastställda tidsfristerna i REACH. Olika tidsfrister gäller för olika kvantiteter av ämnen och tillämpas för de ämnen som förhandsregistrerades i enlighet med reglerna i REACH före den 1 december För ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst ton per år av en viss tillverkare eller importör, skulle en fullständig registrering ha lämnats till ECHA senast den 30 november Totalt lämnades 866 registreringsanmälningar in vid denna registreringsomgång. Registranterna bestod då huvudsakligen av stora industriföretag med omfattande produktion av och handel med kemikalier. Nästa deadline den som berör företag som tillverkar eller importerar minst 100 ton av ett visst ämne per år är den 31 maj För den kommande tidsfristen bedömer ECHA att ytterligare ämnen kommer att registreras. I dagsläget har endast ett fåtal ämnen registrerats och det återstår således ett omfattande arbete med att ta fram och sammanställa nödvändig information under det närmaste året. Vid en compliance check av ECHA upptäcktes nämligen att 85 procent av de registreringsdossiers som då kontrollerades, inte uppfyllde kraven och behövde kompletteras av registranterna. I och med den låga gränsen kommer ett stort antal aktörer att beröras av registreringskravet i REACH. Den sista deadlinen är den 31 maj 2018 och gäller för alla aktörer som tillverkar eller importerar mer än 1 ton av ett ämne per år. I och med den låga gränsen kommer ett stort antal aktörer att beröras av registreringskravet i REACH. Det är först vid denna tidpunkt som REACH:s fulla genomslagskraft och komplexitet kommer att märkas på allvar. andréa dahrén martin johansson 4

5 Tillstånd tillståndsplikt Huvudregeln enligt REACH är att ämnen ska registreras för att få släppas ut på marknaden. För vissa särskilt farliga ämnen krävs dessutom tillstånd för att de ska få användas eller släppas ut på marknaden. Dessa särskilt farliga ämnen listas i bilaga XIV till REACH. Nya ämnen i bilagan tillkommer genom ett särskilt myndighetsförfarande. Därigenom kommer tillståndsplikten i bilagan successivt att omfatta fler ämnen. För de som tillverkar, importerar eller i övrigt hanterar ämnen (så kallade nedströmsanvändare) är det därför viktigt att bevaka förslag till nya ämnen att lägga till i bilagan. I nuläget innehåller bilagan, efter tillägg i februari i år, 14 ämnen. Tillståndskravet syftar dels till att genom tillsyn och kontroll av dessa särskilt farliga ämnen minska riskerna de är förknippade med, dels till att möjliggöra en utfasning av ämnena genom att de ersätts av andra mindre farliga ämnen. tillstånd krävs för varje användning Följden av att ett ämne listas i bilaga XIV är att det krävs tillstånd för varje användning av ämnet. Det innebär att om en tillverkare har tillstånd att tillverka ett särskilt farligt ämne för en viss användning, krävs ett nytt tillstånd, för att få använda eller sälja ämnet för ett annat användningsområde. Nedströmsanvändare av ett särskilt farligt ämne får använda ämnet (för ett visst användningsområde), antingen om nedströmsanvändaren själv innehar ett tillstånd för den aktuella användningen eller om tillverkaren/importören har tillstånd för användningen. I det senare fallet ska nedströmsanvändaren anmäla sin användning. successiv tillståndsplikt Tillståndsplikt kommer successivt att börja gälla för de 14 ämnen som hittills upptagits i bilaga XIV. Den 21 augusti 2014 börjar tillståndsplikt att gälla (så kallat slutdatum) för de två första av de 14 ämnena. För tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare som hanterar något av ämnena i bilaga XIV, måste tillståndsansökan ges in senast 18 månader (ibland tidigare) före detta slutdatum. När slutdatumet passerats, får ämnet inte användas på ett nytt sätt (ny användning) förrän ett tillstånd beviljats. Ansökan om tillstånd lämnas in till ECHA, men beslut om tillstånd fattas av EU-kommissionen. Utgångspunkten är att sökanden ska visa att förutsättningarna för tillstånd är uppfyllda. För ämnen i bilaga XIV kan tillstånd beviljas under förutsättning att: de sociala och ekonomiska fördelarna uppväger hälso- och miljöriskerna, samt det saknas alternativa ämnen eller tekniker. Om en verksamhetsutövare, till exempel i sin tillverkningsprocess, använder ett ämne i bilaga XIV, kommer alltså frågan om tillstånd ofta att bero på om verksamhetsutövaren kan visa att det saknas möjlighet att ersätta ämnet eller tillverkningsprocessen med alternativa ämnen eller tekniker. Möjligheten till substitution är därför central för om tillstånd kommer att medges. I fråga om vissa ämnen i bilaga XIV kan dock tillstånd ändå beviljas, oavsett om kraven ovan är uppfyllda, om de hälso- och miljörisker som uppkommer i samband med ämnets användning kan kontrolleras på ett acceptabelt sätt. påbörja arbetet med tillståndsansökan i god tid! De två tillståndsämnen som ligger närmast till hands, har ett slutdatum för användning under 2014 och Tillståndsansökningarna för dessa ämnen ska dock inges redan under nästa år. Tillståndsprövningarna är komplexa och mycket resurskrävande. ECHA gör bedömningen att det kommer att ta mellan månader från inlämnandet av ansökan till kommissionen lämnar sitt beslut. Den som ser ett behov av tillstånd bör därför påbörja detta arbete i mycket god tid. staffan löwhagen

6 Sveriges tolkning av 0,1-procentsviktkravet Enligt REACH kan producenter, importörer och leverantörer av varor omfattas av anmälnings- eller informationsplikt. Anmälningsplikten innebär att en vara ska anmälas till den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Informationsplikten innebär kortfattat att information om säker användning måste lämnas till alla mottagare i distributionskedjan, men till konsumenter endast efter förfrågan. Ett grundkriterium för anmälnings- eller informationsplikt, är att en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett sådant farligt ämne som finns upptaget på den så kallade kandidatförteckningen 1. Hur 0,1 viktprocent beräknas beror naturligtvis på vad som anses utgöra en vara. Begreppet vara är definierat i REACH, men tolkningen av definitionen skiljer sig mellan EU:s medlemsländer. Kommissionens ståndpunkt är att en delkomponent i en större vara inte omfattas av definitionen utan att det är den sammansatta varan som beräkningen ska utgå ifrån. Exempelvis ska beräkningen göras på hela cykeln och inte på dess handtag och pedaler. Det är denna tolkning som återfinns i ECHA:s vägledningsdokument om krav för ämnen i varor. Sverige och en handfull andra medlemsstater samt Norge har dock gjort en annan tolkning. Deras tolkning kan sammanfattas som; en gång en vara, alltid en vara, alltså att en vara fortsätter att utgöra en vara även om den ingår som komponent i en större vara. Det innebär att beräkningen ska göras på ett handtag eller på pedaler, även om dessa utgör delar av en cykel. De olika tolkningarna har diskuterats men hittills har enighet inte nåtts. Sedan år 2011 anges i stället i ECHA:s vägledning om krav för varor att tolkningen i vägledningen inte delas av alla medlemsstater. De skilda sätten att beräkna om halten av ett ämne uppgår till 0,1 viktprocent kan leda till olika tillämpning av kravet bland EU-länderna. Försöken att harmonisera kraven inom EU har således inte lyckats. Med Sveriges tolkning är det vanligare att halten av ett ämne uppgår till mer än 0,1 viktprocent av en vara. Detta kan medföra problem när en vara skickas mellan olika medlemsstater eftersom olika krav avseende anmälnings- och informationsplikten ställs på exempelvis en leverantör och en återförsäljare av en och samma vara. Det som slutligen kan avgöra frågan om tolkningen av 0,1 viktprocent av en vara är om frågan ställs på sin spets och hänskjuts till EU-domstolen för avgörande. Än så länge håller Sverige dock kvar vid sin tolkning och den är utgångspunkten vid Kemikalieinspektionens tillsyn över efterlevnaden av reglerna om farliga ämnen i varor. thérèse bäverlind karin bäckström 1) Artikel 59 REACH, se även artikel på sidan 11 6

7 REACH Ämnen som begränsas enligt REACH REACH gör det möjligt att begränsa tillverkning, användning och utsläppande av så kallade riskämnen på marknaden. När det föreligger en oacceptabel hälso- eller miljörisk i samband med bland annat tillverkning eller användning av ett ämne, och risken är sådan att den måste hanteras på EU-nivå, finns möjlighet att enligt REACH besluta att införa begränsningar avseende det aktuella ämnet. Begränsningarna kan även omfatta beredningar och varor som innehåller ämnet. Omfattningen av införda begränsningar kan variera, från förbud till mer specifika begränsningsvillkor. Nya begränsningar noteras i bilaga XVII till REACH, som därmed alltid innehåller en uppdaterad förteckning över tillämpliga begränsningar. Såväl EU-kommissionen som ett enskilt medlemsland har möjlighet att initiera ett begränsningsförfarande. När avsikten att förbereda ett förslag till begränsning har offentliggjorts tar ett formaliserat förfarande vid. Förfarandet syftar till att identifiera risker samt fördelar och kostnader förenade med förslaget. Det slutliga beslutet om begränsningar fattas av EU-kommissionen genom omröstning i en kommitté. På Europeiska kemikaliemyndighetens, ECHA:s, webbsida läggs information om kommande och pågående begränsningsförfaranden upp. felicia terenius kim fors Kemikalielagstiftning utanför EU Ur ett globalt perspektiv har EU under lång tid ansetts ledande i utvecklingen av en modern kemikaliereglering. Införandet av REACH har på många sätt stärkt EU:s ställning som föregångare inom området och har stor inverkan på utformningen av kemikalieregleringar utanför EU. I USA domineras kemikalieregleringen av den över trettio år gamla Toxic Substances Control Act. En betydande skillnad gentemot REACH är placeringen av bevisbördan. Medan REACH bygger på försiktighetsprincipen krävs i USA som huvudregel att tillsynsmyndigheten visar att en kemikalie innebär en orimlig risk för att kemikaliens användning ska begränsas. Amerikansk kemikaliereglering tycks dock utvecklas till att alltmer likna REACH, vilket kommer till uttryck bland annat genom skärpta krav på företagens kemikalierapportering och krav på ökad öppenhet. Influenserna av REACH är dock mest iakttagbara i Asien. Under 2010 reformerades den kinesiska kemikalieregleringen genom antagandet av China New Chemical Substance Notification MEP Order No 7. Denna reglering har likheter med EU-lagstiftningen och har därför kommit att kallas China REACH. Bland annat krävs enligt den kinesiska regleringen, liksom enligt REACH, registrering och anmälan av kemikalier. Vidare uppmuntrar den kinesiska regleringen till informationsutbyte mellan verksamhetsutövare. Även Japan skärpte år 2009 kraven på rapportering och utvidgade även omfattningen av kemikalier klassificerade som högriskkemikalier, vilka numera kräver godkännande. Trenden verkar således vara att REACH alltmer går mot att bli den nya globala standarden för kemikaliereglering. linnea ljung jonas öqvist

8 Att säkerställa REACH compliance i avtal Ämnen som inte är registrerade, inte uppfyller tillståndskraven i bilaga XIV eller är föremål för begränsning i bilaga XVII, får inte släppas ut på marknaden. En sådan effekt kan slå mycket hårt mot företag som är beroende av vissa nyckelkemikalier i sin verksamhet, exempelvis för att kunna producera en viss vara. Likaså kan non compliance med REACH slå mot ett företags varumärke om det skulle visa sig att ett företag släpper ut en vara som innehåller särskilt farliga eller förbjudna ämnen. Mot den bakgrunden vill många företag säkerställa att de ämnen eller varor som köps in och som används i verksamheten uppfyller ovannämnda krav. Det vill säga att produkterna är REACH compliant. Avtalen innehåller då en uttrycklig hänvisning till REACH och i vissa fall en närmare precisering av vilka specifika REACH krav som den levererade produkten ska innehålla. Dessa krav bör också åtföljas av relevanta sanktionsbestämmelser som täcker in de skadesituationer som kan uppstå till följd av att varan inte får släppas ut på marknaden. Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnen som är upptagna på ECHA:s kandidatförteckning triggas bland annat en straffsanktionerad skyldighet att informera om förekomsten av ämnet till mottagaren av varan. Denna skyldighet är särskilt problematisk för företag som importerar varor utanför EU. Mörkertalet är nämligen stort beträffande användningen av ett flertal av dessa ämnen. Detta ställer därför höga krav på företagens interna kontroll av importerade varor och hur avtalen med leverantörerna är formulerade. Avtalen bör exempelvis ta höjd för att bilagorna XIV, XVII och kandidatförteckningen uppdateras kontinuerligt. Det kan även finnas skäl att precisera vilken tolkning av 0,1 viktprocentkravet i varor som ska användas. Närmare bestämt, ska utgångspunkten i tolkningen vara den sammansatta varan eller varje ingående delkomponent? Denna precisering får nämligen betydelse om den tillverkade varan distribueras till flera medlemsstater. Sammantaget finns det alltså anledning att reglera REACH compliance i avtal. Hur omfattande en REACH-klausul bör vara varierar dock i det enskilda fallet. Ibland är en enkel klausul tillräcklig, ibland måste omfattande klausuler tas fram om det är fråga om typiska riskprodukter. therese stömshed 8

9 Hur ska företagen praktiskt arbeta med REACH? Eva-Helena Westman, Intertek, diskuterar hur REACH påverkar företag och vilka nya utmaningar som företagen nu ställs inför. vad måste företag särskilt tänka på sedan reach infördes? REACH är en kemikalielagstiftning som inte bara berör tillverkare och importörer av kemiska ämnen. Delar av REACH riktar sig även mot dem som hanterar varor och där varor till exempel är soffor, din cykel eller träningsmaskinen på gymmet. På så sätt berörs många företag som normalt sett inte kopplar samman ordet kemikalielagstiftning med sin verksamhet. Det är viktigt att observera att ett företag kan ha flera roller och därmed flera skyldigheter. Kopplingen mellan REACH och varor handlar om att begränsa och informera om risker kring de farliga ämnen som kan förekomma i de varor som vi omger oss med. Det första ett företag bör göra med avseende på REACH är att kartlägga vilken roll (tillverkare, importör, nedströmsanvändare) och typ av produkt (kemiskt ämne, blandning, vara) man har enligt definitionerna i REACH. Det är viktigt att observera att ett företag kan ha flera roller och därmed flera skyldigheter. Det är även viktigt att förstå sina leverantörers samt sina kunders skyldigheter så att arbetet med REACH blir så effektivt som möjligt. Kommunikation har visat sig vara det absolut viktigaste verktyget när det kommer till REACH; det kan handla om kommunikation med medregistranter av ett kemiskt ämne och kommunikation upp och ner i leverantörsleden rörande farliga ämnen i varor. En ordentlig dos tålamod skadar inte heller. finns det några särskilda strategier, planer eller policys som kan underlätta företagens arbete med reach? Beroende på vilket ansvar och vilka skyldigheter man har under REACH finns det en rad dokument som kan ge vägledning. För REACH kopplat till varor finns ett vägledningsdokument rörande kraven som ECHA tagit fram. Det finns däremot relativt lite skrivet om hur just ett företag ska arbeta rutinmässigt för att kontrollera förekomst av farliga ämnen i till exempel en importerad vara eller inköpt material/komponent. Det man ska tänka på är att ha en rutin för sitt arbete kopplat till kemikalier i varor och eventuell förekomst av farliga ämnen. Denna rutin kan förslagsvis dokumenteras som en del av ett kvalitetssystem. Rutinerna kan till exempel beskriva hur företaget sköter kravställning mot leverantörer, vilken rutin som finns då kandidatlistan uppdateras med nya ämnen och hur man ska kontrollera om dessa ämnen berör företagets varor. kan man redan nu se ytterligare förändringar som företagen kommer att behöva göra framöver på grund av reach? REACH kommer kräva ett kontinuerligt arbete eftersom nya farliga ämnen tillkommer på till exempel kandidatlistan och i bilaga XIV. Det är viktigt som företag att veta vilka ämnen som kan komma att kräva tillstånd eller begränsas för att proaktivt kunna ersätta dem. Det är även troligt att tillståndsplikt för ett ämne kommer att påverka tillgången på ämnet eller visst material samt att priserna kommer att stiga. Kunskapsöverföring mellan aktörer rörande vilka kemiska ämnen som material och varor innehåller kommer att öka. caroline perlström Från vänster: Olga Matzén, Alina Ariosa-Alvarez, Anna-Karin Vagi, Ann-Britt Fransson, Anna Forsgren och Eva-Helena Westman.

10 Artikel 33 skyldigheten att vidarebefordra information om ämnen i varor Varuleverantörer (alla som tillverkar, importerar eller säljer varor) har i enlighet med artikel 33 en långtgående skyldighet att vidarebefordra information om kemiska ämnen i de varor de levererar. Skyldigheten gäller varor som innehåller en koncentration över 0,1 viktprocent av särskilt farliga ämnen upptagna på kandidatlistan. (Angående 0,1-procentsviktkravet se artikeln Once an article, always an article?). Skyldigheten att vidarebefordra information innebär att varuleverantören ska tillhandahålla mottagaren av varan tillräcklig information (åtminstone ämnets namn), så att varan kan användas på ett säkert sätt. Vid leverans till konsument inträder skyldigheten att tillhandahålla information endast efter en uttrycklig begäran från konsumenten. Informationen ska då tillhandahållas kostnadsfritt inom 45 dagar från det att begäran framställdes. Att uppmärksamma är att skyldigheten att tillhandahålla information gäller för både återförsäljare och tillverkare av en viss vara (liksom för eventuella importörer). Informationsskyldigheten kan, i sin minst omfattande form, sammanfattas som ett krav för varuleverantörer att tillhandahålla information om det aktuella ämnets namn ett krav som lätt borde kunna uppfyllas? En rapport från BEUC (den europeiska konsumentorganisationen) med titeln How much are we told? från oktober 2011 visar dock annat (rapporten finns att tillgå på Rapportens syfte var bland annat att analysera huruvida kravet i artikel 33 (2) gällande information till konsument uppfylls i ett antal utvalda medlemsstater, däribland Sverige. I sammanfattningen till rapporten framhålls att resultaten är en besvikelse. Mindre än hälften (!) av de varutillverkare och återförsäljare som tillfrågades inkom med ett fullständigt svar inom den lagstadgade 45 dagars fristen. Mot den bakgrunden finns det alltså skäl för företag att se ser över hur man arbetar internt med att uppfylla kraven i artikeln 33. Generellt sett måste mekanismerna för informationsflödet förbättras mellan olika aktörer i distributionskedjan. Vidare bör en ansvarig person på varje företag utses med uppgift att hantera just dessa frågor. charlotte björnsdotter lundgren kajsa johansson 10

11 REACH-nyheter i korthet Den första löpande handlingsplanen antagen ECHA antog i februari en förteckning över 90 ämnen som ska utvärderas under perioden år Under år 2012 ska 36 av dessa ämnen, däribland triclosan och bisfenol A, utvärderas. Ämnena har valts ut på grund av att de misstänks utgöra en risk för människors hälsa eller miljön, vilket nu ska utredas vidare av medlemsstaterna. Nya förslag till kandidatlistan Sverige och Tyskland avser att under sommaren föreslå sammanlagt åtta nya ämnen till kandidatlistan. Tysklands förslag rör fyra perfluorerade syror, medan Sveriges förslag inkluderar kadmium och kadmiumföreningar. Svenskt initiativ att begränsa bly Kemikalieinspektionen har meddelat att Sverige under nästa vår avser att föreslå ytterligare begränsningar för bly och blyföreningar i konsumentprodukter, bland annat i möbler och kläder. Som ett led i förfarandet kommer Kemikalieinspektionen att arrangera samrådsmöten där företag och organisationer från hela Europa får möjlighet att diskutera förslaget. Det första samrådet äger rum den 18 juni pia grönquist linda sjöö REACH ur ett varuperspektiv REACH omfattar utöver kemiska ämnen och blandningar även varor. REACH ställer ett antal krav på alla som släpper ut varor på marknaden: varuproducenter, varuimportörer och varuleverantörer. Ett stort antal aktörer berörs av reglerna och det är av vikt att de som hanterar varor känner till de skyldigheter som föreligger. Uppföljningen av varureglerna i REACH har hittills inte prioriterats lika högt som exempelvis registreringen av kemiska ämnen. Förändringar är dock att vänta. Bland annat har Kemikalieinspektionen fått ökade resurser på området och i myndighetens tillsynsplan för 2012 framgår explicit att en av målsättningarna är att öka tillsynen av just varor. För att öka medvetenheten om kemikalier i varor har den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA även presenterat en lista med information om typiska varuslag där särskilt farliga ämnen ingår (SVHCämnen). Exempelvis förekommer mjukgörare i plast och flamskyddsmedel bland SVHC-ämnena. Användningsområdena för dessa ämnen är bland annat kablar, golv, badleksaker och sandaler respektive isoleringsmaterial i byggnader och fordon, textil och elektronik. Det kan därmed enkelt konstateras att vi dagligen använder oss av varor som typiskt sett kan innehålla sådana ämnen. Reglerna i REACH gällande varor kan delas upp i tre delar. För det första åligger det varuproducenter och importörer att i vissa fall registrera ämnen som ingår i en vara. Kravet är att ämnet är avsett att avges under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det klassiska exemplet på ett ämne som avges från en vara är luktämnen från ett luktsuddgummi. Vidare ska mängden av ämnet överstiga 1 ton per tillverkare/importör och år för att trigga ett registreringskrav. För det andra finns ett krav på att varuproducenter och importörer ska anmäla om deras varor innehåller mer än 0,1-viktprocent av ett särskilt farligt ämne som är upptaget på kandidatlistan. (Se mer om tolkningen av 0,1-procentsviktkravet i artikeln Once an article, always an article ). Slutligen, som en tredje del, finns även en långtgående informationsskyldighet om innehållet i varor vilken träffar alla som släpper ut varor på marknaden: varuproducenter, importörer och leverantörer. kerstin brinnen

12 REACH-länkar allmän information: och 1. europaparlamentets och rådets förordning (eg) nr 1907/2006 (reach): 2. den europeiska kemikaliemyndighetens (echa:s) vägledningsdokument: 3. kandidatlistan (uppdateras kontinuerligt): 4. ämnen som föreslås tas upp på kandidatlistan (uppdateras kontinuerligt): 5. information om var och hur ämnen på kandidatlistan används: 6. information för nedströmsanvändare: 7. onlineplattformen subsport (substitution support portal) skapad av bland annat den svenska organisationen chemsec där företag kan få hjälp att hitta substitut till de kemikalier de vill fasa ut: stockholm göteborg malmö helsingborg frankfurt berlin moskva s:t petersburg shanghai hongkong bryssel new york www. mannheimerswartling.se Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjutspetskompentens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Byrån omsätter 1,2 miljarder kronor och har ca 650 anställda. För beställning av Miljöaffärer vänligen kontakta

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED Ledare EU:s lagstiftning inom miljörättens område är omfattande och får allt större betydelse för innehållet i den svenska

Läs mer

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006)

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) stefan.posner@swerea.se > 50 miljoner kemikalier med CAS RN Kemikalier som styr funktion och design i slutprodukten (avsiktlig användning) > Processkemikalier

Läs mer

Vägledning för nedströmsanvändare

Vägledning för nedströmsanvändare Vägledning för nedströmsanvändare Januari 2008 Vägledning för arbetet med Reach 1 RÄTTSLIGT MEDDELANDE Detta dokument innehåller vägledning om Reach, med förklaringar om de skyldigheter som gäller enligt

Läs mer

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt!

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Climate Change, tillståndsprocessen, MKB m.m. Seminarium för STF Ingenjörsutbildning 1 september 2009 Mårten Tagaeus Charlotte Björnsdotter Lundgren Legal#3645892_1.PPT

Läs mer

Stockholms läns I andsting 1 (2)

Stockholms läns I andsting 1 (2) Stockholms läns I andsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1509 Landstingsstyrelsen Remiss - Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Registrering Utvärdering Tillstånd Begränsning Information i distributionskedjan Listor och annex i Reach Kandidatlistan särskilt farliga ämnen (163) Annex XIV ämnen

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

Miljöaffärer. Update från Bryssel TEMA: ett nyhetsbrev från mannheimer swartling december 2012

Miljöaffärer. Update från Bryssel TEMA: ett nyhetsbrev från mannheimer swartling december 2012 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling december 2012 Miljöaffärer TEMA: Update från Bryssel Ledare Miljö- och energifrågor står högt på den politiska agendan. Detta medför att dessa områden är under

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen

Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kemikalieinspektionens utredningar: - När kan ekonomiska styrmedel

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier

Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier Er referens Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier Sammanfattning Kemikalieinspektionen

Läs mer

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 PM Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 Best.nr. 510 775 Sundbyberg i april 2004 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Närservice, Margretedalsvägen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

kemikalier på företag

kemikalier på företag kemikalier på företag Inspektionsunderlag Bilaga A. Lagrum för samtliga frågor. Sid 17 Bilaga B. Kommentarer, mallar och länktips till några frågor. Sid 19 Grafisk produktion www.gg3.se UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Gemensam rutin Märkningspliktiga kemiska produkter ska granskas Märkningspliktiga kemiska produkter som ska användas i Banverkets och Vägverkets verksamhet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Miljöaffärer. tema: Klimatmötet i Köpenhamn. stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden

Miljöaffärer. tema: Klimatmötet i Köpenhamn. stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sweden st. petersburg singer house nevsky prospect 28 191186 st. petersburg, russia shanghai

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.10.2014 L 297/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets ordning

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet Promemoria 2015-05-12 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet 1. Inledning Promemorians förslag:

Läs mer

st. petersburg sweden house malaya konyushennaya 191186 st. petersburg, russia stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden

st. petersburg sweden house malaya konyushennaya 191186 st. petersburg, russia stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sweden malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sweden helsingborg södra storgatan

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor shulin.nie@msb.se Generella krav i LBE Tillståndskrav Godkännandekrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav Utredningskrav Föreståndarkrav Informationskrav

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

24 september 2015. Svensk varumärkesrätt anpassas till den nya varumärkesregleringen

24 september 2015. Svensk varumärkesrätt anpassas till den nya varumärkesregleringen Nyhetsbrev IP/TMT 2015:2 24 september 2015 What s new? Svensk varumärkesrätt anpassas till den nya varumärkesregleringen inom EU Europaparlamentet har yttrat sig över kommissionens förslag till ett nytt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Miljöaffärer. tema: Corporate Social Responsibility (CSR) en strategisk miljöfråga. stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

Miljöaffärer. tema: Corporate Social Responsibility (CSR) en strategisk miljöfråga. stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige s:t petersburg sweden house malaya konyushennaya ul. 1/3 a 191 186 st. petersburg,

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 PM Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt

Läs mer

GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE?

GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE? GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE? IMD II, 4-5 november 2014 Per Johan Eckerberg Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd The information contained in this presentation

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007

Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007 Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007 1. Sammanfattning Under hösten 2007 genomförde Livsmedelsverket ett projekt vars syfte var att undersöka om

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer