ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH"

Transkript

1 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH

2 Ledare När några av oss i höstas höll ett föredrag om REACH för ett antal personer som dagligen arbetar med REACH-frågor inom bland annat näringslivet, framkom det att kunskapen om REACH inom företagen i regel begränsar sig till vissa REACHspecialister. Företagsledning, inköpsavdelning och andra enheter inom företagen är regelmässigt omedvetna om REACH. Enkäter som har genomförts i ett stort antal EUländer visar att företagen vanligtvis inte kan lämna den konsumentinformation om deras produkter som REACH kräver. Stickprovskontroller som tillsynsmyndigheterna har utfört i Sverige visar oroväckande ofta att varor i handeln innehåller oväntade och oönskade kemiska ämnen, vilket resulterar i att åtal väcks och att företagsbot utdöms. Ytterligare en viktig fråga är att REACH också påverkar exempelvis företagens leveransbestämmelser, eftersom en vara till följd av REACH kan bli osäljbar utan att vara behäftad med fel i sedvanlig bemärkelse. I detta nummer av Miljöaffärer vill vi belysa att REACH är något som företagen måste arbeta långsiktigt och strategiskt med för att undvika allvarliga problem i framtiden. Vårt mål är att ge er en tydligare bild av vad REACH innebär för er och ert företag. ansvarig utgivare advokat mårten tagaeus , redaktion advokat mårten tagaeus assistent eva lernmyr kontaktpersoner advokat per molander, stockholm , advokat mårten tagaeus, göteborg , advokat bo hansson, malmö , foto Andreas Lind Joachim Lundgren trevlig läsning! per molander mårten tagaeus bo hansson nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. 2

3 Vad är REACH? REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EU-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen. På svenska står REACH för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i REACH börjar gälla stegvis. Förordningen omnämns ofta som den mest komplexa och omfattande lagstiftningsprodukt som EU hittills har antagit. REACH bygger på grundsatsen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare, det vill säga industrin, som bär ansvaret för att de ämnen de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder, inte har några skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Dokumentationsansvaret och bevisbördan för ett ämnes egenskaper ligger alltså inte på myndigheterna, utan på företagen själva. Principen No data, No market sammanfattar detta på ett bra sätt: utan information och utförda riskbedömningar får ett ämne inte släppas ut på den europeiska marknaden. Bland reglerna i REACH återfinns bland annat ett omfattande krav på registrering av alla kemiska ämnen och blandningar överstigande 1 ton per år och tillverkare/importör. Kravet innebär att den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen ska registrera dessa hos den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Tidsfristerna för registrering skiljer sig åt beroende på mängden tillverkade/ importerade ämnen. Avgörande årtal är 2010, 2013 och Utöver kravet på registrering finns också krav på tillstånd för användning av vissa kemikalier som har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper (så kallade SVHC-ämnen). Tillståndsämnen upptas i en särskild bilaga (bilaga XIV) i REACH som uppdateras kontinuerligt och fylls på med nya ämnen. Dessa ämnen plockas från en kandidatförteckning som ECHA ansvarar för. Förteckningen uppdateras kontinuerligt, och exempelvis lades 20 nya ämnen till på listan i december Sverige och Tyskland föreslår även att åtta nya ämnen ska upptas på kandidatförteckningen till sommaren Ytterligare en särskild bilaga som man bör känna till är bilaga XVII, som förbjuder eller begränsar användningen av vissa ämnen. REACH är alltså ett dynamiskt regelverk och ytterligare förändringar och uppdateringar är att vänta inte minst av den enkla anledningen att effekterna av reglerna träder i kraft successivt. malin lönnqvist

4 Registrering av ämnen vad händer härnäst? Enligt REACH är registrering av ämnen en grundförutsättning för att ämnet ska få släppas ut på den europeiska marknaden. Om registrering inte sker innebär det i praktiken att kommersiell användning av ämnet förbjuds. Det är därför viktigt att berörda företag (tillverkare och importörer av kemikalier) sörjer för att registrering av ämnena görs inom de fastställda tidsfristerna i REACH. Olika tidsfrister gäller för olika kvantiteter av ämnen och tillämpas för de ämnen som förhandsregistrerades i enlighet med reglerna i REACH före den 1 december För ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst ton per år av en viss tillverkare eller importör, skulle en fullständig registrering ha lämnats till ECHA senast den 30 november Totalt lämnades 866 registreringsanmälningar in vid denna registreringsomgång. Registranterna bestod då huvudsakligen av stora industriföretag med omfattande produktion av och handel med kemikalier. Nästa deadline den som berör företag som tillverkar eller importerar minst 100 ton av ett visst ämne per år är den 31 maj För den kommande tidsfristen bedömer ECHA att ytterligare ämnen kommer att registreras. I dagsläget har endast ett fåtal ämnen registrerats och det återstår således ett omfattande arbete med att ta fram och sammanställa nödvändig information under det närmaste året. Vid en compliance check av ECHA upptäcktes nämligen att 85 procent av de registreringsdossiers som då kontrollerades, inte uppfyllde kraven och behövde kompletteras av registranterna. I och med den låga gränsen kommer ett stort antal aktörer att beröras av registreringskravet i REACH. Den sista deadlinen är den 31 maj 2018 och gäller för alla aktörer som tillverkar eller importerar mer än 1 ton av ett ämne per år. I och med den låga gränsen kommer ett stort antal aktörer att beröras av registreringskravet i REACH. Det är först vid denna tidpunkt som REACH:s fulla genomslagskraft och komplexitet kommer att märkas på allvar. andréa dahrén martin johansson 4

5 Tillstånd tillståndsplikt Huvudregeln enligt REACH är att ämnen ska registreras för att få släppas ut på marknaden. För vissa särskilt farliga ämnen krävs dessutom tillstånd för att de ska få användas eller släppas ut på marknaden. Dessa särskilt farliga ämnen listas i bilaga XIV till REACH. Nya ämnen i bilagan tillkommer genom ett särskilt myndighetsförfarande. Därigenom kommer tillståndsplikten i bilagan successivt att omfatta fler ämnen. För de som tillverkar, importerar eller i övrigt hanterar ämnen (så kallade nedströmsanvändare) är det därför viktigt att bevaka förslag till nya ämnen att lägga till i bilagan. I nuläget innehåller bilagan, efter tillägg i februari i år, 14 ämnen. Tillståndskravet syftar dels till att genom tillsyn och kontroll av dessa särskilt farliga ämnen minska riskerna de är förknippade med, dels till att möjliggöra en utfasning av ämnena genom att de ersätts av andra mindre farliga ämnen. tillstånd krävs för varje användning Följden av att ett ämne listas i bilaga XIV är att det krävs tillstånd för varje användning av ämnet. Det innebär att om en tillverkare har tillstånd att tillverka ett särskilt farligt ämne för en viss användning, krävs ett nytt tillstånd, för att få använda eller sälja ämnet för ett annat användningsområde. Nedströmsanvändare av ett särskilt farligt ämne får använda ämnet (för ett visst användningsområde), antingen om nedströmsanvändaren själv innehar ett tillstånd för den aktuella användningen eller om tillverkaren/importören har tillstånd för användningen. I det senare fallet ska nedströmsanvändaren anmäla sin användning. successiv tillståndsplikt Tillståndsplikt kommer successivt att börja gälla för de 14 ämnen som hittills upptagits i bilaga XIV. Den 21 augusti 2014 börjar tillståndsplikt att gälla (så kallat slutdatum) för de två första av de 14 ämnena. För tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare som hanterar något av ämnena i bilaga XIV, måste tillståndsansökan ges in senast 18 månader (ibland tidigare) före detta slutdatum. När slutdatumet passerats, får ämnet inte användas på ett nytt sätt (ny användning) förrän ett tillstånd beviljats. Ansökan om tillstånd lämnas in till ECHA, men beslut om tillstånd fattas av EU-kommissionen. Utgångspunkten är att sökanden ska visa att förutsättningarna för tillstånd är uppfyllda. För ämnen i bilaga XIV kan tillstånd beviljas under förutsättning att: de sociala och ekonomiska fördelarna uppväger hälso- och miljöriskerna, samt det saknas alternativa ämnen eller tekniker. Om en verksamhetsutövare, till exempel i sin tillverkningsprocess, använder ett ämne i bilaga XIV, kommer alltså frågan om tillstånd ofta att bero på om verksamhetsutövaren kan visa att det saknas möjlighet att ersätta ämnet eller tillverkningsprocessen med alternativa ämnen eller tekniker. Möjligheten till substitution är därför central för om tillstånd kommer att medges. I fråga om vissa ämnen i bilaga XIV kan dock tillstånd ändå beviljas, oavsett om kraven ovan är uppfyllda, om de hälso- och miljörisker som uppkommer i samband med ämnets användning kan kontrolleras på ett acceptabelt sätt. påbörja arbetet med tillståndsansökan i god tid! De två tillståndsämnen som ligger närmast till hands, har ett slutdatum för användning under 2014 och Tillståndsansökningarna för dessa ämnen ska dock inges redan under nästa år. Tillståndsprövningarna är komplexa och mycket resurskrävande. ECHA gör bedömningen att det kommer att ta mellan månader från inlämnandet av ansökan till kommissionen lämnar sitt beslut. Den som ser ett behov av tillstånd bör därför påbörja detta arbete i mycket god tid. staffan löwhagen

6 Sveriges tolkning av 0,1-procentsviktkravet Enligt REACH kan producenter, importörer och leverantörer av varor omfattas av anmälnings- eller informationsplikt. Anmälningsplikten innebär att en vara ska anmälas till den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Informationsplikten innebär kortfattat att information om säker användning måste lämnas till alla mottagare i distributionskedjan, men till konsumenter endast efter förfrågan. Ett grundkriterium för anmälnings- eller informationsplikt, är att en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett sådant farligt ämne som finns upptaget på den så kallade kandidatförteckningen 1. Hur 0,1 viktprocent beräknas beror naturligtvis på vad som anses utgöra en vara. Begreppet vara är definierat i REACH, men tolkningen av definitionen skiljer sig mellan EU:s medlemsländer. Kommissionens ståndpunkt är att en delkomponent i en större vara inte omfattas av definitionen utan att det är den sammansatta varan som beräkningen ska utgå ifrån. Exempelvis ska beräkningen göras på hela cykeln och inte på dess handtag och pedaler. Det är denna tolkning som återfinns i ECHA:s vägledningsdokument om krav för ämnen i varor. Sverige och en handfull andra medlemsstater samt Norge har dock gjort en annan tolkning. Deras tolkning kan sammanfattas som; en gång en vara, alltid en vara, alltså att en vara fortsätter att utgöra en vara även om den ingår som komponent i en större vara. Det innebär att beräkningen ska göras på ett handtag eller på pedaler, även om dessa utgör delar av en cykel. De olika tolkningarna har diskuterats men hittills har enighet inte nåtts. Sedan år 2011 anges i stället i ECHA:s vägledning om krav för varor att tolkningen i vägledningen inte delas av alla medlemsstater. De skilda sätten att beräkna om halten av ett ämne uppgår till 0,1 viktprocent kan leda till olika tillämpning av kravet bland EU-länderna. Försöken att harmonisera kraven inom EU har således inte lyckats. Med Sveriges tolkning är det vanligare att halten av ett ämne uppgår till mer än 0,1 viktprocent av en vara. Detta kan medföra problem när en vara skickas mellan olika medlemsstater eftersom olika krav avseende anmälnings- och informationsplikten ställs på exempelvis en leverantör och en återförsäljare av en och samma vara. Det som slutligen kan avgöra frågan om tolkningen av 0,1 viktprocent av en vara är om frågan ställs på sin spets och hänskjuts till EU-domstolen för avgörande. Än så länge håller Sverige dock kvar vid sin tolkning och den är utgångspunkten vid Kemikalieinspektionens tillsyn över efterlevnaden av reglerna om farliga ämnen i varor. thérèse bäverlind karin bäckström 1) Artikel 59 REACH, se även artikel på sidan 11 6

7 REACH Ämnen som begränsas enligt REACH REACH gör det möjligt att begränsa tillverkning, användning och utsläppande av så kallade riskämnen på marknaden. När det föreligger en oacceptabel hälso- eller miljörisk i samband med bland annat tillverkning eller användning av ett ämne, och risken är sådan att den måste hanteras på EU-nivå, finns möjlighet att enligt REACH besluta att införa begränsningar avseende det aktuella ämnet. Begränsningarna kan även omfatta beredningar och varor som innehåller ämnet. Omfattningen av införda begränsningar kan variera, från förbud till mer specifika begränsningsvillkor. Nya begränsningar noteras i bilaga XVII till REACH, som därmed alltid innehåller en uppdaterad förteckning över tillämpliga begränsningar. Såväl EU-kommissionen som ett enskilt medlemsland har möjlighet att initiera ett begränsningsförfarande. När avsikten att förbereda ett förslag till begränsning har offentliggjorts tar ett formaliserat förfarande vid. Förfarandet syftar till att identifiera risker samt fördelar och kostnader förenade med förslaget. Det slutliga beslutet om begränsningar fattas av EU-kommissionen genom omröstning i en kommitté. På Europeiska kemikaliemyndighetens, ECHA:s, webbsida läggs information om kommande och pågående begränsningsförfaranden upp. felicia terenius kim fors Kemikalielagstiftning utanför EU Ur ett globalt perspektiv har EU under lång tid ansetts ledande i utvecklingen av en modern kemikaliereglering. Införandet av REACH har på många sätt stärkt EU:s ställning som föregångare inom området och har stor inverkan på utformningen av kemikalieregleringar utanför EU. I USA domineras kemikalieregleringen av den över trettio år gamla Toxic Substances Control Act. En betydande skillnad gentemot REACH är placeringen av bevisbördan. Medan REACH bygger på försiktighetsprincipen krävs i USA som huvudregel att tillsynsmyndigheten visar att en kemikalie innebär en orimlig risk för att kemikaliens användning ska begränsas. Amerikansk kemikaliereglering tycks dock utvecklas till att alltmer likna REACH, vilket kommer till uttryck bland annat genom skärpta krav på företagens kemikalierapportering och krav på ökad öppenhet. Influenserna av REACH är dock mest iakttagbara i Asien. Under 2010 reformerades den kinesiska kemikalieregleringen genom antagandet av China New Chemical Substance Notification MEP Order No 7. Denna reglering har likheter med EU-lagstiftningen och har därför kommit att kallas China REACH. Bland annat krävs enligt den kinesiska regleringen, liksom enligt REACH, registrering och anmälan av kemikalier. Vidare uppmuntrar den kinesiska regleringen till informationsutbyte mellan verksamhetsutövare. Även Japan skärpte år 2009 kraven på rapportering och utvidgade även omfattningen av kemikalier klassificerade som högriskkemikalier, vilka numera kräver godkännande. Trenden verkar således vara att REACH alltmer går mot att bli den nya globala standarden för kemikaliereglering. linnea ljung jonas öqvist

8 Att säkerställa REACH compliance i avtal Ämnen som inte är registrerade, inte uppfyller tillståndskraven i bilaga XIV eller är föremål för begränsning i bilaga XVII, får inte släppas ut på marknaden. En sådan effekt kan slå mycket hårt mot företag som är beroende av vissa nyckelkemikalier i sin verksamhet, exempelvis för att kunna producera en viss vara. Likaså kan non compliance med REACH slå mot ett företags varumärke om det skulle visa sig att ett företag släpper ut en vara som innehåller särskilt farliga eller förbjudna ämnen. Mot den bakgrunden vill många företag säkerställa att de ämnen eller varor som köps in och som används i verksamheten uppfyller ovannämnda krav. Det vill säga att produkterna är REACH compliant. Avtalen innehåller då en uttrycklig hänvisning till REACH och i vissa fall en närmare precisering av vilka specifika REACH krav som den levererade produkten ska innehålla. Dessa krav bör också åtföljas av relevanta sanktionsbestämmelser som täcker in de skadesituationer som kan uppstå till följd av att varan inte får släppas ut på marknaden. Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnen som är upptagna på ECHA:s kandidatförteckning triggas bland annat en straffsanktionerad skyldighet att informera om förekomsten av ämnet till mottagaren av varan. Denna skyldighet är särskilt problematisk för företag som importerar varor utanför EU. Mörkertalet är nämligen stort beträffande användningen av ett flertal av dessa ämnen. Detta ställer därför höga krav på företagens interna kontroll av importerade varor och hur avtalen med leverantörerna är formulerade. Avtalen bör exempelvis ta höjd för att bilagorna XIV, XVII och kandidatförteckningen uppdateras kontinuerligt. Det kan även finnas skäl att precisera vilken tolkning av 0,1 viktprocentkravet i varor som ska användas. Närmare bestämt, ska utgångspunkten i tolkningen vara den sammansatta varan eller varje ingående delkomponent? Denna precisering får nämligen betydelse om den tillverkade varan distribueras till flera medlemsstater. Sammantaget finns det alltså anledning att reglera REACH compliance i avtal. Hur omfattande en REACH-klausul bör vara varierar dock i det enskilda fallet. Ibland är en enkel klausul tillräcklig, ibland måste omfattande klausuler tas fram om det är fråga om typiska riskprodukter. therese stömshed 8

9 Hur ska företagen praktiskt arbeta med REACH? Eva-Helena Westman, Intertek, diskuterar hur REACH påverkar företag och vilka nya utmaningar som företagen nu ställs inför. vad måste företag särskilt tänka på sedan reach infördes? REACH är en kemikalielagstiftning som inte bara berör tillverkare och importörer av kemiska ämnen. Delar av REACH riktar sig även mot dem som hanterar varor och där varor till exempel är soffor, din cykel eller träningsmaskinen på gymmet. På så sätt berörs många företag som normalt sett inte kopplar samman ordet kemikalielagstiftning med sin verksamhet. Det är viktigt att observera att ett företag kan ha flera roller och därmed flera skyldigheter. Kopplingen mellan REACH och varor handlar om att begränsa och informera om risker kring de farliga ämnen som kan förekomma i de varor som vi omger oss med. Det första ett företag bör göra med avseende på REACH är att kartlägga vilken roll (tillverkare, importör, nedströmsanvändare) och typ av produkt (kemiskt ämne, blandning, vara) man har enligt definitionerna i REACH. Det är viktigt att observera att ett företag kan ha flera roller och därmed flera skyldigheter. Det är även viktigt att förstå sina leverantörers samt sina kunders skyldigheter så att arbetet med REACH blir så effektivt som möjligt. Kommunikation har visat sig vara det absolut viktigaste verktyget när det kommer till REACH; det kan handla om kommunikation med medregistranter av ett kemiskt ämne och kommunikation upp och ner i leverantörsleden rörande farliga ämnen i varor. En ordentlig dos tålamod skadar inte heller. finns det några särskilda strategier, planer eller policys som kan underlätta företagens arbete med reach? Beroende på vilket ansvar och vilka skyldigheter man har under REACH finns det en rad dokument som kan ge vägledning. För REACH kopplat till varor finns ett vägledningsdokument rörande kraven som ECHA tagit fram. Det finns däremot relativt lite skrivet om hur just ett företag ska arbeta rutinmässigt för att kontrollera förekomst av farliga ämnen i till exempel en importerad vara eller inköpt material/komponent. Det man ska tänka på är att ha en rutin för sitt arbete kopplat till kemikalier i varor och eventuell förekomst av farliga ämnen. Denna rutin kan förslagsvis dokumenteras som en del av ett kvalitetssystem. Rutinerna kan till exempel beskriva hur företaget sköter kravställning mot leverantörer, vilken rutin som finns då kandidatlistan uppdateras med nya ämnen och hur man ska kontrollera om dessa ämnen berör företagets varor. kan man redan nu se ytterligare förändringar som företagen kommer att behöva göra framöver på grund av reach? REACH kommer kräva ett kontinuerligt arbete eftersom nya farliga ämnen tillkommer på till exempel kandidatlistan och i bilaga XIV. Det är viktigt som företag att veta vilka ämnen som kan komma att kräva tillstånd eller begränsas för att proaktivt kunna ersätta dem. Det är även troligt att tillståndsplikt för ett ämne kommer att påverka tillgången på ämnet eller visst material samt att priserna kommer att stiga. Kunskapsöverföring mellan aktörer rörande vilka kemiska ämnen som material och varor innehåller kommer att öka. caroline perlström Från vänster: Olga Matzén, Alina Ariosa-Alvarez, Anna-Karin Vagi, Ann-Britt Fransson, Anna Forsgren och Eva-Helena Westman.

10 Artikel 33 skyldigheten att vidarebefordra information om ämnen i varor Varuleverantörer (alla som tillverkar, importerar eller säljer varor) har i enlighet med artikel 33 en långtgående skyldighet att vidarebefordra information om kemiska ämnen i de varor de levererar. Skyldigheten gäller varor som innehåller en koncentration över 0,1 viktprocent av särskilt farliga ämnen upptagna på kandidatlistan. (Angående 0,1-procentsviktkravet se artikeln Once an article, always an article?). Skyldigheten att vidarebefordra information innebär att varuleverantören ska tillhandahålla mottagaren av varan tillräcklig information (åtminstone ämnets namn), så att varan kan användas på ett säkert sätt. Vid leverans till konsument inträder skyldigheten att tillhandahålla information endast efter en uttrycklig begäran från konsumenten. Informationen ska då tillhandahållas kostnadsfritt inom 45 dagar från det att begäran framställdes. Att uppmärksamma är att skyldigheten att tillhandahålla information gäller för både återförsäljare och tillverkare av en viss vara (liksom för eventuella importörer). Informationsskyldigheten kan, i sin minst omfattande form, sammanfattas som ett krav för varuleverantörer att tillhandahålla information om det aktuella ämnets namn ett krav som lätt borde kunna uppfyllas? En rapport från BEUC (den europeiska konsumentorganisationen) med titeln How much are we told? från oktober 2011 visar dock annat (rapporten finns att tillgå på Rapportens syfte var bland annat att analysera huruvida kravet i artikel 33 (2) gällande information till konsument uppfylls i ett antal utvalda medlemsstater, däribland Sverige. I sammanfattningen till rapporten framhålls att resultaten är en besvikelse. Mindre än hälften (!) av de varutillverkare och återförsäljare som tillfrågades inkom med ett fullständigt svar inom den lagstadgade 45 dagars fristen. Mot den bakgrunden finns det alltså skäl för företag att se ser över hur man arbetar internt med att uppfylla kraven i artikeln 33. Generellt sett måste mekanismerna för informationsflödet förbättras mellan olika aktörer i distributionskedjan. Vidare bör en ansvarig person på varje företag utses med uppgift att hantera just dessa frågor. charlotte björnsdotter lundgren kajsa johansson 10

11 REACH-nyheter i korthet Den första löpande handlingsplanen antagen ECHA antog i februari en förteckning över 90 ämnen som ska utvärderas under perioden år Under år 2012 ska 36 av dessa ämnen, däribland triclosan och bisfenol A, utvärderas. Ämnena har valts ut på grund av att de misstänks utgöra en risk för människors hälsa eller miljön, vilket nu ska utredas vidare av medlemsstaterna. Nya förslag till kandidatlistan Sverige och Tyskland avser att under sommaren föreslå sammanlagt åtta nya ämnen till kandidatlistan. Tysklands förslag rör fyra perfluorerade syror, medan Sveriges förslag inkluderar kadmium och kadmiumföreningar. Svenskt initiativ att begränsa bly Kemikalieinspektionen har meddelat att Sverige under nästa vår avser att föreslå ytterligare begränsningar för bly och blyföreningar i konsumentprodukter, bland annat i möbler och kläder. Som ett led i förfarandet kommer Kemikalieinspektionen att arrangera samrådsmöten där företag och organisationer från hela Europa får möjlighet att diskutera förslaget. Det första samrådet äger rum den 18 juni pia grönquist linda sjöö REACH ur ett varuperspektiv REACH omfattar utöver kemiska ämnen och blandningar även varor. REACH ställer ett antal krav på alla som släpper ut varor på marknaden: varuproducenter, varuimportörer och varuleverantörer. Ett stort antal aktörer berörs av reglerna och det är av vikt att de som hanterar varor känner till de skyldigheter som föreligger. Uppföljningen av varureglerna i REACH har hittills inte prioriterats lika högt som exempelvis registreringen av kemiska ämnen. Förändringar är dock att vänta. Bland annat har Kemikalieinspektionen fått ökade resurser på området och i myndighetens tillsynsplan för 2012 framgår explicit att en av målsättningarna är att öka tillsynen av just varor. För att öka medvetenheten om kemikalier i varor har den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA även presenterat en lista med information om typiska varuslag där särskilt farliga ämnen ingår (SVHCämnen). Exempelvis förekommer mjukgörare i plast och flamskyddsmedel bland SVHC-ämnena. Användningsområdena för dessa ämnen är bland annat kablar, golv, badleksaker och sandaler respektive isoleringsmaterial i byggnader och fordon, textil och elektronik. Det kan därmed enkelt konstateras att vi dagligen använder oss av varor som typiskt sett kan innehålla sådana ämnen. Reglerna i REACH gällande varor kan delas upp i tre delar. För det första åligger det varuproducenter och importörer att i vissa fall registrera ämnen som ingår i en vara. Kravet är att ämnet är avsett att avges under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det klassiska exemplet på ett ämne som avges från en vara är luktämnen från ett luktsuddgummi. Vidare ska mängden av ämnet överstiga 1 ton per tillverkare/importör och år för att trigga ett registreringskrav. För det andra finns ett krav på att varuproducenter och importörer ska anmäla om deras varor innehåller mer än 0,1-viktprocent av ett särskilt farligt ämne som är upptaget på kandidatlistan. (Se mer om tolkningen av 0,1-procentsviktkravet i artikeln Once an article, always an article ). Slutligen, som en tredje del, finns även en långtgående informationsskyldighet om innehållet i varor vilken träffar alla som släpper ut varor på marknaden: varuproducenter, importörer och leverantörer. kerstin brinnen

12 REACH-länkar allmän information: och 1. europaparlamentets och rådets förordning (eg) nr 1907/2006 (reach): 2. den europeiska kemikaliemyndighetens (echa:s) vägledningsdokument: 3. kandidatlistan (uppdateras kontinuerligt): 4. ämnen som föreslås tas upp på kandidatlistan (uppdateras kontinuerligt): 5. information om var och hur ämnen på kandidatlistan används: 6. information för nedströmsanvändare: 7. onlineplattformen subsport (substitution support portal) skapad av bland annat den svenska organisationen chemsec där företag kan få hjälp att hitta substitut till de kemikalier de vill fasa ut: stockholm göteborg malmö helsingborg frankfurt berlin moskva s:t petersburg shanghai hongkong bryssel new york www. mannheimerswartling.se Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjutspetskompentens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Byrån omsätter 1,2 miljarder kronor och har ca 650 anställda. För beställning av Miljöaffärer vänligen kontakta

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED Ledare EU:s lagstiftning inom miljörättens område är omfattande och får allt större betydelse för innehållet i den svenska

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2013 Miljöaffärer TEMA: Corporate Environmental Law

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2013 Miljöaffärer TEMA: Corporate Environmental Law ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2013 Miljöaffärer TEMA: Corporate Environmental Law ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Miljöaffärer. tema: Klimatmötet i Köpenhamn. stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden

Miljöaffärer. tema: Klimatmötet i Köpenhamn. stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sweden st. petersburg singer house nevsky prospect 28 191186 st. petersburg, russia shanghai

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 Tillsyn 6/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Läs mer

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter MISSIV Datum Diarienr 2000-06-19 2000/84-5 Ert datum Er beteckning 2000-02-03 UD2000/90/ERS Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Fasta affärer februari 2012

Fasta affärer februari 2012 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer februari 2012 fastighetsobligationer - en möjlighet? sidan 5 nya pbl - förbättringar? sidan 6 stämpelskatt

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden 2012:30 En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-22 2012/63-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-15 Ju2012/2210/EMA Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

AVKLASSIFICERING AV AVFALL END OF WASTE

AVKLASSIFICERING AV AVFALL END OF WASTE AVKLASSIFICERING AV AVFALL END OF WASTE En tillämpad studie av teoretiska förutsättningar och praktiska förväntningar på avklassificeringsbestämmelsen i 2008 års ramdirektiv om avfall Författare: Handledare:

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader 2 tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader förord Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Fasta affärer mars 2013

Fasta affärer mars 2013 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer mars 2013 Att köpa en projektfastighet sida n 6 Hyresgarantier i överlåtelseavtal sida n 8 Introduktion

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-05-13 NV-06387-14 Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer