ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH"

Transkript

1 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH

2 Ledare När några av oss i höstas höll ett föredrag om REACH för ett antal personer som dagligen arbetar med REACH-frågor inom bland annat näringslivet, framkom det att kunskapen om REACH inom företagen i regel begränsar sig till vissa REACHspecialister. Företagsledning, inköpsavdelning och andra enheter inom företagen är regelmässigt omedvetna om REACH. Enkäter som har genomförts i ett stort antal EUländer visar att företagen vanligtvis inte kan lämna den konsumentinformation om deras produkter som REACH kräver. Stickprovskontroller som tillsynsmyndigheterna har utfört i Sverige visar oroväckande ofta att varor i handeln innehåller oväntade och oönskade kemiska ämnen, vilket resulterar i att åtal väcks och att företagsbot utdöms. Ytterligare en viktig fråga är att REACH också påverkar exempelvis företagens leveransbestämmelser, eftersom en vara till följd av REACH kan bli osäljbar utan att vara behäftad med fel i sedvanlig bemärkelse. I detta nummer av Miljöaffärer vill vi belysa att REACH är något som företagen måste arbeta långsiktigt och strategiskt med för att undvika allvarliga problem i framtiden. Vårt mål är att ge er en tydligare bild av vad REACH innebär för er och ert företag. ansvarig utgivare advokat mårten tagaeus , redaktion advokat mårten tagaeus assistent eva lernmyr kontaktpersoner advokat per molander, stockholm , advokat mårten tagaeus, göteborg , advokat bo hansson, malmö , foto Andreas Lind Joachim Lundgren trevlig läsning! per molander mårten tagaeus bo hansson nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. 2

3 Vad är REACH? REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EU-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen. På svenska står REACH för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i REACH börjar gälla stegvis. Förordningen omnämns ofta som den mest komplexa och omfattande lagstiftningsprodukt som EU hittills har antagit. REACH bygger på grundsatsen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare, det vill säga industrin, som bär ansvaret för att de ämnen de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder, inte har några skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Dokumentationsansvaret och bevisbördan för ett ämnes egenskaper ligger alltså inte på myndigheterna, utan på företagen själva. Principen No data, No market sammanfattar detta på ett bra sätt: utan information och utförda riskbedömningar får ett ämne inte släppas ut på den europeiska marknaden. Bland reglerna i REACH återfinns bland annat ett omfattande krav på registrering av alla kemiska ämnen och blandningar överstigande 1 ton per år och tillverkare/importör. Kravet innebär att den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen ska registrera dessa hos den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Tidsfristerna för registrering skiljer sig åt beroende på mängden tillverkade/ importerade ämnen. Avgörande årtal är 2010, 2013 och Utöver kravet på registrering finns också krav på tillstånd för användning av vissa kemikalier som har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper (så kallade SVHC-ämnen). Tillståndsämnen upptas i en särskild bilaga (bilaga XIV) i REACH som uppdateras kontinuerligt och fylls på med nya ämnen. Dessa ämnen plockas från en kandidatförteckning som ECHA ansvarar för. Förteckningen uppdateras kontinuerligt, och exempelvis lades 20 nya ämnen till på listan i december Sverige och Tyskland föreslår även att åtta nya ämnen ska upptas på kandidatförteckningen till sommaren Ytterligare en särskild bilaga som man bör känna till är bilaga XVII, som förbjuder eller begränsar användningen av vissa ämnen. REACH är alltså ett dynamiskt regelverk och ytterligare förändringar och uppdateringar är att vänta inte minst av den enkla anledningen att effekterna av reglerna träder i kraft successivt. malin lönnqvist

4 Registrering av ämnen vad händer härnäst? Enligt REACH är registrering av ämnen en grundförutsättning för att ämnet ska få släppas ut på den europeiska marknaden. Om registrering inte sker innebär det i praktiken att kommersiell användning av ämnet förbjuds. Det är därför viktigt att berörda företag (tillverkare och importörer av kemikalier) sörjer för att registrering av ämnena görs inom de fastställda tidsfristerna i REACH. Olika tidsfrister gäller för olika kvantiteter av ämnen och tillämpas för de ämnen som förhandsregistrerades i enlighet med reglerna i REACH före den 1 december För ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst ton per år av en viss tillverkare eller importör, skulle en fullständig registrering ha lämnats till ECHA senast den 30 november Totalt lämnades 866 registreringsanmälningar in vid denna registreringsomgång. Registranterna bestod då huvudsakligen av stora industriföretag med omfattande produktion av och handel med kemikalier. Nästa deadline den som berör företag som tillverkar eller importerar minst 100 ton av ett visst ämne per år är den 31 maj För den kommande tidsfristen bedömer ECHA att ytterligare ämnen kommer att registreras. I dagsläget har endast ett fåtal ämnen registrerats och det återstår således ett omfattande arbete med att ta fram och sammanställa nödvändig information under det närmaste året. Vid en compliance check av ECHA upptäcktes nämligen att 85 procent av de registreringsdossiers som då kontrollerades, inte uppfyllde kraven och behövde kompletteras av registranterna. I och med den låga gränsen kommer ett stort antal aktörer att beröras av registreringskravet i REACH. Den sista deadlinen är den 31 maj 2018 och gäller för alla aktörer som tillverkar eller importerar mer än 1 ton av ett ämne per år. I och med den låga gränsen kommer ett stort antal aktörer att beröras av registreringskravet i REACH. Det är först vid denna tidpunkt som REACH:s fulla genomslagskraft och komplexitet kommer att märkas på allvar. andréa dahrén martin johansson 4

5 Tillstånd tillståndsplikt Huvudregeln enligt REACH är att ämnen ska registreras för att få släppas ut på marknaden. För vissa särskilt farliga ämnen krävs dessutom tillstånd för att de ska få användas eller släppas ut på marknaden. Dessa särskilt farliga ämnen listas i bilaga XIV till REACH. Nya ämnen i bilagan tillkommer genom ett särskilt myndighetsförfarande. Därigenom kommer tillståndsplikten i bilagan successivt att omfatta fler ämnen. För de som tillverkar, importerar eller i övrigt hanterar ämnen (så kallade nedströmsanvändare) är det därför viktigt att bevaka förslag till nya ämnen att lägga till i bilagan. I nuläget innehåller bilagan, efter tillägg i februari i år, 14 ämnen. Tillståndskravet syftar dels till att genom tillsyn och kontroll av dessa särskilt farliga ämnen minska riskerna de är förknippade med, dels till att möjliggöra en utfasning av ämnena genom att de ersätts av andra mindre farliga ämnen. tillstånd krävs för varje användning Följden av att ett ämne listas i bilaga XIV är att det krävs tillstånd för varje användning av ämnet. Det innebär att om en tillverkare har tillstånd att tillverka ett särskilt farligt ämne för en viss användning, krävs ett nytt tillstånd, för att få använda eller sälja ämnet för ett annat användningsområde. Nedströmsanvändare av ett särskilt farligt ämne får använda ämnet (för ett visst användningsområde), antingen om nedströmsanvändaren själv innehar ett tillstånd för den aktuella användningen eller om tillverkaren/importören har tillstånd för användningen. I det senare fallet ska nedströmsanvändaren anmäla sin användning. successiv tillståndsplikt Tillståndsplikt kommer successivt att börja gälla för de 14 ämnen som hittills upptagits i bilaga XIV. Den 21 augusti 2014 börjar tillståndsplikt att gälla (så kallat slutdatum) för de två första av de 14 ämnena. För tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare som hanterar något av ämnena i bilaga XIV, måste tillståndsansökan ges in senast 18 månader (ibland tidigare) före detta slutdatum. När slutdatumet passerats, får ämnet inte användas på ett nytt sätt (ny användning) förrän ett tillstånd beviljats. Ansökan om tillstånd lämnas in till ECHA, men beslut om tillstånd fattas av EU-kommissionen. Utgångspunkten är att sökanden ska visa att förutsättningarna för tillstånd är uppfyllda. För ämnen i bilaga XIV kan tillstånd beviljas under förutsättning att: de sociala och ekonomiska fördelarna uppväger hälso- och miljöriskerna, samt det saknas alternativa ämnen eller tekniker. Om en verksamhetsutövare, till exempel i sin tillverkningsprocess, använder ett ämne i bilaga XIV, kommer alltså frågan om tillstånd ofta att bero på om verksamhetsutövaren kan visa att det saknas möjlighet att ersätta ämnet eller tillverkningsprocessen med alternativa ämnen eller tekniker. Möjligheten till substitution är därför central för om tillstånd kommer att medges. I fråga om vissa ämnen i bilaga XIV kan dock tillstånd ändå beviljas, oavsett om kraven ovan är uppfyllda, om de hälso- och miljörisker som uppkommer i samband med ämnets användning kan kontrolleras på ett acceptabelt sätt. påbörja arbetet med tillståndsansökan i god tid! De två tillståndsämnen som ligger närmast till hands, har ett slutdatum för användning under 2014 och Tillståndsansökningarna för dessa ämnen ska dock inges redan under nästa år. Tillståndsprövningarna är komplexa och mycket resurskrävande. ECHA gör bedömningen att det kommer att ta mellan månader från inlämnandet av ansökan till kommissionen lämnar sitt beslut. Den som ser ett behov av tillstånd bör därför påbörja detta arbete i mycket god tid. staffan löwhagen

6 Sveriges tolkning av 0,1-procentsviktkravet Enligt REACH kan producenter, importörer och leverantörer av varor omfattas av anmälnings- eller informationsplikt. Anmälningsplikten innebär att en vara ska anmälas till den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Informationsplikten innebär kortfattat att information om säker användning måste lämnas till alla mottagare i distributionskedjan, men till konsumenter endast efter förfrågan. Ett grundkriterium för anmälnings- eller informationsplikt, är att en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett sådant farligt ämne som finns upptaget på den så kallade kandidatförteckningen 1. Hur 0,1 viktprocent beräknas beror naturligtvis på vad som anses utgöra en vara. Begreppet vara är definierat i REACH, men tolkningen av definitionen skiljer sig mellan EU:s medlemsländer. Kommissionens ståndpunkt är att en delkomponent i en större vara inte omfattas av definitionen utan att det är den sammansatta varan som beräkningen ska utgå ifrån. Exempelvis ska beräkningen göras på hela cykeln och inte på dess handtag och pedaler. Det är denna tolkning som återfinns i ECHA:s vägledningsdokument om krav för ämnen i varor. Sverige och en handfull andra medlemsstater samt Norge har dock gjort en annan tolkning. Deras tolkning kan sammanfattas som; en gång en vara, alltid en vara, alltså att en vara fortsätter att utgöra en vara även om den ingår som komponent i en större vara. Det innebär att beräkningen ska göras på ett handtag eller på pedaler, även om dessa utgör delar av en cykel. De olika tolkningarna har diskuterats men hittills har enighet inte nåtts. Sedan år 2011 anges i stället i ECHA:s vägledning om krav för varor att tolkningen i vägledningen inte delas av alla medlemsstater. De skilda sätten att beräkna om halten av ett ämne uppgår till 0,1 viktprocent kan leda till olika tillämpning av kravet bland EU-länderna. Försöken att harmonisera kraven inom EU har således inte lyckats. Med Sveriges tolkning är det vanligare att halten av ett ämne uppgår till mer än 0,1 viktprocent av en vara. Detta kan medföra problem när en vara skickas mellan olika medlemsstater eftersom olika krav avseende anmälnings- och informationsplikten ställs på exempelvis en leverantör och en återförsäljare av en och samma vara. Det som slutligen kan avgöra frågan om tolkningen av 0,1 viktprocent av en vara är om frågan ställs på sin spets och hänskjuts till EU-domstolen för avgörande. Än så länge håller Sverige dock kvar vid sin tolkning och den är utgångspunkten vid Kemikalieinspektionens tillsyn över efterlevnaden av reglerna om farliga ämnen i varor. thérèse bäverlind karin bäckström 1) Artikel 59 REACH, se även artikel på sidan 11 6

7 REACH Ämnen som begränsas enligt REACH REACH gör det möjligt att begränsa tillverkning, användning och utsläppande av så kallade riskämnen på marknaden. När det föreligger en oacceptabel hälso- eller miljörisk i samband med bland annat tillverkning eller användning av ett ämne, och risken är sådan att den måste hanteras på EU-nivå, finns möjlighet att enligt REACH besluta att införa begränsningar avseende det aktuella ämnet. Begränsningarna kan även omfatta beredningar och varor som innehåller ämnet. Omfattningen av införda begränsningar kan variera, från förbud till mer specifika begränsningsvillkor. Nya begränsningar noteras i bilaga XVII till REACH, som därmed alltid innehåller en uppdaterad förteckning över tillämpliga begränsningar. Såväl EU-kommissionen som ett enskilt medlemsland har möjlighet att initiera ett begränsningsförfarande. När avsikten att förbereda ett förslag till begränsning har offentliggjorts tar ett formaliserat förfarande vid. Förfarandet syftar till att identifiera risker samt fördelar och kostnader förenade med förslaget. Det slutliga beslutet om begränsningar fattas av EU-kommissionen genom omröstning i en kommitté. På Europeiska kemikaliemyndighetens, ECHA:s, webbsida läggs information om kommande och pågående begränsningsförfaranden upp. felicia terenius kim fors Kemikalielagstiftning utanför EU Ur ett globalt perspektiv har EU under lång tid ansetts ledande i utvecklingen av en modern kemikaliereglering. Införandet av REACH har på många sätt stärkt EU:s ställning som föregångare inom området och har stor inverkan på utformningen av kemikalieregleringar utanför EU. I USA domineras kemikalieregleringen av den över trettio år gamla Toxic Substances Control Act. En betydande skillnad gentemot REACH är placeringen av bevisbördan. Medan REACH bygger på försiktighetsprincipen krävs i USA som huvudregel att tillsynsmyndigheten visar att en kemikalie innebär en orimlig risk för att kemikaliens användning ska begränsas. Amerikansk kemikaliereglering tycks dock utvecklas till att alltmer likna REACH, vilket kommer till uttryck bland annat genom skärpta krav på företagens kemikalierapportering och krav på ökad öppenhet. Influenserna av REACH är dock mest iakttagbara i Asien. Under 2010 reformerades den kinesiska kemikalieregleringen genom antagandet av China New Chemical Substance Notification MEP Order No 7. Denna reglering har likheter med EU-lagstiftningen och har därför kommit att kallas China REACH. Bland annat krävs enligt den kinesiska regleringen, liksom enligt REACH, registrering och anmälan av kemikalier. Vidare uppmuntrar den kinesiska regleringen till informationsutbyte mellan verksamhetsutövare. Även Japan skärpte år 2009 kraven på rapportering och utvidgade även omfattningen av kemikalier klassificerade som högriskkemikalier, vilka numera kräver godkännande. Trenden verkar således vara att REACH alltmer går mot att bli den nya globala standarden för kemikaliereglering. linnea ljung jonas öqvist

8 Att säkerställa REACH compliance i avtal Ämnen som inte är registrerade, inte uppfyller tillståndskraven i bilaga XIV eller är föremål för begränsning i bilaga XVII, får inte släppas ut på marknaden. En sådan effekt kan slå mycket hårt mot företag som är beroende av vissa nyckelkemikalier i sin verksamhet, exempelvis för att kunna producera en viss vara. Likaså kan non compliance med REACH slå mot ett företags varumärke om det skulle visa sig att ett företag släpper ut en vara som innehåller särskilt farliga eller förbjudna ämnen. Mot den bakgrunden vill många företag säkerställa att de ämnen eller varor som köps in och som används i verksamheten uppfyller ovannämnda krav. Det vill säga att produkterna är REACH compliant. Avtalen innehåller då en uttrycklig hänvisning till REACH och i vissa fall en närmare precisering av vilka specifika REACH krav som den levererade produkten ska innehålla. Dessa krav bör också åtföljas av relevanta sanktionsbestämmelser som täcker in de skadesituationer som kan uppstå till följd av att varan inte får släppas ut på marknaden. Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnen som är upptagna på ECHA:s kandidatförteckning triggas bland annat en straffsanktionerad skyldighet att informera om förekomsten av ämnet till mottagaren av varan. Denna skyldighet är särskilt problematisk för företag som importerar varor utanför EU. Mörkertalet är nämligen stort beträffande användningen av ett flertal av dessa ämnen. Detta ställer därför höga krav på företagens interna kontroll av importerade varor och hur avtalen med leverantörerna är formulerade. Avtalen bör exempelvis ta höjd för att bilagorna XIV, XVII och kandidatförteckningen uppdateras kontinuerligt. Det kan även finnas skäl att precisera vilken tolkning av 0,1 viktprocentkravet i varor som ska användas. Närmare bestämt, ska utgångspunkten i tolkningen vara den sammansatta varan eller varje ingående delkomponent? Denna precisering får nämligen betydelse om den tillverkade varan distribueras till flera medlemsstater. Sammantaget finns det alltså anledning att reglera REACH compliance i avtal. Hur omfattande en REACH-klausul bör vara varierar dock i det enskilda fallet. Ibland är en enkel klausul tillräcklig, ibland måste omfattande klausuler tas fram om det är fråga om typiska riskprodukter. therese stömshed 8

9 Hur ska företagen praktiskt arbeta med REACH? Eva-Helena Westman, Intertek, diskuterar hur REACH påverkar företag och vilka nya utmaningar som företagen nu ställs inför. vad måste företag särskilt tänka på sedan reach infördes? REACH är en kemikalielagstiftning som inte bara berör tillverkare och importörer av kemiska ämnen. Delar av REACH riktar sig även mot dem som hanterar varor och där varor till exempel är soffor, din cykel eller träningsmaskinen på gymmet. På så sätt berörs många företag som normalt sett inte kopplar samman ordet kemikalielagstiftning med sin verksamhet. Det är viktigt att observera att ett företag kan ha flera roller och därmed flera skyldigheter. Kopplingen mellan REACH och varor handlar om att begränsa och informera om risker kring de farliga ämnen som kan förekomma i de varor som vi omger oss med. Det första ett företag bör göra med avseende på REACH är att kartlägga vilken roll (tillverkare, importör, nedströmsanvändare) och typ av produkt (kemiskt ämne, blandning, vara) man har enligt definitionerna i REACH. Det är viktigt att observera att ett företag kan ha flera roller och därmed flera skyldigheter. Det är även viktigt att förstå sina leverantörers samt sina kunders skyldigheter så att arbetet med REACH blir så effektivt som möjligt. Kommunikation har visat sig vara det absolut viktigaste verktyget när det kommer till REACH; det kan handla om kommunikation med medregistranter av ett kemiskt ämne och kommunikation upp och ner i leverantörsleden rörande farliga ämnen i varor. En ordentlig dos tålamod skadar inte heller. finns det några särskilda strategier, planer eller policys som kan underlätta företagens arbete med reach? Beroende på vilket ansvar och vilka skyldigheter man har under REACH finns det en rad dokument som kan ge vägledning. För REACH kopplat till varor finns ett vägledningsdokument rörande kraven som ECHA tagit fram. Det finns däremot relativt lite skrivet om hur just ett företag ska arbeta rutinmässigt för att kontrollera förekomst av farliga ämnen i till exempel en importerad vara eller inköpt material/komponent. Det man ska tänka på är att ha en rutin för sitt arbete kopplat till kemikalier i varor och eventuell förekomst av farliga ämnen. Denna rutin kan förslagsvis dokumenteras som en del av ett kvalitetssystem. Rutinerna kan till exempel beskriva hur företaget sköter kravställning mot leverantörer, vilken rutin som finns då kandidatlistan uppdateras med nya ämnen och hur man ska kontrollera om dessa ämnen berör företagets varor. kan man redan nu se ytterligare förändringar som företagen kommer att behöva göra framöver på grund av reach? REACH kommer kräva ett kontinuerligt arbete eftersom nya farliga ämnen tillkommer på till exempel kandidatlistan och i bilaga XIV. Det är viktigt som företag att veta vilka ämnen som kan komma att kräva tillstånd eller begränsas för att proaktivt kunna ersätta dem. Det är även troligt att tillståndsplikt för ett ämne kommer att påverka tillgången på ämnet eller visst material samt att priserna kommer att stiga. Kunskapsöverföring mellan aktörer rörande vilka kemiska ämnen som material och varor innehåller kommer att öka. caroline perlström Från vänster: Olga Matzén, Alina Ariosa-Alvarez, Anna-Karin Vagi, Ann-Britt Fransson, Anna Forsgren och Eva-Helena Westman.

10 Artikel 33 skyldigheten att vidarebefordra information om ämnen i varor Varuleverantörer (alla som tillverkar, importerar eller säljer varor) har i enlighet med artikel 33 en långtgående skyldighet att vidarebefordra information om kemiska ämnen i de varor de levererar. Skyldigheten gäller varor som innehåller en koncentration över 0,1 viktprocent av särskilt farliga ämnen upptagna på kandidatlistan. (Angående 0,1-procentsviktkravet se artikeln Once an article, always an article?). Skyldigheten att vidarebefordra information innebär att varuleverantören ska tillhandahålla mottagaren av varan tillräcklig information (åtminstone ämnets namn), så att varan kan användas på ett säkert sätt. Vid leverans till konsument inträder skyldigheten att tillhandahålla information endast efter en uttrycklig begäran från konsumenten. Informationen ska då tillhandahållas kostnadsfritt inom 45 dagar från det att begäran framställdes. Att uppmärksamma är att skyldigheten att tillhandahålla information gäller för både återförsäljare och tillverkare av en viss vara (liksom för eventuella importörer). Informationsskyldigheten kan, i sin minst omfattande form, sammanfattas som ett krav för varuleverantörer att tillhandahålla information om det aktuella ämnets namn ett krav som lätt borde kunna uppfyllas? En rapport från BEUC (den europeiska konsumentorganisationen) med titeln How much are we told? från oktober 2011 visar dock annat (rapporten finns att tillgå på Rapportens syfte var bland annat att analysera huruvida kravet i artikel 33 (2) gällande information till konsument uppfylls i ett antal utvalda medlemsstater, däribland Sverige. I sammanfattningen till rapporten framhålls att resultaten är en besvikelse. Mindre än hälften (!) av de varutillverkare och återförsäljare som tillfrågades inkom med ett fullständigt svar inom den lagstadgade 45 dagars fristen. Mot den bakgrunden finns det alltså skäl för företag att se ser över hur man arbetar internt med att uppfylla kraven i artikeln 33. Generellt sett måste mekanismerna för informationsflödet förbättras mellan olika aktörer i distributionskedjan. Vidare bör en ansvarig person på varje företag utses med uppgift att hantera just dessa frågor. charlotte björnsdotter lundgren kajsa johansson 10

11 REACH-nyheter i korthet Den första löpande handlingsplanen antagen ECHA antog i februari en förteckning över 90 ämnen som ska utvärderas under perioden år Under år 2012 ska 36 av dessa ämnen, däribland triclosan och bisfenol A, utvärderas. Ämnena har valts ut på grund av att de misstänks utgöra en risk för människors hälsa eller miljön, vilket nu ska utredas vidare av medlemsstaterna. Nya förslag till kandidatlistan Sverige och Tyskland avser att under sommaren föreslå sammanlagt åtta nya ämnen till kandidatlistan. Tysklands förslag rör fyra perfluorerade syror, medan Sveriges förslag inkluderar kadmium och kadmiumföreningar. Svenskt initiativ att begränsa bly Kemikalieinspektionen har meddelat att Sverige under nästa vår avser att föreslå ytterligare begränsningar för bly och blyföreningar i konsumentprodukter, bland annat i möbler och kläder. Som ett led i förfarandet kommer Kemikalieinspektionen att arrangera samrådsmöten där företag och organisationer från hela Europa får möjlighet att diskutera förslaget. Det första samrådet äger rum den 18 juni pia grönquist linda sjöö REACH ur ett varuperspektiv REACH omfattar utöver kemiska ämnen och blandningar även varor. REACH ställer ett antal krav på alla som släpper ut varor på marknaden: varuproducenter, varuimportörer och varuleverantörer. Ett stort antal aktörer berörs av reglerna och det är av vikt att de som hanterar varor känner till de skyldigheter som föreligger. Uppföljningen av varureglerna i REACH har hittills inte prioriterats lika högt som exempelvis registreringen av kemiska ämnen. Förändringar är dock att vänta. Bland annat har Kemikalieinspektionen fått ökade resurser på området och i myndighetens tillsynsplan för 2012 framgår explicit att en av målsättningarna är att öka tillsynen av just varor. För att öka medvetenheten om kemikalier i varor har den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA även presenterat en lista med information om typiska varuslag där särskilt farliga ämnen ingår (SVHCämnen). Exempelvis förekommer mjukgörare i plast och flamskyddsmedel bland SVHC-ämnena. Användningsområdena för dessa ämnen är bland annat kablar, golv, badleksaker och sandaler respektive isoleringsmaterial i byggnader och fordon, textil och elektronik. Det kan därmed enkelt konstateras att vi dagligen använder oss av varor som typiskt sett kan innehålla sådana ämnen. Reglerna i REACH gällande varor kan delas upp i tre delar. För det första åligger det varuproducenter och importörer att i vissa fall registrera ämnen som ingår i en vara. Kravet är att ämnet är avsett att avges under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det klassiska exemplet på ett ämne som avges från en vara är luktämnen från ett luktsuddgummi. Vidare ska mängden av ämnet överstiga 1 ton per tillverkare/importör och år för att trigga ett registreringskrav. För det andra finns ett krav på att varuproducenter och importörer ska anmäla om deras varor innehåller mer än 0,1-viktprocent av ett särskilt farligt ämne som är upptaget på kandidatlistan. (Se mer om tolkningen av 0,1-procentsviktkravet i artikeln Once an article, always an article ). Slutligen, som en tredje del, finns även en långtgående informationsskyldighet om innehållet i varor vilken träffar alla som släpper ut varor på marknaden: varuproducenter, importörer och leverantörer. kerstin brinnen

12 REACH-länkar allmän information: och 1. europaparlamentets och rådets förordning (eg) nr 1907/2006 (reach): 2. den europeiska kemikaliemyndighetens (echa:s) vägledningsdokument: 3. kandidatlistan (uppdateras kontinuerligt): 4. ämnen som föreslås tas upp på kandidatlistan (uppdateras kontinuerligt): 5. information om var och hur ämnen på kandidatlistan används: 6. information för nedströmsanvändare: 7. onlineplattformen subsport (substitution support portal) skapad av bland annat den svenska organisationen chemsec där företag kan få hjälp att hitta substitut till de kemikalier de vill fasa ut: stockholm göteborg malmö helsingborg frankfurt berlin moskva s:t petersburg shanghai hongkong bryssel new york www. mannheimerswartling.se Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjutspetskompentens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Byrån omsätter 1,2 miljarder kronor och har ca 650 anställda. För beställning av Miljöaffärer vänligen kontakta

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter Lagstiftning och hantering av kemiska produkter LAGSTIFTNING Miljöbalken 14:e kap i MB Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Aktuellt om Reach och Vilka skyldigheter har den som producerar eller importerar en vara?

Aktuellt om Reach och Vilka skyldigheter har den som producerar eller importerar en vara? Aktuellt om Reach och Vilka skyldigheter har den som producerar eller importerar en vara? Svensk Elektroniks Direktivsdag 2013-05-31 Inger Cederberg Kemikalieinspektionen Aktuellt om Reach Innehåll Nya

Läs mer

Tillsyn av kemikalier i smycken

Tillsyn av kemikalier i smycken Tillsyn av kemikalier i smycken Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport september 2014 Innehållsförteckning Tillsyn av kemikalier i smycken... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

REACH - förslaget i översikt

REACH - förslaget i översikt REACH - förslaget i översikt REACH Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals - enligt EU-kommissionen 29 oktober 2003 Miljökonferens 2 juni 2005 Amelie Pedersen Avd. Riskbedömning www.kemi.se

Läs mer

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se Reach eva.nilsson@kemi.se Reach Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier EU-förordning - trädde i kraft 1 juni 2007 Stegvist införande till 2018 Ny EU-myndighet: Europeiska

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Echa kommer inom kort att uppdatera detta dokument för att ta hänsyn till EUdomstolens dom av den 10 september 2015 i mål C-106/14.

Echa kommer inom kort att uppdatera detta dokument för att ta hänsyn till EUdomstolens dom av den 10 september 2015 i mål C-106/14. Observera Echa kommer inom kort att uppdatera detta dokument för att ta hänsyn till EUdomstolens dom av den 10 september 2015 i mål C-106/14. Domen klargör räckvidden när det gäller skyldigheten att anmäla

Läs mer

Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar

Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar Föredrag vid Reach-rådets seminarium 12 september 2013 Mona Blomdin Persson Kemikalieinspektionen Reach-förordningen Registration, Evaluation, Authorisation

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Reach tillsyn kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen

Reach tillsyn kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen -kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen 2013-06-10 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE OCH MÅL... 3 3. METOD... 3 3.1. Urval av verksamheter... 3 3.2. Utförande... 3 4. REDOVISNING

Läs mer

Miljöbalken. Introduktion till en effektiv tillämpning av miljöbalken. Jönköping, 18 februari 2015

Miljöbalken. Introduktion till en effektiv tillämpning av miljöbalken. Jönköping, 18 februari 2015 Miljöbalken Introduktion till en effektiv tillämpning av miljöbalken Jönköping, 18 februari 2015 Agenda Miljöbalkens krav och möjligheter. Praktiska frågor och regler avseende tillstånds- och anmälningsplikt,

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU

Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU Reach rådets seminarium 11 november 2009 Karin Thorán Reach - gemensamt regelverk inom EU med nationell tillsyn Handel med kemiska produkter (ämnen och

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Roller & tillsynsansvar

Roller & tillsynsansvar Roller & tillsynsansvar Nedan följer ett antal exempel med verksamheter som på olika sätt hanterar kemiska produkter. Identifiera vilka roller verksamhetsutövaren har enligt Reach respektive enligt miljötillsynsförordningen.

Läs mer

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar Helén Klint Forum för kemikaliesmart handel 12 feb 2016 Helén.Klint@kemi.se KemIs uppdrag Expertmyndighet under miljö-

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Reach-tillsyn - frågor och svar

Reach-tillsyn - frågor och svar Naturvårdsverket har här samlat svaren på ett urval av frågor som dök upp i samband med samverkansprojektet mellan Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen 2012-2013. Informationen riktar sig framför

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach 2011-05-16 Bilaga 5 Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach De benämningar som har en egen definition i Reach (artikel 3) har här markerats med asterisk (*) Se även lista på KemI:s hemsida: http://www.kemi.se/templates/page

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Sammanställning av säkerhetsdatablad

Sammanställning av säkerhetsdatablad K O R T F A T T A D V Ä G L E D N I N G Sammanställning av säkerhetsdatablad Dokumentet syftar till att på ett enkelt sätt förklara de viktigaste principerna och skyldigheterna i samband med sammanställning

Läs mer

INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING

INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING 2010-10-21 Reviderad: 2015-02-18 1 (10) INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING Detta dokument ger vägledning till att fylla i kemikalieförteckningen på ämnesnivå samt klarlägger varför fler uppgifter än de

Läs mer

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem PRESENTATION INNEHÅLL Lagkrav och myndigheter Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt Hantering av specifika problem LAGKRAV OCH MYNDIGHETER LAGSTIFTNING Svensk lagstiftning Lag Förordning

Läs mer

Kommittédirektiv. Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Dir. 2016:25

Kommittédirektiv. Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Dir. 2016:25 Kommittédirektiv Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor Dir. 2016:25 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

SEMINARIUM OM KEMIKALIER OCH KEMIKALIEHANTERING

SEMINARIUM OM KEMIKALIER OCH KEMIKALIEHANTERING SEMINARIUM OM KEMIKALIER OCH KEMIKALIEHANTERING BASGRUPP A: Vad vet vi om de kemikalier som används i samhället? Redogör, översiktligt och i görlig mån på ett begripligt sätt, för vilken information registranten

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED ett nyhetsbrev från mannheimer swartling mars 2012 Miljöaffärer På djupet: IED Ledare EU:s lagstiftning inom miljörättens område är omfattande och får allt större betydelse för innehållet i den svenska

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen 30 september 2014 Kemikalieinspektionen Central myndighet för kemikaliefrågor (ca 250 personer)

Läs mer

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker Miljösamverkan Skåne 2012-2013 Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Checklista Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker Ta med kandidatförteckningen vid tillsynsbesöket! Syftet

Läs mer

Reach. Reach 11/3/2015. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH EU-lagstiftning för kemikalier..

Reach. Reach 11/3/2015. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Reach November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier REACH

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006)

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) stefan.posner@swerea.se > 50 miljoner kemikalier med CAS RN Kemikalier som styr funktion och design i slutprodukten (avsiktlig användning) > Processkemikalier

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Vägledning för nedströmsanvändare

Vägledning för nedströmsanvändare Vägledning för nedströmsanvändare Januari 2008 Vägledning för arbetet med Reach 1 RÄTTSLIGT MEDDELANDE Detta dokument innehåller vägledning om Reach, med förklaringar om de skyldigheter som gäller enligt

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Tillsyn över lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Tillsyn över lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer Miljöförvaltningen Plan och Miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2015-015612 Sida 1 (5) 2015-11-29 Handläggare Christer Edvardsson Telefon: 08-508 289 77 Till Miljö och hälsoskyddsnämnden MHN 2015-12-15 p 20 Tillsyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt!

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Climate Change, tillståndsprocessen, MKB m.m. Seminarium för STF Ingenjörsutbildning 1 september 2009 Mårten Tagaeus Charlotte Björnsdotter Lundgren Legal#3645892_1.PPT

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Anpassning av tekniska harmoniseringsdirektiv till Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG

Anpassning av tekniska harmoniseringsdirektiv till Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (7) Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Ert datum 2011-12-21 Er referens UF211/75885/UD/FIM

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 februari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 februari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 18 februari 2016 (OR. en) 6280/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 16 februari 2016 till: Komm. dok. nr: D041942/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D043371/02.

För delegationerna bifogas dokument D043371/02. Europeiska unionens råd Bryssel den 18 mars 2016 (OR. en) 7253/16 ENV 177 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 17 mars 2016 till: Komm. dok. nr: D043371/02 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

0:00:40 Och Karin Rumar, välkommen du också.

0:00:40 Och Karin Rumar, välkommen du också. Här kan du lyssna på programmet. 0:00:13 Omkring hälften av svenskarna i åldrarna 20 till 45 år äger sexleksaker. Men hur är det, kan såna produkter innehålla skadliga kemikalier? Det ska vi försöka ta

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Registrering Utvärdering Tillstånd Begränsning Information i distributionskedjan Listor och annex i Reach Kandidatlistan särskilt farliga ämnen (163) Annex XIV ämnen

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

Stockholms läns I andsting 1 (2)

Stockholms läns I andsting 1 (2) Stockholms läns I andsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1509 Landstingsstyrelsen Remiss - Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Kommittédirektiv. Kartläggning av bisfenol A i varor och förslag till åtgärder för att minska exponeringen. Dir. 2014:23

Kommittédirektiv. Kartläggning av bisfenol A i varor och förslag till åtgärder för att minska exponeringen. Dir. 2014:23 Kommittédirektiv Kartläggning av bisfenol A i varor och förslag till åtgärder för att minska exponeringen Dir. 2014:23 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande. Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande. Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och miljö- och hälsoskyddsnämnden. PM 2015:69 RV (Dnr 110-310/2015) Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser Remiss från Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Giftfri miljö. Motion till riksdagen 2016/17:2559. Förslag till riksdagsbeslut. KD133 Kommittémotion

Giftfri miljö. Motion till riksdagen 2016/17:2559. Förslag till riksdagsbeslut. KD133 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2559 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall NR 3? 2004 Kontaktpersoner: Per Molander tel nr 08-505 765 00 e-post pmo@msa.se Hans Larsson tel nr 08-505 765 00 e-post hla@msa.se NYTT FRÅN LAGSTIFTAREN Handel med utsläppsrätter EU:s system för handel

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Förändringar för myndigheter. Monica Tammela

Förändringar för myndigheter. Monica Tammela Förändringar för myndigheter Monica Tammela Förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter gäller direkt innehåller krav på -EU Kommissionen (EU-KOM) -medlemsstater (MS) -Behöriga myndigheter (BM) -Ansvariga

Läs mer

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Sammanfattning Under våren 2014 genomfördes ett tillsynsprojekt med inriktning på kemikalier i smycken i detaljhandeln (SMID). Smyckesprojektet

Läs mer

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Stockholm den 25 november 2008

Stockholm den 25 november 2008 R-2008/0961 Stockholm den 25 november 2008 Till Miljödepartementet M2008/2824/Kk Sveriges advokatsamfund har genom remiss som inkom den 8 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över REACH-utredningens

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:742 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Kemikalier i varor. Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs)

Kemikalier i varor. Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs) Kemikalier i varor Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs) Inledning vid slutkonferensen den 9 september 2013 Mona Blomdin Persson Kemikalieinspektionen

Läs mer

Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen

Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kemikalieinspektionens utredningar: - När kan ekonomiska styrmedel

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 20 medarbetare med bred och djup kompetens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare Promemoria 2013-06-27 Miljödepartementet Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare 1. Problem och målsättning Under de senaste åren

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer