INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING"

Transkript

1 Reviderad: (10) INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING Detta dokument ger vägledning till att fylla i kemikalieförteckningen på ämnesnivå samt klarlägger varför fler uppgifter än de som krävs enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll behövs för att man ska ha god kunskap om kemikalieanvändningen i verksamheten. Börja med att ladda ner blanketten Kemikalieförteckning som finns på Habo kommuns hemsida. Förändringar i blanketten för kemikalieförteckning: Om ni redan använder miljöförvaltningens blankett för kemikalieförteckning på ämnesnivå kan ni komplettera den med de kolumner som miljöförvaltningen lagt till. Då den nya kemikalielagstiftningen gällande märkning och klassificering har börjat gälla har kemikalieförteckningen uppdaterats till att omfatta både klassificering enligt gamla lagstiftningen KIFS och enligt nya lagstiftningen CLP-förordningen. Istället för en kolumn för begränsningsdatabas finns nu 4 kolumner för sökning i begränsningsdatabasen. Då kan ni visa om resultatet av er sökning på ämnet visar om ni hittade ämnet i Reach-lagstiftningens Reach bilaga XIV, Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd Reach bilaga XVII, Begränsning av framställning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, beredningar och varor kandidatförteckningen (Ämnen som kan föreslås till kandidatförteckningen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön, så kallade särskilt farliga ämnen.) övrig lagstiftning som tas upp i begränsningsdatabasen Dessutom har vi lagt till en kolumn gemensam för ämnen som är upptagna som prioriterade ämnen enligt bilaga II, i EU:s vattendirektiv och ämnen som är särskilt förorenande ämnen enligt vattenförvaltningen Vi har även delat upp kolumnen utsläpp till vatten i Vatten till recipient eller kommunens dagvattensystem och Vatten - till kommunens avloppsnät POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Hovslagaregatan 7A, Habo INTERNETADRESS TELEFON (vx) E-POST

2 2 (10) Börja med att: 1. Inventera lagret Inventera ditt lager av kemiska produkter. Sortera ut äldre kemikalier som inte längre används. De är i allmänhet att betrakta som farligt avfall och ska hanteras som sådant. 2. Kontrollera att ni har säkerhetsdatablad (SDB) för alla produkter Kontrollera att ni har säkerhetsdatablad för samtliga produkter som ni har i er verksamhet. Leverantören som tillhandahåller kemiska produkter, som klassificeras som farliga och som överlåts för yrkesmässigt bruk, är skyldig att vid första leveranstillfället även lämna ett säkerhetsdatablad på papper eller elektroniskt. Därefter behöver leverantören endast lämna nya blad om produkten klassificerats om. Det kan ske när t ex nya rön om ämnens farlighet kommit fram eller om lagstiftningen förändrats i något väsentligt avseende. Utöver det kan ni naturligtvis be om att få uppdateringar eller nya blad när ni behöver det. Säkerhetsdatablad ska bestå av 16 obligatoriska punkter. I avsnitt 3 (i äldre blad kan det vara punkt 2) i säkerhetsdatabladet står information om sammansättning/information om beståndsdelar som behövs när ni skriver din kemikalieförteckning. Informationen i säkerhetsdatabladen ska vara på svenska. 3. Hur gamla får säkerhetsdatabladen vara? Säkerhetsdatabladen ska sparas upp till tio år efter att produkterna slutat användas för att hälso- och miljöeffekter ska kunna vara spårbara. Det säkerhetsdatablad som fås ut i samband med att den kemiska produkten köps in ska m.a.o. behållas om det inte framkommer ny information om produkten då ska man be om det uppdaterade säkerhetsdatabladet. Fråga leverantören efter uppdateringar. Om produkten görs om och man fortfarande har den gamla produkten ska säkerhetsdatabladet till den behållas. Men köps den omgjorda produkten in ska det nya säkerhetsdatabladet finnas för denna.

3 KEMIKALIEFÖRTECKNING 3 (10) En kemikalieförteckning ska finnas och regelbundet uppdateras hos anmälnings- och tillståndspliktiga företag, dels för att det är ett lagkrav och dels för att man aktivt ska kunna välja de kemikalier som ger så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Information om den kemiska produkten och de kemiska ämnen som ingår i produkten radas upp i kemikalieförteckningen och på så sätt erhålls en god överblick över vilka kemiska produkter som innebär höga risker och bör uppmärksammas och kanske bytas ut. Informationen finns i de säkerhetsdatablad som leverantören är skyldig att lämna till företaget vid köp av kemikalier eller vid förfrågan. I egenkontrollpärmen finns ett förslag till kemikalieförteckning som ger en bra överblick över företagets kemikalieanvändning. Om ni har den gamla kemikalieförteckningen, byt ut den mot den uppdaterade. Denna vägledning kommer att gå igenom hur man fyller i den uppdaterade kemikalieförteckningen enligt förslaget nedan. KEMIKALIEFÖRTECKNING PÅ ÄMNESNIVÅ Företag: Adress: Ansvarig: Datum: Uppgifter från produktens säkerhetsdatablad A. Produkt och produktens klassificering B. Ingående ämnen och ämnenas klassificering C. Ska ämnet uppmärksammas? D. Vart tar ämnet vägen? E. Vilken strategi - har ni för huvudsakliga mottagare produkten? Klassificering KIFS Klassificering CLP Klassificering KIFS Klassificering CLP Namn och leverantör Användningsområde Årsförbrukning Farokoder Riskfraser H-fraser (=koder för faroangivelse) Faroklasser och Farokategorier I produkten ingående kemiska ämnen enligt säkerhets- datablad Ingående ämnens cas-nummer (eller EINECS om cas saknas) Respektive ämnes farokoder Respektive ämnes riskfraser Respektive ämnes H-fraser Respektive ämnes faroklasser och farokategorier Andel (%) av ämnet i produkten Förbrukning (kg) av ämnet/år U - utfasnings eller R - riskminskningsämne K - ämne på kandidatförteckningen T - tillståndsplikt i Reach bilaga XIV B - ämne i Reach bilaga XVII X - Övrig lagstiftning (omfattas ämnet av annan lagstiftning i Begränsningsdatabasen) P - prioriterat ämne, S- särskilt förorenande ämne inom vattenförvaltningen Vatten - till recipient eller kommunens dagvattennät Vatten - till kommunens avloppsnät Luft Produkt Avfall Om produkten innehåller ett eller flera ämnen med någon av koderna U, R, K, T, B, X, P eller S, ange när ni ska ersätta produkten, byta produktionsprocess eller på annat sätt minska risken för att ämnet kommer ut i miljön. - Hänvisa eventuellt till separat dokument. Xtra rengöring 100 kg N, T R 50/53, R45 H350 H400 H410 Acute 1, Chronic 1, Carc. 1B padopol N R50/53 H400 H410 Acute 1, Chronic 1 0,45 45 R(R50/5 3) K X Minskad användning med 90 % till december 2015 smurilax N R50/53 H400 Acute 1, Chronic 1 0,22 22 X S Inköp av bättre reningsutrustning i april 2015 onkotol Xn R45 H350 Carc. 1B 0,01 1 U(R45) X X Byts ut i december 2014

4 A. Produkt och produktens klassificering 4 (10) Enligt egenkontrollförordningen ska förteckningen innehålla alla kemiska produkter som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Detta är i princip alla företagets kemikalier. Notera att första delen av kemikalieförteckningen gäller information om produkten i sin helhet. För att bedöma miljörisker behövs mer ingående information om de kemiska ämnen som produkten innehåller. A. Produkt och produktens klassificering Klassificering KIFS Klassificering CLP Namn och leverantör Användningsområde Årsförbrukning Farokoder Riskfraser H-fraser (=koder för faroangivelse) Faroklasser och Farokategorier Namn: Ange namn på produkt och leverantör. Vill ni inte uppge era leverantörer behöver ni inte ange detta. Användningsområde: Ange vad produkten används till. Årsförbrukning (kg): Hur många kilo används av produkten per år. Farokoder: Ange produktens eventuella farokod (T+, T, C, Xn, Xi, V, N, F+, F, E och/eller O) Uppgifterna ska finnas i säkerhetsdatabladets avsnitt 3, Sammansättning/Information om beståndsdelar. För förklaring av farokoder se Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7) på Kemikalieinspektionens hemsida. Riskfraser: Ange de riskfraser (skrivs som R följt av en siffra ex. R52) som produkten klassificerats till. Uppgifterna ska finnas i säkerhetsdatabladets avsnitt 3, Sammansättning/Information om beståndsdelar. För förklaring av riskfraser se Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7) på Kemikalieinspektionens hemsida. H-fraser: Ange de H-fraser (koder för faroangivelse) som produkten klassificerats till. H-fraserna i nya lagstiftningen ersätter riskfraserna i den gamla lagstiftningen men motsvarar dem inte exakt utan är mer detaljerade. Uppgifterna ska finnas i säkerhetsdatabladets avsnitt 3, Sammansättning/Information om beståndsdelar. För förklaring av H-fraser se information om CLP-förordningen på Kemikalieinspektionens hemsida.

5 Faroklasser och farokategorier: Ange faroklass och farokategori. Uppgifterna ska finnas i säkerhetsdatabladets avsnitt 3, Sammansättning/Information om beståndsdelar, se information om CLP-förordningen på Kemikalieinspektionens hemsida. (För att minska ner textmängden går det att istället för att ange både faroklass och farokategori ange en förkortningskod som omfattar både faroklass och farokategori. För förklaring av förkortningskoder se information om CLPförordningen på Kemikalieinspektionens hemsida.) 5 (10)

6 B. Ingående ämnen och ämnens klassificering 6 (10) För att kunna bedöma riskerna med en produkt ska kemikalieförteckningen kompletteras med produkternas innehåll av kemiska ämnen. Uppgifterna ska finnas i säkerhetsdatabladets avsnitt 3, Sammansättning/Information om beståndsdelar. B. Ingående ämnen och ämnenas klassificering Klassificering KIFS Klassificering CLP I produkten ingående kemiska ämnen enligt säkerhetsdatablad Ingående ämnens cas-nummer (eller EINECS om cas saknas) Respektive ämnes farokoder Respektive ämnes riskfraser Respektive ämnes H-fraser Respektive ämnes faroklasser och farokategorier Andel (%) av ämnet i produkten Förbrukning (kg) av ämnet/år Ämnesnamn: Skriv in de kemiska ämnena på olika rader. Ämnets Cas-nummer: Ange respektive ämnes kemiska identitetsnummer (CAS- eller EINECS (EU)-nummer) som gör det lättare att söka information om ämnet. Finns inga kemiska namn eller nummer angivna skriv det som anges ex. vad det är för typ av ämne. Om inget är angivet skriv då ett streck som betyder att det inte finns någon Casnummer för ämnet. Ämnets farokod: Ange ämnets farokoder. Ämnets riskfraser: Ange riskfraser för respektive ämne, där sådan finns. H-fraser: Ange de H-fraser (koder för faroangivelse) som ämnet klassificerats till. Faroklasser och farokategorier: Ange kortkoderna, som omfattar både faroklass och farokategori för ämnet. Ämnets andel (%) i produkten: Hur mycket av det enskilda ämnet innehåller produkten? Procentsatsen kan antingen vara exakt eller inom ett intervall. Om ämnet har särskilt farliga egenskaper är det viktigt att få en uppfattning om mängden när man gör en riskbedömning av ämnet. Förbrukning (kg) av ämnet/år: Om ämnet är ett ämne som ska uppmärksammas ska det här anges resultatet av procentsatsen gånger årsförbrukningen av produkten. Ifall ämnet har särskilt farliga egenskaper är det viktigt att få en uppfattning av mängden när man gör en riskbedömning av ämnet.

7 C. Ska ämnet uppmärksammas? 7 (10) Gå igenom ämne för ämne och notera om det förekommer i begränsningsdatabasen. Finns ämnet på kandidatlistan, är det upptagna i Reach bilaga XIV eller bilaga XVII, PRIOverktyget (utfasningsämnen och/eller riskminskningsämnen), är det ett prioriterat ämne enligt vattendirektivet och/eller ett särskilt förorenande ämne inom vattenförvaltningen. C. Ska ämnet uppmärksammas? U - utfasnings eller R - riskminskningsämne K - ämne på kandidatförteckningen T - tillståndsplikt i Reach bilaga XIV B - ämne i Reach bilaga XVII X - Övrig lagstiftning (omfattas ämnet av annan lagstiftning i Begränsningsdatabasen) P - prioriterat ämne, S- särskilt förorenande ämne inom vattenförvaltningen PRIO-databas: Om ämnet har egenskaper som gör att det är ett utfasningsämne eller ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO-databasen, ange då U för utfasningsämne och R för riskminskningsämne. Skriv också in vilken riskfras det är som gör att ämnet är ett utfasningsämne eller ett riskminskningsämne. Det går att söka på ämnen i PRIO-databasen men det är inte tillräckligt. För att vara säker på om ämnet tillhör kategorierna U eller R bör ni även jämföra med egenskaperna under PRIOguidens kriterier. Begränsningsdatabasen: 1. I Begränsningsdatabasen får ni fram uppgifter om ämnet finns med i Reach bilaga XVII, Reach bilaga XIV eller i kandidatförteckningen. 2. Särskilt farliga ämnen som är upptagna på kandidatförteckningen kan komma att bli upptagna i bilaga XIV. Dessa ämnen ska bland annat deklareras i varor om halten är över 0,1 %. Ange med ett K i kandidatförteckningen 3. Enligt Reach, artikel 56 får en tillverkare, importör eller nedströmsanvändare inte släppa ut ett ämne på marknaden för en användning eller själv använda det om ämnet finns med i bilaga XIV, med vissa undantag. Tillstånd krävs för viss användning. Ange med ett T i kemikalieförteckningen. 4. Enligt Reach, artikel 67, får ett ämne som sådant eller ingående i en beredning eller vara om det är föremål för begränsningar enligt bilaga XVII, endast tillverkas, släppas ut på marknaden eller användas om det uppfyller de villkor som gäller för denna begränsning. Förbud gäller för vissa tillämpningar. Ange med ett B i kemikalieförteckningen.

8 8 (10) 4. I Begränsningsdatabasen får ni fram uppgifter om övrig lagstiftning som kan omfatta ämnet. Ange med ett X i kemikalieförteckningen. Prioriterat ämne enligt vattendirektivet: Ämnena är utpekade inom EU och har EU-gemensamma halter för ytvatten som inte får överskridas. Vilka ämnen och ämnesgrupper det är hittar ni i Europaparlamentets och rådets direktiv /EG bilaga II. Kemisk förorening av ytvatten är ett hot mot vattenmiljön med förgiftning av vattenorganismer och förluster av livsmiljöer och arter. Ni kan minska påverkan på miljön genom att se till att inte använda kemikalier som innehåller de ämnena som är prioriterade i EU:s vattendirektiv. Ange med ett P i kemikalieförteckningen. Särskilt förorenande ämnen inom vattenförvaltningen: är ämnen som påverkar den ekologiska statusen. Ämnena är utvalda för att man i Sverige bedömer att dessa är farliga för vattenmiljön och släpps ut i betydande mängd. De ämnen som man hittills plockat fram riktvärden för finns i rapporten Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen. Ange med ett S i kemikalieförteckningen Är det osäkert vad ämnet omfattas av? I det fall ni är osäker på bedömningarna, ta kontakt med er kemikalieleverantör och ställ frågan om produkten innehåller ämnen som är begränsningsämnen, utfasningsämnen och/eller riskminskningsämnen, prioriterat ämne enligt vattendirektivet, särskilt förorenande ämne inom vattenförvaltningen, om ämnet är upptaget på kandidatlistan eller om ämnet finns upptagna i Reach bilaga XIV eller bilaga XVII. Leverantören ska ha kunskap om produktens ämnesinnehåll.

9 D. Vart tar ämnet vägen? 9 (10) För ämnen som bör uppmärksammas kan en bedömning behöva göras om ämnet släpps ut och i så fall vilken som är den huvudsakliga utsläppsvägen. Det handlar i detta läget om en grov uppskattning vilket bäst görs av verksamhetsutövaren själv som har nödvändig kunskap om förhållandena i verksamheten. Detta är ingenting som behövs göras för samtliga ämnen utan fokus bör vara i första hand på de ämnen som omfattas av kolumnen Ska ämnet uppmärksammas. Om verksamheten hanterar ett ämne som är utpekat till exempel inom vattenförvaltningen och detta används i en större omfattning och där det bedöms finnas risk för att ämnet kan släppas ut bör man ange om utsläppet går till reningsverk eller till recipient. Gör en översiktlig bedömning och sätt ett X i aktuella rutor: D. Vart tar ämnet vägen? - huvudsakliga mottagare Vatten - till recipient eller kommunens dagvattennät Vatten - till kommunens avloppsnät Luft Produkt Avfall Vatten Vatten- till recipient eller kommunens dagvattennät? Vatten till kommunens avloppsnät? Luft: Kommer ämnet ut i luft? Produkt: Kommer ämnet ut i en producerad vara/produkt? Avfall: Hamnar ämnet i avfall? Avfall som innehåller farliga ämnen kan klassificeras som farligt avfall.

10 10 (10) E. Vilken strategi har ni för produkten? Om någon av produkten innehåller ämnen som återfinns i kolumnen Ska ämnet uppmärksammas? som: Utfasningsämnen Riskminskningsämnen Ämne på kandidat-förteckningen Tillståndspliktigt enligt Reach bilaga XIV Användning är begränsad enligt Reach bilaga XVII Omfattas på annat sätt enligt Begränsningsdatabasen Prioritera ämne enligt vattendirektivet Särskilt förorenande ämne enligt vattenförvaltningen Då bör ni ange när ni: Ska ersätta produkten Förändra produktionsprocessen På annat sätt minska risken för att ämnet kommer ut i miljön E. Vilken strategi har ni för produkten? Om produkten innehåller ett eller flera ämnen med någon av koderna U, R, K, T, B, X, P eller S, ange när ni ska ersätta produkten, byta produktionsprocess eller på annat sätt minska risken för att ämnet kommer ut i miljön. - Hänvisa eventuellt till separat dokument. Om ni har frågor eller stöter på problem under arbetets gång, kontakta miljöförvaltningen på telefon: Referenser: Kemikalieförteckning och Vägledning till kemikalieförteckning, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

11 11 (10) Kemikalieförteckning och Instruktion till blankett för kemikalieförteckning, Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen.

Vägledning för ifyllande av kemikalieförteckning för projektet Få koll på gifterna

Vägledning för ifyllande av kemikalieförteckning för projektet Få koll på gifterna Vägledning för ifyllande av kemikalieförteckning för projektet Få koll på gifterna version 2010-04-15 Denna vägledning är tänkt som en hjälp för att kunna fylla i vårt förslag på kemikalieförteckning i

Läs mer

Vägledning för ifyllande av kemikalieförteckning

Vägledning för ifyllande av kemikalieförteckning Vägledning för ifyllande av kemikalieförteckning version 2011-11-23 Denna vägledning är tänkt som en hjälp för att kunna fylla i vårt förslag på kemikalieförteckning som finns att ladda ner som ett Excel-dokument

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Kemikalier och miljö Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Vad är en kemisk produkt? Ett kemiskt ämne eller En blandning av flera kemiska ämnen Kan vara märkt med farosymbol och/eller riskfraser, men inte

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här klassas kemiska produkter...

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter Lagstiftning och hantering av kemiska produkter LAGSTIFTNING Miljöbalken 14:e kap i MB Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer

Rensa bort farliga kemikalier. 14 mars 2013

Rensa bort farliga kemikalier. 14 mars 2013 Rensa bort farliga kemikalier 14 mars 2013 Informationsmöte för projektet Rensa bort farliga kemikalier 09.00 Välkommen och förmiddagens program 09.10 Information om projektet - Varför lämna in kemikalieförteckning?

Läs mer

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö. Version 2.

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö. Version 2. HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Version 2. 2017-03-28 Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här

Läs mer

Märkning av kemikalier

Märkning av kemikalier Märkning av kemikalier KIFS faromärkning Såhär såg faromärkningen ut fram till 2010 Regelverket fanns i Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS 2005:7 Varför har vi bytt märkningssystem? Samma

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg 031-61 26 10 www.miljo.goteborg.se Förord Denna vägledning vänder

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Reach-tillsyn - frågor och svar

Reach-tillsyn - frågor och svar Naturvårdsverket har här samlat svaren på ett urval av frågor som dök upp i samband med samverkansprojektet mellan Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen 2012-2013. Informationen riktar sig framför

Läs mer

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD Kemikalieförteckning Checklista och exempel 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar för att förbättra

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2013-07-24 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

kemikalier på företag

kemikalier på företag kemikalier på företag Inspektionsunderlag Bilaga A. Lagrum för samtliga frågor. Sid 17 Bilaga B. Kommentarer, mallar och länktips till några frågor. Sid 19 Grafisk produktion www.gg3.se UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

INSPEKTIONSUNDERLAG.

INSPEKTIONSUNDERLAG. INSPEKTIONSUNDERLAG FÖR TILLSYN AV VERKSAMHETERS EGENKONTROLL (A, B & C-VERKSAMHETER) UTIFRÅN FÖRORDNINGEN OM VERKSAMHETSUTÖVARES EGENKONTROLL SFS 1998:901 (FVE) www.miljosamverkansydost.se INSPEKTIONSUNDERLAG

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Stöd för egenkontroll för vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft Stöd för egenkontroll för vindkraft Illustration och layout: Simon Cederholm 2003-2013 1 år Stöd för egenkontroll för vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens

Läs mer

ÅRSRAPPORT FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET Efter föreläggande enligt 26 kap 21 miljöbalken

ÅRSRAPPORT FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET Efter föreläggande enligt 26 kap 21 miljöbalken ÅRSRAPPORT FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET Efter föreläggande enligt 26 kap 21 miljöbalken Företag med någon form av miljöfarlig verksamhet, rekommenderas att använda denna blankett när föreläggande har meddelats

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning : G2310, G2316 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Reach tillsyn kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen

Reach tillsyn kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen -kemikalietillsyn utifrån Reach-förordningen 2013-06-10 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE OCH MÅL... 3 3. METOD... 3 3.1. Urval av verksamheter... 3 3.2. Utförande... 3 4. REDOVISNING

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter; KIFS 2006:6 Utkom

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA)

Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA) Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA) Fysikaliska faror Hälsofaror Miljöfaror Foto: Sebastian Ritter Mikael Gustafsson Klassificering enligt CLP medför flera förändringar

Läs mer

Miljöförvaltningen. Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor

Miljöförvaltningen. Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor Miljöförvaltningen Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor Svaneskolan 2011-04-26 Björn Berséus, Miljöchef, 046-35 52 60 Agnieszka Fedorowska, Miljöinspektör, 046-35

Läs mer

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad sa vi igår? Övergång till CLP Företagen ansvarar för klassificering, märkning och förpackning Idag! Översiktligt

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:41 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (XP3-109B): G9416 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET LUBEGARD POWER STEERING FLUID PROTECTANT

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET LUBEGARD POWER STEERING FLUID PROTECTANT SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: LUBEGARD POWER STEERING FLUID PROTECTANT Lube20404, Lube20404pk Tillsätts i styrservooljan.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Nya regler för klassificering, märkning och förpackning vid överlåtelse av kemiska produkter. Jonas Falck. Kemikalieinspektionen

Nya regler för klassificering, märkning och förpackning vid överlåtelse av kemiska produkter. Jonas Falck. Kemikalieinspektionen Nya regler för klassificering, märkning och förpackning vid överlåtelse av kemiska produkter Jonas Falck Kemikalieinspektionen Gävle 17 september 2010 Varför klassificera och märka kemiska produkter??

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Bilaga A4 RAPPORT SEVESOBERÄKNING PROJEKT FORS UPPDRAG SWECO BY: ALEXANDER LAUGE PEDERSEN. Sweco

Bilaga A4 RAPPORT SEVESOBERÄKNING PROJEKT FORS UPPDRAG SWECO BY: ALEXANDER LAUGE PEDERSEN. Sweco Bilaga A4 UPPDRAG 5630245 PROJEKT FORS SWECO BY: ALEXANDER LAUGE PEDERSEN Sweco Change notes VER. 0 DOC NUMBER P-008 DATE CHANGE CHECKED APPROVED 31-MAR-2017 FIRST ISSUE MARIANNE NORDENADLER CHRISTINA

Läs mer

Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning ISSN 1401-243X R 2007:7

Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning ISSN 1401-243X R 2007:7 Jobba giftfritt Exempel på arbete för en giftfri miljö Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning ISSN 1401-243X R 2007:7 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET 1(5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Tillverkare Import Telefonnummer vid nödsituationer Påsar för absorption av fukt i olika produkter,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (22-035A): G12718 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

Vägledning avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken

Vägledning avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken Sida 1(10) 2010-12-14 Vägledning avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälningsplikt För att anlägga, driva eller ändra vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs

Läs mer

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem PRESENTATION INNEHÅLL Lagkrav och myndigheter Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt Hantering av specifika problem LAGKRAV OCH MYNDIGHETER LAGSTIFTNING Svensk lagstiftning Lag Förordning

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Abnet 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Kemkoll. Manual för databasen

Kemkoll. Manual för databasen Kemkoll Manual för databasen 1 Manual för kemikaliekartläggningsdatabas I denna databas kan du söka information om vilka kemikalier som ett enskilt företag använder och vart dessa tar vägen. Du kan också

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

Kemikaliehantering. Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen

Kemikaliehantering. Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen Örnsköldsviks kommun januari 2017 Kemikaliehantering Syftet med det här bladet är att övergripande informera företag om kemikalieregelverket samt om hur man ska hantera kemikalier i sin verksamhet för

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1.

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90

Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90 Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Elite Växellådsolja 80w/90 Leverantör Telefonnummer Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP. Elna Nilsson, WSP Environmental

Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP. Elna Nilsson, WSP Environmental Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP Elna Nilsson, WSP Environmental Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsult-bolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration:

Läs mer

Sammanställning av säkerhetsdatablad

Sammanställning av säkerhetsdatablad K O R T F A T T A D V Ä G L E D N I N G Sammanställning av säkerhetsdatablad Dokumentet syftar till att på ett enkelt sätt förklara de viktigaste principerna och skyldigheterna i samband med sammanställning

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Reg nr 4973 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 3:e reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

Förändra arbetet med kemikaliefrågor. För att hantera vattendirektivet och allt annat som kommer från EU

Förändra arbetet med kemikaliefrågor. För att hantera vattendirektivet och allt annat som kommer från EU Förändra arbetet med kemikaliefrågor För att hantera vattendirektivet och allt annat som kommer från EU Kemikalieanvändningen i världen 1959 jämfört med idag Halter av olika miljögifter i Slam Kontinuerlig

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM88

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM88 Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv för anpassning till förordning om klassificering och märkning av ämnen och blandningar Arbetsmarknadsdepartementet 2013-04-19 Dokumentbeteckning KOM

Läs mer

2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificeras ej som farligt enligt EG-direktivet rörande farliga ämnen och direktivet rörande farliga beredningar.

2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificeras ej som farligt enligt EG-direktivet rörande farliga ämnen och direktivet rörande farliga beredningar. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktbeteckning Leverantör Akzo Nobel Functional Chemicals bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31 334676767 E-postadress

Läs mer

Uppföljningsmetod Giftfri miljö

Uppföljningsmetod Giftfri miljö Uppföljningsmetod Giftfri miljö Rapport 2006:4 Uppföljningsmetod Giftfri miljö Petra Westin Länsstyrelsen Gävleborg 2006-02-02 Sammanfattning Det behövdes en metod för att följa upp utvecklingen på regional

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Allround Cleaner Sida 1/7 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Allround Cleaner Utfärdad: 2000-12-12 Reviderat: 2013-05-30 Version: 1 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH

Läs mer

Tillsyn av kemikalier i smycken

Tillsyn av kemikalier i smycken Tillsyn av kemikalier i smycken Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport september 2014 Innehållsförteckning Tillsyn av kemikalier i smycken... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

Kemikaliehandledning

Kemikaliehandledning Kemikaliehandledning Så här fyller du i kemikalielistan för miljödiplomering 2017-03-02 Miljökontoret Box 33200 orebro.se Servicecenter 019 21 10 00 701 35 Örebro Innehållsförteckning Miljödiplomeringens

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer