Flahultsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flahultsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016"

Transkript

1 Flahultsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Ulrika Kragner, rektor. Vår vision På Flahultsskolan känner sig alla trygga. På vår skola tar alla elever och all personal aktivt avstånd från diskriminering och kränkande behandling. All verksamhet genomsyras av god anda, ömsesidig respekt och ansvarstagande. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2015/2016 Elevernas delaktighet Eleverna diskuterar under klassrådstid och ger förslag på till exempel ordningsregler och områden på skolan som för dem upplevs otrygga. Elevrådsrepresentanten tar sedan med sig detta till elevrådet för diskussion. Elevrådet sammanställer utvärderingen och ger egna kommentarer på resultatet. En lärarrepresentant som är delaktig i elevrådet delger elevrådets förslag till ledningsgruppen och arbetslagen där diskussion och förslag ges på elevernas synpunkter. Beslut tas därefter av likabehandlingsgruppen bestående av utvecklingsledare, skolkurator, skolsköterska och arbetslagsrepresentanter (speciallärare och lärare).eleverna utvärderar också likabehandlingsplanen under klassrådstid. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarnas synpunkter som framkommer under föräldramöten, utvecklingssamtal och vid övrig kommunikation beaktas av likabehandlingsgruppen. Personalens delaktighet En arbetsgrupp bestående av representanter från varje arbetslag (speciallärare och lärare), utvecklingsledare, skolsköterska och skolkurator leder arbetet med att årligen upprätta Likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier/årlig plan mot kränkande behandling. Diskussion förs i arbetslagen och beslut tas i likabehandlingsgruppen. Förankring av planen Vårdnadshavare: Information via årliga föräldramöten och vid sexans inskolningssamtal. Personal: Information via likabehandlingsgruppen och i arbetet med planen i samband med utvärdering/revidering. Elever: Kontaktlärare arbetar med planen i respektive klass

3 under klassrådstid/tema dagar. Detta sker i augusti (läsårsstart) november, mars och maj. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida.

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärderingen av planen genomfördes i klassråden den 27 april, i elevrådet den 6 maj och i arbetslagen den 18 maj. Likabehandlingsgruppen utvärderade planen den 17 juni och 11 augusti Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Likabehandlingsgruppen bestående av utvecklingsledare, skolkurator, skolsköterska, arbetslagsrepresentanter (speciallärare och lärare) har genomfört utvärderingen. Eleverna har varit delaktiga via den årliga kommungemensamma brukarenkäten och vid utvärdering av planen under klassrådstid. Eleverna genomförde också en enkät kring deras förståelse av likabehandlingsplanens innehåll den 27 april Arbetslagen utvärderade planen under studiedagen den 18 maj Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 1. Skåpens placering vid entré och toaletter skapar en otrygghet i sexans hemvist. Placering av skåp och toaletter har inte åtgärdats. Tryggheten skulle öka i sexans hemvist om skåpen inte skulle innehas klassvis. Skåpen fördelas fortfarande klassvis. Målet är inte uppnått.undervisning av andra årskurser i sexans hemvist sker numera endast i sal 109. Det finns alltid minst en fritidsledare tillhörande arbetslag 6. Målet är uppnått. 2. Eleverna i åk 6-9 har erbjudits läxhjälp. Målet är uppnått. Rastvaktsfunktionen har inte lagts in i lärares arbetstid. Målet är inte uppnått. Fritidsgården och kyrkan (torsdagar) erbjuder skolan verksamhet. Målet är delvis uppnått. 3. Handlingsplanen för Sex Samlevnad har reviderats liksom kartläggningen av värdegrundsarbetet. Målet är uppnått. Sex Samlevnadgruppen har utarbetat förslag på externa föreläsare och tillsammans med ledningsgruppen fattat beslut kring genomförande utifrån önskemål/behov. Klasserna har arbetat med likabehandlingsplanen för att aktualisera och öka förståelsen för den och dess innehåll under TEMA dagar i december. De tänkta dagarna under vårterminen/mars uteblev. Målet är delvis uppnått. En ökad uppsikt av all personal under lektionstid och i korridorer/skolans områden har skett till viss del, men kan ytterligare förstärkas enligt både personalens och elevernas upplevelser. Målet är delvis uppnått. 4. Personalen arbetar på olika sätt med en större medvetenhet för att skapa en jämställd miljö. Detta har skett genom fortbildningssatsningarna Co- coaching och Matematiklyftet under lå 14/15. Elevernas upplevelser är att detta bör förstärkas ytterligare. Målet är delvis uppnått. 5. Insynsskärmar finns i simhallen men inte i sporthallen. Kikhålen vid toalettdörrar är eliminerade. Otryggheten vid klassbyten har i det närmaste upphört då de flesta klasser har nollbyten. Klockor saknas och undermåliga speglar är ej utbytta. Målet är inte uppnått. 6. Antalet personal som äter pedagogisk lunch har bibehållits. Målet är uppnått. 7. Under största delen av läsåret har viss tids anställda vuxna funnits i caféet. Målet är uppnått. Antalet fritidsledare har dock ej utökats. Målet är ej uppnått. 8. Alla fönster vid klassrumsdörrarna har frostats med undantag av hemvist åk 9, vilorummet och några grupprum. Målet är delvis uppnått.alla lås i självlåsande dörrar är

5 åtgärdade. Klassrum och toaletter är ommålade för att förhindra klotter. Målet är uppnått.monitorer, för att underlätta information till eleverna, är uppsatta i korridorer men ej i hemvisten. Målet är delvis uppnått.alla vikarier och nyanställda får inte information om skolans likabehandlingsplan. Målet är inte uppnått.en utökning av antalet vuxna i korridorer/klassrum har skett till viss del. Målet är delvis uppnått.en omarbetning av städpatrullerna för att minska nedskräpningen har inte skett. Målet är inte uppnått. Elevernas utvärdering den 27 april 2015: Känner du till att det finns ett dokument som heter "Likabehandlingsplanen", som ta upp hur Flahultsskolan arbetar mot diskriminering och kränkande behandling? 2015 åk 9 90% åk 8 90% åk 7 90% åk 6 50% % 82% 72% 61% Känner du till hur skolan arbetar för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling/mobbning? 2015 åk 9 70% åk 8 60% åk 7 60% åk 6 50% % 41% 43% 56% Känner du till vem du kan vända dig till om du upplever att du blir kränkt/mobbad eller utsatt för diskriminering? 2015 åk 6-9 ca 85-90% 2014 åk 9 89% åk8 78% åk7 69% åk6 95% Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Resultatet av genomförda åtgärder utvärderas genom olika elevenkäter. Elevenkät utformad av likabehandlingsgruppen genomförs i april/maj 2016 och kommunens brukarenkät under lå 15/16. Utvärdering sker också i elevrådet senast den 15 maj, 2016, för att ta reda på om åtgärderna har haft effekt. Arbetslagen utvärderar den 18 maj och likabehandlingsgruppen genomför en djupare analys i juni och i början av augusti Ansvarig för att årets plan utvärderas Ulrika Kragner, rektor

6 Främjande insatser Namn Främja likabehandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsförmåga. Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Alla elever i åk 6-9 ska ha kunskap om ovanstående områden. Utvärdering sker i form av elevenkät under klassrådstid under senare delen av vårterminen 2016 (april/maj). Insats Alla ämnen arbetar mer eller mindre övergripande med dessa områden. De olika diskrimineringsgrunderna behandlas under klassrådstid/ämneslektioner/temadagar vid flera tillfällen under lå 15/16. Syftet är att öka elevernas förståelse för likabehandlingsplanen och dess innehåll. Dessa kopplas till olika dilemman, tidningsartiklar, filmer, litteratur, föreläsningar mm.pedagogisk lunch genomförs i nuvarande omfattning (en lärare/klass/dag), för att främja och förebygga kränkande behandling. Flahultsskolan följer en särskild "Handlingsplan vid frånvaro", infördes den 4 oktober Se hemsidan. Samarbets- och trygghetsövningar genomförs vid skolstarten, åk 6-9. Friluftsdagar genomförs kontinuerligt under lå 15/16. Elevråd med elevskyddsombud finns. Likabehandlingsplanen uppdateras och finns tillgänglig på Skolkompassen. Lärararbetsrummen är förlagda i elevernas hemvist, för att främja och förebygga trygghet. En Multisportarena finns; ett ställe att umgås på och därigenom minska mängden otrygga områden. Lärarna har dessutom uppsikt över arenan från sina arbetsrum. Representanter från kyrkorna i Dalen finns i skolan under någon av veckans dagar. Caféverksamhet; bemannat av fritidsledare/annan personal/elever från åk 9, till största delen av dagen. Sex & Samlevnadsgruppen bestående av skolsköterska, kurator, tre lärare (biologi, slöjd, språk) och utvecklingsledare reviderar skolans handlingsplan för verksamhet i frågor kring könsidentitet, kön, sexuell läggning och könsuttryck under lå 15/16. Revidering sker också av kartläggningen över skolans värdegrundsarbete. Teamet kommer att utökas under lå 15/16 (fritidsledare och elevassistenter) och byter namn till "Norm- och mångfaldsteam".lagforum; elever deltar i arbetslagsarbete och kan vara med och påverka. TEMA veckor: åk 6 Hur är jag en juste kompis?, åk 7 Antiken (mänskliga rättigheter), åk 8 Kärlek och Sex, åk 9 Det framtida samhället (Hälsa i det framtida samhället). TEMA dagar: Sjukampen, cabaré, luciafirande, idrottsaktiviter, Ekobussen, studiebesök i Stockholm (Riksdag) åk 9 och studiebesök i Göteborg Vetenskapsfestivalen, åk 8. Aktiviteter som på olika sätt tränar eleverna i socialt samspel och därigenom främjar trygghet. Ansvarig

7 Respektive ämneslärare, arbetslag och skolledning. Datum när det ska vara klart 15 maj 2016

8 Kartläggning Kartläggningsmetoder Vi får information om stämningen på skolan och om händelser som av eleverna upplevs som trakasserier, kränkande behandling och diskriminering genom: -Kontaktlärare som har regelbundna planerade samtal med enskilda elever. -Elevråd -Elevhälsoteam och andra vuxna på skolan. -Trygghetsgrupp Riskområden enligt personal: - Omklädningsrummen: Svårigheter och utsatthet kan exempelvis uppstå vad gäller sexualitet/läggning, trosuppfattning, funktionsnedsättning när olika åldrar blandas. - Sporthallens korridor och närområde. Särskilt med tanke på elever som inte deltar i undervisningen (Idrott Hälsa). Detta är områden som endast till viss del besöks av vuxna. - Sexans hemvist: Skåpen vid entrén och toaletterna är otrygga. - Samtliga hemvister är stökiga med godispapper/godis/läsk/skräp. Klotter på väggar i grupprum/ korridorer och elevskåp har ökat markant. Elevernas synpunkter på dessa områden : -skolan måste bli bättre på att stävja nedskräpningen och repetera ordningsreglerna kontinuerligt. Ingen förtäring bör ske i hemvisten. -otryggt när det förekommer flera slagsmål. -ökad uppsikt i korridorer och klassrum av lärare/vuxna, fler rastvakter. - att personal verkligen griper in när de ser något, istället för att blunda eller gå förbi. -elevernas städpatruller i respektive hemvist fungerar inte tillfredsställande. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Brukarenkäten. Klassråd. Ung 11 (ANTD-enkäten). Utvärdering av likabehandlingsplanen. Hur personalen har involverats i kartläggningen Träffar i arbetslagen och studiedag den 19 maj. Resultat och analys Barn- och utbildningsnämnden februari 2014/2015. I Brukarenkäten upplever en stor del av Flahultsskolans elever i åk 8 under lå 13-14/14-15: Elevernas upplevda trygghet bland personalen på skolan, %, %. Elevernas upplevda trygghet bland kamraterna på skolan, %, %. En så hög andel som 73% av eleverna ville rekommendera Flahultsskolan till andra 2014, nu 2015 endast 50%. 84% av eleverna är nöjda med skolans lokaler 2014, %. Elevernas upplevelse av att få utveckla förståelse för att alla människor är lika värda, %, %. Elevernas upplevelse av att skolan ger pojkar och flickor samma möjligheter, %, %. Elevernas upplevelser av hur personalen arbetar för en jämställd skola, %, %. Elevernas upplevelser av hur de får vara med och bestämma och hur de ska arbeta i skolan, %, %. Anmärkningsvärt är att antalet elever som vill rekommendera sin skola har sjunkit till 65%. Lå 2013/2014 var andelen som högst, 85%. Anmärkningsvärt är också att endast 35% anser att pojkar och flickor ges samma möjligheter. I elevenkäter har det framkommit att flickor och pojkar inte behandlas lika; att pojkar får mer skäll än flickor beträffande sena ankomster, frånvaro, betyg mm.

9

10 Förebyggande åtgärder Namn Att motverka otrygg miljö och trakasserier. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning 1. Skapa en trygg miljö i skolans hemvistområden. 2. Skapa en trygg miljö under elevernas håltimmar. 3. Det ska inte förekomma sexuella trakasserier i verksamheten, ej heller diskriminering eller kränkande behandling pga kön, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 4. Skapa en jämställd miljö. 5. Skapa en trygg miljö i sporthallens omklädningsrum. 6. Skapa en trygg miljö i matsalen. 7. Skapa en trygg miljö i caféet. 8. Skapa en trygg miljö i korridorer/klassrum. Åtgärd 1. Fler arrangerade aktiviteter för att skapa lugn i hemvisten. Vi lärare bör vara mer inställda på att vara mer i hemvisten och skapa relationer med eleverna. Schemalagd tid för lärare att vistas i hemvisten, i utbyte mot andra arbetsuppgifter/annan fördelning av arbetsuppgifter. Tid för fritidsledare i hemvisten och en bättre fördelning dem emellan. I sexans hemvist bör det undvikas, så långt det är möjligt, att lektioner med elever ur andra årkurser förekommer. Om så skulle vara fallet bör sal 109 användas, inte sal 114. Elever och elvrådets styrelse önskar fler rastvakter, då de upplever att de inte ser vuxna i korridorerna när det behövs. De önskar också klockor i hemvist och klassrum som alla visar samma tid annars är det ingen mening att ha klockor. Ansvarig: Arbetslagen, vaktmästare och rektor 2. Mer aktiviteter för eleverna, exempelvis biljardturnering och organiserade uteaktiviteter. Avlasta fritidsledare så att de har möjlighet att arrangera olika aktiviteter. Elevrådet bör engageras i organiserandet av aktiviteter. Håltimmar bör undvikas i åk 6, om håltimmar dock skulle förekomma bör en schemalagd lärare finnas tillhands. Strävan att inneha en fritidsledare/hemvist och att fritidsledarna får arbete mer med de uppgifter som ligger an en fritidsledare, exempelvis värderingsfrågor. Fler sitt- och skrivplatser i biblioteket för att öka möjligheterna för studier och göra det mer attraktivt att vistas i biblioteket. Ansvarig: Arbetslagen, elevrådet, vaktmästare och rektor 3. Arbetet med diskrimineringsgrunderna måste fortsätta.

11 Periodvis arbeta mer med språkbruket och meddela vårdnadshavare omedelbart (exempelvis med punktinsats under 2 veckor). Lägga fokus på innebörden av orden. Arbeta med likabehandlingsplanen kontinuerligt under klassrådstid. Arbeta med olika delar av planen månadsvis. Elever och elevrådets styrelse önskar mer information hur skolan arbetar för likabehandling samt hur skolan arbetar mot mobbning/kränkande behandling i skolan. I åk 6 och åk 8 har endast 50% kännedom om detta i åk 7 60% och i åk 9 70%. Mycket sker via sociala medier. Det gör att det känns angeläget att få information om dessa frågor via externa föreläsare. Eleverna önskar också mer och kontinuerlig information om likabehandlingsplanen liksom att personal verkligen griper in när de ser något. Ansvarig: Arbetslagen och sex- och samlevnadsgruppen 4. Lärare pratar med elever om hur och varför de reagerar i klassrummet. Utvärdera lektioner utifrån jämställdhetsaspekt. Elevernas upplevelse? Diskutera jämställdhetsfrågor under klassrådstid. Vad är det? I Brukarenkäten anger 20% av eleverna i åk 8 att inte killar och tjejer ges samma möjligheter. I elevernas utvärdering framgår att många elever anser att lärarna diskriminerar pojkarna när det gäller sena ankomster, frånvaro, betyg, de får mer skäll mm. Elevrådsstyrelsen konstaterar att pojkar känner sig orättvist behandlade. Ansvarig: Arbetslagen och sex- och samlevnadsgruppen 5. Insynsskärmar finns i simhallen men inte i sporthallen. Det saknas klockor och speglar finns endast i material som förvanskar utseendet. Kommunen (Fritidsförvaltningen har informerats vid flera tillfällen angående speglarna). Elever och elevrådets styrelse svarar angående speglar mm att 90 % inte är nöjda. De önskar speglar som inte går att ta sönder men som fungerar bättre än de nuvarande. Nollbyte i schemat för Idrott Hälsa. Planering med avseende på vilka klasser som byter om i vilka omklädningsrum. Ansvarig: Rektor och idrottslärare 6. Pedagogiska luncher upplevs positivt och en fortsättning önskas. Utökat samarbete med måltidspersonalen. Ansvarig: Arbetslagen, måltidspersonalen och rektor 7. Viktigt att det alltid är bemannat med vuxen personal. Caféet upplevs trångt. Kan utrymme tas från biblioteket? Ett fast möblemang på caféets uteplats skulle utöka caféets område. Ansvarig: Rektor och vaktmästare 8. Fler vuxna i hemvisten och korridorerna. Vita väggar är tillåtande för klotter. Annan färg på väggar i de olika klassrummen? Alla nyanställda och vikarier bör få information om skolans likabehandlingsplan.

12 70-80 % av eleverna i alla årkurser anser att städpatrullerna fungerar mindre bra. Styrelsen föreslår att städningen sker under lektionstid eftersom eleverna inte kommer till avtalad tid under raster. Ansvarig: Rektor och vaktmästare Motivera åtgärd Åtgärderna är kopplade till vad som framkommit i klassråd, elevråd, föräldrakontakter och arbetslagsträffar. Ansvarig Rektor, arbetslagen och vaktmästare. Datum när det ska vara klart 30 april 2016

13 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på Flahultskolan. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling -Elevcaféet är bemannat av en fritidsledare/annan personal/nians elever under vissa delar av dagen. -Bemanning dagtid i mediateket. --Fönster vid arbetsrummen innebär god uppsikt i hemvisten. -Klassråd varje vecka med stormöte i elevråd varje månad. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Varje elev har sin kontaktlärare och all övrig personal som de har förtroende för. Personal, föräldrar och elever kontaktar vidare: rektor Ulrika Kragner, kurator Kerstin Svanberg och skolsköterska Agneta Malm. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. Den personal som upptäcker kränkningar skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas kontaktlärare. 2. Kontaktlärare och ytterligare en personal talar med den som utsatts för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning cirka en vecka senare, men klargör även att eleven genast ska komma till kontaktlärare om något händer innan dess. Dokumentera samtalet.(mall för dokumentation "Genomförda kommunikationer och åtgärder i samband med diskriminering och annan kränkande behandling" finns i "Personalrum" under mappen "Likabehandlingsplanen"). 3. Kontaktlärare och ytterligare en person talar sedan med den/de som utfört kränkningen, om flera personer deltagit talar de vuxna med dem en och en. Förklara att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet. 4. Elevers vårdnadshavare kontaktas skyndsamt i samband med föregående samtal med berörda parter. Information ges om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera samtalen. 5. Meddela EHT/rektor vad som skett och vad som gjorts. 6. Eleverna hålls under uppsikt. 7. När dokumentationen är färdigställd sker förvaring av denna i elevakten som finns i Arkivrummet (anslutning till rektorsexpeditionen). Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 1.Händelsen anmäls till rektor. 2.Vårdnadshavare informeras. 3.Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 4.Rektor följer upp ärendet med eleven och elevens vårdnadshavare. 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen ( Rutiner för uppföljning 8.Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3 (elev kränks av annan elev). Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls

14 även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 9. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator. En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras i protokoll. 10. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor och skolkurator. Även detta samtal dokumenteras i protokoll. 11. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, till exempel kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis. Ansvarig: Kontaktlärare i kommunikation med EHT. Rutiner för dokumentation Ansvarig: Kontaktlärare, alternativt annan personal som samtalar med berörda parter. Hur: 1.Dokumentet "Genomförda kommunikationer och åtgärder i samband med diskriminering och annan kränkande behandling" används. Detta hittas i Vklass i "Personalrum" och under mappen "Likabehandling". 2. Dokumentet "Anmälan om kränkande behandling" (enligt Skollagen 6 kap. 10 ) skickas till huvudmannen. Dokumentet finns hos kurator. 3. Dokumentet "Genomförda kommunikationer och åtgärder i samband med diskriminering och annan kränkande behandling" skickas till huvudmannen. Dokumentet finns hos kurator. När: Fortlöpande. Var: Arkiveras i elevakten som finns i Arkivrummet (anslutning till rektorsexpeditionen). Ansvarsförhållande Ansvarig för att dokumentationen utförs: kontaktlärare. Ansvarig för förvaring av dokument: kurator. Övergripande ansvar: rektor Ulrika Kragner.

15 Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. Trakasserier och kränkande behandling Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga, homosexuella eller bosniska egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad blatte, mongo, fjolla, hora, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook). Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling Carl blir ofta kontaktad på nätet av elever på skolan. Där kallar de honom pucko och tjockis. De har också lagt ut bilder av Carl på sociala medier. Bilderna har tagits i duschen efter gymnastiken.

16 Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam för att han tycker om det. Han är en ensamvarg, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Repressalier Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

17 Diskrimineringsgrunder Kön Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet Det är för hårt arbete för en tjej. [diskriminering] Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier] Könsidentitet eller könsuttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från det normala. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. [trakasserier] Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. [diskriminering] Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier] Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering]

18 Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget illa. [trakasserier] Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering] Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. [diskriminering] Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier] Funktionsnedsättning Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar Din pappa är jävla CP. [trakasserier] Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med orden ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet! [diskriminering och trakasserier] Sexuell läggning Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell läggning: Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne äckliga lebb. [trakasserier] Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam.

19 James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. [trakasserier] På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] Ålder Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Exempel på händelser som kan vara trakasserier: Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. [trakasserier] Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. [trakasserier]

Begrepp. Diskriminering. Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling

Begrepp. Diskriminering. Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 och Grundsär 7-10 Ansvariga för planen Skolledning, personal och

Läs mer

Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5, fritidshem Ansvariga för planen Rektor Barbro Holmqvist Elevhälsoteam

Läs mer

Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision På vår skola tar vi avstånd från alla former av våld, trakasserier, utfrysning, diskriminering eller kränkande behandling. Grundsärskola

Läs mer

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015 Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Skolbarnomsorg, Grundskola Ansvarig för planen

Läs mer

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolans individuella program Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15 S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15 Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledningen och elevhälsan. Vår vision

Läs mer

Hånger skola och fritidshem

Hånger skola och fritidshem Forsheda-Hånger rektorsenhet Hånger skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-04-01 -- 2015-03-31 Innehåll Grunduppgifter... 2 Verksamhetsformer som omfattas av planen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 HASSLARÖDSSKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 Planen gäller från 2014 01 01 Planen ska revideras senast 2014-12-15 Ansvarig för planen: rektor Johan Asp Postadress

Läs mer

Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2016/2017 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-5, skolbarnsomsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Rutiner för akuta situationer Policy Trakasserier och kränkande behandling ska uppmärksammas och åtgärdas så tidigt som möjligt, av all personal i skolan och på fritidshemmet, med hjälp av rutinerna för

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016

Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016 Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016 En främjande, förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Söderås skola och Söderås skolas fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt

Läs mer

Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 FN:s konvention om barns rättigheter Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen

Läs mer

Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem

Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Nyhedsskolan och Nyhedsskolans fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling. Linnéskolan 2013-2014

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling. Linnéskolan 2013-2014 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Linnéskolan... 3 Inledning... 3 Skolans uppdrag... 3 Vision... 3 Omfattning... 3 Delaktighet och ansvar... 4 2. Utvärdering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Brinkskolans Årliga plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Brinkskolans Årliga plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Brinkskolans Årliga plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshemmet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

LILLHAGSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN

LILLHAGSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN Lillhagsskolan 7-9 Depkens väg 21 804 26 Gävle Telefon: 026-17 98 57 URL: www.gavle.se/grundskolor E-post: patrik.lundh@gavle.se LILLHAGSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

Enhet: Rök och Rödingen. Likabehandlingsplan 2015/2016. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet: Rök och Rödingen. Likabehandlingsplan 2015/2016. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet: Rök och Rödingen 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Syfte... 2 Vision... 2 Främjande arbete... 2 Förebyggande arbete... 3 Kartläggning och analys...

Läs mer

Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 6 Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen All personal som arbetar på Trollskogen

Läs mer

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-6, förskoleklass och fritidshem 1/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

NORRA SKOLAN. Likabehandlingsplan Arbete mot: kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

NORRA SKOLAN. Likabehandlingsplan Arbete mot: kränkande behandling, diskriminering och trakasserier NORRA SKOLAN Likabehandlingsplan Arbete mot: kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Ht 2015 Vt 2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter... 3 2. Delaktighet...3 3. Utvärdering...4 4. Främjande

Läs mer

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING Omarbetad september -14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nya Raketskolans verksamhet 3 Skolans vision 3 Lagstiftning 3 Definitioner 4 Det främjande arbetet på skolan 5 Kön 5 Religion eller annan trosuppfattning 6

Läs mer

Skolan LÄR:s plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem

Skolan LÄR:s plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Skolan LÄR:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a

Läs mer

Svedjeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svedjeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svedjeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola år 1-3 samt Fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan Likabehandlingsplan Fågelvägens förskola Avd. Myggan 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda skola Förskoleklass årskurs 6 Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola. Förskoleklass årskurs 6 Ansvariga

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Viby, Skolan/Fritids Läsåret 2015/16

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Viby, Skolan/Fritids Läsåret 2015/16 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Viby, Skolan/Fritids Läsåret 2015/16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens

Läs mer

Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 1 Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 1 2 Innehåll... 1 Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling... 1 2013/2014... 1 Innehåll... 2 Grunduppgifter...

Läs mer

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Upprättad 2014-10-31 Rektor, lärare och övrig personal 1 Innehållsförteckning 1 Skolans vision 3 2 Bakgrund 3 3 Definitioner

Läs mer

Enebyskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enebyskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enebyskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter 2 Utvärdering 3 Främjande insatser 4 Kartläggning 8 Förebyggande åtgärder 9 Rutiner för akuta

Läs mer

Rudboda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rudboda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudboda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, fritidshem, fritidsklubb och förskoleklass Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängen Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Tuovi Silvola Ingrid

Läs mer

Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum:2014-10-15 Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling I denna plan beskrivs hur vi på Lindåsskolan F-3 arbetar för att elever och lärare ska behandla varandra på ett bra sätt.

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola, skola och fritidshem Ansvariga för planen Tommy Hellsten rektor Anna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-16 2016-10-16 Junibackens förskola FÖRKOLANS VISION SAMT DELAKTIGHET: Vision: Alla barn och vuxna i Gagnefs kommun tar bestämt avstånd mot

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016

Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016 Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016 Utvärdering 150611 Vi har under detta läsår haft ett möte mellan två elever som båda kände sig utsatta av varandra. Eleverna

Läs mer

Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Förskola a för planen Tuovi Silvola Ingrid Norberg Britt-Marie

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Flens grundskoleområde F-5 samt fritidshem Nybbleskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Flens grundskoleområde F-5 samt fritidshem Nybbleskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Flens grundskoleområde F-5 samt fritidshem Nybbleskolan Uppdaterad: 2015-11-30 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan 3 Vision... 3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg Läsår 2015/2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Björken

Likabehandlingsplan. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Björken Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Björken 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder

Läs mer

Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling

Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Avdelningarna Måsen och Småtärnan Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Frejaskolan 6-9, Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frejaskolan 6-9, Plan mot diskriminering och kränkande behandling Frejaskolan 6-9 Frejaskolan 6-9, Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 1 Innehållsförteckning Frejaskolans vision 3 Diskrimineringsgrunder.3 Grunduppgifter.. 4 Utvärdering...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Karossens förskola - läsåret 2015/2016 KAROSSENs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Björkbergs förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Junsele Skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Junsele Skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Junsele Skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola (Förskoleklass - årskurs 9) och Fritidshem Läsår: 2014 -- 2015 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullegårdens förskola Partille Kommun 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Grunduppgifter... 3 3. Utvärdering... 4 4. Främjande insatser... 5

Läs mer

Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år.

Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år. 2014-10-08 Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år. Fotograf: Matilda Jönsson Vår vision Alla ska vara välkomna till förskolan. Olikheter skall ses som en tillgång

Läs mer

Likabehandlingsplan. Skogsborgens förskola. Avdelning Bävern

Likabehandlingsplan. Skogsborgens förskola. Avdelning Bävern Likabehandlingsplan Skogsborgens förskola Avdelning Bävern 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Förskolan Skogsborgen Minken 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 5 Främjande insatser 6 Kartläggning 7 Förebyggande åtgärder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Celsiusskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen är Celsiusskolans ledningsgrupp Vision Vår vision är att samtliga elever och all personal på Celsiusskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 MARIEHEM

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 MARIEHEM Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 MARIEHEM -Alla verksamheter ska upplevas trygga -Personal ska alltid förmedla lika värde mellan alla människor -Alla har rätt att alltid tala valfritt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Bilaga 1 Begrepp sid. 6 Bilaga 2 Diskrimineringsgrunder sid. 8 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, fritidshem Ansvariga för planen Rektor och Ope skolas personal

Läs mer

Ålidhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ålidhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ålidhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola åk 1-9 Ansvariga för planen Rektor och

Läs mer

Förskolan Nattugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Nattugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Nattugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, fritidshem och förskoleklass. Ansvarig för planen Mikael Skeensgård Giltighet

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola årskurs F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Barkarbyskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2011-2012.

Barkarbyskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2011-2012. 2011-10-17 1 (7) Barkarbyskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2011-2012. Diskriminering och all form av kränkande behandling är sedan 1 januari 2009 förbjuden enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för Likabehandlingsplan Enda sättet att få en vän är att vara en för S:t Olovsskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår vision... 3 Mål... 3 Ansvariga för S:t Olovsskolans Likabehandlingsplan...

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

Per Olsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Per Olsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Per Olsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk1-6 och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

Camilla Carlström Huusko (förskolechef) tillsammans med lagledargruppen

Camilla Carlström Huusko (förskolechef) tillsammans med lagledargruppen Förskola Camilla Carlström Huusko (förskolechef) tillsammans med lagledargruppen Vi är alla olika men lika mycket värda! 2013-10-01 2014-09-30 Vi kartlägger barngrupperna genom observationer och intervjuer

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 HANTVERKARENS FÖRSKOLA 2015-10-19 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 HANTVERKARENS FÖRSKOLA Hantverkaregatan 51 602 30 Norrköping Innehåll Grunduppgifter... 3 Lagar och regler...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Carlshöjdsskolans Grundsärskola med inriktning mot Träningsskola 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Grundsärskolan inriktning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 HATTENS FÖRSKOLA 2015-10-19 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 HATTENS FÖRSKOLA Knäppingborgsgatan 20 602 26 Norrköping Tel: 0725 747134 Innehåll Grunduppgifter... 3 Lagar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Avdelningen Rådjuret

Likabehandlingsplan. Avdelningen Rådjuret Likabehandlingsplan Avdelningen Rådjuret 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 5 Främjande insatser 6 Kartläggning 7 Förebyggande åtgärder 8 Områden som berörs av åtgärden 8 Rutiner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Ekebyskolans fritidshem, Vallentunas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekebyskolans fritidshem, Vallentunas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekebyskolans fritidshem, Vallentunas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem Läsår 2014/2015 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer