LILLHAGSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LILLHAGSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN"

Transkript

1 Lillhagsskolan 7-9 Depkens väg Gävle Telefon: URL: E-post: LILLHAGSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Grunduppgifter... 4 Främjande insatser... 8 Sex och samlevnad... 8 Alla lika/alla olika öka förståelsen för funktionsnedsättningar... 9 Främja samhörigheten mellan elevgrupper... 9 Religion och etnicitet Fortbildning i genusfrågor Kartläggning Kartläggningsmetoder Förebyggande åtgärder Att känna till likabehandlingsplanens innehåll Att utarbeta gemensamma ordningsregler Likvärdiga och tydliga dokuentationsrutiner Rastvakter Rutiner för akuta situationer Policy Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Rutiner för uppföljning Rutiner för dokumentation Ansvarsförhållande Begrepp Diskriminering Trakasserier och kränkande behandling Diskrimineringsgrunderna APPENDIX Incidentrapport Lillhagsskolan 27 2

3 INLEDNING Alla skolor är enligt lag skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande mot kränkande behandling och mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning funktionsnedsättning och ålder. Denna plan beskriver hur vi på Lillhagsskolan 7-9 arbetar för att skapa en trygg och säker miljö för våra elever. Här kan du som elev, personal, vårdnadshavare eller annan intressent se vad vi ska uppnå med trygghetsarbetet, vilka främjande insatser vi använder oss av, vilka förebyggande åtgärder vi sätter in och hur vi agerar om det uppstår behov av olika akuta insatser. Allt handlar om att arbeta för elevers lika värde. Vi kan aldrig ha något annat mål med detta viktiga arbete än en nollvision mot mobbning och kränkningar av olika slag. Ingen människa kan frånsäga sig ansvaret att vara delaktig för att försöka åstadkomma detta. Om du som läser detta dokument har några frågor eller idéer du vill bidra med får du gärna höra av dig till oss. 3

4 GRUNDUPPGIFTER VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN Grundskolan 7-9 ANSVARIGA FÖR PLANEN Biträdande rektor, Lillhagsskolan 7-9, Gävle kommun VÅR VISION Vår vision är att skapa en skola där varje människa ses som unik och värdefull. Vår skola ska vara en möjligheternas skola där varje individ får förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt, både kunskapsmässigt och socialt. Vi eftersträvar en skola där en god arbetsmiljö är självklar, där all personal och alla elever upplever klimatet som tryggt och positivt. Vi arbetar för att varje person ska kunna ha inflytande på verksamheten och det vi arbetar med samt kunna känna delaktighet. Medmänsklighet, acceptans och ansvarstagande ska vara ledord och mål. Ingen människa ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Vår skola ska kännetecknas av trygghet, framåtanda och kunskapsutveckling. Det är vår målsättning att varje individ ska känna att "jag vill, jag vågar, jag kan". PLANEN GÄLLER FRÅN PLANEN GÄLLER TILL ELEVERNAS DELAKTIGHET Eleverna har varit delaktiga i framtagandet av denna plan genom: trivselenkäter utvecklingssamtal elevrådet Eleverna kommer att vara delaktiga i likabehandlingsarbetet under läsåret 2015/2016 genom: 4

5 augusti-september 2015: framtagande av skolans gemensamma ordningsregler vt 2014: elevrådet diskuterar otrygga platser och genomför en trygghetsvandring på skolan ht 2014: alla elever på skolan svarar på en trygghetsenkät VÅRDNADSHAVARNAS DELAKTIGHET Vårdnadshavare har inte varit direkt delaktiga i framtagandet av denna plan. Olika synpunkter gällande trygghetsarbetet på skolan har dock tagits tillvara genom: föräldramöten utvecklingssamtal föräldraenkäter PERSONALENS DELAKTIGHET Det har givits möjlighet att påverka trygghetsarbetet på skolan genom: Likabehandlingsplanen lyftes på APT under ht 2014 Likabehandlingsplanen har diskuterats på arbetslagsmöten under ht 2014 och utvärderades i juni 2015 Delaktighet i att ta fram skolans gemensamma ordningsregler genom diskussioner på arbetslagsmöten augusti-september 2014 FÖRANKRING AV PLANEN Planen förankras på följande sätt: planen tas upp på APT (arbetsplatsträff) minst en gång per läsår (ansvar: biträdande rektor) all personal ska ha tillgång till ett eget exemplar av likabehandlingsplanen (ansvar: biträdande rektor) planen gås igenom med alla elever minst en gång per termin (ansvar: klassföreståndare) likabehandlingsfrågor ska vara en stående punkt på klassråd och elevråd (ansvar: klassföreståndare och elevrådsansvarig) 5

6 vårdnadshavare informeras om att planen finns och var den finns (ansvar: klassföreståndare) likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida (ansvar: biträdande rektor) likabehandlingsplanen finns i ett tryckt exemplar i krispärmen i varje arbetslag (ansvar: biträdande rektor) UTVÄRDERING BESKRIV HUR FJOLÅRETS PLAN HAR UTVÄRDERATS Likabehandlingsplanen gällande läsåret utvärderades på APT och i arbetslagen under ht 2014 och vt DELAKTIGA I UTVÄRDERINGEN AV FJOLÅRETS PLAN Likabehandlingsplanen gällande , utvärderades av samtlig personal. DET AKTIVA ARBETET FÖR ATT MOTARBETA DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 Samtliga klasser gavs via elevrådet möjlighet att aktivt delta vid beslutande av nya ordningsregler. Schemabrytande introduktionsdagar för hela skolan genomfördes under första veckan på terminen, samt under en dag i Hemlingby för åk 7. Dagarna sågs som viktiga av såväl elever som lärare för att skapa samhörighet i klasserna. En trygghetsenkät genomfördes i alla klasser under ht. Resultaten från trygghetsenkäterna och trygghetsvandringarna har också redovisats för varje klass och på föräldramötet i januari. Trygghetsundersökningen visade följande: Positivt 96 % av eleverna trivs i skolan. 136 elever (49 %) ger högsta betyg! 95 % av eleverna trivs i sin klass. 137 elever (49 % ger högsta betyg! 93 % av eleverna anser att vuxna på skolan bryr sig. 94 % av eleverna är nöjda eller mycket nöjda med undervisningen. 88 % av eleverna anser att de har arbetsro i klassrummet. De flesta elever känner sig trygga i skolan (64-79 % beroende på vilken plats det gäller). 81 % av eleverna anser att de har varit delaktiga i att påverka ordningsreglerna på skolan. 92 % av eleverna anser att skolans ordningsregler följs. Negativt 21 elever angav att de kände sig otrygga i omklädningsrummen. Fler än hälften av eleverna känner sig osäkra på innehållet i Planen mot diskriminering och kränkande behandling. 15 % upplever att de behandlads sämre än andra av en vuxen 17 % upplevde att de hade blivit trakasserade av dessa upplevde mer än en tredjedel att det var en vuxen som hade trakasserat dem. 19 % upplevde att de hade blivit kränkta under skoltid. 21 % av eleverna upplevde att man i samtal på skolan använder nedsättande ord till varandra 6

7 Resultaten av denna undersökning har legat till grund för förebyggande trygghetsarbete i klasserna, i arbetslagen och på skolan. En trygghetsvandring genomfördes under ledning av elevrådet under vårterminen. På denna framkom bland annat att pojkarna vill ha duschdraperier i omklädningsrummen, att belysningen på elevtoaletterna i källarplanet var trasig, önskemål om att caféet skulle hållas öppet längre på dagarna och att vikarie ska ordnas för cafévärdinnan om hon blir sjuk, att eleverna önskar se fler vuxna i korridorerna samt önskemål om en spegel vid ett hörn där många passerar. Utifrån detta har omklädningsrummen och toaletterna setts över och även pojkarnas omklädningsrum har nu duschdraperier. Skolan ska också se över rastvaktsschemat inför läsåret 2015/16. Främjande insatser för att skapa samhörighet, tolerans och trygghet har utförts på många olika sätt. I början av läsåret genomfördes introduktionsdagar med värderings- och gruppidentitetsövningar, även om önskemål fanns om att dessa övningar kunde ha varit mer omfattande. I slutet av vårterminen genomfördes en brännbollsturnering på Kastvallen, där elever från olika årskurser tävlade i samma lag, i syfte att öka samhörigheten mellan olika klasser och årskurser på skolan. Utöver detta har elever från flera arbetslag tagit del av föreläsningar från kommunens IT-strateg Mikael Svensson i ämnet sociala medier och kränkningar på nätet. Ett viktigt inslag i det främjande arbetet för att skapa samhörighet, tolerans och trygghet sker i den kontinuerliga ämnesundervisningen. ÅRETS PLAN SKA UTVÄRDERAS SENAST BESKRIV HUR ÅRETS PLAN SKA UTVÄRDERAS augusti-oktober organisationsnivå: Likabehandlingsplanen lyfts på klf-tid, föräldramöte och APT. Elevers, vårdnadshavares och personalens synpunkter beaktas. (ansvar: biträdande rektor) ht individnivå: Alla elever på skolan svarar på en trygghetsenkät. (ansvar: biträdande rektor) vårterminen individnivå: På vårterminens utvecklingssamtal ska följande fråga ställas till vårdnadshavarna: "Har du några synpunkter på trygghetsarbetet och arbetet mot kränkande behandling?" Eventuella synpunkter vidarebefordras till biträdande rektor. (ansvar:klassföreståndare) juni organisationsnivå: De olika utvärderingarna sammanställs och blir en del av nästa läsårs likabehandlingsplan. (ansvar: biträdande rektor) ANSVARIG FÖR ATT ÅRETS PLAN UTVÄRDERAS Biträdande rektor 7

8 FRÄMJANDE INSATSER SEX OCH SAMLEVNAD OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN Kränkande behandling Kön Könsidentitet eller könsuttryck Sexuell läggning MÅL OCH UPPFÖLJNING Mål: Eleverna ska ha kunskap om de sexuella läggningar, könsidentiteter och könsuttryck som finns. Uppföljning: Målen utvärderas i samband med att arbetsområdet avslutas genom en kunskapsredovisning. INSATS Eleverna får undervisning om sexuella läggningar, könsidentiteter och könsuttryck i arbetsområdet "sex och samlevnad" Eleverna ska ges möjlighet att diskutera fördomar kring sexuella läggningar, könsidentiteter och könsuttryck Skolan verkar för ett samarbete med RFSL som bland annat kan utmynna i gästföreläsningar Eleverna får genom värderingsövningar och rollspel träna på metoder för att kunna värna sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra elever ANSVARIG ämneslärare i biologi och samhällskunskap DATUM NÄR DET SKA VARA KLART

9 ALLA LIKA/ALLA OLIKA ÖKA FÖRSTÅELSEN FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN Kränkande behandling Funktionsnedsättningar MÅL OCH UPPFÖLJNING Mål: Elever och personal ska få en inblick i hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning. Uppföljning: Dagen utvärderas av elever och personal inom en vecka efter genomförd insats genom ett frågeformulär som skapas av den personalgrupp som anordnar dagen. INSATS En dag anordnas på skolan en gång vart tredje läsår då schemat bryts och fokus sätts på synliga och osynliga funktionsnedsättningar. En personalgrupp sätts samman som har det övergripande ansvaret för dagen: schemaläggning, delegation av uppgifter m.m. Insatserna ska bestå av både teoretiska och praktiska moment. Skolan ska bjuda in gäster till dagen för att bredda och fördjupa kunskaperna kring funktionsnedsättningar. ANSVARIG Biträdande rektor ansvarar för att en personalgrupp utses DATUM NÄR DET SKA VARA KLART Läsåret 2016/17 (föregående Lika-Olika temadag genomfördes läsåret 2013/14) FRÄMJA SAMHÖRIGHETEN MELLAN ELEVGRUPPER OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN Kränkande behandling 9

10 MÅL OCH UPPFÖLJNING Mål: Eleverna ska få möjlighet att umgås över åldersgränserna Skolan ska erbjuda naturliga mötesplatser och verksamheter för elever från olika klasser Uppföljning: Eleverna tillfrågas i elevenkäten vilka möjligheter som har funnits att skapa relationer mellan elever från olika klasser. INSATS Inskolning med åldersblandade och gruppstärkande aktiviteter Två friluftsdagar/år Ett tillgängligt skolkafé Möjlighet att delta i skolkör Ett aktivt elevråd med representanter från alla klasser ANSVARIG Personal som planerar inskolning, personal som ansvarar för friluftsdagar, ämneslärare i musik, biträdande rektor DATUM NÄR DET SKA VARA KLART Inskolningen klar i augusti. Övriga aktiviteter pågår under läsåret. RELIGION OCH ETNICITET OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning MÅL OCH UPPFÖLJNING Mål: Eleverna ska kunna resonera kring vilken roll religioner och livsåskådningar kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation. 10

11 Eleverna ska känna till de nationella minoriteterna och minoritetsspråken samt deras historia. Skolan ska tillvara de olika kulturer som finns representerade och i etiska diskussioner bekräfta både skillnader och likheter. Uppföljning: Målen utvärderas i samband med kunskapsredovisning inom ramen för ämnesundervisningen samt i elevenkäten. INSATS Eleverna får undervisning om världsreligionerna och olika livsåskådningar. Eleverna får undervisning om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken samt deras historia Eleverna ska i den vanliga undervisningen ges möjlighet att diskutera och reflektera kring etiska frågor som uppstår kring kulturella skillnader Skolan ska bjuda in gästföreläsare under vårterminen med rasism och främlingsfientlighet som tema ANSVARIG ämneslärare i svenska, religion och historia DATUM NÄR DET SKA VARA KLART

12 KARTLÄGGNING KARTLÄGGNINGSMETODER KARTLÄGGNING AV TRYGGHETSLÄGET PÅ SKOLAN GÖRS ÅRLIGEN GENOM: Individnivå: Trygghetsenkäter för elever. Ansvar: biträdande rektor och klassföreståndare. Frågor om trygghet och trivsel tas alltid upp på utvecklingssamtalen. För att säkerhetsställa likvärdighet används ett dokument med frågor om trygghet och trivsel som arbetslagen tillsammans reviderar årligen. Frågorna får elever och föräldrar hem innan samtalet att fylla i. Ansvar: klassföreståndare. Organisationsnivå: Elevrådet kartlägger otrygga platser på skolan och märker ut dessa på en ritning vid ett elevråd under höstterminen. Ansvar: biträdande rektor. Vårdnadshavare har möjlighet att ha synpunkter på trygghetsläget på skolan vid utvecklingssamtal och föräldramöten. En gemensam diskussionsfråga som har med likabehandling att göra lyfts på alla föräldramöten och synpunkterna skickas till biträdande rektor. Ansvar: biträdande rektor och klassföreståndare. Personalen har möjlighet att ge sin bild av trygghetsläget på skolan, på APT en gång per läsår. Det som framkommer ska antecknas och finnas med som underlag vid revidering av planen. Ansvar: biträdande rektor. Incidentrapporter skrivs av närvarande personal vid incidenter som innehåller kränkningar eller trakasserier. Ansvar: all personal på skolan. OMRÅDEN SOM BERÖRS I KARTLÄGGNINGEN Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder HUR ELEVERNA HAR INVOLVERATS I KARTLÄGGNINGEN Se under rubriken Kartläggning av trygghetsläget på skolan görs årligen genom. HUR PERSONALEN HAR INVOLVERATS I KARTLÄGGNINGEN 12

13 Se under rubriken Kartläggning av trygghetsläget på skolan görs årligen genom. RESULTAT OCH ANALYS Resultatet av ovanstående analyseras senast juni 2015 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER ATT KÄNNA TILL LIKABEHANDLINGSPLANENS INNEHÅLL OMRÅDEN SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN Kränkande behandling Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning MÅL OCH UPPFÖLJNING Mål Att all personal och alla elever känner till likabehandlingsplanen och är delaktiga i likabehandlingsarbetet Att alla vårdnadshavare fått information om likabehandlingsplanen Uppföljning Terminsstart ht 2015 i samband med klf-tid Ht 2015, vt 2016 med personalen på APT Ht 2015: frågor i trygghetsenkäten till eleverna under läsåret: vid utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare ÅTGÄRD 13

14 likabehandlingsplanen publiceras på skolans hemsida innan terminsstart all personal får ett exemplar av planen via mail i samband med terminsstarten ett tryckt exemplar av planen ska sitta i krispärmen i varje arbetslags arbetsrum i samband med terminsstart föräldrar får ett brev i början av terminen där det står att planen finns att läsa på skolans hemsida information till eleverna om likabehandlingsplanens innehåll sker under inskolningsperioden ANSVARIG Biträdande rektor och klassföreståndare DATUM NÄR DET SKA VARA KLART ATT UTARBETA GEMENSAMMA ORDNINGSREGLER OMRÅDEN SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN Kränkande behandling MÅL OCH UPPFÖLJNING Mål: Att utarbeta gemensamma ordningsregler på skolan Uppföljning: På klassråd - augusti 2015 Elevråd - september 2015 Föräldrar september 2015 Personal på APT ht 2015 ÅTGÄRD Synpunkter på ordningsreglerna tas fram på klassråd i augusti och skickas vidare med elevrådsrepresentanterna till ett elevrådsmöte. Biträdande rektor deltar på detta möte och tar del av elevernas åsikter. 14

15 Personalen får tycka till om elevernas förslag och komma med synpunkter på ett APT. Föräldrarna får tycka till om ordningsreglerna och det nya förslaget på föräldramötet i september. Biträdande rektor tar beslut och fastställer vilka ordningsregler som gäller och meddelar elever och personal. De nya ordningsreglerna publiceras också på skolans hemsida. MOTIVERA ÅTGÄRD Elevers och personals delaktighet att ta fram gemensamma ordningsregler ska leda till ökad kännedom om, acceptans för och efterlevnad av dessa. ANSVARIG Biträdande rektor, klassföreståndare och personal DATUM NÄR DET SKA VARA KLART Ht 2015 LIKVÄRDIGA OCH TYDLIGA DOKUMENTATIONSRUTINER OMRÅDEN SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN Kränkande behandling MÅL OCH UPPFÖLJNING Mål Att skapa likvärdiga och tydliga dokumentationsrutiner gällande likabehandlingsarbetet. Uppföljning Höstterminen 2015 med personal på ATP ÅTGÄRD Dokumentationsrutiner tydliggörs under rubriken akuta insatser i denna plan. Rutiner och blanketter gås igenom vid terminsstart för lärarna. MOTIVERA ÅTGÄRD 15

16 Rutiner behövs gås igenom med personal eftersom detta är ett nytt dokument för personalen. ANSVARIG Rektor DATUM NÄR DET SKA VARA KLART RASTVAKTER OMRÅDEN SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN Kränkande behandling MÅL OCH UPPFÖLJNING Mål Att rastvaktsschema blir en mer naturlig del av personalens arbetsdag - vuxna i korridorerna när eleverna har raster Uppföljning Augusti 2015 ÅTGÄRD Tidigt fastslå i schema vilka som ska gå rastvakt, var de ska gå och när MOTIVERA ÅTGÄRD Denna åtgärd ska bidra till ett bra korridorsklimat i skolan I elevenkäterna som alla elever besvarade ht 2014 visste många elever inte om att vuxna rasvaktade på skolan. ANSVARIG Biträdande rektor och personal. DATUM NÄR DET SKA VARA KLART Augusti

17 RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER POLICY På Lillhagsskolan råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. All personal kommer i enlighet med skollagen att informera biträdande rektor om de får kännedom om att någon elev anser sig bli utsatt för trakasserier och/eller kränkande behandling. All personal är skyldig att ingripa och agera för att tillgodose varje elevs rättighet till en trygg och säker skolmiljö. Lillhagsskolans policy i arbetet mot trakasserier och kränkande behandling innebär också att: Det är alltid den utsatte som avgör om ett beteende eller handling är kränkande. Oavsett uppsåt är det den utsatte elevens upplevelse av det inträffade som ska vara central och ligga till grund för skolans fortsatta agerande. Vi vuxna i skolan, som står i en maktposition gentemot barn och elever, bär alltid ansvaret att på alla sätt och i alla situationer göra vårt yttersta för att skapa trygghet för eleven. Vi arbetar med fakta. Vid utredandet av en anmälan om förekomst av trakasserier och kränkande behandling kommer alla inblandade att få komma till tals och ge sin version av det inträffade. När trakasserier och/eller kränkande behandling förekommit ställer vi krav på att förövaren upphör med sitt agerande och ser till att han/hon ges möjlighet att ta ett personligt ansvar för sitt handlade. Stöd och hjälp ska erbjudas både offer och förövare. Vårdnadshavare ses som en resurs i arbetet mot trakasserier och kränkande behandling. Vårdnadshavare ges möjlighet att hjälpa till att få stopp på dessa handlingar. I de eventuella fall där trakasserier och kränkande behandling visar sig vara sanktionerat från föräldrahåll kommer skolan, efter försök att lösa situationen genom samtal, att göra en polis- eller socialtjänstanmälan. RUTINER FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ORGANISATIONSNIVÅ: 17

18 Ledningsgruppsmöten där signaler från arbetslagen lyfts Ett bra rastvaktssystem GRUPPNIVÅ: Trygghetsfrågor och likabehandlingsarbetet stående punkt på arbetslagsmöten Föräldramöten INDIVIDNIVÅ: Trygghetsenkäter - en per läsår Utvecklingssamtal - en gång per termin PERSONAL SOM ELEVER OCH FÖRÄLDRAR KAN VÄNDA SIG TILL I första hand kontaktas elevens klassföreståndare. I de fall där detta inte är möjligt kontaktas skolans biträdande rektor. Kontaktuppgifter finns på detta dokuments försättsblad samt på skolans hemsida. RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR ELEV KRÄNKS AV ANDRA ELEVER 1. All personal i skolan är skyldiga att alltid ingripa när man upptäcker trakasserier eller kränkande behandling. Om elever får kännedom om att någon utsätts för trakasserier eller kränkande behandling, ska de meddela detta till en vuxen på skolan. Det är inte alltid en elev vågar säga ifrån i en akut situation när någon blir utsatt, men ett krav är ändå att eleven ifråga avlägsnar sig från situationen och informerar en vuxen. Att tyst stå kvar och iaktta är detsamma som att ge sitt tysta medgivande och delta. 2. Den ur personalen som får kännedom om den inträffade kränkningen skall genast ingripa och snarast informera klassföreståndaren till den som blivit utsatt. Klassföreståndaren ansvarar för att samtal med upptäckande personal och inblandade elever skyndsamt genomförs. Det är bra att vara två ur personalen vid samtalen med eleverna. Förutom att klassföreståndaren tydligt markerar att trakasserier och kränkande behandling inte får förekomma på skolan, ska följande frågor besvaras under samtalet: Vad har hänt? Vilka personer har varit inblandade? Var och när skedde händelsen? Finns det några vittnen? Vad har hittills gjorts? Vilka åtgärder kommer skolan att vidta? Hur ser gången ut om de kränkande handlingarna inte upphör? Hur och när kommer uppföljningen ske? Händelsen, åtgärder och uppföljningsplan dokumenteras i en incidentrapport (se bilaga). 18

19 Biträdande rektor och vårdnadshavarna informeras om händelsen, åtgärderna och uppföljningsplanen. 3. Uppföljning av händelsen sker enligt uppföljningsplanen i incidentrapporten. Om kränkningarna ej upphört vid uppföljningen ansvarar klassföreståndaren för att ärendet och dokumentationen lämnas över till biträdande rektor. 4. Biträdande rektor genomför en utredning av trakasserier och kränkande behandling enligt riktlinjerna i skollagen. Biträdande rektor informerar personal om läget, för att alla på skolan ska vara extra uppmärksamma på situationen samt informerar vårdnadshavarna om uppföljningen som skett och utredningen som ska ske. Incidentrapporten utgör en del av utredningen. Kompletterande samtal, åtgärder och uppföljningar dokumenteras i utredningen. Här ska också framgår vilka konsekvenserna blir om kränkningarna fortsätter. En socialtjänstanmälan görs alltid av skolan om en elev har utsatt annan elev/personal för fysisk eller psykisk misshandel eller kränkning. I sådant fall kan det utöver socialtjänstanmälan också bli aktuellt med polisanmälan. 5. Efter det att utredningen är klar kan biträdande rektor besluta om disciplinära åtgärder och/eller utarbeta ett åtgärdsprogram. Biträdande rektor ska vid behov koppla in socialtjänst, polis eller elevhälsan. Om trakasserierna och/eller den kränkande behandlingen bedöms vara så allvarlig att biträdande rektor bör ta ansvar för utredningen från början, lämnas ärendet över av klassföreståndare direkt. RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR ELEV KRÄNKS AV PERSONAL 1. Den vuxne som får kännedom om att en elev känner sig kränkt samtalar med eleven och ber eleven beskriva när och var den upplevda kränkningen skedde och vad som hände. Allt dokumenteras skriftligt och dateras. Om det inträffade möjligtvis kan handla om ett missförstånd som kan lösas mellan drabbad elev och berörd personal erbjuder sig den vuxne som fått kännedom om ärendet, att följa med eleven som stöd för att reda ut det som hänt i ett samtal. Lyssna in hur eleven ställer sig till detta. 2. Rektor informeras och följer upp ärendet. Både ev. förövare och offer skall beredas möjlighet att ge sin syn på det inträffade. 3. Om kränkningen är allvarlig och uppenbart inte handlar om tolkningar/missförstånd anmäler den vuxne som fått kännedom om kränkningen genast händelsen till rektor som ansvarar för att samtala med berörd elev och personal samt tar beslut om 19

20 åtgärder. Dessa åtgärder kan variera beroende på situation. Är kränkningen av grov art kontaktas polis och berörd personal tas ur tjänst i avvaktan på utredning. Allt dokumenteras skriftligt. 4. Biträdande rektor informerar elevens vårdnadshavare. RUTINER FÖR UPPFÖLJNING I december 2013 och april 2014 följer biträdande rektor tillsammans med ledningsgruppen upp de fall av kränkningar som förekommit. Hur många anmälningar som kommit in? Har arbetsgången mot kränkande behandling följts? Resultat av arbetet? Åtgärder för utveckling. RUTINER FÖR DOKUMENTATION Vid incidentrapporter ansvarar klassföreståndare för dokumentation i ärendet. Vid utredning av trakasserier och kränkande behandling ansvarar biträdande rektor för dokumentation i ärendet. ANSVARSFÖRHÅLLANDE All personal är ansvarig att agera och informera klassföreståndare om någon elev är utsatt för kränkande behandling Klassföreståndare och biträdande rektor bär ansvaret att se till att arbetsgången vid kränkande behandling följs All personal ansvarar för att skapa trygghet i klasserna och för att möjliggöra fungerande grupper och relationer. Arbete med konflikthantering liksom arbete mot trakasserier och kränkande behandling ligger på varje lärares ansvar att hantera och förebygga. Biträdande rektor informerar all personal om rutiner för akuta situationer vid höstterminens start och eventuell ny personal i samband med anställning. 20

21 BEGREPP DISKRIMINERING Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. DIREKT DISKRIMINERING Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. INDIREKT DISKRIMINERING Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga, homosexuella eller bosniska egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad blatte, mongo, fjolla, hora, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. KRÄNKANDE BEHANDLING Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 21

22 Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier. Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling: Carl blir ofta kontaktad via msn av elever på skolan. Där kallar de honom pucko och tjockis. De har också lagt ut bilder av Carl på sociala medier. Bilderna har tagits i duschen efter gymnastiken. Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam för att han tycker om det. Han är en ensamvarg, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till. SEXUELLA TRAKASSERIER Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. REPRESSALIER Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. DISKRIMINERINGSGRUNDERNA KÖN Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: 22

23 Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet Det är för hårt arbete för en tjej. [diskriminering] Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier] KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från det normala. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. [trakasserier] Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. [diskriminering] ETNISK TILLHÖRIGHET Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 23

24 En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering] Thomas, som är färgad, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget illa. [trakasserier] Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria betyget A, då svenska inte är hennes modersmål. [diskriminering] RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen: Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. [diskriminering] Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier] FUNKTIONSNEDSÄTTNING Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning och inte funktionshinder eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier 24

25 På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar Din pappa är jävla CP. [trakasserier] Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med orden ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet! [diskriminering och trakasserier] SEXUELL LÄGGNING Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell läggning Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne äckliga lebb. [trakasserier] Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam [diskriminering]. Jonas vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. [trakasserier] På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] ÅLDER Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Exempel på händelser som kan vara trakasserier: Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. [trakasserier] 25

26 Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. [trakasserier] 26

27 Lillhagsskolan 7-9 Depkens väg Gävle Telefon: URL: E-post: INCIDENTRAPPORT LILLHAGSSKOLAN 7-9 BILAGA TILL LILLHAGSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ANVÄNDS AV KLASSFÖRESTÅNDARE I SAMBAND MED UTREDANDE SAMTAL DATUM: NAMN PÅ UPPTÄCKANDE PERSONAL: NAMN OCH KLASS PÅ INBLANDADE ELEVER: NÄRVARANDE VID DETTA SAMTAL: KLASSFÖRESTÅNDARE INLEDER SAMTALET MED ATT REDOGÖRA FÖR LILLHAGSSKOLANS POLICY GÄLLANDE TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. BESKRIVNING AV HÄNDELSE (TIDPUNKT OCH PLATS, HÄNDELSEFÖRLOPP, INBLANDADE PERSONER, VEM SOM GJORT/SAGT VAD, SAMT NAMN PÅ EVENTUELLA VITTNEN): ÅTGÄRDER SOM ÄR VIDTAGNA EFTER HÄNDELSEN: ÅTGÄRDER SOM SKOLAN KOMMER ATT VIDTA EFTER SAMTALET (ANGE VEM SOM GÖR VAD): KLASSFÖRESTÅNDARE REDOGÖR FÖR HUR GÅNGEN SER UT OM TRAKASSERIERNA OCH/ELLER KRÄNKNINGARNA INTE UPPHÖR. 27

28 28

Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 och Grundsär 7-10 Ansvariga för planen Skolledning, personal och

Läs mer

Begrepp. Diskriminering. Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling

Begrepp. Diskriminering. Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5, fritidshem Ansvariga för planen Rektor Barbro Holmqvist Elevhälsoteam

Läs mer

Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision På vår skola tar vi avstånd från alla former av våld, trakasserier, utfrysning, diskriminering eller kränkande behandling. Grundsärskola

Läs mer

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15 S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15 Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledningen och elevhälsan. Vår vision

Läs mer

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015 Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Skolbarnomsorg, Grundskola Ansvarig för planen

Läs mer

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolans individuella program Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 HASSLARÖDSSKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 Planen gäller från 2014 01 01 Planen ska revideras senast 2014-12-15 Ansvarig för planen: rektor Johan Asp Postadress

Läs mer

Hånger skola och fritidshem

Hånger skola och fritidshem Forsheda-Hånger rektorsenhet Hånger skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-04-01 -- 2015-03-31 Innehåll Grunduppgifter... 2 Verksamhetsformer som omfattas av planen...

Läs mer

Rutiner för akuta situationer Policy Trakasserier och kränkande behandling ska uppmärksammas och åtgärdas så tidigt som möjligt, av all personal i skolan och på fritidshemmet, med hjälp av rutinerna för

Läs mer

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2016/2017 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-5, skolbarnsomsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Söderås skola och Söderås skolas fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Nyhedsskolan och Nyhedsskolans fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap

Läs mer

Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 6 Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen All personal som arbetar på Trollskogen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 FN:s konvention om barns rättigheter Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen

Läs mer

Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem

Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a

Läs mer

Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016

Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016 Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016 En främjande, förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Brinkskolans Årliga plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Brinkskolans Årliga plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Brinkskolans Årliga plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshemmet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

NORRA SKOLAN. Likabehandlingsplan Arbete mot: kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

NORRA SKOLAN. Likabehandlingsplan Arbete mot: kränkande behandling, diskriminering och trakasserier NORRA SKOLAN Likabehandlingsplan Arbete mot: kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Ht 2015 Vt 2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter... 3 2. Delaktighet...3 3. Utvärdering...4 4. Främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling. Linnéskolan 2013-2014

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling. Linnéskolan 2013-2014 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Linnéskolan... 3 Inledning... 3 Skolans uppdrag... 3 Vision... 3 Omfattning... 3 Delaktighet och ansvar... 4 2. Utvärdering...

Läs mer

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-16 2016-10-16 Junibackens förskola FÖRKOLANS VISION SAMT DELAKTIGHET: Vision: Alla barn och vuxna i Gagnefs kommun tar bestämt avstånd mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan Likabehandlingsplan Fågelvägens förskola Avd. Myggan 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden

Läs mer

Enhet: Rök och Rödingen. Likabehandlingsplan 2015/2016. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet: Rök och Rödingen. Likabehandlingsplan 2015/2016. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet: Rök och Rödingen 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Syfte... 2 Vision... 2 Främjande arbete... 2 Förebyggande arbete... 3 Kartläggning och analys...

Läs mer

Enebyskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enebyskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enebyskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter 2 Utvärdering 3 Främjande insatser 4 Kartläggning 8 Förebyggande åtgärder 9 Rutiner för akuta

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING Omarbetad september -14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nya Raketskolans verksamhet 3 Skolans vision 3 Lagstiftning 3 Definitioner 4 Det främjande arbetet på skolan 5 Kön 5 Religion eller annan trosuppfattning 6

Läs mer

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg Läsår 2015/2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum:2014-10-15 Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling I denna plan beskrivs hur vi på Lindåsskolan F-3 arbetar för att elever och lärare ska behandla varandra på ett bra sätt.

Läs mer

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Upprättad 2014-10-31 Rektor, lärare och övrig personal 1 Innehållsförteckning 1 Skolans vision 3 2 Bakgrund 3 3 Definitioner

Läs mer

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-6, förskoleklass och fritidshem 1/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år.

Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år. 2014-10-08 Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år. Fotograf: Matilda Jönsson Vår vision Alla ska vara välkomna till förskolan. Olikheter skall ses som en tillgång

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Viby, Skolan/Fritids Läsåret 2015/16

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Viby, Skolan/Fritids Läsåret 2015/16 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Viby, Skolan/Fritids Läsåret 2015/16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Karossens förskola - läsåret 2015/2016 KAROSSENs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängen Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Tuovi Silvola Ingrid

Läs mer

Skolan LÄR:s plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem

Skolan LÄR:s plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Skolan LÄR:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Björken

Likabehandlingsplan. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Björken Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Björken 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda skola Förskoleklass årskurs 6 Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola. Förskoleklass årskurs 6 Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Flens grundskoleområde F-5 samt fritidshem Nybbleskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Flens grundskoleområde F-5 samt fritidshem Nybbleskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Flens grundskoleområde F-5 samt fritidshem Nybbleskolan Uppdaterad: 2015-11-30 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan 3 Vision... 3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola, skola och fritidshem Ansvariga för planen Tommy Hellsten rektor Anna

Läs mer

Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling

Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Avdelningarna Måsen och Småtärnan Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 1 Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 1 2 Innehåll... 1 Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling... 1 2013/2014... 1 Innehåll... 2 Grunduppgifter...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rudboda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rudboda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudboda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, fritidshem, fritidsklubb och förskoleklass Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Förskolan Skogsborgen Minken 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 5 Främjande insatser 6 Kartläggning 7 Förebyggande åtgärder

Läs mer

Likabehandlingsplan. Skogsborgens förskola. Avdelning Bävern

Likabehandlingsplan. Skogsborgens förskola. Avdelning Bävern Likabehandlingsplan Skogsborgens förskola Avdelning Bävern 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Etnisk tillhörighet,

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Förskola a för planen Tuovi Silvola Ingrid Norberg Britt-Marie

Läs mer

Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016

Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016 Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016 Utvärdering 150611 Vi har under detta läsår haft ett möte mellan två elever som båda kände sig utsatta av varandra. Eleverna

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Svedjeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svedjeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svedjeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola år 1-3 samt Fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Avdelningen Rådjuret

Likabehandlingsplan. Avdelningen Rådjuret Likabehandlingsplan Avdelningen Rådjuret 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 5 Främjande insatser 6 Kartläggning 7 Förebyggande åtgärder 8 Områden som berörs av åtgärden 8 Rutiner

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Björkbergs förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Frejaskolan 6-9, Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frejaskolan 6-9, Plan mot diskriminering och kränkande behandling Frejaskolan 6-9 Frejaskolan 6-9, Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 1 Innehållsförteckning Frejaskolans vision 3 Diskrimineringsgrunder.3 Grunduppgifter.. 4 Utvärdering...5

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Flahultsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016

Flahultsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Flahultsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, fritidshem och förskoleklass. Ansvarig för planen Mikael Skeensgård Giltighet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 HANTVERKARENS FÖRSKOLA 2015-10-19 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 HANTVERKARENS FÖRSKOLA Hantverkaregatan 51 602 30 Norrköping Innehåll Grunduppgifter... 3 Lagar och regler...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 HATTENS FÖRSKOLA 2015-10-19 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 HATTENS FÖRSKOLA Knäppingborgsgatan 20 602 26 Norrköping Tel: 0725 747134 Innehåll Grunduppgifter... 3 Lagar

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Förskolan Nattugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Nattugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Nattugglans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Camilla Carlström Huusko (förskolechef) tillsammans med lagledargruppen

Camilla Carlström Huusko (förskolechef) tillsammans med lagledargruppen Förskola Camilla Carlström Huusko (förskolechef) tillsammans med lagledargruppen Vi är alla olika men lika mycket värda! 2013-10-01 2014-09-30 Vi kartlägger barngrupperna genom observationer och intervjuer

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN. för förskolor, fritidshem, skolor & lärcentrum

GULLSPÅNGS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN. för förskolor, fritidshem, skolor & lärcentrum GULLSPÅNGS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolor, fritidshem, skolor & lärcentrum 1 Planen syftar till att främja barns och elevers rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullegårdens förskola Partille Kommun 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Grunduppgifter... 3 3. Utvärdering... 4 4. Främjande insatser... 5

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Korvettens förskola 2014-2015

Korvettens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Maskrosen

Likabehandlingsplan. Förskolan Maskrosen Likabehandlingsplan Förskolan Maskrosen Köpings kommun Rapporten skriven av: Ulrica Zarins,2015-01-07 Antagen av: Barn och utbildningsnämnden 2015-01-07 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer