Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Datum: Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling I denna plan beskrivs hur vi på Lindåsskolan F-3 arbetar för att elever och lärare ska behandla varandra på ett bra sätt. Vi beskriver också vad vi ska göra om någon elev blir orättvist eller illa behandlad. Planen ska läsas av elever, föräldrar och personal. Planen gäller från till Ansvarig för planen är Annelie Frydebo, tf rektor. Innehåll 1. Vår vision 2. Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3. Delaktighet 4. Så här har vi det på vår skola - Kartläggning 5. Så här gör vi för att ha ett bra klimat på skolan och förhindra att elever behandlas illa eller orättvist 6. Så här gör vi på skolan om en elev behandlas orättvist eller illa 7. Spridning och förankring av planen 8. Utvärdering av förra årets plan Bilaga 1 - Här kan du läsa mer om lagar, begrepp och diskrimineringsgrunder Bilaga 2 - Händelserapport 1. Vår vision På Lindåsskolan vill vi bemöta alla med respekt och låta alla utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla ska vara en del av gemenskapen på vår skola. Lindåsskolan strävar efter att främja elevernas lika rättigheter och skapa miljöer där självförtroende, respekt och tolerans växer. Vi ska arbeta för att främja elevers vänskap och delaktighet och motverka diskriminering och kränkande behandling. 1

2 2. Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? Diskriminering Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har att göra med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier Trakasserier är när någon behandlar en annan människa illa och det har att göra med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempelvis att kalla någon för hora eller fjolla. Det är trakasserier även om en elev blir retad på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc. Diskrimineringsgrunder Det är förbjudet att diskriminera eller trakassera någon om det beror på: o kön o etnisk tillhörighet o religion eller annan trosuppfattning o funktionshinder o sexuell läggning o könsöverskridande identitet eller uttryck o ålder Sexuella trakasserier Det finns också sexuella trakasserier. Exempelvis att tafsa, skämta eller skicka olämpliga bilder. Kränkande behandling Kränkande behandling är när någon behandlar en annan människa illa, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. o fysiska (slag, knuffar) o verbala (hot, svordomar, öknamn) o psykosociala (utfrysning, blickar, att alla går när man kommer) o texter och bilder (elaka lappar, foton, sms, mms, och meddelanden på ex facebook) Repressalier Personalen får inte straffa en elev för att han eller hon har anmält att de har utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Samma sak gäller om eleven har sett att någon annan elev drabbats och berättar vad han eller hon sett och hört. Exempel på straff som inte får finnas är utskällning, kvarsittning eller lägre betyg. Du kan läsa mer om lagar, begrepp och diskrimineringsgrunder i bilaga Delaktighet Elevers delaktighet Alla klasser startade läsåret med att tala om hur vi vill vara mot varandra. Vi pratade om respekt där barnen tänkte på ömsesidig respekt, lyssna på varandra, hjälpa varandra, låta varandras saker vara, vara snälla mot varandra, låta alla vara med i leken och låta alla få vara som de är. Därefter bestämde vi tillsammans klassens regler. Vi utgick ifrån hur vi vill ha det och undvek negationer. Elevrådet, som består av en representant från varje klass F-3, har diskuterat otrygga miljöer på skolan. Vi har gjort en kartläggning i klasserna för att belysa var vuxna behöver finnas och vara extra vaksamma. Inför revideringen av årets plan har vi utvärderat och korrigerat efter samtal med barnen. Vi har också pratat med elevrådet om diskrimineringsgrunderna och våra främjande insatser. Personalens delaktighet Personalen har i flera steg samtalat med varandra för att enas om ett likvärdigt förhållningssätt. Vi vuxna ansvarar alltid för gruppindelning och placering för att undvika att någon hamnar utanför. På APT har vi diskuterat planen, samt bestämt främjande och förebyggande insatser. Vårdnadshavares delaktighet Planen diskuteras och utvärderas på brukarråd. Planen presenteras på informationsmöten med föräldrar vid höstterminens början och finns utlagd på Hjärntorget. 2

3 4. Så här har vi det på vår skola Åk F-3 Verktyg Viktiga resultat och analys Delaktiga Datum Trivseltermo meter en ggr/termin Termometern genomförs en ggr/termin. Resultatet blir en indikation för åtgärder för varje klass. Förbättringsområden identifieras och alla klasser arbetar konkret med förbättringsområden. Resultaten av vårens enkät visade att skolans matsal är ett område som vi behöver arbeta med. Vi behöver också se över rutiner kring toalettbesök. Eleverna svarar på enkäten. Resultat diskuteras i arbetslagen, klasserna och med EHT Genomförs i november och mars NEI År 2 Andel elever som håller med om påståendet helt eller delvis: Jag är trygg i skolan 87% 92% 100% Jag trivs i skolan 84% 93% 100% Vi pratar om hur vi ska 100% 100% vara mot varandra Vi behöver ständigt arbeta med värdegrundsfrågorna och värna struktur för trygghet och arbetsro. Personalen analyserar resultat i juni. Elevrådet pratar om resultatet och kommer med förbättringsförslag. Elever i år 2 svarar på webbenkäten i mars. Kartläggning Otrygga miljöer Skogen upplevs tryggare än tidigare. Området på och kring fotbollsplanen skapar fortfarande oro. Barnen är också rädda för att bli påkörda av en cykel eller moped vid cykelbanan. Ingen oro kring nya idrottshallen har rapporterats. Rastvärdarna har nu bestämda platser att vara på, så att vi täcker upp hela skolgården. Alla rastvärdar har varsin väst med sitt namn på. I början av läsåret markerar barnen otrygga platser på en karta. Elevrådet sammanställer resultaten från varje klass. Genomförs i september och analyseras i oktober. Elevhälsa diskuteras på arbetslagsmöten Genom regelbunden information och samtal om eleverna, kan arbetslaget bättre stödja eleverna i sitt lärande. Händelserapporter följs upp. Personal i arbetslaget och EHT Tre ggr/termin Fritidshem Verktyg Resultat och analys Delaktiga Datum NEI år 2 Andel elever som håller med om påståendet helt eller delvis: Jag trivs på fritids 97% 100% 96% Det finns platser jag kan 87% 90% 91% gå till på fritids om jag vill ha lugn och ro. Vi har ökat samverkan mellan avdelningarna. Gemensam planeringstid på fredagarna underlättar! Vi arbetar vidare med struktur och att skapa lugn. Tänka kreativt för att utnyttja våra gemensamma lokaler. Personalen analyserar och samtalar med barnen om resultatet. Elever i år 2 svarar på webb enkäten i mars. 3

4 5. Så här gör vi för att ha ett bra klimat på skolan och förhindra att elever behandlas orättvist eller illa Främjande insatser Kön Vi ser varje elev som en individ oavsett kön. Främja ökad jämställdhet Erbjuda varierat lekmaterial. Vuxna tar initiativ till lekar, så att barnen vågar prova. Fördela ordet. Medvetenhet om våra förväntningar och kring hur vi väljer böcker. Uppmuntra pojkar och flickor att delta i aktiviteter utifrån intresse. Eleverna involveras i samtal om hur vi kan göra lek och aktiviteter tillgängliga för alla. Pågår hela året. Alla pedagoger Könsidentitet eller könsuttryck Alla elever ska känna sig respekterade oavsett könsidentitet. Vi läser berättelser som visar barns rättigheter att välja könsidentitet. Vi har en boklåda med böcker med ett normkritiskt förhållningssätt. Vi samtalar och diskuterar ämnet. Hela året Alla pedagoger Årets ettor fick besök av en pedagog från West Pride. Etnisk tillhörighet Ge barnen medvetenhet kring hur lika vi är trots olikheter. Tema i oktober kring barns rättigheter och barns levnadsvillkor i världen Alla pedagoger Rektorerna och två lärare reste till Rwanda för att starta upp ett samarbete med en skola där. Läser, ser filmer och gör grupparbeten om barnkonventionen och om olika barn i världen. Drop-in på fritids och framträdanden för föräldrarna. Religion eller annan trosuppfattning Ge barnen inblick och förståelse för olika religioner. Tema i april kring religiösa högtider. Kultur, religion och sedvänjor i världen. Samtala, se filmer som väcker intresse och eventuellt göra collage Alla pedagoger 4

5 Funktionsnedsättning Eleverna ska uppleva att alla på skolan är lika mycket värda. Anpassa undervisningen och utflykter så att alla kan delta. Samtal och klassråd Pågår hela året. Rektor och pedagoger Sexuell läggning Elever och personal ska vara medvetna om och med självklarhet acceptera att människor har olika sexuell läggning. Varje termin läsa eller berätta om olika familjekonstellationer. Köpa in fler böcker på detta tema till vår boklåda. Se film och läsa bok. När det passar in under året. Alla pedagoger En pedagog från West Pride besökte alla ettor. Lyssnade på saga med ett normkritiskt förhållningssätt. Pratade om olika familjekonstellationer. September 2014 Pedagoger åk 1 Ålder Alla elever ska känna sig respekterade oavsett ålder. Vid några tillfällen/läsår Återkommande åldersintegrerade aktiviteter i uppochnergrupper År 1,4,7/2,5,8/3,6, 9 Fritids är åldersintegrerat F-2. Arbetslagen samlar in synpunkter/förslag från klasserna som är delaktig i planeringen. De äldsta planerar och genomför aktiviteterna med de yngre. Pågår hela året Alla pedagoger Samordningsgrupp Alla pedagoger på fritids Kränkande behandling Att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla med deras bästa för ögonen Lgr 11 Värderingsövningar Kompissamtal Samtal utifrån situationer Delaktiga i samtal Värderingsövningar Rollspel Pågår hela året Alla pedagoger Utvärdering av främjande insatser o Temaveckorna utvärderas tillsammans med barnen och med personal i arbetslagen vid temaarbetets slut. Samordnarna sammanställer tillsammans med rektor. o Elevrådet redogör för klassernas åsikter. o Vid läsårets slut utvärderas helheten av personalen i arbetslagen. o Fritids gör en egen utvärdering i slutet av läsåret. o Brukarrådet har synpunkter på planen på våren. 5

6 Förebyggande insatser Anledning: Mål: Insats: Elevers delaktighet Utvärdering med barnen visar att rastvärdarna måste vara tillgängliga och synliga. De vill veta var värdarna finns. Skogen är fortfarande ett område där vuxna behöver vara synliga. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i gruppen och ha kompisar att vara med på rasterna. TTL förbättringsarbete Öka tryggheten på raster. Vuxna ska finnas där barnen vill att vi ska finnas. Att alla skall känna sig trygga i gruppen och känna sig delaktiga. Konkret och skyndsamt åtgärda sådant som framkommer i TTL tillsammans i klassen. F-3 har ett gemensamt rastvärdsschema där vi har sett till att skogen och olika delar av skolgården täcks upp. Alla rastvärdar har varsin väst med namn på. Årskurs 3: KRAM kamratskap, respekt, ansvar, mod Alla klasser arbetar nu med förbättringsområden. Eleverna har kryssat otrygga miljöer och diskuterat i klasser och på elevråd. Vi följer upp och utvärderar i dec. Utvalda klassrepresentan ter träffar regelbundet Maria M och pratar om hur det är i klasserna. Barnen kommer med förslag till åtgärder som provas och utvärderas. Klart datum: Pågår under hela året Pågår under hela året Pågår Ansvarig: Alla som är rastvärd Pedagoger åk 3 Maria M Klasslärare Utvärdering av förebyggande insatser Utvärdering av otrygga miljöer i april med elever på klassråd och elevråd. Utvärdering med personal i arbetslag och på APT i juni. Utvärdering med brukarrådet på våren. 6. Så här gör vi på skolan om en elev behandlas orättvist eller illa Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår skola. Upptäcka Personal ska vara uppmärksam på om elev har återkommande frånvaro, inte leker med andra barn eller säger sig vara utsatt av klasskompisar. Föräldrar ska vara uppmärksamma på om en elev inte vill gå till skolan, säger sig ha ont i magen/huvudet, berättar att hen är utsatt eller att någon annan elev är utsatt. Föräldern tar då kontakt med skolan. När en elev kränks av en annan elev Utreda: Personal som ser eller får vetskap om kränkning, ingriper i det akuta skedet och talar med de inblandade för att få en bild av situationen. Samtal med vårdnadshavarna som informeras om åtgärder. Händelsen dokumenteras i en händelserapport. Arbetslaget avgör vidare utredning och lämnar rapporten till rektor. Åtgärda: Ansvarig pedagog följer upp händelsen och förvissar sig om att kränkningen inte upprepas. Nya åtgärder kan i förekommande fall behövas. De som utfört kränkningen eller diskrimineringen kan kallas till en elevkonferens tillsammans med vårdnadshavare. 6

7 Dokumentation: Händelserna och åtgärderna dokumenteras skriftligt på blanketten Händelserapport. Händelserapporterna följs upp i arbetslagen av EHT tre gånger per termin. När en elev kränks av en personal Utreda: Vid indikation ska skolledning omedelbart samtala med utsatt elev och aktuell personal. Därefter kontaktas vårdnadshavare. Åtgärda: Möte mellan personal, vårdnadshavare och rektor. Arbetsgivaren agerar utifrån arbetsrättsliga rutiner som gäller och erinran kan delas ut. Dokumentation: Händelsen och åtgärderna dokumenteras i händelserapport. I Rutin för rapportering till huvudman Rektor rapporterar varje fall av diskriminering, trakasserier och kränkningar till områdeschefen. Rapporteringen innefattar datum för anmälan, datum för utredning, datum för åtgärder och datum för avslut. Utvärdering av rutinerna Utvärdering i arbetslagen och med EHT vid läsårsslut. 7. Spridning och förankring av planen Planen tas upp på APT och elevråd av rektor. Rektor informerar om planen på höstens föräldramöte. Pedagogerna berättar om planen i klasserna och initierar samtal om respekt i början av varje läsår. Planen tas upp på brukarrådet, läggs ut Hjärntorget och finns i pappersform i en pärm i varje arbetslag. 8. Utvärdering av förra årets plan Temaveckorna har fungerat bra, framförallt temat kring barns rättigheter och levnadsvillkor i världen. Temat i april kring förståelse för olika religioner kan utvecklas ytterligare. Vi håller på att upprätta ett årshjul för att tydliggöra årets olika teman. Fritidspedagogerna träffade genuspedagoger vid ca 5 tillfällen under läsåret, för att kartlägga och utveckla vårt genusarbete. Det var värdefullt att få tid att samtala om dessa frågor. Ett av fritidshemmen har fördjupat sitt arbete kring genus och ser gärna att det arbetet sprider sig. I vår kartläggning av otrygga miljöer tänker vi hela barnens dag. Vi gör därför ingen separat kartläggning för fritids. Trivseltemperaturmätningarna som gjordes en gång per termin upplevdes lagom. Nu arbetar så gott som alla klasser med förbättringsområden utifrån resultaten av trivseltemperaturen. Vi har nu en metod att konkret tillsammans med barnen åtgärda de brister vi ser, när vi mäter och kartlägger trivsel. Under våren -14 var klasserna från åk 1 och 2 med och målade om skolans toaletter, för att de ska se trevligare och mer inbjudande ut. Det var ett projekt tillsammans med Skapande skola, som föll väl ut. Vi har upprättat ett tydligare rastvärdsschema där skolgården är uppdelad i olika ansvarsområden. Alla rastvärdarna har egna västar med sina namn på, så att barnen lätt ska kunna söka upp alla som är rastvärdar. Elevråd och matråd fungerar bra! Eleverna är med i många processer, men de tänker inte på det, om vuxna inte synliggör det. 7

8 Fritidshemmens resultat har blivit bättre. Föräldrar får bättre information och fasta aktiviteter har ökat. Kvalitetsarbetet som vi arbetat med några år har gett resultat. Vi arbetar efter mål, som vi satt upp i arbetsplanen. Vi har också arbetat med struktur och att skapa lugn, vilket vi ser har gett resultat. Gemensam planeringstid på fredagarna har gjort att vi har kunnat genomföra dessa förändringar. Det har fungerat bra att EHT kommer till arbetslagen tre gånger/termin, för att samtala kring eleverna, följa upp händelserapporter och tillsammans fördjupa vår förståelse kring elevhälsa. Vi fortsätter att utveckla formerna för dessa möten. Inför läsåret har vår specialpedagog fått en mer framträdande roll i mötena. Vi behöver fylla på vår boklåda med böcker på temat mångfald, framförallt böcker som visar på olika familjekonstellationer. 8

9 Bilaga 1 Här kan du läsa mer om lagar, begrepp och diskrimineringsgrunder Lagar Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen). Dessa båda planer kan sättas ihop till en plan. Diskrimineringsombudsmannen har tillsyn över diskrimineringslagen och Barn och elevombudet har tillsyn över den del i skollagen som rör kränkande behandling (6 kap). Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna. Elever kan inte göra sig skyldiga till diskriminering. Direkt diskriminering Skolan kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse som verkar vara neutral, men som i praktiken missgynnar en elev. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna Det kan bland annat vara generaliseringar av till exempel homosexuella eller bosniska egenskaper eller att någon blir kallad blatte, mongo, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier. 9

10 Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Några exempel är öknamn, slag, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på till exempel Facebook. Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som kränkande behandling. Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam för att han tycker om det. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Repressalier Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Exempel på straff som inte får förekomma är kvarsittning, utskällning eller sämre betyg. Bevisbörda Om en elev upplever att han/hon är utsatt för kränkande behandling eller repressalier och det finns anledning att tro att detta stämmer, så är det huvudmannen (den som äger skolan) som ska bevisa att kränkande behandling eller repressalier inte har hänt. Diskrimineringsgrunderna Kön Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier] Könsidentitet eller könsuttryck I lagen står det könsövergripande identitet eller uttryck, men diskrimineringsombudsmannen 10

11 har valt att använda sig av begreppet könsidentitet och könsutryck. Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som flicka eller pojke eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. [trakasserier] Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. [diskriminering] Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att Ja, men du vet ju att du är annorlunda. De menar inget illa. [trakasserier] Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det. Klasskamraterna säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] Läraren nekar Leila att bära huvudduk lektionen med motiveringen Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. [diskriminering] Funktionsnedsättning Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar Din pappa är jävla CP. [trakasserier] 11

12 Sexuell läggning Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Några elever i skolan brukar kalla Johanna äckliga lebb. [trakasserier] Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har får han inte vara med i grupparbeten. James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. [trakasserier] Ålder Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. [trakasserier] Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. [trakasserier] 12

13 Bilaga 2 HÄNDELSERAPPORT Trakasserier Kränkning som kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och funktionshinder Annan kränkande behandling 1 Kränkande tillmälen, misshandel, ofredande, olaga hot etc. Den drabbade elevens namn: Klass Datum (ååmmdd) Tidpunkt (hh: mm) Övriga inblandade Beskrivning av vad som hänt Vidtagna åtgärder Datum Planerade åtgärder Datum Uppföljning (ange alltid datum för uppföljning) Vårdnadshavare underrättad/e Datum: Tid: Vårdnadshavare till såväl den kränkta som den/de kränkande underrättas på telefon så snart som möjligt efter att samtalen har genomförts. Bor vårdnadshavarna inte ihop underrättas båda. Pedagog/annan ansvarig vuxens namn 1 Kränkningar, fysiska eller psykiska, som inte direkt kan knytas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Mobbing står för upprepade kränkningar och kan förekomma både som trakasserier och annan kränkande behandling. Även misshandel, ofredande etc kan givetvis förekomma både som trakasserier och annan kränkande behandling. 13

14 Denna blankett sänds digitalt till 14

Begrepp. Diskriminering. Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling

Begrepp. Diskriminering. Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5, fritidshem Ansvariga för planen Rektor Barbro Holmqvist Elevhälsoteam

Läs mer

Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision På vår skola tar vi avstånd från alla former av våld, trakasserier, utfrysning, diskriminering eller kränkande behandling. Grundsärskola

Läs mer

Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 och Grundsär 7-10 Ansvariga för planen Skolledning, personal och

Läs mer

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015 Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Skolbarnomsorg, Grundskola Ansvarig för planen

Läs mer

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15 S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15 Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledningen och elevhälsan. Vår vision

Läs mer

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolans individuella program Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hånger skola och fritidshem

Hånger skola och fritidshem Forsheda-Hånger rektorsenhet Hånger skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-04-01 -- 2015-03-31 Innehåll Grunduppgifter... 2 Verksamhetsformer som omfattas av planen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 HASSLARÖDSSKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 Planen gäller från 2014 01 01 Planen ska revideras senast 2014-12-15 Ansvarig för planen: rektor Johan Asp Postadress

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2016/2017 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Rutiner för akuta situationer Policy Trakasserier och kränkande behandling ska uppmärksammas och åtgärdas så tidigt som möjligt, av all personal i skolan och på fritidshemmet, med hjälp av rutinerna för

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-16 2016-10-16 Junibackens förskola FÖRKOLANS VISION SAMT DELAKTIGHET: Vision: Alla barn och vuxna i Gagnefs kommun tar bestämt avstånd mot

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Söderås skola och Söderås skolas fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Nyhedsskolan och Nyhedsskolans fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a

Läs mer

Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016

Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016 Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016 En främjande, förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning

Läs mer

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Upprättad 2014-10-31 Rektor, lärare och övrig personal 1 Innehållsförteckning 1 Skolans vision 3 2 Bakgrund 3 3 Definitioner

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-5, skolbarnsomsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan Likabehandlingsplan Fågelvägens förskola Avd. Myggan 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem

Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 6 Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen All personal som arbetar på Trollskogen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda skola Förskoleklass årskurs 6 Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola. Förskoleklass årskurs 6 Ansvariga

Läs mer

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängen Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Tuovi Silvola Ingrid

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING Omarbetad september -14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nya Raketskolans verksamhet 3 Skolans vision 3 Lagstiftning 3 Definitioner 4 Det främjande arbetet på skolan 5 Kön 5 Religion eller annan trosuppfattning 6

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 FN:s konvention om barns rättigheter Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Likabehandlingsplan för Hovåsskolan F- 6 och Fritidshem år 2015, mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan för Hovåsskolan F- 6 och Fritidshem år 2015, mot diskriminering och kränkande behandling 2015-01-01 Likabehandlingsplan för Hovåsskolan F- 6 och Fritidshem år 2015, mot diskriminering och kränkande behandling I denna plan beskriver vi hur vi på Hovåsskolan ska se till så att elever och lärare

Läs mer

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg Läsår 2015/2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01 Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2013-2014 Bensbyn 2013-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Benzeliusskolan Luleå... 2 Vision...

Läs mer

Enebyskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enebyskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enebyskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter 2 Utvärdering 3 Främjande insatser 4 Kartläggning 8 Förebyggande åtgärder 9 Rutiner för akuta

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

LILLHAGSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN

LILLHAGSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN Lillhagsskolan 7-9 Depkens väg 21 804 26 Gävle Telefon: 026-17 98 57 URL: www.gavle.se/grundskolor E-post: patrik.lundh@gavle.se LILLHAGSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år.

Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år. 2014-10-08 Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år. Fotograf: Matilda Jönsson Vår vision Alla ska vara välkomna till förskolan. Olikheter skall ses som en tillgång

Läs mer

Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2012-2013 Ferlinskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument Läsåret 13/14 1 Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling 2. Vision 3. Så här säger lag och styrdokument 4. Delaktighet och inflytande 4.1 Barn/elever 4.2 Föräldrar

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Björken

Likabehandlingsplan. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Björken Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Björken 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 STORÄNGSSKOLAN Grundskola & Fritidshem 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Främjande arbete

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 ) Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

NORRA SKOLAN. Likabehandlingsplan Arbete mot: kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

NORRA SKOLAN. Likabehandlingsplan Arbete mot: kränkande behandling, diskriminering och trakasserier NORRA SKOLAN Likabehandlingsplan Arbete mot: kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Ht 2015 Vt 2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter... 3 2. Delaktighet...3 3. Utvärdering...4 4. Främjande

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Förskola a för planen Tuovi Silvola Ingrid Norberg Britt-Marie

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Björkbergs förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling. Linnéskolan 2013-2014

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling. Linnéskolan 2013-2014 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Linnéskolan... 3 Inledning... 3 Skolans uppdrag... 3 Vision... 3 Omfattning... 3 Delaktighet och ansvar... 4 2. Utvärdering...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola och fritidshemmet Vittra Lambohov 2014-2015 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn med framtidstro som leker och lär tillsammans. Verksamhetsformer

Läs mer

Brinkskolans Årliga plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Brinkskolans Årliga plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Brinkskolans Årliga plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshemmet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum:2015-10-15 Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling I denna plan beskrivs hur vi på Lindåsskolan F-3 arbetar för att elever och lärare ska behandla varandra på ett bra sätt.

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Närlundaskolan Denna likabehandlingsplan innehåller en beskrivning av hur vi på Närlundaskolan, både i skolan och fritidshemmet,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Viby, Skolan/Fritids Läsåret 2015/16

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Viby, Skolan/Fritids Läsåret 2015/16 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Viby, Skolan/Fritids Läsåret 2015/16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens

Läs mer

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för Likabehandlingsplan Enda sättet att få en vän är att vara en för S:t Olovsskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår vision... 3 Mål... 3 Ansvariga för S:t Olovsskolans Likabehandlingsplan...

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-6, förskoleklass och fritidshem 1/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014 Familjedaghemmen Lesjöfors Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision sid.3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Karossens förskola - läsåret 2015/2016 KAROSSENs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer