Frejaskolan 6-9, Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frejaskolan 6-9, Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Frejaskolan 6-9 Frejaskolan 6-9, Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 1

2 Innehållsförteckning Frejaskolans vision 3 Diskrimineringsgrunder.3 Grunduppgifter.. 4 Utvärdering...5 Främjande insatser...6 Kartläggning 8 Förebyggande åtgärder 9 Rutiner för akuta situationer 10 Bilaga 1 12 Bilaga

3 Frejaskolans vision Skolan har ett viktigt uppdrag i att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elevers utveckling och lärande. Hos oss på Frejaskolan ska ingen elev eller vuxen behöva utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Här ska alla människors lika värde respekteras. Skolan arbetar aktivt för att bidra till att elevernas livslånga inställning ska vara att respektera varandra och allas våra olikheter. Var och en som vistas på skolan förväntas respektera detta och har med andra ord ett ansvar utifrån sina egna förutsättningar att bidra till att skapa en god lärandemiljö och arbetsplats. Genom god Frejaanda vill vi på skolan att alla ska känna: - Trygghet, omtanke, respekt, - Lust till att lära, - Hög måluppfyllelse, - Omvärlden och skolan ska mötas - Samarbete, samsyn, Då blir det roligt! Diskrimineringsgrunder Diskriminering Diskriminering i skolan innebär att en elev missgynnas av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön könsidentitet eller könsuttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning sexuell läggning ålder Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Det betraktas även som diskriminering om ett barn eller en elev blir särbehandlad och det har samband med en anhörigs sexuella läggning, funktionsnedsättning och så vidare. Definitioner av begrepp och diskrimineringsgrunder se bilaga 1. 3

4 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 Ansvariga för planen Skolledning Vår vision God Frejaanda ger: - Hög måluppfyllelse - Trygghet, omtanke och respekt - Omvärlden och skolan ska mötas - Samarbete, samsyn Då blir det roligt! Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Utvärdering av likabehandlingsarbetet under höstterminen -15 och deltagande i kartläggningen. Vårdnadshavarnas delaktighet Arbete med enkäter Personalens delaktighet Personalen har deltagit i upprättande av planen och utvärdering av föregående års likabehandlingsplan, samt även sammanställt resultatet av kartläggningen som eleverna har gjort våren Förankring av planen Spridning via arbetslag, klassföreståndare samt offentlig på hemsida. 4

5 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Vi har sett över planen, diskuterat och gjort kartläggning. Eleverna i förtroendegruppen gjorde den första utvärderingen i höstas kring vilka insatser som har genomförs i de olika klasserna vad gäller värdegrundsarbete/likabehandlingsarbete. En kartläggning, enligt husmodellen 1, genomfördes av eleverna i april. Lärarna i arbetslagen gjorde den sista utvärderingen inför sommaren, där följande frågor besvarades: Har insatserna under de olika åtgärderna fört oss närmare målen? Varför? Varför inte? Vad behöver ändras? Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolledningen, lärarna, eleverna. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vi måste vara mer tydliga vad gäller främjande arbete samt åtgärder, till eleverna, t ex förklara syftet med det främjande arbetet, varför man tar upp frågorna mm. Se till att all ny personal blir insatt i likabehandlingsarbetet, vilket skolledningen ansvarar för. Önskemål om att värdegrundsarbetet fortfarande läggs ut som en eller ett par temadagar för att underlätta det fortsatta arbetet under läsåret, men att varje arbetslag, utifrån sina egna elevgrupper och behov bestämmer innehållet under dessa temadagar samt vilket material som ska användas. Öka elevhälsans roll i värdegrundsarbetet. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Återkommande elevenkäter för att kontrollera att insatserna varit genomförda, samt hur dessa har haft effekt. Utvärderingen sker 2 ggr/år: slutet av november och juni. Ansvarig för att årets plan utvärderas Skolledning 1 Husmodellen är en metod för kartläggning av den fysiska miljön och synliggör var barn/elever och vuxna befinner sig på förskolan eller skolan. Syftet är att synliggöra om användningen av inomhus- och utomhusmiljön sker på olika villkor för flickor respektive pojkar och om kränkningar förekommer i någon del av miljön. 5

6 Främjande insatser Det dagliga arbetet genomsyras av värdegrundsarbete i stort. Däremot behöver vi bli tydligare mot eleverna när vi gör något specifikt inriktat mot värdegrundsarbete. Vid samtliga insatser varierar arbetssätt och arbetsområden utifrån den enskilda klassens sammansättning och mognad. Arbetslagen noterar i vilken årskurs specifika aktiviteter har genomförts. Till hjälp har vi en inspirationsbank. Vi har fasta placeringar i klassrummet. Till en början har vi styrda gruppsammansättningar vid skolarbeten, för att sedan lösa upp dessa något under läsåret. Vi arbetar aktivt med att markera och synliggöra fult språk, något som bl a tas upp på mentorspassen. - Diskussion om vad är "fult språk" för eleverna. - Hur används orden? - Vad är fult språk för mig? Det är viktigt att lyssna på det som sägs och sker i korridorerna, klassrummen för att kunna motverka vidare diskriminering och förtydliga vad som gäller. Det förebyggande arbetet inkluderar: - Diskussion av händelser utifrån det som hänt och här är det viktigt att inte koppla ihop händelsen med t ex personen/personernas religion, etniska tillhörighet. - Vårt ansvar som vuxna blir att försöka få eleverna att känna sig trygga och sedda samt hantera den maktbalans som kan uppstå mellan elever, grupper av elever. Vi har nolltolerans mot skojbråk! Det här innebär att alla vuxna ingriper när detta sker. Åtgärd 1 Lärarperspektiv Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och alla diskrimineringsgrunder Mål och uppföljning Målsättning med insatsen: - Öka tryggheten och självkänslan hos grupp och individ. - Få undervisningen att kontinuerligt genomsyras av diskrimineringsgrunderna. - Lära eleverna ett normkritiskt tänkande och att respektera andra människors egenvärde. - Lära eleverna att ta avstånd från förtryck och kränkande behandling. Vi arbetar kontinuerligt med värderings- och samarbetsövningar för att stärka grupperna och individen. - Auskultering hos varandra i al för att utveckla och förbättra undervisningen utifrån diskrimineringsgrunderna, men också för att utveckla vårt uttryck och pedagogiskt språk. - Utveckla likabehandlingsarbetet utifrån gruppbehoven som finns i arbetslaget eftersom olika grupper kan vara i behov av olika insatser. 6

7 - Tid till pedagogiska reflektioner fast tid på arbetslagsmöten, leder till att vi bättre kan planera och verkligen diskutera vilket arbete som behöver göras i de olika grupperna. Ansvarig Arbetslagen 1-4. Datum när det ska vara klart Arbetet fortskrider under läsåret 2015/2016. Åtgärd 2 Elevperspektiv Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och alla diskrimeringsgrunderna. Mål Målsättning med insatsen: - Träna eleverna i ett normkritiskt förhållningssätt som bidrar till att förebygga och hantera diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. - Eleverna ska känna trygghet och samhörighet oavsett bakgrund. - Öka elevernas kunskap om framtida studie- och yrkesval oberoende av klass, kön och etnisk bakgrund. - Främja människors lika värde oavsett religion eller etnisk tillhörighet. Arbetar kontinuerligt med attityder kring människors lika värde. - Fadderverksamhet/åldersblandade mentorsgrupper, där syftet med grupper tydliggörs, så att de äldre eleverna ska veta varför och vilken roll de har i arbetet. Tydliggöra rollerna i dessa grupper. Detta kommer förhoppningsvis att leda till bättre relationer mellan årskurserna och få de yngre eleverna att känna större trygghet. - Arbeta med värdegrundsarbete kopplat till konkreta elevnära frågor. Här finns det olika material att tillgå, ex vis: dilemmakort från Barnkonventionen, Machofabriken, Yrmisfilmer. - SYV i en vid bemärkelse: hela skolans ansvar. Handlar om att vidga elevernas perspektiv kring yrken och dess efterfrågade kompetenser i relationer till elevernas egna egenskaper samt att eleverna får underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Handlar också om att hitta kopplingar mellan ämne och yrke. Ansvarig Vuxna och elever i arbetslag 1-4. Datum när det ska vara klart Arbetet fortskrider under läsåret 2015/

8 Kartläggning Kartläggningsmetoder Vi har utfört kartläggningen enligt husmodellen. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Samtliga elever har deltagit i genomförande av kartläggningen. Där eleverna har graderat på en skala 1-10 hur tryggt ett område känns och enskilt skrivit, med hjälp av frågeställningar hur olika områden på skolan känns, d v s om eleven upplever ett område som tryggt eller otryggt och varför. Se bilaga 2. Hur personalen har involverats i kartläggningen Mentorerna har genomfört kartläggningen med eleverna och sammanställt resultatet samt granskat resultaten som kartläggningen gav vid arbetet med likabehandlingsplanen. Personalen kartlägger de risker och behov som föreligger. Resultat och analys En stor majoritet av eleverna känner sig trygga i hela skolan. Faktorer som eleverna anger som orsaker till trygghet är: - Närvaro av lärare. - Skåp och klasskamrater i området. Att det inte rör sig alltför många elever i ett område samtidigt som gör att det blir stökigt. - Att det finns aktiviteter och sittplatser. - Att det är ljust och hemtrevligt. Orsaker till den otrygghet som elever känner i delar av skolan är; - Snöbollskastning: - i utomhusmiljö, särskilt på multiplanen, - vid dörrarna vid bildsalen ut mot skolgården, samt vid dörrarna vid Freja Café under vintern. - Trängsel: - i korridoren vid AL 3:s arbetslagsrum, - långa korridoren utanför NO-salarna, - utanför träslöjden och hemkunskapen samt hörnet av korridoren utanför sal Frånvaro av lärare/vuxna eller att det är mörkt: - korridoren vid salarna , - hörnet vid sal 108 samt utanför NO-salarna, - utanför textilsalen samt korridoren utanför sal , - pojkarnas omklädningsrum, - i utomhusmiljön, bl a bollplanen och busshållplatsen. - Rökning vid ytterdörrarna vid bildsalen samt rökning i skogen. Viss typ av våld förekommer och därför håller vi fast vid vår nolltolerans mot skojbråk. Man kan säga att tryggheten ökar med åldern och vana vid skolan. Det är viktigt med ökad vuxentäthet på rasterna speciellt under vintern, eftersom snöbollskastning fortfarande oroar de flesta klasserna på skolan. Elever som röker på skolan skapar oro. Där det blir trångt blir det högljutt. 8

9 Förebyggande åtgärder Namn Trygghetsarbete Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och samtliga diskrimineringsgrunder. Mål och uppföljning Trygga korridorer där inga kränkningar förekommer. Åtgärd - Fler vuxna i korridorerna där kartläggningen visat att eleverna känner sig otrygga. Prioriterat är område 1- textilslöjden, bilden, kapprummet och korridoren fram till arbetslag 3:s lärarrum, som ibland har låg vuxennärvaro vid vissa tidpunkter. - Fortsatt arbete med likabehandlingsarbetet. - Se över möjligheterna att göra de mörka platserna ljusare. Motivera åtgärd - Vuxennärvaro skapar en tryggare miljö och förebygger kränkande behandlingar eftersom våra attityder, vårt bemötande och det vi signalerar kommer förmedlas till eleverna. Därför är det viktigt att pedagoger som rör sig i korridorerna är aktiva i att se och motverka kränkningar. - Att arbeta med likabehandling öppnar upp för ett normkritiskt förhållningssätt och bidrar till att förebygga och hantera diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Vi vill att våra elever ska känna trygghet och samhörighet! - En ljus korridor medför högre grad av trivsel och miljön är en viktig del i elevernas trygghet. Ansvarig Samtliga vuxna Datum när det ska vara klart Arbetet fortskrider under läsåret 2015/

10 Rutiner för akuta situationer Policy Det råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vi markerar direkt och tydligt att vi inte accepterar kränkningar på allas vår gemensamma arbetsplats. Osams får man bli men man får inte kränka varandra. Det är allas vuxnas ansvar som arbetar på skolan. - Mentorpass 2 gånger i veckan där mentor träffar sin mentorsgrupp för att samtala om utveckling och trivsel. - Pedagogen styr placeringen i klassrummet och gruppindelningar. Målet är att kunna jobba med olika sammansättningar av elevgrupper samt att förhindra att någon elev hamnar i situationen av att inte ha någon kompis att sitta med. - Pedagogerna har rastvakt på schema. Närvaro av vuxna i korridorerna skapar lugn. Viktigt att den pedagog som rastvaktar är aktiv i att se och motverka kränkningar! En vuxen som passerar när en kränkning sker godkänner händelsen genom att inte agera! Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Den person som föräldrar och elever vänder sig till i första hand är elevens mentor/klassföreståndare. Det är allas vuxnas ansvar att agera när en kränkning sker och elever kan vända sig till den första vuxna person som finns på plats. Eftersom arbetslagsrummen är placerade i korridorerna så finns alltid någon vuxen i närheten som eleven kan vända sig till om en akut situation uppstår. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever När kränkning sker mellan elever har mentor/klassföreståndare för de inblandade gemensamt ansvar, men överenskommer om vem som utreder. När man observerar eller får reda på att en kränkning har skett (upplysning i efterhand) får vi inte ifrågasätta uppgiften. Den som upplever sig kränkt har tolkningsföreträde. Utredning ska alltid ske! Mentor/klassföreståndare gör en utredning och dokumenterar. Dokumentation sker på blanketten "Utredning om kränkande behandling". Instruktionen finns på baksidan av blanketten. Observera att om bedömning görs att det kan finnas behov av extra stöd för någon enskild eller om något extra stöd sätts in ska en handlingsplan skrivas. Utredning: 1. Ta reda på fakta om situationen. 2. Informera och ta hjälp av arbetslaget. 3. Vad har hänt? Är det en konflikt som urartat till en kränkande situation och/eller är det kränkningar utifrån någon av diskrimineringsgrunderna eller är det någon annan form av kränkning? 4. Viktigt är också att betrakta situationen, vad kan göras på grupp/verksamhetsnivå. 5. Samtal med berörda elever. En i taget! Kontakta föräldrarna. 6. Bestäm tid för uppföljning, lämpligen efter 1 vecka. Stäm av med både elever, föräldrar och 10

11 arbetslaget. 7. Enhetschef informeras. 8. Utredningen förvaras (minimum 2 år). Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal När kränkning sker mellan personal och elev hanteras utredningen av närmaste chef, d v s rektor på Frejaskolan 6-9. Gången för utredningen är den samma som för utredningen när elev kränker elev och dokumentationen sker på blanketten "Utredning om kränkande behandling". Rutiner för uppföljning När en kränkning skett mellan elever ansvar den personen som har gjort utredningen för uppföljningen d v s mentor/klassföreståndare. Uppföljningen görs efter ca 1 vecka. Om kränkningarna ej upphört vid uppföljningen ska en handlingsplan upprättas. När kränkning skett mellan personal och elev ansvar rektor/enhetschef för uppföljningen. Rutiner för dokumentation En utredning om kränkande behandling görs så fort en kränkning sker. Arbetet kring enskilda individer dokumenteras i åtgärdsprogram. Blanketten "Utredning för kränkande behandling" kommer att används som underlag vid den årliga kartläggningen inför skolans systematiska arbete mot kränkningar. Ansvarsförhållande - När en kränkning mellan elever har skett är det mentor/klassföreståndare som gör utredningen och lämnar den till rektor som i sin tur lämnar den vidare till enhetschefen. - Bedömning i varje enskilt fall om anmälan ska göras till polis och/eller sociala myndigheter. Rektor på Frejaskolan 6-9 gör vid misstanke om att elev eller vuxen har drabbats av våld av elev eller vuxen en polisanmälan. Detsamma gäller vid misstanke om trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna. Ansvarig: enhetschef. Anmälningsskyldigheten gäller dock samtlig personal. 11

12 Bilaga 1 Definitioner av begrepp och diskrimineringsgrunder Texten är en förkortat och omarbetat version av DO, Diskrimineringsombudsmannens stödmaterial för skolanslikabehandlingsarbete ( Lika rättigheter i skolan, 2102) Diskrimineringen kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Exempelvis elevens kön. Det kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just det programmet. Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering menas att rutiner och regler som tillsynes är neutrala i praktiken missgynnar ett barn eller en elev och att det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Exempelvis: om alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av allergi behöver annan mat. I och med att diskriminering är kopplad till rättigheter och missgynnande förutsätter det någon form av formell makt hos den som utför diskrimineringen. Diskriminering kan till exempel ske genom skolans regler eller rutiner. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan exempelvis bestå av fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn) psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, MSN och meddelanden på olika webbcommunities). Trakasserier Är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell art, De kallas då för sexuella trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks och det har samband med en anhörigs könsidentitet eller könsuttryck, ålder med mera. Det betraktas också som trakasserier när kränkningarna sker som har samband med felaktigt förmodad etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, och så vidare. 12

13 Kränkande behandling: är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. En elev kan bli utsatt för trakasserier och kränkande behandling av såväl personal som av andra elever. Elever som upplever sig vara trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är särskilt utsatta eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av personal måste därför betraktas som mycket allvarliga. Både diskrimineringslagen och skollagen innehåller ett absolut förbud för skolans anställda att utsätta elever för trakasserier och kränkande behandling. Diskrimineringsgrunderna och exempel på vad det kan innebära Kön Enligt diskrimineringslagen avser diskrimineringsgrunden kön att någon är flicka eller pojke, kvinna eller man. Även transsexuella personer, alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet, skyddas utifrån diskrimineringsgrunden kön. Exempel på diskriminering och trakasserier som har samband med kön *Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet Det är för hårt arbete för en tjej. (diskriminering) *Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. (trakasserier) Skolan ska förebygga förhindra könsdiskriminering. Den ska även ge barn och elever möjligheter att utvecklas utan att begränsas av stereotypa könsroller (Lgr 11) Könsidentitet eller könsuttryck Med könsidentitet eller könsuttryck menar DO en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck. Skyddet blir extra viktigt för elever med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med könsidentitet eller könsuttryck *Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med maskara och läppglans. (trakasserier) *Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. (diskriminering) 13

14 Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet eller flera etniska tillhörigheter. En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, same eller kurd. Var och en har rätt att definiera sin egen etniska tillhörighet utifrån sin personliga bakgrund. Exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet *En skola som har elever med många olika etniska tillhörigheter ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. (diskriminering) *Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar inget illa. (trakasserier) Religion eller annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag. Undervisningen ska vara icke-konfessionell, enligt skollagen. Skolan får inte missgynna någon elev på ett sätt som har samband med elevens religion. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel ateism. De anses ha ett naturligt samband med eller vara jämförbara med religion. Exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med religion eller annan trosuppfattning *Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. (diskriminering) *Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. (trakasserier) Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga till följd av skada eller sjukdom. Funktionsnedsättning beskriver inte ett statiskt tillstånd eller hur en person är. Funktionsförmågan varierar beroende på situationen och miljön. Funktionsnedsättningar kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella och påverka livet på olika sätt. Som funktionsnedsättning räknas både sådant som syns, som att man använder rullstol, och sådant som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. 14

15 I en otillgänglig miljö kan funktionsnedsättningen innebära stora begränsningar av funktionsförmågan, i en tillgänglig miljö är det inte säkert att funktionsnedsättningen innebär någon begränsning alls. Exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med funktionsnedsättning *På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom eleverna i särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. (diskriminering) *Elenas pappa har en CP-skada. Elena blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar Din pappa är jävla CP. (trakasserier) Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell läggning *Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. Han pratar med sin lärare om att de andra eleverna fryser ut honom, men läraren gör ingenting för att det ska upphöra. (trakasserier) *På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna får inte dansa den första uppvisningsdansen tillsammans. (diskriminering) Ålder Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering som har samband med ålder. Skyddet gäller även i skolan. Exempel på trakasserier som har samband med ålder *Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. (trakasserier) *Ismael, 11 år är granne och kompis med Victor 8 år. En dag när han leker med Victor på rasten får han en hånfull kommentar av en förbipasserande lärare som säger Är inte du för gammal för att leka med småungar?! (diskriminering) Skillnaden mellan främjande, förebyggande och åtgärdande arbete Främjande arbete Handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Utgår från skolans uppdrag att arbeta för demokratiska värderingar och för respekt för de mänskliga rättigheterna. Genomförs oavsett om det finns något aktuellt problem eller inte och riktar sig till alla elever. 15

16 Förebyggande arbete Syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som finns i verksamheten. Utgår ifrån de konkreta problem som har upptäckts vid kartläggningen av situationen på skolan. Åtgärdande arbete Handlar om att agera när en elev kan ha utsatts för trakasserier eller kränkande behandling. 16

17 Bilaga 2 Kartläggning Husmodellen, inomhus flicka pojke Område 1: Textilslöjden, bilden, kapprummet och korridoren fram till AL3:s lärarrum Sätt kryss på skalan utifrån hur du upplever det aktuella området. 1 betyder helt otryggt och 10 betyder helt tryggt Motivera Varför kryssade du som du gjorde? 17

18 Område 2: Korridoren från AL3:s lärarrum, kapprum, Torget och trappan ner till Freja café Sätt kryss på skalan utifrån hur du upplever det aktuella området. 1 betyder helt otryggt och 10 betyder helt tryggt Motivera Varför kryssade du som du gjorde? 18

19 Område 3: Hemkunskapssalen, No-salarna fram till Julias rum (SYV). Sätt kryss på skalan utifrån hur du upplever det aktuella området. 1 betyder helt otryggt och 10 betyder helt tryggt Motivera Varför kryssade du som du gjorde? 19

20 Område 4: Träslöjd, musiksalen, korridoren mot hemkunskapen Sätt kryss på skalan utifrån hur du upplever det aktuella området. 1 betyder helt otryggt och 10 betyder helt tryggt Motivera Varför kryssade du som du gjorde? 20

21 Utomhus Område 1: Muliplanen, vägen ner mot skolrestaurangen, skogen, skolgården mot hus A (expeditionen mm) Sätt kryss på skalan utifrån hur du upplever det aktuella området. 1 betyder helt otryggt och 10 betyder helt tryggt Motivera Varför kryssade du som du gjorde? 21

22 Område 2: Muliplanen, idrottenshallen, trapporna ner mot skolgården, skolgården utanför huvudingången/freja café Sätt kryss på skalan utifrån hur du upplever det aktuella området. 1 betyder helt otryggt och 10 betyder helt tryggt Motivera Varför kryssade du som du gjorde? 22

Begrepp. Diskriminering. Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling

Begrepp. Diskriminering. Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 och Grundsär 7-10 Ansvariga för planen Skolledning, personal och

Läs mer

Enhet: Rök och Rödingen. Likabehandlingsplan 2015/2016. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet: Rök och Rödingen. Likabehandlingsplan 2015/2016. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet: Rök och Rödingen 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Syfte... 2 Vision... 2 Främjande arbete... 2 Förebyggande arbete... 3 Kartläggning och analys...

Läs mer

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolans individuella program Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rutiner för akuta situationer Policy Trakasserier och kränkande behandling ska uppmärksammas och åtgärdas så tidigt som möjligt, av all personal i skolan och på fritidshemmet, med hjälp av rutinerna för

Läs mer

Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5, fritidshem Ansvariga för planen Rektor Barbro Holmqvist Elevhälsoteam

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Söderås skola och Söderås skolas fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt

Läs mer

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015 Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Skolbarnomsorg, Grundskola Ansvarig för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Nyhedsskolan och Nyhedsskolans fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap

Läs mer

Hånger skola och fritidshem

Hånger skola och fritidshem Forsheda-Hånger rektorsenhet Hånger skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-04-01 -- 2015-03-31 Innehåll Grunduppgifter... 2 Verksamhetsformer som omfattas av planen...

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision På vår skola tar vi avstånd från alla former av våld, trakasserier, utfrysning, diskriminering eller kränkande behandling. Grundsärskola

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15 S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15 Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledningen och elevhälsan. Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2016/2017 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 HASSLARÖDSSKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 Planen gäller från 2014 01 01 Planen ska revideras senast 2014-12-15 Ansvarig för planen: rektor Johan Asp Postadress

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: 3:e kap 16 i diskrimineringslagen (2008:567) och 6:e kap. 8 i skollagen (2010:800)

Läs mer

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan Kyrkskolans förskola 3 (18) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 Vision... 9 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 10 SAMVERKAN MED BARN/ELEVER...

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-5, skolbarnsomsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Bullerbyns. Likabehandlingsplan

Bullerbyns. Likabehandlingsplan Bullerbyns Likabehandlingsplan Ht15vt16 På Bullerbyns förskola har varje Barn rätt att vara sitt allra bästa JAG, varje Förälder rätt att vara sitt allra bästa JAG, varje Medarbetare rätt att vara sitt

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan Likabehandlingsplan Fågelvägens förskola Avd. Myggan 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Berghems förskola

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Berghems förskola Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Berghems förskola Läsåret 2014/2015 2 (15) Innehåll INLEDNING... 3 Lagarnas innehåll och begrepp... 3 FN:s konvention om barnets rättigheter...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gullvivans förskola 151015-161014 Vår vision: På vår förskola skall alla känna sig välkomna, trygga och ha lika rättigheter. Förskolan ska vara fri från

Läs mer

Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska

Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska användas som ett aktivt verktyg i den dagliga verksamheten. Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår värdegrund... 3 Delaktighet i upprättandet

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA 2013 12 15 INNEHÅLL 3 (28) RÖR EJ!!! BÖRJA SKRIVA PÅ SIDAN 9... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 4 (28) INLEDNING Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:

Läs mer

Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 6 Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen All personal som arbetar på Trollskogen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord]

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord] 3 (24) FÖRORD [Klicka och skriv förord] 5 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 7 DEFINITIONER... 8 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 9 LEDNINGSDEKLARATION... 11 Vision... 11 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 12 SAMVERKAN

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-16 2016-10-16 Junibackens förskola FÖRKOLANS VISION SAMT DELAKTIGHET: Vision: Alla barn och vuxna i Gagnefs kommun tar bestämt avstånd mot

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling. Linnéskolan 2013-2014

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling. Linnéskolan 2013-2014 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Linnéskolan... 3 Inledning... 3 Skolans uppdrag... 3 Vision... 3 Omfattning... 3 Delaktighet och ansvar... 4 2. Utvärdering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) 1 Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Flens grundskoleområde F-5 samt fritidshem Nybbleskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Flens grundskoleområde F-5 samt fritidshem Nybbleskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Flens grundskoleområde F-5 samt fritidshem Nybbleskolan Uppdaterad: 2015-11-30 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan 3 Vision... 3 Lagar och förordningar...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på.

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på. LIKABEHANDLINGSPLAN för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på Öregrunds skola 2015 2 (6) Avsiktsförklaring Likabehandlingsplanen syftar till att

Läs mer

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Björkbergs förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängen Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Tuovi Silvola Ingrid

Läs mer

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem

Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller för läsåret 2014-2015 och gäller för skola och fritidshem Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Lodet Upprättad november 2014 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016

Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016 Alterdalens plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola och fritidshem 24/8 2015-22/8 2016 En främjande, förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning

Läs mer

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Grimstofta Förskoleenhet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Upprättad september 2012 Revideras oktober 2013 1 Innehållsförteckning Vad säger lagen? 3 Definitioner av ord

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Frändeforsförskola 2015/2016 Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING Omarbetad september -14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nya Raketskolans verksamhet 3 Skolans vision 3 Lagstiftning 3 Definitioner 4 Det främjande arbetet på skolan 5 Kön 5 Religion eller annan trosuppfattning 6

Läs mer

Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Frölundaskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 FN:s konvention om barns rättigheter Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola och fritidshemmet Vittra Lambohov 2014-2015 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde

Läs mer

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Beslutad 15 september 2011 Rektor: Marie Segersvärd Denna plan gäller i ett år från och med ovanstående datum FÖRORD Det finns ingen skola som är skonad från

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg Läsår 2015/2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning 2. Vision 3. Syfte 4. Definiering av begreppen diskriminering, kränkning och trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödluvans förskola Ht13/vt14

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödluvans förskola Ht13/vt14 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans förskola Ht13/vt14 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en förskolas likabehandlingsarbete. Dessa är skollagen kap 6 och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn med framtidstro som leker och lär tillsammans. Verksamhetsformer

Läs mer

Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum:2014-10-15 Lindåsskolan F-3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling I denna plan beskrivs hur vi på Lindåsskolan F-3 arbetar för att elever och lärare ska behandla varandra på ett bra sätt.

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda skola Förskoleklass årskurs 6 Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola. Förskoleklass årskurs 6 Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Barkarbyskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2011-2012.

Barkarbyskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2011-2012. 2011-10-17 1 (7) Barkarbyskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2011-2012. Diskriminering och all form av kränkande behandling är sedan 1 januari 2009 förbjuden enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Förskola a för planen Tuovi Silvola Ingrid Norberg Britt-Marie

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2012-2013 Ferlinskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(11) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockarskogsgårdens förskola 20160201-20170131 2(11) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer