Rapportering av genomförda utlysningar och beviljade projekt inom Socialfondsprogrammet Region Småland och Öarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportering av genomförda utlysningar och beviljade projekt inom Socialfondsprogrammet Region Småland och Öarna"

Transkript

1 Halvtid i Socialfonden Rapportering av genomförda utlysningar och beviljade projekt inom Socialfondsprogrammet Region Småland och Öarna

2 Socialfonden i Småland och Öarna Halvvägs genom programperioden för Europeiska Socialfondens har fjorton utlysningar genomförts. 71 ansökningar har inkommit till ett värde av 476 miljoner kr, och av dessa har 30 projekt beviljats till ett värde av 194 miljoner kr. 66 miljoner kr har beviljats inom programområde 1 (PO1) och 128 miljoner kr har beviljats inom programområde 2 (PO2). I denna rapport har vi sammanställt utlysningarna och beviljade projekt för att skapa en uppfattning om den verksamhet som tagit plats. Rapporten är uppdelad i tre delar; utlysningar, regionala utmaningar och projekt. Utifrån dessa delar försöker vi dra slutsatser om hur den kommande halvan av programperioden kan genomföras. I bilaga till denna rapport finns också en översikt över samtliga beviljade ansökningar per utlysning. Sammanfattning När Socialfonden öppnade för sin nya programperiod fanns ett stort uppdämt söktryck, vilket minskat sedan dess. Kvalitén på de ansökningar som inkommit har gjort den omvända resan och förbättrats. När programmet öppnade fanns en uppdämd efterfrågan på projektstöd som sedan dess har fyllts på med påbörjandet av socialfondsprojekt, alternativ finansiering samt en god ekonomisk utveckling. Mest populärt så här långt har varit utlysningar kopplat till två teman, Ohälsa och Integration. Ohälsa finns det signaler om att det finns fortsatt efterfrågan på inom PO1, inom Integration finns efterfrågan på ytterligare PO2, men den senaste PO1 gick utan ansökningar. Svårast att skapa intresse för har varit utlysningar kopplat till ålder, särskilt år men även ungdomssatsningar hade ett relativt svagt söktryck. Nyföretagande har inte funnits i fokus i beviljade projekt, men arbetsintegrerande sociala företag har funnits och kan vara ett mer relevant alternativ för målgrupperna inom PO2. Det har varit svårt att mobilisera projekt inom PO1 med inriktning mot kompetensförsörjning inom företag, arbete med en mer inkluderande arbetsmarknad och alternativa utbildningsvägar. Utmaningar och utveckling Avgörande för ett projekts möjlighet till bifall och framgångsrikt genomförande är förarbete och förankring. För att nå detta vill vi fortsätta arbeta med tydliga utlysningar, tillämpa längre utlysningstider och erbjuda support i olika former under framarbetandet av ansökningar. En tydlig styrning, när det gäller inriktning på utlysningar och förväntningar på projektens storlek kan bidra till ett effektivt genomförande. Framtida utlysningar bör inkludera följande områden för att möta utmaningarna som beskrivs i den regionala handlingsplanen; - Inkluderande arbetsmarknad - Satsningar på personer med nedsatt arbetsförmåga - Ohälsa i arbetslivet - Former för företagande - Kompetensförsörjning för näringslivet 1

3 Del 1: Utlysningar Totalt antal beslutade och utlysta utlysningar är sommaren 2017 fjorton stycken till antalet. Sex stycken är inom PO1 och åtta stycken inom PO 2. Det går att gruppera utlysningarna i fem olika teman; 1) Satsningar som involverar utrikesfödda och integration. 2) Breda utlysningar inom programområde 2. 3) Åldersspecifika utlysningar. 4) Kompetensförsörjning kopplat till omställning, inkludering och livslångt lärande. 5) Ohälsa i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Tidslinje utlysningar Programområde Namn Grupp Nummer Utlysning År / Stärkt ställning på arbetsmarknaden / Ökade möjligheter till arbete för utrikesfödda / En jämställd och inkluderande arbetsmarknad / Förstudier arbetsmodeller för livslångt lärande 4 Insatser för att öka anställningsbarheten för personer / mellan 55 till 65 år / Kompetenshöjning för bättre integration / Ökade möjligheter till arbete för utrikesfödda kvinnor / Kompetenshöjning för bättre integration / Ökade möjligheter till arbete för nyanlända / Minskad ohälsa och sjukskrivning / Minskad ohälsa i arbetslivet / Ungdomssatsningar / Omställning av kompetens / Minskat utanförskap genom samverkan 2 Grupp 1: Söktrycket har varit blandat i gruppen, en PO1 blev utan ansökningar där den tidigare hade bra söktryck. I PO2 var söktrycket blandat, med mycket stark efterfrågan på projekt för utrikesfödda, men svagt efterfrågan på projekt specifik för utrikesfödda kvinnor. Grupp 2: Hit hör bara två av hittills beslutade utlysningar den första och den senaste. Övriga utlysningar har varit tematiskt tydligare. Den senaste utlysningen stänger den 15 juni Grupp 3: Söktrycket har varit svagt i den här gruppen. Utlysningen år fick inga ansökningar, och utlysningen ungdomssatsningar fick endast ett fåtal ansökningar med ett relativt litet antal deltagare, trots lång utlysningstid och låg medfinansieringsgrad. Grupp 4: PO1 med inriktning mot kompetensförsörjning har haft ett litet antal utlysningar, och det har varit svårt att mobilisera ansökningar och projekt inom området. En av utlysningarna gäller förstudier, där 1-2 av 6 kan komma att vara aktuella för framtida genomförandeprojekt. En utlysning stänger 15 juni Grupp 5: Ohälsa blev mycket populär inom PO1 där arbetsgivarna ser tydliga behov, men var svår att mobilisera deltagare till inom PO2. 2

4 Del 2: Regionala utmaningar Grupperingen av utlysningarna ovan kan också jämföras med de utmaningar som ställs upp i den regionala handlingsplanen för Europeiska Socialfonden i region Småland och Öarna; 1. Svag befolkningsutveckling och obalans i demografin. 2. Låg utbildningsnivå. 3. Hög andel lågteknologisk industri, låg andel tjänste- och serviceföretag och låg andel nyföretagande. 4. Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot arbetsmarknadens behov. 5. Sjukpenningtalet ökar främst bland kvinnor. Mest insatser går att koppla mot den första utmaningen, befolkningsutveckling och demografi, där invandringen och integration har pekats ut som en viktig väg att skapa regional tillväxt. Låg utbildningsnivå går att koppla till i princip samtliga utlysningar, kompetensutveckling i olika former, eller stärkandet av en person så att denne kan delta i arbetsmarknaden eller utbildning. Satsningar på utvecklandet av alternativa utbildningsvägar saknas dock. Det saknas också projekt kopplade till den tredje utmaningen, omställning till mer högteknologisk produktion. En första utlysning på området stänger den 15 juni Nyföretagandet har inte varit en del av de utlysningar som genomförts, med undantag för projekt med syfte som utvecklar arbetsintegrerande sociala företag. Matchning mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens finns representerat i beviljade projekt, och är ett stort tema för de utlysningar som öppnar i september 2017 inom både PO1 och PO2. Arbete med sjukpenningtalet har påbörjats genom utlysningarna riktat mot ohälsa. Här har det visat sig finnas en hög efterfrågan, både på söktryck i utlysningen i PO1 och förfrågningar om inriktningen kommer att återkomma. Det saknas satsningar som riktar sig till personer med funktionsvariationer som medför nedsatt arbetsförmåga, en första sådan utlysning är planerad att öppna i september

5 Fördelat per utlysning går det att följa mängden sökt stöd genom de olika utlysningarna. Överlägset störst mätt i mängden totalt sökt stöd och antal ärenden är de två första utlysningarna som genomfördes, en utlysning kopplat till tidigare genomförda förstudier samt en allmän hållet utlysning kopplat till insatser inom PO2. Efter detta minskar storleken på sökt stöd och antalet ansökningar, vilket kan kopplas till tydligare teman i utlysningarna, samt en ökad förståelse hos marknaden för möjligheterna i det nya socialfondsprogrammet och tillhörande system. Utlysning Ansökningar Sökt stöd Avslag i beredning Avslag efter SFP Beviljade projekt Beviljat stöd 2015/ kr kr 2015/ kr 4* kr 2015/ kr kr 2015/ kr kr 2015/ kr kr 2015/ kr kr 2016/ kr kr 2016/ kr kr 2016/ kr kr 2016/00728** kr 3 Totalsumma kr kr * Varav två återtag ** Prioriteras i Visby Trots det minskade söktrycket efter de två första stora ansökningsomgångarna har 115 miljoner kr av totalt 194 miljoner kr av beviljat stöd kommit ifrån senare utlysningar, avslagsfrekvensen har gått ned vilket tyder på att de ansökningar som kommer in är mer genomarbetade och förankrade samt sannolikt fått någon form av återkoppling på ansökan eller har tidigare erfarenhet av socialfondsfinansierad projektverksamhet. Andel Utlysning beviljat 2015/ % 2015/ % 2015/ % 2015/ % 2015/ % 2015/ % 2016/ % 2016/ % 2016/ % och sin 4

6 Del 3: Projekt Vanligt återkommande frågor kopplat till socialfondsprojekt från marknaden är den förväntade storleken som efterfrågas inom en utlysning. Den första beviljade utlysningen innehöll två större projekt och ett mindre, samtidigt som flera fick avslås p.g.a. medelsbrist, vilket fungerat som en signal till marknaden. Sett över hela programperioden så här långt har trenden dock gått från stora beviljade ansökningar om 12 miljoner kr i snitt, till ett flertal mindre för 2 miljoner kr i snitt och sedan stabiliserat vid 8 miljoner kr i snitt. Genomsnittligt beviljat projektstöd per utlysning Utlysning nr. Snittstorlek Trenden följer också en förändring i hur vi arbetat med sökande innan inlämnandet av en projektansökan. Ursprungligen gav vi endast rådet att låta projektets syfte och omfattning avgöra den totala storleken på projektansökan, vilket ledde till mycket stora ansökningar relativt till den tillgängliga beslutsramen. I dagsläget råder vi istället inget projekt att söka hela det tillgängliga beloppet i en utlysning, och försöker att ge återkoppling på hur intresset ser ut att vara i den aktuella utlysningen. Trots detta skiljer sig det mycket mellan minsta och största ansökta belopp i respektive utlysning, sannolikt beroende på andra faktorer som sökande organisations storlek, ansökans omfattning och efterfrågan av insatserna i ansökan. Erfarenhet kan också vara en faktor som påverkar hur mycket pengar som söks, men erfarenhet kan leda till stora ansökningar liksom oerfarenhet kan leda till lika stora ansökningar då sökande inte inser helt hur systemet fungerar och vad som förväntas av projektägare inom socialfondsprogrammet. Storlek ansökningar i utlysningarna Nummer Högsta Lägsta kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 5

7 På grund av det skiftande innehållet och syftet i hittills genomförda utlysningar är det ett stort antal ansökningar som kommer ifrån en aktör som inte tidigare under denna programperiod har sökt om stöd. Trots detta finns det ett antal organisationer som har återkommit mer än en gång. Tabellen här innehåller alla organisationer som lämnat in två eller fler ansökningar. Det framgår tydligt av tabellen att vanligast är att den sökande organisationen är en kommun eller ett regionförbund/region. Endast en sökande med privat bakgrund har återkommit mer än en gång. Ett upprepat antal ansökningar leder dock inte automatiskt till framgångsrikt beviljande av projekt, beroende på både kvalité på ansökningar och konkurrens i respektive utlysning. Endast fem av fjorton organisationer som sökt två eller fler gånger har beviljats två eller fler projekt, och endast en organisation har beviljats tre projekt. Organisation Ansökningar Tranås kommun 4 Kalmar kommun 3 Växjö kommun 4 Regionförbundet i Kalmar län 3 IF Metall Västbo/Östbo 2 Media4you Sverige AB 2 Älmhults kommun 2 Sävsjö kommun 2 Vimmerby kommun 2 Eksjö kommun 2 Folkuniversitetet Gotland 2 Arbetsförmedlingen 2 Alvesta kommun 2 Region Gotland 2 Organisation Bifall Älmhults kommun 2 Regionförbundet i Kalmar län 2 Kalmar kommun 2 Växjö kommun 3 Arbetsförmedlingen 2 Återsöksfrekvensen, definierad som hur ofta samma ansökan återkommer efter ett första avslag, har varit mycket låg. Detta beror sannolikt på att utlysningarnas inriktning har skiftat, eller att idén till ansökan inte har visat sig hållbar, intresset har svalnat eller hittat alternativ finansiering. Av de tre projektansökningar som har återkommit en andra gång har endast ett ärende slutligen beviljats stöd, ECOudden, som hade möjlighet att efter avslag i den första öppna utlysningen återkomma i utlysningen inriktad mot utrikesfödda. Brobyggare fick avslag på brister i ansökan i den första utlysningen, men återkom med en förbättrad ansökan som lämnades till strukturfondspartnerskapet, men föll i konkurrens vid prioritering av strukturfondspartnerskapet. Ansökan Beslut Kommentar Brobyggare Avslagen Avslag efter laglighetsprövning Brobyggarna Avslagen Avslag efter SFP digitalförmedlingen Avslagen Avslag efter laglighetsprövning digitalförmedlingen Avslagen Avslag efter laglighetsprövning Ecoudden Avslagen Avslag efter SFP ECOudden Beslutat Bifall Digitalförmedlingen lämnades in av en ny aktör utan tidigare erfarenhet, och uppfyllde inte urvalskriterierna för att kunna prioriteras. Trots insatser efter det första ansökningstillfället inkom i princip samma ansökan en andra gång, och avslogs återigen. 6

Programgenomförande Småland och Öarna mars 2017

Programgenomförande Småland och Öarna mars 2017 1(8) Datum 2017-10-19 Programgenomförande Småland och Öarna mars 2017 Denna promemoria följer upp programgenomförandet avseende använda medel och nådda mål för socialfondsprogrammet, samt vissa slutsatser

Läs mer

Strukturfondpartnerskapet Småland och Öarna Åza Rydén

Strukturfondpartnerskapet Småland och Öarna Åza Rydén Strukturfondpartnerskapet Småland och Öarna 2017-03-23 Åza Rydén Halvvägs in i programmet 7 utlysningar 71 ansökningar 3 återtagna 5 under prio idag 6 nya inkomna i beredning 18 avslag ESF 13 avslag efter

Läs mer

Programgenomförande Småland och Öarna mars 2018

Programgenomförande Småland och Öarna mars 2018 1(7) Datum 2018-03-01 Programgenomförande Småland och Öarna mars 2018 Denna promemoria följer upp programgenomförandet avseende använda medel och nådda mål för socialfondsprogrammet, samt vissa slutsatser

Läs mer

Välkomna till vår informationsträff! Svenska ESF-rådet

Välkomna till vår informationsträff! Svenska ESF-rådet Välkomna till vår informationsträff! Svenska ESF-rådet Småland och Öarna Agenda 9.30-ESF-rådet Socialfonden Den aktuella utlysningen Ungdomssatsningar Socialfondsprojekt, horisontella principer mm Planera

Läs mer

Europeiska Socialfonden

Europeiska Socialfonden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Europeiska Socialfonden Småland & Öarna 12-13 juni 2019 Åza Rydén, Regionchef EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Dagens information Nytt från Svenska

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Småland och Öarna Ökade möjligheter till arbete för utrikesfödda " Utlysning Nu kan ni

Läs mer

Europeiska Socialfonden Småland & Öarna

Europeiska Socialfonden Småland & Öarna Europeiska Socialfonden Småland & Öarna SFP 13 mars 2019 Åza Rydén, Regionchef Dagens information Nytt från Svenska ESF-rådet Pågående beredning Återstående medel Samråd kommande utlysning Resultatspridningskonferens

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden. SFP Småland och Öarna 10 oktober 2018 Åza Rydén

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden. SFP Småland och Öarna 10 oktober 2018 Åza Rydén SFP Småland och Öarna 10 oktober 2018 Åza Rydén Uppföljning av programgenomförandet Hela Socialfondsprogrammet Redovisade deltagare tom. 2018-06-30. Planerade deltagare per 2018-08-15 Mål Redovisat antal

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv Ett samarbete för att skapa ett hållbart arbetsliv och matchning, kompetens och rörlighet för ett livslångt lärande Visionen om ett hållbart arbetsliv

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Småland och Öarna En jämställd och inkluderande arbetsmarknad" Utlysning Nu kan ni söka

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden. SFP Småland och Öarna 12 juni 2018 Åza Rydén

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden. SFP Småland och Öarna 12 juni 2018 Åza Rydén SFP Småland och Öarna 12 juni 2018 Åza Rydén Uppföljning av programgenomförandet 18 utlysningar ( PO1 8, PO2 10) 40 projekt har fått bifall - PO1 19st - PO2 21st 6 projekt är avslutade (+ 5 avslutas under

Läs mer

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 VÄLKOMMEN TILL TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 16 maj 2014 PROGRAM 8.00 8.30 Registrering och kaffe med smörgås 8.30 Välkommen och inledning Mats Hedenström - Länsstyrelsen 9.20 Paneldialog

Läs mer

SFP Småland och Öarna Svenska ESF-rådet Åza Rydén

SFP Småland och Öarna Svenska ESF-rådet Åza Rydén SFP Småland och Öarna 2018-03-06 Svenska ESF-rådet Åza Rydén Projekt för prioritering 2017/00484 Småland och Öarna Breddad rekrytering för arbete Dnr Stödärende Projektnamn PO Mål Startdatum projekt Slutdatum

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Portföljanalys 2017:1 Småland och Öarna

Portföljanalys 2017:1 Småland och Öarna Portföljanalys 2017:1 Småland och Öarna 2017-10-19 Utlysningsomgången Utlysningsomgång 2017:1, var öppen 12 december 2016 13 mars 2017 och prioritering skedde den 21 juni samma år Utlysning 2017:1 resulterade

Läs mer

Regionalfonden Västsverige Möte med strukturfondspartnerskapet 3 juni 2016

Regionalfonden Västsverige Möte med strukturfondspartnerskapet 3 juni 2016 Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Möte med strukturfondspartnerskapet 3 juni 2016 Läget i samtliga program Total beslutsram Av total ram Beslutat 2015 Beviljat/ (ansökningar) Skåne och Blekinge Småland

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige Falun

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige Falun Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2015-06-15--16 Falun Utlysning och ansökningar i NMS PO1 PO2-2.1 PO2-2.3 Utlyst belopp 33 mkr 42 mkr 22 mkr Ansökt ESF-stöd 50 mkr 128 mkr 65 mkr Antal ansökningar

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Visby. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Visby. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-06-20--21 Visby Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Småland och Öarna " Stärkt ställning på arbetsmarknaden"

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Småland och Öarna  Stärkt ställning på arbetsmarknaden 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Småland och Öarna " Stärkt ställning på arbetsmarknaden" Utlysning Nu kan ni söka stöd

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden Strukturfondspartnerskapet i Västsverige 2016-09-08 Åza Rydén Regionchef Integration utrikes födda ar helt riktade till målgruppen Insatser för nyanlända PO2 (2015) 40 mnkr Insatser

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Sida 2009-03-23 1 (18)

Sida 2009-03-23 1 (18) 2009-03-23 1 (18) Tid Måndagen den 23 mars kl 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Justering Underskrifter Marie-Louise Hilmersson, ordförande (ej 12) Leif Larsson (ordförande

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Strukturfondspartnerskapet Västsverige Strukturfondspartnerskapet Västsverige 23 mars 2018 Åza Rydén Uppföljning av programgenomförandet 29 utlysningar ( PO1 16, PO2 13) + 2 förlängningsutlysningar där beredning pågår 57 projekt har fått bifall

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Sjuhärads samordningsförbund

Sjuhärads samordningsförbund Sjuhärads samordningsförbund Att utveckla hållbar samverkan genom ESF-projekt: Presentation Bakgrund: Programområden, programperiod Generell projektprocess Strukturfondspartnerskap Medfinansiering Status

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska Socialfonden Småland och Öarna

Europeiska Socialfonden Småland och Öarna Europeiska Socialfonden Småland och Öarna SFP Småland och Öarna 6-7 december 2018 Dina Friis Dagens information Nytt från Svenska ESF-rådet Uppföljning av programgenomförandet Återstående medel Kommande

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Välkomna till vår informationsträff. Svenska ESF- rådet Norra Mellansverige

Välkomna till vår informationsträff. Svenska ESF- rådet Norra Mellansverige Välkomna till vår informationsträff Svenska ESF- rådet Norra Mellansverige Agenda Presentation: socialfonden, aktuella utlysningar Ta del av styrande dokument Socialfondsprogrammet 2014-2020 Regional handlingsplan

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-18 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Strukturfondspartnerskap och regionalfonden

Strukturfondspartnerskap och regionalfonden Strukturfondspartnerskap och regionalfonden Växjö 27 april 2015 Satsningar på jobb och tillväxt i regionalfonden 16 miljarder 2020 Forskning och innovation IT Entreprenörskap Koldioxidsnål ekonomi Hållbara

Läs mer

Välkommen till Svenska ESF-rådet

Välkommen till Svenska ESF-rådet Välkommen till Svenska ESF-rådet ESF-rådet i korthet Cirka 130 medarbetare i åtta regioner Huvudkontor i Stockholm Myndigheten förvaltar: Europeiska Socialfonden Fead fonden för dem som har det sämst ställt

Läs mer

Utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering i tillväxt och sysselsättning. Rapport till regeringen den 16 nov 2015

Utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering i tillväxt och sysselsättning. Rapport till regeringen den 16 nov 2015 Datum: Dnr 1 (11) 2015-11-13 2015 /00548 Lennart Thörn/ Aurora Lewén Utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering i tillväxt och sysselsättning. Rapport till regeringen den 16 nov

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-18 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

STRUKTURFONDER VAD ÄR DET?

STRUKTURFONDER VAD ÄR DET? STRUKTURFONDER VAD ÄR DET? Har du en smart projektidé som främjar jobb, tillväxt eller grön ekonomi? En idé som bidrar till att Mellersta Norrland (Jämtlands län och Västernorrlands län) ligger i framkant

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Förankring av kommande utlysningar Småland och Öarna Karl Selleby

Förankring av kommande utlysningar Småland och Öarna Karl Selleby Förankring av kommande utlysningar Småland och Öarna 2017-09-19 Karl Selleby Program för dagen Kort information från myndigheten Beslut att omlokalisera hela huvudkontoret från Stockholm till Gävle Berör

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden. Svenska ESF-rådet

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden. Svenska ESF-rådet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Svenska ESF-rådet VI FÖRÄNDRAR ARBETSMARKNADEN ESF-rådet i korthet ESF- rådet är en myndighet som arbetar på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet

Läs mer

Roller, funktion och uppdrag

Roller, funktion och uppdrag Roller, funktion och uppdrag Myndigheten i samverkan med Strukturfondspartnerskapet 2015-04-27 Åza Rydén Inför kommande utlysningar Intern process ESF Öppnande av utlysning Start av ny process Dialog med

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum (45)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum (45) 2013-12-04 1 (45) Tid Onsdag den 4 december 10.00 14.20 Plats Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

uppföljning inom havs- och fiskeriprogrammet

uppföljning inom havs- och fiskeriprogrammet Beredning av fiskerioch vattenbruksprodukter en uppföljning inom havs- och fiskeriprogrammet Uppgifterna gäller stöd inom havs- och fiskeriprogrammet fram till och med den 3 december 2018 Uppföljningen

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt genomförandeläge för ERUF SMÖ, , Borgholm (SFP) Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt genomförandeläge för ERUF SMÖ, , Borgholm (SFP) Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt genomförandeläge för ERUF SMÖ, 2018-12-06 07, Borgholm (SFP) Henrik Blomberg Läget i regionalfonden 31 augusti 2018 Nationell nivå 84 % beviljat 32 %

Läs mer

Avslag under laglighetsprövning

Avslag under laglighetsprövning 1(1) 2016-10-31 Avslag under laglighetsprövning 1.1 Aktiva insatser för bättre hälsa Kramfors kommun, Hälsofrämjande ledarskap Motivering; Ansökan möter inte utlysningens krav då budgeten inte är rimlig

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Utlysning 2/2009,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Onsdagen den 15 april

Onsdagen den 15 april 2009-04-14-15 1 (58) Tid Tisdagen den 14 april 19.00 20.30 Onsdagen den 15 april 9.00 16.00 Plats Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Alvesta Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson (ej 22,

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt genomförandeläge för ERUF SMÖ, Möte med SFP

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt genomförandeläge för ERUF SMÖ, Möte med SFP Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt genomförandeläge för ERUF SMÖ, 2018-10-08. Möte med SFP 20181008 Henrik Blomberg Aktuellt genomförandeläge, SMÖ Totalt beslutat: 344,76 Mkr Finansieringsfördelning:

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2010-01-14 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Utlysning av projektmedel i Västsverige Ansökningsomgång 2-2010 Programområde 2 Storstadsintegration

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-08-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska Socialfonden, april 2015

Europeiska Socialfonden, april 2015 Europeiska Socialfonden, april 2015 December 2014 Nationella programmet godkänns Januari 2015 Regionala och nationella handlingsplaner godkänns Januari 2015 Första utlysningarna öppnar (stort fokus på

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Övre Norrland "Förstudier 2014 till genomförande 2015

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Övre Norrland Förstudier 2014 till genomförande 2015 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Övre Norrland "Förstudier 2014 till genomförande 2015 Utlysning Nu kan ni söka stöd för

Läs mer

Europeiska socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap

Europeiska socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Europeiska socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Innehåll PO 1: Kompetensförsörjning PO 2: Ökat arbetskraftsutbud Ansökningsomgången inom PO1 Processtöd

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Utlysning 2/2009

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Norra Mellansverige - Öka övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling Nu kan ni söka stöd

Läs mer

Samordningsförbunden i Östergötland - Västra, Centrala och Östra. Projektidéer som inte har kommit förbi idéstadiet

Samordningsförbunden i Östergötland - Västra, Centrala och Östra. Projektidéer som inte har kommit förbi idéstadiet ESF-teamet Maria Can, Koordinator Tel: 0724-52 85 73/ E-post: maria.can@linkoping.se Karin Tjärnlund, Projektutvecklare Tel: 0724-52 95 35/ E-post: karin.tjarnlund@linkoping.se Bakgrund Samordningsförbunden

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland Social inkludering för nyanlända i Mellersta Norrland Utlysning Svenska

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-01-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

ESF-utlysning för södra Finland 2014 och ESFutlysningar. NTM-centralen i Tavastland Sinikka Kauranen/ Taina Lommi

ESF-utlysning för södra Finland 2014 och ESFutlysningar. NTM-centralen i Tavastland Sinikka Kauranen/ Taina Lommi ESF-utlysning för södra Finland 2014 och ESFutlysningar 2015 NTM-centralen i Tavastland Sinikka Kauranen/ Taina Lommi Vid NTM-centralen i Tavastland är en ansökningsanvisning under beredning för ESF-utlysningen

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Norra Mellansverige "Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige"

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Stockholm. - Inriktning för Reviderat avsnitt i kapitel 3

Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Stockholm. - Inriktning för Reviderat avsnitt i kapitel 3 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 2020 i Stockholm - Inriktning för 2018 Reviderat avsnitt i kapitel 3 BESLUTAD AV STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET I STOCKHOLMS LÄN 16 JUNI 2017 Det övergripande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt av genomförandeprojekt med inriktning "Strategisk satsning för effektivare

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna SFP Visby Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna SFP Visby Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 SFP Visby. 2018-06-13 Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2018:1 Utlysningsperiod 30 oktober 2017 19 mars 2018 Samtliga insatsområden var öppna och sökbara, med

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Utlysning 2/2009,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-08-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer