FÖRBÄTTRAT TIDNINGSPAPPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRBÄTTRAT TIDNINGSPAPPER"

Transkript

1 HANDBOK I TIDNINGSPRODUKTION MED FÖRBÄTTRAT TIDNINGSPAPPER

2 Innehållsförteckning Förord Förbättrat tidningspapper Prepress Tryckeri Packsal steg för ett lyckat resultat TU OCH INNVENTIA 2010.

3 Förord Det finns ett behov av att kunna leverera reklam och bilagor med en högre kvalitetsupplevelse. Den upplevda kvalitetskänslan och läsvärdet kan förstärkas genom bättre bildåtergivning av färgbilder, styvare papper, mindre set-off och genomtryck. Detta är grunden för att använda förbättrat tidningspapper som speciellt utmärks av högre ljushet och ytvikt, samt i vissa fall även av en slätare yta. Det har dock visat sig att tryckning av bilagor på förbättrat tidningspapper ibland har förorsakat problem och reklamationer med avseende på färgåtergivning och smetning sida mot sida. För att belysa dessa problem bildades en användargrupp för bilagetryckning med fokus på optimalt och problemfritt utnyttjande av förbättrat tidningspapper. Arbetet inom användargruppen utfördes inom tre arbetsgrupper som var för sig fokuserade på områdena prepress, tryckeri och packsal. Arbetet har haft som syfte att utveckla riktlinjer och åtgärder för att reducera set-off hos tryckerierna vid tryck på förbättrat tidningspapper, samt att ge rekommendationer för inställning av färgmängd, färg-fukt balans och parametrar i packsalen. Tidningsutgivarna gav 2006 ut Handbok i tidningsproduktion för tryck på standard tidningspapper, vilken bland annat innehåller riktvärden och rekommendationer för betraktningsljus, densitet, gråbalans och punktförstoring enligt ISO Handbok i tidningsproduktion med förbättrat tidningspapper skall ses som ett komplement till den tidigare handboken och beskriver vad som bör modifieras för att skapa förutsättningar för att utnyttja förbättrat tidningspapper optimalt. De åtgärder som föreslås i denna handbok är baserade på det arbete som har utförts inom användargruppen. Sammanlagt är det elva provtryckningar med ingående analyser av tryckresultatet som har utförts vid tre tryckerier för att med utgångspunkt från dessa resultat skapa riktlinjer samt utveckla en ICC-profil för förbättrat tidningspapper. De tre tryckerierna har följande utrustning: Tryckpressar: KBA Commander 70 (satellit), KBA Colora (4-high) och MAN Colorman S (satellit). Plåtframställning (CTP): AGFA Polaris XTV, CREO Trendsetter och KRAUSE LS Jet. Packsalsutrustning: Ferag och Müller Martini. Arbetet har utförts av anställda vid DNEX, EKTAB, Flint Group, Holmen Paper, Innventia, Stora Enso, Sun Chemical, TU och V-TAB. Stockholm 2010, Innventia och Tidningsutgivarna 03

4

5 Förbättrat tidningspapper Vad är förbättrat tidningspapper? Förbättrat tidningspapper (Machine Finished, MF) har en högre ljushet och en högre ytvikt jämfört med standard tidningspapper. ISO-ljusheten är större än eller lika med 68 och ytvikten är större än eller lika med 48,8 g/m². Den högre ytvikten ger även en högre opacitet. Papperets sammansättning är ej specificerad och den högre ljusheten kan uppnås på olika sätt t ex genom blekning eller fyllmedelstillsats i olika proportioner. Råvaran, fibrerna, kan vara baserad på termomekanisk massa (Thermo Mechanical Pulp, TMP) eller returmassa (De-Inked Pulp, DIP) som ger olika egenskaper hos papperet. TMP-baserade produkter ger ofta hög bulk och styvhet medan DIP-baserade produkter kan uppfattas ha en slätare yta och mindre styvhet. Förbättrat tidningspapper är ej standardiserat som standard tidningspapper är. Varför förbättrat tidningspapper? Fördelarna med ett förbättrat tidningspapper är många. Den högre ljusheten ger dels fler reproducerbara färger (ett större färgomfång) samt större tryckkontrast. Den ökade ytvikten ger dessutom ett styvare papper vilket också minskar risken för genomtryck. Detta tillsammans ger en högre kvalitetsupplevelse. Förbättrat tidningspapper kan med fördel användas för reklam och bilagor inom dagspress. Tryck på förbättrat tidningspapper För att utnyttja potentialen hos förbättrat tidningspapper på bästa sätt behöver inställningar i prepress, tryckeri och packsal anpassas. Exempelvis kan set-off förvärras, eller åtminstone bli mer synlig, på ett papper som är ljusare och har en finare yta. Med bl a anpassade färgdensitetsnivåer och ICC-profil kan stora förbättringar uppnås jämfört med tryck på standard tidningspapper. Förutom dessa parametrar har även val av papper, färg och fukt sitt definitiva inflytande på resultatet. Relativt pris News MF SC MFC LWC MWC WFU WFC Relativ kvalitet Mekanisk obestruket News = standard MF = maskinglättat (förbättrat) SC = superkalandrerat Mekanisk bestruket MFC = maskinglättat bestruket LWC = lättviktsbestruket MWC = medelviktsbestruket Träfritt WFU = träfritt obestruket WFC = träfritt bestruket Definition av förbättrat tidningspapper ISO ljushet 68 Ytvikt 48,8 g/m 2 Opacitet (%) 48, Opacitet vid olika ytvikter. Fördelar med förbättrat tidningspapper - Större färgomfång - Större tryckkontrast - Högre ljushet - Högre styvhet - Mindre genomtryck Ytvikt (g/m 2 ) 05!

6 Prepress Förbättrat - Normal densitet -a* Standard - Normal densitet +b* a* Tryckanpassning En av de stora fördelarna med att använda förbättrat tidningspapper i dagspress är det ökade färgomfång som går att reproducera. På standard tidningspapper är mängden färger som går att trycka begränsad. Tack vare det ljusare papperet och den slätare ytan är det möjligt att återge fler färger på förbättrat tidningspapper. Även om fler färger kan återges med förbättrat tidningspapper jämfört med standard tidningspapper, kan inte heller förbättrat tidningspapper återge alla de färger som vi kan se på en bildskärm. Det ursprungliga färgomfånget måste därför minskas så att det stämmer med tryckets förutsättningar. I praktiken räknas samtliga färger utanför tryckets färgomfång om till värden inom det reproducerbara området. Denna beräkning och konvertering sköter ICC-profilen om vid separering från bildskärmens RGB till tryckets CMYK. -b* Kromaticitetsdiagram (CIELAB). 0,03 0,02 0,01 Set-off (densitet) TIC (%) Set-off vid olika TIC-nivåer. 06 Total färgmängd (TIC) Det förbättrade tidningspapperet är mer känsligt för smetning och set-off jämfört med standard tidningspapper. För att minska risken för oönskad smetning och set-off på produkten bör den totala färgmängden minskas till 195 procent istället för procent som gäller för standard tidningspapper. För illustrationer och tonplattor (så kallad objektgrafik) bör färger väljas där det totala TIC-värdet (Total Ink Coverage) inte överstiger 195 procent, se exemplet nedan. För fotografiska bilder (så kallad pixelgrafik) styrs detta med hjälp av ICC-profiler. Med den lägre nivån på total färgmängd uppnås fortfarande ett större färgomfång än på standard tidningspapper, men med en reducerad risk för set-off och smetning, se diagrammet till vänster. C=40 % M=85 % Y=50 % K=20 % TIC=195 % = ICC-profil för förbättrat tidningspapper En ny ICC-profil anpassad för dagstidningstryck (rulloffset coldset) på förbättrat tidningspapper har tagits fram. Den baseras på provtryckningar utförda på flera olika tryckerier och på flera olika papperskvaliteter. Profilen är optimerad utifrån resultat från försök med olika profilinställningar. Fulltonsdensiteten har anpassats för tryck på förbättrat tidningspapper. Specifikationen för den nya ICC-profilen ges i den gröna rutan på sidan 7. Profilen bygger på en lägre total färgmängd jämfört med TU:s och IFRA:s ICC-profil för standard tidningspapper. Genom att använda en kraftig GCRnivå (Grey Component Replacement) på 96 procent minskas den totala

7 färgmängden till 195 procent, istället för procent som används för standard tidningspapper. Den kraftiga GCR-nivån ger en stabilare färgbalans och minskar risken för smetning i trycket. Den nya ICC-profilen finns att ladda hem på dagspress.se under Annonsmaterial. Där finns även en beskrivning av hur ICC-profilen appliceras på bilder som ska tryckas på dagstidningspapper. Profilen har verifierats på bvdm-bilder (Bundesverband Druck und Medien) samt givit ett gott resultat på olika bildkategorier såsom high key, low key och mellantonsbilder. Layout Coldsettryck kan inte klara av rena heatset-produktioner vad gäller layouten, utan de måste anpassas för dagstidningstryck. Genom att påverka layouten kan risken för set-off minskas. Om det är möjligt bör stora färgmängder på första och sista sidan på produkten undvikas. Det är även fördelaktigt att undvika tryck djupt inne vid ryggvecket samt att undvika stora tomma vita ytor i layouten. Kompensation i prepressystemets RIP För de tryckpressar som inte når riktvärdet för punktförstoringen (26 procent enligt ISO-standarden) finns det en möjlighet att kompensera för detta i prepressystemets RIP (Raster Image Processor). Detta görs med en så kallad kompensationskurva. För bästa resultat behövs en kompensationskurva för varje papperskvalitet, vilket innebär att en ny kompensationskurva bör tas fram även för förbättrat tidningspapper. Kompensationskurvan beräknas genom att först göra en linjärisering av CTP:n. Då kalibreras CTP:n så att hela tonskalan, 1-99 procent, finns med på plåt samt att tonvärdena på plåten överensstämmer med tonvärdena i Postscript-filen, dvs 40 procent i filen är lika med 40 procent på plåten. Efter detta genomförs en provtryckning enligt standard då punktförstoringen kontrolleras. Under provtryckningen är det viktigt att måldensiteterna samt gråbalansen uppfylls. Punktförstoringarna för respektive delfärg mäts sedan upp på provtrycken och ett medelvärde för respektive delfärg beräknas. Om punktförstoringen i de olika delfärgerna inte avviker för mycket beräknas ett medelvärde för samtliga färger. Annars kompenseras varje delfärg för sig i prepressystemets RIP. Erfarenheter visar att en kompromiss mellan kompensationskurvan för standard- och förbättrat tidningspapper fungerar bra i båda fallen. Dvs en och samma kompensationskurva kan användas för båda papperskvaliteterna. Rekommendationer för total färgmängd Total färgmängd (TIC) 195 % Specifikationer för ICC-profilen Tryckprocess: Rulloffset coldset Papper: Förbättrat tidningspapper Testkarta: IT8:7-3 Rastertäthet: lpi (39-47 l/cm) Total färgmängd: 195 % (varav 96 % svart) Akromatisk repro: Stark (96 %) Densitet: CMY=0,85 och K=1,10 Punktförstoring i 40 %: 26 % Gråbalans: C=30 %, M=24 % och Y=24 % Ladda hem ICC-profilen för förbättrat tidningspapper på dagspress.se! 07

8 Tryckeri Rekommendationer för fuktbalans Använd så låg fuktmängd som möjligt, utan att riskera torrgång. Justeringar i tryckpressen Under tryckning på förbättrat tidningspapper behöver vissa justeringar göras för att utnyttja produktens fulla potential samt hålla en hög tryckkvalitet. Om samma tryckanpassningar, riktvärden, inställningar och justeringar som används vid tryck på standard tidningspapper används under produktion med förbättrat tidningspapper är risken stor för problem med smetning, set-off och minskat färgomfång på produkten. Eventuell set-off blir dessutom mer tydlig på det ljusare förbättrade tidningspapperet. 1,50 1,00 0,50 Densitet C M Y K Rekommendationer för måldensitet cyan (c): 0,85 ± 0,05 magenta (m): 0,85 ± 0,05 gul (y): 0,85 ± 0,05 svart (k): 1,10 ± 0,05 Tryckfärg Rekommenderade densitetsnivåer. 08 Färg- och fuktbalans För att undvika set-off och smetningsproblem är det viktigt att hålla färg- och fuktmängd på en minimal nivå. Om samma förutsättningar används som vid tryck på standard tidningspapper kommer detta att ge problem eftersom färg/fukt-emulsionen inte har någonstans att ta vägen. Det förbättrade tidningspapperet tar nämligen inte emot samma mängd färg/fukt-emulsion som standard tidningspapper. För att uppnå en korrekt färg-fuktbalans rekommenderas att trycka med något högre fuktmängd än den som erfordras för att undvika torrgång. Mängden fukt ska vara mindre än vad som används vid tryck på standard tidningspapper. Vid för högt fuktpålägg emulgeras mer fuktvatten in i tryckfärgen, vilken i princip blir utspädd. För att nå måldensiteten med den utspädda färgen krävs ett tjockare färglager, vilket i sin tur ökar risken för set-off och smetning. Även de reologiska egenskaperna hos färgen ändras. Ökad mängd inemulgerad fukt sänker färgens klibb vilket i sin tur inverkar på hur färgen transporteras och eventuellt stänker i pressen. Ökad fuktmängd ökar också punktförstoringen. Densitet Densitet är det mått som används för att kontrollera färgmängden i trycket. Som tidigare nämnts medför ett högre färgpålägg en ökad risk för set-off och smetning. Förutom set-off och smetningsproblem leder ett för högt färgpålägg även till högre punktförstoring och minskad kontrast i mörka toner. Därför finns det mycket att vinna på att hålla ner färgmängden, dvs styra pressen mot lägre måldensiteter. Dock kan för låg densitet ge sänkt tryckkontrast med bleka färger och tunna bilder. Tack vare det förbättrade tidningspapperets förmåga att återge fler kulörer, är det möjligt att gå ned i densitet. I cyan, magenta och gult är det möjligt att sänka måldensiteten till 0,85 och fortfarande trycka med större färgomfång än på standard tidningspapper. Svartdensiteten bör behållas på samma nivå som vid tryckning på standard tidningspapper, det vill säga 1,1. Kontrollera svartdensiteten noga och sänk om den ligger på för hög nivå. Gå dock ej under rekommenderat värde, risk finns annars för att svärtan i text blir för låg.

9 Intryck Ökat intryck i tryckpressen inom normalt arbetsområde ger ökad färgdensitet vid konstant färgmängd. Detta gör att färgmängden kan hållas nere och set-off och smetning minskas. Det rekommenderas således att öka intrycket om möjligt inom normalt arbetsområde. Det har också rapporterats att ökat intryck kan ge mindre tryckflammighet (så kallad mottling). Rekommendationer för intryckning Öka intryckningen i pressen inom normalt arbetsområde. Gummiduk Underpackning Underpackning Papper Gummiduk C + M + Y K - 2 % Gråbalansfält med K-referens. Cylinderavstånd Plåt Cylinderavstånd Intryck = cylinderavstånd underpackning gummiduk plåt eller Intryck = cylinderavstånd 2 x underpackning 2 x gummiduk papper Rekommendationer för gråbalans Svartreferensen ska minskas med 2 procentenheter från tryckeriets aktuella referensvärde. Gråbalans Gråbalansen kontrolleras med hjälp av gråbalkar som består av två fält. Det ena fältet utgörs av en rasterton i svart och det andra fältet av en rasterkombination av cyan, magenta och gult. När fälten ser likadana ut för ögat har de fyra färgerna rätt proportioner och därmed uppnås kontroll över densiteten och balansen mellan delfärgerna under tryckningen. Styrning av färg med gråbalans används med fördel även på förbättrat tidningspapper. I detta fall gäller att svartreferensen ska minskas med 2 procentenheter från tryckeriets aktuella svartreferens eftersom tryckfärgerna har minskats med 0,05 densitetsenheter. Förbättringspotential med olika åtgärder för mindre smet - Sänkt densitet 5-10 % - Rätt intryck % - Bra ICC-profiler 5-10 % - Färg/fuktbalans 5-10 % Totalt % Fulltonsnyans Fulltonsnyanserna för de olika kulörerna blir annorlunda för förbättrat tidningspapper än för standard tidningspapper. Några riktvärden finns dock inte framtagna. 09

10 Packsal ,03 0,02 0,01 Tjocklek (µm) 48, Set-off (densitet) Ytvikt (g/m 2 ) Olika ytvikters arktjocklek. Tid (s) Set-off vid olika tidpunkter efter uttag från fals. Justering av delstationer i packsalen Packsalens betydelse för resultatet vid produktion på förbättrat tidningspapper är större än vid produktion på standard tidningspapper på grund av papperets ökade ljushet. Den resulterar i att eventuella defekter såsom märken från gripare, klämmor och band samt smetning och set-off syns tydligare än på standard tidningspapper. Packsalen består av många delstationer som transporterar och påverkar produkten. Dessa stationer har många olika justeringsmöjligheter och det finns en stor potential att minska eventuella defekter om alla justeringsmöjligheter utnyttjas. Tester visar att problem med set-off orsakat i packsalen bör kunna minskas med ca 30 procent. En rekommendation är att utnyttja makulatur för att ställa in utrustningen med. Det finns ingen anledning att bara släppa godkända exemplar genom packsal och göra inställningarna på dessa. Det är även viktigt att all personal som ansvarar för de olika delstationerna kan utföra de nödvändiga justeringarna. Instruktioner och verktyg för detta bör vara lätttillgängliga. Åtgärderna i packsalen är en balansgång mellan snygga produkter utan set-off och smetmärken samt jämna buntar ut från packsalen. Målet är att produkten ska hålla samma kvalitet när den lämnar packsalen som när den lämnade tryckpressen. Produkten styr inställningarna Olika produkter kräver olika justeringar i packsalen för att uppnå ett optimalt resultat, dvs en smidig transport genom packsalen men med minimal påverkan på produkten. En produkt med 56 sidor på 45-grams papper kan kräva andra justeringar jämfört med en produkt med 56 sidor på 60-grams papper. Omfång och ytvikt (tjocklek) styr över vilka inställningar som ger ett bra resultat. Det kan ibland även vara nödvändigt att ändra flöden genom packsalen för att uppnå en bra kvalitet på produkten. Färgens inslagstid Ett sätt att minska risken för set-off och smetning i packsalen är att öka tiden som förflyter mellan press/fals och första stationen. Detta kan ske med hjälp av en upprullningsstation som radikalt förlänger tiden mellan fals och packsal. Det är en stor fördel att ha en upprullningsstation där tidningarna rullas upp och färgen hinner torka. Detta medför att pressvalsar och dylikt kan användas hårdare i produktionen än om tidningarna går ner online direkt i maskinerna. Diagrammet till vänster visar hur mängden set-off minskar med ökad tid efter uttag från falsen. 10

11 Upptagningsstation Upptagningsstationen bör vara korrekt justerad så att produkten är rak. Om produkten redan från upptagningsstationen kommer snett krävs det justeringar som ökar risken för set-off. Generellt är upptaget tryckeriets ansvar, men problemen med felaktigt upptag visar sig tydligast i packsalen. Därför bör det finnas en kommunikation om dessa inställningar mellan tryckeri och packsal. Upprullningsstation I upprullningsstationen påverkas produkten av bland annat gripper, mattan som lägger upp produkten mot rullen samt banden i upprullningsstationen. Om det går att justera trycket på dessa bör ett så lågt tryck som möjligt användas utan risk för att kvaliteten på upprullningen blir dålig. Trimmer I trimmern påverkas produkten av bland annat inmatningsenheten, guider och rullar. Om trycket på dessa går att justera så ska det ställas så lågt som möjligt. Enklast är att utgå från ett löst tryck för att sedan öka vid behov. Om alla justeringar i %! packsalen utnyttjas optimalt bör set-off i packsalen kunna minskas med ca 30 Kvartsfals Före falsning går det att justera drivband både under och ovanpå. Efter falsningen går det att justera pressvals och drivband. Kontrollera så att trycket inte är onödigt hårt. Stacker Före stacker går det att justera jogger, pressarvals samt stackerpress och efter stacker går det att justera anpresstrycket. Dessa bör justeras så löst som möjligt utan att riskera att buntarna blir sneda, så kallad kalvning. Strapper I strapperstationen går det att justera strapperbalk och strapperband. Om det är möjligt bör strappern trimmas in så att balktrycket minskas. Testa att ta upp buntarna efter maskinen för att se hur pressbalken har påverkat kvaliteten. 11

12 10 steg för ett lyckat resultat 1 Minska den totala färgmängden i illustrationer och tonplattor till 195 %. 2 Tryckanpassa fotografiska bilder med en ICC-profil för förbättrat tidningspapper. 3 Justera kompensationskurvorna i prepressystemets RIP för förbättrat tidningspapper. 4 Kontrollera valsinställningen för färg/fukt och håll fuktmängden så låg som möjligt utan att riskera torrgång under tryckningen Styr mot de nya måldensiteterna CMY = 0,85 ± 0,05 och K = 1,10 ± 0,05 under tryckningen. Använd densitometer för kontrollmätning.

13 6 Se till att ha ett optimalt intryck i pressen för att kunna hålla färgmängden nere. Kontrollera samtidigt gummidukarnas kondition. 7 Styr färghållningen med gråbalans men sänk den aktuella svartreferensen för att matcha de lägre måldensiteterna. 8 Ställ in falsen så lätt som möjligt och förläng gärna torktiden mellan fals och första station i packsalen för att minska risken för set-off. 9 Justera delstationerna i packsalen så att trycket på produkten minskar, men utan risk för sneda buntar. 10 Förbättra kommunikationen mellan prepress, tryckeri och packsal för att tillsammans uppnå ett optimalt resultat, samt kommunicera med kund om hur ni tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för att uppnå ett lyckat resultat i produktionen. 13

14 KÄLLOR OCH INSPIRATION Resultat från användargruppens projektarbete om bilagetryckning. Rapporterna som denna handbok baseras på finns tillgängliga hos TU och Innventia, kontakta Gunnar Borg på eller Erik Blohm på TEXT Jan Andersson, Holmen Paper Erik Blohm, Innventia Gunnar Borg, Tidningsutgivarna Christer Hagman, Flint Group Axel Irestedt, Sun Chemical Per-Åke Johansson, Innventia Marianne Klaman, Innventia Peter Kull, Flint Group Sofia Thorman, Innventia Lars Åkesson, Stora Enso FOTO (s 4) Matton Images ILLUSTRATIONER Linda Johansson TYPOGRAFI Helvetica Neue Light och Helvetica Neue Medium GRAFISK FORM Linda Johansson PAPPER Inlaga: 60 gram Holmen Plus 75 Omslag: 170 gram Cyclus Offset 14 Tryckt av EKTAB 2010.

15 TACK TILL DNEX EKTAB FLINT GROUP HOLMEN PAPER STORA ENSO SUN CHEMICAL V-TAB

16

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Holmen VIEW vidgar vyerna När detaljerna avgör och kvaliteten är viktig är Holmen VIEW rätt val. Mjukheten i papperet, läsbarheten

Läs mer

Sex goda skäl att styra trycket med gråbalansfält

Sex goda skäl att styra trycket med gråbalansfält Sex goda skäl att styra trycket med gråbalansfält Tryckarna behöver ett neutralt hjälpmedel för att styra trycket rätt. Provtryck som förlagor är ofta bristfälliga och kommer troligen att försvinna på

Läs mer

Holmen XLNT, ett excellent val

Holmen XLNT, ett excellent val Ett XLNT val Holmen XLNT, ett excellent val Holmen XLNT har under många år varit direktreklamens förstahandsval, mycket på grund av papperets förmåga att signalera och bidra med rätt image för produkter

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

artikellista stockholm 2011

artikellista stockholm 2011 artikellista stockholm 2011 Närproducerade huspapper, tillverkade i Bohuslän och Dalarna. Amber Graphic tillverkas av Arctic Paper Munkedals AB. Arctic Matt och Arctic Silk + tillverkas av Arctic Paper

Läs mer

Foto: Niclas Hammarström. Utbildningsplan för Offsettryckarlärling på företag

Foto: Niclas Hammarström. Utbildningsplan för Offsettryckarlärling på företag Foto: Niclas Hammarström Utbildningsplan för Offsettryckarlärling på företag Moment som ingår i lärlingsutbildningen för offsettryckare Sid. 3-4: Grundnivå Sid. 5: Produktionsnivå Sid. 6: Mätinstrument

Läs mer

We love VIEW. Gå ner i ytvikt men behåll känslan Holmen VIEW är ett obestruket LWUpapper (Light Weight Uncoated) som

We love VIEW. Gå ner i ytvikt men behåll känslan Holmen VIEW är ett obestruket LWUpapper (Light Weight Uncoated) som We love VIEW Det gäller att få fram den där rätta känslan. Den som hjälper till att lyfta innehållet, oavsett om det handlar om magasin eller direktreklam, om erbjudanden eller artiklar, om bilder eller

Läs mer

Litografisk offset. Tryckverkets principiella uppbyggnad med färg- och fuktverk. Färg. Fuktvatten. Plåt. Gummiduk Substrat.

Litografisk offset. Tryckverkets principiella uppbyggnad med färg- och fuktverk. Färg. Fuktvatten. Plåt. Gummiduk Substrat. Litografisk offset Färg Tryckverkets principiella uppbyggnad med färg- och fuktverk. Fuktvatten Plåt Gummiduk Substrat Mottryck Ark- och rulloffset Indelning efter pappersmatning Arkoffset rulloffset Den

Läs mer

Gör ditt budskap effektivare

Gör ditt budskap effektivare papper Gör ditt budskap effektivare Pappersvalet kan vara lika viktigt som valet av budskap. Rätt pappersval och ditt budskap går bättre fram. Prinfo har otaliga papper att välja på, i detta häfte presenterar

Läs mer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, exakt och praktisk Med CMYK GUIDE hittar du rätt färg i en handvändning. Och i tryck får du exakt den färg du valt! INTUITIV Snabbt verktyg för grafisk design Triangle

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T medier och budskap

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T medier och budskap medier och budskap Val av medier I vilket media kan man nå målgruppen i detta speciella projekt/marknadsföringskampanj? Annonser i dagspress, fackpress, populärpress TV reklam Radio reklam/info Internet

Läs mer

Preflight. kontroll av dokument innan tryck

Preflight. kontroll av dokument innan tryck Preflight kontroll av dokument innan tryck Tryckning är ofta dyr och nånting man bokar en tid för. Så när det väl är dags vill man inte ha något strul. Tryckeriet kommer naturligtvis att göra en kontroll

Läs mer

Guide för trycksaksframställning

Guide för trycksaksframställning Guide för trycksaksframställning I den här guiden går vi igenom hur man skapar trycksaker genom att visa grundinställningar för layoutprogrammet Adobe InDesign samt kortfattat om hur Photoshop och Officeprogram

Läs mer

Färghantering i dagspress

Färghantering i dagspress Färghantering i dagspress Handledning för Färgpressens ICC-profil och Photoshoptabell Tidningsutgivarna Färgpressen, Kungsholmstorg 5, Box 22500, 104 22 Stockholm Tel 08-692 46 00, Fax 08-692 46 38, E-mail

Läs mer

ICC-profiler och färginställningar

ICC-profiler och färginställningar ICC-profiler och färginställningar FÖR DAGSPRESS Innehåll Introduktion... 3 Betraktningsmiljö... 4 Skärmkalibrering... 5 ICC-profiler... 6 Färginställningar... 7 Bildbehandling... 9 Tryckanpassning...

Läs mer

CGP. Certifierad Grafisk Produktion ÖVERSIKT. CGP Certifierad Grafisk Produktion: Översikt 1

CGP. Certifierad Grafisk Produktion ÖVERSIKT. CGP Certifierad Grafisk Produktion: Översikt 1 CGP Certifierad Grafisk Produktion ÖVERSIKT CGP Certifierad Grafisk Produktion: Översikt 1 Grafiska Företagens Förbund Sveriges Grafiska Medieförening, 2008 Utarbetat av projektgruppen: Per Aviander, Grafisk

Läs mer

Guide för färgkvalitet

Guide för färgkvalitet Sida 1 av 6 Guide för färgkvalitet I den här guiden för färgkvalitet får du hjälp att använda funktionerna på skrivaren till att anpassa färgen på utskrifterna. Menyn Kvalitet Menyalternativ Utskriftsläge

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder eställas från nb ww ka w. nt Detta do kum en t är.se xa di erat endast fö rs tim op kä ör ast f sd n E m skär bild ning vis. Ett tryckt d ing ok sn um vi e rm Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder C Gråskala

Läs mer

INNOVATIONSKLUSTER GRAFISK MANUAL

INNOVATIONSKLUSTER GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Den här manualen ger riktlinjer för hur du använder Green Factorys grafiska uttryck i kommunikativa sammanhang. Vi går igenom de delar som tillsammans ger det visuella intrycket och skapar

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Papperstyp" på sidan 4-20 "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-20 "Färginställningar" på sidan 4-26 "Färgkalibrering" på sidan 4-26 "Ljusare/mörkare

Läs mer

Complete Story 2015 #1

Complete Story 2015 #1 omplete tory 2015 #1 Dela vår passion! Holmen Paper driver utvecklingen mot allt mer specialiserade papperskvaliteter. Med unika produkter utmanar vi etablerade synsätt på pappersval och kostnadseffektiviserar

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket.

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket. , TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran (HT 2003) består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran är barrved, framför allt

Läs mer

Utvärdering av ICC-profiler och profilinställningar

Utvärdering av ICC-profiler och profilinställningar Utvärdering av ICC-profiler och profilinställningar för HP Indigo Press 1000 An evaluation of ICC-profiles and profile settings for HP Indigo Press 1000 Johanna Astrén 2003 EXAMENSARBETE Grafisk Teknologi

Läs mer

Innehåll. Vår grafiska profil

Innehåll. Vår grafiska profil Grafisk Profil 2016 Vår grafiska profil Om vi konsekvent tänker på hur vi presenterar oss kan vi skapa en visuell identitet som gör att mottagaren känner att det är vi som talar. Med visuell identitet

Läs mer

Digital färgstyrning. ett måste för att ha kontroll på färgerna

Digital färgstyrning. ett måste för att ha kontroll på färgerna FÄRGSTYRNING Digital färgstyrning ett måste för att ha kontroll på färgerna Lär dig styra färgerna så slipper du otrevliga överraskningar i den färdiga trycksaken. AV JONAS HEDMAN Jonas Hedman har en 120-poängsexamen

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

ppi = 72 ppi = 18 ppi = 36 DIGITALA BILDER (pixelbaserad) DIGITAL RASTRERING ppi (pixels per inch) Sasan Gooran (HT 2003)

ppi = 72 ppi = 18 ppi = 36 DIGITALA BILDER (pixelbaserad) DIGITAL RASTRERING ppi (pixels per inch) Sasan Gooran (HT 2003) DIGITALA BILDER (pixelbaserad) Skanning Sasan Gooran (HT 2003) Foto Digital bild ppi: Antalet sampel per tum 2006-11-14 Grafisk teknik 1 2006-11-14 Grafisk teknik 2 ppi (pixels per inch) ppi = 72 ppi (Inläsningsupplösning):

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Föränderliga affischer & intelligenta förpackningar

Föränderliga affischer & intelligenta förpackningar Föränderliga affischer & intelligenta förpackningar Linda Johansson Seminarium 6 december 2007 Unika produkter & nya marknadsföringskoncept Intelligenta förpackningar Dynamiska affischer Linda Johansson

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

DIGITAL RASTRERING. DIGITALA BILDER (pixelbaserad) ppi (pixels per inch) Sasan Gooran

DIGITAL RASTRERING. DIGITALA BILDER (pixelbaserad) ppi (pixels per inch) Sasan Gooran DIGITAL RASTRERING Sasan Gooran 1/8/15 Grafisk teknik 1 DIGITALA BILDER (pixelbaserad) Skanning Foto Digital bild ppi: Antalet sampel per tum 1/8/15 Grafisk teknik 2 ppi (pixels per inch) ppi (Inläsningsupplösning):

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Valet 2010 på facebook!

Valet 2010 på facebook! Ursäkta mig, hur kommer jag till Sosserian? Informationssidor från SAP it Helsingborg - 2010 Valet 2010 på facebook! Är det inte en valseger jag ser där borta? Informationssidor från SAP it Helsingborg

Läs mer

Text och typsnitt. Läsbarhet. Tecken per rad. Storlek

Text och typsnitt. Läsbarhet. Tecken per rad. Storlek Text och typsnitt Läsbarhet Tecken per rad Idealt antal för löpande text i större mängder är 45-65, (55). Tidningar och tidskrifter: 25-35 tecken per rad. För långa rader - svårt för läsaren att snabbt

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL Verkstadskedjans logotype... Den ECA-blå bakgrundsplattan Ordmärket ECA Car Service DIN BILVERKSTAD Verkstadskedjans budskap Bakgrunden Den ECA-blå bakgrunden tillför logotypen

Läs mer

Bilder för tryck med Photoshop

Bilder för tryck med Photoshop Bilder för tryck med Photoshop Varför råformat När man fotograferar är det en mycket stor fördel om man kan spara bildfilen i råformat i stället för jpg. Även om man låter spara bilden i jpg med minsta

Läs mer

Annonspriser. gäller fr o m 2014-01-01

Annonspriser. gäller fr o m 2014-01-01 Annonspriser gäller fr o m 204-0-0 GT-fakta ägare: AB Kvällstidningen Expressen ansvarig utgivare: Thomas Mattsson verkställande direktör: Bengt Ottosson chefredaktör: Frida Boisen annonsdirektör: Alexander

Läs mer

SE SLUTET REDAN FRÅN BÖRJAN

SE SLUTET REDAN FRÅN BÖRJAN SE SLUTET REDAN FRÅN BÖRJAN...OCH FÅ BÄTTRE TRYCK I DITT BUDSKAP! Vägledning för dig som gör en trycksak för tidningsoffset Printing Du ska göra en trycksak för tidningsoffset. Vi vill att du blir nöjd

Läs mer

Fiska gädda med spinnfluga på vanligt haspelspö.

Fiska gädda med spinnfluga på vanligt haspelspö. Fiska gädda med spinnfluga på vanligt haspelspö. [Andreas] Zonkerspinnfluga för gädda. (Fler av [Andreas] skapelser finns på www.sportfiskeforum.se) Material: 10cm längd av 3mm plasttub 1 st Rasselkammare

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Valet 2010 på facebook!

Valet 2010 på facebook! Valet 2010 på facebook! Är det inte en valseger jag ser där borta? Tips från SAP:s IT grupp i Helsingborg Bakgrund Hösten 2009 bildade vi en arbetsgrupp där vi diskuterade hur IT kan gagna oss i valet

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe Photoshop CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop CS4 Forts). Kopiera filerna till

Läs mer

En liten lathund om färghantering för tryck.

En liten lathund om färghantering för tryck. En liten lathund om färghantering för tryck. *Detta dokument bör betraktas i Acrobat Pro på en relativt bra bildskärm för bästa visuella resultat och förståelse. Utskrift eller tryck av denna fil avrådes

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 02 Innehåll INNEHÅLL Identitet...03 Logotyp...04 Stödgrafik...09 Specialgrafik...10 Typografi...13 Implementering...15 Kontaktuppgifter...19 03 Identitet

Läs mer

38 122x360 mm. 48 164x360 mm. 36 122x268 mm. 46 164x268 mm. 45 164x223 mm. 35 122x223 mm. 34 122x178 mm. 44 164x178 mm. 44B 164x155 mm.

38 122x360 mm. 48 164x360 mm. 36 122x268 mm. 46 164x268 mm. 45 164x223 mm. 35 122x223 mm. 34 122x178 mm. 44 164x178 mm. 44B 164x155 mm. MODULKARTA 18 38x360 mm 28 80x360 mm 38 122x360 mm 48 164x360 mm 68 248x372 mm 16 38x268 mm 26 80x268 mm 36 122x268 mm 46 164x268 mm 66 248x268 mm 15 38x223 mm 25 80x223 mm 35 122x223 mm 45 164x223 mm

Läs mer

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Kurvor och Nivåer Med Nivåer och Kurvor kan man ställa nästan allt i bilden. Vitt ska vara vitt och svart ska vara svart. Fixa det med Nivåer. Hur ljus ska den vara?

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation.

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Kårmål G Profilerad kommunikation Arbetsmaterial för kårer Kårmålsformulering Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Målgrupp Alla i kåren som är över 15 år och vill vara med.

Läs mer

Uppsala OL-allians karframställning 1(8) 2005-11-26 Enkät om kvaliteten på kartframställning i Uppland i allmänhet och Uppsala i synnerhet.

Uppsala OL-allians karframställning 1(8) 2005-11-26 Enkät om kvaliteten på kartframställning i Uppland i allmänhet och Uppsala i synnerhet. Uppsala OL-allians karframställning 1(8) 2005-11-26 Enkät om kvaliteten på kartframställning i Uppland i allmänhet och Uppsala i synnerhet. Syfte Styrelsen i Uppsala OL-allians vill få in kvalitetssynpunkter

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Övning sidutskjutning

Övning sidutskjutning Övning sidutskjutning Du ska idag arbeta i par. Ni ska fortsätta arbetet med foldern om er utbildning ni gjorde på förra övningen och göra klart för tryck. Beroende på användningsområde så behöver man

Läs mer

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Människans öga är känsligt för rött, grönt och blått ljus och det är kombinationer

Läs mer

28 38 STANDUP 16 26 SITUP 36 46 A4 MAGASIN

28 38 STANDUP 16 26 SITUP 36 46 A4 MAGASIN Annonspriser 2007 Kvällsposten ÄGARE: AB Kvällstidningen Expressen ANSVARIG UTGIVARE: Otto Sjöberg VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: Bengt Ottosson CHEFREDAKTÖR: Staffan Erfors PRISLISTA TEXT, 2007 Moduler på textsida,

Läs mer

Pappersprovning: tillbakablick

Pappersprovning: tillbakablick källa: StoraEnso Provning av förpackningspapper Driftkontroll, produktutveckling, forskning Mål Efter föreläsningen ska du kunna förklara skillnader i användning av provning för: driftkontroll, produktutveckling

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten System för låglutande tak En struktur sätter farten Tätskiktsmattor för topptider På taket är det snabbhet och kostnadseffektivitet som räknas idag. Just därför är en tidsenlig lösning för krävande tätningsuppgifter.

Läs mer

Kul att göra rätt med

Kul att göra rätt med Kul att göra rätt med Första exemplaret från tryckpressen, du känner tryckfärgernas doft och plötsligt flyger tankarna förbi: Gjorde jag utfall på sidan 8? Var den nya bilden på omslaget högupplöst? Det

Läs mer

I N N E H Å L L C E N T R A L E N. Introduktion... 2. Logotyp... 3. Grafiskt element... 5. Typsnitt... 6. Färger... 7. Fordon... 8

I N N E H Å L L C E N T R A L E N. Introduktion... 2. Logotyp... 3. Grafiskt element... 5. Typsnitt... 6. Färger... 7. Fordon... 8 GRAFISK MANUAL C E N T R A L E N I N N E H Å L L Introduktion............................................................... 2 Logotyp...................................................................

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

kommunikation vi uppfyller förväntningar... tillsammans med Ballingslöv bad tillsammans med

kommunikation vi uppfyller förväntningar... tillsammans med Ballingslöv bad tillsammans med kommunikation 2013 vi uppfyller förväntningar... 1 Annonsmallar För att underlätta för er på fältet samt för våra kunder har vi tagit fram ett antal annonsmallar som följer Macros grafiska profil. De mest

Läs mer

LITEN GRAFISK HJÄLPREDA

LITEN GRAFISK HJÄLPREDA LITEN GRAFISK HJÄLPREDA ATT TÄNKA PÅ... VILKET FORMAT OCH VILKET PAPPER? Man kan använda alla möjliga format på trycksaker men oftast håller man sig till standardformaten. A4 är det vanligaste. Formatet

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran 1/8/15 Grafisk teknik 1 PAPPER består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran

Läs mer

H 310 Svampar 1,2. Sven Erik Mattsson Inledning. Färgkort

H 310 Svampar 1,2. Sven Erik Mattsson Inledning. Färgkort H 310 Svampar 1,2 Sven Erik Mattsson Inledning Denna artikel redogör för resultatet av ett antal års samlande och studier av H 310 Svampar som väl bör få speciell uppmärksamhet i höst eftersom Posten ger

Läs mer

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke Manual Varumärke 2 Växtkraft. För generationer. Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Grafiska element och rekommendationer

Grafiska element och rekommendationer Grafiska element och rekommendationer 2011 Introduktion Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila

Läs mer

Svartvitt i Photoshop

Svartvitt i Photoshop Svartvitt i Photoshop Lathund Det här dokumentet är en liten lathund som du kan skriva ut och ha tillgänglig när du arbetar med dina svartvita bilder i Photoshop. Den innehåller en sammanfattning av kursens

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL 03 12 05 ARBETSBESKRIVNING LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 929-24410 Hus som målats med Falu Rödfärg eller andra slamfärger

Läs mer

Materialspecifikation 2016

Materialspecifikation 2016 Materialspecifikation 2016 1 Innehåll Materialspecification 2016 2 Eurosize Tryckmetod Digitalt s 5 Tryckmetod Offset s 6 Highstreet Tryckmetod Digitalt s 8 Tryckmetod Offset s 9 Bigsize CityBackLite Tryckmetod

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

So gör du dina tryckfiler

So gör du dina tryckfiler So gör du dina tryckfiler Viktigt för ett bra tryckresultat Kära kunder, vänligen förbered er tryckinformation i enlighet med de riktlinjer som beskrivs här. Om dessa inte har iakttagits, kan vi tyvärr

Läs mer

Formgivning. Vilka företag står bakom djursymbolerna nedan och varför vill man förknippas med just dessa djur? Företaget EMicrosofts logotype.

Formgivning. Vilka företag står bakom djursymbolerna nedan och varför vill man förknippas med just dessa djur? Företaget EMicrosofts logotype. Formgivning Logotyper och grafiskt märken Man skiljer på grafiska märken och logotyper. Logotyper hela företagsnamnet som är något förändrat medan ett grafiskt märke inte behöver har något med typografi

Läs mer

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Be Free to be more profitable, Be Free to be more sustainable Be Free to be the printer you want to be with Kodak Sonora XP Process Free Plates Vad tänker

Läs mer

Färgstyrning av Kodak Nexpress på Digital Printing Network

Färgstyrning av Kodak Nexpress på Digital Printing Network Centrum för teknikstudier Färgstyrning av Kodak Nexpress på Digital Printing Network Jesper Möller Examensarbete i Medieteknik Grafisk teknik och medieproduktion 180hp Handledare: Paul Lindström Examinator:

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund HISTORIA

Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund HISTORIA Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund Jag valde det här ämnet med tanke på alla nya krav som ställs på oss idag.våra banor ska vara tillgängliga under stora delar av

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

A N D E R S 2 0. En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND

A N D E R S 2 0. En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND A N D E R S 2 0 En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND Varför används rastrering? Inom nästan all tryckeri- och skrivarteknik idag används någon form av rastrering för att göra tryckningen möjlig.

Läs mer

Materialspecification 2016

Materialspecification 2016 Materialspecification 2016 1 Innehåll Materialspecification 2016 2 Eurosize Tryckmetod Digitalt s 5 Tryckmetod Offset s 6 Highstreet Tryckmetod Digitalt s 9 Tryckmetod Offset s 10 Bigsize CityBackLite

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Premium Board and Label Paper

Premium Board and Label Paper CHROMOLUX ett snabbt tryckverktyg CHROMOLUX ett snabbt tryckverktyg Premium Board and Label Paper Enastående, men lätt att trycka på Inte utan skäl har CHROMOLUX inte bara blivit marknadsledare, utan även

Läs mer

Tryckare Grafisk produktion. Yrkeshögskola Södertörn. Kvalificerad yrkesutbildning 3 terminer. Xenter Dynamisk mötesplats för kreativ utveckling

Tryckare Grafisk produktion. Yrkeshögskola Södertörn. Kvalificerad yrkesutbildning 3 terminer. Xenter Dynamisk mötesplats för kreativ utveckling Yrkeshögskola Södertörn Xenter Dynamisk mötesplats för kreativ utveckling Tryckare Grafisk produktion Kvalificerad yrkesutbildning 3 terminer www.xenter.se Xenter Botkyrka Dynamisk mötesplats för kreativ

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer