Sex goda skäl att styra trycket med gråbalansfält

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sex goda skäl att styra trycket med gråbalansfält"

Transkript

1 Sex goda skäl att styra trycket med gråbalansfält Tryckarna behöver ett neutralt hjälpmedel för att styra trycket rätt. Provtryck som förlagor är ofta bristfälliga och kommer troligen att försvinna på sikt. Gråbalansfälten går att utforma och placera rimligt diskret. Styrning med gråbalans förutsätter rätt anpassad repro. Gråbalansfält är ett bra hjälpmedel vid utvärdering av tryckkvalitet. Gråbalansfält ökar medvetenheten om kvalitetstyrning genom hela kedjan, prepress och tryck.

2 Innehåll Tidningsbilder och annonsbilder är lika viktiga 3 Villkor för fungerande gråbalansstyrning 3 Vad är fördelarna med gråbalansfält? 5 Gråbalans för styrning av trycket 6 Tre villkor för gråbalansstyrning 7 Bildinläsning 7 Bestämning och kontroll av korrekt gråbalans i Photoshop 8 Utformning och placering av gråbalansfält 12 Förslag på gråbalkens utformning 13 Gråbalans i tryckeriet 14 Förslag på arbetssätt för färgstyrning med gråbalans 16 2

3 Tidningsbilder och annonsbilder är lika viktiga Dagstidningen innehåller både redaktionellt material och annonser. Annonserna bidrar till att göra tidningen till den efterfrågade produkt den är och det redaktionella materialet ökar annonsernas värde. Det finns ett ömsesidigt beroende. Tryckarna har alltid prioriterat annonsernas kvalitet på bekostnad av de redaktionella bilderna. Det är förståeligt men inte längre acceptabelt. Dagstidningens styrka är just helheten. Enda sättet att nå en jämn och stabil tryckkvalitet i hela tidningen från dag till dag är att gå från subjektivt tyckande till objektivt tryckande. Det innebär styrt tryck och rätt anpassad repro. De senaste åren har allt fler dagstidningar lagt in gråbalkar eller gråbalansfält på sidorna. Gråbalansfält är ett effektivt hjälpmedel för att styra trycket utan att tryckaren ska behöva gissa hur en viss bild ska se ut. Men det räcker inte att gråbalansfälten finns i tidningen. Flera villkor måste uppfyllas för att de ska motsvara förväntningarna på jämn kvalitet: Villkor för fungerande gråbalansstyrning 1 Fälten bör finnas på alla fyrfärgssidor, redaktionella- och annonssidor. 2 Fälten måste ha fungerande utformning, storlek, antal och placering. 3 Motiv och funktion bör förankras hos tidningens ledning, redaktion, annonsavdelning och annonsörer för att kunna genomföras framgångsrikt. 4 Tryckarna måste veta att gråbalansfälten alltid går att lita på. 5 Tryckarna måste få information och utbildning om funktion och tillämpning. 6 Tryckarna måste få klara riktlinjer om ansvar och befogenhet att styra efter gråbalansen även om felaktig repro leder till dåligt tryck, eller hur man ska hantera den situationen. Att införa gråbalansstyrning i tryckeriet kräver alltså samordning, information och utbildning. Effekten kan annars bli att tryckarna i än större utsträckning får skulden för dålig kvalitet i trycket, som kanske inte alls är orsakat i tryckeriet. 3

4 Färgpressens uppgift är att verka för en hög och jämn färgkvalitet i dagspress. En viktig del är att informera tidningarna och deras kunder om styrt tryck med gråbalans och kraven på rätt anpassad repro och att få tidningarna att ena sig för en standard. Den här skriften om gråbalansstyrning är ett första steg i den riktningen. Den utger sig inte för att vara en komplett instruktion för gråbalansstyrning, men vill förklara följande för alla berörda på tidningarna: Vad gråbalansstyrning innebär. Fördelarna med gråbalansstyrning. Principerna för hur man går tillväga för att införa gråbalansfält. Hur tryckaren använder gråbalansfält som hjälpmedel. Den vanligaste placeringen av gråbalansfält i en tabloid- eller berliner- och broadsheettidning. Fälten placeras alltid tvärs tryckriktningen, det vill säga pappersbanans riktning. Pappersbanans riktning Pappersbanans riktning 4

5 Vad är fördelarna med gråbalansfält? Gråbalansfälten bör vara av tillräcklig storlek och antal för att fungera tillfredsställande. Samtidigt vill ingen att de ska synas i tidningen. Få läsare uppfattar dock fälten som störande. Fördelarna är helt dominerande. Ytterst tjänar alla på att trycket styrs med gråbalans. Läsarna får en tidning med jämn tryckkvalitet i såväl redaktionella bilder som i annonser. Annonsörerna får annonser som har jämnare tryckkvalitet. Annonsavdelningen kan göra säkra bedömningar av kvalitet på tryck vid eventuella kvalitetsdiskussioner med kunden. På sikt kommer styrning av trycket med gråbalansfält medföra att allt annonsmaterial blir rätt anpassat. (det blir lätt att konstatera om repron är fel gjord) Bildhanterarna på redaktionen får ett hjälpmedel för att styra och optimera kvaliteten i bildbehandlingen. Tryckarna får ett objektivt hjälpmedel som ersätter provtrycken. (Ofta har man inga förlagor alls för redaktionella bilder och annonsprovtrycken är inte dagspressanpassade. Dessutom kommer troligtvis provtrycken att försvinna när det digitala annonsmaterialet ersätter filmerna.) Tryckarna behöver inte tvingas rädda en bild med fel repro på bekostnad av andra bilder. 5

6 Gråbalans för styrning av trycket Samtryck med 100% vardera av kulörerna cyan (C), magenta (M) och gul (Y) blir i teorin svart. För att få grått krävs rastertoner med rätt procentvärden. Den gråbalansblandning som man refererar till i standarden byggs upp av 30% cyan och 22% magenta och gult. Gråbalans i trycket bygger på en känslig jämnvikt av kulörfärgerna. Just därför är det ett hjälpmedel med stor precision för att styra färgtryck. Med gråbalansfält i kombination med en jämförbar rasterton i svart har man kontroll över densitet och balans i alla fyra färger. Svartreferensen tas fram på varje tidning, gråbalansen ska vara samma för alla tidningar. Men det är ingen enkel balansakt som tryckaren ska utföra. Neutralt grå blir snabbt kulör även vid små densitetsavvikelser. Gråbalansfälten är i första hand ett hjälpmedel för att med ögat bedöma och styra trycket. Det går att mäta fälten med densitometer, men vid tryckstart och mindre upplagor är det inte realistiskt att tryckaren ska hinna mäta alla fält på alla färgsidor. Det skulle orsaka höga makulatursiffror. Däremot är densitometern till nytta dels för att träna ögat att bedöma färgstick i gråbalansen och dels för att ta stickprov eller göra kvalitetskontroller i efterhand. 6

7 Tre villkor för gråbalansstyrning 1. Färgbilder och rasterblandade färger måste vara anpassade till Färgpressens rekommendationer. 2. Förpresskedjan ska vara linjär vilket innebär att gråbalansfältens procentvärde är korrekt ända fram till och med plåtkopieringen. 3. Trycket ska styras inom rekommenderade värden. Bildinläsning Det är viktigt att arbeta i korrekt belysning, både vid bildinläsning och tryckning med gråbalkar. Gråtoner i en färgbild påverkas också mest vid felaktig belysning. Den standardiserade belysningen ska vara av typ dagsljus och ha en färgtemperatur på 5000 Kelvin med ett Ra-index över 90. Detta gäller all belysning som omgivningsljus, ljusbord, betraktelseboxar, både för påsikt och genomsikt. Alla bildskärmar som används vid bildbehandling måste också vara korrekt inställda och kalibrerade så att de visar korrekta och neutralt grå färger. Inställningarna i separationsprogrammet ska anpassa bilderna till tidningstryckets möjligheter. Förutom punktförstoring och fulltonstäckning måste delfärgerna blandas korrekt. Grafiska civilingenjören Mattias Nyman har i sin bok på ett lättfattligt sätt beskrivit hur du i Photoshop arbetar med gråbalans. Avsnittet beskriver egentligen hur du tar fram en korrekt gråbalans för ditt tryck. Men på samma sätt kan du också kontrollera att dina bilder reproduceras korrekt. Vi visar här ett utdrag ur hans bok (sid 8-11). Färghantering För att simulera hur en bild kommer att se ut i tryck redan på bildskärmen, kan du använda Färgpressens ICC-profil och Photoshoptabell. Vill du veta mer om färghantering läs Färgpressens handledning om Färghantering i dagspress. 7

8 Bestämning och kontroll av korrekt gråbalans i Photoshop 7. Bestämning av korrekt gråbalans Att styra tryckprocessen efter fulltonsdensiteter kräver att man har tillgång till fulltonsytor längs hela pressens bredd. Det är enkelt om man kan skära bort dessa efter att produkten är tryckt. Men hur gör man om det inte finns möjlighet till detta? Dagstidningar är ett utmärkt exempel när denna möjlighet inte finns, eftersom de inte skärs rent efter tryckningen. Istället tvingas man lägga in fulltonsfält som kommer att synas i den slutliga produkten. Dessa fält är ju inte direkt vackra eller diskreta och passar sällan i den grafiska formen. Ett alternativ är att använda gråbalansfält istället. Det är fält som är uppbyggda av de tre kulörfärgerna i de proportioner som tillsammans bildar grått. De stör inte den grafiska formen lika mycket eftersom de, om de är rätt tryckta, inte har någon färg. Samtidigt är de ett mycket känsligt instrument för att kontrollera och styra färgmängden vid tryckningen. De kan utvärderas både visuellt och med densitometer. Så här gör du för att bestämma tonvärdena i en korrekt sammansatt gråbalans. UTDRAG UR MATTIAS NYMANS BOK BÄTTRE BILDER I TRYCK 8

9 1. Se till att reprosystemet, i det här fallet Photoshop, har korrekta bildskärmsinställningar och separationsinställningar för den aktuella tryckmetoden inladdade. Helst ska dessa utgöras av en separationstabell. 2. Skapa en neutralt grå ton i lämplig ljushet i Photoshop. En sådan har samma värde i R, G och B. Det gör du enklast genom att dra RGB-reglagen i Färgväljaren så att de har samma värde. UTDRAG UR MATTIAS NYMANS BOK BÄTTRE BILDER I TRYCK 9

10 Färgpressen: Det är i färgväljaren du bör få gråbalansen enligt standarden. Det vill säga C=30% (±2%), M=22% (±2%) och Y=22% (±2%). 3. Byt visningsläge i Färgväljaren så att den visar CMYK-värden. Då visas motsvarande kombination av CMYK för denna grå. Den innehåller antagligen en del svart, men det kan du räkna bort eftersom det inte påverkar färgtonen. Den kvarvarande andelen CMY är en korrekt gråbalans, den gråbalans som Photoshop förutsätter när separationer görs. Exakt vilka värden för CMY som Photoshop ger, varierar beroende på bildskärmsintällningar och seprationstabell. Det svåraste med denna metod är att bestämma vilken procentton svart som motsvarar den valda gråbalansen i ljushet. Det finns ett sätt att göra detta i Photoshop. Men på grund av att Photoshop har en ganska primitiv modell för att simulera punktförstoringens effekt är det inte säkert att denna ton stämmer exakt. Den kan behöva modifieras lite efter erfarenheter från tryckningar. UTDRAG UR MATTIAS NYMANS BOK BÄTTRE BILDER I TRYCK 10

11 Färgpressen: Svartreferensen bör ligga mellan 30-35% när C=30%, M=22% och Y=22%. 1. Se till att korrekt punktförstoringsvärde för svart är inmatat i rutan Tryckfärger och att rutan Punktförstoring i gråtonsbilder är förkryssad, samt att korrekt separationstabell är inladdad. 2. Ställ in korrekt gråbalans i Färgväljaren. 3. Byt visningsläge på Färgväljaren så att den visar gråtonsvärde. Det tonvärde som visas är det som Photoshop anser motsvara den valda gråbalansen. 4. Genomför en provtryckning vid korrekta måldensiteter i fullton och kontrollera att CMY-tonen och svarttonen är lika. Du kan skapa några plattor i olika tonsteg omkring det som Photoshop räknat fram, för att jämföra vilket som stämmer bäst. UTDRAG UR MATTIAS NYMANS BOK BÄTTRE BILDER I TRYCK 11

12 Utformning och placering av gråbalansfält Avsaknaden av en gemensam standard kan skapa problem när det gäller att få annonsörerna att acceptera gråbalkar i annonserna, speciellt vid rikstäckande kampanjer. En av Färgpressens uppgifter är att verka för gemensamt utseende och layout av gråbalansfälten. Människans färgminne är kort. Detta gör det svårt för oss att komma ihåg vad som är neutralt grå utan någon form av referens. Samma sak också för kulörta färger där vi gärna använder färgguider i stället för att plocka dem direkt ur minnet. Neutralgrå referensfält har därför en viktig funktion som likare vid visuell styrning med gråbalkar. Format, antal och placering är ofta en kompromiss mellan redaktion och tryckeri. Tryckarna vill helst ha en för varje färgspalt, vilket innebär ungefär 10 stycken per sida. Storleken ska vara så att fälten blir tydliga för ögat och går att mäta med densitometer, dvs minst 5 mm i höjd och bredd. Redaktionens önskemål är att gråbalansfälten är så osynliga som möjligt i sidans layout. Det vill säga så små och ljusa som möjligt. Det kan också vara svårt att få plats med stora referensfält utan att de maskas bort vid plåtkoperingen eller hamnar utanför den tryckbara ytan helt eller delvis. Den inbördes procentuella sammansättningen av cyan, magenta och gul, i gråbalansfälten, måste följa Färgpressens standard. En lämplig nivå på gråbalansfälten är 30% cyan, 22% magenta och gul. 12

13 Förslag på gråbalkens utformning Storlek: Helst 5 mm för att enkelt kunna mätas med densitometer. Form: Fyrkant, oval eller linje med motsvarande svartreferens. Se illustration sidan 12. Antal: 5-10 stycken. Rasterblandning: Cyan 30%, magenta & gul 22%. Svartreferens: se längre fram. Vill man ha mörkare eller ljusare gråbalansfält kan tabellen nedan vara till hjälp för att få fram korrekt sammansättning av cyan, magenta och gul Magenta & gul i % Cyan i % Diagram som visar förhållandet mellan cyan och magenta/gult för rätt gråbalans. 13

14 Gråbalans i tryckeriet Innan gråbalansfält införs i tidningen bör provtryckning ske. Detta för att kontrollera att tryckpressen klarar av att trycka inom de rekommenderade värdena för densitet och punktförstoring. Alla stora felaktigheter måste justeras innan gråbalansstyrning införs. Tillfälliga smärre avvikelser kan accepteras. En fördel med gråbalansfält är ju att en förhöjd punktförstoring i någon färg skapar ett färgstick som sedan tryckaren kompenserar genom att sänka densiteten i samma färg. Utgångspunkten är neutral gråhet och samtidigt korrekt svärta i gråbalansen. Men villkoren för tidningstryckning, speciellt vid små upplagor, gör att tryckaren ibland måste välja. Då är neutralt grå att föredra framför korrekt svärta i gråbalansen. Fyrfärgstryckningen måste också ske med Europaskalans färgnyanser och med korrekt färgordning: C > M > Y > K. Efter provtryckningen eller i samband med denna kan man ta reda på vilket procentvärde som svartreferensen ska ha. Detta avgörs, förutom punktförstoringen, av vilken densitetsnivå som svart ska ligga på. Många tidningar vill ligga på högre densitetsnivåer än 1,10 för att få bättre svärta i rubriker och tonplattor. Detta gör att procentsatsen i svartreferensfältet omvänt måste sänkas för att bättre balansera mot gråbalansfältet. Vet man vilken nivå som densiteten i gråbalansfältet ska ligga på är det enkelt att ta fram korrekt svartreferens. Tryck med korrekt densitet och punktförstoring. Mät fälten i en rastertonstege. Det är viktigt att rastertonstegen har täta steg, helst 1% mellan varje fält. Rasterprocenten i det fält som ger samma densitet som gråbalansen är vad svartreferensen ska ha. 14

15 FÖRSLAG PÅ TESTFORM FÖR UPPMÄTNING AV DENSITETS- NIVÅER BÅDE I GRÅBALANSFÄLT OCH SVARTREFERENS. Testformen får plats på två spaltbredder i fyrkant 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 29% Svart-ref. i % Gråbalans, Cyan (C) 30%, Magenta (M) & Gul (Y) 22% Svart (K) 40% Svart (K) 100% Gul (Y) 40% Gul (Y) 100% Magenta (M) 40% Magenta (M) 100% Cyan (C) 40% Tryckriktning Cyan (C) 100% För att gråbalansmätning sedan ska fungera praktiskt är det nödvändigt att tryckarna får information och utbildning. Förutom att ge instruktion i själva handhavandet måste tryckarna förstå vikten av att ha en bra dialog mellan prepress och tryck. Det är bra om de vet att inte bara trycket utan även avvikelser i repron kan utläsas i gråbalansfälten. Risken är annars att tryckarna tycker att fälten bara är till för att ledningen ska kontrollera om de gör ett bra arbete eller att bemanningen i pressen kan minskas. Färgpressen erbjuder tidningarna kurser för att införa och tillämpa styrning av trycket efter gråbalans Grått i dagspress. 15

16 Förslag på arbetssätt för färgstyrning med gråbalans K CMY 1. Ställ in register och passning i trycket. Det är mycket viktigt eftersom misspass kan orsaka färgstick i gråbalken. K CMY 2. Ställ in gråbalansen visuellt i CMY-fältet så att den blir neutralt grå. Prioritera gråbalans före absolut rätt densitet för att snabbt nå upplagekvalitet samt minska startmakulaturen. Betraktelsebelysningen ska vara av typ dagsljus. K CMY 3. Ställ in korrekt densitet i svartreferensfältet. Använd densitometer som hjälpmedel. K CMY 4. Finjustera svärtan, med bibehållen gråbalans i CMY-fältet, till samma nivå som svartreferensfältet. K CMY 5. Klar. En tränad tryckare lär sig snabbt att med hjälp av bara synen uppnå en korrekt gråbalans. Densitometern kan vara ett bra hjälpmedel för att kontrollera gråbalansen samt som stöd för att lära sig tekniken. 16

Färghantering i dagspress

Färghantering i dagspress Färghantering i dagspress Handledning för Färgpressens ICC-profil och Photoshoptabell Tidningsutgivarna Färgpressen, Kungsholmstorg 5, Box 22500, 104 22 Stockholm Tel 08-692 46 00, Fax 08-692 46 38, E-mail

Läs mer

Föränderliga affischer & intelligenta förpackningar

Föränderliga affischer & intelligenta förpackningar Föränderliga affischer & intelligenta förpackningar Linda Johansson Seminarium 6 december 2007 Unika produkter & nya marknadsföringskoncept Intelligenta förpackningar Dynamiska affischer Linda Johansson

Läs mer

28 38 STANDUP 16 26 SITUP 36 46 A4 MAGASIN

28 38 STANDUP 16 26 SITUP 36 46 A4 MAGASIN Annonspriser 2007 Kvällsposten ÄGARE: AB Kvällstidningen Expressen ANSVARIG UTGIVARE: Otto Sjöberg VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: Bengt Ottosson CHEFREDAKTÖR: Staffan Erfors PRISLISTA TEXT, 2007 Moduler på textsida,

Läs mer

FÖRBÄTTRAT TIDNINGSPAPPER

FÖRBÄTTRAT TIDNINGSPAPPER HANDBOK I TIDNINGSPRODUKTION MED FÖRBÄTTRAT TIDNINGSPAPPER Innehållsförteckning Förord............................... 03 Förbättrat tidningspapper............. 05 Prepress..............................

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Preflight. kontroll av dokument innan tryck

Preflight. kontroll av dokument innan tryck Preflight kontroll av dokument innan tryck Tryckning är ofta dyr och nånting man bokar en tid för. Så när det väl är dags vill man inte ha något strul. Tryckeriet kommer naturligtvis att göra en kontroll

Läs mer

Annonspriser. gäller fr o m 2014-01-01

Annonspriser. gäller fr o m 2014-01-01 Annonspriser gäller fr o m 204-0-0 GT-fakta ägare: AB Kvällstidningen Expressen ansvarig utgivare: Thomas Mattsson verkställande direktör: Bengt Ottosson chefredaktör: Frida Boisen annonsdirektör: Alexander

Läs mer

Guide för trycksaksframställning

Guide för trycksaksframställning Guide för trycksaksframställning I den här guiden går vi igenom hur man skapar trycksaker genom att visa grundinställningar för layoutprogrammet Adobe InDesign samt kortfattat om hur Photoshop och Officeprogram

Läs mer

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Holmen VIEW vidgar vyerna När detaljerna avgör och kvaliteten är viktig är Holmen VIEW rätt val. Mjukheten i papperet, läsbarheten

Läs mer

Foto: Niclas Hammarström. Utbildningsplan för Offsettryckarlärling på företag

Foto: Niclas Hammarström. Utbildningsplan för Offsettryckarlärling på företag Foto: Niclas Hammarström Utbildningsplan för Offsettryckarlärling på företag Moment som ingår i lärlingsutbildningen för offsettryckare Sid. 3-4: Grundnivå Sid. 5: Produktionsnivå Sid. 6: Mätinstrument

Läs mer

DIGITAL RASTRERING. DIGITALA BILDER (pixelbaserad) ppi (pixels per inch) Sasan Gooran

DIGITAL RASTRERING. DIGITALA BILDER (pixelbaserad) ppi (pixels per inch) Sasan Gooran DIGITAL RASTRERING Sasan Gooran 1/8/15 Grafisk teknik 1 DIGITALA BILDER (pixelbaserad) Skanning Foto Digital bild ppi: Antalet sampel per tum 1/8/15 Grafisk teknik 2 ppi (pixels per inch) ppi (Inläsningsupplösning):

Läs mer

Alingsås Kuriren mitt i Alingsås. med störst räckvidd

Alingsås Kuriren mitt i Alingsås. med störst räckvidd mitt i ALINGSÅS KURIREN......som verkat sedan 1969, är en gratisutdelad veckotidning. I den första utgåvan stod det Vi är ett nyhets- och annonsorgan, som utgår till VARJE alingsåshem och blir därmed den

Läs mer

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Kurvor och Nivåer Med Nivåer och Kurvor kan man ställa nästan allt i bilden. Vitt ska vara vitt och svart ska vara svart. Fixa det med Nivåer. Hur ljus ska den vara?

Läs mer

D I G I TA LT S K A PA N D E

D I G I TA LT S K A PA N D E DIGITALT SKAPANDE Innehåll WEBBPLATS PRESENTATION AV DIN KARMTAT... 4 Översiktsplan för arbetets olika moment... 4 Intervjuguide... 5 Inlämning senast onsdagen den 9 december... 5 Redovisning onsdagen

Läs mer

Foto och Bild - Lab B

Foto och Bild - Lab B Biomedicinsk fysik & röntgenfysik Kjell Carlsson Foto och Bild - Lab B Svartvitt kopieringsarbete, tonreproduktion Kurs: 2D1574, Medieteknik grundkurs, moment: Foto och bild Kjell Carlsson & Hans Järling

Läs mer

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör 1 Swedish Translation LYRICUS DISCOURSES 1 Experiencing the Wholeness Navigator LYRICUS SAMTAL NR. 1 Att uppleva Helhetens Navigatör James, skaparen av WingMakers material, har översatt dessa samtal till

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Papperstyp" på sidan 4-20 "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-20 "Färginställningar" på sidan 4-26 "Färgkalibrering" på sidan 4-26 "Ljusare/mörkare

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Testa din hörsel. - det är inte svårt

Testa din hörsel. - det är inte svårt Testa din hörsel - det är inte svårt 2 Känner du tvekan inför ett hörseltest? Det är troligtvis det enklaste test du kan göra. Ett hörseltest går fort, är enkelt och är absolut inte obehagligt. I det flesta

Läs mer

Guide för synliggörande av projekt

Guide för synliggörande av projekt Migrationsverket Funktionen för fonderna Rapport 2015-11-12 Guide för synliggörande av projekt Så här bör du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska unionen och Asyl-, migrations

Läs mer

Annonspriser. Annonspriser. Bilagor Mot offert. Annonspriser

Annonspriser. Annonspriser. Bilagor Mot offert. Annonspriser A n n o n s p r i s e r CIO Sweden Frekvens: 8 nummer/år idgmedia.idg.se/cio eller cio.idg.se 1/8 -sida...12 300 kr 1/4 -sida...17 300 kr 1/2 -sida...25 900 kr Helsida...47 900 kr Baksida... 54 300 kr

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe Photoshop CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop CS4 Forts). Kopiera filerna till

Läs mer

INNOVATIONSKLUSTER GRAFISK MANUAL

INNOVATIONSKLUSTER GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Den här manualen ger riktlinjer för hur du använder Green Factorys grafiska uttryck i kommunikativa sammanhang. Vi går igenom de delar som tillsammans ger det visuella intrycket och skapar

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Med publiken i blickfånget

Med publiken i blickfånget Med publiken i blickfånget Tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal Ulrika Andersson 1 Författare: Ulrika Andersson Författaren Foto: JMG, Göteborgs universitet Tryck: Vulkan

Läs mer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, exakt och praktisk Med CMYK GUIDE hittar du rätt färg i en handvändning. Och i tryck får du exakt den färg du valt! INTUITIV Snabbt verktyg för grafisk design Triangle

Läs mer

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning Adobe PHO SHOP CC Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 9 Provtryck... 11 Kalibrera

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Guide för färgkvalitet

Guide för färgkvalitet Sida 1 av 6 Guide för färgkvalitet I den här guiden för färgkvalitet får du hjälp att använda funktionerna på skrivaren till att anpassa färgen på utskrifterna. Menyn Kvalitet Menyalternativ Utskriftsläge

Läs mer

CGP. Certifierad Grafisk Produktion ÖVERSIKT. CGP Certifierad Grafisk Produktion: Översikt 1

CGP. Certifierad Grafisk Produktion ÖVERSIKT. CGP Certifierad Grafisk Produktion: Översikt 1 CGP Certifierad Grafisk Produktion ÖVERSIKT CGP Certifierad Grafisk Produktion: Översikt 1 Grafiska Företagens Förbund Sveriges Grafiska Medieförening, 2008 Utarbetat av projektgruppen: Per Aviander, Grafisk

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun ÅKERSBERGA. När du vill nå ut med information, annonsera eller göra egna tidningar

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun ÅKERSBERGA. När du vill nå ut med information, annonsera eller göra egna tidningar KANALEN ÅKERSBERGA BOKNINGSSTOPP ONSDAGAR VARJE VECKA Prislista & Produktinformation Lokaltidningen i Österåkers kommun När du vill nå ut med information, annonsera eller göra egna tidningar Distribution

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar MiljöBästa Motorbåt Svenska Båtunionen, tillsammans med SWEBOAT och Sjöfartsinspektionen tar inför mässan Allt För Sjön 2009 fram önskemål/kriterier

Läs mer

Labfärg paradiset i Photoshop

Labfärg paradiset i Photoshop text Anders jensen Labfärg paradiset i Photoshop Mitt i Photoshop, väl dolt bland vanliga menyer och funktioner, finns en hemlig portal. Den har funnits där i åratal, men få känner till dess hemligheter.

Läs mer

Tentamen i Sannolikhetslära och statistik (lärarprogrammet) 12 februari 2011

Tentamen i Sannolikhetslära och statistik (lärarprogrammet) 12 februari 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Louise af Klintberg Lösningar Tentamen i Sannolikhetslära och statistik (lärarprogrammet) 12 februari 2011 Uppgift 1 a) För att få hög validitet borde mätningarna

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk;

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Annonsering för konceptet

Annonsering för konceptet Sammanställning av Annonsering för konceptet under åren 2003 2011 www.varannanvatten.se Kontaktperson Håkan Jonsson, Region Gotland Hakan.jonsson@gotland.se Annonser för åren 2004 2008 Varan vatten är

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

ppi = 72 ppi = 18 ppi = 36 DIGITALA BILDER (pixelbaserad) DIGITAL RASTRERING ppi (pixels per inch) Sasan Gooran (HT 2003)

ppi = 72 ppi = 18 ppi = 36 DIGITALA BILDER (pixelbaserad) DIGITAL RASTRERING ppi (pixels per inch) Sasan Gooran (HT 2003) DIGITALA BILDER (pixelbaserad) Skanning Sasan Gooran (HT 2003) Foto Digital bild ppi: Antalet sampel per tum 2006-11-14 Grafisk teknik 1 2006-11-14 Grafisk teknik 2 ppi (pixels per inch) ppi = 72 ppi (Inläsningsupplösning):

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens Formalia Enkäter Öppna föreläsningar Stöd via sociala medier facebook.com/tingsholmsbibblan

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

Annonsfakta & prislista 2011. Nordens största tidning om naturlig hälsa.

Annonsfakta & prislista 2011. Nordens största tidning om naturlig hälsa. Annonsfakta & Nordens största tidning om naturlig hälsa. Live Life har en köpstark målgrupp. Live Life är nordens största hälsomagasin med köpstarka och medvetna läsare. Lars Fins, koncernchef Life Europe,

Läs mer

ÄMNESPLANENS STRUKTUR. Progressionstabellen

ÄMNESPLANENS STRUKTUR. Progressionstabellen Progressionstabellen Nivåerna för betygsstegen E, C och A i kunskapskraven är formulerade med hjälp av en progressionstabell. Progressionstabellen är utgångspunkt för kunskapskraven i samtliga kurser för

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

38 122x360 mm. 48 164x360 mm. 36 122x268 mm. 46 164x268 mm. 45 164x223 mm. 35 122x223 mm. 34 122x178 mm. 44 164x178 mm. 44B 164x155 mm.

38 122x360 mm. 48 164x360 mm. 36 122x268 mm. 46 164x268 mm. 45 164x223 mm. 35 122x223 mm. 34 122x178 mm. 44 164x178 mm. 44B 164x155 mm. MODULKARTA 18 38x360 mm 28 80x360 mm 38 122x360 mm 48 164x360 mm 68 248x372 mm 16 38x268 mm 26 80x268 mm 36 122x268 mm 46 164x268 mm 66 248x268 mm 15 38x223 mm 25 80x223 mm 35 122x223 mm 45 164x223 mm

Läs mer

Välkommen till din loggbok!

Välkommen till din loggbok! Loggbok för: 1 Välkommen till din loggbok! Den här boken är till för dig som ska träna med Minneslek. I loggboken får du information om arbetsminnet, veta hur träningen går till och ett schema där du kan

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Priser 2014. Företag och organisationer Lokal. januari. Daglig nyhetstidning

Priser 2014. Företag och organisationer Lokal. januari. Daglig nyhetstidning Priser 2014 Företag och organisationer Lokal Daglig nyhetstidning januari Annonsering i SN Annonsering i Södermanlands Nyheter Prisexempel TEXTSIDA (45 mm spaltbredd, 6 spalter/sida) Se GUL Modulkarta

Läs mer

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts.

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts. Dokumentet är från sajtsidan Matematik: som ingår i min sajt: http://www.leidenhed.se/matte.html http://www.leidenhed.se Minst och störst Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Grafiska element och rekommendationer

Grafiska element och rekommendationer Grafiska element och rekommendationer 2011 Introduktion Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Några övningar att göra

Några övningar att göra Några övningar att göra Dagens kort Du ber om ett kort som kan vägleda och hjälpa dig genom dagen. Kortet beskriver hur du kan förhålla dig till dagen eller om du ska tänka på något speciellt idag. Drar

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

Ljusmätning 1 "Mäta i handen i skugga". Med handhållen ljusmätare för befintligt ljus så finns en metod som är mycket enkel, snabb och fungerar till de flesta genomsnittliga motiv: att "mäta i handen i

Läs mer

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget Bildbearbetning i Photoshop Gör stegen i denna ordning. Det spelar roll. 1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget 2. Kontrollera vilken färgrymd bilden har (OBS! detta går

Läs mer

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING!! 1 Ambassadör Uppdaterad 8 augusti 2012 Detta är ett material för Hyresbostäder i Norrköping. Copyright ( ) alla rättigheter reserverade

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

C-UPPSATS. En bok. Dennis Pettersson Frida Bergsten. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. En bok. Dennis Pettersson Frida Bergsten. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2010:138 En bok Dennis Pettersson Frida Bergsten Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Musik och medier Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion 2010:138 -

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP... RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT.....s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...s 10 1 BAKGRUND Vi vill ta reda på hur en upplever en utställning

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

Den fria tidens pedagogik. Maria Hjalmarsson, Lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet

Den fria tidens pedagogik. Maria Hjalmarsson, Lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet Den fria tidens pedagogik Maria Hjalmarsson, Lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet Presentationens upplägg Historik Fritidshem lite fakta Fritidshemmets uppdrag Olika förståelser av begreppet

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET. KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING. KKiK-presentationer 1

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET. KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING. KKiK-presentationer 1 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING KKiK-presentationer 1 KKiK-presentationer 2 KKiK-presentationer 2015 års undersökning Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Text:

Läs mer

Muffinsmysteriet. Avsnittet innehåller: problemlösning, matematiska relationer, taluppfattning, multiplikation och systematisering.

Muffinsmysteriet. Avsnittet innehåller: problemlösning, matematiska relationer, taluppfattning, multiplikation och systematisering. Best. nr: 31230ra 1 Räkna med oss Muffinsmysteriet Avsnittet innehåller: problemlösning, matematiska relationer, taluppfattning, multiplikation och systematisering. Klass 3a ska lära Augustin att baka

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv.

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv. Avundsjuka och Besvikelse Två helt klart starka ord som bränner i mitt inre och där avundsjuka även kan ha en positiv betydelse, men oftast har besvikelse ingen ljus sida alls. Besvikelse Jag kanske blandar

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

BASKET FÖR UNGA SPELARE

BASKET FÖR UNGA SPELARE 106 BASKET FÖR UNGA SPELARE 4 COACHEN PÅ TRÄNING 107 Coachen på träning Jose María Buceta Konstruktiv attityd Att leda övningar Använda förebilder Instruktioner och kommentarer Frågor och påminnelser Att

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior Förord Inledning Ett fotbollslag som har ett väl utvecklat passningsspel har stora förutsättningar för att spela bra anfallsfotboll och skapa målchanser. Passningsspelet är fundamentet i fotbollens anfallsspel.

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Allt om HDR. Reglagen i Photomatix. Tone Compressor

Allt om HDR. Reglagen i Photomatix. Tone Compressor Allt om HDR Det är inte lätt att komma ihåg vad alla reglage och funktioner gör. Här får du en lathund som påminner dig. I slutet ger jag också två recept du kan ha som utgångspunkt när du vill skapa realistiska

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center

Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center Varför pedagogisk dokumentation? För att kunna återvända till en händelse.

Läs mer

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009 2009-04-05 Sida 1 av 5 Välkommen till fotbollskolan Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig samarbeta. Drivkraften

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Kurser i att skapa korta filmer som skall användas i undervisningen eller för instruktion och support.

Kurser i att skapa korta filmer som skall användas i undervisningen eller för instruktion och support. Kurser i att skapa korta filmer som skall användas i undervisningen eller för instruktion och support. Tre korta kursmoment som stödjer framtagande av material för det flippade klassrummet och att ge instruktion

Läs mer

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land 1 Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land Läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin vill avge följande yttrande: Bakgrund

Läs mer

Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar

Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar Effekter av konkurrens Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar Inledning Innehållet i den här rapporten bygger på djupintervjuer med kommunala chefer (socialchef, äldreomsorgschef,

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Grunderna kring helmäskning

Grunderna kring helmäskning Grunderna kring helmäskning I bryggskolans kapitel extraktbryggning och delmäskning så har vi berättat om hur du kan brygga goda öl med hjälp av dessa metoder. Vad vi också nämner är att i extraktbryggning,

Läs mer