Arbetarhistoria2012:1 [141]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetarhistoria2012:1 [141]"

Transkript

1 Arbetarhistoria2012:1 [141]

2 ARBETARHISTORIA 2012:1 [141] OMSLAGET: Annicka Baum, 23 år, arbetade på IKEA i Uppsala och blev 1988 LO:s miljonte kvinna. Hon firades på konferensen»kvinnor Anamma» i Borlänge. Foto: Thomas Fahlander 4 10 LEDARE 03 I landet för länge sedan... eller? 04 kristin linderoth: Könspolitik mellan kamp och samförstånd. Kommunals kongressdebatt om kvotering 10 benito peix geldart: Efter Spanien. De svenska spanienfrivilligas hemkomst NYHETER FRÅN ARAB 17 ulf jönson:»svenska partikamraterna behöva visst aldrig skämmas för min skull.» Tyskspråkiga flyktingkvinnor i ARAB:s bestånd PÅ GÅNG 25 maria stanfors & tobias karlsson: Nytt ljus på gamla könsgap 25 Lars Hansson:»Glömda bilfabriker» i Danmark och Sverige 26 fay lundh nilsson & per-olof grönberg: Lärande och kunskapsöverföring genom arbetskraftsmigration RECENSIONER 29 Magnus Nilsson: Uttömmande om modernistisk tankesmedja Johan Svedjedal, Spektrum den svenska drömmen. Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur 31 m ats myrstener: Litterär geografi i förändringstid Alexandra Borg, En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen NY LITTERATUR 33 Boktips 42 Något om bibliotekets nyförvärv år Bibliografi DOKUMENTET 52 Boxning i klasskampens tjänst

3 LEDARE Försöken att förbättra hushållsarbetarnas villkor är sett från ett historiskt perspektiv väldigt nya. Bilden är från Stormklockan nr I landet för länge, länge sedan eller? före jul hamnade en svensk bloggare i blåsväder. Hennes polska barnflicka hade»rymt» och på bloggen efterlyste hon sin anställda död eller levande på bästa slavägarmanér. Även om barnflickans version aldrig når offentligheten så visar detta utsattheten och de usla arbetsförhållanden som arbetare i privata hushåll konfronteras med i RUT-Sverige. Sedan 2007 finns det i Sverige möjlighet till skattereduktion för så kallade hushållsnära tjänster som skulle skapa en ny marknad, öka sysselsättningen och främja jämställdhet. Frågan om RUT-avdraget har förbättrat arbetsvillkoren inom hushållstjänster har nyligen undersökts i två rapporter av Anna Gavanas. I den första rapporten visar hon att villkoren för arbetare i den informella hushållssektorn i Sverige är under all kritik. Hon visar på exploatering, sexuella trakasserier och otrygghet för framför allt papperslösa som inte har en möjlighet att arbeta inom den vita delen av arbetsmarknaden det är skrämmande läsning. Gavanas pekar på att RUT-avdraget inte har lett till att den svarta delen av hushållstjänstesektorn ersätter den vita utan istället har lett till ökad segmentering av arbetsmarknaden. beskrivningen av arbetsvillkoren som framträder i Gavanas undersökning skiljer sig föga från dem för hushållsarbetare i andra storstäder och visar på stora likheter med hushållsarbetarnas villkor genom historien. Hembiträdeslagstiftningen infördes i Sverige så sent som Vid den tidpunkten fanns det allt färre som ville arbeta i andras hushåll. Arbetsdagen skulle sluta senast klockan 19 men enbart om det inte fanns barn i hushållet som skulle tas om hand. Hembiträdeslagstiftningen vittnar egentligen mera om under vilka förhållanden hembiträdena hade jobbat under tidigare, lagstiftningen var snarare en anpassning till praktiken. I slutet av 1940-talet exporterades den svenska hembiträdeslagstiftningen till USA som en radikal förebild vid en tidpunkt då den betraktades som urvattnad i Sverige. Att den svenska lagen kunde gå på export visar på att förutsättningarna sannolikt inte har skilt sig åt särskilt mycket och inte heller det var något nytt vid det tillfället. När tjänarinnorna organiserade sig i Sverige i början av 1900-talet gav de ut en egen tidskrift, Tjänarinnebladet. Första numret var fullt av rapporter från liknande organisationer i andra länder. Trots att många hushållsarbetare har bott hos sina arbetsgivare, trots svåra arbetstider och bristen på fritid, har dessa grupper organiserat sig med hjälp av kontakter inte bara utanför det egna hushållet utan också i världen. Anledningen till detta är givetvis också det faktum att många som arbetar i privata hushåll har en migrationsbakgrund, då som nu. hushållsarbetare har varit en grupp som har varit och fortfarande är kvinnodominerad. De har ansetts vara svåra att organisera och det dröjde länge innan deras arbetsvillkor reglerades det minsta. Här finns det också en paradox, de kvinnor som kämpade för kvinnors förbättrade villkor inom arbetarrörelsen har ofta varit beroende av hushållstjänster för att kunna leva för politiken, de har varit arbetsgivare åt de kvinnor de samtidigt skulle kämpa för. Historiskt sett har många hembiträden gått i spetsen för kvinnorna inom arbetarrörelsen, Minna Sillanpää, Finlands första kvinnliga minister var en av dem, tyska Emma Ihrer var en annan. När ILO under 2011 diskuterade konventionen»decent work for domestic workers» var salen fylld med människor som arbetade inom hushållssektorn. Hushållsarbete i andras hem har funnits väldigt länge, frivilligt och avlönat men också i form av tvångsarbete, till exempel som slaveri. Försöken att förbättra arbetsvillkoren är i detta långa perspektivväldigt nya och tyder på att det återstår mycket att göra. Arbetarhistoria 2012:1 3

4 Könspolitik mellan kamp och samförstånd. Kommunals kongressdebatt om kvotering 1 Varför får vissa förslag aldrig genomslag? I artikeln analyserar författaren denna fråga utifrån debatten om könskvotering inom Svenska kommunalarbetareförbundet under och 1990-talen AV KRISTIN LINDEROTH med anledning av Kommunals hundraårsjubileum 2010 kunde man i medlemstidningen Kommunalarbetaren under rubriken»kvinnorna har tagit över efter 100 år» läsa en berättelse om framgång, där kvinnliga kommunalare gått från att vara kaffekokerskor och kuttersmycken till att ha tagit över organisationen. Trots att välfärdsstatens utbyggnad medfört att medlemskåren sedan 1955 utgjorts av en ökande majoritet kvinnor som sedan 1980 legat på omkring 80 procent 2 har förbundet in på 2000-talet brottats med att kvinnors representation i beslutande organ och i ombudsmannakåren inte speglat detta. Inte förrän jubileumsåret 2010 motsvarade kvinnors andel i förbundsstyrelsen (85 procent) i princip deras andel av medlemskåren. 3 Ombudsmannakåren bestod samma år av 53 procent kvinnor och 47 procent män. 4 Kvinnors deltagande och representation har varit ett centralt och återkommande problem i Kommunals könspolitiska 5 diskussioner och har bland annat kommit till uttryck i frågor om medlemskap, utbildning, barnpassning och kvotering. I den här artikeln fokuserar jag på kvotering, ett krav som gav upphov till het debatt på förbundskongresserna 1988, 1993 och och som präglades av ett icke-genomförande. Feministiska forskare har visat att den offentliga berättelsen om den svenska jämställdhetspolitiken starkt betonar framgång, där frågan om vilka förändringar som motarbetats eller uteblivit utelämnas. 7 Det som döljs i denna berättelse är att vissa könsrelaterade normer är segare än andra. Vi måste således våga uppmärksamma både stabilitet och förändring närvi studerar könsrelationer. 8 Denna kritik ligger i linje med historikern Åsa Linderborgs varning för en historieskrivning där»[n]uet framstår både som en logisk och naturlig konsekvens av det som varit, [och] alternativa handlingsstrategier i det förflutna förringas eller förtigs». 9 Att undersöka debatten kring ett könspolitiskt krav som inte blivit verklighet och därmed synliggöra sådana alternativa handlingsstrategier är ett sätt att förstå könspolitikens villkor i det specifika sammanhanget. I samband med Kommunals hundraårsjubileum fick historikerna Ylva Waldemarson och Lars Ekdahl av förbundet uppdraget att skriva jubileumshistorik. 10 Waldemarson beskriver debatterna om kvinnors deltagande och representation som Buss 55 fick i januari 1958 kvinnliga busschaufförer. Redan i mitten av 1950-talet var Kommunals kvinnliga medlemmar i majoritet vilket inte avspeglade sig i förbundets beslutande organ eller i ombudsmannakåren. Foto ej angiven en del i Kommunals allmänna svårigheter att hålla ihop förbundet på grund av många olika inbördes intressen. 11 Jag väljer istället att fokusera specifikt på debatten om kvotering som en arena där man kan utläsa villkor för könspolitik i förbundet. Jag är inspirerad av statsvetaren Maud Eduards teori om hur den samförståndsinriktade jämställdhetsideologin, vilken är hegemonisk i förhållande till andra könspolitiska perspektiv, 12 påverkar kvinnors möjlighet att agera politiskt. 13 Eduards menar att innebörden i jämställdhetsideologin är att»[ ] en god demokrati karaktäriseras av könskomplementaritet och samarbete mellan män och kvinnor [ ]» och att kön, förstått som en maktrelation, görs till en dålig och främmande princip som hotar den demokratiska ordningen. 14 Kön får således inte komma till uttryck som en grundläggande makt- och intressekonflikt i samhället. 15 Kvoteringskravet i sin kontext Yrkande om kvotering dök upp på en Kommunalkongress första gången 1988, i en tid då frågor om kvinnors representa- 4 Arbetarhistoria 2012:1

5 Från kaffekokerska och kuttersmycke till fullvärdig medlem. Foto: John Wahlbärj Arbetarhistoria 2012:1 5

6 tion var på väg att ges allt större betydelse i den svenska politiska debatten i stort såväl som inom arbetarrörelsen. Detta kom till uttryck bland annat genom nätverket Stödstrumporna som lanserades 1992 och utredningen Varannan Damernas Utredningen innehöll förslag om könskvotering men ledde bara till allmänna politiska målsättningar. 17 Statsvetaren Katharina Tollin menar att utmärkande för perioden var att jämställdhet skulleväxa fram successivt genom en allmän integrering på alla områden, frikopplad från konkreta reformer. Ett ökat fokus på makt kopplat till kön, snarare än klass, slog igenom, samtidigt som det önskade politiska förloppet paradoxalt nog var utan intressemotsättningar och konflikter. 18 När kravet på kvotering väcktes på kongressen 1988 avvisades det av överstyrelsen som ville ge organisationen en chans till och frågan sköts på framtiden. 19 Kravet återkom i flera motioner 1993 och styrelsen föreslog då att man istället för kvotering skulle anta ett allmänt jämställdhetsprogram på nästkommande kongress, vilket blev kongressens beslut. 20 I jämställdhetsprogrammet som behandlades 1994 yrkade styrelsen för första gången på ett mätbart mål för kvinnors representation. Kvotering skulle införas vid 1997 års kongress om inte minst fyrtio procent av förtroendeuppdragen på alla nivåer innehades av kvinnor. 21 Efter en lång och hård debatt vann kritikerna återigen majoritet, trots att styrelsen nu svängt och var på den förespråkande sidan. 22 Punkt sattes därmed för Kommunals kvoteringsdebatt. Utlyftande praktiker, retoriska strategier och samförstånd Orsakerna till den låga kvinnorepresentationen förklarades i debatten dels med kvinnors hemarbete och kortare arbetslivserfarenhet, 23 dels med att kvinnorvar osäkra och främmande inför de fackliga arbetsformerna 24 och dels med tradition. I en rapport till kongressen 1993 frågade man sig»[ ] om männens relativt sett stora andel av förtroendeuppdragen kan sammanhänga med att man tidigare utgjort en större andel av medlemskåren. Så sent som 1960 var 43 procent av medlemmarna män.» 25 Att man 1993 förklarade den låga kvinnorepresentationen med att män nästan varit i majoritet under talet visar på styrkan hos traditionen som förklaring till kvinnors underordning, något som också påvisats som återkommande i andra delar av arbetarrörelsen av Johan Rydstedt och Ann-Sofie Hermansson. 26 Att orsakerna bakom den låga kvinnorepresentationen även förklarades med situationen i hemmet eller på arbetsmarknaden är inte heller unikt för Kommunal. Statsvetaren Kristina Lindholm, som studerat SSU:s kvoteringsdebatt, benämner ett sådant angreppssätt utlyftande praktiker, där problemen med kvinnorepresentationen hela tiden placeras någon annanstans än inom den egna organisationen. 27 Genomgående i debatten är styrelsens önskan om att skjuta upp hanteringen av problemet vädjade man till kongressen om»[ ] ännu en chans att förbättra kvinnorepresentationen utan tvingande bestämmelser» 28 och 1993 om att kongressen skulle ge»[ ] organisationen en chans till, och att man under den kommande perioden verkar med krafttag för att beslutande organ sammansätts så att de speglar medlemsstrukturen» föreslog man att skjuta upp frågan till 1997, om än för första gången med ett mätbart mål som utgångspunkt. SSU har framförallt använt sig av retoriska strategier för att öka kvinnors representation, det vill säga att i allmänna termer verka och tala för detta, 30 vilket även kan ses i Kom- I mitten Lillemor Arvidsson på LO:s kongress Hon var ordförande i Kommunal och ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse Foto: John Wahlbärj 6 Arbetarhistoria 2012:1

7 munals allmänna uppmaningar om»krafttag», samt i att kravet på kvotering omvandlades till framtagandet av ett allmänt jämställdhetsprogram. Det allmänna verkandet för jämställdhet ligger också i linje med hur Tollin beskrivit det politiska jämställdhetslandskapet i stort under perioden. 31 LillemorArvidsson, andre vice förbundsordförande, påpekade i debatten att kvotering i förlängningen även kunde komma att gälla män, om de skulle bli det underrepresenterade könet. 32 Detta tolkar jag som ett försök till legitimering, där man ville understryka att hela organisationen, inte bara kvinnorna, skulle komma att tjäna på en sådan bestämmelse. Att det är ett av få tillfällen i debatten där män som grupp markeras ligger i linje med vad Eduards respektive Rydstedt visat om att män som grupp sällan benämns som politisk kategori eller överordnat kollektiv, utan i huvudsak förekommer i debatten när man vill understryka att alla tjänar på jämställdhet. 33 Att kvoteringskravet var kontroversiellt och behövde legitimeras råder det ingen tvekan om. Den återkommande vädjan om en chans till vittnar om det, liksom styrelsens upprepade påpekanden om att kvotering vore ett misslyckande för en demokratisk organisation som Kommunal beskrev man det som»[ ] ett fattigdomsbevis för en demokratisk organisation som vår att behöva ta till kvotering» 34 och 1993 underströk man att kvotering inte borde behövas i Kommunal. 35 Det framstår nästan som vore kvotering ett större misslyckande för förbundet än den låga kvinnorepresentationen i sig. Eduards menar att trevanligt förekommande argument mot könskvotering är att jämställdhet ska nås med könsneutrala åtgärder, utan kollision med andra demokratiska principer, samt på frivillig väg utan tvång. 36 Lindholm har visat att även kvoteringsmotståndarna i SSU talade om kvotering som en konstlad form av demokrati som man till varje pris ville undvika. 37 Hur kan man då förklara dessa utlyftande praktiker, retoriska strategier och den ovilja som omgärdade kvoteringskravet och medförde att det sköts på framtiden föratt sedan begravas? Svaret finns i den omfördelning av makt från män till kvinnor som kvotering skulle innebära. Tilltron till jämställdheten som framgångssaga oberoende av konkreta reformer som finns i de upprepadevädjandena om en chans till är starkt kopplad till synen på jämställdhet som ett samförståndsprojekt där intressemotsättningar inte får artikuleras. Istället ska den snedfördelning av makt som är skapad av traditionen vittra bort av sig själv. Denna tolkning stärks av att även de som motionerade om kvotering 1988 menade att det skulle ta tid att nå rättvis representation och att»[i]ngen man som idag har en post ska [...] behöva lämna sitt uppdrag» 38 samt av de röster i debatten som talade om att själva ordet kvotering fick det att krypa i kroppen och det var liktydigt med [ ] en mur mellan killaroch tjejeri Kommunal». 39 Vid ett tillfälle talade ett ombud rakt ut om att han var rädd att de unga killarna skulle tvingas lämna plats åt kvinnorna. 40 Samtidigt kan man i debatten också skönja en mer konfrontativ inställning som utmanar samförståndsandan, som till exempel när styrelsen 1994 fastslog:»låt oss utgå från att vi lyckas denna gång. Men det innebäratt män måste flytta på sig till förmån för kvinnor», 41 eller när ett ombud tröttnat på argumenten om nödvändigheten i att gå efter meriter 42 och påpekade att»[d]et finns en form av kvotering som jag har speciellt svårt för, och det är den inkvotering av män som vi i alla år har ägnat oss åt. Fast då kallar man det att man väljer efter kompetensen förstås.» 43 Att kvinnors anspråk på makt och representation i den egna rörelsen varit mer kontroversiella än krav som gällt kvinnors villkor i det»det finns en form av kvotering som jag har speciellt svårt för, och det är den inkvotering av män som vi i alla år har ägnat oss åt. Fast då kallar man det att man väljer efter kompetensen förstås», sade ett ombud på Kommunals kongress Bilden: Göran Persson träffar representanter för LO-förbund inför valrörelsen. Foto Öiwind Berggren Arbetarhistoria 2012:1 7

8 omgivande samhället, samt att kvinnors medverkan i politiken villkorats med att kvinnors intressen inte öppet ställts mot mäns intressen har även visats av bland andra Hermansson och historikern Gunnel Karlsson försökte styrelsen avdramatisera kvoteringsfrågan genom att jämföra kön med annan representativitet:»vi kvoterar i vår organisation väderstreck [ ]. Vi kvoterar yrkesgrupper. Vi kvoterar när vi säger att den och den ska ha en representant. Egentligen borde det inte vara värre att kvotera kön.» 45 Trots ansatsen att neutralisera könskvotering visar det lilla ordet»egentligen» att det ändå var fråga om något annat än representation från olika landsdelar. Här menar jag att Waldemarson underskattar det specifika i debatten om just kvinnors representation, som hon förstår som en del i den större frågan om Kommunals svårigheter att i allmänhet balansera krav från olika medlemsgrupper. 46 Som Eduards har påpekat är kvinnor inte vilket kollektiv som helst. Förväntningarna om harmoni mellan könen är betydligt större än när det gäller andra grupper, till exempel gamla och unga eller svenskar och invandrare. 47 Att resultatet av Kommunals kvoteringsdebatt inte blev kvotering utan att ett jämställdhetsprogram visar även detta på den oerhörda sprängkraft frågan hade, då kravet på kvotering ensamt kunde driva fram ett helt program för jämställdhet i en organisation som tidigare inte haft något sådant. Könspolitikens villkor De könspolitiska villkor som omgärdar Kommunals kvoteringsdebatt utmärks av en stark koppling till jämställdhetsideologins betoning av framgång och samförstånd. Möjligheten att bedriva könspolitik som konkret syftar till att utjämna maktskillnader mellan kvinnor och män begränsas av en rädsla för att artikulera en konflikt mellan könen. Detta innebär att det återkommande kravet på kvotering i den egna organisationen aldrig tillåts bli verklighet, då det utmanar en av könspolitikens segare strukturer. Samtidigt ifrågasätts dessa ramar kontinuerligt, då kravet manifesterar uppfattningen om att omfördelning av makt från män till kvinnor vore inte bara eftersträvansvärt utan också en reell möjlighet. Därigenom befinner sig Kommunals kvoteringsdebatt mellan kamp och samförstånd. Mina resultat sammanfaller i stort med den tidigare forskning som beskrivit en ovilja mot att se kön som en politisk relation, och ett motstånd mot organisering kring kön inom arbe- NOTER KÖNSPOLITIK MELLAN KAMP OCH SAMFÖRSTÅND 1 Artikeln är en utveckling av min masteruppsats»mellan kamp och samförstånd den könspolitiska debatten i Svenska Kommunalarbetareförbundet », framlagd vid Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet VT Ylva Waldemarson, Mellan individ och kollektiv: Kommunal , Stockholm 2010, s Waldemarson 2010, s 36. 4»Kvinnorna har tagit över efter 100 år». Hämtat från Hämtat 18 januari I likhet med Kristina Lindholm, SSU och könspolitikens gränser , Linköping 2008, s 16 använder jag begreppet könspolitik, då jämställdhet är ett modernt begrepp som inte nödvändigtvis kan appliceras på historiska förhållanden. Jämställdhet är ett av flera möjliga könspolitiska förhållningssätt. I likhet med Lindholm förstår jag könspolitik helt enkelt som de politiska förhållandena mellan könen. Ett könspolitiskt krav blir i Kommunals fall ett krav som innefattar målsättningar om minskad ojämlikhet på grund av kön. 6 När överstyrelsen avskaffades 1993 bestämde man sig för att ha årliga kongresser, därav kongresser både 1993 och Maud Eduards, Förbjuden handling: om kvinnors organisering och feministisk teori, Malmö 2002, s ; Katharina Tollin, Sida vid sida: en studie av jämställdhetspolitikens genealogi , Stockholm 2011, s Eduards 2002, s Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs , Stockholm, [2001] 2002, s Lars Ekdahl, Välfärdssamhällets spegel. Kommunal , Stockholm 2010; Waldemarson Waldemarson Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, Malmö 2005, s Eduards Eduards 2002, s Eduards 2002, s Lindholm 2008, s 163; Tollin 2011, s Tollin 2011, s Tollin Behandling av motion Q:3, Kongressprotokoll, Svenska kommunalarbetareför bundets 17:e ordinarie kongress 1988, s Behandling av motionerna M:1-M:4, Kongressprotokoll, Svenska kommunalarbetarförbundets 18:e ordinarie kongress, 1993, s Jämställdhet. Vår framtid. Kommunals handlingsprogram för jämställdhet. Svenska Kommunalarbetareförbundets 19:e ordinarie kongress, 1994, s Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1, Kongressprotokoll, Svenska kommunalarbetareförbundets 19:e ordinarie kongress, 1994, s Av var och en Handlingsprogram för 90-talet om demokrati, organisation och verksamhet i förbundet. Svenska kommunalarbetarförbundets 17:e ordinarie kongress, 1988, s 73; Jämställdhet 1994, s Jämställdhet 1994, s Kvinnorna i Kommunal. En rapport om kvinnorepresentationen. Svenska kommunalarbetareförbundets 18:e ordinarie kongress, 1993, s Johan Rydstedt, Nya förhållningssätt i den fackliga jämställdhetspolitiken? En studie av LO:s Klass och kön-serie , examensarbete för kandidatexamen, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, VT 2005; Ann-Sofie Hermansson, Arbetarrörelsen och feminismen, Samtal om rättvisa, Stockholm Lindholm Utlåtande över motion Q:3, Kongressprotokoll, Svenska kommunalarbetareförbundets 17:e ordinarie kongress, 1988, s Utlåtande över motionerna M:1-M:4, 8 Arbetarhistoria 2012:1

9 tarrörelsen. Könspolitiska strävanden har byggt på att en intressemotsättning mellan könen inte fått artikuleras och kontroversiella könspolitiska frågor har på olika sätt placerats utanför arbetarrörelsens organisationer. Det som utmärker Kommunal i relation till andra rörelseorganisationer är förbundets stora kvinnomajoritet. Vid en första anblick skulle man kunna tro att denna kvinnomajoritet i sig skulle medföra en rättvis fördelning av makt och uppdrag i förbundet, vilket också kommit till uttryck i förbundets egen självförståelse när styrelsen påpekat att kvotering inte borde behövas i Kommunal. Min undersökning visar dock att så intevarit fallet. Med utgångspunkt i Eduards teori om att kvinnor som agerar som kollektiv blir ett hot mot den rådande könsordningen kan man tänka sig att Kommunals stora kvinnodominans och förbundets fokus på att förbättra villkoren för arbetarkvinnor redan utgör ett så stort avsteg från en»normal» ordning att det därför skulle bli för utmanande att också tillämpa kvotering. Att Kommunal inte valt att kalla sig ett feministiskt förbund, trots att andra delar av arbetarrörelsen under senare halvan av 1990-talet fattat sådana kongressbeslut, 48 skulle kunna stärka denna hypotes. En förklaring till oviljan mot att se kön som en politisk relation i arbetarrörelsen, som återkommer i tidigare forskning, är att detta hotat vad som formulerats som ett gemensamt klassintresse. 49 Waldemarson menar att»klass mötte kön» när Kommunal skulle förhålla sig till kvinnors krav på representation. 50 Jag har dock i mitt material inte kunnat se att en klassgemenskap använts som ett argument mot kvotering, snarare har klassretoriken varit frånvarande i debatten. Jag har på annat håll visat att klasskampsretorik förekommit i debatten om ett annat könspolitiskt krav i Kommunal, det på arbetstidsförkortning, från de ombud som förespråkat en sådan reform. I arbetstidsdebatten har klassanalysen alltså snarare förstärkt ett könspolitiskt krav, medan klasstrukturer, manifesterade i samförståndsanda och ekonomiskt ansvar, satt gränserna för förbundets ställningstagande i arbetstidsfrågan. 51 Jag har inte heller kunnat se att socialism och jämlikhet mellan könen skulle ha konstruerats i motsats till varandra i Kommunals debatt, på det sätt som tidigare forskning har hävdat skulle ha skett systematiskt i andra delar av arbetarrörelsen. 52 När Kommunals förbundsledning 1993, parallellt med kvoteringsdebatten, ville stryka ordet socialism i målsättningsparagrafen och istället skriva in jämställdhet betonade flera ombud vikten av att ha med båda målsättningarna, vilket också blev beslutet. 53 Kongressprotokoll, Svenska kommunalarbetarförbundets 18:e ordinarie kongress, 1993, s Lindholm 2008, s Tollin Behandling av motion Q:3 1988, s Eduards 2002; Rydstedt 2005, s Utlåtande över motion Q:3 1988, s Utlåtande över motionerna M:1-M:4 1993, s Eduards 2002, s Lindholm 2008, s Motion Q:3, sekt 16, avd. 1 Stockholm, Kongressprotokoll, Svenska kommunalarbetareförbundets 17:e ordinarie kongress, 1988, s Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1 1994, s Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1 1994, s Jämställdhet 1994, s Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1 1994, s Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1 1994, s Hermansson 1993, s 41 42; Gunnel Karlsson, Från broderskap till systerskap: det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP, Lund 1996, s Behandling av jämställdhetsprogram, Kongressprotokoll, Svenska kommunalarbetareförbundets 19:e ordinarie kongress, 1994, s Waldemarson Eduards 2002, s Lindholm 2008, s Se t.ex. Yvonne Hirdman, Med kluven tunga: LO och genusordningen, Atlas 1998; Karlsson 1996; Ylva Waldemarson, Kvinnor och klass en paradoxal skapelseberättelse: LO:s kvinnoråd och makten att benämna , Stockholms universitet, Historiska institutionen 2000; Hermansson 1993; Rydstedt Waldemarson 2010, s Linderoth Se t.ex. Hermansson 1993; Hirdman 1998; Karlsson 1996; Lindholm Behandling av motionerna A:3 A:5, Kongressprotokoll, Svenska kommunalarbetarförbundets 18:e ordinarie kongress 1993, s ABSTRACT BETWEEN STRUGGLE AND AGREEMENT Until the beginning of the 21st century women were under-represented in the Swedish Municipal Workers' Union (Kommunal), even though they formed a majority of eligible employees since th 1950s. Demands for affirmative action were intended to address this problem. Affirmative action was discussed at Kommunal s congresses between 1988 and 1994 but was never realized. In the debate women s lack of representation was attributed to tradition, and thus to factors external to the organization. The solutions presented are rhetorical, such as a general emphasis on the importance of equal representation. The faith in gender equality as a success story independent of concrete reforms is connected to an emphasis on consensus between men and women, characteristic of Swedish gender equality ideology. Conflicts of interests are not to be articulated. Instead, the unequal distribution of power is expected to wither away by itself. The demand for affirmative action challenges this ideology, by proposing an immediate redistribution of power. A possible reason for the sensitivity to the demand could be that as an organization of which 80 percent were women, Kommunal was in any case seen to be a deviation from what is perceived to be the normal order of things. To adopt affirmative action would thus have been too controversial. KRISTIN LINDEROTH är verksam vid Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet. Arbetarhistoria 2012:1 9

10 Efter Spanien. De svenska spanienfrivilligas hemkomst * Över 500 svenskar deltog i de Internationella brigadernas kamp under spanska inbördeskriget. Till skillnad från de flesta frivilliga från andra länder, hade de svenska frivillliga stöd när de återvände hem, men de blev också övervakade av säkerhetspolisen. Författaren analyserar situationen efter hemkomsten till Sverige. AV BENITO PEIX GELDART de drygt 500 svenska Spanienkämparnas bidrag till den spanska Republikens krigsinsats och därmed till den internationella antifascistiska kampen har länge uppmärksammats i svensk historisk forskning. 1 I Spanien har det däremot skrivits förvånansvärt litet om ämnet. En artikel i en militärtidskrift är nästan det enda som finns. 2 I denna artikel vill jag belysa Spanienkämparnas hemkomst efter avslutat uppdrag i Spanien: dels ligger fokus på hur de mottogs i Sverige av myndigheter och folk, dels på deras insatser i den antifascistiska kampen under de åren som följde. Några var nämligen aktiva i sammanhanget, inte minst genom direkt deltagande i andra världskriget. Några grundläggande fakta Antalet svenska Spanienfrivilliga beräknas idag till cirka 530 till 540, flertalet av dem medlemmar i kommunistiska partier 10 Arbetarhistoria 2012:1

11 Spanienfrivilliga återvänder till Sverige 7 december Från vänster: Okänd, Bengt Segersson, Sten Uden, Henning Lindgren, Herbert Blom, okänd, Sven Wernström, Arne Larsson, okänd, Sören Gustavsson, två okända, C.G. Hjärpe, okänd. Foto ej angiven och organisationer. 3 De hittills publicerade namnlistorna innehåller dock endast 501 namn, 4 och en norsk publikation anger deras antal till Av dem fanns det några som kämpade i anarkosyndikalistiska enheter eller partisangrupper. 6 Utöver de drygt 150 kommunister från Bertil Lundviks listor, fanns det minst 8 medlemmar i Socialistiska partiet och minst 10 syndikalister från SAC. Antalet socialdemokrater är ovisst, endast 7 känner man till med säkerhet. 7 Det fanns också frivilliga som inte var politiskt organiserade och till och med en och annan borgare och adelsman, även om över 95 procent tillhörde arbetarklassen. Medelåldern var 28 år. 8 Geografiskt sett kom de från hela landet, fast två femtedelar var bördiga i antingen Stockholm eller Göteborg. Enligt beräkningar dog cirka en tredjedel i strid eller i de spanska rebellernas fängelser. Minst fyra frivilliga var kommissarier inom Internationella brigaden, sex uppnådde graden som kompanichefer, två blev tillförordnade bataljonchefer och minst 19 kämpade som gerillakrigare eller partisaner i de sovjetorganiserade enheter som på ryska kallades spetsnaz. En av dem, Per Eriksson, var instruktör för Internationella brigaden och skyddsvakt åt flera kända personer, exempelvis åt G. M. Shtern, högre sovjetisk militärrådgivare i Spanska Republiken , samt åt den kända spanska kommunistiska ledaren Dolores Ibárruri sommaren En annan, Sven Brännström, nämnde kort före Arbetarhistoria 2012:1 11

ARBETAR HISTORIA #2/2008 [126] Hemsyster på väg Tema: Facket och globaliseringen

ARBETAR HISTORIA #2/2008 [126] Hemsyster på väg Tema: Facket och globaliseringen ARBETAR HISTORIA #2/2008 [126] Hemsyster på väg Tema: Facket och globaliseringen ARBETARHISTORIA 126 01 ledare: Ett missförstått år 02 karin carlsson: Omsorg som strategi. Hemvårdarinnan och den sociala

Läs mer

FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET?

FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET? Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Kandidatuppsats i offentlig förvaltning HT 14 FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET? Idéer och argument för och emot kvoterad föräldrapenning Alexandra Medina och Johanna

Läs mer

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR HISTORIA ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA VÅR HISTORIA Vår historia Ett studiematerial framtaget av Socialdemokraterna och ABF Studiematerialet

Läs mer

Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming

Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming university of copenhagen Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming Published in: Arbetarhistoria Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige

Läs mer

Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPKs internationella förbindelser

Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPKs internationella förbindelser Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPKs internationella förbindelser Av Lars-Arne Norborg, Kent Lindkvist, Ulf Nymark, Sven-Eric Liedman Andra utökade upplagan (1996) Utgiven av Vänsterpartiet För en

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH

S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH Hushållstjänster en studie av reformen och marknaden för skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige Malin Wreder och Ida Seing Hushållstjänster

Läs mer

Förord. Gunnar Brodin Ordförande i Säkerhetstjänstkommissionen

Förord. Gunnar Brodin Ordförande i Säkerhetstjänstkommissionen Förord Säkerhetstjänstkommissionen tillkom vid en tidpunkt då olika forskare, framför allt historiker och statsvetare, inlett arbeten med projekt som låg nära kommissionens uppdrag. Flera av dessa projekt

Läs mer

80 år för öppenhet och frihet

80 år för öppenhet och frihet 80 år för öppenhet och frihet 80 år för öppenhet och frihet Copyright Moderata Ungdomsförbundet Redaktör: Erik Bengtzboe Formgivning: Hellsten Kommunikation AB Illustration: Emy Eriksson / Hellsten Kommunikation

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

ARBETAR HISTORIA #3 4/2008 [127 128] SOLIDARITET MED SYDAFRIKA TEMA: ATT TÄNKA OM KLASS

ARBETAR HISTORIA #3 4/2008 [127 128] SOLIDARITET MED SYDAFRIKA TEMA: ATT TÄNKA OM KLASS ARBETAR HISTORIA #3 4/2008 [127 128] SOLIDARITET MED SYDAFRIKA TEMA: ATT TÄNKA OM KLASS ARBETARHISTORIA 127 128 01 ledare: Mot en global dialog eller två decennier av protester 02 victor lundberg: Minnet

Läs mer

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström 1 Gott och blandat Om rekrytering och exkludering Nina Edström 2 Skriften kan beställas från Mångkulturellt centrum, Botkyrka 147 85 Tumba Tel 08-530 625 68 Fax 08-530 625 50 E-post info@mkc.botkyrka.se

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Det politiska bidragsberoendet

Det politiska bidragsberoendet Det politiska bidragsberoendet finansieringen av sveriges politiska partier Oscar Hjertqvist timbro April 2013 Om författaren Oscar Hjertqvist är jurist och projektledare på Agde Consulting med fokus på

Läs mer

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen En teori om asymmetriskt partnerval Bo Rothstein [publicerad i Arkiv för studier i arbetarrörelsen historia vol 94/95, 2006] Inledning Sverige är i flera

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer

Fler kvinnor i totalförsvaret

Fler kvinnor i totalförsvaret R a p p o r t n r 1 8 i p l i k t v e r k e t s R A P P O R T S E R I E 18 Fler kvinnor i totalförsvaret en strategi för Pliktverkets fortsatta arbete för fler kvinnor i totalförsvaret Sofie Wahlman Engström

Läs mer

Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel

Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel Pergite VSF:s interntidning #1 2011 Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel Kultur: Ett museum över Europa Vänsterns

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

En dålig men sann Norgehistoria

En dålig men sann Norgehistoria En dålig men sann Norgehistoria Om könskvoterade bolagsstyrelser Maria Ludvigsson En dålig, men sann, Norgehistoria Om könskvoterade bolagsstyrelser Maria Ludvigsson Timbro, juni 2006 ISBN 10: 91-7566-620-0

Läs mer

Ny protest? En fallstudie av rörelsen Planka.nu

Ny protest? En fallstudie av rörelsen Planka.nu Ht 2005 Handledare: Inga Brandell Ny protest? En fallstudie av rörelsen Planka.nu Linda Åkerström Innehåll Introduktion 1 Teori 3 Tidigare forskning 3 Sociala rörelser 4 Nya sociala rörelser 5 Analysinstrument

Läs mer