ADA:S HISTORIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADA:S HISTORIA 2004 2009"

Transkript

1 ADA:S HISTORIA

2 Association for Design and Advertising En Mötesplats för design och marknadskommunikation ADA BRG Norra Hamngatan Göteborg ADA:S HISTORIA

3 Innehåll SÅ HÄR TÄNKTE VI Vem är ADA? KK-stiftelsen och Mötesplats Göteborg Ansökan Varför design? Varför marknadskommunikation? Varför Göteborg? Så skulle mötesplatsen se ut Styrgruppen Vision och framtid DET HÄR GJORDE VI SÅ HÄR HAR VI JOBBAT Skapa mötesplatser Vara spindeln i nätet Go Underground Vara katalysator PERSONERNA BAKOM ADA Operativ verksamhet Styrgrupp Finansiärer

4 01 SÅ HÄR TÄNKTE VI 01 SÅ HÄR TÄNKTE VI VEM ÄR ADA? ADA är den göteborgska urtanten. Kålles fästmö, en tjatig men go kärring som dyker upp i alla bra och mindre bra Göteborgsvitsar med sin fula handväska, käcka dialekt och snusförnuftiga kommentarer. Så är det. Men ADA är också Association for Design and Advertising, en mötesplats för de kreativa näringarna i Göteborgsregionen. En kopplerska mellan kreatörer, universitet, näringsliv och samhälle. En inspiratör och igångsättare. En motor och uppstartare. En omvärldsbevakare, katalysator och kunskapsspridare för det som rör design och marknadskommunikation i Västsverige. ADA är kreatörernas organisation och startades inom ramen för KK-stiftelsens (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) program för upplevelseindustrin. BRG (Business Region Göteborg AB) är projektägare och delfinansiär. ADA arbetar mot visionen att Göteborgsregionen ska bli erkänt som landets viktigaste område för de kreativa näringarna. ADA föddes Men hur började det och vad ville man då? Vad har ADA genomfört och hur stämmer det med visionen idag? Det här är historien om ADA:s fem första år. ADA:S HISTORIA

5 Remix & Kreativitet. DMA/Club Social. Foto: Claes Carlsson Klauzner 02

6 KK-STIFTELSEN OCH MÖTESPLATS GÖTEBORG Från början hette ADA Mötesplats Design i Göteborgsregionen, och kom till inom ramen för KK-stiftelsens satsning på upplevelseindustrin, det vill säga all verksamhet som genererar upplevelser i vid bemärkelse; film, media, musik, teater, konst, hantverk, design, dataspel, men också turism och måltidsnäring. KK-stiftelsen verkar bland annat för att stimulera tillväxt i dessa näringar och ville därför utöka antalet regionala mötesplatser inom upplevelseindustrins speciella kompetensområden. Det fanns redan fem. Nu erbjöds Stockholm, Göteborg och Malmö att delta i arbetet med kunskapsspridning och nyskapande inom huvudområdet Design. Villkoret var att respektive stad bidrog med delfinansiering av mötesplatsen motsvarande minst 100 procent av KK-stiftelsens insats, samt valde ett kompletterande stödområde. Stockholm valde Mode, Malmö valde Media och Göteborg valde Marknadskommunikation. ANSÖKAN 2004 formulerade ledande krafter i Göteborg en ansökan med visionen att ytterligare befästa och stärka Göteborgsregionens position som ledande region inom design i Sverige. Man skrev: Göteborgsregionens näringsliv är idag extremt designberoende och tillväxteffekterna av en sådan satsning inom området bedöms därför goda. För att design ska leda till tillväxt krävs dock en tydlig koppling mellan marknad och design. Flera regionala aktörer är överens om att det är i gränssnittet mellan dessa två regionala styrkebranscher - design och marknadskommunikation - som den största förnyelse- och tillväxtpotentialen ligger. Mot denna bakgrund har vi valt design som huvudområde för mötesplatsen och marknadskommunikation som stödområde. Ansökan hade stöd från många framträdande representanter för både näringsliv och universitet i regionen; HDK ( Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet ), CFK ( Centrum för Konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg ), Röhsska museet, MIG ( Marknadsföreningen i Göteborg ), Forsman & Bodenfors, Hampf Industrial Design, Volvo AB, Semcon, Svensk Form Väst och SVID ( Stiftelsen Svensk Industridesign ), Region Väst. VARFÖR BRG? BRG, är ett helägt, ickevinstdrivande bolag under Göteborgs Stad. BRG representerar 13 medlemskommuner och arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. BRG, tog på sig uppgiften att delfinansiera Mötesplatsen då man ansåg att design- och marknadskommunikation var områden som hade stark utvecklingspotential och därför var viktigt att stödja. VARFÖR DESIGN? Bakgrunden till ansökan var en medvetenhet om designens betydelse för ett företags framgång på den globala marknaden. Investering i design, sett ur ett helhetsperspektiv, påskyndar tillväxten. Ansökan kunde referera till flera undersökningar som pekar på det, bl a har SVID gjort en sådan. VARFÖR MARKNADSKOMMUNIKATION? Behovet av designkompetens har förändrats till sin karaktär. Nu efterfrågas en bredare kompetens, där kunskap om marknad och varumärkesfrågor också ingår designprocessen. Vi är övertygade om att en ökad samverkan mellan design och marknadskommunikation skulle stärka konkurrenskraften. Det är i det nära samarbetet mellan produktutveckling, kommunikation och media som nyskapande sker, skrev man i ansökan. Regionen har en lång tradition inom området. Här finns den snabbt växande mediekoncernen Stampen-gruppen, liksom många reklambyråer med framgångsrika Forsman & Bodenfors i spetsen. ADA:S HISTORIA

7 VARFÖR GÖTEBORG? I Göteborgsregionen finns många designintensiva företag som Volvo, Saab, Hasselblad m fl, liksom designkonsulter som Semcon, Hampf Industrial Design och Happy F & B. Flera stora modeföretag har sina huvudkontor här, som Lindex, KappAhl och JC ( som sedermera har flyttat ). Göteborg är också landets mest kompletta utbildnings - och forskningsstad inom designrelaterade områden. Här finns HDK, Chalmers och CFK. CFK är Sveriges nationella centrum för tvärvetenskaplig konsumtionsforskning och har stor relevans för designområdet. I regionen finns dessutom flera kompletterande lärosäten som Textilhögskolan i Borås och dataspelsinriktningen i Skövde. På högskolorna bedrivs mycket designrelaterad forskning. Flera av dem har också redan utvecklade kontakter med varandra, näringslivet och med utländska lärosäten. Allt detta sammantaget talade för att en mötesplats för design och marknadskommunikation skulle underlätta och stimulera skapandet av nya gränsöverskridande samarbetenoch, genom publika aktiviteter, ge en välbehövlig och inspirerade injektion till det offentliga samtalet. HUR SKULLE MÖTESPLATSEN SE UT? Det betonades att mötesplatsen skulle verka i den anda som är Göteborgsregionens särdrag; att ha ett kollektivt och mänskligt fokus snarare än att vara elitistiskt orienterad. En ansvarig projektledare skulle finnas vars uppgift var att skapa tillväxtbefrämjande aktiviteter, som till exempel seminarier, utbildningar, erfarenhetsgrupper, utställningar mm. Vikten av aktiviteter för att belysa gränssnittet mellan design och marknadskommunikation underströks. Bl a skulle man stödja tillkomsten av en ny högskoleutbildning inom marknadskommunikation. Redan befintliga aktörer och nätverk inom de olika branscherna skulle involveras i arbetet. Röhsska museet i Göteborg har t ex ett statligt nätverksansvar för design och konsthantverk. SVID och MIG framhölls som andra viktiga samarbetspartners. Ett viktigt strategiskt verktyg var den webbplats som skulle byggas upp tillsammans med branschen. Fullt utbyggd var den tänkt att bli den självklara sökmotorn för allt om design och marknadskommunikation i väst, och fungera som en nationell mötesplats för kontakter, händelser, arbete, uppdrag och forskning. Att samverka med de andra mötesplatserna i landet var också en viktig del i uppdraget. STYRGRUPPEN Som stöd för projektledarens operativa arbete tillsattes en styrgrupp med uppgift att svara för den mer strategiska processledningen. I denna styrgrupp fanns regionala representanter för politik, forskning och näringsliv, de tre områden som bör samverka och samspela för att få en gynnsam tillväxt ( den så kallade Triple Helix-modellen ). VISION OCH FRAMTID Visionen var att befästa och stärka Göteborgsregionens position som ledande inom design i Sverige. Det övergripande målet skulle vara att påvisa den konkurrenskraft som finns i en ökad samverkan mellan design och marknadskommunikation. Mötesplatsen skulle fungera som en brygga mellan dessa båda, samt initiera samarbeten till näringsliv, högskola, forskning och samhälle. I ansökan fanns förhoppningen att mötesplatsen i förlängningen skulle verka som en nationell kunskapsnod inom design. Genom att alla aktiviteter dokumenteras och sprids till nätverket via nätet skulle mötesplatsen bidra till både kunskapsbildning och kunskapsspridning. Att flera etablerade aktörer hade ställt sig bakom ansökan borgade för mötesplatsens långsiktighet, menade man. Liksom att BRG, med lång erfarenhet av projektutveckling, tog ansvaret för projektet tills det kunde stå på egna ben. Vad gällde mötesplatsens långsiktiga finansiering ( efter KKstiftelsens tidsbegränsade stöd ) såg man tre vägar: regionen tar över helt, någon av aktörerna tar över, eller den drivs vidare som en ekonomisk eller ideell förening. Ansökan beviljades och år 2005 startade Mötesplats Design i Göteborg.

8 02 DET HÄR GJORDE VI 02 DET HÄR GJORDE VI 2005 Det första året präglades av uppbyggnadsarbete, rekrytering av personal och av att skapa förutsättningar för de gränsöverskridande samarbeten som stod på önskelistan. Formulerad slutsats för verksamhetsplanen 2005: Projektet ska inventera och sortera Projektet ska vara en initierande kraft ej genomförande Projektet bygger på initiativ som finns hos aktörerna Projektet är en samlande kraft en portal Mötesplatsens första seminarium, Eftersnack, arrangerades i november 2005 i samarbete med Sveriges Designers. Lars Engman, tidigare designchef på IKEA och medlem i mötesplatsens styrgrupp, berättade om designarbetet på IKEA. ADA:S HISTORIA

9 Superflex. Eftersnack/Respekt. Foto: Andrea Johnson Artist Clothing. Eftersnack/Respekt. Foto: Andrea Johnson 06

10 02 DET HÄR GJORDE VI 02 DET HÄR GJORDE VI 2006 Det andra året blev starkt och aktivt med många gränsöverskridande samarbeten. Mötesplatsen bytte namn till ADA, Association for Design and Advertising. Webbsidan växte successivt. Nya funktioner adderades och den blev snabbt en viktig kommunikatör och spindel i nätet för information och nyhetsspridning. Cookies for Rookies. Västsvenska designers skickades till Stockholms modemässa Rookies. Ett samarbete med mötesplatsen MO: DE i Stockholm. Västsvenskt nyhetsbrev. Svensk form väst initierade ett västsvenskt nyhetsbrev med fokus på design och konsthantverk. ADA var en av tretton avsändare som alla sände ut brevet till sina nätverk. ADA ingick redan från början i redaktionen. Att leva på sin talang. En paneldebatt om kreatörers möjlighet att leva på sin talang. Arrangerades i samarbete med KK -stiftelsen. Reklamen är livsviktig. Ett forskningsprojekt om hur reklam bidrar till samhällsutvecklingen. Ett samarbete med CFK och elva reklambyråer i Göteborg. Kreatör+. Arbetet med en entreprenörsutbildning och pilotprojektet startade. Ett samarbete med mötesplatser och högskoleutbildningar i Göteborg, Stockholm och Malmö. FUNK. Om att skapa förutsättningar för tillväxt inom kreativa näringar. Satsningen var initierad av KK-stiftelsen. Månadens post. Vi startade ett återkommande månadsbrev vars syfte var att öka utblicken. En kreatör berättar vad som sker inom det kreativa fältet någon annanstans i världen. Rundabordssamtal. Syftet var att få fram, huruvida utbildning/forskning inom design och marknadskommunikation kan samlas runt en fråga som kan stärka den gemensamma konkurrenskraften. Representanter från HDK, Chalmers och CFK var inbjudna. Nätverket för Upplevelseindustrin. Ett nätverk med syfte att skapa tillväxt inom upplevelseindustrins branscher. Startade under hösten ADA deltog som en av åtta mötesplatser. Pecha Kucha Gbg. Ett unikt japanskt möteskoncept sjösattes i samarbete med Next Century Modern och Svensk form väst. Med Ostindiefararen i Shanghai. Ett seminarium i anledning av det 20-åriga partnerskapet mellan Göteborg och Shanghai. ADA var medarrangör i samarbete med BRG, Invest in Sweden Agency, Automotive Sweden och Affärsdriven miljöutveckling. ADA:S HISTORIA

11 Norway Says. Eftersnack/Respekt. Foto: Andrea Johnson FUNK Gbg. Workshop. Foto: Mia Leterius Cookies for Rookies. Monter/Skåp från Västsverige. Foto: Mia Leterius Cookies for Rookies. Pia Aleborg. Foto: Mia Leterius 08

12 02 DET HÄR GJORDE VI 02 DET HÄR GJORDE VI 2007 Styrgruppen och operativ projektledare satte upp nya strategier för framtiden. De innebar bland annat att man gick ifrån de två begreppen Design och Marknadskommunikation till att tala om de kreativa näringarna med fokus på Design och Marknadskommunikation. Visionen för klubbades: Västsverige med kärnan i Göteborg, ska bli erkänt som Sveriges kreativa centrum. I framtiden vill man att ADA:s arbete ska inkludera hela regionen. Året innehöll, förutom de löpande projekten från 2006, Eftersnack, Pecha Kucha Gbg och Nyhetsbrev, även en hel del andra initiativ. Citybranding. En workshop om vad som saknas i Göteborg. Ett samarbete med SVID och GBG&Co. Åtta representanter från de kreativa näringarna bjöds in. Circus. En workshop om företagskultur. Arrangerades tillsammans med designgruppen AESWAD. Post it. Ännu en webbaktivitet där kreatörer kan ställa frågor, tipsa om jobb, lediga lokaler etc. Reklamen är livsviktig. Inom ramen för forskningsprojektet arrangerades på Handelshögskolan som samlade 350 åhörare. Kreatör+. Entreprenörsutbildningen genomfördes och utvärderades. FUNK. Tillväxtstrategin presenterades med en egen webb. On the way home. En satellitutställning i förbindelse med Göteborgs stadsmuseums utställning Hem och hemlöshet. Ett samarbete mellan studenter på HDK, ADA och Göteborgs stadsmuseum. Öppet kalendarium på webben. Den som vill kan skriva in aktiviteter och arrangemang på ADA:s webb. ADA:S HISTORIA

13 Om andlighet. Eftersnack/Röhsska museet. Foto: Thomas Berg Moonspoon Saloon. Eftersnack/Röhsska museet. Foto: Thomas berg 10

14 02 DET HÄR GJORDE VI 02 DET HÄR GJORDE VI 2008 Detta år slog ADA:s webbplats rekord, antalet besökare ökade med 60 procent. Sjutton seminarier genomfördes, många inom ramen för Eftersnack och Pecha Kucha Gbg, men också en hel del nystartade initiativ. Göteborg om 20 år. Ett seminarium om stadens framtid med fokus på Göteborg. Ett samarbete med Vetenskapsfestivalen med deltagare från de nordiska länderna, bl a arkitektgruppen Snøhetta från Norge och Köpenhamns stadsarkitekt. Seminariet gav eko både regionalt och nationellt. XX. Vi startade en regional seminarieserie. Ett samarbete med Svensk Form Väst, Sveriges Arkitekter och KHVC (Konsthantverkscentrum). Syftet är att belysa och diskutera problem och utmaningar i regionen, men också inspirera till oprövade initiativ. Oslo-Gbg-KBH. Vi genomförde en förstudie och kartläggning av de kreativa näringarna i Köpenhamn, Göteborg och Oslo. I framtiden kan det bli aktuellt att stärka samarbetet över nationsgränserna. Vi tror att ett sådant samarbete skulle stärka regionen i ett internationellt perspektiv. Möjliggöra affärer. Vi påbörjade arbetet med en webbaserad rådgivningsverksamhet för kreatörer som skulle åtföljas av en seminarieserie i affärsutveckling. Design S. Vi var en av flera som tog den nationella vandringsutställning Design S till Göteborg. Ett samarbete med Göteborg & Co, Stadsbiblioteket och Röhsska museet. Håll ut! Ett seminarium om hållbar stadsutveckling under den Europeiska forskardagen. Anordnades tillsammans med Chalmers, arkitektbyrån OlssonLyckefors och Vetenskapsfestivalen. DMA. Vi körde igång en ny seminarieserie med kort reaktionstid för aktuella ämnen. Det första handlade om finanskrisen. Rickard Lindqvist and friends. Första året med en återkommande modevisning av det mest intressanta västsvenska modet. Arrangerades på Götaplatsen under Kulturkalaset i samarbete med Röhsska museet, Rickard Lindqvist och GBG&Co. Galleri ADA. lanserades på webben med fyra vernissager av arbeten från kreatörer i regionen. Kapitel 1. KK-stiftelsen initierade en vandringsutställning som sammanfattade satsningen på upplevelseindustrin. ADA var medarrangör som en av de åtta mötesplatserna. Hej, vad gör du? En webbpublicerad miniintervju med en aktuell person i kommunen i syfte att öka kännedomen om personer som jobbar med våra frågor. ADA:S HISTORIA

15 Rickard Lindqvist and friends. Kulturkalaset/Götaplatsen. Foto: Christina Nilroth Galleri ADA. SEEK. Foto: SEEK Om kön. Eftersnack/Röhsska musset. Foto: Thomas Berg Håll ut! ForskarFredag/Röhsska museet. Foto: Claes Carlsson Klauzner 12

16 02 DET HÄR GJORDE VI 02 DET HÄR GJORDE VI 2009 ADA skapade en ny typ mötesplats som gick ut på att man skulle bygga tillsammans. I fem månader fylldes Röhsska museets innergård av kaos och stjärnor från den kreativa himlen. Vi bytte jazzklubb mot nattklubb när Pecha Kucha Gbg växte ur sina lokaler och vi arbetade med nya framtidsstrategier. Under 2009 genomförde ADA 43 fysiska mötesplatser. Flera av dem var inom ramen för Bygget men även Pecha Kucha Gbg (sex stycken) Eftersnack (fyra stycken) och XX (fem stycken). Vi förnyade webben utifrån briefen att stärka vår position som nyhetssajt för de kreativa näringarna med fokus på design och marknadskommunikation i Göteborg och Västsverige. Bygget. En actionpark för kreatörer. Röhsska museet öppnade upp sin innergård och vi bjöd in kreatörer och allmänhet att bygga. Vad som helst inom ramen för svensk lag var OK. Efter fem månader fanns det inte mer yta på gården. Allkonstnären Henrik Wallgren var projektledare. Skyward and friends. För andra året stod vi bakom en återkommande modevisning av det mest intressanta västsvenska modet. Arrangerades på Götaplatsen under Kulturkalaset i samarbete med Röhsska, Rickard Lindqvist och Göteborg & Co. Mode och staden. Carina Gråbacke och Jan Jörnmark presenterade en kartläggning av den textila modeindustrin Göteborgsregionen. De tog bland annat upp den historiska bilden, dagens modeunder och hur mode och textil industrin påverkar stadsbilder och övrigt näringsliv. DMA. Under seminarieserien med kort reaktionstid visade vi film på Bio Capitol. Den hypade reklamfilmen Art and copy och designfilmen Objectified. Och vi talde om Remix och kreativitet och Sociala medier på Club social. Lunchseminarier. Vi åt lunch med stjärnforskade. Under en timme berättar forskare om nya rön. Vi fick lyssna på; Peter Horbury, Rachel Cooper, Simonetta Carbonara/Jill Dumain. Samarbete med Business&Design Lab och HDK. Möjliggöra Affärer. Vi satsade på fördjupande seminarium om exportfrågor, sälj och skattefrågor. ADA:S HISTORIA

17 Bygget. Röhsska museet. Foto: Jesper Larsson Så var det då, så är det nu. Eftersnack/Röhsska museet. Foto: Thomas Berg Skyward and Friends. Kulturkalaset/Götaplatsen. Foto: SEEK 14

18 03 SÅ HÄR HAR VI JOBBAT 03 SÅ HÄR HAR VI JOBBAT SKAPA MÖTESPLATSER Om att lyfta frågor, sprida kunskap och inspirera. När ADA kom till 2005 fanns det ett vakuum mellan de kreativa verksamheterna i Göteborg. Regeringens utlysta Designår pågick visserligen och en mängd spridda designaktiviteter försiggick i Göteborgsregionen med organisationer som Svensk Form, inom kommunen, i näringslivet och inom de designrelaterade utbildningarna. Men utan någon övergripande organisation eller samordning. Designåret resulterade i en växande medvetenhet om att design är viktigt. I gränssnittet mellan design och marknadskommunikation finns en utvecklingspotential, det blev alla övertygade om. Kunde man bygga en bro mellan de båda områdena, få dem att få nytta av varandra, så skulle man öka regionens konkurrenskraft betydligt. Kort sagt, allt var upplagt för att en mötesplats som ADA skulle falla i god jord. Att få parter från skilda arenor att mötas - studenter, etablerade och oetablerade kreatörer, näringsliv, forskare och universitet och kanske börja gå lite åt samma håll, tänka nya tankar, starta samarbetsprojekt och känna att man med gemensam kraft kan växa, utvecklas och förändras. ADA tog på sig uppgiften att skapa dessa överbryggande mötesplatser. Vi gör det på webben (mer om det i nästa avsnitt) och i många skilda fysiska miljöer; på högskolorna, på museerna och i en mer avslappnad klubbmiljö. Vi gör det också genom att initiera utvecklingsprojekt och forskningssamarbeten (mer om det i sista avsnittet). Varje fråga, debatt eller problemställning har sin optimala presentation. Det kan vara föredrag, seminarier, paneldebatter, rundabordssamtal, workshops, nyhetsbrev, etc. ADA har använt dem alla (se årskalendarierna). Vi gör oftast våra arrangemang tillsammans med andra. Samarbetsprojekt ger mervärde och ett vidgat nätverk. Det får människor med olika bakgrund och kompetenser att mötas och oväntade idéer kan uppstå. Därför jobbar vi gärna i samarrangemang. Byråer, kollektiv, Svensk Form Väst, SVID, HDK, Business & Design Lab och CFK, Röhsska museet, Stadsmuseet och Göteborg & Co är bara några av dem vi arbetat med (se årskalendarierna). Bland framgångsrika samarbetsprojekt märks två möteskoncept, Eftersnack och Pecha Kucha. Eftersnack är en fördjupande samtalsserie som vi drivit tillsammans med Sveriges Designers, Röhsska museet och Business & Designlab i olika omgångar. Vi bjuder omväxlande in gäster från design- och marknadskommunikationsområdet. ADA har arrangerat 14 Eftersnack sammanlagt och det har dragit en stor publik. Bland dem som gästat märks: kommunikationsbyrån Acne Creative, designgruppen Norway Says, konstnärskollektivet Superflex, Volvos designgrupp, modedesignern Henrik Vibskov, journalistduon Mark Isitt och Gabriel Byström m fl. Pecha Kucha Gbg är ett strikt regelstyrt japanskt möteskoncept där kreatörer på kort tid informerar och inspirerar med ord och bild. Next Century Modern är producent, ADA och Svensk Form Väst är medarrangörer. Ett tiotal Pecha Kucha Gbg har genomförts, två i samarbete med Göteborgs Filmfestival. Pecha Kucha är ett tillfälle att lära känna regionens alla olika typer av kreatörer och har varit en supersuccé. I slutet av 2008 vidgade ADA blicken ut mot Västra Götalandsregionen och samtalsserien XX startade, vars syfte är att lyfta fram aktuella regionala möjligheter och utmaningar inom de kreativa näringarna. Startades i samarbete med Svensk Form Väst, Sveriges Arkitekter och Konsthantverkscentrum väst. Lidköping var första orten att få besök. Därefter har Bengtsfors och Mölndal haft seminarium. ADA:S HISTORIA

19 Pecha Kucha Gbg. Filmfestivalen. Foto: Kalle Sanner Pecha Kucha Gbg. Park Lane. Foto: Albin Oskarsson 16

20 03 SÅ HÄR HAR VI JOBBAT SPINDELN I NÄTET Om webben som mötesplats och kommunikatör. ADA etablerade sig som Göteborgs lite inofficiella, samordnande plattform för frågor som rör de kreativa näringarna. En spindel i nätet. Frågorna och telefonsamtalen till ADA är många varje dag. Dels från områdets egna kreatörer, men också från intresserade i andra regioner och länder som snabbt vill få ett grepp om staden, om var man hittar olika funktioner, personer, företag, platser, utbildningar, etc. En orsak till detta är säkerligen ADA:s närvaro som samarrangör i många arrangemang, aktiviteter som märks och snabbt vidgar nätverket. En annan orsak är troligtvis ADA:s webbsida, Redan från början uttalades att webben skulle vara ADA:s strategiska verktyg som skulle byggas upp efter behov. Nu är den en viktig mötesplats för kontakter, händelser, arbete, uppdrag och spridning av forskning. Webben ger överblick av vad som är på gång. Allt som ADA deltar i kommuniceras och dokumenteras på webbsidan. ADA har också en omfattande omvärlds- och nyhetsbevakning som speglas på webben. Sidan uppdateras flera gånger om dagen med nyheter och tips gällande de kreativa näringarna. Webbsidan har successivt byggts ut med nya funktioner. Här ligger Nyhetsbrev där ADA funnits med i redaktionen sedan starten Andra webbfunktioner är Månadens post som ger en utblick i världen och miniintervjuserien Hej, vad gör du?, som vill sprida kännedom om intressanta personer i regionen. Här finns också ett öppet kalendarium där arrangörer fritt kan lägga in aktiviteter. På Post it, kan man tipsa om lediga jobb, lokaler etc. Ett digitalt galleri med två vernissager i månaden finns också samt ett fördjupningsarkiv med rapporter och forskningsrapporter som kan vara intressanta för målgruppen. GO UNDERGROUND Om vikten av att jobba från ett underifrånperspektiv. Det finns en radikal tradition i den gamla arbetarstaden Göteborg. En proletär stolthet och en kampanda som på 1970-talet uttryckte sig genom en stark politisk rörelse. Den unga vänstern hade sitt högsäte här liksom den progressiva musikoch teaterrörelsen med bl a Tältprojektet, Nationalteatern, Nynningen och en nytänkande Stadsteater. Hur ser undergroundrörelsen ut idag? Finns den? Ja, det menade i alla fall New York Times som två gånger under 2007 lovordade den västsvenska metropolens kreativa kvaliteter. En liten skamfilad arbetarstad som hittat ett nytt avspänt läge, menade skribenten något som fått den unga generationen kreatörer, musiker, artister, designers och entreprenörer att stanna, starta verksamheter, samarbeta och ge staden en känsla av energi, kraft och vilja som är så viktig för upplevelsen av kreativitet, enligt samma tidning. Även Dagens Nyheter (14/ ) har varit i Göteborg och skrivit om stadens entusiastiska designavantgarde som hellre samarbetar än konkurrerar. Ett humanistiskt underifrånperspektiv har hela tiden stått i fokus för ADA:s verksamhet. Vi värnar om den unga gruppen kreatörer som ligger i framkant men ännu inte vill, eller kan, räkna sig till etablissemanget. Vi har medverkat i flera arrangemang för att stötta denna grupp. Bland annat hjälpte ADA en grupp kreatörer att gemensamt ställa ut på modemässan Rookies i Stockholm ADA var också en av dem som såg till att projektet Creative Gbg, unga designers och arkitekter, fick möjlighet att visa upp sig på Tokyo designweek ADA har hejat på Fresh Fish, en modemässa för oetablerade modedesigners i Göteborg. Vi är också, som tidigare nämnts, medarrangör i Pecha Kucha Gbg (se ovan) som huvudsakligen är ett forum för avantgardet. Vi tror att ett hållbart kreativt klimat växer och inspireras underifrån, därför är det av yttersta vikt att dessa grupper stannar kvar i staden och berikar den. ADA:S HISTORIA

21 VARA KATALYSATOR Om att bygga broar mellan samhälle, näringsliv och forskning. ADA jobbar också nära universitets- och forskarvärlden. Att inspirera olika arenor till gränsöverskridande samarbeten är en viktig målsättning. On the way home var ett ADA initierat samarbete med studenter vid HDK och Stadsmuseets satsning Hem och hemlöshet Reklamen är livsviktig heter en forskningsrapport om samhällsnyttig reklam som ADA initierade i samarbete med forskare vid CFK och elva av Göteborgs reklambyråer. Allt som ADA engagerar sig i är styrt utifrån kreatörernas behov. Möjliggöra affärer är en affärsutvecklingstjänst som vi påbörjade under Kreatör + heter en pilotutbildning som ADA initierade och genomförde tillsammans med mötesplatserna i Malmö och Stockholm och fyra högskolor. ADA har också varit aktiv i samband med Vetenskapsfestivalen och Kulturkalaset i Göteborg genomförde vi seminariet Staden om 20 år, ett stort evenemang med flera nordiska gäster, bl a Köpenhamns stadsarkitekt och arkitektgruppen Snøhetta från Norge, vilket satte Göteborg under luppen i ett framtidsperspektiv. För att skapa ett hållbart kreativt klimat är det viktigt med mångfald och en tillåtande attityd. Att alla grupper - näringsliv, högskola, samhälle, etablissemang och avantgarderörelsen finns och samspelar. Då får man de bästa förutsättningarna för tillväxt, enligt Richard Florida, den amerikanske kreativitets- och tillväxtgurun. Ett inspirerande klimat håller kvar talangerna i en stad och gör den hållfast och framgångsrik. Därför värnar ADA om möten mellan det lilla och det stora, det etablerade och det nyfödda, det invanda och det nyskapande, ännu icke färdigtänkta. 18

22 03 PERSONERNA BAKOM ADA 04 PERSONERNA BAKOM ADA VERKSAMHETEN Operativ verksamhet. Iréne Stewart Claesson Projektledare ( ) Rasmus Heyman Projektutvecklare och projektledare ( 2008 ) Mia Leterius Bitr projektledare och projektledare ( ) Matilda Lindvall Projektutvecklare och verksamhetschef ( 2005 ) Christina Nilroth Projektledare ( 2008 ) Styrgrupp ( övergick till Advisory Board 2008 ). Eva-Lena Albihn Vice VD Business Region Göteborg ( 2006 ) Brittmo Bernhardsson Projektledare Brewhouse ( ) Sven-Olof Bodenfors VD Forsman & Bodenfors Case AB ( 2005 ) Iréne Stewart Claesson VD Lots Design, Senior Advisor ADA ( 2006 ) Karin Ekström Fd föreståndare för Centrum för Konsumtionsvetenskap ( ) Lars Engman Fd designchef IKEA ( ) Eva Engstrand Högskolerektor för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet ( 2007 ) Henrik Einarsson Omvärldschef, Business Region Göteborg ( 2005 ) Anders Gunnarsson Strategic design studio chief, Volvo Car Corporation ( 2006 ) Bo-Erik Gyberg Fd Högskolerektor för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet ( ) Jan Hampf Industridesigner, partner Hampf Industrial Design AB ( ) Ulla Johansson Professor och föreståndare för Business & Design Lab vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ( 2006 ) MariAnne Karlsson Bitr professor, föreståndare för avdelningen Design på Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers Tekniska Högskola ( 2006 ) Magnus Mörck Docent i etnologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet ( ) Aina Nilsson Ström Designchef, Vice President Volvo 3P ( 2005 ) Lennart Olausson VD Business Region Göteborg ( 2005 ) Jerker Persson Industridesigner ( 2006 ) Finansiärer. Business Region Göteborg AB ( 2004 ) KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling ( ) ADA:S HISTORIA

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 I N N E H Å L L 03 2006 i sammandrag 04 Branschprojekt under 2006 05 Business Region Göteborg i korthet 06 Den nya Göteborgsregionen växer fram 08 Vision och

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag 5 Inledning 7 Föreningsarbete och Medlemmar 9 Form

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE En studieresa till Manchester En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta maj 2003. Innehållsförteckning

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Klusterdynamik och design

Klusterdynamik och design School of Business STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 p Hösten 2003 Handledare: Lisbeth Svengren Holm Klusterdynamik och design Etablering av industridesign i life science klustret i Stockholm/Uppsala

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer