ADA:S HISTORIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADA:S HISTORIA 2004 2009"

Transkript

1 ADA:S HISTORIA

2 Association for Design and Advertising En Mötesplats för design och marknadskommunikation ADA BRG Norra Hamngatan Göteborg ADA:S HISTORIA

3 Innehåll SÅ HÄR TÄNKTE VI Vem är ADA? KK-stiftelsen och Mötesplats Göteborg Ansökan Varför design? Varför marknadskommunikation? Varför Göteborg? Så skulle mötesplatsen se ut Styrgruppen Vision och framtid DET HÄR GJORDE VI SÅ HÄR HAR VI JOBBAT Skapa mötesplatser Vara spindeln i nätet Go Underground Vara katalysator PERSONERNA BAKOM ADA Operativ verksamhet Styrgrupp Finansiärer

4 01 SÅ HÄR TÄNKTE VI 01 SÅ HÄR TÄNKTE VI VEM ÄR ADA? ADA är den göteborgska urtanten. Kålles fästmö, en tjatig men go kärring som dyker upp i alla bra och mindre bra Göteborgsvitsar med sin fula handväska, käcka dialekt och snusförnuftiga kommentarer. Så är det. Men ADA är också Association for Design and Advertising, en mötesplats för de kreativa näringarna i Göteborgsregionen. En kopplerska mellan kreatörer, universitet, näringsliv och samhälle. En inspiratör och igångsättare. En motor och uppstartare. En omvärldsbevakare, katalysator och kunskapsspridare för det som rör design och marknadskommunikation i Västsverige. ADA är kreatörernas organisation och startades inom ramen för KK-stiftelsens (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) program för upplevelseindustrin. BRG (Business Region Göteborg AB) är projektägare och delfinansiär. ADA arbetar mot visionen att Göteborgsregionen ska bli erkänt som landets viktigaste område för de kreativa näringarna. ADA föddes Men hur började det och vad ville man då? Vad har ADA genomfört och hur stämmer det med visionen idag? Det här är historien om ADA:s fem första år. ADA:S HISTORIA

5 Remix & Kreativitet. DMA/Club Social. Foto: Claes Carlsson Klauzner 02

6 KK-STIFTELSEN OCH MÖTESPLATS GÖTEBORG Från början hette ADA Mötesplats Design i Göteborgsregionen, och kom till inom ramen för KK-stiftelsens satsning på upplevelseindustrin, det vill säga all verksamhet som genererar upplevelser i vid bemärkelse; film, media, musik, teater, konst, hantverk, design, dataspel, men också turism och måltidsnäring. KK-stiftelsen verkar bland annat för att stimulera tillväxt i dessa näringar och ville därför utöka antalet regionala mötesplatser inom upplevelseindustrins speciella kompetensområden. Det fanns redan fem. Nu erbjöds Stockholm, Göteborg och Malmö att delta i arbetet med kunskapsspridning och nyskapande inom huvudområdet Design. Villkoret var att respektive stad bidrog med delfinansiering av mötesplatsen motsvarande minst 100 procent av KK-stiftelsens insats, samt valde ett kompletterande stödområde. Stockholm valde Mode, Malmö valde Media och Göteborg valde Marknadskommunikation. ANSÖKAN 2004 formulerade ledande krafter i Göteborg en ansökan med visionen att ytterligare befästa och stärka Göteborgsregionens position som ledande region inom design i Sverige. Man skrev: Göteborgsregionens näringsliv är idag extremt designberoende och tillväxteffekterna av en sådan satsning inom området bedöms därför goda. För att design ska leda till tillväxt krävs dock en tydlig koppling mellan marknad och design. Flera regionala aktörer är överens om att det är i gränssnittet mellan dessa två regionala styrkebranscher - design och marknadskommunikation - som den största förnyelse- och tillväxtpotentialen ligger. Mot denna bakgrund har vi valt design som huvudområde för mötesplatsen och marknadskommunikation som stödområde. Ansökan hade stöd från många framträdande representanter för både näringsliv och universitet i regionen; HDK ( Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet ), CFK ( Centrum för Konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg ), Röhsska museet, MIG ( Marknadsföreningen i Göteborg ), Forsman & Bodenfors, Hampf Industrial Design, Volvo AB, Semcon, Svensk Form Väst och SVID ( Stiftelsen Svensk Industridesign ), Region Väst. VARFÖR BRG? BRG, är ett helägt, ickevinstdrivande bolag under Göteborgs Stad. BRG representerar 13 medlemskommuner och arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. BRG, tog på sig uppgiften att delfinansiera Mötesplatsen då man ansåg att design- och marknadskommunikation var områden som hade stark utvecklingspotential och därför var viktigt att stödja. VARFÖR DESIGN? Bakgrunden till ansökan var en medvetenhet om designens betydelse för ett företags framgång på den globala marknaden. Investering i design, sett ur ett helhetsperspektiv, påskyndar tillväxten. Ansökan kunde referera till flera undersökningar som pekar på det, bl a har SVID gjort en sådan. VARFÖR MARKNADSKOMMUNIKATION? Behovet av designkompetens har förändrats till sin karaktär. Nu efterfrågas en bredare kompetens, där kunskap om marknad och varumärkesfrågor också ingår designprocessen. Vi är övertygade om att en ökad samverkan mellan design och marknadskommunikation skulle stärka konkurrenskraften. Det är i det nära samarbetet mellan produktutveckling, kommunikation och media som nyskapande sker, skrev man i ansökan. Regionen har en lång tradition inom området. Här finns den snabbt växande mediekoncernen Stampen-gruppen, liksom många reklambyråer med framgångsrika Forsman & Bodenfors i spetsen. ADA:S HISTORIA

7 VARFÖR GÖTEBORG? I Göteborgsregionen finns många designintensiva företag som Volvo, Saab, Hasselblad m fl, liksom designkonsulter som Semcon, Hampf Industrial Design och Happy F & B. Flera stora modeföretag har sina huvudkontor här, som Lindex, KappAhl och JC ( som sedermera har flyttat ). Göteborg är också landets mest kompletta utbildnings - och forskningsstad inom designrelaterade områden. Här finns HDK, Chalmers och CFK. CFK är Sveriges nationella centrum för tvärvetenskaplig konsumtionsforskning och har stor relevans för designområdet. I regionen finns dessutom flera kompletterande lärosäten som Textilhögskolan i Borås och dataspelsinriktningen i Skövde. På högskolorna bedrivs mycket designrelaterad forskning. Flera av dem har också redan utvecklade kontakter med varandra, näringslivet och med utländska lärosäten. Allt detta sammantaget talade för att en mötesplats för design och marknadskommunikation skulle underlätta och stimulera skapandet av nya gränsöverskridande samarbetenoch, genom publika aktiviteter, ge en välbehövlig och inspirerade injektion till det offentliga samtalet. HUR SKULLE MÖTESPLATSEN SE UT? Det betonades att mötesplatsen skulle verka i den anda som är Göteborgsregionens särdrag; att ha ett kollektivt och mänskligt fokus snarare än att vara elitistiskt orienterad. En ansvarig projektledare skulle finnas vars uppgift var att skapa tillväxtbefrämjande aktiviteter, som till exempel seminarier, utbildningar, erfarenhetsgrupper, utställningar mm. Vikten av aktiviteter för att belysa gränssnittet mellan design och marknadskommunikation underströks. Bl a skulle man stödja tillkomsten av en ny högskoleutbildning inom marknadskommunikation. Redan befintliga aktörer och nätverk inom de olika branscherna skulle involveras i arbetet. Röhsska museet i Göteborg har t ex ett statligt nätverksansvar för design och konsthantverk. SVID och MIG framhölls som andra viktiga samarbetspartners. Ett viktigt strategiskt verktyg var den webbplats som skulle byggas upp tillsammans med branschen. Fullt utbyggd var den tänkt att bli den självklara sökmotorn för allt om design och marknadskommunikation i väst, och fungera som en nationell mötesplats för kontakter, händelser, arbete, uppdrag och forskning. Att samverka med de andra mötesplatserna i landet var också en viktig del i uppdraget. STYRGRUPPEN Som stöd för projektledarens operativa arbete tillsattes en styrgrupp med uppgift att svara för den mer strategiska processledningen. I denna styrgrupp fanns regionala representanter för politik, forskning och näringsliv, de tre områden som bör samverka och samspela för att få en gynnsam tillväxt ( den så kallade Triple Helix-modellen ). VISION OCH FRAMTID Visionen var att befästa och stärka Göteborgsregionens position som ledande inom design i Sverige. Det övergripande målet skulle vara att påvisa den konkurrenskraft som finns i en ökad samverkan mellan design och marknadskommunikation. Mötesplatsen skulle fungera som en brygga mellan dessa båda, samt initiera samarbeten till näringsliv, högskola, forskning och samhälle. I ansökan fanns förhoppningen att mötesplatsen i förlängningen skulle verka som en nationell kunskapsnod inom design. Genom att alla aktiviteter dokumenteras och sprids till nätverket via nätet skulle mötesplatsen bidra till både kunskapsbildning och kunskapsspridning. Att flera etablerade aktörer hade ställt sig bakom ansökan borgade för mötesplatsens långsiktighet, menade man. Liksom att BRG, med lång erfarenhet av projektutveckling, tog ansvaret för projektet tills det kunde stå på egna ben. Vad gällde mötesplatsens långsiktiga finansiering ( efter KKstiftelsens tidsbegränsade stöd ) såg man tre vägar: regionen tar över helt, någon av aktörerna tar över, eller den drivs vidare som en ekonomisk eller ideell förening. Ansökan beviljades och år 2005 startade Mötesplats Design i Göteborg.

8 02 DET HÄR GJORDE VI 02 DET HÄR GJORDE VI 2005 Det första året präglades av uppbyggnadsarbete, rekrytering av personal och av att skapa förutsättningar för de gränsöverskridande samarbeten som stod på önskelistan. Formulerad slutsats för verksamhetsplanen 2005: Projektet ska inventera och sortera Projektet ska vara en initierande kraft ej genomförande Projektet bygger på initiativ som finns hos aktörerna Projektet är en samlande kraft en portal Mötesplatsens första seminarium, Eftersnack, arrangerades i november 2005 i samarbete med Sveriges Designers. Lars Engman, tidigare designchef på IKEA och medlem i mötesplatsens styrgrupp, berättade om designarbetet på IKEA. ADA:S HISTORIA

9 Superflex. Eftersnack/Respekt. Foto: Andrea Johnson Artist Clothing. Eftersnack/Respekt. Foto: Andrea Johnson 06

10 02 DET HÄR GJORDE VI 02 DET HÄR GJORDE VI 2006 Det andra året blev starkt och aktivt med många gränsöverskridande samarbeten. Mötesplatsen bytte namn till ADA, Association for Design and Advertising. Webbsidan växte successivt. Nya funktioner adderades och den blev snabbt en viktig kommunikatör och spindel i nätet för information och nyhetsspridning. Cookies for Rookies. Västsvenska designers skickades till Stockholms modemässa Rookies. Ett samarbete med mötesplatsen MO: DE i Stockholm. Västsvenskt nyhetsbrev. Svensk form väst initierade ett västsvenskt nyhetsbrev med fokus på design och konsthantverk. ADA var en av tretton avsändare som alla sände ut brevet till sina nätverk. ADA ingick redan från början i redaktionen. Att leva på sin talang. En paneldebatt om kreatörers möjlighet att leva på sin talang. Arrangerades i samarbete med KK -stiftelsen. Reklamen är livsviktig. Ett forskningsprojekt om hur reklam bidrar till samhällsutvecklingen. Ett samarbete med CFK och elva reklambyråer i Göteborg. Kreatör+. Arbetet med en entreprenörsutbildning och pilotprojektet startade. Ett samarbete med mötesplatser och högskoleutbildningar i Göteborg, Stockholm och Malmö. FUNK. Om att skapa förutsättningar för tillväxt inom kreativa näringar. Satsningen var initierad av KK-stiftelsen. Månadens post. Vi startade ett återkommande månadsbrev vars syfte var att öka utblicken. En kreatör berättar vad som sker inom det kreativa fältet någon annanstans i världen. Rundabordssamtal. Syftet var att få fram, huruvida utbildning/forskning inom design och marknadskommunikation kan samlas runt en fråga som kan stärka den gemensamma konkurrenskraften. Representanter från HDK, Chalmers och CFK var inbjudna. Nätverket för Upplevelseindustrin. Ett nätverk med syfte att skapa tillväxt inom upplevelseindustrins branscher. Startade under hösten ADA deltog som en av åtta mötesplatser. Pecha Kucha Gbg. Ett unikt japanskt möteskoncept sjösattes i samarbete med Next Century Modern och Svensk form väst. Med Ostindiefararen i Shanghai. Ett seminarium i anledning av det 20-åriga partnerskapet mellan Göteborg och Shanghai. ADA var medarrangör i samarbete med BRG, Invest in Sweden Agency, Automotive Sweden och Affärsdriven miljöutveckling. ADA:S HISTORIA

11 Norway Says. Eftersnack/Respekt. Foto: Andrea Johnson FUNK Gbg. Workshop. Foto: Mia Leterius Cookies for Rookies. Monter/Skåp från Västsverige. Foto: Mia Leterius Cookies for Rookies. Pia Aleborg. Foto: Mia Leterius 08

12 02 DET HÄR GJORDE VI 02 DET HÄR GJORDE VI 2007 Styrgruppen och operativ projektledare satte upp nya strategier för framtiden. De innebar bland annat att man gick ifrån de två begreppen Design och Marknadskommunikation till att tala om de kreativa näringarna med fokus på Design och Marknadskommunikation. Visionen för klubbades: Västsverige med kärnan i Göteborg, ska bli erkänt som Sveriges kreativa centrum. I framtiden vill man att ADA:s arbete ska inkludera hela regionen. Året innehöll, förutom de löpande projekten från 2006, Eftersnack, Pecha Kucha Gbg och Nyhetsbrev, även en hel del andra initiativ. Citybranding. En workshop om vad som saknas i Göteborg. Ett samarbete med SVID och GBG&Co. Åtta representanter från de kreativa näringarna bjöds in. Circus. En workshop om företagskultur. Arrangerades tillsammans med designgruppen AESWAD. Post it. Ännu en webbaktivitet där kreatörer kan ställa frågor, tipsa om jobb, lediga lokaler etc. Reklamen är livsviktig. Inom ramen för forskningsprojektet arrangerades på Handelshögskolan som samlade 350 åhörare. Kreatör+. Entreprenörsutbildningen genomfördes och utvärderades. FUNK. Tillväxtstrategin presenterades med en egen webb. On the way home. En satellitutställning i förbindelse med Göteborgs stadsmuseums utställning Hem och hemlöshet. Ett samarbete mellan studenter på HDK, ADA och Göteborgs stadsmuseum. Öppet kalendarium på webben. Den som vill kan skriva in aktiviteter och arrangemang på ADA:s webb. ADA:S HISTORIA

13 Om andlighet. Eftersnack/Röhsska museet. Foto: Thomas Berg Moonspoon Saloon. Eftersnack/Röhsska museet. Foto: Thomas berg 10

14 02 DET HÄR GJORDE VI 02 DET HÄR GJORDE VI 2008 Detta år slog ADA:s webbplats rekord, antalet besökare ökade med 60 procent. Sjutton seminarier genomfördes, många inom ramen för Eftersnack och Pecha Kucha Gbg, men också en hel del nystartade initiativ. Göteborg om 20 år. Ett seminarium om stadens framtid med fokus på Göteborg. Ett samarbete med Vetenskapsfestivalen med deltagare från de nordiska länderna, bl a arkitektgruppen Snøhetta från Norge och Köpenhamns stadsarkitekt. Seminariet gav eko både regionalt och nationellt. XX. Vi startade en regional seminarieserie. Ett samarbete med Svensk Form Väst, Sveriges Arkitekter och KHVC (Konsthantverkscentrum). Syftet är att belysa och diskutera problem och utmaningar i regionen, men också inspirera till oprövade initiativ. Oslo-Gbg-KBH. Vi genomförde en förstudie och kartläggning av de kreativa näringarna i Köpenhamn, Göteborg och Oslo. I framtiden kan det bli aktuellt att stärka samarbetet över nationsgränserna. Vi tror att ett sådant samarbete skulle stärka regionen i ett internationellt perspektiv. Möjliggöra affärer. Vi påbörjade arbetet med en webbaserad rådgivningsverksamhet för kreatörer som skulle åtföljas av en seminarieserie i affärsutveckling. Design S. Vi var en av flera som tog den nationella vandringsutställning Design S till Göteborg. Ett samarbete med Göteborg & Co, Stadsbiblioteket och Röhsska museet. Håll ut! Ett seminarium om hållbar stadsutveckling under den Europeiska forskardagen. Anordnades tillsammans med Chalmers, arkitektbyrån OlssonLyckefors och Vetenskapsfestivalen. DMA. Vi körde igång en ny seminarieserie med kort reaktionstid för aktuella ämnen. Det första handlade om finanskrisen. Rickard Lindqvist and friends. Första året med en återkommande modevisning av det mest intressanta västsvenska modet. Arrangerades på Götaplatsen under Kulturkalaset i samarbete med Röhsska museet, Rickard Lindqvist och GBG&Co. Galleri ADA. lanserades på webben med fyra vernissager av arbeten från kreatörer i regionen. Kapitel 1. KK-stiftelsen initierade en vandringsutställning som sammanfattade satsningen på upplevelseindustrin. ADA var medarrangör som en av de åtta mötesplatserna. Hej, vad gör du? En webbpublicerad miniintervju med en aktuell person i kommunen i syfte att öka kännedomen om personer som jobbar med våra frågor. ADA:S HISTORIA

15 Rickard Lindqvist and friends. Kulturkalaset/Götaplatsen. Foto: Christina Nilroth Galleri ADA. SEEK. Foto: SEEK Om kön. Eftersnack/Röhsska musset. Foto: Thomas Berg Håll ut! ForskarFredag/Röhsska museet. Foto: Claes Carlsson Klauzner 12

16 02 DET HÄR GJORDE VI 02 DET HÄR GJORDE VI 2009 ADA skapade en ny typ mötesplats som gick ut på att man skulle bygga tillsammans. I fem månader fylldes Röhsska museets innergård av kaos och stjärnor från den kreativa himlen. Vi bytte jazzklubb mot nattklubb när Pecha Kucha Gbg växte ur sina lokaler och vi arbetade med nya framtidsstrategier. Under 2009 genomförde ADA 43 fysiska mötesplatser. Flera av dem var inom ramen för Bygget men även Pecha Kucha Gbg (sex stycken) Eftersnack (fyra stycken) och XX (fem stycken). Vi förnyade webben utifrån briefen att stärka vår position som nyhetssajt för de kreativa näringarna med fokus på design och marknadskommunikation i Göteborg och Västsverige. Bygget. En actionpark för kreatörer. Röhsska museet öppnade upp sin innergård och vi bjöd in kreatörer och allmänhet att bygga. Vad som helst inom ramen för svensk lag var OK. Efter fem månader fanns det inte mer yta på gården. Allkonstnären Henrik Wallgren var projektledare. Skyward and friends. För andra året stod vi bakom en återkommande modevisning av det mest intressanta västsvenska modet. Arrangerades på Götaplatsen under Kulturkalaset i samarbete med Röhsska, Rickard Lindqvist och Göteborg & Co. Mode och staden. Carina Gråbacke och Jan Jörnmark presenterade en kartläggning av den textila modeindustrin Göteborgsregionen. De tog bland annat upp den historiska bilden, dagens modeunder och hur mode och textil industrin påverkar stadsbilder och övrigt näringsliv. DMA. Under seminarieserien med kort reaktionstid visade vi film på Bio Capitol. Den hypade reklamfilmen Art and copy och designfilmen Objectified. Och vi talde om Remix och kreativitet och Sociala medier på Club social. Lunchseminarier. Vi åt lunch med stjärnforskade. Under en timme berättar forskare om nya rön. Vi fick lyssna på; Peter Horbury, Rachel Cooper, Simonetta Carbonara/Jill Dumain. Samarbete med Business&Design Lab och HDK. Möjliggöra Affärer. Vi satsade på fördjupande seminarium om exportfrågor, sälj och skattefrågor. ADA:S HISTORIA

17 Bygget. Röhsska museet. Foto: Jesper Larsson Så var det då, så är det nu. Eftersnack/Röhsska museet. Foto: Thomas Berg Skyward and Friends. Kulturkalaset/Götaplatsen. Foto: SEEK 14

18 03 SÅ HÄR HAR VI JOBBAT 03 SÅ HÄR HAR VI JOBBAT SKAPA MÖTESPLATSER Om att lyfta frågor, sprida kunskap och inspirera. När ADA kom till 2005 fanns det ett vakuum mellan de kreativa verksamheterna i Göteborg. Regeringens utlysta Designår pågick visserligen och en mängd spridda designaktiviteter försiggick i Göteborgsregionen med organisationer som Svensk Form, inom kommunen, i näringslivet och inom de designrelaterade utbildningarna. Men utan någon övergripande organisation eller samordning. Designåret resulterade i en växande medvetenhet om att design är viktigt. I gränssnittet mellan design och marknadskommunikation finns en utvecklingspotential, det blev alla övertygade om. Kunde man bygga en bro mellan de båda områdena, få dem att få nytta av varandra, så skulle man öka regionens konkurrenskraft betydligt. Kort sagt, allt var upplagt för att en mötesplats som ADA skulle falla i god jord. Att få parter från skilda arenor att mötas - studenter, etablerade och oetablerade kreatörer, näringsliv, forskare och universitet och kanske börja gå lite åt samma håll, tänka nya tankar, starta samarbetsprojekt och känna att man med gemensam kraft kan växa, utvecklas och förändras. ADA tog på sig uppgiften att skapa dessa överbryggande mötesplatser. Vi gör det på webben (mer om det i nästa avsnitt) och i många skilda fysiska miljöer; på högskolorna, på museerna och i en mer avslappnad klubbmiljö. Vi gör det också genom att initiera utvecklingsprojekt och forskningssamarbeten (mer om det i sista avsnittet). Varje fråga, debatt eller problemställning har sin optimala presentation. Det kan vara föredrag, seminarier, paneldebatter, rundabordssamtal, workshops, nyhetsbrev, etc. ADA har använt dem alla (se årskalendarierna). Vi gör oftast våra arrangemang tillsammans med andra. Samarbetsprojekt ger mervärde och ett vidgat nätverk. Det får människor med olika bakgrund och kompetenser att mötas och oväntade idéer kan uppstå. Därför jobbar vi gärna i samarrangemang. Byråer, kollektiv, Svensk Form Väst, SVID, HDK, Business & Design Lab och CFK, Röhsska museet, Stadsmuseet och Göteborg & Co är bara några av dem vi arbetat med (se årskalendarierna). Bland framgångsrika samarbetsprojekt märks två möteskoncept, Eftersnack och Pecha Kucha. Eftersnack är en fördjupande samtalsserie som vi drivit tillsammans med Sveriges Designers, Röhsska museet och Business & Designlab i olika omgångar. Vi bjuder omväxlande in gäster från design- och marknadskommunikationsområdet. ADA har arrangerat 14 Eftersnack sammanlagt och det har dragit en stor publik. Bland dem som gästat märks: kommunikationsbyrån Acne Creative, designgruppen Norway Says, konstnärskollektivet Superflex, Volvos designgrupp, modedesignern Henrik Vibskov, journalistduon Mark Isitt och Gabriel Byström m fl. Pecha Kucha Gbg är ett strikt regelstyrt japanskt möteskoncept där kreatörer på kort tid informerar och inspirerar med ord och bild. Next Century Modern är producent, ADA och Svensk Form Väst är medarrangörer. Ett tiotal Pecha Kucha Gbg har genomförts, två i samarbete med Göteborgs Filmfestival. Pecha Kucha är ett tillfälle att lära känna regionens alla olika typer av kreatörer och har varit en supersuccé. I slutet av 2008 vidgade ADA blicken ut mot Västra Götalandsregionen och samtalsserien XX startade, vars syfte är att lyfta fram aktuella regionala möjligheter och utmaningar inom de kreativa näringarna. Startades i samarbete med Svensk Form Väst, Sveriges Arkitekter och Konsthantverkscentrum väst. Lidköping var första orten att få besök. Därefter har Bengtsfors och Mölndal haft seminarium. ADA:S HISTORIA

19 Pecha Kucha Gbg. Filmfestivalen. Foto: Kalle Sanner Pecha Kucha Gbg. Park Lane. Foto: Albin Oskarsson 16

20 03 SÅ HÄR HAR VI JOBBAT SPINDELN I NÄTET Om webben som mötesplats och kommunikatör. ADA etablerade sig som Göteborgs lite inofficiella, samordnande plattform för frågor som rör de kreativa näringarna. En spindel i nätet. Frågorna och telefonsamtalen till ADA är många varje dag. Dels från områdets egna kreatörer, men också från intresserade i andra regioner och länder som snabbt vill få ett grepp om staden, om var man hittar olika funktioner, personer, företag, platser, utbildningar, etc. En orsak till detta är säkerligen ADA:s närvaro som samarrangör i många arrangemang, aktiviteter som märks och snabbt vidgar nätverket. En annan orsak är troligtvis ADA:s webbsida, Redan från början uttalades att webben skulle vara ADA:s strategiska verktyg som skulle byggas upp efter behov. Nu är den en viktig mötesplats för kontakter, händelser, arbete, uppdrag och spridning av forskning. Webben ger överblick av vad som är på gång. Allt som ADA deltar i kommuniceras och dokumenteras på webbsidan. ADA har också en omfattande omvärlds- och nyhetsbevakning som speglas på webben. Sidan uppdateras flera gånger om dagen med nyheter och tips gällande de kreativa näringarna. Webbsidan har successivt byggts ut med nya funktioner. Här ligger Nyhetsbrev där ADA funnits med i redaktionen sedan starten Andra webbfunktioner är Månadens post som ger en utblick i världen och miniintervjuserien Hej, vad gör du?, som vill sprida kännedom om intressanta personer i regionen. Här finns också ett öppet kalendarium där arrangörer fritt kan lägga in aktiviteter. På Post it, kan man tipsa om lediga jobb, lokaler etc. Ett digitalt galleri med två vernissager i månaden finns också samt ett fördjupningsarkiv med rapporter och forskningsrapporter som kan vara intressanta för målgruppen. GO UNDERGROUND Om vikten av att jobba från ett underifrånperspektiv. Det finns en radikal tradition i den gamla arbetarstaden Göteborg. En proletär stolthet och en kampanda som på 1970-talet uttryckte sig genom en stark politisk rörelse. Den unga vänstern hade sitt högsäte här liksom den progressiva musikoch teaterrörelsen med bl a Tältprojektet, Nationalteatern, Nynningen och en nytänkande Stadsteater. Hur ser undergroundrörelsen ut idag? Finns den? Ja, det menade i alla fall New York Times som två gånger under 2007 lovordade den västsvenska metropolens kreativa kvaliteter. En liten skamfilad arbetarstad som hittat ett nytt avspänt läge, menade skribenten något som fått den unga generationen kreatörer, musiker, artister, designers och entreprenörer att stanna, starta verksamheter, samarbeta och ge staden en känsla av energi, kraft och vilja som är så viktig för upplevelsen av kreativitet, enligt samma tidning. Även Dagens Nyheter (14/ ) har varit i Göteborg och skrivit om stadens entusiastiska designavantgarde som hellre samarbetar än konkurrerar. Ett humanistiskt underifrånperspektiv har hela tiden stått i fokus för ADA:s verksamhet. Vi värnar om den unga gruppen kreatörer som ligger i framkant men ännu inte vill, eller kan, räkna sig till etablissemanget. Vi har medverkat i flera arrangemang för att stötta denna grupp. Bland annat hjälpte ADA en grupp kreatörer att gemensamt ställa ut på modemässan Rookies i Stockholm ADA var också en av dem som såg till att projektet Creative Gbg, unga designers och arkitekter, fick möjlighet att visa upp sig på Tokyo designweek ADA har hejat på Fresh Fish, en modemässa för oetablerade modedesigners i Göteborg. Vi är också, som tidigare nämnts, medarrangör i Pecha Kucha Gbg (se ovan) som huvudsakligen är ett forum för avantgardet. Vi tror att ett hållbart kreativt klimat växer och inspireras underifrån, därför är det av yttersta vikt att dessa grupper stannar kvar i staden och berikar den. ADA:S HISTORIA

21 VARA KATALYSATOR Om att bygga broar mellan samhälle, näringsliv och forskning. ADA jobbar också nära universitets- och forskarvärlden. Att inspirera olika arenor till gränsöverskridande samarbeten är en viktig målsättning. On the way home var ett ADA initierat samarbete med studenter vid HDK och Stadsmuseets satsning Hem och hemlöshet Reklamen är livsviktig heter en forskningsrapport om samhällsnyttig reklam som ADA initierade i samarbete med forskare vid CFK och elva av Göteborgs reklambyråer. Allt som ADA engagerar sig i är styrt utifrån kreatörernas behov. Möjliggöra affärer är en affärsutvecklingstjänst som vi påbörjade under Kreatör + heter en pilotutbildning som ADA initierade och genomförde tillsammans med mötesplatserna i Malmö och Stockholm och fyra högskolor. ADA har också varit aktiv i samband med Vetenskapsfestivalen och Kulturkalaset i Göteborg genomförde vi seminariet Staden om 20 år, ett stort evenemang med flera nordiska gäster, bl a Köpenhamns stadsarkitekt och arkitektgruppen Snøhetta från Norge, vilket satte Göteborg under luppen i ett framtidsperspektiv. För att skapa ett hållbart kreativt klimat är det viktigt med mångfald och en tillåtande attityd. Att alla grupper - näringsliv, högskola, samhälle, etablissemang och avantgarderörelsen finns och samspelar. Då får man de bästa förutsättningarna för tillväxt, enligt Richard Florida, den amerikanske kreativitets- och tillväxtgurun. Ett inspirerande klimat håller kvar talangerna i en stad och gör den hållfast och framgångsrik. Därför värnar ADA om möten mellan det lilla och det stora, det etablerade och det nyfödda, det invanda och det nyskapande, ännu icke färdigtänkta. 18

22 03 PERSONERNA BAKOM ADA 04 PERSONERNA BAKOM ADA VERKSAMHETEN Operativ verksamhet. Iréne Stewart Claesson Projektledare ( ) Rasmus Heyman Projektutvecklare och projektledare ( 2008 ) Mia Leterius Bitr projektledare och projektledare ( ) Matilda Lindvall Projektutvecklare och verksamhetschef ( 2005 ) Christina Nilroth Projektledare ( 2008 ) Styrgrupp ( övergick till Advisory Board 2008 ). Eva-Lena Albihn Vice VD Business Region Göteborg ( 2006 ) Brittmo Bernhardsson Projektledare Brewhouse ( ) Sven-Olof Bodenfors VD Forsman & Bodenfors Case AB ( 2005 ) Iréne Stewart Claesson VD Lots Design, Senior Advisor ADA ( 2006 ) Karin Ekström Fd föreståndare för Centrum för Konsumtionsvetenskap ( ) Lars Engman Fd designchef IKEA ( ) Eva Engstrand Högskolerektor för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet ( 2007 ) Henrik Einarsson Omvärldschef, Business Region Göteborg ( 2005 ) Anders Gunnarsson Strategic design studio chief, Volvo Car Corporation ( 2006 ) Bo-Erik Gyberg Fd Högskolerektor för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet ( ) Jan Hampf Industridesigner, partner Hampf Industrial Design AB ( ) Ulla Johansson Professor och föreståndare för Business & Design Lab vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ( 2006 ) MariAnne Karlsson Bitr professor, föreståndare för avdelningen Design på Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers Tekniska Högskola ( 2006 ) Magnus Mörck Docent i etnologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet ( ) Aina Nilsson Ström Designchef, Vice President Volvo 3P ( 2005 ) Lennart Olausson VD Business Region Göteborg ( 2005 ) Jerker Persson Industridesigner ( 2006 ) Finansiärer. Business Region Göteborg AB ( 2004 ) KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling ( ) ADA:S HISTORIA

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

FormfrukostarDesignluncher FormhängFormslagetworkshops sportdesigndagenjämtland FormkalasCraftKitchen AfterWorkShopsUtställningar

FormfrukostarDesignluncher FormhängFormslagetworkshops sportdesigndagenjämtland FormkalasCraftKitchen AfterWorkShopsUtställningar 15 5 1O OKTOBER FormfrukostarDesignluncher FormhängFormslagetworkshops sportdesigndagenjämtland FormkalasCraftKitchen AfterWorkShopsUtställningar FöreläsningarPopUpShops PechaKuchaoch mycket mer... ormprogram

Läs mer

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Näringsliv och utbildningar 1 Innehållsförteckning Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Förord 4 Rapporten 5 Definition av upplevelseindustrin 7 Näringsliv inom upplevelseindustrin

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar. Presentation av projekt och fallstudier.

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar. Presentation av projekt och fallstudier. Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar Presentation av projekt och fallstudier. Februari 2012 Innehåll Fem projekt genomför sammanlagt 22 fallstudier inom design, mode,

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats!

Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats! Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats! sns Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är en ideell förening med uppgift att bygga broar mellan forskare och beslutsfattare i politik, näringsliv och

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Framtidsvision 2012 - en titt i glaskulan gjord 11 december 2006 Trollhättan/Vänersborg har utvecklats till ett nytt och omtalat mönsterexempel

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Design o tjänster...... Claes Frössén. S t i f t e l s e n S v e n s k I n d u s t r i d e s i g n

Design o tjänster...... Claes Frössén. S t i f t e l s e n S v e n s k I n d u s t r i d e s i g n Design o tjänster... 03 03 05... Claes Frössén S t i f t e l s e n S v e n s k I n d u s t r i d e s i g n S t i f t e l s e n S v e n s k I n d u s t r i d e s i g n S t i f t e l s e n S v e n s k I

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer