Verksamhetsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsutveckling"

Transkript

1 Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld

2 Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats delen av verksamhetsutveckling Internatet var förlagt till Prag, Tjeckien. Totalt deltog 1084 medarbetare under internatet och 92 procent av deltagarna har valt att besvara enkäten direkt i samband med internatet. Chefer och stödfunktioner har inte besvarat enkäten. Internatet kommer också att följas upp i samband med nästa arbetsklimatundersökning, vilken kommer att genomföras under våren Svarsmarkeringar som ligger mellan två val har placerats på det sämre valet. I de fall då två alternativ har markerats har det bättre svarsalternativet valts. Kort om resultatet 97 procent av de som har besvarat enkäten upplevde upplägg och genomförande som bra eller mycket bra. 68 procent har angett att de upplevde konsulternas insats som mycket bra, 58 procent att chefens insats var mycket bra och 41 procent angav i enkäten att deras egen insats varit mycket bra. 83 procent tror att insatsen har mycket stor eller stor betydelse för att kommunen ska nå det yttersta målet: Att säkra en kommunal service av hög klass även i framtiden Högst måluppfyllnad har medarbetarna gett målet Medarbetarna är medvetna om sitt eget ansvar för verksamhetens kvalitet. där samtliga har angett att målet uppnåtts helt eller delvis. Sämst måluppfyllnad har Ökad samverkan över förvaltningsgränser 88 procent tror att de kommer att ha stor eller mycket stor nytta av insatsen i det dagliga arbetet. Redovisning av svaren Här nedan återfinns respektive enkätfrågas resultat redovisas i grafer. Sist återfinns alla fria kommentarer.. Enkätsvaren är osorterade och återfinns i den ordning som de har skrivits in.

3 Totalt Vara kommun, sidan 3 av 100 Sammanfattningsvis 100% 90% 80% 70% 60% 55% 50% 44% 40% 30% 20% 10% 0% % Insatsens betydelse för att nå övergripande mål 100% 90% 80% 70% 60% 64% 50% 40% 30% 20% 19% 16% 10% 0% Mycket stor Stor Liten Mycket liten 1% Insatsens nytta i det dagliga arbetet 100% 90% 80% 70% 60% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 12% 1% Mycket stor Stor Liten Mycket liten

4 Totalt Vara kommun, sidan 4 av 100 Följande mål har medarbetarna tagit ställning till i enkäten; 1 Medarbetarna är medvetna om de förändrade förutsättningar som finns inför framtidens kommunala service. Jag vet att förutsättningarna förändras för min verksamhet i framtiden. 2 En större del av arbetstiden används för direkt värdeskapande insatser för brukarna. Större delen av vårt arbete görs tillsammans med och för våra brukare. 3 Bättre resurseffektivitet i verksamheterna. Vi använder de resurser vi har väl (medarbetare, lokaler, material). 4 Brukarna är delaktiga och medskapande i verksamheten. Våra brukare är med i det dagliga arbetet så långt det är möjligt. 5 Gemensam organisationskultur där medarbetarna är trygga i förändring. Jag känner mig trygg i mitt dagliga arbete, även om mycket förändras. 6 Kompetensen kring förändringsarbete och metoder har ökat. Vi vet mer om hur vi kan hantera förändring. 7 Medarbetarna är medvetna om sitt eget ansvar för verksamhetens kvalitet. Jag vet att jag har betydelse för den kvalitet som finns på min enhet. 8 Förbättrat samarbetsklimat i och mellan arbetsgrupperna. Vi jobbar bra tillsammans inom och mellan olika arbetsgrupper. 9 Ökad kännedom om sig själv och varandra i arbetsgrupperna. Vi känner varandra bättre i arbetsgruppen 10 Ökad samverkan över förvaltningsgränser. Vi arbetar mer tillsammans med andra enheter och förvaltningar. Måluppfyllnad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82% 65% 67% 62% 59% 61% 57% 52% 53% 49% 49% 40% 42% 44% 41% 36% 34% 33% 27% 18% 13% 6% 4% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 1% helt delvis inte alls

5 Totalt Vara kommun, sidan 5 av 100 Mat, logi och aktiviteter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 43% 39% 59% 72% 64% 53% 56% 24% 19% 18% 14% 12% 15% 6% 1% 3% 0% 1% 2% 4% Resan till Prag Boendet Maten Konferensrummen Plats för grupparbeten 40% 28% 60% 11% 4% 0% 1% Möjligheter till fritidsaktiviteter Bemötande från Hotell- /konferenspersonal mycket bra bra dåligt mycket dåligt Upplägg och genomförande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 49% 48% 68% 29% 58% 39% 41% 58% mycket bra bra dåligt mycket dåligt 20% 10% 0% 3% 2% 3% 0% 0% 1% 1% 0% Innehåll/upplägg Konsultens insats Chefens insats Din egen insats

6 Totalt Vara kommun, sidan 6 av 100 Fria kommentarer Totalt har kommentarer inkommit på enkäterna, dessa fördelas inom tre områden: Effekter på arbetet Arbetsgivareffekter Övrigt Vilka effekter tror Du att denna utvecklingsinsats kan få för Ditt arbete och Dina brukare? Effektivare arbete Bra start, mer förberedda när terminen börjar. Arbetslaget har mer lärt känna varandra Genom ökad förståelse för varandra, kunskap om förändringsprocesser samt våra olika personlighetsstilar hoppas jag att våra arbetslag blir mer effektiva och vi blir trygga med varandra vilket ger ett gott arbetsklimat Förståelse för andra - vi är olika men alla behövs. Fler diskussioner i arbetslaget - vad är viktigast att göra? Att vara tydlig vilket vi lärt oss ger bättre information och då kanske bättre förståelse Jag får förståelse för att något måste göras för framtiden. Men jag tror inte personalen kommer orka de besparingar som kommer En ökad medvetenhet gör att vi får ett öppnare klimat och det avspeglar sig på våra brukare Vi vet mer vad vi är för typ av person och hur vi ska göra för att få mer effektiva möten En ännu högre kvalitet på arbetet och nöjdare brukare Vårt arbetslag blir effektivare genom att vi känner varandra bättre och fått tänka igenom hur vi samarbetar på bästa sätt Alla får dra sitt strå till stacken. Göra det bästa av förutsättningarna och sträva framåt. Hjälpa och stötta och effektivt ta vara på kompetens så att det lättare flyter på Väl fungerande arbetslag som stöttar varandra Att vi har gjort något tillsammans hela enheten, pga. det kommer vi varandra

7 Totalt Vara kommun, sidan 7 av 100 närmare. Vi har gemensamma minnen och upplevelser Större förståelse för lik- o olikheter, större vi-känsla i enheten Effektiva. Känna ditt arbetslag Arbeta mer effektivt. Bättre kännedom om varandra i arbetslaget Effektivare Det är bra att träffas i trevlig miljö och diskutera arbetsförändringar, utveckla arbetslaget Jag har blivit väldigt medveten om hur jag är, beteendestil Att vi får ett bättre arbetsklimat Positiva möten. Bra relationer Stärkt vi-anda. Ökad insikt om och förståelse för mina arbetskamraters agerande Vi har mer i detalj fått lära känna varandra och det är till stor nytta. Vi har fått arbeta i lugn och ro med de olika delarna. Hoppfull förbättring Hoppfull förbättring Vi har fortsatt med vårat Lean-arbete Jag tror inte att det blir någon större skillnad. Mycket bra Hoppas att vi är mer öppna för varandra Ökad förståelse för varandras olikheter. Förståelse för det ekonomiska läget i kommunen. Eftersom vår enhet är i ett förändringsstadie kommer vi att ha nytta av utvecklingsinsatsen. Jag är medveten att vi går mot tuffare tider, men vi kommer att se till att det inte grabbar våra brukare(barn) Jag är medveten om att det blir tuffare tider. Vi får se till att inte våra brukare (barnen) drabbas för hårt.

8 Totalt Vara kommun, sidan 8 av 100 Ökad förståelse för varandras personligheter ger bättre arbetsmiljö. Mer/Bättre samarbete, öppnare klimat Större förståelse för förändringarna i framtiden. Försöka så att brukarna inte märker av förändringarna. Öppnare klimat Bättre gemenskap i arbetslaget Bättre förutsättningar för bra arbete i utvidgade arbetslag Jag kommer kunna bidra mer till arbetslagets utveckling samtidigt som vi alla kommer vara bättre rustade att ta vara på varandras olika resurser/kompetenser. Detta kommer på sikt att visa sig i form av ökad kvalitet i de tjänster som jag erbjuder våra kunder. Positiv påverkan på kvalitet och effektivitet i våra tjänster Bättre resultat. Bättre bemötande. Bättre förståelse i arbetslaget. Att vi får chans att se vilka "vi är" och vad det innebär för oss. Förståelse insikt, intressant, spännande. Bättre förståelse för varandra Positivare arbetslag över lag. Bättre samarbete. Ökad lyhördhet Vi har blivit mer medvetna om varandras beteenden, vilket ökar förståelsen för varandras ageranden och reageranden Ökad förståelse för våra olika egenskaper och att vi kan bli bättre inom alla områden Ökad förståelse på enheten. Hoppas på att få provtänka God stämning. Vi har gemensamt att prata om, upplevelser bl.a. Blivit påminda om det vi jobbat med tidigare. Profiler, gruppsammansättning osv. Mer trygga och effektiva arbetslag vilket speglar sig i arbetet med eleverna En mental förberedelse på kommande tuffa tider Positivt att tid har givits för planering i arbetslagen. Negativt att inte alla i arbetslaget fick möjlighet att åka med Vi ser på oss själva i arbetslaget med öppnare ögon

9 Totalt Vara kommun, sidan 9 av 100 Det kommer bli stressigt och oplanerade lektioner eftersom vi inte har tid till det innan terminen börjar Några mindre effekter. Hade ändå jobbat och gjort mitt bästa Tror inte den kommer att ha så stora effekter då jag alltid har gjort mitt bästa och tänkt fortsätta göra det Att jag får en bättre förståelse för mina arbetskamrater, varför vi är som vi är osv. Jag tror att vi fått en bättre sammanhållning i arbetslaget. Vi har fått mer förståelse för varandra och lärt känna varandra mer, vilket gör att man känner sig tryggare och gör ett bättre arbete. Det gynnar brukarna. Goda relationer till arbetskamrater och brukare. Mer förståelse att alla är olika men lika viktiga!!! Inte mycket, vi jobbar redan mycket effektivt med de resurser vi har. Inga speciella Inte mycket. Känner redan att vi gör vårt bästa i förhållande till de krav vi har och nedskärningar Det är bra att få mer tid att diskutera med sina kollegor. Man lär känna varandra mer och får ett bättre samarbete. Ökad förståelse för sina kollegor Att man lär känna sitt arbetslag bättre. Acceptans och bra bemötande mellan medarbetare som i sin tur går till våra barn/föräldrar Inga Blivit bättre på att förstå varandra! Större kunskap om varför vi handlar som vi gör! Vi känner varandra bättre på många olika sätt Vet ej Vi lär känna varandra, bra med en hel vecka att prat om vår verksamhet Förhoppningsvis så har vi fått med oss tankar som leder till att vi lättare kan hantera förändringar. Detta gynnar kanske våra brukare på sikt, svårt att veta Vi har haft tid att diskutera - effekt okänd

10 Totalt Vara kommun, sidan 10 av 100 Jag kommer med "laddade batterier" och entusiasm tillbaka till jobbet Samarbeta på ett bra sätt Goda chanser till bättre samsyn bland kollegorna. Härligt att jobba tillsammans på annan ort - gemenskap Arbete: mycket mer och bättre samarbete. Brukare: Bättre arbetsresultat, mer förståelse, mer samarbete Vi har ett gemensamt mål att arbeta mot, en större förståelse för att vi måste förändra för att "klara" oss. Jag har fått en större förståelse och känner mina arbetskamrater bättre, då är det lättare att hantera förändringar Större kännedom om mina arbetskamrater, ökad vi-känsla ger arbetsglädje och trivsel. Prioriteringsförmågan ökar vilket gagnar eleverna. Starkare arbetslag. Bättre struktur i arbetet = bibehåller kvaliteten Gladare personal som kämpar på (känner arbetsglädje) trots förändrade förutsättningar pga. vi fått större förståelse Ett arbetslag som är effektiva, drar mot samma tydliga mål. Man fokuserar på och prioriterar arbetsuppgifter som bibehåller kvaliteten i verksamheten. Man uppmuntrar, stöttar och hjälper varandra. Fokuserar på att alla behövs, tar till vara allas olika kompetenser. Effektivare möte, bättre förståelse för varandra. Vi kommer få en bättre röd tråd mellan åldersgrupper bland elever Jag har fått självinsikt (i alla fall mer) och dessutom lärt känna mina arbetskamrater djupare. Detta kommer göra vårt samarbete bättre vilket i sin tur gynnar våra elever Vi har kommit närmare varandra så vi har lättare att se möjligheter och att vara lyhörda för varandra Vi känner varandra bättre i arbetslaget och då blir det roligare att arbeta tillsammans. Detta skapar bra arbetsklimat på skolan vilket eleverna också märker Arbetslaget blir sammansvetsat vilket kommer brukarna till gagn genom god stämning på arbetsplatsen. Jobbig skolstart med kort praktisk förberedelse på plats innan start. Att brukarna blir nöjda/nöjdare

11 Vi hoppas på nöjdare brukare Vi hoppas på nöjdare brukare Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 11 av 100 Vi har lärt känna varandra bättre och kan förhoppningsvis visa en enhetlig bild av skolan. Ingen större effekt vad gäller själva utbildningsinsatsen. Samvaro med kollegor och vissa diskussioner har varit mycket givande som alltid. Utbildningsinsatsen hade lätt kunnat genomföras hemma. Har fått något bättre kontakt med några arbetskamrater. Går man på skolans mål, att alla elever ska bli sedda. Jag tycker att vi som arbetstagare blir sedda och kanske några får större självförtroende. Hoppas det också kommer eleverna tillgodo med de lärdomar och tankar man fått under veckan. Ökad effektivitet och kommunikationsförmåga inom arbetslaget kommer att generera en tryggare och mer målinriktad undervisningsmiljö för våra elever. Det har gett ett ökat engagemang för vårt arbete och underlättar för framtida samarbete med kollegor. En längre tids (en vecka) gemenskap med verksamheter och uppgifter tillsammans med sina kollegor gör det mer möjligt och känns mer intressant att göra sitt arbete mer engagerat och får det att kännas roligare. Inga Vi får se jag vet inte idagsläget ngt Mitt förhållande till mina kollegor blir bättre med djupare förståelse för varandras olikheter pga. de diskussioner vi haft i veckan. Förhoppningsvis bättre effektivitet och medvetenhet om saker Större förståelse om den förändring vi genomgår och därmed också en större kunskap av kvalitativt arbete mot brukare Bättre samarbete i arbetslaget. Tydlighet i att det är eleven som står i centrum. Kaftaförmiddagen var mycket intressant, en otroligt bra (och billig) ämnesfortbildning. Ge oss alltid möjlighet till något liknande. Jag hoppas att den kan förbättra det på något sätt. Jag har fått lite mer självkännedom och har lärt känna arbetslaget lite mer. Marginell

12 Totalt Vara kommun, sidan 12 av 100 Inte mycket Vet inte För tidigt att uttala sig om detta. Inget speciellt Vårt samarbete i arbetslagen har underlättats, på så sätt gynnas eleverna. Effektivare arbete med elever och lärare Tryggare Kunna arbeta effektivare, smartare. Ge större engagemang mot våra brukare Arbetslaget kan bli effektivare, ödmjukare och trevligare. Vi kan förstå varför vi reagerar som vi gör. Denna effektivitet kommer att visa sig i vårt dagliga arbete med våra elever. Att samarbetet mellan personalen på enheten ökar, både fysiskt och psykiskt. Grupprocesserna skapar större förståelse för olika individers behov. Lättare att förstå olika reaktioner hos mina arbetskamrater, beroende på deras stilanalys och ha överseende utifrån detta. Mycket ökad gemenskap och därigenom ökad trivsel på arbetsplatsen Lättare att kunna hantera olika situationer inom arbetslaget. Vi känner varandra bättre i arbetslaget (och på skolan) och har blivit medvetna om varandras profiler. Förhoppningsvis förbättras våra mötesrutiner efter Pragresan. Inga speciella effekter, innehållet var mycket likt Mallorca och Island - Vårat arbetslag har kommit varandra närmare och har fått ökad förståelse för varandra. Vi är mer enade och överens om hur vi ska möta och "serva"eleverna. små Jag tycker väl inte att jag lärde mig så mycket nytt = inte så stor skillnad. Alltid bra att få påminnelse om vissa saker, bla effektiva möten. Bra att lära

13 Totalt Vara kommun, sidan 13 av 100 känna fler bättre på arbetsplatsen, inte bara i arbetslaget. Frågor som har fått sitt svar efter lång tid kommer att underlätta arbetet. Vi har samma utgångsläge. Genom ett bättre samarbete mellan personalen ger det eleverna en ökad trygghet och chansen blir stor att fler blir sedda. liten Enbart positiva Vi har närmat oss varandra mer i vårt arbetslag. Tror att innehållet i bla effektiva möten och det vinnande arbetslaget har varit nyttigt för oss bla mötesstruktur och regler. Bra! Nya idéer och impulser att ta med hem till arbetslaget som till största delen har befunnit sig i Vara Bättre kontakt och kännedom om andra lärare man inte kände så mycket förut. Jag har blivit uppmuntrad och fått en kick = jag får mer energi för mitt arbete. Det får vi se. Mer engagemang lite Positiva Större förståelse för olika personers tänkande och tyckande i olika frågor. Jag tror att den största behållningen vi har fått ur internatsveckan har varit diskussionerna kring värderingar i vårt arbetslag. Vi har några nya som vi fått lära känna och vice versa. Förhoppningsvis blir vi mer "seende" och duktigare på att nå våra mål Eftersom det inte var något nytt kommer det nog inte att påverka särskilt mycket. Ingen effekt alls Högre effektivitet Ingen speciell effekt

14 Totalt Vara kommun, sidan 14 av 100 Bättre förståelse i arbetslaget för förändringar Arbeta för en starkare vi-känsla hur udda vi än är. Bättre samarbete på resultatenheten, mer vi-känsla Bättre kontakt med mina medarbetare Bättre laganda, mer samarbete Arbetsgruppen och enheten är mer organiserad och medveten och därmed mer effektiv. Detta kommer att indirekt få positiva följder för våra brukare Positiva effekter Det kan leda till en bättre kommunikation på enheten pga. en ökad förståelse Bättre sammanhållning i arbetslaget Ett bra team ger bättre service Att vi blir ett ännu bättre team och kan ge bättre service. Mer sammanhållning i laget. Fräschare miljö för brukarna. Bättre service, bättre samarbete En större förståelse för gästers beteende. Vi blir ett bättre team, som ger bättre resultat. Förbättra många arbetsområden på hemmaplan Inga specifika Mer genom tanke och reflektion i mitt arbete Bättre förståelse för mina arbetskamraters uppgifter Starkare arbetsgrupp och mer gemenskap med andra grupper Stärkt arbetsgrupp och mer gemenskap med andra grupper Bättre förståelse över att andra också har problem Vi har lärt känna varandra mer vilket leder till att vi blir tryggare med varandra när vi jobbar ihop i ärenden. Vi har tagit fram och gjort klart arbetsmaterial som vi ska börja använda. Detta material gör förhoppningsvis att vi blir ännu bättre gentemot våra brukare. Tydligare, mer strukturerat

15 Totalt Vara kommun, sidan 15 av 100 Teoriföreläsningarna blandat med övningar i arbetsgruppen är mycket bra för vårt fortsatta arbete. Vi blir mer observanta på vårt beteende och roll i teamet. Bättre förståelse och genomtänkta beslut som kommer att gynna brukarna. Ett ännu bättre sammansvetsad arbetsgrupp. Tydligare uppdrag - bättre resultat. Tydligare & ett professionellt bemötande av våra brukare. Effektivare möten Vi har blivit mer medvetna om våra styrkor i gruppen. Därigenom blir vi ännu starkare/tryggare som arbetsgrupp. Bra för samarbetet, att man lärt känna varandra bättre. Elevhälsans grupp kommit närmare varandra, tydliga roller ger ringar på vattnet, de olika mötena ute i verksamheterna blir effektivare. Bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper/irma, Tydlighet Hoppas att detta bidrar till att vi höjer kvaliteten ytterligare, "Nya" arbetslag har fått lära känna varandra. Det man lärt sig om sig själv och sina kollegor gör att man kan reflektera vid möten och bli mer ödmjuk i möten. Större kunskap om olika yrkesinsatser Möta en enad arbetsgrupp, Det har blivit tydligare att vi fungerar bra som arbetsgrupp. Brukarna möte enad och kompetent personal. Jag vet vad som krävs av mig som medarbetare i mötet med mina arbetskamraterna för att nå ett bra resultat i gruppen och i mötet med våra brukare. Mer vi-känsla vad gäller eget och andras arbetslag. Bra Ingen större skillnad Ökad kännedom om mina medarbetare och en insikt att vi är olika, tänker och arbetar på olika sätt. Ett bättre samarbete i arbetslaget Öppnare klimat Hitta nya vägar, trots neddragningar. Men det finns en smärtgräns

16 Totalt Vara kommun, sidan 16 av 100 Större tolerans för nödvändiga omstruktureringar. Större tolerans för individens personlighet och samhörighet i enheten Ett arbetslag som trivs tillsammans, som har ett tillåtande klimat och som försöker se varandras kompetenser och beteenden och utifrån detta arbeta för en så bra verksamhet som möjligt. Större förståelse i arbetsgrupperna för den ekonomiska situationen. Bra Arbetet kommer att bli effektivare. Vi kommer att utveckla oss mer. Bli mer professionella Vi har haft möjligheter att prata ihop oss Gruppen har lärt känna varandra bättre, förhoppningsvis kan vi samarbeta ännu bättre nu. Brukarna får en personal som är samspelt! Att få en bättre struktur på arbetet. Vi jobbar ihop oss Vi känner oss taggade att förbättra vår arbetssituation och börja med uppgifter vi jobbat med här Jag är mer lyhörd och förberedd inför framtiden, på så sätt kan jag ge brukarna en trygghet i förändringen Man kanske tänker lite annorlunda nu när man kommer hem Jag hoppas att det som diskuterades verkligen görs och följs Kanske en tryggare och mindre stressig. Känner mig mer proffsig i min yrkesroll Bättre insats och förståelse Att vi kan göra så mycket som möjligt med dom resurser vi har Vet ej Vi får se Bättre kommunikation Vet ej Skapat bättre förståelse för olika personligheter/beteendestilar. En mix av olika personligheter ger förutsättningar för ett bra resultat

17 Totalt Vara kommun, sidan 17 av 100 Att jag i varje fall en tid framöver kommer att ha en högre tolerans när det gäller våra olika personligheter i arbetslaget Ökad förståelse för de besparingsåtgärder som kommer i framtiden Små! Jag har fått information som gör att jag har större förståelse för de förändringar som kommer att ske Mer och snabbare service i rätt tid Svårt att säga just nu, effekten kan komma senare Vi kommer att få några förbättrade rutiner på avdelningen. Det kan vara lättare att arbeta "över gränserna" inom avdelningen. Det är svårt att veta Se mer till möjligheterna! Medvetenhet. Inte lika rädd för förändringar Bättre arbetsklimat Ett mer sammansvetsat och effektivt sätt Förhoppningsvis ska det bli bättre för de flesta med trygghet och tid Samarbetet blir bättre mellan personalen, kommunikationen blir strålande! Att alla är mer medvetna om vad som kan förbättras Lärt känna arbetskamrater som ny medarbetare på arbetsplatsen Att tiden används mer effektivt. Få struktur på det dagliga arbetet. Brukaren får känna att vi faktiskt är där för dom. Bättre samarbete och förståelse. Se varandras olikheter. Att alla kan se möjligheter och ta ansvar för sitt arbete. Att vi får spelregler i hur/vad vi ska göra. Att vi blir en mera samspelt och gladare grupp. Vi har bra koll på våra olika personligheter. Vi kommer att sträva åt samma håll. Våra brukare kommer att få känna meningsfullhet och delaktighet i sin vardag. Struktur i det dagliga arbetet. Kvalitetssäkra insatserna. Stor positiv effekt.

18 Totalt Vara kommun, sidan 18 av 100 Positivare arbetslag som lyssnar på varandra Effektivare arbetsmetoder, ännu bättre sammanhållning i våran arbetsgrupp som förhoppningsvis återspeglas på brukaren Det blir roligare på jobbet. Jag har fått större arbetslust Vi har kommit varandra närmare inom gruppen och det blir bara positivt i vårt arbete och det märker även vår brukare I positiv riktning Vi har blivit mer upplysta om vår organisation och vårt arbete. Hur det fungerar, vad vi får och inte får. Tror att det kan bli en hel del förändringar framåt nu när man är mer medveten Att man lär sig bli mer lyhörd för sina arbetskollegor. Man lär känna varandra utanför arbetet, nyttigt. Fått reda på mer om Vara kommun och vad det finns för utbud som tex. Utflyktsmål Nytt tänk - nya möjligheter Att vi ska bli mer effektiva och jobba för brukarens bästa Bättre sammanhållning bland personal. Nya bra idéer Att vi kommit närmare varandra i laget Verktyg för utföra ett bättre jobb En positiv effekt genom att arbetsgruppen har lärt känna varandra mer Större rörlighet mellan arbetsplatserna. Fler kan kanske tänka sig att arbeta på fler ställen. Grupperna blir mer öppna Positivt! Mer effektiv. Man lär känna sina kollegor bättre och att man får ha roligt Förhoppningsvis en positiv effekt Vi tänker till lite mer och har fått repetera viktiga saker så allt blir mer klart Lite nytändning igen Har lärt mig nya sätt att arbeta på och tänka på. Fått nya krafter!!!

19 Bättre sammanhållning Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 19 av 100 Vi kommer vara mera effektiva. Fått bättre laganda Fortsätter vara lika som tidigare Samarbetet med medarbetarna förbättras Jag upplever att vi tittat på våra olikheter resp. likheter och på så sätt ser hur varje arbetstagares specifika kunskaper utnyttjas på bästa sätt Att det ges mer acceptans för olikheter. Mer förståelse och flexibilitet i vårt arbete. Eftersom en del kollegor ej har kommit riktigt in i gruppen så har vi förhoppningsvis kommit närmare varandra som gör att vi kan jobba ihop lättare Mera förståelse och smidigare arbetssätt Förhoppningsvis att allt ska bli så mycket bättre, för sämre kan det inte bli. Nu är det nutid framtid.. Mer sammanhållning i gruppen, jobbar mer målinriktat Förhoppningsvis ett mer individanpassat arbete Vi kommer att utveckla arbetslaget genom förändringar som blir till det bättre för oss och för brukarna Att vi tänker på att arbeta åt samma håll. Vi har arbetat väldigt lika fast i olika grupper Hoppas att det leder till något positivt. Bättre för våra brukare, bättre grupper som är mer specialinriktade Att påbörja nya projekt Hoppas att det blir bättre Vet ej hur det ser ut under hösten/vintern Ny chef, bra grupp, få lugn och ro Man har fått lite tankeställare och tips. Jag tror det får positiva effekter Svårt att säga återstår att se Ny chef, ny gruppindelning, hoppas vi ska bli en jättebra arbetsgrupp

20 Totalt Vara kommun, sidan 20 av 100 Att vi har fått lära känna en ny chef bra här i Prag. Har fått tid till att diskutera kontaktmannaskap - mycket positivt för oss personal och våra brukare Vi har arbetat fram mål som vi ska arbeta mot. Dessa mål berör våra brukare så de kommer bli mer delaktiga. Vi i arbetslaget med chefen har arbetat fram riktlinjer som vi ska arbeta emot och det känns jättebra! Hoppas att det blir så som vi har pratat om. Lärt oss känna den nya chefen Att gruppen har fått tid till att planera sin verksamhet tillsammans på plats där alla har kommit till tals och idéer lyfts fram. Nytänkande till våra brukare. Många Aha-upplevelser som kommer få en att tänka till Många positiva effekter (kan inte räkna upp alla). Mycket beroende på att vi är en ganska ny grupp och har en ny chef Att vi lär känna varandra bättre och att vi har bättre förståelse. Att vi tar de gamla på ett bra sätt. Förbättring inom många områden Större förståelse för varandra. Vi måste samarbeta för att klara vårt arbete i framtiden Hoppas på att det vidgar medarbetarnas vyer till möjlighet att ändra tankesätt. Eftersom man blivit mer medveten om sig själv och andra så tror jag att det kommer öka kvaliteten i arbetssättet vilket leder till bättre livskvaliteter hos de boende. Förhoppningsvis bättre samarbete mellan gränserna, spar tid i arbetet, tryggare för brukaren Ej vara rädda för förändringar utan se möjligheter istället. Vi ser våra olikheter som styrkor istället för svagheter, ökad förståelse Ny energi och möjligheter gör att jag kan i mitt arbete hemma få nya vinklar och idéer Genom att lära känna mina arbetskamrater på ett nytt sätt kan vi lättare kanske få ett effektivare samarbete där vi nu förstår vår personlighet och gruppdynamik. Vilket också gynnar de boende Lättare att hantera förändringar, förbättringar inom olika områden på arbetsplatsen som i sin tur gynnar brukarna. Ökad laganda inom arbetsgruppen

21 Totalt Vara kommun, sidan 21 av 100 Att vi blivit en mer sammansvetsad arbetsgrupp och att vi har mer förståelse att vi alla är olika och att vi alla jobbar mot samma mål. Man har fått större förståelse för varandra, alla behövs även om man är olika Vi har kommit fram till mycket bra saker som vi ska arbeta efter. Jag har fått lite repetition och en del aha-upplevelser. Mycket tänkvärda saker som jag har med mig till mitt arbete Jag hoppas att man ser mer effekter denna gång än efter dom andra resorna Det kommer bli lättare och bättre för mina brukare Man kan tänka mer på hur sina kollegor är. Det är också bra att diskutera värdegrunden Vi kommer att få ett bättre samarbete mellan personalen. Hoppas vi hittar guldkanten i vardagen för våra brukare Att vi jobbar tillsammans med det vi har pratat och planerat. Att vi lärt känna varandra bättre Hoppas vi kan förbättra och jobba bra Bättre förståelse för mina kollegors olikheter ger bättre samarbete och bättre omvårdnad Känna varandra bättre i hela huset, jobba över gränserna Vi tydliggör vid personalmöten och även på Klippan för deltagarna med foto på personal som arbetar på Klippan. Tydlig kommunikation kommer att vara mer i fokus efter dessa dagar Bra grund i förbättringsarbetet. Bättre kamratskap och nöjdhet som anställd En liten "väckning", man kan alltid bli bättre Vi fortsätter våra förbättringar som förut och ser hela tiden framåt. Pragveckan har säkert en positiv inverkan på detta Tydlig kommunikation. Tydliggörande kommunikation är det som kommer ge mest för brukar och mig som personal Positiva

22 Totalt Vara kommun, sidan 22 av 100 Känna sig stolt och glad att få möjlighet att vara med här i Prag Kontakter med andra arbetsgrupper gör så att man kan få nya idéer, arbeta vidare bli mera kreativa Bättre målinriktning Att man kan prata till brukaren på ett mer och tydligare sätt. Att det är jätteviktigt att tänka till innan man säger något Förhoppningsvis bättre uppföljning än efter Island Vi blir trygga i vårt arbete Stora Mina arbetskamrater har fått samma information och vi har diskuterat arbetet tillsammans, bör ha en hög positiv inverkan på mitt arbete och för mina brukare Att vi får en bättre sammanhållning. Bättre klimat i gruppen, bättre förståelse för varandra. Som i sin tur leder till att vi tillsammans arbetar mot samma mål för våra brukare Jag hoppas verkligen att vi blir en bättre arbetsgrupp. Tyvärr så hände det inget efter Islandsresan - sammanhållningen blev inte bättre Få bättre struktur på arbetet Bara positiva! Bättre samarbete. Bättre för brukaren Att jag tänker på mitt sätt att agera när jag har kontakt med mina brukare, är proffs och inte styr med hjärtat Se mer till individen Jag hoppas på en väldigt bra effekt Har fått mer förståelse för hur kommunens ekonomi ser ut. Har svårt att se vad det kan få för effekter för brukaren. Vi blir en mer sammansvetsad grupp som får en större förståelse för varandra och vikten av att utnyttja varandras kompetenser Bra för samarbetet i gruppen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Fördjupningsarbete i Rektors programmet Block 5

Fördjupningsarbete i Rektors programmet Block 5 Fördjupningsarbete i Rektors programmet Block 5 Öru, MHD, HDa Vt 2012/ht 2012 Är handlingsutrymmet större på fristående skolor än på kommunala skolor? -Kulturanalyser av fem gymnasieskolor Författare:

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator: Bengt Åkerström

Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator: Bengt Åkerström Därför trivs vi på arbetet en kvalitativ studie om arbetsplatstrivsel LENA EDBLOM DAHLBERG SOFIA EDSTRÖM Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator:

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer