Verksamhetsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsutveckling"

Transkript

1 Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld

2 Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats delen av verksamhetsutveckling Internatet var förlagt till Prag, Tjeckien. Totalt deltog 1084 medarbetare under internatet och 92 procent av deltagarna har valt att besvara enkäten direkt i samband med internatet. Chefer och stödfunktioner har inte besvarat enkäten. Internatet kommer också att följas upp i samband med nästa arbetsklimatundersökning, vilken kommer att genomföras under våren Svarsmarkeringar som ligger mellan två val har placerats på det sämre valet. I de fall då två alternativ har markerats har det bättre svarsalternativet valts. Kort om resultatet 97 procent av de som har besvarat enkäten upplevde upplägg och genomförande som bra eller mycket bra. 68 procent har angett att de upplevde konsulternas insats som mycket bra, 58 procent att chefens insats var mycket bra och 41 procent angav i enkäten att deras egen insats varit mycket bra. 83 procent tror att insatsen har mycket stor eller stor betydelse för att kommunen ska nå det yttersta målet: Att säkra en kommunal service av hög klass även i framtiden Högst måluppfyllnad har medarbetarna gett målet Medarbetarna är medvetna om sitt eget ansvar för verksamhetens kvalitet. där samtliga har angett att målet uppnåtts helt eller delvis. Sämst måluppfyllnad har Ökad samverkan över förvaltningsgränser 88 procent tror att de kommer att ha stor eller mycket stor nytta av insatsen i det dagliga arbetet. Redovisning av svaren Här nedan återfinns respektive enkätfrågas resultat redovisas i grafer. Sist återfinns alla fria kommentarer.. Enkätsvaren är osorterade och återfinns i den ordning som de har skrivits in.

3 Totalt Vara kommun, sidan 3 av 100 Sammanfattningsvis 100% 90% 80% 70% 60% 55% 50% 44% 40% 30% 20% 10% 0% % Insatsens betydelse för att nå övergripande mål 100% 90% 80% 70% 60% 64% 50% 40% 30% 20% 19% 16% 10% 0% Mycket stor Stor Liten Mycket liten 1% Insatsens nytta i det dagliga arbetet 100% 90% 80% 70% 60% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 12% 1% Mycket stor Stor Liten Mycket liten

4 Totalt Vara kommun, sidan 4 av 100 Följande mål har medarbetarna tagit ställning till i enkäten; 1 Medarbetarna är medvetna om de förändrade förutsättningar som finns inför framtidens kommunala service. Jag vet att förutsättningarna förändras för min verksamhet i framtiden. 2 En större del av arbetstiden används för direkt värdeskapande insatser för brukarna. Större delen av vårt arbete görs tillsammans med och för våra brukare. 3 Bättre resurseffektivitet i verksamheterna. Vi använder de resurser vi har väl (medarbetare, lokaler, material). 4 Brukarna är delaktiga och medskapande i verksamheten. Våra brukare är med i det dagliga arbetet så långt det är möjligt. 5 Gemensam organisationskultur där medarbetarna är trygga i förändring. Jag känner mig trygg i mitt dagliga arbete, även om mycket förändras. 6 Kompetensen kring förändringsarbete och metoder har ökat. Vi vet mer om hur vi kan hantera förändring. 7 Medarbetarna är medvetna om sitt eget ansvar för verksamhetens kvalitet. Jag vet att jag har betydelse för den kvalitet som finns på min enhet. 8 Förbättrat samarbetsklimat i och mellan arbetsgrupperna. Vi jobbar bra tillsammans inom och mellan olika arbetsgrupper. 9 Ökad kännedom om sig själv och varandra i arbetsgrupperna. Vi känner varandra bättre i arbetsgruppen 10 Ökad samverkan över förvaltningsgränser. Vi arbetar mer tillsammans med andra enheter och förvaltningar. Måluppfyllnad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82% 65% 67% 62% 59% 61% 57% 52% 53% 49% 49% 40% 42% 44% 41% 36% 34% 33% 27% 18% 13% 6% 4% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 1% helt delvis inte alls

5 Totalt Vara kommun, sidan 5 av 100 Mat, logi och aktiviteter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 43% 39% 59% 72% 64% 53% 56% 24% 19% 18% 14% 12% 15% 6% 1% 3% 0% 1% 2% 4% Resan till Prag Boendet Maten Konferensrummen Plats för grupparbeten 40% 28% 60% 11% 4% 0% 1% Möjligheter till fritidsaktiviteter Bemötande från Hotell- /konferenspersonal mycket bra bra dåligt mycket dåligt Upplägg och genomförande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 49% 48% 68% 29% 58% 39% 41% 58% mycket bra bra dåligt mycket dåligt 20% 10% 0% 3% 2% 3% 0% 0% 1% 1% 0% Innehåll/upplägg Konsultens insats Chefens insats Din egen insats

6 Totalt Vara kommun, sidan 6 av 100 Fria kommentarer Totalt har kommentarer inkommit på enkäterna, dessa fördelas inom tre områden: Effekter på arbetet Arbetsgivareffekter Övrigt Vilka effekter tror Du att denna utvecklingsinsats kan få för Ditt arbete och Dina brukare? Effektivare arbete Bra start, mer förberedda när terminen börjar. Arbetslaget har mer lärt känna varandra Genom ökad förståelse för varandra, kunskap om förändringsprocesser samt våra olika personlighetsstilar hoppas jag att våra arbetslag blir mer effektiva och vi blir trygga med varandra vilket ger ett gott arbetsklimat Förståelse för andra - vi är olika men alla behövs. Fler diskussioner i arbetslaget - vad är viktigast att göra? Att vara tydlig vilket vi lärt oss ger bättre information och då kanske bättre förståelse Jag får förståelse för att något måste göras för framtiden. Men jag tror inte personalen kommer orka de besparingar som kommer En ökad medvetenhet gör att vi får ett öppnare klimat och det avspeglar sig på våra brukare Vi vet mer vad vi är för typ av person och hur vi ska göra för att få mer effektiva möten En ännu högre kvalitet på arbetet och nöjdare brukare Vårt arbetslag blir effektivare genom att vi känner varandra bättre och fått tänka igenom hur vi samarbetar på bästa sätt Alla får dra sitt strå till stacken. Göra det bästa av förutsättningarna och sträva framåt. Hjälpa och stötta och effektivt ta vara på kompetens så att det lättare flyter på Väl fungerande arbetslag som stöttar varandra Att vi har gjort något tillsammans hela enheten, pga. det kommer vi varandra

7 Totalt Vara kommun, sidan 7 av 100 närmare. Vi har gemensamma minnen och upplevelser Större förståelse för lik- o olikheter, större vi-känsla i enheten Effektiva. Känna ditt arbetslag Arbeta mer effektivt. Bättre kännedom om varandra i arbetslaget Effektivare Det är bra att träffas i trevlig miljö och diskutera arbetsförändringar, utveckla arbetslaget Jag har blivit väldigt medveten om hur jag är, beteendestil Att vi får ett bättre arbetsklimat Positiva möten. Bra relationer Stärkt vi-anda. Ökad insikt om och förståelse för mina arbetskamraters agerande Vi har mer i detalj fått lära känna varandra och det är till stor nytta. Vi har fått arbeta i lugn och ro med de olika delarna. Hoppfull förbättring Hoppfull förbättring Vi har fortsatt med vårat Lean-arbete Jag tror inte att det blir någon större skillnad. Mycket bra Hoppas att vi är mer öppna för varandra Ökad förståelse för varandras olikheter. Förståelse för det ekonomiska läget i kommunen. Eftersom vår enhet är i ett förändringsstadie kommer vi att ha nytta av utvecklingsinsatsen. Jag är medveten att vi går mot tuffare tider, men vi kommer att se till att det inte grabbar våra brukare(barn) Jag är medveten om att det blir tuffare tider. Vi får se till att inte våra brukare (barnen) drabbas för hårt.

8 Totalt Vara kommun, sidan 8 av 100 Ökad förståelse för varandras personligheter ger bättre arbetsmiljö. Mer/Bättre samarbete, öppnare klimat Större förståelse för förändringarna i framtiden. Försöka så att brukarna inte märker av förändringarna. Öppnare klimat Bättre gemenskap i arbetslaget Bättre förutsättningar för bra arbete i utvidgade arbetslag Jag kommer kunna bidra mer till arbetslagets utveckling samtidigt som vi alla kommer vara bättre rustade att ta vara på varandras olika resurser/kompetenser. Detta kommer på sikt att visa sig i form av ökad kvalitet i de tjänster som jag erbjuder våra kunder. Positiv påverkan på kvalitet och effektivitet i våra tjänster Bättre resultat. Bättre bemötande. Bättre förståelse i arbetslaget. Att vi får chans att se vilka "vi är" och vad det innebär för oss. Förståelse insikt, intressant, spännande. Bättre förståelse för varandra Positivare arbetslag över lag. Bättre samarbete. Ökad lyhördhet Vi har blivit mer medvetna om varandras beteenden, vilket ökar förståelsen för varandras ageranden och reageranden Ökad förståelse för våra olika egenskaper och att vi kan bli bättre inom alla områden Ökad förståelse på enheten. Hoppas på att få provtänka God stämning. Vi har gemensamt att prata om, upplevelser bl.a. Blivit påminda om det vi jobbat med tidigare. Profiler, gruppsammansättning osv. Mer trygga och effektiva arbetslag vilket speglar sig i arbetet med eleverna En mental förberedelse på kommande tuffa tider Positivt att tid har givits för planering i arbetslagen. Negativt att inte alla i arbetslaget fick möjlighet att åka med Vi ser på oss själva i arbetslaget med öppnare ögon

9 Totalt Vara kommun, sidan 9 av 100 Det kommer bli stressigt och oplanerade lektioner eftersom vi inte har tid till det innan terminen börjar Några mindre effekter. Hade ändå jobbat och gjort mitt bästa Tror inte den kommer att ha så stora effekter då jag alltid har gjort mitt bästa och tänkt fortsätta göra det Att jag får en bättre förståelse för mina arbetskamrater, varför vi är som vi är osv. Jag tror att vi fått en bättre sammanhållning i arbetslaget. Vi har fått mer förståelse för varandra och lärt känna varandra mer, vilket gör att man känner sig tryggare och gör ett bättre arbete. Det gynnar brukarna. Goda relationer till arbetskamrater och brukare. Mer förståelse att alla är olika men lika viktiga!!! Inte mycket, vi jobbar redan mycket effektivt med de resurser vi har. Inga speciella Inte mycket. Känner redan att vi gör vårt bästa i förhållande till de krav vi har och nedskärningar Det är bra att få mer tid att diskutera med sina kollegor. Man lär känna varandra mer och får ett bättre samarbete. Ökad förståelse för sina kollegor Att man lär känna sitt arbetslag bättre. Acceptans och bra bemötande mellan medarbetare som i sin tur går till våra barn/föräldrar Inga Blivit bättre på att förstå varandra! Större kunskap om varför vi handlar som vi gör! Vi känner varandra bättre på många olika sätt Vet ej Vi lär känna varandra, bra med en hel vecka att prat om vår verksamhet Förhoppningsvis så har vi fått med oss tankar som leder till att vi lättare kan hantera förändringar. Detta gynnar kanske våra brukare på sikt, svårt att veta Vi har haft tid att diskutera - effekt okänd

10 Totalt Vara kommun, sidan 10 av 100 Jag kommer med "laddade batterier" och entusiasm tillbaka till jobbet Samarbeta på ett bra sätt Goda chanser till bättre samsyn bland kollegorna. Härligt att jobba tillsammans på annan ort - gemenskap Arbete: mycket mer och bättre samarbete. Brukare: Bättre arbetsresultat, mer förståelse, mer samarbete Vi har ett gemensamt mål att arbeta mot, en större förståelse för att vi måste förändra för att "klara" oss. Jag har fått en större förståelse och känner mina arbetskamrater bättre, då är det lättare att hantera förändringar Större kännedom om mina arbetskamrater, ökad vi-känsla ger arbetsglädje och trivsel. Prioriteringsförmågan ökar vilket gagnar eleverna. Starkare arbetslag. Bättre struktur i arbetet = bibehåller kvaliteten Gladare personal som kämpar på (känner arbetsglädje) trots förändrade förutsättningar pga. vi fått större förståelse Ett arbetslag som är effektiva, drar mot samma tydliga mål. Man fokuserar på och prioriterar arbetsuppgifter som bibehåller kvaliteten i verksamheten. Man uppmuntrar, stöttar och hjälper varandra. Fokuserar på att alla behövs, tar till vara allas olika kompetenser. Effektivare möte, bättre förståelse för varandra. Vi kommer få en bättre röd tråd mellan åldersgrupper bland elever Jag har fått självinsikt (i alla fall mer) och dessutom lärt känna mina arbetskamrater djupare. Detta kommer göra vårt samarbete bättre vilket i sin tur gynnar våra elever Vi har kommit närmare varandra så vi har lättare att se möjligheter och att vara lyhörda för varandra Vi känner varandra bättre i arbetslaget och då blir det roligare att arbeta tillsammans. Detta skapar bra arbetsklimat på skolan vilket eleverna också märker Arbetslaget blir sammansvetsat vilket kommer brukarna till gagn genom god stämning på arbetsplatsen. Jobbig skolstart med kort praktisk förberedelse på plats innan start. Att brukarna blir nöjda/nöjdare

11 Vi hoppas på nöjdare brukare Vi hoppas på nöjdare brukare Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 11 av 100 Vi har lärt känna varandra bättre och kan förhoppningsvis visa en enhetlig bild av skolan. Ingen större effekt vad gäller själva utbildningsinsatsen. Samvaro med kollegor och vissa diskussioner har varit mycket givande som alltid. Utbildningsinsatsen hade lätt kunnat genomföras hemma. Har fått något bättre kontakt med några arbetskamrater. Går man på skolans mål, att alla elever ska bli sedda. Jag tycker att vi som arbetstagare blir sedda och kanske några får större självförtroende. Hoppas det också kommer eleverna tillgodo med de lärdomar och tankar man fått under veckan. Ökad effektivitet och kommunikationsförmåga inom arbetslaget kommer att generera en tryggare och mer målinriktad undervisningsmiljö för våra elever. Det har gett ett ökat engagemang för vårt arbete och underlättar för framtida samarbete med kollegor. En längre tids (en vecka) gemenskap med verksamheter och uppgifter tillsammans med sina kollegor gör det mer möjligt och känns mer intressant att göra sitt arbete mer engagerat och får det att kännas roligare. Inga Vi får se jag vet inte idagsläget ngt Mitt förhållande till mina kollegor blir bättre med djupare förståelse för varandras olikheter pga. de diskussioner vi haft i veckan. Förhoppningsvis bättre effektivitet och medvetenhet om saker Större förståelse om den förändring vi genomgår och därmed också en större kunskap av kvalitativt arbete mot brukare Bättre samarbete i arbetslaget. Tydlighet i att det är eleven som står i centrum. Kaftaförmiddagen var mycket intressant, en otroligt bra (och billig) ämnesfortbildning. Ge oss alltid möjlighet till något liknande. Jag hoppas att den kan förbättra det på något sätt. Jag har fått lite mer självkännedom och har lärt känna arbetslaget lite mer. Marginell

12 Totalt Vara kommun, sidan 12 av 100 Inte mycket Vet inte För tidigt att uttala sig om detta. Inget speciellt Vårt samarbete i arbetslagen har underlättats, på så sätt gynnas eleverna. Effektivare arbete med elever och lärare Tryggare Kunna arbeta effektivare, smartare. Ge större engagemang mot våra brukare Arbetslaget kan bli effektivare, ödmjukare och trevligare. Vi kan förstå varför vi reagerar som vi gör. Denna effektivitet kommer att visa sig i vårt dagliga arbete med våra elever. Att samarbetet mellan personalen på enheten ökar, både fysiskt och psykiskt. Grupprocesserna skapar större förståelse för olika individers behov. Lättare att förstå olika reaktioner hos mina arbetskamrater, beroende på deras stilanalys och ha överseende utifrån detta. Mycket ökad gemenskap och därigenom ökad trivsel på arbetsplatsen Lättare att kunna hantera olika situationer inom arbetslaget. Vi känner varandra bättre i arbetslaget (och på skolan) och har blivit medvetna om varandras profiler. Förhoppningsvis förbättras våra mötesrutiner efter Pragresan. Inga speciella effekter, innehållet var mycket likt Mallorca och Island - Vårat arbetslag har kommit varandra närmare och har fått ökad förståelse för varandra. Vi är mer enade och överens om hur vi ska möta och "serva"eleverna. små Jag tycker väl inte att jag lärde mig så mycket nytt = inte så stor skillnad. Alltid bra att få påminnelse om vissa saker, bla effektiva möten. Bra att lära

13 Totalt Vara kommun, sidan 13 av 100 känna fler bättre på arbetsplatsen, inte bara i arbetslaget. Frågor som har fått sitt svar efter lång tid kommer att underlätta arbetet. Vi har samma utgångsläge. Genom ett bättre samarbete mellan personalen ger det eleverna en ökad trygghet och chansen blir stor att fler blir sedda. liten Enbart positiva Vi har närmat oss varandra mer i vårt arbetslag. Tror att innehållet i bla effektiva möten och det vinnande arbetslaget har varit nyttigt för oss bla mötesstruktur och regler. Bra! Nya idéer och impulser att ta med hem till arbetslaget som till största delen har befunnit sig i Vara Bättre kontakt och kännedom om andra lärare man inte kände så mycket förut. Jag har blivit uppmuntrad och fått en kick = jag får mer energi för mitt arbete. Det får vi se. Mer engagemang lite Positiva Större förståelse för olika personers tänkande och tyckande i olika frågor. Jag tror att den största behållningen vi har fått ur internatsveckan har varit diskussionerna kring värderingar i vårt arbetslag. Vi har några nya som vi fått lära känna och vice versa. Förhoppningsvis blir vi mer "seende" och duktigare på att nå våra mål Eftersom det inte var något nytt kommer det nog inte att påverka särskilt mycket. Ingen effekt alls Högre effektivitet Ingen speciell effekt

14 Totalt Vara kommun, sidan 14 av 100 Bättre förståelse i arbetslaget för förändringar Arbeta för en starkare vi-känsla hur udda vi än är. Bättre samarbete på resultatenheten, mer vi-känsla Bättre kontakt med mina medarbetare Bättre laganda, mer samarbete Arbetsgruppen och enheten är mer organiserad och medveten och därmed mer effektiv. Detta kommer att indirekt få positiva följder för våra brukare Positiva effekter Det kan leda till en bättre kommunikation på enheten pga. en ökad förståelse Bättre sammanhållning i arbetslaget Ett bra team ger bättre service Att vi blir ett ännu bättre team och kan ge bättre service. Mer sammanhållning i laget. Fräschare miljö för brukarna. Bättre service, bättre samarbete En större förståelse för gästers beteende. Vi blir ett bättre team, som ger bättre resultat. Förbättra många arbetsområden på hemmaplan Inga specifika Mer genom tanke och reflektion i mitt arbete Bättre förståelse för mina arbetskamraters uppgifter Starkare arbetsgrupp och mer gemenskap med andra grupper Stärkt arbetsgrupp och mer gemenskap med andra grupper Bättre förståelse över att andra också har problem Vi har lärt känna varandra mer vilket leder till att vi blir tryggare med varandra när vi jobbar ihop i ärenden. Vi har tagit fram och gjort klart arbetsmaterial som vi ska börja använda. Detta material gör förhoppningsvis att vi blir ännu bättre gentemot våra brukare. Tydligare, mer strukturerat

15 Totalt Vara kommun, sidan 15 av 100 Teoriföreläsningarna blandat med övningar i arbetsgruppen är mycket bra för vårt fortsatta arbete. Vi blir mer observanta på vårt beteende och roll i teamet. Bättre förståelse och genomtänkta beslut som kommer att gynna brukarna. Ett ännu bättre sammansvetsad arbetsgrupp. Tydligare uppdrag - bättre resultat. Tydligare & ett professionellt bemötande av våra brukare. Effektivare möten Vi har blivit mer medvetna om våra styrkor i gruppen. Därigenom blir vi ännu starkare/tryggare som arbetsgrupp. Bra för samarbetet, att man lärt känna varandra bättre. Elevhälsans grupp kommit närmare varandra, tydliga roller ger ringar på vattnet, de olika mötena ute i verksamheterna blir effektivare. Bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper/irma, Tydlighet Hoppas att detta bidrar till att vi höjer kvaliteten ytterligare, "Nya" arbetslag har fått lära känna varandra. Det man lärt sig om sig själv och sina kollegor gör att man kan reflektera vid möten och bli mer ödmjuk i möten. Större kunskap om olika yrkesinsatser Möta en enad arbetsgrupp, Det har blivit tydligare att vi fungerar bra som arbetsgrupp. Brukarna möte enad och kompetent personal. Jag vet vad som krävs av mig som medarbetare i mötet med mina arbetskamraterna för att nå ett bra resultat i gruppen och i mötet med våra brukare. Mer vi-känsla vad gäller eget och andras arbetslag. Bra Ingen större skillnad Ökad kännedom om mina medarbetare och en insikt att vi är olika, tänker och arbetar på olika sätt. Ett bättre samarbete i arbetslaget Öppnare klimat Hitta nya vägar, trots neddragningar. Men det finns en smärtgräns

16 Totalt Vara kommun, sidan 16 av 100 Större tolerans för nödvändiga omstruktureringar. Större tolerans för individens personlighet och samhörighet i enheten Ett arbetslag som trivs tillsammans, som har ett tillåtande klimat och som försöker se varandras kompetenser och beteenden och utifrån detta arbeta för en så bra verksamhet som möjligt. Större förståelse i arbetsgrupperna för den ekonomiska situationen. Bra Arbetet kommer att bli effektivare. Vi kommer att utveckla oss mer. Bli mer professionella Vi har haft möjligheter att prata ihop oss Gruppen har lärt känna varandra bättre, förhoppningsvis kan vi samarbeta ännu bättre nu. Brukarna får en personal som är samspelt! Att få en bättre struktur på arbetet. Vi jobbar ihop oss Vi känner oss taggade att förbättra vår arbetssituation och börja med uppgifter vi jobbat med här Jag är mer lyhörd och förberedd inför framtiden, på så sätt kan jag ge brukarna en trygghet i förändringen Man kanske tänker lite annorlunda nu när man kommer hem Jag hoppas att det som diskuterades verkligen görs och följs Kanske en tryggare och mindre stressig. Känner mig mer proffsig i min yrkesroll Bättre insats och förståelse Att vi kan göra så mycket som möjligt med dom resurser vi har Vet ej Vi får se Bättre kommunikation Vet ej Skapat bättre förståelse för olika personligheter/beteendestilar. En mix av olika personligheter ger förutsättningar för ett bra resultat

17 Totalt Vara kommun, sidan 17 av 100 Att jag i varje fall en tid framöver kommer att ha en högre tolerans när det gäller våra olika personligheter i arbetslaget Ökad förståelse för de besparingsåtgärder som kommer i framtiden Små! Jag har fått information som gör att jag har större förståelse för de förändringar som kommer att ske Mer och snabbare service i rätt tid Svårt att säga just nu, effekten kan komma senare Vi kommer att få några förbättrade rutiner på avdelningen. Det kan vara lättare att arbeta "över gränserna" inom avdelningen. Det är svårt att veta Se mer till möjligheterna! Medvetenhet. Inte lika rädd för förändringar Bättre arbetsklimat Ett mer sammansvetsat och effektivt sätt Förhoppningsvis ska det bli bättre för de flesta med trygghet och tid Samarbetet blir bättre mellan personalen, kommunikationen blir strålande! Att alla är mer medvetna om vad som kan förbättras Lärt känna arbetskamrater som ny medarbetare på arbetsplatsen Att tiden används mer effektivt. Få struktur på det dagliga arbetet. Brukaren får känna att vi faktiskt är där för dom. Bättre samarbete och förståelse. Se varandras olikheter. Att alla kan se möjligheter och ta ansvar för sitt arbete. Att vi får spelregler i hur/vad vi ska göra. Att vi blir en mera samspelt och gladare grupp. Vi har bra koll på våra olika personligheter. Vi kommer att sträva åt samma håll. Våra brukare kommer att få känna meningsfullhet och delaktighet i sin vardag. Struktur i det dagliga arbetet. Kvalitetssäkra insatserna. Stor positiv effekt.

18 Totalt Vara kommun, sidan 18 av 100 Positivare arbetslag som lyssnar på varandra Effektivare arbetsmetoder, ännu bättre sammanhållning i våran arbetsgrupp som förhoppningsvis återspeglas på brukaren Det blir roligare på jobbet. Jag har fått större arbetslust Vi har kommit varandra närmare inom gruppen och det blir bara positivt i vårt arbete och det märker även vår brukare I positiv riktning Vi har blivit mer upplysta om vår organisation och vårt arbete. Hur det fungerar, vad vi får och inte får. Tror att det kan bli en hel del förändringar framåt nu när man är mer medveten Att man lär sig bli mer lyhörd för sina arbetskollegor. Man lär känna varandra utanför arbetet, nyttigt. Fått reda på mer om Vara kommun och vad det finns för utbud som tex. Utflyktsmål Nytt tänk - nya möjligheter Att vi ska bli mer effektiva och jobba för brukarens bästa Bättre sammanhållning bland personal. Nya bra idéer Att vi kommit närmare varandra i laget Verktyg för utföra ett bättre jobb En positiv effekt genom att arbetsgruppen har lärt känna varandra mer Större rörlighet mellan arbetsplatserna. Fler kan kanske tänka sig att arbeta på fler ställen. Grupperna blir mer öppna Positivt! Mer effektiv. Man lär känna sina kollegor bättre och att man får ha roligt Förhoppningsvis en positiv effekt Vi tänker till lite mer och har fått repetera viktiga saker så allt blir mer klart Lite nytändning igen Har lärt mig nya sätt att arbeta på och tänka på. Fått nya krafter!!!

19 Bättre sammanhållning Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 19 av 100 Vi kommer vara mera effektiva. Fått bättre laganda Fortsätter vara lika som tidigare Samarbetet med medarbetarna förbättras Jag upplever att vi tittat på våra olikheter resp. likheter och på så sätt ser hur varje arbetstagares specifika kunskaper utnyttjas på bästa sätt Att det ges mer acceptans för olikheter. Mer förståelse och flexibilitet i vårt arbete. Eftersom en del kollegor ej har kommit riktigt in i gruppen så har vi förhoppningsvis kommit närmare varandra som gör att vi kan jobba ihop lättare Mera förståelse och smidigare arbetssätt Förhoppningsvis att allt ska bli så mycket bättre, för sämre kan det inte bli. Nu är det nutid framtid.. Mer sammanhållning i gruppen, jobbar mer målinriktat Förhoppningsvis ett mer individanpassat arbete Vi kommer att utveckla arbetslaget genom förändringar som blir till det bättre för oss och för brukarna Att vi tänker på att arbeta åt samma håll. Vi har arbetat väldigt lika fast i olika grupper Hoppas att det leder till något positivt. Bättre för våra brukare, bättre grupper som är mer specialinriktade Att påbörja nya projekt Hoppas att det blir bättre Vet ej hur det ser ut under hösten/vintern Ny chef, bra grupp, få lugn och ro Man har fått lite tankeställare och tips. Jag tror det får positiva effekter Svårt att säga återstår att se Ny chef, ny gruppindelning, hoppas vi ska bli en jättebra arbetsgrupp

20 Totalt Vara kommun, sidan 20 av 100 Att vi har fått lära känna en ny chef bra här i Prag. Har fått tid till att diskutera kontaktmannaskap - mycket positivt för oss personal och våra brukare Vi har arbetat fram mål som vi ska arbeta mot. Dessa mål berör våra brukare så de kommer bli mer delaktiga. Vi i arbetslaget med chefen har arbetat fram riktlinjer som vi ska arbeta emot och det känns jättebra! Hoppas att det blir så som vi har pratat om. Lärt oss känna den nya chefen Att gruppen har fått tid till att planera sin verksamhet tillsammans på plats där alla har kommit till tals och idéer lyfts fram. Nytänkande till våra brukare. Många Aha-upplevelser som kommer få en att tänka till Många positiva effekter (kan inte räkna upp alla). Mycket beroende på att vi är en ganska ny grupp och har en ny chef Att vi lär känna varandra bättre och att vi har bättre förståelse. Att vi tar de gamla på ett bra sätt. Förbättring inom många områden Större förståelse för varandra. Vi måste samarbeta för att klara vårt arbete i framtiden Hoppas på att det vidgar medarbetarnas vyer till möjlighet att ändra tankesätt. Eftersom man blivit mer medveten om sig själv och andra så tror jag att det kommer öka kvaliteten i arbetssättet vilket leder till bättre livskvaliteter hos de boende. Förhoppningsvis bättre samarbete mellan gränserna, spar tid i arbetet, tryggare för brukaren Ej vara rädda för förändringar utan se möjligheter istället. Vi ser våra olikheter som styrkor istället för svagheter, ökad förståelse Ny energi och möjligheter gör att jag kan i mitt arbete hemma få nya vinklar och idéer Genom att lära känna mina arbetskamrater på ett nytt sätt kan vi lättare kanske få ett effektivare samarbete där vi nu förstår vår personlighet och gruppdynamik. Vilket också gynnar de boende Lättare att hantera förändringar, förbättringar inom olika områden på arbetsplatsen som i sin tur gynnar brukarna. Ökad laganda inom arbetsgruppen

21 Totalt Vara kommun, sidan 21 av 100 Att vi blivit en mer sammansvetsad arbetsgrupp och att vi har mer förståelse att vi alla är olika och att vi alla jobbar mot samma mål. Man har fått större förståelse för varandra, alla behövs även om man är olika Vi har kommit fram till mycket bra saker som vi ska arbeta efter. Jag har fått lite repetition och en del aha-upplevelser. Mycket tänkvärda saker som jag har med mig till mitt arbete Jag hoppas att man ser mer effekter denna gång än efter dom andra resorna Det kommer bli lättare och bättre för mina brukare Man kan tänka mer på hur sina kollegor är. Det är också bra att diskutera värdegrunden Vi kommer att få ett bättre samarbete mellan personalen. Hoppas vi hittar guldkanten i vardagen för våra brukare Att vi jobbar tillsammans med det vi har pratat och planerat. Att vi lärt känna varandra bättre Hoppas vi kan förbättra och jobba bra Bättre förståelse för mina kollegors olikheter ger bättre samarbete och bättre omvårdnad Känna varandra bättre i hela huset, jobba över gränserna Vi tydliggör vid personalmöten och även på Klippan för deltagarna med foto på personal som arbetar på Klippan. Tydlig kommunikation kommer att vara mer i fokus efter dessa dagar Bra grund i förbättringsarbetet. Bättre kamratskap och nöjdhet som anställd En liten "väckning", man kan alltid bli bättre Vi fortsätter våra förbättringar som förut och ser hela tiden framåt. Pragveckan har säkert en positiv inverkan på detta Tydlig kommunikation. Tydliggörande kommunikation är det som kommer ge mest för brukar och mig som personal Positiva

22 Totalt Vara kommun, sidan 22 av 100 Känna sig stolt och glad att få möjlighet att vara med här i Prag Kontakter med andra arbetsgrupper gör så att man kan få nya idéer, arbeta vidare bli mera kreativa Bättre målinriktning Att man kan prata till brukaren på ett mer och tydligare sätt. Att det är jätteviktigt att tänka till innan man säger något Förhoppningsvis bättre uppföljning än efter Island Vi blir trygga i vårt arbete Stora Mina arbetskamrater har fått samma information och vi har diskuterat arbetet tillsammans, bör ha en hög positiv inverkan på mitt arbete och för mina brukare Att vi får en bättre sammanhållning. Bättre klimat i gruppen, bättre förståelse för varandra. Som i sin tur leder till att vi tillsammans arbetar mot samma mål för våra brukare Jag hoppas verkligen att vi blir en bättre arbetsgrupp. Tyvärr så hände det inget efter Islandsresan - sammanhållningen blev inte bättre Få bättre struktur på arbetet Bara positiva! Bättre samarbete. Bättre för brukaren Att jag tänker på mitt sätt att agera när jag har kontakt med mina brukare, är proffs och inte styr med hjärtat Se mer till individen Jag hoppas på en väldigt bra effekt Har fått mer förståelse för hur kommunens ekonomi ser ut. Har svårt att se vad det kan få för effekter för brukaren. Vi blir en mer sammansvetsad grupp som får en större förståelse för varandra och vikten av att utnyttja varandras kompetenser Bra för samarbetet i gruppen

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning.

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning. PROCESSUTVÄRDERING NR 2 NOV 2010 Ser vi till att arbetskamrater På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning., utrymme ges under konferens Vid personalkonferenser.

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården Arbetshäfte för Etikarbete i Kriminalvården 2 Grunden för vårt handlande Under senare år har arbetet med Kriminalvårdens värdegrund intensifierats. Det är ett viktigt arbete. Det ger en ökad tydlighet,

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Resultat av brukarundersökningar 2009

Resultat av brukarundersökningar 2009 Resultat av brukarundersökningar 2009 Hur personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen upplever utförandet av tjänsten Välkommen! På dom här sidorna kan du styra dig fram och läsa om undersökningar

Läs mer

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006.

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. NOTISAR från studiebesöket utifrån vad deltagarna spontant svarat på frågorna. Ingen har valt att komplettera eller ändra något i efterhand.

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

OM EN DEL AV HELHETEN. Det vinnande laget i en föränderlig värld

OM EN DEL AV HELHETEN. Det vinnande laget i en föränderlig värld OM EN DEL AV HELHETEN Det vinnande laget i en föränderlig värld Filosofisk modell över utvecklingsarbetets teori och praktik Bakåt Önskat framtida läge Framåt NU Frågar NU Uppdraget & kunden Stöder Puffar!Kunskap

Läs mer

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012 Frågor om mig själv/mitt medarbetarskap 28 Jag trivs och mår bra på arbetet 29 Jag bidrar aktivt till att mina arbetskamrater trivs och mår bra på arbetet 30 Jag är motiverad att lära och utvecklas 31

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer