Riktlinjer för hantering av Pandemi (Version 1.2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för hantering av Pandemi (Version 1.2)"

Transkript

1 1(25) Tjänsteskrivelse Datum Kommunledningskontoret Patrik Annervi Dnr: 2009-KS0237 Riktlinjer för hantering av Pandemi (Version 1.2) Utgör (bilaga 16) i s krisledningsplan antagen

2 2(25) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 riktlinjer för hantering av en pandemi Inledning Vad är en influensapandemi? Planeringsförutsättningar Syfte och omfattning Metod Lagstiftningsstöd Samhällsviktig verksamhet Definition av samhällsviktig verksamhet Länsstyrelsen prioritering av verksamhet Tillvägagångssätt vid kommunens prioritering av samhällsviktig verksamhet Ansvarsområden Centrala myndigheters ansvarsområden s ansvarsområden Samhällsviktig verksamhet inom Samhällsviktig verksamhet Kritiska beroenden Kritiska funktioner Kritiska kompetenser Slutsats Åtgärders förslag vid pandemi Informationshantering Dokumentation Bilaga 1 Skyddsåtgärder för att säkerställa viktig verksamhet vid pandemi Bilaga 2 Arbetsrättsliga möjligheter, försäkringar förberedelser inför en pandemi Bilaga 3 WHO: s faser Bilaga 4 Länkar till hemsidor Bilaga 5 Lagstiftning... 25

3 3(25) riktlinjer för hantering av en pandemi riktlinjer för hantering av en pandemi bygger på att kommunens krishantering fungerar enligt riktlinjerna för hantering av extraordinära händelser. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys anger att en pandemi är en händelse som kan få förödande konsekvenser både för kommunens medborgare och personal därav har dessa riktlinjer tagits fram i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Riktlinjerna är avsedda att användas som stöd och hjälpmedel vid och inför en eventuell pandemi. 1. Inledning En pandemi kommer att påverka hela samhället. Det är viktigt att se helheten av de konsekvenser som en pandemi medför. Personalbristen hos samhällets olika aktörer leder till att allt från exempelvis renhållning, livsmedelsdistribution, kommunikationsmöjligheter, barn- och äldreomsorg kommer att drabbas hårt. Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen rekommenderar att kommunerna planerar för att under en period av 6-8 veckor hantera en frånvaro om minst 15 procent av de anställda. Pandemin kan antas nå en kulmen under vecka två och tre och myndigheter, organisationer och företag bör planera för att upp till 50 procent av de anställda kan vara frånvarande de veckorna. I planeringen bör man dock ta hänsyn till att sjukdomen sannolikt inte kommer att drabba samhället likformigt, utan att under en viss tid så kan en betydligt större andel av arbetsstyrkan vara frånvarande i vissa grupper. 1.1 Vad är en influensapandemi? Pandemi är när en ny variant av influensa som drabbar människor över hela världen. Erfarenheter pekar på att pandemier brukar starta i Sydostasien och att det brukar ta 2-3 månader innan den når Europa. Exempel på pandemier är Spanska sjukan, Asiaten och Hongkong. Vid dessa pandemier insjuknade mellan 20 och 50 % av befolkningen. En sådan smittspridning ställer naturligtvis stora krav på de kommunala verksamheterna, bl. a när det gäller vård och omsorg, samtidigt som en stor del av personalen är sjukskrivna. En influensapandemi medför även en överdödlighet i befolkningen. Främst därför att många människor är sjuka samtidigt. Det är framför allt personer med hjärt- och/eller lungsjukdom, respektive äldre personer som får komplikationer och ökat vårdbehov. Influensans vägar

4 4(25) 1.2. Planeringsförutsättningar Socialstyrelsen och Krisberedskapsmyndigheten anger att kommunerna bör planera för följande konsekvenser: Planera för 25 % - 50 % sjukfrånvaro. Variationer kan medföra att vissa funktioner belastas med upp till 50 % sjukfrånvaro. Vilket medför behov av att planera för vilken verksamhet som skall prioriteras. Den kommunala sjukvården kommer att bli hårt ansträngd. Tid från det att ett nytt pandemiskt virus når Sverige är ca 3-4 månader. Vaccinbrist, det beräknas ta 2-6 mån innan nytt vaccin är klart. Pandemin pågår 6-8 veckor. Pandemins spridning kommer att få en ojämn fördelning. Det är okänt vilka målgrupper och geografiska områden som kommer att drabbas. Risk för en andra våg ca 3-9 mån efter första utbrottet. Pandemins faser deklareras av WHO, se bilaga Syfte och omfattning Riktlinjerna för hantering av en pandemi skall utgöra ett stöd för i händelse av ett pandemiutbrott som drabbar kommunens medborgare eller personal. Kommunens riktlinjer tydliggör samhällsviktiga anläggningar, beroendeförhållanden, reglerar uppgifter, tydliggör roller och ansvarsområden samt identifierar prioriterade verksamhet. Riktlinjerna utgör en del av planering för hantering av extraordinära händelser och skall fungera som beslutsunderlag för kommunens krisledning vid en pandemi. 1.4 Metod På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har kommunerna i Halland utifrån samma mall tagit fram kommunvisa riktlinjer för hantering av en pandemi. Detta medför att kommunernas riktlinjer har liknande struktur och innehåll. Länets kommunala riktlinjer för pandemi skall utgöra underlag för Länsstyrelsens regionala pandemiplanering. Varje kommun har sedan identifierat det man inom sin förvaltning/enhet anser som samhällsviktig verksamhet, resultatet har sedan sammanställs i denna pandemiplan. Kommunens samhällsskyddsgrupp har sedan tillsammans analyserat och prioriteras kritiska beroenden, kritiska funktioner samt kritiska nyckelkompetenser. Den generella krishanteringsprocessen i består av tre steg: planering, genomförande (utbildning, övning) och utvärdering.

5 5(25) 1.5 Lagstiftningsstöd Följande lagstiftning reglerar kommunens planering för pandemi: Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) Utöver ovanstående lagar kan även annan lagstiftning vara aktuell i pandemisammanhang. Exempel på sådan lagstiftning är Kommunallagen (SFS 1991:900), Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), Lag (SFS 1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård och Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Lagstiftningsstöd för ickemedicinska åtgärder för att begränsa smittspridning vid en eventuell pandemi, se bilaga 6

6 6(25) 2. Samhällsviktig verksamhet 2.1 Definition av samhällsviktig verksamhet En verksamhet är samhällsviktig om båda eller det ena av följande villkor uppfylls: 1 1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället skall kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 2.2 Länsstyrelsen prioritering av verksamhet 2 Högsta prioritet VA-verksamhet Räddningstjänst Socialtjänst Miljö- och hälsa Kommunalledning och administration Mellan prioritet Renhållning och sophantering Skola och barnomsorg Fjärrvärme Låg prioritet Gata och väghållning 2.3 Tillvägagångssätt vid kommunens prioritering av samhällsviktig verksamhet Alla förvaltningar och bolag prioriterar sin verksamhet utifrån nedanstående tre nivåer. Planeringsförutsättningar finns i stycke Prio 1 Verksamhet som skall fungera. 2. Prio 2 Verksamheter som bör fungera. 3. Prio 3 Verksamhet som kan göras vid ett senare tillfälle. Då en pandemi slår ut stora delar av samhället kommer även leverantörer, entreprenörer och andra samarbetspartners att drabbas. Detta medför att varje förvaltning/bolag måste redovisa beroendeförhållanden till dessa partners. 1 MSB 2 Sydlänssamverkan

7 7(25) 3. Ansvarsområden 3.1 Centrala myndigheters ansvarsområden Socialstyrelsen Ansvarsområdet innebär att samordna pandemiplaneringen med berörda myndigheter och organisationer. Följa pandemins utveckling globalt Följa och analysera morbiditetssiffror nationellt Bedöma behovet av: o Vaccin o Antivirala medel o Antibiotika o Vårdresurser Utarbeta: o Prioriteringsplaner för vaccination och riktlinjer för fördelning av vaccin i landet. o Program för information och faktablad till allmänheten och massmedierna i samband med övriga berörda myndigheter o Föreskrifter och rekommendationer till landsting och kommuner för att minska smittspridning. Samordna arbetet och uppföljningen av åtgärder mot pandemin i landsting och kommuner. Följa pandemin globalt och deklarera när en ny pandemi fas inträder. Följa det europeiska och internationella arbetet för att bekämpa pandemin och genomföra europeiskt och internationellt överenskomna åtgärder Hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen av pandemin samt vidtagna och planerade åtgärder. Socialstyrelsen nationella samordningen av smittskyddet, tfn: Smittskyddsinstitutet (SMI) Svara för en fördjupad epidemiologisk övervakning av influensa Genomföra utökad laboratoriediagnostik efter behov i pandemins olika faser Bistå Socialstyrelsen med att utarbeta de kunskapsunderlag som behövs för att justera och utveckla beredskapsplanen. Informera allmänheten och hälso- och sjukvården enligt de myndighetsgemensamma riktlinjerna Genomföra en fördjupad övervakning av influensavaccinationstäckningen bland de grupper som prioriteras under pandemins olika faser. Följa och analysera hur många som insjuknar och hur många som dör i landet. Rådgivande expertorgan vid utbrottsbekämpning Tfn:

8 8(25) Länsstyrelsen Ansvarar för övergripande beslut om inriktning och samordning av de totala civila beredskapsåtgärderna med undantag av sjukvårdshuvudmannens ledning av bl.a. hälso- och sjukvård enligt smittskyddslagen. Vid extraordinära händelser är länsstyrelsen rapporteringsväg för såväl kommuner som landsting/regionen. Länsstyrelsen har möjlighet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi, 2 kap 15 andra stycket Ordningslagen (1993:1617) och 4 Förordningen (1993:1632). Landstingets ansvar Större delen av åtgärderna under en influensapandemi kommer att genomföras av landsting och kommuner. Hälso- och sjukvården kommer att bli en av de mest belastade samhällssektorerna under en pandemi. Landstinget är ytterst ansvarigt för hälso- och sjukvården och smittskyddsarbetet inom sitt område. Landstinget ansvarar för att utarbeta en regional pandemiplan. Smittskyddsläkaren ansvarar inom landstinget för att planera, organisera och leda smittskyddsarbetet inom landstinget Landstinget och kommunerna bör samarbeta så att de gemensamma resurserna utnyttjas bäst. En huvuduppgift är att omfördela resurser för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. 3.2 s ansvarsområden är ansvarig för att upprätthålla samt vidta åtgärder som krävs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet inom kommunens ordinarie ansvarsområden även vid en pandemi. Kommunen har även ett ansvar att analysera risk och sårbarheter inom kommunens geografiska område samt för kommunen egna verksamheter. Utöver detta kan krisledningsnämnden vid behov besluta om att tilldela ytterligare arbetsuppgifter.

9 9(25) 4. Samhällsviktig verksamhet inom 4.1 Samhällsviktig verksamhet Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom s förvaltningar och bolag Kommunledningskontoret Krisledningsfunktionen Informationsfunktionen Växel, telefoni IT-infrastruktur samt IT-drift Löneadministration Kommentar: Prioriterad verksamhet kommer att vara IT-infrastruktur, här finns ett kritiskt beroende av IT-drift (Kerfi) som måste ses över, kan vi bibehålla hög tillgänglighet och driftsäkerhet även under en pandemi. Samordnad information med berörda myndigheter så att allmänheten får rätt information oavsett vem man vänder sig till. Växelpersonal är en kritisk kompetens ur ett medborgarperspektiv och samhällsviktig och prioriterad. Att anställda får ut sin lön är en annan viktig verksamhet. Frånvaro av nyckelkompetenser kan inom förvaltningen slå mycket hårt och kräva alternativa lösningar Räddningstjänst Operativ räddningstjänst Kommentar: Prioriterad verksamhet är utryckningsverksamhet och att vara en resurs för kommunal ledning. Verksamheter som kan komma att omprioriteras är administration, förebyggande, utbildning mm. Bedömningen är att räddningstjänsten genom omprioriteringar och att deltidspersonalen får mer beredskap under en period kommer att klara utryckningsverksamheten och de akuta åtagandena genom samverkan inom Räddsam Halland Stadsbyggnadskontoret Tillgång till kartor Trafikärenden Vinterväghållning Kommentar: Vinterväghållning är en viktig uppgift som är prioriterad. Stadsbyggnadskontoret bör ta en dialog med den entreprenör, (Skanska), om de har en plan för hur man tänkt hålla samma service som enligt gällande avtal vid en pandemi. Nu har vintrarna i södra Sverige de senaste åren inte medfört snöröjning i någon större utsträckning men problemet är identifierat Kultur- och Fritid Ordinarie verksamhet bedöms inte som samhällsviktig varpå ordinarie personal kan omdisponeras till annan verksamhet. Undantag skulle kunna vara om en svår storm inträffa samtidigt (med akut behov av trädröjning).

10 10(25) Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsärenden Kommentar: En verksamhet sticker ut som viktigare och mer känslig för personalbortfall och det är livsmedelstillsynen. Ett akut ärende av t ex matförgiftning eller om smittan sprids med livsmedel skulle arbete öka under en period. Personalbortfallet i övrigt bör inte medföra några problem med tanke på att antalet inkommande ärende kan förväntas minska med tanke på att övriga samhällsaktörer troligen är sjuka. Övriga brådskande ärenden kan exempelvis vara tillståndsansökan med dålig framförhållning som om de inte behandlas i tid får ekonomiska konsekvenser för den sökande. Planerad tillsyn kan skjutas på framtiden och det får kanske till och med anses som mindre lämpligt att åka runt och göra inspektioner under tider med risk för pandemispridning Socialförvaltningen vård och omsorg Hemsjukvård o Livsnödvändiga åtgärder, insatser p.g.a. hälsorisker Personlig assistans Korttidstillsyn Familjehem barn och ungdomar Matning Matdistribution Bostad med särskild service, vuxna Personlig omvårdnad Tillsyn, dag och natt Kommentar: Socialförvaltningen kommer att ställas inför de största utmaningarna. Mycket av verksamheten är samhällsviktigt och prioriterat. Tillsyn, mat, personlig omvårdnad/assistans, familjehem o.s.v. inom äldreomsorg och handikappomsorg är livsviktigt. Många verksamheter kommer att få omprioritera egen personal och samtidigt inventera ev. lämplig personal från övriga förvaltningar. För att klara hemsjukvården krävs det en samverkan med landstinget och möjligtvis mer vård i hemmet för att möjligen möta ett ökat behov av vårdplatser Socialförvaltningen, övrigt (Administration, IFO, mm) Krisledningsfunktion Försörjningsstöd Akuta insatser barn och ungdomar Tvångsinsatser Löneadministration Bokföring, redovisning Kommentar: Biståndshandläggning och rehabilitering och ickeakuta åtgärder får ligga nere

11 11(25) Barn- och utbildning Krisledningsfunktion Barnomsorg Vikariepool Skolhälsovård Grundskolan Gymnasiet Skolskjutsar Kommentar: Barnomsorg, fritidshem samt F-5 skolverksamhet bör prioriteras för att annan samhällsviktigverksamhet skall kunna fungera dessa verksamheter har ett stort beroendeförhållande till andra verksamheter i samhället. Likaså vikariepoolen är viktig under stor personalfrånvaro för att effektiv kunna lösa vakanser som uppstår. I övrigt bör de yngre prioriteras med tanke på att försäkringskassans regler säger att barn över 12 år kan vara hemma utan föräldrars närvaro Vatten & miljö i väst AB Krisledningsfunktion VA, vatten och avlopps drift Sophämtning Kundservice Kommentar: Verksamheter som är prioriterade är vatten och avlopp men även sophämtning. När det gäller sophämtning är man idag beroende av Suez Sita AB och när det gäller vattenkvalitet är det både kemikalie leverantörer t ex Kemira och den entreprenör som sköter labverksamheten, Eurofins, som det finns ett samhällsviktigt beroende utav. I annat fall bör bolaget klara sig hjälpligt om inte pandemin slår ut nyckelpersoner Falkenbergs Energi AB Elnätsdrift Fjärrvärme Kommentar: Verksamheten inom Falkenbergs Energi AB bedöms klara sig hjälpligt om inte pandemin slår ut nyckelpersoner, främst gäller detta driftjour och felavhjälpning. Dessa personer kan ha jour längre än den vecka som man normalt har samtidigt som el kunniga även kan fjärrvärmen Falkenbergs bostad AB Jour verksamhet Akuta ärenden Kommentar: Falkenbergs Bostad AB får inrikta sig på akuta åtgärder och den jourverksamhet som man bedriver.

12 12(25) 4.2 Kritiska beroenden Identifierade beroenden i knutna till samhällsviktig verksamhet IT-driften sköts av (Kerfi) som även under en pandemi måste kunna upprätthålla den IT-drift som ryms inom befintligt avtal. Kerfi följer de riktlinjer som kommunen tar fram och kommer att på eget initiativ vaccinera samtliga anställda för att minimera chansen till drift störningar. IT-infrastrukturen samt E-post är det system som är mest prioriterat under en pandemi. VA-drift sköt av det kommunala bolaget Vatten och miljö i väst AB har identifierat leverantör av kemikalier t ex Kemira samt den entreprenören som sköter om labverksamheten, Eurofins, som kritiska beroenden. Mattransporter (leveranser) är kritiska beroenden både på Socialförvaltningen men även Barn- och utbildningsförvaltningen. Det finns idag mellan leverantörer av olika typer av livsmedel, drycker och kosttillägg. Skulle någon av dessa inte kunna leverera varor används i det flesta fall Servera i Halmstad som ses som huvudgrossist. Matdistributionen sköts på lite olika sätt beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Matdistribution till brukare som bor i ordinärt boende får sin matportion utkör av hemtjänstpersonal. Två dagcentraler för även dom mat från hemtjänstpersonal medan andra dagcentergrupper hämtar sin mat själva vid tillagningsköken. Serviceboende samt flertalet skolor och förskolor får sin mat distribuerad av Taxi Falkenberg eller Ätran taxi. Detta innebär att förvaltningar som är beroende av dessa två transportörer bör ta en dialog för att säkerställa så att transportören kan fullfölja avtalet med kommunen. 4.3 Kritiska funktioner Följande funktioner anses samhällsviktiga i Krisledningsfunktion är prioriterad inom nästa samtliga förvaltningar/bolag. Funktionen är viktig för att kunna upprätthålla en ledning och styrning av prioriterad verksamhet. Samtidigt är det viktigt att kunna skapa en lägesbild samt kunna samverka med andra aktörer inom kommunen och men övriga länet. Informationsfunktion är prioriterad för att samordna informationen från kommunens förvaltningar och bolag. Detta för att enkelt och effektivt möta upp media, allmänhetens och den egna personalens behov av information. Funktionen är även viktig för att kunna ge krisledningen en korrekt lägesbild samt för att kunna samordna information med andra myndigheter och organisationer.

13 13(25) 4.2 Kritiska kompetenser Följande kompetenser anser vara särskilt viktiga för att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter under en pandemi Personer med tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna ersätta förvaltningschef/enhetschef/sektionschef Personer med tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna ersätta vård och omsorgspersonal Personer som kan publicera information på extern och intern webb. Växelpersonal, personer som kan hantera massmedia. IT-drift personal (Kerfi) Operativ räddningstjänstpersonal Personer med tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna ersätta driftjour och felavhjälpning inom elförsörjning och VA-försörjning. 4.3 Slutsats Störst problem är hur man får tag i personella resurser samt hur personella resurser skall kunna utnyttjas optimalt mellan olika förvaltningar. Frånvaro av nyckelkompetenser kan inom förvaltningar/bolag slå mycket hårt och kräva alternativa lösningar. Det krävs därför stor flexibilitet inom förvaltningarna och att inriktningen på arbetet blir på det mest akuta för att klara verksamheten. Informationens spridning både internt och till allmänheten måste fungera på ett optimalt sätt. De samhällsviktiga verksamheter som kan komma att behöva prioriteras är framförallt dricksvattenförsörjning, äldreomsorg, handikappomsorg och operativ räddningstjänst. Inom omsorgen kommer det att ställas stora krav på samverkan med landstinget om både vårdplatser, vissa mediciner, hygien samt vaccinationer m.m. En annan viktig aspekt i framtagna riktlinjer är att dessa måste kunna förändras och vare flexibla för att öka kommunen hanteringsförmåga vid en pandemi. Därför skall riktlinjerna ses som en bilaga till ordinarie krisledningsplan och på så viss kunna förändras utefter förutsättningar som framkommer.

14 14(25) 5. Åtgärders förslag vid pandemi 5.1 Checklista för kommunledningen Inledningsvis Kommunen larmas av Länsstyrelsen, som delger information om den uppkomna situationen. Krisledningen basgrupp (förstärkt informationsfunktion), enligt s krisledningsplan, analyserar trolig utveckling samt sammankallar krisledningsgruppen tillika ordinarie förvaltningschefsgrupp förstärkt med informatör, MAS och säkerhetssamordnare samt kanslichef för. Läs igenom kommunens riktlinjer för hantering av en pandemi med fokus på prioriterad verksamhet. Krisledningsmöte Följ mötesagendan enligt gällande krisledningsplan, med tillägg av följande punkter. Starta informationsfunktionen enligt gällande krisledningsplan och förbered information till radio, tv, tidningar, information till allmänheten samt interninformation. Se över möjligheten att samordna information med övriga myndigheter och organisationer. Det åligger varje förvaltnings- bolagschef att inventera personella och materiella resurser och planera för eventuell omfördelning av resurser och personal. Diskutera vilka verksamheter och uppgifter som måste upprätthållas, samt vilka som bör prioriteras. Vilka eventuella förändringar i kommunens åtaganden, service och prioriteringar måste genomföras. Planlägg så att personal i krisorganisationen kan avlösas. Gå igenom rutiner för skyddsåtgärder enligt bilaga 3. Ta fram beslutsunderlag inför beslut som måste fattas i Krisledningsnämnden. Löpande Följ pandemins utveckling och vidarebefordra nationell och regional information. Se aktuella länkar i bilaga 2. Lägg in kommunens lägesinformation i WIS. Se över behovet av samverkan med kommuner, myndigheter och övriga aktörer.

15 15(25) 5.2 Informationshantering Vid ett pandemiutbrott kommer medborgarnas informationsbehov att vara mycket stort. Information bör förberedas i ett lugnt skede tillsammans med informationsansvariga inom kommunen. Kommunens informationsfunktion kommer att vara hårt belastade. Många medborgare kommer troligen att vara rädda och oroliga. Informationshanteringen sker enligt kommunens riktlinjer för hantering av extraordinära händelser. Sprid information intern och externt Information till massmedia, skall om möjligt före utgivning sändas till samtliga berörda förvaltningar/bolag och publiceras på intranätet. 5.3 Dokumentation Det är viktigt att lägesbilden och åtgärder som vidtas dokumenteras. Dels för att dokumentationen utgör underlag för eventuell ekonomisk ersättning för kommuners kostnader i samband med hantering av pandemin och dels för att i efterhand kunna presentera de åtgärder som vidtagits.

16 16(25) Bilaga 1 Skyddsåtgärder för att säkerställa viktig verksamhet vid pandemi Minska riskerna för smittspridning på arbetsplatsen Se till att kontaktvägarna med företagshälsovården, smittskyddsläkare och skyddsombud är uppbyggda och utveckla samarbetet med dem så att allt fungerar vid en influensapandemi. Ta reda på vilka smittrisker som skulle kunna finnas eller uppstå på arbetsplatsen och hur de kan minskas. Se till att arbetstagarna har rätt utbildning och tillräcklig information om smittriskerna och hur de kan förebyggas, till exempel genom att tvätta händerna ofta. Förbered och planera så att så få som möjligt blir utsatta för smittrisk. Se till att personalen känner till vart de ska vända sig om de skulle få symptom på att de har blivit smittad. Uppmana personal att stanna hemma om de känner symptom. Vid utbrott av influensa Undvik fysiska möten, försök att ersätta dem med andra former av möten som telefonmöten, videokonferens eller sprid information via intranät och e-post. Om det är möjligt, låt personalen arbeta hemifrån. Förbered tekniska och praktiska arrangemang för detta. För den personal som måste vara på plats, se över om det är möjligt att ordna så att personal undviker att möta varandra i lokalerna. Där personliga kontakter är nödvändiga, försök begränsa antalet kontakter till exempel genom att så få som möjligt besöker eller vårdar samma person. Allmän hygien God hygien, särskilt i gemensamma hygienutrymmen som pentryn och på toaletter, är en nödvändighet. Regelbunden rengöring behöver ske av ytor i gemensamma utrymmen För handhygien tillhandahålls om möjligt alkoholbaserat hand desinfektionsmedel, annars flytande tvål.

17 17(25) Skyddsutrustning I början av en influensapandemi är osäkerheten stor om hur allvarlig sjukdom det kan bli fråga om. Därför kommer det antagligen att behövas en högre nivå på säkerhetsåtgärderna då. Varje arbetsgivare måste göra en bedömning av hur stora riskerna kan bli för just dennes personal och förbereda så att den skyddsutrustning som behövs finns tillgänglig. Inom vissa verksamheter, till exempel vård och omhändertagande av andra människor, kan det finnas ett behov av skyddsutrustning och hand desinfektionsmedel. Där ska man alltid tillämpa god vårdhygienisk arbetsmiljöpraxis (eller basala hygienrutiner). Förslag på olika alternativ för att säkerställa personal för kritiska funktioner Se över hur personal kan säkerställas för de kritiska funktionerna. Hur kan backup för dessa arrangeras? Överväg följande alternativ: Utbilda fler personer som kan hantera uppgifterna. Skriv avtal med nyligen pensionerad personal och upprätthåll adressuppgifter över dessa. Diskutera avtalslösningar med bemanningsföretag. Diskutera samverkansformer med andra organisationer som har motsvarande verksamhet. Kontrollera att de lösningar som väljs inte redan är bokade av andra. Planera för att kunna utnyttja den personal som finns i tjänst på ett mer effektivt sätt genom att: Omfördela arbetsuppgifter. Omfördela personal från verksamhet som är nedprioriterad under den aktuella tiden (se info i bilagan). Om möjligt, förlänga arbetstiden under aktuell period (se info i bilagan). Om möjligt, låt arbete bedrivas externt, främst i hemmet, för att bland annat minska smittrisken och effektivisera bort restider. Identifiera viktiga dokument och se till att de finns tillgängliga för flera ur personalen. Det kan vara fråga om manualer, instruktioner, avtal, sändlistor etcetera. Om verksamheten bedrivs på flera orter, planera för hur ett kontor kan ta över arbetsuppgifter och/eller personal från ett annat kontor.

18 18(25) I de fall där det är mindre kvalificerad eller specialiserad arbetskraft som behövs kan även följande alternativ övervägas: Engagera tidigare anlitad extrapersonal. Sök personal för visstids eller timanställningar från arbetsförmedlingar, högskolor och gymnasier. Kommuner, landsting och myndigheter kan ta stöd från frivilligorganisationer eller andra frivilliga. Vissa verksamheter kan vara beroende av personal med en viss behörighet: Se över vilka formella krav på kompetens som finns inom verksamheten vilken kan vara gränssättande. Finns annan personal eller nästan färdigutbildade som kan utföra uppgifterna? Se över de legala aspekterna och vänd er till ansvarig instans för att möjliggöra att personal kan få en tillfällig legitimation eller om dispens kan ges. Underlätta för personal att arbeta och vårda anhöriga Det kan antas att föräldrar kommer att behöva vara hemma i ökad utsträckning för vård av barn. Det kan också finnas ett behov att ta hand om andra anhöriga som är sjuka. Här är det viktigt för den som har arbetsgivaransvar att ta hänsyn till dessa faktorer och försöka tillmötesgå sin personals behov, för att skapa ett förtroende hos de anställda och öka både möjligheterna och viljan hos personalen att utföra sina uppgifter. Underlätta för personalen att kunna ta hand om sjuka anhöriga eller friska barn i fall barnomsorg och skola har stängt: Distansarbete Möjliggör arbete hemifrån. Se över om arbetstiderna kan göras mer flexibla. Överväg om det är möjligt för personalen att ta med friska barn till arbetsplatsen. För att undvika att personal utsätts för smittorisk eller för att möjliggöra arbete samtidigt som arbetstagaren eventuellt måste finnas hemma på grund av problem med transport, barnomsorg eller liknande, kan det vara lämpligt att låta arbetstagarna utföra arbetet på distans, till exempel hemifrån. Arbetsgivaren har vid distansarbete ansvar för arbetstagarnas arbetsmiljö där de arbetar och inför att man kommer överens om distansarbete ska en undersökning och en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall göras. Det kan handla om ergonomiska förhållanden, att teknisk utrustning är tillfredsställande och om arbetet innebär en psykisk påfrestning. Undersökningen får göras genom intervju eller på annat sätt. Beakta särskilt hur information och kommunikation kan ske om den speciella situationen, arbetsuppgifterna och om problem uppstår Pröva att distansarbetet rent praktiskt fungerar Uppmärksamma även försäkringsfrågor

19 19(25) Övriga störningar att ta hänsyn till Förutse vilka problem som kan uppstå till följd av störningar i leveranser av varor och tjänster som är nödvändiga för verksamheten. Vidta åtgärder för att säkra de mest angelägna leveranserna. Ta reda på vilken beredskap för pandemi som era leverantörer har Överväg att ingå avtal med flera leverantörer Se över möjligheterna till substitut för den aktuella varan eller tjänsten Undersök om det är möjligt att utöka storleken på de egna lagren När nya avtal ska slutas med leverantörer, konsulter, med flera, överväg om det är möjligt att ange en miniminivå eller liknande på verksamheten vid en pandemi

20 20(25) Bilaga 2 Arbetsrättsliga möjligheter, försäkringar förberedelser inför en pandemi Avsnittet kan komma att fyllas på ytterligare efter samråd med övriga kommuner Allmänt om arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter Generellt kan konstateras att arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter gentemot invånarna är lika omfattande vid alla typer av pandemier. Detta innebär att arbetsgivaren bland annat har en rättighet att beordra in personal vid nödlägen och har en skyldighet att tillhandahålla en god arbetsmiljö. Lagstiftaren gör alltså i detta hänseende inte någon skillnad beroende på vilken typ av pandemi det är frågan om. Socialstyrelsen gör bedömningen att landsting och regioner snabbt kan identifiera och behandla smittsamma sjukdomar. I kommunen ska det finnas upparbetade, effektiva rutiner för hantering av smittsamma sjukdomar och en god beredskap för hanteringen. Arbetsrättsliga aspekter För kommunen gäller kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). I AB 6 regleras arbetstagares allmänna åligganden i anställningen. Av bestämmelsen framgår att arbetstagare har en skyldighet att vikariera för annan arbetstagare hos arbetsgivaren och samtidigt helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver den fastställda arbetstiden, dvs. arbeta övertid och mertid, samt skyldighet att utföra jour och beredskap. Arbetsgivaren har dessutom rätt att omfördela personal inom anställningsavtalets ramar. Vid omflyttning skall arbetstagaren ha den kompetens och kunskap som krävs för de nya uppgifterna. Vidare finns det en möjlighet för arbetsgivaren att utkräva nödfallsövertid av arbetstagare i den utsträckning som förhållanden kräver (se 9 arbetstidslagen). Nedanstående tillämpning gäller i ; Förtydligande och tillämpning av Allmänna åliggande enligt AB 6 o Allmänna åligganden innebär att arbetsgivaren har rätten att beordra personal att vikariera för annan arbetstagare, byta schema, förskjuta arbetstiden, arbeta övertid och fullgöra jour och beredskap detta gäller samtliga anställd personal. Förtydligande och tillämpning av förflyttning inom anställningsavtalets ram o Arbetsgivaren har rätt att tillfälligt förflytta personal till den verksamhet där arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren behövs. Detta gäller både inom och utanför den enskilda chefens arbetsområde. o Arbetstagaren får ersättning för eventuella ökade reskostnader. Förskjuten arbetstid o Arbetsgivaren har rätt att förskjuta arbetstiden för personal om man som chef ser att vid en tillfällig ändring av arbetstiden personalens arbetsinsats används på ett bättre sätt. o Undantag från arbetsgivarens ensidiga rätt att förskjuta arbetstiden finns då arbetstagaren har giltiga skäl att ej kunna ändra arbetstiden. Det tydligast skälet är om den anställde ej har någon som kan ta hand om eventuella barn och barnen vid

21 21(25) en förskjutning av arbetstiden skulle lämnas utan tillsyn. Däremot är inte kalas shoppingresor och dylikt giltiga skäl. Schemaändring o Arbetsgivaren har rätt att ändra schema för personal om man som chef ser att vid en ändring av arbetstiden personalens arbetsinsats används på ett bättre sätt. o Schemaändring skall enligt arbetstidslagen ha meddelats två veckor i förväg men sådant besked kan lämnas kortare tid i förväg om händelser inträffar som ej har kunnat förutses. Övertid och mertid o Arbetsgivaren har rätt att beordra övertidsarbete för personal om man som chef ser att det krävs för att verksamheten skall fungera. o Arbetsgivaren kan även beordra egen personal att arbeta övertid på annan chefs o arbetsområde. Undantag från arbetsgivarens ensidiga rätt att beordra övertid finns då arbetstagaren har giltiga skäl. Det tydligast skälet är om den anställde ej har någon som kan ta hand om eventuella barn och barnen vid övertidsarbete skulle lämnas utan tillsyn. Däremot är inte kalas shoppingresor och dylikt giltiga skäl Regler för dygnsvila och veckovila o Arbetstagarens planerade sammanhängande dygnsvila skall uppgå till minst 9 timmar under förutsättning att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under begränsningsperioden (schemaperiod). o o Arbetstagarens dygnsvila kan vid tillfällig avvikelse (händelser som ej kunnat förutses) understiga 9 timmar under förutsättning att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under begränsningsperioden (schemaperiod). Veckovilan skall vara 36 timmar sammanhängande men kan vid tillfällig avvikelse (händelser som ej kunnat förutses) uppgå till minst 24 timmar. Dispens vid övertidsarbete o Övertid/mertid får tas ut med 48 timmar per 4 veckor alt 50 tim per kalendermånad och max 200 timmar per kalenderår. o I de undantagsfall det behövs mer än 200 timmar per år krävs kollektivavtal med respektive fackförbund. Kontakta i så fall arbetsgivarenheten. Nödfallsövertid o o o Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller skada på liv, hälsa eller egendom får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver. Innan nödfallsövertid tas ut skall den lokala arbetstagarorganisationen underrättas. Nödfallsövertid får tas ut under max 2 dygn om tillstånd ej sökts från Arbetsmiljöverket.

22 22(25) Inkallning av personal Arbetsgivaren har rätt att kalla in anställda som är lediga på semester (AB 27, moment 13) om synnerliga skäl finns. Tjänstledighet (t.ex. föräldraledighet och studieledighet) kan avbrytas med varseltid. Detta kan dock vara mer problematiskt eftersom det finns annan lagstiftning i botten. Arbetsgivaren har också möjlighet att, efter överenskommelse, under en begränsad tidsperiod utöka sysselsättningsgraden för deltidsanställd personal. Försäkringar Avbrottsförsäkring vid sjukdom och olycksfall kan hos många försäkringsbolag tecknas som tillägg till den vanliga kommunförsäkringen. Denna avbrottsförsäkring gäller dock vanligen endast för nyckelpersoner eller ägare. Hos några bolag går det att som tillägg till kommunförsäkringen teckna avbrottsförsäkring vid smittsam sjukdom (epidemiavbrott). Vänd er till kommunens försäkringsmäklare för mer information. Marsh håller på att titta närmare på om vår avbrottsförsäkring gäller vid ett pandemisktutbrott.

23 23(25) Bilaga 3 WHO: s faser På följande webbsida kan man i korthet läsa om hur WHO ser på det rådande läget avseende pandemi i världen: Just nu ligger vi i en fas 3 och det gör vi nästan alltid. Anledningen till fas 3-bedömningen för tillfället är fågelinfluensan som figurerar på olika ställen över världen och där man misstänker att i två fall har influensan spridits sig mellan människor som haft mycket när kontakt med varandra. I denna fas har vi befunnit oss sedan 1996 när fågelinfluensaviruset bröt ut. WHO: s faser WHO fas 1 WHO fas 2 WHO fas 3 WHO fas 4 WHO fas 5 WHO fas 6 Inga nya influensavirussubtyper har upptäckts bland människor. En influensavirussubtyp som orsakat infektion bland människor kan förekomma bland djur. Risken för en infektion och sjukdom hos människor bedöms som låg. Inga nya influensasubtyper har upptäckts bland människor. En influensasubtyp cirkulerar bland djur och utgör en påtaglig risk för sjukdom hos människor. Infektion med ny virussubtyp hos människor har bekräftats men den har endast i sällsynta fall spritts från människa till människa. Små anhopningar av mänskliga fall med begränsad smitta mellan människor identifierade vilket antyder att virus är dåligt anpassat till människa. Större anhopningar av fall men spridningen fortfarande lokaliserad vilket antyder att virus blir mer och mer anpassat till människa (påtaglig pandemirisk). Pandemi: ökad och oavbruten smitta mellan människor i samhället.

24 24(25) Bilaga 4 Länkar till hemsidor mar/svininfluensa.htm

25 25(25) Bilaga 5 Lagstiftning Lagstiftningsstöd för ickemedicinska åtgärder för att begränsa smittspridning vid en ev, pandemi Nationell nivå Avspärrning av område vid samhällsfarlig sjukdom Karantän vid samhällsfarlig sjukdom Smittskyddslagen 3 kap. 10 Smittskyddslagen 8 kap. 12 Smittskyddslagen 3 kap. 9 Smittskyddslagen 8 kap. 12 Socialstyrelsen besluter Polismyndigheten lämnar biträde på begäran av Socialstyrelsen. Smittskyddsläkaren beslutar Polis kan lämna biträde på begäran av smittskyddsläkaren Isolering Förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Stängning av arbetsplatser inklusive skolor och förskolor, även med omedelbar verkan Stänga skolar, förskolor och andra institutioner i allmän regi Smittskyddslagen 5 kap. 1 och 3 Smittskyddslagen 8 kap. 12 Ordningslagen 2 kap. 15 Ordningslagen 2 kap. 22 Arbetsmiljölagen 7 kap. 7 Arbetsmiljölagen 9 kap. 5 Ligger under myndigheternas allmänna ansvar Se även ovan Länsrätten beslutar på ansökan av smittskyddsläkaren Vid tillfällig isolering beslutar smittskyddsläkaren Biträde av polismyndighet för att föra den som ska isoleras till vårdinrättning Regeringen, eller berörd länsstyrelse efter bemyndigande från regeringen, beslutar. Polisen kan upplösa allmän sammankomst eller offentlig tillställning Arbetsmiljöverket beslutar Myndigheten eller institutionen beslutar

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Beredskapsplan vid pandemisk influensa 1/11 Bo Jensen Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-02 Beredskapsplan vid pandemisk influensa 2/11 1. Inledning

Läs mer

Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun

Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun Antagen av KF 1 (10) Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun Antagen av KF 2 (10) Innehållsförteckning 1. Utgångspunkt för dokumentet... 3 2. Inledning... 3 2.1 Planeringsförutsättningar...

Läs mer

ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2009-09-04 SID 1 (29) ÄLDREFÖRVALTNINGENS RIKTLINJER VID EN BEFARAD INFLUENSAPANDEMI

ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2009-09-04 SID 1 (29) ÄLDREFÖRVALTNINGENS RIKTLINJER VID EN BEFARAD INFLUENSAPANDEMI ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2009-09-04 SID 1 (29) ÄLDREFÖRVALTNINGENS RIKTLINJER VID EN BEFARAD INFLUENSAPANDEMI SID 2(29) Innehåll 1. SYFTET MED EN PANDEMIPLAN... 3 2. FAKTA OM PANDEMI... 3 Historik... 3 Influensapandemi...

Läs mer

Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland

Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland 1 (9) Datum 2009-08-17 Dnr AA-201-9797/09 Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland 1 Inledning Socialstyrelsen har i samråd med smittskyddsläkarna och Smittskyddsinstitutet beslutat att ändra den

Läs mer

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar 1 Kapitlets innehåll Detta kapitel beskriver dels bakgrunden till varför en pandemiplanering

Läs mer

Övergripande beredskapsplan för pandemisk influensa, Landstinget Västernorrland

Övergripande beredskapsplan för pandemisk influensa, Landstinget Västernorrland Riktlinje 2014-07-07 Hans Boman (hbn007) 1 av 11 Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Granskat av Processägare 2014-07-07 2016-07-07 Hans Boman (hbn007) Hans Boman (hbn007) Gäller för Landstingsgemensamt Sammanfattning/Beskrivning

Läs mer

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 1 (15) Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 2 (15) Innehåll 1 Inledning och planeringsförutsättningar...3 2 Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i landstinget...4 2.1 Regional

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

Beredskapsplanering för en pandemisk influensa

Beredskapsplanering för en pandemisk influensa Kf 2009-09-22, 125 Sida 1 av 28 Beredskapsplanering för en pandemisk influensa Marks kommun Kf 2009-09-22, 125 Sida 2 av 28 Innehåll Förord... 3 Mål... 3 Bakgrund... 3 Planering... 3 Förutsättningar för

Läs mer

RiR 2008:1. Pandemier hantering av hot mot människors hälsa

RiR 2008:1. Pandemier hantering av hot mot människors hälsa RiR 2008:1 Pandemier hantering av hot mot människors hälsa ISBN 978 91 7086 137 6 RiR 2008:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2008-02-22 Dnr: 31-2006-1417

Läs mer

Planering i samband med den nya influensan A (H1N1)

Planering i samband med den nya influensan A (H1N1) 1 Information till räddningstjänster: Planering i samband med den nya influensan A (H1N1) Inför en pandemi behöver myndigheter, företag, organisationer och andra aktörer förbereda sin organisation. De

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar

FÖRBUNDSINFO. Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 24 September 2009 Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar Spridningen av influensan A (H1N1) väntas ta fart under hösten och fler än vid

Läs mer

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Paul Brehmer 1 (9) Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 2 (9) Innehållsförteckning Inledning 3 Influensa pandemi 3

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Information till ansvariga för boenden

Information till ansvariga för boenden Från: Sahlin Skoog Lotta Skickat: den 29 december 2015 14:26 Till: Kommuner/miljökontor i Västra Götalands län Ämne: Tillsyn över asylboenden och andra tillfälliga boenden för flyktingar Prioritet: Hög

Läs mer

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi 1 (6) Bitr landstingsdirektör Göran Stiernstedt Hantverkargatan 45 Landstingshuset Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi Bakgrund Influensa A-sjukdomens utbredning

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Pandemi vad innebär r det?

Pandemi vad innebär r det? Pandemi vad innebär r det? Begreppsförvirring? rvirring? Influensa i olika former Årlig influensa - vanlig influensa, vinterinfluensa, säsongsinfluensa Pandemisk influensa - global spridning av helt nytt

Läs mer

Att planera för en pandemi -en vägledning för verksamhetsansvariga

Att planera för en pandemi -en vägledning för verksamhetsansvariga Verktyg som stöd för verksamhetsansvariga i planeringen inför en extraordinär händelse Del 2 Att planera för en pandemi -en vägledning för verksamhetsansvariga Version 2, maj 2007 2007-05-15 0176/2007

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund INFLUENSAPANDEMI Anders Österlund Vilda fåglar f är r naturlig reservoir för r influensavirus Fågelinfluensa H5N1 hos fåglarf Fågelinfluensa H5N1 hos människorm 387 sjuka (2008-09-10) Influensa Smittämne:

Läs mer

Handlingsplan vid oväder

Handlingsplan vid oväder Styrdokument 1(6) Handlingsplan vid oväder Till vem riktar den sig? s krisledningsgrupp samt chefer: både interna och externa utförare. Vad kan inträffa? Hårt väder: storm, snö, översvämning Tänkbara följder:

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet

Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet Anders Tegnell 1 Innehåll Hotet Mediastrategi Legemidler og medisinsk

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

Krisplan för Nacka kommun

Krisplan för Nacka kommun 2012-03-15 KFKS 2012/83-012 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 Innehåll

Läs mer

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar SAMÖ 2008-2010 Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar Ann-Charlotte Engström 2006-04-25 Dnr. 0300/2006 1 Förord Att öva är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhällets förmåga

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

BILAGA TILL BEREDSKAPSPLAN OCH KRISHANTERING

BILAGA TILL BEREDSKAPSPLAN OCH KRISHANTERING BILAGA TILL BEREDSKAPSPLAN OCH KRISHANTERING Pandemi plan En pandemi kommer med största sannolikhet att påverka alla länder på olika sätt, baserat på flera faktorer, så som nivån på sjukvårdssystemet,

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd Katastrofmedicinsk beredskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 287 INFLUENZA Q1. Avser du att vaccinera dig mot vanlig influensa i år? Ja, jag är redan vaccinerad... 1 Ja,

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus 1(7) Innehåll: 1.Bakgrund 2. Syfte 3. Omfattning. Ansvar 5. Tillvägagångssätt 5.1 Bedömning av situation 5.2 Tillägg till basala hygienrutiner Handtvätt med tvål och vatten 5.3 Definition utbrott, kohortvård

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander

Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander VÅRDHYGIEN SKÅNE Datum: 2015 03-25 Sida 1 (6) Virusorsakad gastroenterit

Läs mer

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap 2010-01-12 Dnr 2164/2010 1(5) Enheten för krisberedskap Joakim Beck-Friis Tel: 075-247 34 38 E-post: joakim.beck-friis@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter och allmänna

Läs mer

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP Gäller från 1 september 2006 Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2006. Med reservation

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1 Mål... Fel! Bokmärket

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär 2014-10-03 Solgerd Gotvik Nybliven pensionär När jag blickar tillbaka och ser att jag har varit 49 år i sjukvården på Gotland, så blir jag lite nostalgisk och undrar, vart tog åren vägen?? Under åren har

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Ändringar i arbetstidslagen fr o m den 1 januari 2007 Som vi tidigare meddelat (se Cirkulär nr 10/2005) skall vissa nya regler i arbetstidslagen tillämpas från och

Läs mer

Vellinges prioritering av vaccin till samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi

Vellinges prioritering av vaccin till samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi (5) Kommunkansliet Kansli- och säkerhetschef Marie Louise Arendt 040-42 5 40 Vellinges prioritering av vaccin till samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi Länsstyrelsen ska vid en influensapandemi

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

Calici/vinterkräksjuka (noro- och sapovirus)

Calici/vinterkräksjuka (noro- och sapovirus) 10279.13.G2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 6 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Ann-Mari Gustavsson Anna Skogstam 2014-11-05 2017-11-05

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Citera gärna

Läs mer

Varför säkerhetsarbete? Varför systematiskt arbete?

Varför säkerhetsarbete? Varför systematiskt arbete? Varför säkerhetsarbete? Att arbeta med säkerheten medför högre kvalitet och ökar värdet av tjänsten. Ett högt säkerhetstänkande höjer företagets anseende och goodwill. Kunder, ägare och anställda känner

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna:

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna: Dokumentation Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015 Första diskussionspunkterna: 1. Vart vänder man sig för att hitta bästa mottagningsort? 2. Vem har mandat att fatta beslut om mottagning? 3. Vet kommunerna

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

Planering för beredskap mot pandemisk influensa

Planering för beredskap mot pandemisk influensa Planering för beredskap mot pandemisk influensa Planering för beredskap mot pandemisk influensa Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Pandemiplan. för. Lilla Edets kommun. LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen. Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131

Pandemiplan. för. Lilla Edets kommun. LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen. Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131 LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen LILLA ÊDÊTS KafvfMUN Kornmunstyrelsen 2009-10- 1 6 Pandemiplan för Lilla Edets kommun Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131 Pandemiplan för Lilla

Läs mer

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet; SFS 2010:604 Utkom från trycket den 22 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter Allmänna

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:199

Regeringens proposition 2005/06:199 Regeringens proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1) Prop. 2005/06:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Ylva Johansson (Socialdepartementet)

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Projekt 10 från handlingsplanen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 1 januari 2007 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Riksdagen har beslutat om ändringar i arbetstidslagen, prop. 2003/04:180 och SFS 2005:165,

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer