Yttrande Dnr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande 2012-03-27. Dnr: 341-1301-12"

Transkript

1 Yttrande över Trafikverkets rapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Med anledning av erhållna remisshandlingar lämnar Västernorrlands län, det vill säga Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland följande synpunkter på Trafikverkets rapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 samt de bilagor som medföljer rapporten. Länsstyrelsen Västernorrland har dessutom som planupprättare ansvaret att samordna länets kommuners yttranden, vilket görs i särskilda bilagor till detta yttrande. Sammanfattning Det är mycket positivt att Trafikverket fått i uppdrag att göra en genomgripande översyn och analys över de kapacitetsproblem som finns i landets transportsystem idag, och som förväntas uppstå i framtiden. Överlag anser vi också att de många kapacitetsbristerna i det svenska transportsystemet tydligt illustreras i utredningen. Utredningen pekar på stora brister i transportsystemet. Västernorrlands län anser att utredningen inte tydligt nog beskriver de utvecklingshämmande konsekvenser som dessa brister medför. De utpekade kapacitetsbristerna kostar cirka 600 miljarder att åtgärda men i utredningens utvecklingspaket finns förslag på satsningar för enbart 240 miljarder. Vi anser att budgetfrågor är en nationell politisk fråga och inte en avvägning som ska göras i den här utredningen av Trafikverket. Västernorrlands län anser att Trafikverket tagit en allt för okritisk hållning till de trendframskridningar som görs i den så kallade Långtidsutredningen. Regional utveckling är i stor utsträckning avhängt de strukturella förutsättningar som ges. Vi ser det därför som nödvändigt att kapacitetsutredningen kompletteras med analyser som visar på hur utfallet av föreslagna åtgärderna i transportsystemet påverkar regionernas förutsättningar till tillväxt och utveckling, så att inte Långtidsutredningens prognoser blir till självuppfyllande profetior. Västernorrlands län håller med om det är viktigt att ta hand om befintlig infrastruktur och att åtgärder inom drift och underhåll bör prioriteras. Däremot så finns det så pass omfattande kapacitetsbrister i infrastruktursystemet att anslaget för nyinvesteringar behöver ökas, utöver de medel som redan finns inom gällande planer.

2 Kapacitetsbristen är akut på kustjärnvägen mellan Gävle och Härnösand. Idag är sträckan landets mest belastade enkelspår. Planerade åtgärder för att höja kapaciteten på Ostkustbanan är angelägna, men inte tillräckligt kraftfulla för att hantera kapacitetsproblemet. Investeringen i dubbelspår mellan Härnösand och Gävle måste tidigareläggas för att trygga det svenska näringslivets konkurrenskraft och tillväxt. En järnvägsutredning bör vara färdig Mittbanan mellan Sundsvall Trondheim är en mycket viktig länk i stråket mellan Norge och Ryssland. Mittbanan påverkar såväl den regionala pendlingen som betydande godsflöden idag, och i framtiden. Vi anser att kapacitetsutredningen måste se över de kapacitetsbrister som finns idag på Mittbanan, och hur dessa begränsar möjligheten för ett utvecklat stråk i östvästlig riktning. Vi delar utredningens förslag att genomföra kraftiga förbättringsåtgärder för ökad bärighet och kapacitet på Ådalsbanan, sträckan Långsele Nyland. Det är dock viktigt att Trafikverket definierar mer tydligt vad förslaget innebär, och vilka åtgärder som ska genomföras i realiteten. Dessutom kommer den stora nyttan med spåret med ett triangelspår i Nyland. Länsstyrelsen vill att byggandet av triangelspår i Nyland utreds. Västernorrlands län ser positivt på utredningens förslag att genom olika typer av styrmedel skapa utökad kapacitet i transportsystemet. Vi är gärna med och deltar i diskussioner hur man på smartast sätt genomför sådana åtgärder. Utredningen tar ej hänsyn till uppsatta miljö- och klimatmål. I utredningen finns bland annat förslag att flytta trafik från järnväg till lastbil och buss. Vi anser att sådana förslag som uppenbart ökar miljöbelastningen inte är hållbart, i vår gemensamma ambition att skapa ett hållbart samhälle. Västernorrlands län anser att varje föreslagen steg 1 och steg 2 åtgärd från Trafikverket bör ha en positiv miljöeffekt. Följande åtgärder och punktinsatser är prioriterade för att skapa nödvändig kapacitet i transportsystemet: o Gävle-Sundsvall-Härnösand (Nya Ostkustbanan). Utrednings- och planeringsarbetet måste intensifieras omgående med en järnvägsutredning, så att en dubbelspårsutbyggnad i etapper kan påbörjas 2015 för att vara färdig i huvudetapperna 2021 och helt utbyggd o Upprustning av Ådalsbanan, sträckan Långsele Nyland med utredning om triangelspår Nyland för ökad kapacitet och redundans. Dessutom är sträckan nödvändig för några av länets största företag. o Åtgärder på Mittbanan för ökad effektivitet och kortare restider samt ökad redundans i transportsystemet. I närtid kan det handla om relativt enkla trimningsåtgärder. Dessutom skulle en mötesstation någonstans mellan Stöde och Nedansjö vara en åtgärd med stor effekt. o Triangelspår i Maland och Bersåker samt upprustning av Tunadalsspåret. o Förbifart Örnsköldsvik med utredning om ytterligare förbifarter utefter E4, såsom Förbifart Härnösand.

3 Inledning Överlag anser Västernorrlands län att de många kapacitetsbristerna i det svenska transportsystemet tydligt illustreras i utredningen. Det är tvivelsutan så att det finns betydande brister att åtgärda, och det är avgörande att staten nu tillskjuter medel för att kommat till rätta med dessa. Sverige har tyvärr under en lång period nedprioriterat såväl nyinvesteringar i, som underhåll av, den svenska infrastrukturen. Särskilt påtagligt har detta synts i det svenska järnvägsnätet, med längre restider och fler förseningar i tågtrafiken. Under samma period har behovet av såväl godstrafik som persontrafik ökat markant. När det gäller persontrafiken har behovet av bättre matchning på arbetsmarknaden och specialiserad kompetens ökat rörligheten och behovet av en hållbar regionförstoring, något som alltså inneburit kraftigt ökad trafik på våra järnvägar. Den allt mer globaliserade ekonomin har dessutom inneburit nya marknader för det svenska näringslivet, och speciellt för landets råvarubaserade företag. Behovet av väl fungerande godstransporter ökar således hela tiden, inte minst i Norrland och Västernorrland. Västernorrland är ett till ytan stort län som karaktäriseras av en flerkärning ortsstruktur med betydande möjligheter till regionförstoring genom ökad arbets- och studiependling. Västernorrland har en betydande glesbygd men också en befolkningstät kuststräcka. Med rätt spårbundna kommunikationer når många av länets tätorter en eller flera andra tätorter inom rimlig pendlingstid. Dessutom finns förutsättningar för länsöverskridande pendling. Ett antal stora exportberoende företag har sin hemvist i länet där behovet av säkra, effektiva och punktliga transporter på järnväg är stort, för såväl gods som människor. Västernorrland tillhör, liksom övriga län i Norrland, de län i riket som har högst bruttoregionprodukt. En huvudanledning till det stora regionala tillskottet till den svenska ekonomin är Norrlands basindustri. Det årliga produktionsvärdet för skogs- och gruvindustrin uppgår till omkring 800 miljarder varav merparten av produktionen exporteras utanför landets gränser. Besöksnäringen i Västernorrland omsätter cirka 5 miljarder kronor och sysselsätter nära 3000 personer. De senaste 10 åren har dessutom sysselsättningen inom besöksnäringen ökat med 64 procent. I kustlandet från Gävle via Sundsvall till Umeå finns den största befolkningskoncentrationen i norra Sverige med omkring invånare. Det pågår en regionförstoringsprocess, vilken genom att integrera befintliga regioncentra ökar dynamiken i näringslivet och arbetslivet samt förbättrar tillgängligheten till högre utbildning, specialiserad sjukvård och annan offentlig service. Det är viktigt att förstå att denna regionförstoringsprocess kräver fungerande transportsystem. Arbetsmarkandsregionerna kommer inte att växa om inte förutsättningar för ökat resande kommer att erbjudas. Synpunkter på utredningen Allmänt Utifrån ovanstående bakgrund är det mycket positivt att Trafikverket fått i uppdrag att göra en genomgripande översyn och analys över de kapacitetsproblem som finns i landets transportsystem idag, och som förväntas uppstå i framtiden. Utredningen ger också en bra helhetsbild av kapacitetssituationen i landet där de betydande bristerna i järnvägssystemet illustreras. Den process som förekommit utredningen med seminarier, workshops och hearings nationellt och regionalt är positiv. Däremot tycker vi inte att det finns en tillräckligt tydlig koppling mellan slutsatserna från dessa avstämningar och kapacitetsutredningens slutrapport.

4 Västernorrlands län anser att Trafikverket tagit en allt för okritisk hållning till de trendframskridningar som görs i den så kallade Långtidsutredningen. Vi ser det därför som nödvändigt att kapacitetsutredningen kompletteras med analyser som visar på hur utfallet av föreslagna åtgärderna i kommunikationssystemet påverkar regionernas förutsättningar till tillväxt och utveckling. Trafikverket uttrycker i utredningen en osäkerhet i sin prognos över godsets utveckling. Vi delar den känslan av osäkerhet och saknar dessutom en mer omfattande analys över hur de förväntade ökningarna av godsvolymer i framtiden kommer att påverka kapaciteten på transportsystemet, och landets förmåga till hållbara transporter. Transportkostnaderna för basindustrin i norra Sverige förväntas bland annat öka påtagligt på grund av svaveldirektivet. Sjöfartsverket bedömer att ökningen uppgår till mellan 20 och 28 procent eller mellan 20 och 100 kronor per ton. Detta kommer enligt Sjöfartsverkets bedömning att leda till att andelen godstransporter med båt minskar med 7 procent medan transporterna på väg och järnväg ökar med 2 respektive 8 procent. Den bedömningen delas av det finska Sjöfartsverket. I Finland saknas dock nödvändig kapacitet inom järnvägssystemet, vilket innebär att fler transporter förväntas ske via Sverige. Därigenom ökar efterfrågan ytterligare på järnvägstransporter på Ostkustbanan, vilken redan idag har stora kapacitetsproblem. Redan idag finns det akuta problem för många av de företag som skulle vilja frakta gods på järnvägen från norr till söder. Ofta är de tider då företagen vill frakta sitt gods på järnväg fullbelagda. Detta innebär att om man enbart tittar på formellt efterfrågade tåglägen så missar man den totala efterfrågan. Näringslivet vet idag att det är fullbelagt och söker därför inte mer tåglägen trots att behovet och önskemålen finns där. Västernorrlands län håller med om det är viktigt att ta hand om befintlig infrastruktur och att åtgärder inom drift och underhåll bör prioriteras. Däremot så finns det så pass omfattande kapacitetsbrister i infrastruktursystemet att anslaget för nyinvesteringar behöver ökas, utöver de medel som redan finns inom gällande planer. Utredningen tar ej hänsyn till uppsatta miljö- och klimatmål. En större andel gods på tåg kan förbättra möjligheten att klara klimatmålet men istället föreslår Trafikverket bland annat en överflyttning av trafik från järnväg till lastbil och buss. Vi anser att sådana förslag som uppenbart ökar miljöbelastningen är oacceptabla, i vår gemensamma ambition att skapa ett hållbart samhälle. Västernorrlands län anser att varje föreslagen steg 1 och steg 2 åtgärd från Trafikverket bör ha en positiv miljöeffekt. Ett sätt att leda om och stimulera bytet till hållbara transporter är genom styrning. Västernorrlands län ser positivt på utredningens förslag att genom olika typer av styrmedel skapa utökad kapacitet i transportsystemet. Vi är gärna med och deltar i diskussioner hur man på smartast sätt genomför sådana åtgärder. Transportkorridorerna måste prioriteras Västernorrland är ingen solitär utan är beroende av sitt omland och sin omvärld. Inte sällan är en infrastrukturåtgärd i en annan del av landet också till stor glädje för vårt län. Därför är det särskilt viktigt att se till de transportkorridorer som påverkar vårt läns utvecklingsmöjligheter, och som varken känner till administrativa länsgränser eller landsgränser. Botniska korridoren och Mittnordenkorridoren är två av dessa korridorer och som är särskilt viktiga transportkorridorer i Sverige och Europa. Därför är det av yttersta vikt att korridorerna ges förutsättningar att transportera såväl gods som människor snabbt, effektivt och säkert. Förutsättningar som saknas idag. Vi anser att utredningen

5 inte tillfullo beskriver hur man tänkt att åtgärder på enskilda objekt ska säkerställa att kapaciteten i korridorerna förbättras. Botniska korridoren Botniska korridoren har en mycket stor betydelse för såväl godstransporter som persontransporter regionalt, nationellt och internationellt. Nationellt och internationellt så transporteras stora flöden längs Botniska korridoren mellan råvaruproduktionen i Norrland och förädlingsindustri och marknad i mellersta och södra Sverige och övriga Europa. Regionalt så länkar Botniska korridoren ihop den befolkningstäta Norrlandkusten och möjliggör regionförstoring och arbetspendling. Mittnordenkorridoren Mittnordenkorridoren som i framtiden har potential att förbinda Trondheim i väst med Moskva (och Asien) i öst, förutsatt att nödvändiga investeringar görs. I ett längre perspektiv är det viktigt att denna viktiga transportkorridor prioriteras. Förbindelsen är dessutom regionalt avgörande för inlandets koppling till kusten, och för att skapa redundans i järnvägssystemet. Detta skulle även möjliggöra en avlastning av godsmängden längs huvudstråken som i dagsläget i huvudsak går i nord-sydlig riktning. Korridoren är också viktig för regionens besöksnäring. Resultat från besöksnäringens gemensamma satsningar med marknadsföring mot Norge visar att andelen norska besökare under 2010 ökade med 22 procent. Förbättrade möjligheter att resa på Mittbanan och efter E14 skapar ännu bättre förutsättningar för att utveckla besöksnäringen i Västernorrland och Jämtland. För att Mittnordenkorridoren ska få en bra och effektiv standard krävs att ett antal brister i infrastrukturen åtgärdas. Framförallt skulle en elektrifiering av Meråkersbanan i Norge och en ökad intermodalitet med terminalkapacitet avsevärt förbättra förutsättningarna för godstrafiken. I närtid kan det handla om relativt billiga åtgärder som skapar minskade restider och ökad effektivitet, bland annat genom småskaliga trimningsåtgärder. TEN-T och CEF Botniska korridoren har prioriterats av EU i kommissionens förslag till TEN-T och Core Network. Kommissionen pekar på korridorens stora betydelse för Europas råvaruförsörjning. TEN-T förslaget innebär att Botniska korridoren i sin helhet måste uppfylla alla de krav som kommer att ställas på Core Network. Ansvaret för genomförandet kommer att läggas på de enskilda nationerna i form av skall-krav. Detta förhållande är av avgörande betydelse och behöver klarläggas i utredningen. Kommissionens förslag innehåller förutom utpekande av Core Network och Comprehensive Network även en ny europeisk infrastrukturfond. Fonden Connecting Europe Facility (CEF) ska medfinansiera projekt med så kallat europeiskt mervärde. De prioriterade objekten i Sveriges som explicit ingår i kommissionens förslag är inom järnvägsområdet bland annat Helsingfors-Valetta via Stockholm, Sundsvall-Haparanda- Oulu och Malmbanan, samt Malmö-Göteborg och Malmö-Stockholm. Sträckan Gävle- Sundsvall inte är ett uttryckligen prioriterat objekt i CEF. Västernorrlands län ser mycket positivt på EU-kommissionens förslag om Botniska korridoren. Enligt vår mening är det dock mycket angeläget att förslaget kompletteras så att dubbelspåret mellan Gävle och Härnösand explicit ingår i CEF. Denna komplettering möjliggör en medfinansiering från EU på omkring fem miljarder när väl regering och riksdag beslutar om byggande av dubbelspåret. Länsstyrelsen Västernorrland för,

6 tillsammans med Region Gävleborg, en dialog med Näringsdepartementet för att inkludera sträckan i CEF. Nya Ostkustbanan Gävle - Härnösand Utbyggnaden av ett dubbelspår på Ostkustbanan är den enskilt viktigaste infrastrukturinvesteringen för länet. Vi anser att utredningsarbetet för partiellt dubbelspår på Ostkustbanan bör påbörjas omgående så att en dubbelspårsutbyggnad i etapper kan påbörjas 2015 och vara helt färdig senast Ett dubbelspår är en grundläggande förutsättning för att Botniska korridoren ska kunna erhålla nödvändig kapacitet för person- och godstrafik. Denna åtgärd måste även ses som en nödvändig följdinvestering för att kunna uppnå Botniabanans fulla potential. Med Nya Ostkustbanan Stockholm - Umeå utbyggd i sin helhet till dubbelspår mellan Stockholm och Härnösand och med ERTMS helt utbyggt skulle följande restider vara möjliga: Stockholm Gävle: 1 timme (idag 1 timme 30 minuter) Gävle Sundsvall: 1 timme (idag 2 timmar 10 minuter) Sundsvall Härnösand: 20 minuter (idag 45 minuter) Härnösand Örnsköldsvik: 50 minuter (idag går ej tåg) Örnsköldsvik Umeå: 50 minuter (idag 50 minuter) Stockholm Sundvall: 2 timmar (idag 3 timmar 40 minuter) Sundsvall Umeå: 2 timmar (idag går ej tåg) Sträckan Sundsvall - Härnösand är den järnvägssträcka som är den svagaste länken restidsmässigt mellan Stockholm och Umeå. Den låga standarden hindrar såväl regionens utveckling som godsflöden nationellt och internationellt. Sträckan är långsam och skapar få incitament till spårbunden trafik mellan Härnösand och Sundsvall. Allvarligt är det också att godstransporterna på järnväg påverkas ytterst negativt av den låga spårstandarden. Sträckan Vännäs-Gävle-Hallsberg-Malmö-Trelleborg i sydgående sträckning har en lutning på maximalt 10 o/oo; med ett undantag, nämligen sträckan, Härnösand Sundsvall. Där finns fortfarande långa uppförsbackar med 14 o/oo stigning. För att åstadkomma ett fungerande godsflöde efter hela sträckan Vännäs Trelleborg genom att tillämpa samma vagnvikt bör således lutningarna på sträckan Härnösand- Sundsvall bli högst 10 o/oo snarast. I utredningen föreslås att de stora kapacitetsproblem som finns på Ostkustbanan till delar ska lösas genom att enkelrikta godstrafiken på stambanan och kustbanorna. Länsstyrelsen saknar en utfallsbeskrivning av denna lösning. Vi ställer oss också frågande hur detta ska möta det stora behovet av gods- och persontransporter utefter kusten. För att komma tillrätta med kapacitetsproblemen måste istället en genomtänkt etappvis dubbelspårsutbyggnad påbörjas snarast möjligt (i samordning med redan beslutade nya mötesstationer). Vi föreslår följande utbyggnadsstrategi: Järnvägsutredning för hela sträckan Gävle-Sundsvall under perioden Den nya järnvägsutredningen bör integreras med pågående utredning för sträckan Sundsvall-Härnösand och Samordnad planering Gävle- Sundsvall. I första hand bör regering och riksdag till Trafikverket tillskjuta de cirka 100 miljoner som krävs för att genomföra järnvägsutredning. Dubbelspåret bör byggas etappvis, enligt en plan där de första etapperna är klara 2021, och dubbelspåret som helhet är klart Förstärkning av kapaciteten kring Gävle och Sundsvall är högst prioriterat, eftersom båda stationerna är godsbangårdar och eftersom mycket persontrafik

7 sammanstrålar i de två orterna. De etapper som har störst effekt på kapaciteten, och därför bör byggas först är Gävle - Axmar (36km) respektive Sundsvall Dingersjö (12km). Dessa bör stå klara senast Resterande etapper fram till 2025: Enånger Långsjön, Stavreviken Härnösand, Långsjön Länsgränsen, Axmartavlan Ljusne, Länsgränsen Dingersjö, Ljusne Enånger, Sundsvall Stavreviken Ådalsbanan Långsele Nyland Ådalsbanan delsträckan Långsele Nyland är en järnvägssträcka med generellt sett mycket låg standard och med stora upprustningsbehov. Konsekvenserna av ett dåligt skött underhåll och ej genomförda upprustninginsatser har inneburit att tillåtna hastighet för tågen har sjunkit, samtidigt som bärigheten för tunga godståg har försämrats. Sträckan är viktig ur två hänseenden. För det första skapar den redundans i järnvägssystemet genom att länka samman norra stambanan och kustbanan. För det andra är det en viktig transportlänk för några av länets större företag, som idag har stora problem att frakta sina varor tillförlitligt och säkert på järnvägen. Dessutom kan banan även ha betydelse för de inomnorrländska kommunikationerna och bland annat medge snabbare och kortare tågförbindelser på sträckan Östersund Umeå. Förslaget att genomföra spårbyte för ökad bärighet och kapacitet på Ådalsbanan, sträckan Långsele Nyland är en nödvändig åtgärd. Det är dock viktigt att Trafikverket definierar mer tydligt vad förslaget innebär, och vilka åtgärder som ska genomföras i realiteten. Dessutom kommer den stora nyttan med spåret tillsammans med ett triangelspår i Nyland som ansluter Botniabanan och Ådalsbanan. Länsstyrelsen vill att byggandet av triangelspår i Nyland utreds. Triangelspåren i Maland och Bergsåker samt upprustning av Tunadalsspåret Tre, relativt sett, småskaliga investeringar med stora positiva effekter är de båda triangelspåren i Maland och Bergåker samt upprustningen/elektrifieringen av Tunadalsbanan till Sundsvalls hamn. Ur ett systemperspektiv är åtgärderna även viktiga i ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi anser att det är viktigt att åtgärderna genomförs så snart som möjligt. Triangelspår Bergsåker är en av landets mest ekonomiskt lönsamma infrastrukturåtgärder. Och för Västernorrland en mycket viktig utvecklingsfråga. Triangelspår Bergsåker förbinder Ådalsbanan med Mittbanan och innebär slutet för tidskrävande tågvändningar i centrala Sundsvall. I dagsläget kan flera av regionens stora industrier inte flytta över fler rundvirkestransporter från lastbil till järnväg på grund av kapacitetsbrister i systemet. Likaledes är Triangelspår Maland ger en direktförbindelse från Ådalsbanan söderifrån till Sundsvalls Hamn och de stora industrier som är lokaliserade där. Triangelspår Maland ger mycket stora effekter för godstågstrafiken till och från hamnen genom att godstågen från Sundsvall slipper ta omvägen via Timrå för att vända. Malandstriangeln skapar således en avgörande förutsättning för ökad kapacitet mellan Timrå och Sundsvall samt en tidsbesparing om cirka 40 minuter per tåg. Det är viktigt att hela sträckan, Tunadalsspåret, till Sundsvalls Hamn elektrifieras och rustas. Åtgärderna är nödvändiga för en omställning till en effektiv och långsiktigt hållbar godshantering. Luftfarten I Västernorrland finns det tre flygplatser. Den statligt ägda Sundsvall-Härnösands

8 flygplats, även kallad Midlanda, samt de två kommunalt ägda flygplatserna i Örnsköldsvik (Örnsköldsvik Airport) och Kramfors (Kramfors-Sollefteå flygplats). Flyget är vid många tillfällen det enda realistiska alternativet vid resor från länets olika delar till Stockholm/Arlanda. Restiden med tåg mellan Sundsvall och Stockholm/Arlanda har försämrats avsevärt de senaste åren. För många av länets stora exportintensiva företag är tillgängligheten till avsättningsmarknaderna för att möta kunder eller nå huvudkontor är för dessa företag av stor betydelse. Länets flygplatser är viktiga även för turistnäringen, och då inte minst för länets internationella turister, då är tillgången till en flygplats är av stor betydelse för val av resmål och slutdestination. Sundsvall-Härnösands flygplats hade år 2011, respektive 78 landningar av in- och utrikes trafikflyg och drygt passagerare varav drygt inrikes passagerare. Av dessa är drygt 80 procent av passagerarna affärsresenärer. Den höga andelen affärsresenärer visar med tydlighet betydelsen av flygplatsen för länets näringsliv. Merparten av affärsresenärerna representerar för Sverige och länet mycket viktiga exportföretag. Ur ett transportsslagsövergripande perspektiv är det viktigt att konsekvenser av brister i ett trafikslag påverkar andra trafikslag. I Västernorrland handlar det bland annat om att kapacitetsbristen på Ostkustbanan medför längre restider och fler förseningar, och därmed ett ökat behov av fungerande flyglinjer mellan framförallt Midlanda och Arlanda. Det behovet kommer förhoppningsvis att minska efter 2025 då restiden mellan Sundsvall Stockholm är kortare än idag. Så länge som de stora kapacitetsbristerna på Ostkustbanan finns kvar har staten ett stort ansvar att flyget fortsätter vara en fungerande del av transportsystemet. E4 E4 är av riksintresse och ingår i det transeuropeiska vägtransportnätet TEN och är viktig för kommunikation mellan södra och norra Sverige. Vi ser bland annat tydliga tidsvinster om hastigheten på E4 genom Västernorrland kan höjas till 110 km/tim. De stora trafikströmningarna som räknas fram till 2050 i utredningen medför även mycket påtagliga miljö- och säkerhetsproblem i de orter där E4 går rakt igenom centrum. I utredningen pekas det på att godstransporterna på E4 genom Västernorrland kommer att öka med 70 procent fram till Det är därför viktigt att se över behov av att bygga förbifarter i Västernorrlands län, såsom Förbifart Örnsköldsvik och Förbifart Härnösand. Vi stödjer således utredningens förslag att bygga förbifart Örnsköldsvik där vi redan idag ser allt för hög miljöpåverkan i staden och där naturvårdsverket ställt krav på åtgärdsprogram med stöd av miljöbalken. E14 E14 är en viktig väg som saknas i utredningen. E14 är en länk mellan kust och inland för både gods och människor. Det är viktigt att ta hänsyn till hastigheterna på vägarna vid långa avstånd. Idag är E14 en viktigt pendlings- och serviceväg och utifrån dess beskaffenhet kommer hastighetsbegränsningarna att sänkas inom planperioden. Vi saknar i utredningen en tydlig ansats om att genomföra åtgärder som skapar förutsättningar för bibehållen hastighet på E14. Övrigt I Västernorrland finns det ett stort antal vägar med mindre trafikmängd men med stor betydelse för såväl boende som företag. Länsstyrelsen ser en tydlig utveckling mot allt tyngre, större och fler transporter på vägarna, vilket bland annat ställer krav på vägarnas bärighet. Vid transporter av exempelvis vindkraftverk och skogråvaror måste vägarna

9 vara av så pass god standard att inte problem uppstår. Det är också viktigt att pendlingsoch servicevägarna i områden med gleshet och långa avstånd kan bibehålla de hastigheterna för att inte ytterligare förlänga för resandet. Utredningen föreslår en omfattande överflyttning av gods till sjöfart för att klara av kapacitetsproblemen på järnväg. Redan idag har de stora exportföretagen i Västernorrland en blandning av transportslag för att kunna utföra sina transporter på ett optimerat sätt. Vår bild är att överflyttningsmöjligheterna från järnväg till sjöfart är mycket positivt i teorin men att en större omflyttning i många fall är svår att genomföra i praktiken, utan att försämra konkurrensförmågan hos företagen. Fler innovativa steg 1 och 2 åtgärder borde finnas med i utredningen. I Västernorrland är det exempelvis stora problem med lastbilar som inte har tillräckligt bra däck under vinteråret. Att genom styrning och incitament få fler lastbilar med vinterdäck skulle tvivelsutan vara en åtgärd som märks tydligt på säkerheten och trafikflödet på E4 och E14. Bo Källstrand Per Wahlberg Glenn Nordlund Landshövding Landstingsstyrelsens Ordförande Ordförande Kommunförbundet Västernorrland Bilagor: Sammanfattning yttrande samtliga kommuner Yttrande Härnösand kommun Yttrande Kramfors kommun Yttrande Sollefteå kommun Yttrande Sundsvall kommun Yttrande Timrå kommun Yttrande Ånge kommun Yttrande Örnsköldsvik kommun Yttrande Projekt Nya Ostkustbanan Yttrande Myndighetsnätverket Yttrande Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Kontaktperson: Daniel Gustafsson

10

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Kapacitetsutredningen är ett bra initiativ som i flera avseenden kommer rätt, men på avgörande punkter underskattar

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå 1/5 Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå Närvarande: - Kommunrepresentanter o Haparanda/Torneå, Göran Wigren o Kalix, Magnus Wiklund o Boden,

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande Sida 1 av 8 Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Med anledning av erhållna remisshandlingar lämnar Västernorrlands län, det vill säga, Landstinget Västernorrland

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Yttrande över Trafikverkets rapporter Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304

Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304 Handläggare Kent Söderlund 023-777065 kent.soderlund@regiondalarna.se Förslag/Underlag Datum 2012-03-22 Direktion 2012-03-29 Diarienummer RD 2011/52 Sida 1(13) Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län Nationell transportplan för 2014 2025 Regeringens beslut den 3 april 2014 I beslutet den 3 april 2014 har regeringen

Läs mer

Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake

Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake TMALL 0141 Presentation v 1.0 Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake 2 Hur ser bilden av Norrland ut? 3 Trafikslagsövergripande stråk För ett sammanhängande transportsystem Missing links Möjligheter

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (25) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kommunikationer Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 Länsplanen

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 Det har gått nästan två månader sedan Sverigeförhandlingen lämnade sitt besked om att höghastighetsbanans

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Datum: 2016-02-29 Ref: Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportsinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Vår kontakt: Lena Herrmann Vår beteckning: SJCM-2015-0689-005 Er

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

ALLMÄNNA INTRESSEN - Kommunikationer

ALLMÄNNA INTRESSEN - Kommunikationer Kommunikationer Det övergripande målet för Sveriges transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning.

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning. 2016-02-25 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF Yttrande avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Bakgrund Partnerskap

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Kapacitetsutredningen

Kapacitetsutredningen Kapacitetsutredningen Inspel från planupprättarna i Västerbotten och Norrbotten Hearing 22 mars 2012 Skellefteå Bo-Erik Ekblom, Länsstyrelsen Norrbotten Mårten Edberg, Region Västerbotten Gruvnäringen

Läs mer

Stråkanalys Projekt Fjällvägen

Stråkanalys Projekt Fjällvägen Stråkanalys Projekt Fjällvägen Riksväg 83/84 är en ca 40 mil lång interregional pulsåder mellan Tönnebro och norska gränsen. Riksvägarna länkar samman fyra kommuner. Söderhamns, Bollnäs och Ljusdals kommuner

Läs mer

Sverigeförhandlingen, utveckling av järnvägssystemet i norra Sverige 1 april 2015

Sverigeförhandlingen, utveckling av järnvägssystemet i norra Sverige 1 april 2015 Sverigeförhandlingen, utveckling av järnvägssystemet i norra Sverige 1 april 2015 Nils Alm Stefan Karlsson Agenda Inledning och presentation Sverigeförhandlingen redovisar sitt uppdrag Regionen och regionens

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER Detta dokument syftar till att beskriva bakgrunden till de val av linjesträckningar och stationsorter Sverigeförhandlingen beslutat att starta

Läs mer

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatsernas betydelse för regionens funktion och utveckling Styrkor, svagheter, möjligheter,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

Bilaga 3 persontrafik

Bilaga 3 persontrafik Bilaga 3 persontrafik 1.1. Minnesanteckningar från Affärsplan Norrbotniabanan, Workshop Persontrafik den 1 april 2009 Tid: Tisdag 1 april kl 12:15-14:30 Plats: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Deltagare:

Läs mer

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C PM Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon:

Läs mer

Infrastruktur- och transportfrågor. Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS

Infrastruktur- och transportfrågor. Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS Infrastruktur- och transportfrågor Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS Örebroregionens förutsättningar En av de största arbetsmarknadsregionerna En av landets största städer Begränsad pendling till grannstäder

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Motion till riksdagen 1987/88: av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Regionens s. k. infrastruktur är av stor betydelse. Här spelar kommunikationerna en viktig roll. Det måste råda

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Järnväg i norra Sverige

Järnväg i norra Sverige RAPPORT Järnväg i norra Sverige Underlag till Sverigeförhandlingen Publikation 2016:030 1 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996 att ett

Läs mer

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Jönsson Tågstrateg Telefon: +46 40 675 30 24, +46 72 599 77 98 E-post: anders.e.jonsson@skane.se PROJEKTPLAN Datum 2015-10-26 1 (8) Tågstrategi

Läs mer

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag UTSKOTTSFÖRSLAG Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat 1. Utskottets förslag och miljö- och naturresursutskottet föreslår att rekommenderar de norska, svenska

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag på transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder till 2025, och med utblick mot 2050

Yttrande över Trafikverkets förslag på transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder till 2025, och med utblick mot 2050 Trafikverket Yttrande över Trafikverkets förslag på transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder till 2025, och med utblick mot 2050 Sammanfattning Kapacitetsutredningen ger en bra helhetsbild

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Yttrande över EU-kommissionens grönbok om TEN-T (COM 2009/0044) från Europaforum Norra Sverige

Yttrande över EU-kommissionens grönbok om TEN-T (COM 2009/0044) från Europaforum Norra Sverige Yttrande över EU-kommissionens grönbok om TEN-T (COM 2009/0044) från Europaforum Norra Sverige Inledning Europaforum Norra Sverige (EFNS) välkomnar möjligheten att lämna yttrande över grönboken om TEN-T,

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på kollektivtrafiken Satsa på kollektivtrafiken Grön strategi för att stärka kollektivtrafiksystemen i Östergötland Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Stora nationella trafikstråk passerar genom och fångar upp

Läs mer

Vedlegg 4 - Alternative finansieringsløsninger. Oslo Göteborg. Utvikling av jernbanen i korridoren. Ett samarbete mellan:

Vedlegg 4 - Alternative finansieringsløsninger. Oslo Göteborg. Utvikling av jernbanen i korridoren. Ett samarbete mellan: Vedlegg 4 - Alternative finansieringsløsninger Oslo Göteborg Utvikling av jernbanen i korridoren Ett samarbete mellan: 1 Alternative finansieringsløsninger I detta vedlegg ges exempel på olika typer av

Läs mer

INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN SVERIGE

INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN SVERIGE INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN SVERIGE Alternativ organisering och finansiering av infrastruktur Slutsatser/rekommendationer Några exempel malcolm.sjodahl@ramboll.com +46 72 700 1956 Varför en infrastrukturkommission?

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22 Kommittédirektiv Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län Dir. 2013:22 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF)

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Samt: n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Göteborg 2016-03-11 Remissvar: Inriktningsunderlag inför

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Medfinansiering Inlandsbanan tredje spåret

Medfinansiering Inlandsbanan tredje spåret Kommunledningsförvaltningen Peter Eskebrink,0550-85836 peter.eskebrink@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-03-09 Ks/2016:62 Sida 1(1) Kommunstyrelsen Medfinansiering Inlandsbanan tredje spåret

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer