Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS."

Transkript

1 Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Rutiner för utlåning av stimulator för Transcutan Elektrisk Nerv Stimulering Gäller för Samtliga legitimerade sjukgymnaster inom Örebro läns landsting. Legitimerade sjuksköterskor på sjukhusens smärtenheter inom Örebro läns landsting. Giltighetstid Gäller från 1 december 2010 Under revidering Ansvarig för dokumentet är Torbjörn Österman, hjälpmedelskonsulent Örebro Läns Landsting TENS-riktlinje december

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1. Förskrivningsrätt 1. Undersökning 1. Utprovning 2. Förskrivning 2. Delegering 2. Åtagande Centrum för Hjälpmedel 3. Returer 3. Reparationer 3. Inventering 3. Uppföljning 4. Överrapportering 4. Avgifter 4. Kontraindikationer 5. Referenser Bilagor 1. Låneförbindelse 2. Formulär för TENS-utprovning 3. a)användarinstruktion för egenbehandling med TENS Dumo b)användarinstruktion för egenbehandling med TENS Primo c)användarinstruktion för egenbehandling med TENS Primo Pro 4. Uppföljning TENS 3-12 mån 5. Uppföljning TENS 2 år 6. Elektrodplaceringsschema (man, kvinna, huvud) 7. TENS påminnelsebrev 8. Debitering av TENS-stimulator 9. Registreringslista TENS-stimulator 10. Sammanfattning Centrum för Hjälpmedel Blankett A: Retur av TENS-stimulator till Centrum för Hjälpmedel Blankett B: Överrapportering TENS-riktlinje december

3 BAKGRUND TENS är en förkortning av Transkutan Elektrisk NervStimulering. En TENS-stimulator är en liten batteridriven apparat som via elektroder på huden ger en elektrisk stimulering som kan hämma både akut och långvarig smärta. Totalt ca 60% av patienter med långvarig smärta får adekvat smärtlindring med TENS. Kroppen har egna system att lindra smärta, t.ex. vid stimulering av beröringssinnet eller vid muskelarbete. Vid TENS-behandling påverkas dessa system och tar tillvara kroppens egen förmåga att lindra smärta. Metoden saknar allvarliga biverkningar. Patienter kan, efter noggrann utprovning och instruktion, använda TENS-stimulatorn själv hemma. Behandlingsindikationer för TENS är främst akuta och/eller långvariga smärttillstånd av nociceptiv eller neurogen karaktär. Det finns också andra användningsområden. Vinsterna med att använda TENS är stora, både för den enskilde patienten och för samhällets kostnader kring läkemedel, sjukskrivningar och sjukvård. FÖRSKRIVNINGSRÄTT Rätten att förskriva TENS för egenbehandling mot smärta gäller för samtliga legitimerade sjukgymnaster inom Örebro läns landsting och legitimerade sjuksköterskor på sjukhusens smärtenheter inom Örebro läns landsting. För rätten att få förskriva TENS krävs intyg på adekvat utbildning motsvarande två dagars TENS kurs. I patientjournalen ska det tydligt framgå att patienten har ordinerats TENS för egenbehandling och att kontinuerlig uppföljning kommer att ske. UNDERSÖKNING Behandling med och förskrivning av stimulator föregås av funktionsundersökning och smärtanalys av legitimerad sjukgymnast/legitimerad sjuksköterska. Sjukgymnasten/sjuksköterskan har att försäkra sig om att det inte föreligger några kontraindikationer för behandling med TENS och ska vid oklarheter kontakta patientansvarig läkare. UTPROVNING Sjukgymnasten/sjuksköterskan ska alltid: Testa stimulatorn på sig själv innan den lämnas ut till eller används på patienten. Kontrollera att tillhörande batterier för stimulatorn är av vårt nuvarande märke; GP:s uppladdningsbara Nickel Metal Hybride (NiMH) batterier. Informera patienten om att enbart uppladdningsbara NiMH batterier får användas i laddaren. En noggrann utprovning av elektrodplacering och stimuleringstyp ska alltid föregå utlåning av stimulatorn. Är patienten i behov av assistans vid påsättning av elektroderna bör aktuell person vara med vid utprovningen. Patienten fyller i Låneförbindelse. Patienten lånar sedan med stimulatorn hem och bör under minst fyra veckor fylla i Formulär för TENS-utprovning. Formuläret är en journalhandling och ska tillföras journalen. TENS-riktlinje december

4 I samband med utprovningen får patienten en uppsättning självhäftande elektroder alternativt kolgummielektroder och gel. FÖRSKRIVNING Efter utprovningstiden tar sjukgymnasten/sjuksköterskan ställning till förlängd utlåningstid. Om lånetiden beräknas bli långvarig beställer/förskriver sjukgymnasten/sjuksköterskan en individbunden stimulator via Websesam eller på Centrum för Hjälpmedels förskrivningsblankett. Vid utprovning och/eller förskrivning av stimulator ska alltid följande formulär användas: -Låneförbindelse -Registreringslista individbunden stimulator -Formulär för TENS-utprovning -Användarinstruktion för egenbehandling med TENS-DUMO eller -Användarinstruktion för egenbehandling med TENS-PRIMO eller -Användarinstruktion för egenbehandling med TENS-PRIMO PRO -Elektrodplaceringsschema: *Kvinna *Man *Huvud DELEGERING Delegering av egenbehandling med TENS är vanligtvis ej aktuellt, eftersom patienten som ordineras TENS ska förstå hur stimulatorn används och hur elektroderna ska placeras. Är patienten i behov av assistans vid påsättning av elektroderna ska aktuell person vara med vid utprovningen. Detta är ej att betrakta som delegering. Dementa och medvetandesänkta patienter ska ej använda TENS. ÅTAGANDEN FÖR CENTRUM FÖR HJÄLPMEDEL Centrum för Hjälpmedel svarar för lagerhållning, distribution, service och reparationer av TENS-stimulatorer. Ett antal TENS-stimulatorer för utprovning/utlåning bör finnas på respektive enhet. Hur många beror på enhetens storlek, antal sjukgymnaster/sjuksköterskor osv. Vid beställning av utprovningsstimulatorer kontaktar den person som är förrådsansvarig Centrum för Hjälpmedel för en överenskommelse. Utprovningsstimulatorerna cirkulerar på enheten och skickas efter anmodan till Centrum för Hjälpmedel för service. Förbrukningsmaterial beställs från Centrum för Hjälpmedel via Websesam till delförrådet. OBS! Utprovninsstimulatorerna är ej att förväxla med de stimulatorer som ägs av enheten/kliniken för behandling. TENS-stimulatorer för behandling samt tillbehör och förbrukningsmaterial till dessa, köps på sedvanligt sätt från ordinarie leverantör och dessa enhetsägda TENS-stimulatorer ska servas av Medicinsk Teknik. I de fall patienten har ett längre lånebehov beställs/förskrivs en individbunden stimulator via Websesam eller på Centrum för Hjälpmedels förskrivningsblankett. Stimulatorn levereras med batterier, batteriladdare, kablar, manual och väska. Självhäftande elektroder/kolgummielektroder och gel får beställas separat. Observera att stimulatorn TENS-riktlinje december

5 levereras till delförråd eller till ansvarig sjukgymnast/sjuksköterska som lämnar den till patienten. RETURER Utprovningsstimulator återlämnas till delförrådet rengjord och komplett. Individbunden stimulator skickas med internposten till Centrum för Hjälpmedel tillsammans med blanketten Retur av TENS stimulator till Centrum för Hjälpmedel. Stimulatorn ska vara rengjord och komplett med kablar, batterier, batteriladdare, manualer och väska. Övrigt innehåll ska vara borttaget. REPARATIONER Stimulatorer som ej fungerar skickas för reparation till Centrum för Hjälpmedel med blanketten Retur av TENS stimulator till Centrum för Hjälpmedel. På returblanketten anges felbeskrivning. Stimulatorn ska vara rengjord och komplett med kablar, batterier, batteriladdare, manualer och väska. Övrigt innehåll ska vara borttaget. Om stimulatorn är individbunden och lånebehovet kvarstår förskrivs en ny stimulator till patienten. INVENTERING Inventering av de stimulatorer som rekvirerats från Centrum för Hjälpmedel till respektive enhet kommer att ske årligen. Det ska finnas en sjukgymnast/sjuksköterska som ansvarar för inventeringen på respektive enhet. Observera! Centrum för Hjälpmedel har inga patientkontakter, utan sköter endast det tekniska. UPPFÖLJNING Ansvaret för uppföljning av TENS-behandling åligger den sjukgymnast/sjuksköterska som förskrivit stimulatorn. Om stimulatorn lånas ut/individförskrivs efter utprovningstiden (4 veckor) ska uppföljning ske efter ytterligare 3, 6 och 12 månader. Minst en av uppföljningarna vid 3 och 6 månader bör bokas in som ett besök. Formuläret Uppföljning TENS 3-12 månader ska användas vid dessa uppföljningstillfällen. Nytt ställningstagande till effekten/diagnosen görs också vid varje uppföljningstillfälle. Obligatorisk uppföljning upphör efter 12 månader. 2 års uppföljningen är frivillig och då används Formuläret Uppföljning TENS 2 år. Observera att TENS-stimulatorn alltid tillhör Örebro läns landsting och ska återlämnas när behovet upphör. Rutiner för uppföljningen ska finnas dokumenterade på enheten. Om den sjukgymnast/sjuksköterska som förskrivit stimulatorn slutar, överlämnar denne TENS-riktlinje december

6 ansvaret till annan sjukgymnast/sjuksköterska på enheten. En överrapportering ska då ske och dokumenteras internt på enheten. Ingen överrapportering till Centrum för Hjälpmedel. ÖVERRAPPORTERING Vid byte av vårdnivå, kan uppföljningsansvaret övergå från en enhet till en annan. Det är viktigt att den person som övertar uppföljningsansvaret får tillgång till låneförbindelse, utprovningsformulär och journalkopior med relevanta undersökningar och bedömningar. Två exemplar av blanketten Överrapportering skickas till den enhet som övertar uppföljningsansvaret. Den nya patientansvariga sjukgymnasten kompletterar blanketten med sitt namn och sin förskrivarkod. Ett exemplar av blanketten skickas till Centrum för Hjälpmedel och det andra behålls på enheten. Glöm ej att föra in förändringarna på respektive Registreringslista individbunden stimulator. AVGIFTER TENS utprovning och uppföljningsbesök är att betrakta som behandlingsbesök hos sjukgymnast/sjuksköterska. Patienten betalar gällande besöksavgift. I samband med förskrivningen får patienten en uppsättning självhäftande elektroder alternativt kolgummielektroder och gel. Därefter bekostar patienten själv förbrukningsmaterial såsom elektroder, gel, tejp och batterier. Patienten kan köpa dessa från leverantören eller från apoteket. Kablar och batteriladdare ingår i utrustningen. Reparation och utbyte av defekt stimulator sker utan kostnad för patienten. Om stimulator ej återlämnas enligt överenskommelse eller om uppföljningsformulär ej besvaras, skickas TENS-påminnelsebrev. Om stimulatorn ej återlämnas trots detta ska patienten debiteras kostnaden motsvarande inköpspriset för en ny stimulator. Blanketten Debitering av TENS-stimulator fylls i och skickas till PPH-kansliet, Ekonomisektionen, Box 1613, Örebro. Aktuella prisuppgifter kan inhämtas från Centrum för Hjälpmedel. Förkomna utprovningsstimulatorer ansvarar verksamheterna för och får ersätta. Kostnaden för försvunna utprovningsstimulatorer debiteras ansvarig enhet. KONTRAINDIKATIONER FÖR TENS BEHANDLING Patient med pacemaker Stimulering över halsens framsida Kontakta ansvarig kardiolog Kan utlösa laryngospasm. Sinus carotis-påverkan kan utlösa blodtrycksfall. Tidig graviditet Ej behandling före vecka 20. Bara högfrekvent stimulering. Inga elektroder över magen. Försiktighet vid skadat lymfsystem TENS-riktlinje december

7 Oklara smärttillstånd Ovilliga, rädda patienter Dementa, medvetandesänkta patienter. Nedsatt sensibilitet Korrekt diagnos kan fördröjas. Tänk på att vissa patienter kan ha utsatts för tortyr. Vid behandling med högfrekvent TENS REFERENSER TENS-riktlinje december

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Utgångspunkt... 2 1.2 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 2 1.3 Hjälpmedel i sitt sammanhang... 2 1.4 Förskrivningsprocessen... 2 2. Hörhjälpmedel... 2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING...

GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING... GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING...143 KÄYTTÖOHJEET...143 BRUKSANVISNING SVENSKA INNAN DU ANVÄNDER STIMULATORN

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 88 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00 16.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

Rutin för utlåning av personlig elevdator

Rutin för utlåning av personlig elevdator 1 (2) 9 jul 2012 Rutin för utlåning av personlig elevdator Vid start av hösttermin Vid terminsstart sker utdelning av personliga elevdatorer vid ett förutbestämt tillfälle för samtliga berörda elever.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare

Läs mer

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Fastställda av den strategiska ledningsgruppen för kommunerna och landstinget i Östergötland (SLG), den 13 december 2013 Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Ingress

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken antaget vid styrgruppens möte 27 november 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer