Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsgruppens verksamhet 2014"

Transkript

1 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom GR Utbildning 2014 benämnd Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppen föreslås besluta att godkänna förslag till verksamhetsberättelse avseende Utbildningsgruppens verksamhet Göteborg 21 januari 2015 Bengt Randén /Cecilia Salmi

2 Utbildningsgruppens verksamhet

3 Utbildningsgruppens verksamhet 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildningsgruppen... 4 Verksamhet... 4 Utgångspunkter... 4 Strategier Årets verksamhet i sammandrag Nyckelhändelser... 8 Gymnasieantagning och reservantagning genomförd... 8 Unikt traineeprogram går på bredden i byggsektorn... 8 Ny hemsida från GR Skola Arbetsliv har lanserats... 8 PlugInnovation samlar kunskap för att motverka studieavbrott... 9 Jonsereds IF och Jonsereds skola tilldelas gemensamt Partillekommuns barnkonventionspris... 9 GR Utbildning Läromedel passerade milstolpe Spännande dagar på Universeum 8-9 september Resultatredovisning Utbildningssamverkan ett öppet, gränslöst och tillgängligt utbildningslandskap Skolformer Gymnasieantagningen Nätverk Grupper Övriga verksamheter inom Utbildningssamverkan GR Vux Pedagogiskt Centrum - regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling för pedagoger och skolledare Skolutveckling EU-projekt på Pedagogiskt Centrum Framtidens Ledare GR Skola Arbetsliv regiongemensamma satsningar på lärande i arbetslivet SAK-rådet Utmärkelsen Praktikplatsen.se - Vi bygger nytt! Aktiviteter inom grundskola Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för gymnasieskola och vuxenutbildning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för universitet Framtidsrustande ungdomar Utbildningssatsning kring samverkan skola-arbetsliv: GR, Skolverket & Arbetsförmedlingen Framtidsveckor Framtidveckor är ett sätt att arbeta kring samverkan mellan skola och arbetsliv Samverkan GR Skola Arbetsliv ABF vux... 48

4 Gymnasiedagarna Anställningsbaren Visa Väst Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket Rekas - regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande GRSA näringslivsarena Kommunikation på GR Skola Arbetsliv Läromedel - regiongemensamma satsningar på läromedelsförsörjning Läromedel - regiongemensamma satsningar på läromedelsförsörjning IKT Läromedelsutveckling Läromedelsinformation och aktiviteter Utvecklat samarbete med UR, Universeum och Världskulturmuseet Medieutbud Mediatjänst och elevkonto Elevresekort

5 1. Utbildningsgruppen Verksamhet Utbildningsgruppen är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandets område. Den utses av Förbundsfullmäktige och har myndighetsuppgifter för medlemskommunernas räkning. Vissa av Utbildningsgruppens verksamhetsdelar är fastställda i förbundsordningen, andra regleras i avtal, överenskommelser och avsiktsförklaringar. Utbildningsgruppens vision rymmer två utmaningar, dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildningsverksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande som i GRs 13 medlemskommuner. Det involverar nästan studerande i alla åldrar, uppemot lärare, drygt skolledare och cirka skolor, fristående såväl som kommunala. Utbildningsgruppens sammansättning är följande: Helene Odenjung (FP), Göteborg, Ordförande Carola Granell (S), Stenungsund, Vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg Robert Hammarstrand (S), Göteborg Jan Österdahl (M), Kungsbacka Peter Ohlsson (S), Ale Lars-Inge Stomberg (M), Partille Rutger Fridholm (MP), Lerum Leif Håkansson (S), Lilla Edet Evalotta Liljenzin (M), Härryda Mats Pilhem (V), Göteborg Maria Brauer (S), Öckerö Claes Olsson (M), Mölndal Pär-Göran Björkman (S), Alingsås Håkan Olsson (FP), Kungälv Rosita Runegrund (KD), Tjörn Utgångspunkter Utbildningsgruppens arbete tar sin utgångspunkt i att satsningar på utbildning och kompetensutveckling, på det livslånga lärandet, är centrala inslag i ett välfärdssamhälle och att sådana insatser borgar för utvecklingen av en hållbar välfärd. För att klara denna utmaning, både kostnads- och kvalitetsmässigt, är samverkan mellan utbildningsaktörer och skolhuvudmän en grundförutsättning. Kraven på förnyelse, ökad effektivitet och kvalitetsförbättringar i utbildningssystemen är höga. Det är mot denna bakgrund regional samverkan och interkommunalt samarbete på utbildningsområdet ska ses. Det bidrar sammantaget till både bättre kvalitet och högre kostnadseffektivitet. Vid sidan av det tillväxtfrämjande perspektivet bidrar investeringar i livslångt lärande också till människors möjligheter att leva ett rikt liv i en levande demokrati. De utgör en grundförutsättning för aktivt deltagande i samhällsutvecklingen. I ett föränderligt samhälls- och arbetsliv är det livslånga lärandet en avgörande jämlikhetsfråga. Gemensamma satsningar på livslångt lärande blir en garant för medborgarkraft, bärkraft, och konkurrenskraft för fortsatt utveckling av ett demokratiskt samhälle. 4

6 Strategier För att nå de av Utbildningsgruppen fastställda målen krävs stora insatser lokalt, kommunalt och regionalt. Den samverkan som GR etablerat på skol- och utbildningsområdet grundas på att den ger kommunerna och regionen uppenbara mervärden och därmed tjänar de regionalpolitiska målens syften. Utbildningsgruppens verksamhet inramas i allt väsentligt av samverkansavtal, överenskommelser och avsiktsförklaringar, vilka reglerar allt från kvalitetsutveckling över gemensamma rutiner och spelregler till regelrätta prisöverenskommelser. Utvecklingsarbete och interkommunalt sambruk bedrivs helt integrerat. Detta innebär att det finns dels ett utvecklingsuppdrag, dels ett löpande, efterfrågestyrt serviceuppdrag som båda är till kontinuerligt stöd för skolornas vardagsverksamhet. Modellen ger en klok finansieringslösning, där de största intäkterna utgörs av ersättning för ett gemensamt utbud, vilket ställs till medlemskommunernas förfogande. Utbildningsgruppens arbete sker ofta i interorganisatorisk samverkan med andra huvudmän och samarbetspartners. Vid sidan av detta samarbete är de nätverk och arbetsgrupper som etablerats av central betydelse för arbetet med att realisera den inriktning som fastställs årligen. När det gäller både samverkan med andra organisationer och nätverksarbetet kan rationalitetsvinster, mer flexibelt arbetssätt och bättre förankring noteras. Samverkanspartners och nätverk besitter kunskaper och kompetenser, har idéer och erfarenheter som är av stort värde i Utbildningsgruppens arbete, vars insats i många sammanhang blir att svara för saker som processer, nätverksorganisering och kontaktverksamhet. Regionen som helhet utgör ett större underlag än varje enskild kommun för att ge bredd, djup och kvalitet i olika former av service till regionens utbildningsanordnare. Här intar satsningar till stöd för pedagogisk utveckling en särställning. Spjutspetskunnande och goda exempel i enskilda kommuner kan i det regionala samarbetet göras tillgängliga för övriga kommuner i regionen. Av central betydelse på detta område är dialogen i GRs nätverk kring skolans kvalitetsutveckling, som är ett av flera redskap i arbetet med att bidra till utvecklingen i regionens skolor. Då kommunerna har gemensamma intressen att bevaka i utbildningsfrågor, ger regionens samlade tyngd större genomslag mot omvärlden än vad kommunen skulle kunna åstadkomma genom enskilt agerande. Den höga förändringstakten i samhället, vilken bland annat vilar på globalisering och tekniska landvinningar, kräver ökad innovation och utveckling i samtliga verksamheter i utbildningslandskapet, såväl vad gäller processer och former som avseende verktyg. Utbildningsgruppen ser GR som en arena för innovation. GR Utbildnings arbete är koncentrerat till pedagogisk utveckling och det öppna utbildningslandskapet. Över tid skapas en regionkänsla bland dem som verkar på det livslånga lärandets område i GRs medlemskommuner. Insikten, att konkreta resultat i både utvecklings- och sambruksperspektivet är den säkraste vägen att nå den legitimitet som förutsätts för att politiskt styra en interkommunal samverkan 13 kommuner emellan, är ett centralt inslag i Utbildningsgruppens arbete. 5

7 Verksamheten omfattar samtliga skolformer som kommunerna har ett ansvar för. Idéer och erfarenheter inom en skolform sprids med GR som arena till andra. Utvecklingsarbete och sambruk erbjuds alla skolformer och görs tillgängligt för offentliga såväl som fristående verksamheter. Det öppna utbildningslandskapet inbegriper alla elever och studerande från förskola till vuxenstuderande. EU och det internationella perspektivet ska genomsyra förbundets verksamhet. Utbildningsgruppen stödjer arbetet kring dessa frågor med utgångspunkt från skolans styrdokument. Idag sker skolans internationalisering gränsöverskridande mellan länder, kulturer och enskilda människor och berör såväl politiska och ekonomiska som ekologiska och sociala aspekter. GRs spetskompetens efterfrågas både nationellt och internationellt och de kontakter som uppstår på denna arena bidrar till utveckling i regionen. Under 2014 har internationell samverkan och EU-satsningar vidareutvecklats i en positiv riktning. 2. Årets verksamhet i sammandrag Verksamheten omsatte 290 (280) mkr. Medlemsavgiften utgjorde 2,7% (2,8%) av GR Utbildnings totala omslutning. GR sköter gymnasieantagningen för samtliga 67 (68) skolor i regionen, varav 25 (26) är kommunala och 42 (42) är fristående. Totalt hanterades (12 364) ansökningar till 382 (379) utbildningar. Andelen elever som blev antagna på sitt förstahandsval är 83% (85%). Endast 32 (21) elever stod som reservplacerade när antagningen avslutades den 3 september. Flertalet av dessa går redan på ett nationellt program på gymnasieskolan. Under året sjösattes det nyutvecklade och webbaserade antagningssystemet Indra2 och den 19 december öppnade ansökan för elever och studie- och yrkesvägledare. Pedagogiskt Centrum (PC) mötte cirka (36 000) deltagare på seminarier, längre och kortare utbildningar, på konferenser och vid andra aktiviteter som mässor och liknande. Under året har 14 (16) FN- och EU-rollspel genomförts samt elevinriktade insatser inom sex och samlevnadsundervisning, hållbar utveckling, demokratifrågor och framtida yrkes- och studieval. Dessa har engagerat (3 000) elever inom grund- och gymnasieskola. Utöver detta lockade mässan Gymnasiedagarna över (11 000) elever som står inför det stundande gymnasievalet. PC har drivit 9 (10) EU-finansierade projekt kring skolans utveckling och det livslånga lärandet. Framtidens Ledare har utbildat cirka 600 (450) nuvarande och blivande ledare i olika långa och korta utvecklingsprogram och utbildningsinsatser. Webbsidan underlättar hanteringen av praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Praktikplatsen har samarbetat med cirka (5 000) företag och arbetsplatser som erbjuder praktikplatser och under året har (13 500) praktikplatser levererats. 6

8 Under 2014 har GR Vux startat 72 (78) olika yrkesutbildningar inom 10 olika branscher fördelade på 84 (88) undervisningsgrupper med (1 145) unika deltagare vid fyra (fyra) utbildningsstarter. Läromedel inköptes via GR för drygt 62 mkr (58 mkr). GR förfogar upphovsrättsligt över ett mediebibliotek bestående av drygt titlar till ett inköpt värde av cirka 20 mkr. Genom miljötransporter reduceras trafikarbetet avsevärt jämfört med om kommunerna själva skulle ha hanterat läromedelsverksamheten. Genom ett utvecklat samarbete med kommunernas olika former av internpost har transporter under året minskat ytterligare. GRs läromedelsservice omfattas av mer än 690 av Göteborgsregionens, Varbergs och Falkenbergs kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor, vilket ger en omfattning av elever. Utöver dessa når GR även regionens drygt 800 förskolor och vuxenutbildningsenheter. Distribution i strömmande form motsvarade under året drygt 98 % (97) av medielånen från GR. Av drygt ( ) medielån utgjordes av distribution i fysisk form, som dvd. 7

9 3. Nyckelhändelser Gymnasieantagning och reservantagning genomförd Den 3 september avslutades reservantagningen 2014 och därmed hela antagningsåret. Antal antagna till nationella program var 9 559, varav på kommunala skolor och på fristående. 82 % av eleverna var antagna på sitt förstahandsval. Totalt erbjöd skolorna platser på nationella program. Antal antagna på högskoleförberedande program var 72,3 % och yrkesprogram 27,7 %. Antal antagna till fristående skolor inom GR ökade från 34.6 % till 37,2 %. Det fanns 32 behöriga elever som enbart var reservplacerade den 2 september. Dessa elever har haft möjlighet att göra omval till skolor med lediga platser. 347 sökande var fortsatt obehöriga vid slutantagningen, 165 från grundskolan och 182 äldresökande. GRs gymnasieantagning sköter också antagningen till programinriktat individuellt val och gruppbaserad yrkesintroduktion. Totalt tog Gymnasieantagningen in 474 elever, 269 till programinriktat individuellt val och 205 till gruppbaserad yrkesintroduktion, till totalt 687 platser. Unikt traineeprogram går på bredden i byggsektorn Ett nytt traineeprogram med namnet Framtidens samhällsbyggare har utvecklats genom ett samarbete mellan GR Framtidens Ledare och företag inom Centrum för management i byggsektorn. Programmet bygger på ett helt unikt nytänkande för branschen då det är gränsöverskridande i sitt syfte att forma framtidens medarbetare och samarbete sker mellan samhällsbyggnadssektorns olika branscher, företag och kommunala verksamheter. Totalt är 14 företag och offentliga organisationer med i programmet och de 18 deltagarna började i augusti Under programmets 14 månader är traineerna anställda i ett företag eller organisation och gör därutöver breddningsperioder i tre andra företag eller förvaltningar inom sektorn. De får därigenom chansen att skaffa sig insikter och förståelse för de drivkrafter och den affärsmässighet som styr andra aktörer. Därtill lär sig traineerna hur politiskt styrda organisationer fungerar inom samhällsbyggandet. Parallellt går deltagarna ett utvecklingsprogram som processleds av GR, med fokus på gränsöverskridande projektarbete och personlig utveckling. Efter avslutat program kommer deltagarna att kunna bli de förändringsagenter som sektorn så väl behöver. Ny hemsida från GR Skola Arbetsliv har lanserats Under våren öppnades dörrarna till GR Skola Arbetsliv är en verksamhet vars mål är att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen. På den nya webbplatsen får både utbildning och näringsliv de hetaste nyheterna gällande samverkan mellan skola och arbetsliv. Likaså finns här information om hur man kan samverka och vilka olika insatser som erbjuds till skolor, kommuner och företag. Webbplatsen är även en samlingssida för de digitala verktyg och plattformar som erbjuds genom Göteborgsregionens kommunalförbund, såsom praktikplatsen.se, EiS (Entreprenörskap i skolan), SYVonline och REKAS (Regional Kartläggning av Arbetsmarknad och Studerande). 8

10 PlugInnovation samlar kunskap för att motverka studieavbrott PlugInnovation.se är en del av det nationella projektet Plug In som arbetar med att motverka avbrott i gymnasieskolan. Webbplatsen utvecklas för att bli en nationell digital plattform där all relevant kunskap i frågan samlas och där pågående effektutvärderingar kommer att kunna visa vad som verkar fungera. Plattformen byggs för att kunskapen kring den här frågan finns inte samlad någon annanstans i Sverige. Webbplatsen är uppdelad i olika delar som var och en är viktig i arbetet med att motverka avbrott. Inom statistikdelen har en prototyp av ett verktyg för elevdata som skulle kunna användas i arbetet med att förhindra studieavbrott utvecklats inom ramen för PlugInnovation och på metodsidan samlas information om hur de 80 projektverkstäderna i de fem regioner som är med i projektet arbetar, varav 10 har under året har djupanalyserats för att se vad som verkar fungera i arbetet med att motverka avbrott i gymnasieskolan. Allt arbete som görs inom projektet ska dessutom baseras på befintlig kunskap. På webbplatsen finns aktuell forskning samlad för att alla som arbetar med frågan lätt ska kunna hitta vad som är aktuellt samt ha den vetenskapliga grunden som stöd i planeringen av de insatser som görs. 26 mars i år deltog PlugInnovation på högnivåmötet för Temagruppen i Unga/Drop Outssatsningen inom ESF. I högnivågruppen ingår representanter från bl.a. Ungdomsstyrelsen, Svenska ESF-rådet, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och SKL. Plug In och PlugInnovation togs upp som en punkt på dagordningen och representanter från projektet berättade om syftet med den nationella plattformen för att förhindra avbrott i gymnasieskolan. Jonsereds IF och Jonsereds skola tilldelas gemensamt Partillekommuns barnkonventionspris Jonsereds IF och Jonsereds skola fick priset för sitt unika samarbete kring barn och ungdomar i Jonsered för att skapa trygghet på internet och därmed motverka att unga utsätts för kränkningar på nätet. Genom att engagera sig i ett internationellt projekt i samarbete med Pedagogiskt Centrum (Developing Global Citizens through Anti Bullying Work ) med syftet att skapa en god nätkultur, har skola och föreningsliv tillsammans gjort Jonsereds ungdomar delaktiga och använt sig av deras kreativitet och engagemang i konstruerandet av dataspel kring temat schysst på nätet. Som partner i EU-projektet finns en skola och en fotbollsklubb i England. Jonsereds IF och Jonsereds skola har på detta sätt visat hur föreningsliv och skola med en gemensam värdegrund kan öka ungas engagemang för alla barns lika värde och att inga barn får bli diskriminerade enligt barnkonventionens artikel 2, principen om icke-diskriminering. De har också visat att hur man tillsammans kan skapa en helhetssyn och ett stort engagemang för barn i närområdet, såväl på fotbollsplanen, i skolan, på nätet som på övriga arenor i lokalsamhället. Därigenom har de lyckats öka kunskapen kring temat större nätmedvetenhet för såväl barn som vuxna. Nytt antagningsår och vidareutvecklat antagningssystem Den 1 oktober startade antagningsår 2015 och GRs vidareutvecklade antagningssystem Indra2 togs i bruk. Alla användare av systemet har fått nya inloggningsuppgifter eftersom Indra och Indranet inte längre är i funktion. Indra2 är uppdelat i två delar, en del som vänder sig direkt till elev och allmänhet samt en del som vänder sig till skolpersonal m fler. 9

11 En av nyheterna i Indra2 är den digitala tidsplanen/tidslinjen med tillhörande ärendehanteringssystem vilket innebär att årets viktiga datum är synliga på tidslinjen. Via ärendehanteringssystemet kommer användare att bli aviserade både arbetsuppgifter och meddelanden utifrån den befattning de har. Utbildningsinsatser av befintliga användare fortsätter i höst och planeras vara avslutade i slutet av oktober månad. Alla användargrupper har bjudits in och de allra flesta har också deltagit. Gymnasieantagningen har också tillsatt en ny supportgrupp med fokus på användarstöd och teknisk support i antagningssystemet som alla användare kan vända sig till. GR Utbildning Läromedel passerade milstolpe Fler än besökande på GR-SLI under november månad. Statistiken visar också att filmströmmar startats under samma period. Detta innebär att Läromedels webbtjänst efterfrågas mer än någonsin av regionens lärare och elever. Spännande dagar på Universeum 8-9 september Två välbesökta kvällar från UR-veckan bestod av Teachers night och Förskolekvällen som besöktes av ca 500 lärare. Universeum, Utbildningsradion och GR Läromedel bjöd på alltifrån miniseminarier med inspiration och tips för undervisningen i NO och matematik till arbete med radio-och tv-program och hands-on-science. GR Utbildning bidrog med tre seminarier på Teachers Night och med en storföreläsning på Förskolekvällen. Däribland om spel för lustfyllt lärande, om relationer och sexualitet och om hur pedagogen kan använda surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. Teachers night avslutades med att Jim Thuresson föreläste om attityder och inställningar, mentala bilder och om att bygga självförtroende. Kompetensnavet för ökad regional tillväxt VGR-projektet Kompetensnavet är en förstudie i GRs regi som syftar till att undersöka förutsättningarna för en regiongemensam struktur för upphandling av kompetensutvecklingsinsatser åt i första hand små och medelstora arbetsgivare. Initiativet till projektet har tagits som en effekt av de erfarenheter GR har från samtal med arbetsgivare inom ramen för framför allt genomförda ESF-projekt, men också i den regionala yrkesvuxverksamheten. Efterfrågan på regionalt samordnade och individuellt anpassade kompetensutvecklingsinsatser har varit tydlig inom ramen för bland annat Västkraft och Avanto. Samtidigt har det framkommit att det finns ett stort behov av kompetensförsörjning av yrkesmedarbetare på den västsvenska arbetsmarknaden, ett behov som inte alltid tillgodosetts av de elever som läst yrkesprogram på gymnasiet. En så kallad missmatchning har uppstått på arbetsmarknaden som till viss del har kunnat mildras av yrkesvuxsatsningen GRvux. Det långsiktiga målet med en Kompetensnavsverksamhet är att etablera en permanent plattform för kompetensutveckling i samverkan med relaterade regionala projekt. En verksamhet som skulle ha positiva synergieffekter på arbetet med yrkesutbildningar för vuxna och som stärker den regionala arbetsmarknaden, konkurrenskraften och tillväxten. 10

12 4. Resultatredovisning Målsättning: Inom de verksamhetsfält av sambrukskaraktär som Utbildningsgruppen ansvarar för, idag läromedelsförsörjning, skola arbetslivskontakter, nätverkande samt yrkesverksammas kompetensutveckling, ska Utbildningsgruppen vara den ledande aktören i GRs medlemskommuner. Grad av måluppfyllelse 2014: Inom skol- och kompetensutveckling är Pedagogiskt Centrum en framträdande aktör och driver ett stort antal utvecklingsprojekt. Satsningar sker inom exempelvis ledarskapsförsörjning, samverkan mellan skola och arbetsliv, hållbar utveckling, bedömning för lärande, upplevelsebaserat lärande och att motverka avbrott på gymnasiet. Pedagogiskt Centrum genomför insatser i samtliga tretton kommuner och projekten som PC genomför efterfrågas även nationellt. Inom regionen är praktikplatsen.se, som stöttar samordningen av praktikplatser, det enda webbverktyget i sitt slag och flertalet av medlemskommunerna är på något sätt involverade i arbetet på GR Skola Arbetsliv. Gymnasieantagningen tillhandahåller IT-verktyg, information och statistik rörande antagningens alla skeden till skolchefer, rektorer, studie- och yrkesvägledare, elever och föräldrar. Detta görs i första hand via antagningssystemet Indra2 och genom utbildningskatalogen Vad ska jag välja? Under 2014 har ett nytt digitalt statistikverktyg för GRs antagningsstatistik implementerats. Från och med antagningsåret 2014 publicerades antagningsstatistiken via detta verktyg för direktåtkomst på webben för de kommuner som valt att ansluta sig. Gymnasieantagningen tillhandahåller även IT-verktyget GRs Ungdomsuppföljningssystem (GRUUS) som ger information om vilka ungdomar som gör avbrott i studierna och som därmed står utan gymnasieskola. Systemet ger också information om elever som är inskrivna på gymnasieskolor inom GR samt uppgift om elevers fullständiga studieväg. Syftet med GRUUS är att alla berörda parter, såsom avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun, snabbt ska bli varse förändringar som sker de egna ungdomarna. GRUUS används av samtliga gymnasieskolor och utbildningsförvaltningar inom GR.Under 2014 har ett datalagerprojekt bedrivits som syftar till att öppna upp och tillgängliggöra den utbildningsdata som Gymnasieantagningens antagningssystem innehar. GR Vuxs uppdrag är att regionalt samordna yrkesutbildning för vuxna och att utnyttja den samlade kapaciteten av utbildningsresurser och studerande för att härigenom optimera de kommunala resurserna för vuxenutbildning ur både ett ekonomiskt perspektiv och ur ett kvalitetsperspektiv. Utbildningarna ska stödja Göteborgsregionens arbetsliv inom såväl privat som offentlig sektor och bidra till uthållig tillväxt i regionen. GR Läromedel erbjuder service till regionens skolor, kommunala såväl som fristående, samt skolorna i Varbergs och Falkenbergs kommuner, vilket innebär drygt 1400 skolenheter inom alla skolformer. I denna service ingår läromedelslån av film, tv och radioprogram, inköp av fysiska och digitala läromedel, tillgång till läromedelsutställning, pedagogiska caféer samt kundsupport. 11

13 Målsättning: 100 % av brukarna av detta utbud skall instämma i de två av sammantaget fyra mest positiva bedömningarna av verksamheten, vilken fortlöpande följs upp i bl.a. brukarenkäter. Grad av måluppfyllelse 2014: Pedagogiskt Centrums kompetens- och utvecklingsinsatser visar goda resultat. Ett flertal av projekten är av mer processinriktad karaktär. Projekten utvärderas kontinuerligt och innehållet anpassas efter detta. Målsättning: Verksamheten ska medverka i minst ett större internationellt forskningsprojekt inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet. Grad av måluppfyllelse 2014: Pedagogiskt Centrum deltar i två internationella forskningsprojekt, dels det samnordiska EU-projektet GNU (Gränsöverskridande nordisk undervisning) som beforskar metodik i klassrummet och hur digitala verktyg används för att skapa lärande. GR är också associerad partner i Innovative Technologies for an Engaging Classroom (itec,) som är EUs största forskningsprojekt om IT i skolan. Pedagogiskt Centrum driver dessutom utvecklingen och uppbyggnaden av Pluginnovation.se, en plattform för att motverka avbrott från gymnasieskolan där aktuell forskning, såväl internationell som nationell, tillgängliggörs. Målsättning: Inom den delen av det pedagogiska sambruksutbudet som erbjuds direkt till eleverna ska behovsfokuseringen och, som en följd av detta, den direkta elevanvändningen av GRs utbud öka. Grad av måluppfyllelse 2014: Pedagogiskt Centrum arrangerar elevinsatser i form av FN-rollspel, temapass och satsningar inom digitala pedagogiska spel för cirka elever årligen. Vidare testas flertalet av de spel och metoder som Pedagogiskt Centrum utvecklar i klassrumssituationer där eleverna utgör referensgrupper. Samtliga elevinsatser som genomförs med elever sker tillsammans med lärarna för att arbetet ska kunna fortsätta i klassrummet efter att insatsen är genomförd. Praktikplatsen.se vänder sig till elever och studenter i de medlemskommuner som nyttjar denna tjänst. Pedagogiskt Centrum ökade under 2014 även utbudet av metoder inom upplevelsebaserat lärande som vänder sig direkt till elever, särskilt då flera digitala spel har producerats. Exempel på detta är och All information om utbildningar inom GR Vux sker via hemsidan. Inga lösenord krävs och det är där också möjligt att söka till utbildningarna. Webbplatsen är även en viktig kanal för information till studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare. Indra är Gymnasieantagningens webbplats för gymnasievalet och används årligen av elever med egen inloggning. På Indra gör eleverna sina val till gymnasiet och tar del av information som rör det egna gymnasievalet. Eleverna kan via systemet följa sitt gymnasieval under hela antagningsprocessen. Elevinloggning på GR-SLI och dess möjligheter i ett pedagogiskt sammanhang är en självklarhet i allt större användargrupper och bereds allt bättre möjligheter i den fortsatta utvecklingen av GR-SLI. I flera av GR-kommunerna pågår arbete med förenklad 12

14 inloggning genom den nationella webbplatsen skolfederation.se. GR-SLI med dess potential till omfattande användning prioriteras högt i detta arbete och GR medverkar för att finna bästa lösning. Målsättning: Hela det pedagogiska utbudet ska kännetecknas av; - rationalitet, exempelvis genom nyttjande av digital teknik i alla relevanta led, - brukarfokus genom att vara helt behovsstyrt, - framsynthet och utvecklingskraft till stöd för elevernas och skolornas utveckling. Grad av måluppfyllelse 2014: Pedagogiskt Centrum utvecklade under året tio helt nya digitala verktyg som på olika sätt stödjer utbildningslandskapet inom exempelvis studie- och yrkesvägledning, bedömning för lärande, miljöfrågor och avbrottsproblematik. Verktygen syftar till att ge elever och yrkesverksamma inom skolan bättre förutsättningar att nå goda resultat och ökad måluppfyllelse. Exempel på detta är: PlugInnovation.se, en nationell, digital plattform för att motverka avbrott från gymnasieskolan, där kunskap som är central för personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan samlas. Plattformen utvecklas inom ramen för projektet Plug In. SYVonline, en dynamisk, deltagarstyrd webbaserad plattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Plattformen utvecklades via ESFprojektet GR SYVO och fortsätter nu att utvecklas med medel från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen, tillsammans med övriga kommunalförbund inom Västra Götaland. Praktikplatsen.se, ett digitalt verktyg för förmedling och hantering av praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Verksamheten är utvecklad och anpassad efter skolornas behov i samarbete med skolan och arbetslivet. Bedömning för lärande-webben, en resurswebb för pedagoger som jobbar med formativ bedömning, kollegialt lärande och bedömningsfrågor. Under 2014 genomfördes en omfattande utveckling av denna digitala plattform. 13

15 Vidare genomför PC flera processinriktade utbildningar med fokus på digital kompetens för pedagoger och skolledare i regionen, utveckling av digitala spel och webbutbildningar inom olika områden. Gymnasieantagningens antagningssystem Indra2 med tillhörande system ägs av GR och har genom åren anpassats efter de behov som uttryckts av systemens användare. Systemförvaltningen bedrivs utifrån ett inkrementellt förhållningsätt i syfte att erbjuda samtliga användare ett funktionellt verktyg och borga för en rättssäker antagning. Ett mer genomgripande utvecklingsarbete av antagningssystem har pågått sedan 2010, vilken avslutades under Fokus för detta utvecklingsarbete har legat på att modernisera systemet för ett effektivare, mer användarvänligt och tillgängligt verktyg för samtliga användargrupper. Under 2014 implementerades ett nytt digitalt statistikverktyg för GRs antagningsstatistik. Medlemskommunerna har erbjudits tillgång till verktyget och har därmed möjlighet att få direkt tillgång till regionens antagningsstatistik. Detta ger nya möjligheter att på ett effektivt sätt arbeta med regional och lokal utbildningsplanering och dimensionering av utbildningsplatser. Det nya digitala verktyget för GRs antagningsstatistik togs i bruk under antagningsåret Under året har även arbetet med att öppna upp och tillgängliggöra utbildningsdata gällande gymnasieantagning bedrivits. Målet är att i och med antagningsåret 2015 tillgängliggöra data för vidare användning genom ett öppet API. Detta betyder att GR blir först i Sverige med att tillgängliggöra antagningsdata som öppen data. Syftet med projektet har varit att öka transparensen om vilken information som genereras i systemet, att dela med sig av information enligt PSI-direktivet samt att ha bättre koll på vilken data som GR lagrar och äger. Informationen kommer att finnas samlad på De pedagogiska formerna för vuxnas lärande utvecklas bland annat genom ett utökat inslag av distansutbildning. Lärlingsutbildning för vuxna har utvidgats kraftigt under 2014 vilket bidrar till en ökad pedagogisk variation med stort fokus på individuellt upplägg. Även utbildningar som kräver fysisk närvaro har teoretiska moment som kan läsa på distans via digitala verktyg. Information och marknadsföring av utbildningarna sker genom sociala medier, via AllaStuder.se och hemsidan. Genom ett ökat utbud av film i strömmande form utgörs mer än 98% av 2014 års medielån denna distributionsform. All film som inköpts under året är i strömmande form och utgår både från användarnas önskemål och skolornas läroplan. GR deltar i flera fora med fokus på utvecklande processer, däribland gällande modernare webblösningar och hanterandet av metadata. Likaså följer GR utvecklingen av Skolfederation.se och arbetar för nya kommunikations- och informationskanaler. 14

16 Målsättning: Verksamheterna ska omfatta samtliga skolformer, från förskola till vuxnas lärande, såväl kommunala som enskilda respektive fristående aktörer. Grad av måluppfyllelse 2014: Pedagogiskt Centrums verksamhet vänder sig till fristående och kommunala skolor och skol- och kompetensutvecklingsinsatserna omfattar alla skolformer. Praktikplatsen.se omfattar samtliga skolformer med undantag av förskolan. Både kommunala och fristående skolor och utbildningsanordnare deltar. Gymnasieantagningen genomför antagningen till GRs samtliga gymnasieskolor, som 2014 var 25 kommunala skolor och 42 fristående. Verksamheten vänder sig också till samtliga grundskolor med årskurs nio inom Göteborgsregionen. Informationen kring antagningen vänder sig i första hand till sökande elever samt studie- och yrkesvägledare på kommunala och fristående grundskolor. GR Läromedel har även Varbergs och Falkenbergs skolor som användare. Samtliga skolformer från förskola till vuxnas lärande omfattas. Såväl kommunala som fristående skolor ingår i verksamheten. 15

17 5. Utbildningssamverkan ett öppet, gränslöst och tillgängligt utbildningslandskap Syftet med utbildningssamverkan är att genom samarbete och sambruk skapa arenor för möten, utveckling, idé- och kunskapsutbyte. I arbetet med att medverka till det öppna utbildningslandskapet spelar de olika ledar- och professionsnätverken i GRs regi en avgörande roll. Gymnasieantagningen är ytterligare ett viktigt led i denna strävan, där elevens perspektiv och möjlighet att välja är i centrum. Skolformer För- och grundskola Samverkansavtalet för förskoleverksamhet inom Göteborgsregionen trädde i kraft den 1 januari Avtalet är tvåårigt och förlängs med två år i taget om ingen uppsägning sker. Den förlängning som trädde i kraft den 1 januari 2014 innebär att avtalet gäller till och med den 31 december Kommunerna har enats om en gemensam prislista för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola samt ISGR. Under året har aktiv dialog och erfarenhetsutbyte skett i de nätverk och grupper som behandlar för- och grundskolefrågor. Vilka områden och frågor som respektive nätverk arbetat med under året finns angivet under respektive nätverk. Gymnasieskola Gymnasiesamverkansavtalet omfattar elever som har antagits till år ett, två och tre på ett nationellt program, till nationella inriktningar på de program där inriktning får starta år ett eller till särskilda varianter läsåret Avtalet har bland annat gjort det möjligt för 21,6 % (22,1%) att genomföra sin utbildning i kommunal gymnasieskola i annan kommun än hemkommunen. Avtalet har också inneburit att många elever har antagits till utbildningar som inte har erbjudits i hemkommunen. Möjligheten att söka till och genomföra ett introduktionsprogram i någon av GRs kommuner har ökat något, då avtalet omfattar samtliga programinriktade individuella val (IMPRO) och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar (IMYRK). 687 (592) platser har erbjudits inom IMPRO och IMYRK. 474 (433) elever är antagna och 180 (193) är placerade som reserver. Regionalt samråd kring gymnasieutbudet inför 2015 har genomförts i Gymnasienätverket (inklusive fristående anordnare), Utbildningschefsnätverket och i Utbildningsgruppen samt med arbetsmarknadens parter inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege för utbildningar inom dessa två sektorer. Som underlag har regionala befolkningsprognoser, beroendekartor, fyllnadsgradsstatistik samt statistik över elevers val under 2014 använts. Andra regionala insatser som har stöttat samrådet har varit statistik från GRs webbplats Uppföljning, Utvärdering och Statistik. Ett nytt samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/ /2019 har under året tagits fram i nära samverkan med medlemskommunerna, vilka också har fattat beslut om att avtalet ska gälla från läsåret 2015/2016. Några särskilt intressanta nyheter i avtalet är information om elevförändringar, hantering av information om utbud, vägledning och marknadsföring, rutiner vid akut och oplanerad nedläggning av utbildning, reglering vid utökat program, reducerat program, förlängd undervisning och extraordinära insatser för att klara skolgången. 16

18 Avtalet omfattar även Gemensamma gymnasiet, som på entreprenad erbjuder kurser för elever som inte kan genomföra studierna enligt sin studieplan på den skola hen huvudsakligen går. Gemensamma gymnasiet omfattar bland annat ett antal språkkurser, vilket underlättar för eleverna att tillgodoräkna sig meritpoäng inom språk inför antagning till högskolan. Läsåret 2014/2015 har Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg haft 62 anmälda elever till olika kurser inom moderna språk, exempelvis japanska. GRs administrativa verktyg (GRUMO) för registrering av kurser, deltagare, kurstider och kontaktpersoner har använts till den samordnade verksamheten inom Språkcentrum i Göteborg som köper tjänsten av GR. GRUMO har under hösten 2014 hanterat gymnasieelever, vilka har anmälts till modersmålskurser och kurser i moderna språk. Gymnasiesärskola Gällande samverkansavtal för gymnasiesärskolan omfattar läsåren 2013/ /2015. Avtalet anger att antagning till ett av de nio nationella programmen ska ske gemensamt om en urvalssituation skulle uppstå. Vidare har avtalet en paragraf som reglerar skolskjutsar mellan kommuner för att elever som har antagits till ett nationellt program ska ges rätt att få två resor om dagen mellan hemkommun och skola i anordnarkommun. Skollagen anger att skolskjuts endast ska finansieras inom hemkommunen. En GR-uppföljning av kostnaderna för skolskjuts för elever som väljer att gå ett program i annan kommun även om det erbjuds i hemkommunen visar att få elever använder sig av denna möjlighet, varför kostnaden i samband med detta beslut är minimal för GR-kommunerna. Ett nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/ /2019 har under året tagits fram i nära samverkan med medlemskommunerna, vilka också har fattat beslut om att avtalet ska gälla från läsåret 2015/2016. Avtalet bygger i stort på de överenskommelser som gjordes i gällande avtal, men har reviderats utifrån nationella förändringar i lagar och förordningar. Yrkesutbildning i gymnasieskolan Huvudmännens utbud av yrkesprogram och inriktningar på dessa minskade under året samtidigt som elevernas preferenser gick mot de högskoleförberedande programmen. Yrkesprogrammens andel var 28 % (30 %) och de högskoleförberedande programmens 72 % (70 %). Elevkullen gick upp 1 % i förhållande till föregående år men förväntas gå ner 1 % Göteborgsregionen verkar för att söka upprätthålla det regionala utbudet även när elevkullen är som minst. Inom ett par år vänder elevkullarna åter upp. Ekonomiprogrammet har fortsatt ta andelar. Under året fanns 37 klasser totalt på programmet (1 386 antagna), vilket kan återspegla att ungdomar uppfattar tillgången på arbete som god i den tjänsteintensiva industri som dominerar Göteborgsregionen. Många ungdomar kommer antagligen att gå rakt in i arbetslivet efter utbildningen och inte till högskolan. I regionen diskuteras om det finns risk för överdimensionering. De program som ökade mest i förhållande till föregående år var teknikprogrammet (+ 86 antagna), naturvetenskapsprogrammet (+ 70 antagna), samhällsvetenskapsprogrammet (+ 44 antagna), naturbruksprogrammet (+ 33 antagna), hotell och turismprogrammet (+ 9 antagna), restaurang och livsmedelsprogrammet (+ 6 antagna). 17

19 De program som minskade mest var estetiska programmet (-89 antagna), barn- och fritidsprogrammet (-64 antagna), där en tolkning är att eleverna uppfattar att få barnskötare anställs i förhållande till antalet förskollärare, bygg och anläggningsprogrammet (-64 antagna), där APL-platserna har varit färre på grund av mindre byggnation, el- och energiprogrammet (-37 antagna) där många elever blev arbetslösa eller utan eftergymnasial lärlingsanställning i samband med krisåren efter Samarbetet med universitetets programråd för yrkeslärarutbildning har fortlöpt. Antagningsstatistik per ämnesområde, marknadsföring av yrkeslärarutbildningen och det pedagogiska innehållet i utbildningen är områden där de externa representanterna har engagerats liksom former för VFU. Resultatet är bättre förutsättningar för gymnasieskolornas och vuxenutbildningens planering av personalsituationen. Gymnasieantagningen Utbildningsgruppen har bemyndigande från kommunerna att fatta beslut om antagning till de kommunala gymnasieskolorna. Samtliga fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen köper antagningstjänster från GR. Verksamheten styrs av målsättningarna att eleverna ska få sitt förstahandsval tillgodosett samt att kommunernas gymnasieorganisation ska vara optimalt fylld. Indra är det tekniska systemet för antagning där också elever själva kan göra sitt gymnasieval. Indra anpassas ständigt för att på bästa sätt möta elever, skolor och övriga användares olika behov. Hösten 2014 togs det vidareutvecklade och helt webbaserade Indra 2 i bruk. 18

20 Nätverk Utbildningschefsnätverket Utbildningschefsnätverket (UC), som utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, har träffats regelbundet under året. Förvaltningscheferna har bland annat arbetat med enregiongemensam enkät inför ny upphandling, samråd kring den regionala utbudsplaneringen på gymnasienivå samt erfarenhetsutbyte gällande kvalitetsarbetet i kommunerna. Utbildningschefsnätverket har även för 2015 enats om den interkommunala ersättningen för alla skolformer samt samverkansavtal för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Under året har nätverket haft besök av Barn- och elevombudsmannen, Sveriges kommuner och landsting samt rektorsutbildningen i Karlstad. I september genomfördes en konferens på temat kompetensförsörjning i regionen. Under två dagar fördes dialog med företrädare från Volvo Cars, AstraZeneca och Mindcamp. Syftet var att utbyta tankar och idéer kring de allt viktigare utmaningarna när det gäller kompetensförsörjning samt hur företagen ser på framtiden och vilken roll den svenska skolan har. Förskolenätverket Under 2014 har Förskolenätverket haft fokus på det uppdrag som gavs av Utbildningschefsnätverket under slutet av Uppdraget syftade till att genomföra en regional översyn kring hur behoven av att rekrytera förskollärare ser ut i regionen. Resultatet visar att regionen redan idag, men även under minst fem år framåt, har ett behov av att årligen anställa minst 500 förskollärare. Behovet är en följd av utbyggnad av barnomsorg, pensionsavgångar samt andra naturliga avgångar. En effekt av kartläggningen har blivit att två skrivelser tagits fram. Den första riktar sig till närliggande högskolor och universitet och är en inbjudan till dialog om valideringsutbildningar för barnskötare. Den andra riktar sig till Utbildningsdepartementet och beskriver behovet av att utöka möjligheten för förskollärare att gå in i en forskarutbildning för lärare och förskollärare, med syfte att på sikt möjliggöra för högskolor och universitet att kunna anställa fler lärarutbildare. Grundskolenätverket Grundskolenätverket är en arena för erfarenhetsutbyte för kommunernas verksamhetschefer inom grundskola. Nätverket har under året bland annat fokuserat på diskussioner och utbyten gällande utveckling av det pedagogiska ledarskapet hos rektorer. Vidare har nätverket behandlat inkludering, resursskolor och särskilda undervisningsgrupper. Under slutet av året påbörjades en kartläggning gällande hur kommunerna har arbetat med satsningen på förstelärare inom grundskola. Inventeringen kommer att vara färdig under våren Gymnasieekonomnätverket Nätverket har under året tagit fram förslag till en prislista för gymnasieskole- och gymnasiesärskoleutbildningar Underlaget är detsamma som för 2014 men med ett indexpålägg. Den demografiska utvecklingen har belysts i en aktuell befolkningsprognos och den regionala statistiken har diskuterats ur ett övervintrings- och rationaliseringsperspektiv. Omställningen av gymnasieskolan ur både demografisk och innehållsmässig synvinkel har varit en viktig fråga för nätverket. Behov av samverkan på fler områden har därför lyfts fram. En extern konsult har sett över modellen för framtagning av förslag till interkommunal ersättning. Nätverket har belyst effekterna av tätare avstämningsdatum (fyra per år i stället för två från och med hösten 2015) vilka rekommenderades av Förbundsstyrelsen i samband med förslag till nytt samverkansavtal. Fördelarna överväger och i samband med att ett nytt IT-stöd för det kommunala aktivitetsansvaret utvecklas ökar också möjligheterna att använda IT- 19

21 stödets uppgifter som underlag vid interkommunal handel. Övergången till månadsvis avstämning med syfte att ta fram säkrare underlag för ersättning mellan kommunerna närmar sig också. Under senare delen av året har frågan om ett gemensamt interkommunalt pris för Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion, diskuterats med anledning av den ökande andelen asylsökande ungdomar. Nu sluts avtal om ersättning för varje enskild elev. Gymnasienätverket Under året har implementeringen av den nya gymnasieskolan (GY 2011) fortsatt. Några exempel på fokusområden är lärarbehörigheter, försteläraruppdraget, lektorat, legitimation och kompetensbehov, bedömning och betygssättning, åtgärdsprogram samt stöd för att förhindra avbrott. Rektors roll som pedagogisk ledare har varit ett genomgående tema under nätverksmötena. Den regionala demografiska situationen har inneburit ännu större behov av gemensam planering av utbudet, varför fristående rektorer inbjudits till två av sex nätverksmöten för gemensamma diskussioner om utbud och omställning inför Program som särskilt diskuterats är humanistiska programmet, som riskerar att försvinna helt och med det en del språk, samt barn- och fritidsprogrammet där speciellt en inriktning inte verkar leda till arbete. Här har också brist på behöriga lärare lyfts som en orsak. Likaså har den administrativa inriktningen på handels- och administrationsprogrammet minskat dramatiskt i regionen. Ett led i att stärka intresset för yrkesutbildning kommer att vara Euro Skills Därför har Göteborg & Co inbjudits att informera om tävlingarna, där 60 länders ungdomar kommer att tävla i 35 yrken. Etiska regler för marknadsföring, vägledning och information har diskuterats och föreslagits ingå i det nya samverkansavtalet. Kvalitetsarbetet har bland annat utgått från Skolinspektionens granskningar av skolor i regionen och erfarenhetsutbytet har lett till aktiva åtgärder. Särskilt intresse har Skolverkets rapport Vad gör ungdomarna efter gymnasieskolan rönt. Rapporten redovisar såväl etablering på arbetsmarknaden som övergång till högskoleutbildning på kommun, skol- och programnivå. Nätverket har på nära håll följt framtagningen av nytt antagningssystem och eftersom det har varit valår har frågan om politiska partier i skolan diskuterats flitigt. Kvalitetsnätverket Kvalitetsnätverket har fortsatt sitt arbete med erfarenhetsutbyte, bland annat med fokus på karriärtjänster/förstelärare. Tid har även ägnats åt omvärldsbevakning på nationell, regional och lokal nivå kring frågor såsom PISA-studien, formativt förhållningssätt och Skolekonomnätverkets spindeldiagram. Under hösten har temat varit resultatanalyser, ett tema som kommer att fortsätta under Under året har arbetet med den regiongemensamma elevenkäten varit en återkommande punkt. Kvalitetsnätverkets medlemmar är kontaktpersoner i kommunerna vid genomförandet av elevenkäterna våren Nätverket för Lärande på arbetsplats Kvalitetssäkringen av den permanenta lärlingsutbildningen i gymnasieskolan har fortsatt. Enligt senaste statistiken inledde 206 elever sina studier som lärlingar hösten Av dessa var 76 kvinnor och 130 män. 88 gick på kommunal skola. De vanligaste programmen var bygg och anläggningsprogrammet, fordon och transportprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. I Göteborg, Kungsbacka, Stenungsund och Ale finns flest lärlingar. Då det är möjligt att övergå till lärlingsutbildning under de tre åren är antalet lärlingar inom GR är svårt att uppskatta. 20

22 Den lärlingsanställning med lön som blev möjlig vid halvårsskiftet har vänts och vridits på för att tolka hur förordningen ska följas. Nätverket har också arbetat med erfarenhets- och idéutbyte kring arbetsplatsförlagt lärande (apl). Bland annat har metoder för att dokumentera, följa upp och betygsätta apl lyfts fram. Skolinspektionens senaste rapport om kvalitet i apl har pekat ut nationella förbättringsområden som behandlats i nätverket. Även Arbetsmiljöverkets inspektioner har använts vid diskussionerna och verktyg och strategier har presenterats. Nätverket har vidare följt Skolverkets arbete med kvalitet i yrkesutbildningen. Flera deltagare i nätverket har antagits som nationella apl-utvecklare med uppdrag från Skolverket att medverka i det nationella arbetet med att utveckla arbetsplatsförlagt lärande. Nätverket har bidragit till GRs remissvar angående förordning om nationell handledarutbildning för lärlingshandledare. Under hösten har nätverket också genomfört en gemensam träff med nätverket för lärlingsutbildning i väst. Nätverksträffen finansierades av Skolverkets nationella lärlingscentrum och samordnades av Lärlingskompassen i Uddevalla. Flera skolor har erhållit statsbidrag för kvalitetsutveckling av apl och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsidéerna har skett. Nätverket har också verkat för att fler yrkeslärare ska kunna arbeta med uppdrag som förstelärare. Samarbete har sökts med vuxenutbildningen för att utveckla gemensamma koncept kring lärlingsutbildning inom regionen. Arbetet med att modernisera Praktikplatsen.se har följts på nära håll. Nätverket har också diskuterat rena yrkesutbildningsfrågor i allt större utsträckning. Några exempel är Kungsbackas Road trip som gick till grundskolor där en buss utrustades med prova på-stationer för att underlätta gymnasievalet. Därtill medverkade Göteborg & Co inför Euro Skills 2016, yrkesprogramsutredningens uppdrag samt yrkesintroduktionsanställningsavtalen togs upp och rapporten Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan? lyftes Nätverket Barn i behov av särskilt stöd och stimulans Nätverket består av chefer för barn- och elevhälsa i GRs kommuner. Årets nätverksträffar har innehållit arbete med och diskussion kring den samlade elevhälsans dokumentation och hur elevhälsan ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Tid har ägnats åt omvärldsbevakning på lokal, regional och nationell nivå där bland annat Vägledning för elevhälsan och metoder för att förebygga utanförskap har varit i fokus. Därtill har diskussioner förts kring om och i så fall på vilket sätt elevhälsa bör ingå i den regiongemensamma elevenkäten. 21

23 Skol-IKT-nätverket (Informations- och kommunikationsteknik) Skol-IKT-nätverket består av GR-kommunernas skolutvecklare, med fokus på informations- och kommunikationsteknik som verktyg i lärandet. Gruppen har återkommande mötts för att delge varandra strategier och erfarenheter inom informations- och kommunikationsteknikområdet. Vid nätverksmötena har bland annat frågor kring följande bearbetats: molntjänster och juridik, samverkan kring kompetensutveckling, federationsarbete, rektors roll i skolutveckling med informationsoch kommunikationsteknik, inkluderande arbetssätt med digitala verktyg, konsekvenser av arbete med surfplattor och avtal mellan skola/hem vid utdelning av dessa. Gruppens arbete har under året skett vid möten på GR, vid studiebesök på skolor, i gemensamma ytor på webben och genom direktkontakter kommunerna emellan. Under 2014 har ett nytt namn och syftesbeskrivning för nätverket arbetats fram och beslutats av Utbildningschefsnätverket. Nätverket byter därmed vid årsskiftet 2014/2015 namn till Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg. SYV-nätverket (Studie- och yrkesvägledarnätverket) SYV-nätverket fungerar som samlingspunkt för regionens studie- och yrkesvägledare och via nätverket lyfts alla frågor som rör vägledning. I nätverket ingår studie- och yrkesvägledare från grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Under året har medlemmarna bland annat presenterat hur arbetsplanering med vägledningsfrågorna ser ut i respektive kommun samt diskuterat hur studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar. Nätverket har också på uppdrag av Utbildningschefsnätverket sett över hur kommunerna arbetar med vägledning i de yngre åldrarna, vilket kommer att återrapporteras under Ytterligare ett ämne som behandlats är det pågående kvalitetsutvecklingsarbetet där frågor som etik och likvärdighet i vägledningen diskuteras och dokumenteras. Nätverket har också påbörjat ett samarbete med projektet Euroskills 2016 som går av stapeln i Göteborg i början av december Särskolenätverket Särskolenätverket består av representanter med strategiska ledaruppdrag för grund och gymnasiesärskolan. Årets träffar har behandlat information om och diskussion kring övergång och mottagande till gymnasiesärskola, nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan, avstämning av gymnasiesärskolans elever, hur förstelärare används, lösningar för 6-åringar, ny skrivning i skollagen om rapportering av betydande ogiltig frånvaro samt blanketter vid medicinsk, pedagogisk och social bedömning. Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket består av rektorer och verksamhetschefer för kommunernas vuxenutbildningsverksamhet. Nätverket har träffats kontinuerligt under året och har främst arbetat med att implementera det utvidgade samverkansavtalet avseende yrkesutbildningar för vuxna som slöts inför 2014 och som nu är ett tillsvidareavtal. Avtalet innebär bland annat en förändrad organisation som ger fler anordnare möjlighet att utföra utbildningar i syfte att tillvarata utbildningsresurserna optimalt i regionen. Nätverket har också samverkat kring pilotutbildningar med språkstöd. Dessa utbildningar ingår nu i det ordinarie utbudet av yrkesutbildningar för vuxna. Under året har nätverket fortsatt arbetet med att utveckla lärlingsverksamheten för vuxna. I september genomförde Vuxenutbildningsnätverket ett seminarium med representanter från Skolverkets Nationella Lärlingscentrum, IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) och enheten för vuxenutbildning vid Skolverket för diskussion om vuxenutbildningens föränderliga roll i samhället. 22

24 GRIA-nätverket Det kommunala informationsansvaret Nätverket för det kommunala informationsansvaret (GRIA) består av nyckelpersoner för det kommunala informationsansvaret i GRs kommuner. Utöver fortlöpande erfarenhetsutbyte kring informationsansvaret och GRUUS, har nätverket bland annat diskuterat den ungdomspolitiska propositionen Med fokus på unga (prop. 2013/14:191) utifrån konsekvenser och behov på lokal och regional nivå. En dialog med Arbetsförmedlingen har initierats. Nätverket har en nyckelroll i regionens arbete med att motverka utanförskap och fungerar bland annat som referensgrupp i ESF-projektet Plug In. Från och med den 1 januari 2015 övergår det tidigare kommunala informationsansvaret till ett aktivitetsansvar vilket resulterar i att nätverket byter namn och syftesbeskrivning. Nätverket byter namn till GRAA (Nätverket för det kommunala aktivitetsansvaret) och kommer att utgöras av personer med strategiska uppdrag i kommunerna gällande aktivitetsansvaret. Skolekonomnätverket En prislista för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola samt ISGR har tagits fram. Den går i korthet ut på att underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Dessa kostnader definieras som de kostnader som anges i SCBs och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Utöver arbetet med interkommunal ersättning (IKE) tar nätverket fram spindeldiagram i samband med att Öppna Jämförelser för grundskolan publiceras. Därtill har en omvärldsbevakning och ett erfarenhetsutbyte kring exempelvis social investering, hantering av över- och underskott, ensamkommande och/eller asylsökande barn och ungdomar samt skollagens formulering om en likvärdig skola ägt rum på årets nätverksmöten. Grupper APL-gruppen för vård- och omsorg Utbildningsgruppen har genom avtal med Västra Götalandsregionen uppdraget att samordna det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kungälvs sjukhus. Samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningsanordnare inom GR som erbjuder vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande kurser ska därmed få sina behov av apl-platser tillgodosedda inom sjukvården. GR Skola Arbetsliv samordnar dessa platser via praktikplatsen.se. Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom vård- och omsorgsprogrammet genom att förbättra det arbetsplatsförlagda lärandet både i form och i innehåll. Med form avses att samordna utbudet av apl-platser och säkerställa en utbildningsvolym som motsvarar rekryteringsbehovet. Med innehåll menas en handledningsmodell som säkrar kvaliteten av det arbetsförlagda lärandet. Gruppen träffas två gånger om året och en dominerande fråga som har behandlats under 2014 är att säkerställa jämnvikten mellan behov och tillgång av apl-platser. Målet är att det skall finnas ett balanserat antal platser som täcker utbildningarnas behov. 23

25 Barnomsorgsgruppen Barnomsorgsgruppen består av nyckelpersoner som jobbar med frågor av operativ karaktär rörande förskola och pedagogisk omsorg. Under året har gruppen avhandlat frågor om bland annat tillsyn av fristående verksamhet, förskolans samverkansavtal, SCB-redovisning på individnivå och omsorg på obekväm tid. Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte sker fortlöpande på och mellan Barnomsorgsgruppens möten. Samverkansavtalet för förskoleverksamhet inom Göteborgsregionen trädde i kraft den 1 januari Avtalet är tvåårigt och förlängs med två år i taget om ingen uppsägning sker. Den förlängning som trädde i kraft den första januari 2014 innebär att avtalet gäller till och med den 31 december Gruppen för fristående gymnasieskolor Gruppen för fristående gymnasieskolor startade hösten Syftet med gruppen är dels att skapa en arena för dialog och erfarenhetsutbyte utifrån aktuella frågeställningar inom gymnasieområdet, men även att fungera som en referensgrupp i utbildningsfrågor i regionen. Under 2014 har gruppen träffats sex gånger, varav två möten har varit tillsammans med Gymnasienätverket. Sammantaget har 24 fristående skolor varit representerade under årets möten. Områden som behandlats är bland annat kommande utbildningsutbud, tillsättning av karriärtjänster, förändrade rutiner för det kommunala informationsansvaret och metoder för att förhindra avbrott från gymnasieskolan. Gruppen har även påbörjat arbetet med lärgrupper som ett sätt att utifrån forskning och relevanta frågeställningar öka kunskapen och lärandet inom olika skolutvecklingsområden. Gruppen har letts av ett arbetsutskott tillsammans med representant från GR. Under nästa år kommer en ordförande inom gruppen utses för att leda nätverkets arbete. Introduktionsprogramgruppen Introduktionsprogramsgruppen består av representanter från kommunernas introduktionsprogram. Under 2014 har Introduktionsprogramgruppen fungerat som en grupp i stället för ett nätverk. Gruppens syfte är att utbyta erfarenheter och se på samordningsmöjligheter kommunerna emellan. Introduktionsprogramsgruppen har under året bland annat arbetat med frågor som rör mottagandet av nyanlända elever i kommunerna. Detta har lett till att en särskild arbetsgrupp skapats, som tillsammans med representanter från andra berörda grupper och nätverk inom GR, tar fram förslag på gemensamma rutiner för nyanlända som placeras på språkintroduktionsprogrammet. Gruppen har också tittat på kvalitetsindikatorer för introduktionsprogrammen, bland annat genom att utgå från Skolverkets och Skolinspektionens sammanställningar av granskningar i olika kommuner. 24

26 Internationaliseringsgruppen Gruppen har under året fokuserat det internationella arbetet på strategiska frågor med koppling till skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och omvärldsbevakning har också stått på agendan. Tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR) har gruppen genomfört en lanseringskonferens av EUs nya utbildningsprogram Erasmus+. Skolbiblioteksgruppen Skolbiblioteksgruppen består av skolbibliotekansvariga i GRs kommuner. På mötena ägnas tid åt erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning på lokal, regional och nationell nivå kring frågor som rör läsfrämjande arbete och medie- och informationskunnighet (MIK). Skolbiblioteksgruppen har fungerat som referensgrupper åt Kungliga Biblioteket och Utbildningsradion. Därtill har gruppen engagerats i arbetet med den regiongemensamma elevenkäten. På Skolbiblioteksgruppens initiativ planerades och genomfördes utbildningen Att arbeta med gymnasieelevers läsförståelse språkutvecklande arbetssätt under hösten, en utbildning som över 100 deltagare deltog vid. Övriga verksamheter inom Utbildningssamverkan Uppföljning, utvärdering och utveckling Inom Uppföljning, utvärdering och utveckling tas regiongemensam statistik fram. Statistik som bland annat används som underlag för regionalt samråd kring gymnasieutbud och dimensionering av gymnasieplatser för gymnasieskola. Revidering av GRs statistik har genomförts i nytt visualiseringsverktyg för att göra statistiken mer lättillgänglig och användbar. Med det nya verktyget blir statistiken mer tillgänglig, det går exempelvis att jämföra två eller flera kommuner med varandra och på ett enkelt sätt se trender mellan olika år. I det första utvecklingssteget har statistik gällande gymnasieantagningen lagts in i det nya verktyget och erbjudits Göteborgsregionens kommuner. Gymnasieantagningsstatistik finns också sammanställt under Regiongemensam elevenkät Utbildningsgruppen gav 2009 GR Utbildning i uppdrag att arbeta fram och genomföra en regiongemensam elevenkät i GR-kommunerna. Syftet är att kunna göra jämförelser inom så kallade mjuka frågor som rör elevers uppfattning om utbildningen. Syftet är även att få en högre kostnadseffektivitet samt att bidra till både högre kvalitet och utveckling av verksamheterna. Enkätundersökningen, som är webbaserad, genomfördes under våren 2014 och innefattar framförallt elevenkäter för årskurs två, fem och åtta i grundskolan samt årskurs två i gymnasieskolan elever omfattades i grundpaketet och svarsfrekvensen var 80%. Kommunerna och stadsdelarna har haft möjlighet att utöka antalet årskurser, lägga till fler skolformer samt lägga till enkäter till vårdnadshavare. Resultatet av undersökningen presenterades på såväl skolnivå som kommunnivå för varje kommun som deltagit samt per kommun för hela Göteborgsregionen under försommaren. Under hösten initierades en översyn av elevenkäten inför kommande upphandling av leverantör under Översynen omfattar såväl enkätens genomförande som innehåll och flera nätverk och arbetsgrupper har involverats i arbetet. 25

27 Teknikcollege Göteborgsregionen 2014 Arbetet med Teknikcollege Göteborgsregionen (TCGR) har fortgått och samarbetet mellan utbildare och arbetsliv har vidareutvecklats. Sammanlagt har sju lokala Teknikcollege (TC) med elva enheter erbjudit kvalitetssäkrad utbildning inom teknik och industriteknik. TC i Göteborg består av Göteborgsregionens tekniska gymnasium/göteborgs tekniska college, Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet SKF tekniska gymnasium/skf Kompetenscentrum och Yrkeshögskolan Göteborg. TC i Kungsbacka består av Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvsgymnasiet och Yrkeshögskolan Kungsbacka. TC i Kungälv består av Mimers hus, TC i Stenungsund består av Nösnäsgymnasiet och TC i Alingsås består av Alströmergymnasiet (nycertifierade). Sammanlagt går 1879 elever på TC-gymnasierna. Företrädare för Volvo Cars Corporation, SKF Sverige AB, Metso AB, Midroc Europé AB, Heka-Mylab, Borealis AB, E-vital och Chalmers tekniska högskola med flera har deltagit i Teknikcollegerådets verksamhet, liksom kommunala och fristående anordnare. I de lokala styrgrupperna har ytterligare drygt 35 företag medverkat till lokal dialog och kvalitetssäkring. Teknikcollege Göteborgsregionen har uppmärksammats i landet för sin stora andel vuxenutbildning inom collegen. I samband med konjunkturnedgången har många arbetslösa eller anställda tack vare Teknikcollege haft möjlighet att genomgå utbildning för att öka möjligheterna till anställning eller utveckling i sitt yrke. Sammanlagt har TC i Göteborgsregionen studerande (1 037). Teknikcollege Göteborgsregionen har genom deltagande i aktiviteten Möjligheternas värld, de nationella Industridagarna och ett antal fackmässor samt under Gymnasiedagarna och Anställningsbaren verkat för att intresset för teknik och industri stimulerats. Inom ramen för Möjligheternas värld har kompetensutveckling specifikt för tekniklärare på grundskolan anordnats. Alströmergymnasiet har certifierats genom en certifieringsceremoni, där gymnasiet tog emot certifieringsbevis och Teknikcollegeflagga av industrins samverkansparter. Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen 2014 Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen (GRVO-College) var 2014 inne på sitt andra år av den femåriga certifieringscykeln. Fler parter har tillkommit i arbetet, som nu omfattar de flesta kommunala förvaltningar inom vård- och omsorg, regional sjukhusvård, primärvård, fackförbundet Kommunal, Arbetsförmedlingen samt kommunala och fristående utförare av utbildning. Härryda, Alingsås och Lerum har under året blivit certifierade som lokala Vård- och omsorgscollege. Sedan tidigare är Göteborg/Partille/Öckerö, Stenungsund/Tjörn, Kungsbacka, Ale/Lilla Edet, Kungälv och Mölndal certifierade. Det innebär att samtliga kommuner nu tillhör något lokalt college. Regionen har haft möjlighet att påverka den nationella utvecklingen på ett antal områden, särskilt inom funktionshinderområdet och i utfallet av beviljade YH-utbildningar utifrån regionens kompetensbehov. GRVO-College har också drivit på utvecklingen mot framtagandet av en nationellt fastställd handledarutbildningskurs. Syftet är att ytterligare säkra upp kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. GRVO-College har också haft betydelse för möjligheten att erbjuda många vård- och omsorgsutbildningar inom kommunernas vuxenutbildning. Andra områden där fokus har lagts är kvalitetssäkring av det arbetsplatsförlagda lärandet, handledarutbildning, bedömning och betygsättning och det nya gymnasiearbetets genomförande. Validering av yrkeskunnande är ett annat område där GRVO-College medverkat till att 26

28 kvalitetssäkra genomförandet i samverkan med föreningen Vård- och omsorgscollege. Ett särskilt pilotprojekt har bedrivits vid Lerums lokala collegefilial i Mölndal där vårdoch omsorgsutbildningen har kombinerats med såväl stöd i svenska språket som stöd i form av handledning av handledare med samma modersmål under det arbetsplatsförlagda lärandet. Arbetssättet är initierat inom GRvuxsamarbetet. SAK-rådet SAK-rådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter, har som uppgift att synliggöra och stärka mötesplatser mellan skola och arbetsplatser för att främja Göteborgsregionens konkurrenskraft och tillväxt. Det består av representanter från Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund, LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv och Västsvenska Handelskammaren. SAK-rådet har tagit initiativ till praktikplatsen.se och Utmärkelsen, som 2014 delades ut för sjätte året i rad. Gruppen träffas fyra gånger om året för att diskutera området skolaarbetsliv. GR Vux Avtal kring yrkesvuxenutbildning Sedan 1 januari 2014 har ett nytt samverkansavtal tagits i anspråk. Avtalet är ett tillsvidareavtal och innebär en utveckling av det regionala samarbetet inom vuxnas lärande. Det innefattar utökade möjligheter att ta tillvara kombinationer av utbildningsnivåer och olika skolformer i enlighet med de förutsättningar som gäller i VUX12, såsom språkstöd (exempelvis SFI, gruv och gy) och YH, samt i varierande pedagogiska former som exempelvis lärlingsutbildning för vuxna. Avtalet gör det möjligt för alla invånare i regionen, oavsett hemkommun, att studera yrkesutbildningar för vuxna inom Göteborgsregionen. GR Vux har disponerat 102,3 (92,6) mkr totalt varav 70,5 (61,2) mkr har varit statsbidrag. Kommunerna har bidragit med 31,8 (31,4) mkr. GR Vux har under 2014 vidarutvecklat samarbetet med avnämare inom yrkesområden som har brist på kompetens ytterligare samt med Arbetsförmedlingen vid framtagandet av aktuella yrkesutbildningar för vuxna. Utbildningarna har spridits till de flesta av GRs 13 medlemskommuner. Det för 2014 gällande avtalet ger utökade möjligheter till att utnyttja den samlade kapaciteten av utbildningsresurser och studerande för att härigenom optimera de kommunala resurserna för vuxenutbildning ur både ett ekonomiskt perspektiv och ur ett kvalitetsperspektiv. Utbildningarna ska stödja Göteborgsregionens arbetsliv inom såväl privat sektor som offentlig och bidra till uthållig tillväxt i regionen. GR Vux har under 2014 disponerat 102,3 (92,6) mkr totalt varav 70,5 (61,2) mkr har varit statsbidrag. Kommunerna har bidragit med 31,8 (31,4) mkr. Under 2014 har GR Vux startat 72 (78) olika yrkesutbildningar inom 10 olika branscher fördelade på 84 (88) undervisningsgrupper med (1 145) unika deltagare vid fyra (fyra) utbildningsstarter. GR Vux har i samarbete med anordnarkommunerna behandlat ansökningar under 2014 från totalt 2094 sökande, i genomsnitt 524 sökande per start. Totalt har utbildningsplatser erbjudits varav platser tagits i anspråk, i genomsnitt 70% beläggning. 27

29 Fördelningen av studerande från medlemskommunerna har varit cirka 64% från Göteborg och 36% från kranskommunerna vilket i stort speglar befolkningsfördelningen däremellan. GR Vux har 55 (60)% av sina studerande i åldersgruppen år, vilket får ses som tillfredsställande i perspektivet av den höga ungdomsarbetslösheten. Uppdraget är att erbjuda yrkesutbildningar som efterfrågas av studerande. Från genusperspektiv går det att se att den fördelning med totalt sett en procent högre andel manliga studerande än riksgenomsnittet kvarstår, vilket Skolverket noterat. Inom respektive utbildningsområde kvarstår dock snedfördelningen med övervikt av manliga sökande till traditionellt manliga yrkesområden, och kvinnor till traditionellt kvinnliga yrkesområden. GRvux.se har haft ca (80 000) besök under Vid annonsering av GRvux.se i samband med ansökningsperioderna har antalet besökare på hemsidan ökat markant. Det bekräftar att varumärket GRvux.se är väl etablerat och att marknadsföringen i regionen har genomslagskraft. Informations- och marknadsföringsaktiviteterna under året har gjorts i flera olika kanaler såsom annonsering i Metro och lokala tidningar, olika typer av reklam i kollektivtrafiken, skyltar i storformat på stadens gator och torg och webbannonsering på Facebook och AllaStudier.se. GRvux har även medverkat på Arbetsförmedlingens stora jobbmässa i Göteborg och vid liknande aktiviteter i kranskommunerna. Utbildningsutbudet utvecklas kontinuerligt för att svara mot förändrade behov på arbetsmarknaden. För att utbudet skall ha så hög aktualitet som möjligt tas det fram i nära samverkan med arbetsförmedling, branschföreträdare, företagsrepresentanter, fackliga företrädare, utbildningsanordnare och andra berörda intressenter. GRs Virtuella kompetensråd för vuxnas lärande har uppgiften att bidra med förslag och kunskaper till GR i arbetet med regionala yrkesutbildningar. Rådet består av arbetstagarorganisationer inom ett antal yrkesområden, större och mindre företag, Arbetsförmedlingen, samt av representanter från Göteborgsregionens Teknikcollege och Vård- och Omsorgscollege. Kompetensrådet utgör ett viktigt, snabbt och effektivt kontaktnät kring utvecklandet av yrkesutbildningar för vuxna. De olika aktörernas, kommunernas, anordnarnas och GRs roll- och ansvarsfördelning, som tar hänsyn till var respektive uppgifter utförs, har funnit sina former och fungerar med hög effektivitet. Vägledning och antagning av studerande sker i kommunerna medan samordningen av utbud, marknadsföring och antagning sker på GR. Systemet för granskning och kvalitetsuppföljning följs upp och utvecklas successivt. Den fördjupade regionala satsningen på vuxnas lärande har ökat Göteborgsregionens förutsättningar att möta en efterfrågan på arbetskraft med yrkeskompetens, där yrkesutbildningarna har både bredd, djup och höjd. Denna satsning bidrar till ett effektivt regionalt resursutnyttjande, vilket gagnar tillväxten i Göteborgsregionen. Samverkansavtal kring svenskundervisning för invandrare (SFI) I och med att samverkansavtalet för yrkesutbildningar för vuxna trädde i kraft 1 januari 2014 upphörde det tvååriga samverkansavtal som funnits mellan Göteborgsregionens medlemskommuner kring olika utbildningsvägar i kombination med svenska för invandrare (SFI). Det nya avtalet inkluderar utbildningar med språkstöd (sfi/svenska som andra språk). Pilotutbildningarna som startades i två omgångar under 2013 fortgick under 2014 och avslutas Pilotutbildningarna består av yrkesutbildning inriktning omvårdnad med språkstöd, industri med språkstöd och restaurang med språkstöd. En utvärdering genomfördes under våren 2015 med goda resultat. En mycket hög andel av de 28

30 studerande når goda resultat i yrkesutbildningen parallellt med att inlärningen i svenska ökar. Samtliga utbildningar anordnas i en kranskommun till Göteborg. Syftet med yrkesutbildningar med språkstöd är att erbjuda nyanlända invandrare sfiundervisning i kombination med yrkesutbildning, såväl flyktingar som övriga, anpassad till den nyanländes förutsättningar och behov. Det skulle också underlätta för berörda målgrupper att effektivare och med högre kvalitet tillägna sig det svenska språket och underlätta inträde på arbetsmarknaden eller fortsatt högskoleutbildning. Detta bidrar i sin tur till uthållig tillväxt och ökad integration inom Göteborgsregionen i stöd och samverkan med regionens näringsliv/arbetsliv. 6. Pedagogiskt Centrum - regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling för pedagoger och skolledare Pedagogiskt Centrum (PC) bedriver skolutveckling genom att initiera, utveckla och genomföra kompetensutveckling, ledarskaps- och skolutvecklingsprojekt på uppdrag av GRs medlemskommuner. Insatserna bedrivs kommunövergripande såväl som mer djupgående i enskild kommun eller annan verksamhet. PC är en resurs inom regionen för att skapa och tillgängliggöra utvecklingssatsningar, utveckling av metoder och aktiviteter för regionens elever, pedagoger, skolledare samt för andra aktörer på skolans område, vilka syftar till att utveckla och stärka utbildningslandskapet i Göteborgsregionen. PC har under året mött närmare (36 000) deltagare på seminarier, processinriktade utbildningar och konferenser. Totalt har cirka (14 400) elever deltagit i olika aktiviteter, varav (11 400) på mässan Gymnasiedagarna. Pedagogiskt Centrum är den självklara samarbetspartnern för alla skolformer när det gäller metodutveckling och samverkan inom området skola-arbetsliv inom Göteborgsregionen. Inom detta arbete ryms utbildningar, utvecklingsprojekt och arenor för samverkan, samt praktikplatsen.se som är en plattform för hantering av praktikplatser och andra arbetslivskontakter har praktikplatsen.se haft samarbete med cirka (5 000) företag och arbetsplatser och under året har cirka (13 500) praktikplatser förmedlats inom grundskola, gymnasieskola, högskola och arbetsmarknadspraktik. Vidare verkar Pedagogiskt Centrum genom Framtidens Ledare som arbetar med chefoch ledarutveckling, med fokus på försörjning, utveckling och marknadsföring av kommunalt ledarskap i regionen. Framtidens Ledare har utbildat över 600 (450) nuvarande och blivande ledare och chefer under året. Inom Framtidens ledare finns även Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare som är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor. Programmet startade 2014 och har som mål att utbilda nyckelpersoner med branschöverskridande kompetens som ska vara med och utveckla framtidens samhälle. PC har genomfört utbildningsinsatser inom alla skolformer, såväl förskola, grundskola och gymnasieskola som vuxenutbildning, SFI, YH-utbildningar och universitet och högskolor. 29

31 PC har under 2014 drivit 9 (10) EU-finansierade utvecklingsprojekt vilka kortfattat beskrivs här. Plug In är Sveriges största samverkansprojekt och avser att motverka avbrott i gymnasieskolan. Inom GR medverkar 7 kommuner och projektägare är SKL. Inom Plug In driver PC även PlugInnovation som är en nationell, digital plattform för att motverka avbrott i gymnasieskolan. Syftet är att på ett ställe samla kunskap som är central för personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan. Under året genomfördes också projektet Fördjupad implementering Plug In som bland annat genomförde en kartläggning av tidigare projekt inom utanförskapsområdet samt utvecklade GRIA-nätverket. Projektet GR SYVO fokuserade på entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv och kompetensutvecklade studie- och yrkesvägledare samt andra intressenter av området både inom skola och arbetsliv. GNU är ett forskningsprojekt med fokus på gränsöverskridande nordisk undervisning. Projektet MWGR syftar till att kompetensutveckla offentligt anställda i göteborgsregionen inom området utanförskap och välfärd, genom transnationella utbyten och jobbskuggningar. Developing Global Citizens through Anti Bullying Work utvecklar skolors värdegrundsarbete med utgångspunkt i den digitala kommunikation som sker barn och unga emellan och därigenom motverka mobbning. imove ska bidra till att skapa en plattform för samordning av utbyten mellan elever på yrkesutbildningar inom Europa Projektet LEDET genomförde en omfattande kartläggning i Lilla Edet för att ge underlag till en ESF-projektansökan under 2015 för att motverka utanförskap inom kommunen. PC deltar också som associerad partner i itec som är EU:s hittills största forsknings- och utvecklingssatsning om it i skolan. Andra skolutvecklingsprojekt på PC har fokuserat på kartläggningar, organisationsutveckling, entreprenörskap, motverka mobbning, demokratifrågor, formativ bedömning, digitalt lärande, matematik, sex- och samlevnadsundervisning, hållbar utveckling och demokratifrågor, Inom ramen för direkta elevinsatser har 14 (16) FN- och EU-rollspel genomförts samt elevinriktade insatser inom sex och samlevnadsundervisning, hållbar utveckling, demokratifrågor och framtida yrkes- och studieval som har engagerat över (3000) elever inom grund- och gymnasieskola. Pedagogiskt Centrum utvecklade under året tio helt nya digitala verktyg som på olika sätt stödjer utbildningslandskapet, inom exempelvis studie- och yrkesvägledning, bedömning för lärande, miljöfrågor, handledarutbildningar och avbrottsproblematik. Verktygen syftar till att ge elever och yrkesverksamma inom skolan bättre förutsättningar att nå goda resultat och ökad måluppfyllelse. 30

32 Skolutveckling Bedömning för lärande Pedagogiskt Centrum bedriver skolutveckling genom att utveckla bedömning för lärande och kollegialt lärande. Forskning och beprövad erfarenhet har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Pedagogiskt Centrum processtödjer rektorer och lärare för att utveckla en gemensam bedömningskultur. Insatsens syfte är att ge lärarna de verktyg som de i dag behöver i sin professionsutveckling för att bättre kunna möta de krav styrdokumenten ställer på framgångsrik undervisning och för att öka elevernas måluppfyllnad. Under året har Pedagogiskt Centrum bland annat arbetat med Nösnäsgymnasiet, Lilla Edets kommun, Falköpings kommun och Halmstad högskola inom detta område. Digitalt lärande på folkhögskolor Nordiska folkhögskolan, Hålsjöns folkhögskola i Kungsbacka och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg har inlett ett samarbete med Pedagogiskt Centrum som handlar om att utveckla undervisningen med nya modeller och metoder för lärande med olika digitala verktyg. Genom återkommande lärträffar under kommande läsår processleder Pedagogiskt Centrum lärarna med stöd ur aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Utbildningsinsatsen är delvis flippad vilket innebär att deltagarna får ta del av material i form av film och podcaster före utbildningstillfällena för att på så sätt komma längre och djupare i sin förståelse för att arbeta fram ett förändrat undervisningssätt. Webbpublicering, källkritik och informationssök är några av de teman insatsen går på djupet med. Digitala verktyg och specialpedagogik Pedagogiskt Centrum har vid flertalet tillfällen genomfört processutbildningar för specialpedagoger runt om i regionen. Utbildningens fokus ligger på teoretisk och praktisk kompetens kring hur digitala verktyg kan användas för alla elever, oavsett i behov av särskilt stöd eller inte, samt hur denna kompetens kan förmedlas vidare till övriga pedagoger inom den egna verksamheten. Utgångspunkten är ett inkluderande förhållningssätt där digitala verktyg ses som naturliga lärverktyg som gör undervisningen tillgänglig för alla. IKT-pedagogens förändrade yrkesroll En andra omgång av processutbildningen IKT-pedagogens förändrade yrkesroll startades upp under hösten Den ökade användningen av digitala verktyg i skola och samhälle har medfört förändrade krav på IKT-pedagogen i skolan. Arbetet som IKTpedagog skiljer sig en hel del från den klassiska lärarrollen. En skicklig IKT-pedagog behöver ha god insikt i, och kunna tillämpa ett coachande ledarskap samtidigt som denne också behöver ha en bred IKT-didaktisk kompetens, där helheten ur ett år 1-16 perspektiv och styrdokumentens röda tråd utgör en bas för arbetet. Det handlar mer om skolutveckling än om IT, vilket är utbildningens stora fokus. 31

33 Mount Skolutveckling Under året genomförde Pedagogiskt Centrum Mount Skolutveckling tillsammans med samtliga förvaltningar inom skola i Kungsbacka kommun. Fokus i projektet var att skapa ett stort kompetensutvecklingstillfälle under vecka 44 som helt utgick från varje enskild skolas utvecklingsbehov. Under våren intervjuades samtliga skolledare i kommunen för att få fram varje skolas behov samt vad det fanns för möjlighet för dem att dela med sig av kunskap och innehåll. Samtliga intervjuer analyserades och resulterade i ett antal större områden som exempelvis systematiskt kvalitetsarbete, formativ bedömning, språkutveckling, digital kompetens och grupputveckling. Utifrån varje skolas behov skapades individuella program och resultatet blev Mount Skolutveckling som arrangerades på Aranäsgymnasiet under vecka 44. Totalt deltog 2500 pedagoger och ledare. Sättet att angripa skolutveckling och kompetensutveckling med fokus på att det ska vara helt behovsstyrt utifrån så många olika behov är nytt och det har redan börjat planeras för ytterligare en omgång under FörskoleVis Med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som uppdragsgivare har Pedagogiskt Centrum tillsammans Interactive Institute utvecklat ett webbaserat verktyg för förskolan. Pedagogiskt Centrum är ansvariga för det pedagogiska materialet. Målet är att på ett lustfyllt sätt bidra till att öka förståelsen för vad energi är och därmed bidra till energimedveta barn och pedagoger. Förarbetet har bestått av beteendestudier av barns lekar och pedagogers arbetsmiljö samt workshops med barn, där olika övningar har testats och utvecklats. I materialet möts karaktären "Strömtjuven" som älskar ström. Barnen får bland annat prova på att vara Energidetektiver och sjunga sången om "Strömtjuven". Projektet finansierades av Naturskyddsföreningen, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Mer information om projektet hittas på: MittVal2014 För att ge lärare stöd och verktyg att undervisa om EU-valet på ett intressant och lustfyllt sätt utvecklade Pedagogiskt Centrum på uppdrag av Ungdomsstyrelsen under våren 2014 ett nytt läromedel. Ungdomsstyrelsen lanserade en webbsida, Mitt val 2014, som bland annat var tänkt att fungera ett pedagogiskt verktyg under exempelvis en samhällskunskapslektion. Webbplatsen fanns även som en app för mobiler. För att webbsidan Mitt val 2014 skulle fungera väl i ett pedagogiskt sammanhang utvecklade Pedagogiskt Centrum en lärarhandledning till denna som skulle hjälpa och inspirera lärare till att inkludera webbsidan i sin undervisning samt ge förslag på hur de skulle kunna arbeta vidare med sina elever kring de frågor och teman som lyfts på sidan. Lärarhandledningens målgrupp var i första hand lärare som undervisar i samhällskunskap på gymnasiet, men även i viss mån högstadiets senare årskurser. Lärarstudenters examensarbeten Tillsammans med LUN, Lärutbildningsnämnden och Alingsås kommun skapade Pedagogiskt Centrum ett pilotprojekt som syftar till att stärka kommunernas koppling till aktuell forskning samtidigt som lärarstudenterna får en ännu tydligare koppling till sitt framtida yrke. Projektet går ut på att Alingsås kommun formulerar ett antal problem/utmaningar i sin verksamhet som sedan lärarstudenter angriper i sina examensarbeten. Kommunerna får sin verksamhet belyst och systematiskt genomlyst och studenterna får autentiska utmaningar att jobba med. 32

34 @Jobbet Med finansiering från.se Internetfonden har Pedagogiskt Centrum under 2014 tagit fram Spelet handlar om att använda entreprenöriella förmågor för att söka arbete via internet och syftet är att inspirera unga som skall välja studier och arbete. Spelet användes med stor framgång på GR Utbildnings mässa Gymnasiedagarna som en del i utställningen. Istället för att spelet skulle gå ut på att själv vara ung och söka jobb, får spelaren ta rollen som chef och välja vem som får jobb baserat på tre olika ansökningar. Spelet kan användas i undervisning och i studie- och yrkesvägledning. I projektet har Pedagogiskt Centrum bland annat samarbetat med unga från Schillerska gymnasiets estetiska program, som medverkat som skådespelare, samt elever från Ekonomiprogrammet på Angeredsgymnasiet, som medverkat i speltest. Spelet finns tillgängligt på från hösten 2014 och minst tre år framåt. Future Happiness Challenge I samarbete med Mistra Urban Futures skall Pedagogiskt Centrum under 2014 och 2015 ta fram ett spel som skall kommunicera rapporten Klimatomställning Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. Spelet syfte är att kommunicera rapportens resultat på ett lustfyllt och spännande sätt till gymnasieungdomar i Göteborgsregionen och Västra Götaland. Spelet skall kunna användas som en del i undervisning i frågor som rör samhällsplanering, demokrati och inflytande, miljöteknik och hållbar stadsutveckling. Under hösten har Pedagogiskt Centrum planerat och genomfört metodpass med de 250 gymnasieelever från tre olika skolor som skall följa och delta spelutvecklingen genom workshops och speltester år Projektet finansieras av Göteborgs Stad Miljöförvaltning och Västra Götalandsregionen och resultatet kommer vara tillgängligt för allmänheten hösten Webbutbildning Miljö På uppdrag av Göteborgs Stads miljöförvaltning skall Pedagogiskt Centrum under 2014 och 2015 ta fram en webbutbildning riktad till samtliga medarbetare i stadens verksamheter. Webbutbildningen ska på ett lustfyllt och spännande sätt ge kunskap om hur både små och stora förändringar i arbetssätt och planering främjar stadens gemensamma miljömål. Utbildningen grundas på Göteborgs Stads miljöprogram och ska ta en till tre timmar att genomföra beroende på tillvägagångssätt. Den skall även kunna vara en del i utbildningsinsatser för verksamheter som önskar bli miljöcertifierade. Projektet avslutas i mars Inspirationsdag Inför EU-valet Den 26 mars arrangerades inspirationsdagen Inför EU-valet. Dagen bjöd på föreläsningar, samtal kring fika och upplevelsebaserat lärande i form av spelet Kollektivet - ett klassrumsrollspel som tagits fram av GR på uppdrag av Internationella Programkontoret för att främja lärande om EU och demokratifrågor. Spelet går att ladda hem via speldatabasen Föreläsare inkluderade EUparlamentariker och experter inom EU-frågor. Drygt 40 lärare, främst gymnasielärare, deltog på inspirationsdagen. Sexuell hälsa Pedagogiskt Centrum har sedan 2003 arbetat med att utveckla skolans sex- och samlevnadsundervisning genom att bland annat utveckla metodmaterial och spel, anordna konferenser och föreläsningar samt genomföra längre processutbildningar för hela skolor från förskola till vuxenutbildning. Större delen av arbetet har skett i nära samarbete med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Det är ett samarbete som är unikt på flera sätt: dels för att de båda verksamheterna hör till olika politiska organisationsnivåer (kommunalförbund respektive region), dels för att det innebär en förening mellan två kunskapsområden skola och vård. 33

35 SRHR.se Webbplatsen är ett resultat av samarbetet mellan Pedagogiskt Centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Under 2014 utvecklades hemsidan med nya funktioner samt kopplades till sociala medier såsom Facebook och Twitter. Kontinuerlig omvärldsbevakning och spridning av aktualiteter på webbplatsen har skett under året. SRHR.se har använts för att sprida och kommunicera med deltagare som ingått i aktiviteter kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i skolan. Två utbildningshalvdagar om SRHR, en i Falköping och en i Vänersborg, genomfördes för att möta personal inom skola och ungdomsmottagning. Elevtemapass för ca 150 högstadieelever med spel utvecklat inom ramen för SRHR.se genomfördes under Vetenskapsfestivalen. SRHR på SFI Pedagogiskt Centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsa erbjuder kostnadsfria processutbildningar för skolor som anordnar utbildning i svenska för invandrare (sfi) inom Västra Götalandsregionen. Under 2014 hölls processutbildning med sfi i Strömstad och Hermods i Göteborg. Ett fortsatt omfattande spridnings- och förankringsarbete av SRHR på sfi har skett på kommunalnivå genom möten med skolledning och lärarlag ute på skolor. I samarbete med Folkhälsomyndigheten planerades Sätt ord på hälsan, en nationell heldagskonferens om att fra mja ha lsa och raẗtigheter genom utbildningen i svenska fo r invandrare, som går av stapeln tisdag den 3 februari Syftet med konferensen a r att sta rka undervisning i ha lsa och raẗtigheter med sa rskilt fokus pa SRHR inom sfi samt sprida framga ngsrika insatser runt om i landet. Konferensen va nder sig till sfi och utbildningsanordnare, beslutsfattare, pedagogisk personal, organisationer, myndigheter inom utbildnings- och/eller ha lsosektorn samt andra som a r intresserade av att inkludera arbetet med SRHR inom spra kutbildning. Sex, unga och skolans roll För sjunde året i rad arrangerades konferensen Sex, unga och skolans roll under vecka 44, ett samarbete mellan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt Centrum. Temat var "SRHR i samtal och samarbete" med fokus att tydliggo ra sin egen roll i va rt gemensamma uppdrag. Konferensen blev med sina 350 platser fullbokad med personal främst från grundskola, gymnasieskola, ungdomsmottagning och ideella organisationer. Sexuell hälsa och funktionsnedsättningar Pedagogiskt Centrum erbjuder stöd i att utveckla det professionella arbetet med sexuell hälsa i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Föreläsningar har under året hållits för Område Gymnasiesärskolan, Lägerverksamheten i Göteborgs stad samt på Ågrenska. 34

36 Hur säger man? - filmserien I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa har Pedagogiskt Centrum utvecklat ett metodmaterial inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för SFIpersonal. Materialet består av ett antal filmer, handledning och informationsmaterial som ska ge ett stöd i skolornas arbete med SRHR. Materialet fokuserar på skolutveckling, metoder i undervisningen och kunskapsinnehåll på området. Syftet är att inspirera verksamheter som bedriver SFI eller annan SAS-undervisning för vuxna att inkludera SRHR, dels som egna teman i undervisningen och dels som en del av vardagsarbetet. Det genomgående temat i materialet är rättighetsperspektivet alla med erfarenhet av immigration har rätt till information, vård och service. En förutsättning för att dessa personer ska få tillgång till dessa rättigheter är ett språk och kunskaper som gör det möjligt att göra informera val angående sexuell och reproduktiv hälsa. Materialet distribueras digitalt via hemsidan EDU larp 2014 Den 2 april arrangerade Pedagogiskt Centrum Edu Larp, en internationell konferens om upplevelsebaserat lärande. Konferensen riktade sig till lärare, praktiker och forskare från både Sverige och andra länder. Edu Larp står för "Educational Live Role Play" och syftar till att använda rollspel som en metod i skolan. 67 personer (varav en tredjedel lärare) över 12 länder träffades för att lyssna på föreläsningar, spela spel och diskutera framtiden för rollspel och upplevelsebaserat lärande i skolan. Dagen bjöd på ett spelpass med GR-spelen En by som alla andra och Kollektivet, föreläsningar och gruppdiskussioner. DropOuts - en webbutbildning för att motverka skolavhopp Under våren 2014 sändes tv-serien DropOuts i SVT. I sex avsnitt fick tittarna följa arbetet med att motivera ungdomar i riskzon för avbrott att fortsätta eller komma tillbaka till gymnasieskolan. Två ESF-finansierade projekt, varav ett är Plug In, följdes i serien. Pedagogiskt Centrum fick av Temagruppen Unga i Arbetslivet uppdraget att under hösten 2014 utveckla ett metodmaterial som baseras på tv-serien och dess perspektiv på ungdomars utanförskap. Genom att delta i en webbaserad utbildning kommer intresserade skolor ges möjlighet att öka sin kunskap om avbrottsproblematik i syfte att utveckla arbetet med att minska ungdomars utanförskap. EU- och FN-rollspel Under 2014 har fjorton EU- och FN-rollspel genomförts inom GR, där cirka 1000 elever från årskurs 8 i grundskolan till år 3 på gymnasiet deltagit under året. PC har samarbetat med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, samt Göteborgs FNförening kring tre av spelen, där ett extra fokus har lagts på kvinnor, fred och säkerhet under förhandlingarna. Kompetensutvecklingsutbud och konferenser Varje år genomförs ett sjuttiotal utbildningar och konferenser av Pedagogiskt Centrum. Utbudet skapas helt utifrån det behov som finns runt om i regionen då det finns många positiva förtecken med att ha ett samlat kompetensutvecklingsutbud. Nedan ges exempel ur utbudet. Bemötande som metod vid problemskapande beteende, Bo Hejlskov Elvén Föreläsningen syftade till att ge skolans personal praktiska verktyg för att hantera utåtriktat och störande beteende. Metoderna som introducerades bygger på affektteori och neuropsykologi. Föreläsningen handlade om förhållningssätt, teori, metod och bemötande. Målet var att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egna metoder utifrån. 35

37 Cyberbullying en utmaning för forskare och praktiker Pedagogiskt Centrum på GR, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, stiftelsen Friends och the International Bullying Prevention Association, arrangerade för första gången en unik internationell konferens för att erbjuda kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte gällande nätmobbning. Under två dagar var världens främsta mobbningsforskare i Göteborg för att dela med sig av sin forskning både genom föreläsningar och via en posterutställning. Med skolans värld som utgångspunkt närmade sig experterna den svåra frågan från olika håll och discipliner. Förändrade förutsättningar innebär nya utmaningar för både forskare och praktiker. Alla som strävar efter att förstå och förebygga nätmobbning behöver bygga upp en gemensam begreppsvärld och utforma strategier som bygger på beprövad erfarenhet och som är förankrade i samtiden. Cyberbullying samlade storheter som professor emeritus Peter Smith, research professor Dan Olweus och professor Christina Salmivalli. Från Sverige medverkade bland annat Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends, professor Ann Frisén från psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och Sveriges barn- och elevombud Caroline Dyrefors Grufman. De ca 240 konferensdeltagarna fick uppleva två mycket intressanta dagar och konferensen fick stor uppmärksamhet i media. Konferens ger inspiration till lärare i hem- och konsumentkunskap Den 8 oktober träffades cirka 80 lärare som undervisar i ämnet hem-och konsumentkunskap för att lyssna på föreläsningar om Vad har egentligen ungdomar i sitt kylskåp när de flyttat hemifrån?, Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr11, De nya nordiska näringsrekommendationerna i praktiken samt för att utbyta erfarenheter om pedagogiska planeringar. Föreläsare var Ann Parinder, Lena de Ron, Maria Feldt och Lena Björck. Inspirationsdagar vecka 44 Under vecka 44 genomfördes Inspirationsdagarna på Burgårdens Konferenscenter och GR. Under två dagar kom nästan 1500 konferensdeltagare för att lyssna på 23 föreläsare inom en mängd olika områden såsom konflikthantering, läs- och skrivsvårigheter, dyskalkyli, utomhuspedagogik, hjärnan, betygsättning och bedömning, coaching, stress, naturvetenskap och teknik, surfplattan samt unga och nätet. En av talarna var Skolverkets generaldirektör Anna Ekström som föreläste om hur vi tillsammans kan förbättra resultaten i skolan. Familjedaghemskonferens 14 november Den 14 november arrangerade Pedagogiskt Centrum Familjedaghemskonferensen för 16:e året i rad. 420 dagbarnvårdare från 27 kommuner träffades för att utbyta erfarenheter och lyssna på tre intressanta föreläsare. Anne Greve talade om Vänskap mellan små barn, Ingela Olsson om barnuppfostran i olika kulturer och David Lega om kärlek, stöd, krav och beröm. Dagen avslutades med ett besök på Jul på Liseberg. Pedagogiskt Centrum arbetar med gymnasieskolan GTI Pedagogiskt Centrum har fått i uppdrag av gymnasieskolan GTI att vara med och utveckla matematikundervisningen på skolan. Under två terminer kommer matematiklärarna att arbeta med Skolverkets material matematiklyftet som handlar om att titta på sin undervisning och hur man kan utveckla den för att fler elever skall tycka det är roligt med matematik och nå en högre måluppfyllelse. Pedagogiskt Centrum är med och processleder satsningen. Skolan har även satsat på att få hjälp med processledning av två arbetslag. Genom att formulera några utvecklingsområden som är viktiga för skolan kommer arbetslagen att jobba med hur de kan stötta varandra och eleverna för att det ska bli en så bra tid på skolan som möjligt både vad gäller studieresultat och hur man upplever sin situation som elev på skolan. 36

38 Utbildning av färdtjänstförare Under hösten 2014 och våren 2015 har Pedagogiskt Centrum utbildat ca 700 färdtjänstchaufförer i bemötande. Utbildningen är processinriktad och deltagarna ges möjlighet till erfarenhetsutbyte, reflektion och kunskapsinhämtning. Utbildningen utförs tillsammans med GR Välfärd på uppdrag av Färdtjänsten i Göteborgs stad. Digitalt webbutbildningsverktyg Under året utvecklades ett webbutbildningsverktyg tillsammans med GR Välfärd. Verktyget används för att kunna genomföra olika sorters webbutbildningar och innehåller ett antal funktioner för att kunna anpassas till specifika utbildningars behov. Den första utbildningen kommer att genomföras under GR Utbildning Multimediastudion ett nav för filmproduktion GR Utbildning Multimediastudion har under de senaste åren etablerat sig som en betydelsefull producent av pedagogiska läromedel på film. Med filmen som medel kan värdefulla insikter och erfarenheter dokumenteras och göras tillgängliga för en bred publik. Under 2014 har filmer producerats till bland annat Pedagogiskt Centrum (Bedömning för lärande), Universeum, SAK (Utmärkelsen), Västra Götalandsregionen (Hygienveckan inom skolan), Förstelärare (seminarier), Validering Väst, Öjersjöskolan (Svenska elever i en annan del av världen), Plug In (filmer om projektet), Social Resurs, Anti Bullyingprojekt inom GR, Socialchefsdagarna 2014, Västkom, Mångfaldsprojekt, produktion av 6 st science center i Västra Götalandsregionen, Pedagogiskt Centrum Sexuell Hälsa SFI-filmer, Filmer om Äldrevården inom GR, Länsstyrelsen Miljösamverkan, Västra Götalandsregionen, VUX Göteborg och PlugInnovation. Multimediastudion erbjuder att dokumentera och visualisera projekt, nya pedagogiska angreppssätt och nya arbetsmetoder i första hand inom Göteborgsregionen, men även i övriga Sverige och Europa. Exempel på filmuppdrag kan vara dokumentation av projekt, läromedel för skolan, informations- och reklamfilmer för GRs samarbetsprojekt, intervjureportage, filmdokumentärer och filmning av konferenser. Filmerna kan visas på webben, i mobilen eller ges ut på dvd. EU-projekt på Pedagogiskt Centrum Projektet GNU avslutas Under tre år, , har klasser i Norge, Sverige och Danmark undersökt möjligheter och hinder med att jobba över gränserna inom ramen för projektet GNU, Gränsöverskridande nordisk undervisning. GR Utbildning är den koordinerande partnern för de svenska aktörerna i projektet. I Sverige har Kungälv, Kungsbacka, Mölndal och Trollhättan medverkat i projektet. Högskolan Väst har bedrivit den svenska forskningen i projektet. Projektet är delfinansierat av Interreg/Tillväxtverket. Projektet har undersökt hur det fungerar att planera undervisning över landsgränserna i Norge, Sverige och Danmark och sedan genomfört dessa och sett vilka barriärer som har intensifierats. Trots möjligheterna med IKT har projektet visat att det finns hinder att lösa beroende på vilka tekniska möjligheter som finns, vilka regler och policys som råder i de olika länderna och kommunerna och vilka kunskaper som finns i skolan kring att jobba med IKT i undervisningen. Det finns en stor potential i tekniken men det gäller att hitta en plattform som stödjer de processer som önskas genomföras och det kan vara frustrerande innan denna plattform är etablerad. Inom ramen för projektet har språkliga hinder utforskats och lösningar har hittats. 37

39 Projektet har också undersökt vilka mervärden som finns i att jobba över gränserna och vilka gemensamheter som finns mellan de tre nordiska länderna. Under arbetet har professionsforskare varit kopplade till varje klass, vilket har resulterat i ett stort antal forskningsartiklar och rapporter. Mer finns att läsa på projektets webbplats; Ett tydligt resultat i projektet är att det går att hitta mervärden i att jobba med klasser på andra ställen i världen, samtidigt som det kräver insatser i form av tid att kommunicera och planera ihop och hitta de tekniska lösningar som gör jobbet på bästa sätt. Plug In GR GR är en av fem regioner i Sverige som deltar i Plug In, Sveriges största samverkansprojekt för att minska avbrott från gymnasiet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), tillsammans med de medverkande aktörerna. Sveriges kommuner och landsting (SKL) är projektägare och projektet pågår mellan februari 2012 och juni Sju kommuner i Göteborgsregionen deltar med olika delprojekt och GR samordnar arbetet i regionen. Fokus för de olika projekten i regionen är unga som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier samt unga som avbrutit sina studier. Målgruppens ålder är år. Under 2014 har 20 av de 23 delprojekten i Plug In GR avslutats och ungefär 75% av de genomförda delprojekten har blivit implementerade i kommunerna. Efter projektavsluten har fokus legat på insamling av resultat för den effektutvärdering som genomförs. Även slutrapportering från kommunerna har varit en betydande del under årets andra hälft. På regional nivå har flera steg tagits kring hur den regionala samverkan gällande unga i riskzon kan utvecklas. Bland annat har ett stort arbete genomförts för att förbereda för det kommunala aktivitetsansvaret som den 1 januari 2015 ersätter det kommunala informationsansvaret. Generellt sett genomförs mycket arbete med att stödja den regionala samverkan, dels kring unga som har avbrutit sina gymnasiestudier, dels för unga som är kvar i gymnasieskolan men som riskerar avbrott. Exempelvis har ett stort förändringsarbete genomförts då det gäller GRs nätverk för det kommunala informationsansvaret, GRIA-nätverket. 38

40 GR arrangerade under våren den tredje spridningskonferensen inom Plug In. Dessutom deltog Plug In GR vid OECDs LEED konferens i Stockholm i april där bland annat Partilles delprojekt Porten presenterades för deltagarna. PlugInnovation PlugInnovation utvecklas inom ramen för projektet Plug In och är en digital plattform för arbetet med att motverka studieavbrott från gymnasieskolan. Under 2014 har PlugInnovation genomfört djupstudier i tio av de projektverkstäder som bedrivits inom Plug In. Detta för att ta reda på vad som verkar fungera för att få eleverna att stanna kvar eller komma tillbaka till utbildning. Utifrån djupstudierna har framgångsfaktorer utarbetats som kommer att ha en betydande roll på projektets nya webbplats som ska stå klar sommaren Där kommer även prototypen av det verktyg för elevuppföljning som tagits fram inom ramen för PlugInnovation att finnas. Det visar hur man genom systematisk datainsamling och moderna IT-verktyg kan ta fram realtidsstatistik som kan fungera som ett arbetsredskap och beslutsunderlag i arbetet med att förhindra studieavbrott och följa upp genomförda insatser. Under året har PlugInnovation medverkat i ett antal aktiviteter som har med utanförskap och studieavbrott att göra, såsom politikerveckan i Almedalen, OECDs LEED-konferens och paneldebatt på Bok och biblioteksmässan. Projektet har även fungerat som referens för Skolinspektionens kvalitetsgranskningsprojekt kring studieavbrott vid gymnasieskolans yrkesprogram. Förstudie LEDET - Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxt Under 2014 har Pedagogiskt Centrum genomfört förstudien LEDET Lilla Edet designar effektiv tillväxt. Förstudien innebär att strukturer i kommunen som omgärdar ungdomar som befinner sig i eller riskerar utanförskap ska kartläggas. Förstudien har varit finansierad av Europeiska socialfonden och har bestått av tre delar: En kartläggning av ungdomars möjligheter och utmaningar kopplat till utanförskap, en kartläggning av möjligheter för Lilla Edet att utveckla en transnationell samverkan, samt en undersökning av möjligheter för framtida fondsamverkan. Fokus har legat på strukturell samverkan och inom kartläggningen har ca 300 personers röster kartlagts. Utifrån de lärdomar som gjorts inom ramen för GR Dropouts och Plug In har politiker, tjänstemän inom bildningsförvaltningen och socialförvaltningen, vårdnadshavare och elever i grund- och gymnasieskola samt andra intressegrupper såsom ideella föreningar, polis och folkets hus intervjuats. Resultatet av de tre delarna kommer att ligga till grund för framtida satsningar i Lilla Edet. Plug In GR, fördjupad implementering I december 2013 beviljades GR Utbildning ytterligare ett projekt från Europeiska socialfonden som genomfördes under Projektet är en fördjupad implementering av Plug In vilket ytterst handlar om att ta tillvara lärdomar från Plug In-projektet och andra projektresultat från liknande projekt som genomförts i Göteborgsregionen. Projektet har primärt varit inriktat mot två huvudsakliga syften, dels att se över den organisatoriska strukturen inom GR för att på bästa sätt möta den utmaning som utanförskapsfrågor innebär, dels att göra en kartläggning av tidigare västsvenska projektresultat inom utanförskap. Det första perspektivet har inneburit att GRs nätverk för det kommunala informationsansvaret, GRIA-nätverket, från årskiftet byter namn, syfte och uppdrag. Det nya nätverket heter GRAA-nätverket, GRs nätverk för det kommunala aktivitetsansvaret och har ett tydligt strategiskt uppdrag. Den andra delen av projektet, vilken syftat till att kartlägga tidigare västsvenska ESFprojekt inom utanförskapsområdet har resulterat i en rapport, vilken belyser flera intressanta lärdomar. Rapporten ger tydliga indikationer som tillsammans med lärdomar från Plug In och Pluginnovation lyfter fram viktiga perspektiv som är relevanta att arbeta med i inledningen av ett projekt, inte minst om man avser att kunna påvisa tydliga 39

41 effekter av arbetet. I november genomfördes en konferens inom ramen för projektet, där utbildningschefer, projektledare inom Plug In GR samt personal från GR och som arbetar med utanförskapsfrågan tillsammans reflekterade kring viktiga lärdomar av Plug In. Ett syfte med konferensen var att blicka framåt för att fortsätta arbetet kring utanförskapsfrågan ur såväl lokalt som regionalt perspektiv. GR SYVO GR SYVO (studie- och yrkesvägledning och orientering) var ett tvåårigt ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt i GR med syftet att öka samverkan mellan utbildning och arbetslivet med studie- och yrkesvägledningen som motor. Under 2014 slutfördes projektet som har erbjudit kompetensutveckling inom sju områden för studie- och yrkesvägledare, rektorer, lärare och arbetslivsrepresentanter. En central del i GR SYVO är dess organisationsutvecklingsinsatser där kommuner, organisationer och enskilda skolor erbjuds stöd för att öka samverkan mellan skola och arbetsliv. Projektet har även skapat nya arenor för möten mellan skola och arbetsliv, exempelvis jobbskuggning och Anställningsbaren på Gymnasiedagarna. Projektet har också tagit fram två digitala plattformar; och Entreprenörskap i skolan. SYVonline fortsätter nu att utvecklas inom det tvååriga projektet Visa Väst med syfte att stärka och utveckla studieoch yrkesvägledningen i Västra Götaland. Pedagogiskt Centrum driver projektet i nära samarbete med de andra kommunalförbunden Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. GRINT GRINT ett integrationsprojekt i Göteborgsregionen pågår mellan 2013 och 2015 med Europeiska integrationsfonden som medfinansiär. GRINTs övergripande mål är att förbättra förutsättningarna för att nyanlända ska bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. Inom ramen för GRINT genomförs en kartläggning och en regional översyn av sfiundervisningen i Göteborgsregionen. Utöver den primära målgruppen nyanlända tredjelandsmedborgare ingår även lärare, utbildningsanordnare samt andra relevanta aktörer i kartläggningen. Under projekttiden sker samverkan med andra regioner och kommuner i landet för att dela erfarenheter och jämföra resultat kring hur en framgångsrik sfi-undervisning kan bedrivas och organiseras. Resultatet delas på en plattform som utvecklas under projekttiden. Detta ger GRINT en möjlighet att bidra med lärande exempel, kunskapsdelning och målgruppens egen röst. På plattformen kommer det även att finnas metodmaterial som bygger på resultaten från kartläggningen. Inom ramen för projektet arrangeras även ett antal workshops och konferenser för verksamma personer inom regionen med fokus på erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Syftet är att sprida projektets resultat och bidra till en kvalitativ sfi-utbildning. Mobility for Welfare in Gothenburg Region, MWGR GR har beviljats EU-medel för att kompetensutveckla 150 offentligt anställda i GRs medlemskommuner inom utbildnings och välfärdsområdet. Mellan 2013 och 2015 kommer partners från 10 olika länder inom EU att ta emot personal från Göteborgsregionen. Projektet finansieras av EU-programmet för livslångt lärande, Leonardo da Vinci. Deltagarna i MWGR får under en veckas tid besöka en av projektets partners och genom erfarenhetsutbytet växa i sin yrkesroll och sprida den nya kunskapen ut i sin egen verksamhet. Målsättningen är att dels bli bättre på yrkesutbildning och att förhindra studieavbrott och utanförskap, dels att ge personal inom bland annat äldreomsorg, arbetsmarknad, individ- och familjeomsorg samt personalstrateger möjlighet att få ökad kunskap om hur andra länder i Europa tar sig an aktuella utmaningar. 40

42 imove, Innovation on Mobility Organisation in Vocational Education (imove) imove är ett EU-finansierat projekt inom programmet för livslångt lärande, Leonardo da Vinci Networks, som söks direkt via EU-kommissionen i Bryssel. Projektet genomförs mellan 2014 och 2016 och består av totalt 11 partners från 7 europeiska länder med Italien som projektägare. Projektet är ett led i att möta EU 2020-målen som bland annat avser att öka rörligheten för den nämnda målgruppen från 0,7% (2012) till 6% (2020). imove syftar till att skapa en plattform, en så kallad Multistakeholder Mobility Platform (MMP), för koordination av inkommande och utgående elever och dess praktikperioder. MMPs riktar sig i första hand till elever på gymnasiala yrkesutbildningar. För att uppnå detta skall partnerskapet bygga upp och stärka ett nätverk med offentliga och privata aktörer inom utbildning och arbetsliv på transnationell, nationell, regional och lokal nivå. GRs roll i projektet är att med bland annat utgångspunkt från Praktikplatsen.se kartlägga förutsättningarna för att formalisera konkreta strategier och lösningar för att möjliggöra att fler elever i våra medlemskommuner tillhandahåller praktikerfarenheter utanför de egna landgränserna. Developing Global Citizens through Anti Bullying Work Developing Global Citizens through Anti Bullying Work är ett regionalt partnerskapsprojekt som bedrivs mellan 2013 och Projektet ska bidra till att kunskapen om nätmobbning ökar. Partnerskapet ska utveckla skolornas värdegrundsarbete med utgångspunkt i den digitala kommunikation som sker barn och unga emellan och därigenom motverka mobbning och stärka elevernas utveckling till globala medborgare. Svenska och engelska partners arbetar för att motverka mobbning genom ett nära samarbete mellan skola och fotbollsklubbar. Det gemensamma lärandet kommer även att beröra principerna för lagarbete, respekt, samarbete, rättigheter och ansvar samt uthållighet och ledarskap. Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning ansvarar för projektets genomförande och svenska partners är Jonsereds skola och Jonsereds IF. I Storbritannien finns motsvarande partnerskap bestående av kommunalförbund, skola och idrottsförening. Projektet är delvis finansierat med stöd från EU-kommissionens Programmet för livslångt lärande. 41

43 Framtidens Ledare Ny som chef Programmet som 2014 genomfördes för åttonde gången syftar till att ge deltagarna en god grund för sitt ledarskap och har som mål att deltagarna ska utöva ett utvecklande ledarskap med fokus på medarbetarnas utveckling och ett gott organisatoriskt resultat. Programmets bas är således utveckling av det personliga ledarskapet men tar också upp hur kommuner kan styras och ledas, rollfördelning mellan politiker och tjänstemän, mål och målstyrning, förändringsarbete samt konflikthantering. Jag vill bli chef?! Programmet riktar sig till personer som funderar på och bedöms lämpliga för att gå in i en chefsroll men ännu inte bestämt sig. Deltagarna får under sex heldagar fördelat över sex månader möjlighet att tillsammans med andra utveckla sin ledarskapsförmåga samt få förståelse för chefskapets möjligheter och villkor i förhållande till områden som är centrala i chefsuppdraget. Målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär innan beslutet att gå vidare till en chefstjänst. Programmets mål i ett längre perspektiv är även att bidra till regionens ledarförsörjning. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläsningar, övningar och reflektionsuppgifter som bidrar till deltagarnas förståelse för chefskapet. Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna processuppgifter som redovisas och diskuteras vid nästa tillfälle. Utbildningen avslutas med att deltagarna summerar och presenterar sin egen ledarfilosofi för varandra i gruppen. Program för ledarutveckling inom Utbildningsförvaltningen, Göteborgs stad Samtliga av förvaltningens chefer utanför den direkt pedagogiska verksamheten har genomgått eller genomgår ett utvecklingsprogram. Grupperna har under 10 heldagar arbetat med sin personliga utveckling som ledare i syfte att öka trivsel och effektivitet mellan deltagarna och i de grupper de leder. Målet är att genom ökad produktivitet skapa en ännu bättre service på respektive skola och därmed för den enskilde eleven. Deltagarna har även genomfört och fått återkoppling på personliga profilanalyser i syfte att öka förståelsen för sitt eget och andras beteenden och därigenom i högre grad kunna tillvarata olikheter. Målet är att genom denna ökade förståelse öka produktiviteten i varje möte med andra personer i allmänhet och i de grupper man leder i synnerhet. Att leda i förändring Kungsbackaledaren Som en del i Kungsbacka kommuns satsning på att 2020 vara en digital förvaltning genomför Framtidens Ledare ett utvecklingsprogram för chefer med fokus på förändringsarbete genom implementering av ett Utvecklande ledarskap (UL). Under 2014 har två grupper genomgått och utvärderat programmet. Tanken är i nästa steg ett breddinförande där kommunens samtliga chefer under en tvåårsperiod och i grupper om 12 personer genomgår programmet. Kungsbacka kommun Nya teknik Inom förvaltningen Teknik har man efter genomförda förändringar ett behov av att skapa en gemensam plattform för ledarskap och ledningsgrupp. Framtidens Ledare genomför med start under hösten 2014 en långsiktig process baserad på det Utvecklande ledarskapet (UL) och med syfte att skapa en effektiv förvaltning baserad på ett gott ledarskap och väl fungerande ledningsgrupp. Förbundscheferna 15 chefer för samordningsförbund i Västsverige deltar under 18 månader i en processutbildning med fokus på det personliga och Utvecklande ledarskapet (UL). Syftet är att skapa gynnsamma förutsättningar för medarbetarnas utveckling och ett gott organisatoriskt resultat. Jämte ledarskapet samt idé- och erfarenhetsutbyte ingår juridisk utbildning och reflektion för praktiskt hantering av gällande lagstiftning. 42

44 UV-nätverket UV-nätverket är ett uppdrag från Göteborgs stad för planeringsledare och utvecklingsledare. En utmaning för dem som processledare är att leda utan formell makt. En förändringsledare har ofta stort ansvar och få befogenheter då man arbetar bredvid den formella linjeorganisationen i organisationen eller systemet. Den viktigaste framgångsfaktorn är ledarens förmåga att skapa gemensamma bilder hos deltagarna och att skapa ansvarstagande och delaktighet. Framtidens Ledare använder begreppet processledare eftersom det sätter fingret på uppgiften man ska inte leda en enhet, en grupp eller ett antal individer man leder processen där dessa definierar nuläge, önskat läge och vägen dit. Syftet och målet med utbildningen är att varje deltagare ska få ökad kompetens kring sitt personliga ledarskap i allmänhet och för sin ledarroll i synnerhet. Ökad förståelse för sitt beteende och hur det påverkar andra, över andras beteende och hur det påverkar en själv. Kompetens kring gruppdynamik ur både ledares och medarbetares perspektiv, hur man kommunicerar effektivt och hur man effektivt, långsiktigt och hållbart styr sin arbetstid. Utbildningen avslutas med att varje deltagare under enkla former redovisar sin personliga ledarplattform. Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare Tillsammans med Center för management i byggsektorn (CMB) har GR utvecklat ett program för traineer inom sektorn för samhällsbyggare. Syftet är att deltagarna ska få större förståelse för hela sektorn och därmed kunna effektivisera planering och genomförande i olika typer av projekt. Programmet som hade över 1400 sökande till 17 platser fördelat på 14 privata företag och kommunala bolag/förvaltningar startade i augusti. Traineerna får fast anställning i en organisation, gör tre breddningsperioder på två månader hos andra medverkande arbetsgivare, arbetar med ett gemensamt case på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och genomgår ett omfattande program för personlig utveckling. Framtidens Ledare är både projekt- och processledare. Parallellt utbildas kontaktpersoner, handledare och mentorer i såväl värd- som breddorganisationer i syfte att ge programmet och nätverkandet bästa förutsättningar. 43

45 Jag vill bli skolledare!? Hösten 2014 startade ytterligare en omgång av processutbildningen Jag vill bli skolledare!? Programmet riktar sig till personer med intresse för, och som bedöms lämpliga att gå in i ett skolledarskap. Framtidens Ledare på GR Utbildning har under tre års tid utbildat närmare 100 potentiella skolledare och utbildningen har varit mycket uppskattad. Fokus under utbildningen ligger på det pedagogiska ledarskapet, att leda människor, att leda mot mål och resultat samt att leda som chef. Härryda nya chefer Framtidens Ledare ansvarar årligen för tre av totalt tio dagar som kommunens nya chefer genomgår. Det personliga och Utvecklande ledarskapet står tillsammans med kommunens egna Personal-Politiska- Program i fokus för utbildningen. Kommunbaren Tre kommunbarer genomfördes under Kommunbaren är en mötesplats för alla anställda i de tretton medlemskommunerna och har stadigt mellan 700 och 1000 besökare. Efter drygt tio år och över besökare är Kommunbaren mycket etablerad och uppskattad bland regionens medarbetare på alla nivåer. Föreläsningar samt utveckling av individer, lednings- och arbetsgrupper Framtidens Ledare har ett antal uppdrag för utveckling av arbets- och ledningsgrupper. Exempel på detta är ledningsgruppen för utbildningsförvaltningen i Lilla Edet och inom Utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad samt arbetsgrupper inom Färdtjänsten och Partille kommun. Vidare har det under året genomförts inspirationsföreläsningar med bland annat Jim Tamm kring Förtroendefullt samarbete. Vad gäller insatser på individnivå avser det konflikthantering och chefshandledning. 44

46 7. GR Skola Arbetsliv regiongemensamma satsningar på lärande i arbetslivet Pedagogiskt Centrum genom GR Skola Arbetsliv (GRSA) är den självklara samarbetspartnern för alla skolformer när det gäller metodutveckling och samverkan inom området skola-arbetsliv inom Göteborgsregionen. Inom detta arbete ryms utbildningar, utvecklingsprojekt och arenor för samverkan, samt praktikplatsen.se som är en plattform för hantering av praktikplatser och andra arbetslivskontakter har praktikplatsen.se haft samarbete med cirka (5 000) företag och arbetsplatser och under året har cirka (13 500) praktikplatser förmedlats inom grundskola, gymnasieskola, högskola och arbetsmarknadspraktik. Att arbeta strategisk med samverkan mellan skola-arbetsliv är avgörande för att regionen ska ha en god kompetensförsörjning och syftet med samtliga insatser inom GR Skola Arbetsliv handlar om att framtidsrusta ungdomar och skapa de bästa förutsättningarna för att de ska kunna göra välgrundade studie- och yrkesval. SAK-rådet SAK-rådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter, har som uppgift att synliggöra och stärka mötesplatser mellan skola och arbetsplatser för att främja Göteborgsregionens konkurrenskraft och tillväxt. SAK-rådet består av representanter för Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund, LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv och Västsvenska Handelskammaren. Gemensamt för arbetet inom SAK-rådet är Avsiktsförklaringen som undertecknades första gången 2002 och som uppdaterades och reviderades i oktober Denna lyfter fram kriterier som syftar till att säkerställa en nödvändig kvalitet i kontakten mellan elev, skola och arbetsliv. Gruppen träffas fyra gånger om året för att diskutera området skola-arbetsliv och organisationernas aktiviteter gällande skola-arbetsliv. SAK-rådet har även tagit initiativ till Praktikplatsen.se och Utmärkelsen som under året arrangerades för femte året i rad i syfte att uppmärksamma de skolor och arbetsplatser som arbetar för att utveckla en god samverkan mellan skola och arbetsliv. Utmärkelsen Sinntorpsskolan (Mölndal), Aniaragymnasiet (Göteborg), Westerstrand Urfabrik (Töreboda) och White arkitekter (Göteborg) vann årets Utmärkelse för kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter. Premieringen ägde rum på Gymnasiedagarna på Svenska Mässan i samband med en heldag med fokus på samverkan mellan skola och arbetsliv. Nästan 100 personer från regionens skolverksamheter, fackliga organisationer, näringslivet och politiker hade samlats för att delta när årets vinnare utnämndes. Helene Odenjung, Utbildningsgruppens ordförande, tillkännagav vilka som blev årets vinnare av Utmärkelsen i de fyra kategorierna grundskola, gymnasieskola, mindre företag samt större företag. Utmärkelsen arrangerades av SAK-rådet för sjätte året i rad i syfte att uppmärksamma de skolor och arbetsplatser som arbetar för att utveckla en god samverkan mellan skola och arbetsliv. Motiveringarna som legat till grund för premieringen tar sin utgångspunkt i hur väl verksamheterna dokumenterar och synliggör sin samverkan. Under 2014 gjordes ett omtag kring Utmärkelseprocessen och som ett resultat har deltagandet ökat med 100%. 45

47 Praktikplatsen.se - Vi bygger nytt! Praktikplatsen.se skapades 2003 av Göteborgsregionens kommunalförbund för att samordna och effektivisera anskaffning och förmedling av praktikplatser och andra arbetslivskontakter för grundskolor. Numera omfattar verksamheten förutom grundskola även gymnasieskola, vuxenutbildning, universitet och högskola samt arbetsmarknadspraktik. Verktyget kan bland annat användas till att söka, boka och administrera praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Målgrupper är skolpersonal, arbetsgivare samt elever/studenter. För varje målgrupp finns en särskild ingång i praktikplatsen.se. Behoven både avseende teknik och rörande den mycket viktiga frågan om samverkan skola-arbetsliv har förändrats av denna anledning byggs nu ett helt nytt praktikplatsen.se. Verktyget utvecklas under 2014 och 2015 av GR tillsammans med flertalet referensgrupper som representerar alla de målgrupper som är delaktiga i verktyget. Planeringen av verktyget skedde genom stöd av Vinnova och FRÖN. Genom medfinansiering av Västra Götalandsregionen har vi nu möjligheten att bygga det nya verktyget. Den nyutveckling som sker innebär att nuvarande verktyg inte kommer användas i nuvarande form efter maj 2015 utan ersätts då med det nya som utgår helt ifrån de behov som finns kring olika former för samverkan mellan skolan och arbetslivet. Aktiviteter inom grundskola Verksamheten avser att stärka relationer och underlätta kunskapsutbyte mellan skola och arbetsliv. Samverkan har skett genom olika aktiviteter såsom praktik, framtidsveckor, frukostmöte, behörighetsutbildningar, inspirationsutbildning för handledare och studiebesök. Praktiksamordning har bedrivits för elever i årskurs 8 och 9 i sju kommuner i Göteborgsregionen. Under verksamhetsåret har elever sökt och förmedlats en praktikplats via IT-verktyget praktikplatsen.se. Behörighetsutbildningar har genomförts för praktikansvariga på de olika grundskolor som använder IT-verktyget praktikplatsen.se. Utbildningen genomförs för att underlätta skolornas arbete i samband med praktik samt för att ge förslag på hur skolorna kan arbeta med praktik. I samband med praktik sker möten mellan vuxna och unga. För att ge tips och inspiration till en god praktikperiod erbjuds verksamheter som är anslutna till praktikplatsen.se en inspirationsutbildning för handledare. Under verksamhetsåret har fyra utbildningstillfällen ägt rum med sammanlagt 80 deltagare. Under 2014 har verksamheten tillsammans med Göteborgs Hamn anordnat två studiebesökstillfällen för grundskolor i Göteborgsregionen. Samarbetet har inneburit att 50 elever fått fördjupande kunskaper och erfarenheter från Göteborgs Hamn och deras verksamhet. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för gymnasieskola och vuxenutbildning Utbildningsgruppen har genom avtal med Västra Götalandsregionen uppdraget att samordna den arbetsplatsförlagda utbildningen (apl) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kungälvs sjukhus. Samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningsanordnare inom GR som erbjuder vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande kurser, får därmed sina behov tillgodosedda när det gäller utbildningsplatser inom sjukvården via praktikplatsen.se. Genom avtal ansvarar GR för samordning av apl-platser för vård- och omsorgsprogrammet samt barn och fritidsprogrammet för gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter. GR samordnar även praktikplatser för el- och energiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet. 46

48 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för universitet Genom avtal med Sahlgrenska Akademin (SA) och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet har GR Skola Arbetsliv uppdraget att samordna platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) via praktikplatsen.se. Sedan hösten 2014 samordnar GR LIA-platser på Sahlgrenska Universitetssjukhuset genom avtal med Göteborg Stad Vuxenutbildningen Yrkeshögskolan. Framtidsrustande ungdomar GR Skola Arbetsliv är projektledare och processtöd för projektet Framtidsrustade ungdomar som sträcker sig över läsåret 2014/2015. Syftet med utvecklingsmedel från Skolverket är att stödja utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolväsendet genom att skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal i alla skolformer ska få möjlighet till kompetensutveckling inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Särskilt prioriterade områden är kollegialt lärande, formativ bedömning av de entreprenöriella förmågorna, utveckling av det pedagogiska ledaskapet, systematiskt kvalitetsarbete i det entreprenöriella lärandet samt skola-arbetsliv (närsamhället). Skolverket strävar efter varierande arbetssätt och en nationell spridning av insatserna. Brunnsboskolan i Göteborg och Vallhamraskolan, Partille Gymnasium och Lexbyskolan i Partille har under året medverkat i projektet. Ett resultat av projektet är att Vallhamraskolan samarbetade med Musikhjälpen för att bidra till Musikhjälpens insamling i arbetet med att stoppa spridningen av hiv. Bland annat skrevs en låt till programledarna för Musikhjälpen, varav rapparen Petter är en och uppmärksammade skolans arbete. Under vecka 50 arrangerades dessutom en rad aktiviteter på Vallhamraskolan till förmån för arbetet med att stoppa spridningen av hiv. Utbildningssatsning kring samverkan skola-arbetsliv: GR, Skolverket & Arbetsförmedlingen GR Skola Arbetsliv arrangerar i samarbete med Skolverket och Arbetsförmedlingen utbildningssatsningen Det gäller våra elevers framtid hjälp dem göra väl underbyggda val. Målgruppen är personal i grundskolan och gymnasiet som vill utveckla sitt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA). Utbildningspaketet innefattar två utbildningsdagar varav en under hösten 2014 och en till våren Det första utbildningstillfället arrangerades på Gymnasiedagarna tillsammans med utdelning av Utmärkelsen och det andra utbildningstillfället kommer att arrangeras som en dialogkonferens Dagens unga pa morgondagens arbetsmarknad tillsammans med Ericsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sveriges byggindustrier, Goẗeborgs Hamn, Teknikcollege, Svensk handel, Visita och Goẗeborgs Energi. Sammanlagt deltar 60 personer från olika kommuner inom GR och Fyrbodal. Utbildningens syfte är att deltagarna ska utveckla lektioner med koppling till skolaarbetsliv för att på så sätt kunna stärka sina elever till att göra väl underbyggda val inför fortsatta studier och arbete. Allt utförs med stöd av professionella handledare från Göteborgs Universitet och utgår från de behov som finns på varje skola. 47

49 Framtidsveckor Framtidveckor är ett sätt att arbeta kring samverkan mellan skola och arbetsliv. GR Skola Arbetsliv och praktikplatsen.se arbetar med samordning och processtöd för skolor/utbildningars framtidsveckor där målsättningen är öka elevernas/studenternas kunskaper och möjliggöra för dem att aktivt kunna påverka framtida studie- och yrkesval. Under 2014 genomfördes framtidsveckor på Sjumilaskolan, Ryaskolan, Brattebergsskolan på Öckerö samt Bleketskolan på Tjörn samt ABF vuxenutbildning - Barn- och fritidsprogrammet med social inriktning. Syftet med framtidsveckorna är 1) att väcka tankar och funderingar hos eleverna/studenter kring olika valmöjligheter inför framtiden, så att de blir bättre rustade för att göra medvetna, välgrundade och individuella val kring sin framtid. 2) ge eleverna/studenter en möjlighet att upptäcka ett yrkesområde som de är nyfikna på och som skulle kunna vara en del av deras framtid. 3) möjliggöra för eleverna/studenter att utforska och fördjupa sig i gymnasieprogram/yrkesområdes genom att praktiskt öka samverkan mellan skola och arbetsliv. 4) regionalt synliggöra enskilda skolors/utbildningar samverkan med förenings- och arbetsliv där elevernas och skolans digitala dokumentation och reflektion kan spridas och användas som grund för SAKrådets årliga pris Utmärkelsen. Samverkan GR Skola Arbetsliv ABF vux Under året har GR Skola Arbetsliv genomfört samverkansprojektet Med högskolan i sikte och människan i fokus som är ett projekt mellan GR Skola Arbetsliv och ABF Vux kurspaket Barn- och fritid med social inriktning och inriktning människa, kultur och samhälle. Syftet är att de studerande under sin studietid ska få bättre möjligheter att göra välgrundade och medvetna val kring sin framtid samt att marknadsföra specifika yrken och branscher. De studerade har under året fått möjlighet att träffa yrkesambassadörer samt jobbskugga en specifik yrkesroll utifrån eget intresse. Träff med yrkesambassadörer och jobbskuggning sker vid två tillfällen under utbildningen. De studerande får sedan blogga om sina reflektioner och erfarenheter från aktiviteterna i en blogg som GR Skola Arbetsliv skapat för projektet. GR Skola Arbetsliv genomför bloggworkshops tillsammans med de studerande. Gymnasiedagarna Gymnasiedagarna är Göteborgsregionens mötesplats inför gymnasievalet och en årligen återkommande mässa arrangerades Gymnasiedagarna för femtonde året i rad som en informations- och vägledningsaktivitet där elever och utbildningsanordnare möts på en gemensam arena. Syftet med mässan är att ge besökarna en möjlighet att ta del av utbudet som finns inom Göteborgsregionen och till viss del utanför, men även att ge utbildningsanordnarna en arena där de har lika förutsättningar att möta blivande elever. Till utbildningsanordnarna hör gymnasieskolorna i regionen, skolor med riksintag, naturbruksgymnasium och representanter från branschorganisationer. Gymnasiedagarna är en del i det öppna utbildningslandskapet i regionen, vilket innebär att det är fri sökning i GRs 13 kommuner. 112 utställare medverkade på årets mässa, som besöktes av ca personer, varav ca elever, under sina tre dagar. 48

50 Anställningsbaren För andra året i rad genomfördes Anställningsbaren, en mötesplats för elever och arbetslivsrepresentanter, på Gymnasiedagarna. I år var det första året som GR Skola Arbetsliv anordnade detta tillsammans med Gymnasiedagarna. I Anställningsbaren ligger fokus på vad som händer efter skolan. Här möts elever och arbetsgivare för att prata om vilka kompetenser som efterfrågas på en framtida arbetsmarknad. Nytt för i år var att företag och branscher fanns i anslutning till Anställningsbaren i varsin monter. Medverkande från arbetslivet var Bostadsbolaget, Ericsson, Försvarsmakten, Göteborg Energi, Göteborg Stad, Motorbranschens yrkesnämnder, Teknikcollege, Partille kommuns funktionshinder och äldreomsorgsverksamhet, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Visita, Vård- och omsorgscollege samt Västra Götalandsregionen. Visa Väst Pedagogiskt Centrum driver ett tvåårigt projekt med syfte att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen i Västra Götaland. Projektet innebär en strategisk satsning för att uppnå en likvärdig och kvalitativ studie- och yrkesvägledning i hela regionen. Pedagogiskt Centrum driver projektet i nära samarbete med de andra kommunalförbunden Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. Genom projektet fortsätter den digitala plattformen SYVonline, skapad inom ramen för ESF-projektet GR SYVO, att utvecklas och spridas. SYVonline är en resurssida för kvalitet och likvärdighet i studie- och yrkesvägledning där användarna är med och skapar innehållet. Under projekttiden ska verktyg utvecklas som ger ökad kunskap om utbildningar och arbetsmarknaden, samt metoder för effektiv, likvärdig och kvalitativ vägledning. Därutöver ska det på SYVonline finnas möjligheter till erfarenhetsutbyte inom regionen. Genom regional användning av SYVonline är målet att projektet bidra till en kvalitativ och likvärdig studie- och yrkesvägledning i Västra Götaland. SYVonline kan besökas via: Med ambition att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen kommer det också anordnas ett flertal sammankomster för studie- och yrkesvägledare runtom i Västra Götaland med fokus på erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Därutöver ska det inom ramen för projektet etableras metoder för uppföljning och analys av uppfattningar och attityder om studie- och yrkesvägledning, studier och yrkesval bland studie- och yrkesvägledare och elever. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. Rekas - regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande Rekas ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och de fyra ingående kommunalförbunden som finansieras av Västra Götalandsregionen. Projektet är sprunget ur de regionala kompetensplattformarna och hette tidigare VUP - verktyg för utbildningsplanering. I finns utbildningar som ges i regionen samlade, tillsammans med SCB och Arbetsförmedlingens prognoser på arbetsmarknaden. Under året har ett arbete pågått för att lägga grunden för en anpassning av verktyget så att det lättare kan användas av studie- och yrkesvägledare i deras vägledningssamtal med elever. 49

51 GRSA näringslivsarena Tillsammans med företag och branscher har GR Skola Arbetsliv skapat olika samverkansaktiviteter för att lyfta den långsiktiga kompetensförsörjningen genom samverkan mellan skola och arbetsliv. Exempel på aktörer som deltar och planerar olika aktiviteter för 2014 och 2015 är Ericsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sveriges byggindustrier, Göteborgs hamn, Svensk Handel, Visita och Göteborgs energi. Kommunikation på GR Skola Arbetsliv Under 2014 har GR Skola Arbetsliv genomfört en rad aktiviteter för att tillgängliggöra sin verksamhetsidé. Däribland lanserandet av ny hemsida, utskick av nyhetsbrev samt kontinuerliga uppdateringar och omvärldsbevakning på sociala medier. Under våren lanserandes Webbplatsen fungerar som en portal för vidarelotsning inom området samverkan mellan skola och arbetsliv. Från webbplatsen ges tillgång till nyheter inom området samverkan mellan skola och arbetsliv, information om vilka tjänster som erbjuds inom GRSA, länkar vidare till närliggande projekt som Entreprenörsskap i Skolan (EiS) och Utmärkelsen priset för skolor och verksamheter som på framsynt sätt arbetar med samverkan mellan skola och arbetsliv samt till arbetsverktyget praktikplatsen.se. Sedan december 2013 skickas ett nyhetsbrev riktat till berörda målgrupper för GRSA:s verksamhet, såsom rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare, företag som är med i praktikplatsen.se inom områdena grundskola, gymnasiet, högskola och andra relevanta aktörer. Nyhetsbrevet går ut minst sex gånger per år (tre per termin) och når drygt adressater. Nyhetsbrevet ska fungera som en källa för omvärldsbevakning samtidigt som det ska ge en tydlig bild över verksamhetens erbjudanden och aktiviteter. GRSA sprider och uppmärksammar också relevant information på sociala medier, Facebook och Twitter såsom nyheter från GRSA, forskning och intressanta artiklar. 8. Läromedel - regiongemensamma satsningar på läromedelsförsörjning Läromedel - regiongemensamma satsningar på läromedelsförsörjning I GR Utbildning Läromedels läromedelsservice ingår mer än 690 av regionens, Varbergs och Falkenbergs kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor vilket ger en omfattning av cirka elever. Utöver dessa når GR även regionens drygt 800 förskolor och vuxenutbildningsenheter. Med en samlad kompetens kring frågor om läromedel i alla former utgör GR en mötesplats för användarna i medlemskommunerna. Under året har friskolor samt Varberg förnyat sina avtal gällande GRs läromedelsservice. Ny teknik, bättre IT-infrastruktur och ökad IT-kompetens i skolan har inneburit en fortsatt ökning av efterfrågan på GRs mediatjänster. Ett flertal publika aktiviteter av varierande storlek har genomförts under året, Läromedelsmässa på Eriksberg, Teachers Night, Förskolekväll på Universeum, Det Obekväma på Världskulturmuseet samt Pedagogiska Caféer, skolbesök och andra möten kring läromedel. 50

52 IKT Läromedelsutveckling Under 2014 har man sett en fortsatt ökad användning av digitala verktyg i skolan, inte minst i skolornas omfattande IKT-satsningar, vilket också ökat behovet av e-läromedel i alla dess former. Digitala verktyg för lärande är en naturlig del i skolans vardagsarbete, och GR stödjer regionens elever och lärare genom att erbjuda lån av och vägar till information om aktuella läromedel. Förlagsprodukter i form av e-läromedel har fortsatt utvecklats och introducerats parallellt med traditionella läromedel. Nya aktörer som enbart producerar e-produkter för skolan etableras och alltfler skolor söker material på nya nationella och internationella arenor. Utvecklingen innebär att begreppet läromedel vidgas och att efterfrågan på GRs läromedelsservice därmed ökats. I flera av GR-kommunerna pågår arbete med förenklad inloggning, genom den nationella webbplatsen Skolfederation.se som ger dessa möjligheter. I detta arbete är läromedelsförlagen aktiva och GR-SLI med dess potential till omfattande elevanvändning prioriteras högt. Skolornas ökande användning av lärplattor och smartphones har inneburit att GR anpassat det tekniska utförandet så att media nu går att spela på alla olika former av sådana enheter. Läromedelssamordning Genom det läromedelsavtal som GRs medlemskommuner har tecknat med GR säkras en förenklad och kostnadseffektiv hantering av skolans läromedelsinköp. Under 2014 har e- handel vid inköp av läromedel ökat och används av de flesta GR-kommunerna. GR har samordnat inköp av böcker, e-läromedel, lek- och lärmaterial till medlemskommunerna för drygt 62 miljoner kronor under året, en samordning som för regionens skolor sparar både pengar, miljö och tid: Pengar genom rabatter och minimerade fraktkostnader. Miljö genom samlad distribution med miljöfordon och planlagda transporter. Tid genom rationella beställnings- och faktureringsvägar via GR. Kunskap om, och rationella vägar till administration av e-läromedel och licenser efterfrågas av skolorna, varför GR initierat ett utvecklingsarbete för att möta dessa behov. Läromedelsinformation och aktiviteter Under året har skolledare, lärare och lärarstuderande besökt den kontinuerligt uppdaterade läromedelsutställningen på GR. Ny teknik har testats, aktuella böcker studerats, både tryckta och digitala, och information om dagens och morgondagens läromedel har tagits del av. Läromedelsutställningen är öppen dagligen och utgör en uppskattad mötesplats för arbetslag från skolor, universitet och för representanter från läromedelsförlag. Genom Pedagogiskt café har GR bjudit till möten mellan lärare och aktörer inom skolområdet. Här har information och diskussion lett till överblick och insikt om det aktuella utbudet. Den årliga Läromedelsmässan är landets största i sitt slag och arrangerades i Eriksbergshallen april. 36 utställare inom läromedelsområdet fanns på plats och cirka lärare från regionens skolor besökte utställningen. Förlagsrepresentanter, inspiratörer och kunskapare inom läromedelsområdet samsades om utrymmet och bidrog till att sätta lärverktygen i dess sammanhang. 51

53 Utvecklat samarbete med UR, Universeum och Världskulturmuseet De direkta kontakterna med Utbildningsradion (UR) har under 2014 ytterligare intensifierats och bland annat lett till flera omfattande arrangemang tillsammans med Universeum och Världskulturmuseet. I september ägde Teachers Night, med NOinriktning för grundskolan samt en Förskolekväll rum på Universeum. På Världskulturmuseet arrangerades senare Det Obekväma en kväll om tolerans, yttrandefrihet och lärande för lärare i år 7 och uppåt. Sammantaget besöktes dessa evenemang av cirka 800 pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen. GR har fortsatt att verka för att regionens kommuner ska forma strategier för att stödja elever i behov av särskilt stöd med IKT som verktyg. Genom konferenser, möten, pedagogiska caféer och webbaserad information har det specialpedagogiska perspektivet inom IKT-området synliggjorts. Medieutbud GRs omfattande medieutbud består av inköpta filmer för skolbruk samt tv- och radioprogram från Utbildningsradion (UR). Alla med syfte att möta elevers och lärares efterfrågan på kvalitativa läromedel med institutionell visningsrätt för användning i skolan. GR erbjuder nästintill allt material i strömmande form, vilket innebär enkel åtkomst via nätet för visning i skolan eller för studier i hemmet. Under året registrerades cirka startade digitala strömmar, vilket tydligt visar att en förenklad åtkomst innebär en ökad användning av media. Utbudet av film, tv- och radioprogram uppdateras kontinuerligt och bestod hösten 2014 av drygt titlar. Information om utbud och verksamhet når användarna i allt högre grad via nyhetsbrev, webb och Twitter. Nyhetsbrev utkommer fem gånger per termin till pedagoger i regionen och når i dagsläget alla användare av GR-SLI, medan Twitter, med sin mer begränsade räckvidd, framför allt bidrar till att skapa en grogrund för nya nätverksformer och kontakter. Upphovsrätt Övergången från analoga till digitala medier har medfört nya möjligheter till användning, bearbetning och kopiering, vilket inneburit nya frågeställningar kring juridik och upphovsrätt. Tydlighet om de upphovsrättsregler som gäller i skolan är en viktig del i den information som GR delger regionens skolor. Allt mediematerial från GR innefattas av så kallade institutionella visningsrätter, ett villkor för laglig användning i skolan av media i inspelad form. Mediatjänst och elevkonto Under året har GRs nya medietjänst GR-SLI till fullo ersatt den tidigare webbtjänsten med en utvecklad sök-, sortera- och filtrera- funktion samt nytt gränssnitt, ny spelare och bättre plattformsanpassning. Med en uppdaterad och mer användarvänlig utformning av medietjänsten söker GR ytterligare bidra till en kreativ användning av IT i klassrummet. Utbudet av strömmande film och ljud nås nu även via surfplatta och smartphone i appen SLI.se Play. 52

54 Användningen av medietjänsten ökade även under 2014, både bland elever och lärare. Möjligheten för elever att nyttja tjänsten i ett pedagogiskt sammanhang ses som en självklarhet i alltfler skolor. Ansvarig lärare tilldelar elever tillgång till en anpassad omfattning av utbudet inom ramen för gällande rättigheter och åldersgränser. Frågan om elevinloggning belyses ständigt i GRs information och kommer att ges en mycket enkel lösning i samband så snart alla GR-kommuner nyttjar den nationella tjänsten Skolfederation.se. Elevresekort Pilotprojektet Elevresekort startade 2011 i samarbete mellan GR och Västtrafik. I juni 2012 skrev GR och Västtrafik avtal för ett fortsatt samarbete och hösten 2012 tecknade Västtrafik avtal med övriga tre kommunalförbund i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att alla skolor i GR och övriga VGR-kommuner, fristående såväl som kommunala, nu kan använda elevresekortet i hela regionen. Under 2013 ökade resandet med 98% jämfört med Under 2014 ökade resandet med 40% jämfört med elevresekort har hittills rekvirerats och under 2014 har resor för drygt 2 miljoner kronor genomförts i kommunerna. För skolorna innebär elevresekortet en möjlighet att på ett enkelt och rabatterat sätt ta sig runt på studiebesök i regionen. Med elevresekortet reser man först och betalar sedan via faktura. Det innebär att det inte är några kontoladdningar att hålla reda på och därmed ingen risk för att resepengarna tar slut. GR hanterar, på uppdrag av Västtrafik, administration och fakturering av elevresekorten. 53

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Utbildningsgruppens verksamhet 2014 11 Utbildningsgruppens verksamhet 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildningsgruppen... 4 Verksamhet... 4 Utgångspunkter... 4 Strategier... 5 2. Årets verksamhet i sammandrag...

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2012 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2012 3 Utbildningsgruppens utgångspunkter 3 Utbildningsgruppens strategier 4 Årets verksamhet i sammandrag

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev.

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Fastställd i februari 2002 Rev. 2011-10-06 2 Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Regional satsning på vuxnas lärande

Regional satsning på vuxnas lärande PM 2008-11-18 Förslag till Regional satsning på vuxnas lärande Bakgrund och motiv Den arbetsgrupp som tillsatts för att på Utbildningsgruppens uppdrag ta fram ett underlag som ger möjlighet för Utbildningsgruppen

Läs mer

Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Verksamhet och framtidsperspektiv

Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Verksamhet och framtidsperspektiv Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Verksamhet och framtidsperspektiv Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Styrgruppens roll Utbildningsgruppen är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 7 april 2011 Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Carola Granell (S), Stenungsund, vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg Robert Hammarstrand (S), Göteborg Jan

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2010/2011 2011/2013 löper vidare för de elever som påbörjat en utbildning i

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Reservantagningen 2016

Reservantagningen 2016 Reservantagningen 2016 Antagna nationella program Totalt antal 9 813 (9 435) 6 029 kommunala 3 784 fristående 78% är antagna på sitt 1:a-handsval (82%) Skolor Platser nationella program 25 kommunala 42

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2013-06-26 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2016-09-02 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 2 september 2016, klockan 13.00-15.40 Plats: Gala 1, Sankt Jörgen Park Deltagare Tomas Berndtsson,

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 MISSIV 2014-06-13 ÄRENDE 1 Till Förslag till Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 Föreliggande förslag till interkommunal

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-10-12 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen är enligt de statliga och kommunala styrdokumenten

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009)

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända Utbildningsgruppen 2016-12-01 Ålder: Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, boende i GR-kommun, 2016-11-30 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 47,7%

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen_

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019 Kommentarer på programnivå kopplat till reservantagningen 2015 med utgångspunkt i beroendekartor, söktrycksbilder och analys av programmens utveckling 2011-2015 Margaretha Allen 151019 1. Beroendekartor

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Olof Andersson, Christian Magnusson

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Olof Andersson, Christian Magnusson Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar Olof Andersson, Christian Magnusson Gemensamt för alla skolformer: vid behov förändringar i läroplaner, kursplaner eller ämnesplaner för att tydliggöra

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Gymnasierektorsgruppen Göteborg 4 oktober 2012 24 september 2012 Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Tid: Torsdag 4 oktober 2012, kl. 13.00-16.00

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9695 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Karlstad belägen i Karlstads

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9628 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Borås belägen i Borås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9628

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9656 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elias Gymnasium i Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias Gymnasium

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland

Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland Syfte Syftet med ett gemensamt kansli för gymnasieantagning i Halland är ökad kvalitet och effektivitet, en ambitionshöjning, i antagningsarbetet.

Läs mer

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS 2017-2018 VÄLKOMMEN TILL GYMNASIESKOLAN I VÄSTERÅS! Gymnasieskolan är en skola för alla. Den är avgiftsfri och frivillig. Du har rätt att börja en gymnasieutbildning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 20 oktober 2011 Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Carola Granell (S), Stenungsund, vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg Robert Hammarstrand (S), Göteborg

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer