Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015"

Transkript

1 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2014 avser de vuxenutbildningar inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. Det följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser gymnasial vuxenutbildning (gymn), grundläggande vuxenutbildning (gruv) och svenska för invandrare (SFI). Under 2014 tillämpas ett enhetspris på 46 kr per gymnasiepoäng (gyp)/ verksamhetspoäng (vp för gruv) och för 2015 föreslås 46 kr per gymnasiepoäng/ verksamhetspoäng. För studerande inom särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner. Vuxenutbildningsnätverket har den ställt sig bakom förslaget. föreslås rekommendera Utbildningsgruppen att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2015 enligt följande: a) för kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kr per verksamhetspoäng, b) för dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, c) för särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, samt

2 d) för SFI tillämpas ersättning enl. följande: Studieväg 1 59 kr/h/studerande Studieväg 2 44 kr/h/studerande Studieväg 3 33 kr/h/studerande. att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Göteborg 14 maj 2014 Bengt Randén /Kenneth Ardehed Ulrika Krabbe

3 MISSIV ÄRENDE 2 Till Förslag till Uppdrag till Nätverket för elever i behov av särskilt stöd och stimulans att undersöka intresse och möjligheter för samverkan gällande skolhälsovårdsjournaler Bakgrund I nuläget har GR-kommunerna olika system för dokumentation inom elevhälsan och de flesta GR-kommuner har upphandlat ett digitalt system för dokumentation inom elevhälsan. PMO och Asynja är exempel på digitala dokumentationssystem. I nuläget är PMO det mest vanligt förekommande systemet inom GR. Elevhälsans dokumentation består av flera delar. En del är den så kallade skolhälsovårdsjournalen, som används av den medicinska elevhälsan (skolläkare och skolsköterska). En kommun har lyft önskemål om samverkan kring PMO:s skolhälsovårdsjournal med syfte att främja likvärdighet i den medicinska elevhälsans arbete. Efter att frågan lyfts i s arbetsutskott (UCau) har frågan ställts till kommunernas representanter i Nätverket för elever i behov av särskilt stöd och stimulans. Undersökningen visar initialt på ett intresse att samverka inom GR kring skolhälsovårdsjournaler. För att ta frågan vidare efterfrågas ett underlag från nätverket som närmare beskriver intresse för och möjligheter kring samverkan gällande skolhälsovårdsjournaler. Uppdrag Nätverket för elever i behov av särskilt stöd och stimulans tar fram ett underlag som beskriver hur kommunernas skolhälsovårdsjournaler ser ut i nuläget. Nätverket ska klargöra hur intresset för samverkan i frågan ser ut samt beskriva vilka möjligheter för samverkan som finns. Utifrån sammanställt material ska nätverket lägga fram förslag på vidare hantering. Materialet kommer att användas som underlag för vidare diskussion i. Tidplan Arbetet påbörjas snarast och återrapportering sker till under hösten 2014.

4 föreslås enas om att lämna uppdrag till Nätverket för elever i behov av särskilt stöd och stimulans att undersöka intresse och möjligheter för samverkan gällande skolhälsovårdsjournaler innebärande: a) Nätverket tar fram ett underlag som beskriver hur kommunernas skolhälsovårdsjournaler ser ut i nuläget, b) nätverket beskriver hur intresse och möjligheter för samverkan kring frågan kan se ut och lägger fram förslag på vidare hantering, samt att arbetet påbörjas snarast och återrapportering sker till under hösten Göteborg 20 maj 2014 Bengt Randén /Jenny Nordqvist

5 MISSIV ÄRENDE 3 Till Förslag till Uppdrag till Gymnasieekonomnätverket att utreda konsekvenserna av fler avstämningstillfällen för interkommunal ersättning Bakgrund Avstämning rörande interkommunal ersättning sker idag, enligt Samverkansavtal för gymnasieskolan för 2011/ /2015, mellan utbildarkommun och hemkommun två gånger per år; den 15 oktober och den 15 april. Den 9 april 2014 beslöt Utbildningsgruppen, GRs politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, att ställa sig bakom handlingen gällande Samverkansavtal för gymnasieskola och gymnasiesärskola för 2015/ /2019. Vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 9 maj gjordes tillägg i samverkansavtalen lydande: Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering fyra gånger per år i anslutning till lämpliga avstämningsdatum. Så snart regionalt IT-system finns på plats, för att skapa relevanta och säkra underlag för ersättning, ska övergång till månadsvis avstämning ske. Vid Utbildningsgruppens sammanträde den 22 maj uppdrogs åt GRs Utbildningschef, att tillse att en utredning görs gällande konsekvenserna av tillägget om ytterligare avstämningstillfällen i samverkansavtalen. Det nätverk inom GR Utbildning som lämpligen handhar frågan är Gymnasieekonomnätverket som utgörs av kommunernas ekonomer med ansvar för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Uppdrag Gymnasieekonomnätverket tar fram ett underlag som beskriver konsekvenserna av tillägget i samverkansavtalen för gymnasie- och gymnasiesärskolan för 2011/ /2015 samt föreslår när avstämningstillfällena lämpligen kan förläggas under året. Resultatet återrapporteras till och till Utbildningsgruppen. Tidplan Arbetet påbörjas snarast och återrapportering sker till berörda instanser senast våren 2015.

6 föreslås enas om att lämna uppdrag till Gymnasieekonomnätverket att ta fram ett underlag som beskriver: a) vilka konsekvenser tillägget om fyra avstämningstillfällen för gymnasieoch gymnasiesärskolan får, b) förslag på när avstämningstillfällena lämpligen kan förläggas under året, samt att arbetet påbörjas snarast och återrapportering sker till berörda instanser senast våren Göteborg 4 juni 2014 Bengt Randén /Sabina Svahn

7 MISSIV ÄRENDE 4 Till Förslag till Handlingsplan för Regiongemensam elevenkät Bakgrund Under fyra år har närmare barn och ungdomar deltagit i en regiongemensam elevenkät för att ge underlag till det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på mjuka värden såsom trivsel, trygghet, inflytande, bemötande och miljö. Uppdraget för denna för landet unika samverkanssatsning initierades av Utbildningsgruppen på GR 2010 med målgruppen årskurs 2, 5, och 8 på grundskolan, samt år 2 på gymnasiet, där både fristående och kommunala skolor erbjuds att delta. Frågorna i enkäten samordnas med SKLs insamling av nyckeltal till Öppna Jämförelser. Svarsfrekvensen har ökat varje år, från cirka 60 % år 2011 till 80 % i årets undersökning. En hög svarsfrekvens bidrar till hög legitimitet, vilket är en förutsättning för att använda underlaget i det systematiska kvalitetsarbetet. Nuläge I april 2014 levererades resultatet av den senaste elevenkäten. Därefter har en omfattande utvärdering gjorts där elever, lärare, rektorer, förvaltningschefer och andra intressenter getts möjligheten att ge sina synpunkter på elevenkäten. Några av de synpunkter som lyfts fram är bland annat eventuell förändring av frågorna; såsom förtydliganden samt tillägg av frågor, frekvens, visualisering av resultat samt hur arbetet med analys kan göras på lokal och regional nivå. Avtal med upphandlad leverantör löper ut i december 2015, vilket innebär att GR inom ramen för Kvalitétsnätverket initierar arbetet med 2016 års elevenkät under hösten Ovan nämnda synpunkter samt andra perspektiv på enkätens utveckling som framkommit i bland annat (UC) och Utbildningsgruppen (UG) kommer att utgöra grund för arbetet. Avstämning i och dess arbetsutskott (UCau) föreslås ske kontinuerligt samt förankring i Utbildningsgruppens presidium. Synpunkter tas emot löpande vid dessa tillfällen samt via den arbetsgrupp som föreslås tillsättas av. Under hösten 2014 kommer ta ställning till arbetsgruppens förslag till vidare hantering. 1

8 Preliminär tidplan regiongemensam elevenkät 2016 juni 2014 Sammanställning av utvärderingar, input från användare, samt omvärldsbevakning september 2014 Möte i Kvalitétsnätverket, arbetsgruppen tillsätts. Förberedelse för nästa avtalsperiod. Avstämning i UCau samt UC. oktober 2014 Möte i arbetsgruppen. Avstämning i UCau samt UC november 2014 Möte i arbetsgruppen. Avstämning i UCau och UC samt förslag till vidare hantering februari 2015 Upphandling påbörjas juni 2015 Tilldelningsbeslut juli 2015 Eventuell överklagan oktober 2015 Förarbete inför enkät 2016 påbörjas december 2015 Nuvarande avtal går ut januari 2016 Nytt avtal börjar gälla april 2016 Leverans enkät 2016 Tidplanen kan komma att förändras utifrån vilket förslag som antas av. Förändringarna kan bero på om enkäten ska genomföras varje eller vartannat år, om tidpunkten på året ska ändras etc. föreslås enas om att ställa sig bakom föreslagen handlingsplan inför fortsatt hantering av regiongemensam enkät innebärande: tillsätter en arbetsgrupp som tar fram förslag till vidare hantering inför nästa upphandling av regiongemensam enkät, samt att löpande avstämning sker i och dess arbetsutskott. Göteborg 4 juni 2014 Bengt Randén /Jenny Nordqvist, Jenny Sjöstrand 2

9 Skolekonomnätverket Jenny Nordqvist Rapport om Skolekonomnätverkets verksamhet Syfte/Uppdrag Skolekonomnätverket utgörs av kommunernas ekonomer med ansvar för för- och grundskola och ska initiera studier samt genomföra uppdrag från inom områdena förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Datum: Innehåll: Antal deltagare: 13/4-12 Ekonomistyrning i Lerum IKE: IKE 2013 samt Gemensam beskrivning av IKE Spindeldiagram 13 23/5-12 IKE /8-12 Ekonomistyrning i Mölndal IKE: Praktisk tillämpning av IKE samt Gemensam beskrivning av IKE 16/11-12 Ekonomistyrning i Kungsbacka Spindeldiagram 2012 Inför UC den 23 november IKE: Praktisk tillämpning av IKE samt IKE 2013 (ISGR) Vårens möten i Skolekonomnätverket 1/2-13 Ekonomistyrning i Ale IKE: Praktisk tillämpning av IKE Asylsökande och/eller ensamkommande barn och ungdomar 26/4-13 IKE 2014 Spindeldiagram 2013 Inför UC den 18 oktober Friskolekonkurs 14/6-13 IKE 2014 Spindeldiagram 2013 Inför UC den 18 oktober 30/9-13 Asylsökande och/eller ensamkommande barn och ungdomar IKE Karriärtjänster Spindeldiagram Ekonomistyrning i Göteborg

10 17/1-14 IKE: Avstämning den 15 september Spindeldiagram Karriärtjänster Social investeringsfond i Ale 12 2/6-14 IKE 2015 Spindeldiagram inför UC den 13 juni Ekonomistyrning i Kungälv Inför nätverksrapportering i UC den 13 juni Stående punkter är Omvärldsbevakning, Bidrag på lika villkor och Skollagen Tolkning och tillämpning. För utförligare information om innehållet på Skolekonomnätverkets möten hänvisas till GR Utbildnings hemsida under Nätverk och arbetsgrupper. Deltagare i Skolekonomnätverket Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Ordförande Sekreterare Mikael Falk och Joakim Malmberg Henrik Norén Claes Strand Helena Lundqvist Gerd Johansson Helena Odinge Marie F Nilsson Anna Ernhede Svante Cras Jonas Hassling Per Einarsson Jörgen Johansson Marina Emanuelsson Elisabeth Westin Jenny Nordqvist 2

11 Gymnasienätverket Sabina Svahn Rapport om Gymnasienätverkets verksamhet Syfte/Uppdrag Nätverkens representanter har strategiska ledaruppdrag. Ledamotskapet är personligt och nätverkets syften är att; - initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till, - byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet, - på uppdrag av genomföra insatser såsom utredningar, projekt, kunskapsöversikter etc. - bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant, - årligen avlägga kort verksamhetsrapport. Datum: Innehåll: Antal deltagare: 4/2-13 Uppdraget till Gymnasienätverket, Regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till UC, Idé- och erfarenhetsutbyte, Prislista för interkommunal ersättning 2014 bokslut 2012 på programnivå. Hur kommer underlaget att tas fram? Anmälan om utbildningsutbud inför läsåret aprilprocessen Gymnasienätverkets roll, Uppföljning av hur det har gått för elever som började sina studier på IMPRO och gruppbaserade IMYRK HT 2011 samt vad det extra stödet kostar. Hur implementeras beslutet om att göra upp mellan kommuner/huvudmän om utökat program senast 1 maj i år 3? Hur kan Gymnasienätverket bidra? Gemensamma gymnasiet rapport om japanska och mandarin. Övriga behov av kurser? Introduktionsåret Vilka utbildningar finns i regionen? Göteborgs universitet 7,5 poäng. Lärarfortbildning endagsutbildning Förstelärare Hur går diskussionerna? Ev färsk nationell statistik om ungdomars val till inriktning i år 2 på programnivå. 9 14/3-13 Gemensamt möte med Nätverket för fristående gymnasieskolor Gymnasiearbetet Inbjudan till information om gymnasiearbetet och regionalt erfarenhetsutbyte mellan respektive program, Gemensamma gymnasiets utbud läsåret 2013/2014, Stipendier från Hvitfeldtska gymnasiet, 8+5 1

12 Aktiviteter för att säkra elevs fortsatta studiegång då skola, program eller inriktning läggs ned, Idé- och erfarenhetsutbyte, Hur implementeras beslutet om att göra upp mellan kommuner/huvudmän om förlängd studiegång senast 1 maj i år 3? Hur kan Gymnasienätverket bidra? Vad är relevant underlag? Ska Gymnasieekonomnätverket behandla frågan vidare under årets arbete med förslag till prislista 2014? Omvärldsbevakning 20/5-13 Regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till UC, Det nya antagningsverktyget samt avbrottsstatistik i Qlik viewmiljö, Gymnasiesamverkan, Återkoppling från seminarium om Gymnasiearbetet eventuell uppföljning, Gemensamma gymnasiets utbud läsåret 2013/2014 svenska som andraspråk tillkommer, Planerat utbud inför 2014 Sammanställning av version 1 presenteras, Uppdaterad befolkningsprognos, Beroendekartor med utgångspunkt i preliminärantagningen 2013, Hur stävja inläggning av inriktningskurser i år 1? Idé- och erfarenhetsutbyte Laget runt, Förstelärare Hur går diskussionerna?, Forskarskolor för yrkeslärare Rapport från möte med högskolorna, Uppdrag från UC, Önskemål om utökad examensrätt vid Göteborgs Universitet Hur ser behoven av lärare ut inom ett antal ämnesområden? Hur implementeras beslutet om att göra upp mellan kommuner/huvudmän om förlängd studiegång senast 1 maj i år 3? Hur kan Gymnasienätverket bidra? Vad är relevant underlag? Gymnasieekonomnätverket ska behandla frågan vidare under årets arbete med förslag till prislista 2014 Omvärldsbevakning, Från SET-Mässan: Det flippade klassrummet vad är det? Höstens mötestider och frågor till kommande möten 11 12/9-13 Strategier i ungdomsgymnasiet visavi vuxenutbildning, Förstelärare och lektorer Vad händer i gymnasieskolorna just nu?, Hur hanteras externa prövningar? Lärandet på arbetsplats Hur kvalitetssäkrar huvudmännen sitt arbete med lärande på arbetsplats genom ett strategiskt kvalitetsarbete? Hur går det för elever som är antagna på IMPRO och IMYRK? Regional samverkan för kvalitet och överlevnad, Reflektion kring regional statistik med koppling till slutantagning, Utbudet kopplat till förslag till interkommunal prislista, Planering inför gemensamt erfarenhetsutbyte 2 december om 11 2

13 Gymnasiearbetet, Planering inför gemensamt möte med fristående skolor fredag 11 oktober 9-12, SYV-nätverkets ordförande rapporterar från nätverket 11/10-13 Gemensamt möte med Nätverket för fristående gymnasieskolor SYV-nätverkets ordförande rapporterar från nätverket, Läget kring förstelärare och lektor, Regional samverkan för kvalitet och överlevnad, Reflektion kring regional statistik, Reflektion kring regional statistik, GR-enkäter till elever, Reflektioner efter Gymnasiedagarna, Inventering av vem som har kompetens att undervisa på yrkesprogram för elever med diagnoser inom Aspergerområdet, Information om erfarenhetsutbyte 2 december om Gymnasiearbetet 16/12-13 Information och diskussion om Gemensamma gymnasiet och om Språkcentrums utbud i Göteborg, Skolinspektionens dag och aktuella granskningar, Information om projektet EURIAC som har genomförts i Kungsbacka, Aktuellt om lärarlegitimation, Läget kring förstelärare, Revidering av samverkansavtalet för gymnasieskolan, Läraravtalen, innehållet i lärartjänster och rapport om undervisningstid i gymnasieskolan, Återkoppling från erfarenhetsutbyte 2 december om Gymnasiearbetet, Varning för falska betyg, Resursfördelningsmodeller i kommunerna, Vårens mötestider 28/2-14 Information och diskussion om Gemensamma gymnasiet och om Språkcentrums utbud i Göteborg inför 2014 Humanistiska programmet och språkens ställning generellt Skolinspektionens aktuella granskningar Aktuellt om lärarlegitimation Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen Yrkesutbildning för elever med Aspergers syndrom Revidering av samverkansavtalet för gymnasieskolan Inför 1 aprilprocessen utbudet och sökbilden samt Qlick view statistik på programnivå Gymnasielärling, vuxlärling och likvärdighet kopplat till apl användning av statsbidrag mm Ensamkommande barn och ungdomar Inför implementering av Indra 2 Förslag att ändra vårens mötesdatum /4-14 Gemensamt möte med Nätverket för fristående gymnasieskolor Nytt antagningssystem, Indra 2, utbildningsinsatser Förhållningssätt till politisk information på skolan inför valet

14 Rättning av nationella prov. Hur hanteras det? Information om samverkansavtalet 2015/ /2019 för gymnasieskolan. Information om utbildningsutbud inför 2015/2016. Gemensam elevenkät presentation av resultatet Förstelärare -. Hur kommer det att se ut ur ett regionalt och långsiktigt perspektiv? Inspel från gruppen Fristående gymnasieskolor om möjlighet att köpa in tjänster eller resurs från kommunal verksamhet. Obehöriga lärare på Barn- och fristidsprogrammet För utförligare information om innehållet på Gymnasienätverkets möten hänvisas till GR Utbildnings hemsida under Nätverk och arbetsgrupper. Deltagare i Gymnasienätverket Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Öckerö Ordförande Sekreterare Vakant Maria Lissmatz Mats Altby, Kristina Bergman Alme, Kristina Stenvall, Reinhold Svensson, Torbjörn Claesson Jan Östgärd Christer Hagman, Jenny Larsson Stefan Wigren Göran Careborg Carl Nyström Urban Göransson Susanne Krook Kjell Hemmingsson Katarina Lindgren Raymond Vaske Margaretha Allen/Sabina Svahn 4

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 30 september 2013 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Torsdag 12 september, kl 13-16 Plats: GR, Rum 111 Ledamöter Gymnasienätverket Sammansättning Namn Joakim Östling

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 20 augusti, kl 8.30-12.00 Plats: GR, lokal Vinga (rum 135) Deltagare Jan Magnusson, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Ordförande Cecilia Knutsson,

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket

Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket Skolekonomnätverket Göteborg 11 september 2015 Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket Tid: Fredag 11:e september 2015, kl 09.00-12.00 Ledamöter Anette Liedström Hjorth, UC, ordförande Kristina Jakobsson,

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. SFI-elev i Göteborgsregionen

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. SFI-elev i Göteborgsregionen Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men SFI-elev i Göteborgsregionen Kunskapsdelning Lärande exempel Målgruppens egen röst Studiehandledning på modersmål! För

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR 051004 Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR Datum: Tisdag 4 oktober Tid: 13.00-16.00 Deltagande: Roy J, Ale, Bo L, Alingsås, Lars O, Torbjörn C och Peter J Göteborg, Jan Ö, Härryda,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 9 februari 2007, kl 08.30-16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Staffan Johansson, Tjörn (för & grund), Ordförande Yvonne Barkstedt, Öckerö

Läs mer

Lovtider läsåret 2015/2016

Lovtider läsåret 2015/2016 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2013-02-15 ÄRENDE 3 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Lovtider läsåret 2015/2016 Utbildningsgruppen har lyft frågan om lovtidernas förläggning

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA

Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA 081125 Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA Datum: 081024 Deltagare: Arbiv Avichai Lerum, Gunnar Gisslow Lerum, Björn Johansson Lerum, Kerstin Lundh Kungsbacka, Bonny Wernersson

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling Juridiska och praktiska möjligheter till samarbete Skollagens allmänna bestämmelser Skollagen om entreprenad och samverkan Koppling till Lagen om offentlig upphandling Möjligheter till samarbete eva.sundmalm@orebro.se

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Kvalitetsgruppen - Uppdraget

Kvalitetsgruppen - Uppdraget Kvalitetsgruppen - Uppdraget Vuxenutbildningsnätverket enades om - att tillsätta en tjänst under 2014-09-01 2015-06-30 med en omfattning av 50 % för att stödja, skapa samsyn och verka för en samlad styrning

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 1. Bakgrund Inom GR finns sedan 1997 ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Datum för avslutad reservintagning 2010

Datum för avslutad reservintagning 2010 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningschefsgruppen 2009-10-16 Till Utbildningschefsgruppen Förslag till Datum för avslutad reservintagning 2010 Reservintagningen avslutades i år fredag 3 september. Skolstarten

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor Gymnasienätverket och gruppen för fristående skolor Göteborg 27 april Anteckningar från möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor Tid: Fredag 17 april 2015, kl 09.00-12.00 Plats:

Läs mer

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs.

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2014-09-30 Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Handläggare: Pia Alhäll Telefon: 0523-61 32 90 E-post: pia.alhäll@lysekil.se SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen från inarium i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 14 juni2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 4, Göteborg, Rum Himalaya Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR 090610 Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: Fredag 24 april Deltagare: Fredrik Ericsson Ale, Magnus Thilén Alingsås, Lars Olsson, Marianne Möller, Torbjörn Claesson Göteborg, Christer

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-16 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-16 1 (1) 2011-11-16 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 16 november 2011, kl. 8.30-11.35. ande Ledamöter Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Lisa Englund (S)

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Onsdagen den 30 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats Åsikten, s kansli Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till dagens möte

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Mimers Hus sammanträdesrum A403 Tid Onsdagen den 29 oktober kl. 11:00-17:00 Ledamöter Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Jan

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5 Ytterligare fördjupning av gymnasiesamarbetet i Göteborgsregionen Politisk viljeinriktning inför samverkansavtalet för gymnasieskolan 2002-2006 (Bilaga 5) Bakgrund Utbildningsgruppen har sedan starten

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2012 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2012 3 Utbildningsgruppens utgångspunkter 3 Utbildningsgruppens strategier 4 Årets verksamhet i sammandrag

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Gäller fr.o.m. 2015-06-22 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Benämning och säte Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige?

Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige? Pernilla Bremer Processledare Gysam 0243-248048 Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige? Inledning Gysams ledningsgrupp beslutade

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer