Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015"

Transkript

1 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2014 avser de vuxenutbildningar inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. Det följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser gymnasial vuxenutbildning (gymn), grundläggande vuxenutbildning (gruv) och svenska för invandrare (SFI). Under 2014 tillämpas ett enhetspris på 46 kr per gymnasiepoäng (gyp)/ verksamhetspoäng (vp för gruv) och för 2015 föreslås 46 kr per gymnasiepoäng/ verksamhetspoäng. För studerande inom särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner. Vuxenutbildningsnätverket har den ställt sig bakom förslaget. föreslås rekommendera Utbildningsgruppen att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2015 enligt följande: a) för kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kr per verksamhetspoäng, b) för dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, c) för särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, samt

2 d) för SFI tillämpas ersättning enl. följande: Studieväg 1 59 kr/h/studerande Studieväg 2 44 kr/h/studerande Studieväg 3 33 kr/h/studerande. att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Göteborg 14 maj 2014 Bengt Randén /Kenneth Ardehed Ulrika Krabbe

3 MISSIV ÄRENDE 2 Till Förslag till Uppdrag till Nätverket för elever i behov av särskilt stöd och stimulans att undersöka intresse och möjligheter för samverkan gällande skolhälsovårdsjournaler Bakgrund I nuläget har GR-kommunerna olika system för dokumentation inom elevhälsan och de flesta GR-kommuner har upphandlat ett digitalt system för dokumentation inom elevhälsan. PMO och Asynja är exempel på digitala dokumentationssystem. I nuläget är PMO det mest vanligt förekommande systemet inom GR. Elevhälsans dokumentation består av flera delar. En del är den så kallade skolhälsovårdsjournalen, som används av den medicinska elevhälsan (skolläkare och skolsköterska). En kommun har lyft önskemål om samverkan kring PMO:s skolhälsovårdsjournal med syfte att främja likvärdighet i den medicinska elevhälsans arbete. Efter att frågan lyfts i s arbetsutskott (UCau) har frågan ställts till kommunernas representanter i Nätverket för elever i behov av särskilt stöd och stimulans. Undersökningen visar initialt på ett intresse att samverka inom GR kring skolhälsovårdsjournaler. För att ta frågan vidare efterfrågas ett underlag från nätverket som närmare beskriver intresse för och möjligheter kring samverkan gällande skolhälsovårdsjournaler. Uppdrag Nätverket för elever i behov av särskilt stöd och stimulans tar fram ett underlag som beskriver hur kommunernas skolhälsovårdsjournaler ser ut i nuläget. Nätverket ska klargöra hur intresset för samverkan i frågan ser ut samt beskriva vilka möjligheter för samverkan som finns. Utifrån sammanställt material ska nätverket lägga fram förslag på vidare hantering. Materialet kommer att användas som underlag för vidare diskussion i. Tidplan Arbetet påbörjas snarast och återrapportering sker till under hösten 2014.

4 föreslås enas om att lämna uppdrag till Nätverket för elever i behov av särskilt stöd och stimulans att undersöka intresse och möjligheter för samverkan gällande skolhälsovårdsjournaler innebärande: a) Nätverket tar fram ett underlag som beskriver hur kommunernas skolhälsovårdsjournaler ser ut i nuläget, b) nätverket beskriver hur intresse och möjligheter för samverkan kring frågan kan se ut och lägger fram förslag på vidare hantering, samt att arbetet påbörjas snarast och återrapportering sker till under hösten Göteborg 20 maj 2014 Bengt Randén /Jenny Nordqvist

5 MISSIV ÄRENDE 3 Till Förslag till Uppdrag till Gymnasieekonomnätverket att utreda konsekvenserna av fler avstämningstillfällen för interkommunal ersättning Bakgrund Avstämning rörande interkommunal ersättning sker idag, enligt Samverkansavtal för gymnasieskolan för 2011/ /2015, mellan utbildarkommun och hemkommun två gånger per år; den 15 oktober och den 15 april. Den 9 april 2014 beslöt Utbildningsgruppen, GRs politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, att ställa sig bakom handlingen gällande Samverkansavtal för gymnasieskola och gymnasiesärskola för 2015/ /2019. Vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 9 maj gjordes tillägg i samverkansavtalen lydande: Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering fyra gånger per år i anslutning till lämpliga avstämningsdatum. Så snart regionalt IT-system finns på plats, för att skapa relevanta och säkra underlag för ersättning, ska övergång till månadsvis avstämning ske. Vid Utbildningsgruppens sammanträde den 22 maj uppdrogs åt GRs Utbildningschef, att tillse att en utredning görs gällande konsekvenserna av tillägget om ytterligare avstämningstillfällen i samverkansavtalen. Det nätverk inom GR Utbildning som lämpligen handhar frågan är Gymnasieekonomnätverket som utgörs av kommunernas ekonomer med ansvar för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Uppdrag Gymnasieekonomnätverket tar fram ett underlag som beskriver konsekvenserna av tillägget i samverkansavtalen för gymnasie- och gymnasiesärskolan för 2011/ /2015 samt föreslår när avstämningstillfällena lämpligen kan förläggas under året. Resultatet återrapporteras till och till Utbildningsgruppen. Tidplan Arbetet påbörjas snarast och återrapportering sker till berörda instanser senast våren 2015.

6 föreslås enas om att lämna uppdrag till Gymnasieekonomnätverket att ta fram ett underlag som beskriver: a) vilka konsekvenser tillägget om fyra avstämningstillfällen för gymnasieoch gymnasiesärskolan får, b) förslag på när avstämningstillfällena lämpligen kan förläggas under året, samt att arbetet påbörjas snarast och återrapportering sker till berörda instanser senast våren Göteborg 4 juni 2014 Bengt Randén /Sabina Svahn

7 MISSIV ÄRENDE 4 Till Förslag till Handlingsplan för Regiongemensam elevenkät Bakgrund Under fyra år har närmare barn och ungdomar deltagit i en regiongemensam elevenkät för att ge underlag till det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på mjuka värden såsom trivsel, trygghet, inflytande, bemötande och miljö. Uppdraget för denna för landet unika samverkanssatsning initierades av Utbildningsgruppen på GR 2010 med målgruppen årskurs 2, 5, och 8 på grundskolan, samt år 2 på gymnasiet, där både fristående och kommunala skolor erbjuds att delta. Frågorna i enkäten samordnas med SKLs insamling av nyckeltal till Öppna Jämförelser. Svarsfrekvensen har ökat varje år, från cirka 60 % år 2011 till 80 % i årets undersökning. En hög svarsfrekvens bidrar till hög legitimitet, vilket är en förutsättning för att använda underlaget i det systematiska kvalitetsarbetet. Nuläge I april 2014 levererades resultatet av den senaste elevenkäten. Därefter har en omfattande utvärdering gjorts där elever, lärare, rektorer, förvaltningschefer och andra intressenter getts möjligheten att ge sina synpunkter på elevenkäten. Några av de synpunkter som lyfts fram är bland annat eventuell förändring av frågorna; såsom förtydliganden samt tillägg av frågor, frekvens, visualisering av resultat samt hur arbetet med analys kan göras på lokal och regional nivå. Avtal med upphandlad leverantör löper ut i december 2015, vilket innebär att GR inom ramen för Kvalitétsnätverket initierar arbetet med 2016 års elevenkät under hösten Ovan nämnda synpunkter samt andra perspektiv på enkätens utveckling som framkommit i bland annat (UC) och Utbildningsgruppen (UG) kommer att utgöra grund för arbetet. Avstämning i och dess arbetsutskott (UCau) föreslås ske kontinuerligt samt förankring i Utbildningsgruppens presidium. Synpunkter tas emot löpande vid dessa tillfällen samt via den arbetsgrupp som föreslås tillsättas av. Under hösten 2014 kommer ta ställning till arbetsgruppens förslag till vidare hantering. 1

8 Preliminär tidplan regiongemensam elevenkät 2016 juni 2014 Sammanställning av utvärderingar, input från användare, samt omvärldsbevakning september 2014 Möte i Kvalitétsnätverket, arbetsgruppen tillsätts. Förberedelse för nästa avtalsperiod. Avstämning i UCau samt UC. oktober 2014 Möte i arbetsgruppen. Avstämning i UCau samt UC november 2014 Möte i arbetsgruppen. Avstämning i UCau och UC samt förslag till vidare hantering februari 2015 Upphandling påbörjas juni 2015 Tilldelningsbeslut juli 2015 Eventuell överklagan oktober 2015 Förarbete inför enkät 2016 påbörjas december 2015 Nuvarande avtal går ut januari 2016 Nytt avtal börjar gälla april 2016 Leverans enkät 2016 Tidplanen kan komma att förändras utifrån vilket förslag som antas av. Förändringarna kan bero på om enkäten ska genomföras varje eller vartannat år, om tidpunkten på året ska ändras etc. föreslås enas om att ställa sig bakom föreslagen handlingsplan inför fortsatt hantering av regiongemensam enkät innebärande: tillsätter en arbetsgrupp som tar fram förslag till vidare hantering inför nästa upphandling av regiongemensam enkät, samt att löpande avstämning sker i och dess arbetsutskott. Göteborg 4 juni 2014 Bengt Randén /Jenny Nordqvist, Jenny Sjöstrand 2

9 Skolekonomnätverket Jenny Nordqvist Rapport om Skolekonomnätverkets verksamhet Syfte/Uppdrag Skolekonomnätverket utgörs av kommunernas ekonomer med ansvar för för- och grundskola och ska initiera studier samt genomföra uppdrag från inom områdena förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Datum: Innehåll: Antal deltagare: 13/4-12 Ekonomistyrning i Lerum IKE: IKE 2013 samt Gemensam beskrivning av IKE Spindeldiagram 13 23/5-12 IKE /8-12 Ekonomistyrning i Mölndal IKE: Praktisk tillämpning av IKE samt Gemensam beskrivning av IKE 16/11-12 Ekonomistyrning i Kungsbacka Spindeldiagram 2012 Inför UC den 23 november IKE: Praktisk tillämpning av IKE samt IKE 2013 (ISGR) Vårens möten i Skolekonomnätverket 1/2-13 Ekonomistyrning i Ale IKE: Praktisk tillämpning av IKE Asylsökande och/eller ensamkommande barn och ungdomar 26/4-13 IKE 2014 Spindeldiagram 2013 Inför UC den 18 oktober Friskolekonkurs 14/6-13 IKE 2014 Spindeldiagram 2013 Inför UC den 18 oktober 30/9-13 Asylsökande och/eller ensamkommande barn och ungdomar IKE Karriärtjänster Spindeldiagram Ekonomistyrning i Göteborg

10 17/1-14 IKE: Avstämning den 15 september Spindeldiagram Karriärtjänster Social investeringsfond i Ale 12 2/6-14 IKE 2015 Spindeldiagram inför UC den 13 juni Ekonomistyrning i Kungälv Inför nätverksrapportering i UC den 13 juni Stående punkter är Omvärldsbevakning, Bidrag på lika villkor och Skollagen Tolkning och tillämpning. För utförligare information om innehållet på Skolekonomnätverkets möten hänvisas till GR Utbildnings hemsida under Nätverk och arbetsgrupper. Deltagare i Skolekonomnätverket Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Ordförande Sekreterare Mikael Falk och Joakim Malmberg Henrik Norén Claes Strand Helena Lundqvist Gerd Johansson Helena Odinge Marie F Nilsson Anna Ernhede Svante Cras Jonas Hassling Per Einarsson Jörgen Johansson Marina Emanuelsson Elisabeth Westin Jenny Nordqvist 2

11 Gymnasienätverket Sabina Svahn Rapport om Gymnasienätverkets verksamhet Syfte/Uppdrag Nätverkens representanter har strategiska ledaruppdrag. Ledamotskapet är personligt och nätverkets syften är att; - initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till, - byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet, - på uppdrag av genomföra insatser såsom utredningar, projekt, kunskapsöversikter etc. - bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant, - årligen avlägga kort verksamhetsrapport. Datum: Innehåll: Antal deltagare: 4/2-13 Uppdraget till Gymnasienätverket, Regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till UC, Idé- och erfarenhetsutbyte, Prislista för interkommunal ersättning 2014 bokslut 2012 på programnivå. Hur kommer underlaget att tas fram? Anmälan om utbildningsutbud inför läsåret aprilprocessen Gymnasienätverkets roll, Uppföljning av hur det har gått för elever som började sina studier på IMPRO och gruppbaserade IMYRK HT 2011 samt vad det extra stödet kostar. Hur implementeras beslutet om att göra upp mellan kommuner/huvudmän om utökat program senast 1 maj i år 3? Hur kan Gymnasienätverket bidra? Gemensamma gymnasiet rapport om japanska och mandarin. Övriga behov av kurser? Introduktionsåret Vilka utbildningar finns i regionen? Göteborgs universitet 7,5 poäng. Lärarfortbildning endagsutbildning Förstelärare Hur går diskussionerna? Ev färsk nationell statistik om ungdomars val till inriktning i år 2 på programnivå. 9 14/3-13 Gemensamt möte med Nätverket för fristående gymnasieskolor Gymnasiearbetet Inbjudan till information om gymnasiearbetet och regionalt erfarenhetsutbyte mellan respektive program, Gemensamma gymnasiets utbud läsåret 2013/2014, Stipendier från Hvitfeldtska gymnasiet, 8+5 1

12 Aktiviteter för att säkra elevs fortsatta studiegång då skola, program eller inriktning läggs ned, Idé- och erfarenhetsutbyte, Hur implementeras beslutet om att göra upp mellan kommuner/huvudmän om förlängd studiegång senast 1 maj i år 3? Hur kan Gymnasienätverket bidra? Vad är relevant underlag? Ska Gymnasieekonomnätverket behandla frågan vidare under årets arbete med förslag till prislista 2014? Omvärldsbevakning 20/5-13 Regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till UC, Det nya antagningsverktyget samt avbrottsstatistik i Qlik viewmiljö, Gymnasiesamverkan, Återkoppling från seminarium om Gymnasiearbetet eventuell uppföljning, Gemensamma gymnasiets utbud läsåret 2013/2014 svenska som andraspråk tillkommer, Planerat utbud inför 2014 Sammanställning av version 1 presenteras, Uppdaterad befolkningsprognos, Beroendekartor med utgångspunkt i preliminärantagningen 2013, Hur stävja inläggning av inriktningskurser i år 1? Idé- och erfarenhetsutbyte Laget runt, Förstelärare Hur går diskussionerna?, Forskarskolor för yrkeslärare Rapport från möte med högskolorna, Uppdrag från UC, Önskemål om utökad examensrätt vid Göteborgs Universitet Hur ser behoven av lärare ut inom ett antal ämnesområden? Hur implementeras beslutet om att göra upp mellan kommuner/huvudmän om förlängd studiegång senast 1 maj i år 3? Hur kan Gymnasienätverket bidra? Vad är relevant underlag? Gymnasieekonomnätverket ska behandla frågan vidare under årets arbete med förslag till prislista 2014 Omvärldsbevakning, Från SET-Mässan: Det flippade klassrummet vad är det? Höstens mötestider och frågor till kommande möten 11 12/9-13 Strategier i ungdomsgymnasiet visavi vuxenutbildning, Förstelärare och lektorer Vad händer i gymnasieskolorna just nu?, Hur hanteras externa prövningar? Lärandet på arbetsplats Hur kvalitetssäkrar huvudmännen sitt arbete med lärande på arbetsplats genom ett strategiskt kvalitetsarbete? Hur går det för elever som är antagna på IMPRO och IMYRK? Regional samverkan för kvalitet och överlevnad, Reflektion kring regional statistik med koppling till slutantagning, Utbudet kopplat till förslag till interkommunal prislista, Planering inför gemensamt erfarenhetsutbyte 2 december om 11 2

13 Gymnasiearbetet, Planering inför gemensamt möte med fristående skolor fredag 11 oktober 9-12, SYV-nätverkets ordförande rapporterar från nätverket 11/10-13 Gemensamt möte med Nätverket för fristående gymnasieskolor SYV-nätverkets ordförande rapporterar från nätverket, Läget kring förstelärare och lektor, Regional samverkan för kvalitet och överlevnad, Reflektion kring regional statistik, Reflektion kring regional statistik, GR-enkäter till elever, Reflektioner efter Gymnasiedagarna, Inventering av vem som har kompetens att undervisa på yrkesprogram för elever med diagnoser inom Aspergerområdet, Information om erfarenhetsutbyte 2 december om Gymnasiearbetet 16/12-13 Information och diskussion om Gemensamma gymnasiet och om Språkcentrums utbud i Göteborg, Skolinspektionens dag och aktuella granskningar, Information om projektet EURIAC som har genomförts i Kungsbacka, Aktuellt om lärarlegitimation, Läget kring förstelärare, Revidering av samverkansavtalet för gymnasieskolan, Läraravtalen, innehållet i lärartjänster och rapport om undervisningstid i gymnasieskolan, Återkoppling från erfarenhetsutbyte 2 december om Gymnasiearbetet, Varning för falska betyg, Resursfördelningsmodeller i kommunerna, Vårens mötestider 28/2-14 Information och diskussion om Gemensamma gymnasiet och om Språkcentrums utbud i Göteborg inför 2014 Humanistiska programmet och språkens ställning generellt Skolinspektionens aktuella granskningar Aktuellt om lärarlegitimation Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen Yrkesutbildning för elever med Aspergers syndrom Revidering av samverkansavtalet för gymnasieskolan Inför 1 aprilprocessen utbudet och sökbilden samt Qlick view statistik på programnivå Gymnasielärling, vuxlärling och likvärdighet kopplat till apl användning av statsbidrag mm Ensamkommande barn och ungdomar Inför implementering av Indra 2 Förslag att ändra vårens mötesdatum /4-14 Gemensamt möte med Nätverket för fristående gymnasieskolor Nytt antagningssystem, Indra 2, utbildningsinsatser Förhållningssätt till politisk information på skolan inför valet

14 Rättning av nationella prov. Hur hanteras det? Information om samverkansavtalet 2015/ /2019 för gymnasieskolan. Information om utbildningsutbud inför 2015/2016. Gemensam elevenkät presentation av resultatet Förstelärare -. Hur kommer det att se ut ur ett regionalt och långsiktigt perspektiv? Inspel från gruppen Fristående gymnasieskolor om möjlighet att köpa in tjänster eller resurs från kommunal verksamhet. Obehöriga lärare på Barn- och fristidsprogrammet För utförligare information om innehållet på Gymnasienätverkets möten hänvisas till GR Utbildnings hemsida under Nätverk och arbetsgrupper. Deltagare i Gymnasienätverket Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Öckerö Ordförande Sekreterare Vakant Maria Lissmatz Mats Altby, Kristina Bergman Alme, Kristina Stenvall, Reinhold Svensson, Torbjörn Claesson Jan Östgärd Christer Hagman, Jenny Larsson Stefan Wigren Göran Careborg Carl Nyström Urban Göransson Susanne Krook Kjell Hemmingsson Katarina Lindgren Raymond Vaske Margaretha Allen/Sabina Svahn 4

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket 1 juli Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 8 juni 8.30-11.30 Plats: Konferensanläggningen At work, Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof Petersson, Ordförande

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 16 december 2013 28 januari 2014 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 16 december 11.30-16.00 Plats: Hotell Tidblom, Olskroksgatan 23 Göteborg Ledamöter Gymnasienätverket

Läs mer

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare APU - omvårdnad/sjukvård Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom omvårdnadsprogrammet genom att förbättra den arbetsplatsförlagda utbildningen både i

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 16 oktober 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Anteckningar från möte i Särskolenätverket

Anteckningar från möte i Särskolenätverket Särskolenätverket Göteborg 4 mars Anteckningar från möte i Särskolenätverket Tid: onsdag 18 februari 2015, kl 09.00-12.00 med kategoriträff 13.00-14.00. Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5B, Göteborg.

Läs mer

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen Förlängning av i Göteborgsregionen 1. Bakgrund och motiv Skollagen reglerar kommunens skyldigheter och föräldrarnas rättigheter när det gäller förskola. Hemkommunen (folkbokföringskommun) svarar för att

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen 091026 Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom sregionen Datum: Tisdag 20 oktober Tid: 8.30-12.00 Deltagare: Fredrik Ericsson Ale, Magnus Thilén Alingsås, Marianne Möller, Torbjörn

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Bryssel 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka Protokoll 2012-09-14 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Inga-Lill

Läs mer

Konsekvensanalys kring den regiongemensamma elevenkäten

Konsekvensanalys kring den regiongemensamma elevenkäten SKRIVELSE Utbildningschefsnätverket 2016-04-22 ÄRENDE 7 Konsekvensanalys kring den regiongemensamma elevenkäten Inledning Den här konsekvensanalysen har tagits fram för att synliggöra olika aspekter som

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

Anteckningar från möte i SYV-nätverket ANTECKNINGAR SYV-nätverket 2014-04-24 Anteckningar från möte i SYV-nätverket Tid: Torsdag den 24 april 2014, kl 13.30-16.30 Plats: GR, Pater Noster (rum 219) Deltagare Catarina Gustafsson, ordf Louise

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 27 oktober 2000, kl 09.00-15.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, rum 255 Mötet i UC ägde rum enligt följande arbetsordning Pass 09.00-09.30 Förskola

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-04-30 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 30 april 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: ATWORK, lokal Joomba Johan på Gårdas gata 5 A Deltagare

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 31 aug kl 09.30-12.00 och tisdag 1 sep kl 13.00-16.00 2009 Plats: Björholmens Marina, Tjörn Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Inga-Lena

Läs mer

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR 090310 Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: Torsdag 19 februari Tid: 8.30-12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, lokal 377 Närvarande: Raymond Vaske Stenungsund, Margaretha Allen GR, Göran Careborg

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 20 oktober 2011 Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Carola Granell (S), Stenungsund, vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg Robert Hammarstrand (S), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet Tid: Måndagen 13 mars, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 469 Deltagare: Lars-Eric Persson, Kungsbacka,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Ärendelista för Utbildningschefsgruppen (UC)

Ärendelista för Utbildningschefsgruppen (UC) Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 12 oktober 2007, kl 08.30-14.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Staffan Johansson, Tjörn (för & grund) Ordförande Yvonne Barkstedt,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2016-09-02 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 2 september 2016, klockan 13.00-15.40 Plats: Gala 1, Sankt Jörgen Park Deltagare Tomas Berndtsson,

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 30 september 2013 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Torsdag 12 september, kl 13-16 Plats: GR, Rum 111 Ledamöter Gymnasienätverket Sammansättning Namn Joakim Östling

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 3 Juni 2014, kl. 13.00 Plats: Kungsgatan 9, plan 3. Utbildningsförvaltningens konferensrum Information och överläggningar

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-12-07 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 16 december 2010, kl 17.00 18.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. Efter mötet serveras en jultallrik

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 4 februari 2009, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp MISSIV Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-03-11 ÄRENDE 2 Till Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Förslag till Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV 2014-04-30 ÄRENDE 2 Till Förslag till Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 Föreliggande förslag

Läs mer

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Protokoll 2013-04-09 1(6) Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Ledamöter Maria Rydén, Göteborg (M), Ordförande Dennis Jeryd, Lerum (S), Vice Ordförande Jan

Läs mer

Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1(7) Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 21:15 Plats och tid Margareta Lewander (M) och Gitte Caous (S) Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 25 oktober 2013 Therese Tanner Utses att justera

Läs mer

Lovtider läsåret 2016/2017

Lovtider läsåret 2016/2017 MISSIV 2014-02-21 ÄRENDE 1 Till Lovtider läsåret 2016/2017 Utbildningsgruppen har lyft frågan om lovtidernas förläggning över året och uppdragit åt GR Utbildning att tillsammans med utbildningscheferna

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 10 december 2015 kl 9-11 30 Plats: GR-huset, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007)

Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007) 080213 Peter Holmström Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007) Enligt uppdrag från GRs Utbildningsgrupp, 071206, redovisas här förvaltningschefernas kommentarer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset Kinna, klockan 08.30-13:00 Beslutande M Anders Lindal tjänstgör för Lena Eriksson (M) M Nina Paulsson Åmark FP Egon Svensson tjänstgör

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Tid: Fredag 16 april, 2010, kl 8.30-12.00 Plats: GR, Rum 255 Deltagare Jan Magnusson, Öckerö, Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale Peter Johansson,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 130305 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 31 januari 9.00-12.00 Plats: Heka Mekaniska AB/Mylab AB, Aröds Industriväg 41, Hisings Backa Anteckningar Guidning genomfördes

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 1 november, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 26 maj 2000, kl 08.30-11.30 Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Gymnasierektorsgruppen Göteborg 4 oktober 2012 24 september 2012 Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Tid: Torsdag 4 oktober 2012, kl. 13.00-16.00

Läs mer

Mötesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.

Mötesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. ANTECKNINGAR APL-gruppen för vård och omsorg 2015-10-23 Anteckningar nätverket APL-gruppen Vård och omsorg, sjukvård Tid: fredag 23 oktober 2015, kl. 09:00-12:00 Plats: GR, Rum 5 Deltagare Ann Blomström,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket

Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 10 mars Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Torsdag 26 februari, 13.00-16.00 Plats: At Work i Gårda Ledamöter Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof

Läs mer

GR Utbildning 2011-02-11 Anteckningar

GR Utbildning 2011-02-11 Anteckningar GR Utbildning 2011-02-11 Anteckningar Barnomsorgsnätverket Tid: Fredagen den 11 februari 2011, kl. 9.00 12.00 Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, rum 260 Deltagare: Monika Larsson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Anteckningar från möte i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från möte i Utbildningschefsgruppen ANTECKNINGAR Utbildningschefsgruppen 2012-11-23 Anteckningar från möte i Utbildningschefsgruppen Tid: Fredag 23 november 2012, kl 08.30-13.30 Plats: GR, Rum Tistlarna (255) Deltagare Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen GAS nyhetsbrev #4 God fortsättning på det nya året! Jag vill börja med att tack för samarbetet under 2011 och önska en god fortsättning på det som säkert blir ett händelserikt år. Tiden går fort då man

Läs mer

Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR GR Utbildning 040217 Anteckningar från möte med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: tisdag 17 februari, 2004 Tid: kl. 13.00-16.15 Plats: GR Utbildning, Gårdavägen 2, rum 264 Närvarande: Björn Sandmark

Läs mer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 376 Deltagare Sten Jansson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Eleonore

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 9 mars 2005, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Kungsbacka Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Bertil

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 7 Juni 2016, kl 14:00-17:00 Plats: Bokö, barn- och ungdomskontoret Information och överläggningar Sekreterare

Läs mer

Redovisning av uppdrag om yrkesutbildning inom GR. Gymnasienätverket Lärande på arbetsplatsnätverket

Redovisning av uppdrag om yrkesutbildning inom GR. Gymnasienätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Redovisning av uppdrag om yrkesutbildning inom GR Gymnasienätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Yrkesutbildningens år Yrkes SM i Malmö 11-13 maj 2016 Euroskills2016 i Göteborg Fritidshem och förskola

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Sida 1 av 10 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 34 oktober 2003, kl 08.30-15.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Gunilla Edin, Partille (för & grund), Ordförande Sarah

Läs mer

Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket

Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 10 oktober Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket Tid: Fredag 25 september 9.00-12.00 Plats: NYA GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Gymnasienätverket Sammansättning Namn

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Utökat uppdrag till Skolverket Instruktionen: Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering

Läs mer

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2013

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2013 2012-06-15 Till Förslag till Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2013 Föreliggande förslag till interkommunal

Läs mer

Sammanträde med GRs Styrgrupp för Arbetsmarknad

Sammanträde med GRs Styrgrupp för Arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2012-06-01 Ulrica Furby/ Gustav Höjer sid 1(5) Sammanträde med GRs Styrgrupp för Arbetsmarknad Tid: Fredag 1 juni 2012, kl 08:30-12:30 Plats: Växtkraft, Jordhammar i Stenungsund

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats 090310 Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats Datum: 18 februari 2009 Tid: tid: 13-16 Plats: GR, Göteborg Deltagare: Börje Molin Alingsås, Linda Wennerholm Hylte, Irma Polgary

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2014-02-21 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 21 februari 2014, klockan 08.30-14.30 Plats: GR, Rum Tistlarna (255) Deltagare Christina Thomsen,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 7 september 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Måndag 7 september 2015, 16.30-17.30 Plats: Sankt Jörgen Park, Knipplekullen 8-10, Göteborg Ledamöter

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

1. Sammanträdet öppnas 1. Eva Carlsson, ordf. hälsar ledamöterna välkomna och öppnar detsamma.

1. Sammanträdet öppnas 1. Eva Carlsson, ordf. hälsar ledamöterna välkomna och öppnar detsamma. från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad Tid: Fredag den 5 juni, 9.00 12.30 Plats: Jonsereds trädgårdar, Partille kommun Ledamöter Eva Carlsson (ordf.), Partille (S) Ingrid Inhammar, Ale (S) Ann

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR 090601 Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka den garanterade undervisningstiden i Göteborgsregionens gymnasieskolor. Meningen har varit att

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Datum Tid 13:30-16:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2013-02-25 Justerade paragrafer

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-10-18 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Tisdagen den 18 oktober 2005 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås, ordf. punkt 1-5 Endrick

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Minnesanteckningar Utvecklingsledare/kvalitetsstrateger 2011-03-02

Minnesanteckningar Utvecklingsledare/kvalitetsstrateger 2011-03-02 Datum Beteckning 201-03-17 046-71 99 38 Minnesanteckningar Utvecklingsledare/kvalitetsstrateger 2011-03-02 Närvarande: Birgit Nilsson Viveca Olsson Krister Dagneryd Yvonne Sjöstrand Anna Karlsdotter Lisbeth

Läs mer