Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus

2 Daniel Andersson Planeringsenheten Till universitetsstyrelsens ledamöter och personalens företrädare, lärarnas och studenternas suppleant (Till personalens ersättare och lärarnas andra gruppsuppleant för kännedom) Universitetsstyrelsen kallas härmed till sammanträde den 16 april 2015 Tid: (till ca enligt planering) Plats: Umeå universitet, Förvaltningshuset, konferensrum Professorn plan 8. Kaffe och smörgås serveras från kl Ärenden: Enligt bifogad föredragningslista samt handlingar som skickas den 1 april. Vänliga hälsningar Daniel Andersson Akademisekreterare

3 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (3) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 24 Beslut Fastställande av föredragningslistan Beslut 26 Information 27 Information 28 Information Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Inkomna skrivelser Informationsärenden Förslag: Linn Raninen Behandlade remisser. Bilaga p 26. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 27. Universitetsdirektör Caroline Sjöberg föredrar ärendet. Önskemål om ståbord. Bilaga p 28. Ärende Anmärkning Tid 29 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson informerar. Umeå universitet med omvärld. Bilaga p min 30 Information Analys av årsredovisning 2014 Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet min 31 Information Riksrevisionens granskning av årsredovisning 2014 Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet min Revisionsberättelse Bilaga p 31. Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid 32 Beslut Årsredovisningar 2014 för anknutna stiftelser Dnr: FS Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag samt förvaltningsberättelser. Bilaga p min

4 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning 33 Beslut Årsredovisning 2014 av stiftelsen Studenthälsan samt utseende av revisorer år 2015 Dnr: FS Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag med bilaga. Bilaga p min 34 Beslut Uppföljning av användande av medel ur styrelsens strategiska resurs, disposition samt övriga satsningar 2014 Dnr: FS Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet. Beslutsförslag med uppföljning av användande av medel ur styrelsens strategiska ram och disposition. Bilaga p min 35 Beslut Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Dnr: FS Universitetsdirektör Caroline Sjöberg föredrar ärendet. Beslutsförslag med förteckning över föreslagna personer. Bilaga p min 36 Beslut Rektorsrekrytering Dnr: AN Ordföranden Lennart Evrell föredrar ärendet min Former för rekrytering och utseende av rektor med bilagor. Bilaga p Beslut Arbetsordning för universitetsstyrelsen Dnr: FS Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 37 A. Arbetsordning för universitetsstyrelsen. Bilaga p 37 B. Lunch Diskussionsärenden Ärende Anmärkning Tid 38 Information Bostäder och lokaler samt campusutveckling Universitetsdirektör Caroline Sjöberg och lokalförsörjningschef Richard Olsson informerar min

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Strategisk diskussion Ärende Beslut/åtgärd 39 Diskussion Strategisk diskussion avseende centrala frågeställningar för Umeå universitet utifrån Vision Verksamhetsredovisning kopplat till det strategiska arbetet med Vision 2020 Psykologi samt Skogen - utbildning, forskning och samverkan Rektor Lena Gustafsson, universitetslektorerna Mattias Lundberg och Michael Gruber samt professorerna Ove Nilsson och Stefan Jansson inleder. Sammanställning från styrelsens strategiska diskussion den 17 december Bilaga p min - Fortsättning på den strategiska diskussionen december 2014 Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

6 Bilaga p 26

7 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 1 (1) Av rektor besvarade remisser perioden 12 februari 2014 till 31 mars Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå (FS ) Umeå universitet ser positivt på att utbildning på forskarnivå ska utvärderas. Universitet avråder emellertid att förslaget genomförs i dess nuvarande form. Universitetet har följande argument för detta: Det förslag som vi nu har att ta ställning till är delvis ofullständigt i sin nuvarande form, samtidigt som det i vissa delar krävs in alltför omfattande data. Utan en preciserad målsättning kan vi inte se varför detta behövs. En del som helt saknas är en jämförelse hur denna modell förhåller sig i ett internationellt perspektiv och vilken roll utbildning på forskarnivå bör spela i framtiden. Universitetet efterfrågar en mer utvecklingsinriktad modell som till delar samordnas med Vetenskapsrådets kommande modell för utvärdering av forskning. Universitetet efterlyser en nationell helhetssyn för kommande utvärderingar. Innan vi har fått ta del av andra planerade nationella utvärderingsmodeller anser vi att det i nuläget är olyckligt att ta ställning till den föreslagna modellen. Ansvarig: Planeringssamordnare Lena Holm Yttrande anmält av rektor den 24 februari Förslag till föreskrifter om högskoleprovet (FS ) Universitets- och högskolerådet UHR har tagit fram ett förslag till föreskrifter om högskoleprovet som Umeå universitet har fått möjlighet att yttra sig över. Universitetet välkomnar att regleringen kring högskoleprovet stärks och tillstyrker förslaget men föreslår några ändringar och förtydliganden. Högskoleprovet kan ha stor betydelse för en enskild persons möjlighet att bli antagen till högskoleutbildning. Den geografiska tillgängligheten till provet bör därför planeras ur ett rättviseperspektiv. Principerna för detta bör enligt universitetet framgå av föreskrifterna, vilket de inte gör i nuvarande förslag. I avsnittet som rör anpassningar av högskoleprovet för personer med funktionsnedsättning nämns anpassningar av provtid och provmaterial på grund av lässvårigheter eller synskada. Andra funktionsnedsättningar och anpassningar nämns inte alls. Umeå universitet anser att föreskrifterna ska breddas så att även andra anpassningar ska erbjudas om deltagare med funktionsnedsättning har andra behov. Universitetet tycker att det är positivt att förslaget tydliggör roller och ansvarsfördelning inom organisationen för högskoleprovet, men föreskrifterna bör lämna en viss frihet för lärosätet att organisera provgenomförandet efter lokala förutsättningar. Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn Yttrande fastställt av rektor den 3 mars 2015

8 Bilaga p 27

9 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Sid 1 (7) Kl Plats: Närvaro: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Bilaga 0:1 Mötesformalia 1 Beslut 2 Beslut 3 Information 4 Information 5 Information 6 Information 7 Information Ärende Fastställande av föredragningslistan Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Styrelsens beslut föregående termin Inkomna skrivelser m.m. Informationsärenden Ärende Umeå universitet med omvärld Beslut/ åtgärd Ordförande Peter Kopelman hälsar välkommen och ger en kort genomgång av de nödutgångar som gäller för sammanträdeslokalen. Universitetsstyrelsens beslutar därefter att under Övriga ärenden behandla informationsärendet Umeå universitet 50 år, att i övrigt fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. Mari Norgren utses attjämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet. Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 3. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 4. U niversitetsstyrelsen noterar informationen. Promemoria. Bilaga p 5. Inga inkomna skrivelser till universitetsstyrelsen finns att rapportera. Beslut/ åtgärd Rektor Lena Gustafsson informerar styrelsen om ett urval av aktuella händelser, aktiviteter och utredningar inom universitetet samt i universitets- och

10 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Ärende Beslut/åtgärd högskolesektorn. U niversitetsstyrelsens diskuterar informationen och i synnerhet U niversitetskanslersämbetets förslag på modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå. Förslaget är på remiss och Umeå universitet ser positivt på att utbildning på forskarnivå ska utvärderas men anser bland annat att förslaget är ofullständigt och att modellen måste samordnas med andra relevanta modeller för forskning och utbildning som i dagsläget är under utarbetande. Vicerektor Agneta Marell informerar om VINNOV As förslag på modell för värdering av samverkan som tillställts universitet, samt universitetets arbete avseende samverkansfrågor, både i nationell medverkan och inom Umeå universitet där strategiska rådet för samverkan och innovation utgör en viktig nod. Prorektor Anders Fällström informerar om studentrekrytering vid vårterminsstarten och att det totala antalet behöriga sökande till Umeå universitets kurser och utbildningsprogram vårterminen 2015 har ökat med 6,5 procent jämfört med vårterminen Antalet förstahandssökande ökar under samma period med 4,8 procent. Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 7 A. Studentrekrytering vid vårterminsstarten. Bilaga p 7 B. Besluts ärenden 8 Beslut Ärende Årsredovisning 2014 Dnr: FS i Beslut/ åtgärd Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Ärsredovisning för Beslutsförslag. Bilaga p 8 A. Årsredovisning Bilaga p 8 B. Studentkårernas bilaga till Umeå universitets Årsredovisning Bilaga p 8 C.

11 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 9 Beslut Information Anvisningar för verksamhetsplanering och budget Dnr: FS i Övriga ärenden Ärende Umeå universitet 50 år Informationsärenden Ärende Verksamhetsredovisning kopplat till det strategiska arbetet med Vision 2020, samt budgetunderlaget Regionaliserad läkarutbildning samt biobanks-, databas- och registerforskning Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år Beslutsförslag. Bilaga p 9 A. Anvisningar för verksamhetsplanering och budget Bilaga p 9 B. Beslut/ åtgärd Rektor Lena Gustafsson informerar om universitetets planerade aktiviteter och satsningar under jubileumsåret, förutom fokus på universitetets högtidsevenemang, märks jubileumswebb med kalendarium, profilprodukter, produktioner riktade mot olika interna samt externa målgrupper. U niversitetsstyrelsen noterar informationen. Beslut/ åtgärd Professor Katrine Åhlström Riklund informerar om universitetets läkarutbildning vid fyra studieorter i Norrbottens, Västernorrland, Västerbottens och Jämtlands län. En verksamhet som, sedan första intaget av studenter 2011, bedrivs i samarbete med de ingående landstingen i länen och som idag uppvisar en hög och likvärdig kvalitet på alla studieorterna. En central fråga är dock finansieringen av verksamheten som kräver en långsiktig ekonomisk lösning. Professorerna Tommy Olsson, Pär Stattin samt senior professor Göran Hallmans informerar om bakgrunden till och innehållet vid Medicinska biobanken samt den registerforskning som bedrivs vid Umeå universitet. En verksamhet och forskning som står sig mycket väl vid såväl en nationellt som internationellt jämförelse. U niversitetsstyrelsen noterar informationen.

12 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd Beslutsärenden 12 Beslut 13 Beslut 14 Beslut Ärende Budgetunderlag Dnr: FS i Intern styrning och kontroll - Kontrollplan Dnr: FS i.i Studentfallsskrivelsen - redovisning av vidtagna åtgärder för 2014 liksom en plan för kommande år Dnr: UmU Beslut/ åtgärd Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och utredare Anders Steinwall föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa budgetunderlag för perioden omedelbartjustera protokollet på denna punkt. Beslutsförslag. Bilaga p 12 A. Budgetunderlag Bilaga p 12 B. Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. U niversitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av 2014 års kontrollplan, att fastställa kontrollplan år 2015 för intern styrning och kontroll vid Umeå universitet. Beslutsförslag. Bilaga p 13 A. Uppföljning av Kontrollplan Bilaga p 13 B. Kontrollplan Bilaga p 13 C. Prorektor Anders Fällström föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa redovisningen av vidtagna åtgärder för Universitetsstyrelsen uppdrar till utbildningsstrategiska rådet att arbeta vidare med planen för det fortsatta arbetet med Studentfallsskrivelsen 2013 och prioritera ytterligare åtgärder. En redovisning till styrelsen ska ske vårterminen Beslutsförslag med bilagor. Bilaga p 14.

13 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 15 Beslut 16 Beslut 17 Beslut 18 Beslut 19 Information Internrevisionens årsrapport 2014 Dnr: FS i Riktlinjer för Internrevisionen Dnr: FS i.i Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens granskningar Uppföljning av intern kontroll - Granskning av enheten för kommunikation och internationella relationer (KIR) Dnr: UmU Kommentarer och åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av enheten för kommunikation och internationella relationer (KIR) Dnr: UmU Informationsärenden Ärende Resultat av medarbetarundersökningen 2014 Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att notera internrevisionens årsrapport 2014 och att godkänna ledningens åtgärder samt uppdrar till rektor att återkomma till universitetsstyrelsen den 16 april 2015 med en redovisning av de hyresförhållanden som råder vid de bostäder och lokaler som universitetet, indirekt eller direkt, upplåter. Internrevisionens årsrapport Bilaga p 15. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Riktlinjer för internrevisionen. Riktlinjer för Internrevisionen. Bilaga p 16. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. U niversitetsstyrelsen noterar informationen från internrevisionen. Beslutsförslag. Bilaga p 17. U niversitetsdirektör Caroline Sjöberg föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att lägga internrevisionens rapport ad acta. Beslutsförslag. Bilaga p 18. Beslut/ åtgärd Personalchef Yvonne Andersson och projektledare Tina Stridh, QuickSearch Sweden AB informerar om den under november och december 2014 genomförda medarbetarenkäten vid Umeå universitet. Svarsfrekvensen blev 77 procent, att jämföra med senaste undersökningen 2011 då svarsfrekvensen var 73 procent.

14 UMEÅ UNIVERSITET U n iversitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 20 Information 21 Beslut 22 Beslut Process vid rekrytering av ny rektor Beslutsärenden Ärende Demografiska databasen vid Umeå universitet - delegation till rektor Dnr: FS: i Umeå universitets förtjänstmedalj - utdelning år 2015 Dnr: FS I det fortsatta arbetet med uppföljning av enkätens resultat kommer samtliga prefekter/chefer att kontaktas av HRstödet (personalfunktionerna på centraloch fakultetsnivå) för att säkerställa att de får adekvat stöd i sitt arbete med analys, information och framtagande av handlingsplaner. PM. Bilaga p 19. Ordförande Peter Kopelman informerar om den förestående rekryteringsprocessen av en ny rektor med tillträde från och med den 1 juli Representanterna för lärarna, studenterna samt de fackliga huvudorganisationerna ombeds att inkomma till akademisekreteraren med förslag på en (1) representant vardera att företräda respektive kategori i rekiyteringsgruppen. Beslut/ åtgärd Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att delegera till rektor att besluta om utseende av styrelse för Demografiska databasen (DDB) samt meddela ytterligare föreskrifter, b.la. avseende styrelsens sammansättning, som behövs för demografiska databasens verksamhet. Beslutsförslag. Bilaga p 21. Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att en utdelning av Umeå universitets förtjänstmedalj ska ske vid årshögtiden 2015, nomineringstiden sträcker sig från den 1 mars till och med den 6 april och beslut om mottagare fattas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 4 juni 2015, i övrigt ska Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj gälla (Dnr: U m U ),

15 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd från och med år 2016 ska en återgång till ordinarie ordning ske, med en utdelning detta år och därpå vart tredje år. Representanterna för lärarna, samt studenterna ombeds att inkomma till akademisekreteraren med förslag på en (1) representant vardera att företräda respektive kategori i priskommitten. Beslutsförslag. Bilaga p 22 A. Handläggningsordning. Bilaga p 22 B. Övriga ärenden 23 Ärende U niversitetsgemensamma funktioner Dnr: UmU Beslut/ åtgärd U niversitetsstyrelsens beslutar att, enligt universitetsstyrelsens beslut den 5 november 2013, uppdra till rektor att återkomma till styrelsen med en rapportering avseende satsningar som genomförts eller planeras inom universitetsgemsamma funktioner (UmU ). ~~ ~et~!:. ~opelman Ordförande ~.../: ~ (.... Al '.,t \\.r._/\._../~ \ \ V' ',-. (,,.,.. 'l /' I ". ( J \,, Mari N orgren Professor Daniel Andersson Akademisekreterare

16 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sammanträdesdatum Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Peter Kopelman ordförande, direktör Kjell Asplund f.d. generaldirektör Peter Kopelman direktör Eva Nygren chef from p 11 Lars Rask professor Sara Öhrvall konsult rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Kristin Palmqvist Sofia Lundberg Mari Norgren professor docent professor företrädare för studenterna Nils Gustafsson Wilmer Prentius Linn Raninen Frånvarande ledamot Lennart Evrell Barbara Cannon Lars Stenlund student student student vd professor filosofie doktor, vd Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Mimmi Alm Barbro Biström Maria Persson administratör, SEKO universitetsadjunkt, SACO examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Yvonne Andersson personalchef p 19 Eva Blomquist internrevisionschef Anders Fällström docent, prorektor Göran Hallmans senior professor p 11 Carina Henningsson controller p 8 Sebastian Jonsson student Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post:

17 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sammanträdesdatum Sid 2 (2) Agneta Marell vicerektor p 1-8, Christer Nordlund professor Tommy Olsson professor, rektors rådgivare Per Ragnarsson bitr. universitetsdirektör Caroline Sjöberg universitetsdirektör Pär Stattin professor p 11 Tina Stridh projektledare QuickSearch Sweden AB p 19 Marianne Sommarin vicerektor Anders Steinwall utredare p 12 Åsa Rudehäll tjänstgörande presschef Katrine Åhlström Riklund professor/överläkare p 11 Protokollförare Daniel Andersson akademisekreterare

18 Bilaga p 28

19 FS Till styrelsen för Umeå Universitet Umeå Står Umeå Universitet upp för sina studenter? Hur kan det komma sig att ett universitet som profilerar sig med hälsa och träning inte anstränger sig mer för att motverka den stillande kulturen? I Sverige är bristen på fysisk aktivitet ett stort folkhälsoproblem. Vi har en enkel och billig lösning på detta gemensamma problem. Nämligen att investera i fler ståbord. Umeå universitet har nu en chans att föregå med gott exempel genom att visa att man värnar om sina studenters hälsa. Stillasittande definieras som frånvaro av muskelaktivitet i framförallt underkroppens muskulatur. Detta är en riskfaktor för ohälsa, oberoende av fysisk inaktivitet. Det innebär att en student som tränar regelbundet men som sitter stilla under resterande tid ändå löper risk för ohälsa. Det är vetenskapligt bevisat att stillasittande leder till muskelsvaghet, benskörhet, sämre rörlighet, balans och koordination. Dessutom påverkas kroppens ämnesomsättning och hjärt-kärlsystemet i negativ bemärkelse. Detta kan leda till viktuppgång, diabetes, högt blodtryck, förhöjda blodfetter samt hjärt- och kärlsjukdomar. Till detta ökar även risken för bristande välbefinnande, ökad stresskänslighet och cancer. En enkel lösning på ett så stort hälsoproblem är enligt oss att investera i ståbord 1 På campusområdet finns vårdvetarhuset där fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor utbildas. I detta hus finns det idag två ståbord fördelade på cirka 1450 studenter. Problemet med avsaknaden av ståbord uppmärksammades i husrådet för över två år sedan. Studenter inom Fysioterapeutstudenternas studieråd (FYSS) har utan resultat arbetat hårt för att studenterna i dessa lokaler ska ha valmöjligheten att kunna sitta eller stå under sin utbildningstid. Det satsas otroligt mycket på att vi studenter ska ha det bra, men hur prioriteras egentligen resurserna? År 2014 satsade Balticgruppen, som också äger vårdvetarhuset, kronor på Konstnärligt campus för kreativa miljöer. Har vårdvetarhuset blivit bortglömt för att lokalerna inte ägs av campus? Det kan även tilläggas att Umeå Universitet samma år hade kronor i oförbrukade bidrag 2. Det finns ett växande intresse för rummets betydelse för lärande i högre utbildning, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet. Dagens studenter vill vara delaktiga, aktiva och gärna experimentella i sitt lärande. Då krävs också andra lokaler än traditionella föreläsningssalar. 3 1 Elin Ekblom Bak, Långvarigt stillasittande en hälsofara i tiden, 2013, s Läkartidningen, nummer 9: minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet, Arbetsmiljöverket, hämtad 10/

20 Bildtext: Studenterna på fysioterapeutprogrammet har tagit saken i egna händer för att kunna vara stående under dagen. Men är detta verkligen ergonomiskt? På Umeå universitets hemsida kan man läsa om satsningen på kreativa miljöer. Vi tycker att det är otroligt positivt med denna satsning och vi är medvetna om att vårdvetarhuset inte ingår i planen för kreativa miljöer - är detta ett medvetet val från universitets sida? Vi kräver ingen kreativ miljö men vi kräver en hälsosam sådan! Om det oförbrukade bidraget hade använts till att köpa in ståbord hade vi fått 291 stycken à 2750 kronor vilket är det genomsnittliga priset för ett ståbord baserat på en kort marknadsundersökning. 4 Vi hoppas verkligen att vi blir bemötta i denna fråga. Som tidigare nämnt har vi kämpat i över två år utan resultat. Nu är vi desperata. Ställer Umeå Universitet upp för sina studenter? Med vänlig hälsning SG2-13 (Fysioterapeutprogrammet termin 4) 4 och

21 Bilaga p 29

22 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Omvärldsbevakare/Utredare Ester Roos Engstrand Information Sid 1 (20) Umeå universitet med omvärld perioden 4 februari mars Rektorsbeslut Ett urval av fattade beslut under perioden Rektors beslutsmöte den 10 februari 2015 Nytt kandidatprogram i kulturentreprenörskap startar i höst Inför hösten 2015 går det att söka ett treårigt grundutbildningsprogram i kulturentreprenörskap vid Umeå universitet. Utbildningen är en vidareutveckling av det tvååriga Kulturentreprenörsprogrammet, som avvecklas efter vårterminen. Elektorsförsamlingen får fortsatt förtroende Rektor har beslutat att förlänga mandatperioden för elektorsförsamlingen vid Umeå universitet till och med 31 december Församlingen ges också ett utökat uppdrag, som utöver rektorsval nu även omfattar val till universitetsstyrelsen och forskningsråden. Nya rutiner när externa resurser anlitas i undervisning Umeå universitet, liksom andra lärosäten, kan i undantagsfall anlita juridiska personer för att utföra tillfälliga undervisningsuppdrag. För att göra det lättare att ansöka och säkerställa att Umeå universitet inte bryter mot regler i lagen, finns sedan tidigare en kombinerad blankett för ansökan, beslut och avtal som ska användas från och med den 1 januari Nu har rektor fastställt ett uppdaterat regelverk som gäller från och med den 10 februari Rektors beslutsmöte den 17 februari 2015 Universitetet positivt till förslag om stärkt nationell registerforskning En utredning har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag för att underlätta registerbaserad forskning. Umeå universitet ser mycket positivt på regeringens ambition att underlätta och stärka den nationella registerforskningen. Förslaget ligger även i linje med Umeå universitets ambition att stärka svensk forsknings position inom registerdataforskning och biobanksforskning.

23 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Utredare Ester Roos-Engstrand Information Sid 2 (20) Övergripande resultat av medarbetarundersökningen De flesta av universitetets medarbetare tycker jobbet är intressant och givande, och är stolta över sin arbetsplats. Det visar de första resultaten av 2014 års medarbetarundersökning. Till områden som kan förbättras hör medarbetares delaktighet i beslut och utformning av mål. Nya ledamöter i styrelsen för Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) för perioden Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) inrättades år 1983 av Sveriges regering med ett nationellt uppdrag inom regionalvetenskap vid Umeå universitet. År 1989 övertog Umeå universitet ansvaret för CERUM. Sedan år 2001 är den Samhällsvetenskapliga fakulteten värdfakultet för centrumbildningen CERUM (Dnr ). Centrumbildningens uppdrag är att bedriva och utveckla den rumsliga forskningen vid universitetet. För perioden 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017 utses följande styrelse. Universitetslektor Olle Stjernström, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Ordförande Professor Bo Nilsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper Universitetslektor Malin Eriksson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin) Universitetslektor Johan Lundberg, Handelshögskolan Universitetslektor Anna Zachrisson, Statsvetenskapliga institutionen Professor Jon Moen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Rektors beslutsmöte den 24 februari 2015 Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå 2015 Det nuvarande regelverket för kursplaner (Kursplanemall för kurser på grund- och avancerad nivå) är från 2006 med revidering gjord 2009 och Översynen av regelverket har gjorts av handläggare vid Studentcentrum tillsammans med en arbetsgrupp bestående av utbildningsledare vid fakulteterna/lärarhögskolan samt utbildningsansvarig vid Umeå studentkår. Fakulteter/Lärarhögskolan, studentkårer, Planeringsenheten, universitetsjurist och berörda förvaltningsenheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på detta regeldokument. Dokumentet har därefter samråtts med centrala samverkansgruppen och därefter fastställts av rektor. Regeln ersätter Kursplanemall för kurser på grund- och avancerad nivå (dnr ) som upphör att gälla. Kritik mot ny modell för att utvärdera forskarutbildningen Umeå universitet har yttrat sig om Universitetskanslersämbetets förslag till ny modell för utvärdering av forskarutbildning, som planeras träda i kraft hösten I sitt remissvar avråder universitetet från att genomföra modellen i dess nuvarande form, bland annat för att förslaget är ofullständigt och saknar internationellt perspektiv.

24 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Utredare Ester Roos-Engstrand Information Sid 3 (20) Rektors beslutsmöte den 24 mars 2015 Prissättningsråd vid Umeå universitet Rektor beslutade den 21 maj 2013 att inrätta ett Prissättningsråd vid Umeå universitet med syfte till att formalisera prissättningsprocessen, öka transparensen och verka för att styra och utveckla den totala kostnaden för universitetet samt främja universitetets kostnadsmedvetenhet. Exempel på tjänster och varor som omfattas av rådets uppdrag är bokningsbara lokaler, IT-tjänster, tryckeri, verkstad, husservice, teleservice och skrivningsbevakning. Efter önskemål från studentkårerna och ett behov av omstrukturering av bemanningen har sammansättningen av prissättningsrådet reviderats. I prissättningsrådet vid Umeå universitet, för mandatperioden 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2016, ingår: Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson (ordförande) Bitr. förvaltningschef och universitetsjurist Chatarina Larson Controller Carina Henningsson, Planeringsenheten Controller Ulla Sehlberg, Universitetsförvaltningen Administrativ chef Maria Hanell, UmUB Fakulteterna har som sina representanter i rådet utsett universitetslektor Staffan Andersson samt professor Magnus Wikström. Studentkårerna anmodas att utse en gemensam representant. Rektors beslutsmöte den 31 mars 2015 Nya avtal med partneruniversitet i Indien I december besökte en delegation från Umeå universitet SRM (Sri Ramaswamy Memorial) University, Vellore Institute of Technology (VIT) och Manipal University i Indien under ledning av prorektor Anders Fällström. SRM (Sri Ramaswamy Memorial) är sedan 2008 ett partneruniversitet till Umeå universitet och den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Vid SRM finns knappt studenter på grund- och avancerad nivå (inklusive forskarstudenter). Starka utbildningsområden är Engineering, Management, Medicine and Health Sciences samt Humanites. Fakultetssamarbetet breddas nu till ett universitetsövergripande avtal när rektor undertecknar ett Memorandum of Understanding (MOU). Det redan existerande fakultetsavtalet blir i fortsättningen en bilaga till ett universitetsövergripande MOU. Besöket resulterade i att Umeå universitet ser stora möjligheter till samarbeten och rektor beslutar att teckna avtal med Vellore Institute of Technology, SRM University och Manipal University.

Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvaro: Bilaga 0:1. Mötesformalia. Ärende. Beslut/ åtgärd

Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvaro: Bilaga 0:1. Mötesformalia. Ärende. Beslut/ åtgärd Sid 1 (7) Kl. 10.00-15.20 Plats: Närvaro: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Bilaga 0:1 Mötesformalia 1 2 3 4 5 6 7 Fastställande av föredragningslistan Utseende av justeringsperson Remisser Föregående

Läs mer

Mötesformalia. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvarande: Bilaga 0:1. Ärende. Beslut/ åtgärd

Mötesformalia. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvarande: Bilaga 0:1. Ärende. Beslut/ åtgärd UMEÄ UNIVERSITET Sid 1 (7) Tid: Kl. 10.50 Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 120 Fastställande av föredragningslistan Ordföranden hälsar examenshandläggare

Läs mer

Mötesformalia. Tid: Kl Ulvö Hotell, Ulvön. Närvarande: Bilaga 0:1. Beslut/ åtgärd. Ärende. Universitetsstyrelsen beslutar

Mötesformalia. Tid: Kl Ulvö Hotell, Ulvön. Närvarande: Bilaga 0:1. Beslut/ åtgärd. Ärende. Universitetsstyrelsen beslutar sa m manträdesdatum Sid l (8) Tid: Kl. 13.00 Plats: Ulvö Hotell, Ulvön Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 46 Fastställande av föredragningslistan beslutar att efter anmälan från ordföranden, under Övriga

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsstrategiska rådet minnesanteckningar

Utbildningsstrategiska rådet minnesanteckningar Sid 1 (5) minnesanteckningar Ärende Kommentarer 1.! Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 2.! Föregående mötens minnesanteckningar (170914 samt 171011-12) Ad acta. 3.!

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

Mötesformalia. Informationsärenden. Beslut! åtgärd. Ärende. Ärende. Beslut/ åtgärd. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset

Mötesformalia. Informationsärenden. Beslut! åtgärd. Ärende. Ärende. Beslut/ åtgärd. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset UMEÄ UNIVERSITET Sa mma nträdesdatu m Sid 1 (7) Tid: Kl 17.00 Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 103 Fastställande av föredragningslistan! åtgärd beslutar

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 2011-02-17 1(7) Tid: Kl 09.00-14.40 Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (5) Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid för tiden 2013-01-01 2015-12- 31 1 Bakgrund Till universitetsstyrelsen ska, i enlighet med 2 kap.

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef 1(5) PROTOKOLL Närvarande Eva Östling Ollén Kent Andersson Henric Kahlmeter Jan Nilsson Lennart Olausson Jan Wifstrand Regionchef Skåne, ordförande Kommunalråd, vice ordförande Barn- och ungdomschef Rektor,

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd

Linnéuniversitetets kvalitetsråd Mötesdatum: Linnéuniversitetets kvalitetsråd Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Lena Fritzén, prorektor, ordförande Niklas Ammert, Fakulteten för konst och humaniora Bo Bergbäck, prorektor Cristoffer

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15 1(5) s sammanträde 12 juni 2007 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Trygve Carlsson Ewa Groppfeldt Olle Persson Agneta Westerdahl Kajsa Ellegård Jan Ernerudh Lars Hultman Aaron Axelsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Umeå universitets och Västerbottens läns landstings samverkansstyrelse

Protokoll från sammanträde med Umeå universitets och Västerbottens läns landstings samverkansstyrelse Sid 1 (5) från sammanträde med Umeå universitets och s samverkansstyrelse Tid: Onsdag den 22 maj kl. 10-00-12.00 Lokal: Union, plan 7 i Samverkanshuset, Umeå universitet Närvarande ledamöter: Lena Gustafsson

Läs mer

Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015

Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015 Sid 1 (6) Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015 Föredragande Prorektor Anders Fällström och utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning Studentfallskrivelsen syftar till att åskådliggöra återkommande

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta Sid 1 (6) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Docent Ulrich von Pawel- Rammingen, närvarande vid pp 129, 125 samt 130-140 Docent Erik Rosendahl Fo. stud Elin Wallsten Övriga närvarande Fak. samordn.

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E6F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMRWNP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMRJNNJNS= =

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E6F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMRWNP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMRJNNJNS= = d qb_lodprkfsbopfqbq molqlhlii 1E6F ríäáäçåáåöëjçåüñçêëâåáåöëå ãåçéå p~ãã~åíê ÇÉOMMRWNP Ñ êä ê~êìíäáäçåáåö OMMRJNNJNS Tid och plats kl. 14.00 17.00, Ljusvågen, konferenscentrum Wallenberg. Närvarande Ledamöter

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Umeå universitet Rektor Beslut Sammanträdesdatum dnr: UmU 300-318-12 Sid 1 (2) för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Närvarande Lena Gustafsson

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116 Sid 1 (5) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Anna Arnqvist Anders Berglund Karin Brunnegård Christian Johansson Britt-Marie Lindgren Christina Ljungberg Elin Ljungström Mari Norgren Börje Rehn Ordförande

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, C 728

Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 08.30-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Roland 5-21 Bergquist,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset 3 0 september 2015 1(5) Tid: Plats: Onsdagen den, kl. 9.00 Styrelserummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Dan I Andersson Sara Andersson Agneta Bladh Birgitta Ed Uli Hacksell

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare Sid 1 (6) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Christina Ljungberg Johan Sjöström Börje Rehn Britt-Marie Lindgren Mari Norgren Anders Berglund Emma Johansson Fredrik Karlsson Anna Arnqvist Klas-Göran

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning.

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning. Sid 1 (6) Närvarande Bilaga 0:1 Ärende 1 Fastställande av föredragningslistan, Val av viceordförande under mandatperioden, Beslut/Åtgärd Ordförande hälsade alla nya rådsmedlemmar välkommen samt berättade

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

MAH / Styrelsen. Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd

MAH / Styrelsen. Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd Ludvig Linge Entreprenör Jan Nilsson Lennart Olausson Rektor,

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

På dagordningen. Inledning och presentation. Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Pilotutvärderingens syfte och tidplan

På dagordningen. Inledning och presentation. Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Pilotutvärderingens syfte och tidplan Välkomna! På dagordningen Inledning och presentation Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Pilotutvärderingens syfte och tidplan Utbildningsutvärdering - metoden Processen från ax

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16 Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16 Fakulteten leds av dekan Dieter K. Müller och han ingår i ledningsgruppen tillsammans med prodekan Ulrika Haake, vicedekan Magnus

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Smedjan, campus Falun Datum och tid torsdagen den 11 juni, kl 10.45 16.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Peter Samuelsson,

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: 13.00-16.20 Plats: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken NÄRVARANDE Ledamöter: Arne Wittlöv Bo Samuelsson Företrädare för allmänna intressen Ulf

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd

Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd 1(2) Avdelning Verksledning Handläggare Gunilla Jacobsson 08-563 08616 Gunilla.Jacobsson@uk-ambetet.se 2014-02-28 Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd Sammanträdesdag: 2014-02-26

Läs mer

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare P-O

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

2. Information Anders Fällström informerar om att ett seminarium kring framtidens utbildningar kommer att äga rum i början av februari 2017.

2. Information Anders Fällström informerar om att ett seminarium kring framtidens utbildningar kommer att äga rum i början av februari 2017. Sid 1 (7) Utbildningsstrategiskt råd vid Umeå universitet Tid: Onsdag den 16 november kl 13.00-16.00 Plats: Rum för lärande, Humanisthuset Närvarande ledamöter Anders Fällström Heidi Hansson p. 1-3, 8-10

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys Rektor BESLUT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4622 2016-12-13 Exp. den 13/12-16/ASM Sändlista Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Campus Falun Datum och tid torsdagen den 17 december, kl 10.45 16.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Tid: kl kl

Tid: kl kl HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(5) Tid: 2011-04-14 kl 13.00-19.00 2011-04-15 kl 08.30-12.00 Plats: Campus Varberg Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Dnr A-~ ~~'tf/o1. Inför styrelsens beslut om lärarutbildningens organisation punkt 12

Dnr A-~ ~~'tf/o1. Inför styrelsens beslut om lärarutbildningens organisation punkt 12 Dnr A-~ ~~'tf/o1 Inför styrelsens beslut om lärarutbildningens organisation Nedanstående kortfattade information syftar till att ge styrelsen en viss bakgrund till varför lärarutbildningens organisation

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering,

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering, ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren 217 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Enheten för utvärdering och lärarutbildning PM: 216:8, Dnr V 216/839 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer