Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus

2 Daniel Andersson Planeringsenheten Till universitetsstyrelsens ledamöter och personalens företrädare, lärarnas och studenternas suppleant (Till personalens ersättare och lärarnas andra gruppsuppleant för kännedom) Universitetsstyrelsen kallas härmed till sammanträde den 16 april 2015 Tid: (till ca enligt planering) Plats: Umeå universitet, Förvaltningshuset, konferensrum Professorn plan 8. Kaffe och smörgås serveras från kl Ärenden: Enligt bifogad föredragningslista samt handlingar som skickas den 1 april. Vänliga hälsningar Daniel Andersson Akademisekreterare

3 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (3) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 24 Beslut Fastställande av föredragningslistan Beslut 26 Information 27 Information 28 Information Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Inkomna skrivelser Informationsärenden Förslag: Linn Raninen Behandlade remisser. Bilaga p 26. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 27. Universitetsdirektör Caroline Sjöberg föredrar ärendet. Önskemål om ståbord. Bilaga p 28. Ärende Anmärkning Tid 29 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson informerar. Umeå universitet med omvärld. Bilaga p min 30 Information Analys av årsredovisning 2014 Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet min 31 Information Riksrevisionens granskning av årsredovisning 2014 Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet min Revisionsberättelse Bilaga p 31. Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid 32 Beslut Årsredovisningar 2014 för anknutna stiftelser Dnr: FS Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag samt förvaltningsberättelser. Bilaga p min

4 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning 33 Beslut Årsredovisning 2014 av stiftelsen Studenthälsan samt utseende av revisorer år 2015 Dnr: FS Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag med bilaga. Bilaga p min 34 Beslut Uppföljning av användande av medel ur styrelsens strategiska resurs, disposition samt övriga satsningar 2014 Dnr: FS Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet. Beslutsförslag med uppföljning av användande av medel ur styrelsens strategiska ram och disposition. Bilaga p min 35 Beslut Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Dnr: FS Universitetsdirektör Caroline Sjöberg föredrar ärendet. Beslutsförslag med förteckning över föreslagna personer. Bilaga p min 36 Beslut Rektorsrekrytering Dnr: AN Ordföranden Lennart Evrell föredrar ärendet min Former för rekrytering och utseende av rektor med bilagor. Bilaga p Beslut Arbetsordning för universitetsstyrelsen Dnr: FS Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 37 A. Arbetsordning för universitetsstyrelsen. Bilaga p 37 B. Lunch Diskussionsärenden Ärende Anmärkning Tid 38 Information Bostäder och lokaler samt campusutveckling Universitetsdirektör Caroline Sjöberg och lokalförsörjningschef Richard Olsson informerar min

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Strategisk diskussion Ärende Beslut/åtgärd 39 Diskussion Strategisk diskussion avseende centrala frågeställningar för Umeå universitet utifrån Vision Verksamhetsredovisning kopplat till det strategiska arbetet med Vision 2020 Psykologi samt Skogen - utbildning, forskning och samverkan Rektor Lena Gustafsson, universitetslektorerna Mattias Lundberg och Michael Gruber samt professorerna Ove Nilsson och Stefan Jansson inleder. Sammanställning från styrelsens strategiska diskussion den 17 december Bilaga p min - Fortsättning på den strategiska diskussionen december 2014 Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

6 Bilaga p 26

7 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 1 (1) Av rektor besvarade remisser perioden 12 februari 2014 till 31 mars Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå (FS ) Umeå universitet ser positivt på att utbildning på forskarnivå ska utvärderas. Universitet avråder emellertid att förslaget genomförs i dess nuvarande form. Universitetet har följande argument för detta: Det förslag som vi nu har att ta ställning till är delvis ofullständigt i sin nuvarande form, samtidigt som det i vissa delar krävs in alltför omfattande data. Utan en preciserad målsättning kan vi inte se varför detta behövs. En del som helt saknas är en jämförelse hur denna modell förhåller sig i ett internationellt perspektiv och vilken roll utbildning på forskarnivå bör spela i framtiden. Universitetet efterfrågar en mer utvecklingsinriktad modell som till delar samordnas med Vetenskapsrådets kommande modell för utvärdering av forskning. Universitetet efterlyser en nationell helhetssyn för kommande utvärderingar. Innan vi har fått ta del av andra planerade nationella utvärderingsmodeller anser vi att det i nuläget är olyckligt att ta ställning till den föreslagna modellen. Ansvarig: Planeringssamordnare Lena Holm Yttrande anmält av rektor den 24 februari Förslag till föreskrifter om högskoleprovet (FS ) Universitets- och högskolerådet UHR har tagit fram ett förslag till föreskrifter om högskoleprovet som Umeå universitet har fått möjlighet att yttra sig över. Universitetet välkomnar att regleringen kring högskoleprovet stärks och tillstyrker förslaget men föreslår några ändringar och förtydliganden. Högskoleprovet kan ha stor betydelse för en enskild persons möjlighet att bli antagen till högskoleutbildning. Den geografiska tillgängligheten till provet bör därför planeras ur ett rättviseperspektiv. Principerna för detta bör enligt universitetet framgå av föreskrifterna, vilket de inte gör i nuvarande förslag. I avsnittet som rör anpassningar av högskoleprovet för personer med funktionsnedsättning nämns anpassningar av provtid och provmaterial på grund av lässvårigheter eller synskada. Andra funktionsnedsättningar och anpassningar nämns inte alls. Umeå universitet anser att föreskrifterna ska breddas så att även andra anpassningar ska erbjudas om deltagare med funktionsnedsättning har andra behov. Universitetet tycker att det är positivt att förslaget tydliggör roller och ansvarsfördelning inom organisationen för högskoleprovet, men föreskrifterna bör lämna en viss frihet för lärosätet att organisera provgenomförandet efter lokala förutsättningar. Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn Yttrande fastställt av rektor den 3 mars 2015

8 Bilaga p 27

9 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Sid 1 (7) Kl Plats: Närvaro: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Bilaga 0:1 Mötesformalia 1 Beslut 2 Beslut 3 Information 4 Information 5 Information 6 Information 7 Information Ärende Fastställande av föredragningslistan Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Styrelsens beslut föregående termin Inkomna skrivelser m.m. Informationsärenden Ärende Umeå universitet med omvärld Beslut/ åtgärd Ordförande Peter Kopelman hälsar välkommen och ger en kort genomgång av de nödutgångar som gäller för sammanträdeslokalen. Universitetsstyrelsens beslutar därefter att under Övriga ärenden behandla informationsärendet Umeå universitet 50 år, att i övrigt fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. Mari Norgren utses attjämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet. Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 3. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 4. U niversitetsstyrelsen noterar informationen. Promemoria. Bilaga p 5. Inga inkomna skrivelser till universitetsstyrelsen finns att rapportera. Beslut/ åtgärd Rektor Lena Gustafsson informerar styrelsen om ett urval av aktuella händelser, aktiviteter och utredningar inom universitetet samt i universitets- och

10 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Ärende Beslut/åtgärd högskolesektorn. U niversitetsstyrelsens diskuterar informationen och i synnerhet U niversitetskanslersämbetets förslag på modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå. Förslaget är på remiss och Umeå universitet ser positivt på att utbildning på forskarnivå ska utvärderas men anser bland annat att förslaget är ofullständigt och att modellen måste samordnas med andra relevanta modeller för forskning och utbildning som i dagsläget är under utarbetande. Vicerektor Agneta Marell informerar om VINNOV As förslag på modell för värdering av samverkan som tillställts universitet, samt universitetets arbete avseende samverkansfrågor, både i nationell medverkan och inom Umeå universitet där strategiska rådet för samverkan och innovation utgör en viktig nod. Prorektor Anders Fällström informerar om studentrekrytering vid vårterminsstarten och att det totala antalet behöriga sökande till Umeå universitets kurser och utbildningsprogram vårterminen 2015 har ökat med 6,5 procent jämfört med vårterminen Antalet förstahandssökande ökar under samma period med 4,8 procent. Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 7 A. Studentrekrytering vid vårterminsstarten. Bilaga p 7 B. Besluts ärenden 8 Beslut Ärende Årsredovisning 2014 Dnr: FS i Beslut/ åtgärd Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Ärsredovisning för Beslutsförslag. Bilaga p 8 A. Årsredovisning Bilaga p 8 B. Studentkårernas bilaga till Umeå universitets Årsredovisning Bilaga p 8 C.

11 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 9 Beslut Information Anvisningar för verksamhetsplanering och budget Dnr: FS i Övriga ärenden Ärende Umeå universitet 50 år Informationsärenden Ärende Verksamhetsredovisning kopplat till det strategiska arbetet med Vision 2020, samt budgetunderlaget Regionaliserad läkarutbildning samt biobanks-, databas- och registerforskning Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år Beslutsförslag. Bilaga p 9 A. Anvisningar för verksamhetsplanering och budget Bilaga p 9 B. Beslut/ åtgärd Rektor Lena Gustafsson informerar om universitetets planerade aktiviteter och satsningar under jubileumsåret, förutom fokus på universitetets högtidsevenemang, märks jubileumswebb med kalendarium, profilprodukter, produktioner riktade mot olika interna samt externa målgrupper. U niversitetsstyrelsen noterar informationen. Beslut/ åtgärd Professor Katrine Åhlström Riklund informerar om universitetets läkarutbildning vid fyra studieorter i Norrbottens, Västernorrland, Västerbottens och Jämtlands län. En verksamhet som, sedan första intaget av studenter 2011, bedrivs i samarbete med de ingående landstingen i länen och som idag uppvisar en hög och likvärdig kvalitet på alla studieorterna. En central fråga är dock finansieringen av verksamheten som kräver en långsiktig ekonomisk lösning. Professorerna Tommy Olsson, Pär Stattin samt senior professor Göran Hallmans informerar om bakgrunden till och innehållet vid Medicinska biobanken samt den registerforskning som bedrivs vid Umeå universitet. En verksamhet och forskning som står sig mycket väl vid såväl en nationellt som internationellt jämförelse. U niversitetsstyrelsen noterar informationen.

12 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd Beslutsärenden 12 Beslut 13 Beslut 14 Beslut Ärende Budgetunderlag Dnr: FS i Intern styrning och kontroll - Kontrollplan Dnr: FS i.i Studentfallsskrivelsen - redovisning av vidtagna åtgärder för 2014 liksom en plan för kommande år Dnr: UmU Beslut/ åtgärd Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och utredare Anders Steinwall föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa budgetunderlag för perioden omedelbartjustera protokollet på denna punkt. Beslutsförslag. Bilaga p 12 A. Budgetunderlag Bilaga p 12 B. Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. U niversitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av 2014 års kontrollplan, att fastställa kontrollplan år 2015 för intern styrning och kontroll vid Umeå universitet. Beslutsförslag. Bilaga p 13 A. Uppföljning av Kontrollplan Bilaga p 13 B. Kontrollplan Bilaga p 13 C. Prorektor Anders Fällström föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa redovisningen av vidtagna åtgärder för Universitetsstyrelsen uppdrar till utbildningsstrategiska rådet att arbeta vidare med planen för det fortsatta arbetet med Studentfallsskrivelsen 2013 och prioritera ytterligare åtgärder. En redovisning till styrelsen ska ske vårterminen Beslutsförslag med bilagor. Bilaga p 14.

13 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 15 Beslut 16 Beslut 17 Beslut 18 Beslut 19 Information Internrevisionens årsrapport 2014 Dnr: FS i Riktlinjer för Internrevisionen Dnr: FS i.i Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens granskningar Uppföljning av intern kontroll - Granskning av enheten för kommunikation och internationella relationer (KIR) Dnr: UmU Kommentarer och åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av enheten för kommunikation och internationella relationer (KIR) Dnr: UmU Informationsärenden Ärende Resultat av medarbetarundersökningen 2014 Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att notera internrevisionens årsrapport 2014 och att godkänna ledningens åtgärder samt uppdrar till rektor att återkomma till universitetsstyrelsen den 16 april 2015 med en redovisning av de hyresförhållanden som råder vid de bostäder och lokaler som universitetet, indirekt eller direkt, upplåter. Internrevisionens årsrapport Bilaga p 15. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Riktlinjer för internrevisionen. Riktlinjer för Internrevisionen. Bilaga p 16. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. U niversitetsstyrelsen noterar informationen från internrevisionen. Beslutsförslag. Bilaga p 17. U niversitetsdirektör Caroline Sjöberg föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att lägga internrevisionens rapport ad acta. Beslutsförslag. Bilaga p 18. Beslut/ åtgärd Personalchef Yvonne Andersson och projektledare Tina Stridh, QuickSearch Sweden AB informerar om den under november och december 2014 genomförda medarbetarenkäten vid Umeå universitet. Svarsfrekvensen blev 77 procent, att jämföra med senaste undersökningen 2011 då svarsfrekvensen var 73 procent.

14 UMEÅ UNIVERSITET U n iversitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 20 Information 21 Beslut 22 Beslut Process vid rekrytering av ny rektor Beslutsärenden Ärende Demografiska databasen vid Umeå universitet - delegation till rektor Dnr: FS: i Umeå universitets förtjänstmedalj - utdelning år 2015 Dnr: FS I det fortsatta arbetet med uppföljning av enkätens resultat kommer samtliga prefekter/chefer att kontaktas av HRstödet (personalfunktionerna på centraloch fakultetsnivå) för att säkerställa att de får adekvat stöd i sitt arbete med analys, information och framtagande av handlingsplaner. PM. Bilaga p 19. Ordförande Peter Kopelman informerar om den förestående rekryteringsprocessen av en ny rektor med tillträde från och med den 1 juli Representanterna för lärarna, studenterna samt de fackliga huvudorganisationerna ombeds att inkomma till akademisekreteraren med förslag på en (1) representant vardera att företräda respektive kategori i rekiyteringsgruppen. Beslut/ åtgärd Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att delegera till rektor att besluta om utseende av styrelse för Demografiska databasen (DDB) samt meddela ytterligare föreskrifter, b.la. avseende styrelsens sammansättning, som behövs för demografiska databasens verksamhet. Beslutsförslag. Bilaga p 21. Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att en utdelning av Umeå universitets förtjänstmedalj ska ske vid årshögtiden 2015, nomineringstiden sträcker sig från den 1 mars till och med den 6 april och beslut om mottagare fattas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 4 juni 2015, i övrigt ska Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj gälla (Dnr: U m U ),

15 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd från och med år 2016 ska en återgång till ordinarie ordning ske, med en utdelning detta år och därpå vart tredje år. Representanterna för lärarna, samt studenterna ombeds att inkomma till akademisekreteraren med förslag på en (1) representant vardera att företräda respektive kategori i priskommitten. Beslutsförslag. Bilaga p 22 A. Handläggningsordning. Bilaga p 22 B. Övriga ärenden 23 Ärende U niversitetsgemensamma funktioner Dnr: UmU Beslut/ åtgärd U niversitetsstyrelsens beslutar att, enligt universitetsstyrelsens beslut den 5 november 2013, uppdra till rektor att återkomma till styrelsen med en rapportering avseende satsningar som genomförts eller planeras inom universitetsgemsamma funktioner (UmU ). ~~ ~et~!:. ~opelman Ordförande ~.../: ~ (.... Al '.,t \\.r._/\._../~ \ \ V' ',-. (,,.,.. 'l /' I ". ( J \,, Mari N orgren Professor Daniel Andersson Akademisekreterare

16 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sammanträdesdatum Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Peter Kopelman ordförande, direktör Kjell Asplund f.d. generaldirektör Peter Kopelman direktör Eva Nygren chef from p 11 Lars Rask professor Sara Öhrvall konsult rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Kristin Palmqvist Sofia Lundberg Mari Norgren professor docent professor företrädare för studenterna Nils Gustafsson Wilmer Prentius Linn Raninen Frånvarande ledamot Lennart Evrell Barbara Cannon Lars Stenlund student student student vd professor filosofie doktor, vd Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Mimmi Alm Barbro Biström Maria Persson administratör, SEKO universitetsadjunkt, SACO examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Yvonne Andersson personalchef p 19 Eva Blomquist internrevisionschef Anders Fällström docent, prorektor Göran Hallmans senior professor p 11 Carina Henningsson controller p 8 Sebastian Jonsson student Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post:

17 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sammanträdesdatum Sid 2 (2) Agneta Marell vicerektor p 1-8, Christer Nordlund professor Tommy Olsson professor, rektors rådgivare Per Ragnarsson bitr. universitetsdirektör Caroline Sjöberg universitetsdirektör Pär Stattin professor p 11 Tina Stridh projektledare QuickSearch Sweden AB p 19 Marianne Sommarin vicerektor Anders Steinwall utredare p 12 Åsa Rudehäll tjänstgörande presschef Katrine Åhlström Riklund professor/överläkare p 11 Protokollförare Daniel Andersson akademisekreterare

18 Bilaga p 28

19 FS Till styrelsen för Umeå Universitet Umeå Står Umeå Universitet upp för sina studenter? Hur kan det komma sig att ett universitet som profilerar sig med hälsa och träning inte anstränger sig mer för att motverka den stillande kulturen? I Sverige är bristen på fysisk aktivitet ett stort folkhälsoproblem. Vi har en enkel och billig lösning på detta gemensamma problem. Nämligen att investera i fler ståbord. Umeå universitet har nu en chans att föregå med gott exempel genom att visa att man värnar om sina studenters hälsa. Stillasittande definieras som frånvaro av muskelaktivitet i framförallt underkroppens muskulatur. Detta är en riskfaktor för ohälsa, oberoende av fysisk inaktivitet. Det innebär att en student som tränar regelbundet men som sitter stilla under resterande tid ändå löper risk för ohälsa. Det är vetenskapligt bevisat att stillasittande leder till muskelsvaghet, benskörhet, sämre rörlighet, balans och koordination. Dessutom påverkas kroppens ämnesomsättning och hjärt-kärlsystemet i negativ bemärkelse. Detta kan leda till viktuppgång, diabetes, högt blodtryck, förhöjda blodfetter samt hjärt- och kärlsjukdomar. Till detta ökar även risken för bristande välbefinnande, ökad stresskänslighet och cancer. En enkel lösning på ett så stort hälsoproblem är enligt oss att investera i ståbord 1 På campusområdet finns vårdvetarhuset där fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor utbildas. I detta hus finns det idag två ståbord fördelade på cirka 1450 studenter. Problemet med avsaknaden av ståbord uppmärksammades i husrådet för över två år sedan. Studenter inom Fysioterapeutstudenternas studieråd (FYSS) har utan resultat arbetat hårt för att studenterna i dessa lokaler ska ha valmöjligheten att kunna sitta eller stå under sin utbildningstid. Det satsas otroligt mycket på att vi studenter ska ha det bra, men hur prioriteras egentligen resurserna? År 2014 satsade Balticgruppen, som också äger vårdvetarhuset, kronor på Konstnärligt campus för kreativa miljöer. Har vårdvetarhuset blivit bortglömt för att lokalerna inte ägs av campus? Det kan även tilläggas att Umeå Universitet samma år hade kronor i oförbrukade bidrag 2. Det finns ett växande intresse för rummets betydelse för lärande i högre utbildning, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet. Dagens studenter vill vara delaktiga, aktiva och gärna experimentella i sitt lärande. Då krävs också andra lokaler än traditionella föreläsningssalar. 3 1 Elin Ekblom Bak, Långvarigt stillasittande en hälsofara i tiden, 2013, s Läkartidningen, nummer 9: minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet, Arbetsmiljöverket, hämtad 10/

20 Bildtext: Studenterna på fysioterapeutprogrammet har tagit saken i egna händer för att kunna vara stående under dagen. Men är detta verkligen ergonomiskt? På Umeå universitets hemsida kan man läsa om satsningen på kreativa miljöer. Vi tycker att det är otroligt positivt med denna satsning och vi är medvetna om att vårdvetarhuset inte ingår i planen för kreativa miljöer - är detta ett medvetet val från universitets sida? Vi kräver ingen kreativ miljö men vi kräver en hälsosam sådan! Om det oförbrukade bidraget hade använts till att köpa in ståbord hade vi fått 291 stycken à 2750 kronor vilket är det genomsnittliga priset för ett ståbord baserat på en kort marknadsundersökning. 4 Vi hoppas verkligen att vi blir bemötta i denna fråga. Som tidigare nämnt har vi kämpat i över två år utan resultat. Nu är vi desperata. Ställer Umeå Universitet upp för sina studenter? Med vänlig hälsning SG2-13 (Fysioterapeutprogrammet termin 4) 4 och

21 Bilaga p 29

22 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Omvärldsbevakare/Utredare Ester Roos Engstrand Information Sid 1 (20) Umeå universitet med omvärld perioden 4 februari mars Rektorsbeslut Ett urval av fattade beslut under perioden Rektors beslutsmöte den 10 februari 2015 Nytt kandidatprogram i kulturentreprenörskap startar i höst Inför hösten 2015 går det att söka ett treårigt grundutbildningsprogram i kulturentreprenörskap vid Umeå universitet. Utbildningen är en vidareutveckling av det tvååriga Kulturentreprenörsprogrammet, som avvecklas efter vårterminen. Elektorsförsamlingen får fortsatt förtroende Rektor har beslutat att förlänga mandatperioden för elektorsförsamlingen vid Umeå universitet till och med 31 december Församlingen ges också ett utökat uppdrag, som utöver rektorsval nu även omfattar val till universitetsstyrelsen och forskningsråden. Nya rutiner när externa resurser anlitas i undervisning Umeå universitet, liksom andra lärosäten, kan i undantagsfall anlita juridiska personer för att utföra tillfälliga undervisningsuppdrag. För att göra det lättare att ansöka och säkerställa att Umeå universitet inte bryter mot regler i lagen, finns sedan tidigare en kombinerad blankett för ansökan, beslut och avtal som ska användas från och med den 1 januari Nu har rektor fastställt ett uppdaterat regelverk som gäller från och med den 10 februari Rektors beslutsmöte den 17 februari 2015 Universitetet positivt till förslag om stärkt nationell registerforskning En utredning har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag för att underlätta registerbaserad forskning. Umeå universitet ser mycket positivt på regeringens ambition att underlätta och stärka den nationella registerforskningen. Förslaget ligger även i linje med Umeå universitets ambition att stärka svensk forsknings position inom registerdataforskning och biobanksforskning.

23 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Utredare Ester Roos-Engstrand Information Sid 2 (20) Övergripande resultat av medarbetarundersökningen De flesta av universitetets medarbetare tycker jobbet är intressant och givande, och är stolta över sin arbetsplats. Det visar de första resultaten av 2014 års medarbetarundersökning. Till områden som kan förbättras hör medarbetares delaktighet i beslut och utformning av mål. Nya ledamöter i styrelsen för Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) för perioden Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) inrättades år 1983 av Sveriges regering med ett nationellt uppdrag inom regionalvetenskap vid Umeå universitet. År 1989 övertog Umeå universitet ansvaret för CERUM. Sedan år 2001 är den Samhällsvetenskapliga fakulteten värdfakultet för centrumbildningen CERUM (Dnr ). Centrumbildningens uppdrag är att bedriva och utveckla den rumsliga forskningen vid universitetet. För perioden 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017 utses följande styrelse. Universitetslektor Olle Stjernström, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Ordförande Professor Bo Nilsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper Universitetslektor Malin Eriksson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin) Universitetslektor Johan Lundberg, Handelshögskolan Universitetslektor Anna Zachrisson, Statsvetenskapliga institutionen Professor Jon Moen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Rektors beslutsmöte den 24 februari 2015 Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå 2015 Det nuvarande regelverket för kursplaner (Kursplanemall för kurser på grund- och avancerad nivå) är från 2006 med revidering gjord 2009 och Översynen av regelverket har gjorts av handläggare vid Studentcentrum tillsammans med en arbetsgrupp bestående av utbildningsledare vid fakulteterna/lärarhögskolan samt utbildningsansvarig vid Umeå studentkår. Fakulteter/Lärarhögskolan, studentkårer, Planeringsenheten, universitetsjurist och berörda förvaltningsenheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på detta regeldokument. Dokumentet har därefter samråtts med centrala samverkansgruppen och därefter fastställts av rektor. Regeln ersätter Kursplanemall för kurser på grund- och avancerad nivå (dnr ) som upphör att gälla. Kritik mot ny modell för att utvärdera forskarutbildningen Umeå universitet har yttrat sig om Universitetskanslersämbetets förslag till ny modell för utvärdering av forskarutbildning, som planeras träda i kraft hösten I sitt remissvar avråder universitetet från att genomföra modellen i dess nuvarande form, bland annat för att förslaget är ofullständigt och saknar internationellt perspektiv.

24 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Utredare Ester Roos-Engstrand Information Sid 3 (20) Rektors beslutsmöte den 24 mars 2015 Prissättningsråd vid Umeå universitet Rektor beslutade den 21 maj 2013 att inrätta ett Prissättningsråd vid Umeå universitet med syfte till att formalisera prissättningsprocessen, öka transparensen och verka för att styra och utveckla den totala kostnaden för universitetet samt främja universitetets kostnadsmedvetenhet. Exempel på tjänster och varor som omfattas av rådets uppdrag är bokningsbara lokaler, IT-tjänster, tryckeri, verkstad, husservice, teleservice och skrivningsbevakning. Efter önskemål från studentkårerna och ett behov av omstrukturering av bemanningen har sammansättningen av prissättningsrådet reviderats. I prissättningsrådet vid Umeå universitet, för mandatperioden 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2016, ingår: Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson (ordförande) Bitr. förvaltningschef och universitetsjurist Chatarina Larson Controller Carina Henningsson, Planeringsenheten Controller Ulla Sehlberg, Universitetsförvaltningen Administrativ chef Maria Hanell, UmUB Fakulteterna har som sina representanter i rådet utsett universitetslektor Staffan Andersson samt professor Magnus Wikström. Studentkårerna anmodas att utse en gemensam representant. Rektors beslutsmöte den 31 mars 2015 Nya avtal med partneruniversitet i Indien I december besökte en delegation från Umeå universitet SRM (Sri Ramaswamy Memorial) University, Vellore Institute of Technology (VIT) och Manipal University i Indien under ledning av prorektor Anders Fällström. SRM (Sri Ramaswamy Memorial) är sedan 2008 ett partneruniversitet till Umeå universitet och den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Vid SRM finns knappt studenter på grund- och avancerad nivå (inklusive forskarstudenter). Starka utbildningsområden är Engineering, Management, Medicine and Health Sciences samt Humanites. Fakultetssamarbetet breddas nu till ett universitetsövergripande avtal när rektor undertecknar ett Memorandum of Understanding (MOU). Det redan existerande fakultetsavtalet blir i fortsättningen en bilaga till ett universitetsövergripande MOU. Besöket resulterade i att Umeå universitet ser stora möjligheter till samarbeten och rektor beslutar att teckna avtal med Vellore Institute of Technology, SRM University och Manipal University.

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, C 728

Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 08.30-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Roland 5-21 Bergquist,

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid onsdagen den 19 februari, kl 10.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10.00-14.30 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 25 september 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 25 september 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 25 september 2014 p 69. Presentation av Restauranghögskolan Studenter och lärare i köket vid Restauranghögskolan vid Umeå universitet. Bl.a. Mathias Dahlgren, adjungerad

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Minnesanteckningar Mötesdatum: 2014-04-02 Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Ledamöter: Närvarande: Lena Fritzen, prorektor, ordförande ärende 13-18 Bo Bergbäck, prorektor, ordförande, ärende

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer