Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus

2 Daniel Andersson Planeringsenheten Till universitetsstyrelsens ledamöter och personalens företrädare, lärarnas och studenternas suppleant (Till personalens ersättare och lärarnas andra gruppsuppleant för kännedom) Universitetsstyrelsen kallas härmed till sammanträde den 16 april 2015 Tid: (till ca enligt planering) Plats: Umeå universitet, Förvaltningshuset, konferensrum Professorn plan 8. Kaffe och smörgås serveras från kl Ärenden: Enligt bifogad föredragningslista samt handlingar som skickas den 1 april. Vänliga hälsningar Daniel Andersson Akademisekreterare

3 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (3) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 24 Beslut Fastställande av föredragningslistan Beslut 26 Information 27 Information 28 Information Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Inkomna skrivelser Informationsärenden Förslag: Linn Raninen Behandlade remisser. Bilaga p 26. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 27. Universitetsdirektör Caroline Sjöberg föredrar ärendet. Önskemål om ståbord. Bilaga p 28. Ärende Anmärkning Tid 29 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson informerar. Umeå universitet med omvärld. Bilaga p min 30 Information Analys av årsredovisning 2014 Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet min 31 Information Riksrevisionens granskning av årsredovisning 2014 Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet min Revisionsberättelse Bilaga p 31. Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid 32 Beslut Årsredovisningar 2014 för anknutna stiftelser Dnr: FS Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag samt förvaltningsberättelser. Bilaga p min

4 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning 33 Beslut Årsredovisning 2014 av stiftelsen Studenthälsan samt utseende av revisorer år 2015 Dnr: FS Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag med bilaga. Bilaga p min 34 Beslut Uppföljning av användande av medel ur styrelsens strategiska resurs, disposition samt övriga satsningar 2014 Dnr: FS Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet. Beslutsförslag med uppföljning av användande av medel ur styrelsens strategiska ram och disposition. Bilaga p min 35 Beslut Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Dnr: FS Universitetsdirektör Caroline Sjöberg föredrar ärendet. Beslutsförslag med förteckning över föreslagna personer. Bilaga p min 36 Beslut Rektorsrekrytering Dnr: AN Ordföranden Lennart Evrell föredrar ärendet min Former för rekrytering och utseende av rektor med bilagor. Bilaga p Beslut Arbetsordning för universitetsstyrelsen Dnr: FS Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 37 A. Arbetsordning för universitetsstyrelsen. Bilaga p 37 B. Lunch Diskussionsärenden Ärende Anmärkning Tid 38 Information Bostäder och lokaler samt campusutveckling Universitetsdirektör Caroline Sjöberg och lokalförsörjningschef Richard Olsson informerar min

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Strategisk diskussion Ärende Beslut/åtgärd 39 Diskussion Strategisk diskussion avseende centrala frågeställningar för Umeå universitet utifrån Vision Verksamhetsredovisning kopplat till det strategiska arbetet med Vision 2020 Psykologi samt Skogen - utbildning, forskning och samverkan Rektor Lena Gustafsson, universitetslektorerna Mattias Lundberg och Michael Gruber samt professorerna Ove Nilsson och Stefan Jansson inleder. Sammanställning från styrelsens strategiska diskussion den 17 december Bilaga p min - Fortsättning på den strategiska diskussionen december 2014 Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

6 Bilaga p 26

7 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 1 (1) Av rektor besvarade remisser perioden 12 februari 2014 till 31 mars Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå (FS ) Umeå universitet ser positivt på att utbildning på forskarnivå ska utvärderas. Universitet avråder emellertid att förslaget genomförs i dess nuvarande form. Universitetet har följande argument för detta: Det förslag som vi nu har att ta ställning till är delvis ofullständigt i sin nuvarande form, samtidigt som det i vissa delar krävs in alltför omfattande data. Utan en preciserad målsättning kan vi inte se varför detta behövs. En del som helt saknas är en jämförelse hur denna modell förhåller sig i ett internationellt perspektiv och vilken roll utbildning på forskarnivå bör spela i framtiden. Universitetet efterfrågar en mer utvecklingsinriktad modell som till delar samordnas med Vetenskapsrådets kommande modell för utvärdering av forskning. Universitetet efterlyser en nationell helhetssyn för kommande utvärderingar. Innan vi har fått ta del av andra planerade nationella utvärderingsmodeller anser vi att det i nuläget är olyckligt att ta ställning till den föreslagna modellen. Ansvarig: Planeringssamordnare Lena Holm Yttrande anmält av rektor den 24 februari Förslag till föreskrifter om högskoleprovet (FS ) Universitets- och högskolerådet UHR har tagit fram ett förslag till föreskrifter om högskoleprovet som Umeå universitet har fått möjlighet att yttra sig över. Universitetet välkomnar att regleringen kring högskoleprovet stärks och tillstyrker förslaget men föreslår några ändringar och förtydliganden. Högskoleprovet kan ha stor betydelse för en enskild persons möjlighet att bli antagen till högskoleutbildning. Den geografiska tillgängligheten till provet bör därför planeras ur ett rättviseperspektiv. Principerna för detta bör enligt universitetet framgå av föreskrifterna, vilket de inte gör i nuvarande förslag. I avsnittet som rör anpassningar av högskoleprovet för personer med funktionsnedsättning nämns anpassningar av provtid och provmaterial på grund av lässvårigheter eller synskada. Andra funktionsnedsättningar och anpassningar nämns inte alls. Umeå universitet anser att föreskrifterna ska breddas så att även andra anpassningar ska erbjudas om deltagare med funktionsnedsättning har andra behov. Universitetet tycker att det är positivt att förslaget tydliggör roller och ansvarsfördelning inom organisationen för högskoleprovet, men föreskrifterna bör lämna en viss frihet för lärosätet att organisera provgenomförandet efter lokala förutsättningar. Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn Yttrande fastställt av rektor den 3 mars 2015

8 Bilaga p 27

9 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Sid 1 (7) Kl Plats: Närvaro: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Bilaga 0:1 Mötesformalia 1 Beslut 2 Beslut 3 Information 4 Information 5 Information 6 Information 7 Information Ärende Fastställande av föredragningslistan Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Styrelsens beslut föregående termin Inkomna skrivelser m.m. Informationsärenden Ärende Umeå universitet med omvärld Beslut/ åtgärd Ordförande Peter Kopelman hälsar välkommen och ger en kort genomgång av de nödutgångar som gäller för sammanträdeslokalen. Universitetsstyrelsens beslutar därefter att under Övriga ärenden behandla informationsärendet Umeå universitet 50 år, att i övrigt fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. Mari Norgren utses attjämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet. Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 3. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 4. U niversitetsstyrelsen noterar informationen. Promemoria. Bilaga p 5. Inga inkomna skrivelser till universitetsstyrelsen finns att rapportera. Beslut/ åtgärd Rektor Lena Gustafsson informerar styrelsen om ett urval av aktuella händelser, aktiviteter och utredningar inom universitetet samt i universitets- och

10 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Ärende Beslut/åtgärd högskolesektorn. U niversitetsstyrelsens diskuterar informationen och i synnerhet U niversitetskanslersämbetets förslag på modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå. Förslaget är på remiss och Umeå universitet ser positivt på att utbildning på forskarnivå ska utvärderas men anser bland annat att förslaget är ofullständigt och att modellen måste samordnas med andra relevanta modeller för forskning och utbildning som i dagsläget är under utarbetande. Vicerektor Agneta Marell informerar om VINNOV As förslag på modell för värdering av samverkan som tillställts universitet, samt universitetets arbete avseende samverkansfrågor, både i nationell medverkan och inom Umeå universitet där strategiska rådet för samverkan och innovation utgör en viktig nod. Prorektor Anders Fällström informerar om studentrekrytering vid vårterminsstarten och att det totala antalet behöriga sökande till Umeå universitets kurser och utbildningsprogram vårterminen 2015 har ökat med 6,5 procent jämfört med vårterminen Antalet förstahandssökande ökar under samma period med 4,8 procent. Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 7 A. Studentrekrytering vid vårterminsstarten. Bilaga p 7 B. Besluts ärenden 8 Beslut Ärende Årsredovisning 2014 Dnr: FS i Beslut/ åtgärd Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Ärsredovisning för Beslutsförslag. Bilaga p 8 A. Årsredovisning Bilaga p 8 B. Studentkårernas bilaga till Umeå universitets Årsredovisning Bilaga p 8 C.

11 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 9 Beslut Information Anvisningar för verksamhetsplanering och budget Dnr: FS i Övriga ärenden Ärende Umeå universitet 50 år Informationsärenden Ärende Verksamhetsredovisning kopplat till det strategiska arbetet med Vision 2020, samt budgetunderlaget Regionaliserad läkarutbildning samt biobanks-, databas- och registerforskning Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år Beslutsförslag. Bilaga p 9 A. Anvisningar för verksamhetsplanering och budget Bilaga p 9 B. Beslut/ åtgärd Rektor Lena Gustafsson informerar om universitetets planerade aktiviteter och satsningar under jubileumsåret, förutom fokus på universitetets högtidsevenemang, märks jubileumswebb med kalendarium, profilprodukter, produktioner riktade mot olika interna samt externa målgrupper. U niversitetsstyrelsen noterar informationen. Beslut/ åtgärd Professor Katrine Åhlström Riklund informerar om universitetets läkarutbildning vid fyra studieorter i Norrbottens, Västernorrland, Västerbottens och Jämtlands län. En verksamhet som, sedan första intaget av studenter 2011, bedrivs i samarbete med de ingående landstingen i länen och som idag uppvisar en hög och likvärdig kvalitet på alla studieorterna. En central fråga är dock finansieringen av verksamheten som kräver en långsiktig ekonomisk lösning. Professorerna Tommy Olsson, Pär Stattin samt senior professor Göran Hallmans informerar om bakgrunden till och innehållet vid Medicinska biobanken samt den registerforskning som bedrivs vid Umeå universitet. En verksamhet och forskning som står sig mycket väl vid såväl en nationellt som internationellt jämförelse. U niversitetsstyrelsen noterar informationen.

12 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd Beslutsärenden 12 Beslut 13 Beslut 14 Beslut Ärende Budgetunderlag Dnr: FS i Intern styrning och kontroll - Kontrollplan Dnr: FS i.i Studentfallsskrivelsen - redovisning av vidtagna åtgärder för 2014 liksom en plan för kommande år Dnr: UmU Beslut/ åtgärd Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och utredare Anders Steinwall föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa budgetunderlag för perioden omedelbartjustera protokollet på denna punkt. Beslutsförslag. Bilaga p 12 A. Budgetunderlag Bilaga p 12 B. Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. U niversitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av 2014 års kontrollplan, att fastställa kontrollplan år 2015 för intern styrning och kontroll vid Umeå universitet. Beslutsförslag. Bilaga p 13 A. Uppföljning av Kontrollplan Bilaga p 13 B. Kontrollplan Bilaga p 13 C. Prorektor Anders Fällström föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa redovisningen av vidtagna åtgärder för Universitetsstyrelsen uppdrar till utbildningsstrategiska rådet att arbeta vidare med planen för det fortsatta arbetet med Studentfallsskrivelsen 2013 och prioritera ytterligare åtgärder. En redovisning till styrelsen ska ske vårterminen Beslutsförslag med bilagor. Bilaga p 14.

13 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 15 Beslut 16 Beslut 17 Beslut 18 Beslut 19 Information Internrevisionens årsrapport 2014 Dnr: FS i Riktlinjer för Internrevisionen Dnr: FS i.i Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens granskningar Uppföljning av intern kontroll - Granskning av enheten för kommunikation och internationella relationer (KIR) Dnr: UmU Kommentarer och åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av enheten för kommunikation och internationella relationer (KIR) Dnr: UmU Informationsärenden Ärende Resultat av medarbetarundersökningen 2014 Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att notera internrevisionens årsrapport 2014 och att godkänna ledningens åtgärder samt uppdrar till rektor att återkomma till universitetsstyrelsen den 16 april 2015 med en redovisning av de hyresförhållanden som råder vid de bostäder och lokaler som universitetet, indirekt eller direkt, upplåter. Internrevisionens årsrapport Bilaga p 15. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Riktlinjer för internrevisionen. Riktlinjer för Internrevisionen. Bilaga p 16. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. U niversitetsstyrelsen noterar informationen från internrevisionen. Beslutsförslag. Bilaga p 17. U niversitetsdirektör Caroline Sjöberg föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att lägga internrevisionens rapport ad acta. Beslutsförslag. Bilaga p 18. Beslut/ åtgärd Personalchef Yvonne Andersson och projektledare Tina Stridh, QuickSearch Sweden AB informerar om den under november och december 2014 genomförda medarbetarenkäten vid Umeå universitet. Svarsfrekvensen blev 77 procent, att jämföra med senaste undersökningen 2011 då svarsfrekvensen var 73 procent.

14 UMEÅ UNIVERSITET U n iversitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 20 Information 21 Beslut 22 Beslut Process vid rekrytering av ny rektor Beslutsärenden Ärende Demografiska databasen vid Umeå universitet - delegation till rektor Dnr: FS: i Umeå universitets förtjänstmedalj - utdelning år 2015 Dnr: FS I det fortsatta arbetet med uppföljning av enkätens resultat kommer samtliga prefekter/chefer att kontaktas av HRstödet (personalfunktionerna på centraloch fakultetsnivå) för att säkerställa att de får adekvat stöd i sitt arbete med analys, information och framtagande av handlingsplaner. PM. Bilaga p 19. Ordförande Peter Kopelman informerar om den förestående rekryteringsprocessen av en ny rektor med tillträde från och med den 1 juli Representanterna för lärarna, studenterna samt de fackliga huvudorganisationerna ombeds att inkomma till akademisekreteraren med förslag på en (1) representant vardera att företräda respektive kategori i rekiyteringsgruppen. Beslut/ åtgärd Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att delegera till rektor att besluta om utseende av styrelse för Demografiska databasen (DDB) samt meddela ytterligare föreskrifter, b.la. avseende styrelsens sammansättning, som behövs för demografiska databasens verksamhet. Beslutsförslag. Bilaga p 21. Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att en utdelning av Umeå universitets förtjänstmedalj ska ske vid årshögtiden 2015, nomineringstiden sträcker sig från den 1 mars till och med den 6 april och beslut om mottagare fattas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 4 juni 2015, i övrigt ska Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj gälla (Dnr: U m U ),

15 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd från och med år 2016 ska en återgång till ordinarie ordning ske, med en utdelning detta år och därpå vart tredje år. Representanterna för lärarna, samt studenterna ombeds att inkomma till akademisekreteraren med förslag på en (1) representant vardera att företräda respektive kategori i priskommitten. Beslutsförslag. Bilaga p 22 A. Handläggningsordning. Bilaga p 22 B. Övriga ärenden 23 Ärende U niversitetsgemensamma funktioner Dnr: UmU Beslut/ åtgärd U niversitetsstyrelsens beslutar att, enligt universitetsstyrelsens beslut den 5 november 2013, uppdra till rektor att återkomma till styrelsen med en rapportering avseende satsningar som genomförts eller planeras inom universitetsgemsamma funktioner (UmU ). ~~ ~et~!:. ~opelman Ordförande ~.../: ~ (.... Al '.,t \\.r._/\._../~ \ \ V' ',-. (,,.,.. 'l /' I ". ( J \,, Mari N orgren Professor Daniel Andersson Akademisekreterare

16 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sammanträdesdatum Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Peter Kopelman ordförande, direktör Kjell Asplund f.d. generaldirektör Peter Kopelman direktör Eva Nygren chef from p 11 Lars Rask professor Sara Öhrvall konsult rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Kristin Palmqvist Sofia Lundberg Mari Norgren professor docent professor företrädare för studenterna Nils Gustafsson Wilmer Prentius Linn Raninen Frånvarande ledamot Lennart Evrell Barbara Cannon Lars Stenlund student student student vd professor filosofie doktor, vd Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Mimmi Alm Barbro Biström Maria Persson administratör, SEKO universitetsadjunkt, SACO examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Yvonne Andersson personalchef p 19 Eva Blomquist internrevisionschef Anders Fällström docent, prorektor Göran Hallmans senior professor p 11 Carina Henningsson controller p 8 Sebastian Jonsson student Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post:

17 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sammanträdesdatum Sid 2 (2) Agneta Marell vicerektor p 1-8, Christer Nordlund professor Tommy Olsson professor, rektors rådgivare Per Ragnarsson bitr. universitetsdirektör Caroline Sjöberg universitetsdirektör Pär Stattin professor p 11 Tina Stridh projektledare QuickSearch Sweden AB p 19 Marianne Sommarin vicerektor Anders Steinwall utredare p 12 Åsa Rudehäll tjänstgörande presschef Katrine Åhlström Riklund professor/överläkare p 11 Protokollförare Daniel Andersson akademisekreterare

18 Bilaga p 28

19 FS Till styrelsen för Umeå Universitet Umeå Står Umeå Universitet upp för sina studenter? Hur kan det komma sig att ett universitet som profilerar sig med hälsa och träning inte anstränger sig mer för att motverka den stillande kulturen? I Sverige är bristen på fysisk aktivitet ett stort folkhälsoproblem. Vi har en enkel och billig lösning på detta gemensamma problem. Nämligen att investera i fler ståbord. Umeå universitet har nu en chans att föregå med gott exempel genom att visa att man värnar om sina studenters hälsa. Stillasittande definieras som frånvaro av muskelaktivitet i framförallt underkroppens muskulatur. Detta är en riskfaktor för ohälsa, oberoende av fysisk inaktivitet. Det innebär att en student som tränar regelbundet men som sitter stilla under resterande tid ändå löper risk för ohälsa. Det är vetenskapligt bevisat att stillasittande leder till muskelsvaghet, benskörhet, sämre rörlighet, balans och koordination. Dessutom påverkas kroppens ämnesomsättning och hjärt-kärlsystemet i negativ bemärkelse. Detta kan leda till viktuppgång, diabetes, högt blodtryck, förhöjda blodfetter samt hjärt- och kärlsjukdomar. Till detta ökar även risken för bristande välbefinnande, ökad stresskänslighet och cancer. En enkel lösning på ett så stort hälsoproblem är enligt oss att investera i ståbord 1 På campusområdet finns vårdvetarhuset där fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor utbildas. I detta hus finns det idag två ståbord fördelade på cirka 1450 studenter. Problemet med avsaknaden av ståbord uppmärksammades i husrådet för över två år sedan. Studenter inom Fysioterapeutstudenternas studieråd (FYSS) har utan resultat arbetat hårt för att studenterna i dessa lokaler ska ha valmöjligheten att kunna sitta eller stå under sin utbildningstid. Det satsas otroligt mycket på att vi studenter ska ha det bra, men hur prioriteras egentligen resurserna? År 2014 satsade Balticgruppen, som också äger vårdvetarhuset, kronor på Konstnärligt campus för kreativa miljöer. Har vårdvetarhuset blivit bortglömt för att lokalerna inte ägs av campus? Det kan även tilläggas att Umeå Universitet samma år hade kronor i oförbrukade bidrag 2. Det finns ett växande intresse för rummets betydelse för lärande i högre utbildning, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet. Dagens studenter vill vara delaktiga, aktiva och gärna experimentella i sitt lärande. Då krävs också andra lokaler än traditionella föreläsningssalar. 3 1 Elin Ekblom Bak, Långvarigt stillasittande en hälsofara i tiden, 2013, s Läkartidningen, nummer 9: minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet, Arbetsmiljöverket, hämtad 10/

20 Bildtext: Studenterna på fysioterapeutprogrammet har tagit saken i egna händer för att kunna vara stående under dagen. Men är detta verkligen ergonomiskt? På Umeå universitets hemsida kan man läsa om satsningen på kreativa miljöer. Vi tycker att det är otroligt positivt med denna satsning och vi är medvetna om att vårdvetarhuset inte ingår i planen för kreativa miljöer - är detta ett medvetet val från universitets sida? Vi kräver ingen kreativ miljö men vi kräver en hälsosam sådan! Om det oförbrukade bidraget hade använts till att köpa in ståbord hade vi fått 291 stycken à 2750 kronor vilket är det genomsnittliga priset för ett ståbord baserat på en kort marknadsundersökning. 4 Vi hoppas verkligen att vi blir bemötta i denna fråga. Som tidigare nämnt har vi kämpat i över två år utan resultat. Nu är vi desperata. Ställer Umeå Universitet upp för sina studenter? Med vänlig hälsning SG2-13 (Fysioterapeutprogrammet termin 4) 4 och

21 Bilaga p 29

22 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Omvärldsbevakare/Utredare Ester Roos Engstrand Information Sid 1 (20) Umeå universitet med omvärld perioden 4 februari mars Rektorsbeslut Ett urval av fattade beslut under perioden Rektors beslutsmöte den 10 februari 2015 Nytt kandidatprogram i kulturentreprenörskap startar i höst Inför hösten 2015 går det att söka ett treårigt grundutbildningsprogram i kulturentreprenörskap vid Umeå universitet. Utbildningen är en vidareutveckling av det tvååriga Kulturentreprenörsprogrammet, som avvecklas efter vårterminen. Elektorsförsamlingen får fortsatt förtroende Rektor har beslutat att förlänga mandatperioden för elektorsförsamlingen vid Umeå universitet till och med 31 december Församlingen ges också ett utökat uppdrag, som utöver rektorsval nu även omfattar val till universitetsstyrelsen och forskningsråden. Nya rutiner när externa resurser anlitas i undervisning Umeå universitet, liksom andra lärosäten, kan i undantagsfall anlita juridiska personer för att utföra tillfälliga undervisningsuppdrag. För att göra det lättare att ansöka och säkerställa att Umeå universitet inte bryter mot regler i lagen, finns sedan tidigare en kombinerad blankett för ansökan, beslut och avtal som ska användas från och med den 1 januari Nu har rektor fastställt ett uppdaterat regelverk som gäller från och med den 10 februari Rektors beslutsmöte den 17 februari 2015 Universitetet positivt till förslag om stärkt nationell registerforskning En utredning har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag för att underlätta registerbaserad forskning. Umeå universitet ser mycket positivt på regeringens ambition att underlätta och stärka den nationella registerforskningen. Förslaget ligger även i linje med Umeå universitets ambition att stärka svensk forsknings position inom registerdataforskning och biobanksforskning.

23 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Utredare Ester Roos-Engstrand Information Sid 2 (20) Övergripande resultat av medarbetarundersökningen De flesta av universitetets medarbetare tycker jobbet är intressant och givande, och är stolta över sin arbetsplats. Det visar de första resultaten av 2014 års medarbetarundersökning. Till områden som kan förbättras hör medarbetares delaktighet i beslut och utformning av mål. Nya ledamöter i styrelsen för Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) för perioden Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) inrättades år 1983 av Sveriges regering med ett nationellt uppdrag inom regionalvetenskap vid Umeå universitet. År 1989 övertog Umeå universitet ansvaret för CERUM. Sedan år 2001 är den Samhällsvetenskapliga fakulteten värdfakultet för centrumbildningen CERUM (Dnr ). Centrumbildningens uppdrag är att bedriva och utveckla den rumsliga forskningen vid universitetet. För perioden 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017 utses följande styrelse. Universitetslektor Olle Stjernström, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Ordförande Professor Bo Nilsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper Universitetslektor Malin Eriksson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin) Universitetslektor Johan Lundberg, Handelshögskolan Universitetslektor Anna Zachrisson, Statsvetenskapliga institutionen Professor Jon Moen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Rektors beslutsmöte den 24 februari 2015 Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå 2015 Det nuvarande regelverket för kursplaner (Kursplanemall för kurser på grund- och avancerad nivå) är från 2006 med revidering gjord 2009 och Översynen av regelverket har gjorts av handläggare vid Studentcentrum tillsammans med en arbetsgrupp bestående av utbildningsledare vid fakulteterna/lärarhögskolan samt utbildningsansvarig vid Umeå studentkår. Fakulteter/Lärarhögskolan, studentkårer, Planeringsenheten, universitetsjurist och berörda förvaltningsenheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på detta regeldokument. Dokumentet har därefter samråtts med centrala samverkansgruppen och därefter fastställts av rektor. Regeln ersätter Kursplanemall för kurser på grund- och avancerad nivå (dnr ) som upphör att gälla. Kritik mot ny modell för att utvärdera forskarutbildningen Umeå universitet har yttrat sig om Universitetskanslersämbetets förslag till ny modell för utvärdering av forskarutbildning, som planeras träda i kraft hösten I sitt remissvar avråder universitetet från att genomföra modellen i dess nuvarande form, bland annat för att förslaget är ofullständigt och saknar internationellt perspektiv.

24 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Utredare Ester Roos-Engstrand Information Sid 3 (20) Rektors beslutsmöte den 24 mars 2015 Prissättningsråd vid Umeå universitet Rektor beslutade den 21 maj 2013 att inrätta ett Prissättningsråd vid Umeå universitet med syfte till att formalisera prissättningsprocessen, öka transparensen och verka för att styra och utveckla den totala kostnaden för universitetet samt främja universitetets kostnadsmedvetenhet. Exempel på tjänster och varor som omfattas av rådets uppdrag är bokningsbara lokaler, IT-tjänster, tryckeri, verkstad, husservice, teleservice och skrivningsbevakning. Efter önskemål från studentkårerna och ett behov av omstrukturering av bemanningen har sammansättningen av prissättningsrådet reviderats. I prissättningsrådet vid Umeå universitet, för mandatperioden 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2016, ingår: Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson (ordförande) Bitr. förvaltningschef och universitetsjurist Chatarina Larson Controller Carina Henningsson, Planeringsenheten Controller Ulla Sehlberg, Universitetsförvaltningen Administrativ chef Maria Hanell, UmUB Fakulteterna har som sina representanter i rådet utsett universitetslektor Staffan Andersson samt professor Magnus Wikström. Studentkårerna anmodas att utse en gemensam representant. Rektors beslutsmöte den 31 mars 2015 Nya avtal med partneruniversitet i Indien I december besökte en delegation från Umeå universitet SRM (Sri Ramaswamy Memorial) University, Vellore Institute of Technology (VIT) och Manipal University i Indien under ledning av prorektor Anders Fällström. SRM (Sri Ramaswamy Memorial) är sedan 2008 ett partneruniversitet till Umeå universitet och den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Vid SRM finns knappt studenter på grund- och avancerad nivå (inklusive forskarstudenter). Starka utbildningsområden är Engineering, Management, Medicine and Health Sciences samt Humanites. Fakultetssamarbetet breddas nu till ett universitetsövergripande avtal när rektor undertecknar ett Memorandum of Understanding (MOU). Det redan existerande fakultetsavtalet blir i fortsättningen en bilaga till ett universitetsövergripande MOU. Besöket resulterade i att Umeå universitet ser stora möjligheter till samarbeten och rektor beslutar att teckna avtal med Vellore Institute of Technology, SRM University och Manipal University.

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 p 33. Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Foto: Sporrong AB UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen 12/2014 Rekord i maktinnehav Peter Honeth ser tillbaka på åtta år som statssekreterare sid 16 Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar sid 4 Danmark Kraftig neddragning på humaniora sid 10

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Med blick för miljön TEMA. Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre. En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen

Med blick för miljön TEMA. Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre. En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen för dig som arbetar VID umeå universitet februari 2012 nr 1 Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen Utblick Europas ekonomiska kris 5 frågor Om

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:24 R Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer