meddelad i Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-05-09 meddelad i Eskilstuna"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Bergström Åklagarkammaren i Eskilstuna 1. Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna 2. Målsägande B Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna 3. Målsägande C Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna 4. Målsägande D Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna 5. Målsägande E Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 363 Rademachergatan måndag - fredag Eskilstuna E-post: 08:00-16:00

2 2 Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna 6. Målsägande F Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna 7. Målsägande G Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna 8. Målsägande H Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna 9. Målsägande I Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna 10. Målsägande J Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna

3 3 11. Målsägande K Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat Lucie H Skantz AB Fristadstorget 1, 1 tr 632 Eskilstuna Tilltalad Lukman Haj Ersan, Hjortronstigen Örebro Offentlig försvarare: Advokat Olle Hancock Advokaterna Hancock & Rehn HB Box Uppsala SLUT Begångna brott Sexuellt ofredande Lagrum 6 kap 10 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 2 år Följande åtal ogillas Sexuellt ofredande (åtalspunkt 5)

4 4 Skadestånd 1. Lukman Haj Ersan ska utge skadestånd till 1. Målsägande A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 30 december 10, 2. Målsägande B med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 30 juli 10, 3. Målsägande C med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 maj 08, 4. Målsägande E med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 13 juli 09, 5. Målsägande F med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 9 februari 09, 6. Målsägande G med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 13 mars 09, 7. Målsägande H med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 30 april 09, 8. Målsägande I med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 11 november 09, 9. Målsägande J med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 augusti 08, 10. Målsägande K med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 30 juli 08, allt till dess betalning sker. 2. Målsägande D:s skadeståndsyrkande ogillas. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (09:400) ska fortfarande gälla för målsägandenas och vittnena L, M, N, O, P, Q och R:s personuppgifter som dels förebringats vid förhandling inom stängda dörrar, dels tagits in i bilaga till denna dom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Olle Hancock tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Lucie H Skantz tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr efter korrigering för felräkning. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

5 5 YRKANDEN OCH INSTÄLLNING Åklagaren har yrkat enligt domsbilaga 1, med den justeringen av åtalet, att efter ordet underliv tillagt som förtydligande inom parantes (invid eller på genitalier) i åtalspunkt 4 samt Målsägandenas anspråk på skadestånd för kränkning framgår enligt följande: - A har i anslutning till åtalspunkt 1 och 2 yrkat ersättning med kr - B har i anslutning till åtalspunkt 3 yrkat ersättning med kr - C har i anslutning till åtalspunkt 4 yrkat ersättning med kr - D har i anslutning till åtalspunkt 5 yrkat ersättning med kr - E har i anslutning till åtalspunkt 6 yrkat ersättning med kr - F har i anslutning till åtalspunkt 7 yrkat ersättning med kr - G har i anslutning till åtalspunkt 8 yrkat ersättning med kr - H har i anslutning till åtalspunkt 9 yrkat ersättning med kr - I har i anslutning till åtalspunkt 10 yrkat ersättning med kr - J har i anslutning till åtalspunkt 11 yrkat ersättning med kr samt - K har i anslutning till åtalspunkt 12 yrkat ersättning med kr På beloppen har ränta enligt 6 räntelagen yrkats från den dag gärningen begicks. Lukman Haj Ersan har förnekat brott och anfört att han gjort den undersökning som varit medicinskt befogad. Han har bestritt de enskilda anspråken men godtagit sättet för beräkning av ränta. Sekretess Vad gäller frågan om fortsatt sekretess kan det antas att målsägandena och närstående vittnen kan lida men av om deras namn offentliggörs. Tingsrätten besluter därför att sekretessen för alla målsägandena och vittnena L, M, N, O, P, Q och R:s personuppgifter som förebringats inom stängda dörrar, se domsbilaga 2.

6 6 UTREDNINGEN Målsägandeförhör har enligt åtalspunkterna 1-12 hållits med sekretess A till K och med Lukman Haj Ersan. Sedan har vittnen hörts som antingen varit närstående eller bekanta till målsägandena och läkare och på vårdcentralerna i Vivalla, Vingåker, Arboga och Tunafors. Överläkare Annika Eklund-Grönberg har avgett utlåtande som sakkunnigt vittne och specialist i allmän medicin och hörts om granskningen av journalanteckningar. Överläkaren Ann-Christine Nilsson har hörts som vittne om hennes bedömning av målsägandena A, C, E och G:s beskrivna kroppsundersökningar utifrån aktuella journaler. Åklagaren har som skriftlig bevisning hänvisat till Lukman Haj Ersans journaler, beviljat LSS-stöd för A, anmälan till patientnämnden av C och socialstyrelsens beslut med anledning av anmälan. Övrig bevisning framgår av stämningsansökan. Försvaret har hänvisat till journalhandlingar beträffande patient A för att visa hennes behandlingskontakter med vårdcentralen i Tunafors och de patientjournaler som framgår av förhören med Lukman Haj Ersan. Det har vidare hänvisats till Socialstyrelsens beslut om Lukman Haj Ersans perfektionistiska personlighetsstruktur och avsaknad av adekvat handledning samt till en handskriven lapp som A gett till Lukman Haj Ersan om vilka kroppsdelar hon den 30 december 10 önskade få undersökta. Allmänt om åtalet och om hur läkare anser att en läkarundersökning bör gå till Åklagarens beskrivning av de olika gärningar han lagt Lukman Haj Ersan till last grundar sig på de berättelser elva målsäganden lämnat om hur de blivit undersökta

7 7 av Lukman Haj Ersan i förhållande till de sjukdomssymtom de angett och upprättade läkarjournaler. Lukman Haj Ersan har bestridit att han undersökt patienterna på det sättet åklagaren beskrivit och förklarat att i de fall han kommit åt deras underliv eller bröst har det varit oavsiktligt samt att de journaler han upprättat över läkarbesöken stämmer överens med hur undersökningarna av patienterna gått till. Tingsrätten har valt för att öka förståelsen av målsägandens och Lukman Haj Ersans berättelser att kortfattat redogöra för vad nedannämnda två specialistläkare ansett hur en läkarundersökning ska gå till utifrån sökta sjukdomssymtom. Överläkare Ann-Christine Nilsson, som arbetar som gynekolog, har sammanfattningsvis i sitt vittnesmål berättat att alla undersökningar av en kvinnas underliv ska äga rum i ett särskilt rum med en särskild stol och med instrument avsett för detta ändamål. Enligt Ann-Christine Nilsson och överläkaren Annika Eklund- Grönberg, specialist i allmän medicin och ledamot för Socialstyrelsens vetenskapliga råd, ska en patient informeras om vilka kroppsdelar som ska undersökas och en läkare ska förklara syftet med undersökningen. Enligt läkarnas uppfattning ska en patient inte behöva klä av sig mer än nödvändigt och enligt läkarna kan en patient behålla såväl brösthållare som trosor på även om dessa kroppsdelar ska undersökas. Ann-Christine Nilsson har tillagt att det normalt inte finns anledning att med fingrar penetrera en patients underliv och Annika Eklund-Grönberg har tillagt att hon anser att Lukman Haj Ersan haft ovanliga undersökningsmetoder och hon har svårt att förstå, efter att ha tagit del av målsägandens berättelser och Lukman Haj Ersans utsagor, att det funnits anledning för läkaren att undersöka patienternas kön eller bröst med anledning av de skäl som uppgivits som orsak till sökt läkarvård.

8 8 Åtalspunkt 1 och 2 ang. våldtäkt alt sexuellt tvång och sexuellt ofredande Förutom målsägande A och Lukman Haj Ersan har under denna punkt vittnena Eva Svärd, Ann Sundblad, Johan Hult, Anna Blixt, Ann-Christine Nilsson och Björn Lundahl hörts. På försvarets begäran har vittnet Marie Walberg Portström hörts. Det är utrett att Lukman Haj Ersan blev legitimerad läkare 06 och han har tjänstgjort som AT-läkare på vårdcentralerna Vivalla utanför Örebro, Vingåker, Arboga och på Tunafors vårdcentral i Eskilstuna. Vid nio olika tillfällen har han på vårdcentralen i Tunafors undersökt målsägande A. Åklagaren har gjort gällande att Lukman Haj Ersan för att han vid sex av dessa tillfällen under perioden 9 augusti 09 till och med den 30 december 10 undersökt A, som har beviljats LSS-stöd för en funktionsnedsättning för olika åkommor och vid dessa tillfällen utfört undersökningar som inte varit medicinskt adekvata beträffande hennes underliv och bröst och inte heller stämmer överens med journalerna samt att hon till följd avsitt handikapp inte förmått uppfatta innebörden av de sexuella handlingarna. Försvaret har invänt att Lukman Haj Ersan utfört relevanta undersökningar som återspeglats i upprättade journaler. Patienten A har ett gränsöverskridande beteende och det finns uppgifter om att hon berättat på sätt hon gjort om Lukman Haj Ersans undersökningar för att göra sin make svartsjuk. Det antecknas att målsägande A sökte för allmän hälsokontroll på grund av värk i kroppen från höften ner till knäet och i höger rygghalva. Målsägande A har berättat: Hon tyckte att Lukman var en trevlig läkare och hon ville vara patient hos honom. Hon var dock inte kär i honom eller använde honom för att göra sin make svartsjuk. Det är riktigt att hon försökt ta reda på Lukmans

9 9 privata adress och att hon gärna skulle vilja vara vän med honom. Det var först vid det sista besöket som hon reagerade när han förde in fingrarna i hennes slida och tog hennes högra hand och förde den mot sitt könsorgan. Lukman hade fingrarna i hennes kön under cirka 3-4 minuter. Innan Lukman förde hennes hand mot sin penis hade han tagit ut fingrarna ur hennes slida. Hon kände att han hade stånd. Hon blev chockad. Hon ringde några dagar senare till Ann Sundblad på Tunafors vårdcentral för att försöka reda ut om det var ett missförstånd när Lukman fört hennes hand mot sin penis. Vid läkarbesöket när han hade fingrarna i hennes slida frågade Lukman om det gick för hennes när hon hade samlag med sin make. Hon svarade ibland och ibland inte. Det är riktigt att hon gav Lukman en handskriven lapp över vilka kroppsdelar hon ville ha undersökt. När Lukman undersökte henens slida sade han att han skulle kontrollera att bakterier från bölden inte spridit sig. Vid det sista besöket hos Lukman bad han henne att dra ner trosorna och lägga sig på britsen. Han skulle kolla om bakterier från bölden i ljumsken var borta. Hennes kön var bart och hon särade på benen när han förde in två fingrar i hennes slida. Hon låg obekvämt på bristen. Han tog inte på sig handskar. Lukman har undersökt hennes slida och haft två fingrar inne i henne vid fyra olika besök under hösten 10. Hennes böld var belägen cirka 5 centimeter från slidan. Det var vid den sista undersökningen när han förde hennes hand mot sin penis som hon reagerade på undersökningen. Vid ett besök under hösten klagade hon på ryggont. Han bad då henne att ta av sig på överkroppen. Hon gjorde det men behöll BH:n på. Han ställde sig tätt bakom henne och lyfte upp hennes bröst två gånger för att känna på bröstens vikt. Hennes stora bröst har inget samband med hennes ryggbesvär. Han har gjort så vid flera tillfällen men hon är helt säker på att det hänt vid två olika tillfällen. Hon har haft problem med klåda i underlivet. När Lukman undersökte hennes vagina eller anus berättade han inte innan vad han skulle göra. Hon blev därför överraskad. Hon blev besviken på Lukman när att han hänvisade henne till en annan

10 10 läkare. Hon ville fortsätta att gå hos honom. Hon har även försökt boka tid hos Lukman under januari 11. Lukman Haj Ersan har uppgivit: Patient A var vårdkrävande trots att hon inte såg sjuk ut. Patienten hade haft lunginflammation, halsböld och ryggbesvär. Han fick även veta att hon hade ramlat. A hade även problem med domningar i underlivet vilket kan bero på att en nerv kommit i kläm. Han kommer inte exakt ihåg hur undersökningarna gick till. Han har dock inte fört in instrument i hennes slida eller fört in sina fingrar. Han kan ha inspekterat de yttre blygdläpparna och flyttat lite på dem. Det har i sådant fall rört sig om en okulär besiktning. Det första besöket skedde den 9 augusti 10 med anledning av en böld i ljumsken och det andra besöket den 26 augusti 10 för att kontrollera om en ny böld hade uppstått. Ingen av dessa besök skulle motivera att han stoppade sina fingrar i A:s slida. Detta har heller aldrig hänt. Han minns att A tagit upp problem med flytningar i vaginan. Inte heller vid det sista besöket har han fört in fingrar i hennes vagina eller fört hennes hand mot sitt könsorgan. Anledningen till att han undersökt A i närheten av hennes vagina var att hon haft problem med domningar och kramp i underlivet, vilket kan bero på att en nerv kommit i kläm. Det är inte alltid som han använder handskar när han undersöker underlivet. Han har inte ändrat i någon journal den 12 januari 11. Han är mycket noggrann som läkare men har behov av handledning i sin läkarroll. Eftersom A haft ryggbesvär har han lyft på hennes bröst en gång. Anledningen var att han skulle se om hon hade bältros. Det var den 15 september 10. Han iakttog patienten från sidan när han underifrån lyfte på hennes bröst en gång. Åtgärden var medicinskt befogad. Han uppfattade A som något låg begåvad och distanslös. Han hänvisade henne till en annan läkare på vårdcentralen eftersom han ansåg att hon borde byta läkare. Hon tyckte inte om det. Det kändes positivt för honom när hon började hos en annan läkare. Han vet att A även i början av 11 försökt att få tid för undersökning hos honom. Han var vid tillfället under utbildning och hade behov av

11 11 handledning i sin läkarroll. A kom ibland på spontanbesök till vårdcentralen och det hände att han då undersökte henne. A tog själv upp relationen med hennes man. Vittnet Ann Sundblad har berättat: Hon är chef på Tunafors vårdcentral. A tog kontakt med henne i den 4 januari 11 för att försöka reda ut ett missförstånd med Lukman Haj Ersan. A berättade att Lukman under ett besök tagit hennes hand och lagt den på sitt könsorgan. A ville dock inte förlora Lukman som läkare utan ville endast prata med honom om den uppkomna situationen. Spontant tänkte hon att A blivit kär i sin doktor. Hon hade dagen därpå samtal med Lukman och den 7 januari pratade hon med A och hennes kontaktperson Eva. Hon avsåg inte själv göra en polisanmälan men upplyste A om att hon kunde göra en sådan. Hon informerade sedan Lukman om att han blivit polisanmäld. A sade bara att Lukman lagt hennes hand på sin penis och inte om några andra oegentligheter. Det har framkommit att A varit mycket nöjd med Lukman som läkare. Vittnet Eva Svärd har berättat: Hon har varit A:s kontaktperson i 29 år. Hon uppfattar att A inte kan ljuga och hon har alltid uppfattat A som tillförlitlig. Hon har hjälpt A vid ett antal besök på vårdcentralen. A ringde en kväll i början av januari 11 och berättade att hon kände sig kränkt då Lukman haft fingrar i hennes slida och sedan tagit hennes hand och fört den mot sin penis. A berättade att det hänt flera gånger att Lukman haft fingrarna i hennes slida. A tycker rent allmänt om att gå till doktorn. Hon vet att A:s make blev väldigt upprörd över hur doktorn behandlat A. Hon träffade verksamhetschefen Ann Sundblad tillsammans med A. Hon ansåg att det var fel att händelsen inte polisanmäldes av vårdcentralen. Hon hjälpte A med att polisanmäla Lukman. Vittnet Björn Lundahl har berättat: Han arbetar som läkare på Tunafors vårdcentral. Han har träffat A vid flera tillfällen bland annat för vaxpropp i örat och klåda i underlivet. Hon fick en engångs dos för klådan i underlivet. A är lätt förståndshandikappad men svarar relevant på frågor. Han uppfattar inte henne som en gränsöverskridande patient.

12 12 Vittnet Johan Hult har berättat: Han är sjukgymnast och har behandlat A. Hon är alltid glad. A har berättat att Lukman tagit hennes hand och fört den till sin penis. A var orolig för att han skulle beröra hennes underliv. A var skärrad över det som inträffat med Lukman. Känner du igen den här kroppsdelen berättade A att Lukman sagt till henne. Han vet inte om det skett andra beröringar av A. Vittnet Anna Blixt har berättat: Hon arbetar som sjuksköterska på Tunafors vårdcentral. Hon uppfattade att patient A och Lukman Haj Ersan hade en bra personkemi. Hon har hört A säga att Lukman frågat A om det gick för henne när hon hade samlag med sin make och att A tyckte att Lukman blev för närgången när han undersökte en böld i hennes ljumske. Hon uppfattade att A blivit förtjust i Lukman. Vittnet Marie Walberg Portström har berättat: Hon har varit kollega med Lukman Haj Ersan och bedömer att han har en god medicinsk kompetens och att han skriver bra journaler. Många patienter ville ha honom som läkare. Det kom som en blixt från klar himmel för henne att Lukman blivit misstänkt för otillbörligheter. Anna Sundblad ringde henne angående Lukman. Tingsrättens bedömning Uppgift står mot uppgift om hur målsäganden A blivit undersökt av legitimerade läkaren Lukman Haj Ersan. A har uppfattats som trovärdig och hennes berättelse känns äkta och självupplevd. Hennes kontaktperson Eva Svärd sedan 29 år tillbaka har hört A berätta för henne om att Lukman Haj Ersan haft sina fingrar i hennes vagina vid flera tillfällen och att han den 30 december 10 fört hennes handflata mot sin penis. Enligt Eva Svärds uppfattning kan inte A ljuga och vittnet har alltid bedömt A:s uppgifter som tillförlitliga. Även A:s sjukgymnast Johan Hult har hört A berätta att läkaren fört hennes hand mot sitt könsorgan och att hon, vid Johan Hults behandling, blivit

13 13 orolig för att Johan Hult skulle komma i närheten av hennes könsorgan. Dessa omständigheter ger stöd för att A:s uppgifter får anses utgöras en korrekt beskrivning av hur Lukman Haj Ersans undersökningar av henne gått till. Den omständigheten att det sista läkarbesöket kort tid därefter anmälts till verksamhetschefen Ann Sundblad ger ytterligare stöd för att målsägandens uppgifter är riktiga. Anna Blixt, som arbetar på Tunafors vårdcentral som sjuksköterska, har hört att A sagt att Lukman Haj Ersan frågat A om det gick för henne när A hade samlag med sin man och att A tyckt att läkaren blev för närgången när läkaren undersökte en böld i hennes ljumske. Ett sådant yttrande ger stöd för att undersökningen hade en sexuell inriktning. Av anförda skäl och då utsagan inte brister i detaljer, motsägelser, orimligheter eller påvisade felaktigheter tror tingsrätten på A framför Lukman Haj Ersan. A:s berättelse vinner även stöd av vittnesbevisningen. Uppgiften att A:s påståenden om hur läkarundersökningen gått till skulle ha sin grund i att hon ville göra sin man svartsjuk finns inget belägg för i utredningen. Detta påstående kan därför lämnas utan närmare kommentar. A:s uppgifter ska därmed läggas till grund för ansvarsbedömningen. Det får därmed anses utrett att undersökningen innefattat beröring och penetrering av A:s underliv vid fyra tillfällen och beröring av Lukman Haj Ersans penis vid ett tillfälle. Vidare får genom utredningen bestående i huvudsak av överläkarna Ann-Christine Nilssons och Annika Eklund-Grönbergs vittnesmål samt utlåtandet anses klarlagt att A blivit utsatt för undersökning av sin vagina och underliv som inte varit medicinskt befogade och inte heller har något stöd i de journaler Lukman Haj Ersan upprättat efter läkarundersökningarna. Det får anses klarlagt att A, som är gift och har barn, har en lättare funktions- nedsättning från födseln. Utredningen ger inte tillräckligt stöd för att Lukman Haj Ersan utnyttjat A:s handikapp på så sätt att hon inte förmått uppfatta innebörden av

14 14 de sexuella gärningarna. Det är därmed inte bevisat att Lukman Haj Ersan utnyttjat A:s hjälplösa tillstånd i samband med läkarbesöken. Åtalet för våldtäkt alternativt sexuellt tvång kan därför inte vinna bifall. Tingsrätten bedömer att Lukman Haj Ersan genom sin undersökning av A:s underliv och genom sitt yttrande om hennes sexliv och genom beröringen av hans penis sexuellt ofredat henne på det sätt åklagaren alternativt påstått. Lukman Haj Ersan ska därför dömas för sexuellt ofredande vid fyra tillfällen enligt åklagarens alternativa gärningspåstående. Uppgift står mot uppgift huruvida Lukman Haj Ersan tagit på hennes bröst vid två tillfällen utan att det varit medicinskt befogat. Lukman Haj Ersan har medgett att han vid ett tillfälle lyft på hennes bröst med anledning av ryggproblem för att se om hon hade bältros. Målsäganden A bedöms även i denna del trovärdig och hennes beskrivning av hur det gått till bedöms tillförlitlig. Hennes uppgifter ska därför sättas framför Lukman Haj Ersons beskrivning av hur det gick till. Vittnena och specialistläkarna Ann-Christine Nilsson och Annika Eklund-Grönberg har ansett att det inte varit medicinskt befogat att utifrån ryggbesvär lyfta på målsägandens byst för att känna dess tyngd och detta måste Lukman Haj Ersan ha insett. Även åtalet i punkt 2 för sexuellt ofredande är därmed styrkt. Åtalspunkt 3 ang. sexuellt ofredande Förutom målsägande B och Lukman Haj Ersan har vittnet Nancy del Pilar Araya Clua hörts. Det får anses klarlagt att målsäganden B träffat Lukman Haj Ersan vid två tillfällen på Tunafors vårdcentral och att Lukman Haj Erson vid det första tillfället när hon sökte för problem med munsår frågade henne om hon hade haft oralsex. Vid det andra tillfället som åtalet avser sökte B för ledbesvär (artros) och hon har påstått att läkaren utan anledning då klämde på hennes bröst.

15 15 Målsäganden B har berättat: Hon tog illa vid sig när Lukman Haj Ersan frågade henne om hon haft oralsex när han skulle undersöka hennes mun. Hon berättade då att hon inte hade haft någon man på flera år. Det misstänktes att hon hade svamp i munnen. Lukman sade också att en så vacker kvinna som hon skulle ha en man. Vid det första tillfället tog Lukman prover. Vid nästa tillfälle sökte hon för ledbesvär. Han bad henne ta av sig kläderna och hon stod sedan i bara trosor och BH. Lukman kände på hela hennes kropp och även på brösten när hon stod upp. Hon låg även på en brits när han kände på hennes kropp. Hon hade inga problem med brösten och förstod därför inte varför han skulle undersöka dem. Hon stod upp när han lyfte på hennes bröst. Han stod då framför henne ansikte mot ansikte. Lukman tog henne mitt på brösten på ett sexuellt sätt. Lukman gav henne en kram innan hon gick. Det kändes inte bra efter besöket hos Lukman. Hon har mått dåligt efter denna händelse och inte velat gå till läkare. Lukman Haj Ersan har uppgivit: Första besöket gällde förändringar i munnen. Han misstänkte sexuellt överförbara sjukdomar såsom HIV. Hon sade att hon inte hade haft en man på många år. B var öppen som person. Han tog prover för bland annat ett HIV-test. Innan det andra besöket som gällde hennes ledbesvär hade han ringt till hennes arbete och berättat att hon inte var HIV positiv. Hon bjöd in honom till sitt kafé. Han undrade varför hon var så mager. Eftersom hon hade reumatism kände han på hela hennes hud kostym. Han har inte bett henne ta av sig kläderna. Han har inte tagit på hennes bröst eller lyft på hennes byst. Han har däremot undersökt lymfkörtlarna som är belägna nära brösten. Han har utfört en normal undersökning utifrån hennes besvär med lederna. Vittnet Nancy Del Araya Clua har inte kunnat lämna uppgifter av betydelse för bedömningen om vad B sagt till henne om besöken hos Lukman Haj Ersan förutom att läkaren frågat B om B haft oralsex.

16 16 Tingsrättens bedömning Uppgift står mot uppgift huruvida Lukman Haj Ersan tagit på hennes bröst utan att det varit medicinskt befogat. Någon direkt stödbevisning förutom att Lukman Haj Ersan sagt något om oralsex finns inte. Denna fråga kan enligt läkarexpertisen dock inte ha varit helt irrelevant. Tingsrätten tror på vad B sagt och då utsagan inte brister i detaljer, motsägelser eller påvisade felaktigheter bedömer hennes uppgifter att Lukman Haj Ersan verkligen tagit på hennes bröst som tillförlitlig. Den omständigheten att Lukman Haj Ersan ställt frågor av privat natur till B indikerar på att undersökningen av brösten, som inte varit medicinskt befogad enligt expertvittnena eller utlåtandet, hade som B hävdar en sexuell karaktär. Hennes berättelse ska därför sättas framför Lukman Haj Ersans utsaga och läggas till grund för bedömningen. På grund av det anförda döms Lukman Haj Ersan för sexuellt ofredande. Åtalspunkt 4 ang. sexuellt ofredande Förutom förhör med målsägande C och Lukman Haj Ersan har vittnena Kurt Vetterskog och Eva Sunneborn hörts. Det har framkommit att målsägande C har varit på läkarbesök hos Lukman Haj Ersan på vårdcentralen i Vivalla den 6 maj 08 med anledning av att hon hade trampat snett och hade ont i foten och misstänkte problem med hälsenan. Målsägande C har berättat: Lukman Haj Ersan undersökte hennes fot och konstaterade att hon hade problem med hälsenan som delvis hade brustit. Han bad henne sedan att gå in i ett annat rum och lägga sig på en brits. Hon drog ner sina byxor. Lukman frågade om ett ärr som hon hade på bröstet och som gick ner till blygdbenet. Han drog sedan ner hennes trosor och kände med fingrarna på hennes blygdläppar och klitoris samt frågade om hon var torr. Hon blev chockad reste sig upp, drog upp trosorna och byxorna samt lämnade rummet. När hon kom hem

17 17 ringde hon till sina barn och tog sedan kontakt med patientskadenämnden. Hon har arbetat inom sjukvården i många år. Lukmans undersökning var enligt hennes bedömning sexuellt betingad. Lukman Haj Ersan har uppgett: Han har undersökt C för fotproblem. Han har varit nära hennes könsorgan men inte berört det. Han har inte frågat om hon varit torr i slidan. Hans undersökning var medicinskt befogad. De stötte på varandra i de allmänna utrymmena på vårdcentralen efter undersökningen och utbytte några ord. Tingsrättens bedömning Målsägande C:s berättelse har tingsrätten uppfattat som mycket tillförlitlig och berättelsen bedöms som äkta och självupplevd. C har gjort ett mycket gått och pålitligt intryck på tingsrätten och utsagan har varit detaljrik och fri från motsägelser. Lukman Haj Ersans förklaring att han varit nära målsägandens könsorgan men inte berört det bedöms inte som övertygande särskilt mot den bakgrunden att det av utredningen inte varit medicinskt befogat att ens vara i närheten av C:s underliv med anledning av att hon sökt vård för ont i foten. Av Kurt Vetterskogs vittnesmål framgår att han känner till C:s anmälan till patientnämnden och att han, som varit handledare för Lukman Haj Ersan, haft samtal med Lukman Haj Ersan om anmälan. Av Kurt Vetterskogs, överläkaren Ann-Christine Nilssons och specialistläkaren Annika Eklund-Grönbergs bedömning har det inte varit medicinskt befogat att ens beröra målsägandens underliv med anledning av sökt undersökning för problem med foten. På grund av det anförda får anses bevisat att Lukman Haj Ersan har berört målsägandens underliv och fört in sina fingrar mellan hennes blygdläppar och därmed ofredat målsäganden på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Lukman Haj Ersan döms för sexuellt ofredande.

18 18 Åtalspunkt 5 ang. sexuellt ofredande Det får anses klarlagt att Lukman Haj Ersan kommit i kontakt med målsägande D på beroendecentrum och att hon haft missbruksproblem. Vidare får anses klarlagt Lukman Haj Ersan hade skrivit ut ett recept till henne för att få henne att inte dricka alkohol. Lukman Haj Ersan insåg dock att medicinen kunde öka risken för suicidförsök varför han bad henne att återlämna receptet till vårdcentralen. D gjorde dock inte det. Efter ett telefonsamtal kom de överens om att Lukman Haj Ersan på kvällen i hennes bostad skulle hämta receptet. Det får anses klarlagt att Lukman Haj Ersan senare på kvällen skulle gå ut med sin fru. Det är ostridigt att när Lukman Haj Ersan kom till D:s bostad var hon kraftigt alkoholpåverkad och hade, enligt egen uppgift, druckit alkohol under flera dagar. Parternas uppgifter går helt isär om vad som utspelade sig i lägenheten. Målsägande D har berättat: Lukman Haj Ersan kom till hennes lägenhet på kvällen för att hämta receptet som hon lagt i hallen. Anledningen till att Lukman kom var att hon inte lämnat tillbaka receptet till vårdcentralen. Hon kände viss oro inför Lukmans besök och ringde därför till en bekant och berättade om besöket. Hon hade druckit alkohol under några dagar och var berusad. Som hon minns det drog Lukman in henne i sovrummet samtidigt som han tog ut hennes hund därifrån. Lukman ville undersöka hennes slida och bad hennes därför lägga sig på sängen. Han lade sig sedan ovanpå henne i sängen och hon förstod att han ville ha sex. Jag är inte kär i dig sade hon. Lukman reste sig då upp från sängen och gick ut i hallen. Det blev ingen kroppsundersökning. Lukman rev sedan sönder receptet och gick därifrån. Lukman Haj Ersan har uppgivit: Han var orolig för suicidrisk då D inte som hon lovat lämnat tillbaka receptet till vårdcentralen. De kom överens om att han skulle hämta receptet i hennes bostad. Han åkte till hennes bostad på kvällen innan han skulle gå ut med sin fru. D, som var berusad, berättade för honom om sin tragiska

19 19 bakgrund. Hon gick sedan från köket in i sovrummet och lade sig på sängen. Dessförinnan hade hon försökt pussa honom och dansa med honom. Hon berättade att hon hade ramlat. Han satte sig på en stol bredvid henne vid sängen för att undersöka om hon fått några blåmärken av fallet. Han har inte tagit ut hunden eller lagt sig på henne eller bredvid henne i sängen. Han gick sedan ut i hallen och rev sönder receptet. Därefter åkte han iväg med sin bil för att hämta upp sin fru. Han var inte försenad utan kom på avtalad tid. Vittnet Kent Karlsson har berättat: Han arbetar som enhetschef på beroendecentrum. Han fick höra att Lukman Haj Ersan i kostym gjort hembesök kvällstid hos en patient. Det fanns misstankar om att Lukman gjort närmanden och att kvinnan varit berusad. Vid samtal har Lukman förklarat att han ångrat förskrivningen av medicinen och därför åkte hem till kvinnan för att hämta receptet. Lukman berättade att kvinnan gav honom pussar och kramar när han kom till lägenheten. Vittnet Kurt Vetterskog har berättat: Han är ägare till Vivalla vårdcentral och Lukman Haj Ersan har arbetat där anställd av landstinget. Lukman fick inte fortsatta i Vivalla för landstinget. Det har gjorts en arbetsgivarutredning beträffande Lukman. Det framkom att Lukman gjort ett hembesök hos en kvinna och kvinnan kände viss oro för att Lukman suttit så nära henne. Det framkom även att Lukman besökt en äldre dam över 80 år i hemmet då vårdcentralen inte hade ett jour rum. Kvinnans dotter blev orolig då Lukman varit hemma hos hennes mamma länge och även druckit kaffe. Han pratade med Lukman om dessa händelser och Lukman sade att det inte skulle upprepas. I annat fall skulle Lukman få sluta. Han har pratat flera gånger med Lukman om det olämpliga i att göra hembesök. Om man ska besöka en patient i hemmet måste det vara patienten som tar initiativet. Lukman var mycket uppskattad som läkare. Det blev en chock för dem när detta uppdagades. Han var Lukmans medicinska handledare. En läkare på vårdcentralen har cirka tio patienter under en dag.

20 Tingsrätten gör följande bedömning Även om det inte i normala fall kan anses lämpligt av en läkare att åka hem till en patient som är berusad och hämta tillbaka ett recept är det en fråga om ett eventuellt disciplinansvar och inget beteende som är kriminaliserat. Frågan om vad som utspelade sig i lägenheten, det vill säga om Lukman Haj Ersan lagt sig på eller bredvid målsäganden i hennes säng och ville undersöka hennes underliv eller ha sex med henne går uppgifterna helt isär. Eftersom målsäganden varit berusad vid tillfället i fråga och henens berättelse i vissa delar framstått som motsägelsefull måste hennes uppgifter prövas med viss försiktighet. Med hänsyn härtill och då direkt stödbevisning saknas räcker hennes uppgifter inte för en fällande dom för sexuellt ofredande. Åtalet ogillas. Åtalspunkt 6 ang. sexuellt ofredande Förutom målsäganden E och Lukman Haj Ersan har vittnena Håkan Heikkilä och Anders Sundbäck hörts. Det antecknas att patienten sökt till vårdcentralen för ledbesvär och för kraftig förkylning. E har berättat följande: Efter det att hon läst i tidningen om en läkare som var misstänkt för att ha förgripit sig sexuellt på patienter ringde hon till polisen och nämnde att hon också blivit utsatt av en läkare vid namn Lukman Haj Ersan på vårdcentralen i Vingåker. Första besöket hos Lukman var den 9 juni 09 då hon sökte för ledbesvär och andra gången hon var där var den 13 juli 09 då hon var kraftigt förkyld. Hon har också träffat honom vid ett tidigare tillfälle under våren samma år. När hon låg på bristen stoppade Lukman in ett finger i hennes slida. Vad gör du sade hon. Om man har reumatism svarade Lukman känner man inuti slidan efter pulsen. Lukman bad henne sedan att ta av sig tröjan. Han tog på hennes bröst.

DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013

DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013 meddelad i Västerås Mål nr PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karolin Hellsberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2011-03-25 meddelad i Stockholm

2011-03-25 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Chefsåklagare Christer Ekelund Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Jesper Nilsson Anders Reimers Väg 11 Lgh 1408 117 50 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

2009-01-30 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2009-01-30 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress

Läs mer

2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Se målsägandeförteckning

Läs mer

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund DOM Mål nr B 2863-11 2014-02-19 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund 1. Målsägande

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Stockholm

2013-01-30 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm 1. Målsägande Pernilla Gunskog Björngårdsvägen

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer