906H,907H,908H. Kompakthjullastare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "906H,907H,908H. Kompakthjullastare"

Transkript

1 906H,907H,908H Kompakthjullastare 906H 907H 908H Cat motor C3.4 C3.4 C3.4 Nettoeffekt - (ISO 9249) 51 kw/68 hk 51 kw/68 hk 58 kw/78 hk Arbetsvikt 5630 kg 5810 kg 6465 kg Skopkapacitet 0.9 m 3 1,0 m 3 1,1 m 3

2 906H,907Hoch908HDetaljer Högprestanda Med sin höga tipplast vid full sväng och brytkraft, utgör H-serien en kraftfull lösning för kundens alla arbetsuppgifter. Lätthandhavande Med den utomordentliga uppsikten över arbetsredskapen, kan körningen av H-seriens kompakthjullastare inte vara lättare. Enkla kontroller och ergonomiskt utformade manöverspakar av "joystick"-typ reducerar förarens ansträngning och ökar komforten. MångsidigtZ-formatlänkage Det högpresterande, Z-formade lastarlänkaget med parallellyft är utformat för styrka och bästa möjliga sikt. En valfrihet av slirstyrnings- eller redskapsfästen med horisontell bultinfästning säkerställer maximal mångsidighet. Kraftöverföring Den standard hydrostatiska kraftöverföringen utgörs av en 20 km/h transmission med två hastigheter. Extra kraftiga axlar är standard med 100%-iga differentialspärrar och "ride control" (lastarmsfjädring) tillgängliga som tillval. Arbetsredskapförhögtflöde Hydraulsystem med standard- och högt flöde (tillval) med ett urval av redskapsfästen medger Caterpillar kompakthjullastare att använda en variation av arbetsredskap, även de som vanligen är förknippade med Caterpillar slirstyrda lastare. Servicevänlighet Konstruktionen och utförandet av H-seriens kompakthjullastare medger snabb och lätt service. Uppfällbar motorhuv och sidomonterade serviceluckor ger exceptionell och säker åtkomlighet till viktiga komponenter från marknivån. S O S oljeprovtagningsportar och trycktestuttag möjliggör snabbt och lätt förebyggande underhåll. Innehåll Serie H Kompakthjullastare Förarplats Z-format lastarlänkage Redskapsfästen Arbetsredskap Kraftöverföring Driftsäkerhet och Hållbarhet Servicevänlighet Kundsupport Specifikationer Standardutrustning Extra och tillvalbar utrustning DennyaH-serienskompakthjullastarebibehåller Caterpillar sstyrkamedsamtidigtinförandeavenhelrad avdetaljerochfördelar.kortsagt,enmaskinsomdukan förlitadigpå.

3 SerieHKompakthjullastare En omfattande serie för att passa alla applikationer och miljöer. 906H Dennamaskinmedlåghyttgertillträdetillflerområdenpå arbetsplatsenocharbetsuppgiftersomkräveranvändningav maskinermedlåghöjd.denärutformadmedtankepåenkelhet ochkostnadseffektivitetmedsamtidigttillhandahållandeav universellaprestandaförattarbetaiettbrettområdeav arbetsuppgifter. 0,9m 3 arbetskapacitet Lågkostnadsrentalspecifikation(alternativ) Låghöjdöverhytten 18 fälgdimension 907H Medmerarbetskapacitetän906Hochenhögremonteradhytt, kandennamodellarbetaiapplikationerdärfrigångshöjdeninte äravkritiskbetydelse 1.0m 3 arbetskapacitet Standardhöjdöverhytten 18 fälgdimension 908H Harhögrearbetskapacitet,motoreffekt,brytkrafteroch hydrauliskkraftsommedgerarbeteituffareförhållanden. 1.1m 3 arbetskapacitet Standardhöjdöverhytten 20 fälgdimension 3

4 Förarplats Modern interiör, hög kvalitet, med en intuitiv utformning. Utmärktsikt Utsiktenöverarbetsplatsenäroptimalmedtvåheltglasade dörrar,glasningpålågnivåframåt,utmärktbakåtsiktochenklar uppsiktöverarbetsredskapetgenomlastaggregatet. Hyttkomfort Tvåarmstödochettjusterbarthandledsstödärstandard,intuitivt arrangeradekontroller,manöverspakarav"joystick" typoch styrningsomkräverlågansträngningärnågraavdedetaljersom germaximalförarkomfort. DigitalLED-display Allamodellerharettkombinationsinstrumentmedröd bakgrundsbelysningochhastighetsmätare,bekvämtplacerat inomförarenssiktlinje. Flerfunktionsspakav"joystick"-typ InnehållerFNR(Framåt,Neutral,Bakåt) kontroll,körhastighetsväljare,kontrollerförtredjeextrahydraulik,differentialspärroch konstantflödeskontroller.ettmekaniskt"joystick" alternativär tillgängligtför906h. Hyttalternativ Medenvariationavalternativ,ärdetlättattanpassahyttentill dinakrav.envalfrihetmellantrehyttutförandenochett skyddstakärtillgänglig. 4

5 Z-formatlastarlänkage Det idealiska länkaget för kompakthjullastare Z-formadkonstruktion Caterpillarkompakthjullastareanvänderdenhögpresterande Z formadelastarkonstruktionensomharoptimeratsför styrka,siktochmångsidigredskapsanvändning.det Z formadelänkagetgerförarenenklaruppsiktöver arbetsredskapetochutmärkttömningshöjdmedsamtidigt bibehållandeavgodacykeltiderochparallellyft. Redskapsfästen Gör kompakthjullastaren ännu mera mångsidig Redskapsfästeförslirstyrdalastare Detuniversellaredskapsfästetförslirstyrdalastaremedger användningavmångaarbetsredskapförcatslirstyrdalastare. Medanvändningavantingenstandard ellerhögflödeshydrauliken,medgerdettaredskapsfästeh serienskompakthjullastare attintegrerasimaskinparkenavslirstyrdalastare. Redskapsfästemedhorisontellbultinfästning DettaredskapsfästearbetarmeddennyaserienavCaterpillar arbetsredskapförkompakthjullastare.redskapsfästettillsammans meddeprofileradelastararmarnaharutformatsförattgemaximal uppsiktöverarbetsredskapet.enenkel"joystick" funktionmedger lättinkopplingochurkopplingavdelåsandebultarna. 5

6 Arbetsredskap Caterpillar's serie av skopor, gafflar och hydrauliskt drivna arbetsredskap optimerar maskinens prestanda. Bretturvalavarbetsredskap Förattmaximeramaskinensutnyttjande,ärCatarbetsredskap konstrueradeförattfåutdetbästaavmaskinenochgeett utmärktanvändarvärdegenomhögproduktivitetochlång livslängd. DennyaH serienskompakthjullastarekannuanvändaännu flerarbetsredskapgenomvalfrihetmellanredskapsfästen. ArbetsredskapförCatredskapsfästemedhorisontell bultinfästning Caterpillarkompakthjullastareerbjuderettomfattandeurvalav skoporförattpassavarjemiljöochspecifikakundbehov. Skopornaharutformatsochkonstrueratsföratthållaförde högabrytkrafternaavh serienskompakthjullastare.caterpillar gaffelstativharutformatsförattökauppsiktenövergafflarna ochmedgeförarenattarbetamycketmeraeffektivtochsäkert, utanattkompromissamedhållbarheten.olika gaffelskänkellängderfinnstillgängliga. ArbetsredskapförCatredskapsfästeförslirstyrdalastare Dettaredskapsfästemedgeranvändningavarbetsredskapför Catslirstyrdalastare.Caterpillarrekommenderardeföljande utrustningarnavidvalavredskapsfästetförcatslirstyrda lastare: Lägesgivareföråtergångtillgrävning Kablageförarbetsredskap Uppgraderingavtransmissionskontroll Extrahydraulikmedhögtflödeförarbetsredskapsomkräver högtflöde Extraledningarochanslutningar Deextraledningarnaochanslutningarnaärmonteradesom standard,innebärandeattkompakthjullastarenkommerfärdig förarbete. Förenkomplettlistaavtillgängligaarbetsredskap,konsultera dincaterpillaråterförsäljare. 6

7 Kraftöverföring Caterpillar "Hystat" kraftöverföring ger aggressiva prestanda. Tvåhastighetsval Caterpillar shydrostatiskadrivlinahartvåhastighetsval,20eller 35km/h.35km/halternativetinkluderarsekundärstyrning.Båda hastighetsvalenharsmidig"krypkörning"somstandard,med tillvalbarhastighets/dragkraftkontrollochhandreglage (uppgraderadtransmissionskontroll). Skivbromsar 35km/hhastighetsversionenharhydraulisktunderstödda skivbromsarioljebadpåbådaändarnaavframaxeln.20km/h versionenharenhydraulisktaktiveradtorrskivbromssomger bådesmidigocheffektivbromsning.bromsningenskerpåalla fyrahjulen. Differentialspärr Caterpillarkompakthjullastareerbjuder100% igdifferentialspärr påbådaaxlarnasomtillvalförsamtligamodeller.differentialspärrenkanlättinkopplasunderkörningförattmedge förflyttningidåligamarkförhållanden. Pendlandechassi Pendlandechassisäkerställerfyrhjulskontaktmedmarkenför optimaldrivförmågaochstabilitet. "RideControl"(Lastarmsfjädring) "RideControl"systemetförbättrarytterligarederedansmidiga köregenskaperna,resulterandeiökadförarkomfortochhögre produktivitet.detlämparsigförextremaapplikationerdär förarenbehöverbibehållamaterialetiskopanochsamtidigtha ensmidigåkkomfort.detfinnstreinställningslägentillgängliga: auto,on(till)ochoff(från).rekommenderasföranvändning med35km/halternativet. 7

8 Driftsäkerhetoch hållbarhet Kvalitet inuti, kvalitet genomgående. "E-Coat"skydd Caterpillarkompakthjullastareundergårenomfattande24 stegs "E Coat"process.Zinkbaseradelektropläteradunderbehandling ochtoppbehandlingmedpolyuretanfärggeroöverträffade egenskaperförattmotståkorrosion. Extrakraftigaaxlar H serienskompakthjullastareärförseddamedextrakraftiga axlarmedutvändigaplanetariskareduktionsväxlar Elektriskaledningar Medextrakraftigtskyddadeledningar,erbjuderCaterpillar kompakthjullastarehögelektriskhållbarhet.devattenbeständiga anslutningarnahindrarattdammochfuktighetträngerinoch orsakarelektriskaproblem.flerfärgadeochnumrerade ledningaranvändsförlättkomponentidentifiering. Hållbartutförande Hållbarhethar"byggtsin"imaskinengenomskyddavdetaljer sombakljusenochsmörjpunkternaförlastaggregatetoch redskapsfästet. Kvalitetgenomgående Solidaplastdetaljeravhögkvalitet,välmonteradegummifästen utgörgrundelementenavh serienshytt.robustastandardströmställareanvändsgenomgåendeochsäkerställerlång livslängdpåkomponenterna. 8

9 Servicevänlighet Lätt åtkomlighet till servicepunkter för rutinunderhåll. Bekvämtlokaliseradeservicepunktergörunderhållsarbetetlättare. Allarutinmässigaunderhållspunkterkannåspåettsäkertsätt frånmarknivån SOS provtagningsventilerförförebyggandeunderhåll "ElectronicTechnician" anslutningsuttagföravancerad diagnostik Vertikaltmonteradefilterforlätt,renligservice Färgkodadeochnumreradeledningarförlättidentifiering avkomponenter. "Oljekylarepaketet"kansvängasutförlättrengöring Entvåstegsluftrenareinkluderandeettsekundärelement ochenvisuellindikatorförbättreservicelivslängd Huvudströmbrytareförsäkerservice Kundsupport Oöverträffat återförsäljarstöd och fullständig service tillhandahålls av världens största nätverk av återförsäljare. DinCatåterförsäljareärredoattbiträdadigmedditt inköpsbeslutochalltingdärefter. Görjämförelseravmaskiner,meduppskattningarav komponenternaslivslängd,förebyggandeunderhålloch kostnadenförproduktion. "Finansieringspaketen"ärflexiblaförattmötadinabehov. DinCatåterförsäljarekanutvärderakostnadenför reparation,renoveringochutbyteavdinmaskinsåattdu kanfattadeträttabeslutet. Ettvärldsomfattandedatornätverkmöjliggörför återförsäljarnasreservdelsorganisationerattlokalisera nästanallareservdelar. FörmerinformationomCatprodukter,återförsäljarservice ochbranschlösningar,besökosspåvårwebbplats 9

10 906H,907Hoch908HSpecifikationer Motor Hydraulsystem Nominelleffektvid2500r/min 906H 907H 908H 906H 907H 908H Cat C3.4motor,4 cylindrig,turboladdad,meddirektinsprutning Huvudtryckbegränsning bar Bruttoeffekt kw/hk 55/74 55/74 62/83 3:eextraflöde Nettoeffekt Standard L/min ISO9249 kw/hk 51/68 51/68 58/78 Högtflöde L/min /1269/EEC kw/hk 51/68 51/68 58/78 Hydrauliskcykeltid Cylinderdiameter mm Lyftning sek Slaglängd mm Sänkning sek Slagvolym L Tömning sek H/907HmotornuppfyllerEUStegIIIBemissionsstandard. 908HmotornuppfyllerEUStegIIIAemissionsstandard. Bakåttiltning sek Förflyttningshastigheter 906H 907H 908H Hastighet1 km/h Hastighet2 km/h Höghastighet km/h ROPS/FOPS Caterpillarhytt,skyddmotskadorvidstjälpning(ROPS)ochskyddmot skadoravnedfallandeföremål(fops) ROPS skyddetuppfyllerdeföljandekriterierna:iso3471 1:1994 FOPS skyddetuppfyllerdeföljandekriterierna:iso3449:1992 Ljudnivåer Rymduppgifter-service Utvändigljudnivå.Förmaskinersomuppfyllerkravenavden 906H 907H 908H EuropeiskaUnionen,ärdenpådekalenangivnaljudnivånuppmätt Kylsystem L ienlighetmeddetestprocedurerochförhållandensomanges Bränsletank L i2000/14/ec. Hydraulsystem L Invändigljudnivå.Dendynamiskaljudtrycknivånvidförarenär Motornsvevhus L dB(A)när"ISO6396:1992"tillämpasförattmätavärdetför entillslutenhytt.hyttenvarkorrektinstalleradochunderhållen. Testenutfördesmedhyttdörrarnaochhyttfönstrenstängda. Max.Materialdensiteter BaseradepåISO7546:1983ochnominellaarbetslastervidfullsväng. Skoptyp Standard Kombination Lättmaterial Modell 906H 907H 908H 906H 907H 908H 906H 907H 908H Nominellkapacitet m Tömningshöjd Redskapsfästemedhorisontellbultinfästning mm SSLRedskapsfäste mm Max.materialdensitet Redskapsfästemedhorisontellbultinfästning kg/m SSLRedskapsfäste kg/m Skopbredd mm Skopvikter Horisontellbult typboce kg Vertikalbult typboce kg

11 906H,907Hoch908HSpecifikationer Arbetsspecifikationer Maskinmedfullbränsletank,ROPS/FOPShytt,75kgförare,redskapsfästeavhorisontellbult typ(hp)ellerredskapsfästeförslirstyrdlastare(ssl) ochstandardskopa(gp) 906H 907H 908H Redskapsfästetyp HP SSL HP SSL HP SSL Däckstorlek 405/70R18 405/70R18 405/0R20 Arbetsvikt(ISO6016:1998) kg Nominellskopkapacitet(ISO7546:1983) m Brytkraft,skopa(ISO :2007) kn Nominellarbetslastvidfullsväng,skopa(ISO :2007) kg Statisktipplast,skopa(ISO :2007) kg Statisktipplastvidfullsväng,skopa(ISO :2007) kg Tiltningbakåt,transportläge Nominellarbetslastvidfullsväng,gafflar(EN474 3,fastochhorisontellmark, 1.25stabilitetoch500mmlastcentrum) kg Nominellarbetslastvidfullsväng,gafflar(fastochhorisontellmark,1.25stabilitet och500mmlastcentrum,transport100mmövermarken) kg Hyttdetaljer Standardhyttdetaljer Bashytt* Komforthytt DeLuxehytt Skyddstak Tvåinstegsdörrar Faststyrkonsol Justerbarstyrkonsol Fjädrandevinylkläddstol Fjädrandestol,tygklädd,armstöd Tygkläddstol,elektrisktdrivenluftfjädring,arm/nackstöd,svankstöd ochuppvärmtryggstöd Vänsterfönster fixerat Vänsterfönster skjutbart Högerfönster skjutbart Uppvärmtbakfönster Klädhängare Invändighyttbelysning Solskydd Förberedelsesatsförradioinstallation(ledningar,högtalare,antennetc.) Utvändigabackspeglar Värmare Låsbarförvaringsbox Justerbarinvändigspegel Tillvalbarahyttdetaljer Catradio/CD/MP3/WMA/AUX Bakrerullgardin Värmareochluftkonditioneringsanläggning Förberedelsesatsförradioinstallation(ledningar,högtalare,antennetc.) *Bashyttenärtillgängligendastpå906H 11

12 906H,907Hoch908HSpecifikationer Måttuppgifter De visade måttuppgifterna är baserade på maskinen utrustad med standardskopa och standard 405/70 SPT9 däck. Alla måttuppgifter är ungefärliga

13 Måttuppgifter De visade måttuppgifterna är baserade på maskinen utrustad med standardskopa och standard 405/70 SPT9 däck. Alla måttuppgifter är ungefärliga. Medredskapsfästemed horisontellbultinfästning MedSSLredskapsfäste 906H 907H 908H 906H 907H 908H mm mm mm mm mm mm 1Höjdavhytten Markfrigång Hjulbas Totallängdmedskopa Räckviddvidmax.tömningshöjd Grävdjup Max.tömningshöjd 8Överlastningshöjd Max.infästninghöjd skopa Frigångsvinkel(grader) Totallängdmedgafflar Räckviddvidmarknivån Max.räckvidd Gaffeldjupundermarken(övermarken) (45) (45) (30) 15Gaffelhöjdvidmax.räckvidd Max.gaffelhöjd Gaffelräckviddvidmax.höjd Vändradieöverskopa Vändradie insidanavdäck Breddöverskopa Däckspårvidd Maskinbredd Ramstyrningvinkel(grader) Tömningsvinkelvidmax.höjd(grader)

14 906H,907Hoch908HStandardutrustning Standardutrustningen kan variera. Konsultera din Caterpillar återförsäljare för detaljerad information Transmission Transmission,20km/hmedextrakraftiga axlar Transmissionmedkrypkörningsfunktion Hydrostatisktdrivsystem Lastaggregat Hydraulisktredskapsfästeavhorisontell bult typellerredskapsfästeförslirstyrd lastare Proportionellextrahydrauliskkrets Lastarmarmed"flyt" funktion Undertryckmanöverbarhydraulisk snabbkoppling Z formatlastarlänkagemedparallellyft Motor Cat C3.4uppfyllandeEUStegIIIA emissionsstandard Tvåstegsluftrenaremedvisuellindikator Catlångtidsverkandekylvätska(ELC) Låsbaramotorutrymmen Bränslefilter/vattenavskiljareiutförande förlättochsnabbservice Avtappningsventilförmotoroljan Vevhusventilatormedslutenkrets Elektrisktsystem Huvudströmbrytare Extrakraftigtbatteri,12V Kallstartutrustningförmotorn Växelströmsgenerator,90A Serviceanslutningförelektronisk diagnostik(electronictechnician ) Allmänt "E coat"ytbehandling Trycktestpunkter(uttag) Draganordningochdragbult ProvtagningsventilerförS O S ("OljeRöntgen")analys Förarmiljö Förberedelsesatsförradioinstallationinkl. högtalare(ejibashytt) Tvådörrar Mugghållare Solskydd Uppvärmtbakfönster ROPSochFOPScertifieradhytt Justerbarthandledsstöd Säkerhetsbälteavrulltyp(2tum) Invändighyttbelysning Elektriskaanslutningsuttag Klädhängare Övertrycksventileradhytt Digitaltdisplayfönster Värmaremedventilationsutsläppför fönster,sidorochfötter Ljuddämpning Flerfunktionsmanöverspakav"joystick" typmedkörriktningsväljare Proportionellextrakontroll Tvåutvändigabackspeglar Varningsindikatorerförviktigaresystem Torkare/spolareframochbak Lättrengöringsbarthyttgolv Låsbarförvaringsbox Justerbarinvändigspegel 14

15 906H,907Hoch908HTillvalbarutrustning Den tillvalbara utrustningen kan variera. Konsultera din Caterpillar återförsäljare för detaljerad information. Transmission Uppgraderadtransmissionskontroll 100% igdifferentialspärrpåbådaaxlarna, inkopplingsbarunderdrift "Ridecontrol"(Lastarmsfjädring) "Speeder",35km/hmedsekundärstyrning Lastaggregat Extrahydraulikmedhögtflöde Backventilerförlastkontroll Lägesgivareföråtergångtillgrävning Motor Motorblockvärmare120V Ekologiskavtappningventilförmotorolja Elektrisktsystem Backvarningsalarm Maskinsäkerhetssystem(MSS) Roterandevarningsfyrmedmagnetfäste Kablageförarbetsredskap Arbetsbelysningar,tvåframochtvåbak Allmänt Kundanpassadfärg Skyddförbakljus Extrakraftigtvevhusskydd Däckalternativinkluderandeextrakraftiga däck Vätskor Biologisktnedbrytbarhydraulolja Catlångtidsverkandekylvätska( 50 C) Förarmiljö Luftkonditioneringsanläggning Säkerhetsbälteavrulltyp(3tum) Catradio/CD/MP3/WMA/AUX ROPSochFOPScertifieratskyddstak Bashyttför906H Komfort ochdeluxehytter Mekanisk"joystick"spak(tillgänglig endastför906h) Förberedelsesatsförradioinstallation (ledningar,högtalare,antennetc.) Bakrerullgardin Arbetsredskap Förallaarbetsredskapoch standard/högflödesalternativ,konsultera dincaterpillaråterförsäljare Förensammanfattningavtillgängliga hyttalternativ,refereratillsidan11. 15

16 906H,907H,908HKompakthjullastare För mer fullständig information om Cat produkter, återförsäljarservice och branschlösningar, besök oss på vår webbplats HWHL (11/2009) hr Rätt till ändring av material och specifikationer utan föregående meddelande förbehålles. Maskiner som visas på bilderna kan inkludera extra utrustningar. Konsultera din Caterpillar återförsäljare beträffande tillgängliga alternativa och extra utrustningar Caterpillar - Alla rättigheter förbehålles CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, "Caterpillar Yellow" och "POWER EDGE" såväl som företagets och produkternas identitet som häri används, är varumärken för Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

906H2, 907H2, 908H2 906H2 907H2 908H2

906H2, 907H2, 908H2 906H2 907H2 908H2 Kompakta hjullastare 906H2, 907H2, 908H2 906H2 907H2 908H2 Motormodell Cat C3.3B DIT Cat C3.3B DIT Cat C3.3B DIT Nettoeffekt (ISO 9249) 52 kw (69 hp) 52 kw (69 hp) 52 kw (69 hp) Arbetsvikt 5 630 kg 5 810

Läs mer

308E CR SB. Hydraulisk minigrävmaskin med svängbom. Motor Motormodell Nettoeffekt (ISO 9249) 48,5 kw 65 hp

308E CR SB. Hydraulisk minigrävmaskin med svängbom. Motor Motormodell Nettoeffekt (ISO 9249) 48,5 kw 65 hp 308E CR SB Hydraulisk minigrävmaskin med svängbom Motor Motormodell Cat C3.3B Nettoeffekt (ISO 9249) 48,5 kw 65 hp Vikter Arbetsvikt med hytt 8 333 kg 18 371 lb Driftspecifikationer Maximalt grävdjup 4

Läs mer

LÅG BAKRE RAM Tack vare den låga bakre ramen är sikten bakåt bra och konstruktionen gör det möjligt att koppla redskapen även ovanför motorhuven.

LÅG BAKRE RAM Tack vare den låga bakre ramen är sikten bakåt bra och konstruktionen gör det möjligt att koppla redskapen även ovanför motorhuven. HYDRAULIK Willeredskapsbärare är som standard utrustade med ett mångsidigt hydraulsystem. Det gör det möjligt att använda ett mycket brett sortiment av olika redskap. MIDJESTYRNING Tack vare att maskinerna

Läs mer

AL275 AL350 AL440 KOMPAKTA HJULLASTARE. AL275 AL350 AL440 Tjänstevikt 3900 kg 4800 kg 5700 kg. 61,2 kw (82,1 Hk) 45,1 kw (60,5 Hk) 35,9 kw (48,1 Hk)

AL275 AL350 AL440 KOMPAKTA HJULLASTARE. AL275 AL350 AL440 Tjänstevikt 3900 kg 4800 kg 5700 kg. 61,2 kw (82,1 Hk) 45,1 kw (60,5 Hk) 35,9 kw (48,1 Hk) AL275 AL350 AL440 AL275 AL350 AL440 Tjänstevikt 3900 kg 4800 kg 5700 kg Motoreffekt 35,9 kw (48,1 Hk) 45,1 kw (60,5 Hk) 61,2 kw (82,1 Hk) Skopkapacitet 0,65-1,00 m 3 0,80-1,20 m 3 1,00-1,55 m 3 KOMPAKTA

Läs mer

CB22/CB24 CB32 CC24. Universalkompaktorer. Kombikompaktor. CB22 CB24 CB32 CC24 Combi. Cat C1.5 Dieselmotor

CB22/CB24 CB32 CC24. Universalkompaktorer. Kombikompaktor. CB22 CB24 CB32 CC24 Combi. Cat C1.5 Dieselmotor CB22/CB24 Universalkompaktorer CC24 Kombikompaktor Cat C1.5 Dieselmotor CB22 CB24 CC24 Combi Bruttoeffekt (ISO 14396) vid 2 800 varv/min 24,4 kw/33,2 hk 24,4 kw/33,2 hk 24,4 kw/33,2 hk 24,4 kw/33,2 hk

Läs mer

216B/226B/236B Serie 3 242B/252B Serie 3

216B/226B/236B Serie 3 242B/252B Serie 3 216B/226B/236B 242B/252B Slirstyrda lastare 216B 226B 236B 242B 252B Motor Motormodell Cat C2.2 Cat C2.2 T Cat C3.4 DIT Cat C3.4 DIT Cat C3.4 DIT Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) 35 kw (47 hk) 42 kw (56

Läs mer

Wille - en stark finne

Wille - en stark finne Willes Fyra Årstider SVE 10/2009 Wille - en stark finne Vilakone Oy är den ledande tillverkaren av redskapsbärare och redskap i Norden. Utvecklingen av Wille-redskapsbärare startade på 1970-talet och dagens

Läs mer

5E-serien traktorer 5055E (55 hk/40 kw), 5065E (65 hk/48 kw), 5075E (75 hk/55 kw)

5E-serien traktorer 5055E (55 hk/40 kw), 5065E (65 hk/48 kw), 5075E (75 hk/55 kw) 5E-serien traktorer 5055E (55 hk/40 kw), 5065E (65 hk/48 kw), 5075E (75 hk/55 kw) 2 5E-serien traktorer inledning Möt den lilla jätten Ägnar du dig åt djurhållning? Driver du en liten vinodling? Den nya

Läs mer

Huddig - ett verktyg för proffs

Huddig - ett verktyg för proffs 1260B service huddig 1260B Huddig - ett verktyg för proffs Huddig Telematik gör det möjligt för Huddigs servicetekniker och Huddigs auktoriserade servicelämnare att snabbt göra både diagnostik samt uppdateringar

Läs mer

Motoreffekt : 20 hk Maskinens tjänstevikt : 1000 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT100 Swedish.indd 1 01/12/2014 15:07:28

Motoreffekt : 20 hk Maskinens tjänstevikt : 1000 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT100 Swedish.indd 1 01/12/2014 15:07:28 Motoreffekt : 20 hk Maskinens tjänstevikt : 1000 KUBOTA HJULLASTARE RT100 Swedish.indd 1 01/12/2014 15:07:28 KRAFTFULL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG Kubota har utvecklat en ny serie midjestyrda hjullastare med

Läs mer

428F. Grävlastare. Cat C4.4 ACERT -motor* Standard Tillval Bruttoeffekt (ISO 14396) vid. Grävaggregatets grävdjup Grävdjup, SAE maximalt

428F. Grävlastare. Cat C4.4 ACERT -motor* Standard Tillval Bruttoeffekt (ISO 14396) vid. Grävaggregatets grävdjup Grävdjup, SAE maximalt 428F Grävlastare Cat C4.4 ACERT -motor* Standard Tillval Bruttoeffekt (ISO 14396) vid 70 kw (95 hk) 74,5 kw (101 hk) 2 200 varv/min Nettoeffekt (ISO 9249) vid 66,2 kw (90 hk) 69,9 kw (95 hk) 2 200 varv/min

Läs mer

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 KUBOTA HJULLASTARE RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 KRAFTFULL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG Kubota har utvecklat en ny serie midjestyrda hjullastare med

Läs mer

ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN. Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3

ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN. Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3 ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3 Mångsidig grävmaskin med anpassningsbar bredd för effektiv användning

Läs mer

VOLVO HJULLASTARE L330D

VOLVO HJULLASTARE L330D VOLVO HJULLASTARE L330D Volvo L330D muskler och intelligens i effektiv förening Att kombinera styrka och intelligens kräver stor kunskap, en kunskap som gett Volvo L330D helt unika egenskaper. Ett nytt

Läs mer

DÄr arbete och nöje möts.

DÄr arbete och nöje möts. 2210 Där arbete och nöje möts. Mechron 2210 MECHRON 2210 Oavsett om du behöver en arbetshäst på gården eller en väg i skogen tar KIOTI MECHRON 4X4 arbetsfordon hand om jobbet åt dig. Fordonet är utrustat

Läs mer

Hjullastare 2,8-8,0 ton

Hjullastare 2,8-8,0 ton Hjullastare 2,8-8,0 ton Atlas Weyhausen GmbH & Co. KG är ett medelstort, traditionellt tyskt oberoende företag. Ursprunget går tillbaka till 1919 då företaget startades av Hinrich Weyhausen KG, med säte

Läs mer

VOLVO HJULLASTARE L30G, L35G. 5,5 6,25 t (11 000 12 500 lbs) 75 hk

VOLVO HJULLASTARE L30G, L35G. 5,5 6,25 t (11 000 12 500 lbs) 75 hk VOLVO HJULLASTARE L30G, L35G 5,5 6,25 t (11 000 12 500 lbs) 75 hk Passion för prestanda. Vi på Volvo Construction Equipment vilar inte på lagrarna. Genom att utveckla produkter och tjänster som ökar produktiviteten

Läs mer

3080 Hjullastare. Tekniska data. Motordata. Cylinderantal 4. www.weidemann.de 24.04.2015 Sida: 1 / 8

3080 Hjullastare. Tekniska data. Motordata. Cylinderantal 4. www.weidemann.de 24.04.2015 Sida: 1 / 8 3080 Tekniska data Motordata Tillverkare Deutz Motortyp TCD 2,9 L4 Cylinderantal 4 Effekt (max.) 55,4 (75*) kw (HP) vid (max.) 2,3 varv/min Cylindervolym 2,9 cm³ Kylning Vatten/laddluft www.weidemann.de

Läs mer

Hydraulgrävmaskin 336E L/LN H. Drivning Maximal körhastighet Maximal dragkraft Vikter. Motor Motormodell. Cat C9.3 (ATAAC)

Hydraulgrävmaskin 336E L/LN H. Drivning Maximal körhastighet Maximal dragkraft Vikter. Motor Motormodell. Cat C9.3 (ATAAC) Hydraulgrävmaskin 336E L/LN H Motor Motormodell Nettoeffekt ISO 14396 (metriska) Nettoeffekt ISO 9249 (metriska) Cat C9.3 (ATAAC) 237 kw (322 hk) 230 kw (313 hk) Drivning Maximal körhastighet Maximal dragkraft

Läs mer

NYHET HJULLASTARE 406/407/409

NYHET HJULLASTARE 406/407/409 NYHET HJULLASTARE 406/407/409 Max motoreffekt: 36,4 kw/(49 hk), 48 kw/(64 hk), 55,4 kw/(74 hk) Max arbetsvikt: 5 020 kg/5 210 kg/6 031 kg PRODUKTIV PRESTANDA Hydrostatisk drift gör dessa modeller väldigt

Läs mer

313F L GC. Hydraulgrävmaskin. Drivning Maximal körhastighet

313F L GC. Hydraulgrävmaskin. Drivning Maximal körhastighet 313F L GC Hydraulgrävmaskin Motor Motormodell Cat C3.4B Motoreffekt ISO 14396 (metriskt) 54 kw 72 hk Nettoeffekt ISO 9249 (metrisk) 52 kw 70 hk Drivning Maximal körhastighet Maximal dragkraft Vikter Minimal

Läs mer

TELESKOPLASTARE FRÅN MASSEY FERGUSON. MF 9205, MF 9306 Xtra, MF 9407 Xtra, MF 9407S Xtra 75-122 HPMF

TELESKOPLASTARE FRÅN MASSEY FERGUSON. MF 9205, MF 9306 Xtra, MF 9407 Xtra, MF 9407S Xtra 75-122 HPMF TELESKOPLASTARE MF 9, MF 9 Xtra, MF 9 Xtra, MF 9S Xtra - HPMF FRÅN MASSEY FERGUSON Funktioner för alla behov Ett stort urval redskap som krävs för alla jobb Hydrauliska snabbkopplingar för snabbt, effektivt

Läs mer

Atlas Hjullastare NU MED 40 KM/T HASTIGHET! BECK MASKINS STANDARD AR 75 S. En kvalitetsmaskin till Beck-pris!

Atlas Hjullastare NU MED 40 KM/T HASTIGHET! BECK MASKINS STANDARD AR 75 S. En kvalitetsmaskin till Beck-pris! Atlas Hjullastare NU MED 40 KM/T HASTIGHET! Atlas hjullastare kom till Beck Maskin AS i Norge sommaren 2003, och till BM i Sverige kom de år 2005. Sedan dess har Atlas hjullastare verkligen blivit en utstickare

Läs mer

More care. Built in. VOLVO COMPACT GRÄVMASKIN ECR28, ECR38 ENASTÅENDE KOMFORT INOM RÄCKHÅLL. Gör långa arbetsdagar kortare. Prova Volvos nya modeller ECR28 och ECR38. Grävmaskiner med kort svängradie som

Läs mer

AR 95. 7900 kg. 85 kw (115,5Hk) 1,4-1,6 m 3. Operativ vikt: Motoreffekt: Skopkapacitet:

AR 95. 7900 kg. 85 kw (115,5Hk) 1,4-1,6 m 3. Operativ vikt: Motoreffekt: Skopkapacitet: AR 95 Operativ vikt: 7900 kg Motoreffekt: 85 kw (115,5Hk) : 1,4-1,6 m 3 AR 95 Litet e. Stor effekt. ATLAS Weyhausen hjullastare är mer än summan av dess komponenter. De är äkta passion för teknik med Made

Läs mer

HJULLASTARE F-SERIEN 521F 621F

HJULLASTARE F-SERIEN 521F 621F HJULLASTARE F-SERIEN 521F 621F SNABBARE, BRÄNSLESNÅLARE EN SÄKER INVESTERING FÖR DE TUFFASTE JOBBEN För de tuffaste jobben så kommer tillförlitlighet med en perfekt kontroll av axlarnas oljetemperatur.

Läs mer

VOLVO KOMPAKTGRÄVARE ECR28, ecr38. 2.74-3.425 t 18.8-27.3 hk

VOLVO KOMPAKTGRÄVARE ECR28, ecr38. 2.74-3.425 t 18.8-27.3 hk VOLVO KOMPAKTGRÄVARE ECR28, ecr38 2.74-3.425 t 18.8-27.3 hk Oslagbar komfort trots litet svängrum. Gör de långa arbetsdagarna lättare. Prova Volvos nya modeller ECR28 och ECR38. Grävmaskiner med kort svängradie

Läs mer

Svenska. Twin Demolition. Ett nytt koncept för demolering

Svenska. Twin Demolition. Ett nytt koncept för demolering Svenska Twin Demolition Ett nytt koncept för demolering ROBOT 185 Nytänkande inom rivningsrobotar Teleskopbom ger 46 cm extra räckvidd och anpassning vid krävande applikationer Speciella polykarbonatskydd

Läs mer

980K. Hjullastare. Motor Motormodell

980K. Hjullastare. Motor Motormodell Hjullastare 980K Motor Motormodell Cat C13 ACERT Max. nettoeffekt (1 600 varv/min) ISO 9249 274 kw 369 hp Max. nettoeffekt (1 600 varv/min) 373 hk ISO 9249 (metriskt) Max. nettoeffekt (1 600 varv/min)

Läs mer

JCB micro- mini-midi grävmaskiner. Viktklasser 0,9-8 ton

JCB micro- mini-midi grävmaskiner. Viktklasser 0,9-8 ton JCB micro- mini-midi grävmaskiner Viktklasser 0,9-8 ton Micro mini och midigrävmaskiner MICRO 8008 8016 8018 Arbetsvikt (ton) 0,95 Effekt (kw) 9,5 Grävdjup (m) 1,7 Arbetsvikt (ton)) 1,59 Effekt (kw) 14,2

Läs mer

VOLVO KOMPAKTGRÄVARE EC35, EC45 PRO PRESTANDA - NÄR DET BEHÖVS Tag plats och sätt igång. Dagen är lång och det är även listan på allt det som ska göras. Med Volvo EC35 och EC45 Pro är du redo. Det går

Läs mer

VOLVO KOMPAKTA GRÄVMASKINER EC55B

VOLVO KOMPAKTA GRÄVMASKINER EC55B VOLVO KOMPAKTA GRÄVMASKINER EC55B Den mest komfortabla vägen att närma sig alla typer av jobb Sitt upp bakom spakarna i Volvo EC55B kompaktgrävare och du kommer att finna ett otroligt bekvämt sätt att

Läs mer

1880 Hoftrac. Tekniska data. Motordata. Elektromotor Batterie Standard Batterie Optional. 1880 FSD 1880 Hytt

1880 Hoftrac. Tekniska data. Motordata. Elektromotor Batterie Standard Batterie Optional. 1880 FSD 1880 Hytt Tekniska data 1880 FSD 1880 Hytt Motordata Tillverkare Perkins Perkins Motortyp 404D-22 404D-22 Cylinderantal 4 4 Effekt (max.) kw (HP) 36,3 (50*) 36,3 (50*) vid (max.) varv/min 2.800 2.800 Cylindervolym

Läs mer

LASTARE. 3248/A 3248/TA med hytt. Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig. Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande

LASTARE. 3248/A 3248/TA med hytt. Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig. Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande LASTARE 3248/A 3248/TA med hytt Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande 3248/A för panoramasikt, se det du lastar Säker skyddshytt.

Läs mer

CB434D CB434D XW. Vibrerande asfaltkompaktorer. Cat 3054C dieselmotor Bruttoeffekt (SAE J1995) vid 2 200 varv/min 62 kw/84 hk Valsbredd

CB434D CB434D XW. Vibrerande asfaltkompaktorer. Cat 3054C dieselmotor Bruttoeffekt (SAE J1995) vid 2 200 varv/min 62 kw/84 hk Valsbredd Vibrerande asfaltkompaktorer Cat 3054C dieselmotor Bruttoeffekt (SAE J1995) vid 2 200 varv/min 62 kw/84 hk Valsbredd 1 500 mm 1 700 mm Arbetsvikt (med ROPS-hytt) 7 380 kg 7 580 kg Produktivitet och tillförlitlighet

Läs mer

VI VET HUR DIN VARDAG SER UT

VI VET HUR DIN VARDAG SER UT VI VET HUR DIN VARDAG SER UT I städer eller i miljöer med mycket trafik uppstår arbetssituationer där utrymmet är begränsat och tempot högt. Att snabbt och säkert kunna förflytta sig inom och mellan arbetsplatserna

Läs mer

HYDRAULISK GRÄVMASKIN Modell: ZX29U-3 Nominell motoreffekt: 19,7 kw (26,4 HP) Arbetsvikt: 3 060-3 230 kg Djupskopa: 0,08 m 3

HYDRAULISK GRÄVMASKIN Modell: ZX29U-3 Nominell motoreffekt: 19,7 kw (26,4 HP) Arbetsvikt: 3 060-3 230 kg Djupskopa: 0,08 m 3 ZAXIS-3-serien kompaktversion HYDRAULISK GRÄVMASKIN Modell: ZX29U-3 Nominell motoreffekt: 19,7 kw (26,4 HP) Arbetsvikt: 3 060-3 230 kg Djupskopa: 0,08 m 3 Hitachi har gjort konstruktionsförbättringar för

Läs mer

Säkerheten är viktig vid arbete med kabel. Dels för maskinföraren men också för eventuella personer som jobbar i närheten av maskinen.

Säkerheten är viktig vid arbete med kabel. Dels för maskinföraren men också för eventuella personer som jobbar i närheten av maskinen. Ombyggnad av elledning. Arbetet innebär resning av nya stolpar, montering av ledning med hjälp av lift samt nedmontering av gamla stolpar. VI VET HUR DIN VARDAG SER UT Linjearbete och kabelplöjning innebär

Läs mer

Tekniska data R25Z-9A

Tekniska data R25Z-9A Tekniska data R25Z-9A MOTOR MODELL MITSUBISHI S3L2 Vattenkyld 4-takts dieselmotor. 3 cylindrar i rad Nominell svänghjuls effekt SAE J1995 (brutto) 24,7 hk ( 18,4 kw) / 2300 rpm J1349 (netto) 23,1 hk (

Läs mer

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera STRÄNGLÄGGARE Strängläggare med en rotor Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera fella.eu 2 FÖRSTKLASSIG SKÖRD I mer än 90 år har FELLA varit likställt med innovativ teknik, enastående

Läs mer

A-serien A 72 A 82 A 92

A-serien A 72 A 82 A 92 A-serien A 72 A 82 A 92 SE Innehåll Inbyggd styrka 3 Hytt 4-5 Transmission och kraftöverföring 6 Motor 7 Hydraulik 8-9 Tekniska specifikationer 10 Extrautrustning 11 Valtra service 11 2 Inbyggd styrka

Läs mer

M6040N/M7040N/M8540N Smalspårig traktor

M6040N/M7040N/M8540N Smalspårig traktor R M M6040N/M7040N/M8540N Smalspårig traktor M40-SERIEN Traktorer i en klass för sig. Den nya M40N-serien är en kombination av effektiva och prisvärda traktorer som är extremt mångsidiga och som passar

Läs mer

CB534D CB534D XW. Vibrerande asfaltkompaktorer. Cat 3054C Turboladdad dieselmotor. Valsbred. Arbetsvikt (med ROPS-hytt)

CB534D CB534D XW. Vibrerande asfaltkompaktorer. Cat 3054C Turboladdad dieselmotor. Valsbred. Arbetsvikt (med ROPS-hytt) Vibrerande asfaltkompaktorer Cat 3054C Turboladdad dieselmotor Bruttovikt Valsbred Arbetsvikt (med ROPS-hytt) 97 kw/130 hk 1 700 mm 2 000 mm 10 450 kg 11 740 kg Produktivitet och tillförlitlighet i ett

Läs mer

301.7D. Hydraulisk minigrävmaskin. Vikter Arbetsvikt med skyddstak kg lb Arbetsvikt med hytt kg lb Arbetsvikt med skyddstak

301.7D. Hydraulisk minigrävmaskin. Vikter Arbetsvikt med skyddstak kg lb Arbetsvikt med hytt kg lb Arbetsvikt med skyddstak 301.7D Hydraulisk minigrävmaskin Motor Bruttoeffekt (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 hp Nettoeffekt 13,2 kw 17,7 hp Vikter Arbetsvikt med skyddstak 1 610 kg 3 550 lb Arbetsvikt med hytt 1 720 kg 3 792 lb Arbetsvikt

Läs mer

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HP 19,5-46 MF 1500 Kompakttraktorer för park- och grönytesskötsel Kompakttraktorer för park- och grönytesskötsel Brett specifikationsutbud för maximal mångsidighet VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET

Läs mer

247B/257B Serie 3. 259B Serie 3. Allterränglastare. Kompakta bandlastare

247B/257B Serie 3. 259B Serie 3. Allterränglastare. Kompakta bandlastare 247B/257B Serie 3 Allterränglastare 259B Serie 3 Kompakta bandlastare 247B Serie 3 257B Serie 3 259B Serie 3 Motor Motormodell Cat C2.2 T Cat C3.4 DIT Cat C3.4 DIT Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) 42 kw

Läs mer

Hydraulisk minigrävmaskin 302.7D. Motor Nettoeffekt 15,2 kw 20,7 hk Bruttoeffekt 17,9 kw 24,3 hk Vikt Transportvikt kg lb

Hydraulisk minigrävmaskin 302.7D. Motor Nettoeffekt 15,2 kw 20,7 hk Bruttoeffekt 17,9 kw 24,3 hk Vikt Transportvikt kg lb Hydraulisk minigrävmaskin 302.7D Motor Nettoeffekt 15,2 kw 20,7 hk Bruttoeffekt 17,9 kw 24,3 hk Vikt Transportvikt 2 670 kg 5 890 lb Kompakta mått Minskade skador Förartrygghet Ökad produktivitet Kompakt

Läs mer

More care. Built in. VOLVO KOMPAKTGRÄVARE EC55B PRO

More care. Built in. VOLVO KOMPAKTGRÄVARE EC55B PRO More care. Built in. VOLVO KOMPAKTGRÄVARE EC55B PRO DET BEKVÄMASTE SÄTTET ATT TA ITU MED ETT JOBB. Sitt upp bakom spakarna i Volvo EC55B Pro kompaktgrävare och du kommer att finna ett otroligt bekvämt

Läs mer

VOLVO GRÄVMASKINER EC140B/EC160B/EC210B EC240B/EC290B/EC360B/EC460B

VOLVO GRÄVMASKINER EC140B/EC160B/EC210B EC240B/EC290B/EC360B/EC460B VOLVO GRÄVMASKINER EC140B/EC160B/EC210B EC240B/EC290B/EC360B/EC460B De nya grävmaskinerna i B-serien ger dig: bättre prestanda, komfort och ekonomi. För att utveckla en klassledande grävmaskin så startade

Läs mer

VOLVO GRÄVMASKINER EC140/EC290 EC360/EC460

VOLVO GRÄVMASKINER EC140/EC290 EC360/EC460 VOLVO GRÄVMASKINER EC140/EC290 EC360/EC460 Kraftfull Tillförlitlig Bevisat höga prestanda Komfort och säkerhet Volvos grävmaskiner är konstruerade för en världsomspännande marknad. Den avancerade teknologi

Läs mer

Grävaggregat serie 3-4 - 5-6 - 7

Grävaggregat serie 3-4 - 5-6 - 7 Grävaggregat 3-4 - 5-6 - 7 Serie 3 HOBBY TRÄDGÅRD Grävaggregat med sidoförflyttbar ram och mekanisk låsning, för 180 svängradie med 1 cylinder (patenterat) Oberoende hydraulsystem med 11 l/ min pump, växellåda

Läs mer

1140 Basic Line Hoftrac

1140 Basic Line Hoftrac Tekniska data Motordata Tillverkare Perkins Motortyp 403 D-11 Cylinderantal 3 Effekt (max.) 17,9 ( 24 ) kw (HP) vid (max.) 2,8 varv/min Cylindervolym 1,131 cm³ Kylning Vatten www.weidemann.de 18.02.2016

Läs mer

JLG PS-SERIEN TELESKOPLASTARE

JLG PS-SERIEN TELESKOPLASTARE JLG PS-SERIEN TELESKOPLASTARE REACHING OUT PS-serien teleskoplastare från JLG är avsedda att ge optimal produktivitet, tillförlitlighet och prestanda i miljöer som kräver särskilt kraftig utrustning. Byggda

Läs mer

MINI DUMPER C08. YANMAR LN 100 AE 10 HK 560 kg 2150 x 810 x 1336 mm. Motor Effekt Arbetsvikt Mått

MINI DUMPER C08. YANMAR LN 100 AE 10 HK 560 kg 2150 x 810 x 1336 mm. Motor Effekt Arbetsvikt Mått MINI DUMPER C08 Motor Effekt Arbetsvikt Mått YANMAR LN 100 AE 10 HK 560 kg 2150 x 810 x 1336 mm C08 EFFEKTIVITET I ALLA KOMPAKT Reducerad totalbredd och en liten svängradie för att passa i trånga ytor.

Läs mer

EC140 VOLVO GRÄVMASKINER MONOBLOCK / 2-DELAD BOM LC / LCM

EC140 VOLVO GRÄVMASKINER MONOBLOCK / 2-DELAD BOM LC / LCM VOLVO GRÄVMASKINER EC140 MONOBLOCK / 2-DELAD BOM / M Motoreffekt Brutto: 79,4 kw (107 hk) Maskinvikt: _ : 13,6 ~ 14,4 t _ M: 14,6 ~ 15,8 t Skopor (SAE): 350 ~ 900 l Cummins direktinsprutad lågemissionsmotor

Läs mer

Multifunktionella Entreprenadmaskiner. Katalog

Multifunktionella Entreprenadmaskiner. Katalog Multifunktionella Entreprenadmaskiner Katalog Index Multifunktionella Maskiner TG TG TG TRS - med Kedjegrävare TG TRS - med Sågklinga för sten & berg TG TG9R Utrustning Hydraulhammare Mekaniska lyftsaxar

Läs mer

EC290 VOLVO GRÄVMASKINER LC / NLC

EC290 VOLVO GRÄVMASKINER LC / NLC VOLVO GRÄVMASKINER EC290 LC / NLC Motoreffekt Brutto: 160 kw (215 hk) Maskinvikt: _ LC : 29, ~ 0, t _ NLC : 29,2 ~ 0,2 t Skopor (SAE): 1200 ~ 1400 l Cummins direktinsprutad lågemissionsmotor EU steg-1,

Läs mer

MINIGRÄVARE SV26. 2535/2785 kg. Call for Yanmar solutions

MINIGRÄVARE SV26. 2535/2785 kg. Call for Yanmar solutions MINIGRÄVARE SV26 2535/2785 kg all for Yanmar solutions KOMPAKT SV26 har utformats för att uppfylla alla krav även vid mer komplicerade arbeten. Den är kompakt och väger lite, och kan lätt transporteras

Läs mer

Kungen av grävlastare har vidareutvecklats

Kungen av grävlastare har vidareutvecklats Kungen av grävlastare har vidareutvecklats Huddig har länge varit marknadsledande bland grävlastare på den svenska marknaden. Vårt framgångrecept är enkelt, vi är lyhörda för våra kunders krav och behov.

Läs mer

302.4D. Hydraulisk minigrävmaskin. Motor Bruttoeffekt (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 hp

302.4D. Hydraulisk minigrävmaskin. Motor Bruttoeffekt (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 hp 302.4D Hydraulisk minigrävmaskin Motor Bruttoeffekt (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 hp Vikter Arbetsvikt med hytt 2 320 kg 5 115 lb Arbetsvikt med skyddstak 2 210 kg 4 872 lb Flexibilitet och effektivitet som

Läs mer

302.2D. Hydraulisk minigrävmaskin. Motor Bruttoeffekt (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 hk

302.2D. Hydraulisk minigrävmaskin. Motor Bruttoeffekt (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 hk 302.2D Hydraulisk minigrävmaskin Motor Bruttoeffekt (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 hk Vikter Arbetsvikt med hytt 2 135 kg 4 707 lb Arbetsvikt med skyddstak 2 025 kg 4 464 lb Flexibilitet och effektivitet som

Läs mer

MINIGRÄVARE SV18. 1835 / 1975 kg. Call for Yanmar solutions

MINIGRÄVARE SV18. 1835 / 1975 kg. Call for Yanmar solutions MINIGRÄVARE SV18 1835 / 1975 kg Call for Yanmar solutions KOMPAKT SV18 har utformats för att uppfylla alla krav även vid mer komplicerade arbeten. Den är kompakt och väger lite, och kan lätt transporteras

Läs mer

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI NX Serien traktorer från Kioti traktor NX4510/NX5010/NX5510/NX6010 NX Ny avancerad TEKNIK Modern och elegant Kioti-design Kiotis nya, moderna och elegant utformade motorhuv ger snabb och bekväm åtkomst

Läs mer

988K. Hjullastare. Motor Motormodell

988K. Hjullastare. Motor Motormodell 988K Hjullastare Motor Motormodell Utsläpp Cat C18 ACERT U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg IV-teknik, motsvarande Tier 2 Bruttoeffekt (ISO 14396) 432 kw 580 hp Nettoeffekt SAE J1349 403 kw 541 hp Skopor

Läs mer

Ett förstklassigt val

Ett förstklassigt val Kalmar DCF50-90 Ett förstklassigt val Lätta gaffeltruckar 5-9 ton. När endast det bästa är gott nog Är du en Kalmar-kund? Sedan 1949 har Kalmar varit det märke kvalitetsmedvetna truckförare och ägare föredrar.

Läs mer

CB34 CB34 XW CC34. Vibrerande asfaltsvältar. Vibrerande Kombivält

CB34 CB34 XW CC34. Vibrerande asfaltsvältar. Vibrerande Kombivält CB34 Vibrerande asfaltsvältar CC34 Vibrerande Kombivält CB34 CC34 Cat C2.2 Dieselmotor Bruttoeffekt (SAE J1995) vid 2400 r/min 34.1 kw/46 hk 34.1 kw/46 hk 34.1 kw/46 hk Nettoeffekt (ISO 9249) vid 2400

Läs mer

KOMPAKT HJULLASTARE W50C I W60C I W70C I W80C

KOMPAKT HJULLASTARE W50C I W60C I W70C I W80C KOMPAKT HJULLASTARE W50C I W60C I W70C I W80C 2 3 HÖG PRODUKTIVITET BASERAT PÅ ERFARENHET New Hollands C-serie kompakt hjullastare är mångsidig och kompakt och har helt ny design, vilket ger ett nytt alternativ

Läs mer

V6004T TELE. Minilastare. Giant made in Holland. Giant made in Holland. www.tobroco.com

V6004T TELE. Minilastare. Giant made in Holland. Giant made in Holland. www.tobroco.com V6004T TELE Minilastare Giant made in Holland Giant made in Holland www.tobroco.com Minilastare För att möta sina kunders krav och behov erbjuder Tobroco ett brett utbud av minilastare. Serien består av

Läs mer

OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien

OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien Tallrikskultivatorer med individuellt upphängda tallrikar för stubbearbetning + OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 OPTIMER+ 1000 103-, 103R- OCH 1003-SERIEN EFFEKTIV

Läs mer

MIDI-GRÄVARE SV100 2PB. 4TNV98CT-VBV 70,3 HP 10 360 kg 68,5 kn. Motor Nettoeffekt Arbetsvikt Grävkraft (skopa)

MIDI-GRÄVARE SV100 2PB. 4TNV98CT-VBV 70,3 HP 10 360 kg 68,5 kn. Motor Nettoeffekt Arbetsvikt Grävkraft (skopa) MIDI-GRÄVARE SV100 2PB Motor Nettoeffekt Arbetsvikt Grävkraft (skopa) 4TNV98CT-VBV 70,3 HP 10 360 kg 68,5 kn PRESTANDA 45% Koncept med artikulerad bom Yanmar introducerar sin första modell med en artikulerad

Läs mer

301.7D. Hydraulisk minigrävmaskin

301.7D. Hydraulisk minigrävmaskin 301.7D Hydraulisk minigrävmaskin Motor Bruttoeffekt (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 hp Vikter Transportvikt med skyddstak 1 610 kg 3 550 lb Transportvikt med hytt 1 720 kg 3 792 lb Transportvikt med skyddstak

Läs mer

2080 Hjullastare. Tekniska data. Motordata Standard. Motortyp 404D-22 Cylinderantal 4. www.weidemann.de 17.04.2015 Sida: 1 / 9

2080 Hjullastare. Tekniska data. Motordata Standard. Motortyp 404D-22 Cylinderantal 4. www.weidemann.de 17.04.2015 Sida: 1 / 9 2080 Hjullastare Tekniska data Motordata Standard Tillverkare Perkins Motortyp 404D-22 Cylinderantal 4 Effekt (max.) 36,3 (50*) kw (HP) vid (max.) 2,8 varv/min Cylindervolym 2,216 cm³ Kylning Vatten www.weidemann.de

Läs mer

Sätt fart. Lita på hållbarheten

Sätt fart. Lita på hållbarheten Groundsmaster 580-D Sätt fart Groundsmaster 580-D Klippbredd på 4,88 m 59,6 kw (80 hk) motor Toro Traction Plus drivsystem Kan svänga 180 utan att lämna något gräs oklippt Toro ACE diagnossystem Då produktiviteten

Läs mer

Baler Range. Det professionella alternativet

Baler Range. Det professionella alternativet Baler Range Det professionella alternativet Press- serie utvecklad utifrån kraven från dagens lantbrukare och maskinstationer Maskinen är konstruerad och byggd för lång livslängd med tester från områden

Läs mer

Skotarna 1510E/1910E VOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS

Skotarna 1510E/1910E VOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS Skotarna 1510E/1910E PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS REVOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME REVOLUTIO VOLUTION ON Den revolutionerande E-serien ger dig högre produktivitet än någonsin

Läs mer

ETT HELT UPPGRADERAT KRAFTPAKET PONSSE BEAR

ETT HELT UPPGRADERAT KRAFTPAKET PONSSE BEAR ETT HELT UPPGRADERAT KRAFTPAKET PONSSE BEAR NYA PONSSE BEAR KRAFT, PRODUKTIVITET OCH ARBETSGLÄDJE Helt nya PONSSE Bear är en sann skogens konung. Den representerar bästa tänkbara prestanda, produktivitet

Läs mer

AR kg. 29,4 kw (40 Hk) 0,5 m 3. Operativ vikt: Motoreffekt: Skopkapacitet:

AR kg. 29,4 kw (40 Hk) 0,5 m 3. Operativ vikt: Motoreffekt: Skopkapacitet: AR 40 : 3300 kg : 29,4 kw (40 Hk) Skopkapacitet: 0,5 m 3 AR 40 Kompakt och smidig med imponerande inre värden. ATLAS Weyhausen hjullastare är mer än summan av dess komponenter. De är äkta passion för teknik

Läs mer

CITY PLUS (2WD) MODELLER

CITY PLUS (2WD) MODELLER MODELLER CITY PLUS (2WD) Urval utrustning Aluminiumfälgar, 16 tum med 215/65R16 däck CD radio med 4 högtalare Klimatanläggning Läderklädd ratt och växelspaksknopp Takreling, svart (saknas på bild) Karbonfärgad

Läs mer

A25C6X6 VOLVO RAMSTYRD DUMPER

A25C6X6 VOLVO RAMSTYRD DUMPER VOLVO RAMSTYRD DUMPER A25C6X6 Motoreffekt SAE J1349: Netto 187 kw (254 hk) Brutto 190 kw (258 hk) Lastvolym: 13,5 m3 Lastkapacitet: 22,5 t Volvo lågemissionsmotor, direktinsprutad, turbomatad med Intercooler.

Läs mer

T5522 Teleskoplastare

T5522 Teleskoplastare T5522 Teleskoplastare Tekniska data Motordata Tillverkare Perkins Motortyp (tillval) 404D-22 (404F-22T) Cylinderantal 4 Effekt (max.) /tillval 36.3/ 44,7 ( 49 / 61 ) kw (HP) vid (max.) 2,8 varv/min Cylindervolym

Läs mer

Vägen till nya prestanda. Fendt 700 Vario

Vägen till nya prestanda. Fendt 700 Vario Vägen till nya prestanda Fendt 700 Vario 700 Nya 700 Vario Perfektion när den är som bäst Med nya Fendt 700 Vario lanserar Fendt en kompakt stortraktor som saknar motstycke vad gäller praktiska innovationer.

Läs mer

Groundsmaster 4000-D/4100-D. Byggd för PRODUKTIVITET INNOVATION KOMFORT PÅLITLIGHET HÅLLBARHET. www.toro.com

Groundsmaster 4000-D/4100-D. Byggd för PRODUKTIVITET INNOVATION KOMFORT PÅLITLIGHET HÅLLBARHET. www.toro.com Groundsmaster 4000-D/4100-D Byggd för PRODUKTIVITET INNOVATION KOMFORT PÅLITLIGHET HÅLLBARHET www.toro.com Groundsmaster 4000-D/4100-D Innovativa tekniska lösningar och funktioner gör det här till den

Läs mer

produktbroschyr DF254/304 & DF354/404 1/7

produktbroschyr DF254/304 & DF354/404 1/7 produktbroschyr DF254/304 & DF354/404 1/7 Dongfeng 304 och 404 är i standardutförande utrustade med fyrhjulsdrift, ställbart mellan 2WD & 4WD, servostyrning, hydrauluttag 2+2 uttag bak med ventilpaket

Läs mer

988H/990H. Stora hjullastare med sågverkskonfigurationer

988H/990H. Stora hjullastare med sågverkskonfigurationer 988H/990H Stora hjullastare med sågverkskonfigurationer Motor 988H Motormodell Cat C18 ACERT Bruttoeffekt 414 kw 555 hk Nettoeffekt 80/1269/EEG 373 kw 501 hk Nettoeffekt ISO 14396 393 kw 532 hk Driftspecifikationer

Läs mer

AR kg. 36,5 kw (50 Hk) 0,85 m 3. Operativ vikt: Motoreffekt: Skopkapacitet:

AR kg. 36,5 kw (50 Hk) 0,85 m 3. Operativ vikt: Motoreffekt: Skopkapacitet: AR 60 : 4300 kg : 36,5 kw (50 Hk) Skopkapacitet: 0,85 m 3 AR 60 Beprövad teknik, optimal kvalitet. ATLAS Weyhausen hjullastare är mer än summan av dess komponenter. De är äkta passion för teknik med Made

Läs mer

Minigrävare 0,8-8,0 ton

Minigrävare 0,8-8,0 ton Minigrävare 0,8-8,0 ton 2-års full garanti Producerad i Japan Hanix eller som den tidigare hette Nissan, kom till Beck 1981 och har sedan dess varit marknadsledande i Sverige och Norge. Under åren har

Läs mer

INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK 1500 19,5-46 MF Ett brett program av lantbruks- och grönytetraktorer för gårdar och kommersiellt bruk VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Vill du ha hög prestanda

Läs mer

Minilastare V4502T V4502T X-TRA V5003 V5003 X-TRA V5003T V5003T X-TRA V6004T V6004T X-TRA. Giant made in Holland

Minilastare V4502T V4502T X-TRA V5003 V5003 X-TRA V5003T V5003T X-TRA V6004T V6004T X-TRA.  Giant made in Holland Minilastare Giant made in Holland Giant made in Holland www.tobroco.com X-TRA X-TRA T T X-TRA V6004T V6004T X-TRA Minilastare För att möta sina kunders krav och behov erbjuder Tobroco ett brett utbud av

Läs mer

INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG MF7200 MF BETA skördetröskor - skörda med högsta kapacitet 2 modeller: 5 eller 6 halmskakare HK 275-335 VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Skörda framgång med

Läs mer

Hiab Moffett Lastbilsmonterade gaffeltruckar

Hiab Moffett Lastbilsmonterade gaffeltruckar Hiab Moffett Lastbilsmonterade gaffeltruckar TEKNISK INFORMATION M4 Hiab Moffett lastbilsmonterade gaffeltruckar Godshanterings- och leveranslösningar Lastbilsmonterade gaffeltruckar är en viktig tillgång

Läs mer

ETT STABILT OCH ERGONOMISKT KRAFTPAKET PONSSE ERGO

ETT STABILT OCH ERGONOMISKT KRAFTPAKET PONSSE ERGO ETT STABILT OCH ERGONOMISKT KRAFTPAKET PONSSE ERGO PRODUKTIVITET, EKONOMI OCH ERGONOMI I ET PAKET Mångsidiga och kraftfulla PONSSE Ergo har genomgått en omfattande uppgradering. Ännu mer produktiva, komfortabla

Läs mer

AP Gyllevogne. Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare

AP Gyllevogne. Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare AP Gyllevogne Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare Tillverkas i Danmark Kvalitet för den professionella användaren Våra gödselvagnar används av maskinstationer, entreprenörer och lantbrukare med höga krav

Läs mer

Skördare 1070E/1170E VOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS

Skördare 1070E/1170E VOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS Skördare 1070E/1170E PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS REVOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME REVOLUTIO VOLUTION ON John Deeres nya skördare 1070E och 1170 E är både smidiga och högpresterande,

Läs mer

Gruvtruck 789D. Motor (alternativ) Motormodell Bruttoeffekt SAE J1995 1 566 kw 2 100 hp Nominell nettoeffekt ISO 9249 1 468 kw 1 969 hp.

Gruvtruck 789D. Motor (alternativ) Motormodell Bruttoeffekt SAE J1995 1 566 kw 2 100 hp Nominell nettoeffekt ISO 9249 1 468 kw 1 969 hp. Gruvtruck 789D Motor (alternativ) Motormodell Cat 3516C EUI Bruttoeffekt SAE J1995 1 566 kw 2 100 hp Nominell nettoeffekt ISO 9249 1 468 kw 1 969 hp Motormodell Cat 3516B EUI Bruttoeffekt SAE J1995 1 417

Läs mer

VOLVO HJULLASTARE L90D L120 D

VOLVO HJULLASTARE L90D L120 D VOLVO HJULLASTARE L90D L120 D Kompromisslös teknik i varierande arbetsområden Varför välja när du nu kan få både och? Volvo har med den nya D-serien lyckats med konstycket att kombinera kravet på kapacitet

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Multifunktionella Hoftrac.

Multifunktionella Hoftrac. 1140 1140 Weidemann GmbH Mühlhäuser Weg 45 49 34519 Diemelsee-Flechtdorf Tyskland Tel. +49(0)5633 609-0 Fax +49(0)5633 609-666 info@weidemann.de www.weidemann.de Multifunktionella Hoftrac. Kraftfulla medhjälpare

Läs mer

Minilastare sv Minilastare 6

Minilastare sv Minilastare 6 Minilastare sv Minilastare Ergonomisk med utomordentlig sikt från förarplats Norcar lastare har förarplatsen placerad på bakvagnen likt större hjullastare. Därför blir lastaren smidig och kan ta sig fram

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

PROFESSIONELL PÅLITLIGHET

PROFESSIONELL PÅLITLIGHET EN SE PROFESSIONELL PÅLITLIGHET Trima Compact TM TRIMAS LASTARSERIE FÖR KOMPAKTTRAKTORER C 4C 6C 8C REJÄLA, SÄKRA TRIMA. Hög produktivitet och suverän ergonomi varje dag, år ut och år in det är vad Trimas

Läs mer