STOCKHOLMS UNIVERSITET bil 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS UNIVERSITET bil 1"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET bil 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR BIOLOGISK-GEOVETENSKAPLIG LINJE 1. Beslut Utbildningsplan för biologisk-geovetenskapliga linjen är fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen , ändrad av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden , xxxx-xx-xx, samt 2004-xx-xx. 2. Förkunskapskrav Behörig att antas till linjen är den som, dels uppfyller de villkor för allmän behörighet som anges i högskoleförordningen, dels har kunskaper i nedanstående ämnen: Matematik C samt antingen Fysik, Kemi B och Biologi B eller Naturkunskap B. 3. Utbildningens uppläggning Utbildningen består av ett basblock om 120 poäng och en valfri del om poäng(inklusive examensarbete). För att få fortsätta studierna efter basblocket ska den studerande vara godkänd på 75% av basblocket. Linjen erbjuder ett strukturerat utbud av kurser till en sådan omfattning och ett sådant djup att den studerande genom lämpligt val av kurser skall kunna uppfylla fordringarna för kandidat- eller magisterexamen med fördjupning inom något av huvudämnena biologi eller geovetenskap. Programmet är också en grund för forskarutbildning inom dessa ämnen. 4. Kurser A) Basblock 120 p (biologi 60 p och geovetenskap 60 p) Introduktionskurs 5 p Jordens utveckling, vatten och klimatlära 15 p Cell- och molekylärbiologi för biogeovetare 7 p Geomorfologi och ekologisk geografi 7 p Faunistik och floristik med inventeringsmetodik 14 p Organismernas mångfald och fylogeni 10 p Organismbiologi 10 p Grundläggande ekologi och etologi 6 p Evolutions- och bevarandebiologi 3 p Geomorfologi, marklära och biotopkännedom 6 p Marin ekologi 4 p Landskapsanalys 14 p Nationell och internationell miljövård 10 p Terrester ekologi 3 p Svenska landskap 2 p Fältkurs i Nordsverige 2 p Miljöproblem i brackvatten 2 p B) Valfri del 40 p Valfria kurser Examensarbete p

2 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI bil 2 Institutionen för biologisk Kurskod grundutbildning BI 3510 AKVATISK EKOLOGI, påbyggnadskurs i biologi, 10 poäng (Aquatic ecology, advanced course, 10 credits) Kursplanen är fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden , ändrad samt reviderad av naturvetenskapliga fakultetsnämnden och 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper i ekologi motsvarande Biologi 45 poäng. 2. Mål Kursen ska ge en bred kännedom om ekologi i akvatisk miljö, primärt utgående från ett systemorienterat, tvärvetenskapligt och ämnesintegrerande synsätt, med tonvikt på bräckta och limniska förhållanden. Kursen ska också ge kunskaper om uppläggning och utvärdering av olika former av undersökningsprogram och arbetsmetoder, inbegripande ett stort inslag av praktiska fältövningar. 3. Innehåll Den akvatiska ekologins vetenskapliga utveckling, inbegripande historisk tillbakablick och olika framtidsperspektiv. Biogeokemiska processer och mekanismer som verkar styrande på materialfördelning och materialomsättning i akvatiska miljöer. Ekologiska och evolutionära karakteristika hos akvatiska habitat, särskilt med avseende på hydrografi och klimatologi. Produktionsekologi, såsom eutrofi/oligotrofi och biologisk strukturering, inklusive näringsämnesstyrd respektive predatorstyrd reglering i akvatiska ekosystem. Undersöknings- och experimentuppläggning samt metodval. 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och seminarier. Fältarbetena är förlagda till vattenmiljöer i olika delar av Sverige. Deltagande i laborationer, gruppövningar, seminarier och fältarbeten är obligatoriskt, liksom i genomgångar i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

3 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt slutprov. För godkännande krävs också godkända laborationer, gruppövningar och fältarbeten. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning.

4 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI bil3 Institutionen för biologisk Kurskod Grundutbildning BI xxxx TERRESTER EKOLOGI, grundkurs i biologi, 3 poäng (Terrestrial ecology, basic course, 3 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen ingår i basblocket på biogeolinjen. 2. Mål Övergripande mål Att studenterna tillägnar sig fördjupad kunskap om ekologiämnet samt förmåga att arbeta med konkreta ekologiska frågeställningar. Delmål Under kursen skall studenterna tillägna sig - fördjupade kunskaper i ekologisk teori och metodik gällande olika ekologiska organisationsnivåer: individer, populationer och organismsamhällen - förmåga att fördjupa sig i ekologiska problemområden och tillämpa kunskapen på konkreta frågeställningar - förmåga att lägga upp ekologiska studier samt inhämta, bearbeta, kritiskt granska och diskutera ekologisk information - färdighet att arbeta med ekologiska problemställningar i fält samt att muntligt och skriftligt presentera ekologiska studier 3. Innehåll Följande ämnen tas upp: populationsekologi, mellanartsinteraktioner och samhällsekologi samt uppläggning och tolkning av ekologiska experiment. 4. Undervisning Undervisningen är genomgående problemformulerande och består till stor del av fältövningar. Andra undervisningsformer som gruppundervisning och föreläsningar förekommer också. Deltagande i fältövningar och gruppundervisning är obligatoriskt, liksom i genomgångar i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator i samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination

5 2 Examination sker genom skriftligt och muntlig redovisning. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd och godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära annan examinator. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kursen XXxxxx (Svenska landskap och terrester ekologi 7 p)

6 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI bil 4 Institutionen för biologisk BI xxxx grundutbildning TOXIKOLOGI, påbyggnadskurs i biologi, 20 poäng (Toxicology, advanced course, 20 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav. Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Biologi 45 p samt kemi 20 p, varav minst 5 p biokemi, alternativt grundkurs Cell- och molekylärbiologi 20 p. 2. Mål Efter genomgången kurs skall studenten - ha fått kunskaper om gifters verkan på individ-, organ-, cell-, organell- och molekylnivå med tonvikt på cellulära effekter, - ha fått kunskaper om gifters verkan på arvsmassan och hur denna effekt kan kopplas till olika sjukdomstillstånd främst cancer, - ha fått kunskaper om hur endogena och exogena faktorer påverkar genomets stabilitet samt om de mekanismer som driver åldrandets biologi, - ha fått kunskaper om joniserande och icke joniserande strålnings uppkomst, fysikaliska och kemiska egenskaper samt effekter på molekylär och cellulär nivå, - ha fått kunskaper om metoder för mätning av strålning, olika dosbegrepp samt principer för riskbedömning - ha fått praktisk träning av metoder som används inom området. 3. Innehåll Moment 1. Cellulär toxikologi, 5 p Momentet beskriver såväl effekter som mekanismer för toxiska ämnens verkan på högre organismer inklusive människan. Inledningsvis behandlas giftverkan i organismen och därefter verkan i organ, celler, organeller och på molekylär nivå. Exempel på områden som tas upp är extrapolering från cellulära modeller, toxikokinetik, neurotoxikologi, immunotoxikologi, reproduktionstoxikologi, organtoxikologi, cellulära och subcellulära modellsystem samt riskbedömning. Moment 2. Genetisk toxikologi, 5 p Momentet behandlar olika typer av DNA-skador, mekanismer för DNA-reparation, cellulära modeller för genotoxicitet, mutationsmekanismer, cancermekanismer, riskmodeller för cancer, förekomst av genotoxiska och cancerframkallande ämnen samt myndigheters syn och regelverk för hantering av genotoxiska ämnen.

7 Moment 3. Genomisk instabilitet, 5p Momentet behandlar de mekanismer som bevarar genomets integritet och stabilitet: DNAreparation, cellcykelkontroll, apoptosprocesser och immunförsvar. Vidare behandlas uppkomsten av DNA-skador genom endogena processer som oxidativ stress samt påverkan av strålning och kemikalier. Effekter av låga doser av genotoxiska ämnen, med fokus på cancerrisker och med anknytning till de normala åldrande processerna behandlas också, liksom arvets inflytande, livsstilsfaktorer och underlag till riskanalyser. Moment 4. Experimentell strålningsbiologi, 5p Momentet ger en översikt av strålningens verkan på materien samt hur stråldoser mäts, beräknas och uttrycks. De biologiska effekterna studeras med fokus på cancerrisker och de normala åldrandeprocesserna. Medicinsk användning som cancerterapi beskrivs också. Vidare studeras risker och dokumenterade konsekvenser för människa och miljö av bakgrundsstrålning och olyckor. I ett laborativt projektarbete studeras verkan av strålning på cellulära modellsystem (DNA-reparation, apoptos och cellcykelkontroll). 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, litteraturuppgift, gruppövningar, laborationer, studiebesök och seminarier. Deltagande i gruppövningar, laborationer, studiebesök och seminarier är obligatoriskt, liksom genomgångar etc. i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. För godkännande krävs också godkända laborationer och godkända litteraturuppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kurserna Cellulär och genetisk toxikologi 10 p, Cellulär toxikologi 10 p, Cellulär toxikologi 5 p, Experimentell strålningsbiologi 5 p, Genetisk toxikologi 5 p, Genomisk instabilitet 5 p, Genomisk instabilitet och experimentell strålningsbiologi 10 p, Miljötoxikologi 5 p eller Strålningsbiologi 10 p.

8 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI bil 5 Institutionen för biologisk BI xxxx grundutbildning CELLULÄR OCH GENETISK TOXIKOLOGI, påbyggnadskurs i biologi, 10 poäng (Cellular and Genetic Toxicology, advanced course, 10 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Biologi 45 p samt kemi 20 p, varav minst 5 p biokemi, alternativt grundkurs Cell- och molekylärbiologi 20 p. 2. Mål Efter genomgången kurs skall studenten - tillgodogjort sig kunskaper om gifters verkan på individ-, organ-, cell-, organell- och molekylnivå med tonvikt på cellulära effekter, - ha kunskaper om gifters verkan på arvsmassan och hur denna effekt kan kopplas till olika sjukdomstillstånd främst cancer, - fått praktisk erfarenhet i metodologi baserad på olika cellodlingstekniker, 3. Innehåll Moment 1. Cellulär toxikologi, 5 p Momentet beskriver såväl effekter som mekanismer för toxiska ämnens verkan på högre organismer inklusive människan. Inledningsvis behandlas giftverkan i organismen och därefter verkan i organ, celler, organeller och på molekylär nivå. Exempel på områden som tas upp är extrapolering från cellulära modeller, toxikokinetik, neurotoxikologi, immunotoxikologi, reproduktionstoxikologi, organtoxikologi, cellulära och subcellulära modellsystem samt riskbedömning. Moment 2. Genetisk toxikologi, 5 p Momentet behandlar olika typer av DNA-skador, mekanismer för DNA-reparation, cellulära modeller för genotoxicitet, mutationsmekanismer, cancermekanismer, riskmodeller för cancer, förekomst av genotoxiska och cancerframkallande ämnen samt myndigheters syn och regelverk för hantering av genotoxiska ämnen.

9 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, litteraturuppgift, laborationer, seminarier och studiebesök. Deltagande i laborationer, seminarier och studiebesök är obligatoriskt, liksom genomgångar etc. i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. För godkännande krävs också godkända laborationer och godkända litteraturuppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kurserna Cellulär toxikologi 5 p, Genetisk toxikologi 5 p, Cellulär toxikologi 10 p, Miljötoxikologi 5 p eller Toxikologi 20 p.

10 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI bil 6 Institutionen för biologisk BI xxxx grundutbildning CELLULÄR TOXIKOLOGI, påbyggnadskurs i biologi, 5 poäng (Cellular Toxicology, advanced course, 5 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Biologi 45 p samt kemi 20 p, varav minst 5 p biokemi, alternativt grundkurs Cell- och molekylärbiologi 20 p. 2. Mål Efter genomgången kurs skall studenten - ha fått kunskaper om gifters verkan på individ-, organ-, cell-, organell- och molekylnivå med tonvikt på cellulära effekter, - fått praktisk erfarenhet av metodologi baserad på olika cellodlingstekniker. 3. Innehåll Kursen beskriver såväl effekter som mekanismer för toxiska ämnens verkan på högre organismer inklusive människan. Inledningsvis behandlas giftverkan i organismen och därefter verkan i organ, celler, organeller och på molekylär nivå. Exempel på områden som tas upp är extrapolering från cellulära modeller, toxikokinetik, neurotoxikologi, immunotoxikologi, reproduktionstoxikologi, organtoxikologi, cellulära och subcellulära modellsystem samt riskbedömning. 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, litteraturuppgift, laborationer, seminarier och studiebesök. Deltagande i laborationer, seminarier och studiebesök är obligatoriskt, liksom genomgångar etc. i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. För godkännande krävs också godkända laborationer och godkänd litteraturuppgift. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

11 Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kurserna Cellulär toxikologi 10 p, Cellulär och genetisk toxikologi 10 p, Miljötoxikologi 5 p eller Toxikologi 20 p.

12 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI bil 7 Institutionen för biologisk BI xxxx grundutbildning GENETISK TOXIKOLOGI, påbyggnadskurs i biologi, 5 poäng (Genetic Toxicology, advanced course, 5 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Biologi 45 p samt kemi 20 p, varav minst 5 p biokemi, alternativt grundkurs Cell- och molekylärbiologi 20 p. 2. Mål Efter genomgången kurs skall studenten - ha fått kunskaper om gifters verkan på arvsmassan och hur denna effekt kan kopplas till olika sjukdomstillstånd främst cancer, - fått praktisk erfarenhet av metodologi baserad på olika cellodlingstekniker. 3. Innehåll Kursen behandlar såväl effekter som mekanismer för genotoxiska ämnens verkan på högre organismer inklusive människan. Områden som tas upp är olika typer av DNA-skador, mekanismer för DNA-reparation, cellulära modeller för genotoxicitet, mutationsmekanismer, cancermekanismer, riskmodeller för cancer, förekomst av genotoxiska och cancerframkallande ämnen samt myndigheters syn och regelverk för hantering av genotoxiska ämnen. 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, litteraturuppgift, laborationer, seminarier och studiebesök. Deltagande i laborationer, seminarier och studiebesök är obligatoriskt, liksom genomgångar etc. i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. För godkännande krävs också godkända laborationer och godkänd litteraturuppgift. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

13 Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kurserna Cellulär toxikologi 10 p, Cellulär och genetisk toxikologi 10 p, Miljötoxikologi 5 p eller Toxikologi 20 p.

14 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI bil 8 Institutionen för biologisk BI xxxx grundutbildning GENOMISK INSTABILITET OCH EXPERIMENTELL STRÅLNINGSBIOLOGI, påbyggnadskurs i biologi, 10 poäng (Genomic Instability and Experimental Radiation Biology, advanced course, 10 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Biologi 45 p samt kemi 20 p, varav minst 5 p biokemi, alternativt grundkurs Cell- och molekylärbiologi 20 p. 2. Mål Efter genomgången kurs skall studenten - ha fått kunskaper om hur endogena och exogena faktorer påverkar genomets stabilitet samt om de mekanismer som driver åldrandets biologi, - ha fått kunskaper om joniserande och icke joniserande strålnings uppkomst, fysikaliska och kemiska egenskaper samt effekter på molekylär och cellulär nivå, - ha fått kunskaper om metoder för mätning av strålning, olika dosbegrepp samt principer för riskbedömning - ha fått praktisk träning i metoder som används inom området. 3. Innehåll Moment 1. Genomisk instabilitet, 5 p Momentet behandlar de mekanismer som bevarar genomets integritet och stabilitet: DNAreparation, cellcykelkontroll, apoptosprocesser och immunförsvar. Vidare behandlas uppkomsten av DNA-skador genom endogena processer som oxidativ stress samt påverkan av strålning och kemikalier. Effekter av låga doser av genotoxiska ämnen, med fokus på cancerrisker och med anknytning till de normala åldrande processerna behandlas också, liksom arvets inflytande, livsstilsfaktorer och underlag till riskanalyser. Moment 2. Experimentell strålningsbiologi, 5 p Momentet ger en översikt av strålningens verkan på materien samt hur stråldoser mäts, beräknas och uttrycks. De biologiska effekterna studeras med fokus på cancerrisker och de normala åldrandeprocesserna. Medicinsk användning som cancerterapi beskrivs också. Vidare studeras

15 risker och dokumenterade konsekvenser för människa och miljö av bakgrundsstrålning och olyckor. I ett laborativt projektarbete studeras verkan av strålning på cellulära modellsystem (DNA-reparation, apoptos och cellcykelkontroll). 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, litteraturuppgift, gruppövningar, laborationer, studiebesök och seminarier. Deltagande i gruppövningar, laborationer, studiebesök och seminarier är obligatoriskt, liksom genomgångar etc. i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. För godkännande krävs också godkända laborationer och godkända litteraturuppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kurserna Genomisk instabilitet 5 p, Experimentell strålningsbiologi 5 p, Miljötoxikologi 5 p. Strålningsbiologi 10 p eller Toxikologi 20 p.

16 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI bil 9 Institutionen för biologisk xxxxx grundutbildning GENOMISK INSTABILITET, påbyggnadskurs i biologi, 5 poäng (Genomic Instability, advanced course, 5 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Biologi 45 p samt kemi 20 p, varav minst 5 p biokemi, alternativt grundkurs Cell- och molekylärbiologi 20 p. 2. Mål Efter genomgången kurs skall studenten - ha fått kunskaper om hur endogena och exogena faktorer påverkar genomets stabilitet samt om de mekanismer som driver åldrandets biologi, - ha fått kunskaper om joniserande och icke joniserande strålnings uppkomst, fysikaliska och kemiska egenskaper samt effekter på molekylär och cellulär nivå, - ha fått kunskaper om och träning i metoder för mätning av strålning, olika dosbegrepp samt principer för riskbedömning 3. Innehåll Kursen behandlar de mekanismer som bevarar genomets integritet och stabilitet: DNAreparation, cellcykelkontroll, apoptosprocesser och immunförsvar. Vidare behandlas uppkomsten av DNA- skador genom endogena processer som oxidativ stress samt påverkan av strålning och kemikalier. Effekter av låga doser av genotoxiska ämnen, med fokus på cancerrisker och med anknytning till de normala åldrande processerna behandlas också, liksom arvets inflytande, livsstilsfaktorer och underlag till riskanalyser. 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, litteraturuppgift, gruppövningar, laborationer och seminarier. Deltagande i gruppövningar, laborationer och seminarier är obligatoriskt, liksom genomgångar etc. i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i vissa obligatoriska moment.

17 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. För godkännande krävs också godkända laborationer och godkänd litteraturuppgift. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kurserna Genomisk instabilitet och experimentell strålningsbiologi 10 p, Miljötoxikologi 5 p, Strålningsbiologi 10 p eller Toxikologi 20 p.

18 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI bil 10 Institutionen för biologisk BI xxxx grundutbildning EXPERIMENTELL STRÅLNINGSBIOLOGI, påbyggnadskurs i biologi, 5 poäng (Experimental Radiation Biology, advanced course, 5 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Biologi 45 p samt kemi 20 p, varav minst 5 p biokemi, alternativt grundkurs Cell- och molekylärbiologi 20 p. 2. Mål Efter genomgången kurs skall studenten - ha fått kunskaper om joniserande och icke joniserande strålnings uppkomst, fysikaliska och kemiska egenskaper samt effekter på molekylär och cellulär nivå, - ha fått kunskaper om metoder för mätning av strålning, olika dosbegrepp samt principer för riskbedömning - ha fått praktisk träning i metoder som används inom området. 3. Innehåll Kursen ger en översikt av strålningens verkan på materien samt hur stråldoser mäts, beräknas och uttrycks. De biologiska effekterna studeras med fokus på cancerrisker och de normala åldrandeprocesserna. Medicinsk användning som cancerterapi beskrivs också. Vidare studeras risker och dokumenterade konsekvenser för människa och miljö av bakgrundsstrålning och olyckor. I ett laborativt projektarbete studeras verkan av strålning på cellulära modellsystem (DNAreparation, apoptos och cellcykelkontroll). 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, studiebesök samt ett laborativt projektarbete. Deltagande i studiebesök och det laborativa projektarbetet är obligatoriskt, liksom genomgångar etc. i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i vissa obligatoriska moment.

19 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. För godkännande krävs också godkända laborationer. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kurserna Genomisk instabilitet och experimentell strålningsbiologi 10 p, Miljötoxikologi 5 p, Strålningsbiologi 10 p eller Toxikologi 20 p.

20 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI bil 11 Institutionen för biologisk BI xxxx grundutbildning MILJÖTOXIKOLOGI, orienteringskurs i biologi, 5 poäng (Environmental Toxicology, introductory course, 5 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. 2. Mål Efter genomgången kurs skall studenten ha fått - en orientering om gifters verkan på individ-, organ-, cell-, organell- och molekylnivå med tonvikt på cellulära effekter, - viss kunskap om gifters verkan på arvsmassan och hur denna effekt kan kopplas till olika sjukdomstillstånd främst cancer, - en demonstration av olika cellodlingstekniker och hur dessa kan användas som alternativ till djurförsök för att studera toxikologiska mekanismer. 3. Innehåll Kursen behandlar toxikologin utifrån en naturvetenskaplig-biologisk grundsyn och beskriver såväl effekter som mekanismer för toxiska ämnens verkan på högre organismer inklusive människan. Inledningsvis behandlas giftverkan i organismen och därefter verkan i organ, celler, organeller och på molekylär nivå. Exempel på viktiga områden som tas upp till behandling är extrapolering från cellulära modeller, toxikokinetik, neurotoxikologi, immunotoxikologi, reproduktionstoxikologi, organtoxikologi, cellulära och subcellulära modellsystem. Genetisk toxikologi är en väsentlig del av kursen och viktiga områden som tas upp till behandling är grundbegrep och historik, olika typer av DNA-skador, mekanismer för DNA-reparation, cellulära modeller för genotoxicitet, mutationsmekanismer, cancermekanismer, riskmodeller för cancer, förekomst av genotoxiska och cancerframkallande ämnen, myndigheters syn och regelverk för hantering av genotoxiska ämnen. Viss insikt i riskbedömning för toxicitet och cancer. 4. Undervisning Undervisningen består i första hand av föreläsningar. Demonstrationer förekommer i begränsad omfattning. Deltagande i demonstrationer är obligatoriskt, liksom genomgångar etc. i anslutning

21 till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära annan examinator. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen har delvis samma innehåll som kurserna?? Cellulär toxikologi 5 p Cellulär toxikologi 10 p Cellulär och genetisk toxikologi 10 p Genomisk instabilitet 5 p Experimentell strålningsbiologi 5 p Genomisk instabilitet och experimentell strålningsbiologi 10 p Strålningsbiologi 10 p Toxikologi 20 p

22 Reviderad fördelning av överhåp:ar Institution/ämne Lärar- extra Fördelresurser påbygg ning Botanik ekologi Lena Ericsson fysiologi systematik floristik Gen o cell toxikologi Olga Vidin Ekologi Genetik Olga Vidin Mikrobiologi Olga Vidin Molekylärbiologi Christina Hermansson Systemekologi Siw Hedin WGI zool cellbiologi Elisabeth immunologi utvecklingsbiologi zoofysiologi Zoologi ekologi Berit etologi faunistik zoomorfologi MCB Summa

23 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk Kurskod Grundutbildning BI xxxx MILJÖTOXIKOLOGI, orienteringskurs i biologi, 5 poäng (Environmental Toxicology, introductory course, 5 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. 2. Mål Efter genomgången kurs skall studenten ha fått - en orientering om gifters verkan på individ-, organ-, cell-, organell- och molekylnivå med tonvikt på cellulära effekter, - viss kunskap om gifters verkan på arvsmassan och hur denna effekt kan kopplas till olika sjukdomstillstånd främst cancer. 3. Innehåll Kursen behandlar toxikologin utifrån en naturvetenskaplig-biologisk grundsyn och beskriver såväl effekter som mekanismer för toxiska ämnens verkan på högre organismer inklusive människan. Exempel på viktiga områden som tas upp till behandling är extrapolering från cellulära modeller, toxikokinetik, neurotoxikologi, immunotoxikologi, reproduktionstoxikologi, organtoxikologi, cellulära och subcellulära modellsystem, genotoxicitet, mutationsmekanismer, cancermekanismer, riskmodeller för cancer, förekomst av genotoxiska och cancerframkallande ämnen samt myndigheters syn och regelverk för hantering av genotoxiska ämnen. 4. Undervisning Undervisningen består i första hand av föreläsningar. Demonstrationer förekommer i begränsad omfattning. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på

24 prov två gånger har rätt att begära annan examinator. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med kurserna Cellulär toxikologi 5 p, Cellulär toxikologi 10 p, Cellulär och genetisk toxikologi 10 p, Genetisk toxikologi 5 p, Genomisk instabilitet 5 p, Experimentell strålningsbiologi 5 p, Genomisk instabilitet och experimentell strålningsbiologi 10 p, Strålningsbiologi 10 p samt Toxikologi 20 p.

STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk. Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-XX-XX

STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk. Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-XX-XX STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk Kurskod Grundutbildning BI xxxx. LANDSKAPSEKOLOGI SAMHÄLLE OCH NATUR I FÖRÄNDRING, påbyggnadskurs i biologi, 10 poäng Landscape ecology

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap Sidan 1 av 1 Dnr: 621/333-05 Institutionen för matematik och naturvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 13 maj 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 13 maj 2004. INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN EKOSYSTEMTEKNIK, 80 POÄNG Eco System Management Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och

Läs mer

13. Program Kursen ingår i masterprogrammet i Hållbart företagande men kan också läsas som fristående kurs.

13. Program Kursen ingår i masterprogrammet i Hållbart företagande men kan också läsas som fristående kurs. Institutionen för biologisk grundutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet 1. Benämning Vetenskapsteori, metoder och uppsatsskrivande för tvärvetenskaplig miljöforskning, AN 2.

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Biologi. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Biologi. Kursplan Dnr: FL2009/21 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2009-02-18 och gäller från höstterminen 2007 vid Karlstads universitet.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08

SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08 Bilaga 1 SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08 Sammanställningen nedan är baserad på en skriftlig enkät som lämnades ut den 20 maj under fältavsnittet på Tovetorp och

Läs mer

Utbildningar i biologi

Utbildningar i biologi Ett naturligt val för framtiden Utbildningar i biologi vid Stockholms universitet 2015-03-11 Innehållsförteckning Bli naturvetare! 2 Vad är biologi? 3 Vad är molekylärbiologi? 3 Om utbildningsvägarna 4

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan 8MEA07 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2012-12-07 Reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: 5.2-898/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: 5.2-898/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: 5.2-898/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Receptarieexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet farmaci, 180 hp.

Läs mer

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Dnr: BIGLN2/20161 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Kurskod: BIGLN2 Kursens benämning: Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Science with a didactical

Läs mer

Biologiprogrammet. Biology programme

Biologiprogrammet. Biology programme Dnr: HNT 2014/438 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Övriga närvarande: Studierektor Björn Birgersson och studievägledare Birgitta Åkerman

biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Övriga närvarande: Studierektor Björn Birgersson och studievägledare Birgitta Åkerman Bilaga 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll fört vid Institutionen för institutionsstyrelsens biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Närvarande styrelseledamöter: Professor Bengt Karlsson (ordförande),

Läs mer

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan 8FA224 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2014 HT Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2013-10-30 Reviderad Diarienummer

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng Master s programme in Biology 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för, masterprogrammet

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13

Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13 Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13 Studiefordringar för undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 13 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, Studiefordringar för

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet Utbildningsplan för biomedicinprogrammet 1BI13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BI13 1.2. Programmets

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Naturvetenskaplig fakultetsnämnd

Naturvetenskaplig fakultetsnämnd Naturvetenskaplig fakultetsnämnd BIR200, Cellbiologi; biokemi, genetik, mikrobiologi och cellfysiologi, 15 högskolepoäng Cell biology; biochemistry, genetics, microbiology and cell physiology, 15 higher

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI14 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2013-11-07 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-08

Läs mer

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Fakulteten för Teknik- och Naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Bred ingång BGBVP Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Programmet är fastställt av

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet Utbildningsplan för biomedicinprogrammet 1BI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-10-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-02-04 Sid 2 (6)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7 9 som motsvarar

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) 2015-12-02 Dnr SU FV-3.2.5-3779-15 Lokal examensbeskrivning Naturvetenskaplig kandidatexamen Huvudområde: Miljövetenskap med någon av inriktningarna biologi, kemi eller geovetenskap Environmental

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15 Sida 1 (6) KPU HT 2015 Beslut 2015-02-05 Dnr: 2015/322-3.1.1 Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne

Läs mer

Biovetenskapligt program Bioscience program

Biovetenskapligt program Bioscience program Dnr: HNT 2013/364 akulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Biovetenskapligt program Programkod: Programmets benämning: BGBVP Biovetenskapligt program Bioscience program Inriktningar:

Läs mer

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits Kurskod: ÖÄ6501 Utbildningsområde:

Läs mer

LBI110, Biologi för lärare 1, 30 högskolepoäng

LBI110, Biologi för lärare 1, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 08 LBI110, Biologi för lärare 1, 30 högskolepoäng Biology 1 for Teachers in Secondary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BI17 1.2.

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Biologi Kunskapens användning

Biologi Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Biologi Kunskapens användning utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande. utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006. Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006. Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MEDICIN Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006 Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Methods in Medical Diagnostics, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) Beslut 2016-03-21 Dnr: UGA 2015/4156-3.1.1 KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 16 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012-09- 06 Sen. revid. 2014-03- 20 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet Bridging

Läs mer

Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke)

Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke) 1 (5) 2009-01-15 Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke) Godkänd Redovisa elementära praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnenas olika Väl godkänd Redovisa goda praktiska och teoretiska

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi 4TX15

Utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi 4TX15 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4TX15 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18 1. Basdata 1.1. Programkod 4TX15 1.2. Programmets namn Masterprogrammet

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

BIOLOGI I VATTENMILJÖER

BIOLOGI I VATTENMILJÖER BIOLOGI I VATTENMILJÖER Ämnet biologi i vattenmiljöer behandlar den biologi som har betydelse för yrkesmässigt arbete inom fiske och vattenbruk. Kunskaper om vattenlevande organismer, deras livsprocesser

Läs mer

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp Natural Science BA (A), Natural Science and Technical Knowledge for Teachers at School Year F-3, 30 Credits Allmänna

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk. Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 200x-xx-xx..

STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk. Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 200x-xx-xx.. STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk Kurskod Grundutbildning BI xxxx BIOLOGI, grundkurs i biologi, 40 poäng (Biology, basic course, 40 credits) Kursplanen är fastställd av

Läs mer

DELEGATIONSBESLUT vid tekniska fakulteten

DELEGATIONSBESLUT vid tekniska fakulteten 15-08-18 PROTOKOLL 1(1) DELEGATIONS vid tekniska fakulteten Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Helena Herbertsson föredragande Maria Boberg sekr 1 Regelverk för generell kandidat- och masterexamen i biologi,

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-672/2006 Sida 1 (7) TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

I BIGs arbete med förändring av utbildningen har vi att utgå ifrån och ta ställning till:

I BIGs arbete med förändring av utbildningen har vi att utgå ifrån och ta ställning till: = S_fodfqq^=ühboj^k= BILAGA 1 STUDIEVÄGLEDARE Institutionen för OMMQJMVJMU= = Biologisk grundutbildning (Big) T = U N Bolognaprocessen - vad händer? = Nu har Naturvetenskapliga fakulteten dragit igång

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Study programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 Reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Prehospital Emergency Care Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Physics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points

UTBILDNINGSPLAN. CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points UTBILDNINGSPLAN CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points Utbildningsprogrammet inrättades den 9 oktober 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik. Utbildningsplanen

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

PRÖVNING I NATURKUNSKAP

PRÖVNING I NATURKUNSKAP PRÖVNING I NATURKUNSKAP 2 100 p Prövningsansvarig lärare: Håkan Prahl email: Hakan.M.Prahl@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Study programme in Medical Informatics, 160 credits (=240 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 Senast reviderad

Läs mer

MOBA02, Kemi: Cellens kemi, 15 högskolepoäng Chemistry of the Cell, 15 credits Grundnivå / First Cycle

MOBA02, Kemi: Cellens kemi, 15 högskolepoäng Chemistry of the Cell, 15 credits Grundnivå / First Cycle Naturvetenskapliga fakulteten MOBA02, : Cellens kemi, 15 högskolepoäng Chemistry of the Cell, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd av Naturvetenskapliga

Läs mer

LBI110, Biologi för lärare 1 30 högskolepoäng

LBI110, Biologi för lärare 1 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht vt 2010 LBI110, Biologi för lärare 1 30 högskolepoäng Biology 1 for Teachers in Secondary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Biologlinjen h03 61 48 49 Biologlinjen h02 68 48 42. Bio-geolinejn h03 72 36 40 Bio-geolinejn h02 68 48 34 Bio-geolinjen h01 67 48 36

Biologlinjen h03 61 48 49 Biologlinjen h02 68 48 42. Bio-geolinejn h03 72 36 40 Bio-geolinejn h02 68 48 34 Bio-geolinjen h01 67 48 36 Regstatistik ht-03 sökande antagna Tot 1:a 03 efter upprop ant pl reg sept Biologi, baskurs (40p) inkl BimDi BI10H 53 59 41** NamDi 10 Biologi, baskurs (45p) BI12H 58 36 39 Cell- och molekylärbiologi,

Läs mer

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship 8BKG55 Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 HT PRELIMINÄR

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Technology. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Technology. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Technology Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet,

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. 040624 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Program, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Dnr: G 2014/182 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse

Läs mer

Umeå universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet naturkunskap

Umeå universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet naturkunskap BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Umeå universitet Rektor Umeå universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-520/2009 Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

BIMM18, Biomedicin: Avancerad molekylär medicin, 30 högskolepoäng Biomedicine: Advanced molecular medicine, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle

BIMM18, Biomedicin: Avancerad molekylär medicin, 30 högskolepoäng Biomedicine: Advanced molecular medicine, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten BIMM18, Biomedicin: Avancerad molekylär medicin, 30 högskolepoäng Biomedicine: Advanced molecular medicine, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING, FORTSÄTTNINGSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, INTERMEDIATE COURSE, 20 CREDITS

IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING, FORTSÄTTNINGSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, INTERMEDIATE COURSE, 20 CREDITS IDROTTSHÖGSKOLAN KURSPLAN 1 (5) IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING, FORTSÄTTNINGSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, INTERMEDIATE COURSE, 20 CREDITS LADOK-kod: LIDDFO BESLUT OCH

Läs mer

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp Natural Science BA (A), Natural Science and Technology for Primary School Teachers, 4-6, 30 Credits Allmänna

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2012-00670 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2012-03-22, reviderad 2012-04-26, 2012-06-07 Ersätter tidigare dnr LiU

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

UTKAST. Kursplan. för kurs på avancerad nivå. Bilaga 1

UTKAST. Kursplan. för kurs på avancerad nivå. Bilaga 1 Bilaga 1 UTKAST Kursplan för kurs på avancerad nivå Människans beteende: biologi och kultur Human behaviour: biology and culture Kurskod: BL77 Gäller från: HT Fastställd: Institution: Institutionen för

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Kandidatprogrammet miljövetenskap

Kandidatprogrammet miljövetenskap Kandidatprogrammet miljövetenskap Introduktion miljövetenskap 30 hp Inriktningsämne 60 hp Kemi Geovetenskap Biologi Stödämne 30 hp Kemi Geovetenskap Biologi Fysik Matematik Valbara miljöklassade kurser

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Alumnstudie biologi. Med ett examensarbete från IBG:

Alumnstudie biologi. Med ett examensarbete från IBG: Med ett examensarbete från IBG: Alumnstudie biologi En enkätundersökning riktad till före detta studenter med ett godkänt examensarbete från institutionen för biologisk grundutbildning under åren 2004-

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

LÄKARPROGRAMMET, 330 högskolepoäng

LÄKARPROGRAMMET, 330 högskolepoäng HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-316/2010 Sida 1 (11) LÄKARPROGRAMMET, 330 högskolepoäng Programme in Medicine, 330 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer