STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk. Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 200x-xx-xx..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk. Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 200x-xx-xx.."

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk Kurskod Grundutbildning BI xxxx BIOLOGI, grundkurs i biologi, 40 poäng (Biology, basic course, 40 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 200x-xx-xx.. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen är en fristående kurs. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Matematik C samt Naturkunskap B. Betygen i dessa ämnen ska vara lägst Godkänd. 2. Mål Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig - grundläggande kunskaper i biologi, - förståelse för sambanden mellan struktur och funktion på olika biologiska nivåer (celler, vävnader, organ och organismer), - förståelse för de processer som styr organismernas evolution, differentiering och utveckling, - kunskaper om biotiska och abiotiska faktorers samspel och påverkan på organismer och ekologiska system, - viss laborativ färdighet och kunskap om biologiska arbetsmetoder. 3. Innehåll Kursen består av fyra separata delkurser 1. Ekologi & artkunskap 10 poäng 2. Fysiologi 10 poäng 3. Cell- och molekylärbiologi 10 poäng 4. Evolution & mångfald 10 poäng 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, laborationer, demonstrationer, seminarier, fältstudier samt självständiga arbeten. Deltagande i gruppundervisning, laborationer, demonstrationer, seminarier, fältstudier samt självständiga arbeten är obligatoriskt, liksom genomgångar och redovisningar i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter samt skriftliga och muntliga prov. För godkännande krävs även att laborationer, seminarier och självständiga arbeten har godkänts. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd och väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som

2 underkänts på prov två gånger har rätt att begära annan examinator. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med följande kurser: BI 1070 (Växtfysiologi 4 p), BI 1080 (Växternas mångfald & fylogeni 5 p), BI 1100 (Biologi 45 p), BI 1110 (Molekylär cellbiologi 5 p), BI 1120 (Mikrobiologi 3 p), BI 1130 (Genetik & evolution 5 p), BI 1190 (Ekologi 6 p), BI 1170 (Etologi 1 p), BI 1690 (Cell- och molekylärbiologi för biogeovetare 7 p), BI 1860 (Biologi 40 p), BI 1980 (Ekologi 10 p), BI 2000 (Cell- och molekylärbiologi 20 p), BI 2010 (Organsimernas mångfald & fylogeni 5 p), BI 2030 (Organismernas mångfald & fylogeni 13 p), BI 2050 (Floristik och faunistik med inventeringsmetodik 7 p), BI 2060 (Organismbiologi 10 p), BI 2080 (Ekologi I 5 p), BI 2110 (Floristik och faunistik med inventeringsmetodik 14 p), BI 2120 (Organismernas mångfald & fylogeni 10 p), BI 2140 (Organismbiologi på biogeolinjen 10 p), BI 2180 (Ekologi och etologi 6 p), BI 2230 (Molekylär cellbiologi 9 p), BI 2240 (Genetik 5 p), BI 2260 (Prokaryot cell- och molekylärbiologi 4 p), BI 6060 (Ekologi 5 p), BIA 100 (Djurens mångfald & fylogeni 4 p), BIA 110 (Floristik 2 p), BIA 120 (Faunistik 2 p), BIA 140 (Immunologi 1 p) och BIA 150 (Zoofysiologi 6 p).

3 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk Kurskod Grundutbildning BI xxxx FYSIOLOGI, grundkurs i biologi, 10 poäng (Physiology, basic course, 10 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden xxxx-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen ingår i baskursen Biologi 40 poäng (BI xxxx). 2. Mål Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig - förståelse för sambanden mellan vävnaders och organs byggnad och funktion, samt förmåga att redogöra för dessa samband, - grundläggande kunskap om de viktigaste fysiologiska förloppen på organ- vävnads- och cellnivå hos växter och ryggradsdjur och för de processer om styr dess differentiering och utveckling, - generella kunskaper i immunologiska mekanismer hos ryggradsdjur, - en viss färdighet i att genomföra undersökningar av och experiment på biologiskt material. 3. Innehåll Följande moment ingår: Växtfysiologi (4 poäng): Momentet behandlar framför allt kärlväxter. Rötters, stammars och blads funktionella anatomi. Fotosyntes, respiration, kvävemetabolism, mineralnäringsfysiologi, vattenomsättning och ämnestransport. Tillväxt och differentiering. Växthormoner. Symbioser. Miljöfaktorers inverkan på växters utveckling. Växters anpassningar till miljön. Momentet omfattar 2 p teori och 2 p laborationer. Zoofysiologi, inklusive immunologi (6 poäng): Momentet behandlar framför allt ryggradsdjur med en viss tonvikt på människans fysiologi. Nervsystemets struktur och funktion, struktur och fysiologi, endokrinologi, temperaturreglering, reproduktion, exkretion, respiration, cirkulation, digestion och nutrition, muskelstruktur och fysiologi, skelettuppbyggnad, samt immunologi. Momentet omfattar 3 p teori och 3 p laborationer. 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, demonstrationer, arbete med instuderingsfrågor, preparatgenomgångar, skriftliga och muntliga redovisningar av laborationer. Deltagande är obligatoriskt i alla schemalagda moment utom föreläsningar. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

4 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftliga prov, skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter samt duggor och preparatprov. Även praktiska laborationsprov kan förekomma. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd och väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära annan examinator. Framställan härom ska göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildningen. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med följande kurser: BI 1070 (Växtfysiologi 4 p), BI 1100 (Biologi 45 p), BI 1860 (Biologi 40 p), BI 2060 (Organismbiologi 10 p), BI 2140 (Organismbiologi på biogeolinjen 10 p), BIA 140 (Immunologi 1 p), BIA 150 (Zoofysiologi 6 p)

5 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk Kurskod Grundutbildning BI xxxx EKOLOGI OCH ARTKUNSKAP, grundkurs i biologi, 10 poäng (Ecology, faunistics and floristics, basic course, 10 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 200x-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen ingår i baskursen Biologi 40 poäng (BI xxxx). 2. Mål Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig: - baskunskaper i ekologi, - exempel på ekologiska mönster och processer i terrestra och akvatiska miljöer, - en viss färdighet att arbeta med ekologiska frågeställningar i fält, - erfarenhet av att inhämta och kritiskt granska ekologisk information, - baskunskaper i etologi, - förmåga att utan hjälpmedel kunna bestämma de vanligaste växterna och de viktigare djurgrupperna i den mellansvenska floran och faunan, - färdighet i att artbestämma svenska växter och djur med hjälp av bestämningslitteratur. 3. Innehåll Följande moment ingår: Ekologi (5 poäng): Begrepp såsom miljöfaktorer, habitat, nisch, biokemiska kretslopp, produktion, energiflöden, trofisk dynamik, populationer, samhällen, naturresurshushållning, ekosystem, diversitet, succession och biomtyper. Teorier om populationsdynamik, begränsande och reglerande faktorer, mellanartsrelationer samt naturlig selektion och anpassning. Problemformulering, uppläggning av undersökningar och försök, praktiskt handhavande av material och apparatur vid studier av några representativa mellansvenska naturtyper både på land och i vatten. Etologi (1 poäng): Proximata och ultimata förklaringsmodeller. Beteendemekanismer: neural och hormonell kontroll av beteende, motivation. Beteendeontogeni: beteendegenetik, inlärning. Evolution av beteenden: beteendeanpassningar. Faunistik (2 poäng): Demonstrationer och bestämningsövningar av de viktigaste djurgrupperna i den svenska faunan. Floristik (2 poäng): Demonstrationer och bestämningsövningar av de vanligaste växterna i den svenska floran.

6 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, exkursioner, fältarbete och bestämningsövningar. Deltagande i gruppundervisning, seminarier, exkursioner, fältarbete och bestämningsövningar är obligatoriskt, liksom i genomgångar etc i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom muntliga och skriftliga prov samt redovisning av egna arbeten. För godkännande krävs godkänt fältarbete. Betyg sätts enligt en tregradig skala, underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära annan examinator. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med följande kurser: BI 1100 (Biologi 45 p), BI 1190 (Ekologi 6 p), BI 1170 (Etologi 1 p), BI 1860 (Biologi 40 p), BI 1980 (Ekologi 10 p), BI 2050 (Floristik och faunistik med inventeringsmetodik 7 p), BI 2080 (Ekologi I 5 p), BI 2110 (Floristik och faunistik med inventeringsmetodik 14 p), BI 2180 (Ekologi och etologi 6 p), BIA 120 (Faunistik 2 p), BIA 110 (Floristik 2 p) och BI 6060 (Ekologi 5 p).

7 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk Kurskod Grundutbildning BI xxxx CELL- OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI, grundkurs i biologi, 10 poäng (Cell and Molecular Biology, basic course, 10 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen ingår i baskursen Biologi 40 poäng (BI xxxx). 2. Mål Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig: - baskunskaper i cell- och molekylärbiologi, genetik samt mikrobiologi, - exempel på genetiska mönster och processer på cell och organismnivå, - en viss färdighet i arbete med cell- och molekylärbiologiska metoder samt sterilteknik, - kännedom om etiska regler och lagstiftning för användning av genteknik. 3. Innehåll Följande moment ingår: Molekylär cellbiologi och genetik (7 poäng): Cellens organisation och funktion. Molekylärbiologiska processer från DNA till protein i prokaryota och eukaryota celler. Genteknik: grundläggande metoder, analyser och tillämpningar. Genetiska sjukdomar hos människan. Mikrobiologi (3 poäng): Mikroorganismers uppbyggnad och diversitet, med tyngdpunkt på prokaryota organismer och virus. Mikroorganismers roll i mark och vatten samt interaktioner med djur och växter. Mikroorganismer och människan. 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, laborationer, demonstrationer, studiebesök och självständiga arbeten. Deltagande i gruppundervisning, laborationer, demonstrationer, studiebesök och självständiga arbeten är obligatoriskt, liksom i genomgångar etc i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

8 5. Examination Kunskapskontroll sker genom muntliga och skriftliga redovisningar samt skriftliga prov. För godkännande krävs godkända laborationer. Betyg sätts enligt en tregradig skala, underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära annan examinator. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med följande kurser: BI 1100 (Biologi 45 p), BI 1110 (Molekylär cellbiologi 5 p), BI 1120 (Mikrobiologi 3 p), BI 1130 (Genetik & evolution 5 p), BI 1690 (Cell- och molekylärbiologi för biogeovetare 7 p), BI 1860 (Biologi 40 p), BI 2000 (Cell- och molekylärbiologi 20 p), BI 2230 (Molekylär cellbiologi 9 p), BI 2240 (Genetik 5 p) och BI 2260 (Prokaryot cell- och molekylärbiologi 4 p).

9 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk Kurskod Grundutbildning BI xxxx EVOLUTION OCH MÅNGFALD, grundkurs i biologi, 10 poäng (Evolution and diversity, basic course, 10 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 200x-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen ingår i baskursen Biologi 40p (BI xxxx). 2. Mål Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig: - baskunskaper om de olika organismgrupperna och deras byggnad, levnadssätt och släktskap, - baskunskaper om livets historia på jorden, - förståelse av evolutionsteorins innehåll och betydelse som biologisk förklaringsmodell, - förmåga att analysera släktskap och karaktärsevolution, samt kunna använda kladogram vid formulering och diskussion av evolutionära problem inom biologin, - färdighet i att mikroskopera, 3. Innehåll Systematik. Mönster och processer, livets uppkomst och livets träd. Eukaryoternas mångfald och fylogeni. Organismernas evolution; makroevolution. 4. Undervisning Undervisningen består av laborationer, exkursioner, gruppundervisning, seminarier och föreläsningar. Deltagande i de fyra förstnämnda momenten är obligatoriskt, liksom genomgångar i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftliga prov. För godkännande krävs dessutom godkända resultat på laborationer, duggor samt muntliga och skriftliga rapporter. För godkända resultat på laborationer, duggor, seminarier samt muntliga och skriftliga rapporter ges 3 poäng. För godkänt resultat på sluttentamen ges 7 poäng. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd och väl godkänd

10 2 Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära annan examinator. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med följande kurser: BI 1080 (Växternas mångfald & fylogeni 5 p), BI 1100 (Biologi 45 p), BI 1860 (Biologi 40 p), BI 2010 (Organsimernas mångfald & fylogeni 5 p), BI 2030 (Organismernas mångfald & fylogeni 13 p), BI 2120 (Organismernas mångfald & fylogeni 10 p) och BIA 100 (Djurens mångfald & fylogeni 4 p).

11 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för biologisk grundutbildning KURSPLAN BIOLOGI BI xxxx VÄXTER I MILJÖNS TJÄNST, påbyggnadskurs i biologi, 10 poäng (Plants in environmental treatment, advanced course, 10 creditss) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Biologi 45 p samt kemi 20 p. 2. Mål att ge en bred såväl som fördjupad kunskap i växters fysiologi för att förstå hur växter kan användas för att åtgärda förorenade miljöer, s.k. phytoremediation, och som föroreningsindikatorer samt inom andra föroreningsrelaterade områden. att ge förtrogenhet med de tekniker som finns avseende användning av växter i miljöns tjänst. att ge övning i att praktisk och teoretisk angripa föroreningsproblem med hjälp av växter. 3. Innehåll Föroreningar och förorenade miljöer. Hur växter fungerar i naturlig och förorenad miljö, inklusive artskillnader. Växtens interaktion med mark, luft och vatten. Toxicitetstester med växter. Kartläggning av föroreningssituationer med hjälp av växter. Phytoremediation olika metoder där växter används för att åtgärda föroreningsproblem i miljön Laborationsmoment: - Toxicitetstester med växter - Provbearbetning för koncentrationsbestämning av föroreningar i jord, vatten och växter Projektarbete De olika momenten ger en bas för förståelse av om och i så fall vilka växter som kan användas vid olika åtgärdssituationer, som indikatorer, vid kartläggning av föroreningar m.m. Projektarbetet, som går över hela kursen och avslutas med muntlig och skriftlig redovisning, belyser hur och om man praktiskt kan lösa ett föroreningsproblem med.hjälp av växter.

12 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, laborationer, ett längre projektarbete samt ev. studiebesök. Deltagande i gruppundervisning, laborationer samt projektarbetet är obligatoriskt, liksom i genomgångar i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov samt redovisning av projektarbetet. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande, som underkänts i ordinarie prov, har rätt att delta vid ytterligare provtillfällen. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom skall göras hos styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning.

13 Innehållet som det anges i kursplanen. 3. Innehåll Föroreningar och förorenade miljöer. Hur växter fungerar i naturlig och förorenad miljö, inklusive artskillnader Växtens interaktion med mark, luft och vatten Toxicitetstester med växter Kartläggning av föroreningssituationer med hjälp av växter Phytoremediation olika metoder där växter används för att åtgärda föroreningsproblem i miljön Laborationsmoment: - Toxicitetstester med växter - Provbearbetning för koncentrationsbestämning av föroreningar i jord, vatten och växter Projektarbete Kommentarer till innehållet i kursplanen för växter i miljöns tjänst. (Skall givetvis ses som ett preliminärt förslag) Föreläsningar (Angivna veckor betyder inte att varje dag innehåller 8 föreläsningstimmar, utan föreläsningarna inom respektive område är tänkta att hamna under de angivna veckorna) Föroreningar och förorenade miljöer, hur växter fungerar i naturlig och förorenad miljö, inklusive artskillnader (Vecka 1 och 2) Kursen startar med en introduktion om föroreningar och förorenade miljöer. Därefter tas den specifika bakgrund upp inom helväxtfysiologi, växtekofysiologi och växt(eko)toxikologi som behövs för att kunna förstå och följa resten av kursen. Det mesta av detta tas inte upp på någon annan C-kurs. (Det är heller inte obligatoriskt att ha gått C-kurs i växtfysiologi eller ekotoxikologi för att gå denna kurs). Växtens interaktion med mark, luft och vatten (Vecka 2 och 3) Kursen ger också en bakgrund om luft, vatten och mark (inklusive markorganismer) och deras kemiska egenskaper och funktion för att sedan komma in på hur växer interagerar med dessa element resulterande i upptag och påverkan av toxikanter. Här kommer vi också att ta upp mikroorganismer och mykorrhiza. Toxicitetstester med växter och Kartläggning av föroreningssituationer m. h. a. Växter (Vecka 4) Här går vi igenom nu kända tester (allt från fält tester till DNAtester), samt beräkningar av EC50 och liknande parametrar. Samma sak gäller kartläggning av föroreningssituationen. Vi tar upp olika metoder, varför de fungerar och i vilka fall de inte fungerar. Phytoremediation olika metoder där växter används för att åtgärda föroreningsproblem i miljön (Vecka 4 och 5) Här går vi igenom de olika metoderna och förklarar hur de fungerar, mekanismerna bakom samt vilka växter som fungerar och varför just de fungerar. Kursen tar även

14 upp något om bioremedition (med mikroorganismer), eftersom bioremediation sker parallellt och ofta samverkar med växter vid rening av mark. Vi kommer även att ta upp ekologiska, samhälls- samt ekonomiska aspekter på dessa metoder. I kursen kommer även gruppdiskussioner kring litteratur som delas ut samt kring lämplig kursbok att ske. (Vecka 1-6) Laborationsmoment: (Vecka 4) Toxicitetstester med växter. Här får studenterna pröva några metoder. Provbearbetning för koncentrationsbestämning av föroreningar i jord, vatten och växter Projektarbete (Under hela kursen, det laborativa momentet till största delen under vecka 6-8) Denna uppgift går som en röd tråd genom kursen och startar redan första veckan och avslutas med en redovisning (skriftlig och muntlig) i slutet av kursen. Uppgifter går ut på att de både praktiskt och teoretiskt skall ta sig an en förorenat mark, vatten (eller luft) och de kommer att först kartlägga problemet genom att kartlägga samt toxtesta området med hjälp av växter. Därefter väljer de ett åtgärdspaket med växter, som de testar. Därefter drar de slutsatser om hur det fungerar, vad det är för mekanismer som kan ligga bakom samt drar en del teoretiska slutsatser och förslag till växtmaterial och förbättringar av metoden. Även de ekologiska, ekonomiska samt samhällsaspekterna diskuteras.

15 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för biologisk grundutbildning KURSPLAN BIOLOGI Kurskod BI xxxx NEUROBIOLOGI, påbyggnadskurs i biologi, 10 poäng (Neurobiology, advanced course, 10 credits) Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnd 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen är en påbyggnadskurs i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Biologi 45 poäng samt kemi 20 poäng, varav minst 5 poäng biokemi 2. Mål - att ge studenten en fördjupad insikt i neurobiologiska processer hos organismer på olika komplexitetsnivå. - att introducera problemställningar inom neurobiologin genom ett antal exempel relaterade till aktuell forskning, - att teoretiskt och praktiskt belysa relevant neurobiologisk metodologi. 3. Innehåll Under kursen behandlas nervsystemets utveckling, organisation och evolution, kemisk signallering och modulering, inlärning och minne, rytmisk aktivitet, inkluderande den biologiska klockan, samt central kontroll av metabolism och basala kroppsfunktioner. Tonvikten läggs på ett antal modelldjur och grundläggande aspekter av nervsystemets funktion. 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, laborationer, självständiga projektarbeten, samt seminarier. Deltagande i diskussioner, laborationer, projektarbeten, samt seminarier är obligatoriskt, liksom genomgångar etc. i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldighet att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. För godkännande krävs också godkända laborationer och seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur

16 Kurslitteraturen fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning.

17 STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk Kurskod grundutbildning BI 2000 CELL- OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI, grundkurs i biologi, 20 poäng (Cell and Molecular Biology, basic course, 20 credits) Kursplanen är fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden och ändrad , samt ändrad av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-xx-xx. 1. Placering i utbildningen och förkunskapskrav Kursen ingår i basblocket på biologlinjen och molekylärbiologlinjen. Förkunskapskravet är detsamma som för linjerna. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Kemi 20 p varav minst 5 p biokemi. 2. Mål Efter genomgången kurs ska studenterna tillägnat sig - kunskaper om bakteriers och virus struktur, funktion och genetik, - kunskaper omde grundläggande principerna för eukaryota cellers struktur och funktion och kunna tillämpa denna kunskap på molekylär nivå, cellulär nivå och vävnadsnivå, - kunskaper om genetiska grundbegrepp och definitioner samt förståelse för geners funktion och samverkan och de fundamentala arvslagarna. Studenterna ska vidare - ha blivit förtrogna med arbetsmetoder och utrustning inom det cell- och molekylärbiologiska området, - ha fått träning i experimentell planering, kritisk resultatanalys samt muntlig och skriftlig redovisning av vetenskapliga resultat, - ha fått träning i att kritiskt granska cell- och molekylärbiologisk originallitteratur, - känna till cell- och molekylärbiologins tillämpning i samhället, - behärska statistiska metoder tillämpade på relevanta biologiska system. 3. Innehåll Moment 1. Prokaryot cell- och molekylärbiologi, 4 p Bakteriers uppbyggnad, metabolism, näringskrav och tillväxt. Sterilteknik. Faskontrastmikroskopi och olika färgningsmetoder. Replikation, transkription och translation. Genkontroll: operonmodellen. Plasmider och transposoner. Virus uppbyggnad och förökning: lysogeni. Antibiotika och antibiotikaresistens. Prokaryot molekylärgenetik: transformation, transduktion och konjugation. Kartläggning av bakteriegenom. Moment 2. Molekylär cellbiologi, 9 p Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av eukaryota cellers struktur och funktion. Därefter följer ett studium av de molekylära förhållandena hos eukaryota celler rörande a) Informationsflödet i celler (genomets organisation, bevarande och evolution, genorganisation och genexpression inklusive reglering på olika nivåer i cellen, cellkärnans funktionella organisation samt syntes, mognad och sortering av proteiner),

18 b) Cellytan och cytoplasmans funktion (organellers struktur och funktion, cellens fiberverk och biomotorsystem, plasmamembranet, membrantransport och endocytos samt celladhesion, extracellulärmatrix och cell-cellkontakter), c) Tillväxtkontroll (cellsignalering, cellcykeln och dess reglering, somatiska celler och könsceller samt celldifferentiering och utvecklingsbiologi). Inom samtliga områden kommer evolutionära samband och principer på molekylär nivå samt evolutionära perspektiv på cellulära processer att tas upp. Grundläggande metoder och experimentella verktyg inom molekylär cellbiologi, inklusive rekombinant-dna-tekniker, cellkulturer, mikroskopi, lokalisation av proteiner och/eller nukleinsyror. I momentet ingår också en seminarieuppgift om DNA-teknologin i dagens samhälle. Moment 3. Genetik 5 p Biologisk variation och ärftlighet. Mitos, meios och gametbildning. De fundamentala arvslagarna. Kvalitativt och kvantitativt arv. Arv och miljö. Koppling mellan gener, rekombination och genkartor. Alleli och komplementation. Könsbestämningsmekanismer, könskromosombundet arv och doskompensation. Genomisk instabilitet: mutationer på molekylär nivå, strukturella kromosomavvikelser, kromosomtalsvariationer; genetiska och evolutionära konsekvenser. Toxikologisk genetik, genetiska testsystem och cancer. Humangenetik. Skattning av genfrekvenser i populationer och genetisk jämvikt. Molekylär evolution och evolutionära mekanismer. Moment 4. Statistik 2 p Statistikens roll inom biologin. Population och stickprov. Deskriptiv statistik: systematisering, grafisk beskrivning, centralvärden och variationsmått. Sannolikhetslära. Fördelningar. Konfidensintervall för medelvärden. Hypotesprövning. 4. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, diskussioner, seminarier och laborationer. Deltagande i gruppundervisning, diskussioner, seminarier och laborationer är obligatoriskt, liksom i genomgångar och redovisningar i anslutning till dessa. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment. 5. Examination Kunskapskontroll på teoriavsnitten sker genom skriftliga prov och/eller genom muntliga och skriftliga redovisningar (prokaryot cell- och molekylärbiologi 2 poäng, molekylär cellbiologi 4 poäng, genetik 3 poäng och biologisk statistik 2 poäng). För godkännande krävs även godkända labredogörelser (prokaryot cell- och molekylärbiologi 2 poäng, molekylär cellbiologi 4 poäng och genetik 2 poäng) samt godkänd seminarieuppgift (1 poäng). Som betyg på kursen används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära annan examinator. Framställan härom skall göras till styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 6. Kurslitteratur

19 Kurslitteratur fastställs av styrelsen för institutionen för biologisk grundutbildning. 7. Övrigt Kursen får ej tas med i examen tillsammans med följande kurser: BI 1100 (Biologi 45 p), BI 1110 (Molekylär cellbiologi 5 p), BI 1120 (Mikrobiologi 3 p), BI 1130 (Genetik & evolution 5 p), BI 1220 (Biologisk statistik 2 p), BI 1690 (Cell- och molekylärbiologi för biogeovetare 7 p), BI 1860 (Biologi 40 p), BI 2230 (Molekylär cellbiologi 9 p), BI 2240 (Genetik 5 p) och BI 2260 (Prokaryot cell- och molekylärbiologi 4 p).

20 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för Biologisk grundutbildning Förslag på kurser i biologi som bör ingå i miljövetenskap inom utbildningslinjen Breddningskurser Orienteringskurser Ekologi 5 p Etologi 5 p Evolutionsbiologi 5 p Miljötoxikologi 5 p Grundkurser Cell- och molekylärbiologi 10 p Cell- och molekylärbiologi 20 p Djurens mångfald och fylogeni 4 p Ekologi 5 p Ekologi 6 p Ekologi 10 p Ekologi & artkunskap 10 p Etologi 1 p Evolution & mångfald 10 p Faunistik 2 p Floristik 2 p Floristik och faunistik med inventeringsmetodik 7 p Fysiologi 10 p Genetik 5 p Genetik och evolution 5 p Immunologi 1 p Mikrobiologi 3 p Molekylär cellbiologi 5 p Molekylär cellbiologi 9 p Prokaryot cell- och molekylärbiologi 4 p Organismbiologi 10 p Organismernas mångfald och fylogeni 5 p Organismernas mångfald och fylogeni 13 p Påbyggnadskurser?? Presentation av naturvetenskap Påbyggnadskurser Ekosystembaserad förvaltning: samverkan i nätverk och organisationer 5 p Kärlväxtfloristik med invenetringsmetodik 10 p Landskapsekologi 10 p Marinbiologi 10 p Mikrobiologi 10 p

21 Miljö och hållbart företagande 20 p Moss- och lavfloristik 10 p Naturresursförvaltning och ekosystemresiliens 5 p Terrester och limnisk faunistik 5 p Toxikologi 20 p - cellulär toxikologi 5 p - genetisk toxikologi 5 p - genomisk instabilitet 5 p - experimentell strålningsbiologi 5 p Tropisk vattenvård, distanskurs 5 p Växter i miljöns tjänst 10 p Påbyggnadskurser som redan är godkända inom miljövetarutbildningen Akvatisk ekologi Biologisk statistik och databehandling Cellulär och genetisk toxikologi Ekologi Ekotoxokologi Evolutionär och bevarandebiologi Fisk- och fiskeribiologi Naturresurser och samhälle Marin miljöövervakning Miljövård för biologer Populationsgenetik med bevarandebiologi Samhälls- och miljökunskap för biologer Skärgård- folk, natur och landskap Strålningsbiologi Tropisk vattenvård

14. Beslut Denna kursplan är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholm universitet.

14. Beslut Denna kursplan är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholm universitet. 1. Benämning Cell- och molekylärbiologi 2. Benämning, eng Cell and molecular biology 3. Nivå Grundnivå 4. Poäng 5. Högskolepoäng 15 6. Kurskod 7. Ämne BIA 8. Förkunskapsnivå A 9. Giltig fr.o.m Ht 07 10.Datum

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET bil 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET bil 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET bil 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR BIOLOGISK-GEOVETENSKAPLIG LINJE 1. Beslut Utbildningsplan för biologisk-geovetenskapliga linjen är fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Övriga närvarande: Studierektor Björn Birgersson och studievägledare Birgitta Åkerman

biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Övriga närvarande: Studierektor Björn Birgersson och studievägledare Birgitta Åkerman Bilaga 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll fört vid Institutionen för institutionsstyrelsens biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Närvarande styrelseledamöter: Professor Bengt Karlsson (ordförande),

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Biologi. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Biologi. Kursplan Dnr: FL2009/21 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2009-02-18 och gäller från höstterminen 2007 vid Karlstads universitet.

Läs mer

LBI110, Biologi för lärare 1, 30 högskolepoäng

LBI110, Biologi för lärare 1, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 08 LBI110, Biologi för lärare 1, 30 högskolepoäng Biology 1 for Teachers in Secondary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08

SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08 Bilaga 1 SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08 Sammanställningen nedan är baserad på en skriftlig enkät som lämnades ut den 20 maj under fältavsnittet på Tovetorp och

Läs mer

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B KURSBESKRIVNING Ämne: Biologi Kurs: Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: NV Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B Mål Kurserna Biologi breddning A och

Läs mer

BIO100, Biologi, baskurs, 60 högskolepoäng

BIO100, Biologi, baskurs, 60 högskolepoäng Naturvetenskapliga fakulteten BIO100, Biologi, baskurs, 60 högskolepoäng Biology, basic course, 60 higher education credits Grundnivå/First cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga

Läs mer

LBI110, Biologi för lärare 1 30 högskolepoäng

LBI110, Biologi för lärare 1 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht vt 2010 LBI110, Biologi för lärare 1 30 högskolepoäng Biology 1 for Teachers in Secondary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. BIOLOGI Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.

Läs mer

Naturvetenskaplig fakultetsnämnd

Naturvetenskaplig fakultetsnämnd Naturvetenskaplig fakultetsnämnd BIR200, Cellbiologi; biokemi, genetik, mikrobiologi och cellfysiologi, 15 högskolepoäng Cell biology; biochemistry, genetics, microbiology and cell physiology, 15 higher

Läs mer

Ur denna bakgrund är de övergripande och specifika målen för jämställdhetsarbetet vid Institutionen för biologisk grundutbildning:

Ur denna bakgrund är de övergripande och specifika målen för jämställdhetsarbetet vid Institutionen för biologisk grundutbildning: 1 Bilaga 1 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Institutionen för biologisk grundutbildning, Stockholms Universitet Bakgrund Jämställdhet har många dimensioner. Den viktigaste är människors lika värde. Oavsett kön, sexuell

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng Master s programme in Biology 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för, masterprogrammet

Läs mer

OBS! Björns skrivelse till prefekterna kommer efter de två remissvar vi fått.

OBS! Björns skrivelse till prefekterna kommer efter de två remissvar vi fått. Bilaga 1 1 (4) 2012-01-20 OBS! Björns skrivelse till prefekterna kommer efter de två remissvar vi fått. Remissvar avseende förslag till nytt masterprogram Nordiskt masterprogram i Biodiversitet och systematik

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap Sidan 1 av 1 Dnr: 621/333-05 Institutionen för matematik och naturvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan 8MEA07 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2012-12-07 Reviderad

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Syfte: Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

Läs mer

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Dnr: BIGLN2/20161 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Kurskod: BIGLN2 Kursens benämning: Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Science with a didactical

Läs mer

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan 8FA224 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2014 HT Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2013-10-30 Reviderad Diarienummer

Läs mer

NATURVETENSKAP MED DIDAKTISK INRIKTNING II, 20 POÄNG

NATURVETENSKAP MED DIDAKTISK INRIKTNING II, 20 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:4 Institutionen för undervisningsprocesser, UPK10N kommunikation och lärande Beslutad: 2002 04-12 Version: 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för kemi Institutionen

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Schema för BL3008 Cell- och molekylärbiologi 27 hp, HT 2015

Schema för BL3008 Cell- och molekylärbiologi 27 hp, HT 2015 Stockholms universitet Version: 2016-06-22 Inst. för biologisk grundutbildning Schemaändringar kan förekomma. www.big.su.se PRELIMINÄRT Schema för BL3008 Cell- och molekylärbiologi 27 hp, HT 2015 KURSSTART:

Läs mer

Ur denna bakgrund är de övergripande och specifika målen för jämställdhetsarbetet vid Institutionen för biologisk grundutbildning:

Ur denna bakgrund är de övergripande och specifika målen för jämställdhetsarbetet vid Institutionen för biologisk grundutbildning: 1 Bilaga 1 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Institutionen för biologisk grundutbildning, Stockholms Universitet Bakgrund Jämställdhet har många dimensioner. Den viktigaste är människors lika värde. Oavsett kön, sexuell

Läs mer

Mikrobiella patogener, kroppens immunförsvar och cellsignalering, 30 hp

Mikrobiella patogener, kroppens immunförsvar och cellsignalering, 30 hp 8BKG32 Mikrobiella patogener, kroppens immunförsvar och cellsignalering, 30 hp Microbial Pathogens, Host Defence and Cell Signaling Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR Kursplan

Läs mer

13. Program Kursen ingår i masterprogrammet i Hållbart företagande men kan också läsas som fristående kurs.

13. Program Kursen ingår i masterprogrammet i Hållbart företagande men kan också läsas som fristående kurs. Institutionen för biologisk grundutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet 1. Benämning Vetenskapsteori, metoder och uppsatsskrivande för tvärvetenskaplig miljöforskning, AN 2.

Läs mer

PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen

Läs mer

PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng

PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga Fakultetsnämnden PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Cognitive and Developmental Psychology, 30

Läs mer

Biologi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II.

Biologi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Biologi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 45 hp Målgrupp Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och

Läs mer

Biologiprogrammet. Biology programme

Biologiprogrammet. Biology programme Dnr: HNT 2014/438 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras)

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras) Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras) Lokal Pedagogisk Planering i Biologi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin Ämnesområde: Genetik

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk. Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-XX-XX

STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk. Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-XX-XX STOCKHOLMS UNIVERSITET KURSPLAN BIOLOGI Institutionen för biologisk Kurskod Grundutbildning BI xxxx. LANDSKAPSEKOLOGI SAMHÄLLE OCH NATUR I FÖRÄNDRING, påbyggnadskurs i biologi, 10 poäng Landscape ecology

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET

EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET 1 Dnr 540-820-97 EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET 1. Fastställande Denna examensbeskrivning för civilingenjörsexamen i Teknisk biologi vid Umeå universitet

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner Om ämnet Biologi De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har ett gemensamt vetenskapligt ursprung och syftar till att ge eleverna kunskaper om naturvetenskapens karaktär, om den naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship 8BKG55 Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 HT PRELIMINÄR

Läs mer

Masterprogram i biologi 2016/2017

Masterprogram i biologi 2016/2017 Masterprogram i biologi 2016/2017 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Förklara de egenskaper hos cellens "byggstenar" som utnyttjas för att upprätthålla cellens integritet och understödja livsfunktionerna.

Förklara de egenskaper hos cellens byggstenar som utnyttjas för att upprätthålla cellens integritet och understödja livsfunktionerna. Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning (NBMFU)) d f b d k d k h 1(5) LÄKA13 Cellbiologi 18 högskolepoäng (hp) Nivå G1N Allmänna uppgifter Huvudområde Medicin Typ av kurs

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

KURSLITTERATUR (VT-15)

KURSLITTERATUR (VT-15) Stockholms Universitet Fastställt 14-10-16 Institutionen för biologisk grundutbildning KURSLITTERATUR (VT-15) Biologi B Karlsson m. fl. Biologi B med Naturkunskap B 3:a uppl. Liber. 2005. Orienteringskurser

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Physics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

MHG121, Livsmedelskemi och Näringsbiokemi, 12 högskolepoäng Food Chemistry and Chemistry of Nutrition, 12 higher education credits

MHG121, Livsmedelskemi och Näringsbiokemi, 12 högskolepoäng Food Chemistry and Chemistry of Nutrition, 12 higher education credits 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG121, Livsmedelskemi och Näringsbiokemi, 12 högskolepoäng Food Chemistry and Chemistry of Nutrition, 12 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Schema för BL2011 Gener, celler och populationer / Schema för BL2018 Cell- och molekylärbiologi: Mikrobiologi 4.5 hp, VT 2015

Schema för BL2011 Gener, celler och populationer / Schema för BL2018 Cell- och molekylärbiologi: Mikrobiologi 4.5 hp, VT 2015 Stockholms universitet Version: 141210 Inst. för biologisk grundutbildning Schemaändringar kan förekomma www.big.su.se Schema för BL2011 Gener, celler och populationer / Schema för BL2018 Cell- och molekylärbiologi:

Läs mer

BIOLOGI NATURBRUK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

BIOLOGI NATURBRUK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet BIOLOGI NATURBRUK Ämnet biologi naturbruk är naturvetenskapligt och behandlar den biologi som har betydelse för arbete med djur och växter inom naturbruk. Kunskaper om marken och växternas biologi är centrala

Läs mer

Arv och genetik - 9E - läsår v48-v5

Arv och genetik - 9E - läsår v48-v5 Inledning Arv och genetik - 9E - läsår 16-17 - v48-v5 Under denna period läser vi om arv, genetik och genteknik: - dels hur mekanismerna fungerar på cell- och individnivå: gener, DNA, kromosomer, celldelning,

Läs mer

Utbildningar i biologi

Utbildningar i biologi Ett naturligt val för framtiden Utbildningar i biologi vid Stockholms universitet 2015-03-11 Innehållsförteckning Bli naturvetare! 2 Vad är biologi? 3 Vad är molekylärbiologi? 3 Om utbildningsvägarna 4

Läs mer

Molekylärbiologi: Betygskriterier

Molekylärbiologi: Betygskriterier Molekylärbiologi: Betygskriterier De obligatoriska momenten laboration och presentationsövningar examineras separat (endast G). Se separat utdelade anvisningar. Betygskriterier för teoridelen (se nedan).

Läs mer

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Biologi Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna igen och kunna namnge några vanliga svenska växter känna igen och kunna namnge några

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYE19, Psykologi: Psykologi, hälsa och välbefinnande, 15 högskolepoäng Psychology: The Psychology of Health and Well-being, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP ES2408 Miljö- och hälsoskydd för naturvetare, 60 högskolepoäng Environmental Protection and Health Fastställande Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

SCHEMA FÖR LÄSÅRET 2013 / 2014 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Uppdaterat:

SCHEMA FÖR LÄSÅRET 2013 / 2014 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Uppdaterat: SCHEMA FÖR LÄSÅRET / INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Uppdaterat: Sommar Månad juni juli augusti Fastställt -- Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka 32

Läs mer

MOBA02, Kemi: Cellens kemi, 15 högskolepoäng Chemistry of the Cell, 15 credits Grundnivå / First Cycle

MOBA02, Kemi: Cellens kemi, 15 högskolepoäng Chemistry of the Cell, 15 credits Grundnivå / First Cycle Naturvetenskapliga fakulteten MOBA02, : Cellens kemi, 15 högskolepoäng Chemistry of the Cell, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd av Naturvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Arvet och DNA Lokal pedagogisk planering årkurs 9 Syfte Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och om sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor

Läs mer

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, BIOLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

UTKAST. Kursplan. för kurs på avancerad nivå. Bilaga 1

UTKAST. Kursplan. för kurs på avancerad nivå. Bilaga 1 Bilaga 1 UTKAST Kursplan för kurs på avancerad nivå Människans beteende: biologi och kultur Human behaviour: biology and culture Kurskod: BL77 Gäller från: HT Fastställd: Institution: Institutionen för

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI14 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2013-11-07 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-08

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet Utbildningsplan för biomedicinprogrammet 1BI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-10-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-02-04 Sid 2 (6)

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30,0 högskolepoäng Basic Course in Psychology, 30.0 higher education credits

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30,0 högskolepoäng Basic Course in Psychology, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1143, Grundkurs i psykologi, 30,0 högskolepoäng Basic Course in Psychology, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Kandidatprogrammet miljövetenskap

Kandidatprogrammet miljövetenskap Kandidatprogrammet miljövetenskap Introduktion miljövetenskap 30 hp Inriktningsämne 60 hp Kemi Geovetenskap Biologi Stödämne 30 hp Kemi Geovetenskap Biologi Fysik Matematik Valbara miljöklassade kurser

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94 LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94 2010/2011 Arbetsområde: Livsformer Utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer

Läs mer

RY1101, Ryska, grundkurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Introductory Course, Part 1, 15.0 higher education credits

RY1101, Ryska, grundkurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Introductory Course, Part 1, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN RY1101, Ryska, grundkurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Introductory Course, Part 1, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Utbildningar i biologi

Utbildningar i biologi Ett naturligt val för framtiden Utbildningar i biologi vid Stockholms universitet 2008-06-17 Innehållsförteckning Bli naturvetare! 2 Vad är biologi? 3 Vad är molekylärbiologi? 3 Om utbildningsvägarna 4

Läs mer

Vecka Genomgång/Teoretiska uppgifter Sidhänvisningar och uppgifter. Fotosyntes och förbränning. Fotosyntesen fångar in solenergin

Vecka Genomgång/Teoretiska uppgifter Sidhänvisningar och uppgifter. Fotosyntes och förbränning. Fotosyntesen fångar in solenergin Planering Bi och Ke 7 P2 Vecka Genomgång/Teoretiska uppgifter Sidhänvisningar och uppgifter Onsdag Fotosyntes och förbränning s. 132-136 Fotosyntesen fångar in solenergin Uppgifter s. 136 35 Förbränning

Läs mer

Undervisningsmål Biologi Årskurs 1-9

Undervisningsmål Biologi Årskurs 1-9 Undervisningsmål Biologi Årskurs 1-9 Årskurs 1 Känna igen och namnge några vanliga växter som eleverna möter i sin vardag. Kunna dela in träden i barr- och lövträd. Kunna namnge människans kroppsdelar.

Läs mer

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2014-05-27 Sid 1 (6) Religionsvetenskap med

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet Utbildningsplan för biomedicinprogrammet 1BI13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BI13 1.2. Programmets

Läs mer

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik Senast uppdaterad 2012-12-09 55 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Celler och bioteknik C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2.

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

BIMM18, Biomedicin: Avancerad molekylär medicin, 30 högskolepoäng Biomedicine: Advanced molecular medicine, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle

BIMM18, Biomedicin: Avancerad molekylär medicin, 30 högskolepoäng Biomedicine: Advanced molecular medicine, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten BIMM18, Biomedicin: Avancerad molekylär medicin, 30 högskolepoäng Biomedicine: Advanced molecular medicine, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Uteblivna kursvärderingar, läsåret 02-03 BIG 03-12-09

Uteblivna kursvärderingar, läsåret 02-03 BIG 03-12-09 Uteblivna kursvärderingar, läsåret 02-03 BIG 03-12-09 bilaga 1 Ämne Linje/kurs Delkurs Studierektor Kursledare Slut Övrigt Biologi Basåret Biologi B Björn Birgersson Anna Thessing 2003-06-06 Bot. fysiologi

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Workshop om kursplaner åk 7 9

Workshop om kursplaner åk 7 9 NO biennal Luleå 3 4 april 2011 Workshop om kursplaner åk 7 9 Struktur för kursplanen i biologi: Syfte och mål Centralt innehåll Kunskapskrav för 4 6 och 7 9 Mål för undervisningen i biologi i grundskolan:

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1200 Japanska, fortsättningskurs I, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course I, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

BIOLOGI I VATTENMILJÖER

BIOLOGI I VATTENMILJÖER BIOLOGI I VATTENMILJÖER Ämnet biologi i vattenmiljöer behandlar den biologi som har betydelse för yrkesmässigt arbete inom fiske och vattenbruk. Kunskaper om vattenlevande organismer, deras livsprocesser

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: 5.2-898/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: 5.2-898/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: 5.2-898/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Receptarieexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet farmaci, 180 hp.

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING HT 2014

STUDIEHANDLEDNING HT 2014 STUDIEHANDLEDNING HT 2014 Anatomi och Fysiologi Grundnivå 15 högskolepoäng BMA011 Kursbeteckning: Kurskod: Poängtal: Nivå: Kursens webbplats: Anatomi och Fysiologi BMA011 15 högskolepoäng/ects Grundnivå

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD62, Psykologi: Personlighets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Personality- and Development Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer