Spelmansglädje, av Hans Viksten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelmansglädje, av Hans Viksten"

Transkript

1 Spelmansglädje, av Hans Viksten Verksamhetsberättelse för Föreningen Folkmusikens hus 2005

2 Sida 2 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan 1993 sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län Föreningens ändamål och verksamhetsinriktning framgår av 2 i stadgarna Föreningens uppgift är att svara för långsiktig finansiering, drift och utveckling av Folkmusikens hus. Visionen för Folkmusikens hus är att som regional kulturinstitution vara regionens ledande folkmusikcentrum och samtidigt skapa ett nordiskt folkmusikcentrum inom områdena dokumentation och pedagogik. Som regional kulturinstitution skall Folkmusikens hus förmedla kunskap och sprida intresse kring Rättviks och Dalarnas traditionella och nutida folkmusik, göra kommunens och regionens folkmusikmaterial lättillgängligt och tillgängliggöra nordiskt folkmusikmaterial i regionen, vara en resurs i det lokala och regionala musiklivet och den musikpedagogiska verksamheten medverka i forskning om regionens folkmusikarv utveckla verktyg och kompetens för datoriserad arkivering och tillgängliggörande av folkmusik. Som nordiskt centrum för folkmusikdokumentation skall Folkmusikens hus utveckla verktyg och kompetens för datoriserad arkivering och tillgängliggörande av folkmusik bygga upp ett lokalt, regionalt, nationellt och nordiskt digitalt folkmusikarkiv och göra detta brett tillgängligt medverka i forskning och utveckling kring dokumentation och tillgängliggörande av nordisk folkmusik. Som nordiskt centrum för folkmusikpedagogik skall Folkmusikens hus erbjuda bred och avancerad folkmusikutbildning lokalt, regionalt, nationellt och på nordisk nivå. medverka i forskning och utveckling av folkmusikpedagogik lämpad för nordisk folkmusik. Styrelse och årsstämma Föreningens styrelse skall, enligt 9 i stadgarna, bestå av nio ordinarie ledamöter. Den lokala spelmansrörelsen i Rättviks kommun äger enligt 2 rätt att utse en ledamot i styrelsen. Styrelsens ledamöter väljs för ett år i sänder. Rättviks kommun utser representant i styrelsen. Den lokala spelmansrörelsen har avstått från att utse representant i styrelsen till förmån för en lokal samverkansgrupp där Folkmusikens hus är representerat. Denna styrelseplats har därför varit vakant under året. Ordförande Peter Larsson Erik Eliz, Rättviks kommun Mats Hulander Lars Hökpers Tellef Kvifte Dan Lundberg Kristina Lundgren Agneta Stolpe Styrelsen har under året sammanträtt 6 gånger; 12 januari, 27 februari, 2 april, 29 juni, 2 oktober, 15 december. Revisorer Föreningens revisorer är Erik Berglund och Bengt Finn, Mora Revisionsbyrå AB. Revisorssuppleant är Karin Svärd.

3 Årsstämma Sida 3 av 14 Ordinarie årsmöte skall enligt 13 hållas senast den 30 april. Årsmöte för 2004 ägde rum den 02 april 2005 på Folkmusikens hus i Rättvik.

4 Sida 4 av i sammanfattning Föreningen Det har varit ett bra år för Folkmusikens hus. Verksamheten är väl etablerad och vi får fin respons från samarbetspartners, föreningsliv och organisationer vi gör ett bra jobb och upplevs som en betydelsefull resurs, inte bara i länet utan även nationellt och internationellt. Det ökande antalet studiebesök och förfrågningar kring verksamheten talar också för att Folkmusikens hus väcker intresse och fungerar som förebild för liknande verksamheter på många olika håll, inte bara i Sverige. Ekonomiskt kan föreningen för 2005 redovisa ett gott resultat med ett litet överskott. Redovisningssystem och administrativa rutiner har reviderats under året för att förenkla arbetet och skapa bättre ekonomikontroll. Kontoplanen och objektsplanen har reviderats. Styrelsen har tagit aktiv del i detta arbete, särskilt i utvecklandet av administrativa rutiner och att ta fram ett förslag till nya stadgar. Ett annat glädjande besked är att medlemsutvecklingen under året har varit kraftfull en ökning från 46 till 186 medlemmar! En betydande del av ökningen är resultatet av ett värvningsutskick riktat till Dalarnas spelmansförbunds medlemmar under våren. Verksamheten DalFolk Folkmusikens hus länsmusikuppdrag för folk- och världsmusik har under året slagit ut i full blom, med ett stort utbud av produktioner i länets alla delar. Detta gäller både turné- och konsertverksamheten och det arbete som riktar sig till barn och ungdom. I dag finns fungerande arrangörsföreningar som mottagare av produktionerna i så gott som länets alla kommuner. Responsen har varit mycket positiv vilket talar för att DalFolk täcker ett sedan länge efterlängtat behov i Dalarnas musikliv. DalFolk har synliggjort Folkmusikens hus på ett mycket positivt sätt under året. Samarbetet med Dalarnas spelmansförbund och det lokala folkmusiklivet är idag mycket gott och omfattar flera olika projekt. Det största under året har varit förberedelserna för Gesundajubiléet 2006 som firar hundraårsjubileet av den första spelmanstävlingen vid Gesunda starten för den svenska spelmansrörelsen, spelmanslagen, spelmansstämmorna. Utvecklandet av den audiovisuella versionen av FIOL databasen för musik och dansarkiv, har under året gått in i sin slutfas. Planerad lansering av programmet ligger under våren Utmaningar Den offentliga bidragsnivån har sedan EU-projekttiden ( ) minskats, samtidigt som verksamheten har tillförts nya uppdrag. Detta skapar stora problem med att bibehålla verksamheter och kompetens som byggts upp under projekttiden. Ett par exempel på detta är medieteknikertjänsten som inte har kunnat återbesättas under året och den stora belastning på personalen som nedskärningarna i ekonomihantering, administration och reception har förorsakat går Folkmusikens hus in i sitt sista år av beslutade offentliga medel från Landsting, Kulturråd, Region Siljan och Rättviks kommun. Det innebär en stor utmaning för styrelse och ledning inför kommande omförhandlingar att återskapa de resurser och kompetenser som gått förlorade. Det känns gott att gå in i dessa samtal med 2005 års verksamhet i ryggen! Nedan följer en sammanställning av årets aktiviteter under de rubrikord som sammanfattar Folkmusikens hus syfte och verksamhet bevara, berätta, berika. BEVARA Medieverkstaden Under budgetarbetet inför 2005 konstaterades att utrymme saknades för att återbesätta medieteknikertjänsten, som blev vakant i november Det under flera år bedrivna arbetet med att digitalisera äldre ljudinspelningar med folkmusikmaterial för att säkra dessa för framtiden, har på grund av detta legat nere under FIOL FIOL är ett datoriserat arkivsystem för musik och dans som sedan 2002 utvecklas av Folkmusikens hus. Sedan 2003 har programmet sålts av Folkmusikens hus till arkiv i Norge, Sverige, Finland, USA och Nepal (tot. 22 användarlicenser). Utvecklingsarbetet har under 2005 koncentrerats på att

5 Sida 5 av 14 färdigställa den audiovisuella versionen av systemet som innebär att digitalt ljud-, bild- och video kan länkas till databasen. Dessa funktioner har varit i bruk i Folkmusikens hus egna databaser sedan 2001 i en enklare prototypversion. Utvecklingsarbetet har försenats på grund av hög arbetsbelastning och att andra områden i verksamheten har prioriterats. Våren 2006 planeras programmet FIOL AV 4 stå färdigt för distribution. Två licenser av programvaran har sålts under året. En till Music Nepal i Kathmandu och en till Folkemusikkarkivet i Nord Trøndelag, Norge. Utbildnings- och supporttjänster har utförts i begränsad omfattning, vilket får tolkas som att programvaran är funktionellt väl fungerande. Kontakt med brukarna visar att programmet upplevs som ett betydelsefullt och väl fungerande verktyg i arkivverksamheten. Med anledning av ett EU-finansierat nordiskt projekt kring inventering, arkivering och tillgängliggörande av inspelningar med Jojk, har diskussioner förts med projektledare Per Nilla Stålka från Ajtte, Jokkmokk. FIOL AV ingår bland de programvaror som är intressanta för upphandling i projektet. Beslut fattas våren Frida Mangs, student vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet, har som examensarbete under hösten arbetat med en förstudie kring en internetversion av FIOL AV. Arbetet fortsätter under våren Arkiv och Faktarum Faktarummet och dess databaser är idag tillgängligt för utövare, forskare, utbildningar och folkmusikintresserad allmänhet i Folkmusikens hus Faktarum. Ett stigande intresse från framförallt folkmusikintresserade ungdomar har märkts under året. Dessutom ökar antalet beställningar av kopior på arkivmaterialet via e-post, brev och telefon. Arkivet används av länets folkmusikutbildningar som pedagogiskt verktyg, bl a i momentet Från arkiv till scen där Musikkonservatoriet Faluns folkmusikstudenter arbetar med att levandegöra ett arkivmaterial, i form av en konsert under våren på Folkmusikens hus. Totalt omfattar Folkmusikens hus folkmusik-databas ca låtar, visor och intervjuer avsnitt av dessa ljudavsnitt och uppteckningar har digitaliserats och är tillgängliga i Faktarummet. Inget nytt material har tillförts under 2005 då digitaliseringsverksamheten legat nere pga budgetskäl. Nyregistrering i Faktarummets tidningsklipp-arkiv har utförts av praktikant under november-december. Klipparkivet omfattar vid årets slut 2107 katalogiserade klipp. Bland arkivets nyaccessioner kan nämnas unika folkmusikinspelningar från ca tal. Materialet är en gåva från framlidne Rättviksspelmannen och folkmusiksamlaren Paul Bäckström. Gåvan omfattar även värdefullt notmaterial. Arkivalier rörande Rättvik-Bodakörens verksamhet har donerats till arkivet. BERÄTTA Uppdragsutbildning Musikkonservatoriet Falun Folkmusikens hus driver på uppdrag från Musikkonservatoriet i Falun en eftergymnasial påbyggnadsutbildning med folkmusikinriktning. Vt 2005 var 6 elever inskrivna i utbildningen: fyra med fiol som huvudinstrument, en på folklig sång, en på knäppinstrument. Ht 2005 var 8 elever inskrivna i utbildningen: 4 med fiol som huvudinstrument, 2 på folklig sång, 1 på gitarr och en på dragspel. Huvudlärare har varit Ola Bäckström (utbildningsledare), Sofia Sandén (vt 05), Hållbus Totte Mattson (vt 05) Malin Foxdahl (ht 05), Olle Lindvall (ht 05). Gästlärare har varit Björn Ståbi, Per Gudmundson, Lamin Cisshoko, Agneta Stolpe, Gunnel J. Mauritzon m fl. Eleverna har även deltagit på kortkurser på Folkmusikens hus och genomfört konserter på Folkmusikens hus och i Falun. Undervisningen har bedrivits dels i skolans lokaler men även i form av kortare vistelser i lärarnas hemmiljöer eller på annan ort. Undervisningen är högskoleförberedande.

6 Sida 6 av 14 Utställningsverksamhet 28 maj- 25 augusti Fioli Fiolej Fiolen i konsten Fiolen i konsten, fiolen som hantverkskonst och naturligtvis som magiskt redskap för tonkonst. Instrumentkammaren (permanent utställning) Folkmusikinstrument från järnålder till våra dagar Konferens 12 nov Utbildningsträff Ett seminarium med ledare för folkmusikutbildningar på folkhögskolenivå. Representaner för utbilningarna vid Malungs, Bollnäs, Gotlands och Ingesunds folkhögskola, samt Eric Sahlströmsinstitutet och musikkonservatoriet Falun deltog Seminariet arrangerades av Folkmusikens hus i samarbete med Erik Sahlströminstitutet i Tobo. Reception och butik information och rådgivning Butiken och receptionen drivs av besparingsskäl som säsongsverksamhet (maj-sept) Under perioden har receptionen fungerat som Folkmusiken hus ansikte mot besökarna och som husets informationscentrum, betydelsefullt i arbetet med att hjälpa till med råd, information och vidare kontakter kring Folkmusikens hus arbetsområden. Ett stort antal förfrågningar och rådgivningsärenden kommer även på övrig tid av året. Detta gäller även butiken varför en heltidsbemanning av denna funktion är nödvändig på sikt. Varusortimentet i butiken omfattar CD skivor, trycksaker, musikinstrument och presentartiklar. Butikens bruttointäkt för 2005 är kr Besökare i huset juni-augusti (utställning, butik, konserter): 2245 varav 582 konsertbesök. BERIKA Konserter Folkmusikens hus verksamhet präglas av nära kontakt med ideell folkmusikrörelse, utbildningar och professionellt folkmusikliv, vilket genomsyrar Folkmusikens hus konsertverksamhet. Antal konserter på Folkmusikens hus: 26 Publik totalt: 1466 Genomsnitt per konsert 2005: 55 Genomsnitt per konsert 2004: 95 5 februari ORSA SPELMANSLAG OCH VIKARBYNS LILLA SPELMANSLAG Folkmusikgroove från polskedansmekkat vid Ovansiljan! Orsa spelmanslag bjuder på danskväll med orsapolskan i fokus. Vikarbyns lilla spelmanslag gästar. 27 februari TRION LUFTSTRÅK - ILMAJOUSI utgörs av tre starka folkmusikprofiler; finska dragspelaren Maria Kalaniemi tillsammans med de svenska spelmännen Sven Ahlbäck, fiol och Johan Hedin, nyckelharpa. Tillsammans spelar de folkmusik med bälgens och stråkens gemensamma andning i centrum. Publik: 70 Publik: 39 9 april MATS BERGLUND - Gränslandsmusik till konsert och dans Publik: 9 7 maj DOINA KLEZMER BAND är ett av Finlands främsta klezmerband. Förnyare av klezmermusiken med variationer, impulser och musikaliska influenser från såväl folkmusik, jazz som klassisk musik Publik: 74

7 Sida 7 av maj DANSKVÄLL: MALUNGS FOLKHÖGSKOLAN, RÄTTVIKS GYMNASIUM, MUSIKKONSERVATORIET FALUN 29 maj MED SPIKSLAGNA SKOR OCH KLUBBOR I HAND Visor utifrån en militär återklang i Dalarna. Erik Köpmans, spelman från Säter, Alf Tangnäs, vissångare och trallare från Dala Floda och Gunnar Turesson, vissångare från Malung sjunger, spelar och berättar om militärmarscher och soldatvisor. Samarbete med Sångsektionen, Dalarnas spelmansförbund. 2 juli ÖST OCH VÄST konsert- och danskväll med Jonny Soling & Kalle Almlöf 3 juli BRORSLOTTEN - bygger på en folksaga från Falun och berättar om Kårebocken, Bergsfrun och det Stora Raset, men också om utanförskap, främlingsfientlighet och kärlek. Medverkande: Malin Foxdal - sång och berättande, Jonas Brandin - fiol & Jon Holmén - fiol 4 juli FOLKMUSIK I FRACK - Junekvartetten och sopran Maria Keohane spelar folkmusik från vitt skilda håll. Samarbete med Musik vid Siljan 4 juli KNUT HAMRE, BENEDICTHE MAURSETH - hardingfelespel på absolut högsta nivå 8 9 juli FIOLI, FIOLEJ berättarföreställning för hela familjen med Susanne Lindh. 4 föreställningar 24 juli THORE HÄRDELIN, OLINE BAKKOM - två av Sveriges bästa dansspelmän 24 juli HÄLSINGE LÅTVERKSTAD - Fullt ös och roliga historier av och med unga spelmän och sångare från Hälsingland. Konsert & dans 23 september MORA + RÄTTVIKS SPELMANSLAG Danskväll för den som gillar mycket dansmusik spelad av många. Samarbete med Dalarnas Spelmansförbund 7 oktober MARKNADSPOLSKA OCH JUBILEUMSFEST Husbandet Ola Bäckström och Per Gudmundson starkt uppbackade av Boda spelmanslag firar att Folkmusikens Hus under året blivit fem år. Brita Ström lär ut polska. 1 nov ÖPPET HUS FÖR SKOLLOVSLEDIGA Prova kora med Lamine Cissokho, bongotrumma med Badara Bobb eller folkdans med Sara Dahlin. Samarbete med Musikskolan i Rättvik 17 november LILLA TRION HÄRDELIN, NIKA & SUNDÉN En serbisk-romsk dragspelsfantom, en klazmerdragspelande mas och en svensk fiolspelman med stor nyfikenhet på varandra. Samarbete med DalFolk 10 december SÄTER & ASPEBODA = SANT Ännu en helkväll med två av Dalarnas alla spelmanslag. Samarbete med Dalarnas Spelmansförbund Publik: 80 Publik: 22 Publik: 97 Publik:109 Publik: 150 Publik: 22 Publik: 80 Publik: 64 Publik: 38 Publik: 23 Publik: 50 Publik: 30 Publik: 39 Publik: 30

8 Sida 8 av december GULD, RÖKELSE & MYRRA - På den tiden var tomten liten, grå, hjälpsam och ibland arg. Och på julen firades Jesu födelse. Julkonserter för Rättviks skolor med sångerskan Eva Rune, gitarrist Olle Lindvall och slagverkaren Jonas Sjöblom. 4 föreställningar Samarbete med Musik i Dalarna Publik: 320 Dessutom workshops, kurser och seminarier 2 juli FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POLSKEDANSGOLVET Allt du behöver kunna för att ta dig runt på bystugedanserna! Bert Persson, lektor i folkdans vid Danshögskolan i Stockholm, Kristofer Pettersson, dansspelman på nyckelharpa. Deltagare: 52 3 juli FÖRSTA HJÄLPEN FÖR POLSKEDANSGOLVET se ovan Deltagare: juli INSPIRATIONSSEMINARIUM: Att få ungdomar att lira är det bästa jag vet! Hälsinge Låtverkstads Eiwor Kjellberg i samtal med Ungtfolks Ola Bäckström Deltagare: Deltagare: juli TANGOKURS! I samarbete med Rättviksdansen november LÅTSPELSKURS MED MARIE STENSBY & PER GUDMUNDSON Helgkurs i låtspel med Marie Stensby och Per Gudmundson blir en kurs som du sent ska glömma. I samarbete med Folkmusikhuset Stöten i Falun, som på kvällen 26 november anordnade en danskväll med Stensby och Gudmundson. Deltagare: 13 Samarbetspartners i konsertverksamheten har varit Musik vid Siljan Rättviksdansen DalFolk Musik i Dalarna Dalarnas spelmansförbund Musikskolan i Rättvik Rättviks gymnasium Musikkonservatoriet i Falun Bingsjöstämman Folkmusikens hus utgör tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening Föreningen Bingsjöstämman. Folkmusikens hus har under året ansvarat för marknadsföring av stämman, vilken omfattat underhåll och uppdatering av hemsida, annonsering i fack och lokalpress samt framställning av flyers och programblad. FMH har tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö bystugeförening deltagit i planering och programläggning av stämman. På plats har personal från FMH medverkat i de handfasta praktiska arrangemangen kring stämman. Under stämman har FMH även drivit sin skivbutik på stämmoområdet. DalFolk länsmusikuppdrag för folk- och världsmusik Med bidrag från Landstinget Dalarna och projektutvecklingsbidrag från Kulturrådet driver Folkmusikens hus sedan 2004 ett länsmusikuppdrag med ansvar för folk- och världsmusik. Arrangörsnät, turné- och konsertverksamhet. Året inleddes med uppsökande verksamhet och vi kan i slutet av året räkna till en arrangör i tio av länets femton kommuner. De flesta har besökts eller blivit kontaktade på annat sätt. Mycket arbete lades också ned i början av året på att få till en fungerande hemsida. Våren ägnades också till att planera de första länsturnéerna och de lokala arrangörerna fick möjlighet att beställa subventionerade konserter.

9 Sida 9 av 14 Konserter som sedan utfördes under hösten var: 14 september Kulturföreningen Lyran i Orsa ANSAMBL PODGORICA - Sex musiker stark grupp som utgör Montenegros mest kända och älskade professionella orkester inom populärmusikområde. Samarbete med Rikskonserter Publik: oktober Wasabryggeriets vänner i Borlänge BALFA TOUJOURS & RILEY BAUGUS - Svängig musikstil från det fransktalande Louisiana i södra USA. Under den här turnén medverkade också banjospelaren Riley Baugus och bidrog med old time-string music. Samarbete med Rikskonserter Publik: drygt oktober orsamusik.nu TVÅ FIOLER, TVÅ DRAGSPEL - Två skottar och två svenskar, två dragspel och två fioler, Aly Bain och Phil Cunningham, Bengan Janson och Björn Ståbi. Samarbete med Rikskonserter Publik: ca oktober Wasabryggeriets vänner TVÅ FIOLER, TVÅ DRAGSPEL - Två skottar och två svenskar, två dragspel och två fioler, Aly Bain och Phil Cunningham, Bengan Janson och Björn Ståbi. Samarbete med Rikskonserter Publik: drygt november Dalarnas museum 16 november Sjöviks kulturförening 17 november Folkmusikens hus 18 november Dans & Folkton i Ludvika LILLA TRION - Fiolspelman Thuva Härdelin serbisk-romske dragspelsfantomen Lelo Nika samt dragspelaren Niklas Sundén. I samarbete med Zisel alla har rätt. Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm/Uppsala LILLA TRION - Fiolspelman Thuva Härdelin serbisk-romske dragspelsfantomen Lelo Nika samt dragspelaren Niklas Sundén. I samarbete med Zisel alla har rätt. Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm/Uppsala LILLA TRION - Fiolspelman Thuva Härdelin serbisk-romske dragspelsfantomen Lelo Nika samt dragspelaren Niklas Sundén. I samarbete med Zisel alla har rätt. Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm/Uppsala LILLA TRION - Fiolspelman Thuva Härdelin serbisk-romske dragspelsfantomen Lelo Nika samt dragspelaren Niklas Sundén. I samarbete med Zisel alla har rätt. Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm/Uppsala Publik: 64 Publik: 72 Publik: 39 Publik: 27 Under hösten skickades höstens utbud till länets arrangörer och innehöll The Bills från Kanada (Rikskonserter), svensk-irländska gruppen Eitre (i samarbete med Musik i Dalarna), Svarta ballader med Sofia Karlsson (i samarbete med Musik Gävleborg) samt fadosångerskan Joana Amendoeira (Rikskonserter). Arrangörerna får för ett subventionerat pris artisterna, teknik och tekniker, resa, logi, affischer och pressmeddelande. Arrangörerna står själva för lokal, biljettförsäljning och STIM-avgifter. I arbetet med Gesundajubileet 2006, i samarbete med Dalarnas spelmansförbund, övertog Lotta Johansson uppdraget att vara sammankallande. Under våren var uppdraget Ola Bäckströms. Arbetet går ut på att både sammanställa jubileets marknadsföring och att producera vissa konserter, men framförallt att vara samtalspartner till Musik vid Siljan. De första annonserna samt pressmeddelande publicerades under slutet av Musik & mångkultur - I samarbete med Musik Gävleborg gjordes en ansökan till Kulturrådet angående ett gemensamt utvecklingsprojekt. Projektet behandlades positivt och Folkmusikens hus fick uppdraget att utföra det, vilket Lotta Johansson gör sedan augusti I korthet går det ut på att inventera Dalarna och Gävleborg dels för att få kontakt med invandrade folkmusiker och arrangörer dels för att undersöka vilka behov dessa grupper har av länsmusiken i sina län. Projektet planeras att redovisas under slutet av våren Under året har samarbeten genomförts med Musik i Dalarna och Musik Gävleborg.

10 Sida 10 av 14 Ungdomsverksamhet Vallmusikkurs på Folkmusiken Hus 23 januari. Lärare var Anna Aronsson och John Erik Eggens. Låtspelskurs för blåsare på Folkmusiken Hus 13 mars. Lärare var Alexandra Särström och Stefan Västberg. Länsläger på Sjöviks folkhögskola 9-10 april. 80 ungdomar och 7 lärare från hela länet deltog. Ensemblekurs på Sjöviks folkhögskola 9-10 april. Lärare var Alexandra Särström och Pelle Gustafsson. Ungtfolkmanifestation 5 juli på stora scenen under Bingsjöstämman. Dalfolk har stöttat ungdomsprojekt i Säter, Hedemora och Avesta kommuner i samband med folkmusikfest längs södra dalälven med 7500 kr. Dalfolk har bidragit med 5000 kr till ungdomsfest i Gävle konserthus 8 okt, för att täcka kostnader för deltagare fråd Dalarna. Folkhögskoleträff/workshops/konsert nov på Folkets hus Falun med utbildningar på folkhögskolenivå. Elever från utbildningarna vid Malungs, Bollnäs, Gotlands och Ingesunds folkhögskolor, samt Eric Sahlströmsinstitutet och musikkonservatoriet Falun deltog. Olof Johansson och Roger Tallroth var workhop-ledare. På fredagen arrangerade även Folkmusikens Hus en konsert/dans med folkhögskoleeleverna. Vidareutbildning den 12 nov i Falun. Jonas Olsson från Hälsinge Låtverkstad höll i en vidareutbildning för länets ledare/musiklärare. Ungtfolk workshop riktad till hela länets spelande ungdomar under Folkmusiknatta i Falun den 12 nov. Studiebesök och möten på Folkmusikens hus 24 januari. Besök av riksdagsledamöter från Dalarna. 17 februari. Information till elever på utbildningen Creative Business management, Persborg. 16 april. Dalarnas spelmansförbunds spellededarträff. 24 april. Årsmöte för Musik vid Siljans vänförening 27 april. Ordf. Riksdagens kulturutskott Lars Kollmats tillsammans med Rättviks kommuns folkpartigrupp. 12 maj. Besök av folkmusik- och danseleverna från Malungs folkhögskola 12 maj. Ordf. Riksdagens kulturutskott Lars Kollmats tillsammans med Rättviks kommuns folkpartigrupp. 22 maj. Studiebesök från Malungs folkhögskolas folkmusik och dansutbildningar. 8 juni. Besök av grupp från Sydafrika bestående av Kevin Kane chef för BEES Consulting Group, Malcolm Nhleko BEES Consulting Group, musikutbildare, Dianne Womersley, chef för Shaster Foundation. Syftet var att förmedla erfarenheter från arbetet med Folkmusikens hus och ev. samarbete kring uppbyggnaden av liknande folkmusikcentra i Sydafrika. 2 juli. Landstingsrådet Alf Johansson. 31 augusti. Birgitta Sellén (c) kulturutskottet samt riksdagsledamot Kenneth Johansson (c) besöker Folkmusikens hus tillsammans med Erik Eliz från FMH s styrelse. 21 november. Trond Ole Haug, Vågå, angående planerna på ett Folkmusikcentrum i Gudbrandsdalen, Norge. 22 november. Besök av skolkulturgruppen i Rättvik i samband med skolkultursgruppsmöte. INTERN VERKSAMHET Kansli, redovisning & fastighet Kansli och redovisning sköts av besparingsskäl på halvtid. Detta har tillfälligt möjliggjorts genom omfördelningar av arbetsuppgifterna inom befintlig organisation. På sikt är det en angelägen uppgift att

11 Sida 11 av 14 utöka tjänsten till heltid, då arbetsvolymen ökat genom nya åtaganden i form av bl a länsmusikuppdraget. Kontoplan och objektplan har under hösten reviderats för att förenkla redovisningsarbetet och bättre harmonisera med BAS-kontoplanen Deltagande i konferenser/symposier/seminarier 7-8 mars. Arkivmöte i Trondheim för norska folkmusik- och dansarkiv. 7 maj. Elev/lärarträff för folkmusikutbildningar på folkhögskolenivå på Stallet i Stockholm. 17 maj. Mångfaldsdag på Mångkulturcentrum i Fittja 30 september - 2 oktober. Världskulturmässan Tune In i Göteborg 25 oktober. Design för turism och upplevelser, Persborg Rättvik oktober. Musikmässan Det är långt till Stockholm, Orsa november. Arkivmöte i Järvsö för svenska folkmusikarkiv. 7 dec. Möte med ledare för länets kommunala musikskolor på Folkmusikens Hus. Informationsträffar 9 februari. Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund i samband med styrelsemöte på Folkmusikens hus. 16 februari. Region Siljans arbetsutskott. 29 juni. Ordf. Region Siljan Ann Beskow. 4 mars. Landstingets kulturchef Åsa Nyman. 19 oktober. Musik i Dalarnas styrelse. Vår och höst. Informations- och planeringsträffar med Karin Switz och Åsa Agerbring, Musik i Dalarna, angående samarbeten kring Gesundajubileet och Vinterfest i Mora, Orsa och Älvdalen. Uppvaktningar 22 februari. Dalarnas spelmansförbund Lars Jobs, Lotta Johansson och Ola Bäckström uppvaktade landstingets kulturchef Åsa Nyman angående bidrag till Gesundajubileet. 10 mars. Åsa Kindblom, Lotta Johansson och Per Gudmundson uppvaktar Monica Lindqvist, Viveca Hallengren och Bibbi Olsson angående Arkivet för Folklig Dans. 10 mars. Mats Hulander, Lena Willemark och Per Gudmundson uppvaktar Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond inför planerad projektansökan. 14 september. Per Gudmundson deltar i Samarbetsnämnden för folklig dans uppvaktning av Kulturrådet med anledning av Handlingsplan för scenisk dans. INFORMATION & MARKNADSFÖRING Trycksaker En folder med sommarprogrammet samt enklare egenframställda programblad och affischer har framställts för marknadsföring av FMHs verksamhet, program- och utställningar. En folder för DalFolks höstturnéer framställdes och distribuerades till samtliga berörda arrangörer, turistbyråer, bibliotek och utbildningar i länet, FMH:s medlemmar samt Musik i Dalarna, Musik Gävleborg och stora arrangörer runt om i landet.

12 Sida 12 av 14 Annonsering Under året har annonsering skett i lokalpressen i samband med den genomförda kurs- och programverksamheten. Annonsering i turist- och fackpress har gjorts i följande publikationer Besöksmål runt Siljan Folklore Centrum Lira Svenskt kulturarv Siljan runt året runt Siljan Just nu Spelmannen Spelmansbladet Annonsering i programböcker Musik vid Siljan Rättviksdansen Hemsidan I februari färdigställdes Folkmusikens hus nya hemsida. Personalen har nu möjlighet att snabbt och enkelt uppdatera information i form av text och bild. Den innebär en kraftfull förbättring vad det gäller möjligheterna att berätta om Folkmusikens hus verksamhet och erbjuda aktuell information om våra aktiviteter. Förbättringarna avspeglade sig snabbt i form av en noterbar ökning i besöksstatistiken för hemsidan. Under 2005 hade hemsidan besök (beräknat i Files). SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER Under år 2005 har försäljning av varor och tjänster inbringat kr Uppdragsutbildning, Musikkonservatoriet Konsultverksamhet, eventproduktion FIOL databasprogramvara och support Butik Entréer, program och utställning Kortkurser Hyresintäkter Summa PERSONAL Under året har föreningen haft följande personer anställda: Ola Bäckström, utbildningsledare, producent hela året 50% Per Gudmundson, verksamhetsledare hela året 100% Lotta Johansson, producent t o m juli 50% Lotta Johansson, producent aug-dec 55% Britt-Marie Lisserkers, ekonomi/redovisning hela året 50% Brita Ström, husvärd, butik/reception maj-sept 100%

13 Sida 13 av 14 Timarvoderad personal under 2005 Joel Bremer Emma Frost My Gustafsson Nadia Karis Anna Kers Emmie Mellroth Lise Mellroth Agnes Odén Hanna Rosdahl Brita Ström ÖVRIGT Medlemskap i andra organisationer Folkmusikens hus har under året varit institutionell medlem i följande organisationer; Dalarnas spelmansförbund (Sveriges spelmäns riksförbund) Riksföreningen för Folkmusik och Dans Rättviksdansen, vänförening Samarbetsnämnden för Folklig Dans Siljan Turism Övriga uppdrag Verksamhetsledaren har för Folkmusikens hus räkning ingått i styrgruppen för Musiksamverkan Dalarna. I gruppen representeras förutom Folkmusikens hus Musik vid Siljan, Musik i Dalarna samt Dalhalla. Avsikten är att öka samarbetet och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för musiklivet i Dalarna. Lotta Johansson har representerat DalFolk Folkmusikens hus i arbetsgruppen för firandet av Gesundajubileet 2006 tillsammans med representanter från Siljan Turism, Dalarnas spelmansförbund och Zornmuseet. Verksamhetsledaren har tillsammans med Lotta Johansson representerat Folkmusikens hus i Samarbetsnämnden för Folklig Dans, som är en sammanslutning av utbildningar, institutioner och ideella organisationer med anknytning till folklig dans. Verksamhetsledaren har representerat Folkmusikens hus i styrgruppen för Rättvik evenemang, en lokal samarbetsgrupp med aktörer inom besöksnäringen i Rättviks kommun. Ola Bäckström har som ordinarie och verksamhetsledaren som suppleant, representerat Folkmusikens hus i styrelsen för Föreningen Bingsjöstämman. Lotta Johansson har sedan hösten 2005 ingått i den nystartade skolkulturgruppen i Rättvik. En grupp som startats för underlätta för skolorna att ge skolbarnen kultur. Sammankallande är bibliotekarie Karin Jönses på Kulturhuset.

14 Sida 14 av 14

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning REDOVISNING 2009-2013 I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. Projektet RESiDANS innebar att en etablerad koreograf/projektår gavs möjlighet att skapa en föreställning

Läs mer

Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620

Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620 Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620 Arrangörsföreningen Folkmusikfest, Medlemmar i föreningen. Dagordningen punkt 3 Justering av röstlängd. Medlemslista 2009.

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik

Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik Den världskände violonisten Gilles Apap tillsammans med gruppen Ahlberg Ek & Rosvall på Club Frifolk (Se sid. 7-8) Foto: Magnus Andersson Redaktion:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Statens musikverk är en myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered Fokus på Nacka sid 7-11 Seminarium om notkopiering sid 13-15 Ett steg till Mötesplatser sid 18-21 Nr 2 MAR 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker Örebro län sid 22-25 Lån

Läs mer

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

NR 2 MAJ 2014. E-tjänster

NR 2 MAJ 2014. E-tjänster NR 2 MAJ 2014 E-tjänster LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Årets rikskonferens i Skövde samlade rekordmånga deltagare och blev en härlig upplevelse. Du som inte hade tillfälle att vara med, är bara

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online DIGITAL LIVE ARENA Kultur online Utvecklingsprojekt 20122013: En satsning på infrastruktur och kommunikation för att tillmötesgå samtidens kulturkonsumenter genom digital kulturdistribution SLUTRAPPORT

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013 Innehåll Hela Människan - hela livet...sid 3 Från ord till handling...sid 4 Huvudmän...Sid 5 Omvärldsanalys...Sid 6 Riksenheten under 2012...Sid 6 Arbete inom missbruksområdet...sid 8 Arbete med att förebygga

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet

Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet 1 Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet 2 Innehåll Kort beskrivning av Strindbergsmuseets uppdrag 3 Styrelse och personal 4 Ekonomi 6 Övrig gemensam verksamhet 6 Verksamhetsberättelse

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer