Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01"

Transkript

1 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen genom Monica Nordin IK Argo genom Bengt Froste Staffan Åhs Lindens Vänner genom Ingemar Nordell Norrlandets Kooperativa Hyresrättsförening genom Eva-Karin Hamilton Lena Rosén Maj-Britt Stenmark Övriga närvarande Lars Berglund Ola Lindqvist Inledning och bakgrund: Därför bildas Förbundet norrlandet.se Föreningarna på Norrlandet har olika syften och ändamål för sin verksamhet. Sedan 2005 har nedan uppräknade föreningar samarbetat när det gäller samordning av aktiviteter, den gemensamma hemsidan samt i kontakter med Gävle kommun när det gäller utveckling av Norrlandet: Böna Tennisklubb Föräldraföreningen Harkskärsföreningen IK Argo (och tidigare Utvalnäs Församlingshusförening vilka numera är en förening) Lindens Vänner Norrlandets Byalag Norrlandets kooperativa hyresrättsförening Samarbetet har inte varit formaliserat med stadgar, bokföring mm. Inom ramen för IK Argo har hemsidan skötts och redovisats. Arbetet varit personberoende och inte kunnat utvecklas. Samtliga föreningar är eniga om att hemsidan måste utvecklas! Nya initiativ har nu tagits för att komma till rätta med bristerna med en gemensam plattform för kommunikation för Norrlandet och för att utveckla de sociala mötesplatserna och aktiviteterna. Genom att starta en gemensam förening, ett förbund, där verksamma föreningar på Norrlandet är medlemmar skapas en uthållig demokratisk bas, ekonomiskt och administrativt - dels för det forum som startats (sociala träffpunkter) för samtliga föreningars medlemmar när det gäller öppna sociala aktiviteter på Norrlandet. - dels för utveckling av kontaktvägarna och informationshantering via den gemensamma domänen norrlandet.se 1 (5)

2 Ett förbund (= förening) kan skapa ordning och reda med tydligt ändamål regler för hur verksamheten ska bedrivas och ansvar regler för medlemskap uppgift om beslutande organ, regler för rösträtt och beslutsfattande bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, fattar beslut etc. bokföring, verksamhets- och räkenskapsår, arkivering bestämmelser om revisor/er (antal, hur de utses etc.) ekonomiska förpliktelser t.ex. finansiering av verksamheten och medlemsavgifter samt regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar. regler för kallelse till möten när årsmöte ska hållas vilka frågor som ska behandlas på årsmöte etc. under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas. Förbundet inskränker inte på något sätt på den verksamhet som bedrivs inom respektive förening utan är ett komplement för att främja sociala aktiviteter på Norrlandet. 1 Beslutades att bilda föreningen Förbundet Norrlandet.se med stadgar enl bilaga 1 Av ovanstående skäl har vi idag beslutat att bilda en ideell förening, ett förbund, med bifogade stadgar. I styrelsen ingår vid bildandet nedanstående föreningar vilka är medlemmar/delegater i Förbundet norrlandet.se. Varje förening har nominerat ordinarie styrelseledamot och styrelsesuppleant ( 8 i stadgarna) enligt följande: Förening Ordinarie ledamot Suppleant Böna hembygdsförening Sven-Erik Ekdahl Linda Gunnarsson Seitola Böna Tennisklubb Lars Olsson Anders Holmgren Harkskärsföreningen Monica Nordin Vakant IK Argo Staffan Åhs Bengt Froste Lindens Vänner Ingemar Nordell Fred Carrick Norrlandets kooperativa hyresrättsförening Lena Rosén Maj-Britt Stenmark 2 Beslutades att föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Kim Hamilton, , Utvalnäsvägen 60, Gävle, Beslutades att registrera den ideella föreningen hos Skatteverket. 4 Beslutades att öppna bankkonto och lägga upp redovisningen för Föreningen. 5 Maj-Britt påminde om att var och en gör tidsredovisning och för körjournal. Nya blad kan skrivas ut på Båda projekten skall redovisas den sista maj i år. 6 Maj-Britt föreslog två arbetsgrupper med varsin ledare, en för hemsidan och en för handlingsplanen. 7 Beslutades att utse Staffan Åhs som sammankallande. Vid förbundets nästa styrelsemöte fördelar styrelsen uppdrag efter genomgång av verksamhetsplan. Varje förening uppdrogs att utse deltagare till de två projekten 1) Utveckling av hemsidan och 2) Handlingsplan för kommande sociala träffpunkter. 2 (5)

3 Staffan Å. föreslogs vara med i hemsidegruppen och Maj-Britt S. meddelade sitt och Kerstin L.s intresse att vara med i gruppen för handlingsplanen. 8 Lena R. meddelar att Robert kommer till nästa möte för att berätta om hemsidor, facebook mm. samt att Annika Snell bildat en grupp på facebook som gör olika aktiviteter tillsammans ex åker skridsko. Utvecklingen går framåt och vi behöver följa med. 9 Eva-Karin H. och Lena R. delade ut infoblad om träff med nystartade utvecklingsgrupperna i Gävle kommun i Stadshuset den 11 mars kl Där visas bl.a. hemsidan och de nya lokalerna för Medborgarkontoret och Turistbyrån. De av oss som kan går. Kanske vi kan få tips om hemsidan. 10 Nästa styrelsemöte hålls den 15 februari kl i Utvalnäs Församlingshus. Sammankallande Staffan Åhs skickar påminnelse via Mötet avslutades. Sven-Erik Ekdahl Böna Hembygdsförening Lars Olsson Böna Tennisklubb Monica Nordin Harkskärsföreningen Bengt Froste IK Argo Ingemar Nordell Lindens Vänner Eva-Karin Hamilton Norrlandets Kooperativa Hyresrättsförening Bilaga: Stadgar för Förbundet Norrlandet.se 3 (5)

4 Bilaga 1 Stadgar för den ideella föreningen Förbundet norrlandet.se Antagna den 2 februari Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Förbundet norrlandet.se. 2 Ändamål, verksamhet och medlemskap Föreningen är en öppen ideell förening, ett förbund av de föreningar på Norrlandet som vill samarbeta via en gemensam portal med domännamn norrlandet.se. Anslutna föreningar i förbundet Norrlandet.se representerar således respektive förenings medlemmar i denna organisation. Föreningen är bildad för att i mer formaliserad form utveckla det sedan 2005 pågående samarbetet inom ramen för Samrådsgruppen för föreningarna på Norrlandet. Föreningen har till ändamål att främja det sociala livet på Norrlandet genom att vara ett kommunikationsnav för olika aktiviteter. Medlemmarna svarar gemensamt för aktiviteter inom ramen för beslutad budget. Öppna föreningar på Norrlandet kan ansöka till Förbundet norrlandet.se om medlemskap. Till ansökan skall bifogas stadgar. Ansökan skall beslutas av styrelsen. 3 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i området Norrlandet i Gävle kommun, Gävleborgs län. 4 Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december. Minst en månad före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 5 Kallelse till föreningsstämma Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelsen ska utfärdas genom en kallelse vid protokollfört sammanträde samt på hemsidan. 4 (5)

5 6 Ärenden på ordinarie föreningsstämma På en ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. godkännande av röstlängden 3. val av en eller två justeringsmän 4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 5. fastställande av dagordningen 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 10. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 13. övriga ärenden 7 Medlems röst Vid föreningsstämma har varje förening = medlem/delegat en röst. 8 Styrelse Styrelsen består av 1 ledamot från varje förening. Respektive medlemsförening utser en ordinarie representant i styrelsen samt en suppleant. Vid inval av ny medlem i Förbundet norrlandet.se väljs en ny ledamot in i styrelsen från inträdande förening. 9 Revisor För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman. 10 Upplösning av föreningen Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla ingående medlemmar/delegater i lika utsträckning för ideella ändamål. 5 (5)